ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พระพ ทธบาท

Size: px
Start display at page:

Download "ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พระพ ทธบาท"

Transcription

1 1 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พระพ ทธบาท ช อโครงการ การพ ฒนาเคร องม อว ดผลการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ประเด นย ทธศาสตร การผล ตบ ณฑ ตรองร บระบบส ขภาพช มชน และประเทศ เป าประสงค บ ณฑ ตเป นน กปฏ บ ต การค ณภาพส ง ต วช ว ด ประส ทธ ผลการจ ดการเร ยนการสอนเป นไปตามเกณฑ ประก นค ณภาพ ๑. ช อโครงการ การพ ฒนาเคร องม อว ดผลการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ๒. ผ ร บผ ดชอบโครงการ ท ปร กษาโครงการ นางสาวส นทร ย คาเพ ง รองผ อานวยการกล มว ชาการ ห วหน าโครงการ นางนฤมล จ นทรเกษม ห วหน าฝ ายทะเบ ยนและประมวลผลการศ กษา ผ ร บผ ดชอบร วม นายสราว ฒ ส ถาน อาจารย ประจาฝ ายทะเบ ยนและประมวลผลการศ กษา ๓. หล กการและเหต ผล สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข เช อว าสถาบ นการศ กษา ต องม ความร บผ ดชอบในการผล ตพยาบาลท ม ความร ความสามารถด านว ชาช พ ในการปฏ บ ต การพยาบาลท ก ระด บ เพ อสนองความต องการด านบร การในส งคมไทย ซ งเปล ยนแปลงอย ตลอดเวลา ว ทยาล ยพยาบาลบรม ราชชนน พระพ ทธบาท จ งได จ ดให ม การจ ดการเร ยนการสอนหล กส ตรพยาบาลศาสตรบ ณฑ ต ให สอดคล องก บ นโยบายของสถาบ นพระบรมราชชนก โดยจ ดการเร ยนการสอนท งภาคทฤษฎ และภาคปฏ บ ต เพ อพ ฒนาบ ณฑ ต ให ม ค ณภาพตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต ครอบคล มท ง 6 ด าน ค อ 1) ด านค ณธรรม จร ยธรรม 2) ด านความร 3) ด านท กษะทางป ญญา 4) ด านท กษะความส มพ นธ ระหว างบ คคลและความ ร บผ ดชอบ 5) ด านท กษะการว เคราะห เช งต วเลข การส อสารและเทคโนโลย สารสนเทศ และ 6) ด านท กษะ การปฏ บ ต ทางว ชาช พ เพ อให การดาเน นการจ ดการศ กษาเป นไปตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา และการประก น ค ณภาพของบ ณฑ ต รวมท งใช เป นหล กในการจ ดทามาตรฐานด านต าง ๆ เพ อให การจ ดการศ กษาม งส เป าหมาย เด ยวก นในการผล ตบ ณฑ ตได อย างม ค ณภาพ จ งม ความจ าเป นอย างย งในการพ ฒนาคณาจารย เพ อเพ มพ น ท กษะการจ ดการเร ยนการสอนและการประเม นผลอย างต อเน อง

2 เพ อสน บสน นความส าเร จของมาตรฐานผลล พธ การเร ยนร ในท กด าน จ งได จ ดท าโครงการ การพ ฒนา เคร องม อว ดผลการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ เพ อให การตรวจสอบผลส มฤทธ การเร ยนร ครอบคล ม ผลล พธ การเร ยนร ท กด านตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต สาขาพยาบาลศาสตร อย างเป น ระบบและม ความถ กต อง ในการประเม นความส าเร จของการผล ตบ ณฑ ตพยาบาลให เป นน กปฏ บ ต การ ค ณภาพส งต อไป ๔. ว ตถ ประสงค ๕. กล มเป าหมาย เพ อพ ฒนาเคร องม อว ดผลการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ 2 อาจารย ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พระพ ทธบาท จานวน 44 คน ๖. ระยะเวลาดาเน นการ ระหว างเด อน ระยะท 1 ว นท ธ นวาคม 2554 ๗. สถานท ดาเน นการ ๘. ว ธ ดาเน นการ ระยะท 2 ว นท 23 ธ นวาคม 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พระพ ทธบาท ๑) ศ กษาการพ ฒนาศ กยภาพอาจารย ด านเทคน คการสอนและการว ดผลท สอดคล องก บกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต สาขาพยาบาลศาสตร ๒) วางแผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาศ กยภาพอาจารย ด านเทคน คการสอนและการว ดผล ๓) ประสานงานเช ญว ทยากร ๔) ประชาส มพ นธ โครงการฯ ๕) ดาเน นการจ ดก จกรรมโครงการ การพ ฒนาเคร องม อว ดผลการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ๖) ประเม นความร และความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ ๗) สร ปและรายงานผลการดาเน นการ ๘) ต ดตามผลการนาไปใช ในการปฏ บ ต งาน

3 3 Gantt chart ของโครงการ ก จกรรม ระยะเวลา หมายเหต ๑. ศ กษาการพ ฒนาศ กยภาพอาจารย ด านเทคน คการสอนและการว ดผล ท สอดคล องก บกรอบมาตรฐาน ค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต สาขาพยาบาลศาสตร ๒. วางแผนจ ดก จกรรมพ ฒนา ศ กยภาพอาจารย ด านเทคน กการ สอนและการว ดผล ๓. ประสานงานเช ญว ทยากร ๔. ประชาส มพ นธ โครงการ ๕. ดาเน นการจ ดก จกรรม โครงการ การพ ฒนาเคร องม อว ดผลการ เร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ๖. ประเม นความร และความพ งพอใจ ของผ เข าร วมโครงการ ๗. สร ปและรายงานผลการดาเน นการ ๘. ต ดตามผลการนาไปใช ในการ ปฏ บ ต งาน ๙. งบประมาณและทร พยากรท ต องใช พ.ย.๕4 ธ.ค.๕4 ม.ค.๕5 ก.พ.๕5 ๙.๑ งบประมาณ (In cash) หมวดเง นอ ดหน นท วไปของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พระพ ทธบาท ป งบประมาณ ๒๕๕5 จากหมวดอ ดหน นท วไป จานวน ๒๘,๖๔๐ บาท จากหมวดเง นรายได 96๐ บาท รวมเป นเง นท งส น ๒๙,๖00 บาท (สองหม นเก าพ นหกร อยบาทถ วน) โดยถ วเฉล ยจ ายในรายการ ด งน หมวดอ ดหน นท วไป ๙.๑.๑ ค าตอบแทนว ทยากร จากหน วยงานร ฐบาล (ว ทยาล ยพยาบาลกองท พบก) บรรยาย จานวน ๑๕ ช วโมงๆ ละ ๖๐๐ บาท (เป นเง น ๙,๐๐๐ บาท) อภ ปรายกล ม จานวน ๓ ช วโมงๆ ละ 600 บาท (เป นเง น ๑,๘๐๐ บาท)

4 เป นเง น 1๐,๘๐๐ บาท ๙.๑.๒ ค าอาหารกลางว นสาหร บผ เข าร วมโครงการและว ทยากร (3 ว น x ๕๐ บาท x ๔0 คน) เป นเง น 6,0๐๐ บาท ๙.๑.๓ ค าอาหารว างและเคร องด มสาหร บผ เข าร วมโครงการและว ทยากร ( 3 ว น x ๒ ม อ x ๑๕ บาท x ๔0 คน) เป นเง น 3,6๐๐ บาท ๙.๑.๔ ค าอาหารม อเย นสาหร บผ ดาเน นการและว ทยากร (๓ คน x ๑ ม อ x ๑๐๐ บาท) เป นเง น ๓๐๐ บาท ๙.๑.๕ ค าปฏ บ ต งานนอกเวลา เป นเง น ๔๐๐ บาท ๙.๑.6 ค าเด นทางว ทยากร เป นเง น 3,0๐๐ บาท ๙.๑.7 ค าท พ กว ทยากร เป นเง น 4๐๐ บาท ๙.๑.8 ค าถ ายเอกสารประกอบการประช ม เป นเง น 3,0๐๐ บาท ๙.๑.9 ค าว สด อ ปกรณ เป นเง น 1,140 บาท รวมเป นเง นจานวน ๒๘,๖๔๐. บาท (สองหม นแปดพ นหกร อยส ส บบาทถ วน) หมวดเง นรายได สถานศ กษา ๙.๑.๒ ค าอาหารกลางว นสาหร บผ เข าร วมโครงการ (3 ว น x ๕๐ บาท x ๔ คน) เป นเง น 60๐ บาท ๙.๑.3 ค าอาหารว างและเคร องด มสาหร บผ เข าร วมโครงการ ( 3 ว น x ๒ ม อ x ๑๕ บาท x ๔ คน) เป นเง น 36๐ บาท รวมเป นเง นจานวน 96๐ บาท (เก าร อยหกส บบาทถ วน) ๙.๒ นอกเหน อจากงบประมาณ (In Kind) ๙.๒.๑ ห องประช มพ ดตาน (๒,๕๐๐ บาท/ว น จานวน 3 ว น) เป นเง น 7,5๐๐ บาท ๙.๒.๒ Note Book (๕๐๐ บาท/ว น จานวน 3 ว น) เป นเง น 1,5๐๐ บาท ๙.๒.3 เคร องเส ยง (ห องประช มพ ดตาน ๕๐๐ บาท/ว น จานวน 3 ว น)เป นเง น 1,5๐๐ บาท รวมม ลค า 10,5๐๐. บาท (หน งหม นห าร อยบาทถ วน) ๑๐. ด ชน ช ว ดความสาเร จ รายการด ชน ช ว ดความสาเร จ เกณฑ ว ธ การประเม น / เคร องม อ 4 ๑. ร อยละของอาจารย ท ได ร บการพ ฒนา สมรรถนะด านเทคน คการสอนและการ ว ดผล ๒. ร อยละของรายว ชาท ม การพ ฒนา เคร องม อว ดผลการเร ยนร ตามกรอบ TQF ๘๐ ๑. ตรวจสอบจานวนอาจารย ท เข าร วม โครงการ 50 ๒. ตรวจสอบจานวนรายว ชาท การ พ ฒนาเคร องม อว ดท กษะการ

5 5 ๓. ค าเฉล ยของผลการประเม นความพ ง พอใจของผ เข าร วมโครงการ อย ในระด บด มากกว าหร อเท าก บ ๓.๕๑ ปฏ บ ต งานและการประเม นผลงาน ๓. แบบประเม นความพ งพอใจของ ผ เข าร วมโครงการ ๑๑. ผลท คาดว าจะได ร บ อาจารย สามารถวางแผนการจ ดการเร ยนการสอนท สอดคล องก บการว ดและประเม นผลการเร ยนร เพ อพ ฒนาบ ณฑ ตให เป นน กปฏ บ ต การค ณภาพส ง ลงช อ...ผ จ ดทาโครงการ นางนฤมล จ นทรเกษม) พยาบาลว ชาช พชานาญการพ เศษ ลงช อ...ผ เสนอโครงการ (นางสาวส นทร ย คาเพ ง) รองผ อานวยการกล มว ชาการ ลงช อ...ผ เห นชอบโครงการ (นางว ยะดา ร ตนส วรรณ) ผ อานวยการว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พระพ ทธบาท ลงช อ...ผ อน ม ต โครงการ ตรวจสอบแล วงบประมาณเบ กจ ายได... (นางปร ยา ก งไทร) ผ ช วยฯ ฝ ายบร หารงานท วไป.../.../...

6 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พระพ ทธบาท กาหนดการโครงการ การพ ฒนาเคร องม อว ดและประเม นผลการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ว นท ธ นวาคม ๒๕๕๔ ณ ห องประช มพ ดตาน ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พระพ ทธบาท. ว นท 15 ธ นวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ๐๘.๔๕ น. - ลงทะเบ ยน เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น - การออกแบบการเร ยนการสอนตามกรอบมาตรฐาน ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต - การพ ฒนาเคร องม อการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตามกรอบ TQF เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. - พ กร บประทานอาหารกลางว น เวลา ๑๓.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น - แบ งกล มย อย เพ อร วมก นเพ อพ ฒนาเคร องม อ การว ดและประเม นผลล พธ การเร ยนร ในรายว ชา บรรยาย โดย อาจารย จากว ทยาล ยพยาบาลกองท พบก ผ เช ยวชาญด าน การว จ ยและพ ฒนาหล กส ตร การว ดประเม นผลการศ กษา ว นท 16 ธ นวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น - การหาค ณภาพเคร องม อการว ดและประเม นผล เร ยนร ในรายว ชา เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. - พ กร บประทานอาหารกลางว น เวลา ๑๓.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น - สร ปผลและให ข อเสนอการพ ฒนาเคร องม อการว ดและ ประเม นผลล พธ การเร ยนร ในรายว ชา ตามกรอบ TQF มอบหมายให ผ ร บผ ดชอบในแต ละรายว ชาพ ฒนาและปร บปร งเคร องม อการว ดและประเม นผลเพ อนามา พ จารณาค ณภาพของเคร องม อต อไป ว นท 23 ธ นวาคม ๒๕๕๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ๑๒.๐๐ น - การพ จารณาค ณภาพเคร องม อการว ดและประเม นผล เร ยนร ในรายว ชาตามกรอบ TQF เวลา ๑๒.๐๐ น. ๑๓.๐๐ น. - พ กร บประทานอาหารกลางว น

7 เวลา ๑๓.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น - สร ปผลและให ข อเสนอการพ ฒนาเคร องม อการว ดและ ประเม นผลล พธ การเร ยนร ในรายว ชา ตามกรอบ TQF 2 หมายเหต พ กร บประทานอาหารว างเวลา น น. และเวลา น น.

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ 6-10 มกราคม 2557 ณ โรงเร ยนค ระบ ร ช ยพ ฒนาพ ทยาคม และ

More information

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก

แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก แผนการจ ดการความร ป งบประมาณ 2556 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน พะเยา สถาบ นพระบรมราชชนก 2 คานา แผนการจ ดการความร ฉบ บน พ ฒนาข นเพ อก าหนดประเด นความร ท จ าเป นต อการข บเคล อนแผนย ทธศาสตร ของว ทยาล ยป งบประมาณ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

รายงานสร ปผลการด าเน น โครงการก ฬาภายในมหาว ทยาล ย (หนองอ อเกมส ) ประจ าป การศ กษา 2554 สห 117

รายงานสร ปผลการด าเน น โครงการก ฬาภายในมหาว ทยาล ย (หนองอ อเกมส ) ประจ าป การศ กษา 2554 สห 117 รายงานสร ปผลการด าเน น โครงการก ฬาภายในมหาว ทยาล ย (หนองอ อเกมส ) ประจ าป การศ กษา 2554 สห 117 ว นท 22-26 ส งหาคม 2554 ณ สนามก ฬากลาง มหาว ทยาล ยนเรศวร สโมสรน ส ตคณะสหเวชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ประจ าป

More information

ส วนท ๒ การบร หารหล กส ตร

ส วนท ๒ การบร หารหล กส ตร ส วนท ๒ การบร หารหล กส ตร สาระสาค ญของหล กส ตร ๑.๑ ปร ชญา สถาบ นพระบรมราชชนก ม ความเช อว าการพยาบาลเป นปฏ ส มพ นธ ระหว างพยาบาลก บผ ใช บร การบน พ นฐานการด แลแบบเอ ออาทร (Caring) ประกอบด วยความเอ ออาทรเช

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2553

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2553 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2553 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บทสร ปผลการประเม น ข อม ลท วไปของหน วยงาน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

ว นท ๒๒ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ณ ห องวช รธาร โรงแรมเช ยงใหม ฮอล เดย การ เดน แอนด ร สอร ท ส มมนา: การพ ฒนาแบบประเม นผลการฝ กปฏ บ ต งานบร บาลเภส ชกรรม

ว นท ๒๒ ธ นวาคม ๒๕๕๔ ณ ห องวช รธาร โรงแรมเช ยงใหม ฮอล เดย การ เดน แอนด ร สอร ท ส มมนา: การพ ฒนาแบบประเม นผลการฝ กปฏ บ ต งานบร บาลเภส ชกรรม ก าหนดการประช ม อบรม ส มมนา ว ชาการ เร อง การพ ฒนาแบบประเม นผลการฝ กปฏ บ ต งานบร บาลเภส ชกรรม และ อบรมการใช งานฐานข อม ลสารสนเทศ (website) การฝ กปฏ บ ต งานบร บาลเภส ชกรรม ระหว างว นท ๒๒-๒๓ ธ นวาคม ๒๕๕๔

More information

โครงการเสวนาแลกเปล ยนเร ยนร เร อง การว น จฉ ยและการประย กต ใช ข อกาหนด ISO 9001:2008

โครงการเสวนาแลกเปล ยนเร ยนร เร อง การว น จฉ ยและการประย กต ใช ข อกาหนด ISO 9001:2008 โครงการเสวนาแลกเปล ยนเร ยนร เร อง การว น จฉ ยและการประย กต ใช ข อกาหนด ISO 9001:2008 ๑. หน วยงานท ร บผ ดชอบ : สาน กเทคโนโลย การศ กษา ๒. สถานภาพโครงการ : โครงการเด ม โครงการใหม โครงการต อเน อง ๓. แผนงาน

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการเล อกต งสโมสรน กศ กษา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยพาย พ ประจ าป การศ กษา 2555

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการเล อกต งสโมสรน กศ กษา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยพาย พ ประจ าป การศ กษา 2555 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการเล อกต งสโมสรน กศ กษา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยพาย พ ประจ าป การศ กษา 2555 ว นพฤห สบด ท 16 ก มภาพ นธ 2555 ณ บร เวณช นล างอาคารว วรณ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยพาย พ จ ดท าโดย

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) แผนท ๑ ๘ แผนของว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน นครลาปาง แผน (KM Action Plan) แผนท ๑ ประเด นย ทธศาสตร : การผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม ค ณภาพมาตรฐานสากล เคารพค ณค าความเป นมน ษย เพ อพ ฒนาส ส งคมผ ส งว ยท เป นส ข องค ท จาเป น(K):

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา 1 หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา หล กส ตร การเล ยงปลาด กอ ยในบ อพลาสต ก กล มอาช พ เกษตรกรรม ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

ค ม อการจ ดก จกรรม ด านก จการน กศ กษาและ ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม

ค ม อการจ ดก จกรรม ด านก จการน กศ กษาและ ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม ค ม อการจ ดก จกรรม ด านก จการน กศ กษาและ ท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน พ.ศ. 2554 2 ค าน า ค ม อค ม อการจ ดก จกรรมด านก จการน กศ กษาและท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม คณะ ว

More information

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร พ ฒนาน กบร หารด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ร นท 4

โครงการฝ กอบรม หล กส ตร พ ฒนาน กบร หารด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ร นท 4 โครงการฝ กอบรม หล กส ตร พ ฒนาน กบร หารด านทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ร นท 4 ๑. หล กการและเหต ผล กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อมเป นองค กรหล กในการสงวน อน ร กษ ฟ นฟ ควบค ม จ ดสรร การใช ประโยชน จากทร

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน สระบ ร แผนปฏ บ ต การกล มภารก จด านว ชาการ ป งบประมาณ 2555

ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน สระบ ร แผนปฏ บ ต การกล มภารก จด านว ชาการ ป งบประมาณ 2555 กลย ทธ ท 8 : บร หารจ ดการองค กรให ม ประส ทธ ภาพ แผนงาน : แผนบร หารจ ดการท วไปตามกล มภารก จ รห สแผนงาน แผนงานโครงการ ว ตถ ประสงค ต วบ งช 1.งานกล มภารก จด านว ชาการ ED55101_1.1 1.แผนบร หารว ชาการ ED55101_1.1

More information

คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖

คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖ ค ม อการบร หารงานบร การว ชาการ พ ฒนานว ตกรรม และก จการพ เศษ คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖ บร การว ชาการ พ ฒนานว ตกรรม ก จการพ เศษ 12 02 ~ ๑ ~ คานา การดาเน นงานด านบร การว ชาการ เป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

สร ปผลการดาเน นโครงการ

สร ปผลการดาเน นโครงการ สร ปผลการดาเน นโครงการ พ ฒนาบ คลากรทางการศ กษาและศ กษาด งานนอกสถานท ว ทยาล ยช มชนพ จ ตร ระหว างว นท 4 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมทร พย ไพรว ลย แกรนด โฮเต ล แอนด ร สอร ท จ งหว ดพ ษณ โลก คานา รายงานผลการด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา งานประก นค ณภาพการศ กษา

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา งานประก นค ณภาพการศ กษา ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ฝ ายแผนและประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยพยาบาลพระปกเกล า จ นทบ ร สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข ๑ ระบบและกลไกการประก

More information

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน

แผนการจ ดการความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 1 แผนจ ดความร ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน ประจ าป งบประมาณ 2554 ว ทยาล ยพยาบาลบรมราชชนน อ ดรธาน 2 จ ดความร ประเด นย ทธศาสตร จ ดศ กษาเพ อผล ตบ ณฑ ตพยาบาล 3 แบบฟอร มท 1 จ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อผล

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ผ ร บผ ดชอบ : ศ นย คอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ระหว างเด อนม ถ

More information

Framework for Higher Education of MCU s Buddhism Faculty) (TQF: HEd) Framework for Higher Education of MCU s Buddhism Faculty) (TQF: HEd) ให สอดคล อง

Framework for Higher Education of MCU s Buddhism Faculty) (TQF: HEd) Framework for Higher Education of MCU s Buddhism Faculty) (TQF: HEd) ให สอดคล อง โครงการส มมนาทางว ชาการเช งปฏ บ ต การ เร อง การสร างและกาหนดกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต คณะพ ทธศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย (Thai Qualifications Framework for Higher Education of

More information

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา หล กส ตรการแปรร ปผล ตภ ณฑ เห ด กล มอาช พอ ตสาหกรรม

หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา หล กส ตรการแปรร ปผล ตภ ณฑ เห ด กล มอาช พอ ตสาหกรรม หล กส ตรการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา หล กส ตรการแปรร ปผล ตภ ณฑ เห ด กล มอาช พอ ตสาหกรรม ส าน กงานส งเสร มการศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย ส าน กงานปล ดกระทรวงศ กษาธ การ กระทรวงศ กษาธ การ 2 คาน

More information