Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions

Size: px
Start display at page:

Download "Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions"

Transcription

1 econstor Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Boots, Nam Kyoo; Shahabuddin, Perwez Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions Tinbergen Institute Discussion Paper, No /4 Provided in Cooperation with: Tinbergen Institute, Amsterdam and Rotterdam Suggested Citation: Boots, Nam Kyoo; Shahabuddin, Perwez (2001) : Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions, Tinbergen Institute Discussion Paper, No /4 This Version is available at: Nutzungsbedingungen: Die ZBW räumt Ihnen als Nutzerin/Nutzer das unentgeltliche, räumlich unbeschränkte und zeitlich auf die Dauer des Schutzrechts beschränkte einfache Recht ein, das ausgewählte Werk im Rahmen der unter nachzulesenden vollständigen Nutzungsbedingungen zu vervielfältigen, mit denen die Nutzerin/der Nutzer sich durch die erste Nutzung einverstanden erklärt. Terms of use: The ZBW grants you, the user, the non-exclusive right to use the selected work free of charge, territorially unrestricted and within the time limit of the term of the property rights according to the terms specified at By the first use of the selected work the user agrees and declares to comply with these terms of use. zbw Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft Leibniz Information Centre for Economics

2 TI /4 Tinbergen Institute Discussion Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Sub ExponentialE Distributions Nam Kyoo Boots Perwez Shahabuddin

3 Tinbergen Institute The Tinbergen Institute is the institute for economic research of the Erasmus Universiteit Rotterdam, Universiteit van Amsterdam and Vrije Universiteit Amsterdam. Tinbergen Institute Amsterdam Keizersgracht EG Amsterdam The Netherlands Tel.: +31.(0) Fax: +31.(0) Tinbergen Institute Rotterdam Burg. Oudlaan PA Rotterdam The Netherlands Tel.: +31.(0) Fax: +31.(0) Most recent TI discussion papers can be downloaded at

4 ËÑÐØÒ ÌÐ ÈÖÓÐØ Ò Á»Á»½ É Ò ÁÒ ÖÒ Ê ÈÖÓ ÛØ ËÜÔÓÒÒØÐ ØÖØÓÒ ÆÑ ÃÝÓÓ ÓÓØ Ò ÈÖÛÞ ËÒ Ý ØÖØ Ì ÔÔÖ Ð ÛØ ØÑØÒ ÑÐÐ ØÐ ÔÖÓÐØ Ó Ø Øݹ ØØ ÛØÒ ØÑ Ò Á»Á»½ Õ ÛØ ÚݹØÐ ÜÔÓÒÒØе ÖÚ ØÑ º Ì ÒØÖÖÖÚÐ ØÑ Ò Ú ÒÝ ØÖØÓÒ ÛØ ÒØ ÑÒº Ì ÔÖÓÐÑ Ó ØÑØÒ Ò ÒØ ÓÖÞÓÒ ÖÒ ÔÖÓÐØ Ò Ò ÖÒ Ö ÔÖÓ ÛØ ÚݹØÐ ÐÑ Ò ØÖÒ ÓÖÑ ÒØÓ Ø Ñ ÖÑÛÓÖº ÁØ ÛÐйÒÓÛÒ ØØ ÒÚ ÑÐØÓÒ Ò«ØÚ ÓÖ ØÑØÒ ÑÐÐ ÔÖÓÐØ Ò ÔÐ Ø ÑÐØÓÒ ØÒÕ Ð ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ ÑÐØÐÚÐ ÔÐØØÒ Øº Ú ØÓ º ÌÓ ØÖ Ü Ø Ú Ø ÑÓÒØ Ó ÐØÖØÖ ÓÒ Ø ÖÖ ÚÒØ ÑÐØÓÒ Ó ÕÒ Ý ØÑ Ò ÒØÛÓÖ ÛØ ÐعØÐ ØÖØÓÒ ÔÖÚÓ Ø ÑÐØÓÒ ØÒÕ ÓÖ Õ ÛØ ÜÔÓÒÒØÐ ÖÚ ØÑ Ú Ò ÓÒ Ò ØÓ Ø Å»Á»½ Õº Ì ÒÖÐ ÔÔÖÓ ØÓ ØÈÓÐÐÞ¹ ÃÒØÒ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ØÓ ÓÒÚÖØ Ø ÔÖÓÐÑ ÒØÓ ØØ Ó ØÑØÒ Ø ØÐ ØÖØÓÒ Ó ÓÑØÖ Ñ Ó ÒÔÒÒØ ÜÔÓÒÒØÐ ÖÒÓÑ ÚÖÐ º ÀÓÛÚÖ ÒÓ Ð ØÖÒ ÓÖѹ ØÓÒ Ü Ø ÛÒ ÓÒ Ó ÖÓÑ ÈÓ ÓÒ ÖÖÚÐ ØÓ ÒÖÐ ÒØÖÖÖÚйØÑ ØÖØÓÒ º Ï Ö Ò ÚÐØ Ò ÔÔÖÓ ØØ ÓÒ ÖØÐÝ ÑÐØÒ Ø ÖÒÓÑ ÛÐ ÓØ ÛØ Ø ÛØÒ¹ØÑ ÔÖÓ Ó Ø Á»Á»½ Õ Ò Ò Ó Ñ Ö ÐÐ ÐÝ ÜÔÓÒÒØÐ ØÛ ØÒ ß Ò ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ ÖÒØÐÝ ÚÐÓÔ Ò ÓÒ Ð Ò Ø ÓÒØÜØ Ó Å»Á»½ ÚݹØÐ ÑÐØÓÒ º ËÓÑ ÕÒØØ ÓØÖ ØÒ ØÓ ÑÒØÓÒ ÓÚ Ò Ð Ó ØÑØ Ú Ø ÔÔÖÓº ÃÝÛÓÖ ËÑÐØÓÒ ÒÐÝ ÑØÓÓÐÓÝ ÚÖÒ ÖØÓÒ ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ ÖÖ ÚÒØ ÑÐØÓÒ ÚÝ ØÐ ØÖØÓÒ ÜÔÓÒÒØÐ ØÖØÓÒ Ò ÖÒ Ö Õ Á»Á»½ Õ º ½ ÁÒØÖÓØÓÒ Ì ÔÔÖ Ð ÛØ ØÑØÒ ØÐ ÔÖÓÐØ Ó Ø Øݹ ØØ ÛØÒ¹ØÑ ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ò Á»Á»½ Õ ÛØ ÚݹØÐ ÖÚ ØÑ º ÁÒ ÔÖØÐÖ Ï Ø Øݹ ØØ ÛØÒ¹ØÑ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ØÒ Ø ÔÖÓÐÑ ØÓ ØÑØ È Ï µ ÛÖ ÐÖº Ôغ Ó ÓÒÓÑØÖ Ò ÇÔÖØÓÒ Ê Ö ÎÖ ÍÒÚÖ ØÝ ÓÐÐÒ ½½¼ ½¼½ ÀÎ Ñ ØÖÑ ÆØÖ¹ ÐÒ º ÑÐ ÒÓÓØ ÓÒºÚºÒÐ Ý Ôغ Ó ÁÒ ØÖÐ Òº ² ÇÔÖØÓÒ Ê Ö ÓÐÑ ÍÒÚÖ ØÝ ÆÛ ÓÖ Æ ½¼¼¾ Í˺ ÑÐ ÔÖÛÞÓÖºÓÐѺ ½

5 Ì Á»Á»½ Õ ØÖÓÒÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø Òй ÓÖ Õ ºº ½¾ µº Ì «Ö ÛØ ÓÒ ØÒØ Óع ÓÛ ÖØ Ò Ý ÓÖ Û ÐØÖÒØ ØÛÒ Ø ÓÒ¹ ØØ Ò Ø Ó«¹ Øغ ÁÒ Ø ÓÒ¹ ØØ Ø ÓÖ Ò ÒØÓ Ø Õ Ø ÖØÒ Ü Öغ Ñ Ø ØÑ Ò Ø ÓÒ¹ ØØ ØÓ ÜÔÓÒÒØÐÐÝ ØÖØ Ò Ø ØÑ Ò Ø Ó«¹ ØØ ØÓ ÒÖÐÐÝ ØÖغ ÌÒ ÛØ ÔÖÓÔÖ Ö¹ÒØÖÔÖØØÓÒ Ø ØÒÕ Ò Ø ÔÔÖ Ò ØÓ ØÑØ Ø Øݹ ØØ ÔÖÓÐØÝ ØØ Ø «Ö ÓÒØÒØ Ò Ø Õ Ü Ø Ø ÒÒÒ Ó Ò ÓÒ¹ÔÖÓº ÈÖÓÐÑ Ð ØÑØÒ È Ï µ ÓÖ Ø Á»Á»½ Õ ÓÖ ÐÖ Ò Ø ÓÚ Ñ Ö ÓÖ Õ Ö ÓÖ ÜÑÔÐ ÛÐ ØÑØÒ ÔÖÓÐØ Ó ÜØÖÑ ÐÝ Ò ÓÒ ØÓÒ Ó ÔØ Ò ÓÑÑÒØÓÒ ÒØÛÓÖ ÓÖ Ø ÔØ ÐÓ ÔÖÓÐØ Ò ÒØÛÓÖ º ÏÐ Ø ÕÒ Ý ØÑ ØÓ ÖÐ ØÐÐÝ ÑÓÐ ÓÑÑÒØÓÒ ÒØÛÓÖ Ö ÐÐÝ Ñ ÑÓÖ ÓÑÔÐÜ ØÒ Ø Á»Á»½ Õ Ò Ø ÒÐ ÓÖ Õ Ø ÛÓÖ ÑÝ ÚÛ ÓÒ Ó Ø Ö Ø ØÔ Ò Ø ÖÖ ÚÒØ ÑÐØÓÒ Ó ØÓ ÑÓÐ Ò Ø ÚݹØÐ ØØÒº ÀÓÛÚÖ Ø ÒÓØ Ø ÓÒÐÝ Ö ÓÒ ÛÝ Ø Á»Á»½ Õ Ò ÛÐÝ Ø Ò ÓØ Ø ÐعØÐ ºº ½ ½ µ Ò ÚݹØÐ ØØÒ ºº ½ ½¼ ½½ µ Ø ÓØÖ Ö ÓÒ Ø ÓÒÒØÓÒ ÛØ ÒÓÒÐ ÖÒÓÑ ÛÐ ØØ Ö Ò ÑÒÝ ÒÒÖÒ Ò ÒØ ÔÔÐØÓÒ º ÁÒ ÔÖØÐÖ Ø ÛÐйÒÓÛÒ ØØ È Ï µ ÓÖ Ø ØÐ Á»Á»½ Õ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø ÔÖÓÐØÝ ØØ Ø ÑÜÑÑ Ó ÖÒÓÑ ÛÐ ÛÓ ÒÖÑÒØ Ò Ø Ø «ÖÒ Ó Ø ÖÚ ØÑ Ò Ø ÒØÖÖÖÚÐ ØÑ ÖÒÓÑ ÚÖе ÒØÚ ÜÔØØÓÒ Ø Ø ÖÒÓÑ ÛÐ ÒØÚ Öص Ü ÐÚÐ º ÅÒÝ ÓØÖ ÔÖÓÐÑ Ò ÒÒÖÒ Ò ÒÒ Ò ØÖÒ ÓÖÑ ÒØÓ Ø Ñ ÖÑÛÓÖ ÓÚº ÓÖ ÜÑÔÐ Ò ÒÚÖØ ÚÖ ÓÒ Ó Ø ÖÒÓÑ ÛÐ ÓÖ ÛÒ ÑÓÐÒ Ø ÔØÐ ÔÖÓ Ó Ò Ò ÖÒ ÓÑÔÒÝ ÛØ ÒØÐ ÔØÐ Ü ÔÖÑÑ ÓÐÐØÓÒ ÖØ ÖÒÓÑ ÐÑ Þ ØØ ÑÝ ÜÔÓÒÒØÐÐÝ ØÖص Ò ÒÖÐÐÝ ØÖØ ÒØÖÖÖÚÐ ØÑ Ó ÐÑ ºº ½ µº ÁÒ Ø Ø ÔÖÓÐØÝ ÑÒØÓÒ ÓÚ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø ÔÖÓÐØÝÓÚÒØÐ ÖÒ ºº Ø ÓÑÔÒÝ ÚÒØÐÐÝ Ó ÒÖÔغ Ì ÛÐÐ Ö Ò ÑÓÖ ØÐ ÐØÖº ÒÓØÖ ÜÑÔÐ Ø Ñ ÔÖÓÐÑ ØØ Ø Ý ÚÐ ÒÒÖ Ò Ð ÛØ Ø ÓÚÖ ÓÛ ÔÖÓÐØ Ó Ñ Ò Ö ÖÚÓÖ ºº µº Ì ØÒÕ ÛÚÐÓÔ Ò Ø ÔÔÖ ÓÖ Ø ÖÒÓÑ ÛÐ ÔÖÓÐÑ ÑÒØÓÒ ÓÚº ÀÒ Ø Ò ÓÖ ÒÝ ØÑØÓÒ ÔÖÓÐÑ ØØ Ò ØÖÒ ÓÖÑ ÒØÓ Ø ÖÒÓÑ ÛÐ ÔÖÓÐѺ ÀÓÛÚÖ ÓÖ ÑÔÐØÝ Û ÛÐÐ ÓÒÐÝ Ö Ò ØÐ Ø ÔÖÓÐÑ Ó ØÑØÒ È Ï µ Ò Ø Á»Á»½ Õ Ò Ø ÔÖÓÐØÝ ÓÚÒØÐ ÖÒ Ò Ø Ò ÖÒ ÑÓк Ì Ñ ÑÐØÓÒ ØÒÕ Ò Ð Ó ÐÝ ÜØÒ ØÓ ÑÐØ ÓÖ ØÐ ÔÖÓÐØ Ó Ø Ýµ ÝÐ ÑÜÑ Ò Ø Á»Á»½ Õ ÛØ ÚݹØÐ ÖÚ ØÑ º Ì ØØ Ò ÓÔÒ ÔÖÓÐÑ Ò ÓÖ ÚÒ Ø Å»Á»½ Ò Ø ÒÖÒØ Ò ØÓ ÜØÒ Ø Ö ÐØ Ò ÓØÒ ÓÖ ÐعØÐ ÖÚ ØÑ ØÓ ÚݹØÐ ÖÚ ØÑ º ÐÖ ÓÝ Ó ÛÓÖ ÐÖÝ Ü Ø ÓÖ Ø ÖÖ ÚÒØ ÑÐØÓÒ Ó Õ Ò ÒØÛÓÖ Ó Õ º Ò ÖÒ Ö ÔÖÓ µ ÓÖ Ø ÛÖ ÖÚ ØÑ º ÐÑ Þ µ Ò ÖÐØ ÕÒØØ Ö ÐعØÐ ºº ¾ ½ ¾ ½ ¾½ ½ ¾¼ ÓÖ ÔÖØÐ ÖÚÝ ¾ µº ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÐÐ ØÖØÓÒ ÐعØÐ Ø ÑÓÑÒØ ÒÖØÒ ÒØÓÒ ÒØ Ò ÓÑ ÒÓÖÓÓ Ó ¾

6 ÞÖÓº ÁÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ ÛÐÝ ØÒÕ Ò Ø ØØÒ Ó ÐعØÐ ÖÒÓÑ ÚÖÐ º ÁØ ÒÚÓÐÚ ÑÐØÒ Ø Ý ØÑ ÛØ ÒÛ ÔÖÓÐØÝ ÝÒÑ ºº Ò Ó ÔÖÓÐØÝ Ñ Öµ ØØ Ñ Ø ÖÖ ÚÒØ ÔÔÒ ÑÓÖ ÖÕÒØÐÝ Ò ØÒ ØÒ Ø ÒÐ ØÑغ Ì Ò Ó ÔÖÓÐØÝ Ñ Ö ÖÕÒØÐÝ Ò Ø ÐعØÐ ÐÐ ÜÔÓÒÒØÐ Ò Ó Ñ Ö ÓÖ ÜÔÓÒÒØÐ ØÛ ØÒ ºº ½ ¾ ¾ µº ÄØ µ ØÒ ØÝ ÒØÓÒ Ó ÒÓÒ¹ÒØÚ ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ò ÐØ Å µ Ø ÑÓÑÒØ ÒÖØÒ ÒØÓÒº ÁÒ Õ Ø ÑÝ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÖÚ ØÑ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÓÖ Ò ÒØÖÖÖÚйØÑ ÖÒÓÑ ÚÖк ÌÒ Üµ Ü Üµ Å µ ØÓ Ø Ò ØÝ ÓØÒ Ý ÜÔÓÒÒØÐÐÝ ØÛ ØÒ Üµ Ý Ò ÑÓÒØ º Á Ø ÖÖ ÚÒØ Ó ÒØÖ Ø ÐØØ Ý Ø Ò ÐÖ º ÑÐе ØÒ ÓÒ ØØ ÔÓ ØÚ º ÒØÚµ Ó ØØ ÑÓÖ ÐÖ º ÑÐе ÑÔÐ Ó ÓÖ ÒÖ Ø ÒÛ Ñ Öº ÀÓÛÚÖ Ø ÖØÖÖÐÝ ÓÓ Ò ÑÝ Ö ÐØ Ò ÐÝ Ò ØÐ ØÑØ Ò ÐÖ ÚØÓÒ ØÓÖÝ ØÓ ØÓ ØÖÑÒ Ø Ø ØÓ Ò º ÊÒØ Ø Ò Ø ØÐÓÑÑÒØÓÒ Ö ÓÛ ØØ ÚÖÝ ÖÕÒØÐÝ ÕÒØØ Ð ÖÚ ØÑ Ò ÖÐØ ÕÒØØ µ ÜØ ÚݹØÐ ÚÓÖ ºº ¼ µº ÆÓØ ØØ ÜÔÓÒÒØÐ ØÛ ØÒ ÖÐ ÓÒ Ø Ü ØÒ Ó Ø ÑÓÑÒØ ÒÖØÒ ÒØÓÒ Ò ÒÓÖÓÓ Ó ÞÖÓº ÏÒ Üµ ÚݹØÐ ØÒ Ø ÑÓÑÒØ ÒÖØÒ ÒØÓÒ Ò ÒØ ÓÖ ÐÐ ¼º ÓÒ ÕÒØÐÝ ÑÓ Ø Ó Ø ØÒÕ Ò ØÓÖÝ ÚÐÓÔ ÓÖ ÖÖ ÚÒØ ÑÐØÓÒ Ò Ø ÐعØÐ ØØÒ Ö ÒÓØ ÚÐ Öº ÇÒ Ó Ø Ö Ø ÛÓÖ Ò Ø Ö Ó ÖÖ ÚÒØ ÑÐØÓÒ ÓÖ Ý ØÑ ÛØ ÚݹØÐ ÖÒÓÑ ÚÖÐ º ÌÝ ÓÒ Ö Ø ÔÖÓÐÑ Ó ØÑØÒ Ø ÔÖÓÐØÝ ÓÖÒ ÓÖ Ò ÖÒ ÐÑ ÔÖÓ ÛØ ÈÓ ÓÒ ÐÑ ÖÖÚÐ Ò ÜÔÓÒÒØÐÐÝ ØÖØ ÐÑ Þº Ì ÕÚÐÒØ ØÓ Ø ÔÖÓÐÑ Ó ØÑØÒ Ø Øݹ ØØ ÛØÒ¹ØÑ ØÐ ÔÖÓÐØÝ Ò Ò Å»Á»½ Õ ÛØ ÜÔÓÒÒØÐ ÖÚ ØÑ º ÌÝ Ñ Ô ÛØ Ò ÒÒÓÚØÚ ÐÓÖØÑ ÓÒ ÓÒØÓÒÒ Ò ÔÖÓÚ ØØ Ø ÛÓÖ ÓÖ ÜÔÓÒÒØÐ ÖÚ ØÑ ÛØ ÖÐÖÐݹÚÖÝÒ Øк ÄØÖ Ú Ò ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ Ò Ó Ñ Ö ÓÖ Ø Ñ ÔÖÓÐÑ ØØ Ð Ó ÛÓÖ ÓÖ ÓØÖ ÜÔÓÒÒØÐ ØÖØÓÒ Ø ÓÒÐÝ Ø ØÖÆ ÒØÒ ØÝ ÐÓÛ ÖØÒ ÐÚк ÖÑÛÓÖ ÓÖ ÑÔÓÖØÒ Ñ¹ ÔÐÒ ÓÖ Ý ØÑ ÛØ ÜÔÓÒÒØÐ ØÖØÓÒ Û ÔÖ ÒØ Ò ¾ º Ì Û ÜÔÓÒÒØÐ ØÛ ØÒ ºº ØÛ Ø Ø ÜÔÓÒÒØÐ ÖØ ÖØÖ ØÒ Ø Ò ÜÔÓÒÒØÐ ÖØ ÓÒ Ò ÜÔÓÒÒ¹ ØÐ ØÛ ØÒº ÇÒ ÛÝ Ó ÓÒ ÜÔÓÒÒØÐ ØÛ ØÒ ÞÖ ÖØ Ê ØÛ ØÒº ÄØ Üµ ܵ ܵ Ü Ø ÞÖ¹ÖØ ÒØÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Üµ Ò ÐØ Üµ µ Ø ÞÖ ÒØÓÒº ¼ ÆÓØ ØØ Ø ØÐ Ó ÒÝ ØÖØÓÒ Üµ ÑÝ ÖÔÖ ÒØ Üµ º ÁÒ ÞÖ ÖØ ØÛ ØÒ Ø ØÐ Ó Ø ÒÛ ØÖØÓÒ ÒØÓÒ ÚÒ Ý Üµ ܵ ½ µ ½µ ÛÖ ¼ ½º Û Ø ÓÖ ÜÔÓÒÒØÐ ØÛ ØÒ Ò ÔÔÖÓÔÖØ ØÓ Ó Ò ÓÖ Ø ÚÒ ÔÔÐØÓÒº ÁÒ ¾ Ø Û ÓÖÑÐÐÝ ÓÛÒ ØØ ÐÝ ÚÖ ÓÒ Ó ÞÖ ÖØ ØÛ ØÒ ÆÒØ ÓÖ Ø Ó ØÑØÒ È Ï µ Ò Å»Á»½ Õ ÓÖ ÐÐ ØÖÆ ÒØÒ Ø ÔÖÓÚ

7 Ø Õ Øе Ò ÓÖ ÐÑÓ Ø ÐÐ ÜÔÓÒÒØÐ ØÖØÓÒ º ÁÒÔÒÒØÐÝ Ó ¾ Ú Ö ÒÑÒØ Ó Ø ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ ÐÓÖØÑ Ò ØØ Ð Ó ÛÓÖ ÓÖ ÐÐ ØÖÆ ÒØÒ Ø º ÐÐ Ø ÓÚ ØÒÕ ÖÐ ÓÒ Ø ÈÓÐÐÞ¹ÃÒØÒ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ØÓ ÑÐØ Ø Å»Á»½ Õº Í Ò Ø ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÓÒ Ò ÜÔÖ È Ï µ È ÈÆ ½ µ ÛÖ Ø ³ Ö ÒÔÒÒØ Ò Ú Ø ÒØÖعØÐ ØÖØÓÒ Ó Ø ÖÚ ØÑ ÜÔÐÒ ÐØÖµ Æ ÓÑØÖ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÛØ ÔÖÑØÖ ÛÖ Ø ØÖÆ ÒØÒ ØÝ ºº Ø ÖØÓ Ó Ø ÜÔØ ÖÚ ØÑ ØÓ Ø ÜÔØ ÒØÖÖÖÚÐ Øѵ Ò Æ ÒÔÒÒØ Ó Ø ³ º ÁÒ Ø ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ ØÒÕ Ò Ò ¾ Ø ÒÛ ØÖØÓÒ Ó Ò ÓÖ Ø ³ Ø ØÖØÓÒ Ó Ø Æ ÐØ ÒÒº ÀÓÛÚÖ ÓÒ Û Ó ÖÓÑ ÈÓ ÓÒ ÖÖÚÐ ØÓ ÒÖÐÐÝ ØÖØ ÒØÖÖÖÚÐ ØÑ Ø ØÖØÓÒ Ó Ø Æ Ò Ø ³ Ö ÒÓ ÐÓÒÖ ÒÓÛÒ Ò ÜÔÐØ ÓÖѺ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ØØÑÔØ ØÓ Ó ÝÓÒ Ø Ö ØÖØÓÒ ÑÔÓ Ý Ø ÈÓÐÐÞ¹ÃÒØÒ ØÖÒ ¹ ÓÖÑØÓÒ Ò ÑÐØ Ø ÖÒÓÑ ÛÐ ÓØ ÛØ Ø Á»Á»½ Õ ÖØÐÝ Ò ÐÝ ÜÔÓÒÒØÐ ØÛ ØÒº ÁÒ Ø ÐعØÐ ÐÖ ÚØÓÒ ØÓÖÝ ØÓ ÓÑ Ô ÛØ Æ¹ ÒØ Ò Ó Ñ Öº ÀÓÛÚÖ ÑÒØÓÒ Ò Èº ¾ Ò ÐÐ ØÖØ Ý ÓÒØÖ ÜÑÔÐ Ò Ø Ñ ØØ ÐÖ ÚØÓÒ Ó ÒÓØ ÝÐ ÓÓ Ò Ó Ñ Ö Ò Ø ÚݹØÐ º ÀÒ Ø ÆÐØ ØÓ ÓÑ Ô ÛØ ØÒÕ ØØ Ø Ý Ø ØÒÖ ÖØÖÓÒ ÐÐ ÝÑÔØÓØ ÓÔØÑÐØÝ ºº ¾ ÓÑØÑ Ð Ó ÐÐ ÝÑÔØÓØ ÆÒݵ ØØ ØÓ Ð Ý ÖÖ ÚÒØ ÑÐØÓÒ ØÒÕ ÆÒØ ÑÒÝ Ó Ø ÐعØÐ ÑÐØÓÒ ØÒÕ Ò Ø ØÖ ÚݹØÐ ÑÐØÓÒ ØÒÕ ÑÒØÓÒ Ú Ò ÓÛÒ ØÓ ÝÑÔØÓØÐÐÝ ÓÔØÑÐ ÒÖ ÖØÒ ÑÔØÓÒ µº Ï ÓÛ ØØ Û Ö ÛÐÐÒ ØÓ ØÓÐÖØ ÑÐÐ ÑÓÒØ Ó Ò ÓÖ Øѹ ØÓÖ ØÒ Û Ò Ñ Ó ÓÑ ÑÔÐ ÔØ ÐÖ ÚØÓÒ Ò Ø ÚݹØÐ ØØÒ ÓÖ Ø Ð Ø ÓÒ Ð Ó ÜÔÓÒÒØÐ ØÖØÓÒ º ÀÒ Û ÚÐÓÔ ÐØÐÝ ÛÖ ÖØÖÓÒ Û ÒØÒ ØÓ ØÓÐÖØ ÑÐÐ ÑÓÒØ Ó º ÌÒÕ Ø ÝÒ Ø ÛÖ ÖØÖÓÒ Ö ÓÓ ÓÖ ÑÓ Ø ÔÖØÐ ÔÖÔÓ Ø ØÒÕ Ø ÝÒ Ø Ð ÓÒ Ò Ø ÖØÖÓÒ ÖÕÖ ØØ Ø Ø ÑÓ Ø Ó Ø Ñ ÓÖÖ Ø ØØ ØÐ ÚÖÐØÝ Ò Ò ÝÑÔØÓØÐ ÓÔØÑÐ ØÑØÓÖº Ì ÒÛ ÖØÖÓÒ ÓÒ Ø Ó ÖÚØÓÒ ØØ ÑÒÝ ØÑ Ø Ö ÓÒ ÛÝ ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ Ó ÒÓØ ÛÓÖ ÛÐÐ ØØ Ø ÐÐÓÓ¹ÖØÓ ÓÒ ÓÑ ÑÐÐ Ø ºº ÒÓØ ØØ ÑÐÐ Ö Ò ÓÑÔÖ ÓÒ ÛØ Ø ÖÖ Ø Ø ÔÖÓÐØÝ ÓÛ Û Ö ØÖÝÒ ØÓ ØÑص ÐÝ ÚÖÐ Û ÜÐ Ø Ø ÛÒ Û ÓÒØ ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ ØÒ ÓÒ Ø ÚÖÝ ÓÓ ØÑØ ÓÖ Ø ÖÑÒÒ ÐÖ ÔÖغ ÆÓÛ Ò ÑÓ Ø ÑÐØÓÒ ÜÔÖÑÒØ Ò ÔÖØ ÓÒ ØÖ ÓÖ Ü ÖÐØÚ ÖÖÓÖ Ø ÓÒ Ò ÒØÖÚРйÛØ Ú Ý Ø ÔÖÓÐØÝ ÓÒ ØÖÝÒ ØÓ ØÑص Ó Ý Æ ¼ ÐÐÝ ÓÑÛÖ ØÛÒ ¼º¼½ Ò ¼º½µº Ò Ø Æ ¼ ÐÐÝ Ó Ò ÒÔÒÒØ Ó Ø ÖÖØÝ ÓØ ÓÚÖÐÐ ÚÒØ ºº ÛØÖ ÓÒ ØÑØÒ ÔÖÓÐØÝ Ó½¼ ¾ ÓÖ ½¼ ÓÒ ØØÑÔØ ØÓ Ú Ø Ñ ÖÐØÚ ÖÖÓÖµº Á Ø ÖÐØÚ ºº Ø ÖØÓ Ó Ø ÑÐÐ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÓ Ø ÔÖÓÐØÝ ØÓ ØÑØ Ó Ø Ñ ÓÖÖ Æ ¼ Ò ÖÑÒ Ó Ø ÚÒØ ÓÒØÖ Ø ÓÑ ÖÖÖµ ØÒ Û Ö ÒÓØ ÐÓ Ò Ñ ÖÓÑ Ø ÔÖØÐ ÔÓÒØ Ó ÚÛ ÛÒ Û ÜÐ Ø ÑÐРغ Ï ÐÐ ØÒÕ ÐÖ Ø ÝÑÔØÓØÐÐÝ ÓÔØÑÐ Ø Ð ØÓ ØÑØ Ø ÔÖÓÐØÝ Ó ÐÖ Ø Ò Ò ÝÑÔØÓØÐ ÓÔØÑÐ ÓÒ Û Ñ Ø ÑÓÖ ÔÖ ÐØÖº

8 ÊÓÐÝ ÔÒ Ø Ð Ó ÜÔÓÒÒØÐ ØÖØÓÒ ÑÓ Ø ÓÑÑÓÒÐÝ Ò ÔÖØ Ò ØÓÖÞ ÒØÓ Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÖ Ð ÏÐÐ ØÝÔ ØÐ ÐÓÒÓÖÑÐ ØÝÔ ØÐ Ò ÈÖØÓ ØÝÔ ØÐ ÑÓÖ ÓÖÑÐ ØÓÖÞØÓÒ ÛÐÐ ÚÒ ÐØÖ ÓÒº Ì Ö ØÐ ÛØ «ÖÒØ Ö Ó ÚÒ ÖÒÒ ÖÓÑ Ð Ø ÚÝ ØÓ ÑÓ Ø Úݺ Ï ÓÛ ØØ ÓÖ Ø Ð Ó ÜÔÓÒÒØÐ ØÖØÓÒ ÛØ ÏÐÐ ØÝÔ ØÐ Û ÓØÒ ÐÖ Ø ÝÑÔØÓØ ÓÔØÑÐØݺ ÓÖ Ø Ð Ó ØÖ¹ ØÓÒ ÛØ ÐÓÒÓÖÑÐ ØÝÔ ØÐ Û ÓÒØÖ ÐÖ Ø ÝÑÔØÓØ ÓÔØÑÐØÝ Ø Ø ÚÖÝ ÆÐØ ØÓ ÓÖÑÐÐÝ ÔÖÓÚ ØºÓÖ Ø ÈÖØÓ ØÝÔ ØÐ Û ÐØØØ ØÒÕ ÒÓØ ÐÖ Ø ÝÑÔØÓØÐÐÝ ÓÔØÑÐ Ò Ò ÒÓØ ÖÓÑÑÒ ÓÖ Ò Ø ØØÒº ÓÖØÒØÐÝ Ò Ø Ð ÛØ Ø Ú Ø ØÐ Ø ÝÑÔØÓØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÖ È Ï µúò Ý ÚݹØÐ ØÓÖÝ Ö Ø ÑÓ Ø ÖØ Ö Ò ÖÐÝ ÐÓ ØÓ È Ï µº ËØÓÒ ¾ ÖÚÛ Ø ÖÒÓÑ ÛÐ ÓÖÑÐØÓÒ ÓÖ ØÑØÒ È Ï µ Ò Ø Á»Á»½ Õ Ò Ø ÔÖÓÐØÝ ÓÚÒØÐ ÖÒ Ò Ò ÖÒ Ö ØÓÖÝ Ò Ø ÓÒÔØ Ò ØÓÖÝ Ó ÜÔÓÒÒØÐ ØÖØÓÒ º ËØÓÒ ÖÚÛ ÖÖ ÚÒØ ÑÐØÓÒ Ò ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒº Ï Ð Ó ÓÖÑÐÞ Ø ÓÒÔØ Ó ÐÖ Ø ÝÑÔØÓØ ÓÔØÑÐØÝ Ò Ø ØÓÒº ËØÓÒ ÔÖ ÒØ Ø ÑÐØÓÒ ÐÓÖØÑ Ò ÓÒØÓÒ ÓÒ Ø ÔÖÑØÖ Ó Ø ÖÚ¹ØÑ ØÖØÓÒ Ò Ø ÑÐØÓÒ ÐÓÖØÑ ØØ ÖÒØ ÐÖ Ø ÝÑÔØÓØ ÓÔØÑÐØݺ ÁÒ Ø ØÓÒ Û Ð Ó ÔÖ ÒØ ÓÒ ÓÒ Ø ÚÖÒ Ò ÔÖÓÚ Ø ÐÖ Ø ÝÑÔØÓØÐÐÝ ÓÔØÑÐ ÔÖÓÔÖØݺ ÈÖØÐ Ò Ø ÒØÓ Ø ÑÐØÓÒ ÐÓÖØÑ ÛÐÐ ÓÒØÖ ÓÖ ØÖØÓÒ ØØ Ó ÒÓØ Ø Ý Ø ÑÔØÓÒ Ó ËØÓÒ Ò ËØÓÒ Ö ÔÖ ÒØ Ò ËØÓÒ Ò ËØÓÒ º ÜÔÖÑÒØÐ Ö ÐØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ËØÓÒ º ËØÓÒ ÑÑÖÞ ÓÑ ÖØÖ Ö Ö Û Ö ÓÒ Ò Ø Öº ¾ ÈÖÐÑÒÖ Ò ÖÐØ Ö ÐØ Ï ØÖØ ÛØ ÓÑ ÓÑÑÓÒÐÝ ÒÓØØÓÒº ÓÖ ÒÝ ÒØÓÒ Þ ½ ܵ Ò Þ ¾ ܵ Û Ø ÒÓØØÓÒ Þ ½ ܵ Þ ¾ ܵ ØÓ ÑÒ ØØ Ø ÖØÓ Ó Þ ½ ܵ ØÓ Þ ¾ ܵ ÓÒÚÖ ØÓ ½ Ü Ó ØÓ Ò ÒØݺ ÇÖÖ ØØ Ø Ó ½ Ò Ö ÒÓØ Ý ½µ Òµ º Ì ÑÜÑÑ Ó ÞÖÓ Ò Ü ÒÓØ Ý Ü º Ï Ò Ýµ ÒÜ Üµ Ý Á Ø ÒÚÖ ÒØÓÒ Ó ÛÐÐ Ò ØÒ ½ º ÒÐÐÝ Ø ÒØÓÖ ÒØÓÒ ÒÓØ Ý Á µ Ò Üµ ½ ܵº ¾º½ Ì ÑÓÐ ÄØ Ø ÑÐØÚ ØÖØÓÒ ÒØÓÒ Ó Ø ÖÚ¹ØÑ ÖÒÓÑ ÚÖÐ º Ï Ñ ØØ Ò ØÝ º ÄØ Üµ ܵ ܵ Ø ÞÖ¹ÖØ ÒØÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Üµ Ò ÐØ Üµ Ê Ü ¼ µ Ø ÞÖ ÒØÓÒ ºº µº ÁØ ÛÐйÒÓÛÒ ØØ Üµ ÐÓ Üµº Ï Ñ ØØ Ø Ö Ø ØÓÑÖ ÖÖÚ Ø ÔÓ ¼ØÓÒ ÑÔØÝ Ý ØÑ Ò Ò ÛØÒ ØÑ Ò Ø Õ Ï ½ ¼º ÄØ Ò µ Ò½ Ø ÕÒ Ó ººº ÒØÖÖÖÚÐ ØÑ Ò Ò µ Ò½ Ø ÕÒ Ó ººº ÖÚ ØÑ ºº Ò Ø ÖÚ ØÑ Ó Ø Ò¹Ø ØÓÑÖ Ò Ò Ø ØÑ ØÛÒ Ø ÖÖÚÐ Ó ØÓÑÖ Ò Ò Ò ½º Ï Ñ ÓØ Ø ÒØÖÖÖÚйØÑ ØÖØÓÒ Ò Ø ÖÚ¹ ØÑ ØÖØÓÒ ØÓ Ú ÒØ ÑÒ Ø ØÖÆ ÒØÒ ØÝ ØÓ ÑÐÐÖ ØÒ ½ Ò Ø

9 ÕÒ Ó ÒØÖÖÖÚÐ ØÑ ØÓ ÒÔÒÒØ Ó Ø ÕÒ Ó ÖÚ ØÑ º Ò Ò ØÐ ÖÖ ÓÒ ÓÖ Ø ÛØÒ ØÑ Ò ÖÚ Ï Ò ÒÓØ Ø ÛØÒ ØÑ Ó Ø Ò¹Ø ØÓÑÖ ØÒ Ø ÛÐйÒÓÛÒ ØØ Ï Ò Ø Ø Ó¹ÐÐ ÄÒÐݳ ÖÖ ÓÒ Ï Ò Ï Ò ½ Ò ½ ºº ÐÐÖ ¾¾ º ÜÔÒÒ Ø ÖÐØÓÒ ÖÖ ÚÐÝ Ú Ï Ò ÑÜ Ò ½ ½ µ Ò Ø ÖÒÓÑ ÛÐ Å Ò µ Ò¾ Ý Å Ò Ò ½ ½ Ò ½ Ò ¾ µ Ò ½ Ò ½ ¼ µ Ò ½ Ò ¾ µ µ ÛØ ººº ÒÖÑÒØ Ò ÐØ Å ½ ¼º Ò ½ µ ºº Ø ÒØÚ Ó Ø ÜÔØ ÚÐ Ó Ø ÒÖÑÒØ Ó Ø ÖÒÓÑ ÛÐ Å Ò µ Ò½ º ËÒ ¼º ÀÒ Ø ÖÒÓÑ ÛÐ ÒØÚ ÖØ Ò È Ô Ò½ Å Ò µ ¼ ½º ÁØ Ý ØÓ ÖÓÑ ¾µ Ò µ ØØ Ï Ò Ø Ñ ØÖØÓÒ ÑÜ ½Ò Å º Ì Ø Øݹ ØØ ÛØÒ ØÑ Ï Ø Ñ ØÖØÓÒ Ô Ò½ Å Ò º Ì È Ï µ È Ô Ò½ Å Ò µ Á Ô Ò½ Å Ò µ Ò Û ÑÐØ ÓÖ È Ï µ ÓÖ ÐÖ Ú Ø ÖÒÓÑ ÚÖÐ Á Ô Ò½ Å Ò µº ÄØ µ ÒÒ Ò ¾ ÆÅ Ò Ø ØØÒ ØÑ Ó ÐÚÐ º ÆÓØ ØØ µ ҽƹÚÐ ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ò È Ô Ò½ Å Ò µ È µ ½µ ÌÖ Ò ÒØ ÑÓÒØ Ó ÐØÖØÖ ÓÖ ÆÒØÐÝ ØÑØÒ ÕÒØØ Ð È Ô Ò½ Å Ò µ ÓÖ ÐÖ ÛÒ ÓØ Ø ³ Ò ³ Ö ÐعØÐ ºº ¾ ¾ µº Ì ÓÒØÖØÓÒ Ó Ø ÔÔÖ ØÓ ÚÐÓÔ Ò ÆÒØ ØÒÕ ÓÖ Ø ÛÖ Ø ³ Ö ÜÔÓÒÒØÐÐÝ ØÖØ Ø ÒØÖÖÖÚйØÑ ØÖØÓÒ Ò ØÖ ÐعØÐ ÓÖ ÚݹØк ¾µ ¾º¾ ÊÒ ÔÖÓÐØÝ Ò ÖÒÛÐ Ò ÖÒ Ö ÔÖÓ ÛØ ÜÔÓÒÒØÐÐÝ ØÖØ ÐÑ Ò ÑÔÓÖØÒØ ÕÒØØÝ ØØ Ø Ò Ò ÖÒ ÑØÑØ Ø ÖÒ ÔÖÓÐØݺ Ï ÓÛ ØØ Ø Ö ÐØ ÖÚ Ò Ø ÔÔÖ Ò Ð Ó ÔÔÐ ØÓ Ø ÖÒÛÐ Ö ÑÓÐ ÛÖ Ø ÔÓ ÐØÝ Ó ÐÖ ÐÑ Ö ÑÓÐ Ý Ò ÜÔÓÒÒØÐÐÝ ØÖØ ÐÑ Þ º ÓÖ ÑÓÖ ÒÓÖÑØÓÒ ÓØ Ø Ó ÜÔÓÒÒØÐÐÝ ØÖØ ÐÑ Þ Ò Ö ÔÖÓ Ò ÓØ Ö ÔÖÓ Ò ÒÖÐ Û ÖÖ Ø ÖÖ ØÓ ½ Ò Ø ÖÚÛ ÔÔÖ ½ º ÓÒ Ö Ò ÖÒ Ö ÑÓÐ ÛÖ Ø ÔÖÓ ØÛÒ Ø ÖÖÚÐ Ó ÐÑ Ò ½ÒÒ ÒÓØ Ý ¼ Ò Ò Ø Þ Ó ÐÑ Ò ÒÓØ Ý Òº ¼ Ï Ñ ÓØ Ø ÕÒ Ó ÒØÖÖÖÚÐ ØÑ Ò Ø ÕÒ Ó ÐÑ Þ ØÓ ººº Ò Ø ØÛÓ ÕÒ ØÓ ÒÔÒÒØ Ó ÓØÖº Ï Ð Ó Ñ ØØ ÓØ ÒØÖÖÖÚÐ ØÑ Ò Ø ÐÑ Þ Ú ÒØ ÑÒ º ÈÖÑÑ ÓÑ Ò Ø

10 ÓÒ ØÒØ ÖØ º ÄØ ÒÓØ Ø ÒØÐ ÔØÐ Ò ÐØ Æ Øµ ÒÓØ Ø ÒÑÖ Ó ÖÖÚÐ Ò Ø ÒØÖÚÐ ¼Ø º ÌÒ Ø ÔØÐ Ø ØÑ Ø ºº Í Øµ ؼ ÚÒ Ý Í Øµ Ø Æ Øµ ¼ ¼ Ø ¼ ÕÒØØÝ ÓÒØÖ Ø Ø ÔÖÓÐØÝ Ó ÖÒ ÓÖ ØÑ Ì ÛØ ÒØÐ ÔØÐ Ì µè Í Øµ ¼ ÓÖ ÓÑ Ø̵ Ì ÔÖÓÐØÝ Ó ÐØÑØ ÖÒ µ ÚÒ Ý ½µº ËÒ ÖÒ Ò ÓÒÐÝ ÓÖ Ø Ø ÐÑ ÖÖÚÐ ØÑ µ È Í Øµ ¼ ÓÖ ÓÑ Ø ¼µ È È Ò ½ ¼ Ò ½ ¼ Ø Æ Øµ ½ ¼ ¼ ÓÖ ÓÑ Ò ½ È ¼ ¼ ÓÖ ÓÑ Ø ¼ ½ Ô Ò½ Ò ½ ¼ ¼ Á ÛØ Ò ¼ Ò Ò Ò ¼ Ò Ò Ò µ Ò Ø ÖÒÓÑ ÛÐ Å ½ ¼ Ò Å Ò È Ò ½ ½ µ ÓÖ Ò ¾ ØÒ µ È Ô Ò½ Å Ò µè µ ½µ Ò Û Ø Ø Ñ ÖÒÓÑ ÛÐ ØÑØÓÒ ÔÖÓÐÑ ÓÖº ¾º ËÜÔÓÒÒØÐ ØÖØÓÒ Ò Á»Á»½ Õ ÝÑÔØÓØ ÓÖ ØÐ ÓØ ÜÔÓÒÒØÐ ØÖØÓÒ Û ÖÖ Ø ÖÖ ØÓ ½ º ÑÑÖݺ Ì ÒØÓÒ Ó ÜÔÓÒÒØÐØÝ ØÓ ½ ÐÓÛ Û Ú ÓÖØ ÒØÓÒ ¾º½ Ì ØÖØÓÒ ÜÔÓÒÒØÐ ÒÓØ Ý ¾Ëµ Ò ÓÒÐÝ È ½ Ò µ ÒÈ ½ µ ½ ½µ µ ÓÖ ÐÐ Òº Ê Ü Ì ÒØÖØ ØÐ Ó Ò Ý Á ܵ ÝµÝ ÛÒ ½º ÄØ ¼ Á ܵ Ø ÞÖ¹ÖØ ÒØÓÒ Ò Á ܵ Ø ÞÖ ÒØÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Á º ÁÒ Ø ÔÔÖ Á ÖØÖ ØÒ Ñ ØÓ ÜÔÓÒÒØк ËÒ Ø ÑÓ Ø ÒØÖ ØÒ ØÖØÓÒ Û Ö ÜÔÓÒÒØÐ Ú ÒØÖØ ØÐ ØØ Ö Ð Ó ÜÔÓÒÒØÐ Ò Ú ÚÖ Ø ÖØÒÐÝ Ø ÓÖ Ø ÓÒ Û Ò Ø ÔÔÖ Ð Ó ½ µ Û ÓÒØÒ Ò Ø ÔÖ ÜÔÓÒÒØÐ ÖÚ ØÑ º ÓÖ Ø Á»Á»½ Õ ÛØ ÜÔÓÒÒØÐ ÖÚ ØÑ Ø ÝÑÔØÓØ ÛØÒ¹ØÑ ØÖØÓÒ ÚÒ Ý ¾ È Ï µ ½ Á µ µ

11 ÆÓØ ØØ Ò Ø ÝÑÔØÓØ Ó Ø ÛØÒ¹ØÑ ØÖØÓÒ Ø ÒØÖÖÖÚйØÑ ØÖØÓÒ ÔÐÝ ÖÓÐ ÓÒÐÝ Ú Ø Ö Ø ÑÓÑÒغ ÇÖ ØÒÕ ÛÓÖ ÒÖ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÑÔØÓÒ ÓÒ Ø ÖÚ ØÑ ÑÔØÓÒ ½ Á ÒÓØ Ý ¾Å Ñеµº ¾ Ë Ò Ò Ø ÑÜÑÑ ÓÑÒ Ó ØØÖØÓÒ Ó Ø ÑÐ ØÖØÓÒ ¾Å Ñе ÑÒ ØØ ÑÜ Ò Ò ÓÒÚÖ ÛÒ ÔÖÓÔÖÐÝ ÒÓÖÑÐÞ ØÓ Ø ÑÐ ØÖØÓÒº Ì Ö ÐØ ÖÓÑ ÜØÖÑ ÚÐ ØÓÖݺ ÒØÓÒ ØØ ÔÐÝ Ò ÑÔÓÖØÒØ ÖÓÐ Ò ÜØÖÑ ÚÐ ØÓÖÝ Ø Ó¹ÐÐ ÜÐÖÝ ÒØÓÒ µº Ì ÒØÓÒ µ Ò ØÓ ÒÝ ÒØÓÒ ØØ Ê ½ ÜµÜ µ µ Á µ µ ÓÖ ØÐ Û ÖÖ Ø ÖÖ ØÓ ¾ ½ º ÑÔØÓÒ ½ Ö Ì ÚݹØÐ ÏÐÐ «µ ØÖØÓÒ ÛØ Üµ ½ ܫܵ «Ü «½ Ü«¼ ¼ «½µ ÁÒ Ø Û ÑÝ Ø µ ½ «½ «Ì ÐÓÒÓÖÑÐ «¾ µ ØÖØÓÒ ÛØ ÐÓ Ü «Üµ Ò Üµ ÜÑÔÐ Ó ÜÔÓÒÒØÐ ØÖØÓÒ ØØ Ø Ý ½ Ü Ô ¾ ¾ ½ ¾ ÐÓ Ü «¾ «¾ Ê ¼µ ÛÖ ÒÓØ Ø ØÒÖ ÒÓÖÑÐ ÑÐØÚ ØÖØÓÒ ÒØÓÒ µº Ì ÑÒ Ó Ø ÐÓÒÓÖÑÐ ØÖØÓÒ ÚÒ Ý «½ ¾ ¾ º ÜÐÖÝ ÒØÓÒ Û ÑÝØ µ ¾ ÐÓ «Ì ØÒÕ Ò Ø ÔÔÖ ÖÐ ÚÐÝ ÓÒ Ö ÐØ Ò º Ò ÓÒØÓÒÐ ØÖØÓÒ È µ Ó Ø ÖÒÓÑ ÛÐ Å Ò µý È µ µ È µ ½µ µ ÁÒ ÑÔØÓÒ ½ ÓÐ Ø ÝÑÔØÓØ ØÖØÓÒ Ó Ø ÒÓÖÑÐÞ ØØÒ ØÑ ÒÖ Ø È µ ¹Ñ Ö ÖÚ Ò µ µ ÝÑÔØÓØÐÐÝ Ò ÜÔÓÒÒØÐ ØÖØÓÒº ÁÒ ÔÖØÐÖ È µ ÒÓØ ÓÒÚÖÒ Ò Ø ÓÒØÓÒÐ ØÖØÓÒ ØÒ µ È µ µ µ

12 ÛÖ ØÒÖ ÜÔÓÒÒØÐ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ºº Ø ÑÒ ½ ÖÐÐ ØØ Ø ÑÒ ÒÖÑÒØ Ó Ø ÖÒÓÑ ÛÐ Å Ò µµº ØÓÒ º Ò ÑÔÓÖØÒØ Ð Ó Ø ÜÔÓÒÒØÐ ØÖØÓÒ Ø Ð Ó ÖÐÖÐݹÚÖÝÒ ØÖ¹ ÒØÓÒ ¾º¾ Ì ØÖØÓÒ ÖÐÖÐÝ ÚÖÝÒ Ó ÒÜ «¼ ÒÓØ Ý ¾Ê «µ Ò ÓÒÐÝ ÐÑ Ø½ Øܵ ص Ä ÜµÜ «½ Ü ¼µ ÓÖ ÓÑ ÐÓÛÐÝ ÚÖÝÒ ÒØÓÒ Ä ºº Ä Ä Ñ ÖÐ Ò Ä Øܵ ÐÑ ½ Ø ¼µ ܽ Ä Üµ ÆÓØ ØØ Ø ØÖØÓÒ ÑÝ ØÓÚ ÚÖ ØÐ ØÒ Ø ÓÒ Ø ÝÒ ÑÔ¹ ØÓÒ ½º Ò ÜÑÔÐ Ó ÖÐÖÐݹÚÖÝÒ ØÖØÓÒ Ø ÈÖØÓ «µ ØÖØÓÒ ÛØ ½ Ü «½ ܵ ½ «¼ ¼µ µ ÁÒ Ø Û ÑÝØ µ «ÓÖ ÖÐÖÐݹÚÖÝÒ ÖÚ¹ØÑ ØÖØÓÒ Ó ÒÜ «¼ Ø ÓÒÚÖÒ ÚÒ Ý µ ØÐÐ Ó ØÖÓ Ø ÛØ È Üµ ½ Ü ««Ì Ò ÓÒØÖ Ø ØÓ µ Ø ÝÒ ÑÔØÓÒ ½ ÛÖ µ ÔÔÖÓÜÑØÐÝ Ò ÜÔÓÒÒØÐ ØÐ ÓÖ ÐÖ µº ÁØ Ð Ó ÓÒ Ó Ø Ý Ö ÓÒ ÛÝ Ø ØÒÕ Û Û Ò Ø ÔÔÖ Ö ÒÓØ Ð ÓÖ ØÖØÓÒ ØØ Ö ÖÐÖÐݹÚÖÝÒº ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÔÝ ÔÐ ØØÒØÓÒ ØÓ Ø ÏÐÐ ÐÓÒÓÖÑÐ Ò Ø ÈÖØÓ ØÖØÓÒ Ò ØÝ Ö ÒÓØ ÓÒÐÝ ÑÓÒ Ø Ø ÒÓÛÒ ÜÔÓÒÒØÐ ØÖØÓÒ Ø ØÝ Ð Ó ÐÐ ØÖØ Ø ÑÖØ Ó Ø «ÖÒØ ÑÔØÓÒ Û ÓÖ Ø ÖÚ¹ØÑ ØÖØÓÒº ÁÒ ÓÖ ÕÒØ ÒÐÝ Û ÛÐÐ Ð Ó Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÑÔØÓÒ ØØ Ø Ý ÑÓ Ø Ó Ø ÓÑÑÓÒ ÜÔÓÒÒØÐ ØÖØÓÒ ØÖØÓÒ ÒÓØ Ø ÝÒ Ø Ö ÑÒÐÝ ÔØÓÐÓÐ ¾ ÓÖ ÓÒµ ÑÔØÓÒ ¾ Ì ÞÖ¹ÖØ ÒØÓÒ Üµ ÚÒØÐÐÝ Ö Òº µ

13 ÊÖ ÚÒØ ËÑÐØÓÒ Ò ÁÑÔÓÖØÒ ËÑÔÐÒ º½ ÆÛ ÖØÖÓÒ ÓÖ ÊÖ ÚÒØ ËÑÐØÓÒ ÆÒÝ ÄØ µ ÒÓØ ÓÑ ÚÒØ ÔÖÑØÖÞ Ý ÛØ Ø ÔÖÓÔÖØÝ ØØ È µµ ¼ ½º ÓÖ ÜÑÔÐ µ µ ½º Ì ÐÐ Ø ÖÖØÝ ÔÖÑØÖº Ò «µ È µµ Ò ÐØ «µ ÒÓØ Ò Ò ØÑØÓÖ ÓÖ «µ Û ÓØÒ Ý ÚÖÒ ÖÐÞØÓÒ ÖÓÑ Ò ººº ÒÚ ÑÐØÓÒ ÖÔÐØÓÒ º Á Û ÐØ ÎÖ «µ Ø ÑÔÐ ØÑØÓÖ Ó ÎÖ «µ ÎÖ Á µµ Ò ØÒ ½¼¼ ½ µ± ÓÒ Ò ÒØÖÚÐ ÓÒ Ø ÒØÖÐ ÐÑØ ØÓÖÑ ÚÒ Ý Õ Õ «ÎÖ «µ Þ½ ¾ «ÎÖ «µ Þ½ ¾ ÛÖ Þ ÒÓØ Ø ¹Ø ÕÒØÐ Ó Ø ØÒÖ ÒÓÖÑÐ ØÖØÓÒº ÕÒØØÝ ØØ Ñ Ö Ó Ø ÔÖ ÓÒ Ó Ò ØÑØÓÖ Ø ÖÐØÚ ÖÖÓÖ Û Ò ØÓ Ø ÓÒ Ò ÒØÖÚРйÛØ ÔÓÒ Ø ÕÒØØÝ ÓÒ ØÖÝÒ ØÓ ØÑØ ºº Ê «µ Þ ½ ¾ Ô ÎÖ «µ «µ Ô ÎÖ Á µµ Þ ½ ¾ Ò«µ Ì ØÑØÓÖ «µ ØÓ Ú ÓÒ ÖÐØÚ ÖÖÓÖ ÓÖ Ü Ò Ø ÖÐØÚ ÖÖÓÖ ÖÑÒ ÓÒ ØÒ ØÓ Ò ÒØÝ ºº µº ÐØÖÒØÚÐÝ Ø ÒÑÖ Ó ÑÔÐ ÖÕÖ ØÓ ÓØÒ ÚÒ ÖÐØÚ ÖÖÓÖ ÖÑÒ ÓÒ Ó ØÓ Ò ÒØݺ ËÒ ÖÖ ÚÒØ ÑÐØÓÒ ØÒÕ ÛØ ÓÒ ÖÐØÚ ÖÖÓÖ Ö ÐÐÝ ÚÖÝ Ö ØÓ Ò Ò Ø ÖÖ ÚÒØ ÑÐØÓÒ ÐØÖØÖ ÓÒ ÛÓÖ ÛØ Ø ÓÑÛØ ÛÖ ÒÓØÓÒ Ó ÝÑÔØÓØ ÓÔØÑÐØÝ ºÓºµº ÒØÓÒ º½ ÝÑÔØÓØÐÐÝ ÓÔØÑÐ «µ Ò ÝÑÔØÓØÐÐÝ ÓÔØÑÐ ØÑØÓÖ Ó «µ «ÐÑ Ò ½ ÐÓ ÎÖ «µ µ ÐÓ «¾ µµ ½ ½¼µ ÇÒ ØÝÔÐÐÝ ØÖ ØÓ Ú Ø Ñ ÔÖ Ü ÖÐØÚ ÖÖÓÖ ÓÖ ÚÐ Ó º ÁÒÓÖÑÐÐÝ ÝÑÔØÓØ ÓÔØÑÐØÝ ÑÒ ØØ Ø ÒÑÖ Ó ÖÔÐØÓÒ Æ ÖÕÖ ØÓ Ú ÔÖ Ü ÖÐØÚ ÖÖÓÖ ÓÒ ÓÖ ÖÓÛ ÚÖÝ ÐÓÛÐÝ ÓÑ ÐÖ Æ ÑÐÐÖ ØÒ ÓÑ ÓÒ ØÒØ ØÑ ÐÓ «µº Ì Ò ÓÒØÖ Ø ØÓ ÒÚ ÑÐØÓÒ ÛÖ Æ ÔÖÓÔÓÖØÓÒÐ ØÓ ½«µº ÁÒ ÑÒÝ Ø ÑÐØÓÒ «ÓÖØ ÔÖ ÖÔÐØÓÒ ØÖ ÒÔÒÒØ Ó Ø ÖÖØÝ ÔÖÑØÖ ÓÖ ÖÓÛ ÚÖÝ ÛÐÝ ÛØ Ø ºº ¾ µº ÀÓÛÚÖ Ò ÛÖ Ø ÖÓÛØ Ó «ÓÖØ ØÒØÐ ÛØ ÒÖ Ò ºº ¾ Ò Ø ÔÔÖµ Ø ÑÓÖ Ö ØÓ ÛÓÖ µ ÎÖ «µ Ò Ø Ó ÎÖ «µ Ò ½¼µ ºº ¾ µº ÀÖ ÛÓÖ µ ÒÓØ Ø ÜÔØ ÓÑÔØØÓÒÐ «ÓÖØ ÔÖ ÑÐØÓÒ ÖÔÐØÓÒ ÒØÓÒ Ó º ÁÒ ØØ ½¼µ ÓÑ ÐÑ Ò ½ ÐÓ ÛÓÖ µ ÎÖ «µ µ ÐÓ «¾ µµ ½ ½½µ ½¼

14 Á «µ Ø ½½µ ØÒ Ø ÐÐ ÛÓÖ¹ÒÓÖÑÐÞ ÝÑÔØÓØÐÐÝ ÓÔØÑк ÑÒØÓÒ Ò Ø ÁÒØÖÓØÓÒ Û Ú ÒÓØ Ò Ð ØÓ Ò ÛÓÖ¹ÒÓÖÑÐÞ ÝÑÔØÓØÐÐÝ ÓÔØÑÐ ÑÐØÓÒ Ð¹ ÓÖØÑ ÓÖ Ø Á»Á»½ Ò Ò Û ÒØÖÓ Ø ÛÖ ÖØÖÓÒ ÛÓÖ¹ÒÓÖÑÐÞ ÐÖ Ø ÝÑÔØÓØ ÓÔØÑÐØÝ Ò ÔÖÓÚ ØØ Ø Ø ÒÖ ÖØÒ ÓÒØÓÒ º ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÒØÓÒ ØÒ Ó Æ Ø ÑÜÑÑ ÝÑÔØÓØ ÖÐØÚ ØØ ÓÒ ÛÐÐÒ ØÓ ØÓÐÖØ Ò Ø ÑÐØÓÒº ÒØÓÒ º¾ ÄÖ Ø ÝÑÔØÓØÐÐÝ ÓÔØÑÐ ÄØ Æ ¾ ¼ ½µ Ü ÓÒ ØÒغ Á ½º ØÖ Ü Ø ÓÑÔÓ ØÓÒ Ó «µ ÒØÓ ØÛÓ ÔÓ ØÚ ÕÒØØ «µ µ µ ºØº ÐÑ Ô ½ µ «µ Æ ¾º ØÖ Ü Ø Ò Ò ØÑØÓÖ µ Ó µ ØØ ºÓº ºº ÐÑ Ò ½ ÐÓ ÎÖ µ µ ÐÓ ¾ µµ ½ ½¾µ ØÒ µ ØÓ ÐÖ Ø ÝÑÔØÓØÐÐÝ ÓÔØÑÐ ØÑØÓÖ Ó «µº ÁÒ ÒÒ ÛÓÖ¹ÒÓÖÑÐÞ ÐÖ Ø ÝÑÔØÓØ ÓÔØÑÐØÝ Û ÑÔÐÝ ÖÔÐ ÎÖ µ ÝÛÓÖ µ ÎÖ µ Ò ½¾µº ÄØ «µ Ò ÝÑÔØÓØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ØÓ «µ ºº «µ «µº ËÒ «µ ÑÝ ÖÖ Ò ÝÑÔØÓØÐÐÝ Ò ØÑØÓÖ ÛØ ÞÖÓ ÚÖÒ Ø Ò Ò ½¾µ ØØ Ø Ð Ó ÐÖ Ø ºÓº ÍÒÐ Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ò Ø ÐعØÐ ØØÒ Û Ö ÝÑÔØÓØ Ò Ø ÐÓ ºº ÐÓ «µ ÐÓ «µµ Ò Ø ÚݹØÐ ØØÒ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ØØ Ø Ý «µ «µ ºº µµ Ó Ü Ø Ò Ò Ö ÓÑÔØØÚ ÛØ ÐÖ Ø ºÓº ÖÖ ÚÒØ ÑÐØÓÒ ÑØÓ º Ï ÒÓÛ Ö Ý Ø ÚÒØ Ò ÚÒØ Ó º ÚÒ Û ÓÑ Ô ÛØ ºÓº ÑÐØÓÒ ÑØÓ Ò ÓÒØÖ Ø ØÓ ÐÖ Ø ºÓº ÑÐØÓÒ ÑØÓ µ ÓÖ Ø ÚݹØÐ ÝÑÔØÓØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ú ÖÐØÚ ÓÒ ØÓ ÞÖÓ ÛÖ ÝÑÔ¹ ØÓØ ÓÔØÑÐØÝ ÛÖ ØÒ ÓÒ ÖÐØÚ ÖÖÓÖ Ò Ø ÑÐØÓÒº Ð Ó ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ø ÒÐÐ ÓÑÔØØÓÒ ØÑ ÓÑÔÖ ØÓ ÑÐØÓÒº ËÓ Ø ÓÒÐÝ ÚÒØ Ó ÑÐØÓÒ ÑØÓ ÓÖ Ü Ý Ø ¼ µ Ò Ò Ø ÔÖØÐ ÖÒ Ò ÓÒØÖ Ø ØÓ ½µº ÌÒ Ø ÖÐØÚ Ò Ø ÝÑÔØÓØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ºº «¼ µ «¼ µµ«¼ µ Ð Ó Ü Ò ÝÓÒ ÓÖ ÓÒØÖÓк ÀÓÛÚÖ Ò ÑÐØÓÒ ÓÒ Ø Ó Ó Ö Ò Ø ÖÐØÚ ÖÖÓÖÝ ÖÒÒÒ ÑÓÖ ÑÐØÓÒ ºº ÔØØÒ Ò ÑÓÖ «ÓÖصº ÁÒ Ø ÔÖØÐ ÖÒ ÛÖ ÝÑÔØÓØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ö ÒÓØ ÖØ Ø ØÐÐ ÛÓÖØÛÐ ØÓ ÓÑ Ô ÛØ ºÓº ÑÐØÓÒ ØÒÕ ØÝ ÑÔÖÓÚ ÓÒ ÖÐÝ ÓÚÖ ÒÚ ÓÒ º ÑÒØÓÒ ÓÖ Ø Ò ÓÒ ÓÖ ÖØÒ Ò ¾ º ÇÒ ÛÓÐ ÔÖÖ ØÓ Ú Ø ÓÒØÖÓÐ ÓÚÖ Ø ÓÖ ÐÖ Ø ºÓº ØÒÕ Ð Óº ÀÓÛÚÖ Ò ÒØÓÒ º¾ ÓÒ Ò Ð Ó ØÒ Ó ¼ µ ØÖÑ ÓÚÖ Û ÓÒ ÒÓ ÓÒØÖÓк ËÓ ÓÒ ØÓÔ ½½

15 Ó ÒØÓÒ º¾ Û ÔÐ ÒÓØÖ ØÖÒÒØ ÖÕÖÑÒØ Ó ÚÒ Ò ØÓÒÐ ÔÖÑØÖ Ò Ø ÓÑÔÓ ØÓÒ ØØ Ú ÓÒØÖÓÐ ÓÚÖ ØÖÑ ÓÖ Ü º ÓÒØÓÒ º ØÓÒÐ ÓÒØÓÒ Ò ÒØÓÒ Ó ÐÖ Ø ÝÑÔØÓØ ÓÔØÑÐØÝ ÓÖ ÒÝ Ü ØÖ Ü Ø ÑÐÝ Ó ÓÑÔÓ ØÓÒ ÔÖÑØÖÞ Ý ºº «µ µ µµ ØØ ÐÑ Ô ½ µ «µ ¼ ÏØ Ø ÒÛ ØÓÒÐ ÓÒØÓÒ ÝÑÔØÓØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ö ÒÓ ÐÓÒÖ ÛÓÖ¹ÒÓÖÑÐÞ ÐÖ Ø ºÓº ÌÓ ÑÔÐÝ ÒÓØØÓÒ Û ÛÐÐ µ µ Ò µ µº º¾ ÁÑÔÓÖØÒ ËÑÔÐÒ Ì ÑÐØÓÒ ÑØÓ Û Ò Ø ÔÔÖ ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒº ËÔÔÓ Ø ØÓ Ø ÔÖÓ ØØ Û Û ØÓ ÑÐØ Ò ÓÒ ÓÑ ÔÖÓÐØÝ ÔÛØ Ñ Ö È º ÄØ É ÓÑ ÓØÖ Ñ Ö ÓÒ Ø Ñ ÔÖÓÐØÝ Ô ØØ È ÓÐØÐÝ ÓÒØÒÓ ÖÐØÚ ØÓɺ ÇÒ Ò ØÒ ÜÔÖ «µ É Á µµ È É ÛÖ ÈÉ ÐÐ Ø ÐÐÓÓ¹ÖØÓ Ò ÖÔØ É ÒØ ØØ Ø ÜÔØØÓÒ ÛØ Ö¹ ÔØ ØÓ Ø ÒÛ Ñ Ö Éº ÁÒ ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ ÓÒ ÒÖØ Ø ÑÔÐ ÔØ ÒÖ Ø É Ñ Ö ÓÑÔØ Ø ÐÐÓÓ¹ÖØÓ Ò Ò ØÑØ «µ Ý Ø ÑÔÐ ÑÒ Ó Ø Á µµ Èɵ³ º Ì ÒÖÐÝÒ ØÓ Ñ Ø ÚÒØ µ ØØ ÖÖ ÒÖ È µ ÒÓØ ÖÖ ÒÖ É Ò Ò ÓÖÖ ØÓ Ø Ò Ò ØÑØÓÖ Û Ú ØÓ ÑÐØÔÐÝ Ø ØÑØÓÖ Ý ÓÑ ÓÖÖØÓÒ ØÓÖ Û ØÖÒ ÓØ ØÓ Ø ÐÐÓÓ¹ÖØÓº ÁÒ Ø ÐØÖØÖ ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ ÓÖ Õ ÐÑÓ Ø ÜÐ ÚÐÝ ÐÑØ ØÓ ÜÔÓÒÒØÐ ØÛ Ø¹ Òº Ï ÐÐ ØÖØ Ø ÔÔÐØÓÒ Ó ÜÔÓÒÒØÐ ØÛ ØÒ Ý ÑÒ Ó ØÛÓ ÜÑÔÐ º ÄØ ½ ÐعØÐ ÒÓÒ¹ÒØÚ ÚÐ ººº ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÛØ ÑÓÑÒØ ÒÖØÒ ÒØÓÒ Å µ Ò Ò ØÝ º ËÔÔÓ Û Ö ÒØÖ Ø Ò Ø ÔÖÓÐØÝ È ½ µ ÓÖ ÐÖ º ÍÒÖ Ø ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ Ñ Ö Ø Ò ØÝ ÖÔÐ Ý ÚÖ ÓÒ ØØ ÜÔÓÒÒØÐÐÝ ØÛ Ø Ý Ò ÑÓÒØ Ó ºº ܵ ܵ Ü Å µ ÓÖ ÓÑ ¼º ÁÒ ØØ Ø ÐÐÓÓ¹ÖØÓ ÚÒ Ý ½ µ µ Å µ È ½ ÀÒ Ò Ò ØÑØÓÖ ÓÖ È ½ µ ÚÒ Ý Á ½ µå µ È ½ Ò Ø ÓÒ ÑÓÑÒØ ÓÒ Ý Á ½ µå µ ¾ ¾ È ½ Å µ ¾ ¾ ½¾

16 ÌÒ ÓÖ ÚÒ Ò ÓÒ Ò ÓÓ Ó ØÓ ÑÒÑÞ Ø ÓÒ ÑÓÑÒغ ËÑÐÖ ÑØÓ ÓÐ ÓÖ Ø Á»Á»½ Õ ÛØ ÐعØÐ ÖÚ ØÑ Ò ÐعØÐ ÒØÖÖÖÚÐ ØÑ ÛÖ ÓÒ ÑÐØ Ø ÖÒÓÑ ÛÐ Å Ò µ ÑÒØÓÒ Ò ËØÓÒ ¾º½ ÖØÐÝ Ø Ò ÜÔÓÒÒØÐÐÝ ØÛ Ø ÚÖ ÓÒ Ó Ò º ÁÒ Ø Ø ÓÔØÑÐ ÓÒ ØØ Ø Å µå µ ½Ò ¼ Ø Ò ÓÛÒ ØØ Ò ÒÕ ÓÐØÓÒ Ü Ø ÒÖ ÖÐÝ ÒÖÐ ÓÒØÓÒ º Ì ØÒ ÜÔÓÒÒØÐÐÝ ØÛ Ø Ý Ò Ø Ý º ÀÓÛÚÖ ÔÓÒØ ÓØ ÖÐÖ ÜÔÓÒÒØÐ ØÛ ØÒ ÐÑØ ØÓ ÖÒÓÑ ÚÖÐ Û Ú ØÐ ØØ Ý Ø Ò ÜÔÓÒÒØÐ ÓÖ ØÖ ÖØ ØÒ ÓÒ Ò ÓÑ Ô ÛØ ÒÓÖÑÐÞÒ ÓÒ ØÒØ ØØ ØÖÒ ÓØ ØÓ Ø ÑÓÑÒØ ÒÖØÒ ÒØÓÒº ËÜÔÓÒÒØÐ ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ð ØÓ Ú ÒØ ÒÓÖÑÐÞÒ ÓÒ ØÒغ ÁÒ ÑÒØÓÒ Ò Ø ÁÒØÖÓØÓÒ ÓÒ ÑÝ ÞÖ ÖØ ØÛ ØÒ ÀÊ̵ ÛÖ Ø ÒÛ ØÖØÓÒ ÚÒ Ý ½µº Ì Ò ØÝ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ ÚÒ Ý Üµ ½ µ ܵ ½ µ ܵ ½ µ ÓÖ ½ ÜÔÓÒÒØÐ ÛØ Ò ØÝ ÀÊÌ Ð ØÓ ÐÐÓÓ¹ÖØÓ Ó ½ µ ½ µ Ò Ø Ò Ò ØÑØÓÖ ÓÖ È ½ µ ÚÒ Ý ½ µ µ Á ½ µ ½ µ È ½ µ Á ½ µ ÍÒÖ ÓÑ ÑÐ ÖÐÖØÝ ÓÒØÓÒ ÓÖ Ø Ó Ó ½ µ ÛÖ ÒÝ ÔÓ ØÚ ÓÒ ØÒØ ÀÊÌ ÔÖÓÚ ØÓ ºÓº ÓÖ ØÑØÒ È ½ µ Ò ¾ º ÏØ ÐÝ ÞÖ ÖØ ØÛ ØÒ ÏÀÊ̵ ÜØÒ ÀÊÌ Ý ÒØÖÓÒ ÛØÒ Ô¹ ÖÑØÖ Û Ò ÐÝÒ ÔÖÑØÖ Ü Ó Ò ÒØÓÒ Ó º Ì ÏÀÊÌ Ò ØÝ Ò Ý Üµ Ü Üµ ½ Û ÓÖ Ü Ü ½ Ü µ ½ Û ÁÒ ¾ Ü Ø µ Ü µ ¾ ÐÓ ½µ ܵ Ü µ ÓÖ ÜÜ ½µ ÛÖ ÓÑ ÓÒ ØÒØ Ø ÒØÒØÓÒ Ò ØØ Ü µ ÓÐ ÖÓÛ Ø Ø ÖØ Ó ÐÓ µµº ÆÓØ ØØ Ò Ø È Ü µ Ü µ ½ Û ½ ½ Û ½µ Ò È Ü µ Û ½ Û ½µ Á Û ÐØ Æ ÓÑØÖÐÐÝ ØÖØ ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÛØ È Æ µ ½ ØÒ Ø ÛÐйÒÓÛÒ ÓÖ Ø Å»Á»½ Õ ØØ ºº ¾¾ µ µ ÓÖ ¼ È Ï µè ½ Æ µ ½µ ½

17 ÛÖ Ø ÕÒ Ó ººº ÖÒÓÑ ÚÖÐ µ Ö ØÖØ Ø ÒØÖØ ØÐ Ó Ø ÖÚ¹ØÑ ØÖØÓÒº ÁÒ ¾ Ø ÔÖÓÚ ØØ ÓÖ ÚÒ Ý ½µ Ò ÓÖ ÖØÒ Ó Ó Ü Ò Û ÒÔÒÒØ Ó µ ÏÀÊÌ ºÓº ÓÖ ØÑØÒ È ½ Æ µ ÒÖ ÓÑ ÑÐ ÖÐÖØÝ ÓÒØÓÒ º ÍÒÓÖØÒØÐÝ Ø Ö ÐØ ÒÒÓØ ÔÔÐ ØÓ Ø Á»Á»½ Õ Ò ÓÖ ÒÓÒ¹ÈÓ ÓÒ ÖÖÚÐ Ø ³ ÒÓ ÐÓÒÖ Ú ØÒØÖعØÐ ØÖØÓÒ Ó Ø ÖÚ ØÑ Ø ÒÓØÖ ØÖØÓÒ ÓÖ Û ÒÓ ÜÔÐØ ÓÖÑ ÒÓÛÒ Ò ÒÖк È Æ µ ½ µ ÓÖ ¼ Ò ÓÑ ÓÖ Û Ò ÒÓ ÜÔÐØ ÜÔÖ ÓÒ ÒÓÛÒº Ì ØÒÕ Ò Ð Ó ÖÐÝ ÓÒ ½µ Ò Ò Ö ÓÒÐÝ ÔÔÐÐ ØÓ Å»Á»½ Õ º Ì ËÑÐØÓÒ ÐÓÖØÑ Ò ÎÖÒ ÓÒ ÓÖ Ø Á»Á»½ ÑÒØÓÒ Ò ËØÓÒ ¾º½ Û ØÑØ È Ï µ Ý ÖØÐÝ ÑÐØÒ Ø ÖÒÓÑ ÛÐ Å Ò µ Ò½ Ò ØÑØ È Ô Ò½ Å Ò µ È µ ½µ Ò Ø Ó Ò ÜÔÖ ÓÒ Ð ½µµº Ï ÏÀÊÌ ÓÖ Ø ÖÚ ØÑ ºº Û Ø Ò ØÝ Ü Üµ ÚÒ Ò ½µ ܵ ÒÓÛ Ø ÖÚ¹ØÑ ØÖØÓÒµ ÓÖ ÓÑ Ô Û Ò Ü ØÓ ÑÐØ Ø ÖÚ ØÑ º Ì ÖÕÖ ÓÑ ØÖÒÒØ ÓÒØÓÒ ÓÒ Ø Ó Ó Ü Ò ÒÐ Ø Ò ¾ ÖÕÖ Û Û ØÓ ÔÒ ÓÒ º Ï Ö ÐØÖ Ò Ø ØÓÒ ÛÝ Û Ó ÒÓØ ÔÔÐÝ ÒÝ Ò Ó Ñ Ö ØÓ Ø ÒØÖÖÖÚйØÑ ØÖØÓÒº ÄØ É Ø ÒÛ ÔÖÓÐØÝ Ñ Ö ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ ÔÔÐÝÒ ÏÀÊÌ ØÓ Ø ÖÚ ØÑ ÓÒ Ø ÑÔÐ ÔØ Ó Å Ò µº ÄØ ÒÓØ Ø Ö ÐØÒ ÐÐÓÓ¹ÖØÓº ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÔÖÓÚ ÚÖÒ ÖØÓÒ Û Ú ØÓ ÔÔÖ ÓÒ É ¾ Á µ ½µ Ò Ò ÔÔÖÓÔÖØ ÑÒÒÖº ÁØ Ð ØÓ ÖÛÖØ É ¾ Á µ ½µ Á µ ½µ Ò Û ÒÓÛ Ø ÝÑÔØÓØ Ò ÓÒØÓÒе ØØÒ¹ØÑ ØÖØÓÒ ÒÖ Ø ÓÐ Ñ Ö Ø Û Ó ÒÓØ ÒÓÛ Ø ÒÖ Ø ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ Ñ Öº ÆÓØ ØØ Á µ ½µ È µ ½µ ½ ½ µ È µ µ µ µ ÓÖ Ø ÒØÓÒ Ó È µ µµº ÀÒ Ò ÓÖÖ ØÓ ÓØÒ ÚÖÒ ÖØÓÒ Ø ÆÒØ ØÓÔÖÓÚ ½ ½ µ È µ µ µ ½ Ò ÒÚ ÑÐØÓÒ Ú ÓÒ ÑÓÑÒØ Ó È µ ½µº ÁÒ Ø Û ÔÖÓÚ Ø ØÖÓÒÖ Ö ÐØ Ó ÛÓÖ¹ÒÓÖÑÐÞµ ÐÖ Ø ºÓº ÓÑÔÓ ØÓÒ ÛÖ È µ ½µ «µ µ µ µ È µ ¼ µµ µ È ¼ µ µ ½µ ½µ ÓÖ ÒÝ ÔÖ ÐØ ÝÑÔØÓØ ÖÐØÚ Æ Û ÛÐÐ Ø ½

18 Ò ¼ µ Í Ò µ Û Ú µ ÐÓ Æ µ «µ È ¼ µ µ ½µ È µ ½µ µðóæ ½ µ ½µ µ È µ ¼ µ µ ½µ È µ µ ¼ µ µ µ È µ µ ÐÓ Æ Æ ½ Ø Ø ÝÒ ÈÖØ ½ Ó ÒØÓÒ º¾º Ï ÛÐÐ ÓÛ ØØ µ È µ ¼ µµ ÑÝ ØÑØ ÛÓÖ¹ÒÓÖÑÐÞµ ºÓº ØÑØÓÖ ÓÖ È µ ½µº Ð Ó ÒÓØ ØØ ÐØÒ ¼ µ µðóæ µðóæ ½ µ Ò ÏÀÊÌ Ø ÚÒ ÛÓÖ¹ÒÓÖÑÐÞµ ÐÖ Ø ºÓº Ú Ø ÜÐØÝ ÖÕÖ ØÓ Ð ÐÐ ÓÒØÓÒ º ÓÖ ÒÝ Ü º ÓÖ ÑÔÐØÝ Û ÛÐÐ ½ Ø ÐÐ Ø Ö ÐØ Ò ÔÖÓÓ Ó ØÖÓ ÛØ Æ ÖÔÐ Ý Æ º Ò ÑÔÓÖØÒØ Õ ØÓÒ Ò Ò ÏÀÊÌ Ø Ó Ó Ø ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ ÔÖÑØÖ Û Ò Ü º ÁØ ØÒÖ ÒØØÓÒ Ò ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ ÓÖ ÖÖ ÚÒØ ÑÐØÓÒ ØØ Ø ÒÛ Ñ Ö Û ÐØ ÓÐ Ò ÑÔÐ ÔØ ØÓ ÑÑ ÐÓ ÐÝ ÔÓ Ð Ø ÑÔÐ ÔØ ÒÖ Ø ÓÖÒÐ Ñ Ö ÓÒØÓÒ ÓÒ Ø ÖÖ ÚÒØ ÔÔÒÒº Ì ÔÖÑØÖ Û Ò Ü Ö ÐØ ÔÒ Ø Ò ÑÒº Í Ò Ö ÐØ ÖÓÑ ÓÒ Ò Ö ØÐÐÝ Ö ØØ Ø ÔÖÓÐØÝ ÐÛÓØ ÒØÖÖÖÚÐ ØÑ ÒÖ Ø È µ ¹Ñ Ö ÖØÖ ÐÓ ØÓ Ø ÔÖÓÐØÝ ÐÛ Ó Ø ÒØÖÖÖÚÐ ØÑ ÒÖ Ø ÓÖÒÐ ÒÓÒØÓÒ Ñ Ö Ø Û Ó ÒÓØ ÔÔÐÝ ÒÝ ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ ØÓ Ø ÒØÖÖÖÚÐ ØÑ º ÓÖ Ö ÓÒ ÑÐÖ ØÓ ØÓ Ò ¾ Û ÚÒ Ý Ø ÕØÓÒ ½ ½ µ ÖØÖÑÓÖ Û Ö ØØ Û ÓÐ ÓÑ ÑÐÐÖ ÓÖ ÖÓÛÒ Ò º Ì Ò ÒØØÚÐÝ Ò ÓÐÐÓÛ ËÒ µ ØÒ ØÓ Ò ÒØÝ Ó ØÓ Ò ÒØÝ ËØÓÒ ¾º Ò µ Ò Ö Ò ÒØÓÒ Ó Û Ô Üµ ÖÓÑ µ Ø ÓÐÐÓÛ ØØ ÐÖ Ò»ÓÖ ÐÖ ØÒ ØÓ Ú ÑÓÖ Ñ Ó Ø ÓÒØÓÒ ØØÒ¹ØÑ ØÖØÓÒ ØÓ ÚÐ º ÌÖÓÖ Ø ÖÚ ØÑ Ò Ø ÖÖ ÚÒØ ØÓ ÔÔÒ Ð Ó ØÒ ØÓ Ø ÔÐ ÐØÖº ËÒ Û ÓÒØÖÓÐÐÒ Ø Ò Ó ÖÚ ØÑ ºº ÖÚ ØÑ ÐÖÖ ØÒ Ü µ Ø Ñ Ò ØÓ ÛÖØ Û ÒØÓÒ Ó Ò º ÑÐÐÖ ÚÐ Ó Û Ö Ø Ò Ó ÖÚ ØÑ ÐÖÖ ØÒ Ü ÓØ ÖÚ ØÑ Ò Ø ÖÒÓÑ ÛÐ ØÓ Ü ØÒ ØÓ ÔÔÒ ÐØÖº ÓÒ ÕÒ Ø Ñ Ò ØÓ Ø ÑÐÐÖ Û ÓÖ ÐÖÖ Ò»ÓÖ º ÁÒ Ø Û ÛÐÐ ÓÛ ØØØÓ ÓØÒ ÛÓÖ¹ÒÓÖÑÐÞ ÐÖ Ø ºÓº Ø Æ ØÓ Û Û ÚÒ Ý Û ½ µ ½ ½µ ¾¼µ ¾½µ

19 ÛÖ ½ ÓÑ ÔÓ ØÚ ÓÒ ØÒغ Ï ÛÐÐ Ò Ø ØÖØÓÒ ÒØÓÒ ØÓ Ø Ý Ø ÓÐÐÓÛÒ ÑÔØÓÒº ÑÔØÓÒ Ì µ ØØ ØÖ Ü Ø ÓÑ ÓÒ ØÒØ ½ Ø ÝÒ µ ½ ÐÑ ½ Û ¼ ÓÖ Ò ØÒ ÓÖ Ø ÏÐÐ ÖÚ ØÑ ÛØ Üµ ½ Ü«ÑÔØÓÒ ÓÐ ÛØ ½«ºµ ÓÖ Ö ÓÒ ÑÐÖ ØÓ ØÓ Ò ¾ Û ÛÒØ Ü µ» ÐÓ µº ÁÒ ÔÖØÐÖ Û Ü Ø ÝÒ Ü µ ÐÓ µ ¾¾µ ÛÖ Ø ÓÒ ØÒØ Ò ÑÔØÓÒ º ËÒ Üµ ÐÓ ½ Ü ½ ÐÓ µ ½ µ ܵµ Û Ò Ð ÖÔÖ ÒØØÓÒ Ó Ü ÖÓÑ Ø ÓÑÔØØÓÒÐ ÔÓÒØ Ó ÚÛº ÆÓØ ØØ Ü Ó ØÓ Ò ÒØÝ Ó ØÓ Ò ÒØÝ µ ½º ÒÐÐÝ Û ÛÐÐ Ð Ó Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÑÔØÓÒ ÓÖ Ö ÓÒ ØØ ÛÐÐ ÓÑ ÐÖ ÐØÖº ÑÔØÓÒ Ì µ Ò ÜÐÖÝ ÒØÓÒ µ ØØ µü ¼ ½µ ÑÔØÓÒ Ø Ý Ø ÓÑÑÓÒÐÝ ÜÔÓÒÒØÐ ØÖØÓÒ Ò Å Ñе Ð ØÏÐÐ Ò Ø ÐÓÒÓÖÑÐ ØÖØÓÒº ÓÐÐÓÛ Ì ÐÓÖØÑ ÓÖ ØÑØÒ È µ ½µ Ò Ø ÓÚ ÚÒ ÚÐ Ó Û Ò Ü ÐÓÖØÑ ½ ÏØ ÐÝ ÞÖ ÖØ ØÛ ØÒ Ó Ø ÖÚ ØÑ Ò È ½ ½º ÖÛ ººº ÑÔÐ ½ ÖÓÑ Ø ÒØÖÖÖÚйØÑ ØÖØÓÒ Ò ººº ÑÔÐ ½ Ò Ø Ò ØÝ Ü Üµ ÛÖ Ø ÑÒÑÑ Ó ¼ µ Ò ÑÒ µ ¾º ÓÑÔØ Ø ÐÐÓÓ¹ÖØÓ ÚÒ Ý Ó ½µ Ü ½µ µ Ü µ º Ò ÚÖ Ó ÑÒÝ ÒÔÒÒØ ÑÔÐ Ó ÁÈ ½ µ ÓÖ È µ ¼ µµ Û Ò ØÑØÓÖ ÓÖ È µ ½µº Ò Ò ØÑØÓÖ ÌÓÖÑ º½ ÐÓÖØÑ ½ Ö ÐØ Ò ÛÓÖ¹ÒÓÖÑÐÞ ÐÖ Ø ºÓº ØÑØÓÖ ÓÖ È µ ½µ ÛØ µ È µ ¼ µµ Ò µ È ¼ µ µ ½µº ½

20 ÑÒØÓÒ ÓÖ Ø ÓÒÐÝ ØÒ Û Ò ØÓ ÓÛÒ ØØ Ø ØÑØÓÖ Ó È µ ¼ µµ ÛÓÖ¹ÒÓÖÑÐÞ ºÓº Ì ÓÖÑÐ ÔÖÓÓ ÚÒ Ò ÔÔÒÜ º ÐÓÛ Û Ö Ø ÔÔÖÓº Ö Ø Û ÔÖØØÓÒ Ø Ø µ ÒØÓ ÚÖÐ Ø Ò ÖÚ ÚÖÒ ÓÒ ÓÒ Ó Ø Ø º ÄØ Ò Ø Ø Ó ÑÔÐ ÔØ Ó Å Ò ÛÖ µ Ò Ø ÒÑÖ Ó Ø Ö Ø ÖÚ ØÑ Ö ØÒ Ü ÕÐ Ò Ò º Ò Ò½ Ò ½ ½ Ò ¼ ½ ½ ¼ Ø ¼ µ ½ Ò ¼ µº ÓÖ ÒÓØØÓÒÐ ÓÒÚÒÒ Û Ñ ØØ ¼ µ ÐÛÝ Ò ÒØÖ Úк ÁÒ Ø ÛÝ Û Ö Ð ØÓ ÔÖØØÓÒ Ø ÖÖ ÚÒØ µ ¼ ÒØÓ ØÛÓ Ø º Ì ØÛÓ Ø Ö µ ¼ µ ¼ µ ½ Ò ¼ µ ¼ µ Ï ØÒ ØÓÐÐÓÛÒ ØÔ ØÓ ÔÔÖ ÓÒ Á µ ¼ µµ Ö Ø Û ÔÔÖ ÓÒ Á Òµ ÓÖ Ò ½º Ï ÓÛ ØØ Ø ÔÔÖ ÓÒ ÓÖ Ò ½ Ò Ð Ó ÓÖ ÔÔÖ ÓÒÒ Á Òµ ÓÖ Ò ¾º Ë ÕÒØÐÝ ÛÖÚ Ò ÔÔÖ ÓÒ ÓÒ Á µá µ ¼ µµ Ý ÑÑÒ Ô Ø ÓÒ ÓÒ Á µ ÓÖ ¼ µº Ï Ð Ó ÓÛ ØØ ÓÖ ÐÖ ÒÓ ¼ µ ¼ µ Ò Ò È ¼ µ ¼ µµ ¼ Ì Ö ÐØ ÓÐÐÓÛ ÖØÐÝ ÖÓÑ ÑÔØÓÒ º ÐÐ Ø ÑÑÖÞ Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ÔÖÓÔÓ ØÓÒº Ì ÔÖÓÓ ÚÒ Ò ÔÔÒÜ º ÈÖÓÔÓ ØÓÒ º¾ ÓÖ ÐÖ ÒÓ µ Á µá µ ¼ µµ à ½ µ µ Á µ ¼ µü Ü µ º ÛÖ Ã ½ ÓÑ ÔÓ ØÚ ÓÒ ØÒØ ºº ÕÒØØÝ ÒÔÒÒØ Ó µ Ò µ Á ¼ µá µ ¼ µµ ¼ Ì ºÓº ÔÖÓÔÖØÝ ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ø ØØ ÜÔ ¼ µü Ü µµ ÜÔ µµ ÜÔ Á µµ Ò È µ ½µ Ö ÝÑÔØÓØÐÐÝ ÕÚÐÒØ Ò Ø ÐÓ Ò Ø ÖØ Ó ÒÖ Ó µ µ Ñ ÐÓÛÖ ØÒ Ø ÖØ Ó Ö Ó ÜÔ Á µµº ÈÖØÐ ÁÒ Ø ØÓÒ Û Ø ÑÓÖ ÔÖØÐ ÔØ Ó Ø ÏÀÊÌ ÑÐØÓÒ ÐÓÖØѺ ÁÒ ÓÖÖ ØÓ ÔÖÓÚ ØØ ÐÓÖØÑ ½ ÐÖ Ø ÛÓÖ¹ÒÓÖÑÐÞ ºÓº Û Ñ Ó Ø Ø ØØ ÓÖ ÐÐ ÐÖ ÒÓ Ý ÐÖÖ ØÒ ¼ µ ¼ µ ¼ µ ÀÓÛÚÖ Ò ÐÐ Ø ÜÔÖÑÒØÐ Ö ÐØ Û ÔÖ ÒØ ÓÖ ÏÐÐ ÖÚ ØÑ Ø ØÐ ÚÐ Ó ÑÐÐÖ ØÒ ¼ º Ì Ø ÔÓ Ð ØØ ÓÖ ÔÖØÐ ÚÐ Ó ÐÓÖØÑ ½ Ò ÐÓØ Ó ÚÖÒ ÓÒ Ø Ø ¼ µ ¼ µ ÁÒ ËØÓÒ º½ ½

21 Û ÖÚ Ò ÔÔÖ ÓÒ ÓÒ È ¼ µ Ò Ò ÔÔÖ ÓÒ ÓÒ Ø ÚÖÒ Ó ÐÓÖØÑ ½ ÓÒ Ø Ø ¼ µ ¼ µ ØØ ÓÐ ÓÖ ÐÐ ÁÒ Ø ÔÖÚÓ ØÓÒ Û ÓÒÐÝ Ú ÓÑ Ö ØÖØÓÒ ÓÒ Ø ÚÐ Ó ÓÖ ÔÖÑØÖ º ÁÒ ËØÓÒ º¾ º Ò º Û Ú ÓÑ Ö Ø ÖÑÒØ ØÓ ÓÓ ØÑ Ò Ø Ø ÔÓ Ð ÛÝ Ò Ø ÕÐØÝ Ó ÓÖ ÑÐØÓÒ Ö ÐØ Ò ÔÒ ÚÐÝ ÓÒ Ø ÔÖØÐÖ Ó Ó ÓÑ ÔÖÑØÖ ÚÒ ØÓ ÓÓ Ò ØÑ Ò Ø ÛÝ ÒÓØ Ò ÖÝ ÓÖ ÛÓÖ¹ÒÓÖÑÐÞ ÐÖ Ø ºÓºµº º½ ÍÔÔÖ ÓÒÒ È ¼ µ Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÚÖÒ ÆÓØ ØØ ÓÒ Ø Ø ¼ ÐÐ Ø ÖÚ ØÑ Ö ÓÒ Ý Ü º ÄØ µ ÕÒ Ó ººº ÖÒÓÑ ÚÖÐ ÛØ ØÖØÓÒ Ò Ò ØÝ ÛØ Üµ ܵ Ü ÓÖ Ü µ Ü ¼ ÓÖ ÜÜ ÓÒ Ö Ø ÐØÖÒØÚ Á»Á»½ Õ ÛØ Ø ÖÚ ØÑ µ ÖÔÐ Ý µº ÁØ Ý ØÓ ØØ Ò Ü È Ü µ Ü È Ü µ Ü È Ü µ Ü È Ü µ Ü È Ü µ Ü È Ü µ Ü Ì Ò º Ì ÑÔÐ ØØ Ø ÒÛ Õ Ð Ó Øк ÄØ µ Ø ØØÒ ØÑ Ò Ø ÒÛ ÕÒ Ý ØѺ ÖÓÑ È ¼ µ ½ ½ ½ ½ È µ ½ Ü Ü µè ½ Ü Ü µ È µ ½ Ü Ü µ ½ ½ È µ µ È µ ½µ Ø ÓÐÐÓÛ ØØ È ¼ µ È µ ½µº ËÒ ÒØ ÔÔÓÖØ Ø ÑÓÑÒØ ÒÖØÒ ÒØÓÒ ÒØ ÚÖÝÛÖº Ï Ò ØÒ ÓÖ Ü µ ÚÖÒ»ÜÔØØÓÒ ÓÒÒ ÑØÓ ØØ Ð Ó ÓÖ ÐعØÐ ØÓÖݺ ÄØ Å µ Ò Å µ Ø ÑÓÑÒØ ÒÖØÒ ÒØÓÒ Ó Ò Ö ÔØÚÐݺ Ò Ü ¼ Ø ÓÐØÓÒ Ó Å µå µ ½ ¼ ¾ µ ÖÓÑ ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ ØÓÖÝ ÓÖ ÐعØÐ ØÖØÓÒ Ø ÛÐйÒÓÛÒ ØØ Ü Ø Ò ÒÕ ºº ½ Ø ÔÖÓÓ ÖÐ ÓÒ Ø ÓÒÚÜØÝ Ó Å µå µµº Ò Ø ÜÔÓÒÒØÐÐÝ ØÛ Ø Ò ØÝ Ý ÑÓÒØ Ü µ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ý Ü Üµ ܵ Ü Å Ü µ ½

22 ÓÖ ¼ Ü Ü ËÑÐÖÐÝ Ò Ø ÜÔÓÒÒØÐÐÝ ØÛ Ø Ò ØÝ Ý ÑÓÒØ Ü µ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ý Ü Üµ ܵ Ü Å Ü µ Á Û ÒÓØ ÛØ Ø ÜÔØØÓÒ ÒÖ Ø ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ Ñ Ö ØÒ È ¼ µ È µ ½µ Á µ ½µ Á µ ½µ ½ ½ µ µ µ µ Ü Å Ü µå Ü µ µ Á µ ½µ Ü Ü ¾µ Ò ¾ µ Ò Ø Ø ØØ ÓÒ Ø Ø µ ½ ½ ½ µ µ µ µ º ÁÒ Ø Û Ø ÔÖÓÚ ÔÖØ µ Ó Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÓÖÑ ÌÓÖÑ º½ ÄØ Ü Ò ÐØ Ü Ø ÒÕ ÓÐØÓÒ ØÓ ¾ µ ØÒ µ È ¼ µ Ü Ò µ Á ¼ µ ¼ µ Ü ½ ÐÓ Æµ ÈÖÓÓº ÓÖ µ ÒÓØ ØØ ÓÖ Ü Ü Üµ Ü Üµ ½ Û º ÀÒ Á ¼ µ ¼ µµ ½ Û µ ¼ µ È ¼ µ Ü ¾ ½ ½ µ ½ µ ½ ÐÓ Æ Ü ½ ÐÓ Æµ ÀÖ Û Ø Ø ØØ ½ Ü ½ µ Ü ÓÖ ÐРܼº ¾ ËÒ Û Ú ÒÓØ Ò Ð ØÓ ÓÑ Ô ÛØ Ò Ð ÔÔÖ ÓÒ ÓÒ Ü Û Ú ØÓ ÓÐÚ ¾ µ ÒÑÖÐÐݺ º¾ Ì Ó Ó ÁØ ÒÓØÛÓÖØÝ ØØ ÑÐÐÖ Ó Ó ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÑÐÐÖ Ü Ò Û Ø ÑÐÐÖ È ¼ µº Í Ò ÏÀÊÌ ÓÖ ØÑØÒ È µ ¼ µµ ÑÔÐ ØØ Ò Ø ÒÓ ÀÊÌ ÓÒ ÓÒ Ø Ø Ó ÑÔÐ ÔØ Ò ¼ º Ì ÓÒÐÝ «ÖÒ ÛØ ÒÚ ÑÐØÓÒ ØØ Ø Ò Ó ÔØ ÑÐÐÖ ÒÖ Ø ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ Ñ Ö ÓÖ ÔÓ ØÚ Û Ò ØØ ÒÖ Ø ÚÖÒ ÓÒØÖØÓÒ ØÓ ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ ÓÒ ØØ Ø Ó ÑÔÐ ÔØ º Ì Ø ØØ ÓÒ ÓÐ Ô Ø Ø ¼ ÑÐÐ ÔÓ Ð Ò Ò ØÓ ÓÓ ÖØÖ ÑÐк ÓÖ Ò ØÒ ÓÖ Ø ÏÐÐ Û Ú Ø Ö ØÖØÓÒ ½«º ÀÒ ÓÖ «Ó Ó ¾½ Ñ Ö ÓÒк ½

23 º Ì Ó Ó Û ÊÐÐ ØØ Û ½ µ ÓÖ ÓÑ ½ ¼º ÌÓ ÖÚ Ò ÔÔÖ ÓÒ ÓÒ Ø ÚÖÒ Ò ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ Ñ Ø ÖØ¹Ò Ó ½µ ÓÚÖ ½ ¼ µº ÌÒ Û Ò ØÓ ÓÓ Û ØØ ¼ µ ½ ½ Û µ Û µ È µ µ ½µ È µ µ µ ÑÐÐ ÔÓ Ð Ò Ø ÖÑÒÒ ÔÖØ ÒÓØ ÒØÓÒ Ó Û µº ËÔÔÓ Û Ø Ô¹ ÔÖÓÜÑØÓÒ È µ µ µ µ ¾µ Ò È µ µ µ µ µ Û Ö ÓØ ÓÒ µº ÌÓ ÚÓ Ø ÓÑØÖ ÖÓÛØ Ò Ó È µ µ ½µ È µ µ µ ½ Û µ µ µ ½ ½ µµ Ø ÖÕÖ ØØ µ ½ ½ ½ µ ÀÒ Û ÖÓÑÑÒ ½ ØÓ ÐØ ØØ ¾µ Ø º ÑÓÖ Ö Ò Ö Ø ÓÖ Ø Ó Ó ½ ØÓ Ø ÓÒ ØØ ÑÒÑÞ µ ÛÖ Û Ø ÔÔÖÓÜÑØÓÒ È µ µ µ µ ÛÒ ÓÒØÒ Ø ÑÒÑÞØÓÒº ÜÔØ Ò ÐÐ ÓÖ ÜÔÖÑÒØ Ø ÓÔØÑÐ ½ Ø ¾µ ÌÐ µº ¾µ º Ì Ó Ó Æ ÁÒ Ø ÔÖÖÔ Û ÔÖ ÒØ ÓÑ ÐÒ ØÓ ÓÓ Ø ÖÐØÚ Æ Á Û ÐÐÝ ÛÒØ ØÓ Ú ÖÐØÚ ÖÖÓÖ ÓÒ Ò ÒØÖÚРйÛØ ÔÓÒ Ø ØÑØ ÕÒØØݵ Ó Æ ¼ Ò Ò¹ ÑÐØÓÒ Ø Ñ Ò ØÓ ÓÓ Æ ÓÑÛØ ÑÐÐÖ ØÒ Æ ¼ Ý Æ Æ ¼ ½¼ Ï ØÒ ¼ µ µ ÐÓ Æ µðóæ ÛØ ½ ºº ¾µº ÊÐÐ ØØ Ø ØÓÖ Ø Ò ¼ µ µðóæ ÖÒØ ØØ Ø ÝÑÔØÓØ ÖÐØÚ Ð ØÒ Æ Ø ØÐ ÒÓÒ¹ ÝÑÔØÓص ÖÐØÚ ÑÝ Ö ØÒ Æº ÊÐÜÒ Ø ÑÔØÓÒ ÓÒ Ø ÖÚ¹ØÑ ØÖØÓÒ ÁÒ Ø ØÓÒ Û Ø ÑÖØ Ó ÓÑØØÒ ÑÔØÓÒ µ ½ Ò º Ï ÓÛ ØØ ÐØÓ ÓÖ ÔÖÚÓ ÒÐÝ ÒÓØ ÚÐ ÒÝÑÓÖ ÓÑØØÒ ÑÔØÓÒ ÑÝ Ð ØÓ Ò ÆÒØ ÐÓÖØÑ ÒÝÛݺ ÁÒ ËØÓÒ º½ Û ÐÐ ØÖØ Ø Ý ÓÒ ÖÒ ÐÓÒÓÖÑÐ ÖÚ ØÑ Ò Ø Ø ÑÓ Ø ÑÔÓÖØÒØ ØÖØÓÒ ØØ Ø ÑÔØÓÒ ½ ¾ Ò Ø ÒÓØ ÑÔØÓÒ º Ç ÓÖ ÑÐÖ ÒÐÝ Ò ÓÒ ÓÖ ÓØÖ ØÖØÓÒ º ÅÓÖ ÔÖÓÐÑØ ÐÚÒ ÓØ ÑÔØÓÒ ½ Òº ÍÒÓÖØÒØÐÝ Ø ÑÔÓÖØÒØ Ð Ó ÖÐÖÐݹÚÖÝÒ ØÖØÓÒ ÐÐ Ò Ø ØÓÖݺ Ï Ø ÔÖØÐÖ Ó ÈÖØÓ ÖÚ ØÑ Ò ËØÓÒ º¾º ¾¼

24 º½ ÄÓÒÓÖÑÐ ÖÚ ØÑ ÁÒ Ø ÔÖÖÔ Û Ñ Ø ÖÚ ØÑ ØÓ Ú ÐÓÒÓÖÑÐ ØÖØÓÒº ÊÐÐ ØØ ÑÔØÓÒ ½ Ò ¾ Ö Ø º ÁÒ ÔÔÒÜ Û ÓÛ ØØ ÑÔØÓÒ Ð Ó Ø º ÍÒÓÖØÒØÐÝ Ø Ý ØÓ ØØ ÑÔØÓÒ Ó ÒÓØ ÓÐ Ø Ò ÔÔÒÜ Û Ö Ö ØÐÐÝ ØØ ÐÓÖØÑ ½ÑÝÛÓÖ ÒÝÛݺ º¾ ÊÐÖÐݹÚÖÝÒ ÖÚ ØÑ ÓÖ ÈÖØÓ ÖÚ ØÑ µµ µü µü «½ ½µ Ò Ü Ó ØÓ Ò ÒØݺ ÀÒ ÑÔØÓÒ Ó ÒÓØ Óк Ð Ó µ µ µ ««½µ ÐÓ ½ µ ½ Ó ØÓ Ò ÒØݺ ÀÒ ÑÔØÓÒ Ó ÒÓØ Óк Í Ò ØÒÖ ØÓÖÝ Ó ÖÐÖÐݹÚÖÝÒ ØÖØÓÒ Ø Ò ÐÝ ØØ Ø Ó ØÖÓ ÓÖ Ø ÓØÖ ÖÐÖÐݹÚÖÝÒ ØÖØÓÒ º ÌÖÓÖ ÑÐÖ ÒÐÝ ÓÖ Ø ÐÓÒÓÖÑÐ ÓÑ ÑÔÓ Ðº ÁÒ ÒÑÖÐ ÜÔÖÑÒØ Ú ÐØØÐ ÓÔ ÓÖ Ø º Ú Ð Ó ÖÓÑ µ Ø ÓÐÐÓÛ ØØ ÓÐÚÒ ¼ µ ÖÓÑ Ø ÕØÓÒ È µ µ ¼ µµ Æ ½µ ¼ µ µ«æ ½«½ ½ µ µ«æ ½«½ ½ µ ÀÒ ¼ µ ÖÓÛ ÐÒÖÐÝ ÛØ Ò ÓÖ ÖÐ Ø ÚÐ Ó Ø ÔÖÑØÖ ÏÀÊÌ ÓÑ ÚÖÝ ØÑ ÓÒ ÑÒ Ò Ø Ú ÐÓØ Ó Ñ Ø ÚÐ Ó Ø ØØÒ ØѺ Ì ÑÔÐ ØØ Ø ÑÐØÓÒ «ÓÖØ ÖÓÛ ÚÖÝ Ø ÓÖ ÒÖ Ò Ì ÓÐÐÓÛÒ ØÓÖÑ ØØ ØØ ÚÒ ÓÒ Ð ØÓ ÓÑ Ô ÛØ ÑØÓ ÓÖ ØÑØÒ µ ØØ ÓÒ ÖÐØÚ ÖÖÓÖ Ø ØÐÐ Ó ÒÓØ ÖÒØ ÛÓÖ¹ÒÓÖÑÐÞ ÐÖ Ø ºÓº ÌÓÖÑ º½ ÓÒ Ö ÈÖØÓ ÖÚ ØÑ ÛØ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ¼ µ ÚÒÝ ¾µº ÓÖ ÒÝ Ò ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ ØÑØÓÖ µ Ó µ È µ ¼ µµ ÛØ Ø ÔÖÓÔÖØÝ ØØ ÛÓÖ µ» ¼ µ Ò ØØ Ø ÖÐØÚ ÖÖÓÖ Ó µ ÐÖÖ ØÒ ÓÑ ÔÓ ØÚ ÓÒ ØÒØ ÒÔÒÒØ Ó Ø µ ÒÓØ ÛÓÖ¹ÒÓÖÑÐÞ ÐÖ Ø ºÓº ØÑØÓÖ ÓÖ È µ ½µº ÈÖÓÓº ËÔÔÓ ØØ Ø ÖÐØÚ ÖÖÓÖ Ó µ ÐÖÖ ØÒ ÓÑ ÔÓ ØÚ ÓÒ ØÒØ Ã ½ º Ø ØÒ µ Ò Ø Ø ØØ ¼ µ ½ ÑÔÐÝ ØØ ØÖ Ü Ø ÔÓ ØÚ ÓÒ ØÒØ Ã ¾ Ã Ò Ã ØØ ÐÓ ÎÖ µ ÛÓÖ µµ ÐÓ Ã ÐÑ Ò ½ ÐÓ ¾ µµ ½ µ ¾ ¾ µµ ÐÓ Ã µµ ÐÑ ½ ÐÓ ¾ µµ ¾ÐÓ Ã ¾ È µ ½µµ ¾µ ¾½

25 ÛÓÖ µ» ¼ µº ÐÑ ½ ÐÓ Ã ½ µ ¾ ¾ µµ ÐÓ ¾ µµ ÐÓ Ã µµ ½ ¾ÐÓ Ã ¾ à «µ ½ ¾«½ ¾ ÜÔÖÑÒØÐ Ö ÐØ ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÔÖ ÒØ ÓÑ ÜÔÖÑÒØÐ Ö ÐØ Ò ÐÓÖØÑ ½ ½µ ÓÖ ÏÐÐ Ò ÐÓÒÓÖÑÐ ÖÚ ØÑ º Ï Ö Ø ÔÖ ÒØ Ö ÐØ ÓÖ Ø Å»Á»½ Õ Ò ÓÖ Ø Û Ò ÓÑÔÖ Ø Ö ÐØ ÛØ ØÓ ÖÓÑ ¾ Ò º ÓÖ Ø Ó ÓÑÔÖ ÓÒ Û Ð Ó ÔÖ ÒØ ØÑØ ÓÒ Ø Ø¹ÒÓÛÒ ÝÑÔØÓØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ µ ÓÖ È Ï µ ÚÒ Ý µº Ö Ò ËØÓÒ º¾ ½ Ð ØÓ ÆÒØ ÓÖ ÈÖØÓ ÖÚ ØÑ º ÀÓÛÚÖ Û ÐÑ Ò Ø ÁÒØÖÓØÓÒ ØØ Ò Ø Ó ØØÖ ÕÐØÝ ØÒ ÓÖ Ø Ó ÏÐÐ ÓÖ ÐÓÒÓÖÑÐ ÖÚ ØÑ º ÜÔÖÑÒØÐ Ö ÐØ ØØ ÓÑÔÖ ÛØ ÖØ ØÑØ Ò Ø ÐÓÖØÑ ÖÓÑ ÓÖ Å»Á»½ Ý ØÑ ØØ Ú ÈÖØÓ ÖÚ ØÑ ÔÔÓÖØ Ø ÐѺ Ï Ð Ó ÔÖ ÒØ ÓÑ ÜÑÔÐ ÓÖ ØÖÑÒ Ø ÒØÖÖÖÚÐ ØÑ Ò Û ÓÑÔÖ Ø Ö ÐØ ÛØ ØÑØ Ö ÐØÒ ÖÓÑ ÒÚÐÝ ÑÐØÒ Ø ØØÒ ØÑ Ó Ò Ø ÖÒÓÑ ÛÐ Å Ò µº ÓÖ Ø Ó ÐÖØÝ Û ÔÖ ÒØÒÌÐ ½ Ò ¾ Ð ØÓÒ Ó Ø ÜÔÓÒÒØÐ ØÖØÓÒ Ò Ø ÔÔÖº Ì ÏÐÐ ÐÓÒÓÖÑÐ Ò ÈÖØÓ ØÖØÓÒ Ò Ø Ð ØÓÒ ÓÖÖ ÔÓÒ Ö ÔØÚÐÝ ØÓ ÓÒ Ó Ø ØÖ ÑÓ Ø ÑÔÓÖØÒØ ÖÑ Ò Ø ÐØÖØÖº ÌÐ ½ «ÖÒØ ÑÔØÓÒ ÓÒ Ø ÖÚ¹ØÑ ØÖØÓÒ µ ¾Ë Á ¾Ë µ µ Úµ Úµ ¾Å Ñе ܵ ÚÒØÐÐÝ Ö Ò µü ¼ ½µ µ ½ Û ¼ ½µ ÌÐ ¾ ÏÒ Ò ÛÒ ÒÓØ ÓÖ ØÒÕ ÛÐÐ ÛÓÖ Ì ÊÓÑÒ ÒÑÖ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø ÑÔØÓÒ Ò ÌÐ ½ µ ÒÒÓØ µ µ ½ ÛÐÐ ÔÖÓÐÝ ÒÓØ ÛÓÖ µ µ µ Úµ Ò ÒÓØ Úµ µ ½ ÛÐÐ ÔÖÓÐÝ ÛÓÖ µ µ µ Úµ Úµ µ ½ ÛÓÖ¹ÒÓÖÑÐÞ ÐÖ Ø ºÓº ºº ÈÖØÓ ºº ÐÓÒÓÖÑÐ ºº ÏÐÐ ÆÓØ ØØ ÖÒÖØÚ ÑÐØÓÒ ÑØÓ ÓÖ ØÑØÒ È Ï µ ÓÒ ØÑØÒ Ø ÚÖ ÒÑÖ Ó ØÓÑÖ Ò ÖÒÖØÚ ÝÐ ÖÒÖØÚ ÝÐ ØÒ ØÓ Ø ÔÖÓ ¾¾

26 ØÛÒ ØÛÓ ÓÒ ØÚ ÔÓ Ø Û ØÓÑÖ ÖÖÚ Ø Ò ÑÔØÝ Õµ ÛØ ÛØÒ ØÑ Ö ØÒ ÔÖÓ ÚÖÝ Ò ØÐ ØÑØ º Ì Ò ØÐØÝ Ö ÐØ Ó Ø ÒÓÖÑÓ ØØÓÒ Ò ÝÐ ÐÒØ ØØ Ö Ý Ø ÜÔÓÒÒØÐ ÖÚ ØÑ º ÁÒ Û ÓÒØ ÓÑ ÜÔÖÑÒØ ØØ ÔÔÓÖØ Ø ÐÑ Ò Ò Ø ÒÓØ Ú Ð ØÓ Ø ÖÒÖØÚ ÑØÓº º½ ÏÐÐ ÖÚ ØÑ Ï ÏÐÐ ÖÚ ØÑ ÛØ Ø Ô ØÖØÓÒ ÒØÓÒ ÚÒ Ý ½ ÜÔ Ô Üµ ܼº ÁØ Ò ÐÝ ØØ ¾ Ò Ø Ð Ó ØÖØÓÒ Ø Ø ÑÔØÓÒ Ò ËØÓÒ º Ï ¼ µ ÑÜ µ ÐÓ Æ ¼ ØÓ ÖÒØ ØØ Ø ØÐ ÚÐ Ó ¼ µ ÒÓØ ØÓÓ ÑÐк Ì Ò Ð Ó ÒØÖÔÖØ ¼ µ ÑÜ µðóæ ¼ ÛÖ Û Ø Æ ¼¼¼½ ÓÖ ØØ ¼ µ ¼ Ò Æ ØØ ¼ µ ¼ ÓÖ Ø ÑÐÐÖ º Ï ¾½ ÓÒ ØÒØ ÛØ ÑÔØÓÒ º ÌÐ ÎÐ Ó Ø ÈÖÑØÖ ÓÖ Û ¾º½µ ¼¾ ¼ ¼ ½¼¼ Û ½ ½ Û ¼¼ ½ ¼ Û ¼¼½ ½ ½ Ü ¾ Ü ¾ Ü ¾ Ü ½¾ Ü ½ Ü ¼ Ü Ü ½ Ü ¾¼¼ Û ½½ ½ Û ¼ ½ ½ Û ¼¼½¼ ½ Ü ¼ Ü ¼ Ü ¼ Ü ½¾ Ü ½¾¾ Ü ¼ Ü ½ ½½ Ü ¾ ½½ Ü ¼¼ Û ¼¾ ½ Û ¼¾½ ½ ¾ Û ¼¼¼ ½ Ü Ü Ü Ü ½¾ Ü ½¼½ Ü ¼ Ü ¾¼ ¾¾ Ü ¾ ½ Ü ½½ ¼¼ Û ¼ ½ Û ¼½ ½ Û ¼¼¼ ½ Ü ¾ Ü ¾ Ü ¾ Ü ½¾ Ü ¼ Ü ¼¼ Ü ¼ Ü ¾ ½ Ü ½ Ì ÚÐ Ó Ø ÓØÖ ÔÖÑØÖ Ý Ø ÐÓÖØÑ Ö ÚÒ Ò ÌÐ º ÌÝ ÛÖ ØÖÑÒ Ò Ø Ö Ø ÔÔÖÓ Ö Ò ËØÓÒ º ÆÓØ ØØ ÓÖ Ø ÒÖÐ ÜÔÓÒÒØÐ ÏÐÐ ØÖØÓÒ ºº «½¾µ Ø ÆÐØ ØÓ ÓÑÔØ Ø ÒØÖعØÐ ØÖØÓÒº Ì ÒØ ØØ ÚÒ ÓÖ Ø Å»Á»½ ÐÓÖØÑ ½ Ö ØÓ ÑÔÐÑÒØ ØÒ Ø ÓÒ Ò Ò ¾ ÓÖ ¾

27 ÖÚ¹ØÑ ØÖØÓÒ ÓÖ Û ØÒØÖعØÐ ØÖØÓÒ ÆÐØ ØÓ ÓÑÔغ ÀÓÛÚÖ Ø ÐÐÝ Ö Ð ÆÒØ Ò ØÖÑ Ó ÈÍ ØѺ ÌÐ ØÑØ Ó È Ï µ ÓÖ Ø Å»Á»½ É ÛØ ÏÐÐ ½ ½¾µ ËÖÚ ÌÑ º ½ ØÒÕ ÖÓÑ Ø ÔÔÖ Ø ÝÑÔØÓØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ò Â¹Ë ÒÓØ Ø ØÑØÓÖ ÖÓÑ ¾ Ò ØÓ Ø ÖÐØÚÐÝ ÖØ ØÑØ Ó È Ï µ Ì ÒÑÖ Ò Ø ÔÖÒØ Ø ½ ØÑØ ÒÓØ Ø ÆÒÝ ÖØÓ ÓÚÖ ÒÚ ÑÐØÓÒº Ì ÒÑÖ Ò Ø ÔÖÒØ Ø ØÑØ ÒÓØ Ø ÖÐØÚ Óº ¼¾ ¼ ¼ ½¼¼ ½ ¾ ½ ½± ¾¾µ ½ ± µ ½ ¾ ½¼± ¼º¼µ Â¹Ë ¾ ¼ ½ ± ½½ ½ ± ½ ¾ ± ½½ ½±µ ¼¼ ±µ ½¼ ¾½±µ ¾¼¼ ½ ½ ¾¼± µ ¾ ± ½¾µ ½ ± µ Â¹Ë ½ ½± ¾ ½± ± ¾½¼±µ ½¼ ±µ ¾ ±µ ¼¼ ½ ½ ¾± ¾µ ½¾ ½± ½ µ ½ ± ½ µ Â¹Ë ½ ½± ½½ ¾± ½¾ ± ½ ½ ±µ ½±µ ½ ¼ ¾¼±µ ¼¼ ½ ½¾ ¼± ½µ ¾¼ ½½ ½± µ ½¾ ½¼ ± ½µ Â¹Ë ½¾ ¾¼± ¾¼ ½½ ½± ½ ½¼ ± ¼ ½¾ ±µ ½¾ ½¾ ¾±µ ½½ ±µ Ì Ö ÐØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ÌÐ º Ì Ö ÐØ ÖÓÑ ¾ ÒÓØ Ý Â¹Ë ÛÖ ÓÒ ½¼ ¼¼¼ ¼¼¼ ÖÔÐØÓÒ Ò ÓÖÖ ØÓ Ø ÖØ ØÑØ ÓÖ ÓÑÔÖ ÓÒ ÔÖÔÓ º ÓÖ ½ Û ¼¼ ¼¼¼ ÖÔй ØÓÒ ÓÖ ÑÐØÓÒº Ì ÔÖÒØ ØÖ Ø ØÑØ Ö Ø ÖÐØÚ Ð¹ÛØ Ó Ø ±¹ÓÒ Ò ÒØÖÚÐ ºº Ø ÖÐØÚ ÖÖÓÖ Ó Ø ØÑغ ÅÓØÚØ Ý ¾ Û Ò Ø ØÒ¹ Ö «ÓÖØ Ó ÒÝ ÑÐØÓÒ ÐÓÖØÑ Ø ÚÖÒ ÔÖ ÑÐØÓÒ ÖÔÐØÓÒ ØÑ Ø ÈÍ ØÑ ÔÖ ÑÐØÓÒ ÖÔÐØÓÒº Ì ÒÑÖ Ò Ø ÔÖÒØ Ø ½ ØÑØÓÖ ÒÓØ Ø Æ¹ ÒÝ ÖØÓ Û Ø ÖØÓ Ó Ø ØÒÖ «ÓÖØ Ó ÒÚ ÑÐØÓÒ Ò Ø ØÒÖ «ÓÖØ Ó ½º ÓÖ ÒÚ ÑÐØÓÒ Ø ØÒÖ «ÓÖØ ØÑØ Ý Ò Ø ØÑØ Ó È Ï µ ÖÓÑ Â¹Ë Ò ØÒ Ò Ø ÓÖÑÐ È Ï µ ½ È Ï µµ ÓÖ Ø ÚÖÒ ÔÖ ÖÔÐØÓÒ ÓÖ Ø ÈÍ ØÑ ÔÖ ÖÔÐØÓÒ Û ÑÐØ Ø ÖÒÓÑ ÛÐ Ô ØÓ ¼ µ ÓØÖÛ ØÖ ÔÓ ØÚ ÔÖÓÐØÝ ØØ Ø ÑÐØÓÒ ÑÝ ÒÚÖ Òµ ÛØÓØ Ò ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒº Ì ÆÒÝ ÖØÓ ÑÝ ÒØÖÔÖØ Ø ÒÑÖ Ó ØÑ ÑÓÖ ÈÍ ØÑ ÒÚ ÑÐØÓÒ ÛÐÐ Ò ØÓ ÖÒ ØÓ Ú Ø Ñ ÖÐØÚ ÖÝ ÑÐØÓÒ ÛØ Ø ÒÛ ÐÓÖØѺ Ï Ú ÒÓØ ÚÒ ÒÝ ÔÖÓÖÑÒ ÓÑÔÖ ÓÒ ÛØ Ø ÐÓÖØÑ Ò ¾ ØØ ÐÓÖØÑ Ò ÓÒÐÝ ÓÖ Ø ÔÐ Ó Å»Á»½ Ý ØÑ º ÁÒ ÑÒØÓÒ ÓÚ ÓÖ Ø Å»Á»½ Ø ÐÓÖØÑ Ò Ò ¾ Ö Ñ ØØÖº Ì ÒÑÖ Ò ¾

28 Ø ÔÖÒØ Ø ÒÓØ Ø ÖÐØÚ Ó ºº ½¼¼± «µ «µ«µ ÛÖ «µ Ø ÖØ ÑÐØÓÒ ØÑØ ÖÓÑ Â¹Ëº ØÑØ Ò ÌÐ ÓÖ ÚÐ Ó Ö ÒÓØ ÖØ ÓÖ ÐÓÛ Ò Ø ÚÒ ÒÑÖ Ó ÑÐØÓÒ ÖÔÐØÓÒ º Ì Ð Ó Ø ÓÖ Â¹Ë Ò ¼¼º ÀÓÛÚÖ ÓÖ ÐÖ Ø ÝÑÔØÓØ Ø «Ø Ò Ø ÖÝ ÑÔÖÓÚ º ÖÓÑ ÌÐÛ Ð Ó ØØ ÓÖ Ø ÚÒ Ó Ó ÖÒ¹ÐÒØ ÓØÔÖÓÖѺ Ð Ó ØÖ ÒÓÛÝ ØÓ Ò Ø ÖÐØÚ Ó Ò ÓÒØÖ Ø ÓÒ Ò ÒÖ ¼ µ ØÓ Ö Ø ÖÐØÚ µ Ò»ÓÖ ÖÒ ÑÓÖ ÑÐØÓÒ ÖÔÐØÓÒ ØÓ ÑÔÖÓÚ Ø ØÑØ ÖÓÑ ½º ÌÐ ØÑØ Ó È Ï µ ÓÖ Ø Á½ É ÛØ ÏÐÐ ½ ½¾µ ËÖÚ ÌÑ º Ì ÒÑÖ Ò Ø ÔÖÒØ Ø ½ ØÑØ ÒÓØ Ø ÆÒÝ ÖØÓº Ì ÒÑÖ Ò Ø ÔÖÒØ Ø ØÑØ ÒÓØ Ø ÖÐØÚ Ó º ½¼ ¼ ½ ½½¾ ¾± ¼µ ÒÚ ÑÐØÓÒ ½½¼ ¾± ¾¾±µ ÁÒ ÌÐÛ ÔÖ ÒØ ÒÜÑÔÐ ÛÖ Û ØÖÑÒ Ø ÒØÖÖÖÚÐ ØÑ º Ì ÚÐ Ó Ø ÔÖÑØÖ Ö Ø Ñ ÓÖ Ø Ó ÈÓ ÓÒ ÖÖÚÐ º Ï ¼¼ ¼¼¼ ÖÔÐØÓÒ ÓÖ ½ Ò ½¼¼ ¼¼¼ ¼¼¼ ÖÔÐØÓÒ ÓÖ ÒÚ ÑÐØÓÒº Ì ÐÖ ÒÑÖ Ó ÖÔÐØÓÒ ÓÖ ÒÚ ÑÐØÓÒ ÛÖ Ò ÖÝ Ò ÓÖÖ ØÓ Ø ÆÒØÐÝ ÖØ ØÑØ ÓÖ ÓÑÔÖ ÓÒ ÔÖÔÓ º Ì Ö ÐØ Ö Ð Ó ÓÑÔÖ ÛØ º ÓÖ Ø ÖÐØÚ Ó Û ÓÑÔÖ ÛØ Ø ÖÐØÚÐÝ ÖØ ÒÚ ÑÐØÓÒ ØÑغ º¾ ÄÓÒÓÖÑÐ ÖÚ ØÑ ÓÖ Ø ÐÓÒÓÖÑÐ ØÖØÓÒ Û Ø «¼ ºº Ø Ò ØÝ ÚÒ Ý Üµ ½ Ü Ô ¾ ¾ ½ ¾ ÐÓ Ü ¾ ÛØ ¾ ÐÓ µº ÇÒ Ò ØØ Ò ¾º ÁØ ÆÐØ ØÓ ÑÔÐÑÒØ ÞÖ ÖØ ØÛ ØÒ Ò Û Ú ÒÓ ÜÔÐØ ÜÔÖ ÓÒ ÓÖ º Ò ÐØÖÒØÚ Û ÔÔÐÝ ÒÓØÖ ÓÖÑ Ó ÜÔÓÒÒØÐ ØÛ ØÒ ¾ µ ØØ ÒÚÓÐÚ Ò ½ ܵ Ü Õ¾ ¾ ¾ ½ ÐÓ Ü ¾ ÛÖ ½ µº Ï Ø Û ¼ ÔÔÒÜ ÓÖ ÑÓØÚØÓÒ ÓÖ Ø Óµ Ò Ð Ò Ø ÏÐÐ Û Ø ¼ µ ÑÜ µðóæ ¼º Ï Ð Ó ¾½º ÌÓ ÓÑÔÖ Ò ÛÖ Û Ø ÓÖÖ ØØ Ø ÓÒØÓÒÒ ÐÓÖØÑ ÖÓÑ Û ÓÒ Ø ÈÓÐÐÞ¹ÃÒØÒ ¾

29 ØÖÒ ÓÖÑØÓÒº Ï ÒÓØ Ø ÐÓÖØÑ Ý ¹ºÏ ÖÖ Ø ÖÖ ØÓ ØØ ÔÔÖ ÓÖ ØÐ ÓÒ Ø ÐÓÖØѺ ÌÐ ØÑØ Ó È Ï µ ÓÖ Ø Å»Á»½ É ÛØ ÐÓÒÓÖÑÐ ¼ ÐÓ µ ËÖÚ ÌÑ º ½ ØÒÕ ÖÓÑ Ø ÔÔÖ Ø ÝÑÔØÓØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ò ¹ ÒÓØ Ø ØÑØÓÖ ÖÓÑ Ò ØÓ Ø ÖÐØÚÐÝ ÖØ ØÑØ Ó È Ï µ Ì ÒÑÖ Ò Ø ÔÖÒØ Ø ½ ØÑØ ÒÓØ Ø ÆÒÝ ÖØÓº Ì ÒÑÖ Ò Ø ÔÖÒØ Ø ØÑØ ÒÓØ Ø ÖÐØÚ Óº ¼¾ ¼ ¼ ½¼¼ ½ ½ ½¼± µ ½¼ ¼± µ ½ ¾± ¼º¼ µ ¹ ¼ ¾ ± ½½ ¾ ± ½± ¾ ¾±µ ¾±µ ¾ ¾±µ ¾¼¼ ½ ± ½¾µ ½¾ ¾± ¾µ ¾± µ ¹ ¾ ½± ½¾ ½± ½ ± ¾±µ ½¼ ½ ±µ ½ ±µ ¼¼ ½ ¾ ½¼½± ¾µ ½¼ ± ¼¾µ ¾ ± ½½¾µ ¹ ½ ± ½¼ ½± ½ ¼± ¾ ±µ ½ ¾±µ ¾ ¾±µ ¼¼ ½ ¾½ ¾± µ ¼¼ ½± ¾¾ µ ¾½ ½¾± ¾µ ¹ ¾¾¾ ½¼± ¼ ½± ¾¾ ¾½± ¾½ ½±µ ±µ ½ ½ ±µ ÓÖ ¹ Ò ÓÖÖ ØÓ ÖÛ ÖÓÑ Á Û ÒÑÖÐ ÒØÖØÓÒº ËÒ Ø ÑØÓ ÖØÖ ØÑ ÓÒ ÑÒ Û ÓÒÐÝ ½ ¼¼¼ ¼¼¼ ÖÔÐØÓÒ ÓÖ ¹º ÓÖ ½ Û ½¼¼ ¼¼¼ ÖÔÐØÓÒ ÓÖ ¾ Ò Ò ¼ ¼¼¼ ÖÔÐØÓÒ ÓÖ º Ì Ö ÐØ Ö ÔÖ ÒØ Ò ÌÐ º ÍÒÖ ØÑØÓÒ Ó ½ ÑÓÖ ÚÖ ØÒ ÓÖ Ø ÏÐÐ Ø ÓÖ ÚÐ Ó Ò ÑÓÖØ ÚÐ Ó Ø ØÑØ Ñ ØÓ ÔÖØØÝ ÓÓº ÆÓØ ØØ Ø Ð Ó ÖÓÒ ÛÖ Ø ÝÑÔØÓØ ØÑØÓÒ ÔÖÓÖÑ ÕØ ÛÐк ÀÒ ÓÖ Ø Ó ÐÓÒÓÖÑÐ ØÖØÓÒ Ø ÓÒÐÝ ÚÒØ Ó Ò ½ ÓÚÖ ØØ ÓÒ Ò Ö Ø ÖÐØÚ ÖÖÓÖ Ý Ò ÐÖÖ ÒÑÖ Ó ÖÔÐØÓÒ Ò»ÓÖ Ö Ø ÖÐØÚ Ý ÒÖ Ò ¼ µ ÛÐ Ø ÖÐØÚ Ó ÝÓÒ ÓÖ ÓÒØÖÓк ÁÒ ÌÐÛ ÔÖ ÒØ ÒÜÑÔÐ ÛÖ Û ØÖÑÒ Ø ÒØÖÖÖÚÐ ØÑ º Ì ÚÐ Ó Ø ÔÖÑØÖ Ö Ø Ñ ÓÖ Ø Ó ÈÓ ÓÒ ÖÖÚÐ º Ï ¼¼ ¼¼¼ ÖÔÐØÓÒ ÓÖ ½ Ò ¾¼ ¼¼¼ ¼¼¼ ÖÔÐØÓÒ ÓÖ ÒÚ ÑÐØÓÒº Ì Ö ÐØ Ö ÓÑÔÖ ÛØ ÒÚ ÑÐØÓÒ Ò º ÇÒ Ò ÓÖ Ø ÖÐØÚ Ó Û ÓÑÔÖ ÛØ Ø ÖÐØÚÐÝ ÖØ ÒÚ ÑÐØÓÒ ØÑغ ¾

30 ÌÐ ØÑØ Ó È Ï µ ÓÖ Ø Á½ É ÛØ ÐÓÒÓÖÑÐ ¼ ÐÓ µ ËÖÚ ÌÑ º Ì ÒÑÖ Ò Ø ÔÖÒØ Ø ½ ØÑØ ÒÓØ Ø ÆÒÝ ÖØÓº Ì ÒÑÖ Ò Ø ÔÖÒØ Ø ØÑØ ÒÓØ Ø ÖÐØÚ Ó º ¾¼¼ ¼ ½ ½½¼ ± ¾µ ÒÚ ÑÐØÓÒ ½½¼ ± ½¼ ±µ ÌÐ ØÑØ Ó È Ï µ ÓÖ Ø Å»Á»½ É ÛØ ÈÖØÓ ¾ µ ËÖÚ ÌÑ º Ø ÝÑÔØÓØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ Ò ¹ ÒÓØ Ø ØÑØÓÖ ÖÓÑ Ò ØÓ Ø ÖÐØÚÐÝ ÖØ ØÑØ Ó È Ï µ Ì ÒÑÖ Ò Ø ÔÖÒØ Ø ØÑØ ÒÓØ Ø ÖÐØÚ Ó º ¼¾ ¼ ¼ ½¼¼ ¹ ¾ ¼± ½ ± ¾ ± ¼±µ ½ ½±µ ¼¾±µ ¾¼¼ ¹ ½ ¾ ¼± ¾½ ½± ½ ± ½¾ ¾±µ ±µ ½½ ¾ ±µ ¼¼ ¹ ½ ¼± ½¼ ± ± ¾¾ ½±µ ±µ ¾ ½ ±µ ¼¼ ¹ ½ ± ¾ ± ½ ¼± ¾ ¼±µ ¾ ¾¼±µ ¾±µ º ÊÐÖÐݹÚÖÝÒ ÖÚ ØÑ ÌÓ Ø ÓÑÔÐØ ÔØÖ Û ÔÖ ÒØ ÓÑ Ö ÐØ ÖÓÑ Ø Å»Á»½ Õ ÛØ ÈÖØÓ ÖÚ ØÑ º ÐØÓ ½ Ó ÒÓØ ÛÓÖ ÛÐÐ Ò Ø ËØÓÒ º¾µ Û Ò ØÐÐ ÓÑÔÖ ØÑØ ÓØÒ ÖÓÑ ¹ ÛØ Ø ÝÑÔØÓØ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÖ Ø Ó ÈÓ ÓÒ ÖÖÚÐ º Ä ÓÖ ÜÔÖÑÒØ ÓÖ ÏÐÐ Ò ÐÓÒÓÖÑÐ ÖÚ ØÑ Û Ø Ø ÑÒ ÖÚ ØÑ ÕÐ ØÓ ¾º Ì Ö ÐØ Ö ÚÒ Ò ÌÐ º Ï ½ ¼¼¼ ¼¼¼ ÖÔÐØÓÒ ÓÖ ¹ ØÓ Ø ÖØ ØÑØ º ÖÓÑ Ø ÌÐ Ò Û Ò ÐÖÐÝ ØØ Ú ØØÖ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÖ ÈÖØÓ ÖÚ ØÑ ØÒ ÓÖ ÏÐÐ Ò ÐÓÒÓÖÑÐ ÖÚ ØÑ º ÀÒ Ø Ò ÓÖ Ø ÑÐØÓÒ ØÒÕ Ò Ø Ð ÒØÐ ØÒ Ò Ø ÏÐÐ ÓÖ ÐÓÒÓÖÑÐ º ¾

31 ÖØÖ Ö Ö ÖØÓÒ Ï Ö ÖÖÒØÐÝ ØÖÝÒ ØÓ ÜØÒ Ø ÐÓÖØÑ Ò Ö ÐØ Ó Ø ÔÔÖ ØÓ Õ ÛØ ÅÖÓÚ ÑÓÐØ ÖÖÚÐ ÔÖÓ ÛÐÐ ØÓ Ø ØÑØÓÒ Ó ÓØÖ ÔÖÓÐØ Ò Ø Ò ÖÒ Ö ÓÒØÜØ ÓÖ ÜÑÔÐ Ø ØÑØÓÒ Ó Ø ÒØ ÓÖÞÓÒ ÖÒ ÔÖÓÐØÝ Ì µ ËØÓÒ ¾º¾µº ÔÔÒÜ ÈÖÓÓ Ó ÌÓÖÑ º½ Ò ÈÖÓÔÓ ØÓÒ º¾ ÄØ Ò ½µ Ò Ø ÓÖÖ ØØ Ø Ó Ø ÖÚ ØÑ ÓÒØÓÒ ÓÒ Ø ÚÒØ µ Òº ÓÒ¹ ØÓÒ ÓÒ Ø ÚÒØ Ò Û Ò ÛÖØ Ø ÐÐÓÓ¹ÖØÓ ½ Û µ Ü µ ½ µ ½ Û Ü µµ Ò È Ò ½ Ò µ Ò ½µº ÌÓ ÖÚ ØÖÑÒ Ø ÔÔÖ ÓÒ ÓÒ Û Ú ØÓ ÖÚ ØÖÑÒ Ø ÐÓÛÖ ÓÒ ÓÒ Ò Ò ½ Ò µ ÄØ Ü Ø ÑÒÑÑ ÚÐ ØÖ Û Üµ Ö Òº ¾µ ÄÑÑ º½ Á ÑÔØÓÒ ¾ ÓÐ ØÒ ÓÖ Ü Ü Ò Ò ½µ Ü µ Ü Ü ¾µ ÈÖÓÓº ÁØ ÐÖ ØØ Ò ÑÒ È ½ Þ Þ ½ Þ Ò ¾¼Ü Þ Ò ½ Ò ½Þ Ü Þ µ È ÑÒ Ò ½ Þ ÒµÜ Þ Ò ½ Þ Ü Ò ½ Þ µ Ò ¼µ ÁØ ØÐÐÝ Ò ØÐ ØÓ ÓÒ Ö È Ò ½ Þ µ Ó Ø ÒØÓÒ ØØ ÝÓ Ú ØÓ ÑÒÑÞ ÒÖ ÓÑ ÓÒ ØÖÒØ º ÁÒ Ø Ø Ó Ø ÒØÓÒ Ñ Ó Ò ÒÖ Ò Ò ÓÒÚ ØÓ ÑÔØÓÒ ¾µ Ó Ø ÒØÓÒ Ò ½ ÐÐ Ó ØÑ Ò ÒØÐ ØÓ º ÆÓÛ ØÖÒØÛÓ º ½ ÒµÜ ÒÜ ÓÖ Ü ¼ ËÒ Ø Ó Ø ÒØÓÒ Ò ½ Ö ÒÖ Ò È Ø ÐÖ ØØ Ø ÓÔØÑÐ ÓÐØÓÒ ØÓ Ø Þ Ò ½ Þ Ü º ÌÒ Ø ÓÒØÖÒØ Þ Ò ½ ÒµÜ ØÓÑØÐÐÝ Ø º Ì Ø Ò Ò Ü µ Ò ½µ Ü µ Ü µ ¾ ÒµÜ ÒÜ ÓÖ Ü ¼ È ËÒ Ø Ó Ø ÒØÓÒ Ò ½ Ö ÒÖ Ò Ø ÓÔØÑÐ ÓÐØÓÒ ÛÐÐ Ø Ý Þ Ò ½ ÒµÜ ÒÜ º ËÒ Ø Ó Ø ÒØÓÒ Ò ½ Ö ÒØÐ ÓÒÚ Ò ÒÖ Ò Ø ÐÖ ØØ ÓÒ Ó Ø ÓÔØÑÐ ÓÐØÓÒ ØÓ Ø Þ Ò ½ Þ ½ Ü Ò ØÓ Ø Þ ØÓ Ø Ö Ø ¾

32 ºº Þ ÒµÜ Ò ½µÜ ½µÜ º Ì Ø Ò Ò ½µ Ü µ ½µÜ µ Ò ½µ Ü µ Ü Ü µ ÇÒ Ò ÓÑÒ Ø ÜÔÖ ÓÒ ÓÖ ½ Ò ¾ Ò ÛÖØ Ò Ò ½µ Ü µ Ü Ü ÀÒ ÖÓÑ ¼µ Û Ø ¾µº ¾ ÄÑÑ º¾ ÓÖ ÐÖ ÒÓ Ò ¼ µ Ø ÜÔØØÓÒ Á µ Ò ÔÔÖ ÓÒ Ý Á µ ½ Û µ µ Û µ ÈÖÓÓº Í Ò ÄÑÑ º½ Û Ò ½ µ Ü µ ¼ µü Ü µ È µ µ µè µ ½µ ½µ Ü Á Òµ ½ Û µ Ò µ ½ µ ½ Û Ü µµ ËÓÑ ÖÛÖØÒ Ú Ò ½µ Ü µ Ü Ü µµ È Ò µ ¾µ Ü µ Ü µ ½ µ ½ Û Ü µµ ½ µ Ü µ µ Ü µ Û Ü µ µ ½ Û µ µ Í Ò µ ÓÖ Ò ½Ò ÐÖ ÒÓ Ü Á Òµ ½ Û µ µ Ü µ ½ µ ½ Û Ü Ü Ü µ Ü µ È Òµ µµ Ò Ø ÖØ¹Ò Ó µ Ó ØÓ ÞÖÓ Ó ØÓ Ò ÒØÝ Ó ÑÔØÓÒ º Í Ò µ Ò µ Ò Ò Ø Ø ØØ µ Ü µ Ý ÒØÓÒ Ó Ü µ Û Ø Á Òµ ½ Û µ µ Û µ ½ µ Ü µ Ü Ü µ È Ò µ ËÑÑÒ Ô Ø ÐØ¹Ò Ò ÖØ¹Ò Ó µ ÖÓÑ Ò ½ØÓÒ Ò ÔÔÖ ÓÒÒ È µ Ý È µ µ È µ µ µè µ ½µ ÝÐ Á µ ½ Û µ µ Û µ ÒÐÐÝ ÓÖ ¼ µ Û Ø ½µº µ µ ½ µ Ü µ Ü Ü µ È µ µ µè µ ½µ ¾ ÄÑÑ º ÓÖ ÐÖ ÒÓ Á µá µ ¼ µµ µ ½ Æ ½ µ ¼ µü Ü µ È µ ½µ µ ¾

33 ÈÖÓÓº ÖÓÑ ½µ Ø Ø ØØ µ Û µ µ µû µ µ ½ Ò Û ¼ Ò µ ¼µ Ò Ø Ø ØØ ½ µ Ü µ ½ ÓÒ Ò Á µá µ ¼ µµ µ ¼ µ ½ µè µ ½µ ¼ µü Ü µ ½ Û µ È µ µ µ ½ µ ½ µè µ ½µ ¼ µü Ü µ ½ Û µ ¼ µ È µ µ ¼ µµ µ ÌÒ µ ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ Ø Ø ØØ È µ µ ¼ µµ ½ Ò ½ Û µ ¼ µ ½ ½ µ µðóæ ½ ½ µ µ ½ ½ ÐÓ Æ ½ ÐÓ Æ Æ ½ Ì Ð Ø ÒÕÐØÝ ÓÐÐÓÛ ½ Ü ½ µ Ü ÓÖ Ü¼º ¾ ÈÖÓÓ Ó ÈÖÓÔÓ ØÓÒ º¾º ÓÖ µ ÒÓØ ØØ ÖÓÑ ÄÑÑ º Ò µ ÓÖ ÐÖ ÒÓ Á µá µ ¼ µµ ÌÒ ÖÓÑ ÑÔØÓÒ Û Ú ØØ ØØ ÓÖ ÐÖ ÒÓ Ü ¼ µ Ü µðóæ ¾ ½ µ ½ Æ ½ µ µ Á µ Ó ÑÔØÓÒ º Ì ÑÔÐ ØØ ÓÖ ÐÖ ÒÓ ¼ µü Ü µ µ ¼ µü ¼ÓÖ ÐÖ ÒÓ ÔÖÓÚÒ µº ÓÖ µ ÒÓØ ¼ µ ¼ µ µ ÈÖÓÓ Ó ÌÓÖÑ º½º Ö Ø Û ÔÖÓÚ ØØ Ü ÐÑ ¼ µ Ü µ ½ ½ µ ËÒ Üµ Ö Ò ÓÖ Ü Ü Üµ ÓÒÚ ÓÖ Ü Üº Ð Ó Ò ÑÔØÓÒ Û Ý ØØ Ü ¼ µ Ó ØÓ ÞÖÓ Ó ØÓ Ò ÒØݵ Ü ¼ µ Ü Ü ÓÖ ÐÖ ÒÓº ÀÒ µ Ü ¼ µ Ü µ ܵ Ü ¼ µ Ü µ Ü µ ܵµ ½µ Ü Ì ÓÒ ÒÕÐØÝ Ò ½µ Ý ØØ ØÓ ÓÒÚØÝ Ø ÐÓÔ Ó Ø ØÒÒØ Ó Ø ÒØÓÒ µ ØÛÒ Ü Ò Ü ¼ µ Ü Ø Ð Ø Ø ÐÓÔ Ó Ø ØÒÒØ Ó Ø ÒØÓÒ ÖÓÑ Ü ØÓ ÚÒ ½µ ØÖÓÓØ Ý µ ÐØØÒ ½ Ò Ò Ø Ø ØØ Ü ¼ µ Ó ØÓ ÞÖÓ ½ Û Ø ¼µº ¾ ¼µ ¼

34 ÖÓÑ µ Û ØØ µ ý ÜÔ Á µµ ½ µ ÓÖ ÓÑ ÔÓ ØÚ ÓÒ ØÒØ Ã½ Ò ÐÖ ÒÓº Ð Ó ÛÓÖ µ þ ¼ µ à ¾ µ ÛÖ Ã ¾ Ò Ã¾ Ö ÓÒ ØÒØ º Í Ò ¼µ Ò ÈÖÓÔÓ ØÓÒ º¾ Ø ÓÐÐÓÛ ØØ ÓÖ ÐÖ ÒÓ ÐÓ ÛÓÖ µ ÎÖ µ µ ÐÓ ¾ µµ ÐÓ Ã ¾ ¾ ÐÓ µ ÐÓà ½ ÐÓ µ Á µ ½ ½ µµ Ü ¼ µ Ü µ ¾ ÐÓ Ã½ ÐÓ ½ µµ Á µ ¾ÐÓ µ ÐÓ µ Á µ µ ¾ Á µ ÌÓ ÔÖÓÚ Ø Ð Ø ÐÑØ ÐÐ Û Ò ØÓ ÓÛ ØØ µ ½ ÐÓ µ ¼ Ò Á µ Á µ ÐÓ µ Á µ ½ ¼ ½º ÑÔØÓÒ ÑÔÐ ØØ ÐÑ ½ µ ½ µ ¼ Ò Ò ÐÑ ½ µ ½µ ½ µ ¼º ÖÓÑ Ø Ð Ø ÐÑØ Û Ò ÓÒÐ ØØ ÐÓ µ ÐÑ ¼ ½ µ ÖÓÑ µ Ò Ø Ø ØØ ÐÓ µ µ Û ØØ ÐÑ ½ µ Á µ ÐÓ µ ½ Á µ µ ÐÓ µ µ ½ µ Á µ ÖÓÑ µ Ò µ Û ÓÒÐ ØØ ÐÑ ½ ÐÓ µ Á µ ¼º ÐÑ ½ ÐÓ µ Á µ ¼º ¾µ µ ÒÐÐÝ ÖÓÑ µ Û Ø ¾ ÔÔÒÜ Â Ø ØÓÒ ÓÖ Ò ÐÓÖØÑ ½ ÓÖ Ø Ó ÐÓ¹ ÒÓÖÑÐ ÖÚ ØÑ Ï ÛÐÐ Ò ØÓ Ø ÒÓØØÓÒ Ò Ø ÐÑÑ Ó ÔÔÒÜ º Ì Ö Ø Û ÓÛ ØØ ÑÔØÓÒ Ø º Í Ò Ð³ÀÓ ÔØг ÖÐ Û Ò Ò ¾ ÐÑ Ü½ ¾ ¾ ܵ ¾ Ü Üµ ÐÑ ÐÓ¾ ܵ ܽ ÐÓ Ü ½ ܵ ÐÓ ¾ ܵ¾ ¾ µ ½

35 ÊÐÐ ØØ Ø ÜÐÖÝ ÒØÓÒ µ ÚÒ Ý µ ¾ ÐÓ «µ ÖÓÑ µ Ò ¾¾µ Û Ò Ö Ü ¾ ¾ ÐÓ ¾ µ ÐÓ ¾ ¾ µ ËÒ ÓÖ Ü ¼ Ò ÓÖ Ü ÐÖ ÒÓ ÔÜ Ü ÛÚ Ð Ó ÓÖ ÐÖ ÒÓ ¾¾ ÐÓ¾ µ ÐÓ¾ µ ÐÓ¾ µ ¾ ¾ ÐÓ ¾ ¾ ÐÓ ÐÓ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ¾ ÁØ ÓÐÐÓÛ ØØ Ö ¾ ¾ ÐÓ ¾ µ ÐÓ ¾ ¾ ÐÓ¾ µ ¾ ¾ ¾¾ ÐÓ¾ µ ¾ ¾ µ ¾¾ Ë ØØØÒ µ Ò µ Ø ÓÐÐÓÛ ÖÓÑ µ Ò µ ØØ ÓÖ ÐÖ ÒÓ µ µü ¾ ÐÓ ¾ µ ÐÓ «µ ¾ ¾ µ ¾¾ ¼ ½µ µ ÓÖ ¾ µ ½ º Ì ÑÔØÓÒ Ø º ÁØ Ý ØÓ ØØ ÑÔØÓÒ Ó ÒÓØ Óк Ï ØÐÐ Ö ØÐÐÝ Ö ØØ ÐÓÖØÑ ½ ÛÓÖ ÓÖ ÐÓÒÓÖÑÐ ÖÚ ØÑ º ÖÓÑ ¾µ Ò µ µ Ò ½ Û µ ½ Ò Û µ Ü µ Ü Ü µ ½ Û µ µ Ò Ü µ Ü Ü µ ¼µ Ò ÓÖ ÐÖ µ Û º ÖÓÑ ¼µ Ø Ñ ÔÐ Ð ØÓ Ø Û ¼ Ò Û ÓØÒ ÓÖ ÐÖ ÒÓ Ò µ Ò Ü µ Ü Ü µ Ï Ò ÓÖ ÐÖ ÒÓ Á µ Ò½ Ò½ Ò È Òµ µ Ò Ü µ Ü Ü µ È Ò µ Ü Ü µ µ Ò È Òµ Ò½ ¾

36 ÀÒ Á µá µ ¼ µµ ¼ µ ½ ¼ µ ½ Á µ Ü Ü µ µ Ò È Òµ ËÑÐÖ Ò Ø ÔÖÓÓ Ó ÌÓÖÑ º½ Û Ò ÓÛ ÛØ µ Ò ½µ ØØ ÓÖ ÐÖ ÒÓ ¼ µ Á µá µ ¼ µµ È µ ½µ µ ÀÒ Û Ú ØÓÔ Ø ØÖÑ ¼ µ ½ Ò½ µ Ò È µ Òµ Ò½ ½ Ò½ µ Ò È µ Òµ ½µ ÑÐÐ ÔÓ Ðº ËÒ µ Ò ÐÓÛÒ Ô ÓÖ ÖÓÛÒ Ò Û ÛÒØ È µ Òµ ØÓ Ý Øº ÆÓØ ØØ Ø ÒÓØ ÔÖÓÐÑ Ò Ø ÏÐÐ Ò ØÖ Û Ó ÒÓØ Ú ÔÖÓÐÑ ÛØ ØÓÖ Ð µ Ò ÑÔØÓÒ ÓÐ ÓÖ ÏÐÐ ÖÚ ØÑ º ÇÒ Ò ÒÖ Ø Ý Ó È µ ÒµÝ Ö Ò º ÀÓÛÚÖ «Ø µ Ò ÖÓÛ ØÖ Ò ØØ º ËÓ ØÖ Ò Ó ØÖ¹Ó«Ò ÓÓ Ò º ÍÒÓÖØÒØÐÝ Û Ó ÒÓØ ÒÓÛ ÒÝØÒ ÓØ È µ Òµ Ò Ø ÚÖÝ ÓÑÔÐØ ÔÖÓÐØÝ Û ÖÕÖ ØÐ Ò Ø Ò Ø ÔÖÓÐ Ø ÚÓÖ Ó Ø ÖÒÓÑ ÛÐ Å Ò µº ÒÓÛÐÑÒØ Ì ÛÓÖ Û ÔÖØÐÐÝ ÔÔÓÖØ Ý Ø ÆØÓÒÐ ËÒ ÓÒØÓÒ ÍºËººµ ÖÖ ÛÖ ÅÁ ¹¾¾º Ì ÛÓÖ Û ÔÖØÐÐÝ ÔÖÓÖÑ ÛÐ Ø ÓÒ ØÓÖ Û Ø Ó Ø ÌÒÖÒ ÁÒ ØØØ Ø ÎÖ ÍÒÚÖ ØÝ Ò Ø Ö Ø ØÓÖ Û Ú ØÒ ÓÐÑ ÍÒÚÖ Øݺ Ì ØÓÖ ÛÓÐ Ð Ó Ð ØÓ ØÒ Ëº ÂÒ Ò º ÊÖ ÓÖ ÐÔÐ ÓÒ Ò ÓÑÑÒØ º ÊÖÒ ½ Ø Âº ºÄº ÓÖÝ Ò Ïº ÏØØ ÏØÒ¹ØÑ ÔÖÓÐØ Ò Õ ÛØ ÐÓÒ¹ØÐ ÖÚ¹ØÑ ØÖØÓÒ ÉÒ ËÝ ØÑ ½ ½µ ½½¹ º ¾ Ñ Ò Ëº ÓÒØ ÔÖÓ Ò Ø ÑÐØÓÒ Ó ÖÒ ÔÖÓÐÑ ËØÓ Ø ÈÖÓ Ò ØÖ ÔÔÐØÓÒ ¾¼ ½µ ¾½ ¹¾¾º Ñ Ò Ëº ÊÒ ÈÖÓÐØ ÏÓÖÐ ËÒØ ËÒÔÓÖ ÆÛ ÂÖ Ý ÄÓÒÓÒ ÀÓÒ ÃÓÒ ¾¼¼¼µº

37 Ñ Ò Ëº Ò Ãº Ò ÛÒÖ ËÑÐØÓÒ Ó ÖÒ ÔÖÓÐØ ÓÖ ÜÔÓÒÒØÐ ÐÑ ËÌÁÆ ÐÐØÒ ¾ ¾ ½µ ¾¹ ½º Ñ Ò Ëº ú Ò ÛÒÖ Ò º ÀÓÖ ÊÖ ÚÒØ ÑÐØÓÒ ÓÖ ÚݹØÐ ØÖ¹ ØÓÒ Ê Ö ÊÔÓÖØ ÔØ Ó ÅØÑØÐ ËØØ Ø ÄÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÓÜ ½½ ˹¾¾½¼¼ ÄÒ ËÛÒ ½µ Ñ Ò Ëº ú Ò ÛÒÖ Ò º ÀÓÖ ÊÖ ÚÒØ ÑÐØÓÒ ÓÖ ÚݹØÐ ØÖ¹ ØÓÒ ÖÒÓÐÐ ¾ ¾¼¼¼µ ¼ ¹ ¾¾º Ñ Ò Ëº Ò º ÃÐĐÔÔÐÖ ÄÖ ÚØÓÒ Ö ÐØ ÓÖ ÜÔÓÒÒØÐ ØÐ ÛØ ÔÔй ØÓÒ ØÓ Ò ÖÒ Ö ËØÓ Ø ÈÖÓ Ò ØÖ ÔÔÐØÓÒ ½µ ½¼ ¹½¾º Ñ Ò Ëº Ⱥ ÖÒØÞ Åº ÂÓÑÒÒ ÀºÈº ËÛÐ ÄÖ ÚØÓÒ Ò Ø ÑÐØÓÒ Ò Ø ÔÖ Ò Ó ÓÒÖ ÛÓÖÒ ÔÔÖ ¾¼¼¼µ ØØÔ»»ÛÛÛºÑØ ºÐغ»ÑØ ØØ» Ø Ñ»Ô ÔÔÖ ºØÑк ÖÐÓÛ Êºº Ò º ÈÖÓ Ò ËØØ ØÐ ÌÓÖÝ Ó ÊÐÐØÝ Ò Ä Ì ØÒ ÀÓÐØ ÊÒÖØ Ò ÏÒ ØÓÒ ÁÒº ½µº ½¼ ÓÜÑ ÇºÂº Ò ÓÒ ÂºÏº ÀÚݹØÖÆ ÒÐÝ ÓÖ Ø Á»»½ Õ ÛØ ÚݹØÐ ØÖØÓÒ ÉÒ Ý ØÑ ½¹ µ ½ ½¹¾¼º ½½ ÓÜÑ ÇºÂº Ò ÓÒ ÂºÏº Ì Å»»½ Õ ÛØ ÚݹØÐ ÖÚ ØÑ ØÖØÓÒ Á ÂÓÖÒÐ ÓÒ ËÐØ Ö Ò ÓÑÑÒØÓÒ ½ µ ½ ¹ º ½¾ ÓÜÑ ÇºÂº Ò Îº Ñ Ð Õ ÛØ ÐÓÒ¹ØÐ ØÚØÝ ÔÖÓ ØÖØÓÒ Óѹ ÔØÖ ÓÑÑÒØÓÒ ¾½ ½µ ½¼¹½¾º ½ ÐÛ Âºº ÄÖ ÚØÓÒ ÌÒÕ Ò ÓÒ ËÑÐØÓÒ Ò ØÑØÓÒ ÂÓÒ ÏÐÝ ² ËÓÒ ÁÒº ½¼µº ½ Ò ºËº ˺ ÂÒ Èº ÀÐÖÖ Ò Èº ËÒ «ØÚ ÒÛØ Ò Ø Ñ¹ ÐØÓÒ Ó ÌÅ ÒØÖ ÒØÛÓÖ ÈÖÓÖÑÒ ÚÐØÓÒ ¾¼ ½µ ¹º ½ ÓÒ ÂºÏº Ì ËÒÐ ËÖÚÖ É ÆÓÖعÀÓÐÐÒ Ñ ØÖÑ ½¾µº ½ ÓØØÖÐРź ºº ÓÖØ Ò º ÅÐÓÝÖ ÄÖ ÚØÓÒ Ò ÖÖ ÚÒØ Ò Ø ØÝ Ó ØÓ Ø ÐÓÖØÑ Á ÌÖÒ ØÓÒ ÓÒ ØÓÑØ ÓÒØÖÓÐ ¾ ½ µ ¼¹¾¼º ½ ØÝÓÚ ÎºÈº ØÓÖÑ ÓÒ Ñ Ó ÒÔÒÒØ ÔÓ ØÚ ÖÒÓÑ ÚÖÐ Ò Ø ÔÔÐØÓÒ ØÓ ÖÒÒ ÔÖÓ ÌÓÖÝ Ó ÈÖÓÐØÝ Ò Ø ÔÔÐØÓÒ ½µ ¼¹º ½ ÑÖØ Èº º ÃÐĐÔÔÐÖ Ò Ìº ÅÓ ÅÓÐÐÒ ÜØÖÑÐ ÚÒØ ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ÖÐÒ ÀÐÖ ½µº

38 ½ ÑÖØ Èº Ò º ÃÐĐÔÔÐÖ ËÓÑ ÔØ Ó Ò ÖÒ ÑØÑØ ÌÓÖÝ ÈÖÓº ÔÔк ¾µ ½ ¾¾¹¾º ¾¼ ÐÒÖ Åº ź ÚØ ÓØ Ò Áº ÄÑÖ Ø ÑÐØÓÒ Ó ÒØÛÓÖ Ó Õ Ò «ØÚ Ò ÓÔÐÒ ÒÛØ Å ÌÖÒ ØÓÒ ÓÒ ÅÓÐÒ Ò ÓÑÔØÖ ËÑÐØÓÒ ½µ ¹º ¾½ ÖØÖ ÅºÊº ̺ź ÄÒÓÒ Ò ººÇ ÒÖ ÓÒ ÇÔØÑÐÐÝ ÆÒØ ØÑØÓÒ Ó Ø ØØ Ø Ó ÖÖ ÚÒØ Ò ÒØÛÓÖ Á ÌÖÒ ØÓÒ ÓÒ ØÓÑØ ÓÒØÖÓÐ ½½µ ½ ¹½¼º ¾¾ ÐÐÖ Ïº Ò ÁÒØÖÓØÓÒ ØÓ ÈÖÓÐØÝ ÌÓÖÝ Ò Ø ÔÔÐØÓÒ ÎÓÐÑ ÁÁ ÂÓÒ ÏÐÝ ² ËÓÒ ÁÒº ½µº ¾ Ð ÖÑÒ Èº Ⱥ ÀÐÖÖ Èº ËÒ Ò Ìº ÅÐØÐÚÐ ÔÐØØÒ ÓÖ ØÑØÒ ÖÖ ÚÒØ ÔÖÓÐØ ÇÔÖØÓÒ Ê Ö ½µ ¹¼¼º ¾ ÐÝÒÒ ÈºÏº Ò ÁÐÖØ ºÄº ÁÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ ÓÖ ØÓ Ø ÑÐØÓÒ ÅÒÑÒØ ËÒ ½½µ ½ ½ ¹½ º ¾ ÐÝÒÒ ÈºÏº Ò ÏØØ Ïº Ì ÝÑÔØÓØ ÆÒÝ Ó ÑÐØÓÒ ØÑØÓÖ ÇÔÖØÓÒ Ê Ö ¼ ½¾µ ¼¹¾¼º ¾ ÓÐ ºÅº Ò Ëº Ê Ò ØÖØÓÒ ØØ Ö ÓØ ÜÔÓÒÒØÐ Ò Ò Ø ÓÑÒ Ó ØØÖØÓÒ Ó Ò ÜØÖѹÚÐ ØÖØÓÒ ÚÒ Ò ÔÔÐ ÈÖÓÐØÝ ¾¼ ½µ ¼¹½º ¾ ÂÒ Ëº Ò Èº ËÒ ËÑÐØÒ ÚݹØÐ ÔÖÓ Ò ÐÝ ÞÖ ÖØ ØÛ ØÒ Ê Ö ÊÔÓÖØ Ôغ Ó ÁÒ ØÖÐ ÒÒÖÒ Ò ÇÔÖØÓÒ Ê Ö ÓÐÑ ÍÒÚÖ ØÝ Æ ½¼¼¾ ½µº ¾ ÀÐÖÖ Èº Ø ÑÐØÓÒ Ó ÖÖ ÚÒØ Ò ÕÒ Ò ÖÐÐØÝ ÑÓÐ Å ÌÖÒ ¹ ØÓÒ ÓÒ ÅÓÐÒ Ò ÓÑÔØÖ ËÑÐØÓÒ ½µ ¹º ¾ ÄØÓÒÒ Ìº Ò Àº ÆÝÖÒÒ ËÑÐØÒ ÐÚйÖÓ Ò ÔÖÓÐØ Ý ÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ ÚÒ Ò ÔÔÐ ÈÖÓÐØÝ ¾ ½¾µ ¹º ¼ ÄÐÒ Ïº ź ÌÕÕ Ïº ÏÐÐÒÖ Ò º ÏÐ ÓÒ ÇÒ Ø Ð¹ ÑÐÖ ÒØÖ Ó ØÖÒØ ØÖ Á»Å ÌÖÒ ØÓÒ ÓÒ ÆØÛÓÖÒ ¾ ½µ ½¹½º ½ ÅÒ ºÄº Ò Êº ËÓÖÐ ËÑÐØÒ Ø Á»Á»½ Õ Ò ÚÝ ØÖÆ ÇÔÖØÓÒ Ê Ö ½ ½ µ ¹½º ¾ È ºº ÇÒ Ø ØÐ Ó ÛØÒ ØÑ ØÖØÓÒ ÂÓÖÒÐ Ó ÔÔÐ ÈÖÓÐØÝ ½¾ ½µ ¹º

39 ÈÖ Ëº Ò Âº ÏÐÖÒ Õ ÑÐØÓÒ ÑØÓ ÓÖ Ü Ú ÐÓ Ò ÒØÛÓÖ Ó Õ Á ÌÖÒ ØÓÒ ÓÒ ØÓÑØ ÓÒØÖÓÐ ½µ ¹º ÈÖ ÆºÍº ËØÓ Ø ØÓÖ ÔÖÓ Õ Ò ÖÒ Ö Ñ Ò Ø ÓÑÑÒØÓÒ ËÓÒ ØÓÒ ËÔÖÒÖ ÎÖÐ ÆÛ ÓÖ ½µº Ê Ò Ëº Ò º ËÑÓÖÓÒØ Ý ÚÝ ØÖÆ ÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÖ ÛÓÖÐÓ ÔÖÓ ÛØ ÚÝ ØÐ ÖÚ ÖÕÖÑÒØ Ê Ö ÊÔÓÖØ Ôغ Ó ÇÔÖØÓÒ Ê Ö Ò ÁÒ ØÖÐ ÒÒÖÒ ÓÖÒÐÐ ÍÒÚÖ ØÝ ½µº ÌÓ ÔÔÖÒÅÒÑÒØ ËÒº ËÓÛ Ý ÂºËº ÄÖ ÚØÓÒ Ò ÆÒØ ØÑØÓÒ Ó Ü Ú ÐÓ Ò Á»»Ñ Õ Á ÌÖÒ ØÓÒ ÓÒ ØÓÑØ ÓÒØÖÓÐ ½½µ ½ ¹½ º ËÒ Èº ÁÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ ÓÖ Ø ÑÐØÓÒ Ó ÐÝ ÖÐÐ ÅÖÓÚÒ Ý ØÑ ÅÒÑÒØ ËÒ ¼ ½µ ¹ ¾º ËÑÒ º ÁÑÔÓÖØÒ ÑÔÐÒ Ò Ø ÅÓÒØ ÖÐÓ ØÝ Ó ÕÒØÐ Ø Ø Ì ÒÒÐ Ó ËØØ Ø ½µ ¹º

ËØØ ØÐ ÒÐÝ Ó ÒÓÑÔÐØ Ø ØÓÖÝ ØÒÕÙ Ò ÓØÛÖ º ź ÆÓÖÓÚ ÈÖ Ò ÙÔÔÐÑÒØ ØÓ Ø ÊÙ Ò ØÓÒ Ó ÄØØРʺºº ÊÙÒ ºº ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÏØ Å Ò Øº ÅÓ ÓÛ ÒÒ Ý ËØØ Ø ÔÔº ¹ ¾¹ ¾ ½½µ Ò ÊÙ Òµ ÈÖ ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÛØ Ñ Ò Ø ÔÖÓÐÑ ÒÓÛÒ ØÓ ÐÑÓ Ø

More information

Æ ÒØ Ò Ö Ø ÓÒ Ó ÊÓØ Ø Ò ÏÓÖ ÓÖ Ë ÙÐ ÆÝ Ö Ø ÅÙ Ð ÂÓ ÒÒ Đ ÖØÒ Ö Ò ÏÓÐ Ò ËÐ ÒÝ ØÖ Øº Ò Ö Ø Ò ¹ÕÙ Ð ØÝ ÙÐ ÓÖ ÖÓØ Ø Ò ÛÓÖ ÓÖ Ö Ø Ð Ø Ò ÐÐ ØÙ Ø ÓÒ Û Ö ÖØ Ò Ø ÆÒ Ð Ú Ð ÑÙ Ø Ù Ö¹ ÒØ Ù Ò Ò Ù ØÖ Ð ÔÐ ÒØ Ó Ô Ø Ð

More information

ÔÔÖ Ò ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÑÔÙØÖ Ò ËÝ ØÑ ËÒ ÎÓк ½ ÆÓº ¾¼¼¼ ÔÔº ¾ß º ÈÖÐÑÒÖÝ ÚÖ ÓÒ Û Ò ÚÒ Ò ÖÝÔØÓÐÓÝ ß ÖÝÔØÓ ÈÖÓÒ ÄØÙÖ ÆÓØ Ò ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÎÓк º ÑØ º ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ½º Ì ËÙÖØÝ Ó Ø ÔÖ ÐÓ ÒÒ Å ÙØÒØØÓÒ Ó ÅÖ ÐÐÖ ÂÓ ÃÐÒ Ý ÈÐÐÔ

More information

Ê ½µ ¼»¼»¼½ ÓÑÔÙØÖ ËÒ»ÅØÑØ ½ Ô Ê Ö ÊÔÓÖØ Ì ÈÊËÍË ËÝ ØÑ ÖØØÙÖ ÖØ ÈØÞÑÒÒ ½ ÂÑ ÊÓÖÒ ¾ Ö ØÒ ËØÐ ½ ÅÐ ÏÒÖ ¾ ÖÒ ÏÖ ½ ÍÒÚÖ ØØ ËÖÐÒ ÁÑ ËØØÛÐ ¹½¾ ËÖÖÒ ÖÑÒÝ ßÔØÞÑÒÒ ØÙÐÐ ºÙÒ¹ º ¾ ÁÅ ÙÖ Ê Ö ÄÓÖØÓÖÝ ËÙÑÖ ØÖ À¹¼ Ê

More information

ÕÙ ØÝ ÌÖ Ò Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÁÒÚ ØÓÖ ÌÓ ÖÓ ÓÖ ÆÓØ ØÓ ÖÓ Ì Ó Ø ÆÓÖÛ Ò È ØÖÓÐ ÙÑ ÙÒ º Ê Ò Æ ÆÓÖ Ò ÖÒØ ÖÒ Ö ÆÓÖ Ò Ò ÆÓÖÛ Ò Ë ÓÓÐ Ó Å Ò Ñ ÒØ ½ Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ó Ø ØÓ Ò Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÒÚ ØÓÖ Ó ØÖ Ò ÕÙ ØÝ Ö Ó

More information

Client URL. List of object servers that contain object

Client URL. List of object servers that contain object ÄÓ Ø Ò ÓÔ Ó Ç Ø Í Ò Ø ÓÑ Ò Æ Ñ ËÝ Ø Ñ ÂÙ Ã Ò Ö Ù Ã Ø Ïº ÊÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÙÖ ÓÑ ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ Ö Ò Ò ÖÓ ÙÖ ÓѺ Ö Â Ñ Ïº ÊÓ ÖØ Ö Ò Ì Ð ÓÑ ß Æ Ì Á Ý Ð ÅÓÙÐ Ò ÙÜ Ö Ò ØÖ Ø ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ö Ù Ú Ö Ð Ý Ò Ò ¹

More information

ÅÁÌ ½ º ÌÓÔ Ò Ì Ë ÁÒØ ÖÒ Ø Ê Ö ÈÖÓ Ð Ñ ËÔÖ Ò ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ ½ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ Ö ÌÓÑ Ä ØÓÒ ËÖ ÇÑ Ö Ø ÑÓÒ Ï Ð ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ð Û ÐÐ Ù Ú Ö Ð Ö Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ö Ö Ð Ø ØÓ Ø ÁÒØ ÖÒ Øº Ð ØÙÖ Û ÐÐ Ù ÀÓÛ Ô ÖØ ÙÐ

More information

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests ËØØËØÖÑ ËØØ ØÐ ÅÓØÓÖ Ó ÌÓÙ Ó Ø ËØÖÑ ÊÐ ÌÑ ÙÝÙ Ù Ë ÓÙÖØ Á ØØÙØ Ó ÅØÑØÐ Ë ÔÖØÑØ Ó ÓÑÔÙØÖ Ë ÆÛ ÓÖ ÍÚÖ ØÝ ÝÙÝÙ ºÝÙºÙ ØÖØ Ó Ö Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÑÓØÓÖ Ø Ó ØÓÙ Ó ØÑ Ö Ø ØÖÑ ÓÐ Ó Ñ Ó Ó ØѺ Á ØÓ ØÓ Ð ØÖÑ ØØ ¹ Ø Ù ÚÖ ØÖ

More information

ÔØ Ö Ê Ö ÓÐÓ Ý ÁÒ Ø ÔØ Ö Ø Ö Ñ Ò ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ Ú ÐÓÔ ÔÖ ÒØ º Ì ÛÓÖ Ø ¹ Ø ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ø ÒÓ Ø ÑÓ ÙÐ Û Ö Ø ÓÖÓÒ ÖÝ ØÖ ÑÓ Ð ÐÐ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÖÓÐ Û Ò Ó Ò ÙØÓÑ Ø Ú Ð Ò ÐÝ Û Ø ÓÖÓÒ ÖÝ Ò Ó Ö ¹ Ô Ý Ñ º Ì ÔØ Ö Ò Û

More information

Ê ÔÓÒ Ú Ì ÒÛ Ö Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ä Ö Ó Ö Ô Ø Ø Ý Ã ÒÒ Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Û ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¾ ÔÔÖÓÚ Ô Ã ÒÒ Ø Ò

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú ËØÙ Ý Ó ÌÛÓ ØÖÓÒÓÑ Ð ËÓ ØÛ Ö È Ò Ì Ø Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó Å Ø Ö Ó Ë Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ù Ð Ò ½ ÌÓ ÅÙÑ Ò Ò ØÖ Ø Ì Ø ÓÑÔ Ö Ø Ú ØÙ Ý Ó ØÛÓ ÓÔ Ò ÓÙÖ ØÖÓÒÓÑ

More information

Ì ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÁË ÆÁ ˵ Ë Öº Ð º Ò Ö º ÚÓк ½ ÆÓº ½ ÔÖ Ð ¾¼¼¾ ½ ¹ ½ ÐÓ Ò Ò ÅÙÐØ ¹ ÀÞ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÎÓ Ò º Ç ÐÓ Þ ÁÒÚ Ø È Ô Ö ØÖ Ø Ò ÓÚ ÖÚ Û Ó ÐÓ Ò Ò Ò Ó ÐÓ ØÓÖ Ð Ñ ÒØ ÔÖ ÒØ º ËÝ Ø Ñ Ø Ò Ó Ô¹ ÓÔ ÜÔÐ Ò Û ÐÐ Ø

More information

Ë ÓÒ Ð ØÝ Ò Ö ÙÐØÙÖ Ð ÓÑÑÓ ØÝ ÙØÙÖ Ö Ø Ò Ë Ö Ò Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò ÓÔ Ò Ò Ù Ò Ë ÓÓÐ ÊÓ Ò ÖÒ ÐÐ ½ ù½ ¼ Ö Ö Ö ÒÑ Ö Ì Ä ½ ½ ½ ¼¼ ¹Ñ Ð Óº º Ñ Ö ½ Ì ÙØ ÓÖ Ø Ò ÓÖ ÐÔ ÙÐ Ø Ò ÖÓÑ Â Ô Ö ĐÙÐÓÛ Ò ÓÑÑ ÒØ Ò Ù Ø ÓÒ ÖÓÑ

More information

ÆÓØ Ä ØÙÖ Ð Ñ Ø ØÖÙ ÙØ ÓÒ ØÓ Á ¼ ØÙ ÒØ ÓÖ ÐÐ ÓØ Ö Ö Ø Ö ÖÚ Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ Ê Æ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ø Ù«ÐÓ ¹ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ò Ù«ÐÓº Ù Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ

More information

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i ËÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÅÙÐØÔÖÓÖÑÑÒ Ò ÀÖ¹ÊйÌÑ ÒÚÖÓÒÑÒØ º ĺ ÄÙ ÈÖÓØ Å Å Ù ØØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÂÑ Ïº ÄÝÐÒ ÂØ ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ ÄÓÖØÓÖÝ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ØÖØ Ì ÔÖÓÐÑ Ó ÑÙÐØÔÖÓÖÑ ÙÐÒ ÓÒ ÒÐ ÔÖÓ ÓÖ ØÙ ÖÓÑ Ø ÚÛÔÓÒØ Ó Ø ÖØÖ

More information

Å Ò Ñ ÒØ Ö Ø ØÙÖ Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ Ø Ú Æ ØÛÓÖ Ð ÒϺ ÓÒ Â Ñ Èº ºËØ Ö ÒÞ Ñ Ñ Ò Ð Ü Ò ÖκÃÓÒ Ø ÒØ ÒÓÙ ÆÌ ÒÓÐÓ Î Ö ÞÓÒ ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝÝ ¼ÂÙÒ ¾¼¼ ÝØ ÊÄÙÒ ÖÓÒØÖ Ø ¼ ¼¾¹ ¹ ¹¼½ ½º Ì ÛÓÖ Û ÔÓÒ ÓÖ ÝØ Ò Ú Ò Ê Ö ÈÖÓ Ø ÒÝ

More information

ÓÒØÜع ÔÔÖÓ ÓÖ ÅÓÐ ÔÔÐØÓÒ ÚÐÓÔÑÒØ ÄÙØÓ ÆÙÖÓÓ ÁÖº ŵ ź˺ ÂÑ ÓÓµ Ì ÙÑØØ Ò ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ËÓØÛÖ ÒÒÖÒ ÅÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÅÖ ¾¼¼½ ÐÖØÓÒ Ì Ø ÓÒØÒ ÒÓ ÑØÖÐ ØØ Ò ÔØ ÓÖ

More information

Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ½ ÌÖ Ò Ò ÁÒØÖÓ ØÓ ÌË Ó Ð ØÖ Ò Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý ÜÔÐ Ò Ä Û Ó ÇÒ ÈÖ Ò Ö ØÖ ÐÙÐ Ø Ö ÔÐ Ø Ò ÔÓÖØ ÓÐ Ó Ó ÓÒ ÜÔÐ Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ô Ö ØÖ Ò Ê ÔÐ Ø ÓÒ ËÔÓØ Ê Ø ÓÖÛ Ö Ê Ø Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ¾ ÇÖ

More information

ÆØÛÓÖ ÏÓÖÒ ÖÓÙÔ ÁÒØÖÒØ ÖØ ÜÔÖØÓÒ Ø ÙÙ Ø ¾¼¼¾ º ÓÖÐØØ ÉÇË ÁÒº ÁÖÚÒ ºÁº ÈÙÐÐÒ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ Ëº ËÖÓÓ ÆÓÖØÐ ÆØÛÓÖ Íà ËØØ Ø Ó ÇÒ¹ÏÝ ÁÒØÖÒØ ÈØ ÐÝ ÖعÓÖÐØعËØØ Ø ¹Ó¹ÔعÐÝ ¹¼¼ºØÜØ ½ ËØØÙ Ó Ø ÅÑÓ Ì ÓÙÑÒØ

More information

ÅÓÖ Ð À Þ Ö ÁÒ ÙÖ Ò Ò ËÓÑ ÓÐÐÙ ÓÒ ÁÒ Ð Ð Ö Ò Ò ¹ØÓ Ð ÖØ Å Ö Ø Ú Ö ÓÒ Ù Ù Ø ½ Ì Ú Ö ÓÒ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼½ ØÖ Ø Ï ÓÒ Ö ÑÓ Ð Ó Ò ÙÖ Ò Ò ÓÐÐÙ ÓÒº Æ ÒØ Ö Ö Ò Ö ÕÙ Ö Ø ÓÒ ÙÑ Ö ØÓ Ø ÑÓÒ Ø ÖÝ ÓÑÔ Ò Ø ÓÒ Ò Ó ÐÓ º ÙØ Ø

More information

Ø Ú ÉÙ Ù Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ø Ú Æ ØÛÓÖ ¹ ÍÒ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓØÓÓÐ Ê Ö ØÖ Ë Ö Ã Ö Ñ Ñ Ñ Æ ØÛÓÖ Ò Ê Ö ÖÓÙÔ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ä Ä˾ ÂÌ ÍÒ Ø Ã Ò ÓÑ ßÖ Ö Ö ÑÐÓÑԺРº ºÙ ØØÔ»»ÛÛÛºÓÑԺРº ºÙ» ØѹÑÑ ØÖ

More information

Ò Ñ Ö Ð ÓÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ï ÁÒØ Ö Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ý Å ÐÓ Ý Ú ØØ ÁÚÓÖÝ ºËº ÈÙÖ Ù ÍÒ Ú Ö Øݵ ½ ź˺ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ø Ö Ð Ýµ ½ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò ÖØ Ð Ø Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ Ó Ý Ò ÓÑÙØ Ö

More information

Ø Ö ØÒ ÓÑÔ Ð Â Ú ÈÖÓ º ÓÒÒ Ø ÔÖÓÚ º Ø Þº µ ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÓÖ ÕÙ Ø ÓÑ Ø Ñ ÒÓÛ Ñ Ö Ó Â Ú Î ÖØÙ Ð Å Ò ÂÎÅ µ ÓÒ Â٠عÁÒ¹Ì Ñ ÂÁ̵ Ò ¹Ç ¹Ì Ñ Ç̵ ÓÑÔ Ð Ö Û Ø Óҹع Ý ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ú Ò ÙÒØ Ò Ø Ö ÈÖÓ ÙØ ÖÙÒÒ Ò

More information

ÔØÖ ÄÒÖ Ç ÐÐØÓÖ ß ÇÒ Ö Ó ÖÓÑ º½ ÇÚÖÚÛ ÏØ Ó Ø ØÒ Ú Ò ÓÑÑÓÒ ÔÖÓÔØÓÒ Ó Ñ ÛÚ ÒÖØ Ý Öع ÕÙ ÖÑÓØ ØØÓÒ Ó ÓÑÔÐÜ ÑÓÐÙÐ Ú ÒÖÖ ÔØÖ Ø ÐØÖ Ò ÑÒØ Ð Ò ÑÖÓÛÚ ÚØÝ Ò ÖÒØÖ ÐÓ Ì ÙÑÐ ÑÔÐ ÖÑÓÒ Ó Ð¹ ÐØÓÖ ÔÐÝ ØÖÖÒ ÖÓÐ Ò Ø ÙÒÖ

More information

ÌÀ ÀÁ¹ÇÅÈÊÇÅÁË ÎÄÍ ÇÊ ÆÇÆßÌÊÆËÊÄ ÍÌÁÄÁÌ ÅË Ý Ù ØÚÓ ÖÒØÒÓ Ò ÂÓÖ Å Ó Ý ÏºÈº ͹Á º¼¼ ÖÙÖÝ ¾¼¼¼ ØÖØ Ï ÒØÖÓÙ Ò ØÙÝ ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÓÖ ÒÓÒ¹ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØÝ Ñ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙº ÁØ ÐÓ ÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø ÓÑÔÖÓ¹ Ñ ÚÐÙ ÒØÖÓÙ Ý ÓÖÑ

More information

ÁÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Î ÙÐÐÝ ËÒ ÍÖÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÓÖ ËйÖÚÒ Ö ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ö ÓØÓÖ¹ÁÒÒÙÖ Ò Ö ÙÐØØ ÐØÖÓØÒ Ö ÊÙÖ¹ÍÒÚÖ ØØ ÓÙÑ ÖÒ ÈØÞÓÐ ËØÙØØÖØ»ÓÙÑ ËÔØÑÖ ¾¼¼¼ ÊÖÒØÒ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÏÖÒÖ ÚÓÒ ËÐÒ ÁÒ ØØÙØ Ö ÆÙÖÓÒÓÖÑØ ÄÖ ØÙÐ

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú Ê Ú Û Ó ÊÓ ÓØ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù ÁÞÞ Ø È Ñ Ö ÓÖÝ À Ö Ù Ù Ø ½ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ñ ÓÑÔ Ö Ø Ú Ö Ú Û Ó Ú Ö ØÝ Ó ÒØ ÖÑ Ø ¹Ð Ú Ð ÖÓ ÓØ Ð Ò Ù Ø Ø Ú Ñ Ö Ò Ö ÒØ Ý Ö º Ï Ð Ó Ö ÖÓ ÓØ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ð Ò Ù

More information

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona ÙÐØ Ø Ò Ë Ó ³ Ò ÒÝ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÇÒ Ø Ò Ò ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó ÒØ¹Ñ Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Å Ñ ÓÖ ÔÖ ÒØ Ô Ö Ò ÂÙ Ò ÒØÓÒ Ó ÊÓ Ö Ù Þ Ù Ð Ö Ô Ö ÓÔØ Ö Ð Ö Ù ÓØÓÖ Ò ÒÝ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÐÐ Ø ÖÖ Å ¾¼¼½

More information

ÀÖÖÐ ÈÐÑÒØ Ò ÆØÛÓÖ Ò ÈÖÓÐÑ ËÙÔØÓ Ù Ñ ÅÝÖ ÓÒ Ý ÃÑ ÅÙÒÐ Þ ÅÝ ½ ¾¼¼¼ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ú Ø Ö Ø ÓÒ ØÒعÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÖ ÒÙÑÖ Ó ÐÝÖ ÒØÛÓÖ Ò ÔÖÓÐÑ º Ï Ò Ý ÑÓÐÒ ÖÖÐ Ò ÛÖ Ö ÔÐ Ò ÐÝÖ Ò ÐÝÖ Ø Ü ÔÖÒØ Ó Ø ÑÒ ÓÙÒ Ñ ÖØ µº

More information

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers Ð ØÖ ØÝ ÜØ ÖÒ Ð Ë Ñ Ð Ö ØÝ Ó Ø ÓÖ Ð ØØÖ ÙØ Ö ØÓÔ Ö Êº È ÐÑ Ö ½ Ò Ö ØÓ ÐÓÙØ Ó ¾ ¾ ½ Î Ú ÑÓ ÁÒº ¾ ÛÓÓ ÐÚ È ØØ ÙÖ È Ô ÐÑ ÖÚ Ú ÑÓºÓÑ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÖÒ Å ÐÐÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼¼ ÓÖ Ú È ØØ ÙÖ È Ö ØÓ ºÑÙº Ù

More information

ÔØ Ö ½ ÊÇÍÌÁÆ ÁÆ ÅÇ ÁÄ ÀÇ Æ ÌÏÇÊÃË Å Ãº Å Ö Ò Ò Ë Ñ Ö Êº Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ø ËØÓÒÝ ÖÓÓ ËØÓÒÝ ÖÓÓ Æ ½½ ¹ ¼¼ ØÖ Ø Æ ÒØ ÝÒ Ñ ÖÓÙØ Ò ÓÒ Ó Ø Ý ÐÐ Ò Ò ÑÓ Ð Ó Ò ØÛÓÖ º ÁÒ Ø Ö ÒØ Ô

More information

Ì È ÒÒ Ò ÌÖ Ò È Ö ËØÖÙØÙÖ ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ó Ä Ö ÓÖÔÙ Æ ÒÛ Ò Ù Ù¹ ÓÒ ÓÙ Å ÖØ È ÐÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò È Ð ÐÔ È ½ ½¼ ÍË ÜÙ Ò Û ÒÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù Ü Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÓÙ Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÑÔ ÐÑ ÖÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ØÖ Ø

More information

ÌÖ Ò Ø ÓÒ¹ Ö Ò Ò ÅÒ ÑÓ ÝÒ È Ö¹ØÓ¹È Ö ËØ ÒÓ Ö Ô ËØÓÖ ËÝ Ø Ñ Ì ÑÓØ Ý ÊÓ Ó ½ Ò ËØ Ú Ò À Ò ¾ ¾ ½ ËÔÖ ÒØ Ú Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÙÖÐ Ò Ñ ¼½¼ ÍË ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ñ Ö ¼ Íà ØÖ Øº ÅÒ ÑÓ ÝÒ Ô Ö¹ØÓ¹Ô

More information

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference ØÖ ÙØ ÝÒ Ñ ÒÒ Ð Ë ÙÐ Ò ÓÖ ÀÓ Æ ØÛÓÖ ½ Ä ÙÒ Ó Ò ÂºÂº Ö ¹ÄÙÒ ¹ Ú Ë ÓÓÐ Ó Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë ÒØ ÖÙÞ ¼ ¹Ñ Ð ÓÐ Ó ºÙ º Ù Î Ö ÓÒ ¼»½»¾¼¼¾ Ì Ö ØÝÔ Ó ÓÐÐ ÓÒ¹ Ö ÒÒ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ÓÖ Ó Ò ØÛÓÖ Ö ÔÖ ÒØ º Ì ÔÖÓØÓÓÐ

More information

ÐÓÒ¹Ü Ö ËÔÖ ½ ÖÖÐÐ ÙÆ Ò ÂÙÒ ÄÙ ËÒÓÖ ÍÒÚÖ Ý ÙÖÖÒ ÎÖ ÓÒ ÑÖ ¾ ½ Ö Ï ÙÝ ÖÑ ÖÙÙÖ Ó ÝÐ ÔÖ ÛÒ ÓÒ¹Ö Ò Ü¹ Ö ÒÓ Ó Ñ Ö ÕÙÐÝ Ò ÑÙÖݺ ÐÓÒ¹ Ü ÔÖ Ö ÓÖÐÐÝ ÖÖÞ Ò ÓÑ ÔÖÐ Ò ÕÙÒ Ò ÑÔÐ ÑÓÐ Ò ÖÑ Ó ÑÙÖÝ Ö ÕÙÐÝ ÝÐ ÚÓÐÐÝ Ýй ÔÖ

More information

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999 In Proceedings of the 999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 999 ÓÒÒ Ø ÓÒ Ë ÙÐ Ò Ò Ï Ë ÖÚ Ö Å Ö º ÖÓÚ ÐÐ ÊÓ ÖØ Ö Ò Ó Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ó

More information

ÉÙ ÖÝ Ò Ë Ñ ØÖÙØÙÖ Ø ÇÒ Ë Ñ Å Ø Ò Á Ë Ë Ê Ì Ì Á Ç Æ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ Ö ÖÙÑ Ò ØÙÖ Ð ÙÑ Öº Ö Öº Ò Øºµ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ö Ø Ò Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø ÁÁ ÀÙÑ ÓРعÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ÚÓÒ À ÖÖ Ôк¹ÁÒ

More information

ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ø ÒØ ÖÔÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ì ÒÓÐÓ Ý Ó Ò ÊÈ Ö Ï Ò Ö ØØÔ»»ÛÛÛº Ò º Ù¹ ÖÐ Òº» Û Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÖÐ Ò Ì Ù ØÖº ¹½ ½ ÖÐ Ò ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð Û Ò º Ù¹ ÖÐ Òº ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼¼ ÌÙØÓÖ Ð Ø Ø

More information

ÈÖ ÓÚÖÝ ÓÒ ÓÖÒ ÜÒ ÅÖØ ÛØ ÖÒØÐÐÝ ÁÒÓÖÑ ÌÖÖ ÖÒ ÂÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ñ ØÖÑ Ò ÈÊ ÊÓÒÐ ÅÙ Ö ÑÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÊÓØØÖÑ ÈØÖ ËÓØÑÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ò ÈÊ ÁÖÑ ÚÒ ÄÙÛÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ì ÚÖ ÓÒ ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ Ì ÔÔÖ

More information

ÆÏ ÈÈÊÇÀ ÌÇ Ëµ ÁÆÎÆÌÇÊ ËËÌÅË ÂÒ¹ÉÒ ÀÙ ÅÒÙØÙÖÒ ÒÒÖÒ Ó ØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ËÓÖ ÆÒÒÙÙÐ Ý Ò Ï¹Ó ÓÒ Ý ÐØÖÐ Ò ÓÑÔÙØÖ ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Å Ù ØØ ÑÖ Ø ÖÙÖÝ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÒ Ö ÔÖÓ ÖÚÛ Ëµ ÒÚÒØÓÖÝ Ý ØÑ ÛØ ÒÔÒÒØ Ò ÒØÐÐÝ ØÖÙØ

More information

universe nonself self detection system false negatives false positives

universe nonself self detection system false negatives false positives Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ò ÖØ Ð ÁÑÑÙÒ ËÝ Ø Ñ ËØ Ú Ò º ÀÓ Ñ ÝÖ ½ Ò Ëº ÓÖÖ Ø ½ ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÆÅ Ð ÙÕÙ ÖÕÙ ÆÅ ½ ½ ¾ Ë ÒØ ÁÒ Ø ØÙØ ½ ÀÝ È Ö ÊÓ Ë ÒØ ÆÅ ¼½ ØÖ Ø Ò ÖØ Ð ÑÑÙÒ Ý Ø Ñ ÊÌÁ˵ Ö Û ÒÓÖÔÓÖ Ø Ñ ÒÝ ÔÖÓÔ

More information

ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ Ý ÖØÓРͺ ÏÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÒÓÑ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÅÒÒÑ ¹½ ½ ÅÒÒÑ ÛÖÓÒºÙÒ¹ÑÒÒѺ Ò ÅÖÙ ÒÐÙ ÎÖÒØ ÃÖÒÒÚÖ ÖÙÒ ¹½ ÅĐÙÒÒ ÑÖÙ ºÒÐÙÚÖÒغº ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ ÁÒÚÙÐ ÑÓÖÐ ÞÖ ÒÒÖ Ý ÐØ Ò ÙÖÒ Ò ÑÓÒÓÔÓÐ

More information

Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" hal-00684866, version 1-20 Apr 2012

Author manuscript, published in 1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012) hal-00684866, version 1-20 Apr 2012 Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" Á ÇÆ ¾¼½¾ ÌÓÛ Ö Ë Ð Ð Ø Å Ò Ñ ÒØ ÓÖ Å Ô¹Ê Ù ¹ Ø ¹ÁÒØ Ò Ú ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÒ ÐÓÙ Ò ÀÝ Ö ÁÒ Ö ØÖÙØÙÖ Ö Ð ÒØÓÒ

More information

Ì ÈÖ Ò Ó ËØÖ ÔÔ ÅÓÖØ ¹ Ë ÙÖ Ø Â Ó ÓÙ ÓÙ Å ØØ Û Ê Ö ÓÒ Ê Ö ËØ ÒØÓÒ Ò ÊÓ ÖØ º Ï Ø Ð Û Â ÒÙ ÖÝ ½ ØÖ Ø ÁÒØ Ö Ø ÓÒÐÝ Áǵ Ò ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒÐÝ Èǵ ØÖ ÔÔ ÑÓÖØ ¹ ÙÖ Ø Å Ëµ Ö Ö Ú Ø Ú ÙÖ Ø Û Ô Ý ÓÙØ ÓÒÐÝ Ø ÒØ Ö Ø ÓÑÔÓÒ

More information

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout Markus Friedl Dissertation May 2001 ÖØ Ø ÓÒ Ì ÅË Ë Ð ÓÒ ËØÖ Ô ÌÖ Ö Ò Ø Ð ØÖÓÒ Ê ÓÙØ ÔÖ ÒØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö ÓØÓÖ Ó Ì Ò Ð

More information

ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ Ò ÙØÓÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÖÓÙÔ Ö¹ÁÒ Ò Ö ÂÓ Ñ ÔÙØݵ Ø ØÖ ½ ¼ ¼ À Ò È ÓÒ ¼¾ ½¹ ¹½½¼¼ Ü ¼¾ ½¹ ¹ ¹Å Ð Ò Ö Ó Ñ ÖÒÙÒ ¹ Ò Ñ Ø «È ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ ÔйÁÒ Ò Ö Ó«Ö¹ÁÒ ÍÐÖ ÓÖ ÓÐØ

More information

Ì ÈÒÒ ÝÐÚÒ ËØØ ÍÒÚÖ ØÝ Ì ÖÙØ ËÓÓÐ ÔÖØÑÒØ ÓËØØ Ø ËÌÊÌÁË ÇÊ Ì ÆÄËÁË ÏÁÌÀ ÌÏÇ ÌÈË Ç ÅÁËËÁÆ ÎÄÍË Ì Ò ËØØ Ø Ý ÇÖ ÀÖÐ ¾¼¼ ÇÖ ÀÖÐ ËÙÑØØ Ò ÈÖØÐ ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÊÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ÙÙ Ø ¾¼¼ Ì Ø Ó ÇÖ ÀÖÐ

More information

ÁÆÎÆÌÇÊ ÇÆÌÊÇÄ ÍÆÊÌÁÆ ÅƵ ÑÒ ÙÒÖØÒ Ø ÊÒ ÎÖÒ Ó ÊÒ Ø Á ¼ ÈÊÇÍÌÁÇÆ ÈÄÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ ÁÒÚÒØÓÖÝ ÓÒØÖÓÐ ÙÒÖØÒ ÑÒµ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÊÒÓÑ ÚÖØÓÒ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖØÐ ÚÖØÓÒ ÈÖÓÐÑ ØÖÙØÙÖ ÑÔÐ ØÓ ÖÔÖ ÒØ ÖÒÓÑÒ Ò Ø ÑÓÐ Ê Æ ÍÒÚÖ ØÝ Ø

More information

ÇÔ Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ø ¹Ë Ö Ò È Ö¹ØÓ¹È Ö ËÝ Ø Ñ Æ Ð Û Ò À ØÓÖ Ö ¹ÅÓÐ Ò Ò Ú ÖÐÝ Ò ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Û Ò ØÓÖ Ý Ò º Ø Ò ÓÖ º Ù ØØÔ»»ÛÛÛ¹ º Ø Ò ÓÖ º Ù ØÖ Øº ÁÒ È Ö¹ÌÓ¹È Ö È¾Èµ Ý Ø Ñ ÙØÓÒÓÑÓÙ ÓÑÔÙØ Ö

More information

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No.

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No. ÂÓÙÖÒ ÐÓ ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒÆ ØÛÓÖ ÎÓк¾ ÆÓº½ ¾¼¼½µ ¹ ÏÓÖÐ Ë ÒØ ÈÙ Ð Ò ÓÑÔ ÒÝ È Ê ÇÊÅ Æ Î ÄÍ ÌÁÇÆÇ Ê ÉÍ ËÌ¹Ì Å» Å ÈÊÇÌÇ ÇÄ ÇÊÏÁÊ Ä ËËÆ ÌÏÇÊÃË ÒØ Ö ÓÖÊ Ö ÒÏ Ö Ð ÅÓ Ð ØÝ Ò Æ ØÛÓÖ Ò Ê ÏŠƵ Ô ÖØÑ ÒØÓ ÓÑÔÙØ ÖË Ò

More information

autocorrelation analysis

autocorrelation analysis ÌÓÛÖ ËÔ¹ÒÖØ ÖÝÔØÓÖÔ ÃÝ ÓÒ Ê ÓÙÖ ÓÒ ØÖÒ Ú ÜØÒ ØÖص Ò ÅÓÒÖÓ ÅРú ÊØÖ Ý É Ä ÒРȺ ÄÓÔÖ Ø ÐÒ Ë ØÖØ ÈÖÓÖÑÑÐ ÑÓÐ ÔÓÒ Ò ÔÖ ÓÒÐ ØÐ ØÒØ È µ ÛØ ÑÖÓÔÓÒ ÔÖÑØ ÚÓ¹ ÖÚÒ Ù Ö ÒØÖ Ò Û Ù Ö ÔÖÓÚ Ò¹ ÔÙØ Ý ÔÒº ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÛÓÛØÓܹ

More information

HowPros and Cons of Owning a Home-Based Business

HowPros and Cons of Owning a Home-Based Business ÄØ Ø ÊÚ ÓÒ ÅÖ ¾½ ¾¼¼½ ÓÑÑÒØ ÏÐÓÑ ÖÑ Ò ÅÒÖÐ ÁÒÒØÚ ØÓ ÅÒÔÙÐØ Ø ÌÑÒ Ó ÈÖÓØ Ê ÓÐÙØÓÒ Ú ÀÖ ÐÖ ÌÖÙÒ ÓÖ ËÓÒÝÓÒ ÄÑ Ï ØÒ º ÕÙØ º ÖÓÚØ Ëº ÒÒ Åº ÖÒÒÒ Àº Ó º ÓÛÖÝ ÈºÙÐÖ Êº ÀÒРº ÀÖ ÐÖ º ÄÑÒÒ Åº ÅØÐÐ ÁºÈÒ ºÊ ÑÙ Ò

More information

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies Working Paper No. 5 Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies by Gang Gong and Willi Semmler University of Bielefeld Department of Economics

More information

ÌÊÅ ÎÄÍ ÌÀÇÊ ÈÇÌÆÌÁÄ Æ ÄÁÅÁÌÌÁÇÆË Ë Æ ÁÆÌÊÌ ÊÁËà ÅÆÅÆÌ ÌÇÇÄ ÈÍÄ ÅÊÀÌË ÈÊÌÅÆÌ Ç ÅÌÀÅÌÁË ÌÀ ĐÍÊÁÀ ÈÙÐ ÑÖØ ÈÖÓ ÓÖ Ó ÅØÑØ Ø Ø ÌÀ ËÛ ÖÐ ÁÒ Ø¹ ØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ĐÙÖµ ÛÖ Ø Ò ÙÖÒ Ò ÒÒÐ ÑØÑع º À ÖÚ ÑØÑØ ÔÐÓÑ ÖÓÑ Ø

More information

ÁÒÖÒ ÓÖ Ó ÖÚØÓÒ Ó ÒØÖØ «Ù ÓÒ ÔÖÓ º ËÙ ÒÒ ØÐÚ Ò ÔÖØÑÒØ Ó Ó ØØ Ø ÅÐ ËÖÒ Ò ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ Ø Ò ÇÔÖØÓÒ Ê Ö ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÓÔÒÒ ÒÑÖ ØÖØ ØÑØÓÒ Ó ÔÖÑØÖ Ò «Ù ÓÒ ÑÓÐ Ù ÙÐÐÝ ÓÒ Ó Ö¹ ÚØÓÒ Ó Ø ÔÖÓ Ø ÖØ ØÑ ÔÓÒØ º ÀÖ Û ÒÚ ØØ

More information

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes ËÐØÒ Ø ÊØ Ø ØÖÙØÓÒ ËÑ ÓÖ ËÙÖÚÚÐ ËØÓÖ ËÝ ØÑ ÂÝ Âº ÏÝÐ ÅÑØ ÐÓÐÙ ÎÝ ÈÒÙÖÒÒ ÅРϺ Ö ËÑ ÇÙÞ ÃÒ ÌÛ ÓÖÝ ÏÐÐÑ ÖÓÖÝ Êº ÒÖ ÈÖÔ Ãº ÃÓ Ð ÅÝ ¾¼¼½ Å͹˹¼½¹½¾¼ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÖÒ ÅÐÐÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈØØ ÙÖ È ½¾½ ØÖØ ËÙÖÚÚÐ

More information

(a) Original Images. (b) Stitched Image

(a) Original Images. (b) Stitched Image ÁÅ Ê ÁËÌÊ ÌÁÇÆ ÁÆ ÌÀ Å ÌÄ ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ Åº ÅÙ ÖÓÚ º ÈÖÓ Þ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ñ Ð Ì ÒÓÐÓ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò ÓÒØÖÓÐ Ò Ò Ö Ò ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÚÓØ ØÓ ÔÓ Ð Ø Ó ÓÑ ØÖ ÑÓ Ø ÓÒ Ó Ñ ØÓ Ò Ð ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó Ô Ö Ø Ò Ó ÓÚ ÖÐ Ý Ò Ñ

More information

TheHow and Why of Having a Successful Home Office System

TheHow and Why of Having a Successful Home Office System ÊÇÄ ¹ Ë ËË ÇÆÌÊÇÄ ÇÆ ÌÀ Ï ÍËÁÆ Ä È ÂÓÓÒ Ëº È Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÓÖ Å ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ô Ö Ø ºÒÖÐºÒ ÚÝºÑ Ð Ð¹ÂÓÓÒ Ò ÓÐÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÆÓÖØ ÖÓÐ Ò Ø ÖÐÓØØ ÒÙÒº Ù Ê Ú

More information

ØÙÖ Ò Ö Ø ÓÒ Ý ÁÑ Ø Ø ÓÒ ÖÓÑ ÀÙÑ Ò Ú ÓÖ ØÓ ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø Ö Ò Ñ Ø ÓÒ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö ÁÒ Ò ÙÖÛ Ò Ø Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ ¹Ì Ò Ò ÙÐØĐ Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ë ÖÐ Ò ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Å Ð Ã ÔÔ Ë Ö ÖĐÙ Ò ¾¼¼ Ò ÎÓÖ

More information

ÆÆ ÄË Ç ÇÆÇÅÁ Ë Æ ÁÆ Æ ½ ß½¼¼ ¾¼¼¼µ ÁÒÚ ØÑ ÒØ ÀÓÖ ÞÓÒ Ò Ø ÖÓ Ë Ø ÓÒ Ó ÜÔ Ø Ê ØÙÖÒ Ú Ò ÖÓÑ Ø ÌÓ ÝÓ ËØÓ Ü Ò È Ò¹ÀÙ Ò ÓÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÒØÖ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÒ Ä Ì Û Ò ¾¼ Ù Ò¹Ä Ò À Ù Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ

More information

ÓÒ ÖØÓÒ ÓÒ ÙÖÓÔÒ ÓÒÚÖ ÓÒ ÔÖÐÐÐ ÓÖÔÙ ÅÐÒ ÅÒ ÍÒÚÖ Ø ÈÚ ÑÐÒÑÒÑкÓÑ ÖÒ ¾ ÂÒÙÖÝ ¾¼¼ ½ ½µ ¾µ Ñ Ó Ø ÛÓÖ Ì ÛÓÖ ÒÐÝ Ø ÇÆÎÊË ÓÖ ÓÒÚÖÐ ÓÒ ØÖÙØÓÒ µ Û Ò ÓÙÒ Ò Ø Ç ÓÖÔÙ Ñ ÙÔ Ó Ø ØÖÒ ÐØÓÒ Ó ÚÒ ÔØÖ Ó Ó³ ÒÓÚÐ ÁÐ ÒÓÑ ÐÐ

More information

Archiving Scientific Data

Archiving Scientific Data Archiving Scientific Data Peter Buneman Sanjeev Khanna Ý Keishi Tajima Þ Wang-Chiew Tan Ü ABSTRACT Ï ÔÖ ÒØ Ò Ö Ú Ò Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ö Ö Ð Ø Û Ø Ý ØÖÙØÙÖ º ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÓÒ Ø ÒÓ¹ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ø ÑÔ Û Ö Ý Ò Ð Ñ ÒØ ÔÔ Ö

More information

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING CERIAS Tech Report 2001-02 PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING Wenliang Du, Mikhail J. Atallah Center for Education and Research in Information Assurance and Security

More information

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms ÔØ Ú ÓÒ ÖÝ Ñ ÖÖÓÖ ÓÖ Ø Ä Ö ÒÓÙÐ Ö Ì Ð ÓÔ º Ê Ö º Ö٠Ⱥ Ë Ð Ò Ö º ÐÐ Ò Êº ź Ò Ö ØØÓÒ ÀºÅº Å ÖØ Ò Ç ÖÚ ØÓÖ Ó ØÖÓ Ó Ö ØÖ Ä Ö Ó º ÖÑ ¼½¾ Ö ÒÞ ÁØ ÐÝ Ë ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ºÖºÐº ÓÖ Ó ÈÖÓÑ ËÔÓ ¾» ¾¾¼ Ä Ó ÁØ ÐÝ Å ÖÓ

More information

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester. ÓÑÔ Ð Ö¹ Ö Ø ÊÙÒ¹Ì Ñ ÅÓÒ ØÓÖ Ò Ó ÈÖÓ Ö Ñ Ø Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.edu ABSTRACT ÙÖ Ø ÖÙÒ¹Ø Ñ Ò ÐÝ

More information

application require ment? reliability read/write caching disk

application require ment? reliability read/write caching disk Í Ò Ê ÑÓØ Å ÑÓÖÝ ØÓ ËØ Ð Ø Æ ÒØÐÝ ÓÒ Ò Ì¾ Ä ÒÙÜ Ð ËÝ Ø Ñ Ö Ò Ó Ö Ð ÖÓ Ï Ð Ö Ó ÖÒ Ö È Ó Ò Ì Ø Ò ËØ Ò ÍÒ Ú Ö Ö Ð È Ö ÓÓÖ Ò Ó È Ó ¹ Ö Ù Ó Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Úº ÔÖ Ó Î ÐÓ Ó»Ò Ó ÓÓÒ Ó ½¼ ¹ ¼ ÑÔ Ò Ö Ò È Ö Þ Ð Ì Ð µ

More information

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b)

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b) Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÅÙØÙ Ð ÜÐÙ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÀÓ ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Â ÒÒ Ö º Ï ÐØ Ö Â ÒÒ Ö Äº Ï Ð Æ Ø Ò Àº Î Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì Ü ²Å ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐÐ ËØ Ø ÓÒ Ì ¹ ½½¾ ¹Ñ Ð ÒÒÝÛ ºØ ÑÙº Ù Û Ð ºØ ÑÙº Ù

More information

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference.

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference. ÜÔÐÓ Ø Ò Ç Ø ÄÓ Ð ØÝ Ò Â Ú È ÖØÝ ØÖ ÙØ ÓÑÔÙØ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÓÖ ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÐÙ Ø Ö ÖÒ Ö À ÙÑ Ö Ò Å Ð È Ð ÔÔ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ã ÖÐ ÖÙ ÖÑ ÒÝ ÙÑ Ö ºÙ º Ò Ô Ð ÔÔ Ö ºÙ º ØØÔ»»ÛÛÛ Ô º Ö ºÙ º»Â Ú È ÖØÝ» ØÖ Øº ÁÒ ØÖ

More information

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Balachander Krishnamurthy AT&T Labs Research 180 Park Avenue Florham Park, NJ bala@research.att.com Craig E. Wills WPI 100

More information

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN R & D THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN by M. FLEISCHMANN* P. BEULLENS** J. M. BLOEMHOF-RUWAARD and L. VAN WASSENHOVE 2000/33/TM/CIMSO 11 * Faculty of Business Administration,

More information

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer Ë ÙÖ ÅÄ ÈÙ Ð Ò Û Ø ÓÙØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ä Ò Ø ÈÖ Ò Ó Ø ÁÒ Ö Ò Ó ÙÒ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÆÓÖØ Ø ÖÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ä ÓÒ Ò ½½¼¼¼ Ò Ý Ò ÜÑ ÐºÒ Ùº ÙºÒ Ò Ä Ý Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ ÁÖÚ

More information

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute ÈÙÐ Ò Ø ÈÖÓÒ Ó Ø ¾Ò ËÝÑÔÓ ÙÑ Ó ÇÔÖØÒ ËÝ ØÑ Ò Ò ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ ÇËÁ³µ ÈÖÓÖÑÒ ÚÐÙØÓÒ Ó ÌÛÓ ÀÓѹ ÄÞÝ ÊÐ ÓÒ ØÒÝ ÈÖÓØÓÓÐ ÓÖ ËÖ ÎÖØÙÐ ÅÑÓÖÝ ËÝ ØÑ ÙÒÝÙÒ ÓÙ ÄÚÙ ÁØÓ Ò Ã Ä ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÖÒØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈÖÒØÓÒ ÆÂ

More information

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping ÓÑÔÓ Ò Ò ÅÒØÒÒ Ï¹ ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ ÓÙÐÑ ÒØÐÐ ½ Ò ÖÑ Å ¾ Ò ØÑÒ ÓÙÙØØÝ ¾ Ò Ñ ÐÑÖÑ Ò ÂÑ Ö ½ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÆÛ ËÓÙØ ÏÐ Ù ØÖÐ ÓÙÐÑ ºÙÒ ÛºÙºÙ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÙÖÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÍË ºÔÙÖÙºÙ ¾ ÔÖØÑÒØ

More information

Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò Ñ Ö Ò Ò Ò Ó Ò ÒØ ÓÒÝ ÂÓ Ô Ö Ú Ò Ò º Ö Ð Ýº Ù Ê ÔÓÖØ ÆÓº Í» Ë ¹¼¼¹½½½¾ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ú ÓÒ Ëµ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ö Ð Ý Ð ÓÖÒ ¾¼ Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò

More information

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines J.L. Wolf, M.S. Squillante, P.S. Yu IBM Watson Research Center ÐÛÓÐ Ñ Ô ÝÙÙ ºÑºÓÑ J. Sethuraman IEOR Department Columbia University jay@ieor.columbia.edu

More information

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations À ØÓÖݹ Ø ÂÓ Ë ÙÐ Ò ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ó ÁÒØ Ö Ø Ú ÐÝ Í ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÁÒ Ù ÙÖ Ð ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö ÏĐÙÖ Ò Ó ØÓÖ Ö È ÐÓ ÓÔ ÚÓÖ Ð Ø Ö È ÐÓ ÓÔ ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ð ÚÓÒ Ò Ö Ï Ô Ù Ë ĐÙÔ Ñ ÄÍ Ð ½ Ò Ñ

More information

drop probability maxp

drop probability maxp ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÌÐ ÖÓÔ Ò ØÚ ÉÙÙ ÅÒÑÒØ ÈÖÓÖÑÒ ÓÖ ÙÐ¹Ø Ò Ï¹Ð ÁÒØÖÒØ ÌÖ ÒÐÙ ÁÒÒÓÒ Ö ØÓ ÖÒÙÖ ÌÓÑ ÐÖ Ö ØÓÔ ÓØ ËÖ ÅÖØÒ ÅÝ ËÔÖÒØ ÌÄ ÙÖÐÒÑ ÍË ßÓØ ÒÐÙÐ ÔÖÒØÐ ºÓÑ ËÐÞÙÖ Ê Ö Ù ØÖ ßÖ ØÓºÖÒÙÖ ÌÓÑ ºÐÖÐ ÐÞÙÖÖ ÖºØ ½ ÍÒÚÖ Ø

More information

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Bharat Chandra, Mike Dahlin, Lei Gao, Amjad-Ali Khoja Amol Nayate, Asim Razzaq, Anil Sewani Department of Computer Sciences The University

More information

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts Venkata N. Padmanabhan Microsoft Research Lakshminarayanan Subramanian Ý University of California at Berkeley ABSTRACT ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û

More information

Best Place to Find Information For a Wedding?

Best Place to Find Information For a Wedding? ÔÔ Ö Ò ÈÖÓ Ò Ó Ø Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Ö Ø ØÙÖ Ð ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ¾¼¼¼ Designing Computer Systems with MEMS-based Storage Steven W. Schlosser, John Linwood Griffin, David

More information

Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers

Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers University of Pennsylvania ScholarlyCommons Database Research Group (CIS) Department of Computer & Information Science March 2001 Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers Arnaud

More information

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems RC22209 (W0110-048) October 16, 2001 Computer Science IBM Research Report The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems Valeria Cardellini, Emiliano Casalicchio Dept. of Computer Engineering

More information

Working Paper Immigration and outsourcing: a general equilibrium analysis

Working Paper Immigration and outsourcing: a general equilibrium analysis econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Bandyopadhyay,

More information

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p)

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p) ËÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ ÓÚÖ ÎÖØÙÐ ÁÒØÖ ÖØØÙÖ ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ò ÈÖÓÖÑÒ ÅÙÖÐÖÒ ÊÒÖÒ Ò ÄÚÙ ÁØÓ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÊÙØÖ ÍÒÚÖ ØÝ È ØÛÝ Æ ¼¹¼½ ÑÙÖÐÖ ØÓ ºÖÙØÖ ºÙ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ö Ò ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ Ëŵ

More information

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach WP/03/202 Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach Wilko Bolt and Alexander F. Tieman 2003 International Monetary Fund WP/03/202 IMF Working Paper International Capital Markets Department Pricing

More information

HowEasily Find the Best Lowest Price Possible For a Wedding

HowEasily Find the Best Lowest Price Possible For a Wedding Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites K. Selçuk Candan Wen-Syan Li Qiong Luo Wang-Pin Hsiung Divyakant Agrawal C&C Research Laboratories, NEC USA, Inc., 110 Rio Robles, San Jose,

More information

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products TR-CS-98-13 Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products Michael Stewart December 1998 Joint Computer Science Technical Report Series Department of Computer Science Faculty of Engineering and Information

More information

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc.

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc. Ó Ð¹ Ö Ú Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò ËØ Û ÖØ Ö Ò Ø Û Öغ Ö ÒÙÛ º ºÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ø Ï Ø Ó Ò Ð Ò Ö ØÓÐ ØÖ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö ÒØ ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò Ù Ø Ø Ø Ò Û Ô Ö Ñ Ñ Ö Ò ÙÔÓÒ Ø Ù Ó

More information

Rational Value Model For Firms

Rational Value Model For Firms Rational Exuberance: The Fundamentals of Pricing Firms, from Blue Chip to Dot Com Mark Kamstra Working Paper 2001-21 November 2001 Working Paper Series Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2001-21

More information

Conference Paper Computer model for agricultural holdings: Useful tool in the evaluation and implementation of a high performance management

Conference Paper Computer model for agricultural holdings: Useful tool in the evaluation and implementation of a high performance management econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Berevoianu,

More information

Hubener, Andreas; Maurer, Raimond; Mitchell, Olivia S.

Hubener, Andreas; Maurer, Raimond; Mitchell, Olivia S. econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Hubener,

More information

>?@CHJLC?JHLL >?@CHJLC?JHLL \ >?@CH >?JHLL >?JLC?!"#$%!&'!()+,-.+/0-1,.20.3456,.13.71+1,89:0-;,.-

More information

Working Paper Series des Rates für Sozial- und Wirtschaftsdaten, No. 163

Working Paper Series des Rates für Sozial- und Wirtschaftsdaten, No. 163 econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Wilkinson,

More information

Research Report Deposit insurance suitable for Europe: Proposal for a three-stage deposit guarantee scheme with limited European liability

Research Report Deposit insurance suitable for Europe: Proposal for a three-stage deposit guarantee scheme with limited European liability econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Krahnen,

More information

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained?

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? &(1752678',,1(&2120,$(),1$1=$ &(175()25678',(6,1(&2120,&6$1'),1$1&( :25.,1*3$3(512 Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? Daniela Fabbri and Mario Padula First Draft: August 2001

More information

Conference Paper The economic value of location data: Conditions for big data secondary markets

Conference Paper The economic value of location data: Conditions for big data secondary markets econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Koguchi,

More information

Conference Paper A successful model of regional healthcare information exchange in Japan: Case Study in Kagawa Prefecture

Conference Paper A successful model of regional healthcare information exchange in Japan: Case Study in Kagawa Prefecture econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Yamakata,

More information

Article Advancing industrial marketing theory: The need for improved research

Article Advancing industrial marketing theory: The need for improved research econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics LaPlaca,

More information

Working Paper Bibliometric Rankings of Journals based on the Thomson Reuters Citations Database

Working Paper Bibliometric Rankings of Journals based on the Thomson Reuters Citations Database econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Chang,

More information

Conference Paper Regulation challenges for competition managed services vs OTT services

Conference Paper Regulation challenges for competition managed services vs OTT services econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Maton,

More information