Save this PDF as:
Size: px
Start display at page:

Download ""

Transcription

1 ÁÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Î ÙÐÐÝ ËÒ ÍÖÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÓÖ ËйÖÚÒ Ö ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ö ÓØÓÖ¹ÁÒÒÙÖ Ò Ö ÙÐØØ ÐØÖÓØÒ Ö ÊÙÖ¹ÍÒÚÖ ØØ ÓÙÑ ÖÒ ÈØÞÓÐ ËØÙØØÖØ»ÓÙÑ ËÔØÑÖ ¾¼¼¼

2 ÊÖÒØÒ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÏÖÒÖ ÚÓÒ ËÐÒ ÁÒ ØØÙØ Ö ÆÙÖÓÒÓÖÑØ ÄÖ ØÙÐ Ö ÌÓÖØ ÓÐÓ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº Ö ØÒ ËÑ ÄÖ ØÙÐ Ö ÐØÖ ËØÙÖÙÒ ÙÒ ÊÐÙÒ

3 Ò ÙÒ Á Ò Ñ ÈÖÓº Ϻ ÚÓÒ ËÐÒ Ö ÑÖ Ò ÒØ ÒÒ ÅÓÑÒØÒ Ö ÖØ ÛØ ÊØ Ð Ò Ø ÙÒ Ö ËØÖÙØÙÖÖÙÒ Û Ò ØÐÒ ÎÓÖÒ Ðº ÈÖÓº Ö ØÒ ËÑ Ò Ñ Ö ÖÒÑ ÃÓÖÖØ º ÖØ ÛÙÖ ÜØÖÒ Ö ÑÐÖÖÝ ÐÖ ÙÖÖغ Á Ò Ñ Öº ÍÛ ÖÒ Ö ÅÐØ ÖØ ÓÖØ ÙÖÞÙÖÒ ÓÛ Ö Ð ÒÖÙÒÒº ÅÒ Ò ÐØ ËØÒ ÖÞ ÌÓÑ Ý Ö ÙÒ ÐÐÒ ÒØØÒ ÃÓÐÐÒº ÀÖÞÐ Ö Ò ËÔ ÛÞº

4

5 ÓÒØÒØ ÙØ Ù ÑÑÒ ÙÒ Ú ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ½ ½º½ ÁÑ ÍÒÖ ØÒÒ Ó ÍÖÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ½º½º½ ÇØÚ Ó Ø ËØÓÔ²Ó ÈÖÓØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ½º½º¾ Ì Î ÓÒ ËÝ ØÑ Ó Ø ÍÖÒ ÌÖ ØÒØ º º º º º º º º º º ¾ ½º½º ÖØÖ Ø Ó ÁÒÒÖ ØÝ ÊÓ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º¾ ÔÔÐØÓÒ Ó ÊÓ ÊÓÒØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½º Ì ÀÖÛÖ ÈÐØÓÖÑ Ó Ø ËØÓÔ²Ó ËÝ ØÑ º º º º º º º º º º º º º º º ½º ÓÒØÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ÌÖØÓÒÐ ÊÓ ÊÓÒØÓÒ ¾º½ ÓÒØÖÓÚÖ Ð ÔÔÖÓ ØÓ ÊÓ ÊÓÒØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º¾ ËØØ Ó Ø ÖØ Ò ÊÓ ÊÓÒØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾º ÇÙØÐÒ Ó Ø ÊÓ ÊÓÒØÓÒ ËÝ ØÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½¾ ¾º ØØÓÒ Ó ÊÓ ËØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº½ ÅÓØÚØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº¾ ÈÓÐÝÓÒÐ ÜØÖØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº¾º½ ÈÜÐ ÜØÖØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº¾º¾ ÈÓÐÝÓÒÐ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº ÈÓÐÝÓÒ Ø ÇÖÒÞØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº º½ ÈÖÔØÙÐ ÇÖÒÞØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº º¾ Ø ËØÖÙØÙÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº ØØÓÒ ËÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½

6 Ú ÇÆÌÆÌË ¾ººº½ ÄÒ ÓÙÒÖÝ ØØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾½ ¾ººº¾ ÖÓ ÛÐ ØØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾¾ ¾º ÌÖÒ Ó ÄÒ ÓÙÒÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ºº½ ÅÓØÚØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ºº¾ Ì ÈÖÓØÓÒ ÅÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ºº¾º½ ÓÑØÖ ÅÓÐ ÒØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ºº¾º¾ ÃÒÑØ ÅÓÐ ÒØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ºº¾º Å ÙÖÑÒØ ÓØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº¾º ÊÐØÓÒ Ô ØÓ ÀÛÝ ÄÒ ÊÓÒØÓÒ º º º º º º º º º ¾ ¾ºº¾º Ç ÖÚÐØÝ Ò ÓÒØÖÓÐÐÐØÝ º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ºº Å ÙÖÑÒØ ÜØÖØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾ºº º½ ÄÓÐ Å ÙÖÑÒØ ÜØÖØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº º¾ ÐÓÐ Å ÙÖÑÒØ ÜØÖØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº Ì ÌÖÒÙÐØÓÒ ÅÓÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ººº½ ÅÓÐ ÒØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¾ººº¾ Å ÙÖÑÒØ ÜØÖØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº ÜÑÒØÓÒ Ó Ø ÅÓÐ Í Ò ËÑÙÐØÓÒ ÌÓÓÐ º º º º º º º º º ¾ººº½ ËÑÙÐØÓÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ººº¾ ËÑÙÐØÓÒ Ó ÈØ ÅÓØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ººº ËÑÙÐØÓÒ Ó ÅÓÐ ÁÒÓÒ ØÒÝ º º º º º º º º º º º º º ¾º ÁÒØÖØÓÒ Ó ØØÓÒ Ò ÌÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº½ ÅÓØÚØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº¾ ÌÖ ÇÖÒÞØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¾ºº¾º½ ÑÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¾ºº¾º¾ ÁÒØØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ ¾ºº¾º ÐØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº¾º ÅÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº¾º ÓÙÔÐÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº¾º ÎÖØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ ¾ºº ËÒ ÍÒÖ ØÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ ¾º Ê ÙÐØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

7 ÇÆÌÆÌË Ú ¾ºº½ ØØÓÒ ËØØ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº¾ ÌÖÒ ËØØ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº¾º½ ËÒ ÍÒÖ ØÒÒ ËØØ Ø º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº¾º¾ ÌÖÒ ÒÙÖÒ ËØØ Ø º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº Ò ÜÑÔÐ Ó ÈØ ÅÓØÓÒ Ç ÖÚØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º ¾ºº Ò ÜÑÔÐ Ó Ø ÚÐÐØÝ Ó Ø ÊÓ ÊÓÒØÓÒ ËÝ ØÑ º º ¼ ÌÖØÓÖÝ ÒÖØÓÒ º½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÄÒ ÊÓÒØÓÒ ÈØ ÈÐÒÒÒ ÈÖÓÐÑ º º º º º º º º º º º º º º º º º¾º½ ËØØ Ó Ø ÖØ Ò ÌÖØÓÖÝ ÒÖØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º¾º¾ ÏÓÖÐ ÊÔÖ ÒØØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¼ º¾º ÌÖØÓÖÝ ÒÖØÓÒ Í Ò ÇÔØÑÐ ÓÒØÖÓÐ ÌÓÖÝ º º º º º º º º ¾ º¾º ÇÚÖÚÛ Ó ÎÖØÓÒÐ ÐÙÐÙ Ò ÇÔØÑÐ ÓÒØÖÓÐ ÌÓÖÝ º º º º¾º ÌÑÔÓÖÐ ÔØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÈØ ÈÐÒÒÒ Í Ò ÐÓØÓ ËØÖÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º½ ÒØÓÒ Ó Ø ÙÒØÓÒ ËÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÈÖÓÔÖØ Ó Ø ÙÒØÓÒ ËÔ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÇÔØÑÞØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½ º º º½ ÓÖ ËÖ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ¾ º º º¾ ËÐÒ ÓÛÒ Ø Ê ÈÓØÒØÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÖÒØ ÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ÎÖØÓÒÐ ÐÙÐÙ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº½ ÙÐÖ¹ÄÖÒ ÌÓÖÝ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº¾ ËÓÐÙØÓÒ Ó Ø ÙÐÖ¹ÄÖÒ ÖÒØÐ ÕÙØÓÒ º º º º º º º º º Ê ÙÐØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº½ ÇÒ Ø ÒÝ Ó Ø ÁØÖØÚ ÇÔØÑÞØÓÒ ËÑ º º º º º º ºº¾ ÆÓ ËÒ ØÚØÝ Ò ÏØ ÓÒØ ËÔØÓÒ º º º º º º º º ½ ºº ÜÑÔÐ Ó ÌÖØÓÖÝ ÈÐÒÒÒ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº ÒÓÖÒ ÀÖ ÓÒ ØÖÒØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ºº ÌÑÔÓÖÐ ÔØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º

8 Ú ÇÆÌÆÌË ÓÒÐÙ ÓÒ ½¼½ ÏÓÖÐ ÁÑ ÅÔÔÒ ÊÑÖ ÓÒ ÌÖØÓÒÐ ÊÓ ÊÓÒØÓÒ º½ ÖÚØÓÒ Ó Ø ÃÒÑØ ÖÒØÐ ÕÙØÓÒ º º º º º º º º º º º º º º º¾ ÜØ Å ÙÖÑÒØ ÕÙØÓÒ Ó Ø ÖÙÐÖ ÄÒ ÅÓÐ º º º º º º º º º º ½¼ ½¼ ½¼ ½¼ ËÔØÐ ÖÓÙÔÒ ÈÖÓÔÖØ Ó ÈÓÐÝÓÒ ½½½ º¼º½ ÁÒØÖÒ ØØÖÙØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½½ º¼º¾ ÖÓÙÔÒ ØØÖÙØ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½½ ÐÓØÓ ËØÖÒ ½½ ÚÐÙØÓÒ Ó Ø ÙÒØÓÒÐ Ò Ø ÖÚØÚ ½½ º½ ÚÐÙØÓÒ Ó Ø ÙÒØÓÒÐ º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º º ½½ º¾ ÚÐÙØÓÒ Ó Ø ÙÒØÓÒÐ ÖÒØ Ò¹ Ô º º º º º º º º º º º º º º ½¾¼ º ÚÐÙØÓÒ Ó Ø ÙÒØÓÒÐ ÖÒØ ÒϹ Ô º º º º º º º º º º º º º º ½¾½

9 ÙØ Ù ÑÑÒ ÙÒ ÖØØÓÒ ÒØ ØÒ ÒÒÖÐ Ò ÓÖ ÙÒ ÔÖÓØ Ö ÑÐÖÖÝ ÐÖ Ò Ð ÊÐ ÖÙÒ ÚÓÒ ÙÒØÓÒÒ ÙØÓÒÓÑÒ ÖÒ ÙÒ Ö ÖÖ ¹ ØÒÞ Ò Ö ÁÒÒÒ ØØ Øº ÌÑÒ Ö ÖØØÓÒ Ò Ð ØØÞØ Ö ÙÒ ÙÒ ÁÒØÖÔÖØØÓÒ ÐÐÖ Ö ÄÒÙÒØÓÒ Ò ÖÞÙ ÛØÒ Çغ Ù Ò ÇØÒ ÖÒ ÒØÖÐ Ò ÓÒÖ ÐÐ ÖÒ ØÖÙØÙÖÒ Û ÅÖÖÙÒÒ ÓÖ¹ ØÒÒØÒ ÙÒ Ö ØÖÒ Ó ÒØ Ù ÐÐ º Ò Ó ÛÖÒ Ð ÎÖÖ ØÐÒÑÖ ÙÒ ÇØ Ö ÁÒÖ ØÖÙØÙÖ ÖÒÞÓÒ ÙÑ Ò ËÔÙÖÚÖÐÙ ÞÙ ÖÑØØÐÒº ÁÒ ÓÖÒ Ø ÖØØÓÒ Ö Ò ÖÒ ËÔÙÖÖÒÒÙÒ ÒÙ º ÁÒÒÒ ØØ ØÞØ ÞÐ Ö ÒÒÒØÒ Ù ÓÐÒ ÒØÐ Ò ØÒ ½º ÍÑÙÒ Ø ÓÑÔÐÜ ÙÒ ÚÖк Ñ Ò Ò ÎÐÞÐ Ò ÁÒÓÖÑØÓ¹ ÒÒ ÚÖÖØØ ÛÖÒ ÖÒ ÖÑØØÐÙÒ ÙÖ Ò Ó ÎÖÒÖÐØ Ò Ò ÖÒÒÙÒ ÑÙ ØÖÒ Ö ÛÖØ ÛÖº ¾º ÍÑÛÐØ Û Ø Ò Ó ÝÒÑ Ùº º ÀÙ Ø ÞØÐ ÓÖ ÖÙÑе ÓÒØÜØÒ ÁÒØÖÔÖØØÓÒ Ö ¹ ÒÙÒ Ð ÒÓØÛÒ ÙÑ Ò ÎÖÖ ØÙØÓÒ Ù ÖÒ ÞÙ Ö Òº ÁÒ ÃÔØÐ ¾ ÛÖ ÚÓÒ Ù ÒÒ ÖÒÒÖ ÖÒ ØÖÙØÙÖÒ ÚÓÖÒÒ Ò ÑØ ÖÒ ÀÐ ËØÖÒØÓÔÓÖÔ ÞÙ ÖÓÒ ØÖÙÖÒ Øº ÙÒ Ø ÛÖ Ö¹ Ù ÖØØ ÎÖÐØØ Ñ ÖÒÒÙÒ ÑÙ ØÖ ØÒØÖÒ Å ÚÖÖÒ ÚÓÖØÐغ ÁÒ ÖÖ Ö ÎÓÖÒ Û ÛÖ Ö ÐÒÐØ Ò Ò ÈÖÒÞÔÒ Ö ÔÖÞÔØÚÒ ÇÖÒ ØÓÒ Ù Ò Û ÒØÐÒ ØÒØÐ ÞÐÖÖÒÒÙÒ ÚÓÒ ÖÒ ØÖÙØÙÖÒ ÖÙÞÖغ Ù Ö ÑÒÑÖØÒ ØÒÑÒ ÒÒ ÒÙÒ ÞÒØ Ò Ö¹ ÔÒ ØØÓÒ ÙÖÖØ ÛÖÒ ÒÑ ÓÑØÖ ÒÐØ Ö ÈÖѹ ØÚ ÓÖ ÖÖ ÒÓÖÒÙÒÒ ÑØ ÒÒ ÅÓÐÐÒ Ö ÖÒ ØÖÙØÙÖÒ Ñ Ò ÛÖº ÞØÐ ÈÓ ØÓÒ ÒÖÙÒ ÙÒ ÅÖÑÐ ÚÖØÓÒ Ö ÖÒ ØÖÙØÙÖÒ Ø ÐÖØÒ ÚÓÒ ¾ÀÞ ÒÖÑÒØÐк Ð Ø ÑÐ ÓÒÖ ÞÒØ ÑÓ¹ ÐÐ ØØÞØ ÌÖÒÐÓÖØÑÒ ÒÞÙ ØÞÒ ÙÑ ÒÑÐ ØØÖØ ÇØ Ò ÐÓÐÒ ÛÖÞÙÒÒº Ö ÖÒÖÒÞÙÒÒ Ø Ò ÅÓÐÐ ÖÐØØ ÐÓÐ Ò¹ ØÒ ÖÒÚÖÐÙ ÖØ ÑØ ÀÐ Ò ÃÐÑÒ¹ÐØÖ ØÞØ ÛÖÒº ÛÖ ÞØ Ö Ò ØÞ Ò ËØÖÓ¹ÃÑÖ Ý ØÑ ÙÒÒÖ Øº Ú

10 Ú ÍÌËÀ ÍËÅÅÆËËÍÆ ÙÑ ÒÒ ÙÑ ÖÒ ÇØ ÚÓÒ Ö ÖÒ ÞÙ ÙÒØÖ Ò ÙÒ ÞÙÑ ÒÖÒ ÙÑ ÓÖÞÓÒØÐ ÙÒ ÚÖØÐ ÛÙÒ ÚÓÒÒÒÖ ÞÙ ØÖÒÒÒº ËØÖÒØÓÔÓÖÔ Ø ÙÖ ÅÒ ÐÐÖ ÚÖÓÐØÒ ÇØ ÖÔÖ ÒØÖغ ÍÑÙÒ ÑØ ÓÖ ÝÒÑ ÒÖØ Ñ Ò ØØÓÒ ÙÒ ÌÖÒ ÓÖØÛÖÒ ÙÖÖØ ÛÖÒº ÒÖÖ Ø ÚÖÙÖ Ø Ò ÖÖØ ÎÓÖÒ Û ÒÓÖÑÒ ÊÒÙÛÒº Ð ÒØ Ò ÒØÐÐÒØ ÁÒØÖØÓÒ ÒÒ ÚÖÒÒØÒ ÃÓѹ ÔÖÓÑ ÞÛ Ò ÊÒÙÛÒ ÙÒ ÖÒÒÙÒ Ð ØÙÒº ÃÔØÐ ÒÐØ Ò ÐÐ Ö ÖÒÚÖÐÙ ÒØ ÑÖ ÖØ Ù Ò Ø¹ ÖÒ Ð ØÖÙØÙÖÒ ÖÑØØÐØ ÛÖÒ ÒÒº ÎÐÑÖ ÛÖ ÖÒ ÔÐÒØ Ñ Ò ÊÒÒÙÒÒ ÙÖ ÍÑÙÒ Ö ÙÒ ØÞØ Òº ÍÑÙÒ ¹ ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÒÐØØ ÀÒÖÒ ÙÒ Ð ËÔÙÖÒ ÚÓÖÙ ÖÒ ÖÞÙµ Ò ÒÖ ÞÛÑÒ ÓÒÐÒ ÃÖØ Ù Ö ÎÓÐÔÖ ÔØÚº ÀÒÖÒ ÐÒ ÓÛÓÐ Ò ÝÑÓÐ Ö ÓÖÑ Ð Ù Ò Ò ÓÖÒÖ ÓÖÑ ÒÖ ÌÒÖØ ÚÓÖº ÃÖØ ÒÒ Ð ÖÒÔÓØÒÞÐ ÒÖ ÃÓÐÐ ÓÒ ÒØÖÔÖØÖØ ÛÖÒº ÏÓ Ð ÙØÖØÒ Ø Ö ÒØÚ Ñ ÖÒ ÊÙÑ Ø ÆÙÐÐ ÙÒ ÀÒÖÒ Ò ÑÜÑк ÁÒÑ ÀÒÖÒ ÚÖÑÒ ÙÒ Ð Ò ØÙÖØ ÛÖÒ ÛÖ Ò ÌÖØÓÖ ØÐØ Ö Ò ÙØÓ ÓÐÒ ÒÒ ÓÒ Ò ËÖØ Ö ÓÞÙÚÖÙÖ Òº ÑÒ Ø ÚÓÖ ØÐÐØ ÎÓÖ¹ Ò Û Ö Ù Ö ÊÓÓØ ØÑÑÒÒ ÌÖØÓÖÒÔÐÒÙÒ ÒÖ ÚÖÛÒØ Ð Ö Ð Ò ËÔÙÖÖÒÒÙÒº ÅÖÙØØ Ö ÓÔØÑÐÒ ÌÖØÓÖ ÔÐ Û Û ÒØ ÚÓÒ Ç¹ ØÒ ÙØÖØØ ÛÖ ØØ ÒÑ ÇÔØÑÐØØ ÖØÖÙÑ ÖÓÑÓÖØ ÒÖØ ÛÖº ÖÓÑÓÖØ ÒÒ Ð ÉÙÖ ÐÙÒÙÒ ÖÞÙ ÒØÞÖØ ÛÖÒ Û ÓÒ ØÒØÖ ÛÒØ ÑØ Ö ÃÖÑÑÙÒ Ö ÌÖØÓÖ ÓÖ Ñ ÄÒÛÒÐ Ð ËØÙÖÖ ÐÞÙ ØÞÒ Øº ÀÒÖÒ ÚÖÑÙÒ ÙÒ ÖÓÑÓÖØ ÛÖÒ Ð ÚÖØÐØ Ò ØÒ ÑØØÐ Ò ÙÒØÓÒÐ ÒØÐÒ ÑØÒ È ÒØÖØÚ Ñ Ò ÙÒ Ø Ò ÌÖ¹ ØÓÖ ÙØ ÙÒØÓÒÐ ÑÒÑÖغ ÄØÞØÒÐ Ø Ð Ó Ò ÓÔØÑÐÖ ÈÖÓÞ ÞÙ ØÑÑÒ ÊÐÖ ÞÙ ØÞÐ ÒÖ ÓÐÙØÒ ÖÒÙÒ ÙÒØÖÐغ ÎÖØÓÒ Ù ÛÖ Ò Ò ÇÔØÑÖÙÒ Ù ÖÖØ ÒÑ ÞÙÐ Ò ÙÒ¹ ØÓÒÒ Ù ÐØØ ÒÒÒÖ Ø ØÛ ÃÐÓØÓÒ ÖÒØ ÛÖÒº ÆÒ Ö ÅÒÑÖÙÒ Ö ÉÙÖ ÐÙÒÙÒ ÓÖØ ÔÞÐÐ ÏÐ Ö ÙÒØÓÒ Ð Ö ÐØØ ÌÖØÓÖÒº ÇÔØÑÖÙÒ ÛÒØ Ò ÓÖ ¹ØÓ¹Ò ËØÖØ Ò ÙÑ Ñ ÓÑÒ ÓÒÐÒ ÈÖÑØÖÖÙÑ Ò Æ ÐÓÐÒ ÇÔØÑÙÑ ÞÙ ÐÒÒº ØÖØÓÒÐÐ ËÔÙÖÖÒÒÙÒ Ù ÃÔØÐ ¾ ÐÖØ Ù ÖÖÒ ËØÖÒ Ö ÁÒÒÒ ØØ ÒÒ ÛÖØÚÓÐÐÒ ØÖ ÞÙÖ Ö ÙÒ Ö ÍÑÙÒº ÐØ ÙÑ Ó ÑÖ ÛÒÒ ËÔÙÖ¹ ÖÒÒÙÒ Ñ ÎÖÙÒ ÑØ ÒÖÒ ÖÒÒÙÒ ÐÓÖØÑÒ ÞÙ ÒÖ ÍÑÙÒ ÖÔÖ Ò¹ ØØÓÒ ØÖغ ÐØ ÒÒÓ ÖØ ÒÞÙÑÖÒ ØÑÔÓÖÖ ÍÒØÖÖÙÒ¹ Ò Ö ÌÖÒÚÖÖÒ ÚÖÐ Û Ù ÙØÖØÒº Ö ÒÛÒÙÒÒ Û Þºº ËÔÙÖÐØÙÒ ÒÒ ÒÞÔØÐ Òº ÌÖØÓÖÒÔÐÒÙÒ ØÐÐØ Ò ÚÐÚÖ¹ ÔÖÒ Ð Öº Ò ÎÐÞÐ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ ÕÙÐÐÒ ÒÙØÞØ ÛÖÒ ÒÒ ÓÑÔÐÑÒØÖ ÁÒÓÖÑØÓÒ Ò Ù Ð ÒÞÐÒÖ ÐÓÖØÑÒ ÖÖÒº ÎÓÖÐÙ ÖÒ Ò Ö ÚÐÚÖ ÔÖÒº ÐÐÖÒ Ø ÌÖØÓÖÒÔÐÒÙÒ ÒÓ ÒØ ØÞغ

11 ÔØÖ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ½º½ ÁÑ ÍÒÖ ØÒÒ Ó ÍÖÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÁÒØÐÐÒØ ÚÐ ºº Ö ØØ Ö ÔÐ Ó ÖÚÖ ØÒ ÓÖ ÙØÓÒÓÑÓÙ ÖÚÒ ÐÔ ØÓ ÒÖ Ø ØÝ Ó ÖÚÒ Ò ÙÖÒ ØÖº ÌÝ Ð Ó Ñ ÖÚÒ Ð ØÖ ÙÐ ÜÔÖÒº Ì ÔÐØ Ó ÒØÐÐÒØ Ö ÒÐÙ ÙØÓÑØ ØÓÔ¹Ò¹Ó ÖÚÒ ÐÒ ÔÒ ÐÒ ÔÖØÙÖ ÛÖÒÒ Ô¹ÐÑØ ØÒ Ò ØÖ Ò ÖÓÒØÓÒº ÌÓ Ú Ù Ø Ò ÙÖÒ ØÖ Ù Ò Ò ÑÒ Ý ØÑ Ö Ú ÙÐ ÒÓÖÑØÓÒ ÑÙ Ø ÔÖÓ º ËÓÑ Ø ºº ØÓÔ¹Ò¹Ó ÖÚÒ ÙØÓÑØ ÓÒÚÓÝÒ Ò ÙÑÔÖ¹ØÓ¹ÙÑÔÖ ØÖµ ÓÖ ÐÒ ÔÒ ÖÕÙÖ ÓÑÔÖÒ Ú Ñ ÙÒÖ ØÒÒ ÓÐÙØÓÒ ØØ Ò ØÙÖÒ ÒÚÓÐÚ ÑÙÐØÔÐ ÓÑÔÐÜ ÔÖÔØÓÒ ÔÖÓÐÑ º ÚÖ ØÖ ÔÖØÔÒØ Ø ÖÓ ØÖ ÐØ Ò ØÖ Ò Ú ØÓ Ú ÙÐÐÝ Ò ØÓ ÖÚ ÛÓÖÐ ÖÔÖ ÒØØÓÒ ØØ ÓÐ ÙÒØ ÒÓÖÑØÓÒ Ù ØØ Ø ÓÒ Ö Ø Ò ÓÑÔÐ º ÓÖ Ø Ó ÒÝ Ò ÔÖÓÖÑÒ Ø ÒÚÙÐ Ò ÓÖÝ Ú Ö ÒØÖØ ÒØÓ ÓÓÔÖØÚ Ý ØÑ Ò Ø ¹ÓÖÒØ ÑÒÒÖº Ì ÐÓÒ ÛÐÝ ÓÒ Ö ÐÐÒÒ Ð Ó Ö Öº ÙØ ÚÒ ÑÔÐÖ Ð¹ÓÒØÒ ÖÚÖ ØÒ ÙÒØÓÒ ØÖ Ò ÖÓÒØÓÒ ÔÖÓÚ ØÓ ÑÓÖ ÐÐÒÒ Ò ÒÒÖ Ø ØÒ ÓÒ ÛÝ Ù ØÓ Ø ÔÖ Ò Ó ÚÝ ÖÓÙÒ ÐÙØØÖº ËÓ Ö ÓÒÐÝ Û ÓÒØÖÙØÓÒ Ú Ò Ñ ØÓ ÓÑÔÖÒ Ú Ú ÓÒ¹ ÒÐÝ Ó ÙÖÒ ØÖ Ò º ÀÓÛÚÖ ÜØÒ Ú Ö Ö ÓÙ ÓÒ ÔÖØÙÐÖ ÒÖ ÔÖÓÐÑ Ó ÓÑÔÙØÖ Ú ÓÒ Ð ØÖ Ò ÖÓÒØÓÒ Ò Ó ØÐ ØØÓÒ ÑÓ ØÐÝ ÑÔÐÐ Ý ÛÝ ÔÔÐØÓÒ º ÌÓ Ú ÓÒ ÑÓÙÐ Ö Ò ÖÝ ÓÑÔÓÒÒØ Ó Ò ÙÖÒ Ú ÓÒ Ý ØÑ ØÓÓº Ì ÑÐÖÖÝ ÐÖ Ö Ö ÖÓÙÔ ÚÐÓÔ Ò ÙÖÒ ØÖ ØÒØ ½ Û ÚÒ Ò ÒØÖØ ÑÙÐØÔÐ Ú ÓÒ ÑÓÙÐ Ò Ò ÔÔÖÓÔÖØ ÓÒØÖÓÐ ÖØØÙÖ ØÓ ÒÐ Ø ÚÐ ØÓ ÐÝ ÖÚ Ò ØÓÔ¹Ò¹Ó ØÖº Ì ÖØØÓÒ Ð ÛØ ÓÒ ÓÑÔÓÒÒØ Ó Ø ËØÓÔ²Ó Ú ÓÒ Ý ØÑ ÖÓ ÖÓÒØÓÒ Ò ÙÖÒ ÒÚÖÓÒÑÒغ Ì ÖÐÚÒ Ó ÖÓ ÖÓÒØÓÒ ÛØÒ Ø ÓÒØÜØ Ó Ö¹ÓÐÐÓÛÒ Ð ÓÛÒ Ò ØÓÒ ½º¾º ÁØ Ù ÛØ Ø ÖÓÒØÓÒ Ó ÙÖÒ ÖÓ ÑÙ Ø Ú ØÓ Ñ ÚÐÙÐ ÓÒØÖÙØÓÒ ØÓ Ø ØÝ Ó Ð¹ÖÚÒ ÚÐ Ò ÙÖÒ ØÖº ½

12 ¾ ÀÈÌÊ ½º ÁÆÌÊÇÍÌÁÇÆ ½º½º½ ÇØÚ Ó Ø ËØÓÔ²Ó ÈÖÓØ Ì ÒØÐÐÒØ ËØÓÔ²Ó ÓÒ Ó Ø ØÒÓÐÓÝ ÖÚÒ ÔÖÓØ ÑÒ Ø Ø ÜÔÐÓÖØÓÒ Ó Ø ÒÜØ Ú ÓÒÖÝ ÚÐÓÔÑÒØ Ò Ø Ð Ó Ú ÓÒ¹ ÖÚÖ ØÒº Ì Ó¹ ØÚ Ó Ø ÙÖÒ ËØÓÔ²Ó Ò Ø Ö ÙÒØÓÒÐØÝ Ó Ø ÑÓÒ ØÖØÒ Ø Ø ÚÐ ÐÐ ÍÖÒ ÌÖ ØÒØ Í̵ Ö ÔÖ ÒØ Ò ½ ÖÓÑ Û Ø ÓÐÐÓÛÒ Ô ÜÖÔغ ÍÌ ØØ Ò ÔÔÖÓÔÖØ ÐÒ ÚÐ Ò ÒÐ Ø ÖÚÖ ØØ Ø ÖÝ ÓÖ ÙØÓÒÓÑÓÙ ÓÐÐÓÛÒº Ì ÖÚÖ ÑÙ Ø ÒÓÛÐ Ø Ý Øѳ ÖÕÙ Ø ØÓ Ø ÓÒØÖÓк Á Ø ØÖÐÒ ÚÐ Ò ÒÓØ ÓÐÐÓÛ Ø Ð ÚÐ ÓÖ ÜÑÔÐ Ù ØÓ ÐÒ Ò Ø ËØÓÔ²Ó Ý ØÑ ÑÙ Ø Ð ØÓ ÖÚ ÙØÓÒÓÑÓÙ ÐÝ ÓÖ ÐÑØ ØÒ ØÓ Ò ÒÓÙ ØÑ Ù ØØ Ø ÖÚÖ Ò Ö ÔÓÒ ÓÖ ÒÛ Ð ÚÐ Ò ÓÙÒº Ì ÙØÓÒÓÑÓÙ ÚÐ ÖØÙÖÒ Ø ÓÒØÖÓÐ ØÓ Ø ÖÚÖ Ø ÑÑØÐÝ ØÓÔ ÓÖ ØÓÔ Ò ÓÖ Ö Ðغ ÇØÖ ÒØÖ ØÒ ÖÚÖ ØÒ ÙÒØÓÒ ÓÖ ÙÖÒ ØÖ Ö ÖÖ¹Ò ÓÐÐ ÓÒ ÚÓ¹ Ò Ö ÐØÛÖÒÒ Ò ØÖ Ò ÛÖÒÒº Ì ÓÐÐÓÛÒ ÔÖÔØÓÒ Ø Ö ÖÕÙÖ ØÓ ÖÐÞ ØÓ ÙÒØÓÒÐØ ØØÓÒ Ó Ø Ð ÚÐ Ò ØÑØÓÒ Ó Ø ØÒ Ô Ò ÐÖØÓÒ Ò ÐÓÒØÙÒÐ Ò ÐØÖÐ ÖØÓÒº ÊÓÒØÓÒ Ó Ø ÖÓ ØÓÔÓÖÔÝ ºº ÖÓÒØÓÒ Ó ÐÒ ÖÓ ÛÐ ØÓÔ ÐÒ Øº ÐÓÒ ÛØ ØÖ ÔÓ ØÓÒ Ò ÑÓØÓÒ ÖÐØÚ ØÓØÚк ÊÓÒØÓÒ Ó ØÖ Ò Ò ØÖ ÐØ º ØØÓÒ Ó ÖØÖÖÝ ØÖ ÔÖØÔÒØ ºº ÝÐ Ø ÖÓÒØÓÒ Ó Ô ØÖÒ Ò ÚÐ º ØØÓÒ Ó Ø Ö Ô ØØÓÒ Ó ÖØÖÖÝ ØØÓÒÖÝ Ó ØÐ º Ì ÍÌ ÖÛÖ Ö Ò ØÓÒ ½º Ò Øк ½º½º¾ Ì Î ÓÒ ËÝ ØÑ Ó Ø ÍÖÒ ÌÖ ØÒØ Ì ÓÐ Ó Ø ÔÖÔØÓÒ ÓÑÔÓÒÒØ Ó ÍÌ ØÓ ÒÖØ ØÖ¹ÑÒ ÓÒÐ ÛÓÖÐ ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÓÖ ÑÔ Ó Ø ÒÚÖÓÒÑÒغ Í Ò ØØ ÑÔ ÒÓØ ÓÒÐÝ ÙØÓÑØ ËØÓÔ²Ó ÖÚÒ ÙØ Û ÚÖØÝ Ó ÖÚÖ ØÒ ÔÔÐØÓÒ Ò ÖÐÞº ÌÖÓÖ Ø ÛÓÖÐ ÑÔ ÑÙ Ø ÓÒØÒ Ø Ð Ø Ø ÔÓ ØÓÒ Ó Ø ÒØÖ ØÒ ÓØ ÙØ ÓØÒ Ð Ó ØÖ ÚÐÓØÝ Ò ÑÓØÓÒ³ Ö¹ÓÖÖ ÖÚØÚ º ÌÖ Ö ÚÖÐ ÔÖÔØÙÐ ÙÒØ ÓÒØÖÙØÒ ØÓ Ø ÛÓÖÐ ÑÔº ÓÖ ÔÖÔØÓÒÐ Ø Ø ÐÓÖØÑ Òº ÓÖ ÜÑÔÐ ØÖ Ò ÖÓÒØÓÒ ÔÔÐ Ô Ò ØÚ ØØÓÒ ÑÓÙÐ ØÓ ÑÓÒÓÙÐÖ Ñ º Ì ØØÓÒ Ö ÙÐØ Ö ÙÔÔÐ ØÓ Ð ØÓÖ ØØ Ö Ð ÔÓ ØÚ Ò Ò Ø ØÖ Ò ÐÐ º Ì Þ Ó Ø ØØ ÖÓÒ Ò Ø ÔÓ ØÓÒ Ò Ø Ñ Ú Ø ÔÔÖÓÜÑØ ¹ ÔÓ ØÓÒº

13 ½º½º ÁÅ ÍÆÊËÌÆÁÆ Ç ÍÊÆ ÆÎÁÊÇÆÅÆÌ Ì Ô ØÖÒ ØØÓÒ ÖÐ ØÖ ÓÒ Ô¹ ÑÖ ÑØÒ Ñ ÓÖ ÓÒ ØѹÐÝ ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖ Ð ØÓÒº ÌÖ ÐØ ÖÓÒØÓÒ ÔÖÓ ÓÐÓÖ Ñ ØÓ ÒØÝ ÖÓÒ ÛÖ Ö ÝÐÐÓÛ ÓÖ ÖÒ ØÚ ÐØ Ö ÔÖ Òغ ÌÝ Ö ÖÓÔÔ ØÖ Þ ÒÓÖÑÐÞ Ò ÒÐÐÝ ØÝ Ö ÙÑØØ ØÓ ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖ Ð ØÓÖº ÊÓ ÖÓÒØÓÒ ÔÖÓÚ Ø Ó ÐÐ ÐÒ ÓÙÒÖ Ö Ý ØÖ Ô Öй ØÚ ÔÓ ØÓÒ Ò ÑÓØÓÒº Ì ÑÓ Ø ÒÖ Ò ÖÐÐ ÐÓÖØÑ ØÖÓ¹ Ó ØÐ ØØÓÒº Î ØÙÖ ØÖÓ ÑØÒ Ò ØÖÒÙÐØÓÒ ÔÖ ÖÓÒ ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÒÚÖÓÒÑÒØ Öغ ÈÖÓØÓÒ Ó Ø ¹ ØÙÖ ÓÒØÓ Ø ÖÓÙÒ ÔÐÒ ÒÖØ Ø ÔØ ÑÔ ÒÓ ¹ ÖÓÙ Ø ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ó ÐÑÓ Ø ÐÐ ÓØ ØØ Ò Ò Ý ÒÓÙÐÖ ØÖÓ ÑÖ Ý ØÑ ØØ ÓÖÞÓÒØÐ ÔÔÓÐÖ Ü º Ì ÔØ ÑÔ ÙØ ØÓ Ô Ò ÑÓØÓÒ ÐÙ ØÖÒ Ò ÓÖÖ ØÓ ØØ ÐÑÓ Ø ÖØÖÖÝ ÒÓÒ¹ÖÓ ÓØ º Ì Ö ÙÐØ Ó Ó ØÐ ØØÓÒ Ò Ù ØÓ ÑÔÖÓÚ Ø ÖÐÐØÝ Ó ÓØÖ ÔÖÔØÓÒ ÙÒØ ÓÖ ØÓ Ô ØÑ ÙÔº ËÓÑ ÜÑÔÐ Ö ÚÒ ÓÖ ÐÐÙ ØÖØÓÒº ÇÒÐÝ ØÓ Ñ ÔÓÖØÓÒ ÛÖ Ò ÓØ Ó Ø Þ Ó ÙÑÒ Ò ØØ Ö ÙÑØØ ØÓ Ø Ô ØÖÒ Ð ØÓÖº ÃÒÓÛÒ Ø ØÒ ØÓ Ø Ô ØÖÒ ÐÔ ØÓ ÒÓÖÑ Ø Ñ ÔØ Þº ÌÙ Þ ÚÖÒ ÖÑÓÚº Ç ØÐ ØØÓÒ Ð Ó ÒÐ ÓÖ ÖÓ ÖÓÒØÓÒº ÏÖ ÒÓÒ¹ÖÓ ÓØ Ö ÔÖ ÒØ ÒÓ ÐÒ ÑÙ Ø ÖÓÒÞº Ì Ñ Ñ ÛØ ÐÐ ÖÓÒ Ó ØØ ÒÓÒ¹ÖÓ ÓØ º ÀÚÒ ÒØ Ø Ò ØÝ Ó ÓÑÑÙÒØÓÒ ØÛÒ Ø ÔÖÔØÓÒ ÙÒØ Ò Ô¹ ÔÖÓÔÖØ ÓÒØÖÓÐ ØÖØÝ ÑÙ Ø Ò ØØ Ú ÝÒÖØ ÒØÖØÓÒ Ó Ø ÒÚÙÐ ÙÒØ º ÁÒ ØØ ÓÒØÜØ Ù Ó ÒØ Ö ÓÙÖ ÖÒ ÐÓ ÐÚÐÒ Ò ÐÓ Ô ÚÒ ÑÙ Ø Ö ØÓ ÚÓ Ø ÜÔÐÓ Ú ÖÓÛØ Ó ÖÛÖ ÖÕÙÖÑÒØ º Ì ÓÒØÖÓÐ ØÖØÝ Ó ÍÌ ÔÖ ÒØ Ò ¾ º ÁØ ØÙÖ ÖйØÑ ÓÑÑÙÒØÓÒ Øѹ ÙÐÒ Ó Ø ÔÖÔØÓÒ ÙÒØ ÖйØÑ ÖÒ Ó ÜØÖÒÐ Ò ÓÖ ºº ØÙÖÒ ÖØ µ ÓÒØÖÓÐÐ ÓÙ Ó ØØÒØÓÒ Ò ØÙØÓÒ ÔÒÒØ ÓÒÙÖØÓÒ Ó Ø ÔÖÔ¹ ØÓÒ Ý ØÑ ØÓ ÓÑ ÜØÒغ Ø Ø ÒÓ ÔÙÖØÒÐ ØÚ Ú ÓÒ ÓÒÔØ ºº Ø ÑØØÓÒ Ó Ø ÑÓÚÑÒØ ÙÕÙØÓÙ Ò ÓÐÓÝ Ö ÑÔÐÑÒغ ½º½º ÖØÖ Ø Ó ÁÒÒÖ ØÝ ÊÓ ÐÔÔÒ ØÖÓÙ Ø Ú Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÙÐØÓÒ ÓÒ ÖÓ ÖÓÒØÓÒ ÒÚ ÖÖÑÝ Ñ Ð ØÓ ÐÚ ØØ Ø Ø ÐÖÝ Ò ÓÑÔÐ ØÓ Ø ÓÑÔÐØÒ º ÙØ Ø ÒÓØ ÕÙØ Ó ØÖÙº ÛÐÐ ÖÙ Ò ÔØÖ ¾ ÚÒ Ò Ø ÑÔÐÖ ÛÒ ÐÒ ÓÙÒÖ Ö ÔÖ ÒØ ØÖØÓÒÐ ÖÓ ÖÓÒØÓÒ Ò Ù ØÒØÐ ÑÓØÓÒ Ò ÜÔÒ ÓÒ º ÏÒ ÐÒ ÓÙÒÖ Ö ÒØ ÒØÖÐÝ ÒÛ ÓÒÔØ Ö ÖÕÙÖ Û Ö ÐÓ Ö ÖÐØ ØÓ ØÖ¹ ØÓÖÝ ÔÐÒÒÒ Ò Ö Ôº Ì ØÓÒ ÔÖÓÚ Ø ÖØÖ Ø Ó ÙÖÒ ÒÖÓ ÐØ Ò Ø Ø ÖÓÔ Ó ÛÝ ÒÚÖÓÒÑÒØ Ø Ù ØÓÑÖÝ Ð Ó ÖÓ ÖÓÒØÓÒ ÔÔÐØÓÒ ØÓ ÐÐÙ ØÖØ ÛÝ Ø Ö Ö Ò ØØ Ö ÑÙ Ø ÓÒØÒÙº ÀÛÝ ÒÖÐÐÝ Ú ÐÓÛÐÝ ÒÒ ÙÖÚØÙÖ ØÖ ÐÒ ÑÖÒ Ö ÛÐÐ Ú Ð Ò Ø ÐÓÓ¹ ØÒ ÐÖº Ì ÐÐ ÐØØ Ø Ò ÒØÖÔÖØØÓÒ ÙØ ÙÒ¹

14 ÀÈÌÊ ½º ÁÆÌÊÇÍÌÁÇÆ ÓÖØÙÒØÐÝ ÒÓØ ØÖÙ ÓÖ ÙÖÒ ÖÓ º ÐÐÙ ØÖØ Ø Ð Ø ÔÖØÐÐÝ Òº ¾º ÚÖÐ ÖØÖ Ø ØÒÙ ÙÖÒ ÖÓ ÖÓÑ ÛÝ ÍÖÒ ÐÒ ÓÙÒÖ ÓØÒ Ö ÔÓÓÖÐÝ Ú Ðº ÄÒ ÑÖÒ Ö ÓÒ ÚÖ Ð ÛÐÐ Òº Á ØÝ Ö ÒØ ÓÖÛÓÖÒ ØÖ Ú ÐØÝ ÙÖ º ÙÖ Ö ÒØÖÒ ÐÐÝ ÒÓØ ÙÒÕÙ ÐÒ ÑÖÒ º ÌÖ ÔÔÖÒ ØÖÓÒÐÝ ÔÒ ÓÒ Ø ÐØÒ ÓÒØÓÒº ÏÒ ÐØÒ Ù ØÝ ÖÐÝ ÓÒØÖ Ø ÛØ Ø ÔÚÑÒغ ÀÛÝ Ú Ò ÙÐ ÛØ Ò ÙÒÖÐÝÒ ÐÓØÓÐ ÑÓк ÍÖÒ ÖÓ Ú Ö¹ ØÖÖÝ ÓÑØÖÝ Ò ØÝ Ö ÓÒ ØÖÙØ ÙÒÖ Ø ÓÒ ØÖÒØ Ó ÐÖÝ Ü ØÒ ÒÖ ØÖÙØÙÖº Ì ÙÖÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÐÝ ÝÒѺ ÏØÒ ÓÖØ ØÖÚÐ ØÒ ÐÒ ÓÙÒÖ Ò ÖÔÖ ÒØ Ý ÑÙÐØÔÐ ØÙÖ Ù ØÓ ÚÖØÓÒ Ò ÔÚÑÒØ ÓÐÓÖ ØÝÔ Ó ÐÒ ÓÙÒÖÝ Ò ÓØ ÐÑØÒ Ø ÐÒ ÙÐÒ ÔÖÒ Ö µ º ¾º º ÍÖÒ ÖÓ ÒÖÓ ÓØÒ Ö ÐÙØØÖº ÇÒ ÚÖ ÙÖÒ ÖÓ Ö ÙÑÔÝ ØØÒ Ø ÚÐ Ò ÔØ ÑÓØÓÒ Û ÑÙ Ø ÖÓÚÖ ÖÓÑ Ø ØÑØÓÒ ÔÖÓ º ÄÒ ÓØÒ Ö ÒÓØ Ò Ý ÒØ ÓÙÒÖ ÙØ Ý ÓØ ÓÒÒÒ Ø Ö Ô ºº ÔÖÒ Ö º ØÒØÖ ØÓÒ Ø ÐÒ Ô ÓØÒ ÙÒÒº ÆÓØ ØØ ÒÓÒØÐ Ø ÙÑÒ ÖÚÖ ÐÝ ÒÚØ ØÖÓÙ Ø ÒØÖ ØÓÒ Ý ÑÓÓØÐÝ ÒØÖÔÓÐØÒ ØÛÒ Ø ÙÒØÓÒ ÒØÖ º ½º¾ ÔÔÐØÓÒ Ó ÊÓ ÊÓÒØÓÒ Ì ÑÓ Ø ØÖØÓÖÛÖ ÔÔÐØÓÒ Ó ÖÓ ÖÓÒØÓÒ Ö ÐÒ ÔÒ Ò ÐÒ ¹ ÔÖØÙÖ ÛÖÒÒº ÁÒ Ø ÓÒØÜØ Ó ØÓÔ¹Ò¹Ó ÖÚÒ ÖÓ ÖÓÒØÓÒ ØÓÒÐ ÖÐÚÒ Á ÓÐÐÓÛÒ ÚÐ ÐØÖÐ ÙÒ Ò ÓÑÔÐ Ý ÖÚÒ ÐÓÒ Ø ØÖØÓÖÝ Ó Ø ÐÒ ÚÐ º Á Ø ØÒ Ò Ø ÒÐ ØÛÒ Ø ÐÒ ÚÐ Ò Ø Ò ÖØÓÒ Ñ ÙÖ ÐØÖÐ ØÓÛ Ö ÓÒØÖÓÐÐÖ Ò Ù ØÓ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ÓÐÐÓÛ Ø ØÖØÓÖÝ º Ì ÓÒØÖÓÐÐÖ ØÒ ØÓ ÙØ ÓÖÒÖ º ÁØ ÔÖÓÖÑÒ Ò ÑÔÖÓÚ Ø ÔÓ ØÓÒ Ó Ø ØÖÐÒ ÚÐ ÖÐØÚ ØÓ Ø ÐÒ ÒÓÛÒº ÏÒ Ø ÐÒ ÚÐ Ò ÐÒ ÑÔйÑÒ ÓÐÐÓÛÒ Ð ØÓ ÞÖÓÙ ÑÒÙÚÖ º ËÒ Ø ÑÖ ÜÐÙ ÚÐÝ Ó ÖÚ Ø Ð Ò ÖÓÒØ Ó Ø ÚÐ

15 ½º º ÌÀ ÀÊÏÊ ÈÄÌÇÊÅ Ç ÌÀ ËÌÇÈ²Ç ËËÌÅ ÓÐÐ ÓÒ ÚÓÒ ÒÓ ÐÓÒÖ ÙÖÒØ Ø ÙØÓÒÓÑÓÙ ÚÐ ÔÖØ Ø ÐÒº ÁÒ Ø Ø ØØÖ ÓÖ Ø ÓÒØÖÓÐ Ó Ø ÚÐ ØÓ ÖØÙÖÒ ØÓ Ø ÖÚÖº ÌÙ Ò ÒØÐÐÒØ ËØÓÔ²Ó Ý ØÑ ÓÙÐ Ð ØÓ Ö ØÖ ÐÒ Ò Ó Ø ÐÒ Úк Á Ø ÐÒ ÚÐ Ø ÐÓ Ø ÙØ Ø ÔÓ ØÓÒ Ó Ø Ð¹ÖÚÒ ÚÐ Ò Ø ÐÒ ÒÓÛÒ ÐØÖÐ ÓÒØÖÓÐÐÖ ÓÙÐ Ù Ø ÚÐ ÓÖ ÖØÒ ÛÐ Ó ØØ Ø ÖÚÖ ÒÓÙ ØÑ ØÓ ÖÒ ÓÒØÖÓк Ì ÚÓÖÐ Ö ÔÓÒ Ó Ø ÙØÓÒÓÑÓÙ Ö ØÓ ØØ ÓØ ÔÒ ÓÒ Ø ÔÓ ØÓÒ Ó Ø ÓØ Ò Ø ÖÓ ØÓÔÓÐÓݺ Ô ØÖÒ ÓÒ ÖÓ ÛÐ ÓÚÓÙ ÐÝ ÖÚ Ö ÔÖÓÖØÝ ØÒ Ô ØÖÒ ÓÒ Ûк ÐÐ ØÓ ÖÒØ ÔÔÐØÓÒ ÙÔÓÒ ÖÓ ÖÓÒØÓÒº ÌÝ ÑÔÓ ÖÒØ Ö¹ ÕÙÖÑÒØ ÓÒ Ø ÖÓ ÖÓÒØÓÒ ÔÖÓÔÖØ ØÓÙº ÓÖ ÜÑÔÐ ÐÒ ÔÒ Ò ØÑÔÓÖÐÐÝ ÑÓÓØ ÔÖ ÖÔØÓÒ Ó Ø ÖÓ Ôº ËÙ ÖÕÙÖÑÒØ Ó ÒÓØ Ü Ø ÓÖ ØÓÔÓÐÓÐ ÓÒ ÖØÓÒ º ½º Ì ÀÖÛÖ ÈÐØÓÖÑ Ó Ø ËØÓÔ²Ó ËÝ ØÑ Ì ÒÓÙÐÖ ØÖÓ ÑÖ Ö ÑÓÙÒØ Ø Ø ÖÖ¹ÚÛ ÑÖÖÓÖ ÔÓ ØÓÒ Ò Ø ÛÒ Ðº Ì ÑÖ Ö ÕÙÔÔ ÛØ ½¾ÑÑ ÐÒ Ò ÔÓÒØ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ÐÓÒ Ø Úг ÐÓÒØÙÒÐ Ü º ÓÐÓÖ ÑÖ ÛØ ÑÑ ÐÒ Ó ÖÚ Ø ÙÔÔÖ ÖØ ÖÓÒ Ó Ø Ú ÙÐ Ð ØØ ÐÓÓ ÐÝ ÔÒ Ò ÚÖ ÖÚÖ Ò ØÒÖ ÔÓ ØÙÖ Ý ÐÓÓÒ ØÖÓÙ Ø ÛÒ Ðº ÌÖ Ò Ò ØÖ ÐØ Ö ÜÔØ ØÓ ÔÔÖ Ò ØØ ÖÓÒº Ì Ñ Ö Ö Ø ¾ÀÞ Ù Ò ÈÁ ÖÑ ÖÖ ÓÖº Ì ÖÑ ÖÖ Ö Ò ÖØ ÒØÓ Ó Ø ØÖ ÒÖÐ ÔÙÖÔÓ ÓÑÔÙØÖ ÙÖÖÒØÐÝ È ÓÖÑÖÐÝ ÈÓÛÖȵ Û Ö ÖÖ Ò Ø ØÖÙÒº Ì ÓÑÔÙØÖ ØÙÖ ØÒÓй ÓÝ Ò ØÖÑ Ó ÅÀÞ Ò ÊÅ Û ØÖÐ Ø ÐØ Ø ØÒÓÐÓÝ Ý Ð ØÒ ÓÒ ÝÖº Ì ÓÔÖØÓÒ Ý ØÑ ÓÒ Ó Ø ÍÆÁ ÖÚØ º ÙÖÖÒØÐÝ Ø ÄÒÙܺ Ì ÓÑÔÙØÖ ÓÑÑÙÒØ Ú Ø ØÖÒØ ÙÔÔÐÝÒ ÒÛØ Ó ½¼¼ÅÀÞº Ì ØÖÙØÓÒ Ó ÓØÛÖ ÓÑÔÓÒÒØ Ò ÓÑÑÙÒØÓÒ ÓÑÔÐ ÓÒ Ø Ó ÈÎź ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÓÒØÖÓÐ Ø ÚÐ Ø Ö ØÖÓØØÐ Ò ØÖÒ ÛÐ ÑÙ Ø ØÙغ ÏÖ Ö Ò ØÖÓØØÐ ØÙØÓÖ Ö ÐÖÝ ØÒÖ ÕÙÔÑÒØ Ó ÅÖ Ú¹ Ð Ø ØÖÒ ÛÐ ØÙØ Ý Ò ØÚ ØÓÖÕÙ ÓÒ Ø ØÖÒ ÜÐ ÙÔÔÐ ÝÒ ÐØÖÐ ÑÓØÓÖº Ì ØÙÖÒ ÖØ Ò ÓÖ Ö Ó¹Ø¹ Ð ÒÖØ Ò ÓÖ º ÌÝ Ö ÓÖÒØ Ù ØØ ÖÓØØÓÒ ÓÙØ Ø ÚÖØÐ Ò ÐØÖÐ Ü Ö Ñ ÙÖк Ì ÐØØÖ Ò ÓÖ ÖÒ ÙÖÖÒØÐÝ ÒÓÖ Ò Ø Ø Ó ÖÚØÝ ÓÒ Ø Ò ÓÖ ÙÖÝ ÙÒÒÓÛÒº Ì ÐÓÒØÙÒÐ ÚÐÓØÝ ÖÚ ÖÓÑ Ø ØÙÖÒ ÖØ Ñ ÙÖ Ø ÐÐ ÓÙÖ ÛÐ º ÐÐ ÓÑÑÙÒØÓÒ ÛØ ÒÖØÐ Ò ÓÖ Ò ÓÒØÖÓÐ ÙÒØ ÓÒ Ý ÎŹ٠ÓÑÔÙØÖ Ù Ò ÈÎź Ì ÎŹ٠ÓÑÔÙØÖ Ò ØÙÖÒ ÓÓ ÙÔ ÓÒ Ø Æ¹Ù º

16 ÀÈÌÊ ½º ÁÆÌÊÇÍÌÁÇÆ ½º ÓÒØÒØ Ì ÖØØÓÒ ÓÖÒÞ ÓÐÐÓÛ ÔØÖ ¾ Ò ÓÒØÒ ØÛÓ Ø Ð Ø Ø Ö Ø ÐÑÔ ÖÐÝ ÖÑÓØ ÔÔÖÓ ØÓ ÖÓ ÖÓÒØÓÒº ÔØÖ ¾ ÔÖ ÒØ ÖÓ ÖÓÒ¹ ØÓÒ Ý ØÑ ØØ Ò ØÓ ÓÔÖØ Ò ÙÖÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÛÖ ÖÓ Ö Ò Ý Ø ÓÙÒÖ ºº ÑÖÒ Ò ÙÖ º ÅÓÖÓÚÖ Ø ÖÓ Ô ÑÙ Ø Ø Ý ÓÑ ÓÑØÖ ÑÓÓØÒ ÓÒØÓÒ º ÐÓÖØÑ ÓÖ ÖÓÒØÓÒ Ó ÐÒ Ò ÖÓ ÛÐ Ö Öº ÁØ Ð Ó ÔÖÓÚ ÒÖ ÔÐØÓÖÑ ØÓ ØØ ÖØÖÖÝ ÖÓ ØÖÙØÙÖ º ÔØÖ Ð ÛØ ØÙØÓÒ ÛÒ Ø ÐÒ Ô ÒÓØ ÜÔÐØÐÝ Òº ÁÒ Ø Ó ØØÒ ÖÓ ÑÓÐ ØÓ Ô Ñ ÙÖÑÒØ Ø ØÖØÓÖÝ Ó Ø ÐÒ ÔÐÒÒ ÙØ ØÓ ÑÙÐØÔÐ ÓÒ ØÖÒÒ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙÖ ÓÒ Ó Û ØÖØÓÒÐ ÖÓ ÖÓÒØÓÒº ÌÖÓÖ Ø ØÖØÓÖÝ ÔÔÖÓ Ó ÔØÖ Ò ÙÒÖ ØÓÓ Ò ÜØÒ ÓÒ Ó Ø ØÖØÓÒÐ ÖÓ ÖÓÒØÓÒ Ó ÔØÖ ¾º

17 ÔØÖ ¾ ÌÖØÓÒÐ ÊÓ ÊÓÒØÓÒ ¾º½ ÓÒØÖÓÚÖ Ð ÔÔÖÓ ØÓ ÊÓ ÊÓÒØÓÒ ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÔÖÖÔ Û ÓÔØÓÒ Ò Ø Ò Ó ÖÓ ÖÓÒØÓÒ Ý ØÑ Ö Ù º ÚÒ ØÓÙ Ø ÓØÒ ÙÐØ ØÓ ÖÛ ÐÖ ÙÒÕÙ ØÓÒÐ ÓÒÐÙ ÓÒ ÖÓÑ Ù ÓÒ ÓÒ Ù ÒÚÓÐÚ ÑØÖÐ Ø ÓÔÙÐÐÝ Ó ØÖ Ø ÙÒÖ ØÒÒ Ó ÛÝ ÖÓ ÖÓÒØÓÒ ÔÖ ÒØ Ò Ø ÔØÖ Ó Ø ÖØØÓÒ ÑÖ ÓÑ ÔÖÔØ ÛÐ Ø ÒÓÖ ÓØÖ º ÓÒØÓÙÖ¹ ÁÑ ÍÒÖ ØÒÒ Ú º Ö¹ ÁÑ ÍÒÖ ØÒÒ ÅÓй ÖÓ ÖÓÒØÓÒ ÔÔÖ ØÓ Ö ÓÖØ ÔÖÑÖÐÝ ØÓ ÓÒØÓÙÖ¹ Ñ ÙÒÖ¹ ØÒÒ Á͵º ÓÖ ÓÒØÓÙÖ¹ ÖÓ ÖÓÒØÓÒ Ø ÖÓ Ô ÖÓÚÖ ÖÓÑ Ø ÓÙÒÖ ÖØÖ ØÒ ÖÓÑ ÛØ ØÙÐÐÝ Ú Ð Ó Ø ÖÓ ÙÖ Ø Ðº Ò Ø Ð Ø Ò Ø Ó ÖÓ ÛØ ÖÓÒ ÐÒ ÑÖÒ Ø ÔÔÖ ØÓ Ø ÒØÙØÚÐÝ ÑÓ Ø Ð Ò ÓÔØÑÐ Óº ÌÛÓ ÑÓÖ ÔÖÓÐÑ Ó ÓÒØÓÙÖ¹ ÁÍ Ò Ø ÓÒØÜØ Ó ÖÓ ÖÓÒØÓÒ Ö Òغ Ö Ø ÒÓØÓÖÓÙ ÔÖÓÐÑ ÒÖÒØ ØÓÓÒØÓÙÖ¹ ÁÍ Ø ÒÓ Ò ØÚØݺ ÚÐÓÔÖ Ò ØÖ ÕÙ Ø Ó ÒÒ ØÐ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÓÒØÓÙÖ ÜØÖØÓÒ Ú ØÒ ÒÓÖÑÓÙ ÓÖØ ØÓ ØØÒÙØ ÒÓ Ý ÖØÓÒ Ý ÑÒ Ó ÓÔØÑÐ ÐØÖ ÖÒÐ Ý ØÖ ØÖ ÓÐÒ ÓÖ ÖÓÖÒÞØÓÒ Ó ÓÒØÓÙÖ ÔÓ ØÖÓÖ ØÓ ÐÓÛ¹ÐÚÐ ÔÖÓ Ò ØÓ ÒÑ Ûº ÆÓÒØÐ Ø Ø ÙØÓÖ ÜÔÖÒ ØØ ÔØ Ó ÐÐ ØÓ ØÚ ÒÓ ÖÙØÓÒ Ø ÓÒØÓÙÖ ÜØÖØÓÒ ÑÙ Ø ÓÒÙÖ Ù ØØ ÖÓÑ ÒÓ Ð Ó Û ÓÒØÓÙÖ Ö ÙÔÔÖ º ÆÓ Ð ÚÑÒØ Ö Ö ÑØÓÒ ÛÒØ ÒØÓ Ø ÒÚÒØÓÒ Ó ÐÓÖØÑ ØØ Ö ØÓÐÖÒØ ØÓÛÖ ÒÓ Ø ÓÒØÓÙÖ Ù ÀÓÙ ØÖÒ ÓÖÑ ÓÖ ÀÙ ÓÖ¹ ÑØÒº Ì ÓÒ ÔÖÓÐÑ Ö ÛÒÚÖ ÖÓ Ö Ò Ý ÒÓÒ¹ÖÓ ÓØ ÓÒÒÒ Ø Ö Ô Ò Ø Ó Ø ÓÙÒÖ ÑÖÒ ÓÖ ÙÖ º ÁØ ÔÔÖ ÒÔÔÖÓÔÖØ ØÓ ÖÓÚÖ Ø ÖÓ Ô ÖÓÑ Ø ÔÖ ÓÙØÐÒ Ó ÒÓÒ¹ÖÓ ÓØ ºº ÔÖ Ö º ÊØÖ Ø ÓÒÙÖØÓÒ Ó ÓØ Ò ÖйÛÓÖÐ Ú ÓÑØÖÐÐÝ ÖÓÙ ÒØ Ø Ø

18 ÀÈÌÊ ¾º ÌÊÁÌÁÇÆÄ ÊÇ ÊÇÆÁÌÁÇÆ ÖÓ ÐÝÓÙغ ÌØ Ù ÓÒ Ö Ø ÖØ ÐÒØ Ò ÔØÖ º ÁØ ÒÓÛ Ù ÓÛ Ö¹ ÁÍ Ö Ò ÚÛ Ó ØÓ ÙÐØ Ò ÛØÖ Ø Ò ÙÔÔÐÑÒØÓÒØÓÙÖ¹ ÑØÓ º ÌÖ Ö ØÛÓ Ð Ó Ö¹ ÁÍ ÓÑÑÓÒÐÝ ÔÔÐ ØÓ ÖÓ ÖÓÒØÓÒ ØÓÒ ¾º¾º Ö¹ ÑÒØØÓÒ Ò Ù ÑÔÐÒ¹ ÐÖÒÒ ÑØÓ ÐÓÒ Ø ÐÒ Ó Ø ÅÍ ½ ¹ Ý ØÑ º Ö Ø ØÓ ØÛÓ Ö¹ ÁÍ ÔÖÒÔÐ Ö ÔÓÖØÖÝ Ò Ø ÐØ Ó ÒÓ ÑÔÖÑÒØ º ËÓÒÐÝ ØÖ ÔØÝ Ò ÚÛ Ó ÒØ ÐÒ ÓÙÒÖ ØÑغ ÅÓ Ø Ö¹ ÑÒØØÓÒ ÐÓÖØÑ ÙÚ Ø Ñ ÒØÓ ÓÑÓÒÓÙ Ñ ÖÓÒ º Ì ÓÑÓÒØÝ ÖØÖÓÒ Ò ÒØÒ ØÝ ÓÐÓÖ ØÜØÙÖ ÓÖ ÒÝ ÓØÖ ÔÔÖÓÔÖ¹ Ø Ñ ÙÖº ÔÔÐÝÒ Ù ØÒÕÙ Û ÐÒ ÓÙÒÖ Ö ÖÓÚÖÐ ØØ ÑØ ÐÔ ÓÒØÓÙÖ ÜØÖØÓÒº ÈÖÓÐÑ ÛØ ÑÒØØÓÒ Ö ÛÒ Ø ÖÓ ÙÖ Ò¹ ÓÑÓÒÓÙ º ÍÒÓÖØÙÒØÐÝ ÙÖÒ ÖÓ ÓØÒ Ö ÒÓÒ¹ÓÓÔÖØÚº ÌÝ Ö ÔÓÓÖÐÝ ÑÒØÒ ÚÒ Ö ÒØ ÑÖÒ Ò ÙÖ ØØ Ó ÒÓØ ÓÒØÖ Ø ÛÐÐ ÛØ Ø ÔÚÑÒغ ÒÓØÖ ØÙÖ Ó ÙÖÒ ÖÓ ÑÔÖÒ ÒØ ÑÒØØÓÒ Ö ÜØÖÑÐÝ ÚÖÐ ÐØÒ ÓÒØÓÒ Ö ÙÐØÒ Ò ÒÓÑÓÒÓÙ ÖÓ ÔÔÖÒº ÌÒ Ø ÖÓ ÙÖ ÔÐØ ÒØÓ ÑÙÐØÔÐ ÖÓÒ ØØ ÑÙ Ø ÑÖ ÔÓ ØÖÓÖ ØÓ ÑÒØØÓÒ ØÓ ÔÖÓÚ Ù ÙÐ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ó Ø ÖÓ ØÓÔÓÖÔݺ ÄÖÒÒ Ý ØÑ Ó Ø Å͹ØÝÔ Ø ÓÖ Ñ ÓÒØÒغ ÚÒ ÛØÓÙØ Ù Ñ¹ ÔÐÒ ÒÓ ÔÖÓÐÑ Ö Ù ØÓ ÖÝ ÐÒ ÓÙÒÖ ÓÖ ÒÓ ÐÓÒ ÖÓÙ ÓÙØÐÒ Ó Ø ÖÓ ÖÑÒ ÖÓÒÞк ÆÚÖØÐ ÖÖÓÖ ÑØ ÓÙÖ Ò ØÙØÓÒ ÛÒ Ø ØÖÙ ÐÒ Ô Ò Ý ÓÒÐÝ ÑÒÓÖ Ñ ÔÓÖØÓÒ ÙØ ÓØÖÛ Ó ÙÖ Ý ÑÓÖ ÔÖÓÑÒÒØÖÓÙÒ ØÖÙØÙÖ º ÒÖÓ ØØ ÜÑÔÐ Ø Ö Ó Ñ ÙÒ Ò ÓÖÑÔ ÒÖØÒ Ø ÔÖÓÑÒÒØ Ñ ØÖÙØÙÖ ÛÐ Ø Ø ÓÒØÒÙÒ ÖÓ ÒØ ÓÒÐÝ Ý ÓÖØ ÒØ ÐÒ ÑÖÒº ÓÐÐÓÛÒ Ø ÔÔÖÒØ ÜØ Ú Ö ØÓ ÙÒÔÖØÐ ÞÖ º ÁÒ ÚÛ Ó Ø ÓÒ ÔÖÓÐÑ ºº ÒØ ÜÔÐØ ÓÙÒÖ Ö¹ ÑÒØØÓÒ Ù ÙÐ ÓÒÐÝ Ø ÖÓ ÙÖ ÓÑÓÒÓÙ º ÌÒ Ø Ò ÔÔÐ ØÓ ÜØÖØ Ø Ö Ô Ó Ø ÒÚÖÓÒÑÒغ Ì ÐÒ Ô Ó ÓÙÖ ÒØÖ ÖÓÚÖÐ ÖÓÑ Ø ÖÝ Ö ØØ Ø ÖÓ ÙÖ ÓÙÔ º ÁÒ Ù ØÙØÓÒ ÐÖÒÒ Ý ØÑ ÔÔÖ ØÓ Ø ÙÔÖÓÖ Ó ÙÑÒ Ø ÖÓÙ ÓÙØÐÒ Ó Ø ÖÓ Ô Ú Ðº ÁØ Ó ÒÓØ Ð ÛØ Ø ÓÑØÖÐÐÝ ÓÑÔÐÜ Ð¹ ÓÙØØ Ó ÔÖ Ö ÓÖ ÓØÖ ÖØÖÖÝ ÓØ º ÀÓÛÚÖ Ø ÒÓØ ÓÚÓÙ ÓÛ ÛÐÐ Ø ØÖÒÐ Ý ØÑ ÒÖÐÞ ÓÒ ÖÒ Ø ÜØÖÑ ÚÖ ØÝ Ó Ø Ñ ÓÒØÒغ ÓÐÓÖ ÁÑ ÈÖÓ Ò Ú º ÖÝ ÄÚÐ ÁÑ ÈÖÓ Ò Í Ò ÓÐÓÖ ÒÓÖѹ ØÓÒ ÙÖÐÝ Ó ÒÓØ ØÖÓÖØ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó ÖÓ ÖÓÒØÓÒ Ý ØѺ Á Ø ØÙÖÒ ÓÙØ ØØ ÓÐÓÖ ØÙÐÐÝ ÓÓ Ø Ø ÔÖÓÖÑÒ Ø ÑÓÖ ÕÙ ØÓÒ Ó ÓÒÓÑ ØÓ Û Ø ÑÔÖÓÚ ÙÒØÓÒÐØÝ Ò Ø Ø ØÓÒÐ Ó Ø Ò ÖÛÖ ÑÔÓ Ý ÑÓÖ ÜÔÒ Ú Ô ØÒÓÐÓÝ Ò ÒÖ ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÓÑÔÐÜØݺ ÁØ ÓÑÑÓÒ ÙÒÖ ØÒÒ ØØ Ø ÖÓ ÙÖ Ø ÖÔÖ ÒØ Ò Ø ÐÙ Ò Ó Ø Ê¹ÓÐÓÖ Ñ ÛÖ ÚØØÓÒ ÖÒ Ò ÓÐ Ö º Ì ÔÖÓÔÖØÝ ½ ÅÍ ØÒ ÓÖ ÖÒ¹ÅÐÐÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ

19 ¾º¾º ËÌÌ Ç ÌÀ ÊÌ ÁÆ ÊÇ ÊÇÆÁÌÁÇÆ Ù Ò ÓÒ ÛÝ ÓÖ ÒÓØÖ ØÓ ÔÖØ Ø ÖÓ ÖÓÑ Ó¹ÖÓ ØÖÖÒº ÅÒÝ ÓÐÓÖ ÁÍ Ý ¹ ØÑ ØÖÒ ÓÖÑ Ø ¹Ò ÓÐÓÖ Ñ ÒØÓ ÒÐ¹Ò Ñ ØÓ Ô Ø ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÐÓ ÛØÒ ÔØÐ ÓÙÒ ÝØ ÑÒØÒÒ ÐÐ ÑÔÓÖØÒØ Ñ ÓÒØÒغ ÏÒ Ø ÙØÓÒÓÑÓÙ ÚÐ ÖÚ ÖÓ Ø ÓÙÒØÖÝ ÓÐÓÖ ÚÐÙÐ ÐÙ Ò ÖÓ ÖÓÒØÓÒº ÈÖØÙÐÖÐÝ Ø ÐÒ ÓÙÒÖ Ö ÒÓØ ÐÖ¹ÙØ Ø ÐØØ ÑÒع ØÓÒº ØÝÔÐ ØÙØÓÒ ÜÔÒ Ú ÚØØÓÒ ÓÚÖÖÓÛÒ Ø ÔÐØ ØÓ ÓÐÙ Ø ÖÓ ÓÙÒÖݺ ÀÓÛÚÖ ÓÐÓÖ ÖÐÝ Ù Ð Ò ÙÖÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ ØÓ ÔÖØ Ø ¹ ÛÐ ÓÖ ÓÙ ÛÐÐ ÖÓÑ Ø ÔÚÑÒØ Ù ÐÐ ØÓ ÓØ Ú ÑÐÖ ØÖÙØÓÒ Ò Ø ÓÐÓÖ Ôº ËÒ ÓÖÝ ÈÖÔØÓÒ Ú º ÁÒÖ ØÖÙØÙÖ¹ ÈÖÔØÓÒ ÀÖ Ø ØÖÑ ÒÖ ¹ ØÖÙØÙÖ ÖÖ ØÓ ÓØ Ø ÈË ØÐ ÑÔ Ý ØÑ Ò Ý ØÑ ÖÐÝÒ ÓÒ ÑÒØ ÒÐ ÙÒ ÔÖÓÑÓØ Ò Ø À˹ÔÖÓØ Ó ÂÔÒº Ý ÑÒ Ó ÈË ÐÓÐÞØÓÒ ÒÖØÐ ÒÚØÓÒ Ò ÑÔ ÑØÒ Ø ÔÓ ØÓÒ Ó ÚÐ ÛØÒ Ø ØÐ ÑÔ ØÖÑÒº ÅÔ ÚÐРӹع Ð ÐÖÝ ÓÒØÒ Ø ÖÓ ØÓÔÓÐÓÝ ØÓ ÓÑ ÜØÒغ Á ÖÒ Ò ÙÔÔÐÑÒØ Ý ÓÑØÖ ÔÖÓÔÖØ ÐÒ ÛØ Ò ÙÖÚØÙÖ Ò ÓÖÝ ÖÓ ÖÓÒØÓÒ Ý ØÑ Ò ÙÑÒØ ÛØ ÚÐÙ¹ Ð ÒÓÖÑØÓÒ º ÁÒ ÖØÖ¹ÖÒ ÔÔÖÓ Ò ÓÖÝ Ý ØÑ ÓÑ ÒØÖÐÝ Ó ÓÐغ ÖÖÖ Ô ÈË ÙØÐÞ ØÓ ÑÒÑÞ ÐÓÐÞØÓÒ ÖÖÓÖ ØÓ ÑÒØÙ Ø Û ÙÒ ÜÐÙ ÚÐÝ ÓÒ ÈË ÒÐ ÔÖÓÚ Ø ÑÔ Ö ÔÖ ÒÓÙ ÓÖ Ø ÓÙÖ Ò ÐÖÒ Ò ÚÒ Ò ÙÖØÖÑÓÖ Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÐÓÓ Ò ÐÓ ÓÒ È˹ ØÐÐØ Ò Ö ÓÐÚ ØÓ Ø ØÓÖÝ ÐÚк ÙØÓ ÑÒÙØÙÖÖ Ò ÂÔÒ Ú ÑÓÒ ØÖØ ÚÐ ÙÒ Ý ØÖÒ Ó ÑÒØ ÒÐ Ñ ÒØÓ Ø ÖÓ ÔÚÑÒغ Ì ÓÖ ÔÖÓÐÝ Ø Ø ÖÐÐØÝ ÝØ Ø ÒÚÓÐÚ Ø Ø Ó Ø º ÌÖ ÓÒ ÖÙÐ ÖÚÖ ØÒ ÔÔÐØÓÒ ØØ Ö ÖÖ Ó Ò ÓÖÝ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÔÖÔØÓÒ ÐÐ ÙÔÓÒ ØÓ ÖÙ ØØ ØÖ ÒÚÒØÓÒ ÑÙ Ø ÒÚØÐÝ ÒØÖÓÙ ÒØÓ Ö ÓÐÐ ÓÒ ÚÓÒ ÛØ ÖØÖÖÝ ÓØ º Ö ÒØÓ ÙÑÒ ÓÖ ÒØÓ ÖÒÓÑ Ó ØÖÙØÓÒ Ò ÒÓØ ÚÖØ Ý ØÒ ÒÝ ÓÒÚÐ ÒÖ ØÖÙØÙÖÐ Ñ ÙÖº ¾º¾ ËØØ Ó Ø ÖØ Ò ÊÓ ÊÓÒØÓÒ Ì ØÓÒ ÓÒØÒ ÙÖÚÝ Ó ÑÔÓÖØÒØ ÒØ ÓÒØÖÙØÓÒ ØÓ ÖÓ ÖÓÒØÓÒ ØÓÖÞ ÒØÓ ÑÓй Ò Ø ÖÚÒ ÐÓÖØÑ º ÅÓй ÊÓ ÊÓÒØÓÒ ÅÒÝ ÑÓй Ý ØÑ Ú Ò Ò ÔÖ Ý Ø ÛÐÝ ÐÑ ÛÓÖ ÔÖ ÒØ Ò ½¼ Ò½½ º ÓÑØÖ ÑÓÐ Ò Ø ÔÓ ØÓÒ Ò ÚÐÓØÝ Ó Ø ÚÐ ÖÐØÚ ØÓ Ø ÐÒ Ö ÖÓÚÖ ÖÓÑ ÑÓÒÓÙÐÖ Ñ ¹ ÕÙÒ Ù Ò ÃÐÑÒ ÐØÖº ÓÖÒ ØÓ ÖÑÒ ÖÙÐØÓÒ Ó ÛÝ ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ø ÐÒ Ò Ý Ø ÛØ Ò Ø ÐÓØÓÐ Ô ºº Ý ØÖ ÔÖÑØÖ Ò ØÓØÐ

20 ½¼ ÀÈÌÊ ¾º ÌÊÁÌÁÇÆÄ ÊÇ ÊÇÆÁÌÁÇÆ ÐÓØÓ Ö Ý Ø ÙÖÚØÙÖ Ø Ø ØÖØÒ ÔÓ ØÓÒ Ò Ø ÙÖÚØÙÖ Öغ ÐÓÒ ÛØ ØÓ ÓÑØÖ ÔÖÑØÖ Ø Ó Ø ØÓ Ø ÐÒ ÒØÖ Ø ÖÐØÚ ÒÐ Ó Ø ÑÖ ØÓ Ø ÖÓ ØÒÒØ Ò Ø ÔØ ÒÐ Ö ÖÙÖ ÚÐÝ ØÑغ Ì ÖÓ ÑÖÒ Ñ ÙÖÑÒØ Ö ÚÖÝ ÒØÐÝ ÜØÖØ ÖÓÑ ÑÐÐ ÛÒÓÛ ÔÓ ØÓÒ ÐÓÒ Ø ÐÒ ÓÙÒÖ º Ì ÔÔÖÓ Û ÜØÒ Ò ½¾ ØÓ ØØ Ø ÓÒØÒÙØ Ò Ø ÙÖÚØÙÖ ÖØ Ù ¹ Ò Ø ÒÖÐÞ ÐÐÓÓ ÖØÓº Ì Ø ÖØÓ Ó Ø ÐÐÓÓ Ó Ø ÝÔÓØ ÓÒØÒÙØÝ ÔÖ ÒØ Ø ÖØÒ ÔÓ ØÓÒ Ò Ø ÒØÚ ÚÒ Ø Ö ÙÐ ÖÖÓÖ ØÖÙØÓÒ ÐÓÒ Ø ÐÒ ÓÙÒÖݺ Á ÓÒØÒÙØÝ Ò ØØ Ø ÑÓÐ ÑÓ ØÓ ØÖÙÐÝ ÖÔÖ ÒØ ÖÓ Ó ÓÒØÒÙÓÙ ÙÖÚØÙÖ ÖØ º ÁÒ ½ Ø ÓÑØÖ ÖÓ ÑÓÐ ÔÖØ ÒØÓ ÐÒÖ ÑÓÐ ÓÖ ÑÐÐ ÐÓÓ¹ ØÒ Ò ÐÓØÓÐ ÑÓÐ ÓÖ ÖØÖ ÐÓÓ¹ ØÒ ÓÙÒØÒ ÓÖ ÑÖ Ý ØÑ ØØ ÓÒ Ø Ó ØÖÓ ÑÖ Ò ØÛÓ ØйÐÒ ÑÖ Ó ÖÒØ ÓÐ ÐÒغ Ì Ñ ÙÖÑÒØ Ö ÜØÖØ ÖÓÑ ÑÔÐ Ñ ÐÒ ÚÐÙØ Ý ½¹ Ö¹ ÐÓÖØѺ ÁÒ ½ ÐÓÛ ÑÙÑ Ò ÔØÐ ÖÕÙÒÝ Ò Ó Ø ÖÓ Ô ÙÒØÓÒ Ó Ø ØÖÚÐ ØÒ Ö ÔÖØÐÝ ØÑغ Ì ÐÓØÓÐ ÔÔÖÓÛ ÓÔØ Ò ½ º Ì ÖÑÖÐ ÜØÒ ÓÒ ØØ Ø Ö ÙÐ ÖÖÓÖ Ò ÔÖÔÒÙÐÖ ØÓ Ø ÔÖØ ÐÒ ÓÙÒÖÝ ÛØ ÐÐÓÛ Ñ ÙÖÑÒØ ÜØÖØÓÒ Ø ÖØÖÖÝ ÒÐ Ó Ø ÐÒ ÓÙÒÖÝ ÛØ Ö ÔØ ØÓ Ø ÓÖÞÓÒ Ò Ø Ñµº Ì Ý ØÑ Ö Ò ½ ÑØ ÖÙÐÖ Ö ØØ Ð Ò Ø Ø ØØ ÖÓ ÙÖ ØÓ Ñ Ù Ò Ð Ø ÑÒ ÕÙÖ ØÑØÓÒ Ð Ø ÕÙÖ Ø ØÓÐÖÒØ ØÓ ÓÙع ÐÖ º ÀÓÛÚÖ ØÑØÓÒ ÒÓØ ÖÙÖ Ú Ò ØÙ ÒÓØ ÑÓÓØ Ò ØѺ ÇÒ Ò Ø Ñ ÙÖÑÒØ Ö ÜØÖØ Ý ÒÒ Ò Ø ÑÐÐ ÛÒÓÛ ÔÐ ÐÓÒ Ø ÐÒ ÓÙÒÖ º ÖÙÐÖ ÐÒ ÑÓÐ ØØ ØÓ Ø Ñ ÓÒØÒØ Ý ÑÜÑÞØÓÒ Ó ÐÐÓÓ ÙÒ¹ ØÓÒ Ò ½ º Ì ÐÐÓÓ Ñ ÙÖ Ø ÓÒ ØÒÝ Ó Ø ÐÒ ÑÓÐ Ô ÛØ Ø Ñ ÓÒØÒغ ÁÒ ÑÐÖ ÛÝ Ö Ò ½ Ø ÑÓÐ ÔÖÑØÖ Ò ØÓ Ó ÖÐ Ø Ö ÙÐØ Ó Ý ØÑØÓÒº ÔÖÓÖ ØØ Ø Ó Ø ÖÓ ÛØ Ò ÖÓ ÙÖÚØÙÖ Ö ÓÑÒ ÛØ ÐÐÓÓ ÙÒØÓÒ Û Ò ØØ Ñ ÙÖ Ø ÓÒ ØÒÝ Ó Ø ÖÓ ÑÓÐ ÛØ Ñ ÙÖÑÒØ ØØ Ö ÜØÖØ Ý ÖÖÐ ÒÐÝ Ó Ø ÔØÐ ÖÕÙÒÝ Ó Ñ ÐÓ º ËØÖÓ ÑØÒ Ù ÖÓÙÒ Ò ½ Ò ¾¼ ØÓ ÖÙÐ ÓÙØ ÒÓÒ¹ÖÓ ØÙÖ º Ì ØÙÖ Ö ÜØÖØ Ý ÑØÒ ØÑÔÐØ Ó ÐÒ ÑÖÒ ÛØ ÒØÒ ØÝ Ñ ÐÒ º ÔÐ Ø ÓØÓÒ ØÒÕÙ ÔÔÐ ØÓ ÖÚ ÐÒÖ ÐÒ ÑÓÐ ØØ ÚÖ ÓÚÖ Ø Ð Ø ¾¼ ØÑ ØÔ º ÐÐ Ý ØÑ ÑÒØÓÒ Ó Ö ÑÔÐÓÝ ÑÔÐ ÓÑØÖ ÑÓÐ Ó Ø ÖÓ Ôº Ì ÙÖÚÝ ÓÒØÒÙ ÛØ ÓÒØÖÙØÓÒ ØØ ÖÐÜ ØØ ÓÒ ØÖÒغ Ò Ö Ó ÖÓÑ ØÓ Ø ÐÒ Ô ÓÒ ÛÝ ØÓ ÜÔÒ Ø ÖÒ Ó ØÙØÓÒ ÓÖ Û ÐÒ ÖÓÒØÓÒ ÔÔÐк ÁÒ ¾½ Ò Ö ØØ ØÓ Ø ÐÒ Ôº Ì ÐÒÖ ÒØÐ ØÑØ ÓÙÒ Ý ÐÓÐÐÝ ÒÐÝÞÒ Ø ÓÙ Ô Ó ØÙÖ º Ì ÓÐÙØÓÒ ÖÒ Ý ÓÔع ÑÞØÓÒ Ó Ò ÓÒØÓÙÖ Ù Ò ÝÒÑ ÔÖÓÖÑÑÒº Ì ÜØÖÒÐ ÒÖÝ Ò Ø ØÒ Ó Ø ÐÒ ÓÙÒÖ ØÓ ÐÒÖ Ñ ØÖÙØÙÖ ÜØÖØ Ý ÐÓÐ ÀÓÙ

21 ¾º¾º ËÌÌ Ç ÌÀ ÊÌ ÁÆ ÊÇ ÊÇÆÁÌÁÇÆ ½½ ØÖÒ ÓÖÑ Ò ÓÖÞÓÒØÐ Ñ Ð º ØÑÙÐйÊÓÑ ÔÐÒ Ö Ù ØÓ ÔÔÖÓÜÑØ Ø ÐÒ Ô Ò ¾¾ º Ù ÔÓÐÝÒÓÑÐ ÙÖÚ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ú Ý ÚÖØÓÒ Ó ÔÓ ØÓÒ Ò ÖØÓÒ Ó ØÖ ÓÒØÖÓÐ ÔÓÒØ º ÁÒ Ø ÓÔØÑÐ ØØ ÐÐÓÓ ÙÒØÓÒ ÑÜÑÞ Û Ñ ÙÖ ÓÛ ÛÐÐ Ø ÑÓÐ ÑØ Ø Ñ ØÖÙØÙÖ º ÙÑÒ ØØ ÔÖ ÓÑØÖ ÑÓÐ Ó Ø ÖÓ ØÓÔÓÖÔÝ Ö ÚÐÐ ºº ÖØÖÚ ÖÓÑ Ö ØÐ ÑÔ ØÝ Ö ÑØ Ò Ø Ø Ó ÑÓÒÓÙÐÖ ÒØÒ ØÝ Ñ Ò ¾ Ò ¾ º Ì ÑÓÐ Ö ØÒ ØÖ Ò ÖйØÑ Ù Ò ÃÐÑÒ ÐØÖ ØÓ ÒÐ ØÖÚÖ Ò Ó ÓÑÔÐÜ ÒØÖ ØÓÒ Ò ÓØÖ ÖØÖÖÝ ØÓÔÓÖÔ º Ø ÖÚÒ ÊÓ ÊÓÒØÓÒ Ì ÅÍ Ñ ÚÖÐ ØÑ ÓÒØÖÙØÓÒ ØÓ Ø ÖÚÒ ÚÐ ÒÚØÓÒº ÄÎÁÆÆ ¾ ØÖÒ ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖ ÛØ Ø ØÖÒ Ö ÔÓÒ Ó ÙÑÒ ÖÚÖº Ì ÓÐÓÖ Ñ ØÖÒ ÓÖÑ ÒØÓ ÒÐ¹Ò Ñ ØÓ ÑÔÖÓÚ Ø ÖÓÙ ØÒ ØÓÛÖ ÚÖØÓÒ Ò ÐØÒ ÓÒØÓÒ Ò ØÒ Ù ÑÔÐ ØÓ ÖÙ Ø Þ Ó Ø ÒØÛÓÖ ÒÔÙØ ÐÝÖº Ì ØÖÒ Ö ÔÓÒ ÖÔÖ ÒØ Ù ¹ Ò ØÖÙØÓÒ ÒØÖ Ø Ø Ñ ÙÖ ØÖÒ ÒÐ Ñ Ò Ø ¼ Ø ÓÙØÔÙØ ÐÝÖº ÄÎÁË Û Ò ØÓ ÑÔÖÓÚ Ø ÙÒÖ ØÒÒ Ó Ø ÓÑÛØ ÑÝ ØÖÓÙ ÄÎÁÆƺ ÁØ ØÙÖ Ø Ñ ÔÖÔÖÓ Ò ÐÝÓÙØ ÙØ ÙØÐÞ È ØÓ ØÖÑÒ Ø Ö ØÖÒ Ö ÔÓÒ º ÓØ ÄÎÁÆÆ Ò ÄÎÁË ÖÕÙÖ ÙÑÒ ÒØÖÚÒØÓÒ Ò Ò ÜØÒ Ú ÖØÖÒÒ ÔÖÓ ÛÒÚÖ ÒÛ ÖÓ ÒØÖº ÌÓ ÓÚÖÓÑ ØÓ ÓÖØÓѹ Ò Ø ÒÜØ ÒÖØÓÒ ÐÒ ÔÖ ÊÄÈÀ Û ÚÐÓÔ ØØ ÑÒ ØÓ Ø Ý ÛØÓÙØ ØÖÒÒ Ò ÙÑÒ ÒØÖØÓÒº Ì Ñ ÑÔÐ Ò ÑÔÔ ÒØÓ ÒÚÖ ÔÖ ÔØÚº Ì ÙÖÚØÙÖ ÓÑÔÒ Ø Ò ÝÔÓØ Þ Ò Ø Ø ØÖØÝ ºº Ý ÙØÖØÓÒ Ó ÝÔÓØØÐ ÙÖÚØÙÖ Ò Ò ÚÒ Ò Ø ÐÒÖÞ Ñ ØÖÙ¹ ØÙÖ º Ì ÐØÖÐ Ó Ø ØÓ Ø ÐÒ ÒØÖ ØÖÑÒ Ý ÑØÒ Ø ÑÔÐ Ñ ÛØ ÖÖÒ Ñ Û ÔØ ØÓ ÒÒ ÖÓ ÓÒØÓÒ ÛØÓÙØ ÖÕÙÖÒ ÙÑÒ ÙÔÖÚ ÓÒº Í Ò Ø ØÖÒ Ö ÔÓÒ ØÖÒÒ ÖØÖÓÒ ÓÒ Ò ¾ ØÓÓ ÙØ ÖÒÓÖÑÒØ ÐÖÒÒ ÔÔÐ ØÓ ÖÐÞ ÔÖÔØÙÐ ÔØÓÒ ØÓ ÒÒ ÒÚÖÓÒÑÒØÐ ÓÒØÓÒ º ÌÖ Ö ÚÖÐ Ö¹ ÐÓÖØÑ Û ÑÒØ Ø Ñ ÒØÓ ÖÓ Ò ÒÓÒ¹ÖÓ ÖÓÒ º ÓÐÓÖ Ñ Ö ÕÙÐÞ Ò ¾ Ù ØØ Ø ÖÓ ÓÑ ÖÝ ºº Ø ÓÐÓÖ ÓÑÔÓÒÒØ Ó Ø ÖÓ ÙÑ ÕÙÐ ÑÒ ÚÐÙ º ËØÖØÒ Ó ÖÓÑ ÑÐÐ ÔØ Ò Ø ÐÓÛÖ Ñ ØØ ÙÑ ØÓ ÖÔÖ ÒØ Ø ÖÓ ÙÖ Ø ÖÓ Ö ØÖÑÒ Ù Ò ÖÓÒ ÖÓÛÒ ÐÓÖØѺ ÁÒ ¾ ÒÙÖÐ ÒØÛÓÖ ØÖÒ ØÓ Ð Ý ÖÓ Ò ÒÓÒ¹ÖÓ ÔÜÐ Ò ÐÓÛ Ö ÓÐÙØÓÒ ÖÝÐÚРѺ Ì Ö ÓÐÙØÓÒ Ö Ý ÑÒ ÐØÖÒ Ò Ù ÑÔÐÒº ÅÓÖÔÓÐÓÐ ÓÔÖØÓÒ Ö ÙØÐÞ ØÓ ÖÑÓÚ ÓÐØ Ð ÔÜÐ º Ì ÛÓÖ ÔÖ ÒØ Ò ¾ Ù Ö¹ Ò ÑÖÒ ØØÓÒ ÐÓÖØÑ º Ì Ñ ÑÒØ Ý ÒÐÝÞÒ Ø ÒØÒ ØÝ ØÓÖÑ Ó Ñ ÐÒ º Ì ÑÜÑÙÑ Ó Ø ØÓÖÑ ÓÒ Ö ÙÒØÓÒ Ó Ø ÐÓÓ¹ ØÒ ØÓ Û ÑÓÐ Øغ ÐÐ ÔÜÐ ÛØ ÖÝ ÚÐÙ Ò ÒÓÖÓÓ Ó Ø ÑÓÐ ÚÐÙ Ö ÖÓ ÔÜÐ º ÇÒÐÝ Ø Ù ØÖÑÒ ÖÓ Ö ÓÒ Ö ÛÒ Ù ÕÙÒØÐÝ ÐÒ ÑÖÒ Ö ÜØÖØ ÖÓÑ ÔØÓ¹ØÑÔÓÖÐ Ø Ù Ò ØÑÔÐØ ÑØÒº ÐÓ ÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø ØØÓÒ ÐÓÖØÑ Ö Ò Ø Ø Ø ÐÒ ÑÖÒ

22 ½¾ ÀÈÌÊ ¾º ÌÊÁÌÁÇÆÄ ÊÇ ÊÇÆÁÌÁÇÆ ØØÓÒ Ñ ÔÖ ÒØ Ò ¼ º ÅÖÒ Ö ØØ Ù Ò ÑÔÐ Ô ÙÑÔØÓÒ ÔÔÐ ØÓ ÔÓÐÝÓÒРѺ Ì ÑÖÒ ØÙÖ Ö ØÒ Ù ØÓ ÒØØ ÔÖ ÓÑØÖ ÑÓÐ Ó ÒØÖ ØÓÒ ÚÒ Ý ¾ º ÖÓ ÛÐ ØØÓÒ ÆÓØ ÑÙ Ö ÖÛÓÖ Ò ÓÒ ÓÒ Ø ØØÓÒ Ó ÖÓ ¹ ÛÐ º ÁÒ ½ Ø ÒØÒ ØÝ ØÖÙØÓÒ Ó Ø ÖÓ Ò Ø Ñ ÒÐÝÞ ØÓ ÜØÖØ Ø ÛØ Ö Ó Ø Ñº ÁÒ ÔÖ Ò Ó ÖÓ ÛÐ Ø ÛØ ÖÓÒ ØÙÖ ØÒØÚ ÓÑØÖ ÔÖÓÔÖØ Û Ö ÒÚ ØØ ÔÔÐÝÒ ÑÔÐ ÖÙÐ º ¾º ÇÙØÐÒ Ó Ø ÊÓ ÊÓÒØÓÒ ËÝ ØÑ ÐÖÒ ÖÓÑ Ø Ö Ö ÓÒ ÙØÓÒÓÑÓÙ ÖÚÒ ÓÒ ÛÝ ÑÓй ØÖÒ ÔÖÓÚ Ø Ò ÖÐÐ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÔÖÓÐÑ Ù ÐÒ ÔÒ ÓÖ Ó ØÐ ÚÓ¹ Òº ÈÖÓÚ ØØ Ø ØÖ ÓØ ÑÔÐ Ø ÖÕÙÒ ÒÒØÐÝ Ö ØÒ Ø ÒÛØ Ó Ø ÑÓØÓÒ Ø Ñ ÖÓÒ Ò Û ÔÔÖÓÔÖØ ØÙÖ ÓÖ Ø ÑÓÐ ÙÔØ Ö ÓÙØ ÑÝ ÑÐÐ Ö ÙÐØÒ Ò ÖÙ ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÐÓº Ì ÜØÖØ ØÙÖ Ö ÑØ Ò Ø ÔÖÓÖ ÒÓÛÒ ÑÓÐ Ó Ø ÓØ º ÓÒÒ Ò Ø Ó ÖÚØÓÒ Ò ØÖÓÙ Ô Ò ÑÓØÓÒ Ö ØÖÒØ ÓÒ Ø ÑÓÐ ØØ Ý ÖÙ¹ Ò Ø Ö Ó ÖÓÑ Ó Ø ØÑØÓÒ ÓÙØÓѺ ÙÖØÖÑÓÖ Ø ÙÒÒÓÛÒ ÑÓÐ ÔÖÑØÖ Ö ÐÝ ÓÒ ØÖÒº ÌÙ ØÓÔ¹ÓÛÒ ÓÒØÖÓÐ ØÖØÝ ÔÔÐ ØÓ ÛÝ ÖÓ ÖÓÒØÓÒ Ù ÙÐÐݺ f = 1Hz f = video rate Detection Supervision Tracking ÙÖ ¾º½ ÀÝÖ ÖÓ ÖÓÒØÓÒ Ý ØѺ Ì ÐÓÐ ØØÓÒ Ò ÐÓÐ Ñ ÙÖÑÒØ Ü¹ ØÖØÓÒ Ö Ù º ÙÖÒ ØÖÒ ÓÒÐÝ Ø Ñ ÔÓÖØÓÒ Ò Ó Ø ÛØ ÖÑ ÖÓÑÙ Ö Ö ÔÖÓ º

23 ¾º º ÇÍÌÄÁÆ Ç ÌÀ ÊÇ ÊÇÆÁÌÁÇÆ ËËÌÅ ½ ÁÒ ÑØÖÐ ÓÒØÖ Ø Ø ÓÛÒÖØ ÑÔÓ Ð ØÓ ÐÓÐÐÝ ÑÓÐ Ø ÖÓÐÝ ÖÒÒ ÙÖÒ ØÖ ØÙØÓÒ º ÌÖ ÚÖ ØÝ Ò ÓÑÔÐÜØÝ ÑÔÖ Ø ÙØÐÞØÓÒ Ó ÔÙÖÐÝ ÜÔØØÓÒ ÖØ ÓÒØÖÓÐ ØÖØ º ÅÓÐ ÑÙ Ø Ú ÚÖÝ ÜÐ ØÖÙØÙÖ ÛØ ÐÓÓ ÐÝ ÓÒ ØÖÒ ÔÖÑØÖ ÐÐ Ø Ø Ó Ø Ó ÒÝ Ò ÖÐÐØݺ ÇØÒ Ò Ù ÓØØÓѹÙÔ Ø ÖÚÒ Ú ÓÒ ÐÓÖØÑ Ö ÔÔÐ ØÓ ÒÖØ Ò ÖÔØÓÒ Ý ÑÔÐÓÝÒ ÓÒÐÝ ÚÖÝ ÒÖÐ ÒÓÛÐ Ó Ø ÛÓÖк Ì Ò ÓÖ ÒÔÙØ ÓÒÒ ØÓ Ø Ò ÖÖÒ Ø ÒØÙÖ Ó Ø Ù ÕÙÒØ ÔÖÔØÓÒ Ø º ÍÒÓÖØÙÒØÐÝ Ø ÓÒØÖÓÐ ØÖØ Ö ¹ ÓÑÔÖ ØÓ ÑÓÐ ØÖÒ ¹ ÓÑÔÙØØÓÒÐÐÝ ÜÔÒ Ú Ò ØÝ Ú ØÓ ÔÖÓ ÐÖ ÔÓÖØÓÒ Ó Ø Ñ Ò Ø Ù Ú ÖØÓÒº Ì ÔÖ ÒØ ÖÓ ÖÓÒØÓÒ ÖÓÒÐ Ø Ó ÑÓй ØÖÒ ÛØ Ø ÖÚÒ Ú ÓÒº ÌÛÓ Ù Ý ØÑ Ö ÔÓÖØÖÝ Ò Ø ÖØØÓÒ Ø ÝÖ Ý ØÑ Ò Ø ÐÓÐ Ý ØѺ ÌÝ Ö Ò Ø ÛÝ Ñ ÙÖÑÒØ Ö ÜØÖØ ÙÖÒ ØÖÒº ÏÖ Ø ÝÖ Ý ØÑ ÒÚ ØØ Ø ÐÓÐ ÒØÒ ØÝ ØÖÙØÓÒ Ø ÐÓÐ Ý ØÑ Ø Ô ÓÒ ØÒÝ Ó ÐÓÐ Ñ ØÙÖ ÛØ Ø ÑÓк ÁÒ Ó Ö ØØ Ø ØÛÓ Ý ØÑ Ö ÒØÐ Ø ÝÖ Ý ØÑ ÜÔÐÒ ÖÔÖ ÒØØÚÐݺ º ¾º½ ÐÐÙ ØÖØ Ø ÓÑÒØÓÒ Ó ÑÓй ØÖÒ Ò Ø ÖÚÒ ÒØØÓÒº Ì Ø ÖÚÒ ÐÓÐ ÐÓÖØÑ ÒÐÝÞ Ø ÖÓ ØÙØÓÒ ØÓ Ò ÖÐÚÒØ ÖÓ ØÖÙ¹ ØÙÖ Ò ÓÑÔÐÜ ÐÙØØÖ ÒÖÓ º ÁØ ØÝÔÐ ÓØØÓѹÙÔ ÖØÓÒ ÔÖÓ º Ì ¹ ØØÓÒ ÒÖØ Ò ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÓÒ ØÒ Ó ÓÑØÖ ÖÙÐÖØ ÐÓÒ ÐÒ ÔÖÐÐÐ ÖÓÙÔÒ µº ÓÖ ØÖ ÜØÖØÓÒ ÓÒÐÝ ÒÖ ÔÖÓÔÖØ ÐÒØ Ò ÖØÓÒ Ö ÑÔÐÓݺ ÒÐÐÝ ÖÓ ØÖÙØÙÖ Ö ØØ Ò Ø ØÒÒ¹ÓÙØ ØÙÖ Ô Ý ÑØÒ ÑÔÐ ÑÓÐ ÛØ Ø Ó ÖÚ ÖÙÐÖØ º Ì ÐÓÐ ØØÓÒ ÓÒ Ø ÝÐ ÖØ Ù Ø ÒÓÙ ØÓ Ô ÙÔ ÛØ Ø ÝÒÑ ÒÚÖÓÒÑÒغ f = 1Hz f = video rate Detection Supervision Tracking ÙÖ ¾º¾ ÈÙÖÐÝ ÐÓÐ ÖÓ ÖÓÒØÓÒ Ý ØѺ ÁØ ÙØÐÞ ÐÓÐ Ô ÔÖÓÔÖØ ÙÖÒ ØØÓÒ Ò ØÖÒ Ò ÓÒØÖ Ø ØÓ Ø ÝÖ Ý ØѺ Ì ØØÓÒ Ö ÙÐØ ÒØØ ÑÓй ØÖÒ Ñ ÛØ ÝÔÓØØÐ ØÖ º Ì

24 ½ ÀÈÌÊ ¾º ÌÊÁÌÁÇÆÄ ÊÇ ÊÇÆÁÌÁÇÆ ÐÓÐ Ô Ó ÖÓ ØÖÙØÙÖ Ò ØÖ ÔÓ ØÓÒ ÖÐØÚ ØÓØÚÐ Ö ØÑغ Ì ÖÓ ØÙØÓÒ ÖÔÖ ÒØ Ý ÑÙÐØÔÐ ÙÒÓÙÔÐ ØÖ º Ì ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÝÒѹ ÐÐÝ ÙÔغ Ì ÓÑÔÙØØÓÒ ØÑ ÖÙ ØÓ ÓØÒ ÝÒÑ ÙÔØ Ø ÚÓ ÖйØÑ ÝÐ ÖØ ÛØ ÐÐÓÛ ¹ Ø ÑØÓÙ ÒÐ ÓØÚ ¹ ÓÑÓÖØÐ ÐØÖÐ ÙÒ Ø Ð Ø Ò ØÓÖݺ ÓØ ÔÖØ Ö Ù Ù ØØ Ø ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÓÑÔÐÜØÝ ÑÒÑÞ ÛØÓÙØ Ò¹ ÒØÐÝ ÐÓÛÖÒ Ø ÖÓÒØÓÒ ÔÖÓÖÑÒ ÓÑÔÖ ØÓ Ø Ø¹Ó¹ÐйÛÓÖÐ ÓÐÙØÓÒ Ó Ò ÒØ ÐÓÐ Ñ ÒÐÝ µº Ì ÔÙÖÐÝ ÐÓÐ Ý ØÑ Ù Ø Ñ Ø ÖÚÒ ÒØØÓÒ ÑØÓ Ø ÝÖ Ý ¹ ØѺ ÙÖÒ ØÖÒ ØÓÙ Ø ÚÐÙØ ÐÓÐ Ô ØÙÖ Ý ÖÒ Ø ÔÓÐÝÓÒ Ñ ÓÖ Ø ÓÒ ØÒØ ÛØ Ø ØÑØ ÑÓÐ º ¾º¾º ÓÑÔÖ ØÓ Ø ÝÖ Ý ØÑ Ø ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÖÕÙÖÑÒØ Ö Ö ÙØ Ø Ø ÓØÓÒ Öй ÐØÝ Ò ÔÖ Ò Ó ÐÙØØÖ ÑÔÖÓÚº ÇÒ Ý ÕÙ ØÓÒ ØØ Ö ÖÖÒ Ø ÓÑÔÖ ÓÒ Ó Ø ØÛÓ Ý ØÑ ÛØÖ Ø Ò ÒÝ Ó Ø ÝÖ Ý ØÑ ØÖ ÓÖ ÑÒÓÖ ÖÐ ÐÓ Ò ØÖÒ ÔÖÓÖÑÒº ¾º ¾ºº½ ØØÓÒ Ó ÊÓ ËØÖÙØÙÖ ÅÓØÚØÓÒ Ì ÓÐ Ó ØØÓÒ Ø ÔÖØÓÒ Ó ÖÓ ØÖÙØÙÖ ÑÖÒ Ò ÙÖ ÖÓÑ Ö¹ ØÖÖÝ ÖÓÙÒ ÐÙØØÖº ÁØ Ò ØÖÙØÚØÓÒÛØØÛÝ ØØÙ ÕÙÓ ÓÒ Òº ÌÖ ÐÒ ÑÖÒ ØØÓÒ Ú Ý ÚÐÙØÓÒ Ó ÑÐÐ ÒÙÑÖ Ó Ñ ÐÒ Ù ÑÖÒ Ú ØÙÖ Ó ÐÓÐ ÙÒÕÙÒ º ÀÓÛÚÖ Ò ÙÖÒ ÐÒ ØÖÙØÙÖ ÙÖ Ò ÒÓØ ÖÐÐÝ ÔÖØ ÖÓÑ ÓØÖ ØÖÙØÙÖ Ý ÓÒÐÝ ÐÓÓÒ Ø ØÖ ÐÓÐ ÖÝ ÐÚÐ ØÖÙØÓÒ ÓÑ ÚÒØ Ý Ò ÔØÓÒ Ó º ¾º º ØÓÒÐÐÝ ÒÓØ ÓÒÐÝ ÐÒ ÓÙÒÖ Ú ØÓ ØØ ÙØ ÚÖÐ ØÖÙØÙÖ Ó ÚÖ ÓÑØÖÝ Ù ØÓÔ ÐÒ Ô ØÖÒ ÖÓ Ò Ò Ö ØÖØ Ö º ÌÖ ÙÑ ÖØÖ Ø Ö ÐÒ ÓÙÒÖ Ö ÐÓÒ ÐÒ ÓÙÒÖ Ò ÖÓ ÛÐ Ö ÔÖÐÐÐ ØÓÔ ÐÒ Ö ÓÖØÓÓÒÐ ØÓ Ø ØÖØÓÖÝ Ó ÚÐ ÔØ Ò Ø ÐÒ ÖÓ ØÖÙØÙÖ Ú ÐÒÖ Ô ÓÖ Ò ÐÒÖÐÝ ÔÔÖÓÜÑØ Ò ÔÖØ ÖÓ ØÖÙØÙÖ Ö Ò Ó ÓÒ ØÒØ ÖØÒ Ò ÖÓ ØÖÙØÙÖ Ð Ò Ø ¹ ÖÓ ÙÖ Û Ø ÖÓÙÒ ÔÐÒ Ý ÙÐصº ÀÒ ÖÓ ØÖÙØÙÖ Ö ØØ Ý ÑÒ Ó ØÖ ÐÓÐ ÓÑØÖ ÔÖÓÔÖØ ÐÒØ ÖØÓÒ Ò Ôº Ò ÒØ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ó ÐÓÐ ÔÖÓÔÖØ ÔÓÐÝÓÒÐ

25 ¾ºº ÌÌÁÇÆ Ç ÊÇ ËÌÊÍÌÍÊË ½ ÙÖ ¾º Ò ÜÑÔÐ Ó ØÝÔÐ ÐÙØØÖ ÙÖÒ ØÖ ÒÖÓº ÁØ ÙÐØ ØÓ ÒØÝ Ø ÙÖ ÜÐÙ ÚÐÝ ÖÓÑ ÛØ Ú Ð Ò Ø ÙعÓÙØ ÛÒÓÛ ÓÒ Ø ÖØ ÒÑÐÝ Ø ÐÓÐ ÒØÒ ØÝ ØÖÙØÓÒº Í Ò ÐÓÐ Ô ÔÖÓÔÖØ Ò ÓÒØÜØ ÒÓÛÐ Ø ÙÖ ÐÝ ØØ Ò Ø ÓÑÔÐØ Ñ ÓÒ Ø Ðغ Ñ Û ÛÐÐ ÙØ ØÓ Ö Ø ÐÒÖ Ô Ó ÐÒ ÓÙÒÖ ÖÓ ÛÐ Ò ØÓÔ ÐÒ ¾ºº ÊÐØ ÛÓÖ ÔÖ ÒØ Ò ¼ ÛÖ ÐÒ ÑÖÒ Ö ÜØÖØ ØÓ ÑØ Ò Ø ÓÑØÖ ÑÓÐ Ó ÒØÖ ØÓÒ º Ì ØØÓÒ Ó ÖÓ ØÖÙØÙÖ Ò ÐØØ Ø ÑÖ ÓÖÒØØÓÒ ÖÐØÚØÓØ ÖÓ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ÒÓÛÒº ÌÒ Ø Ñ ÒÚÖ ¹ÔÖ ÔØÚÐÝ ÑÔÔ ÒØÓ Ö³ Ý ÚÛ ¾ º Ý ÖÑÓÚÒ Ø ÔÖ ÔØÚ ØÓÖØÓÒ Ø ÓÑØÖ ÔÖÓÔÖØ Ó Ø ÖÓ ØÖÙØÙÖ Ò Ø ¹ ÛÓÖÐ Ö Ö ØÓÖ ÐØ Ò ÖØ ÐÒ ÓÙÒÖ Ö ÔÖÐÐÐ Ø ÖØÓÒ Ó ÖÓ ØÖÙØÙÖ ÒÔÒÒØ Ó Ø ÐØÖÐ ØÒ ØÓ Ø ÚÐ ÑÖÒ Ó ÖÓ ÛÐ Ö ÔÖÐÐÐ ÖØÒÙÐÖ ÖÓÙÔÒ Ò ÐÒ Ø ÒØÐÝ ÒØÓ Ø ÓÖØÓÓÒÐ ÔÓ ØÓÒ Ö Ó Ø Ó ØÙÖ Ù ¹ ÕÙÒØ ØÓÒ ¾ºº ÓÒ ÔÓÐÝÓÒ Ø ÓÖÒÞØÓÒµº ØÖ ÔÓÐÝÓÒÐ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ò ÑÔÔÒ ÒØÓ ÒÚÖ ÔÖ ÔØÚ Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø Ò ÒÒØÐÝ ÖÙ Ò ÓÒÐÝ Ø ÔÓÐÝÓÒ Ò ÖØÒÙÐÖ ÖÓÒ Ò ÖÓÒØ Ó Ø ÚÐ ÖÑÒ º ¾ºº ÁÒ ØØ ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ø Ø Ö ÒÒ ÓÖ Ù Ø Ó ØÙÖ ØØ Ö ÓÒ ØÒØ ÛØ ÑÔÐ ØÙÖ ÑÓÐ Ó Ø ÓÒ Ö ÖÓ ØÖÙØÙÖº ÓÑÔÐØ ÒÐÝ Ó ÙÖÒ ÖÓ ÑÔÐØ Ø ÖÓÒØÓÒ Ó ÑÒÝ ÖÒØ ØÝÔ Ó ÓÑØÖÐÐÝ ÓÑÔÐÜ ØÖÙØÙÖ º ÁØ ÛÓÙÐ ÓÑÔÙØØÓÒÐÐÝ ÒÒØ ÓÖ ØØÓÒ ÙÐÐ Ö Ò Ø ÔÓÐÝÓÒÐ Ø Ø Û ØÖØ ÖÓÑ Öغ ÊØÖ Ò

26 ½ ÀÈÌÊ ¾º ÌÊÁÌÁÇÆÄ ÊÇ ÊÇÆÁÌÁÇÆ µ ÁÒØÒ ØÝ ÁÑ µ ÈÓÐÝÓÒÐ ÁÑ µ ÁÈŹ ÙÖ ¾º Ì ÔÖÔÖÓ Ò ØÔ Ó ØØÓÒº Ì ÔÓÐÝÓÒÐ µ Ö ÔÖÓØ ÓÒØÓ Ø ÖÓÙÒ ÔÐÒ µ Ò ÓÔÖØÓÒ ÐÐ ÒÚÖ ÔÖ ÔØÚ ÑÔÔÒ ÁÈŵº ÓÖÒÞØÓÒ Ó Ø Ø ÖÕÙÖ Ù ØØ Ø ÐØÓÒ Ó ÔÓÐÝÓÒ ÛØ ÖÖ ØÓ ØÖ ÒØÖÒ ÔÖÓÔÖØ ÐÒØ ÔÓ ØÓÒ Ò ÖØÓÒ Ö ÔÓ Ðº Ø ¹ ÑÐÖ ÖÐÞØÓÒ Ó Ù ÕÙ Ø ÖØÖÚÐ Ö Ò ØÓÒ ¾ºº º ¾ºº¾ ¾ºº¾º½ ÈÓÐÝÓÒÐ ÜØÖØÓÒ ÈÜÐ ÜØÖØÓÒ ÌÖ Ú Ø ÚÖØÝ Ó ÐØÖ ÚÐк ËÓÑ Ó Ø Ø ÒÓÛÒ Ö ÖÒØ ÐØÖ ºº ØÓ Ù Ò ÈÖÛØØ ÖÒÐ Ò ÐØÖ Ø ÝÒ ÓÑ ÓÔØÑÐØÝ ÖØÖÓÒ ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ÒйØÓ¹ÒÓ ÖØÓ ÚÒ Ò ÓÖ ØÖ ÖÙÖ ÚÔÔÖÓÜÑØÓÒ º ÒÛ ÔÔÖÓ ØØ ÖÚ ÓÒ ÖÐ ØØÒØÓÒ Ö Ò º ÁÒ ¼ ½ ÔÖÓÖÑÒ ÚÐÙØÓÒ Ó ÚÖÓÙ ØØÓÖ Ö ÔÖ Òغ ÆÓ ØØ ØÐ ÓÑÔÖ ÓÒ ØÛÒ ÐÐ Ø ÚÖÓÙ ÐØÖ Ò Ñº ÀÓÛÚÖ Ò ÚÛ Ó Ø ÒÓ Ò ØÚØÝÓÓÒØÓÙÖ¹ ÁÍ ØÓÒ ¾º½µ Ø ÔÖ ÒØ ØØÓÒ ÐÓ¹ ÖØÑ Ö Ò Ó ØÓ ÑÜÑÞ Ø ØÓÐÖÒ ØÓÛÖ ÓÒØÓÙÖ ÖØÓÒº ÀÒ Ø ÑÔØ Ó Ø ÔÖØÙÐÖ Ó Ó ØØÓÖ ÓÒ Ø ÓÚÖÐÐ ØØÓÒ ÔÖÓÖÑÒ ÑÒÑÞº Ý ÑÔÖÐ ÜÑÒØÓÒ ÓÑÔÙØØÓÒÐÐÝ Ô ÈÖÛØØ ÐØÖ Û ÓÙÒ ØÓ ÒÖØ Ó ÙÒØ ÕÙÐØݺ Ì ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÙÖÒ Ó ÜØÖØÓÒ Ò ÖÙ Ý ÓÛÒ¹ ÐÒ Ø Ñ ØÓ Ø ÒÜØ ÔÝÖÑÐ ÐÚÐ ÛÐ ÖÒÒ Ø ÐØÖ ÖÒÐ ÓÖÒÐݺ ÍÒÓÖØÙÒØÐÝ ÑÔÖÐ Ó ÖÚØÓÒ Ú ÓÛÒ ØØ ÚÒ ÓÒ¹ÐÚÐ Ö Ò Ö ÓÐÙØÓÒ ÖÙ Ø ÑÜÑÙÑ ØÒ ÙÔ ØÓ Û ÖÐÐ ØØÓÒ Ó ÖÓÒ ÐÒ ÑÖÒ ÔÓ Ð ØÓ Ð ØÒ ½¼Ñº Ì ÒÓÒ¹ÑÜÑÙÑ ÙÔÔÖ ÓÒ ÐÓÖØÑ ØÖ Ø Ö Ó Ø Ø ÖÒØ ÑÒØÙ ÙÒØÓÒº Ö ÔÖ ÒØ Ø ÖÒØ ÑÒØÙ Ø Ø ÒØÖ ÔÜÐ Ü ÓØ Ø ÚÐÙ Ó Ø ØÛÓ ÒØ ÔÜÐ ÔÖÔÒÙÐÖ ØÓ Ø ÖÒØ ÖØÓÒº Ì ÔÜÐ Ö ÐÒ Ý Ò Ý ØÖ ØÖ ÓÐÒ ÐÓÖØѺ ÏÐ ÖØÒÒ

27 ¾ºº ÌÌÁÇÆ Ç ÊÇ ËÌÊÍÌÍÊË ½ ÓÓ ØØÓÒ Ò ØÚØÝ Ø ÖÓÙ ØÒ ØÓÛÖ ÓÒÒØÓÒ ÑÔÖÓÚ º ÌØ ÖÙÐ ÓÖ Ø ÔÖÓÖÑÒ Ó Ø ÔÓÐÝÓÒ Ø ÓÖÒÞØÓÒ ØÓÒ ¾ºº Û ÕÙÒØÐÐÝ ÚÐÙØ ÔØÐ Ò ÒØÖÒ ÔÖÓÔÖØ Ó ÔÓÐÝÓÒ Ò ØÖ ÑÒØ º ¾ºº¾º¾ ÈÓÐÝÓÒÐ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ì ÔÓÐÝÓÒÐ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ØÖØ Ý ÓÒÒØÒ Ø ÒÔÓÒØ Ó Ø ÐÒ ÔÜÐ ÛØ ØÖØ ÐÒº Ì ÑÜÑÙÑ ÔÖÔÒÙÐÖ ØÒ Ó Ø ÐÒ ÔÜÐ ØÓ ØØ ÐÒ Ñ ÙÖº ÐÓÒ Ø ØÒ Ü ØÖ ÓÐ ÒÛ ÔÓÐÝÓÒÐ ÚÖØ Ö ÖÙÖ ÚÐÝ Ò Ø Ø ÔÓ ØÓÒ Ó ÑÜÑÙÑ ØÒº Ì ÐÓÖØÑ ÑÐÖ ØÓ ØØ Ó ¾ Ú ÓÖ Ø ØÖ ÓÐ ØØ ÒÓØ Ò ÔØ ØÓ Ø ÑÒØ ÐÒØ ÙØ Ð ÓÒ ØÒØ ØÓ ÙÖÒØ ÒØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÙÖݺ Ò ÙÖÝ ÒÔÒÒØÓ Ø ÐÒØ ÖÐ ÛÒ Ö ÖÖÐÐÝ ÔÔÖÓÜÑغ ÀÖÖÐ ÔÓÐÝÓÒ ÔÖÓÚ Ò ÖÔØÓÒ Ø ÑÙÐØÔÐ ÙÖÝ ÐÚÐ º Ì ÓÒÐÝ ÖÝ ÑÒØÓÒ Ö Ò Ø ÖÖÐ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÒÓØ ÙØÐÞ Ò ÖÓ ØØÓÒº ¾ºº ¾ºº º½ ÈÓÐÝÓÒ Ø ÇÖÒÞØÓÒ ÈÖÔØÙÐ ÇÖÒÞØÓÒ ÐÐ ÖÓ ØÖÙØÙÖ Ú Ö ØÓÔÔÖÓÜÑØÐÝ ÐÒÖ ÓÑØÖ ÖÙÐÖØ Ò Ø ÒØÒ ØÝ Ñº ÅÓ Ø Ó ØÑ Ö ÓÑÔÓ Ó Ò Ó ÓÒ ØÒØ ÖØÒ ÅÖÒ Ò ØÓÔ ÐÒ Ö ÒÐ ÛØ ØÖÔ º ÙÖ Ù ÙÐÐÝ ÓÒ Ø Ó ÓÒ ÓÖ ØÛÓ ÔÖÐÐÐ Ò Ó ÖÒØ ÖØÒ º ÖÓ ÛÐ Ö ÛØ ØÖÔ ÖÓÙÔ Ò ÔÖÐÐк Ê ØÖØ Ö Ö ÖÖÝ Ó ÛØ ØÖÔ º ÈÚÑÒØ Ö Ò ÒÓÒ¹ÑÖ ÐÒ ÓÙÒÖ ÓØÖ ØÒ ÙÖ µ Ö ÓØÒ ÖÔÖ ÒØ Ý ÐÓÒ ÐÒÖ ÒØÒ ØÝ ÓÒØÒÙØ º Ì ÓÚ Ð Ø ÓÑØÖ ÖÙÐÖØ ÓÒ ØØÙØ Ø ÒÖÐ ÒÓÛÐ Ó ÖÓ ØÖÙØÙÖ ØØ ÙØÐÞ Ò ÓØØÓѹÙÔ ÖÖÐ Ú ÓÒ Ý ØÑ ØÓ ÖØ Ò ÖÔØÓÒ ÔÔÖÓÔÖØ ÓÖ ØÖ ØØÓÒº ÀÒ Ò ØÒ Ó Ø ÓÑØÖ ÐÑÒØ Ö ÓÙØ Ò Ø ÔÓÐÝÓÒ Øº ØØÓÒ Ó ÖÓ ØÖÙØÙÖ ØÒ ÓÔÖØ ÒÓØ ÓÒ Ø ÒØÖ Ø Ó ÔÓÐÝÓÒ ÙØ ÓÒ ÔÖ ÐØ ØÒÒ¹ÓÙØ ØÙÖ ÓÑÒº ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÒÝ ÑÔÖÓÚ ÔÖØÙÐÖÐÝ ÛÒ ÑÓÖ ØÒ ÓÒ ØÝÔ Ó ÖÓ ØÖÙØÙÖ ØÓ ØØ ÓÒ¹ ÖÒ ØØ ÐÐ ÖÓ ØÖÙØÙÖ Ú ÓÑÑÓÒ ÖØÓÒ ØÙÖ º Ì ÖØÓÒ ÔÖÓ Ò ÒØÖÔÖØ ÔÖÔØÙÐ ÓÖÒÞØÓÒ ¾ º ÓÖ ÖÓ ÖÓÒØÓÒ Ø ÒØÖ ØÒ ÐÙ ØÖÒ ÐÑÒØ Ö ÔÖÐÐÐ Ñ Ò ÓÐÐÒÖØÝ Ò Ø ÔÓÐݹ ÓÒРѺ Ì ÖÙÐÖØ ÑÙ Ø Ø Ý Ø ÓÒØÓÒ Ó ÚÛÔÓÒØ ÒÚÖÒ Ò

28 ½ ÀÈÌÊ ¾º ÌÊÁÌÁÇÆÄ ÊÇ ÊÇÆÁÌÁÇÆ ÔÖÐØÝ ÖÓÑ ÒØÐ ÖÓÙÒº ÏÖ Ò Ø Ñ ÓÐÐÒÖØÝ Ò ÖÐ ÛÓÖÐ ÑÒØÒ ÖÖÐ Ó Ø ÚÛÒ ÖØÓÒ ÔÖÐÐÐ Ñ ÙØ ØÓ ÔÖ ÔØÚ ØÓÖØÓÒº Ì ÖÖÐÚÒØ ÓÖ Ø ÐÓÙ¹ ØØ Ó ÐÒ ÑÖÒ Û ÓÙÔÝ ÓÒÐÝ ÑÐÐ Ú ÙÐ ÒÐ ÙØ ÚÒØ ÓÖ ÖÓ ÛÐ ÛÖ Ø ÖØÓÒ Ó ÐØÑÓ Ø Ò ÖØÑÓ Ø ÓÙÒÖÝ ÒÒØÐÝ Úغ ÌÙ Ø ÚÛÔÓÒØ ÒÚÖÒ ÓÒØÓÒ Ó ÔÖÔØÙÐ ÖÓÙÔÒ Ù ØÒØØ Ø ÑÔÔÒ ÒØÓ Ò¹ ÚÖ ÔÖ ÔØÚ Ö Ò ÔÔÒÜ º ÇÒ ØÓÔ Ó Ø ÝÒ Ø ÚÛÔÓÒØ ÒÚÖÒ ÓÒØÓÒ Ø ÒØÖÒ ÔÖÓÔÖØ Ó Ø ÁÈŹÔÓÐÝÓÒÐ ÑÒØ ÓÑ ÒÒغ ¹ Ù Ø ÑÖ ÑÓÙÒØ ØÓ Ø ÚÐ Ø ÚÛÔÓÒØ ÚÖØÓÒ ÓÒÐÝ ÓÒ Ö Ó ÖÓÑ ÒÑÐÝ Ø ÝÛ Òк Ò ÚÒ Ø ÙÒÒÓÛÒ ÝÛ ÒÐ Ò ÒØÔØ ØÖ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ÔÖÐÐÐ ÐÒ ÓÙÒÖ ÖÓ ÛÐ µ ÓÖ ÓÖØÓÓÒÐ ØÓÔ ÐÒ µ ØÓ Ø ÚÛÒ ÖØÓÒº ÌÙ Ò Ö³ Ý ÚÛ Ø ÖØÓÒ Ó ÔÓÐÝÓÒ Ò ÒØÓÖ Ó ÖÓ ØÖÙØÙÖº ËÓ Ø Ö ØÓÖ ÖÐ ÛÓÖÐ ÐÒØ Ó Ø ÔÓÐÝÓÒ º ÖØÓÒ Ò ÐÒØ Ö Ø ÐÙ Ò ÒÓÒ¹ÑÖ ÐÒ ÓÙÒÖÝ ØØÓÒº ÁÒ Ø ÚÐÝ ÐÙØØÖ ÙÖÒ ØÖ ÒÖÓ Ø ÒÓØ ÐÛÝ ÑÔÐ ØÓ ÓÖÖØÐÝ Ò ÐÐ Ò ØÒ Ó ÒØ ÐÒ ÑÖÒ Ò Ø Ø Ñ ØÑ ØÓ ÖØ ÒÝ ÖÓÙÒ Ó¹ Ø ÐÙØØÖº ÓÖ ÜÑÔÐ ÖØÒ Ù Ô Ö ÓØÒ Ñ ØÒÐÝ ÒØ ÖÓÒ ÐÒ ÑÖÒ º ËÔÖÐØÝ ÖÓÑ ÖÓÙÒ Ø ÓÒÐÝ Ò Ø Û Ò ØØ ÑÓ Ø ÖÓÙÒ ØÖÙØÙÖ Ò Öغ ÓÑÔÐØ ÖÐÐ ØØÓÒ Ó ÖÓ ØÖÙØÙÖ ÓÐÐÝ ÓÒ Ø ÚÖÝ ÒÖÐ Ô ÔÖÓÔÖØ Ò ÒÓØ ÓÑÔÐ º Ì ØØÒ Ó Ø ÔØÒ ÐÚÐ Ó Ø ÖÙÐÖØ ØÖ¹Ó ØÛÒ Ð ÒØÚ ÖØ Ò Ð ÔÓ ØÚ Öغ ÁÒ Ø ÓÒØÜØ Ó Ø ÓÚÖÐÐ ÖÓ ÖÓÒØÓÒ Ý ØÑ Ø ¹ ÔØÒ ØÖ ÓÐ Ö ÖÐÜ Ù ØØ Ø ÖØ ØÙÖ Ø ÓÒØÒ ÖÐØÚÐÝ ÒÙÑÖ Ó Ð ÔÓ ØÚ Û Ö ÐØÖ ÖÑÓÚ ØÖ Ý ÑÒ Ó ØÖÓ ÔØ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÖ Ý ÚÐÙØÒ ØÖÒ ÓÚÖ ØѺ ¾ºº º¾ Ø ËØÖÙØÙÖ ÁÒ Ø ØÓÒ Ø ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó Ø ÔÓÐÝÓÒ Ø ÓÖÒÞØÓÒ Èǵ Ö Ì ÈÇ Ñ ÚÐÐ ÐØÖ ÓÖ Ø ÔÓÐÝÓÒ ³ ÒØÖÒ ØÙÖ ÛÐÐ ÐØÖ ÓÖ ÔØÐ ÖÓÙÔÒ º ÓÖ ØÐ ÜÔÐÒØÓÒ Ó ÔØÐ ÖÓÙÔÒ ÔÖÓÔÖØ ÔÔÒÜ º Ì ÐØÖ Ò ÔÔÐ ØÖØÚÐÝ ØÓ ÓÔØÑÞ Ø ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÓÖغ Ì ÓÒ Ý ÑÒÑÞÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ÖÕÙÖ Ø ÓÔÖØÓÒ º ÁÒ ÒÖÐ ÓÑÔÙØØÓÒ ÓÑÔÐÜØÝÓÒØÖÒ ÐØÖ ÐÒÖ Ò Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÓÐÝÓÒ ÛÖ Ø ÓÑÔÐÜØÝÓ ÔØÐ ÖÓÙÔÒ ÐØÖ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ØÓ Ø ÕÙÖ ÒÙÑÖ Ó ÔÓÐÝÓÒ ÑÒØ º ÀÒ ÖÙйӹØÙÑ Ò ÒØ ØÖØÝ ÔÐ ÒØÖÒ ÐØÖ ÔÖÓÖ ØÓ ÖÓÙÔÒ ÐØÖ Ò ÓÖÖ ØÓ ÖÙ Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø Ø Ò ÖÐÝ Øº ÆÓØ ØØ Ø ÐØÖ Ö ÓÒ Ø ÓÖÒÞØÓÒ Û ÓÑÔÐÜØÝ ÐÒÖ Ò Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÓÐÝÓÒÐ ÑÒØ º ÌÙ Ø ÈÇ ÓÒÐÝ Ò ØÓ ÝÐ ÔÖÓØ ÛÒ Ø ÒÙÑÖ Ó Ø ÓÔÖØÓÒ Ó Ò ÕÙÚÐÒØ ÖÙØ ÓÖ ÑØÓ Ü Ø ÒÙÑÖ Ó ÓÔÖØÓÒ ÖÕÙÖ ÓÖ Ø ÒØÖ ÈÇ ÔÖÓ ØØ Ø ÓÖÒÞØÓÒ ÔÐÙ ÐØÖÒº ÓÒ ÕÙÒØÐÝ ÓØ Ò ØØ Ý ÒÒÒ Ù Ø ÓÒ ØÖÓÙ ÐÐ Ø ÔÓÐÝÓÒ

29 ¾ºº ÌÌÁÇÆ Ç ÊÇ ËÌÊÍÌÍÊË ½ Ø ÈÇ Ò ÒÓØ Òк ÊØÖ ÔÖÓÐѹ Ô ÐÓÓÔ ÓÙÐ ÛÖØØÒº Ì ÈÓÐÝÓÒ ËÓÙÖ Ø Ì ÔÓÐÝÓÒ Ø Ö ØÓÖ Ò ØÛÓ ÚØÓÖ º ¾ºº Ì ÚÖØ ÚØÓÖ ÓÒØÙÓÙ ÐÝ ÓÐ Ø ÚÖØ Ó Ø ÔÓÐÝÓÒ ÐÓÒ ÛØ ØØÖÙØ Vertices Vector Compound Vector par vertices med-ptr low-ptr first-ptr last-ptr No dir length 0 int[] float float* u0, v0 null 1 int[] float float* u1, v1 null float* u2, v2 null float* u2, v2 null n int[] float len-ptr ÙÖ ¾º ËÒйÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÔÓÐÝÓÒ Ø ØÖÙØÙÖº ÀÖÖÐ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÖØÐÝ Ö Ò ØÓÒ ¾ºº¾º¾º ÅÙÐØÔÐ ÙÖÝ ÐÚÐ Ö ÖÐÞ Ý ÔÔÒ ÒÓ Û Ö ÙÒÒ ÖÝ ØÓ ÙÐÐÐ Ø ÐÓÛÖ ÙÖÝ ÙÑÔØÓÒ º ÖÐØ ØÓ Ø ÑÒØ º ÔÖØ ÚØÓÖ Ø ÓÑÔÓÙÒ ÚØÓÖ ÓÒØÒ Ø ØÖع Ò ÒÔÓÒØ Ó Ø ÔÓÐÝÓÒ º Ì Ø ØÖÙØÙÖ ÚÓ ÓØ ÝÒÑ ÑÑÓÖÝ ÐÐÓØÓÒ Ð Ø ÖÕÙÖµ Ò ÛÓÖ Ø ÑÑÓÖÝ ÐÐÓØÓÒ ÓÖ ÔÓÐÝÓÒ ÛÒÚ ÒÙÑÖ Ó ÚÖØ ¾¹ ÖÖÝ ÖÕÙÖµº ÄÒØ ÐØÖ Ì ÐÒØ ÖØÖÚÐ Ó ÔÓÐÝÓÒ ÓÒ ÓØÚ ÑÑÓÖÝ º º ¾º ÐÐÙ ØÖØ Ø ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ØØ ÓÒÔغ Ì ÖØÞ ÐÒØ Ø Compound Vector Routing Vector to Length Links first-ptr last-ptr No dir length len-ptr length 0 1 int[] int[] float float 0 < l < l 0 l 0< l < l1 l 1< l < l2 l 2< l < l 3 l 3< l < l 4 n int[] float ÙÖ ¾º Ø ØÖÙØÙÖ ÓÖ Ø ÓÖÒÞØÓÒ Ó ÐÒØ ÖØÖÚк Ì ÖÖÓÛ ÓÒ Ø ÐØ ÔÓÒØ ØÓ Ø ÚÖØ ÚØÓÖ º¾ºº Ò Þ Ù Ö Ôµ Ø Ý ÛØ Û ÐØÓÒ Ó ÕÙÐÐÝ ÐÓÒ ÔÓÐÝÓÒ Ö Ñº ÓÖ ÐÒØ Ò ÔÓÒØÖ ÖÖ ØÓ Ø Ö Ø ÒØÖÝ Ò Ø ÓÑÔÓÙÒ ÚØÓÖ Û Ò ØÙÖÒ ÒØ ØÓ Ø ÔÓÐÝÓÒ ØÓÖ Ò Ø ÚÖØ ÚØÓÖº Ì Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ø

30 ¾¼ ÀÈÌÊ ¾º ÌÊÁÌÁÇÆÄ ÊÇ ÊÇÆÁÌÁÇÆ ÓÑÔÓÙÒ ÚØÓÖ ÒÐÙ Ø ÜØ ÐÒØ Ó ØØ ÔÓÐÝÓÒ Ò ÔÓÒØÖ ÐÒ ØÓ Ø ÒÜØ ÓÑÔÓÙÒ ÒØÖÝ ÛØ Ø Ñ ÐÒغ Ì ØÓÒÐÐÝ ÖÕÙÖ ÑÐÐ ÑÑÓÖÝ ØÓÖ Ô ØØ Ó ÔÓÒØÖ ÚØÓÖ Ò Þ ÕÙÐ ØÓ Ø ÒÙÑÖ Ó ÐÒØ Ò Ò ÓÒ ÔÓÒØÖ ÓÖ ÓÑÔÓÙÒ ÚØÓÖ ÐÑÒغ ÖØÓÒ ÐØÖ ÔÓÐÝÓÒ Ò Ò ØØÖÙØ ØØ ÓÒØÒ Ø ÖØÓÒ Ó ÐÐ Ó Ø ÑÒØ º Ì ØØÖÙØ ÖÔÖ ÒØ Ý Ø ÔØØÖÒº Ì ÖØÞ ÖØÓÒ Ó ÑÒØ ÒÓ Ò Ø ÔÓ ØÓÒ ÛØÒ Ò ÒØÖ ÛÓÖ ÓÖ Ò ÖÖÝ Ó ÒØÖ Ò Ø Ó Ö Ö ÓÐÙØÓÒµ º ¾ºº Ì Ø ÔØØÖÒ Ó Ø ÒØÖ ÔÓÐÝÓÒ Ø α 0 encode α 1 encode 0 OR = ÙÖ ¾º ÒÓÒ Ó Ø ÒÙÐÖ ØØÖÙØ Ù Ò Ø ÛÓÖº ÓÒØ ÙÒÓÒ Ó ÐÐ Ø Ø ÔØØÖÒ ÒÓÒ Ø ÖØÓÒ Ó Ø ÒÚÙÐ ÑÒغ Ì ØØÖÙØ ÔÖØ Ó Ø ÓÑÔÓÙÒ ÚØÓÖ º ¾ºº ÌÙ Ø ÑÑÓÖÝ ÑÒ ØØ Ó Ò ÒØÖ ÖÖݵ ÓÖ ÓÑÔÓÙÒ ÚØÓÖ ÐÑÒغ ÈÓ ØÓÒ ÐØÖ Ì ÔÓÐÝÓÒ Ö Ñ Ò ¾¹ ÖÖÝ Û Ø Ñ Ý ÙÐØ ÙØ Ò ÓÖ ØØÓÒ Ó ÖÓ ØÖÙØÙÖ Ò ÖÖÝ ÑÒ Ø ÐÒÖÐÝ ØÖÒ ÓÖÑ ÒÚÖ ÔÖ ÔØÚ ÓÓÖÒØ µº Ì ÚÖØ Ó Ø ÔÓÐÝÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø ÔÓ ØÓÒ ÛØÒ Ø ÖÖݺ Ì ÔÓ ØÓÒ ÖØÖÚÐ ÙØÐÞ Ò ÓÖØÓÓÒÐ Ö ØØ Position Grid Polygon Index Vectors polygon no. n polygon no. m m n m ÙÖ ¾º Ö ÓÖ Ø ÔÓ ØÓÒ ÖØÖÚк Ö ÐÐ ÓÒ Ø Ó ÚØÓÖ ÓÐÒ ÐÐ ÔÓÐÝÓÒ ØØ Ó ØÖÓ٠غ ÙÚ Ø ÔÓ ØÓÒ ÓÑÒ ÒØÓ Ò Û Ö ÒÓØ ÒØÐ ÛØ Ø ÖÖÝ ÐÑÒØ µº Ö Ò ÓÒØÒ ÐÐ Ø ÔÓÐÝÓÒ ØØ Ó ØÖÓ٠غ ËÔÐÐÝ Ø ÔÓÐÝÓÒ ÒÜ ÚØÓÖ ÓÐ ÖÖÒ ØÓ Ø ÓÑÔÓÙÒ ÚØÓÖ º ¾ºº Ì ÓÒÔØ ÒÚÓÐÚ ÛÓÖ Ø

31 ¾ºº ÌÌÁÇÆ Ç ÊÇ ËÌÊÍÌÍÊË ¾½ ÑÑÓÖÝ ÐÐÓØÓÒ ÓÖ Ø ÔÓÐÝÓÒ ÒÜ ÚØÓÖ º ÚÒ ØÓÙ Ø ÑÜÑÙÑ ÒÙÑÖ Ó ÔÓÐÝÓÒ ÒØÖ ØÒ Ò ÑÐÐ Ø ÒÙÑÖ ÑÙÐØÔÐ Ý Ø Ù ÙÐÐÝ ÐÖ ÒÙÑÖ Ó Ö ÐÐ º ÖÓÙÔÒ ÐØÖ ÁØ ÙÑ ØØ ÖÓÙÔÒ Ö ÓÖÑ Ý ØÛÓ ÑÒØ º ÌÝ Ö ØÓÖ Ò ØÖÙØÙÖ Ø ÐÑÒØ Ó Ø ÖÓÙÔÒ ÚØÓÖ Ó º ¾º ØØ ÓÒ Ø Ó ØÖ ØÛÓ ÑÒØ Ò Ò ÔÓÒØÖ ØÓ Ø ÒÜØ ÖÓÙÔÒ ØÖÙØÙÖ Ó Ø Ñ ØÝÔº ÓÖ Routing Vector for Segment Groupings Grouping Vector pol.no parallelism links collinearity links proximity links parallelism vector collinearity vector proximity vector n-th seg, m-th seg n-th seg, k-th seg n-th seg, l-th seg ÙÖ ¾º Ø ØÖÙØÙÖ ÓÖ ÖØÒ ÔØÐÐÝ ÖÓÙÔ ÑÒØ º ÖÐØÓÒÐ ÔÖÓÔÖØÝ ÐÐ Ø Ò ØÒ Ò Ò Ñ Ö ØÓÖ Ò ÓÒ ÚØÓÖº ÏØÒ ØØ ÚØÓÖ ÐÐ ÖÓÙÔÒ ØØÖÙØ ØÓ ÓÒ ÑÒØ Ö ÔÓÒØÖ¹ÐÒº Ò ØÓÒÐ ÚØÓÖ Ø ËÑÒعØÓ¹ÖÓÙÔÒ ¹ÄÒ ÓÐ Ø Ö Ø ÒØÖÝ Ó ÑÒØ Ò Ø ÖÓÙÔÒ ÚØÓÖº Ì ÖÓÙÔÒ ÚØÓÖ ÒÚÓÐÚ ÛÓÖ Ø ÑÑÓÖÝ ÐÐÓØÓÒ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ØÓ Ø ÒÙÑÖ Ó ÜÔØ ÖÓÙÔÒ Ò Ò Ñº ¾ºº ¾ººº½ ØØÓÒ ËÑ ÄÒ ÓÙÒÖÝ ØØÓÒ Ì ÔÖÓÔÖØ Ó ÐÒ ÓÙÒÖ Ö Ð Ø Ò ØÓÒ ¾ºº º½º ÐÓÛ Ø Ö ÓÛ ØÝ ØÖÒ ÐØ ØÓ Ò ÒØ ÔÔÐØÓÒ Ó Ø ÐØÖ Ó ØÓÒ ¾ºº º¾º ÁÒ Ö Ø ØÔ ÒØÖÒ ÐØÖ Ö Ù ØÓ Ñ ÔÖ ÐØÓÒ Ó ÔÓÐÝÓÒ º Ì ÒÚÖ ÔÖ ÔØÚÐÝ ÑÔÔ ÔÓÐÝÓÒ Ö Ö ÓÖ ÑÒØ ØØ Ö ÔÖÐÐÐ ØÓ Ø ÑÖ ÚÛÒ ÖØÓÒ ½¼ Æ µ ÐÓÒÖ ØÒ ¼½Ñ Ò Ø Ý Ø ÔÓ ØÓÒ ÓÒ ØÖÒØ Þ ¾ ¼Ñ ¾¼¼Ñ µ Þ Ð ß ÐØ ÓÙÒÖÝ Ü ¾ Ñ ¼Ñ µ Þ Ð ß ÖØ ÓÙÒÖÝ Ü ¾ ¼Ñ Ñ µµ ¾º½µ ÒÓÖÒ ØÓ ÓÒØÓÒ ØØ ÓÐ ÓÖ ÐÐ ØÙØÓÒ ÓØÖ ØÒ ÒÖÖÓÛ ØÙÖÒ Ø ÑÓÙÒØ Ó Ø ÖÙ Ù ØØ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÔÖÓ Ò ØÔ ÓÔÖØ ÜÐÙ ÚÐÝ ÓÒ Ø Ò¹ ÖÝ Ù Ø Ó ÔÓÐÝÓÒ º

32 ¾¾ ÀÈÌÊ ¾º ÌÊÁÌÁÇÆÄ ÊÇ ÊÇÆÁÌÁÇÆ ÁÒ ÓÒ ØÔ ÙÒ ØØÓÒ Ò Ð ØÓÒ Ñ Ö ÔÔк ÖÓÑ Ø ÔÖ ¹ ÐØ ÔÓÐÝÓÒ ÑÖÒ ÙÖ Ò ÓØÖ ÖÓ ÓØ Ö Ù ÚÐÝ ÜØÖØ ÓÖÖ ÓÙØ ØÖ ÖÑÒØÚ ÔÓØÒØк Ö Ø Ø ÑÖÒ Ö Òغ ÐÐ ÔÓÐÝÓÒ ØØ ÖÔÖ ÒØ Ø ØØ ÑÖÒ Ö ØÒ ÖÑÓÚ ÖÓÑ Ø ÔÓÐÝÓÒ Ø Û Ò ØÙÖÒ ÙØ ØÓ ÙÖ ØØÓÒº ÓÖ Ò Ø Ó ÑÖÒ Ø ÙÖ ÔÓÐÝÓÒ Ö ÖÑÓÚ ÖÓÑ Ø ÔÓÐÝÓÒ Ò ÒÐÐÝ Ø ØØÓÒ Ó ÓØÖ ÖÓ ØÖÙØÙÖ ÜÙغ ÁÒ ÓÒ Ó ÔÖØÐ Ö ÙÐØ Ö ÓÔØÑÐÐÝ Ö¹Ù º ÓØ ÑÖÒ Ò ÙÖ Ö Ö Ý ÔÖÐÐÐ ÑÒØ ÖÓÙÔÒ º ÌÓ ÖÙÐÖØ Ö ÜØÖØ Ù Ò Ø ÔÖÐÐÐ Ñ ÐØÖ Ó ØÓÒ ¾ºº º¾º Ì ÐÐÓÛ ØÒ ØÛÒ ÔÖÐÐÐ ÑÒØ ¼¼Ñ ¼Ñº ÄÒ ÑÖÒ Ö ÖØ ØÖÔ º ÌÖ ÐÓÙØØ ÒÐÓ ÖØ Ö Ò Ø ÖÒØ ÖØÓÒ Ø ÓÔÔÓ Ø ÑÒØ Ó Ø ÐÓÙØØ ÔÓÒØ Ò ÓÔÔÓ Ø ÖØÓÒº ÙÖØÖÑÓÖ Ø ÖÒØ ÑÒØÙ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ ÕÙк ÌØ ÖÑÒØ ÑÖÒ ÖÓÑ ÙÖ Û Ú ÑÑÖ ÖØÒ º ÌÖ ¹ ÑÒØ Ú ÖØÖÖÝ ÖÒØ ÑÒØÙ Ò ÔÖÐÐÐ ÖØÓÒ ÙØ ÒÓØ Ò ÖÐÝ Ó ÐØÖÒØÒ Òµº ÙÖ Ö ÒØ ÐÐ ÖÑÒÒ ÔÖÐÐÐ ØÙÖ ØØ ÛÖ ÖØ ÑÖÒ º ÐÐ ÓØÖ ÖÓ ÓØ Ö ÙÑ ØÓ ÖÔÖ ÒØ ÑÔÐ ÓÖ ÓÐÐÒÖ ÔÓÐÝÓÒ ÑÒØ º ËÒ Ø ÐØØÖ ÔÖÓÔÖØÝ ÒÓØ ÚÖÝ ØÒØÚ Ø ÐÒØ ØÖ ÓÐ Ö ØÓ Ð ¾Ñ Ò Ø ÚÖ ÖÒØ ÑÒØÙ ÑÙ Ø Ü ÖØÒ ÓÙÒº Ì ÒØÖÑØ ØÔ Ò ÒÐ Ö ÙÐØ Ó Ø ØØÓÒ Ñ Ö ÚÒ Ò º ¾º½¼º ÁÒ ØÓÒ ¾ºº º½ Ø Û ØØ ØØ ÒÖÐ ÖÐÝ ÑÔÐ Ô ØÙÖ ÐÒØ Ò Ö Ø¹ÓÖÖ ÔØÐ ÖÓÙÔÒ Ó ÒÓØ Ú ÓÓ ÔÖÐØÝ ÖÓÑ ÖÓÙÒ ÐØØÖº ÍÒÓÖØÙÒØÐÝ ÐÒ ÓÙÒÖ Ó ÒÓØ ÔÓ ØÙÖ Ó ÑÓÖ ÓÑÔÐÜ ÙÒÕÙ ÒØÙÖº ÀÓÛÚÖ Ý ÙÑÒØÒ Ø Ý ØÑ ÛØ ÔØ ÖÓÑ ØÖÓ ÐÐ ÒÓÒ¹ÖÓ ÓØ Ò ÖÙÐ ÓÙغ ÌÓØ Ò ØØÛÓÔÓÒØ ÐÓÒ Ø ÒØÖ ØÒ ØÙÖ ÓÖÖÐØÓÒ ØÖÓ Ñع Ò ØÖÑÒ Ø ¹ ÛÓÖÐ ÓÓÖÒØ Ó Ø Ý ØѺ Á Ø ÛÓÖÐ ÔÓÒØ Ð ÛØÒ ÖØÒ ÓÒ ÒÚÐÓÔÒ Ø ÖÓ ÙÖ ÖÒ Ò ÑÒ ÖÓ ¹ ØÓÒÐ ÚÛµ Ò Ø ÒÐ ØÛÒ Ø ÖÓ ÙÖ Ò ÐÒ ÓÒÒØÒ Ø ÛÓÖÐ ÔÓÒØ ÐÓÛ ÖØÒ ØÖ ÓÐ Ø ØÙÖ Ô Ø ÒÓÒ¹ÖÓ Ø Øº Ì ÖÐÚÒ Ó Ø ÖÓ ØÖÙØÙÖ Ð ØÓÒ ØÛÓÓк Ö Ø Ò ÔÔÖÓÔÖØ ØÖÒ ÑØÓ Ó ØÓÒ ¾ºº Ò Ó Òº ÓÖ ÑÖÒ Ø Ø ÑÖÒ ØØÓÒ Ù º ÓÖ ÙÖ Ò ÓØÖ ÒÓÒ¹ÖÓ ÓØ Ø ÒÖÐ ½¹ ØÖÖ Ù º ËÓÒÐÝ Ð ØÓÒ Ð Ó ÙØÐÞ Ò Ø ÔÖÓ Ó Ò ÙÒÖ ØÒÒº ÚÖ ÑÖÒ Ö¹ Ö ÖØ ÖØÒØÝ Ó Ø ÒØØݺ Ï ÒÓÛ ØØ ÑÖÒ ÐÒ ÓÙÒÖÝ Ò ÒÓ ÒØÐ ÖÓ ØÜØÙÖº ÌÙ ÑÖÒ Ö Ø ÖÖÒ ÓÖ ÓØÖ ØÖ ØÓ ÚÖº ¾ººº¾ ÖÓ ÛÐ ØØÓÒ ÖÓ ÛÐ Ö ÓØÒ ÒØÖÒÐÝ ÐÐ ÞÖ ÖÓ Ò µ ÓÒ Ø Ó ÔÖÓ ÔÖÐÐÐ ÛØ ØÖÔ º Ì ØÖÔ ÛØ ÐÒØ Ò Ø ÔÖØÒ Ô ÛØ Ö ÒÓÛÒº Ì ÒØÖ ØÒ ØÒ Ø Û ÞÖ ÖÓ Ò Ö ØÓ ØØ ÖØÖ ØÒ ¾Ñ ÛØ ÑÔÐ Ò ÜØÖÑÐÝ ÒÖÖÓÛ ÚÛÒ ÒÐ ØÓ Ø ÖÓ ÙÖº ÌØ ÔÖØÙÐÖÐÝ Ò ØÝ ÓÒ ÖÒ Ø ÓÖØ ÐÒØ Ð Ñµ Ó ÖÓ ÛÐ º Ø Ù ÐÖ ØÒ Ø ÔÓÐÝÓ¹

33 ¾ºº ÌÌÁÇÆ Ç ÊÇ ËÌÊÍÌÍÊË ¾ µ ÁÒØÒ ØÝ ÁÑ µ ÈÓÐÝÓÒÐ ÁÑ µ ÁÈŹ µ ÒÐ Ê ÙÐØ µ ÅÓÒÓÙÐÖ Ê ÙÐØ µ ËÐØ ÁÈŹ ÙÖ ¾º½¼ ÄÒ ÓÙÒÖÝ ØØÓÒ Ñº ØØÓÒ ÔÖÓÖ ÐÓÛ ØÖØÒ Ø ØÓÔ ÐØ ÛØ Ø ÒØÒ ØÝ Ñ µº Ì ÁÈŹ µ Ö Ø ÓÙÖ Ó Ø ØØÓÒ Ñº Ø Ø ÒÜØ ÐÚÐ ÐÐ ÓÖÞÓÒØÐ ÓÖ ÓÖØ ÐÒ Ö ÖÙÐ ÓÙØ Ù Ò ÒØÖÒ ÐØÖ º Ì Ö ÙÐØÒ ÐØ ÁÈŹ Ö ÐØÖ ÓÖ ÔÖÐÐÐ ÖÓÙÔÒ Ò ÐÓÒ ÐÒ Ó ÐÖ ÖÒØ ÑÒØÙ µº ÒÐÐÝ ÔØ ÖÓÑ ØÖÓ Ö ÒÓÒ¹ÖÓ ÓØ µº ÒÐ ÖÔØÓÒ Ó Ø ÛØ ØÖÔ Ó ÔÓÓÖ ÕÙÐØÝ º ¾º½½º Ì ØÖÔ Ô ÖÑÒØ Ò ÓÒÒØ Ù ØÓ Ø ÒÓ Ò ØÚØÝ Ó ÔÓÐÝÓÒÐ ÔÔÖÓÜÑØÓÒº ÁØ Ð Ó ÔÐÝ ÖÓÐ ØØ Ø ÓÒØÓÙÖ ÜØÖØÓÒ ÒÓÒ¹ÓÔØÑÐ ÓÖ ÓØ ÓÙÔÝÒ Ù ÑÐÐ Þ Ò Ø Ñº ÀÒ Ò ÐÓÖØÑ ÑÙ Ø ÓÒÚ ØØ ÜØÖÑÐÝ ØÓÐÖÒØ ØÓÛÖ ØÓ ÒÓ ÖØÓÒ º Ì ÔÖ ÒØ ÐÓÖØÑ ÖÐ ÓÒ ÔÖÓØÓÒ Ó Ø ØÙÖ ÓÒØÓ Ø Ü Ó ÓÓÖ¹ ÒØ Ý ØÑ Ö Ò Ò Ø ÖÓ ÙÖ ÛØ Ø Þ¹Ü ÔÓÒØÒ Ò Ø Ò ÖØÓÒ Ò Ø Ý¹Ü ÔÖÓØÖÙÒ ÖÓÑ Ø ÖÓ ÙÖº Ì ÔÖÓØÓÒ Ö ÙÐØ Ö ÒØÖÔÖØ ØÓÖÑ ÓÖ ÑÖÒÐ ØÖÙØÓÒ º ÌÖÓÙ Ø ÙÑÙÐØÚ ÒØÙÖ Ó ØÓ ÖÔÖ Ò¹ ØØÓÒ Ø ÑÔÖÒ Ø Ó ÒÓ ÑÒ º ÈÖØÙÐÖÐÝ Ø ÐÓÖØÑ Ò Ò ØÚ ØÓÛÖ ÖÑÒØØÓÒ Ò ÓÒÒØÓÒ Ó ÔÓÐÝÓÒ ÙØ ÛÓÖ ÒÓØ Ó ÖÐÐÒØÐÝ ÛÒ ÔÓÐÝÓÒ ÓÖÒØØÓÒ Ö Ø Ý ÒÓ º ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÔÖÓÙ ÓÔØÑÐ ØÙÖ ÔÖÓ¹ ØÓÒ Ø ÔÖÓÑÒÒØ ÖØÓÒ Ó ÖÓ ÙÖ ØÖÑÒº ÏØ Ý ØÖ ÐÒØ Ò ÚÖ ÖÒØ ÑÒØÙ ÐÐ ÖÓÑ ÛØÒ ÖØÒ Ð Ó ÚÛ Ö ÒÔÙØ ØÓ Ò ÒÙÐÖ ØÓÖѺ ÁØ ÓÐÙØ ÑÜÑÙÑ Ò Ø ÒØÖÚÐ Æ Æ Ø ÔÖÓÑÒÒØ ÖØÓÒ ÑÜ º ÓÖ Ø Ù ÕÙÒØ ØØÓÒ Ø ÓÓÖÒØ Ý ØÑ ÖÓØØ Ý ÑÜ ÓÙØ Ø Ý¹Ü º

34 l l l ¾ ÀÈÌÊ ¾º ÌÊÁÌÁÇÆÄ ÊÇ ÊÇÆÁÌÁÇÆ n th µ ÁÒØÒ ØÝ ÁÑ µ ÁÈŹ µ ÖØÓÒ À ØÓÖÑ n th µ ÎÖØÐ ÈÖÓØÓÒ À ØÓÖÑ n th µ ÀÓÖÞÓÒØÐ ÈÖÓØÓÒ À ØÓÖÑ ÙÖ ¾º½½ Ö ÖÓ Ò ØØÓÒ Ñº ËØÙÝ Ø ÙÖ ÐÓÛ ØÖØÒ ÖÓÑ ØÓÔ Ðغ ÁÒ ØÙØÓÒ ÛÒ ÝÛ ÒÐ ÙÑ ÐÖ ÚÐÙ ÚÒØ Ò Ø ÁÈŹ Ñ µ ÒÒ Ø ÔÖÓÑÒÒØ ÖØÓÒ ÒÚØк ÁØ ØÖÑÒ Ø ÓÐÙØ ÑÜÑÙÑ Ó Ø ÖØÓÒ ØÓÖÑ µº Ì Ö ÔÖÓØ ÓÒØÓ Ø Ü Ó Ø ÓÓÖÒØ ÖÑ ÓÐÐÒÖ ØÓ Ø ÖÓ Ûк Ì ÓÖÞÓÒØÐ ÔÖÓØÓÒ µ ÔÓ Ò ÕÙØ ÔÖ Ó ÑÜѺ Ì ÚÖØÐ ÔÖÓØÓÒ µ ÜØ Ø ØÝÔÐ ÐØ ØÖÒ ÔØØÖÒº ÁÒ µ ØÖÓÙ µ Ø Ý¹Ü ÐÐ Ð ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ØÓ Ø ÙÑÙÐØ ÐÒØ Ø Ü¹Ü ÐÐ Ò Ø ÔÖÓÔÓÖØÒÐ ØÓ µ Ø ÖØÓÒ µ Ø ÐØÖÐ ØÒ µ Ø ÐÓÒØÙÒÐ ØÒº Ì ÒØÖÒ ÐØÖ Ó ØÓÒ ¾ºº º¾ Ö ÙØÐÞ ØÓ ÜØÖØ ÔÓÐÝÓÒ ØØ Ö ÔÖÐÐÐ ÓÖ ÓÖØÓÓÒÐ ØÓ Ø ÑÜ ¹ÖÓØص Þ¹Ü º ÌÒ ÐÐ ÖÑÒÒ ÔÓÐÝÓÒ Ö ÔÖÓØ ÓÒØÓ Ø Þ¹Ü Ò Ü¹Ü Ò Ø Ö ÔØÚÐÝ ÓÖØÓÓÒÐ ÖØÓÒº Ì ØÓÖÑ ÙÒØÓÒ Ö Ò¹ Ò ØÚ ÓÐÒ ÔÓ ØÚ Ò ÒØÚ Ò ÔÖØ ÚØÓÖ º ÏÒ ÞÖ ÖÓ Ò ÓÑ ØÓ ÚÛ Ø Þ¹ ØÓÖÑ ÓÒØÒ ØÛÓ Ô Ó ÐØÖÒØÒ Ò ÔÖØ Ý ÓÙØ Ñ ÔØ Ò º ¾º½½ µº Á ØØ Ø Ø ÒØÖ ØÒ Þ¹ÒØÖÚÐ ÒØ Ý Ø ÐÓØÓÒ Ó Ø Ô º ÇÒÐÝ ÔÓÐÝÓÒ ÛØÒ ØØ ÒØÖÚÐ Ö ÒÔÙØ ØÓ Ø Ü¹ ØÓÖѺ ÁÐÐÝ ÔÖÓØ ÓÒØÓ Ø Ü¹Ü ÐÓÓ Ð ÐØ ØÖÒ ÙÒØÓÒ º ¾º½½ µº Ì ØÒØÚ ÔØØÖÒ Ó ÞÖ ÖÓ Ò Ø ÔÖÑÖÝ ÐÙ Ò Ø¹ ØÓÒº Ì ÐÓÐ ÑÜÑ Ó Ø Ü¹ ØÓÖÑ Ö ÓÑÔÙØ Ò ØÖ ÖÖÒÑÒØ Ò Ø ÓÑØÖ ÓÒ ØÖÒØ Ý ÖÙй Ý ØѺ ÓÖ ÔÓÐÝÓÒ Ò Ø ÔÖÓÑÒÒØ ÖØÓÒ ÑÜ ºº ÓÖ Ñ ØÖÙØÙÖ ÛØ ÒÓÒ¹ÞÖÓ

35 ¾ºº ÌÊÃÁÆ Ç ÄÆ ÇÍÆÊÁË ¾ ÚÖØÐ ÓÑÔÓÒÒØ Ø ÛÓÖÐ ÔÓ ØÓÒ Ò ÓÑÔÙØ ØÓ ÖÙÐ ÓÙØ ÒÓÒ¹ÖÓ ÓØ º Ì ÒØ Ó ÒÚÖ ÔÖ ÔØÚ ÑÔÔÒ ÚÒØ ÛÒ ÒÖØÒ ÔÖÓØÓÒ ¹ ØÓÖÑ º ÇÒÐÝ Ý ÖÑÓÚÒ ÔÖ ÔØÚ ØÓÖØÓÒ Ø ÛØ ØÖÔ ÓÑ ÖØ Ò ÔÖÐÐк ÁÒ Ø Ñ ÔÐÒ Ø ÖØÓÒ Ó Ø ÖÓ ÛÐ ÑÖÒ ÔÒ ÓÒ Ø ÐØÖÐ ÔÓ ØÓÒ Ò Ò ÓÔÖØÓÒ ÑÔÐ Ø ÓÚ Ö ÔÖÓØÓÒ ÑÔÓ Ðº ¾º ¾ºº½ ÌÖÒ Ó ÄÒ ÓÙÒÖ ÅÓØÚØÓÒ ÅÓй ØÖÒ ÐÓÒ¹ ØÐ ÓÑÔÓÒÒØ Ó ÑÒÝ Ú ÓÒ¹ ÐÒ ÖÓÒ¹ ØÓÒ Ý ØÑ º ÔÖÓÖ ÒÓÛÐ Ó Ø ÒØÔØ Ô Ó Ø ÐÒ Ò ØÑÔÓÖÐ ÚÓÖ Ó Ò ÙØÓÑÓÐ ÒØÖØ ÒØÓ Ø ÑÓÐ ØÓ ÖÙ Ø Ö ÖÓÑ Ó Ø ÔÓ ¹ Ð ØÑØÓÒ ÓÙØÓÑ Ò ØÓ ÑÔÖÓÚ ÖÓÙ ØÒ ØÓÛÖ ÐÙØØÖº ÏÒ Ø ÙÔØ ÑÔÐ ÖÕÙÒÝ Ö ØÒ Ø ÒÛØ Ó Ø ÓØ ÑÓØÓÒ Ø ÑÓÐ ÙÔØ ÒÖÑÒØÐ Ò Ò Ñ ÙÖÑÒØ Ò ÜØÖØ ÒØÐÝ Ý ÓÒ ØÖÒÒ Ø Ò ÖÒ Ó Ñ ÙÖÑÒØ Ò Ø Ñº ÇØÒ Ò ÓÒÖÓÒØ ÛØ ÖعØÑ ÝÒÑ Ó ÖÚØÓÒ ÔÖÓÐÑ ÃÐÑÒ ÐØÖ ØÒÕÙ Ö ÑÔÐÓݺ Ì ÐØÖ ÝÐ Ø ÐÒÖ ÑÒÑÙÑ ÚÖÒ ØÑØÓÒ Ó Ø ÑÓÐ ÔÖÑØÖ ÓÖ ØØ ÚØÓÖº ËÒ ÐÐ Ø ÓÚ ÑÒØÓÒ ÓÐ ÓÖ ÙÖÒ ÖÓ ØÓÓ Ø ÖÐ ØÓ ÙØÐÞ Ø ÛÐÐ ÜÑÒ ØÒÕÙ ÓÖ ØÖ ÖÓÒØÓÒº ÁÒ ÒÖÐ Ø ÙÖÒ ÖÓ Ô Ò ÒÓØ ÖÔÖ ÒØ ÐÓÐÐÝ Ý ÓÑØÖ ÔÖÑØÖ ÑÓÐ Ó ÐÓÛ ÓÖÖº ÄÒ ÓÙÒÖ Ò Ú ÖØÖÖÝ Ô ÒÐÙÒ ÖÔ ÓÖÒÖ ÓÒØÒÙØ Ò ÙÖÚØÙÖ Ô º ËÙ ÐÒ ÓÙÒÖÝ ÔØ Ò º ¾º½¾ ÛÖ autonomous vehicle z look-ahead range circular fit x lane boundary x 0 ψ linear track model z 0 ÙÖ ¾º½¾ ÜÑÔÐÝÒ Ø Ò ØÝ Ó ÐÓÐ ÐÒ ÑÓк Ö³ Ý ÚÛ ÓÒ Ø ÖÓº ÐÒ Ò ÖÐ Ö ØØ ØÓ Ø Ú Ð ÔÓÖØÓÒ Ó Ø ÐÒ ÓÙÒÖݺ Ì ÖÐ ÐØÐÝ Ø ÙÔÛÖ ÓÖ Ø ÓÑÔÖÓÚ ÖÓÒÞÐØݺ ÖÐ ØØ ØÖÓÙ Ø Ø ÖÐ ÐØÐÝ Ø ÙÔÛÖ Ò º ¾º½¾ ÓÖ ÐÖØÝ Ö ÓÒ µº ÇÙØ Ó Ø ÐÓÓ¹ ÖÒ Ø ÓÑØÖ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÚØ ÐÖÐÝ ÖÓÑ Ø ØÖÙ ÐÒ ÓÙÒÖݺ ÇÒ Ø Ó Ù ØÑØÓÒ Ö ÙÐØ ÖÓ Ò ÙÒÖ¹ ØÒÒ ÐØ ÐÓÒ ÙØÓÒÓÑÓÙ ÐØÖÐ ÙÒ ÑÔÓ Ðº ÌÙ ÖØÖ ØÒ ØÖÝÒ ØÓ ÖÓÚÖ ÐÓÐ ÓÑØÖ ÑÓÐ ÖÓÑ Ø Ñ Ø ÐÓ¹ Ð ÓÑØÖ ÔÖÓÔÖØ Ó ÐÒ ÓÙÒÖ Ù ØÒÒØ ÖØÓÒ Ò ÙÖÚØÙÖ Ö

36 ¾ ÀÈÌÊ ¾º ÌÊÁÌÁÇÆÄ ÊÇ ÊÇÆÁÌÁÇÆ ØÑغ ÁÒ ÒÐÓÝ ØÓ Ø ÓÖÒÐ ÛÝ ÔÔÖÓ Ø ÙÖÒ ÑÓÐ Ò Ð Ó ÓÒ Ö ÓÑØÖ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ØÓ Ø ØÖ ØÖÙØÙÖ ÝØ ÒÓØ ÓÒ ÐÖ Ð ÓÒ ÛÝ ÙØ ÛØÒ ÑÐÐ ÐÓÓ¹ ÖÒº Ì ÒØÓÒ Ó ÑÓÐ Ò Ùº Á Ø ÑÓÐ Ó ÐÓÛ ÓÖÖ Ø ÖÒ Ø Û Ø Ö Ø ÐÒ ÔØ ÛØ ÙÒØ ÙÖÝ ØÚÐØÝ ÖÒ ÓÖغ Ì Øѹ ØÓÒ ÖÐ ÓÒ Û Ñ ÙÖÑÒØ ÓØÒ ÖÓÑ ÑÐÐ ÔÓÖØÓÒ Ó Ø Ñ Ò Ø ØÖ ÔÖÓÒ ØÓ ÒÓ Ò ÐÙØØÖº Á Ø ÑÓÐ ÓÖÖ ÒÖ Ø ÓÑØÖ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÑÔÖÓÚ Ò Ø ÚÐØÝ ÖÒ Ò ÜØÒº Ì ØÖ ØÐÞ Ý ØÓÒÐ Ñ ÙÖÑÒØ º ÇÒ Ø ÓØÖ Ò Ö¹ÓÖÖ ÙÖÚ ÔÖÑØÖ Ð Ó ÑÒ ØÓÒÐ Ñ ÙÖÑÒØ ØÓ ÙÖÒØ ÕÙ ÓÒÚÖÒ ÔÖØÙÐÖÐÝ ÛÒ ÓÒÐÝ ÔÓ ØÓÒÐ Ñ ÙÖ¹ ÑÒØ Ö ÙÔÔÐ ØÓ Ø ÐØÖº Ò Ö Ó ÖÓÑ ØÓ Ø Ô ÖÔØÓÒ Ð Ó ÖÙ Ø ÓÒ ØÖÒÒ Ø Ó Ø ÑÓк ÒÓØÖ ÚÒØÓÙ ØÙÖ Ó ÃÐÑÒ ØÖÒ ØØ Ø ÔÖÓÚ ØÓÖØÐ ÓÙÒ ØÒÕÙ Ó Ø ÚÐØÓÒ ÒÑÐÝ ÖÒ ØÒº Ý ÒÒ ÑÐÐ Ñ ÔÓÖØÓÒ Ò Û ØÓ Ò Ñ ÙÖÑÒØ ØØ Ö ÒÔÙØ ØÓ ØÑØÓÒ ÓÑÔÙØØÓÒÐ ÖÕÙÖÑÒØ Ö ÖÙº Ì ØÙÐ ÑØÓ Ó ØÙÖ ÜØÖØÓÒ ÒÔÒÒØ Ó Ø ØÑØÓÒº ÁÒ ÑÒÝ ÐÒ ÖÓÒØÓÒ Ý ØÑ ÒÐÙÒ Ø ÔÖ ÒØ ÓÒ Ñ ÙÖÑÒØ Ö ÚÖÝ ÒØÐÝ ÜØÖØ Ý ÔÓ ØÓÒÒ ÛÒÓÛ ÐÓÒ ØÖ Ò ÐÓÐÐÝ ÒØÖÔÖØÒ ØÖ ÒØÒ ØÝ ØÖÙØÓÒº ÐÓÐ ÐØÖÒØÚ Ö Ò ØÓÒ ¾ºº º¾ Û ÓØÒ Ñ ÙÖÑÒØ ÖÓÑ Ø ÔÓÐÝÓÒРѺ Ì ÓÙØÐÒ Ó Ø ØÓÒ ÓÒ ØÖÒ ÓÐÐÓÛ ÁÒ ØÓÒ ¾ºº¾ Ø ÒØÓÒ Ó Ø ÔÖÓØÓÒ ÑÓÐ ÚÒº Ì ÔÖÓØÓÒ ÑÓÐ ÜÐÙ ÚÐÝ Ö Ø ÓÖÞÓÒØÐ Ô Ó Ø ÐÒ ØØ ØÑØ ÖÓÑ ÑÓÒÓÙÐÖ Ñ º Ì ØÖÒÙÐØÓÒ ÑÓÐ ÐÒ¹ Ø Ò ØÓÒ ¾ººº ÁØ ÓÒ Ø Ó ÓØ ÓÖÞÓÒØÐ Ò ÚÖØÐ Ô ÓÑÔÓÒÒØ ØØ Ö ØÑØ Ù Ò ØÖÓÔ º ËØÓÒ ¾ºº Ñ ÛØ ÒÚ ØØÒ Ø ÚÓÖ Ó Ø ÑÓÐ Ù Ò ÑÙÐØÓÒ ØÓÓÐ ØÓ ÒØÝ Ø Ò ØÝ Ó ÙØÐÞÒ ØÖÓ Ú ÓÒ Ò ÖÒ Ø ÐÒ Ô ÐÓÐÐݺ ¾ºº¾ Ì ÈÖÓØÓÒ ÅÓÐ Ì ÚÐ Ò Ø ÐÒ ÓÒ Ö Ý ØÑ ØØ Ö Ý ØØ ÚØÓÖº Ì ÒØÖ ØÒ ØØ ÓÖ ÔÖÑØÖ Ó ØØ Ý ØÑ Ö Ø ÓÑØÖÝ Ó Ø ÐÒ ÛÐÐ Ø ÔÓ ØÓÒ Ò ÑÓØÓÒ Ó Ø ÚÐ ÖÐØÚ ØÓ Ø ÐÒº Ì ÔÖ ÒØÙÖ Ó Ø Ý ØÑ ÙÒÒÓÛÒ ØÓÙº ÀÒ ÔÖÓ ÒÓ ÒØÖÓÙ ØÓ ÖÔÖ ÒØ ØØ ÙÒÖØÒØݺ ÌÒ Ù Ò ÒÐ Ø ÐÒ ÖÓÒØÓÒ ÃÐÑÒ ÐØÖ ÔÓÛÖÙÐ ÑÒ ØÓ ÓÑÔÐ Ø Ø Ó ØÑØÓÒº ËØÓÒ ¾ºº¾º½ ØÖÓÙ ¾ºº¾º ØÐ Ø ÃÐÑÒ ÐØÖ ÕÙØÓÒ ÖÕÙÖ ÓÖ ÐÒ ÖÓÒØÓÒº ¾ºº¾º½ ÓÑØÖ ÅÓÐ ÒØÓÒ ÁÒ ØØ ØÙØÓÒ ÒÓÒ¹ÑÓÚÒ Úе Ø ÑÓÐ Ò ÒØÖÔÖØ ÐÓÐ ÓÑØÖ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ØÓ Ø ÐÒ ÓÙÒÖݺ Ì ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ØÖ ØÒÒØ ØÓ Ø ÐÒ

37 ¾ºº ÌÊÃÁÆ Ç ÄÆ ÇÍÆÊÁË ¾ ÓÖ ÖÙÐÖ Øº Ĉ 2 α 1.5 y/m 1 T =h circular lane model ˆB R =α ψ 0 5 T =z0  R =ψ z/m z ÙÖ ¾º½ Ì ÓÓÖÒØ ÖÑ ÖÕÙÖ ÓÖ Ø ÐÒ ÓÙÒÖÝ ÑÓÐ ÖÔØÓÒº ÖÑ ÐÐ Ò Ö ÔÐÝ Ý Ø ÓÐ ÐÒ º x/m Ì Ø ÓØÓÒ ÖÕÙÖ Ø ÖÚØÓÒ Ó Ò ÜÔÖ ÓÒ ÓÖ Ø ÓÖÞÓÒØÐ Ô Ò ÓÓÖÒØ ÖÑ ÒÚÖÐÝ ØØ ØÓ Ø ÚÐ ºº Ø ÑÖ ÖѺ Ì ÓÒ Ò ØÛÓ ØÔ º Ì Ö Ø ØÔ ÑØÑØÐ ÓÖÑÙÐØÓÒ Ó Ø ÓÑØÖ Ô Ò ÐÓÐ ÖÑ ØØ ØÒÒØ ØÓ Ø ÐÒµ Ò Ø ÓÒ ØÔ Ö ÓÑÓÒÓÙ ØÖÒ ÓÖÑ ÑÔÔÒ Ø ÐÓÐ ÖÑ ÒØÓ Ø ÖÖÒ ÖÑ Ò Ú ÚÖ º Ì ÐÐÙ ØÖØ Ò º ¾º½ ÛÖ ÖÙÐÖ ÙÖÚ ÐÝ Ö Ò ÖÑ º ÀÓÑÓÒÓÙ ØÖÒ ÓÖÑ Ö ÔÔÐ ØÓ ÑÔ ØÛÒ Ø ÖÑ Ò Û Ö Ô ÐÓÛµº Ì ËÔ ÓÑØÖÝ ÁÒ ÓÓÖÒØ ÖÑ Ó º ¾º½ ØØ ØÒÒØ ØÓ Ø ÐÒ Ø ØÒ Þ ¼ Ø Ô Ó Ø ÐÒ ÓÙÒÖÝ ÙÒØÓÒ Ó Ø Ö ÐÒØ Ä ØÖÓÙ ÛØ ÔÔÖÓÜÑØ Ý ÑÜ Äµ Ñ Þ Äµ ÑÜ Þ µ Ñ Þ Þ µ ܼ ÊÄ ¼ ÊÄ ¼ ܼ Ò ¼ÐµµÐ Ó ¼ÐµÐ ½ ¾ ¼Þ ¾ Þ ÛÖ Ü ¼ Ø ÐØÖÐ Ó Ø Ò ¼ Ø ÙÖÚØÙÖº Õº ¾º µ ÑÔÐ ØØ ¾º¾µ ¾º µ ¼ е ¾ºµ

38 ¾ ÀÈÌÊ ¾º ÌÊÁÌÁÇÆÄ ÊÇ ÊÇÆÁÌÁÇÆ Ù ØØ Ø ÔÓÛÖ Ö Ó Ø Ò Ò Õº ¾º¾µ Ò ØÖÙÒØ Ø Ø ØÖ ØÖѺ ÆÓØ ØØ Ø Ó Ò ÓÒÚÖÒ ÕÙÖ ØÒ Ø Ò Ò ØÙ Õº ¾ºµ ÒØÐ ØØ ØÖÙÒØÓÒ Ó Ø Ó Ò Ø Ø ÓÙÖØ ØÖÑ Ù ÒÐÐ ÖÖÓÖº Ì Ò ÖÖÓÖ ØÑØÓÒ ¾ºµ ØÓ ØÓÔ ÙÑÑØÓÒ Ø Ø¹ÓÖÖ ØÖÑ ÑÙ ÑÐÐÖ ØÒ Ø ØÙ Ö ÙÑÙÐØ ÙÑ º Ì ÌÖÒ ÓÖÑ ÒØÓ Ø ÊÖÒ ÖÑ ÙÒØÓÒ ¾º µ ÐÓÐÐÝ Ö Ø ÐÒ ÓÙÒÖÝ Ò ÖÑ ÔÖÐÐÐ ØÓ Ø ÐÒ ØÒÒغ ÌÓ ÖÚ Ò ÜÔÖ ÓÒ ÓÖ Ø ÖÐØÚ ÔÓ ØÓÒ ØÓ Ø ÑÖ ØÖ ÓÓÖÒØ ÖÑ Ö Ò º ¾º½ º ÖÑ ÓÐÐÒÖ ØÓ Ø ÑÖ ÖѺ ÖÑ ØÒÒØ ØÓ Ø ÐÒ ÙÖ Ò Ø ØØÓÒÖÝ Ó ÒÓ ÔØ ÑÓØÓÒµ Ò ÔÖÐÐÐ ØÓ Ø ÚÛÒ ÖØÓÒ Ó Ø ÑÖº ÖÑ ÖÐÖ ÑÒØÓÒµ ØÒÒØ ØÓ Ø ÐÒ ÓÙÒÖÝ Ø ÖØÒ ØÒ Þ ¼ Ó Ø ÑÖº ÔÓÒØ Ô Ò ÖÑ ØÖÒ ÓÖÑ ÒØÓ ÔÓÒØ Ô Ò ÖÑ Ù Ò ÓÑÓÒÓÙ ØÖÒ ÓÖÑ Ý Ô Ì Ê Ô ¾ºµ «ÛÖ Ì ÖÔÖ ÒØ Ø ØÖÒ ÐØÓÒ Ý Ø ÑÖ Ø Ò Ê ÖÔÖ ÒØ ÖÓØØÓÒ «ÓÙØ Ø ÒØÚ ÔØ Òк ÔÓÒØ Ô Ò ÖÑ ØÖÒ ÓÖÑ ÒØÓ ÔÓÒØ Ô Ò ÖÑ Ý Ô Ê Ì Þ¼ Ô ¾ºµ ÛÖ Ê ÖÔÖ ÒØ ÖÓØØÓÒ ÓÙØ Ø ÝÛ ÒÐ Ò Ì Þ¼ ÖÔÖ ÒØ Ø ØÖÒ ÐØÓÒ Ý Ø ÐÓÓ¹ ØÒ Þ ¼ º Ì ÐÒ Ô ÖÔÖ ÒØØÓÒ ¾º µ ÑÙ Ø ÜÔÖ Ò ÓÓÖÒØ Ý ØÑ Ö ØÒ ÛØ Ö ÔØ ØÓ ØÑ Ò Ø ÖÑ Ó Ø ÑÖ º ÀÖ ÖÑ Ó Ò ÓÑÑÓÒ ÖÓÙÒ ÓÖ ÓØ Ø ÔÖÓØÓÒ Ò ØÖÒÙÐØÓÒ ØÓÒ ¾ººµ Ý ØѺ ÌÖÒ ÓÖÑ ÒØÓ ÖÑ Õº ¾º µ ÓÑ ÑÜ Þ µ Ñ Þ Þ µ Ó µ Ò µ Ò µ Ó µ ܼ ½ ¾ Þ¾ Þ ¼ Þ ¼ ¾ºµ ÛÖØØÒ Ò ÖØ Ò ÓÖÑ ÓÖ ÓÒÚÒÒº ÓÖ Ø ÓØÓÒ Ò ÜÔÖ ÓÒ Ó Ø ÐØÖÐ Ó Ø Ñ Ü ÙÒØÓÒ Ó Ø ØÒ Þ Òº ËÙ Ò ÜÔÖ ÓÒ Ò ÖÚ ÖÓÑ Õº ¾ºµ ÛØÓÙØ ÑÒ ÙÖØÖ ÓÒ ØÖÒÒ ÙÑÔØÓÒ º ÌØ ØÙÐÐÝ ÓÒ Ò ÔÔÒÜ º ÀÓÛÚÖ ØÓ ÕÙØÓÒ Ö ÐÒØÝ Ó ÒÓØ Ú Ò Ø ÒØÓ Ø ÒØÙÖ Ó Ø ÔÖÓÐÑ Ò ÓÒ ØÓÔ Ó ØØ Ö ÒÙÑÖÐÐÝ ÙÒ ØÐ Ø ÑÐÐ ÚÐÙ Ó Ò º ÌÓ Ô ØÒ ÑÔÐ ÔÓ Ð Ø ÙÑ ØØ ØÒ µ ½ ¾ Þ¾ Þ ÚÒ Þ Ñ Þ Þ µ Ù ØØ Ø ÐÒ ÓÙÒÖÝ Ò ÖÑ Ö Ý ÑÜ Þ Ü µ Ñ Þ Þ µ ¼ Þ Ó µ Þ ¼ µ ØÒ µ ½ ¾ Þ Ó µ Þ Þ ¼ µ Ü ¼ Ò µµ ¾ ¾ºµ ¾ºµ

39 ¾ºº ÌÊÃÁÆ Ç ÄÆ ÇÍÆÊÁË ¾ Ì ÕÙØÓÒ Ù ÓÖ Ø ÓØÓÒ ÐÓÒ ÛØ Ø ÙÖØ ÓÐÙØÓÒ ÖÚ Ò ÔÔÒÜ ÔÒÒ ÓÒ ÛØ ÚÐÙ Ø ØØ ÚÖÐ ÙѺ ÁØ ÓÑÑÓÒ ÒÓØØÓÒ ØÓ ÛÖØ Õº ¾ºµ Ý Þ µ ÜÞ µ ÛÖ Ý Þ µ Ñ Ü Þ µ Ò Ü Ü ¼ º ÓÐÐÓÛÒ ØØ ÒÓØØÓÒ ÑÓÖ ØÒ ÓÒ Ñ ÙÖÑÒØ ÚÐÐ Ý Þ µ ÜÞ µ ÛÖØØÒ Ò Õº ¾ºµ ÐÒÖÞ Ý Þ µà Þ µü ÛÖØØÒº ¾ºº¾º¾ ÃÒÑØ ÅÓÐ ÒØÓÒ ÏÒ Ø ÚÐ Ò ÑÓØÓÒ Ø ÓÑØÖ ÑÓÐ ÔÖÑØÖ Ö ÙÒØÓÒ Ó ØѺ Ì ØÑÔÓÖÐ ÚÓÖ Ó Ø Ý ØÑ ÜÔÖ ÖÒØÐ ÕÙØÓÒ Ó Ø ØØ ÚØÓÖº Ì ÖÒØÐ ÕÙØÓÒ ÖÔÐÐÝ ÖÚ ÔÖØÐÝ ÓÖ ØÖÒ ÐØÓÒÐ Ò ÖÓØØÓÒÐ ÑÓØÓÒº Ö Ø Ø ÒÖÑÒØÐ ÐØÖÐ Ó Ø ÙØ ØÓ ÑÓØÓÒ ØÖÑÒº ÓÖ Ø ØÖÒ ÐØÓÖÝ ÓÑÔÓÒÒØ Ó ÑÓØÓÒ Ø ÚÐ ÙÑ ØÓ ÐÒÖÐÝ ÑÓÚ ÐÓÒ Ø ÑÖ ÚÛÒ ÖØÓÒ Þ ¹Ü µ ÛØ ÓÒ ØÒØ ÚÐÓØݺ ÌÒ Ò ÚÛ Ó º ¾º½ Ø ÐØÖÐ Ó Ø ^A(t+ t) translational motion circular lane boundary ψ v t cos v t ψ(x +r) 0 ~ v t cos ψ r=1/c v t sinψ A(t) ^ x 0 ψ r ψ ÙÖ ¾º½ ËØØ ÙØ ØÓ ØÖÒ ÐØÓÒÐ ÑÓØÓÒ Ó Ø Úк ÙÒØÓÒ Ó Ø Þ ¹ÓÓÖÒØ Ó ÖÑ Ò Ø ÚÐÓØÝ Ü ØÖ ¼ Þ µ Ø Ü ¼ Þ µ Þ Þ Þ Ø ¼ Ü ¼ Þ µ Ü ¼ Þ ØÒ µ ½ ¾ Ö Þ µ ¾ Ö Ü ¼ ¾º½¼µ Ö ØÒ µ Þ Ú Ó µ Ú Ò µ Ö Ü ¼ µµ Þ ¼ ¾º½½µ Ì ÐØÖÐ ÚÐÓØÝ Ð Ó ÙÒØÓÒ Ó Ø ÖÓØØÓÒ Ó Ø Úк Ý Ò ÔØÓÒ Ó º ¾º½Ø ÔÔÖÓÜÑØÐÝ Ü ÖÓØ ¼ Ø Ò ÓÖ Þ ¼ Ó µ ¾º½¾µ ËÓÒÐÝ Ø ÖÒØÐ ÕÙØÓÒ ÓÖ Ø ÝÛ ÒÐ ÖÚº Ý Ò ÔØÓÒ Ó º

40 ¼ ÀÈÌÊ ¾º ÌÊÁÌÁÇÆÄ ÊÇ ÊÇÆÁÌÁÇÆ circular lane boundary sin( ψ ) z 0 t ψ. S. ψ t S z 0 cos( ) ψ A(t) ^.. ψ t (x +r) ψ t 0 ψ x 0 r r=1/c ^A(t+ t) B(t+ ^ t) B(t) ^ rotational motion ÙÖ ¾º½ ËØØ ÙØ ØÓ ÖÓØØÓÒÐ ÑÓØÓÒ Ó Ø Úк ¾º½ ÓÖ ÒÐÝØÐÐÝ ÖÚ Ý ÔÔÐÝÒ Ø Ó Ò ØÓÖѵ Ø ÝÛ ÖØ Ù ØÓ Ø ØÖÒ ÐØÓÒÐ ÑÓØÓÒ ÚÒ Ý ØÖ µ Ø µ Þ µ Þ Þ Þ Ø ¼ Ö Ú Ü ¼ Ö Ó µ ¾º½ µ Ì ÖÓØØÓÒ Ó Ø ÚÐ Ú Ö ØÓ ÖÙÐÖ ÑÓØÓÒ Ó ÚÐÓØÝ Ú Ö Ë Þ ¼ º ¾º½º Ì ÔÖÓØÓÒ Ó Ú Ö ÓÒØÓ Ø ÐÒ ØÒÒØ ØÖÒ ÐØ ØÓ ÖÙÐÖ ÑÓØÓÒ ÓÙØ Ø ÓÖÒ Ó Ø ØÖ ÖÐ ÖÓØ µ Ø Ë Þ ¼ Ò µ Ü ¼ ½ ¾º½µ Ì ÙÖÚØÙÖ Ð Ó ÙÒØÓÒ Ó ØѺ Ù ÒÓ ÒÓÖÑØÓÒ Ó Ø ÐÒ Ô ÚÐÐ ºº ÖÓÑ ØÐ ÑÔ Ø ÙÖÚØÙÖ ÙÒØÓÒ ÙÒÒÓÛÒº ÁØ ÙÑ ØØ Ø ÙÖÚØÙÖ ÓÒ ØÒØ ÝØ ÓØ ÛØ Ò ÙÒÖØÒØݺ ÌÓ ÛÖÔ ÙÔ Ø ÒÑØ ÒÚ ØØÓÒ Ø ÓÑÔÐØ ÖÒØÐ ÕÙØÓÒ ÚÒ Ý Ü ¼ Ø Ø ¼ Ø Ú Ë Þ ¼ ¼ Æ Ú Ò µ Ë Þ ¼ Ó µ ÓØÖÛ Ú Ë ¾¼ Æ ½ ½ Ú Ó µ ½ Ü ¼ ½ Ë Þ ¼ Ò µ ½ Ü ¼ Ë ÓØÖÛ ¼Ñ ¾º½µ ¾º½µ ¼ ¾º½µ

ÔØ Ö Ê Ö ÓÐÓ Ý ÁÒ Ø ÔØ Ö Ø Ö Ñ Ò ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ Ú ÐÓÔ ÔÖ ÒØ º Ì ÛÓÖ Ø ¹ Ø ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ø ÒÓ Ø ÑÓ ÙÐ Û Ö Ø ÓÖÓÒ ÖÝ ØÖ ÑÓ Ð ÐÐ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÖÓÐ Û Ò Ó Ò ÙØÓÑ Ø Ú Ð Ò ÐÝ Û Ø ÓÖÓÒ ÖÝ Ò Ó Ö ¹ Ô Ý Ñ º Ì ÔØ Ö Ò Û

More information

Ì ÈÒÒ ÝÐÚÒ ËØØ ÍÒÚÖ ØÝ Ì ÖÙØ ËÓÓÐ ÔÖØÑÒØ ÓËØØ Ø ËÌÊÌÁË ÇÊ Ì ÆÄËÁË ÏÁÌÀ ÌÏÇ ÌÈË Ç ÅÁËËÁÆ ÎÄÍË Ì Ò ËØØ Ø Ý ÇÖ ÀÖÐ ¾¼¼ ÇÖ ÀÖÐ ËÙÑØØ Ò ÈÖØÐ ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÊÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ÙÙ Ø ¾¼¼ Ì Ø Ó ÇÖ ÀÖÐ

More information

ÆØÛÓÖ ÏÓÖÒ ÖÓÙÔ ÁÒØÖÒØ ÖØ ÜÔÖØÓÒ Ø ÙÙ Ø ¾¼¼¾ º ÓÖÐØØ ÉÇË ÁÒº ÁÖÚÒ ºÁº ÈÙÐÐÒ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ Ëº ËÖÓÓ ÆÓÖØÐ ÆØÛÓÖ Íà ËØØ Ø Ó ÇÒ¹ÏÝ ÁÒØÖÒØ ÈØ ÐÝ ÖعÓÖÐØعËØØ Ø ¹Ó¹ÔعÐÝ ¹¼¼ºØÜØ ½ ËØØÙ Ó Ø ÅÑÓ Ì ÓÙÑÒØ

More information

ÌÀ ÀÁ¹ÇÅÈÊÇÅÁË ÎÄÍ ÇÊ ÆÇÆßÌÊÆËÊÄ ÍÌÁÄÁÌ ÅË Ý Ù ØÚÓ ÖÒØÒÓ Ò ÂÓÖ Å Ó Ý ÏºÈº ͹Á º¼¼ ÖÙÖÝ ¾¼¼¼ ØÖØ Ï ÒØÖÓÙ Ò ØÙÝ ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÓÖ ÒÓÒ¹ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØÝ Ñ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙº ÁØ ÐÓ ÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø ÓÑÔÖÓ¹ Ñ ÚÐÙ ÒØÖÓÙ Ý ÓÖÑ

More information

ÓÒØÜع ÔÔÖÓ ÓÖ ÅÓÐ ÔÔÐØÓÒ ÚÐÓÔÑÒØ ÄÙØÓ ÆÙÖÓÓ ÁÖº ŵ ź˺ ÂÑ ÓÓµ Ì ÙÑØØ Ò ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ËÓØÛÖ ÒÒÖÒ ÅÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÅÖ ¾¼¼½ ÐÖØÓÒ Ì Ø ÓÒØÒ ÒÓ ÑØÖÐ ØØ Ò ÔØ ÓÖ

More information

Ê ÔÓÒ Ú Ì ÒÛ Ö Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ä Ö Ó Ö Ô Ø Ø Ý Ã ÒÒ Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Û ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¾ ÔÔÖÓÚ Ô Ã ÒÒ Ø Ò

More information

Å Ò Ñ ÒØ Ö Ø ØÙÖ Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ Ø Ú Æ ØÛÓÖ Ð ÒϺ ÓÒ Â Ñ Èº ºËØ Ö ÒÞ Ñ Ñ Ò Ð Ü Ò ÖκÃÓÒ Ø ÒØ ÒÓÙ ÆÌ ÒÓÐÓ Î Ö ÞÓÒ ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝÝ ¼ÂÙÒ ¾¼¼ ÝØ ÊÄÙÒ ÖÓÒØÖ Ø ¼ ¼¾¹ ¹ ¹¼½ ½º Ì ÛÓÖ Û ÔÓÒ ÓÖ ÝØ Ò Ú Ò Ê Ö ÈÖÓ Ø ÒÝ

More information

Ì ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÁË ÆÁ ˵ Ë Öº Ð º Ò Ö º ÚÓк ½ ÆÓº ½ ÔÖ Ð ¾¼¼¾ ½ ¹ ½ ÐÓ Ò Ò ÅÙÐØ ¹ ÀÞ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÎÓ Ò º Ç ÐÓ Þ ÁÒÚ Ø È Ô Ö ØÖ Ø Ò ÓÚ ÖÚ Û Ó ÐÓ Ò Ò Ò Ó ÐÓ ØÓÖ Ð Ñ ÒØ ÔÖ ÒØ º ËÝ Ø Ñ Ø Ò Ó Ô¹ ÓÔ ÜÔÐ Ò Û ÐÐ Ø

More information

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona ÙÐØ Ø Ò Ë Ó ³ Ò ÒÝ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÇÒ Ø Ò Ò ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó ÒØ¹Ñ Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Å Ñ ÓÖ ÔÖ ÒØ Ô Ö Ò ÂÙ Ò ÒØÓÒ Ó ÊÓ Ö Ù Þ Ù Ð Ö Ô Ö ÓÔØ Ö Ð Ö Ù ÓØÓÖ Ò ÒÝ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÐÐ Ø ÖÖ Å ¾¼¼½

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú ËØÙ Ý Ó ÌÛÓ ØÖÓÒÓÑ Ð ËÓ ØÛ Ö È Ò Ì Ø Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó Å Ø Ö Ó Ë Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ù Ð Ò ½ ÌÓ ÅÙÑ Ò Ò ØÖ Ø Ì Ø ÓÑÔ Ö Ø Ú ØÙ Ý Ó ØÛÓ ÓÔ Ò ÓÙÖ ØÖÓÒÓÑ

More information

ÅÁÌ ½ º ÌÓÔ Ò Ì Ë ÁÒØ ÖÒ Ø Ê Ö ÈÖÓ Ð Ñ ËÔÖ Ò ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ ½ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ Ö ÌÓÑ Ä ØÓÒ ËÖ ÇÑ Ö Ø ÑÓÒ Ï Ð ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ð Û ÐÐ Ù Ú Ö Ð Ö Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ö Ö Ð Ø ØÓ Ø ÁÒØ ÖÒ Øº Ð ØÙÖ Û ÐÐ Ù ÀÓÛ Ô ÖØ ÙÐ

More information

ÉÙ ÖÝ Ò Ë Ñ ØÖÙØÙÖ Ø ÇÒ Ë Ñ Å Ø Ò Á Ë Ë Ê Ì Ì Á Ç Æ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ Ö ÖÙÑ Ò ØÙÖ Ð ÙÑ Öº Ö Öº Ò Øºµ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ö Ø Ò Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø ÁÁ ÀÙÑ ÓРعÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ÚÓÒ À ÖÖ Ôк¹ÁÒ

More information

Ê ½µ ¼»¼»¼½ ÓÑÔÙØÖ ËÒ»ÅØÑØ ½ Ô Ê Ö ÊÔÓÖØ Ì ÈÊËÍË ËÝ ØÑ ÖØØÙÖ ÖØ ÈØÞÑÒÒ ½ ÂÑ ÊÓÖÒ ¾ Ö ØÒ ËØÐ ½ ÅÐ ÏÒÖ ¾ ÖÒ ÏÖ ½ ÍÒÚÖ ØØ ËÖÐÒ ÁÑ ËØØÛÐ ¹½¾ ËÖÖÒ ÖÑÒÝ ßÔØÞÑÒÒ ØÙÐÐ ºÙÒ¹ º ¾ ÁÅ ÙÖ Ê Ö ÄÓÖØÓÖÝ ËÙÑÖ ØÖ À¹¼ Ê

More information

Ì ÈÖ Ò Ó ËØÖ ÔÔ ÅÓÖØ ¹ Ë ÙÖ Ø Â Ó ÓÙ ÓÙ Å ØØ Û Ê Ö ÓÒ Ê Ö ËØ ÒØÓÒ Ò ÊÓ ÖØ º Ï Ø Ð Û Â ÒÙ ÖÝ ½ ØÖ Ø ÁÒØ Ö Ø ÓÒÐÝ Áǵ Ò ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒÐÝ Èǵ ØÖ ÔÔ ÑÓÖØ ¹ ÙÖ Ø Å Ëµ Ö Ö Ú Ø Ú ÙÖ Ø Û Ô Ý ÓÙØ ÓÒÐÝ Ø ÒØ Ö Ø ÓÑÔÓÒ

More information

ÅÓÖ Ð À Þ Ö ÁÒ ÙÖ Ò Ò ËÓÑ ÓÐÐÙ ÓÒ ÁÒ Ð Ð Ö Ò Ò ¹ØÓ Ð ÖØ Å Ö Ø Ú Ö ÓÒ Ù Ù Ø ½ Ì Ú Ö ÓÒ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼½ ØÖ Ø Ï ÓÒ Ö ÑÓ Ð Ó Ò ÙÖ Ò Ò ÓÐÐÙ ÓÒº Æ ÒØ Ö Ö Ò Ö ÕÙ Ö Ø ÓÒ ÙÑ Ö ØÓ Ø ÑÓÒ Ø ÖÝ ÓÑÔ Ò Ø ÓÒ Ò Ó ÐÓ º ÙØ Ø

More information

universe nonself self detection system false negatives false positives

universe nonself self detection system false negatives false positives Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ò ÖØ Ð ÁÑÑÙÒ ËÝ Ø Ñ ËØ Ú Ò º ÀÓ Ñ ÝÖ ½ Ò Ëº ÓÖÖ Ø ½ ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÆÅ Ð ÙÕÙ ÖÕÙ ÆÅ ½ ½ ¾ Ë ÒØ ÁÒ Ø ØÙØ ½ ÀÝ È Ö ÊÓ Ë ÒØ ÆÅ ¼½ ØÖ Ø Ò ÖØ Ð ÑÑÙÒ Ý Ø Ñ ÊÌÁ˵ Ö Û ÒÓÖÔÓÖ Ø Ñ ÒÝ ÔÖÓÔ

More information

ËØØ ØÐ ÒÐÝ Ó ÒÓÑÔÐØ Ø ØÓÖÝ ØÒÕÙ Ò ÓØÛÖ º ź ÆÓÖÓÚ ÈÖ Ò ÙÔÔÐÑÒØ ØÓ Ø ÊÙ Ò ØÓÒ Ó ÄØØРʺºº ÊÙÒ ºº ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÏØ Å Ò Øº ÅÓ ÓÛ ÒÒ Ý ËØØ Ø ÔÔº ¹ ¾¹ ¾ ½½µ Ò ÊÙ Òµ ÈÖ ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÛØ Ñ Ò Ø ÔÖÓÐÑ ÒÓÛÒ ØÓ ÐÑÓ Ø

More information

Æ ÒØ Ò Ö Ø ÓÒ Ó ÊÓØ Ø Ò ÏÓÖ ÓÖ Ë ÙÐ ÆÝ Ö Ø ÅÙ Ð ÂÓ ÒÒ Đ ÖØÒ Ö Ò ÏÓÐ Ò ËÐ ÒÝ ØÖ Øº Ò Ö Ø Ò ¹ÕÙ Ð ØÝ ÙÐ ÓÖ ÖÓØ Ø Ò ÛÓÖ ÓÖ Ö Ø Ð Ø Ò ÐÐ ØÙ Ø ÓÒ Û Ö ÖØ Ò Ø ÆÒ Ð Ú Ð ÑÙ Ø Ù Ö¹ ÒØ Ù Ò Ò Ù ØÖ Ð ÔÐ ÒØ Ó Ô Ø Ð

More information

ÔØ Ö ½ ÊÇÍÌÁÆ ÁÆ ÅÇ ÁÄ ÀÇ Æ ÌÏÇÊÃË Å Ãº Å Ö Ò Ò Ë Ñ Ö Êº Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ø ËØÓÒÝ ÖÓÓ ËØÓÒÝ ÖÓÓ Æ ½½ ¹ ¼¼ ØÖ Ø Æ ÒØ ÝÒ Ñ ÖÓÙØ Ò ÓÒ Ó Ø Ý ÐÐ Ò Ò ÑÓ Ð Ó Ò ØÛÓÖ º ÁÒ Ø Ö ÒØ Ô

More information

ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ Ò ÙØÓÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÖÓÙÔ Ö¹ÁÒ Ò Ö ÂÓ Ñ ÔÙØݵ Ø ØÖ ½ ¼ ¼ À Ò È ÓÒ ¼¾ ½¹ ¹½½¼¼ Ü ¼¾ ½¹ ¹ ¹Å Ð Ò Ö Ó Ñ ÖÒÙÒ ¹ Ò Ñ Ø «È ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ ÔйÁÒ Ò Ö Ó«Ö¹ÁÒ ÍÐÖ ÓÖ ÓÐØ

More information

ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ø ÒØ ÖÔÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ì ÒÓÐÓ Ý Ó Ò ÊÈ Ö Ï Ò Ö ØØÔ»»ÛÛÛº Ò º Ù¹ ÖÐ Òº» Û Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÖÐ Ò Ì Ù ØÖº ¹½ ½ ÖÐ Ò ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð Û Ò º Ù¹ ÖÐ Òº ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼¼ ÌÙØÓÖ Ð Ø Ø

More information

ÄØ Ø ÊÚ ÓÒ ÅÖ ¾½ ¾¼¼½ ÓÑÑÒØ ÏÐÓÑ ÖÑ Ò ÅÒÖÐ ÁÒÒØÚ ØÓ ÅÒÔÙÐØ Ø ÌÑÒ Ó ÈÖÓØ Ê ÓÐÙØÓÒ Ú ÀÖ ÐÖ ÌÖÙÒ ÓÖ ËÓÒÝÓÒ ÄÑ Ï ØÒ º ÕÙØ º ÖÓÚØ Ëº ÒÒ Åº ÖÒÒÒ Àº Ó º ÓÛÖÝ ÈºÙÐÖ Êº ÀÒРº ÀÖ ÐÖ º ÄÑÒÒ Åº ÅØÐÐ ÁºÈÒ ºÊ ÑÙ Ò

More information

ÈÖ ÓÚÖÝ ÓÒ ÓÖÒ ÜÒ ÅÖØ ÛØ ÖÒØÐÐÝ ÁÒÓÖÑ ÌÖÖ ÖÒ ÂÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ñ ØÖÑ Ò ÈÊ ÊÓÒÐ ÅÙ Ö ÑÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÊÓØØÖÑ ÈØÖ ËÓØÑÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ò ÈÊ ÁÖÑ ÚÒ ÄÙÛÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ì ÚÖ ÓÒ ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ Ì ÔÔÖ

More information

Ì È ÒÒ Ò ÌÖ Ò È Ö ËØÖÙØÙÖ ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ó Ä Ö ÓÖÔÙ Æ ÒÛ Ò Ù Ù¹ ÓÒ ÓÙ Å ÖØ È ÐÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò È Ð ÐÔ È ½ ½¼ ÍË ÜÙ Ò Û ÒÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù Ü Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÓÙ Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÑÔ ÐÑ ÖÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ØÖ Ø

More information

ÕÙ ØÝ ÌÖ Ò Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÁÒÚ ØÓÖ ÌÓ ÖÓ ÓÖ ÆÓØ ØÓ ÖÓ Ì Ó Ø ÆÓÖÛ Ò È ØÖÓÐ ÙÑ ÙÒ º Ê Ò Æ ÆÓÖ Ò ÖÒØ ÖÒ Ö ÆÓÖ Ò Ò ÆÓÖÛ Ò Ë ÓÓÐ Ó Å Ò Ñ ÒØ ½ Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ó Ø ØÓ Ò Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÒÚ ØÓÖ Ó ØÖ Ò ÕÙ ØÝ Ö Ó

More information

Client URL. List of object servers that contain object

Client URL. List of object servers that contain object ÄÓ Ø Ò ÓÔ Ó Ç Ø Í Ò Ø ÓÑ Ò Æ Ñ ËÝ Ø Ñ ÂÙ Ã Ò Ö Ù Ã Ø Ïº ÊÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÙÖ ÓÑ ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ Ö Ò Ò ÖÓ ÙÖ ÓѺ Ö Â Ñ Ïº ÊÓ ÖØ Ö Ò Ì Ð ÓÑ ß Æ Ì Á Ý Ð ÅÓÙÐ Ò ÙÜ Ö Ò ØÖ Ø ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ö Ù Ú Ö Ð Ý Ò Ò ¹

More information

Ø Ö ØÒ ÓÑÔ Ð Â Ú ÈÖÓ º ÓÒÒ Ø ÔÖÓÚ º Ø Þº µ ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÓÖ ÕÙ Ø ÓÑ Ø Ñ ÒÓÛ Ñ Ö Ó Â Ú Î ÖØÙ Ð Å Ò ÂÎÅ µ ÓÒ Â٠عÁÒ¹Ì Ñ ÂÁ̵ Ò ¹Ç ¹Ì Ñ Ç̵ ÓÑÔ Ð Ö Û Ø Óҹع Ý ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ú Ò ÙÒØ Ò Ø Ö ÈÖÓ ÙØ ÖÙÒÒ Ò

More information

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests ËØØËØÖÑ ËØØ ØÐ ÅÓØÓÖ Ó ÌÓÙ Ó Ø ËØÖÑ ÊÐ ÌÑ ÙÝÙ Ù Ë ÓÙÖØ Á ØØÙØ Ó ÅØÑØÐ Ë ÔÖØÑØ Ó ÓÑÔÙØÖ Ë ÆÛ ÓÖ ÍÚÖ ØÝ ÝÙÝÙ ºÝÙºÙ ØÖØ Ó Ö Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÑÓØÓÖ Ø Ó ØÓÙ Ó ØÑ Ö Ø ØÖÑ ÓÐ Ó Ñ Ó Ó ØѺ Á ØÓ ØÓ Ð ØÖÑ ØØ ¹ Ø Ù ÚÖ ØÖ

More information

ÆÓØ Ä ØÙÖ Ð Ñ Ø ØÖÙ ÙØ ÓÒ ØÓ Á ¼ ØÙ ÒØ ÓÖ ÐÐ ÓØ Ö Ö Ø Ö ÖÚ Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ Ê Æ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ø Ù«ÐÓ ¹ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ò Ù«ÐÓº Ù Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ

More information

Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ½ ÌÖ Ò Ò ÁÒØÖÓ ØÓ ÌË Ó Ð ØÖ Ò Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý ÜÔÐ Ò Ä Û Ó ÇÒ ÈÖ Ò Ö ØÖ ÐÙÐ Ø Ö ÔÐ Ø Ò ÔÓÖØ ÓÐ Ó Ó ÓÒ ÜÔÐ Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ô Ö ØÖ Ò Ê ÔÐ Ø ÓÒ ËÔÓØ Ê Ø ÓÖÛ Ö Ê Ø Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ¾ ÇÖ

More information

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i ËÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÅÙÐØÔÖÓÖÑÑÒ Ò ÀÖ¹ÊйÌÑ ÒÚÖÓÒÑÒØ º ĺ ÄÙ ÈÖÓØ Å Å Ù ØØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÂÑ Ïº ÄÝÐÒ ÂØ ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ ÄÓÖØÓÖÝ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ØÖØ Ì ÔÖÓÐÑ Ó ÑÙÐØÔÖÓÖÑ ÙÐÒ ÓÒ ÒÐ ÔÖÓ ÓÖ ØÙ ÖÓÑ Ø ÚÛÔÓÒØ Ó Ø ÖØÖ

More information

ÓÒ ÖØÓÒ ÓÒ ÙÖÓÔÒ ÓÒÚÖ ÓÒ ÔÖÐÐÐ ÓÖÔÙ ÅÐÒ ÅÒ ÍÒÚÖ Ø ÈÚ ÑÐÒÑÒÑкÓÑ ÖÒ ¾ ÂÒÙÖÝ ¾¼¼ ½ ½µ ¾µ Ñ Ó Ø ÛÓÖ Ì ÛÓÖ ÒÐÝ Ø ÇÆÎÊË ÓÖ ÓÒÚÖÐ ÓÒ ØÖÙØÓÒ µ Û Ò ÓÙÒ Ò Ø Ç ÓÖÔÙ Ñ ÙÔ Ó Ø ØÖÒ ÐØÓÒ Ó ÚÒ ÔØÖ Ó Ó³ ÒÓÚÐ ÁÐ ÒÓÑ ÐÐ

More information

ÀÖÖÐ ÈÐÑÒØ Ò ÆØÛÓÖ Ò ÈÖÓÐÑ ËÙÔØÓ Ù Ñ ÅÝÖ ÓÒ Ý ÃÑ ÅÙÒÐ Þ ÅÝ ½ ¾¼¼¼ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ú Ø Ö Ø ÓÒ ØÒعÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÖ ÒÙÑÖ Ó ÐÝÖ ÒØÛÓÖ Ò ÔÖÓÐÑ º Ï Ò Ý ÑÓÐÒ ÖÖÐ Ò ÛÖ Ö ÔÐ Ò ÐÝÖ Ò ÐÝÖ Ø Ü ÔÖÒØ Ó Ø ÑÒ ÓÙÒ Ñ ÖØ µº

More information

ÔØÖ ÄÒÖ Ç ÐÐØÓÖ ß ÇÒ Ö Ó ÖÓÑ º½ ÇÚÖÚÛ ÏØ Ó Ø ØÒ Ú Ò ÓÑÑÓÒ ÔÖÓÔØÓÒ Ó Ñ ÛÚ ÒÖØ Ý Öع ÕÙ ÖÑÓØ ØØÓÒ Ó ÓÑÔÐÜ ÑÓÐÙÐ Ú ÒÖÖ ÔØÖ Ø ÐØÖ Ò ÑÒØ Ð Ò ÑÖÓÛÚ ÚØÝ Ò ÖÒØÖ ÐÓ Ì ÙÑÐ ÑÔÐ ÖÑÓÒ Ó Ð¹ ÐØÓÖ ÔÐÝ ØÖÖÒ ÖÓÐ Ò Ø ÙÒÖ

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú Ê Ú Û Ó ÊÓ ÓØ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù ÁÞÞ Ø È Ñ Ö ÓÖÝ À Ö Ù Ù Ø ½ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ñ ÓÑÔ Ö Ø Ú Ö Ú Û Ó Ú Ö ØÝ Ó ÒØ ÖÑ Ø ¹Ð Ú Ð ÖÓ ÓØ Ð Ò Ù Ø Ø Ú Ñ Ö Ò Ö ÒØ Ý Ö º Ï Ð Ó Ö ÖÓ ÓØ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ð Ò Ù

More information

Ò Ñ Ö Ð ÓÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ï ÁÒØ Ö Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ý Å ÐÓ Ý Ú ØØ ÁÚÓÖÝ ºËº ÈÙÖ Ù ÍÒ Ú Ö Øݵ ½ ź˺ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ø Ö Ð Ýµ ½ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò ÖØ Ð Ø Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ Ó Ý Ò ÓÑÙØ Ö

More information

ÔÔÖ Ò ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÑÔÙØÖ Ò ËÝ ØÑ ËÒ ÎÓк ½ ÆÓº ¾¼¼¼ ÔÔº ¾ß º ÈÖÐÑÒÖÝ ÚÖ ÓÒ Û Ò ÚÒ Ò ÖÝÔØÓÐÓÝ ß ÖÝÔØÓ ÈÖÓÒ ÄØÙÖ ÆÓØ Ò ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÎÓк º ÑØ º ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ½º Ì ËÙÖØÝ Ó Ø ÔÖ ÐÓ ÒÒ Å ÙØÒØØÓÒ Ó ÅÖ ÐÐÖ ÂÓ ÃÐÒ Ý ÈÐÐÔ

More information

Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" hal-00684866, version 1-20 Apr 2012

Author manuscript, published in 1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012) hal-00684866, version 1-20 Apr 2012 Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" Á ÇÆ ¾¼½¾ ÌÓÛ Ö Ë Ð Ð Ø Å Ò Ñ ÒØ ÓÖ Å Ô¹Ê Ù ¹ Ø ¹ÁÒØ Ò Ú ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÒ ÐÓÙ Ò ÀÝ Ö ÁÒ Ö ØÖÙØÙÖ Ö Ð ÒØÓÒ

More information

ØÙÖ Ò Ö Ø ÓÒ Ý ÁÑ Ø Ø ÓÒ ÖÓÑ ÀÙÑ Ò Ú ÓÖ ØÓ ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø Ö Ò Ñ Ø ÓÒ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö ÁÒ Ò ÙÖÛ Ò Ø Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ ¹Ì Ò Ò ÙÐØĐ Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ë ÖÐ Ò ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Å Ð Ã ÔÔ Ë Ö ÖĐÙ Ò ¾¼¼ Ò ÎÓÖ

More information

Ø Ú ÉÙ Ù Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ø Ú Æ ØÛÓÖ ¹ ÍÒ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓØÓÓÐ Ê Ö ØÖ Ë Ö Ã Ö Ñ Ñ Ñ Æ ØÛÓÖ Ò Ê Ö ÖÓÙÔ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ä Ä˾ ÂÌ ÍÒ Ø Ã Ò ÓÑ ßÖ Ö Ö ÑÐÓÑԺРº ºÙ ØØÔ»»ÛÛÛºÓÑԺРº ºÙ» ØѹÑÑ ØÖ

More information

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999 In Proceedings of the 999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 999 ÓÒÒ Ø ÓÒ Ë ÙÐ Ò Ò Ï Ë ÖÚ Ö Å Ö º ÖÓÚ ÐÐ ÊÓ ÖØ Ö Ò Ó Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ó

More information

ÌÊÅ ÎÄÍ ÌÀÇÊ ÈÇÌÆÌÁÄ Æ ÄÁÅÁÌÌÁÇÆË Ë Æ ÁÆÌÊÌ ÊÁËà ÅÆÅÆÌ ÌÇÇÄ ÈÍÄ ÅÊÀÌË ÈÊÌÅÆÌ Ç ÅÌÀÅÌÁË ÌÀ ĐÍÊÁÀ ÈÙÐ ÑÖØ ÈÖÓ ÓÖ Ó ÅØÑØ Ø Ø ÌÀ ËÛ ÖÐ ÁÒ Ø¹ ØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ĐÙÖµ ÛÖ Ø Ò ÙÖÒ Ò ÒÒÐ ÑØÑع º À ÖÚ ÑØÑØ ÔÐÓÑ ÖÓÑ Ø

More information

ÌÖ Ò Ø ÓÒ¹ Ö Ò Ò ÅÒ ÑÓ ÝÒ È Ö¹ØÓ¹È Ö ËØ ÒÓ Ö Ô ËØÓÖ ËÝ Ø Ñ Ì ÑÓØ Ý ÊÓ Ó ½ Ò ËØ Ú Ò À Ò ¾ ¾ ½ ËÔÖ ÒØ Ú Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÙÖÐ Ò Ñ ¼½¼ ÍË ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ñ Ö ¼ Íà ØÖ Øº ÅÒ ÑÓ ÝÒ Ô Ö¹ØÓ¹Ô

More information

ÁÆÎÆÌÇÊ ÇÆÌÊÇÄ ÍÆÊÌÁÆ ÅƵ ÑÒ ÙÒÖØÒ Ø ÊÒ ÎÖÒ Ó ÊÒ Ø Á ¼ ÈÊÇÍÌÁÇÆ ÈÄÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ ÁÒÚÒØÓÖÝ ÓÒØÖÓÐ ÙÒÖØÒ ÑÒµ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÊÒÓÑ ÚÖØÓÒ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖØÐ ÚÖØÓÒ ÈÖÓÐÑ ØÖÙØÙÖ ÑÔÐ ØÓ ÖÔÖ ÒØ ÖÒÓÑÒ Ò Ø ÑÓÐ Ê Æ ÍÒÚÖ ØÝ Ø

More information

ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ Ý ÖØÓРͺ ÏÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÒÓÑ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÅÒÒÑ ¹½ ½ ÅÒÒÑ ÛÖÓÒºÙÒ¹ÑÒÒѺ Ò ÅÖÙ ÒÐÙ ÎÖÒØ ÃÖÒÒÚÖ ÖÙÒ ¹½ ÅĐÙÒÒ ÑÖÙ ºÒÐÙÚÖÒغº ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ ÁÒÚÙÐ ÑÓÖÐ ÞÖ ÒÒÖ Ý ÐØ Ò ÙÖÒ Ò ÑÓÒÓÔÓÐ

More information

ÁÒÖÒ ÓÖ Ó ÖÚØÓÒ Ó ÒØÖØ «Ù ÓÒ ÔÖÓ º ËÙ ÒÒ ØÐÚ Ò ÔÖØÑÒØ Ó Ó ØØ Ø ÅÐ ËÖÒ Ò ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ Ø Ò ÇÔÖØÓÒ Ê Ö ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÓÔÒÒ ÒÑÖ ØÖØ ØÑØÓÒ Ó ÔÖÑØÖ Ò «Ù ÓÒ ÑÓÐ Ù ÙÐÐÝ ÓÒ Ó Ö¹ ÚØÓÒ Ó Ø ÔÖÓ Ø ÖØ ØÑ ÔÓÒØ º ÀÖ Û ÒÚ ØØ

More information

Ë ÓÒ Ð ØÝ Ò Ö ÙÐØÙÖ Ð ÓÑÑÓ ØÝ ÙØÙÖ Ö Ø Ò Ë Ö Ò Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò ÓÔ Ò Ò Ù Ò Ë ÓÓÐ ÊÓ Ò ÖÒ ÐÐ ½ ù½ ¼ Ö Ö Ö ÒÑ Ö Ì Ä ½ ½ ½ ¼¼ ¹Ñ Ð Óº º Ñ Ö ½ Ì ÙØ ÓÖ Ø Ò ÓÖ ÐÔ ÙÐ Ø Ò ÖÓÑ Â Ô Ö ĐÙÐÓÛ Ò ÓÑÑ ÒØ Ò Ù Ø ÓÒ ÖÓÑ

More information

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout Markus Friedl Dissertation May 2001 ÖØ Ø ÓÒ Ì ÅË Ë Ð ÓÒ ËØÖ Ô ÌÖ Ö Ò Ø Ð ØÖÓÒ Ê ÓÙØ ÔÖ ÒØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö ÓØÓÖ Ó Ì Ò Ð

More information

ÆÏ ÈÈÊÇÀ ÌÇ Ëµ ÁÆÎÆÌÇÊ ËËÌÅË ÂÒ¹ÉÒ ÀÙ ÅÒÙØÙÖÒ ÒÒÖÒ Ó ØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ËÓÖ ÆÒÒÙÙÐ Ý Ò Ï¹Ó ÓÒ Ý ÐØÖÐ Ò ÓÑÔÙØÖ ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Å Ù ØØ ÑÖ Ø ÖÙÖÝ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÒ Ö ÔÖÓ ÖÚÛ Ëµ ÒÚÒØÓÖÝ Ý ØÑ ÛØ ÒÔÒÒØ Ò ÒØÐÐÝ ØÖÙØ

More information

ÐÓÒ¹Ü Ö ËÔÖ ½ ÖÖÐÐ ÙÆ Ò ÂÙÒ ÄÙ ËÒÓÖ ÍÒÚÖ Ý ÙÖÖÒ ÎÖ ÓÒ ÑÖ ¾ ½ Ö Ï ÙÝ ÖÑ ÖÙÙÖ Ó ÝÐ ÔÖ ÛÒ ÓÒ¹Ö Ò Ü¹ Ö ÒÓ Ó Ñ Ö ÕÙÐÝ Ò ÑÙÖݺ ÐÓÒ¹ Ü ÔÖ Ö ÓÖÐÐÝ ÖÖÞ Ò ÓÑ ÔÖÐ Ò ÕÙÒ Ò ÑÔÐ ÑÓÐ Ò ÖÑ Ó ÑÙÖÝ Ö ÕÙÐÝ ÝÐ ÚÓÐÐÝ Ýй ÔÖ

More information

(a) Original Images. (b) Stitched Image

(a) Original Images. (b) Stitched Image ÁÅ Ê ÁËÌÊ ÌÁÇÆ ÁÆ ÌÀ Å ÌÄ ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ Åº ÅÙ ÖÓÚ º ÈÖÓ Þ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ñ Ð Ì ÒÓÐÓ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò ÓÒØÖÓÐ Ò Ò Ö Ò ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÚÓØ ØÓ ÔÓ Ð Ø Ó ÓÑ ØÖ ÑÓ Ø ÓÒ Ó Ñ ØÓ Ò Ð ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó Ô Ö Ø Ò Ó ÓÚ ÖÐ Ý Ò Ñ

More information

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies Working Paper No. 5 Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies by Gang Gong and Willi Semmler University of Bielefeld Department of Economics

More information

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference ØÖ ÙØ ÝÒ Ñ ÒÒ Ð Ë ÙÐ Ò ÓÖ ÀÓ Æ ØÛÓÖ ½ Ä ÙÒ Ó Ò ÂºÂº Ö ¹ÄÙÒ ¹ Ú Ë ÓÓÐ Ó Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë ÒØ ÖÙÞ ¼ ¹Ñ Ð ÓÐ Ó ºÙ º Ù Î Ö ÓÒ ¼»½»¾¼¼¾ Ì Ö ØÝÔ Ó ÓÐÐ ÓÒ¹ Ö ÒÒ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ÓÖ Ó Ò ØÛÓÖ Ö ÔÖ ÒØ º Ì ÔÖÓØÓÓÐ

More information

ÇÔ Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ø ¹Ë Ö Ò È Ö¹ØÓ¹È Ö ËÝ Ø Ñ Æ Ð Û Ò À ØÓÖ Ö ¹ÅÓÐ Ò Ò Ú ÖÐÝ Ò ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Û Ò ØÓÖ Ý Ò º Ø Ò ÓÖ º Ù ØØÔ»»ÛÛÛ¹ º Ø Ò ÓÖ º Ù ØÖ Øº ÁÒ È Ö¹ÌÓ¹È Ö È¾Èµ Ý Ø Ñ ÙØÓÒÓÑÓÙ ÓÑÔÙØ Ö

More information

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes ËÐØÒ Ø ÊØ Ø ØÖÙØÓÒ ËÑ ÓÖ ËÙÖÚÚÐ ËØÓÖ ËÝ ØÑ ÂÝ Âº ÏÝÐ ÅÑØ ÐÓÐÙ ÎÝ ÈÒÙÖÒÒ ÅРϺ Ö ËÑ ÇÙÞ ÃÒ ÌÛ ÓÖÝ ÏÐÐÑ ÖÓÖÝ Êº ÒÖ ÈÖÔ Ãº ÃÓ Ð ÅÝ ¾¼¼½ Å͹˹¼½¹½¾¼ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÖÒ ÅÐÐÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈØØ ÙÖ È ½¾½ ØÖØ ËÙÖÚÚÐ

More information

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms ÔØ Ú ÓÒ ÖÝ Ñ ÖÖÓÖ ÓÖ Ø Ä Ö ÒÓÙÐ Ö Ì Ð ÓÔ º Ê Ö º Ö٠Ⱥ Ë Ð Ò Ö º ÐÐ Ò Êº ź Ò Ö ØØÓÒ ÀºÅº Å ÖØ Ò Ç ÖÚ ØÓÖ Ó ØÖÓ Ó Ö ØÖ Ä Ö Ó º ÖÑ ¼½¾ Ö ÒÞ ÁØ ÐÝ Ë ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ºÖºÐº ÓÖ Ó ÈÖÓÑ ËÔÓ ¾» ¾¾¼ Ä Ó ÁØ ÐÝ Å ÖÓ

More information

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers Ð ØÖ ØÝ ÜØ ÖÒ Ð Ë Ñ Ð Ö ØÝ Ó Ø ÓÖ Ð ØØÖ ÙØ Ö ØÓÔ Ö Êº È ÐÑ Ö ½ Ò Ö ØÓ ÐÓÙØ Ó ¾ ¾ ½ Î Ú ÑÓ ÁÒº ¾ ÛÓÓ ÐÚ È ØØ ÙÖ È Ô ÐÑ ÖÚ Ú ÑÓºÓÑ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÖÒ Å ÐÐÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼¼ ÓÖ Ú È ØØ ÙÖ È Ö ØÓ ºÑÙº Ù

More information

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No.

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No. ÂÓÙÖÒ ÐÓ ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒÆ ØÛÓÖ ÎÓк¾ ÆÓº½ ¾¼¼½µ ¹ ÏÓÖÐ Ë ÒØ ÈÙ Ð Ò ÓÑÔ ÒÝ È Ê ÇÊÅ Æ Î ÄÍ ÌÁÇÆÇ Ê ÉÍ ËÌ¹Ì Å» Å ÈÊÇÌÇ ÇÄ ÇÊÏÁÊ Ä ËËÆ ÌÏÇÊÃË ÒØ Ö ÓÖÊ Ö ÒÏ Ö Ð ÅÓ Ð ØÝ Ò Æ ØÛÓÖ Ò Ê ÏŠƵ Ô ÖØÑ ÒØÓ ÓÑÔÙØ ÖË Ò

More information

application require ment? reliability read/write caching disk

application require ment? reliability read/write caching disk Í Ò Ê ÑÓØ Å ÑÓÖÝ ØÓ ËØ Ð Ø Æ ÒØÐÝ ÓÒ Ò Ì¾ Ä ÒÙÜ Ð ËÝ Ø Ñ Ö Ò Ó Ö Ð ÖÓ Ï Ð Ö Ó ÖÒ Ö È Ó Ò Ì Ø Ò ËØ Ò ÍÒ Ú Ö Ö Ð È Ö ÓÓÖ Ò Ó È Ó ¹ Ö Ù Ó Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Úº ÔÖ Ó Î ÐÓ Ó»Ò Ó ÓÓÒ Ó ½¼ ¹ ¼ ÑÔ Ò Ö Ò È Ö Þ Ð Ì Ð µ

More information

autocorrelation analysis

autocorrelation analysis ÌÓÛÖ ËÔ¹ÒÖØ ÖÝÔØÓÖÔ ÃÝ ÓÒ Ê ÓÙÖ ÓÒ ØÖÒ Ú ÜØÒ ØÖص Ò ÅÓÒÖÓ ÅРú ÊØÖ Ý É Ä ÒРȺ ÄÓÔÖ Ø ÐÒ Ë ØÖØ ÈÖÓÖÑÑÐ ÑÓÐ ÔÓÒ Ò ÔÖ ÓÒÐ ØÐ ØÒØ È µ ÛØ ÑÖÓÔÓÒ ÔÖÑØ ÚÓ¹ ÖÚÒ Ù Ö ÒØÖ Ò Û Ù Ö ÔÖÓÚ Ò¹ ÔÙØ Ý ÔÒº ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÛÓÛØÓܹ

More information

ÆÆ ÄË Ç ÇÆÇÅÁ Ë Æ ÁÆ Æ ½ ß½¼¼ ¾¼¼¼µ ÁÒÚ ØÑ ÒØ ÀÓÖ ÞÓÒ Ò Ø ÖÓ Ë Ø ÓÒ Ó ÜÔ Ø Ê ØÙÖÒ Ú Ò ÖÓÑ Ø ÌÓ ÝÓ ËØÓ Ü Ò È Ò¹ÀÙ Ò ÓÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÒØÖ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÒ Ä Ì Û Ò ¾¼ Ù Ò¹Ä Ò À Ù Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ

More information

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping ÓÑÔÓ Ò Ò ÅÒØÒÒ Ï¹ ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ ÓÙÐÑ ÒØÐÐ ½ Ò ÖÑ Å ¾ Ò ØÑÒ ÓÙÙØØÝ ¾ Ò Ñ ÐÑÖÑ Ò ÂÑ Ö ½ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÆÛ ËÓÙØ ÏÐ Ù ØÖÐ ÓÙÐÑ ºÙÒ ÛºÙºÙ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÙÖÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÍË ºÔÙÖÙºÙ ¾ ÔÖØÑÒØ

More information

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference.

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference. ÜÔÐÓ Ø Ò Ç Ø ÄÓ Ð ØÝ Ò Â Ú È ÖØÝ ØÖ ÙØ ÓÑÔÙØ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÓÖ ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÐÙ Ø Ö ÖÒ Ö À ÙÑ Ö Ò Å Ð È Ð ÔÔ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ã ÖÐ ÖÙ ÖÑ ÒÝ ÙÑ Ö ºÙ º Ò Ô Ð ÔÔ Ö ºÙ º ØØÔ»»ÛÛÛ Ô º Ö ºÙ º»Â Ú È ÖØÝ» ØÖ Øº ÁÒ ØÖ

More information

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer Ë ÙÖ ÅÄ ÈÙ Ð Ò Û Ø ÓÙØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ä Ò Ø ÈÖ Ò Ó Ø ÁÒ Ö Ò Ó ÙÒ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÆÓÖØ Ø ÖÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ä ÓÒ Ò ½½¼¼¼ Ò Ý Ò ÜÑ ÐºÒ Ùº ÙºÒ Ò Ä Ý Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ ÁÖÚ

More information

Roles. Permissions. Permission-Role Assignment (PRA) User-Role Assignment (URA)

Roles. Permissions. Permission-Role Assignment (PRA) User-Role Assignment (URA) ÊÇÄ ¹ Ë ËË ÇÆÌÊÇÄ ÇÆ ÌÀ Ï ÍËÁÆ Ä È ÂÓÓÒ Ëº È Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÓÖ Å ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ô Ö Ø ºÒÖÐºÒ ÚÝºÑ Ð Ð¹ÂÓÓÒ Ò ÓÐÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÆÓÖØ ÖÓÐ Ò Ø ÖÐÓØØ ÒÙÒº Ù Ê Ú

More information

Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò Ñ Ö Ò Ò Ò Ó Ò ÒØ ÓÒÝ ÂÓ Ô Ö Ú Ò Ò º Ö Ð Ýº Ù Ê ÔÓÖØ ÆÓº Í» Ë ¹¼¼¹½½½¾ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ú ÓÒ Ëµ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ö Ð Ý Ð ÓÖÒ ¾¼ Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò

More information

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester. ÓÑÔ Ð Ö¹ Ö Ø ÊÙÒ¹Ì Ñ ÅÓÒ ØÓÖ Ò Ó ÈÖÓ Ö Ñ Ø Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.edu ABSTRACT ÙÖ Ø ÖÙÒ¹Ø Ñ Ò ÐÝ

More information

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b)

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b) Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÅÙØÙ Ð ÜÐÙ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÀÓ ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Â ÒÒ Ö º Ï ÐØ Ö Â ÒÒ Ö Äº Ï Ð Æ Ø Ò Àº Î Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì Ü ²Å ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐÐ ËØ Ø ÓÒ Ì ¹ ½½¾ ¹Ñ Ð ÒÒÝÛ ºØ ÑÙº Ù Û Ð ºØ ÑÙº Ù

More information

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute ÈÙÐ Ò Ø ÈÖÓÒ Ó Ø ¾Ò ËÝÑÔÓ ÙÑ Ó ÇÔÖØÒ ËÝ ØÑ Ò Ò ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ ÇËÁ³µ ÈÖÓÖÑÒ ÚÐÙØÓÒ Ó ÌÛÓ ÀÓѹ ÄÞÝ ÊÐ ÓÒ ØÒÝ ÈÖÓØÓÓÐ ÓÖ ËÖ ÎÖØÙÐ ÅÑÓÖÝ ËÝ ØÑ ÙÒÝÙÒ ÓÙ ÄÚÙ ÁØÓ Ò Ã Ä ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÖÒØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈÖÒØÓÒ ÆÂ

More information

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Balachander Krishnamurthy AT&T Labs Research 180 Park Avenue Florham Park, NJ bala@research.att.com Craig E. Wills WPI 100

More information

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING CERIAS Tech Report 2001-02 PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING Wenliang Du, Mikhail J. Atallah Center for Education and Research in Information Assurance and Security

More information

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines J.L. Wolf, M.S. Squillante, P.S. Yu IBM Watson Research Center ÐÛÓÐ Ñ Ô ÝÙÙ ºÑºÓÑ J. Sethuraman IEOR Department Columbia University jay@ieor.columbia.edu

More information

drop probability maxp

drop probability maxp ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÌÐ ÖÓÔ Ò ØÚ ÉÙÙ ÅÒÑÒØ ÈÖÓÖÑÒ ÓÖ ÙÐ¹Ø Ò Ï¹Ð ÁÒØÖÒØ ÌÖ ÒÐÙ ÁÒÒÓÒ Ö ØÓ ÖÒÙÖ ÌÓÑ ÐÖ Ö ØÓÔ ÓØ ËÖ ÅÖØÒ ÅÝ ËÔÖÒØ ÌÄ ÙÖÐÒÑ ÍË ßÓØ ÒÐÙÐ ÔÖÒØÐ ºÓÑ ËÐÞÙÖ Ê Ö Ù ØÖ ßÖ ØÓºÖÒÙÖ ÌÓÑ ºÐÖÐ ÐÞÙÖÖ ÖºØ ½ ÍÒÚÖ Ø

More information

Archiving Scientific Data

Archiving Scientific Data Archiving Scientific Data Peter Buneman Sanjeev Khanna Ý Keishi Tajima Þ Wang-Chiew Tan Ü ABSTRACT Ï ÔÖ ÒØ Ò Ö Ú Ò Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ö Ö Ð Ø Û Ø Ý ØÖÙØÙÖ º ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÓÒ Ø ÒÓ¹ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ø ÑÔ Û Ö Ý Ò Ð Ñ ÒØ ÔÔ Ö

More information

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations À ØÓÖݹ Ø ÂÓ Ë ÙÐ Ò ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ó ÁÒØ Ö Ø Ú ÐÝ Í ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÁÒ Ù ÙÖ Ð ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö ÏĐÙÖ Ò Ó ØÓÖ Ö È ÐÓ ÓÔ ÚÓÖ Ð Ø Ö È ÐÓ ÓÔ ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ð ÚÓÒ Ò Ö Ï Ô Ù Ë ĐÙÔ Ñ ÄÍ Ð ½ Ò Ñ

More information

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN R & D THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN by M. FLEISCHMANN* P. BEULLENS** J. M. BLOEMHOF-RUWAARD and L. VAN WASSENHOVE 2000/33/TM/CIMSO 11 * Faculty of Business Administration,

More information

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts Venkata N. Padmanabhan Microsoft Research Lakshminarayanan Subramanian Ý University of California at Berkeley ABSTRACT ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û

More information

Designing Computer Systems with MEMS-based Storage

Designing Computer Systems with MEMS-based Storage ÔÔ Ö Ò ÈÖÓ Ò Ó Ø Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Ö Ø ØÙÖ Ð ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ¾¼¼¼ Designing Computer Systems with MEMS-based Storage Steven W. Schlosser, John Linwood Griffin, David

More information

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Bharat Chandra, Mike Dahlin, Lei Gao, Amjad-Ali Khoja Amol Nayate, Asim Razzaq, Anil Sewani Department of Computer Sciences The University

More information

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems RC22209 (W0110-048) October 16, 2001 Computer Science IBM Research Report The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems Valeria Cardellini, Emiliano Casalicchio Dept. of Computer Engineering

More information

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p)

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p) ËÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ ÓÚÖ ÎÖØÙÐ ÁÒØÖ ÖØØÙÖ ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ò ÈÖÓÖÑÒ ÅÙÖÐÖÒ ÊÒÖÒ Ò ÄÚÙ ÁØÓ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÊÙØÖ ÍÒÚÖ ØÝ È ØÛÝ Æ ¼¹¼½ ÑÙÖÐÖ ØÓ ºÖÙØÖ ºÙ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ö Ò ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ Ëŵ

More information

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach WP/03/202 Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach Wilko Bolt and Alexander F. Tieman 2003 International Monetary Fund WP/03/202 IMF Working Paper International Capital Markets Department Pricing

More information

Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers

Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers University of Pennsylvania ScholarlyCommons Database Research Group (CIS) Department of Computer & Information Science March 2001 Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers Arnaud

More information

Working Paper Series

Working Paper Series Rational Exuberance: The Fundamentals of Pricing Firms, from Blue Chip to Dot Com Mark Kamstra Working Paper 2001-21 November 2001 Working Paper Series Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2001-21

More information

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products TR-CS-98-13 Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products Michael Stewart December 1998 Joint Computer Science Technical Report Series Department of Computer Science Faculty of Engineering and Information

More information

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc.

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc. Ó Ð¹ Ö Ú Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò ËØ Û ÖØ Ö Ò Ø Û Öغ Ö ÒÙÛ º ºÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ø Ï Ø Ó Ò Ð Ò Ö ØÓÐ ØÖ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö ÒØ ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò Ù Ø Ø Ø Ò Û Ô Ö Ñ Ñ Ö Ò ÙÔÓÒ Ø Ù Ó

More information

Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites

Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites K. Selçuk Candan Wen-Syan Li Qiong Luo Wang-Pin Hsiung Divyakant Agrawal C&C Research Laboratories, NEC USA, Inc., 110 Rio Robles, San Jose,

More information

Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions

Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Boots,

More information

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained?

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? &(1752678',,1(&2120,$(),1$1=$ &(175()25678',(6,1(&2120,&6$1'),1$1&( :25.,1*3$3(512 Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? Daniela Fabbri and Mario Padula First Draft: August 2001

More information

>?@CHJLC?JHLL >?@CHJLC?JHLL \ >?@CH >?JHLL >?JLC?!"#$%!&'!()+,-.+/0-1,.20.3456,.13.71+1,89:0-;,.-

More information

How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0

How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0 How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0 Creator: Twitter: Blog: Pieter Verstraeten http://www.twitter.com/pverstraeten http://www.pieterverstraeten.com/blog Hi, Thanks for downloading

More information

To: Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature:

To: Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature: Date: To: Re: Distribution from SPS Retirement Plan Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature: Withdrawal Request & Benefit Selection Form Special Tax Notice Regarding

More information

é é ä ä é ö é é ò é ó é Ü ä Ü ä ä

é é ä ä é ö é é ò é ó é Ü ä Ü ä ä é é é ä èé èé ö ß é éé é é é ß ß ßß ß é é é é ä ä ä ä ä é ä ä éé é ä é é ä ä é ä ö é é ò é é ó é Üä Üää à ò éè ì é è èè è ó üü èè è ü è è é é ä éé óé ä ìò ì é ä é ó ó é é ó é éé é é Ü é é ò ò ò ä ää é

More information

HTML Codes - Characters and symbols

HTML Codes - Characters and symbols ASCII Codes HTML Codes Conversion References Control Characters English version Versión español Click here to add this link to your favorites. HTML Codes - Characters and symbols Standard ASCII set, HTML

More information

The ASCII Character Set

The ASCII Character Set The ASCII Character Set The American Standard Code for Information Interchange or ASCII assigns values between 0 and 255 for upper and lower case letters, numeric digits, punctuation marks and other symbols.

More information

Í Ť ř š ř ř š š ť ř š ř š š š Ť ř š š Ť š ř Ú Ýó ýš Ý Á ž Á Á Á Á Ť Ť Ť ř Ý Ť šč ě Ý Ý Ý ň Á ó Ý ÍÝ Ť Ť Ň ŤŤŇ Ť ý Ď ť Ý Ý Ú Ý ě Ý ý ó ř š ó Š š ř šť š Š Ý š š š Ť Ň Ý Ó ý ě Ý Ý č Ú ý Ý Ý ÝÝ Ú Ť ň ť š

More information

Ú á Ó ő Ü Ü Ü Ú ü Ü É é é é Ü É ü ü ü ü ü ü ü Ő ü Ü ű ü ü á Ö Ú Ő ü Ö Ú ü Ú Ú Ú Ö Ó Ö Á Ő Á Ú Ü ü ű Ú Ö ú ü ű ü ü ü Ö ü Ü Ü ü Ö Á Ó ő Ö ú Ö Ú ú ü ü Ú Ö ü ü ü Ó

More information

Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices

Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices Tal Lavian, Nortel Networks - Advanced Technology Center Robert F. Jaeger, University of Maryland Jeffrey K. Hollingsworth, University of

More information

Windows - Alt Key Numeric Codes

Windows - Alt Key Numeric Codes Page 1 of 7 Teaching and Learning with Technology TLT Home : TLT Suggestions HOME BY LANGUAGE BASICS ACCENTS WEB DEVEL GLOSSARY SITE MAP LOCATION: Accents» Windows» Alt Key Numeric Codes Windows - Alt

More information