Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers

Save this PDF as:
Size: px
Start display at page:

Download "Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers"

Transcription

1 University of Pennsylvania ScholarlyCommons Database Research Group (CIS) Department of Computer & Information Science March 2001 Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers Arnaud Sahuguet University of Pennsylvania Fabien Azavant École Nationale Supérieure des Télécommunications Follow this and additional works at: Sahuguet, Arnaud and Azavant, Fabien, "Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers" (2001). Database Research Group (CIS). Paper Postprint version. Published in Data and Knowledge Engineering, Volume 36, Issue 3, 2001, pages Publisher URL: This paper is posted at ScholarlyCommons. For more information, please contact

2 Building Intelligent Web Applications Using Lightweight Wrappers Abstract The Web so far has been incredibly successful at delivering information to human users. So successful actually, that there is now an urgent need to go beyond a browsing human. Unfortunately, the Web is not yet a well organized repository of nicely structured documents but rather a conglomerate of volatile HTML pages. To address this problem, we present the World Wide Web Wrapper Factory (W4F), a toolkit for the generation of wrappers for Web sources, that offers: (1) an expressive language to specify the extraction of complex structures from HTML pages; (2) a declarative mapping to various data formats like XML; (3) some visual tools to make the engineering of wrappers faster and easier. Keywords web, XML, information extraction, wrappers Comments Postprint version. Published in Data and Knowledge Engineering, Volume 36, Issue 3, 2001, pages Publisher URL: This journal article is available at ScholarlyCommons:

3 ÙÐÒ ÁÒØÐÐÒØ Ï ÔÔÐØÓÒ Í Ò ÄØÛØ ÏÖÔÔÖ ÖÒÙ ËÙÙØ Ò ÞÚÒØ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ Ò ÁÒÓÖÑØÓÒ ËÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÈÒÒ ÝÐÚÒ ÅÓÓÖ ËÓÓÐ ÙÐÒ ¾¼¼ ËÓÙØ Ö ËØÖØ ÈÐÐÔ È ½½¼¹ ÍË ÓÐ ÆØÓÒÐ ËÙÔÖÙÖ ÌÐÓÑÑÙÒØÓÒ ÖÙ ÖÖÙÐØ ÈÖ Ü ½ ÖÒ ØÖØ Ì Ï Ó Ö Ò ÒÖÐÝ Ù ÙÐ Ø ÐÚÖÒ ÒÓÖÑØÓÒ ØÓ ÙÑÒ Ù Ö º ËÓ Ù ÙÐ ØÙÐÐÝ ØØ ØÖ ÒÓÛ Ò ÙÖÒØ Ò ØÓ Ó ÝÓÒ ÖÓÛ Ò ÙÑÒº ÍÒÓÖØÙÒØÐÝ Ø Ï ÒÓØ ÝØ ÛÐÐ ÓÖÒÞ ÖÔÓ ØÓÖÝ Ó ÒÐÝ ØÖÙØÙÖ ÓÙÑÒØ ÙØ ÖØÖ ÓÒÐÓÑÖØ Ó ÚÓÐØÐ ÀÌÅÄ Ô º ÌÓ Ö Ø ÔÖÓÐÑ Û ÔÖ ÒØ Ø ÏÓÖÐ Ï Ï ÏÖÔÔÖ ØÓÖÝ Ïµ ØÓÓÐØ ÓÖ Ø ÒÖØÓÒ Ó ÛÖÔÔÖ ÓÖ Ï ÓÙÖ ØØ Ó«Ö ½µ Ò ÜÔÖ Ú ÐÒÙ ØÓ ÔÝ Ø ÜØÖØÓÒ Ó ÓÑÔÐÜ ØÖÙØÙÖ ÖÓÑ ÀÌÅÄ Ô ¾µ ÐÖØÚ ÑÔÔÒ ØÓ ÚÖÓÙ Ø ÓÖÑØ Ð ÅÄ µ ÓÑ Ú ÙÐ ØÓÓÐ ØÓ Ñ Ø ÒÒÖÒ Ó ÛÖÔÔÖ ØÖ Ò Öº ÃÝÛÓÖ Û ÅÄ ÒÓÖÑØÓÒ ÜØÖØÓÒ ÛÖÔÔÖ ½ ÁÒØÖÓÙØÓÒ Ì Ï ÓÑ ÑÓÖ ÓÒÙØ ØÓ ÒÓÖÑØÓÒ ÖÔÓ ØÓÖ Ó ÐÐ Ò º Ù Ø ÓÒ ÓÔÒ ØÒÖ ÐÓÛ ÒØÖÝ Ó Ø ÓÖ ÔÙÐ Ö Ò Ó«Ö Ö ÒÚØÓÒ ØÓÓÐ ÓÖ Ò¹Ù Ö Ø ÓÑ Ø ¹ØÓ ØÒÖ ÓÖ ÔÙÐ Ò ÒÓÖÑØÓÒº ÁØ ÐÐÓÛ Ø Ø Ñ ØÑ ÒÚÙÐ ÓÑÔÒ ÒÔÒÒØ Ò ÓÚÖÒÑÒØÐ ÓÖÒÞØÓÒ ØÓ ÔÙÐ ÒÓÖÑØÓÒ ß ÓÖ Ö¹ Ö ÙÒ ÔÖÓ Ø ß Ø ÚÖÝ ÐÓÛ Ó Øº ÁÒÚÙÐ ÖØ Ï Ø Ø ØÓ ØÖ Ó º ÓÑÔÒ ÔÙØ ÓÒ¹ÐÒ ÒÒÙÐ ÖÔÓÖØ ØÐÓÙ ÑÖØÒ ÖÓÙÖ ÔÖÓÙØ Ô ØÓÒ º ÓÚÖÒÑÒØ Ò ÔÙÐ ÒÛ ÖÙй ØÓÒ ØÜ ÓÖÑ Øº ÁÒÔÒÒØ ÓÖÒÞØÓÒ Ñ ÚÐÐ ÐØ Ø Ö Ö Ö ÙÐØ ºº Ø ÀÙÑÒ ÒÓÑ ÈÖÓصº Ó ØÓÝ ÓÖ ÓÑ Ô Ó¹ ÑÒ Ø ÖÖÒ ÒÓÖÑØÓÒ Ò ÓÒÐÝ ÓÙÒ ÓÒ Ø Ï Ò Ø ÚÒ ØÖÙÖ ÓÖ ÖйØÑ Ø Ù ØÓ¹ÑÖØ ºº Ì ÆÛ¹ÓÖ ËØÓ ÜÒ ÓÖ ÆËɵ ÛØÖ ÓÖ Ø Øº ÈÖÔÖÒØ ÙÑØØ ØÓ Ð ÚÖ ËÒ ½½ ÂÙÐÝ ¾¼¼¼

4 ÁÒÓÖÑØÓÒ ÓÒ Ø Ï ÓÒ Ø Ó ÑÙÐØÑ ÓÑÔÓÒÒØ ÔØÙÖ ÑÓÚ ÓÙÒ ÔÔÐØ Øºµ ÐÙ ØÓØÖ Ò Ô ÓÙÑÒØ µº Ì ÓÙÑÒØ Ö ÒØÖÓÒÒØ Ý ÝÔÖÐÒ Ò ÚÖÝ ÖÓÑ Ô ÒÖØ Óҹع Ý Ý ÓÑÔÙØÖ ÔÖÓÖÑ ÓÖ Ø Ý ØÑ ØÓ ØÒ¹ÐÓÒ Ô Ò¹ÖØ Ý ÒÚÙÐ º ÓØ ØÓÖ Ó«Ö ÚÐÙÐ ÒÓÖÑØÓÒ Ù ÐÒ ÖÚÛ Ø Øº ÐÐ Ï ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙÖ Ú ØÛÓ ØÒ Ò ÓÑÑÓÒ ½µ ØÜØ ÓÒØÒØ ÐÚÖ Ù Ò ÀÌÅÄ Ò ¾µ ØÓ ÓÒØÒØ Ñ ÚÐÐ ØÖÓÙ ÖÓÛ Ò ÓÔÔÒ ÖÓÑ ÝÔÖÐÒ ØÓ ÝÔÖÐÒµ ÓÖ ÓÖѹ ÕÙÖÝÒº Ö Ø ÀÌÅÄ Ò ÑÒÐÝ Ò ØÓ Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÓÖ ÔÐÝ ÔÙÖÔÓ Ò ÒÓØ ÙØÐ ØÓ ÖÔÖ ÒØ ØÖÙØÙÖ ÀÌÅÄ Ø Ö ÑÓÖ ÓÒÖÒ ÛØ ÓÒØ Þ ÓÐÓÖ ÔÓ ØÓÒ Øº Ì ØÖÙØÙÖ Ó ÓÙÑÒØ Òݵ Ò ÑÔÐØÐÝ Ý Ø Ø º ÓÒ ÕÙÒ ÓÖ Ø ÓÑÒ ÖÓÑ ÙÒÖÐÝÒ Ø Ò ÔÙÐ ÓÒ Ø Ï Ø ØÖÙØÙÖ ÐÓ Ø Ò Ø ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ ÖÓÑ Ø ÖÓÖ ÒØÓ Ò ÀÌÅÄ ÓÙÑÒØ Ò ØÓ ÖÓÚÖ Ø ØÖÙØÙÖ ÓÒ ÓÑÓÛ ØÓ ÖÚÖ ÒÒÖ Ø ÖÓÑ Ø ÀÌÅĺ ËÓÒ ØÓ ÓÒØÒØ ØÛÓÓÐ ÖÓÛ Ò Ò ÕÙÖÝÒº ÖÓÛ Ò ÑÒ ØØ ÓÙÑÒØ ÓÒØÒ ÓÑ ÐÒ ØÓ ÓÑ ÓØÖ ÓÙÑÒØ Ý ÒÚØÒ ÔÓÒØÖ Ø ÔÓ Ð ØÓ Ö ÓÑ Ô ÒÓÖÑØÓÒ Ð ÓÐÐÓÛÒ ÔØ Ò Ð Ý Øѵº ÉÙÖÝÒ ÑÒ ØØ Ø ÔÓ Ð ØÓ Ó ÖØÐÝ ØÓ ÓÙÑÒØ Ø ÒÚØÓÒ Ò ÓÖØÙغ ÁØ ÑÔÓÖØÒØ ØÓ Ñ Ø ØÒØÓÒ ØÛÒ Ï ÕÙÖÝÒ ÖÓÑ Ø ØÖØÓÒÐ Ø ÕÙÖÝÒº Ï ÕÙÖÝÒ ÚÖ ØÐ Ò Ø Ò ØØ ÑÐÖ ÕÙÖ Ö ÒÓØ ÙÖÒØ ØÓ Ó«Ö ÑÐÖ Ö ÙÐØ º ÓÖ Ò ØÒ ÛÒ ÐÓÓÒ ÙÔ ÓÓ ÖÓÑ Ò ÓÒ¹ ÐÒ ÓÓ ØÓÖ ÔÒÒ ÓÒ Ø ÒÔÙØ ØØÐ ÓÒ Ò Ø Ø ÖÔØÓÒ Ó Ø ÓÓ Ð Ø Ó ÒØ ÑØ ÓÖ Ò ÑÔØÝ Ö ÙÐغ Ì ÖÐÐÝ «ÖÒØ ÖÓÑ Ø ÕÙÖÝ ÛÖ Ø ØÝÔ Ó Ø Ö ÙÐØ ÐÛÝ ÒÓÛÒ Ò ÚÒº ½º½ ÐÐÒ ÙØÓÑØÓÒº ÀÙÑÒ Ù Ö Ö ÒÓÛ ÓÚÖÐÓ ÛØ Ï ÒÓÖÑØÓÒº ËÖÚ Ð Ø ÐØÎ Ø Ö¹ÒÒ Ö ØÖÖÐÝ Ù ÙÐ ÙØ ÓÛ ÑÒÝ Ù Ö Ú ÒÓÙ ÔØÒ ØÓ Ó ØÖÓÙ Ø ØÒ Ó Ï ÔÓÒØÖ ÖØÙÖÒ ÓÖ ÚÒ ÕÙÖݺ ÓÖ Ó ØÑ Ø ÙÑÒ Ù Ö ØÓ Ð ÓÒ Ø ÐÒ ÛØ ÓÖØÔØÓÓÛÒÐÓ ØÓ Ø ÖÓÛ Ö Ò Ö Ø ÓÒØÒØ Ø ÒØÖ ÔÖÓ ÓÒ Ý Òº ÁØ ÒÓÛ ÖÙÐ ØÓ Ú ÓÑ ØÓÓÐ ØÓ ÙØÓÑØ Ï ÒÓÖÑØÓÒ ÔÖÓ Ò ÓÒ Ð Ó Ø ÙÑÒ Ù Öº Ý ÙØÓÑØÓÒ Û Ó ÒÓØ Ò ÖÐÝ ÑÒ Ø Ò ÓÖ ÚÝ ÑÒÖÝ ÑÒÝ ÙØÓÑØÓÒ Ù Ó ÒÓØ ÓÒÖÒ Ù ÑÓÙÒØ Ó Ø ÙØ Ò ÑÓÙÒØ Ó Ø Ø ØÓÓ ØÓÙ ØÓ ÑÒÔÙÐØ Ý Ò Ð ÐØÖÒ ÙÒÖ Ó Ö ÙÐØ ÖÓÑ Ò ÐØÎ Ø ÕÙÖÝ ÓÑÔÖÒ ÓÞÒ Ó ÔÖÓÙØ ÖÓÑ Ò ÓÒ¹ÐÒ ØÐÓ٠غ Í Ö¹ÖÒÐÝ Ú ÔÔÐØÓÒ¹ÖÒÐݺ Ì Ï ÒÓÛ Ò Ù ÑÙÑ Ó ÓÑÑÙÒØÓÒ ÓÖ ÙÑÒ ÙØ Ð Ó ÓÖ ÓÑÔÙØÖ ÔÔÐØÓÒ º ÁØ ¾

5 ØÓ ÚÓÐÚ ÖÓÑ Ù Ö¹ÖÒÐÝ ÓÒÐÝ ÑÙÑ ØÓ ÓØ Ù Ö¹ Ò ÔÔÐØÓÒ¹ ÖÒÐÝ ÓÒ Ø ÔÙ ØÓÛÖ ÅÄ Ò ØØÑÔØ ØÓ ÓÐÚ Ø ÔÖÓÐѵº Ì ÚÐÓÔÑÒØ Ó ¹ÓÑÑÖ ÓØ Ù Ò ¹ØÓ¹ÓÒ ÙÑÖ Ò Ù Ò ¹ØÓ¹ Ù Ò µ Ò ÐØÖÓÒ ÓÙÑÒØ ÁÒØÖÒ ÛÐÐ ÓÑÔÙØÖ ÔÖÓÖÑ ÜÒ ÒÓÖÑØÓÒ Ù Ò Ø Ïº ÎÐÙ ÒØÛÓÖ º Ì ÙØÙÖ Ó Ø Ï ÐÖÝ ÓÙ ÓÒ ÚÐÙ ÒØÛÓÖ ÎƵ ØØ ÖØ ÒÓÖÑØÓÒ ÖÓÑ ÚÖÓÙ ÓÙÖ Ò Ó«Ö ØØÖ ØØÖ ÒÐÝ Øº ËÖ ÒÒ Ò ÔÓÖØÐ Ö Ö Ø ØØÑÔØ Ò Ø ÖØÓÒº ÀÓÛÚÖ Ò Ø Ø Ò ÓÖÖ ØÓ ÒÒ Ø ÐÐÒº ½º¾ Ï ÔÔÐØÓÒ Ï ÔÔÐØÓÒ Ñ ØÓ ÚÐÙ ØÓ Ï Ø ØØ ÐÖÐÝ Ò ÖÐݵ ÐÖÝ ÔÙÐ º ÌÝ Ö Ø ÑÒ ÓÖ ÙØÓÑØÒ ÒÓÖÑØÓÒ ÔÖÓ Ò ÓÒ Ð Ó Ø Ù Ö Ò ÖØÒ Ø ÚÐÙ ÒØÛÓÖ ÛÚ Ù ÓÚº Ì ÔÖÓ Ó Ò ÚÐÙ ÓÒ Ø Ó ÔÙÐÐÒ Ø Ø ØÓØÖ ÖÓÑ ÚÖÓÙ Ø ØÒ ÐØÖÒ ÓÑÔÖÒ Ò ÒÐÝÞÒ Ø Ò ÒÐÐÝ ÔÙÐ Ò Ø Ö ÙÐØ Ó Ø ÒÐÝ ÒÛ Ï Øº Ì Ö ÙÐØÒ ÝÒØØ ÒÓÖѹ ØÓÒ ÐÐÝ ØÓ ÓÑ Ò ØÙÖÒ ÖÛ Ø ÓÖ ÓØÖ Ï ÔÔÐØÓÒ Ì ÔÔÐØÓÒ Ú ØÓ ÓÔ Ò ÔÖØÙÐÖ ÛØ Ø ÓÐÐÓÛÒ ÓÒ ØÖÒØ ÒÖÒØ ØÓÏ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÙÒÓÖÑ ÐÐØÝ ÚÓÐÙØÓÒ ÓÑÔÓ ¹ ÐØÝ Ò ÙØÓÒÓÑݺ ÙØÓÒÓÑݺ ÔÔÐØÓÒ ÒÒÓØ Ñ ØÖÓÒ ÙÑÔØÓÒ ÓÙØ Ï ÓÙÖ º Ì ÐØØÖ Ö ÙÒÐÐÝ ØÓ ÑÓ Ù Ø ÓÖ Ø Ó ÓÒ ÔÔй ØÓÒº ÓÓ ÒÓØ ÛÐÐÒ ØÓ Ò Ø ÕÙÓØ ÖÚ ØÓ Ñ Ø Ö ÓÖ ÓÑÔÙØÖ ÔÖÓÖÑ ØÓ ÜØÖØ ÕÙÓØ ÚÐÙ º Ï ÓÒØÒØ ØÓ Ø ÔÖ ÒØ ØÓ Ø ÙÑÒ Ù Öº ÓÑÔÓ ÐØݺ Ï ÔÔÐØÓÒ ÛÐÐ ÓÒ Ø Ó ÑÐÐ ÓÑÔÓÒÒØ ØØ Ò ÑÐ ØÓØÖº ÓÓ ÒÐÓÝ ÍÒÜ ÐÐ ÖÔØ ß ØØ Ö ÚÖÝ ÑÔÐ ÔÖÓÖÑ ØØ Ò ÓÑÒ ØÓ ÔÖÓÖÑ ÑÖØ ÔÖÓ Ò ß ÓÖ ÍÁ ÓÑÔÓÒÒØ º Ï ÔÔÐØÓÒ ÓÙÐ ÐØÛØ Ò ÔÓÖØÐ Ò ÓÖÖ ØÓ ÖÙÒ Ò ÚÖ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÖÓÑ ØÓÔ ØÓ ÒÓÑ ÓÑÔÙØÒ Ú º ÚÓÐÙØÓÒº ÚÓÐÙØÓÒ Ý Ò Ø Ï ÒÚÖÓÒÑÒØ Ò ÔÖÔØÙÐ ÑÓ¹ ØÓÒº Ï ÔÔÐØÓÒ Ò ØÓ ÖÐÝ ÓÒ ØÖØÓÒ Ò ÒØÖ ØØ Ò ÑÓ ÕÙÐÝ Ò ÒÔÒÒØÐÝ Ò ÓÖÖ ØÓ ÙÔÔÓÖØ Ø ÚÖ ØÐØÝ Ó Ø Ïº ËÐÐØݺ ÈÖÓ Ò Ò ÔÐØ ÒØÓ ÑÔÐÖ Ø ØØ Ò Ö ÓÐÚ Ò ØÖÙØ Ûݺ Ï ÔÔÐØÓÒ Ò ØÓ ÙÐØ ÖÓÙÒ Ï ÈÁ ØØ Ó«Ö ØÖÒ ÔÖÒØ ØÓ Ï Øº ÍÒÓÖÑ º Ï ÔÔÐØÓÒ Ú ØÓ Ù Ï ØÒÖ Ò ÓÖÖ

6 ØÓ Ò ÖÚ ÒÓÖÑØÓÒº ½º ÇÚÖÚÛ Ó Ø ÔÔÖ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÔÖ ÒØ Ò ÔÔÖÓ ÓÖ Ø Ò Ó Ï ÔÔÐØÓÒ ØØ ÖÐ ÓÒ Ø ÏÓÖÐ Ï Ï ÏÖÔÔÖ ØÓÖÝ Ïµ ØÓÓÐØ ÓÖ Ø ÖÔ Ò ÒÖØÓÒ Ò ÒØÖØÓÒ Ó Ï ÛÖÔÔÖ º Ì Ö Ø Ó Ø ÔÔÖ ÓÖÒÞ ÓÐÐÓÛ º ÁÒ ËØÓÒ ¾ Û Ú ÒÓÚÖÚÛ Ó Ø Ï ÔÔÖÓº ËØÓÒ Ò ÔÖ ÒØ ÒÓÖÑÐÐÝ ØÐ Ó Ø ØÓÓÐØ ÒÐÙÒ Ø ÀÄ ÐÒÙ Ù ØÓ ÜØÖØ ÒÓÖÑØÓÒ ÖÓÑ ÀÌÅÄ ÓÙÑÒØ ÓÙÖ ÒØÖÒРعÑÓÐ ÓÑ ÑÔÔÒ ØÓ ÓØÖ Ø¹ÓÖÑØ Ò Ø Ú ÙÐ ÙÔÔÓÖØ Û Ó«Ö ÛØ Ø ØÓÓÐغ ÁÒ ËØÓÒ Û Ú ÓÒÖØ ÜÑÔÐ Ó Ï ÔÔÐØÓÒ ÓÖ ÒÓÖÑØÓÒ ÒØÖØÓÒ ØØ Ø ÚÒØ Ó Ø Ï ÔÔÖÓº ËØÓÒ Ö ÓØÖ ÜÑÔÐ Ó ÔÔÐØÓÒ Ò ÜÔÖÒ ÛØ Ïº ËÓÑ ÖÐØ ÛÓÖ ÔÖ ÒØ Ò ËØÓÒ ÓÖ Û Ó«Ö ÓÑ ÓÒÐÙÒ ÖÑÖ º Ì ÓÖ¹ ÑÐ ÖÔØÓÒ ÒÓØØÓÒÐ ÑÒØ µ Ó Ø ÓÖ Ó Ø ÀÄ ÜØÖØÓÒ ÐÒÙ ÔÖ ÒØ Ò Ø ÔÔÒ º ÐÓÒ Ø ÖØÐ ÜÑÔÐ ÛÐÐ ÑÓØÚØ Ý Ø ¹ ØÙÝ Ó ËØÓÒ ØØ ÒÚÓÐÚ ÑÓÚ Ò ÌÎ ÔÖÓÖÑ Ö ÓÙÖ º ÅÓÚ ÒÓÖÑØÓÒ ÛÐÐ ÜØÖØ ÖÓÑ Ø ÁÒØÖÒØ ÅÓÚ Ø ½ Áŵº ÌÎ ÔÖÓÖÑ ÒÓÖÑØÓÒ ÛÐÐ ÜØÖØ ÖÓÑ Ø ÓÓ ÌÎ ÓÚÖ ¾ º ¾ Ì Ï ÔÔÖÓ ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÔÖ ÒØ Ø ÔÔÖÓ Û Ù ØÓ ÙÐ Ï ÔÔÐØÓÒ º ÁØ ÓÒ ÑÐÛÖ ¾ ÖØØÙÖ ÛØ Ï ÛÖÔÔÖ ÐÐÙ ØÖØ Ò ÙÖ ½º ÏÖÔÔÖ ß Ð Ó ÓØÒ ÐÐ ÔØÖ ß Ö ÓÑÔÙØÖ ÔÖÓÖÑ ØØ Ó«Ö ¹ÐÚÐ ÚÛ Ò ØÓ ÓÑ Øº Í Ò ØÑ Ø Ø Ò ÒÐ ØÖÒ ÔÖÒØÐÝ Ò ÙÒÓÖÑ Ò ØÖÙØÙÖ Ûݺ Ï ÕÙÐÝ ÓÙÖ ÛÖÔÔÖ ÐØÛØ Ù ØÝ Ö ÑÒØ ØÓ ÜÙØ ÑÔÐ Ø ÖÕÙÖ ÐØØÐ Ö ÓÙÖ Ò Ö Ò Ò ÓÒ Ûݺ Ì ÖÓÐ Ó ÛÖÔÔÖ ØÓ Ó«Ö ØÓ ÑØÓÖ Ò ØÓ ÒÓÖÑØÓÒ ØØ ÒÔÒÒØ Ó Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ø ÓÙÖ ÀÌÅÄ ÓÖÑØØÒ Ò Ø Ó Ï ÛÖÔÔÖ µº ÅØÓÖ Ò ÐØÖ ÓÒ ÜÔÓÖØ Ò ÒÖ ÚÛ Ó Ø Ø ØÓ ÐÒØ º ÓÖ Ò ØÒ ÑØÓÖ ÛÐÐ Ó«Ö ÙÒ ÚÛ ÓÚÖ ÑÙÐØÔÐ Ï ÓÙÖ º ÃÝ Ù ÛÒ ÐÒ ÛØ Ï ÓÙÖ Ö ÚÖ ØÐØÝ Ò ÐÐØݺ ÁØ ÑÔÓÖØÒØ ØÓÚ ØÓÓÐ ØØ Ñ Ø ÒÖØÓÒ Ò ÑÒØÒÒ Ó Ù ÛÖÔÔÖ Ýº Ì ÏÓÖÐ Ï Ï ÏÖÔÔÖ ØÓÖÝ Ïµ ÚÐÓÔ¹ ½ ÁÅ Ø Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÖÔÓ ØÓÖÝ ÓÙØ ÑÓÚ Ò ÖÐÝ ÚÐÐ Ø ØØÔ»»ÛÛۺѺÓѺ ¾ ØØÔ»»ØÚºÝÓÓºÓÑ

7 Client1 Client2 Client3 Client4 Mediator Mediator Wrapper Wrapper Wrapper Wrapper Information Source Information Source Information Source Information Source º ½º ÅÐÛÖ ÖØØÙÖ ÛØ ÛÖÔÔÖ Ò ÑØÓÖ º ÑÒØ ÒÚÖÓÒÑÒØ ØØ ÔÖÑØ ÔÔÐØÓÒ ÚÐÓÔÖ ØÓ ÙØÓÖ ÛÖÔÔÖ Ù Ò ÐÖØÚ Ô ØÓÒ ÐÒÙ ÓÑÔÐ Ø ÂÚ ÓÑÔÓÒÒØ Ò ÔÐÓÝ Ø ÔÖØ Ó Ö ÔÔÐØÓÒº Ì ØÓÓÐØ Ð Ó Ó«Ö ÓÑ Ú¹ ÙÐ ÛÞÖ ØÓ Ø Ñ ÙÖÒ Ø Ò Ø ØÒ Ò ÔÐÓÝÑÒØ Ó Ø ÛÖÔÔÖº ÇÙÖ Ï ÛÖÔÔÖ Ö Ò Ö Ó ÓÙÖ ÒÔÒÒØ Ø ÖØÖÚÒ Ï ÓÙÑÒØ ÐÒÒ Ø ÜØÖØÒ ÓÑ ÒÓÖÑØÓÒ ÖÓÑ Ø Ò ÑÔÔÒ Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÒØÓ ÔÖ¹ Ò Ø¹ ØÖÙØÙÖ ÓÖ ÙÖØÖ Ù º Ì ØÐ Ó Ø ÒØÖØÓÒ Ö ÔÖ ÒØ Ò ÙÖ ¾º World Wide Web Retrieval Rules Retrieval Agent Retrieval wizard HTML page Parser Extraction Wizard Mapping wizard Mapping to Java objects String String[] Actor[] The Java objects can now be used by any Java application. Extraction Rules Mapping Rules DOM tree NSL Extraction NSL Engine NSL title genre cast NSL NSL NSL Mapper Mapping to XML <MOVIE> <TITLE>Casablanca</TITLE> <GENRE>Drama, War, Romance</GENRE> <CAST> <ACTOR>Humphrey Bogart</ACTOR> <ACTOR>Ingrid Bergman</ACTOR>... XML document º ¾º Ï ÖØØÙÖ ÊØÖÚÒ Ï ÓÙÑÒغ Ì Ø ÑÔÐÝ ØÓ ÑÑ Ø ØÓÒ Ó ÙÑÒ ØÒ Ø Ô ÖÓÑ Ï ÖÓÛ Öº ÒÝ Ô ØØ Ò Ý ÙÑÒ Ð ØÓ Ø ÛÖÔÔÖº Ì ÖØÖÚÒ ÔÖÓÖÑ Ý ÓÙÖ ÊØÖÚÐÒØ Ù Ò Ø ÀÌÌÈ ÔÖÓØÓÓк ÐÒÒº ÍÒÐ Ø ÅÄ Ô ØÓÒ ¼ ØØ ÒÓÖ ÓÑ ÓÒ ØÖÒØ ÓÒ Ø ÝÒØÜ Ó ÅÄ ÓÙÑÒØ ÛÐйÓÖÑÒ ÚÐØݵ ÀÌÅÄ Ò

8 Ý Ù Ö ÓÓ ÀÌÅÄ ÓÙÑÒØ ÑÔÐÝ ÓÙÑÒØ ØØ ÐÓÓ ÓÓ ÛÒ ÚÛ Ò Ï ÖÓÛ Öº ÍÒÓÖØÙÒØÐÝ ÀÌÅÄ ÓÙ¹ ÑÒØ Ö ÓØÒ ÒÓØ ÛÐйÓÖÑ Ò Ø Ò ØØ Ø Ö ÒÓØ ÐÛÝ ÔÖÓÔÖÐÝ Ò Ø Ñ Ò ÐÓ Ò Ø ÓÖ ÓÚÖÐÔÔÒ Ø µº Ì ÐÒÒ Ø ØÖÒ ¹ ÓÖÑ Ø ÀÌÅÄ ÓÙÑÒØ ÒØÓÛÐйÓÖÑ ÓÙÑÒØ ØØ Ò ÑÔÔ Ò ÇÅ ½ ØÖº ÜØÖØÒ ÒÓÖÑØÓÒº ÇÒ Ø ÀÌÅÄ ÓÙÑÒØ Ò ÖØÖÚ Ò ÐÒ Ø ÔÖ Ò Ò ØÖØ ØÖ ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÙÐØ ÓÙØ Ó Øº ËÓÑ ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ Ö ØÒ ÔÔÐ ØÓ ÜØÖØ ÓÑ Ô Ó ÒÓÖÑØÓÒ ÖÓÑ Ø ØÖº ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ Ö ÜÔÖ Ù Ò ÓÙÖ ¹ÐÚÐ ÜØÖØÓÒ ÐÒÙ ÀÄ ÀÌÅÄ ÜØÖØÓÒ ÄÒÙµº Ò ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ ÛÐÐ ÜÔÖ ÒÚØÓÒ ÐÓÒ Ø ØÖ Ò ÛÐÐ ÔÝ Û Ô Ó ÒÓÖÑØÓÒ ØÓ ÓÐÐØ Ò ÓÛ ØÓ ÔÙØ ØÑ ØÓØÖº ÁØ ÑÔÓÖØÒØ ØÓ ÙÒÖ ØÒ ØØ Ò ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ ÑÔÐÝ ÜÔÖ ÓÑ ÒØÖ Ø ÓÖ Ô Ó ÒÓÖÑØÓÒ Ò Ø ÓÙÑÒØ ÙØ Ó ÒÓØ ÑÒØÓÒ ÒÝØÒ ÓÙØ ÓÛ Ø Ô Ó ÒÓÖÑØÓÒ ØÓ Ù º Ì ÜØÖØ ÒÓÖÑØÓÒ ØÓÖ Ò ÓÙÖ ÒØÖÒРع ØÖÙØÙÖ Ò Ø ØÖÒ Ð Ø ÓÖ ÆËĵ ÓÖ Ò Ù º ÅÔÔÒ ÒÓÖÑØÓÒº Ì ÒÓÖÑØÓÒ ÜØÖØ Ò ØÓÖ Ò ÓÙÖ Ò¹ ØÖÒÐ ÖÔÖ ÒØØÓÒ ØÐÐ ÒÓØ ÖÐÐÝ Ù Ð Ò Ò ØÓ ÑÔÔ ÒØÓ Ò ÜÔÓÖØÐ ØÖÙØÙÖ ÙØÐ ÓÖ Ø ÔÔÐØÓÒº Ì ØÓÓÐØ Ó«Ö ÚÖÓÙ ÛÝ ØÓ Ò ÑÔÔÒ ÖÓÑ ÓÙÖ ÒØÖÒÐ ÖÔÖ Ò¹ ØØÓÒ ÒØÓ Ù Ö¹ Ò Ø¹ ØÖÙØÙÖ Ú ØÖ ÐÖØÚ ÓÖ ÔÖÓÖѹ ÑØ ÑÔÔÒ Ô ØÓÒº Í Ò Ï Û Ò ÒÓÛ Ö ÛÖÔÔÖ Ò ÙÐÐÝ ÐÖØÚ Ûݺ Ì Ô ØÓÒ ÓÒ Ø Ó ØÓÒ ØØ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø ÐÝÖ ÑÒØÓÒ ÓÚº Ò ÜÑÔÐ Ó Ù Ô ØÓÒ ÔÖ ÒØ Ò ÙÖ º ËÀÅ ß ËØÖÒ ØØÐ ÒØ ÝÖ ËØÖÒ ÒÖ ËØÖÒ Ø Ð ÌÊÌÁÇÆÊÍÄË ß ØØÐ ØÑкÓݹ½ºØÜØ ÑØ» º µ» ÝÖ ØÑкÓݹ½ºØÜØ ÑØ»º ¼¹ µµ» ÒÖ ØÑкÓݹؼ º ºØÜØ ÏÀÊ ØÑкÓÝ¹Ø º¼ ºØÜØ ÒÖ Ø ØÑкÓݹØм ºØÖ ºØ¼ ºØÜØ ÑØ» Ë µ º µ» ÏÀÊ ØÑкÓݹØÐ ºØÖ¼ ºØ¼ ºØÜØ Ø Æ ØÑкÓݹØÐ ºØÖ ºØÆÙÑÖÇ Øµ Ð ÊÌÊÁÎÄÊÍÄË ß Ø ËØÖÒ ÙÖе ß Ì ÙÖÐ Ð Ð º º Ì ÙÐÐ ÛÖÔÔÖ Ô ØÓÒ ÓÖ ÁÒØÖÒØ ÅÓÚ Ø Áŵº

9 Ì ÊÌÊÁÎÄ ÊÍÄË ØÓÒ Ò ÑØÓ ØÓ Ø Ï ÓÙÖº ÁÒ Ø ÜÑÔÐ ÚÐ ÑÓÚ ÙÖÐ Ò ØÓ ÔÖÓÚº Ì ÓÒ ÑÒØÓÖÝ ÒÔÙØ Ó Ø ÛÖÔÔÖº Ì ÌÊÌÁÇÆ ÊÍÄË ØÓÒ Ò ÛØ ÒÓÖÑØÓÒ ØÓ ÜØÖØ ÖÓÑ Ø Ï ÓÙÖº Ò ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ ÓÒ Ø Ó ½µ ÒÑ ØØ Ù ØÓ ÖÖ ØÓ Ø Ô Ø Ò ¾µ Ò ÀÄ ÜØÖØÓÒ Ôغ Ì ËÀÅ ØÓÒ Ò Ø ÑÔÔÒ ºº ÓÛ ÜØÖØ ÐÑÒØ ÛÐÐ ÚÐÐ ÖÓÑ Ø ÛÖÔÔÖº ÁÒ Ø Ó Ø ÙÖ Ø ÛÖÔÔÖ ÛÐÐ ÜÔÓÖØ ØØÐ ÂÚ ËØÖÒ ÝÖ Ò ÒØ Ð Ø Ó ÒÖ ËØÖÒ Ò Ø ËØÖÒ º ÛÖÔÔÖ Ô ØÓ Ð Ó Ï Ô º ÓÖ Ø ÜÑÔÐ ÔÖ ÒØ Ò ÙÔÓÑÒ ØÓÒ Û ÛÐÐ Ò ÓÒ ÛÖÔÔÖ ØÓ ÒÐ ÀÌÅÄ Ô ÓÖ Ø ÌÎ ÔÖÓÖÑ ÓÒ ÛÖÔÔÖ ØÓ ÒÐ ÀÌÅÄ Ô ÓÖ ÑÓÚ Øº ÆÓÛ ÓÖ ÚÒ Ï ÓÙÖ Ø Ô ØÓÒ ÓÑÔÐ ÒØÓ ÂÚ ÓÑÔÓÒÒØ ØØÒÙ ÓÖÒØÖØ Ò ÐÖÖ ÔÔÐØÓÒº Ì ØÓÓÐØ ÔÖ¹ ÓÒ Ø Ó Ò ÀÌÅÄ ÔÖ Ö ØØ ÒÖØ ÔÖ ØÖ ÓÙØ Ó ÀÌÅÄ Ô Ù Ò ÚÖÓÙ ÙÖ Ø ØÓ ÒÐ ÐйÓÖÑ Ô µ ÓÑÔÐÖ ØÓ ÔÖÓÙ ÂÚ Ó ÓÖ ÐÝÖ Ò ÚÖÓÙ Ú ÙÐ ÛÞÖ ËØÓÒ µ ØÓ Ø Ø Ù Ö Ò ÛÖØÒ Ø Ô ØÓÒ º Ì ÚÖÓÙ ÓÑÔÓÒÒØ Ó Ø ØÓÓÐØ Ö Ö Ò ÑÓÖ ØÐ Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ ØÓÒ º Ì ÀÌÅÄ ÜØÖØÓÒ ÄÒÙ Àĵ ÁÒ Ø ØÓÒ Û Ö ÒÓÖÑÐÐÝ ÓÑ ØÙÖ Ó ÀÄ ÀÌÅÄ Ü¹ ØÖØÓÒ ÄÒÙµ Ù ÓÖ Ø Ô ØÓÒ Ó Ø ÜØÖØÓÒ ÐÝÖº Ì ÙÐÐ ÝÒØÜ Ó Ø ÐÒÙ ÚÐÐ Ò º ÓÖÑÐ ÖÔØÓÒ Ó Ø ÓÖ ÐÒÙ Ò ÓÙÒ Ò ÔÔÒÜ º ØÙÖ ÔÖ ÒØ Ö ØÖ Ö ÑÓ¹ ØÚØ Ý Ø ÜÑÔÐ Ó ÙÖ Ò º ÀÄ ÇŹÒØÖ ½ ÐÒÙ ÛÖ ÓÙÑÒØ ÖÔÖ ÒØ ÐÐ ÖÔº ÁÒ Ø ÖØÐ Û ÛÐÐ Ù ÀÄ ØÓ ÒÚØ ÀÌÅÄ ÓÙÑÒØ ÙØ ÑÓÖ ÒÖÐÐÝ Ø Ò Ù ÓÖ ÒÝ ÒÓÖÑØÓÒ ØØ Ò ÖÔÖ ÒØ ÐйØÖº Ï ÓÙÑÒØ ÔÖ Ò Ò ØÖØ ØÖ ÓÖÖ¹ ÔÓÒÒ ØÓ Ø ÀÌÅÄ ÖÖÝ ÙÐØ ÓÙØ Ó Øº ØÖ ÓÒ Ø Ó ÖÓÓØ ÓÑ ÒØÖÒÐ ÒÓ Ò ÓÑ ÐÚ º ÒÓ ÓÖ¹ Ö ÔÓÒ ØÓ Ò ÀÌÅÄ Ø ØÜØ ÙÒ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÈÌ ÒÓ µº ÆÓ Ò Ú ÐÖÒ Ò Ø Ò Ù Ò ØÖ ÐÐ Ò ØÖ Òܺ Ð Ò ØÖ ÈÌ ÓÖ ÐÓÖ Ø º ÆÚØÓÒº ÆÚØÓÒ ÐÓÒ Ø ØÖØ ØÖ ÔÖÓÖÑ Ù Ò Ôع ÜÔÖ ÓÒ ½ µº ÙÒÕÙ ØÙÖ Ó ÀÄ ØØ Ø ÓÑ ÛØ ØÛÓ ÛÝ Ð ØØÔ»»Ù ºÑºÓÑ»ÌØÐÊÙÐ ½µ ÐÓÖ Ø ÑÔØÝ Øµ Ø ØØ Ó ÒÓØ ÖÕÙÖ ÐÓ Ò Ø Ð ÁÅ ÓÖ Êº

10 ØÓ ÒÚغ Ì Ö Ø ÒÚØÓÒ ÐÓÒ Ø ÓÙÑÒØ ÖÖÝ Ù Ò Ø º ÓÔÖØÓÖº ÈØ ³ØÑкºØØг ÛÐÐ Ð ØÓ Ø ÒÓ ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÓ Ø ÌÁÌÄ Ø Ò Ø À Ø ÖÓÑ Ø ÖÓÓØ Ó Ø ÓÙÑÒغ Ì ØÝÔ Ó ÒÚ¹ ØÓÒ Ó«Ö ÙÒÕÙ ºº ÒÓÒе ÛÝ ØÓ Ö ÒÓÖÑØÓÒ ØÓÒº Ì ÓÒ ÛÝ ØÓ ÒÚØ ÐÓÒ Ø ÓÙÑÒØ ÓÛ Ù Ò Ø ¹ ÓÔÖØÓÖº ÈØ ³ØÑйÔؽ ³ ÛÐÐ Ð ØÓ Ø ÓÒ ÙÒ Ó ØÜØ ÓÙÒ Ò Ø Ôع Ö Ø ØÖÚÖ Ð Ó Ø ØÖØ ØÖ ØÖØÒ ÖÓÑ Ø ÖÓÓØ Ó Ø ÓÙÑÒغ Ì ÓÔÖØÓÖ ÚÖÝ Ù ÙÐ ØÓ ÖØ ÒÚØÓÒ ÓÖØÙØ º ÅÓÖ¹ ÓÚÖ Ø ÔÖÑØ ØÓ ØÖÚÖ Ø ÒØÖ ØÖº Í Ò ÓØ ÓÑÔÐÑÒØÖÝ ÒÚØÓÒ ØÝÐ ÑÓ Ø ØÖÙØÙÖ Ò ÐÝ ÒØ ÜØÖØÓÒ ÔØ º ÌÓ Ø Ø Ó ÓÙÖ ÒÓÛÐ ÀÄ Ø ÓÒÐÝ ÐÒÙ ØØ ÔØÙÖ ÓØ ØÖÙØÙÖ Ó Ôº ÈØ ÜÔÖ ÓÒ Ò Ð Ó Ù ÒÜ ÖÒ ØÓ ÖØÙÖÒ ÓÐÐØÓÒ Ó ÒÓ Ð ½ ¾ ¹ ÓÖ Ø ÛÐ¹Ö º ÏÒ ØÖ ÒÓ ÑÙØÝ Ø ÒÜ ÚÐÙ Ò ÓÑØØ Ò ÙÑ ØÓ ÞÖÓº ÓÖ ÓÙÖ ÜØÖØÓÒ ÔÙÖÔÓ Û Ö ÒÓØ ÖÐÐÝ ÒØÖ Ø Ò ÒÓ ØÑ ÐÚ ÙØ ÖØÖ Ò Ø ÚÐÙ ØÝ ÖÖݺ ÖÓÑ ØÖ ÒÓ Û Ò ÜØÖØ Ø ØÜØ ÚÐÙ ºØÜغ Ì ØÜØ ÓÒØÒØ Ó Ð ÑÔØÝ ÓÖ ÐÓÖ Ø Ò ÓÖ¹ Ö ÔÓÒ ØÓ Ø ÙÒ Ó ØÜØ ÓÖ È̺ ÓÖ ÒØÖÒÐ ÒÓ Ø ØÜØ ÚÐÙ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø ÖÙÖ Ú ÓÒØÒØÓÒ Ó Ø Ù¹ÒÓ Ò Ôع Ö Ø ØÖÚÖ Ðº ÁÒ Ø Ñ ÛÝ Ø ÙÒÖÐÝÒ ÀÌÅÄ ÓÙÖ ÜØÖØ Ù Ò º Öº ËÓÑ ÓØÖ ÔÖÓÔÖØ Ð ØØÖÙØ ÚÐÙ ºº Àʵ ÓÖ Ø ÒÙÑÖ Ó ÐÖÒ Ò Ð Ó ÖØÖÚ ÖÓÑ ÒÓ º ÁÒÜ ÎÖÐ Ò ÓÒØÓÒ º ÒÓØÖ Ý ØÙÖ Ó Ø ÐÒÙ Ø ÐØÝ ØÓÚ ÔØ ÒÜ ÚÖÐ ØØ Ò Ö ÓÐÚ ÛØ Ö ÔØ ØÓ ÓÑ ÓÒØÓÒ ÛÒ Ø ÔØ ÚÐÙØ ÓÒ ÚÒ Ôº ÁÒÜ ÚÖÐ Ò ÖØÙÖÒ Ø Ö Ø ÒÜ ÚÐÙ Ð ¼ µ ÓÖ Ò ÒÜ ÖÒ Ð ÓÖ ÐÐ Ó Øѵ ØØ Ø Ø ÓÒØÓÒº ÓÒØÓÒ Ö ÒØÖÓÙ Ù Ò ÒÜ ÚÖÐ Ò ÏÀÊ ÐÙ ÔÖØ Ý Æº ÙÒØÓÒ Ö ÒÓØ ÙÔÔÓÖغ ÓÒØÓÒ ÒÒÓØ ÒÚÓÐÚ ÒÓ ØÑ ÐÚ ÙØ ÓÒÐÝ ØÖ ÔÖÓÔÖØ º ÎÖÓÙ ÓÑÔÖ ÓÒ ÓÔÖØÓÖ Ö Ó«Ö Ý Ø ÐÒÙ ÒÐÙÒ ÖÙÐÖ ÜÔÖ ÓÒ ÑØÒº ÓÒØÓÒ Ò ÑÖ ÛØ Ø ÙØ ÓÔÖØÓÖ ÑÒÒ ØØ Ø Ö ÓÖ ÒÜ ÚÐÙ ÛÐÐ ØÓÔÔ Ø Ö Ø ØÑ Ø ÓÒØÓÒ ÚÐÙØ ØÓ Ð º Ì ÓÔÖØÓÖ ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ ÜØÖÑÐÝ Ù ÙÐ ÛÒ Ù ÛØ ¹ ØÓ ÐÑØ Ø ÜÔÐÓÖØÓÒ Ó Ø ØÖº ÓÒØÓÒ Ö ÖÙÐ Ò ØÐ ÓÒØÜØ ÛÖ ÖÓÛ Ò ÓÐÙÑÒ ÔÓ ØÓÒ Ö ÒÓØ ÒÓÛÒ Ò ÚÒ ÓÖ Ò ØÒº ÄØ Ù ÐÓÓ Ø Ø ØÖÙØÙÖ Ó ÑÓÚ ÒØÖÝ Ð Ø Ò Û Ö ÓÙØ Ø ÓÖÖ Ó ÒÓ º Ì Ø ÙÐØ ÚÓÖº ÁÒ Ø ÔÖØ Ó Ø ÈÖÓÐÓ Ùغ

11 ÖÓÑ ÁÅ ÓÛÒ Ò ÙÖ ÛØ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÐ ØÖÙØÙÖ Ò ÙÖ º ÌÓ ÜØÖØ Ø ÒÖ Ó Ø ÑÓÚ Û Ò ØÓ Ò Ø ØÐ ÐÐ ÊÙÐ ½µ ÏÖØØÒ ÖØ ººººººººº ÒÖ ÖÑ Ø ÖÐ ÖÐÒ ººº ÈÓÒÐÙÓÒ ÂÒ ÊÓÖÓÖØ ººº ÐÐÖ Ê ØÓ Ø Ò ÐÔØÐ ÓÖÖ ÊÙÒØÑ ÖÒ½¼¾» ÖÒØÒ½¼¾ º º Ì Ï Ô º º Ì ØÐ ØÖÙØÙÖ ØÑкÓݹؼ º ºØÜØ ÏÀÊ ØÑкÓÝ¹Ø º¼ ºØÜØ ÒÖ ØÑкÓݹØм ºØÖ ºØ¼ ºØÜØ ººº ÏÀÊ ØÑкÓݹØÐ ºØÖ¼ ºØ¼ ºØÜØ Ø Æ ØÑкÓݹØÐ ºØÖ ºØÆÙÑÖÇ Øµ º º Ì ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ º Ó Ø ÓÙÑÒØ ØØ ØÖØ ÛØ Ø ØÖÒ ÒÖ Ò Óк ËÒ Û Ó ÒÓØ ÒÓÛ Ø ÜØ ÖÖÐ ØÖÙØÙÖ Ó Ø Ò ØÒ Û Ù Ø ÖÖÓÛ ÓÔÖØÓÖ ÛØ Ò ÒÜ ÚÖÐ º ÁØ Ð Ó Ñ Ø ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ ÖÓÙ Ø ØÓ ÒÝ Ò ØÒ ÑÓ ØÓÒº ÌÓ ÜØÖØ Ø Ø Ó Ø ÑÓÚ Û Ö Ø Ò ØÓ ÒØÝ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ Øк ÌÓ Ó Ó Û ÒØÖÓÙ Ò ÒÜ ÚÖÐ ØØ Ø Ö ÓÐÚ Ø ÖÙÒØÑ ÓÖ Ø ØÐ ØØ ÓÒØÒ Ø ØÖÒ Ø Ò Ø Ö Ø ÓÐÙÑÒ Ó Ø Ö Ø ÖÓÛº Ì ÜØÖØÓÒ Ó Ø Ø ÒÖÐÐÝ ØÖØÓÖÛÖ ÜÔØ ØØ ÓÖ ÓÑ ÑÓÚ Ø Ø ÔÐØ ÒØÓ ÑÒ Ø Ò ÓÒÖÝ Ø ºÁÒÒÝ ÛÛÒØ ØÓÑ ÙÖ ØØ Û Ó ÒÓØ ÜØÖØ Ø ÔÖØÓÖ Ê Ø Ó Ø Ò ÐÔØÐ ÓÖÖµº ÌÓ Ó Ó Û ÒØÖÓÙ ÓÒØÓÒ ÛØ ØÐ ÖÓÛ ÒÜ ÚÖÐ ØØ ØØ Ø ÜØÖØ ÌÐ Ö Ù ÙÐ Ò ÀÌÅÄ ØÓ ÒÓÖ ØÜØ ÐÒÑÒغ ÁØ ÒÓØ Ø ÓÖ Ø ÑÓÚ ÔÖ ÒØ Ò ÙÖ º

12 ÖÓÛ ÓÒØÒ ÜØÐÝ ÐÐ ÒÙÑÖÇ Øµµº Ì Ù Ó ÒÜ ÚÖÐ Ñ ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ ÐØÐÝ ÑÓÖ ÓÑÔÐÜ ØÓ ÛÖØ ÙØ ÑÙ ÑÓÖ ÖÓ٠غ ÊÙÐÖ ÜÔÖ ÓÒ º ËÓ Ö Û Ú Ù ÓÒÐÝ Ø ÀÌÅÄ ÖÖÝ ØÓ ÜØÖØ ÒÓÖÑØÓÒº ÀÓÛÚÖ Ò ÑÒÝ Ø Ø ÖÒÙÐÖØÝ ØÓÓ ÖÓÙ Ò Û Ò ÓÑØÒ ØÒÒÖ ØÓ ÔØÙÖ ÑÓÖ ÔÖ ÒÓÖÑØÓÒº ÓÖ Ò¹ ØÒ Ò Ø ØÐ ÜÑÔÐ Ó ÙÖ Û ÑØ ÛÒØ ØÓ ÜØÖØ Ø ØØÐ ÊÙе Ø Ð Ò ØÖÑ Ø ÝÖ ½µº ÌÓ ÔØÙÖ Ø ÐÚÐ Ó ØÐ ÓÙÖ ÐÒÙ ÓÑ ÛØ ØÒÖ ÖÙÐÖ Ü¹ ÔÖ ÓÒ ÐÈÖÐ ¾ ØØ Ò ØÖÓÙ Ø ØÛÓ ÓÔÖØÓÖ ÑØ Ò ÔÐغ Ì ÑØ ÓÔÖØÓÖ Ø ØÖÒ Ò ÔØØÖÒ Ò ÖØÙÖÒ Ø Ö ÙÐØ Ó Ø ÑØÒ ØÖ Ò ÑÓÖ ØÒ ÓÒµº ÔÒÒ ÓÒ Ø ÒØÙÖ Ó Ø ÔØØÖÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ÔÖÒØ Þ Ù¹ÔØØÖÒ ÒÖ ÒØ Ø ÒÙÑÖ Ó ØÑ ÖØÙÖÒ Ý Ø Ñغµ Ø Ö ÙÐØ Ò ØÖÒ ÓÖ Ð Ø Ó ØÖÒ º Ì ÔÐØ ÓÔÖØÓÖ Ø ØÖÒ Ò ÔÖØÓÖ Ò ÖØÙÖÒ Ð Ø Ó Ù ØÖÒ º Ì ÓÔÖØÓÖ Ò Ð Ó Ù Ò º ÁÒ Ø ÜÑÔÐ Ó ÙÖ ÑØ Ù ØÓ ÜØÖØ ÔÖØÐÝ Ø ØØÐ Ò Ø ÝÖ Ó Ø ÑÓÚº ÔÐØ ÛÓÙÐ Ù ÛÒ ÓÖ Ò ØÒ Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÖØÙÖÒ ØÖÒ ÛØ ÐÑØÖº ÁÒ Ø ÑÓÚ ÜÑÔÐ Ø ÖÙÒØÑ Ò¹ ÓÖÑØÓÒ ÓÙÐ ÜØÖØ Ù Ò ØÛÓ ÔÐØ Ò ÔÐØ»»» ÔÐØ»»º Ì ØÖÒ ÖÒ½¼¾»ÖÒØÒ½¼¾ ÛÐÐ ÜØÖØ Ð Ø Ó ÔÖ ÖÒ ½¼¾µ ÖÒØÒ ½¼¾µ µº ÙÐÒ ÓÑÔÐÜ ØÖÙØÙÖ º ÑÓÚ ØÑкÓÝ ¹½ºØÜØ ÑØ» º µ» ¹½ºØÜØ ÑØ»º ¼¹ µµ» ¹Ø¼ º ºØÜØ ¹Øм ºØÖ ºØ¼ ºØÜØ ÑØ» Ë µ º µ» µ ÛÖ ØÑкÓÝ¹Ø º¼ ºØÜØ ÒÖ Ò ØÑкÓݹØÐ ºØÖ¼ ºØ¼ ºØÜØ Ø Ò ØÑкÓݹØÐ ºØÖ ºØÆÙÑÖÇ Øµ º º ÙÐÒ ÓÑÔÐÜ ØÖÙØÙÖ º ÔÓÒØ ÓÙØ ÔÖÚÓÙ ÐÝ ÜØÖØÓÒ ÓÙÐ ÒÓØ ÐÑØ ØÓ ÓÐØ Ô Ó ÒÓÖÑØÓÒ ÙØ ÓÙÐ Ð ØÓ ÔØÙÖ ÓÑÔÐÜ ØÖÙØÙÖ º ÖÓÑ Ø ÔÖ ÔØÚ ÀÄ «ÖÒØ ÖÓÑÈØ ¾ ß Ø ÅÄ ÒÚØÓÒ ÐÒÙ ßØØÒ ÓÒÐÝ ÖØÙÖÒ Ø Ó ÒÓ º Ì ÀÄ ÐÒÙ ØÖÓÖ ÔÖÓÚ Ø ÓÖ ÓÔÖØÓÖ Ð ÖÓÖ ÓÒ¹ ØÖÙØÓÖµ ØÓ ÙÐ ÓÑÔÐÜ ØÖÙØÙÖ ÓÒ ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ º Ì ÑÒÒ Ó Ø ÓÔÖØÓÖ ÓÑÓÛ ØÓ ÓÐÐÓÛ ÑÙÐØÔÐ Ù¹ÔØ Ø Ø Ñ ØÑ Ò ÓÒØÒØ Ø Ö ÙÐØ Ù Ò Ð Ø ÑÒØ º ÓÖ Ò ÔÔÐ Ò º Ì ÔÖØÙÐÖÐÝ Ù ÙÐ ÛÒ ÒÓÖÑØÓÒ ÔÖ ÖÓ Ø Ô Ò ØÓ ÔÙØ ØÓØÖ Ð Ò Ø ÑÓÚ ÜÑÔÐ Ó ÙÖ º ÁÒ Ø Ó ÜØÖØÒ Ô Ó ÒÓÖÑØÓÒ ÔÖØÐÝ ÛÑØÛÒØ ØÓ Ø ØÑ ÛÓк ÓÖ ÑÓÚ Û ÛÓÙÐ ÛÖØ ÐØÐÝ «ÖÒØ ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ ÙÖ µº ½¼

13 ËØÓÖÒ ÒÓÖÑØÓÒ ÆËÄ Ý ÑÓØÚØÓÒ Ó Ï ØÓ Ð ØÓ ÔØÙÖ ÓÑÔÐÜ ØÖÙØÙÖ ÜÔÖ Ò ÀÌÅÄ Ô º Ì ÜØÖØÓÒ ÐÒÙ ÔÖ ÒØ Ò Ø ÔÖÚÓÙ ØÓÒ Ó«Ö Ö ÓÒ ØÖÙØ ÙØ Û Ð Ó Ò ÜÐ Ò ÜÔÖ Ú ÛÝ ØÓ ØÓÖ Ø ÜØÖØ ÒÓÖÑØÓÒº ÏØÒ Ï ÒÓÖÑØÓÒ ØÓÖ Ò Æ Ø ËØÖÒ Ä Ø ÆËĵ Ø ØØÝÔ Ò Ý ÆËÄ ÒÙÐÐ ÆËÄ ¼ ÆËÄ ¼ ËØÖÒ Ð Ø ÆËÄ ¼ µ ÁØ ÑÔÓÖØÒØ ØÓ ÒÓØ ØØ ØÑ ÛØÒ Ð Ø Ò Ú «ÖÒØ ØÖÙØÙÖ º Ì ØØÝÔ Ò Ó Ò ÓÒ ÔÙÖÔÓ ØÓ ÑÔÐ ÒÓÒÝÑÓÙ ß Ò Ø Ò ØØ Ø ÆËÄ Ó ÒÓØ Ú ÒÝ ÐÐ ß Ò ÔÐ Ó ÜÔÖ Ò ÒÝ ÐÚÐ Ó Ò ØÒº ÓÖ ÚÒ ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÆËÄ Ùй ÐÝ ØÖÑÒ Ý Ø ÖÙÐ Ø Ð Ø ÏÀÊ ÐÙ ÒÓ Ò ÙÒµº ËØÖÒ Ö ÖØ Ý ÐÚ º Ä Ø Ö ÖØ ÖÓÑ ÒÜ ÖÒ ÓÖ Ò ÖÙÐÖ ÜÔÖ ÓÒ ÓÔÖØÓÖ ÔÐØ Ò ÑØ ÓÒÐÝ ÛÒ Ø ÒÙÑÖ Ó ÑØ ÖØÖ ØÒ ÓÒµº Ý ÐÓÓÒ Ø Ø ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ Ó ÙÖ Û Ò ÒÖ ØØ ÓÖ ÑÓÚ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÆËÄ ÛÐÐ Ð Ø Ó ØÑ ØÓÔ ÐÚÐ ÓÖ µº Ì Ö Ø Ò ÓÒ ØÑ Ö ØÖÒ ØØ ÖÔÖ ÒØ Ö ÔØÚÐÝ Ø ØØÐ Ò ÝÖ Ó Ø ÑÓÚº Ì ØÖ ØÑ Ð Ø Ó ØÖÒ º ºØÜصº Ì Ð Ø Ð Ø ØÖ µ Ó ÔÖ ÑØ ÓÔÖØÓÖ ÛØ ØÛÓ ÒÒ µ ÓÖ Ø Ö Ø ÒÑ Ò Ð Ø ÒÑ Ó Ø ØÓÖ Ò Ø ÑÓÚº ÆËÄ Ö ÚÖÝ ÐÓÛ¹ÐÚÐ ØÖÙØÙÖ ØØ Ò ÑÒÔÙÐØ Ú Ò ÈÁ Ð Ø ØÖØÓÖ Ò ÓÖÓÒ ÓÔÖØÓÖ µº Æ ØËØÖÒÄ Ø ÓØ Ò ØÖ ÆËÄ Ä Ø Ð Øµ ÓÖ ÆËÄ ËØÖÒ Ðµº Ä Ø Ò ØÖØ ÙÔÓÒ Ù Ò ØÁØÑ ÛÐ ØÖÒ ÚÐÙ Ò ÜØÖØ ÖÓÑ ÐÚ Ù Ò ØÎÐÙ µºòóúöúû Ó Ø ÈÁ ÔÖ ÒØ Ò ÙÖ º ÓÒÖØ ÔÔÐØÓÒ Ó Ø ÈÁ ÛÐÐ ÔÖ ÒØ Ò Ø ÒÜØ ØÓÒ ÙÖ µ Ò ÐÐÙ ØÖØÓÒ Ó Ø ÑÔÔÒº ØÖØ Ð Æ ØËØÖÒÄ Ø ¹¹¹¹¹ Ð ÆËÄÄ Ø ÒØ ØÄÒØ µ Æ ØËØÖÒÄ Ø ØÁØÑ ÒØ µ ¹¹¹¹¹ Ð ÆËÄËØÖÒ ËØÖÒ ØÎÐÙ µ º º Ì ÆËÄ ÈÁº ½½

14 ÅÔÔÒ ÒÓÖÑØÓÒ ÔÖ ÒØ ÓÚ Ø ÔÓ Ð ØÓ ÑÒÔÙÐØ Ø ÜØÖØ ÒÓÖÑØÓÒ Ù Ò Ø ÆËÄ ÈÁº ÙØ Ø ÒÓØ ÚÖÝ ÓÒÚÒÒØ Ò ÓÖ ÔÖÓÖÑÑÒ ÔÓÒØ Ó ÚÛ Û ÛÓÙÐ ÔÖÖ ØÓ ÒÐ ÂÚ ØÝÔ ÛÖ ÑÓÚ ØØÐ ÖÔÖ ÒØ ÖØÖ ØÖÒ Ò Ø ÝÖ Ó ÖÐ Ò ÒØÖº Ï Ó«Ö ÑÔÔÒ ØÓ ÂÚ ÓØ Ò Ð Ó ÛÝ ØÓ Ò ÑÔÔÒ ØÓ ÓÑ Ø ÓÖÑØ Ù ÅÄ Ëƺ½ ÇÁ غ ÁÒ ÓØ Ø ÑÔÓÖØÒØ ØÓ Ô Ò ÑÒ ØØ Ø ØÖÙØÙÖ ÒÖØ ÓÙØ Ó ÑÔÔÒ ÓÒ ØÖÒ Ý Ø ÒÔÙØ ÆËĺ ÅÔÔÒ Ò Ò ØÖ¹ØÖÒ ÙÖ ÛØ ÐÑØ Ö ØÖÙØÙÖÒ ÔÐØ º ÂÚ ÑÔÔÒ º Ï Ó«Ö ÛÝ ØÓ Ò ÑÔÔÒ ØÓ ÂÚº Ì Ù Ö Ò ÔÝ ÑÔÔÒ ØÓ ÂÚ ØÝÔ ß Ò ØÖ ÖÖÝ ÜØÒ ÓÒ ß Ý ÑÔÐÝ ÒØÒ ØØ Ø Ö ÙÐØ Ó Ò ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ Ò ØÓ ÓÖ ØÓ Ø ØÝÔº Ì Ù Ö Ò Ð Ó ÔÝ ÑÔÔÒ ØÓ ÓÑ Ù Ö¹ Ò ÂÚØÝÔ º ÁÒ Ø Ø Ù Ö Ò ØÓ ÔÖÓÚ ÚÐ ÂÚ Ð ÛØ ÓÒ ØÖÙØÓÖ ØØ Ò ÓÒÚÖØ Ø ÆËÄ ÒÔÙØ ÒØÓ Ò Ò ØÒ Ó Ø Ð º Ì ÛÖÔÔÖ ÔÖ ÒØ Ò ÙÖ Ø ÚÒØ Ó ÂÚ ÑÔÔÒ ØÓ Ü¹ ØÖØ Ø ØØÐ ËØÖÒ Ø ÝÖ Ò ÒØ Ø ÒÖ ËØÖÒ Ò Ø Ø ËØÖÒ ÙÖ µº Á Û ØÓ Ó ÓÖ Ø ÓÑÔÐÜ ØÖÙØÙÖ ÔÖ ÒØ Ò ÙÖ Û ÛÓÙÐ Ð Ø ÛÖÔÔÖ ØÓ ÜÔÓÖØ ÑÓÚ Ò ØÒ Ó Ù Ö¹ Ò Ð ÅÓÚº Ï Ò ØÓ Ò Ð ÅÓÚ ÛØ ÚÐ ÓÒ ØÖÙØÓÖ ØØ Ø Ø ÒÔÙØ ÆËÄ Ò ÑÒÔÙÐØ Ø Ú Ø ÈÁ ØÓ ÙÐ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÂÚ Óغ Ì ÈÁ ÔÖÓÚ ÓÑ ÑØÓ ØÓ Ñ Ø Ý ØÓ ÙÐ ÖÖÝØÝÔ Ù Ò Ø ÂÚ Ö ØÓÒ ÐÖÖݺ Ì ÓÒØÒØ Ó Ø ÑÔÔÒ ØÓÒ Ò Ø ÒØÓÒ Ó Ø Ù Ö¹ Ò Ð Ö ÔÖ ÒØ Ò ÙÖ µº ÅÄ ÑÔÔÒ ÛØ ÅÄ ØÑÔÐØ º Ì ÙÐØÑØ ÓÐ Ó ÛÖÔÔÖ ØÓ ÜÔÓÖØ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÖÒ ØÓ ÔÖ Ò ÒØÖº ÓÖ Ï ÓÙÖ Ø ÅÄ ÓÖÑØ ÔÔÖ ØÓ ÓÓ ÒØ ØÓ ÖÔÖ ÒØ Ò ÜÒ ÒÓÖÑØÓÒº ÀÚÒ Ò ÙØÓÑØ ÑÔÔÒ ÖÓÑ ÆËÄ ØÓ ÅÄ ÛÓÙÐ ÖÐÐÝ ÓÒÚÒÒغ ÖÓÑ Ø Ð Ø ØÓÒ Ø ÐÖ ØØ Ù ÑÔÔÒ Ò ß ÕÙØ ß ÐÝ ÓÒ Ý ÒÖÒ Ù Ö¹ Ò ÂÚ Ð ÛØ ÓÑ ÑØÓ ØÓ ÓÙØÔÙØ Åĺ ÙØ ÑÒØÓÒ Ù ÑÔÔÒ ÒØÖ ÒÖ ÒÓÖ ÐÖØÚº ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÜÔÐÒ ÓÛ ÅÄ ÑÔÔÒ Ò Ò Ò Ïº ÜØÒ ÓÒ ØÓ ÓØÖ Ø ÓÖÑØ ÛÓÙÐ ÒÐ Ò ÑÐÖ Ûݺ Ò ÅÄ ÑÔÔÒ ÜÔÖ ÓÛ ØÓ ÖØ ÅÄ ÐÑÒØ ÓÙØ Ó ÆËÄ º ÓÖ ÓÒ ÙÖØÖ Ø ÖÙÐ ØÓ ÙÒÖ ØÒ ØØ Ø Ô Ó ÅÄ ÐÑÒØ Û Ò ÒÖØ ÓÒ ØÖÒ Ý Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ø ÆËÄ Ø Ðº ÅÄ ÑÔÔÒ Ò Ò ØÖ ØÖÒ ÙÖ ØØ Ø Ò ÆËÄ Ò ÒÔÙØ Ò ÓÙØÔÙØ Ò ÅÄ ØÖº Ò ÅÄ ÑÔÔÒ Ö Ú ÐÖØÚ ÖÙÐ ÐÐ ØÑÔÐØ º Ìѹ ½¾

15 µ ÅÔÔÒ ØÓ ÂÚ ØÝÔ ËÀÅ ß ËØÖÒ ØØÐ ÒØ ÝÖ ËØÖÒ ÒÖ ËØÖÒ Ø Ð ÔÙÐ Ð ÅÓÚ ß ËØÖÒ ØØÐ ÒØ ÝÖ ËØÖÒ ÒÖ ØÓÖ Ø µ ÅÔÔÒ ØÓ Ù Ö¹ Ò ÂÚ Ð ËÀÅ ß ÅÓÚ ÑÓÚ µ ÁÑÔÐÑÒØÒ Ø Ù Ö¹ Ò ÑÔÔÒ ÔÙÐ ÅÓÚ Æ ØËØÖÒÄ Ø Ò Ð µ ß ÆËÄÄ Ø Ð Ø ÆËÄÄ Øµ Ò Ð ØØÐ ÆËÄËØÖÒµ РغØÁØÑ ¼µµºØÎÐÙ µ ÝÖ ÁÒØÖºÔÖ ÁÒØ ÆËÄËØÖÒµ РغØÁØÑ ½µµºØÎÐÙ µ µ ÒÖ ËØÖÒ µ ÆËĺØÓÇØÖÖÝ Ð ØºØÁØÑ ¾µ µ Ø ØÓÖ µ ÆËĺØÓÇØÖÖÝ Ð ØºØÁØÑ µ ØÓÖ µ Ð Ð ÔÙÐ Ð ØÓÖ ß ËØÖÒ Ö ØÆÑ Ð ØÆÑ ÔÙÐ ØÓÖ Æ ØËØÖÒÄ Ø Ò Ð µ ß ÆËÄÄ Ø Ð Ø ÆËÄÄ Øµ Ò Ð Ö ØÆÑ ÆËÄËØÖÒµ РغØÁØÑ ¼µµºØÎÐÙ µ Ð ØÆÑ ÆËÄËØÖÒµ РغØÁØÑ ½µµºØÎÐÙ µ Ð Ð º º ÂÚ ÅÔÔÒ º Ð ÑÓÚØ ºÅÓÚ ºÌØÐ ºÖ ºÒÖ ºÒÖ º Ø ºØÓÖ ºÖ ØÆÑ ºÄ ØÆÑ µµ ÄÅÆÌ ÅÓÚ ÌØÐ Ö ÒÖ Øµ ÄÅÆÌ ÌØÐ È̵ ÄÅÆÌ Ö È̵ ÄÅÆÌ ÒÖ ÒÖµ ÄÅÆÌ ÒÖ È̵ ÄÅÆÌ Ø ØÓÖµ ÄÅÆÌ ØÓÖ Ö ØÆÑ Ä ØÆѵ ÄÅÆÌ Ö ØÆÑ È̵ ÄÅÆÌ Ä ØÆÑ È̵ ÅÓÚ ÌØÐÊÙлÌØÐ Ö½»Ö ÒÖ ÒÖÖÑ»ÒÖ»ÒÖ Ø ØÓÖ Ö ØÆÑÖÐ»Ö ØÆÑ Ä ØÆÑÖÐÒ»Ä ØÆÑ»ØÓÖ ØÓÖ Ö ØÆÑÂÒ»Ö ØÆÑ Ä ØÆÑÊÓÓÖØ»Ä ØÆÑ»ØÓÖ ººº» Ø»ÅÓÚ º ½¼º Ì ØÑÔÐØ Ø Ì Ò ÓÙÑÒØ ½

16 ÔÐØ Ö Ò Ø ØÖÙØÙÖ ÓÑÔÓ Ó ÐÚ Ð Ø Ò ÖÓÖ Ò Ö ¹ Ò Ù Ò Ø ÅÄ ÌÑÔÐØ ÐÒÙº ÌÑÔÐØ ÐÛÝ ØÖØ ÛØ º Ù Û ÙÑ ØØ Ø ÒÖØ ÅÄ ÐÑÒØ ÛÐÐ Ò ÖØ ÔÖØ Ó Ò ÐÖÝ Ü ØÒ ÅÄ ÓÙÑÒغ ÓÖ Û ÜÔÐÒ Ò ØÐ Ø ÓÒ¹ ØÖÙØ Ó Ø ÐÒÙ ÐØ Ù ÓÒ Ö ÑÔÐ ÅÄ ÑÔÔÒ ÓÖ Ø ÑÓÚ ÜÑÔк ÙÖ ½¼ ÔÖ ÒØ ØÑÔÐØ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ì Ò Ø ÅÄ ÓÙÑÒØ Ø ÛÓÙÐ ÔÖÓÙ ÛÒ ÔÔÐ ØÓ Ø ÑÓÚ ÊÙÐ º Ì Ö Ø ØÒ ØÓ ÒÓØ ØØ Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ø ØÑÔÐØ ÐÓ ÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ø ÜØÖØÓÒ ÖÙк Ì ÑÔÔÒ ÛÐÐ ÖØ ÅÓÚ ÐÑÒØ ÛØ ÓÙÖ Ù¹ÐÑÒØ ÌØÐ Ö ÒÖ Ò Øº ÌØÐ Ò Ö Ö ØÖÒ¹ÚÐÙ È̵º ÒÖ ÖÔØØÓÒ Ó ÞÖÓ ÓÖ ÑÓÖ ÒÖ Ù¹ÐÑÒØ ØÖÒ¹ÚÐÙµº Ø ÖÔØØÓÒ Ó ØÓÖ Ù¹ ÐÑÒØ ÛÖ Ò ØÓÖ ÓÒØÒ ØÛÓ ØÖÒ¹ÚÐÙ Ù¹ÐÑÒØ Ö ÆÑ Ò Ä ØÆѵº Ì ØÐ Ó Ø ØÑÔÐØ ÐÒÙ Ö Ò ÐÓÛº Ì ÑÒØ Ò ÓÙÒ Ò Ø ÔÔÒ ÓÖ ÓØ Ø ØÖÒ ÐØÓÒ Ó Øѹ ÔÐØ ÒØÓ Ì µ Ò ÓÖ Ø ÒÖØÓÒ Ó Ò ÅÄ ÓÙÑÒØ ÓÙØ Ó Ò ÆËÄ ÓÖ ÚÒ ØÑÔÐØ µº ÌÑÔÐØ Ä ÊÓÖ Ä Ø Ä º Ì º Ì º Ì Ì Ä Ø º Ì ÐØØÒ ÌÑÔÐØ ÊÓÖ º Ì ÌÑÔÐÄ Ø µ ÐØØÒ ÐØØÒ ÌÑÔÐÄ Ø ÌÑÔÐØ ÌÑÔÐØ ÌÑÔÐÄ Ø Ì ØÖÒ º ½½º Ì ÅÄ ØÑÔÐØ Æº Ï ØÐ ÒÜØ ØÝÔ Ó ØÑÔÐغ ÁÒ ÙÖ ½¾ Ò ½ Û ÔÖ ÒØ ÓÖ ØÝÔ Ó ØÑÔÐØ Ø ÚÖÓÙ ÓÒ ØÖÙØ º ÓÒ ØÖÙØ Ö ÓÒ ØÖ ÖÓÛ Ø Ö Ø ÖÓÛ Ø ØÑÔÐØ ÓÒ ØÖÙØ Ø ÓÒ ÖÓÛ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ì ÐÑÒØ ÐÖØÓÒ Ò Ø ØÖ ÖÓÛ Ò Ò ØÒ Ó Ò ÅÄ ÐÑÒØ ÔÖÓÙ Ý Ø ÑÔÔÒº Ð ØÑÔÐØ ÓÒ ÙÑ Ò ÆËÄ ØØ ØÖÒº ÎÖÓÙ ØÖØ ÅÄ ÐÑÒØ Ò Öк Ì ØÖÒ Ò ÖÔÖ ÒØ ÈÌ Ò ØØÖÙØ Ó ÔÖÒØ ÐÑÒØ ÓÖ ØØÖÙØ Ó ÐÓÖ ÐÑÒغ Ì ÕÙÒ Ò Ø ÜÑÔÐ ÐÓÛ ÑÔÐÝ ÑÒ ÒÝØÒº Ð Ø ØÑÔÐØ Ð ºÅÓÚ ºØÑÔÐ ÓÒ ÙÑ Ð Ø Ó ÆËÄ ØÑ º ÁØ Ö Ø ÓÔÒ ÒÛ ÐÑÒØ ÅÓÚ º ÌÒ Ø ÔÔÐ Ø Ñ ØÑÔÐØ ØÑÔÐ ØÓ Ð Ø ØÑ Ù Ò ÓÒØÒØÓÒº ÒÐÐÝ Ø ÐÑÒØ ÐÓ ÛØ»ÅÓÚ º ÁÒ Ø Ð Ø ØÑÔÐØ Ø ÒÙÑÖ Ó ³ ³ ÒØ ÒÝ ØØÒÒ ØÓ ÔÖÓÖÑ ÓÒ Ø ÆËÄ Ð Ø ÓÖ ÔÔÐÝÒ Ø ØÑÔÐغ ½

17 ºÅÓÚ ÄÅÆÌ ÅÓÚ ÈÌ ÅÓÚÊÙлÅÓÚ ºÅÓÚ ºÌØÐ µ ÄÅÆÌ ÅÓÚ µ ÌÌÄÁËÌ ÅÓÚ ÌØÐ Ì ÁÅÈÄÁ ÅÓÚ ÌØÐÊÙлÅÓÚ ºÅÓÚÌØÐ ÄÅÆÌ ÅÓÚ ÅÈÌ ÌÌÄÁËÌ ÅÓÚ ÌØÐ Ì ÁÅÈÄÁ ÅÓÚ ÌØÐÊÙл º ½¾º Ä ØÑÔÐØ º ºÅÓÚ Ì½ ÌÒµ ºÅÓÚ ºØÑÔÐ ÄÅÆÌ ÅÓÚ Ì½ ººº ÌÒµ ÅÓÚ Ì½ ººº»Ì½ ººº ÌÒ ººº»ÌÒ»ÅÓÚ ÄÅÆÌ ÅÓÚ ØÑÔе ÅÓÚ ØÑÔÐ ººº»ØÑÔÐ ººº ØÑÔÐ ººº»ØÑÔлÅÓÚ º ½ º ÊÓÖ Ðص Ò Ä Ø Öص ØÑÔÐØ ÖÓÖ ØÑÔÐØ Ð ºÅÓÚ Ø ½ Ø Ò µ ÓÒ ÙÑ Ð Ø Ó Ò ÆËÄ ØÑ º ÁØ Ö Ø ÖØ ÒÛ ÐÑÒØ ÅÓÚ Ò ÔÔÐ ÒÒÖ ØÑÔÐØ ØÓ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ Ð Ø ØÑ Ù Ò ÓÒØÒØÓÒº ÒÐÐÝ Ø ÐÑÒØ ÐÓ ÛØ»ÅÓÚº ÓÖ ÖÓÖ «ÖÒØ ØÑÔÐØ ÔÔÐ ØÓ ÆËÄ ØÑ ÓÖ Ð Ø Ø Ø Ñ ØÑÔÐغ ÖÓÑ Ò ÅÄ ÑÔÔÒ Ï ÛÐÐ ÒÖØ ÓÑ ÂÚ Ó ØØ ÖÔÖ ÒØ ØÑÔÐغ Ì ØÑÔÐØ Ò ÐØÖ ÓÒ Ù ØÓ ÓÒ ÙÑ Ø ÆËÄ Ò ÔÖÓÙ ÅÄ ÓÙÑÒØ º Ì ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ó Ø Ì ØÖØÓÖÛÖ ÖÓÑ Ø Ô ØÓÒ Ø Ðº Ì ÑÒØ Ó Ø ØÖÒ ÐØÓÒ Ö Ò Ø ÔÔÒܺ ÌÛÓ ÑÔÓÖØÒØ ÖÑÖ ÓÙØ Ø ÑÔÔÒ Ö ÛÓÖØ ÑÒØÓÒÒº Ö Ø Ø ÑÔÔÒ ÖØ Ý Ø ÜØÖØÓÒº ÑÔÔÒ ÛÝ ØÓ ÓÒ¹ ÙÑ Ø ÆËÄ Ò ÆËÄ Ô Ò ÓÒÐÝ ÓÒ ÙÑ ÓÒº Á Ø Ù Ö ÛÒØ ½

18 ØÓ Ú Ò ØÓÖ ÐÑÒØ ÛØ ØÛÓ Ù¹ÐÑÒØ Ö ØÆÑ Ò Ä ØÆÑ Ò Ò ØØÖÙØ ÆÑ ÑÙ Ø Ñ ÙÖ ØØ Ø ÆËÄ ÖÖ Ø ØÖ ØÑ º ÓÖ ÚÒ ÔÙÖÔÓ Ø ÑØ Ò ÖÝ ØÓ Ò Ø ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ ØÓ ÓÑ ÙÔ ÛØ Ø Ö ÅÄ ÐÑÒغ ËÓÒ Ø ØÑÔÐØ ÐÒÙ Ò ÓÒÐÝ ÖØ Ù Ø Ó ÐÐ Ø ÔÓ Ð Ì º ÓÖ Ò ØÒ Ø ÒÓØ ÔÓ Ð ØÓ ÔÖÓÙ Ì ÛØ ÓÒØÒعÑÓÐ ØØ Ñ Ù Ó Ò º Î ÙÐ ËÙÔÔÓÖØ Ì Ð Ø ÓÑÔÓÒÒØ Ó Ø Ý ØÑ Û ÔÖ ÒØ Ø ÙØ Ó Ú ÙÐ ØÓÓÐ ØØ Ø Ø Ù Ö ÙÖÒ Ø ÚÖÓÙ Ø Ó Ø ÛÖÔÔÖ ÓÒ ØÖÙØÓÒº Ì ÖØÐ ÔÖØ Ó Ø Ò Ó Ø ÛÖÔÔÖ Ø ÒØÓÒ Ó ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ Ò Ø ÖÕÙÖ ÓÓ ÒÓÛÐ Ó Ø ÙÒÖÐÝÒ ÀÌÅĺ ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÏÖØÒ ÜØÖØÓÒ ÊÙÐ º Ì ÖÓÐ Ó Ø ÜØÖØÓÒ ÛÞÖ ÙÖ ½µ ØÓ ÐÔ Ø Ù Ö ÛÖØ Ù ÖÙÐ º ÓÖ ÚÒ ÀÌÅÄ ÓÙÑÒØ Ø ÛÞÖ Ø ÒØÓ Ø ÀÌÅÄ ÔÖ Ö Ò ÖØÙÖÒ Ø ÓÙÑÒØ ØÓ Ø Ù Ö ÛØ ÓÑ ÒÚ Ð ÒÒÓØØÓÒ Ø ÓÙÑÒØ ÔÔÖ ÜØÐÝ Ø ÓÖÒÐ ÖÓÑ ÙÖ º ÆÓÛ ÛÒ Ø Ù Ö ÔÓÒØ ØÓ ÊÙÐ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÜØ ÐÑÒØ Ø ¹ÐØ Ø Ù Ö Ò ÒØÝ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙÒÖ ÒÓÖ Ý Ø ÀÌÅÄ ØÒµ Ò Ø ÒÓÒÐ ½¼ ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ ÔÓÔ ¹ÙÔº Ì Ñ º ½º Ì ÜØÖØÓÒ ÛÞÖ Ò ØÓÒ ÓÒ Ø ÑÓÚ Ôº Ò Ø Ø ÚÒØ Ó ÓÙÖ ÇŹÒØÖ ÔÔÖÓ ÛÒ Ø Ô ÒØÓ Ø ÔÖ Ö ØÜØ ÙÒ ºº È̵ Ø ÒÒÓØØ ÛØ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÒÓÒÐ ÔØ Ò Ø ÓÙÑÒØ ØÖº Ò ÐÐÙ ØÖØÓÒ Ø ÒÒÓØØÓÒ Ó ØÖ ÓÖ Ø ÑÓÚ ÜÑÔÐ ÐÓÓ Ð ØÓÐÐÓÛÒ ½¼ Ý ÒÓÒÐ Û ÑÒ ØØ Ø Ù ÓÒÐÝ ÖÖÝ ÒÚØÓÒº ½

19 ºººÀ½ËÌÊÇÆÊÙлËÌÊÇÆ»À½ººº Ø ÒÒÓØØ ºººÀ½ËÌÊÇÆ ËÈÆ ÁØÑкÓݼ ºØн ºØÖ¼ ºØм ºØÖ¼ º½¼ º ØÖÓÒ¼ ºÔؼ ºØÜØ ÊÙлËÈÆ»ËÌÊÇÆ»À½ººº Ì Ý ØÑØ ÒÒÓØØÓÒ ØÖØÝ ÖÖ ÓÑ Ö ØÖØÓÒ º Ö Ø Ø ÔØ ÔÖÓÙ Ø ÒÓÒÐ ÔØ Ø Ó ÒÓØ Ù ÐÐ Ø ÔÓÛÖÙÐ ÓÒ ØÖÙØ Ó Ø ÀÄ ÐÒÙ Ð ¹ ÒÜ ÖÒ ÓÒØÓÒ ÓÖ ÖÙÐÖ ÜÔÖ ÓÒ º ËÓÒ Ø ÒÒÓØØÓÒ ÓÒ ÓÒ ÔÖ ÐÑÒØ º ÁÒ Ø ÜÑÔÐ Ó ÙÖ ½ Ø ÛÓÙÐ ÓÒÚÒÒØ ØÓÐØÓÔÓÒØ ØÓ ÐÐ Ø ØÑ ÖÓÑ Ø Ø Ð Ø ß ÒÓØ Ù Ø ÓÒ ßÒØ Ø ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ ÓÖ Ø ÒØÖ Øº ÙØ ÚÒ Ø ÛÞÖ ÒÓØ ÔÐ Ó ÔÖÓÚÒ Ø Ø ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ Ø ÐÛÝ ÓÓ ØÖغ ÓÑÔÖ ÛØ ÖØÙÖÒ Ý Ø ÛÞÖ Ò ÛØ Û ØÙÐÐÝ Ù Ò ÓÙÖ ÛÖÔÔÖ ÙÖ µº ÓÖ Ø ØØÐ Ò Ø ØÙÐ ÛÖÔÔÖ Û Ú ÓÖعÖÙØ Ø ÒÓÒÐ ÔØ Ù Ò Ø ¹ ÓÔÖØÓÖº ÓÖ Ø Ø Ø ØÙÐ ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ ÑÐÖ ØÖÙØÙÖ Ø ÓÒ ÖØÙÖÒ Ý Ø ÛÞÖ ÛÖ ÒÜ ÓÒ ØÒØ Ú Ò ÖÔÐ Ý ÒÜ ÚÖÐ º ÁÒ ÒÝ Ø ÜØÖØÓÒ ÛÞÖ ÐÛÝ ÔÖÓÚ ÓÑ Ù ÙÐ ÐÓÐ ÒÓÖѹ ØÓÒº Î ÙÐÞÒ Ø ÏÖÔÔÖº ÒÓØÖ Ù ÙÐ ÒØÖ ÔÖÑØ ØÓ Ø Ø Ò Ö Ò Ø ÛÖÔÔÖ ÒØÖØÚÐÝ ÓÖ ÔÐÓÝÑÒغ ÙÖ ½ ÓÛ Ø ÛÞ¹ Ö Û Ú ÙÐÞ Ø ¹ÐÝÖ ÖØØÙÖ Ó Ø ÛÖÔÔÖº ÁÒ Ø Ö Ø ÐÝÖ Ø Ù Ö ÒÔÙØ Ø ÐÓØÓÒ Ó Ø Ï ÓÙÖ Ò Ø ÖØÖÚÐ ÑØÓ Ì Ý ÙÐصº Ì ÓÒ ÐÝÖ ÔÐÝ Ø ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ ß ÜÔÖ Ò Ø ÀÄ ÐÒÙ ß ØÓ ÔÔÐ ÓÒ Ø ÖØÖÚ ÀÌÅÄ Ôº ÁÒ Ø ÜÑÔÐ Ø ÖÙÐ ØÖ ØÓ ÜØÖØ Ø ØØÐ Ø ÝÖ Ò Ø Ø Ó Ø ÑÓÚº Ì ØÖ ÐÝÖ ÔÖ ÒØ Ø ÅÄ ÑÔÔÒ ØÓ ÔÔÐ ØÓ Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÜØÖغ Ì Ð Ø ÐÝÖ ÔÐÝ Ø ÜØÖØ ÆËÄ ÓÒ Ø ÐØ Ò ÓÒ Ø ÖØ Ø ÅÄ ÓÙÑÒØ ÔÖÓÙ ÓÙØ Ó Øº Ì ÛÞÖ ÔÐÐÝ Ù ÙÐ Ù ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ Ò Ö Ò ÒØÖ¹ ØÚÐݺ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÁÒØÖØÓÒ Í Ò Ï ÙÐÒ ÌÎ ÒØ ØÖ ÜÔÓ Ò Ø ØÒÐ ØÐ Ó Ø ØÓÓÐØ Û ÒÓÛ ÓÛ ÓÛ Ø Ò Ù ØÓ ÓÐÚ ØÝÔÐ ÒÓÖÑØÓÒ ÒØÖØÓÒ ÔÖÓÐÑ ÒÚÓÐÚÒ Ï ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙÖ º Ï Ö Ø ØÐ ÑÓØÚØÒ ÒÖÓ ÓÖ Û ÜÔÐÒ ÓÛ ØÓ ÙÐ Ø ÌÎ ÒØ Ù Ò Ï ÛÖÔÔÖ Ò ÅĹ ÒØÖØÓÒ ØÓÓÐ º Ì ÒÖÓº ÁØ ÔÑ Ò ÝÓÙ Ö ÓÙØ ØÓ Ó ÓѺ ÙØ ÓÖ ½

20 º ½º Î ÙÐ ÎÛ Ó Ø ÏÖÔÔÖº ÐÚÒ ÝÓÙ ÛÓÙÐ Ð ØÓ ÒÓÛ ØÖ ÓÓ ÑÓÚ ÖÓÙÒ ÔÑ ØÓÒغ Ï ÚÚÝ ÝÓÙ Ó ØÓ Ø Ø ÌÎ Ð ØÒ ÓÒ ÝÓÙÖ ÚÓÖØ Ï Øº ÓÖ ÚÒ ØÑ ÖÑ Ø Ï Ø ÔÐÝ Ø Ð Ø Ó ÔÖÓÖÑ ÚÐÐ ÓÖ ÒÒк ØÐ ÐÐ Ò Ø ÒÒÒ Ò Ø ÒÒ Ó ÔÖÓÖѺ ÌÝÔ Ó ÔÖÓÖÑ Ö ÒØ Ý ÓÐÓÖ Óº ÖÒ¹ ÓØ Ó Ø ÌÎ ÔÖÓÖÑ ÔÖ ÒØ ÐÓÛ Ò ÙÖ ½º ÙÑÒ Ò ÔÖÓ Ò Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÝÓÙ Ö Ø ØÓ ÒÓÖ ÒÒÐ ØØ ÝÓÙ Ó ÒÓØ ÔÝ ÓÖº ÌÒ ÓÖ ÑÓÚ ÝÓÙ ÛÒØ ØÓ ØÖ ÓÑ ØÐ ÒÓÖÑØÓÒº Ì ÌÎ Ù Ó«Ö Ö ÖÔØÓÒ Ó Ø ÑÓÚ ÙØ ÙÒÓÖØÙÒØÐÝ Ø ÒÓØ ÒÓÙ ÓÖ ÝÓÙÖ Ò º ÌÖÓÖ ÝÓÙ ØÓ Ö ÓÑ ÜØÖ ØÐ ÖÓÑ Ø ÁÒØÖÒØ ÅÓÚ Ø º ÓÙ ÓÒÒØ ØÓ Ø Û Ø Ò ØÝÔ Ø ØØÐ Ò Ø ÒÔÙØ ÓÖÑ Ò Ø Ø ÑÓÚ ÖÔØÓÒ ÛØ ÐÐ Ø ØÐ ÝÓÙ Ò ÒÖ Ø ÖØÓÖ ÐÒÙ ÓÙÒØÖÝ ÖØÒ Øº ÙÖ µº Á ÝÓÙ Ö ØÓÖÓÙ ÑÓÚ Ò ÝÓÙ ÛÐÐ Ð Ó Ó ØÓ ÓÒ ÓÖ ÑÓÖ ÑÓÚ ÖÚÛ Ï Ø ØÓ ØÖ ÓÑ ÖØ ÓÙØ Ø Ô ÑÓÚº Ò ÝÓÙ ÛÓÙÐ Ú ØÓ ÖÔØ Ø Ñ ÔÖÓ ÓÖ ÚÖÝ ÑÓÚ Ó Ø Ð ØÒº ÏØ ÝÓÙ ÛÓÙÐ ÖÐÐÝ Ð ØÓ Ú ÔÖ ÓÒÐ ØÒØ ØØ ÛÓÙÐ ÒÓÛ ÝÓÙÖ ÔÖÓ Ð Ò ÓÖ ÝÓÙÖ ØÓݳ ÖÕÙÖÑÒØ Ø ÛÓÙÐ ÔÖÓÖÑ Ø ÒØÖ ÔÖÓ ÓÖ ÝÓÙ Ò ÛÓÙÐ ÒÓØÝ ÝÓÙ ÛØ Ö ÖÔÓÖغ ÁÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ Û ÓÛ ÓÛ Ø ÔÖÓÐÑ Ò ØÐ Ù Ò Ï Ò Û ÔÖ ÒØ ÓÒÖØ ÓÐÙØÓÒº Ì ÛÖÔÔÖ º ÓÖ Ø ÌÎ Ð ØÒ Û Ò ØÓ ÔØÙÖ Ø ØÐ ØÖÙØÙÖº ½

21 º ½º ÌÎ Ð ØÒ Ï Ô ÖÓÑ ØØÔ»»ØÚºÝÓÓºÓѵº Ý ÐÓÓÒ ½½ Ø ÙÖ ½ Û ØØ Ø ÌÎ Ð ØÒ ÓÒ Ø Ó ØÐ ½ ØÐ ÔÖ ÙÒ Ó ½¼ ÒÒÐ µº Ì Ö Ø ØÐ Ù Ø Ù ÓÖ ÒÚØÓÒº ÓÖ ØÐ Ø Ö Ø ÖÓÛ ÔÐÝ Ø ØÑ ÖÑ º Ì ÓØÖ ÖÓÛ ÖÔÖ ÒØ Ø ÔÖÓÖÑ ÓÒ ÖÓÛ ÔÖ ÒÒк Ì Ö Ø Ò Ø Ð Ø ÓÐÙÑÒ ÓÒØÒ Ø ÒÑ Ó Ø ÒÒк Ì ÓÐÙÑÒ Ò ØÛÒ ÓÒØÒ Ø ÒÑ Ó Ø ÔÖÓÖѺ Ì Þ Ó Ø ÓÐÙÑÒ ÒØ Ø ÙÖØÓÒ Ó Ø ÔÖÓÖÑ ½ ÓÐÙÑÒ ÙÒØ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ¼ ÑÒÙØ µº Ì ÔÖÓÐÑ ÒÓÛ ØÓ ÜØÖØ ÒÓÙ ØÖÙØÙÖ Ò ÓÖÖ ØÓ Ð ØÓ ÖÓÒ¹ ØÖÙØ Ø ÒØÖ ÌÎ Ð ØÒ Ò ÓÙÖ ÔÔÐØÓÒº Ì ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ ÓÖ Ø ÌÎ ÔÖÓÖÑ ÔÖ ÒØ Ò ÙÖ ½º Ì ÓÒØÓÒ Ù ØÓ Ñ ÙÖ ØØ Ø Ð Ø ÓÐÙÑÒ ÐÛÝ ØÖÓÛÒ Ûݺ Ì Ð Ø ÓÐÙÑÒ ÔÔÒ ØÓ Ù Óй ÖØÖ Ò Ø ÓÒؼ ºÒÙÑÖÇ µ ¼ ÔÖغ ØÑкÓݺØн¹ ºØÖ½¹ ºØ¼ ºØÜØ»» ÒÒÐ ÒÑ ºØ ºØÜØ»» ÔÖÓÖÑ ÒÑ ºØØØÖ ÓÐ ÔÒµ»» ÙÖØÓÒ ºØØØÖ ÓÐÓÖµ»» ÔÖÓÖÑ ÒÖ µ µ ÏÀÊ ØÑкÓݺØн¹ ºØÖ½¹ ºØ ºÓÒؼ ºÒÙÑÖÇ µ ¼ º ½º ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ ÓÖ ÌÎ Ð ØÒº Ì Ø¹ ØÖÙØÙÖ ÜØÖØ ÖÓÑ Ø Ô ÓÒ Ø Ó Ð Ø Ó ÒÒÐ ÙÒ º ÒÒÐ ÙÒ Ð Ø Ó ÒÒÐ º ÒÒÐ Ð Ø Ó ØÛÓ ØÑ º Ì Ö Ø ØÑ Ø ÒÑ Ó Ø ÒÒÐ Ø ÓÒ ØÑ Ð Ø ØÖ ØÑ ÔÖÓÖÑ ÒÑ ÙÖØÓÒ Ò ÔÖÓÖÑ ÒÖº ÁØ ÑÔÓÖØÒØ ØÓ ÖÑÖ ØØ ½½ Ì ÜØÖØÓÒ ÛÞÖ ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ ÜØÖÑÐÝ Ù ÙÐ ØÓ ÐÔ ÓÚÖ Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ï Ô º ½

22 ØÖ ÒÓ Ñ Öº Ì ÜØÖØ ØÖÙØÙÖ ÒÓØ ÒÓÙ ØÓ ÖÓÒ ØÖÙØ Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÚÐÐ ÖÓÑ Ø ÀÌÅÄ Ôº Ö Ø Û Ò ØÓ ÖÑÑÖ Ø ØÖØÒ ØÑ Ó Ø ÌÎ Öº Ï ÓÙÐ ÜØÖØ Ø ÖÓÑ Ø Ô ÙØ Ø ØØÖ ØÓ ÙÑ ØØ Û ÒÓÛ Ø Ò Û Ø ÌÎ Ð ØÒ Ý ÔÖÓÚÒ Ø Ô Ó Ø Ò ÒÔÙØ ÚÐÙº ËÓÒ Û Ò ØÓ ÖÑÑÖ ÓÑ ØÐ ÓÙØ Ø ÌÎ Ð ØÒ Ù Ø Ø ØØ ÓÐÙÑÒ ÖÔÖ ÒØ ¼ ÑÒÙØ ÛÐÐ Ø ÓÐÓÖ Ó ÓÖ ÌÎ ÔÖÓÖÑ º Ï ÛÐÐ ÙÑ ØØ Ø ØÐ Ö ØÒ Ö Ó Ý Ø Ö Ø Ó Ø ÔÔÐØÓÒº Ï Ð Ó Ò ØÓ Ò ÑÐÖ ÛÖÔÔÖ ÓÖ Ø ÑÓÚ ÓÙÖº Ì ØÐ Ó Ø ÛÖÔÔÖ ÓÖ Ø ÁÒØÖÒØ ÅÓÚ Ø Ú ÐÖÝ Ò ÔÖ ÒØ Ò ËØÓÒ Ò ÔÔÖ Ò ÙÖ º ÁÒØÖØÓÒ Ù Ò ÅÄ Ò ÖÐØ ØÓÓÐ º ÓÓ Ò ÐÒØ ÛÝ ØÓ ÔÖÓÖÑ Ø ÒØÖØÓÒ ØÓ Ò Ò ÅÄ ÖÔÖ ÒØØÓÒ ÓÖ ÐÐ Ø ÒØØ ÒÚÓÐÚ Ò Ø ÔÔÐØÓÒ Ò Ò ÓÑ ÑØÓÒ Ø Ø ÐÚÐ Ó Åĺ ÓÖ Ø Ø Û ÛÐÐ Ù ÅĹÉÄ ÕÙÖÝ ÐÒÙ ÔÖÓÔÓ ØÓ ÕÙÖÝ ÅÄ ÓÙÑÒØ º ËÓÑ ÒØÖ ØÒ ØÙÖ Ó Ø ÅĹÉÄ ÕÙÖÝ ÐÒÙ Ö Ø ÐÖØÚ Ø ÖÐØÓÒÐ ÓÑÔÐØ Ø ÓÑÔÓ ØÓÒÐ Ø ÓÒ ÓÖ ÑÓÖ ÅÄ ÓÙÑÒØ Ò ÒÖØ ÒÛ ÅÄ ÓÙÑÒص Ò Ø Ò ÙÔÔÓÖØ ÓØ ÓÖÖ Ò ÙÒÓÖÖ ÚÛ ÓÒ Ò ÅÄ ÓÙÑÒغ Ö Ø Û Ò ØÓ ÑÔ Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÜØÖØ Ý ÓÙÖ ÛÖÔÔÖ ÒØÓ ÓÑ ÅÄ ØÖÙØÙÖº Í Ò Ï Û Ò Ò ÑÔÔÒ ÙÖ ½µ ÓÖ Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙØ Ø ÌÎ Ð ØÒ º Ô Ó Ø ÅÄ ÓÙÑÒØ ÒÖØ ÔÖ ÒØ Ò ÙÖ ½ ÛØ Ø Ìº ÌÎÄ ØÒºÒÒÐ ºÒÒÐ ºÁ ºÈÖÓÖÑÄ Ø ºÈÖÓÖÑ ºÌØÐ ºÙÖØÓÒ ºÓ µµ º ½º ÅÄ ÑÔÔÒ ÓÖ Ø ÌÎ Ð ØÒ º ÌÎÄ ØÒ ÒÒÐ ÒÒÐ ÁËÍÆ ½ ÈÖÓÖÑÄ Ø ÈÖÓÖÑ ÙÖØÓÒ Ó¼¼ ÌØÐÊÙÐ ½µ ʵ»ÌØлÈÖÓÖÑ ÈÖÓÖÑ ÙÖØÓÒ¾ Ó¼¼ ÌØÐÌÚ ½µ ʵ»ÌØлÈÖÓÖÑ»ÈÖÓÖÑÄ Ø»ÒÒÐ ÒÒÐ ÁÇ ¾ ÈÖÓÖÑÄ Ø ÈÖÓÖÑ ÙÖØÓÒ¾ Ó¼¼ ºº ÄÅÆÌ ÌÎÄ ØÒ ÒÒÐ µ ÄÅÆÌ ÒÒÐ ÒÒе ÄÅÆÌ ÒÒÐ ÈÖÓÖÑÄ Øµ ÌÌÄÁËÌ ÒÒÐ Á Ì ÁÅÈÄÁ ÄÅÆÌ ÈÖÓÖÑÄ Ø ÈÖÓÖѵ ÄÅÆÌ ÈÖÓÖÑ ÌØе ÌÌÄÁËÌ ÈÖÓÖÑ ÙÖØÓÒ Ì ÁÅÈÄÁ Ó Ì ÁÅÈÄÁ ÄÅÆÌ ÌØÐ È̵ º ½º Ì ÅÄ ÓÙÑÒØ Ò Ø Ì ÑÒØÓÒ ÓÚ Û Ò ØÓ ÒÖ ÐØØÐ Ø Ø ÅÄ ØÖÙØÙÖ ØÓ ÔØÙÖ ÐÐ Ø ÒÓÖÑØÓÒ ÖÓÑ Ø ÓÖÒÐ ÓÙÑÒغ Ï Ú ØÓ ÛÐ Ø ØÖ Ò ÖÔÐ ÙÖØÓÒ Ý Ø ØÙÐ ØÖØÒ Ò ÒÒ ØÑ Ó Ø ÑÓÚ ¾¼

23 ÓÒ Ø ÐÓÐ ÒÓÖÑØÓÒ Û ÒÓÛ ÓÙØ Ø ÌÎ Ùº Ï ØÒ Ó Ø Ñ ÓÖ ÑÓÚ º Ì ØÐ Ó Ø ÑÔÔÒ Ú ÐÖÝ Ò ÔÖ ÒØ Ò ËØÓÒ º ÈÙØØÒ ÚÖÝØÒ ØÓØÖ Ò ÅĹÉÄ ÕÙÖݺ Ï Ò ÒÓÛ ÜÔÖ ÒØÖØÓÒ Ò ÅĹÉÄ ½¾ ÕÙÖݺ ÅÓÖ ØÐ ÓÙØ Ø ÑÒØ Ó ÅĹÉÄ Ò ÓÙÒ Ò º Ì ÕÙÖÝ ÔÔÖ Ò ÙÖ ¾¼ ÛØ Ø ÓÙØÔÙØ Ò ÙÖ ¾½º Ì ÏÀÊ ÐÙ ÓÒ Ø Ó Ø ½µ ÖØÖÚÒ Ø ÌÎ Ä ØÒ Ò ÅÄ ÓÙÑÒØ Ò ÖØ ÓÑ ÒÒ ÓÖ ÒÒÐ ØÖØ Ò Ò Ø ÓÒ Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ø ÓÙÑÒØ ¾µ ÖØÖÚÒ ÑÓÚ ÓÖÒ ØÓ ÒÒ Ø Ò ÖØÒ ÓÑ ÒÒ ÓÖ ØØÐ ÒÖ Ò ÓÙÒØÖÝ ÓÒ Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ø ÓÙÑÒØ µ ÒÓÖÒ ÓÑ ÓÒ ØÖÒØ ÓÖ Ø ÚÖÓÙ ÒÒ º Ì Ö ÙÐØ Ó Ø ÏÀÊ ÐÙ Ò Ò ÖÐØÓÒ ÛØ ÓÐÙÑÒ ÓÖ ÚÖÐ ÒÑ Ò ÖÓÛÒØÖÝ ÓÖ ÒÒº Ì ÇÆËÌÊÍÌ ÐÙ ÑÔÐÝ ÓÒ ÙÑ Ø ÒÒ Ò ÒÖØ Ò ÅÄ ÓÙÑÒØ ÓÖÒÐݺ Ì Ö ÙÐØ ÓÒ Ø Ó ÓÒ ÙÒÕÙ ÅÄ ÓÙÑÒغ ÇÆËÌÊÍÌ ÀÇÁ ËÌÊÌ ØÖØ Æ Ò ÀÆÆÄ ÒÒÐ ÅÇÎÁ ÌÁÌÄ ØØл Ê ÝÖ» ÓÙÒØÖÝ ÓÙÒØÖÝ»»» ÏÀÊ ÌÎÄ ØÒºÒÒÐ ºÒÒÐ Á ÒÒÐ ÈÖÓÖÑÄ Ø ÈÖÓÖÑ ËÌÊÌ ØÖØ Æ Ò ÌØÐ Ø»»»» Ò ÍÊÄÌÎÄ ØÒ Ø ØÑ µ ÒÒÐ ËÙÒÒ ÅÓÚ ÌØÐ ØØл Ö ÝÖ» ÒÖ ºÒÖ ÒÖ» ÓÙÒØÖÝ ÓÙÒØÖÝ»» Ò ÍÊÄÁÅÅÓÚ Ø µ ÝÖ ½¼ ÒÖ Ë¹ ÓÙÒØÖÝ ÖÒ º ¾¼º Ì ÅĹÉÄ ÕÙÖݺ ÜÔÖÒ ÛØ Ï ÁÒ Ø ØÓÒ Û Ö ÓÑ ÓØÖ ÔÔÐØÓÒ ØØ Ú Ò ÓÖ ÓÙÐ µ Ò Ù Ò Ï Ò ÑÒØÓÒ ÓÑ ØÖÒØ Ò ÛÒ Ó Ø ½¾ Ì ÕÙÖÝ ÙÑ Ò ÜØÒ ÓÒ Ó ÅĹÉÄ ØÓ ÒÐ ÔÒÒØ ÓÒ º ¾½

24 ÜÑÐ ÚÖ ÓÒ½º¼ ÒÓÒÁËǹ¹½ ÀÇÁ ËÌÊÌÈŠƽ½ÈÅ ÀÆÆÄËÍƽ ÅÇÎÁ ÌÁÌÄÊÙлÌÁÌÄ Ê½»Ê ÇÍÆÌÊÖÒ»ÇÍÆÌÊ»ÅÇÎÁ»ÀÇÁ ÀÇÁ ËÌÊ̽½ÈÅ Æ ÀÆÆÄËÍƽ ÅÇÎÁ ÌÁÌÄÎÓÐÙÖ Ä»ÌÁÌÄ Ê½»Ê ÇÍÆÌÊÖÒ»ÇÍÆÌÊ»ÅÇÎÁ»ÀÇÁ º ¾½º Ì ÅÄ ÓÙÑÒØ ØØ ÖÔÖ ÒØ Ø Ö ÙÐØ Ó Ø ÕÙÖݺ ØÓÓÐØ ÓÒ ÓÙÖ ÓÛÒ ÔÖØÐ ÜÔÖÒ Ò ÓÑ ÖÓÑ Ö Ö Ò ÓÖÔÓÖØ Ù Ö º º½ ÜÑÔÐ Ó ÔÔÐØÓÒ ÚÐÓÔ Ù Ò Ï ÓÒÚÖ ÓÒ ÌÓÓÐ º ÄØÛØ ÛÖÔÔÖ Ò Ù ØÓ ÓÒÚÖØ ÀÌÅÄ Ø ÒØÓ ÒÝØÒº Ì ØÓÓÐØ ÐÖÝ Ó«Ö ÙÐØ ÑÔÔÒ ØÓ ÂÚ Ó¹ Ø º ÁØ Ð Ó Ó«Ö ÐÖØÚ Ô ØÓÒ ØÓ ÑÔ ÀÌÅÄ ÒØÓ ÅÄ ÔÖ ÒØ Ò Ø ÔÖÚÓÙ ØÓÒº ÆÛ ÑÔÔÒ Ò ÐÝ Ù Ò ÂÚ Ð º Ï Ò ÔÖØÙÐÖÐÝ Ù ÙÐ ØÓ ÛÖØ ÅÄ ØÛÝ ØØ Ó«Ö ÓÒ¹ ع Ý ÓÒÚÖ ÓÒ ÖÓÑ ÀÌÅÄ ØÓ Åĺ ÌÒ ØÓ Ù ØÛÝ Ï Ò¹ ÓÖÑØÓÒ ÓÙÖ Ò ÐÓÓ Ø ØÖÓÙ ÅÄ Ð ¾ ÓÖ ØÖÙØÙÖ ÔÖÓ Ò Ò ÀÌÅÄ Ô Ò ÖÝÐ ¾ ÅÄ ÓÙÑÒØ º Ø ÑÖØÓÒº ÄØÛØ ÛÖÔÔÖ Ö Ð Ó ÙØÐ ÓÖ ÑÖØÒ Ï ÓÒØÒØ ÒØÓ Ø ÛÖÓÙ ÖØØÙÖº ÏÖÔÔÖ ÒÐ Ø Ø Ñ ØÑ ÜØÖØÓÒ ÐÒÒ Ò Ö ØÖÙØÙÖÒº ÌÝ Ò Ù ÓÖ Ò ØÒ ØÓ Ñ¹ ÖØ Ø ÓÒØÒØ Ó Ø ÚÐÐ ÓÒ Ø Ï ÒØÓ ÓÖÔÓÖØ ÖÔÓ ØÓÖ ÚÖØÙÐ ÓÖ ÑØÖÐÞº Ø ÑÖØÓÒ Ò Ð Ó ÒÐÙ Ø ÙÐÒ Ó ÐÖ ÒÓÛÐ ÔÓÔ¹ ÙÐØ ÛØ ÒÓÖÑØÓÒ ÐÒ ÓÒ Ø Ïº ÓÖ Ò ØÒ ÇÒ¾ÖÓÖ ½¼ Ò ËÁÅË ¾¼ Û Ó«Ö ÕÙÖÝ ÒØÖ ØÓ Ø Á ÏÓÖÐ ØÓÓ ÓÙÐ Ñ Ù Ó Ø ÛÖÔÔÖ ÔÖ ÒØ Ò ¾ Ò Ø Ó Ò¹ÖØ ÓÒ º ÁÒÓÖÑØÓÒ ØÖÒ ÒØ º ÏØ ÑÒÑÐ «ÓÖØ Ù Ò Ï Ø ÔÓ Ð ØÓ ÛÖØ Ñع Ö ÒÒ ÓÒ ØÓÔ Ó ÐØÎ Ø ÀÓØÓØ Ò ÜØ ÓÔÔÒ ÒØ Ð ÂÒÓ ØØÔ»»ÛÛÛºÒÓºÓѵ ÓÖ ÔÓÖØÓÐÓ ÑÒÖº Ì ÑÓÖ Ò Ø Ó Ï ÓÖ Ø ÓÑÒ ØØ Ø ÔÖÑØ ØÓ Ñ Ø ÓÒØÒØ Ó ÒÝ Ï ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙÖ ÚÐÐ ØÓ Ø ÔÔÐØÓÒº ÎÐÙ¹ ÒØÛÓÖ» ÔÓÖØÐ ÚÐÓÔÑÒغ ÎÐÙ ÒØÛÓÖ Ò ÐÚÖ Ø ÚÐÙ Ó ÒÐ Ï ÓÙÖ Ý ÑÒ ØÑ ÛÓÖ ØÓØÖ ØÖÓÙ ÐØÛØ ÛÖÔÔÖ º ÈÓÖØÐ Ó«Ö Ò ÒØÖÝ ÔÓÒØ ØÓ ÒÓÖÑØÓÒ ÖÓÑ ¾¾

25 ÚÖÓÙ Ö ÓÙÖ º ÁÒ ÓØ Ï ÛÖÔÔÖ Ò Ñ Ø ÒØÖØÓÒ Ó ÒÛ Ö ÓÙÖ ÕÙ Ò Ýº º¾ ÇØÖ Ù ÜÔÖ ÚÒ Ó Ø ÐÒÙº ÇÒ ÑÓÖ ØÖÒØ Ó Ø ØÓÓÐØ Ø ÜÔÖ ÚÒ Ó Ø ÜØÖØÓÒ ÐÒÙ ÔÐÐÝ Ø Ù Ó ÒÜ ÚÖÐ Ò ÓÑÔÐÜ ØÖÙØÙÖº Ý Ù Ò ÒÜ ÚÖÐ Ø ÔÓ Ð ØÓ ÔÓ ØÔÓÒ ÙÒØÐ ÖÙÒØÑ Ø ÓÒ ÓÙØ Û ÚÐÙ ØÓ Ôº Ì Ù ÙÐ ÛÒ Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ø Ô ÔÒ ÓÒ Ø ÒØÙÖ Ó Ø ÕÙÖݺ ÏÒ ÖÐØÓÒÐ Ø ÓÙØÔÙØ Ø Ö ÙÐØ Ó Ù Ö ÕÙÖÝ Ò ÀÌÅÄ Ø ÓÖÖÒ ÓÒ Ø ÓÐÙÑÒ ÔÒ ÓÒ Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ø ÕÙÖݺ Í Ò ÒÜ ÚÖÐ Ø ÓÐÙÑÒ Ò Ò ÓÒ Ø ÒÑ ÒÓØ Ø ÔÓ ØÓÒº ÓÑÔÐÜ ØÖÙØÙÖ Ö Ð Ó ÚÐÙÐ Ù ØÝ ÔÖÑØ ØÓ Ø ÚÒØ Ó ÐÓÐØݺ ÁÒ Ø Ó ÖØÙÖÒÒ ÓÒ Ô Ó ÒÓÖÑØÓÒ Ø ÓÖ ÓÒ ØÖÙØ ÔÖÑØ ØÓ ÒØÝ Ø ÒÓÖÑØÓÒ Ò ÖØÙÖÒ ÙÖÖÓÙÒÒ Ô Ò ØÖÙØÙÖ Ûݺ Ì ÑÒ ÐÑØØÓÒ Û Ú ÒÓÙÒØÖ ÒÚÓÐÚ ØÜØ ÓÒØÒØ ØØ Ù Ø ØÒÐÓÒ ÐÑØÖ ÖØÖ ØÒ ÓÒØÒÖ º ÓÖ Ò ØÒ ÌÄ ÓÑÔÐØÐÝ Ò ÖÓÒ ÓÒØÒ ØÛÒ ÌÄ Ò»ÌÄ ÛÐ À½»À½ Ù Ø Ò Ø ÒÒÒ Ó ÖÓÒº Ì ØÖÙØÙÖ Ó ÓÑ ÀÌÅÄ Ô ÑÔÐØÐÝ Ò Ý ÔØØÖÒ Ó ØÒÐÓÒ ÐÑØÖ Ò Ø Óѹ ØÑ ÆÙÐØ ØÓ ÛÖØ ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ ÐÒØÐݺ Ì ÓÔÖØÓÖ ØÙÖÒ ÓÙØ ØÓ ÛÝ ØÓ ÓÐÚ Ø ÔÖÓÐѺ ÓÖØÙÒØÐÝ Ï Ù ÙÐÐÝ Ó«Ö ÑÓÖ ØÒ ÓÒ ÛÝ ØÓ ØÐ Ù ÔÖÓÐÑ º ÏÒ Ø ØÖÙØÙÖ ÒÚØÓÒ ÒÓØ ÙØÐ Ø ÐÛÝ ÔÓ Ð ØÓ ÒØÝ ÐÖÖ ÖÓÒ ØØ ÓÒØÒ Ø ÒÓÖÑØÓÒ Ø Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÀÌÅÄ ÓÙÖ Ù Ò Ø º Ö ÔÖÓÔÖØݵ Ò ØÒ ÔÔÐÝ ÆËÄ ÓÔÖØÓÖ º ÅÓÖ ÑÒØ º ÓÖ ÓÑ ÓÑÒ Ô ÔÔÐØÓÒ ÓÑ Ù Ö Ú ÓÖ ÜØÖØÓÒ ÙÒØÓÒ ÛØ ÑÓÖ ÑÒØ Ò ÓÖÖ ØÓ Ð ØÓ ÜØÖØ Ø ÒÚÓ ÒÙÑÖ Æ ÕÙÒ Øº Ì ÖÕÙÖÑÒØ Ø ÔÖØÐÝ Ò ÓÙÖ ÖÑÛÓÖ ØÖÓÙ Ù Ö¹ Ò ÙÒØÓÒ º Ä ÓÖ Ø ÔÖÚ¹ ÓÙ ÔÓÒØ Ø ØÖÙØÙÖ ÒÚØÓÒ Ò Ù Ö Ø Ò Ò Ø Ö Ø Ó Ø ÔÖÓ Ò Ò ØÓ ÓÑ Ô ÂÚ Óº ËÑÒØ Ð Ó ÑÒ ØÓ Ð ØÓ Ò ÓÑ Ð Ó Ø º ÓÖ Ò ØÒ Å Á Ò Ú ÑÐÖ ÔÙÖÔÓ Ò ÓÙÖ ÜØÖØÓÒ ÐÒÙ ÓÙÐ Ø ÚÒØ Ó Øº ÊÓÙ ØÒ Ó ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ º ÓÒÖÒ ÛÒ ÐÒ ÛØ ÛÖÔ¹ ÔÖ ÒÓØ Ø ÙØÓÖÒ Ó ÛÖÔÔÖ ÙØ ØÖ ÑÒØÒÒº ÖÔÓÖØ Ò ½ Ø ÐØÑ Ó ÛÖÔÔÖ ÖÓÙÒ ÓÒ ÑÓÒغ ÇÙÖ ÓÐÙØÓÒ ØÓ Ñ Ø ÙØÓÖÒ Ø Û ÑÒ ØØ ÑÒØÒÒ ÓØÒ ÑÒ ÖÛÖØÒ Ø ÛÖÔÔÖº Ì ØÖ¹Ó«ØÛÒ ÖÓÙ ØÒ Ò ÑÔÐØÝ Ó Ø ÛÖÔÔÖº Ï Ó ÒÓØ Ú ÑÔÖÐ ÚÒ ÙØ Ø Ù Ó Ò ÀÌÅÄ Ô ÜØÖ¹ ØÓÒ ÐÒÙ ÓÑÒ ÛØ ÓÑ ÔÓÛÖÙÐ ÓÒ ØÖÙØ Ñ ÓÙÖ ÛÖÔÔÖ ¾

26 ÕÙØ ÖÓÙ Ø º ÈÖÓÖÑÒº ÓÖ ÑÓ Ø ÔÖÓ Ò Ø Ö Ø ÓØØÐÒ Ø ÒØÛÓÖ ÓÒÒØÓÒº ÏÒ ÔÖÓ Ò ÐÓÐ Ð Û ÓØÒ Ø ÛÒ Ï ÛÖÔÔÖ Ö Ù Ò Ò ÒØÖÒØ ÒÚÖÓÒÑÒص Ø ÓÒ ÓØØÐÒ Ø Ù Ó Çź ÇÅ ÖÕÙÖ Ø ÒØÖ ÓÙÑÒØ ØÓ ÙÐØ Ò ÑÑÓÖݺÓÖ Ø ÐÖ ÑÓÖØÝ Ó ÓÙÖ ÔÔÐØÓÒ ÛÖ Ø Þ Ó Ø ÓÙÑÒØ ÑÐÐ Û ÃÝØ µ Ø ÓØØÐÒ Ò ÒØÛÓÖ ÐÝ º Ì ÐÒÒ Ó ÀÌÅÄ Ð Ó ÓÑØÑ ÚÖÝ ÜÔÒ Ú ÔÒÒ ÓÒ Ø ÐйÓÖÑÒ Ó Ø Ó¹ ÙÑÒغ Ì ÚÐÙØÓÒ Ó ÓÙÖ ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ ÐÖÝ Ù ÓÑ ÓÔØÑÞØÓÒ Ø¹ ÒÕÙ ØØ ÚÓ ÑÙÐØÔÐ ÒÚØÓÒ Ó Ø ØÖº ËÓÑ ÑÔÖÓÚÑÒØ Û Ö ÐÓÓÒ Ø ÓÒÖÒ Ø ÐÒÒ Ò ÔÖÙÒÒ Ó Ø ÓÖÒÐ ÓÙÑÒغ ÁÒ ÑÓ Ø Û ÒÓÛ Ø ÓÑÔÐ ØÑ ØØ ÓÑ ØØÖÙØ ÓÖ ÐÑÒØ Ö ÒÓØ ÓÒ ØÓ Ù Ý Ø ÜØÖØÒ ÖÙÐ ØÖÓÖ ØÖ ÒÓ Ò ØÓ ÒÐÙ ØÑ Ò Ø ÇÅ ØÖº ÇØÖ Ù º ÆÓØ ÙÖÔÖ ÒÐÝ ÑÒ ÐÑØØÓÒ Ó Ø ÖÑÛÓÖ ÓÒ¹ ÖÒ Ø ÖØÖÚÐ Ó ÀÌÅÄ ÓÙÑÒØ º ÁÒ ÓÑ Ø ÓÒÐÝ ÛÝ ØÓØØÓ Ø ÀÌÅÄ ÓÙÑÒØ ØÖÓÙ ÖÑ ÂÚËÖÔØ ÒØÖØÓÒ Ò ÓÓ ÒÓÒ Ó Û Ö ÒÓØ ÝØ ÙÔÔÓÖØ Ý Ïº ÑÔÖÐ ÚÒº Ó Ø ÛÖØÒ Û Ú ÒÓ ÒØ ÑÔÖÐ ÚÒ ÓÙØ Ø Ò Ø Ó ÓÙÖ ÔÔÖÓ Ò ØÖÑ Ó Ù Ö¹ÖÒÐÒ º Ì ÓÒÐÝ ÖÙÑÒØ Û Ò Ñ ÓÒ Ø Þ Ó Ø Ï ÛÖÔÔÖ Óѹ ÔÖ ØÓ ÓØÖ ÖÑÛÓÖ Ò Ø ÒÙÑÖ Ó ÛÖÔÔÖ ÙØÓÖ Ý ÔÓÔк ÊÐØ ÛÓÖ ÁÒ Ø ØÓÒ Û ÓÑÔÖ ÓÙÖ ÔÔÖÓ ØÓ ÓØÖ ÛØ Ö ÔØ ØÓ ÚÖÓÙ ÓÑÔÓÒÒØ Ó Ø Ý ØѺ ÊØÖÚк ÖÑÛÓÖ Ð ÏÄ ½ Ò ÏÁÄ Ó«Ö ÓÑ ¹ ÚÒ ØÙÖ ÓÖ ÖØÖÚÒ Ï Ô º ÁÒ ÏÁÄ Ï ÓÙÖ Ö Ö ÐÖØÚÐÝ Ò ØÖÑ Ó ÖÚ ÒÐÙÒ ÖÓÚÖÝ ÖÓÑ ÐÙÖ ÛØ ÖØÖ Ò ÐØÖÒØ ÖØÖÚк ÁÒ ÏÄ Û ÒÖÐ ÔÙÖÔÓ ÔÖÓÖÑÑÒ ÐÒ¹ Ù ÓÖ Ø Ïµ Ø ÖØÖÚÐ ÓÒ Ø Ó ÛÖØÒ Ó Ù Ò ÓÑ ¹ÐÚÐ ÑØÓ ÔÖÓÚ Ý Ø ÐÒÙº ÁÒ Ï Ø ÖØÖÚÐ Ö ÐÖØÚÐÝ ÙØ Ù Ð ÖÓÚÖÝ ÓÖ Ø ÜØ ÑÒØ Ó Ø ÖØÖÚÐ Ö ÒÓØ Ö ½ Ò ÓÖÖ ØÓ Ô ÛÖÔÔÖ ÑÔÐ ÔÓ Ðº ÜØÖØÓÒº Ò ÑÔÓÖØÒØ ÔØ Ó ÜØÖØÓÒ Ð ÛØ ÓÛ Ø ÓÙ¹ ÑÒØ ÖÔÖ Òغ ÇÒ Ø ÓÒ Ò Ï ÓÙÑÒØ Ò ÚÛ ÓÛ Ó ØÓÒ ØØ Ò ÔÖÓ ØÖÓÙ ÖÙÐÖ ÜÔÖ ÓÒ Ì ÑÑ ½¾ µ ܹ ½ ËÙ Ù Ö Ø Ö ÔÓÒ ÐØÝ Ó Ø Ö¹ÐÚÐ ÔÔÐØÓÒº ¾

27 ÔÖ Ú ÖÑÑÖ ÖÒÙ ½ ËÁÅË ½ ¾¼ µ ÓÖ ØÜØ ÐÖ ÏÄ ½ µº ÙØ ÀÌÅÄ ÓÑÓÛ ØÓ ÖÒÚÒØ ÓÖ ÛÖÔÔÖº ÇÒ Ø ÓØÖ Ò ÓÙÑÒØ ÖÖÝ ÑÔÐ Ý Ø Ò Ù Ð ÇÅ ½½ ÉÄ ¾ µ ÓÖ ÑÐÖ Ñ¹ ØÖÙØÙÖ Ø¹ÑÓÐ ÅĹÉÄ Ï¹ ÇÉÄ µº ÀÓÛÚÖ ÒÚØÓÒ ÐÓÒ Ø ÜÔÐØ ØÖÙØÙÖ ÓÑØÑ Ö¹ ØÖØ ØÓ Ø ÖÖÝ Ø Ð Ò ÒÒÓØ ÔØÙÖ ÒÖ ÖÒÙÐÖØÝ ÒÓÖѹ ØÓÒº Ï ØÖ ØÓ ÓÑÒ ÓØ ÔÔÖÓ Ý ÐÐÓÛÒ ØÖ ÒÚØÓÒ Ò Ö¹ ÙÐÖ ÜÔÖ ÓÒ º Ï ØÖÝ ØÓ Ñ Ø ÑÓ Ø Ó Ø ÀÌÅÄ ØÖÙØÙÖ Ù Ò Ø ÇÅ ÓعÑÓк Ì ÒÓÛÐ ÙÐØ¹Ò ØÙÖ Ó Ø Ý ØѺ ÁØ Ó«Ö Ø ÔÓÛÖ Ó ÖÙÐÖ ÜÔÖ ÓÒ ÓÑ Ö ÒÚØÓÒ ÔÐØ ÛØ ÓÒ¹ ØÖÒØ Ò ÓÑ ÓÒ ØÖÙØ ØÓ ÓÑ ÒÖ ÖÒ ÒÓÖÑØÓÒ Ò ÓÖÖ ØÓ ÔØÙÖ ÑÙ ØÖÙØÙÖ ÒÐÙÒ Ò ØÒµ Ø Òº ÅÓÖÓÚÖ Ø ÐÐÓÛ ØÓ ÜØÖØ ÓÑÔÐÜ ÓÒ ØÖÙØ Ò ÒÓØ Ù Ø ØÓÑ ÒÓ ß ÓÖ Ø ÓÐÐØÓÒ Ó ÒÓ ß ÖÓÑ Ø ÇÅ ØÖ Ò ÓÖÖ ØÓ ÔØÙÖ Ø ÑÔÐØ ØÖÙØÙÖ Ó Ø ÒÓÖÑØÓÒ Ó Ø ÓÙÑÒغ ÌÓ Ø Ø Ó ÓÙÖ ÒÓÛÐ ÀÄ ÔØÙÖ ÐÐ Ø ØÙÖ Ó Ø ÓØÖ ÇŹ ÐÒÙ º ÅÔÔÒº ÏÖÔÔÖ Ö Ò Ö Ó ÔÖÓÚÒ ØÖÙØÙÖ ØÓ Ø ÜØÖØ ÒÓÖÑØÓÒº ÓÖ Ï¹ÇÉÄ Ï ÓÙÑÒØ Ò ÇÉÄ Ò ØÒ ÖÓÑ Ø ÒÒÒº ÁÒ Ì ÑÑ ½¾ Ø ÜØÖØ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÒÚÖØ ÒØÓ Ø ÇÅ ÓÖÑغ ½½ Ó«Ö ÇʹРÒØÖ º Ì Ó«Ö ÚÖÝ ÜÔÖ Ú ÖÙй ÖÑÛÓÖ ÙÐÐÝ ÐÖØÚµ ØÓ ÜÔÖ ÑÔÔÒ ÒÖ ØÖ ØÖÒ ÓÖÑØÓÒ º ÐÖÐÝ ÓÙÖ ÑÔÔÒ Ö ÒÓØ ÜÔÖ Ú Ø ÓÒ Ó«Ö Ý Ì ÓÖ Ò ØÒ ÙØ ÓÙÖ ÖÑÛÓÖ ÜÐ ÒÓÙ ØÓ ÜÔÓÖØ Ø ØÖÙØÙÖ ÓÖ ÙÖØÖ ÔÖÓ Ò Ý ÓØÖ ØÓÓÐ º Åĺ ÇÙÖ ØÐÒ Ó ÅÄ «ÖÒØ ÖÓÑ Ø ÓÒ Ó ÅĹÉÄ ÓÒ ÔØØÖÒ Ò ÜÔÐØ ÓÒ ØÖÙØ Ù Û ÖÚ Ø ÖÓÑ ÓÙÖ ÜØÖØÓÒ ÔÖÓ ØØ ÒÐ ÀÌÅÄ Ô ÛØ ÒÓ ÜÔÐØ ØÖÙØÙÖº ÓÖ Ø Ñ Ö ÓÒ ÓÙÖ ÅÄ ØÑÔÐØ Ö ÑÓÖ Ö ØÖØÚ ØÒÏÖÔ ½ º ÔÓÒØ ÔÖÚÓÙ ÐÝ Ø ÖÒ Ó ÅÄ ÓÙÑÒØ Û Ò ÖØ ÚÖÝ ÐÑØ Ù Ø Ó Ó ÓÙÖ ØÑÔÐØ ÐÒÙº Ï ØÒ ØØ Ø ÑÔÓÖØÒØØÓÓ«ÖÒ Ý ÛÝ ØÓ ÔÝ ÓÒ ÑÔÔÒ ÒÓÛÒ ØØ Ø ÐÛÝ ÔÓ Ð ØÓ ØÖÒ ÓÖÑ Ø ÒÖØ ÅÄ ÓÙÑÒØ µ Ù Ò ÓØÖ ØÓÓÐ º ÏÖÔÔÖ ÒÒÖÒ ËØÖØ º Ì ÑÒÙÐ ÒÖØÓÒ Ó ÛÖÔÔÖ ÓØÒ ÒÚÓÐÚ Ø ÛÖØÒ Ó ¹Ó Ó ½¾ Ò ½ µº ϹÇÉÄ Ø ÚÒØ Ó ÒÖ ÑÔÔÒ ØÛÒ Ø ÀÌÅÄ ØÖÙØÙÖ Ò Ø ÇÉÄ ÓعÑÓÐ ÙØ Ø ÑÒ ÛÖØÒ ÓÑÔÐØ ÐعÖÓѹÛÖ ÕÙÖ º ËѹÙØÓÑØ ÒÖØÓÒ Ò Ø ÖÓÑ ÙÔÔÓÖØ ØÓÓÐ ØÓ ÐÔ Ò ÛÖÔ¹ ÔÖ º ÁÒ ÏÁÄ Ø ÒØÖ ØÖÙØÙÖ ÙÒÖ ØÓÓ Ý Ø Ý ØÑ ÔÖ ÒØ ØÓ Ø Ù Ö ÛÓ ØÓ Ô ÛØ ÛÒØ º ÁÒ ¾ Ò ½ Ø Ù Ö ÔÖ¹ ÒØ ÙÐ ÚÛ Ó Ø ÓÙÑÒØ ÛØ Ø ÐÝÓÙØ Ò Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ØÖº ËÁÅË ¾¼ Ò ÄÚÒØ ½ Ó«Ö ÑÓÒ ØÖØÓÒ¹ÓÖÒØ ÒØÖ ÛÖ Ø Ù Ö ÓÛ Ø Ý ØÑ ÛØ ÒÓÖÑØÓÒ ØÓ ÜØÖغ ÁÒ ½ Ò ½ ÃÙ ¹ ÑÖ Ù ÑÒ¹ÐÖÒÒ ØÒÕÙ ØÓ ÒÖØ ÛÖÔÔÖ ÙØÓÑØÐÐݺ ¾

28 ÜØÖØÓÒ Ò ÓÖÒ ØÓ ÓÑ Ð Ó ÛÖÔÔÖ ØØ Ò ØÓ ØÖÒ ÛØ ÓÑ ÜÑÔÐ ÙÒÖ ÙÑÒ ÙÔÖÚ ÓÒº ÅÒ¹ÐÖÒÒ Ù Ø Ø ÐÚÐ Ó ØÓÒ Ò ÒÓ ÖÐ ÙÒÖ ØÒÒ Ó Ø ÓÙÑÒØ ØÖÙØÙÖ Û Ñ ÛÖÔÔÖ ÑÓÖ ÒÖ ÓÖ ÒÝ ØÜØÓÒØÒص ÙØ Ð Ó Ð ÖÓ٠غ Ì ØÒÕÙ Ö ÖÐÐÝ ÔÖÓÑ Ò ÙØ ÓÒÐÝ ÙÔÔÓÖØ Ù Ø Ó ÓÙÖ ÜØÖØÓÒ ÔÖÑØÚ º ÁÒ Ï Û ÖÐÝ ÓÒ ÙÑÒ ÜÔÖØ ÙØ Ó«Ö ÙÔÔÓÖØ ØÓ Ñ Ø ÖØÓÒ Ð ØÖÓÙ ÓÑ ÛÞÖ Ñ¹ÙØÓÑØ ÓÒ ØÖÙØÓÒµº Ì Ó Ó Ø ÇÅ ÓØ ÑÓÐ Ú Ù ÓÖ Ö ÖÐ ÛÝ ÛÝ ÒØÖº Î ÙÐ ÙÔÔÓÖغ Ä ¾ ½ ¾¼ Ï Ó«Ö ÓÑ Ú ÙÐ ÙÔÔÓÖØ ØÓ ÐÔ Ø ÒÖØÓÒ Ó ÛÖÔÔÖ º ÀÓÛÚÖ Ø ÐÚÐ Ó Ú ÙÐ ÙÔÔÓÖØ ÙÒÐ ØÓ ÑØ Ø ÜÔÖ ÚØÝ Ó ÓÙÖ ÜØÖØÓÒ ÐÒÙ Û ÒÓØ ÓÒÖÒ ÓÖ Ø ÓØÖ ÔÔÖÓ º Ä ÏÖÔ ½ Û Ó«Ö ÛÝ ÛÝ ÙÔÔÓÖØ ÛÖ Ø Ù Ö ÐØ Ø ÒÓÖ¹ ÑØÓÒ ØÓ ÜØÖØ ÖÓÑ Ø ÓÖÒÐ ÓÙÑÒغ ÅØÓÒº ÒÐÐÝ Ò Ï Û Ó ÒÓØ Ö ÔÖÓÐÑ ØØ Ö Ô ØÓ ÑØÓÖ ÙØ Û ÐÚ ØØ ÓÙÖ ÛÖÔÔÖ Ò ÐÝ ÒÐÙ ÒØÓ Ü ØÒ ÒØÖØÓÒ Ý ØÑ Ð ÌËÁÅÅÁË ½¾ ÖÐ ¾½ غ ½¼ ÓÒÐÙ ÓÒ Ò ÙØÙÖ ÛÓÖ Ï Ú ÔÖ ÒØ Ø ÏÓÖÐ Ï Ï ÏÖÔÔÖ ØÓÖÝ ØÓÓÐØ ÓÖ ÒÖ¹ ØÒ ÛÖÔÔÖ ÓÖ Ï ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙÖ º ÇÙÖ ÑÒ ÓÒØÖÙØÓÒ Ö ½µ ÙÐÐÝ ÐÖØÚ Ô ØÓÒ Ó ÐÐ Ø ÓÑÔÓÒÒØ Ó ÛÖÔÔÖ ¾µ ÚÖÝ ÜÔÖ Ú ÜØÖØÓÒ ÐÒÙ ÓÒ Ø ÓÙÑÒØ ÇØ ÅÓÐ ÛØ ØÛÓ ØÝÔ Ó ÒÚØÓÒ ÚÖÐ ÓÒØÓÒ ÖÙÐÖ ÜÔÖ ÓÒ Ò ÓÑ ÓÒ ØÖÙØ ØÓ ÙÐ ÓÑÔÐÜ ØÖÙØÙÖ µ ÑÔÐ Ô ØÓÒ ØÓ ÑÔ Ø ÜØÖØ ÒÓÖÑØÓÒ ÒØÓ ÚÖÓ٠عÓÖÑØ Ù ÅÄ µ ÖÓÙ Ø ÖÑÛÓÖ ØÓ ÒÒÖ ÛÖÔÔÖ ÓÖ Ï ÓÙÖ ØØ Ó«Ö Ø ÒÖØÓÒ Ó ÖݹØÓ¹Ù ÂÚ Ð Ò ÓÑ Ú ÙÐ ØÓÓÐ ØÓ Ø Ø Ù Öº Ï Ú ÑÓÒ ØÖØ ØØ ÓÙÖ Ï ÛÖÔÔÖ Ö Ù ÙÐ ÒÖÒØ ÓÖ Ø ÚÐÓÔÑÒØ ÓÏ ÔÔÐØÓÒ º ÌÝ ÔÖÑØ ØÓ Ø ÛØÓÙØ ÖÕÙÖ¹ Ò Ø Ø Ï ÓÙÖ ØÓ Òº ÌÝ ÒØÖÓÔÖØ ÛØ ÓØÖ ÒØÖØÓÒ ÓÑÔÓÒÒØ Ú ÑÔÔÒ ØÓ ÂÚ ÓÖ Åĺ ÌÖ ÑÔÐØÝÑ Ø ÕÙØ Ý ØÓ ÓÔ ÛØ Ø ÚÖ ØÐØÝ Ó Ï ÓÙÖ º ÌÝ Ö ÐÐ Ù ØÝ Ö Ý ØÓ ÔÐÓÝ ÓÒ Û ÖÒ Ó ÔÐØÓÖÑ Ò ÖÕÙÖ ÐØØÐ Ö ÓÙÖ º ÒÐÐÝ ØÝ Ù Ï ØÒÖ Ð ÀÌÌÈÒ ÅÄ Ò Ò ÖØÐÝ Ò¹ ØÖØ ÒØÓ Ö ÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ º Ï Ú Ð Ó ÔÖ ÒØ ÓÑ ØÝÔ Ó ÔÔÐØÓÒ ØØ Ú ÐÖÝ ÓÖ ÓÙÐ Ò Ø ÖÓÑ Ø Ù Ó Ù ÛÖÔÔÖ ÑØÓÓÐÓݺ ÌÖ Ö ÓÑ ÚÒØ ÖØÓÒ ÓÖ ÙØÙÖ ÛÓÖº Ö Ø Ø ÑÔÓÖØÒØ ØÓ Ó¹ Ö ØØÖ ÙÔÔÓÖØ ØÓ ÛÖÔÔÖ ÙØÓÖ º ÖØÒ ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ ØÐÐ ÖÕÙÖ ¾

29 Ò ÒØ ÜÔÖØ º Ï Ò ØÓ ÒÚ ØØ Ø Ù Ó ÑÒ¹ÐÖÒÒ Ø¹ ÒÕÙ ØÓ Ò ÖÓÙ Ø ÓÖØÙØ ÓÖ ÓÑÔÐØ ÜØÖØÓÒ ÔØ º ËÓÒ Û Ò ØÓ ÒÖ ÓÙÖ ÜØÖØÓÒ ÐÒÙº ÓÖ Ò ØÒ Ø ÔÓ ÐØÝ Ó ÓÐÐÓÛ¹ Ò ÝÔÖÐÒ Ø Ø ÐÚÐ Ó Ø ÜØÖØÓÒ ÐÒÙ ØÓ ÒÚ ØØ Ø ÔÖÑØ ØÓ ÔÙØ ØÛÓ ÛÖÔÔÖ Ò Ø Ñ ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ ÙØ Ø ÓÖ ØÓ ÐÓÓ Ø Ô ÖÔ Ò ÒÓØ ØÖº ÒÓØÖ ÒØÖ ØÒ Ù ÓÛ ØÓ Ó«Ö Ò ÜØÖØÓÒ ÐÒÙ ØØ ÓÑÒ ØÖÙØÙÖ ÒÚØÓÒ Ù Ò ÔØ ÜÔÖ ÓÒ ÛØ ØÜعÐÖ ÑÒÔÙÐØÓÒ Ò ½ º ÌÖ Û ØÒ ØØ ÑÒØÒÒ ÖÙÐ ÔØ ØØ ØÓ Ö ÔÖÓÔÖÐݺ ÑÓÒ ÓØÖ ØÒ Ø ÒÚÓÐÚ ÒÒ ÓÑ ÙÖ Ø ØÓ ÒØÝ ÛÒ Ï ÓÙÖ Ò Ò ÒÓØ Ò ØÖÑ Ó ÓÒØÒØ ÙØ Ó ÐÝÓÙص Ò Ò Ð ØÓ ÑÙÐØ Ò ØÓ ÓÛ ÖÓÙ Ø ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ Öº ÒÐÐÝ ÛÛÓÙÐ Ð ØÓ ÑÖØ Ø ÛÖÔÔÖ ÖÑÛÓÖ ÖÓÑ Ø ÓÖÒØ ØÓ Ò Òع ÒÚÖÓÒÑÒØ ÛÖ Ø Ö ÑÓÖ ÓÐÐÓÖØÚ ÒÓйÓÖÒغ Ï Ò Ù ÙÐÐÝ Ù ØÓ ÒÖØ ÐÖ ÚÖØÝ Ó Ï ÛÖÔÔÖ ÓÖ ÒÓÖÑØÓÒ ÓÙÖ Ò ÙÐ Ï ÔÔÐØÓÒ º Ì ØÓÓÐØ ¾¾ Ò ÓÛÒÐÓ ÖÓÑ Ø ÈÒÒ Ø Ê Ö ÖÓÙÔ Ï Ø ½ º ÇÒ¹ÐÒ ÜÑÔÐ Ó Ï ÔÔÐØÓÒ ÒÐÙÒ Ø ÛÖÔÔÖ ÔÖ ÒØ Ò Ø ÖØе Ò ÓÙÒ Ø Ø Ñ ÐÓØÓÒº ÊÖÒ ½ ˺ ØÓÙÐ º É٠º ÅÀ٠º ÏÓÑ Ò ÂºÄº ÏÒÖº Ì ÄÓÖÐ ÉÙÖÝ ÄÒÙ ÓÖ ËÑ ØÖÙØÙÖ Øº ÂÓÙÖÒÐ ÓÒ ØÐ ÄÖÖ ½º ¾ Ö ÐÖº ÆÓÓË ß ÌÓÓÐ ÓÖ ËѹÙØÓÑØÐÐÝ ÜØÖØÒ Ëѹ ËØÖÙØÙÖ Ø ÖÓÑ ÌÜغ ÁÒ ÈÖÓº Ó Ø ËÁÅÇ ÓÒÖÒ ËØØÐ ÂÙÒ ½º ÖÐ ÐÐÒº ÏÁÄ ÔÔÐØÓÒ ÁÒØÖØÓÒ ÛØ Åĺ ÏÓÖÐ Ï Ï ÂÓÙÖÒÐ ¾ µ ÆÓÚÑÖ ½º Ù ØÚÓ ÖÓÒ Ò ÐÖØÓ ÅÒÐÞÓÒº ÏÇÉÄ Ê ØÖÙØÙÖÒ ÓÙÑÒØ Ø Ò Ï º ÁÒ ÈÖÓº Á³ ÇÖÐÒÓ ÖÙÖÝ ½º Ò ÞÚÒØ Ò ÖÒÙ ËÙÙغ Ï Í Ö ÅÒÙк ÌÖÓÔ ÁÒº ¾¼¼¼º ÚÐÐÐ ÖÓÑ ØØÔ»»ÛÛÛºØÖÓÔ¹ÒºÓѺ ʺºº ØØÐÐ ØÓÖº ÇØ Ø ËØÒÖ ÇÅ ¾º¼º ÅÓÖÒ ÃÙÑÒÒ ½º Î Ð Ö ØÓÔ º ÓÙÑÒØ ØÖÙØÙÖ Ø ÓÒÒ Óغ È ÖØØÓÒ ÓÒ ÖÚØÓÖ ÆØÓÒÐ ÖØ Ø ÅØÖ ÇØÓÖ ½º ËÓÔ ÐÙØ ÐÙ ÐÓÐ ÂÖÓÑ ËÑÓÒ Ò ÃØÖÞÝÒ ËѺ ÓÙÖ ÅØÓÖ Æ Ø ÓÒÚÖ ÓÒ ÁÒ ÈÖÓº ËÁÅÇ ÓÒÖÒ ËØØÐ ½º ½ ØØÔ»»º ºÙÔÒÒºÙ»Ï ¾

30 ÐÒ ÙØ ÅÖÝ ÖÒÒÞ ÒÐ ÐÓÖ Ù ÐÓÒ ÄÚÝ Ò Ò ËÙÙº ÅĹÉÄ ÉÙÖÝ ÄÒÙ ÓÖ ÅÄ ½º ØØÔ»»º ºÙÔÒÒºÙ»ÅĹÉĺ ½¼ ØÖ Ò Ð Ò Ðº ÇÒ¾ÖÓÖ ËÑÒع ØÓ ÁÒÓÖÑØÓÒ ËÓÙÖ Ø Ø ÏÏϺ ÁÒ ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÁÒØÐÐÒØ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÁÒØÖØÓÒ ÁÁÁµ ÙÙ Ø ½º ½½ ÂÒ¹ÊÓÖØ ÖÙ Ö ÄÓÙÕ Ê Åº º ÎÐ Ò Äº Öغ ÒÖØÓÒ ÓÖ Ï Ð Ø ËÓÙÖ º ÁÒ ÇÇÈÁË ½º ÏÖÔÔÖ ½¾ º ÀÑÑÖ Àº Ö¹ÅÓÐÒ Âº Ó Êº ÖÒ Ò º Ö ÔÓº ÜØÖØÒ ËÑ ØÖÙØÙÖ ÁÒÓÖÑØÓÒ ÖÓÑ Ø Ïº ÁÒ ÈÖÓÒ Ó Ø ÏÓÖ ÓÔ ÓÒ ÅÒÑÒØ Ó ËÑ ØÖÙØÙÖ Øº ÌÙ ÓÒ ÖÞÓÒ ÅÝ ½º ½ ÌÓÑ Ã ØÐÖ Ò ÀÒÒ ÅÖ º ÏÄ ÔÖÓÖÑÑÒ ÐÒÙ ÓÖ Ø Ïº ÁÒ ÏÏÏ Ö Ò Ù ØÖÐ ½º ØØÔ»»ÛÛÛºÖ ÖºØкÓÑ»ËÊ»ÏÄ»ÒܺØÑк ½ ÖÙ ÃÖÙÐÛº ÙØÓÑØÒ Ø ÁÒØÖÒØ ÒØ Í Ö ËÙÖÖÓØ º Á ÁÒØÖÒØ ÓÑÔÙØÒ ½º ½ ÆÓÐ ÃÙ ÑÖº ÐÒÒ Ø Ïº Á ÁÒØÐÐÒØ ËÝ ØÑ ½ ¾µ ½º ½ ÆÓÐ ÃÙ ÑÖº ÏÖÔÔÖ ÒÙØÓÒ ÆÒÝ Ò ÜÔÖ ÚÒ º ÖØ Ð ÁÒØÐÐÒ ½½ ½¹¾µ ¾¼¼¼º ½ ÄÒ ÄÙ ÐØÓÒ ÈÙ Ï ÀÒ Ú ÙØØÐÖ Ò Ï ÌÒº Ò ÅĹ ÏÖÔÔÖ ÒÖØÓÖ ÓÖ Ï ÁÒÓÖÑØÓÒ ÜØÖØÓÒº ÁÒ Å ËÁÅÇ ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÓÒÖÒ ÂÙÒ ½º ½ º ŠȺ ØÞÒ Èº ÅÖÐÓ º Å Ò º ËÒÓÒº ÖÓÑ Ø ØÓ Ï¹ Ì ÊÆÍË ÜÔÖÒº ÌÒÐ ÊÔÓÖØ Ê̹Á¹ ¹½ ÍÒÚÖ Ø Ð ËØÙ ÊÓÑ ÌÖ ÅÝ ½º ½ ÁÓÒ ÅÙ Ð ËØÚÒ ÅÒØÓÒ Ò Ö º ÃÒÓÐÓº ÏÖÔÔÖ ÁÒÙØÓÒ ÓÖ ËÑ ØÖÙØÙÖ Ï¹ ÁÒÓÖÑØÓÒ ËÓÙÖ º ÓÒÖÒ ÓÒ ÙØÓÑØ ÄÖÒÒ Ò ÓÚÖÝ ÂÙÒ ½º ¾¼ ÆÚÒ Ò Ö º ÃÒÓÐÓº ËѹÙØÓÑØ ÏÖÔÔÖ ÒÖØÓÒ ÓÖ ÁÒØÖÒØ ÁÒÓÖÑØÓÒ ËÓÙÖ º ÁÒ ÈÖÓº ËÓÒ ÁÁË ÓÒÖÒ ÓÒ ÓÓÔÖØÚ ÁÒÓÖÑØÓÒ ËÝ ØÑ ÓÓÔÁ˵ ÖÐ ØÓÒ ËÓÙØ ÖÓÐÒ ½º ¾½ ÅÖÝ ÌÓÖ ÊÓØ Ò ÈØÖ ËÛÖØÞº ÏÖÔÔÖ ÖØØÙÖ ÓÖ ÄÝ Ø ËÓÙÖ º ÌÒÐ ÊÔÓÖØ Ê½¼¼ ÁÅ ÐÑÒ Ê Ö ÒØÖ ½º ¾¾ ÖÒÙ ËÙÙØ Ò Ò ÞÚÒغ ÙÐÒ ÐعÛØ ÛÖÔÔÖ ÓÖ ÐÝ Ï Ø¹ ÓÙÖ Ù Ò Ïº ÁÒ ÁÒØÖÒØÓÒÐ ÓÒÖÒ ÓÒÎÖÝ ÄÖ Ø Îĵ ½º ¾ ÖÒÙ ËÙÙØ Ò Ò ÞÚÒغ Ð º ÁÒ ÓÓÔÁ ½º ÄÓÓÒ Ø Ø Ï ØÖÓÙ ÅÄ ¾

31 ¾ ÖÒÙ ËÙÙØ Ò Ò ÞÚÒغ Ï ÓÐÓÝ ÊÝÐÒ ÀÌÅÄ Ô ÅÄ ÓÙÑÒØ Ù Ò Ïº ÁÒ Ï ½º ¾ Ú Ë ÂÓ ÄÔÔ Ò ÂÓÒØÒ ÊÓº ÅÄ ÉÙÖÝ ÄÒÙ Éĵ ½º Éij ¹ Ì ÉÙÖÝ ÄÒÙ ÏÓÖ ÓÔº ¾ Ï º ÅÄ ÈØ ÄÒÙ Èص ½º¼º Ï ÊÓÑÑÒØÓÒ ½ ÆÓÚÑÖ ½º ÚÐÐ ÖÓÑ ØØÔ»»ØØÔ»»ÛÛÛºÛ ºÓÖ»ÌÊ»ÜÔغ ¾ ÈÐÔ ÏÐÖº ÓÖÑÐ ÑÒØ Ó ÔØØÖÒ Ò ËÄ̺ ÁÒ ÅÖÙÔ ÌÒÓÐÓ ÈÐÐÔ ÑÖ ½º ¾ ÄÖÖÝ ÏÐÐ ÌÓÑ Ö ØÒ Ò Ò ÊÒРĺ ËÛÖØÞº ÈÖÓÖÑÑÒ ÈÖк dzÊÐÐÝ ² ÓØ ½º ¾ Ó ÏÖÓк ÅØÓÖ Ò Ø ÖØØÙÖ Ó ÙØÙÖ ÒÓÖÑØÓÒ Ý ØÑ º Á ÓÑÔÙØÖ Ô ß ÅÖ ½¾º ¼ ÏÓÖÐ Ï Ï ÓÒ ÓÖØÙÑ Ï µº ÜØÒ Ð ÅÖÙÔ ÄÒÙ Åĵ ½º¼ ½º ØØÔ»»ÛÛÛºÛ ºÓÖ»ÌÊ»½»Ê¹ÜÑй½¼¾½¼º ½ ÏÓÖÐ Ï Ï ÓÒ ÓÖØÙÑ Ï µº Ì ÓÙÑÒØ ÇØ ÅÓÐ ½º ØØÔ»»ÛÛÛºÛ ºÓֻǟ ËÑÒØ Ó Ø ÀÄ ÐÒÙ ÌÓ Ö Ø ÑÒØ Ó Ø ÀÄ ÜØÖØÓÒ ÐÒÙ Û ÛÐР٠ع ÑÓÐ ÑÐÖ ØÓ Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ý ÈÐÏÐÖ Ò ¾ ÓÖ Ø ÑÒØ Ó ËĹ̺ Ò ÀÌÅÄ ÓÙÑÒØ ÖÔÖ ÒØ ÓÐÐØÓÒ Ó ÆÓ ØØ Ò ØÖ ØÖÙØÙÖº ÇÙÖ Ø¹ÑÓÐ Ó ÒÓØ Ñ ÔÐ ÓÙØ Ó ÖÖÒ Ò ØÖØ Á Ò ÁÊ ÖÙÐÖ ØØÖÙØ º ÚÖÝ ÒÓ ÒÑ Ò Ò Ó ÓÒ Ø ÓÐÐÓÛÒ Ò ÐÑÒØ ÓÖ ÀÌÅÄ ÐÑÒØ µ ØØÖÙØ ÓÖ ÀÌÅÄ ØØÖÙØ µ ÓÖ ØÜØ ÓÖ È̵º ÚÖÝ ÒÓ ÚÐÙ ÓÖ ØÜØ ÒÓ Ø ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø ØÜØ ÓÒØÒØ ÓÖ ØØÖÙØ ÒÓ ØÓ Ø ØØÖÙØ ÚÐÙ Ò ÓÖ ÐÑÒØ ÒÓ ØÓ Ø ÓÒØÒØÓÒ Ó Ø ÚÐÙ Ó Ø ÐÖÒ ÒÓ Ú Ø ÖÙÖ ÚÐÝ Ò ÓÖÖµº ÓÖ Ò Û ÙÑ Ø Ü ØÒ Ó ÓÓÐÒ ÙÒØÓÒ Ó ØÝÔ ÆÓ ÓÓÐ ØØ Ø Ø Ø Ò Ó ÒÓº Ì ØÖ ØÖÙØÙÖ Ó Ø ÓÙÑÒØ Ò Ý Ø ÔÖÒØ ÐÖÒ Ò ØØÖÙØ ÖÐØÓÒ Ô ØÛÒ ÒÓ º Ì ÓÒØÒØ Ó Ø ÓÙÑÒØ Ò Ý ÒÓ ÚÐÙ º Ì ÖÐØÓÒ Ô Ò ÚÐÙ Ö Ö Ý Ø ÓÐÐÓÛÒ ÙÒØÓÒ ÛÖ ËØ ½ ÖÔÖ ÒØ Ø ÛØ ¼ ÓÖ ½ ÐÑÒØ Ï Ð Ó Ò ØÓØÐ ÓÖÖ ÒÓØ Ó µ ÓÒ ÓÙÑÒØ ÒÓ º Ì ÓÖÖÒ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ôع Ö Ø ØÖÚÖ Ð Ó Ø ÓÙÑÒØ ØÖº ¾

32 ÔÖÒØ ÆÓ ËØ ½ ÆÓµ ÐÖÒ ÆÓ Ð Ø ÆÓµ ØØÖÙØ ÆÓ Ð Ø ÆÓµ ÖÓÓØ ÆÓ ÆÓ ØÆÑ ÆÓ ËØÖÒ Ø ÒÑ ÓÖ ØØÖÙØ Òѵ ÚÐÙ ÆÓ ËØÖÒ ÁØ ÛÓÖØ ÒÓØÒ ØØ ÓÖ ÚÒ ÐÑÒØ Ø ØØÖÙØ Òݵ Ö ÒÓØ ÔÖØ Ó Ø ÐÖÒ ÙØ Ö Ö Ú Ø ØØÖÙØ ÙÒØÓÒº Ï ÛÐÐ Ð Ó Ò Ø ÙÒØÓÒ Ù ÓÖ ÆÓ Ð Ø ÆÓµ ØØ ÖØÙÖÒ Ø Ð Ø Ó ÒÓ ØØ Ö ÓÙÒ ØÖ ÚÒ ÒÓ Ò Ø Ò Ó Ø Ó ÓÖÖµº ÙÖ º½ Ò ÜÑÔÐ Ó Ò ÀÌÅÄ ÓÙÑÒØ Ò Ø ÒÓÒ Ò Ø Ø¹ÑÓк Ì ÓÙÑÒØ ÒÓ ÓÐÐØÓÒ Ó ÒÓ Ó ½ Ó µ Ò ÓÑ ÙÒØÓÒ º ÓÖ ÐÖØÝ Û ÓÑØ Ø ÚÐÙ Ó ÒÓ ØØ Ú ÐÖÒº Ì ÊÓÓØ ÙÒØÓÒ ÓÒ ØÒØ Ò ÖØÙÖÒ Ó ½ º ÀÌÅÄ À ÌÁÌÄÜÑÔлÌÁÌÄ»À Ç À½ ÄÁƳÒØÖ³ÏÐÓÑ»À½»Ç»ÀÌÅÄ ÒÓ ÒÑ Ò ÔÖÒØ Ðº ØØÖº ÚÐÙ µ Ó ½ ÀÌÅÄ ÐÑ Ó ¾ Ó Ó ¾ À ÐÑ Ó ½ Ó Ó ÌÁÌÄ ÐÑ Ó ¾ Ó Ó ÈÌ ÌÜØ Ó ÜÑÔÐ Ó Ç ÐÑ Ó ½ Ó Ó À½ ÌÜØ Ó Ó Ó Ó Ó ÄÁÆ ØØÖ Ó ÒØÖ Ó ÈÌ ÌÜØ Ó ÏÐÓÑ º º½º ÒÓÒ Ï ÒÓÛ Ú ÑÒØ ØÓ ÀÄ ÜÔÖ ÓÒ Ý ÔÝÒ ÓÛ ØÝ ÑÔ Ò¹ ØÒ Ó ÀÌÅÄ Ø ÒØÓ ÆËÄ ØÖÙØÙÖ º Ò ÀÄ ÜÔÖ ÓÒ ÛÐÐ ÓÔÖØ ÓÒ Ø Ø¹ÑÓÐ ØÓ ÖØÙÖÒ Ò ÆËĺ ÆËÄ ØÖÙØÙÖ Ö Ò Ý Ø Óй ÐÓÛÒ ÆËÄ ÒÙÐÐ ÆËÄ ¼ ÆËÄ ¼ ËØÖÒ Ð Ø ÆËÄ ¼ µ ÁÒ ÓÖÖ ØÓ Ö Ø ÑÒØ Û Ð Ó Ò ØÓ ÒØÖÓÙ ÒÓØÖ Ø¹ØÝÔ ÐÐ Æ Ø ÆÓ Ä Ø ÆÆĵ Ò Ò ÆÆÄ ÒÙÐÐ ÆÆÄ ¼ ÆÆÄ ¼ ÆÓ Ð Ø ÆÆÄ ¼ µ Ï ÛÐÐ Ù Ø Ð Ø ÓÒ ØÖÙØÓÖ ÓÖ Ð Ø ÓÒ ØÖÙØÓÒ Ò Ð Ø ÔØØÖÒ ÑØÒ Ò ÓÖ Ð Ø ÓÒØÒØÓÒº Ä Ø ÛÐÐ ÖÔÖ ÒØ ØÛÒ º ÁØ ÑÔÓÖØÒØ ØÓ ÒÓØ ØØ Ø ØØÝÔ ØÖØ ÒÙÐÐ Ò Ø ÑÔØÝ Ð Øµ «ÖÒغ ÏÒ ØÖ Ò ÑÙØÝ ØÛÒ ÓØ ØØÝÔ Û ÛÐÐ ÛÖØ ÆÆÄ Ò ÆËÄ º ¼

33 Ì Ù Ó ÆËÄ ÐÖÝ Ò ÑÓØÚØ Ò ÔÖÚÓÙ ØÓÒº ÓÖ ÆÆÄ ØÝ Ö ÒØÖÑØ ØÖÙØÙÖ Ù ÛÒ ÚÐÙØÒ ÀÄ ÜÔÖ ¹ ÓÒ º ÁØ ÑÔÓÖØÒØ ØÓ ÙÒÖ ØÒ ØØ ÆÆÄ Ö ÒÓØ Ù ØÓ ÖÔÖ ÒØ Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ø ÓÙÑÒØ ÙØ ØÓ ÖÔÖ ÒØ Ø ØÖÙØÙÖ ØØ Ó Ø ÀÄ ÒÚØÓÒ ÓÒ Ø ÀÌÅÄ ÓÙÑÒغ ËÓÙÐ Û Ù ÙÒ ØÖÙØÙÖ ØØ Ò¹ Ø Ó ÆÆÄ Û ÛÓÙÐ ÒÓØ Ð ØÓ ÓÒ ØÖÙØ ÓÑÔÐÜ Ò Ø ØÖÙØÙÖ º ÓÖ Ò ØÒ Ù Ò ÆÆÄ ØÑйØÖ ºØ Ò ÖÔÖ ÒØ Ð Ø Ó Ð Ø Ó ÒÓ Ò Ø Ó Ø Ð Ø Ó ÒÓ º ÆÆÄ Ö Ù ØÓ Ô ØÖ Ó Ø ÒÚØÓÒ Ò Ø ÓÙÑÒØ ÓÒ Ø ÔØ ÓÑÔÓÒÒØ Ó Ø ÜØÖØÓÒ ÖÙк Ï ÒÓÛ ÒØÖÓÙ Ò ØÖØ ÝÒØÜ ÓÖ Ù Ø Ó ÓÙÖ ÜØÖØÓÒ ÐÒÙ ÙÖ º¾µº Ì Ù Ø Ö ÓÒØÓÒ¹Ö ÜØÖØÓÒ ÔØ ÛØÒÓ ÓÔÖØÓÖ ÒÓÇÔµ Ò ÆËÄ ÓÔÖØÓÖ Ò ÐÇÔµº Ì Ù ÖÐØ ØÓ ÓÒ¹ ØÓÒ ÛÐÐ ÐØ ÛØ ÐØÖ ÓÒ Ò Ø ØÓÒº ÖÙÐ ÒÑ ØÑÐ ÔØ ÔØ º Ø ÒÜ ÖÒ ÔØ ¹ Ø ÒÜ ÖÒ ÔØ Ôؽ Ôؾ ÓÔ ÓÔ ÒÓÇÔ ÒÓÇÔ Ò ÐÇÔ ÒÓÇÔ ºØÜØ º Ö ºØØØÖ ØØÖÆÑ µ ºØÆÙÑÖÇ Ø µ Ò ÐÇÔ Ò ÐÇÔ Ò ÐÇÔ Ò ÐÇÔ Ò ÐÇÔ ÖÜ ÖÜ µ ÔÐØ ÖÜ µ Ù Ö ÙÒØÓÒ Ø ØÖÒ ÒÑ ØÖÒ ØØÖÆÑ ØÖÒ ÖÜ ØÖÒ ÒÜ ÖÒ ÖÒ ÖÒ ÖÒ ÒÜ ÖÒ ÖÒ ÒØÖ ¹ ÖÒ ÒØÖ ¹ ÒØÖ ÒØÖ º º¾º ËÑÔÐ ÖÑÑÖ Ó Ø ÜØÖØÓÒ ÐÒÙ Ì ÑÒØ Ó Ø ÜØÖØÓÒ ÐÒÙ Ò Ú ÙÖÖ ½ ÙÒØÓÒ ½ ÙÒØÓÒ Ó Æ ÖÙÑÒØ Ò ÓÒ Ö ÙÒØÓÒ Ó ÓÒ ÖÙÑÒØ Û ÖØÙÖÒ ÒÓØÖ ÙÒØÓÒ Ó Æ¹½ ÖÙÑÒØ º ½

34 ß ÔØ ÆÆÄ ÆËÄ ÖÔÖ ÒØ Ø ÚÐÙØÓÒ Ó Ò ÜØÖØÓÒ ÔØ ÓÒ ÓÙÑÒغ ÚÒ ÔØ Ò ÆÆÄ Ø ÛÐÐ ÖØÙÖÒ Ò ÆËĺ Ò ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ Ò Ý ÔØ Ô ÛÐÐ ÚÐÙØ Ý ÐÐÒ ÓÒ ÔØ Ô ÛØ Ø ÆÆÄ ØØ ÓÒ Ø Ó Ø ÖÓÓØ ÒÓ Ó Ø ÀÌÅÄ ÓÙÑÒغ ß Æ ÒÓÇÔ ÆÆÄ ÆËÄ ÖÔÖ ÒØ Ø ÔÔÐØÓÒ Ó ÒÓ ÓÔÖØÓÖ ØÓ ÜØÖØ ÒÓ ÒÓÖÑØÓÒ Ò ÓÒÚÖØ Ø ØÓ ØÖÒ ÚÐÙ ÆËĵº ß Ë Ò ÐÇÔ ÆËÄ ÆËÄ ÖÔÖ ÒØ Ø ÔÔÐØÓÒ Ó ÆËÄ ÓÔÖØÓÖ ÓÒ Æ Ø ËØÖÒ Ä Ø Ð ÖÙÐÖ ÜÔÖ ÓÒ ÓÔÖØÓÖ ÓÖ Ù Ö¹ Ò ÙÒ¹ ØÓÒ º ÀÄ ÒÚØÓÒ Ò ÚÐÙØÓÒº ÀÄ ÒÚØÓÒ ØÖÝ Ù Ø ÓÒ ØÖÙØ ÓÑÔÐÜ Ò Ø ØÖÙØÙÖ Ò ÒÓØ Ø Ø º ÓÑÔÐÜ ØÖÙØÙÖ Ö ÖØ ß ÑÒØÓÒ ÓÖ ß Ù Ò ÒÜ ÖÒ ÓÖ ÓÖ º ÓÖ ÒÜ ÖÒ Û Ò ØÓ ØÒÙ ØÛÒ ÒÐØÓÒ ÒÜ ÖÒ ØØ ÜÔØ ÒÐ ÐÑÒص Ò ÑÙÐØÔÐ ÒÜ ÖÒ º ÁØ ÖÙÐ ØÓ ÙÒÖ¹ ØÒ ØØ ØÑй¼ ÓÙÐ ÖØÙÖÒ ÒÐ ÒÓ ÓÖ ÒÙÐе ÛÐ ØÑй ÓÙÐ ÐÛÝ ÖØÙÖÒ Ð Øº ÁÒ Ø Ó ÓÙÑÒØ ÛØ ÓÒÐÝ ÓÒ Ø Ø Ö Ø ÜØÖØÓÒ ÓÙÐ ÖØÙÖÒ ÒÐ ÒÓ ÛÐ Ø ÓÒ ÓÙÐ ÖØÙÖÒ Ð Ø ÛØ ÓÒ ÒÐ ÐÑÒغ ÁÒ ÓÙÖ ÑÒØ Û ÔØÙÖ ÓØ Ò ÙÒÓÖÑ ÛÝ Ý ØÖØÒ ÓÒ ÒÜ ÖÒ º «ÖÔÖ ÒØ Ò ÒÜ ÖÒ ØØ Ò Ò ÒØÖ Ò ÒØÖÚÐ ÓÖ ÙÒÓÒ Ó ØѺ ÁÒÜ ÖÒ Ò Ð Ó Ò ÒØ Ð ÓÖ¾ º ÌÓ Ñ ØÒ ÑÔÐÖ Û ÒÓÖÑÐÞ ÒÜ ÖÒ ÒØÓ ÖÒ Ð Ø Û Ö Ð Ø Ó ÔÓ ØÚ ÒØÖ Ò ÒÖ Ò ÓÖÖ ÓÔØÓÒÐÐÝ ØÖÑÒØ Ý Ø ÝÑÓк Ï Ò Ø ÙÒØÓÒ Æ ÒÜ ÖÒ ÖÒ Ð Øº ÆÓÖÑÐÞØÓÒ ÑÔÐÝ ÓÒ Ø Ó ÜÔÒÒ ÒØÖÚÐ Ò ØØÒ Ö Ó Ø ÝÑÓк Ì ÒÓÖÑÐÞØÓÒ Ò ÓÐÐÓÛ Æ µ Æ µ ½ Æ µ Æ µ Æ ÒÜ ÖÒµ Æ ÒÜ ÖÒµ Æ ÒÜ ÖÒµ ½ Æ ÒÜ ÖÒµ º º º ÆÓÖÑÐÞØÓÒ Ó ÒÜ ÖÒ ÔÒÒ ÓÒ Ø ÒØÙÖ Ó Ø ÖÒ Ð Ø ºº ÒÜ ÖÒµ Ø Ö ÙÐØ Ó ÔÔÐÝÒ «ØÓ Ò ÆÆÄ Ò ÒÓØ Ê ÒÒÐ «µ ÓÒ ØÓ «ÖÒغ Ê ÙÒØÓÒ ÛØ ÒØÙÖ ÆÆÄ ÖÒ Ð Ø ÆÆĺ Ì ÒÓØØÓÒ ÑÒ ØØ Ø ÒÜ ÖÒ ÑÙ Ø ÔÔÐ ØÓ Ø Ð Ø Ò Ø ÓÐÐÓÛÒ Ò ß «Ò ÒØÖ ÔÔÐÝÒ Ø ØÓ Ð Ø ÑÒ ØÓ ÖØÙÖÒ Ø «Ø ÐÑÒØ Ó ¾

35 Ø Ð Ø Ø Ü Ø ÓÖ ÒÙÐк ß «ÖÒ ÔÔÐÝÒ Ø ØÓ Ð Ø ÑÒ ØÓ ÜØÖØ Ø ÓÖÖ ÔÓÒÒ ÐÑÒØ Ò ÖØÙÖÒ ØÑ Ð Øº ÅÓÖ ÔÖ ÐÝ Ø ÑÒØ Ó ÒÜ ÖÒ Ò Ò ÙÖ º ÛÖ Û ÙÑ Ø Ü ØÒ Ó Ø ÙÒØÓÒ ØØ Ø ØÖØÐÝ ÔÓ ØÚµ ÖÒ Ð Ø Ò ÖÑÒØ ÐÑÒØ Ý ÓÒº Ê ÒÒÐ µ Ê ÒÒÐ µ ÒÒÐ Ê Ò ÒÒÐ ¼ÖÒÄ Øµ Ò Ê ÒÒÐ ÖÒÄ Øµ Ê Ò ÒÒÐ ÖÒÄ Øµ Ê ÒÒÐ ½µ ÖÒÄ Øµµ ÓÖ ¼ Ê ÖÒÄ Øµ ÁÄ º ºº ÁÒÜ ÊÒ ËÑÒØ ÓÖ Ø Ð Ø Û ÛÐÐ ØÖÓÛ ÒÜÔØÓÒ ØØ ÛÐÐ ÒÐ Ø Ø ÐÚÐ Ó ÆËÄ º Ì Ù Ø Ñ ÐÒ ÛØ Ú ÓÒ Ý ÞÖÓ ÛÒ ÒÒ Ø ÑÒØ Ó ÖØÑØ ÜÔÖ ÓÒ º Ø Ø ÐÚÐ Ó ÆËÄ Ò Ø ÛÖ Ø ÒÓ ØÓ Û Û ØÖÝ ØÓ ÔÔÐÝ Ø ÔØ ÒÙÐÐ Ø Ö ÙÐØ ÔÒ ÓÒ Ø ÒØÙÖ Ó Ø Ôغ Á Ø ÜÔØ Ö ÙÐØ Ó Ø ÔØ ÓÙÐ ÒйÚÐÙ ÆËÄ Ø Ö ÙÐØ ÒÙÐк Á Ø Ø ÜÔØ Ö ÙÐØ Ó Ø ÔØ ÓÙÐ Ð Ø Ø Ö ÙÐØ Ø ÑÔØÝ Ð Øº Ï Ò Ø ÙÒØÓÒ ËÒÐÎÐÙ ÔØ ÓÓÐ ØØ ÖØÙÖÒ ØÖÙ Ø ÐØ ÑÓ Ø ÒÜ ÖÒ Ò Ø ÔØ ÒÐ ÚÐÙº Ì ÑÒØ ÔÖ ÒØ Ò ÙÖ ºº ÔØ ÁÄ ÒÙÐÐ ÆËÄ ÒÐ Ø ÜÔØÓÒµ ÔØ ÒÙÐÐ ÆÆÄ ËÒÐÎÐÙ Ôص ØÒ ÒÙÐÐ ÆËÄ Ð ÆËÄ ÔØ ÆÆÄ ËÒÐÎÐÙ Ôص ØÒ ÒÙÐÐ ÆËÄ Ð ÆËÄ Ô ½ Ô ¾ ÒÓ Ô ½ ÒÓ Ô ¾ ÒÓ ºØ«ÔØ ÒÓ ÔØ Ê Ü Ü ÐÖÒ ÒÓµ ÒÑ Üµ Ø Æ «µµ ¹Ø«ÔØ ÒÓ ÔØ Ê Ü Ü Ù ÓÖ ÒÓµ ÒÑ Üµ Ø Æ «µµ ÆÓÇÔ ÒÓ Æ ÆÓÇÔ ÒÓ ÔØ ÒÓ Ðµ ÔØ ÒÓµ ÔØ Ðµ º ºº ÈØ ÚÐÙØÓÒ ËÑÒØ ÆÓ ÇÔÖØÓÖ º ÑÒØÓÒ Ò Ø ÒÓÖÑÐ ÖÔØÓÒ Ó Ø ÐÒÙ ËØÓÒ µ ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ Ö ÒÓØ ÓÒÖÒ Ý ÒÓ ØÑ ÐÚ ÙØ

36 Ý ÚÐÙ ØÝ ÖÖݺ ÆÓ ÓÔÖØÓÖ Ö ÜØÖØÒ Ù ÚÐÙ º Æ ÓÔ ÒÙÐÐ ÒÙÐÐ Æ ÓÔ Æ ºØÜØ ÒÓ ØÌÜØ ÒÓµ Æ ºØØÖ Òѵ ÒÓ ØØØÖÙØ ÒÓ Òѵ Æ º Ö ÒÓ ØÀÌÅÄËÓÙÖ ÒÓµ Æ ºÒÙÑÖÇ Òµ ÒÓ ÓÙÒØ Ü Ü ØØÖÙØ ÒÓµ ÒÑ Üµ Ò Æ ÓÔ Øµ Æ ÓÔ µ Æ ÓÔ Øµ Æ ÓÔ ÆËÄ ÓÔ Ò Ë ÆËÄ ÓÔ Æ ÓÔ Òµ º ºº ÆÓ ÇÔÖØÓÖ ËÑÒØ Ï ÙÑ Ø Ü ØÒ Ó ÒÐÐÖÝ ÙÒØÓÒ ØÌÜØ ØØØÖÙØ Ò ØÀÌÅÄËÓÙÖº Ì ÙÒØÓÒ Ò ÐÝ ÖÔÖ ÒØ Ù Ò Ø ÙÒØÓÒ ÖÓÑ Ø Ø¹ÑÓк Ï Ó ÒÓØ Ö ØÑ Ò ØÐ Ù ØÝ Ö ÒÓØ ÖÐÚÒØ ØÓ Ø ÑÒØ ÔÖ Ó Ø ÐÒÙº Ï ÓÙÐ ÙÑ ØÝ Ö ÙÐعҺ ÁÒÓÖÑÐÐÝ ÓÖ ØÌÜØ Û ØÖØ ÖÓÑ Ø ÒÓ Ú Ø Ø ÐÖÒ Ò ÔØ Ö Ø ØÖØÝ Ò ÓÒØÒØ Ø ØÜØ ÚÐÙ ÓÖ ØÀÌÅÄËÓÙÖ Û Ó Ø Ñ ÙØ Ð Ó ÒÐÙ ØØÖÙØ Ò ØÒ ÝÑÓÐ º ÆËÄ ÇÔÖØÓÖ º ÆËÄ ÓÔÖØÓÖ Ö ÙÒØÓÒ ØØ Ø Ò ÆËÄ ß Ò ÑÝ ÓØÖ ÔÖÑØÖ ß Ò ÒÔÙØ Ò ÖØÙÖÒ Ò ÆËĺ ÜÑÔÐ Ó Ù ÓÔÖØÓÖ Ö Ù Ö¹ Ò ÙÒØÓÒ Ò ÙÐØ¹Ò ÖÙÐÖ ÜÔÖ ÓÒ ÙÒØÓÒ º Ë ÓÔ ÒÙÐÐ ÓÔ ÒÙÐе Ë ÓÔ ØÖÒ ÓÔ ØÖÒµ Ë ÓÔ Øµ Ë ÓÔ µ Ë ÓÔ Øµ Ë ÓÔ½ ÓÔ¾ Ò Ë ÓÔ¾ Ë ÓÔ½ Òµ º ºº ÆËÄ ÇÔÖØÓÖ ËÑÒØ ÙÐØ¹Ò ÖÙÐÖ ÜÔÖ ÓÒ ÓÔÖØÓÖ Ò Ï Ö ÖÜ Ò ÔÐØ Ò Ò ÈÖÐ ¾ º Ì ÚÐÙØÓÒ Ó ÖÜ ÓÖ ÔÐØ ÓÒ ÒÙÐÐ ÔÖÓÙ ÒÙÐÐ ÆËÄ º ÏÒ ÔÔÐ ØÓ ØÖÒ ÖÜ Ôص ÛÐÐ ÖØÙÖÒ ÒÙÐÐ Ø ØÖÒ Ó ÒÓØ ÑØ Ø ÔØØÖÒ Ôغ Á Ø ØÖÒ Ó ÑØ ÖÜ ÛÐÐ ÖØÙÖÒ Ø ØÖÒ ØØ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ Ø ÒÖ Òݵ Ò Ø ÔØØÖÒ ÓÖ Ø ØÖÒ Ø Ðº ÏÒ ÔÔÐ ØÓ ØÖÒ ÔÐØ Ôص ÛÐÐ ÖØÙÖÒ Ø Ù ØÖÒ ØØ Ö ÔÖØ Ý ÔØ Ò Ø ØÖÒº ÓÒØÓÒ º Ì ÒÓØØÓÒÐ ÑÒØ Ó Ø ÜØÖØÓÒ ÔØ ÐÒÙ ÖÙÐÐÝ ÒÓÖ ÓÒØÓÒ º ÁØ ÒÓØ Ý ØÓ ÔÐÙ ØÑ ÐÒØÐÝ Ò Ø ÓÖÑÐ ÖÑÛÓÖº ÇÒ ÑÔÓÖØÒØ ØÒ ØÓ Ô Ò ÑÒ ØØ ÓÒØÓÒ Ú ÒÓ Ò ÙÒ ÓÚÖ Ø ØÖÙØÙÖ Ó Ø ÒÐ Ö ÙÐØ Ò ØÖÑ Ó Ò ØÒµº

37 Ö Ø ÝÒØÜ ÓÒÖÒ ÓÒØÓÒ Ö Ò ÜØÒ ÓÒ Ó ÒÜ ÖÒ º ÏÒ Ù Ò Ø ÏÀÊ ÐÙ Ó Ø ÜØÖØÓÒ ÖÙÐ ÚÖÐ ÔÔÖ ÐÓÒ ÛØ ÒÓ ÒÜ ÖÒº ÒÜ ÖÒ ÛØ ÓÒØÓÒ ÒÜ ÚÖÐ ÒÜ ÖÒ ÒÜ ÚÖÐ ØÖÒ Ö Ø ØÖÙØÙÖ Ó ÓÒØÓÒ ÓÒÖÒ ØÖ Ö ØÛÓ ÑÒ ÓÒ¹ ØÖÒØ µ Ø ÐÛÝ ÔÓ Ð ØÓ ÓÖØ ÓÒØÓÒ ØÓÔÓÐÓÐÐÝ Ò Ö ÓÐÚ ØÑ ÓÒ Ø ØÑ µ ÒÓÒ ÒÐØÓÒ ÖÒ ÔÔÖ ØÖ ÓÒ Ø ÐØ ÓÖ ÖØ Ó Ø ÒÜ ÚÖÐ Ø ÑÙ Ø ÒØÐ ØÓ Ø ÓÒ ÔÖ ÒØ Ò Ø ÜØÖØÓÒ Ôغ ÌÓ Ñ ØÒ ÑÔÐ Û ÛÐÐ ÙÑ ØØ ÓÒØÓÒ Ö Ò Ö ÓÐÚ Ö Ø Ò ØØ ÛÒ Ø ÜØÖØÓÒ ÔØ Ö ÔÔÐ Ø ÓÖÖØ ÚÐÙ ÓÖ ÒÜ ÚÖÐ ÐÖÝ ÒÓÛÒº ÄØ Ù ÓÒ Ö Ø ÚÐÙØÓÒ Ó Ø ÒÜ ÖÒ «º ÓÒØÓÒ ÖÐØ ØÓ ÚÖÐ ÓÖ ÔØ Ò Ø ÏÀÊ ÐÙ ØØ ÑÒØÓÒ ÓÖ ØØ ÑÒØÓÒ ÚÖÐ ØØ Ò ØÓ Ö ÓÐÚ ÓÖ µ Ö Ö ÓÐÚ ØÓ ÔÖÓÙ Ð Ø Ä Ó ÒØÖ º Ì Ð Ø ØÒ ØÖÒ ÓÖÑ Ù Ò ½ Ê Ä «µ ØÓ ÔÖÓÙ Ø ÆÆĺ Ì ÔØ ÚÐÙØÓÒ ÑÒØ Ò ÒÓÛ ÖÛÖØØÒ ºØ «ÔØ ÒÓ ÔØ Ê Ü Ü ÐÖÒ ÒÓµ ÒÑ Üµ Ø Ê Ä Æ «µµµ ¹Ø «ÔØ ÒÓ ÔØ Ê Ü Ü Ù ÓÖ ÒÓµ ÒÑ Üµ Ø Ê Ä Æ «µµµ ÌÑÔÐعØÓ¹Ì ØÖÒ ÐØÓÒ ÑÒØ Ì ÑÒØ Ó Ø ØÖÒ ÐØÓÒ ÖÓÑ Ø ØÑÔÐØ ÐÒÙ ÒØÓ Ì Ò Ý ØÛÓ ÙÒØÓÒ Ì Ì ÑÔÐØ ØÖÒ Ì ÐÖØÓÒµ ØÖÒ ÐØ Ì ÑÔÐØ ÒØÓ Ì ÐÖØÓÒ ÐÑÒØ ÓÖØØÖÙصº Æ Ì ÑÔÐØ ØÖÒµ ÑÔÐÝ ÖØÙÖÒ Ø ÒÑ Ó Ø ØÓÔ¹ÐÚÐ ØÑÔÐغ ÓÖ Ø ÖÓÖ ÖÙÐ Û ÙÑ ØØ ÕÙÒ Ó ÑÔØÝ ÒÑ ÓÖÖ ÔÓÒ ØÓ ÅÈ̺ Ì ÑØ Ø ÛÒ Ø ØÑÔÐØ Ö ØØÖÙØ º ÓÖ Ø Ð Ø ÖÙÐ Ø ÔÖ Ò Ó ÑÙÐØÔÐ Ò Ø ÐØ¹Ò ÒÓ «Ø ÓÒ Ø ÔÖÓ٠̺ ½ ÚÒ ØÓÙ Ø ÙÒØÓÒ Ê Ò Ò ÓÖ ÆÆÄ Û ÛÐÐ ÜØÒ Ø ÓÖ Ð Ø Ó ÒØÖ º

38 Ì Ø Ø ½ Ø µ Ò ÄÅÆÌ Ø Æ Ø ½ ºº Æ Ø µ Ì Ø ½ Ø ºº Ì Ø Ø Ì Ø Ø Ò ÄÅÆÌ Ø Æ Ø µ Ì Ø Ø Ì Ø Ò ÄÅÆÌ Ø È̵ Ì Ø Ò ÌÌÄÁËÌ Ò Ø Ì ÁÅÈÄÁ Ì ØØØ Ò ÄÅÆÌ Ø ÅÈÌ ÌÌÄÁËÌ Ø ØØ Ì ÁÅÈÄÁ º º½º ÌÑÔÐعØÓ¹Ì ØÖÒ ÐØÓÒ Ì µ Æ Ø Ø Æ Ø Æ ØØØ Ø Æ Ø Ø Ø Æ Ø Ø ½ Ø µ Ø º º¾º ÌÑÔÐعØÓ¹Ì ØÖÒ ÐØÓÒ Æ ÆËĹØÓ¹ÅÄ ØÖÒ ÐØÓÒ ÑÒØ Ï ÒÓÛ Ö ÓÛ ØÑÔÐØ Ö ÔÔÐ ØÓ ÆËÄ ØÓ ÔÖÓÙ ÅÄ ÓÙ¹ ÑÒØ º Ì ÑÒØ Ò Ý ÓÒ ÙÒØÓÒ Ì ØÑÔÐØ Æ Ø ËØÖÒ Ä Ø ÓÓÐ ØÖÒº Ì ÙÒØÓÒ Ø ØÑÔÐØ Ò Ò ÆËÄ ØÓ ÔÖÓÙ Ò ÅÄ ÓÙÑÒØ ØÖÒµº Ì ØÖ ÖÙÑÒØ ÓÓÐÒ Ù ØÓ ØÒ¹ Ù ØÛÒ ÆËÄ ØÑ ØØ ÛÐÐ ÔÖÓÙ ØØÖÙØ ÓÒØÒØ Ð ØÖÙµ Ò ØÑ ØØ ÛÐÐ ÔÖÓÙ ÐÑÒØ ÓÒØÒØ Ð Ð µº ÓÖ Û Ö ÛØ ÓÑ Ô ÙÓ¹Ó ÓÛ Ø ÅÄ ÓÙÑÒØ ÔÖÓÙº ÍÒÐ Ø Ì ÑÔÔÒ ØØ ÛÐÐ ÐÛÝ ÔÖÓÙ Ì Ø ÅÄ ÑÔÔÒ ÑØ ÐØ ØÑÔÐØ Ò Ø ÆËÄ Ó ÒÓØ Ñغ ÌÖ Ö ØÛÓ Ó Ñ ÑØ ½µ ÛÒ ÖÓÖ ØÑÔÐØ Ó ÒÓØ Ø Ø ÓÖÖØ ÒÙÑÖ Ó ÐÑÒØ Ò ¾µ ÛÒ Ð ØÑÔÐØ Ø Ð Ø Ò Ø Ó ØÖÒº ÓÖ Ø Ð Ø ÖÙÐ Ø ÔÖ Ò Ó ÑÙÐØÔÐ Ò Ø ÐØ¹Ò ÛÐÐ ÓÖ Ø ÒÔÙØ Ò Ð ØÓ ØØÒ ÑÒÝ ØÑ ØÖ Ö ØÖ µº

39 Ì Ø Ø ½ Ø µ Ò Ð µ Ì Ø Ø Ò Ð µ Þ Ò Ðµ ØÒ ÁÄ Ð ØÖÙ ØÒ Ð Ø Ì Ø ½ Ò Ð½ ØÖÙµººÌ Ø Ò Ð ØÖÙµ Ì Ø ½ Ò Ð½ Ð µ ººÌ Ø Ò Ð Ð µ Ø» ØÖÙ ØÒ Ð Ø ÓÖ ½ ØÓ Þ Ò Ðµ Ì Ø Ò Ð µ»ø Ì Ø Ò Ð µ Ì ØØÖ Ò Ð µ Ì ØØØ Ò Ð µ Ò Ð Ò ØÒÓ ØÖÒ ØÒ ØÖÙ ØÒ Ð Ø Ò»Ø Ð ÁÄ Ò Ð Ò ØÒÓ ØÖÒ ØÒ ØÖÙ ØÒ ØØÖÒ Ð Ð Ð ÁÄ Ò Ð Ò ØÒÓ ØÖÒ ØÒ ØÖÙ ØÒ Ð Ø ØØÒ Ð» Ð ÁÄ º º½º ÆËĹØÓ¹ÅÄ ØÖÒ ÐØÓÒ

Ê ½µ ¼»¼»¼½ ÓÑÔÙØÖ ËÒ»ÅØÑØ ½ Ô Ê Ö ÊÔÓÖØ Ì ÈÊËÍË ËÝ ØÑ ÖØØÙÖ ÖØ ÈØÞÑÒÒ ½ ÂÑ ÊÓÖÒ ¾ Ö ØÒ ËØÐ ½ ÅÐ ÏÒÖ ¾ ÖÒ ÏÖ ½ ÍÒÚÖ ØØ ËÖÐÒ ÁÑ ËØØÛÐ ¹½¾ ËÖÖÒ ÖÑÒÝ ßÔØÞÑÒÒ ØÙÐÐ ºÙÒ¹ º ¾ ÁÅ ÙÖ Ê Ö ÄÓÖØÓÖÝ ËÙÑÖ ØÖ À¹¼ Ê

More information

ËØØ ØÐ ÒÐÝ Ó ÒÓÑÔÐØ Ø ØÓÖÝ ØÒÕÙ Ò ÓØÛÖ º ź ÆÓÖÓÚ ÈÖ Ò ÙÔÔÐÑÒØ ØÓ Ø ÊÙ Ò ØÓÒ Ó ÄØØРʺºº ÊÙÒ ºº ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÏØ Å Ò Øº ÅÓ ÓÛ ÒÒ Ý ËØØ Ø ÔÔº ¹ ¾¹ ¾ ½½µ Ò ÊÙ Òµ ÈÖ ËØØ ØÐ ÒÐÝ ÛØ Ñ Ò Ø ÔÖÓÐÑ ÒÓÛÒ ØÓ ÐÑÓ Ø

More information

Ê ÔÓÒ Ú Ì ÒÛ Ö Î Ù Ð Þ Ø ÓÒ Ó Ä Ö Ó Ö Ô Ø Ø Ý Ã ÒÒ Ø Ò ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ ÓÔ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Æ Û ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¾ ÔÔÖÓÚ Ô Ã ÒÒ Ø Ò

More information

Ë ÓÒ Ð ØÝ Ò Ö ÙÐØÙÖ Ð ÓÑÑÓ ØÝ ÙØÙÖ Ö Ø Ò Ë Ö Ò Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò ÓÔ Ò Ò Ù Ò Ë ÓÓÐ ÊÓ Ò ÖÒ ÐÐ ½ ù½ ¼ Ö Ö Ö ÒÑ Ö Ì Ä ½ ½ ½ ¼¼ ¹Ñ Ð Óº º Ñ Ö ½ Ì ÙØ ÓÖ Ø Ò ÓÖ ÐÔ ÙÐ Ø Ò ÖÓÑ Â Ô Ö ĐÙÐÓÛ Ò ÓÑÑ ÒØ Ò Ù Ø ÓÒ ÖÓÑ

More information

ÔØ Ö Ê Ö ÓÐÓ Ý ÁÒ Ø ÔØ Ö Ø Ö Ñ Ò ÛÓÖ Ø Ø ÓÒ Ú ÐÓÔ ÔÖ ÒØ º Ì ÛÓÖ Ø ¹ Ø ÓÒ ÓÑÔÙØ Ö Ø ÒÓ Ø ÑÓ ÙÐ Û Ö Ø ÓÖÓÒ ÖÝ ØÖ ÑÓ Ð ÐÐ ÔÐ Ý Ò ÑÔÓÖØ ÒØ ÖÓÐ Û Ò Ó Ò ÙØÓÑ Ø Ú Ð Ò ÐÝ Û Ø ÓÖÓÒ ÖÝ Ò Ó Ö ¹ Ô Ý Ñ º Ì ÔØ Ö Ò Û

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú ËØÙ Ý Ó ÌÛÓ ØÖÓÒÓÑ Ð ËÓ ØÛ Ö È Ò Ì Ø Ù Ñ ØØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó Å Ø Ö Ó Ë Ò Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ù Ð Ò ½ ÌÓ ÅÙÑ Ò Ò ØÖ Ø Ì Ø ÓÑÔ Ö Ø Ú ØÙ Ý Ó ØÛÓ ÓÔ Ò ÓÙÖ ØÖÓÒÓÑ

More information

ÌÖ Ò Ø ÓÒ¹ Ö Ò Ò ÅÒ ÑÓ ÝÒ È Ö¹ØÓ¹È Ö ËØ ÒÓ Ö Ô ËØÓÖ ËÝ Ø Ñ Ì ÑÓØ Ý ÊÓ Ó ½ Ò ËØ Ú Ò À Ò ¾ ¾ ½ ËÔÖ ÒØ Ú Ò Ì ÒÓÐÓ Ý Ä ÓÖ ØÓÖÝ ÙÖÐ Ò Ñ ¼½¼ ÍË ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ñ Ö ÓÑÔÙØ Ö Ä ÓÖ ØÓÖÝ Ñ Ö ¼ Íà ØÖ Øº ÅÒ ÑÓ ÝÒ Ô Ö¹ØÓ¹Ô

More information

Ì ÈÖ Ò Ó ËØÖ ÔÔ ÅÓÖØ ¹ Ë ÙÖ Ø Â Ó ÓÙ ÓÙ Å ØØ Û Ê Ö ÓÒ Ê Ö ËØ ÒØÓÒ Ò ÊÓ ÖØ º Ï Ø Ð Û Â ÒÙ ÖÝ ½ ØÖ Ø ÁÒØ Ö Ø ÓÒÐÝ Áǵ Ò ÔÖ Ò Ô Ð ÓÒÐÝ Èǵ ØÖ ÔÔ ÑÓÖØ ¹ ÙÖ Ø Å Ëµ Ö Ö Ú Ø Ú ÙÖ Ø Û Ô Ý ÓÙØ ÓÒÐÝ Ø ÒØ Ö Ø ÓÑÔÓÒ

More information

ÅÓÖ Ð À Þ Ö ÁÒ ÙÖ Ò Ò ËÓÑ ÓÐÐÙ ÓÒ ÁÒ Ð Ð Ö Ò Ò ¹ØÓ Ð ÖØ Å Ö Ø Ú Ö ÓÒ Ù Ù Ø ½ Ì Ú Ö ÓÒ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼½ ØÖ Ø Ï ÓÒ Ö ÑÓ Ð Ó Ò ÙÖ Ò Ò ÓÐÐÙ ÓÒº Æ ÒØ Ö Ö Ò Ö ÕÙ Ö Ø ÓÒ ÙÑ Ö ØÓ Ø ÑÓÒ Ø ÖÝ ÓÑÔ Ò Ø ÓÒ Ò Ó ÐÓ º ÙØ Ø

More information

ÅÁÌ ½ º ÌÓÔ Ò Ì Ë ÁÒØ ÖÒ Ø Ê Ö ÈÖÓ Ð Ñ ËÔÖ Ò ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ ½ ÖÙ ÖÝ ¾¼¼¾ Ä ØÙÖ Ö ÌÓÑ Ä ØÓÒ ËÖ ÇÑ Ö Ø ÑÓÒ Ï Ð ½º½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ Ì Ð Û ÐÐ Ù Ú Ö Ð Ö Ö ÔÖÓ Ð Ñ Ø Ø Ö Ö Ð Ø ØÓ Ø ÁÒØ ÖÒ Øº Ð ØÙÖ Û ÐÐ Ù ÀÓÛ Ô ÖØ ÙÐ

More information

Client URL. List of object servers that contain object

Client URL. List of object servers that contain object ÄÓ Ø Ò ÓÔ Ó Ç Ø Í Ò Ø ÓÑ Ò Æ Ñ ËÝ Ø Ñ ÂÙ Ã Ò Ö Ù Ã Ø Ïº ÊÓ ÁÒ Ø ØÙØ ÙÖ ÓÑ ËÓÔ ÒØ ÔÓÐ Ö Ò Ò ÖÓ ÙÖ ÓѺ Ö Â Ñ Ïº ÊÓ ÖØ Ö Ò Ì Ð ÓÑ ß Æ Ì Á Ý Ð ÅÓÙÐ Ò ÙÜ Ö Ò ØÖ Ø ½ ÁÒØÖÓ ÙØ ÓÒ ÁÒ ÓÖ Ö ØÓ Ö Ù Ú Ö Ð Ý Ò Ò ¹

More information

Ò Ñ Ö Ð ÓÙÒ Ø ÓÒ ÓÖ ÙØÓÑ Ø Ï ÁÒØ Ö Ú ÐÙ Ø ÓÒ Ý Å ÐÓ Ý Ú ØØ ÁÚÓÖÝ ºËº ÈÙÖ Ù ÍÒ Ú Ö Øݵ ½ ź˺ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ø Ö Ð Ýµ ½ ÖØ Ø ÓÒ Ù Ñ ØØ Ò ÖØ Ð Ø Ø ÓÒ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó È ÐÓ Ó Ý Ò ÓÑÙØ Ö

More information

ÓÑÔ Ö Ø Ú Ê Ú Û Ó ÊÓ ÓØ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù ÁÞÞ Ø È Ñ Ö ÓÖÝ À Ö Ù Ù Ø ½ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û Ñ ÓÑÔ Ö Ø Ú Ö Ú Û Ó Ú Ö ØÝ Ó ÒØ ÖÑ Ø ¹Ð Ú Ð ÖÓ ÓØ Ð Ò Ù Ø Ø Ú Ñ Ö Ò Ö ÒØ Ý Ö º Ï Ð Ó Ö ÖÓ ÓØ ÔÖÓ Ö ÑÑ Ò Ð Ò Ù

More information

ÆÓØ Ä ØÙÖ Ð Ñ Ø ØÖÙ ÙØ ÓÒ ØÓ Á ¼ ØÙ ÒØ ÓÖ ÐÐ ÓØ Ö Ö Ø Ö ÖÚ Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ Ê Æ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÁÒ Ù ØÖ Ð Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ø Ù«ÐÓ ¹ ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ò Ù«ÐÓº Ù Á ¼ ÈÊÇ Í ÌÁÇÆ ÈÄ ÆÆÁÆ Æ

More information

ÔÔÖ Ò ÂÓÙÖÒÐ Ó ÓÑÔÙØÖ Ò ËÝ ØÑ ËÒ ÎÓк ½ ÆÓº ¾¼¼¼ ÔÔº ¾ß º ÈÖÐÑÒÖÝ ÚÖ ÓÒ Û Ò ÚÒ Ò ÖÝÔØÓÐÓÝ ß ÖÝÔØÓ ÈÖÓÒ ÄØÙÖ ÆÓØ Ò ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÎÓк º ÑØ º ËÔÖÒÖ¹ÎÖÐ ½º Ì ËÙÖØÝ Ó Ø ÔÖ ÐÓ ÒÒ Å ÙØÒØØÓÒ Ó ÅÖ ÐÐÖ ÂÓ ÃÐÒ Ý ÈÐÐÔ

More information

Å Ò Ñ ÒØ Ö Ø ØÙÖ Ö Ñ ÛÓÖ ÓÖ Ø Ú Æ ØÛÓÖ Ð ÒϺ ÓÒ Â Ñ Èº ºËØ Ö ÒÞ Ñ Ñ Ò Ð Ü Ò ÖκÃÓÒ Ø ÒØ ÒÓÙ ÆÌ ÒÓÐÓ Î Ö ÞÓÒ ÓÐÙÑ ÍÒ Ú Ö ØÝÝ ¼ÂÙÒ ¾¼¼ ÝØ ÊÄÙÒ ÖÓÒØÖ Ø ¼ ¼¾¹ ¹ ¹¼½ ½º Ì ÛÓÖ Û ÔÓÒ ÓÖ ÝØ Ò Ú Ò Ê Ö ÈÖÓ Ø ÒÝ

More information

ÈÖ ÓÚÖÝ ÓÒ ÓÖÒ ÜÒ ÅÖØ ÛØ ÖÒØÐÐÝ ÁÒÓÖÑ ÌÖÖ ÖÒ ÂÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Ñ ØÖÑ Ò ÈÊ ÊÓÒÐ ÅÙ Ö ÑÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÊÓØØÖÑ ÈØÖ ËÓØÑÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ò ÈÊ ÁÖÑ ÚÒ ÄÙÛÒ ÄÑÙÖ ÁÒ ØØÙØ Ó ÒÒÐ ÓÒÓÑ Ì ÚÖ ÓÒ ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ Ì ÔÔÖ

More information

ÕÙ ØÝ ÌÖ Ò Ý ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÁÒÚ ØÓÖ ÌÓ ÖÓ ÓÖ ÆÓØ ØÓ ÖÓ Ì Ó Ø ÆÓÖÛ Ò È ØÖÓÐ ÙÑ ÙÒ º Ê Ò Æ ÆÓÖ Ò ÖÒØ ÖÒ Ö ÆÓÖ Ò Ò ÆÓÖÛ Ò Ë ÓÓÐ Ó Å Ò Ñ ÒØ ½ Â ÒÙ ÖÝ ¾¼¼¼ ØÖ Ø Ì Ó Ø ØÓ Ò Ø ØÙØ ÓÒ Ð ÒÚ ØÓÖ Ó ØÖ Ò ÕÙ ØÝ Ö Ó

More information

ÔØ Ö ½ ÊÇÍÌÁÆ ÁÆ ÅÇ ÁÄ ÀÇ Æ ÌÏÇÊÃË Å Ãº Å Ö Ò Ò Ë Ñ Ö Êº Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ËØ Ø ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Æ Û ÓÖ Ø ËØÓÒÝ ÖÓÓ ËØÓÒÝ ÖÓÓ Æ ½½ ¹ ¼¼ ØÖ Ø Æ ÒØ ÝÒ Ñ ÖÓÙØ Ò ÓÒ Ó Ø Ý ÐÐ Ò Ò ÑÓ Ð Ó Ò ØÛÓÖ º ÁÒ Ø Ö ÒØ Ô

More information

universe nonself self detection system false negatives false positives

universe nonself self detection system false negatives false positives Ö Ø ØÙÖ ÓÖ Ò ÖØ Ð ÁÑÑÙÒ ËÝ Ø Ñ ËØ Ú Ò º ÀÓ Ñ ÝÖ ½ Ò Ëº ÓÖÖ Ø ½ ¾ ½ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÆÅ Ð ÙÕÙ ÖÕÙ ÆÅ ½ ½ ¾ Ë ÒØ ÁÒ Ø ØÙØ ½ ÀÝ È Ö ÊÓ Ë ÒØ ÆÅ ¼½ ØÖ Ø Ò ÖØ Ð ÑÑÙÒ Ý Ø Ñ ÊÌÁ˵ Ö Û ÒÓÖÔÓÖ Ø Ñ ÒÝ ÔÖÓÔ

More information

ÓÒØÜع ÔÔÖÓ ÓÖ ÅÓÐ ÔÔÐØÓÒ ÚÐÓÔÑÒØ ÄÙØÓ ÆÙÖÓÓ ÁÖº ŵ ź˺ ÂÑ ÓÓµ Ì ÙÑØØ Ò ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÖÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ËÓØÛÖ ÒÒÖÒ ÅÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÅÖ ¾¼¼½ ÐÖØÓÒ Ì Ø ÓÒØÒ ÒÓ ÑØÖÐ ØØ Ò ÔØ ÓÖ

More information

ÄØ Ø ÊÚ ÓÒ ÅÖ ¾½ ¾¼¼½ ÓÑÑÒØ ÏÐÓÑ ÖÑ Ò ÅÒÖÐ ÁÒÒØÚ ØÓ ÅÒÔÙÐØ Ø ÌÑÒ Ó ÈÖÓØ Ê ÓÐÙØÓÒ Ú ÀÖ ÐÖ ÌÖÙÒ ÓÖ ËÓÒÝÓÒ ÄÑ Ï ØÒ º ÕÙØ º ÖÓÚØ Ëº ÒÒ Åº ÖÒÒÒ Àº Ó º ÓÛÖÝ ÈºÙÐÖ Êº ÀÒРº ÀÖ ÐÖ º ÄÑÒÒ Åº ÅØÐÐ ÁºÈÒ ºÊ ÑÙ Ò

More information

Æ ÒØ Ò Ö Ø ÓÒ Ó ÊÓØ Ø Ò ÏÓÖ ÓÖ Ë ÙÐ ÆÝ Ö Ø ÅÙ Ð ÂÓ ÒÒ Đ ÖØÒ Ö Ò ÏÓÐ Ò ËÐ ÒÝ ØÖ Øº Ò Ö Ø Ò ¹ÕÙ Ð ØÝ ÙÐ ÓÖ ÖÓØ Ø Ò ÛÓÖ ÓÖ Ö Ø Ð Ø Ò ÐÐ ØÙ Ø ÓÒ Û Ö ÖØ Ò Ø ÆÒ Ð Ú Ð ÑÙ Ø Ù Ö¹ ÒØ Ù Ò Ò Ù ØÖ Ð ÔÐ ÒØ Ó Ô Ø Ð

More information

Ì È ÒÒ Ò ÌÖ Ò È Ö ËØÖÙØÙÖ ÒÒÓØ Ø ÓÒ Ó Ä Ö ÓÖÔÙ Æ ÒÛ Ò Ù Ù¹ ÓÒ ÓÙ Å ÖØ È ÐÑ Ö ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó È ÒÒ ÝÐÚ Ò È Ð ÐÔ È ½ ½¼ ÍË ÜÙ Ò Û ÒÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù Ü Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÓÙ Ð Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ÑÔ ÐÑ ÖÐ Òº ºÙÔ ÒÒº Ù ØÖ Ø

More information

Universitat Autònoma de Barcelona

Universitat Autònoma de Barcelona Universitat Autònoma de Barcelona ÙÐØ Ø Ò Ë Ó ³ Ò ÒÝ Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÇÒ Ø Ò Ò ÓÒ ØÖÙØ ÓÒ Ó ÒØ¹Ñ Ø ÁÒ Ø ØÙØ ÓÒ Å Ñ ÓÖ ÔÖ ÒØ Ô Ö Ò ÂÙ Ò ÒØÓÒ Ó ÊÓ Ö Ù Þ Ù Ð Ö Ô Ö ÓÔØ Ö Ð Ö Ù ÓØÓÖ Ò ÒÝ Ö Ò ÁÒ ÓÖÑ Ø ÐÐ Ø ÖÖ Å ¾¼¼½

More information

Ø Ú ÉÙ Ù Å Ò Ñ ÒØ ÓÒ Ø Ú Æ ØÛÓÖ ¹ ÍÒ Ø ÓÒ Ø ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ÈÖÓØÓÓÐ Ê Ö ØÖ Ë Ö Ã Ö Ñ Ñ Ñ Æ ØÛÓÖ Ò Ê Ö ÖÓÙÔ Ë ÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ä Ä Ä˾ ÂÌ ÍÒ Ø Ã Ò ÓÑ ßÖ Ö Ö ÑÐÓÑԺРº ºÙ ØØÔ»»ÛÛÛºÓÑԺРº ºÙ» ØѹÑÑ ØÖ

More information

Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ½ ÌÖ Ò Ò ÁÒØÖÓ ØÓ ÌË Ó Ð ØÖ Ò Ø ÖÑ ÒÓÐÓ Ý ÜÔÐ Ò Ä Û Ó ÇÒ ÈÖ Ò Ö ØÖ ÐÙÐ Ø Ö ÔÐ Ø Ò ÔÓÖØ ÓÐ Ó Ó ÓÒ ÜÔÐ Ò Ö Ð Ø ÓÒ Ô Ö ØÖ Ò Ê ÔÐ Ø ÓÒ ËÔÓØ Ê Ø ÓÖÛ Ö Ê Ø Ä ØÙÖ ËÐ ÁÒÚ ØÑ ÒØ Ò ÐÝ ¾ ÇÖ

More information

ÅÓÖÐ ÀÞÖ ÅÖØ ÈÓÛÖ Ò ËÓÒ Ø ÀÐØ ÁÒ ÙÖÒ Ý ÖØÓРͺ ÏÖ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÒÓÑ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÅÒÒÑ ¹½ ½ ÅÒÒÑ ÛÖÓÒºÙÒ¹ÑÒÒѺ Ò ÅÖÙ ÒÐÙ ÎÖÒØ ÃÖÒÒÚÖ ÖÙÒ ¹½ ÅĐÙÒÒ ÑÖÙ ºÒÐÙÚÖÒغº ÙÙ Ø ¾¼¼½ ØÖØ ÁÒÚÙÐ ÑÓÖÐ ÞÖ ÒÒÖ Ý ÐØ Ò ÙÖÒ Ò ÑÓÒÓÔÓÐ

More information

ÉÙ ÖÝ Ò Ë Ñ ØÖÙØÙÖ Ø ÇÒ Ë Ñ Å Ø Ò Á Ë Ë Ê Ì Ì Á Ç Æ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ñ Ò Ö ÓØÓÖ Ö ÖÙÑ Ò ØÙÖ Ð ÙÑ Öº Ö Öº Ò Øºµ Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ò Ö Ø Ò Ö Å Ø Ñ Ø ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø ÁÁ ÀÙÑ ÓРعÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÞÙ ÖÐ Ò ÚÓÒ À ÖÖ Ôк¹ÁÒ

More information

Ø Ö ØÒ ÓÑÔ Ð Â Ú ÈÖÓ º ÓÒÒ Ø ÔÖÓÚ º Ø Þº µ ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼½ ØÖ Ø ÓÖ ÕÙ Ø ÓÑ Ø Ñ ÒÓÛ Ñ Ö Ó Â Ú Î ÖØÙ Ð Å Ò ÂÎÅ µ ÓÒ Â٠عÁÒ¹Ì Ñ ÂÁ̵ Ò ¹Ç ¹Ì Ñ Ç̵ ÓÑÔ Ð Ö Û Ø Óҹع Ý ÓÔØ Ñ Þ Ø ÓÒ Ú Ò ÙÒØ Ò Ø Ö ÈÖÓ ÙØ ÖÙÒÒ Ò

More information

Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" hal-00684866, version 1-20 Apr 2012

Author manuscript, published in 1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012) hal-00684866, version 1-20 Apr 2012 Author manuscript, published in "1st International IBM Cloud Academy Conference - ICA CON 2012 (2012)" Á ÇÆ ¾¼½¾ ÌÓÛ Ö Ë Ð Ð Ø Å Ò Ñ ÒØ ÓÖ Å Ô¹Ê Ù ¹ Ø ¹ÁÒØ Ò Ú ÔÔÐ Ø ÓÒ ÓÒ ÐÓÙ Ò ÀÝ Ö ÁÒ Ö ØÖÙØÙÖ Ö Ð ÒØÓÒ

More information

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i

PROCESSOR IS OCCUPIED BY T i ËÙÐÒ ÐÓÖØÑ ÓÖ ÅÙÐØÔÖÓÖÑÑÒ Ò ÀÖ¹ÊйÌÑ ÒÚÖÓÒÑÒØ º ĺ ÄÙ ÈÖÓØ Å Å Ù ØØ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ÂÑ Ïº ÄÝÐÒ ÂØ ÈÖÓÔÙÐ ÓÒ ÄÓÖØÓÖÝ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ØÖØ Ì ÔÖÓÐÑ Ó ÑÙÐØÔÖÓÖÑ ÙÐÒ ÓÒ ÒÐ ÔÖÓ ÓÖ ØÙ ÖÓÑ Ø ÚÛÔÓÒØ Ó Ø ÖØÖ

More information

ÁÒØÖÔÖØØÓÒ Ó Î ÙÐÐÝ ËÒ ÍÖÒ ÒÚÖÓÒÑÒØ ÓÖ ËйÖÚÒ Ö ÖØØÓÒ ÞÙÖ ÖÐÒÙÒ Ö ÓØÓÖ¹ÁÒÒÙÖ Ò Ö ÙÐØØ ÐØÖÓØÒ Ö ÊÙÖ¹ÍÒÚÖ ØØ ÓÙÑ ÖÒ ÈØÞÓÐ ËØÙØØÖØ»ÓÙÑ ËÔØÑÖ ¾¼¼¼ ÊÖÒØÒ ÈÖÓº Öº¹ÁÒº ÏÖÒÖ ÚÓÒ ËÐÒ ÁÒ ØØÙØ Ö ÆÙÖÓÒÓÖÑØ ÄÖ ØÙÐ

More information

ÌÀ ÀÁ¹ÇÅÈÊÇÅÁË ÎÄÍ ÇÊ ÆÇÆßÌÊÆËÊÄ ÍÌÁÄÁÌ ÅË Ý Ù ØÚÓ ÖÒØÒÓ Ò ÂÓÖ Å Ó Ý ÏºÈº ͹Á º¼¼ ÖÙÖÝ ¾¼¼¼ ØÖØ Ï ÒØÖÓÙ Ò ØÙÝ ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙ ÓÖ ÒÓÒ¹ØÖÒ ÖÐ ÙØÐØÝ Ñ Ø ¹ÓÑÔÖÓÑ ÚÐÙº ÁØ ÐÓ ÐÝ ÖÐØ ØÓ Ø ÓÑÔÖÓ¹ Ñ ÚÐÙ ÒØÖÓÙ Ý ÓÖÑ

More information

ÆØÛÓÖ ÏÓÖÒ ÖÓÙÔ ÁÒØÖÒØ ÖØ ÜÔÖØÓÒ Ø ÙÙ Ø ¾¼¼¾ º ÓÖÐØØ ÉÇË ÁÒº ÁÖÚÒ ºÁº ÈÙÐÐÒ ÐÓÖÒ ÁÒ ØØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ Ëº ËÖÓÓ ÆÓÖØÐ ÆØÛÓÖ Íà ËØØ Ø Ó ÇÒ¹ÏÝ ÁÒØÖÒØ ÈØ ÐÝ ÖعÓÖÐØعËØØ Ø ¹Ó¹ÔعÐÝ ¹¼¼ºØÜØ ½ ËØØÙ Ó Ø ÅÑÓ Ì ÓÙÑÒØ

More information

ÍÒ Ö Ø Ò Ò Ø ÒØ ÖÔÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ ËÝ Ø Ñ Ì ÒÓÐÓ Ý Ó Ò ÊÈ Ö Ï Ò Ö ØØÔ»»ÛÛÛº Ò º Ù¹ ÖÐ Òº» Û Ò Ö ÁÒ Ø ØÙØ ĐÙÖ ÁÒ ÓÖÑ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø ÖÐ Ò Ì Ù ØÖº ¹½ ½ ÖÐ Ò ÖÑ ÒÝ ¹Ñ Ð Û Ò º Ù¹ ÖÐ Òº ÔÖ Ð ¾ ¾¼¼¼ ÌÙØÓÖ Ð Ø Ø

More information

Ì ÍÆÁÎ ÊËÁÌ ÌÁË ÆÁ ˵ Ë Öº Ð º Ò Ö º ÚÓк ½ ÆÓº ½ ÔÖ Ð ¾¼¼¾ ½ ¹ ½ ÐÓ Ò Ò ÅÙÐØ ¹ ÀÞ ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÎÓ Ò º Ç ÐÓ Þ ÁÒÚ Ø È Ô Ö ØÖ Ø Ò ÓÚ ÖÚ Û Ó ÐÓ Ò Ò Ò Ó ÐÓ ØÓÖ Ð Ñ ÒØ ÔÖ ÒØ º ËÝ Ø Ñ Ø Ò Ó Ô¹ ÓÔ ÜÔÐ Ò Û ÐÐ Ø

More information

ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ Ò ÙØÓÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÖÓÙÔ Ö¹ÁÒ Ò Ö ÂÓ Ñ ÔÙØݵ Ø ØÖ ½ ¼ ¼ À Ò È ÓÒ ¼¾ ½¹ ¹½½¼¼ Ü ¼¾ ½¹ ¹ ¹Å Ð Ò Ö Ó Ñ ÖÒÙÒ ¹ Ò Ñ Ø «È ÓÒ ÓÒØÖÓÐ ËÝ Ø Ñ Ò Ò Ö Ò ÖÓÙÔ ÔйÁÒ Ò Ö Ó«Ö¹ÁÒ ÍÐÖ ÓÖ ÓÐØ

More information

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999

In Proceedings of the 1999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 1999 In Proceedings of the 999 USENIX Symposium on Internet Technologies and Systems (USITS 99) Boulder, Colorado, October 999 ÓÒÒ Ø ÓÒ Ë ÙÐ Ò Ò Ï Ë ÖÚ Ö Å Ö º ÖÓÚ ÐÐ ÊÓ ÖØ Ö Ò Ó Ó Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ó

More information

Ì ÈÒÒ ÝÐÚÒ ËØØ ÍÒÚÖ ØÝ Ì ÖÙØ ËÓÓÐ ÔÖØÑÒØ ÓËØØ Ø ËÌÊÌÁË ÇÊ Ì ÆÄËÁË ÏÁÌÀ ÌÏÇ ÌÈË Ç ÅÁËËÁÆ ÎÄÍË Ì Ò ËØØ Ø Ý ÇÖ ÀÖÐ ¾¼¼ ÇÖ ÀÖÐ ËÙÑØØ Ò ÈÖØÐ ÙÐ ÐÐÑÒØ Ó Ø ÊÕÙÖÑÒØ ÓÖ Ø Ö Ó ÓØÓÖ Ó ÈÐÓ ÓÔÝ ÙÙ Ø ¾¼¼ Ì Ø Ó ÇÖ ÀÖÐ

More information

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers

Bud row 1. Chips row 2. Coors. Bud. row 3 Milk. Chips. Cheesies. Coors row 4 Cheesies. Diapers. Milk. Diapers Ð ØÖ ØÝ ÜØ ÖÒ Ð Ë Ñ Ð Ö ØÝ Ó Ø ÓÖ Ð ØØÖ ÙØ Ö ØÓÔ Ö Êº È ÐÑ Ö ½ Ò Ö ØÓ ÐÓÙØ Ó ¾ ¾ ½ Î Ú ÑÓ ÁÒº ¾ ÛÓÓ ÐÚ È ØØ ÙÖ È Ô ÐÑ ÖÚ Ú ÑÓºÓÑ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÖÒ Å ÐÐÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ ¼¼¼ ÓÖ Ú È ØØ ÙÖ È Ö ØÓ ºÑÙº Ù

More information

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests

Sliding Window ... Basic Window S[0] S[k 1] S[k] Digests Digests Digests ËØØËØÖÑ ËØØ ØÐ ÅÓØÓÖ Ó ÌÓÙ Ó Ø ËØÖÑ ÊÐ ÌÑ ÙÝÙ Ù Ë ÓÙÖØ Á ØØÙØ Ó ÅØÑØÐ Ë ÔÖØÑØ Ó ÓÑÔÙØÖ Ë ÆÛ ÓÖ ÍÚÖ ØÝ ÝÙÝÙ ºÝÙºÙ ØÖØ Ó Ö Ø ÔÖÓÐÑ Ó ÑÓØÓÖ Ø Ó ØÓÙ Ó ØÑ Ö Ø ØÖÑ ÓÐ Ó Ñ Ó Ó ØѺ Á ØÓ ØÓ Ð ØÖÑ ØØ ¹ Ø Ù ÚÖ ØÖ

More information

ÌÊÅ ÎÄÍ ÌÀÇÊ ÈÇÌÆÌÁÄ Æ ÄÁÅÁÌÌÁÇÆË Ë Æ ÁÆÌÊÌ ÊÁËà ÅÆÅÆÌ ÌÇÇÄ ÈÍÄ ÅÊÀÌË ÈÊÌÅÆÌ Ç ÅÌÀÅÌÁË ÌÀ ĐÍÊÁÀ ÈÙÐ ÑÖØ ÈÖÓ ÓÖ Ó ÅØÑØ Ø Ø ÌÀ ËÛ ÖÐ ÁÒ Ø¹ ØÙØ Ó ÌÒÓÐÓÝ ĐÙÖµ ÛÖ Ø Ò ÙÖÒ Ò ÒÒÐ ÑØÑع º À ÖÚ ÑØÑØ ÔÐÓÑ ÖÓÑ Ø

More information

ÇÔ Ò ÈÖÓ Ð Ñ Ò Ø ¹Ë Ö Ò È Ö¹ØÓ¹È Ö ËÝ Ø Ñ Æ Ð Û Ò À ØÓÖ Ö ¹ÅÓÐ Ò Ò Ú ÖÐÝ Ò ËØ Ò ÓÖ ÍÒ Ú Ö ØÝ ËØ Ò ÓÖ ¼ ÍË Û Ò ØÓÖ Ý Ò º Ø Ò ÓÖ º Ù ØØÔ»»ÛÛÛ¹ º Ø Ò ÓÖ º Ù ØÖ Øº ÁÒ È Ö¹ÌÓ¹È Ö È¾Èµ Ý Ø Ñ ÙØÓÒÓÑÓÙ ÓÑÔÙØ Ö

More information

ÀÖÖÐ ÈÐÑÒØ Ò ÆØÛÓÖ Ò ÈÖÓÐÑ ËÙÔØÓ Ù Ñ ÅÝÖ ÓÒ Ý ÃÑ ÅÙÒÐ Þ ÅÝ ½ ¾¼¼¼ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ú Ø Ö Ø ÓÒ ØÒعÔÔÖÓÜÑØÓÒ ÓÖ ÒÙÑÖ Ó ÐÝÖ ÒØÛÓÖ Ò ÔÖÓÐÑ º Ï Ò Ý ÑÓÐÒ ÖÖÐ Ò ÛÖ Ö ÔÐ Ò ÐÝÖ Ò ÐÝÖ Ø Ü ÔÖÒØ Ó Ø ÑÒ ÓÙÒ Ñ ÖØ µº

More information

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout

The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout The CMS Silicon Strip Tracker and its Electronic Readout Markus Friedl Dissertation May 2001 ÖØ Ø ÓÒ Ì ÅË Ë Ð ÓÒ ËØÖ Ô ÌÖ Ö Ò Ø Ð ØÖÓÒ Ê ÓÙØ ÔÖ ÒØ Ò Ô ÖØ Ð ÙÐ ÐÐÑ ÒØ Ó Ø Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ ÓÖ Ø Ö ÓØÓÖ Ó Ì Ò Ð

More information

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes

Applications. Decode/ Encode ... Meta- Data. Data. Shares. Multi-read/ Multi-write. Intermediary Software ... Storage Nodes ËÐØÒ Ø ÊØ Ø ØÖÙØÓÒ ËÑ ÓÖ ËÙÖÚÚÐ ËØÓÖ ËÝ ØÑ ÂÝ Âº ÏÝÐ ÅÑØ ÐÓÐÙ ÎÝ ÈÒÙÖÒÒ ÅРϺ Ö ËÑ ÇÙÞ ÃÒ ÌÛ ÓÖÝ ÏÐÐÑ ÖÓÖÝ Êº ÒÖ ÈÖÔ Ãº ÃÓ Ð ÅÝ ¾¼¼½ Å͹˹¼½¹½¾¼ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÖÒ ÅÐÐÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈØØ ÙÖ È ½¾½ ØÖØ ËÙÖÚÚÐ

More information

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No.

FRAME. ... Data Slot S. Data Slot 1 Data Slot 2 C T S R T S. No. of Simultaneous Users. User 1 User 2 User 3. User U. No. ÂÓÙÖÒ ÐÓ ÁÒØ ÖÓÒÒ Ø ÓÒÆ ØÛÓÖ ÎÓк¾ ÆÓº½ ¾¼¼½µ ¹ ÏÓÖÐ Ë ÒØ ÈÙ Ð Ò ÓÑÔ ÒÝ È Ê ÇÊÅ Æ Î ÄÍ ÌÁÇÆÇ Ê ÉÍ ËÌ¹Ì Å» Å ÈÊÇÌÇ ÇÄ ÇÊÏÁÊ Ä ËËÆ ÌÏÇÊÃË ÒØ Ö ÓÖÊ Ö ÒÏ Ö Ð ÅÓ Ð ØÝ Ò Æ ØÛÓÖ Ò Ê ÏŠƵ Ô ÖØÑ ÒØÓ ÓÑÔÙØ ÖË Ò

More information

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms

Downloaded from SPIE Digital Library on 29 Aug 2011 to 128.196.210.138. Terms of Use: http://spiedl.org/terms ÔØ Ú ÓÒ ÖÝ Ñ ÖÖÓÖ ÓÖ Ø Ä Ö ÒÓÙÐ Ö Ì Ð ÓÔ º Ê Ö º Ö٠Ⱥ Ë Ð Ò Ö º ÐÐ Ò Êº ź Ò Ö ØØÓÒ ÀºÅº Å ÖØ Ò Ç ÖÚ ØÓÖ Ó ØÖÓ Ó Ö ØÖ Ä Ö Ó º ÖÑ ¼½¾ Ö ÒÞ ÁØ ÐÝ Ë ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ºÖºÐº ÓÖ Ó ÈÖÓÑ ËÔÓ ¾» ¾¾¼ Ä Ó ÁØ ÐÝ Å ÖÓ

More information

ÓÒ ÖØÓÒ ÓÒ ÙÖÓÔÒ ÓÒÚÖ ÓÒ ÔÖÐÐÐ ÓÖÔÙ ÅÐÒ ÅÒ ÍÒÚÖ Ø ÈÚ ÑÐÒÑÒÑкÓÑ ÖÒ ¾ ÂÒÙÖÝ ¾¼¼ ½ ½µ ¾µ Ñ Ó Ø ÛÓÖ Ì ÛÓÖ ÒÐÝ Ø ÇÆÎÊË ÓÖ ÓÒÚÖÐ ÓÒ ØÖÙØÓÒ µ Û Ò ÓÙÒ Ò Ø Ç ÓÖÔÙ Ñ ÙÔ Ó Ø ØÖÒ ÐØÓÒ Ó ÚÒ ÔØÖ Ó Ó³ ÒÓÚÐ ÁÐ ÒÓÑ ÐÐ

More information

ÆÆ ÄË Ç ÇÆÇÅÁ Ë Æ ÁÆ Æ ½ ß½¼¼ ¾¼¼¼µ ÁÒÚ ØÑ ÒØ ÀÓÖ ÞÓÒ Ò Ø ÖÓ Ë Ø ÓÒ Ó ÜÔ Ø Ê ØÙÖÒ Ú Ò ÖÓÑ Ø ÌÓ ÝÓ ËØÓ Ü Ò È Ò¹ÀÙ Ò ÓÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ Ø ÓÒ Ð ÒØÖ Ð ÍÒ Ú Ö ØÝ ÙÒ Ä Ì Û Ò ¾¼ Ù Ò¹Ä Ò À Ù Ô ÖØÑ ÒØ Ó Ò Ò Æ

More information

ØÙÖ Ò Ö Ø ÓÒ Ý ÁÑ Ø Ø ÓÒ ÖÓÑ ÀÙÑ Ò Ú ÓÖ ØÓ ÓÑÔÙØ Ö Ö Ø Ö Ò Ñ Ø ÓÒ ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö Ó ØÓÖ Ö ÁÒ Ò ÙÖÛ Ò Ø Ò Ö Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ ¹Ì Ò Ò ÙÐØĐ Ø Ò Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ë ÖÐ Ò ÚÓÖ Ð Ø ÚÓÒ Å Ð Ã ÔÔ Ë Ö ÖĐÙ Ò ¾¼¼ Ò ÎÓÖ

More information

ÆÏ ÈÈÊÇÀ ÌÇ Ëµ ÁÆÎÆÌÇÊ ËËÌÅË ÂÒ¹ÉÒ ÀÙ ÅÒÙØÙÖÒ ÒÒÖÒ Ó ØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ËÓÖ ÆÒÒÙÙÐ Ý Ò Ï¹Ó ÓÒ Ý ÐØÖÐ Ò ÓÑÔÙØÖ ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó Å Ù ØØ ÑÖ Ø ÖÙÖÝ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÒ Ö ÔÖÓ ÖÚÛ Ëµ ÒÚÒØÓÖÝ Ý ØÑ ÛØ ÒÔÒÒØ Ò ÒØÐÐÝ ØÖÙØ

More information

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies

Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies Working Paper No. 5 Real Business Cycles with Disequilibrium in the Labor Market: A Comparison of the U.S. and German Economies by Gang Gong and Willi Semmler University of Bielefeld Department of Economics

More information

Roles. Permissions. Permission-Role Assignment (PRA) User-Role Assignment (URA)

Roles. Permissions. Permission-Role Assignment (PRA) User-Role Assignment (URA) ÊÇÄ ¹ Ë ËË ÇÆÌÊÇÄ ÇÆ ÌÀ Ï ÍËÁÆ Ä È ÂÓÓÒ Ëº È Ö ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ËÓ ØÛ Ö Ò Ò Ö Ò Ô ÖØÑ ÒØ ÓÖ Å ÓÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ô Ö Ø ºÒÖÐºÒ ÚÝºÑ Ð Ð¹ÂÓÓÒ Ò ÓÐÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ì ÒÓÐÓ Ý ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó ÆÓÖØ ÖÓÐ Ò Ø ÖÐÓØØ ÒÙÒº Ù Ê Ú

More information

(a) Original Images. (b) Stitched Image

(a) Original Images. (b) Stitched Image ÁÅ Ê ÁËÌÊ ÌÁÇÆ ÁÆ ÌÀ Å ÌÄ ÆÎÁÊÇÆÅ ÆÌ Åº ÅÙ ÖÓÚ º ÈÖÓ Þ ÁÒ Ø ØÙØ Ó Ñ Ð Ì ÒÓÐÓ Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò Ò ÓÒØÖÓÐ Ò Ò Ö Ò ØÖ Ø Ì Ô Ô Ö ÚÓØ ØÓ ÔÓ Ð Ø Ó ÓÑ ØÖ ÑÓ Ø ÓÒ Ó Ñ ØÓ Ò Ð ÓÒÒ Ø ÓÒ Ó Ô Ö Ø Ò Ó ÓÚ ÖÐ Ý Ò Ñ

More information

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference

(a) Hidden Terminal Problem. (b) Direct Interference. (c) Self Interference ØÖ ÙØ ÝÒ Ñ ÒÒ Ð Ë ÙÐ Ò ÓÖ ÀÓ Æ ØÛÓÖ ½ Ä ÙÒ Ó Ò ÂºÂº Ö ¹ÄÙÒ ¹ Ú Ë ÓÓÐ Ó Ò Ò Ö Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ë ÒØ ÖÙÞ ¼ ¹Ñ Ð ÓÐ Ó ºÙ º Ù Î Ö ÓÒ ¼»½»¾¼¼¾ Ì Ö ØÝÔ Ó ÓÐÐ ÓÒ¹ Ö ÒÒ Ð ÔÖÓØÓÓÐ ÓÖ Ó Ò ØÛÓÖ Ö ÔÖ ÒØ º Ì ÔÖÓØÓÓÐ

More information

ÔØÖ ÄÒÖ Ç ÐÐØÓÖ ß ÇÒ Ö Ó ÖÓÑ º½ ÇÚÖÚÛ ÏØ Ó Ø ØÒ Ú Ò ÓÑÑÓÒ ÔÖÓÔØÓÒ Ó Ñ ÛÚ ÒÖØ Ý Öع ÕÙ ÖÑÓØ ØØÓÒ Ó ÓÑÔÐÜ ÑÓÐÙÐ Ú ÒÖÖ ÔØÖ Ø ÐØÖ Ò ÑÒØ Ð Ò ÑÖÓÛÚ ÚØÝ Ò ÖÒØÖ ÐÓ Ì ÙÑÐ ÑÔÐ ÖÑÓÒ Ó Ð¹ ÐØÓÖ ÔÐÝ ØÖÖÒ ÖÓÐ Ò Ø ÙÒÖ

More information

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.

Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester. ÓÑÔ Ð Ö¹ Ö Ø ÊÙÒ¹Ì Ñ ÅÓÒ ØÓÖ Ò Ó ÈÖÓ Ö Ñ Ø Chen Ding Yutao Zhong Computer Science Department University of Rochester Rochester, New York U.S.A. cding,ytzhong @cs.rochester.edu ABSTRACT ÙÖ Ø ÖÙÒ¹Ø Ñ Ò ÐÝ

More information

ÁÒÖÒ ÓÖ Ó ÖÚØÓÒ Ó ÒØÖØ «Ù ÓÒ ÔÖÓ º ËÙ ÒÒ ØÐÚ Ò ÔÖØÑÒØ Ó Ó ØØ Ø ÅÐ ËÖÒ Ò ÔÖØÑÒØ Ó ËØØ Ø Ò ÇÔÖØÓÒ Ê Ö ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÓÔÒÒ ÒÑÖ ØÖØ ØÑØÓÒ Ó ÔÖÑØÖ Ò «Ù ÓÒ ÑÓÐ Ù ÙÐÐÝ ÓÒ Ó Ö¹ ÚØÓÒ Ó Ø ÔÖÓ Ø ÖØ ØÑ ÔÓÒØ º ÀÖ Û ÒÚ ØØ

More information

autocorrelation analysis

autocorrelation analysis ÌÓÛÖ ËÔ¹ÒÖØ ÖÝÔØÓÖÔ ÃÝ ÓÒ Ê ÓÙÖ ÓÒ ØÖÒ Ú ÜØÒ ØÖص Ò ÅÓÒÖÓ ÅРú ÊØÖ Ý É Ä ÒРȺ ÄÓÔÖ Ø ÐÒ Ë ØÖØ ÈÖÓÖÑÑÐ ÑÓÐ ÔÓÒ Ò ÔÖ ÓÒÐ ØÐ ØÒØ È µ ÛØ ÑÖÓÔÓÒ ÔÖÑØ ÚÓ¹ ÖÚÒ Ù Ö ÒØÖ Ò Û Ù Ö ÔÖÓÚ Ò¹ ÔÙØ Ý ÔÒº ÁÒ Ø ÔÔÖ Û ÓÛÓÛØÓܹ

More information

application require ment? reliability read/write caching disk

application require ment? reliability read/write caching disk Í Ò Ê ÑÓØ Å ÑÓÖÝ ØÓ ËØ Ð Ø Æ ÒØÐÝ ÓÒ Ò Ì¾ Ä ÒÙÜ Ð ËÝ Ø Ñ Ö Ò Ó Ö Ð ÖÓ Ï Ð Ö Ó ÖÒ Ö È Ó Ò Ì Ø Ò ËØ Ò ÍÒ Ú Ö Ö Ð È Ö ÓÓÖ Ò Ó È Ó ¹ Ö Ù Ó Ñ ÁÒ ÓÖÑ Ø Úº ÔÖ Ó Î ÐÓ Ó»Ò Ó ÓÓÒ Ó ½¼ ¹ ¼ ÑÔ Ò Ö Ò È Ö Þ Ð Ì Ð µ

More information

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference.

Application. handle layer. access layer. reference layer. transport layer. ServerImplementation. Stub. Skeleton. ClientReference. ÜÔÐÓ Ø Ò Ç Ø ÄÓ Ð ØÝ Ò Â Ú È ÖØÝ ØÖ ÙØ ÓÑÔÙØ Ò ÒÚ ÖÓÒÑ ÒØ ÓÖ ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÐÙ Ø Ö ÖÒ Ö À ÙÑ Ö Ò Å Ð È Ð ÔÔ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ã ÖÐ ÖÙ ÖÑ ÒÝ ÙÑ Ö ºÙ º Ò Ô Ð ÔÔ Ö ºÙ º ØØÔ»»ÛÛÛ Ô º Ö ºÙ º»Â Ú È ÖØÝ» ØÖ Øº ÁÒ ØÖ

More information

ÐÓÒ¹Ü Ö ËÔÖ ½ ÖÖÐÐ ÙÆ Ò ÂÙÒ ÄÙ ËÒÓÖ ÍÒÚÖ Ý ÙÖÖÒ ÎÖ ÓÒ ÑÖ ¾ ½ Ö Ï ÙÝ ÖÑ ÖÙÙÖ Ó ÝÐ ÔÖ ÛÒ ÓÒ¹Ö Ò Ü¹ Ö ÒÓ Ó Ñ Ö ÕÙÐÝ Ò ÑÙÖݺ ÐÓÒ¹ Ü ÔÖ Ö ÓÖÐÐÝ ÖÖÞ Ò ÓÑ ÔÖÐ Ò ÕÙÒ Ò ÑÔÐ ÑÓÐ Ò ÖÑ Ó ÑÙÖÝ Ö ÕÙÐÝ ÝÐ ÚÓÐÐÝ Ýй ÔÖ

More information

ÁÆÎÆÌÇÊ ÇÆÌÊÇÄ ÍÆÊÌÁÆ ÅƵ ÑÒ ÙÒÖØÒ Ø ÊÒ ÎÖÒ Ó ÊÒ Ø Á ¼ ÈÊÇÍÌÁÇÆ ÈÄÆÆÁÆ Æ ÇÆÌÊÇÄ ÁÒÚÒØÓÖÝ ÓÒØÖÓÐ ÙÒÖØÒ ÑÒµ ÁÒØÖÓÙØÓÒ ÊÒÓÑ ÚÖØÓÒ ÑÔÓÖØÒØ ÔÖØÐ ÚÖØÓÒ ÈÖÓÐÑ ØÖÙØÙÖ ÑÔÐ ØÓ ÖÔÖ ÒØ ÖÒÓÑÒ Ò Ø ÑÓÐ Ê Æ ÍÒÚÖ ØÝ Ø

More information

Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò Ñ Ö Ò Ò Ò Ó Ò ÒØ ÓÒÝ ÂÓ Ô Ö Ú Ò Ò º Ö Ð Ýº Ù Ê ÔÓÖØ ÆÓº Í» Ë ¹¼¼¹½½½¾ Ë ÔØ Ñ Ö ¾¼¼¼ ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ú ÓÒ Ëµ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ Ö Ð Ý Ð ÓÖÒ ¾¼ Ì Ë Ø ÅÄ Ë Ö Ò Ò Ò Ò ÅÄ ÉÙ ÖÝ Ò

More information

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING

PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING CERIAS Tech Report 2001-02 PROTOCOLS FOR SECURE REMOTE DATABASE ACCESS WITH APPROXIMATE MATCHING Wenliang Du, Mikhail J. Atallah Center for Education and Research in Information Assurance and Security

More information

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b)

Primitives. Ad Hoc Network. (a) User Applications Distributed Primitives. Routing Protocol. Ad Hoc Network. (b) Ï Ö Ð Æ ØÛÓÖ ¼ ¾¼¼½µ ß ½ ÅÙØÙ Ð ÜÐÙ ÓÒ Ð ÓÖ Ø Ñ ÓÖ ÀÓ ÅÓ Ð Æ ØÛÓÖ Â ÒÒ Ö º Ï ÐØ Ö Â ÒÒ Ö Äº Ï Ð Æ Ø Ò Àº Î Ý Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò Ì Ü ²Å ÍÒ Ú Ö ØÝ ÓÐÐ ËØ Ø ÓÒ Ì ¹ ½½¾ ¹Ñ Ð ÒÒÝÛ ºØ ÑÙº Ù Û Ð ºØ ÑÙº Ù

More information

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer

hospital physician(2)... disease(4) treat(2) W305(2) leukemia(3) leukemia(2) cancer Ë ÙÖ ÅÄ ÈÙ Ð Ò Û Ø ÓÙØ ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ä Ò Ø ÈÖ Ò Ó Ø ÁÒ Ö Ò Ó ÙÒ Ò Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÆÓÖØ Ø ÖÒ ÍÒ Ú Ö ØÝ Ä ÓÒ Ò ½½¼¼¼ Ò Ý Ò ÜÑ ÐºÒ Ùº ÙºÒ Ò Ä Ý Ë ÓÓÐ Ó ÁÒ ÓÖÑ Ø ÓÒ Ò ÓÑÔÙØ Ö Ë Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ð ÓÖÒ ÁÖÚ

More information

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation

Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Improving Web Performance by Client Characterization Driven Server Adaptation Balachander Krishnamurthy AT&T Labs Research 180 Park Avenue Florham Park, NJ bala@research.att.com Craig E. Wills WPI 100

More information

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute

} diff. } make. fetch. diff. (a) Standard LRC. (c) Home-based LRC. (b) AURC. Node 0 Node 1 Node 2 (home) Node 0 Node 1 Node 2 (home) Compute ÈÙÐ Ò Ø ÈÖÓÒ Ó Ø ¾Ò ËÝÑÔÓ ÙÑ Ó ÇÔÖØÒ ËÝ ØÑ Ò Ò ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ ÇËÁ³µ ÈÖÓÖÑÒ ÚÐÙØÓÒ Ó ÌÛÓ ÀÓѹ ÄÞÝ ÊÐ ÓÒ ØÒÝ ÈÖÓØÓÓÐ ÓÖ ËÖ ÎÖØÙÐ ÅÑÓÖÝ ËÝ ØÑ ÙÒÝÙÒ ÓÙ ÄÚÙ ÁØÓ Ò Ã Ä ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÖÒØÓÒ ÍÒÚÖ ØÝ ÈÖÒØÓÒ ÆÂ

More information

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping

Push-communities. Pull-communities. Wrapped Services ... ... processors hardwarecircuits peripherals PCshopping ÓÑÔÓ Ò Ò ÅÒØÒÒ Ï¹ ÎÖØÙÐ ÒØÖÔÖ ÓÙÐÑ ÒØÐÐ ½ Ò ÖÑ Å ¾ Ò ØÑÒ ÓÙÙØØÝ ¾ Ò Ñ ÐÑÖÑ Ò ÂÑ Ö ½ ËÓÓÐ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ Ò ÒÒÖÒ ÍÒÚÖ ØÝ Ó ÆÛ ËÓÙØ ÏÐ Ù ØÖÐ ÓÙÐÑ ºÙÒ ÛºÙºÙ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÈÙÖÙ ÍÒÚÖ ØÝ ÍË ºÔÙÖÙºÙ ¾ ÔÖØÑÒØ

More information

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines

Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines Optimal Crawling Strategies for Web Search Engines J.L. Wolf, M.S. Squillante, P.S. Yu IBM Watson Research Center ÐÛÓÐ Ñ Ô ÝÙÙ ºÑºÓÑ J. Sethuraman IEOR Department Columbia University jay@ieor.columbia.edu

More information

Archiving Scientific Data

Archiving Scientific Data Archiving Scientific Data Peter Buneman Sanjeev Khanna Ý Keishi Tajima Þ Wang-Chiew Tan Ü ABSTRACT Ï ÔÖ ÒØ Ò Ö Ú Ò Ø Ò ÕÙ ÓÖ Ö Ö Ð Ø Û Ø Ý ØÖÙØÙÖ º ÇÙÖ ÔÔÖÓ ÓÒ Ø ÒÓ¹ Ø ÓÒ Ó Ø Ñ Ø ÑÔ Û Ö Ý Ò Ð Ñ ÒØ ÔÔ Ö

More information

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations

History-Based Batch Job Scheduling on a Network of Interactively Used Workstations À ØÓÖݹ Ø ÂÓ Ë ÙÐ Ò ÓÒ Æ ØÛÓÖ Ó ÁÒØ Ö Ø Ú ÐÝ Í ÏÓÖ Ø Ø ÓÒ ÁÒ Ù ÙÖ Ð ÖØ Ø ÓÒ ÞÙÖ ÖÐ Ò ÙÒ Ö ÏĐÙÖ Ò Ó ØÓÖ Ö È ÐÓ ÓÔ ÚÓÖ Ð Ø Ö È ÐÓ ÓÔ ¹Æ ØÙÖÛ Ò ØÐ Ò ÙÐØĐ Ø Ö ÍÒ Ú Ö ØĐ Ø Ð ÚÓÒ Ò Ö Ï Ô Ù Ë ĐÙÔ Ñ ÄÍ Ð ½ Ò Ñ

More information

drop probability maxp

drop probability maxp ÓÑÔÖ ÓÒ Ó ÌÐ ÖÓÔ Ò ØÚ ÉÙÙ ÅÒÑÒØ ÈÖÓÖÑÒ ÓÖ ÙÐ¹Ø Ò Ï¹Ð ÁÒØÖÒØ ÌÖ ÒÐÙ ÁÒÒÓÒ Ö ØÓ ÖÒÙÖ ÌÓÑ ÐÖ Ö ØÓÔ ÓØ ËÖ ÅÖØÒ ÅÝ ËÔÖÒØ ÌÄ ÙÖÐÒÑ ÍË ßÓØ ÒÐÙÐ ÔÖÒØÐ ºÓÑ ËÐÞÙÖ Ê Ö Ù ØÖ ßÖ ØÓºÖÒÙÖ ÌÓÑ ºÐÖÐ ÐÞÙÖÖ ÖºØ ½ ÍÒÚÖ Ø

More information

Designing Computer Systems with MEMS-based Storage

Designing Computer Systems with MEMS-based Storage ÔÔ Ö Ò ÈÖÓ Ò Ó Ø Ø ÁÒØ ÖÒ Ø ÓÒ Ð ÓÒ Ö Ò ÓÒ Ö Ø ØÙÖ Ð ËÙÔÔÓÖØ ÓÖ ÈÖÓ Ö ÑÑ Ò Ä Ò Ù Ò ÇÔ Ö Ø Ò ËÝ Ø Ñ ¾¼¼¼ Designing Computer Systems with MEMS-based Storage Steven W. Schlosser, John Linwood Griffin, David

More information

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN

THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN R & D THE IMPACT OF PRODUCT RECOVERY ON LOGISTICS NETWORK DESIGN by M. FLEISCHMANN* P. BEULLENS** J. M. BLOEMHOF-RUWAARD and L. VAN WASSENHOVE 2000/33/TM/CIMSO 11 * Faculty of Business Administration,

More information

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services

Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Resource Management for Scalable Disconnected Access to Web Services Bharat Chandra, Mike Dahlin, Lei Gao, Amjad-Ali Khoja Amol Nayate, Asim Razzaq, Anil Sewani Department of Computer Sciences The University

More information

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts

An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts An Investigation of Geographic Mapping Techniques for Internet Hosts Venkata N. Padmanabhan Microsoft Research Lakshminarayanan Subramanian Ý University of California at Berkeley ABSTRACT ÁÒ Ø Ô Ô Ö Û

More information

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems

IBM Research Report. The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems RC22209 (W0110-048) October 16, 2001 Computer Science IBM Research Report The State of the Art in Locally Distributed Web-server Systems Valeria Cardellini, Emiliano Casalicchio Dept. of Computer Engineering

More information

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p)

P1 P2 P3. Home (p) 1. Diff (p) 2. Invalidation (p) 3. Page Request (p) 4. Page Response (p) ËÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ ÓÚÖ ÎÖØÙÐ ÁÒØÖ ÖØØÙÖ ÁÑÔÐÑÒØØÓÒ Ò ÈÖÓÖÑÒ ÅÙÖÐÖÒ ÊÒÖÒ Ò ÄÚÙ ÁØÓ ÔÖØÑÒØ Ó ÓÑÔÙØÖ ËÒ ÊÙØÖ ÍÒÚÖ ØÝ È ØÛÝ Æ ¼¹¼½ ÑÙÖÐÖ ØÓ ºÖÙØÖ ºÙ ØÖØ ÁÒ Ø ÔÔÖ Û Ö Ò ÑÔÐÑÒØØÓÒ Ó ÓØÛÖ ØÖÙØ ËÖ ÅÑÓÖÝ Ëŵ

More information

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach

Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach WP/03/202 Pricing Debit Card Payment Services: An IO Approach Wilko Bolt and Alexander F. Tieman 2003 International Monetary Fund WP/03/202 IMF Working Paper International Capital Markets Department Pricing

More information

Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites

Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites Enabling Dynamic Content Caching for Database-Driven Web Sites K. Selçuk Candan Wen-Syan Li Qiong Luo Wang-Pin Hsiung Divyakant Agrawal C&C Research Laboratories, NEC USA, Inc., 110 Rio Robles, San Jose,

More information

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc.

desired behaviour (global constraints) composite system putative behaviour: putative agents, actions, etc. Ó Ð¹ Ö Ú Ò ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò ËØ Û ÖØ Ö Ò Ø Û Öغ Ö ÒÙÛ º ºÙ Ô ÖØÑ ÒØ Ó ÓÑÔÙØ Ò ÍÒ Ú Ö ØÝ Ó Ø Ï Ø Ó Ò Ð Ò Ö ØÓÐ ØÖ Ø ÒÙÑ Ö Ó Ö ÒØ ÔÔÖÓ ØÓ Ö ÕÙ Ö Ñ ÒØ Ò Ò Ö Ò Ù Ø Ø Ø Ò Û Ô Ö Ñ Ñ Ö Ò ÙÔÓÒ Ø Ù Ó

More information

Working Paper Series

Working Paper Series Rational Exuberance: The Fundamentals of Pricing Firms, from Blue Chip to Dot Com Mark Kamstra Working Paper 2001-21 November 2001 Working Paper Series Federal Reserve Bank of Atlanta Working Paper 2001-21

More information

Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions

Working Paper Simulating Tail Probabilities in GI/GI.1 Queues and Insurance Risk Processes with Subexponentail Distributions econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Boots,

More information

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products

Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products TR-CS-98-13 Finding Near Rank Deficiency in Matrix Products Michael Stewart December 1998 Joint Computer Science Technical Report Series Department of Computer Science Faculty of Engineering and Information

More information

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained?

Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? &(1752678',,1(&2120,$(),1$1=$ &(175()25678',(6,1(&2120,&6$1'),1$1&( :25.,1*3$3(512 Does Poor Legal Enforcement Make Households Credit-Constrained? Daniela Fabbri and Mario Padula First Draft: August 2001

More information

>?@CHJLC?JHLL >?@CHJLC?JHLL \ >?@CH >?JHLL >?JLC?!"#$%!&'!()+,-.+/0-1,.20.3456,.13.71+1,89:0-;,.-

More information

How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0

How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0 How to create OpenDocument URL s with SAP BusinessObjects BI 4.0 Creator: Twitter: Blog: Pieter Verstraeten http://www.twitter.com/pverstraeten http://www.pieterverstraeten.com/blog Hi, Thanks for downloading

More information

é é ä ä é ö é é ò é ó é Ü ä Ü ä ä

é é ä ä é ö é é ò é ó é Ü ä Ü ä ä é é é ä èé èé ö ß é éé é é é ß ß ßß ß é é é é ä ä ä ä ä é ä ä éé é ä é é ä ä é ä ö é é ò é é ó é Üä Üää à ò éè ì é è èè è ó üü èè è ü è è é é ä éé óé ä ìò ì é ä é ó ó é é ó é éé é é Ü é é ò ò ò ä ää é

More information

HTML Codes - Characters and symbols

HTML Codes - Characters and symbols ASCII Codes HTML Codes Conversion References Control Characters English version Versión español Click here to add this link to your favorites. HTML Codes - Characters and symbols Standard ASCII set, HTML

More information

Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices

Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices Open Programmable Architecture for Java-enabled Network Devices Tal Lavian, Nortel Networks - Advanced Technology Center Robert F. Jaeger, University of Maryland Jeffrey K. Hollingsworth, University of

More information

To: Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature:

To: Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature: Date: To: Re: Distribution from SPS Retirement Plan Enclosed is a packet of distribution election forms for your review and signature: Withdrawal Request & Benefit Selection Form Special Tax Notice Regarding

More information

The ASCII Character Set

The ASCII Character Set The ASCII Character Set The American Standard Code for Information Interchange or ASCII assigns values between 0 and 255 for upper and lower case letters, numeric digits, punctuation marks and other symbols.

More information

Windows - Alt Key Numeric Codes

Windows - Alt Key Numeric Codes Page 1 of 7 Teaching and Learning with Technology TLT Home : TLT Suggestions HOME BY LANGUAGE BASICS ACCENTS WEB DEVEL GLOSSARY SITE MAP LOCATION: Accents» Windows» Alt Key Numeric Codes Windows - Alt

More information

Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields

Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields ³ Chart of ASCII Codes for SEVIS Name Fields Codes 1 31 are not used ASCII Code Symbol Explanation Last/Primary, First/Given, and Middle Names Suffix Passport Name Preferred Name Preferred Mapping Name

More information

ASCII control characters (character code 0-31)

ASCII control characters (character code 0-31) ASCII control characters (character code 0-31) DEC HEX 0 00 NUL Null char 1 01 SOH Start of Heading 2 02 STX Start of Text 3 03 ETX End of Text 4 04 EOT End of Transmission

More information

SAMPLE K-1-10000 UNIT PURCHASE NOT A VALID K-1 KKR & CO LP 9 WEST 57TH STREET SUITE 4200 NEW YORK, NY 10019

SAMPLE K-1-10000 UNIT PURCHASE NOT A VALID K-1 KKR & CO LP 9 WEST 57TH STREET SUITE 4200 NEW YORK, NY 10019 SAMPLE K-1-1 UNIT PURCHASE NOT A VALID K-1 KKR & CO LP 9 WEST 57TH STREET SUITE 42 NEW YORK, NY 119 ~Tax Package~ ͽ»¼ Õóï øú± ³ ïðêë Ü» ³»² ±º» Ì» «²» ² 못² Í» ª ½» Ú± ½»²¼» îðïíô ±» ¾»¹ ²² ²¹ ô îðïí»²¼

More information