การใช เทคน ค PRINCE ในการต ดตามแผนงานโครงการ

Size: px
Start display at page:

Download "การใช เทคน ค PRINCE ในการต ดตามแผนงานโครงการ"

Transcription

1 ช ดท 8 การใช เทคน ค PRINCE ในการต ดตามแผนงานโครงการ อ จฉราพรรณ จร สว ฒน ภาคว ชาส งคมศาสตร คณะส งคมศาสตร และมน ษยศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล (สงวนล ขส ทธ เพ อใช ประกอบคาบรรยายเท าน น)

2 การใช เทคน ค PRINCE ในการต ดตามแผนงานโครงการ PRINCE Projects In a Controlled Environment ใช ก บหล กการบร หารแผนงาน (The Programme Management) 2

3 1. ความหมายของ Programme Management 2. ระบบการบร หาร แผนงาน 3. ข นตอนการ บร หารแผนงาน การบร หารแผนงาน (The Programme Management) 4. แผนงาน และ การดาเน นการ (ผ ร บผ ดชอบ) 5. ร ปแบบการ บร หารแผนงาน - การต ดตาม - การประเม นผล 6. การบร หารแผนงาน ภายใต วงจรของการ เปล ยนแปลง 3

4 การบร หารแผนงาน การบร หารโครงการต างๆ ท ประกอบเป น แผนงาน เพ อบรรล ว ตถ ประสงค ท ต งไว โดยม กรอบการ ดาเน นงานท จะกาหนดกลย ทธ การดาเน นการ ประเม นผล เคร องม อสาค ญ ค อ การต ดตาม และ โครงการ ว ธ การท จะแปลงทร พยากรให เป นผลผล ต ซ งจะต องได และอาจรวมถ ง ผลล พธ ท จ บต องไม ได 4

5 การค ดเล อก การวางแผน รายละเอ ยด แผนงาน สภาพแวดล อมภายนอก (การเม อง เศรษฐก จ ส งคม ว ทยาการ และเทคโนโลย ) กลย ทธ และความค ดร เร ม แผนงาน โครงการ การปฏ บ ต ตามภารก จ การต ดตามและประเม นผล 5

6 ข นตอนการบร หารแผนและการต ดตามประเม นผล กล ย ทธ แผนงาน โครงการ ปฏ บ ต กาหนด แผนงาน การวางแผน ละเอ ยด การดาเน นงาน ตามแผน การต ดตาม ประเม นผล ผลผล ต ผลล พธ 6

7 คณะกรรมการบร หารแผน ผ อานวยการ/ ผ ร บผ ดชอบ แผนงาน ผ บร หารการ เปล ยนแปลง ผ จ ดการ แผนงาน ผ เช ยวชาญ เฉพาะด าน -กาหนดแผนงาน ละเอ ยด -ผล กด นให เก ดผล ผล ต/ ผลล พธ -บร หารความเส ยง -บร หาร/ ต ดตาม และประเม นผล ความก าวหน า -ควบค ม/ ประสานงาน -การจ ดการ ทร พยากรให เก ด ประส ทธ ภาพ ส งส ด -ออกแบบเทคน ค ต างๆ -ควบค มค ณภาพ -นโยบาย และ มาตรฐาน -การต ดตามและ ประเม นผล 7

8 Strategies Programmes Project Operations การต ดตาม และประเม นผล 8

9 Prince Methodology 1. ความหมาย 2. ว ตถ ประสงค 3. องค ประกอบ 9

10 1. ความหมายของ Prince Project Management in and Controlled Environment การบร หารโครงการภายใต สภาพแวดล อมท กาหนด เป นเทคน คท สามารถปร บใช ได ก บการบร หาร องค กร/ บร หารโครงการ โดยเน นการควบค มงานด วย การต ดตาม/ ประเม นผล พ ฒนาโดย The Central Computer and Telecommunications Agency (1989) เป นมาตรฐาน ของร ฐบาลอ งกฤษ 10

11 2. ว ตถ ประสงค ของการใช Prince 1) เพ อให การวางแผนเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ โดยม การกาหนด Milestones ช ดเจน 2) ม การกาหนดช ดเจนเก ยวก บผ ม อานาจต ดส นใจ และผ ร บผ ดชอบโครงการ 3) ม การควบค ม ต ดตาม & ประเม นผล และ ตรวจสอบได 11

12 3. องค ประกอบของ Prince Project Plan (แผนงาน/ โครงการ) Management/ Organization (การบร หารโครงการ) Activities/ Work Packages (ก จกรรมและรายละเอ ยด) 12

13 3. องค ประกอบของ Prince (ต อ) Gantt Charts (แผนภ ม แสดงก จกรรมในช วงเวลาหน งๆ ) ข นตอน ม.ค. 50 ก.พ. 50 ม.ค. 50 ข อส งเกต ข นตอน 1 ข นตอน 2 ข นตอน 3 13

14 3. องค ประกอบของ Prince (ต อ) Responsibility Matrix (รายละเอ ยดความร บผ ดชอบ) ข นตอน นาย 1 นาย 2 นาย 3 นาย 4 1 C M L L 2 C M M L 3 C M C L 14

15 3. องค ประกอบของ Prince (ต อ) Dependencies (ความส มพ นธ ก บกล มงานอ น) ก จกรรม 1 ก จกรรม 3 ก จกรรม 4 ก จกรรม 2 ก จกรรม 5 ก จกรรม 7 ก จกรรม 6 15

16 3. องค ประกอบของ Prince (ต อ) Monthly Reports (การรายงานความก าวหน ารายเด อน) ช อโครงการ... ว น/ เด อน/ ป... คณะทางาน ห วหน า... ท ปร กษา... ท มงาน งานร บผ ดชอบในป จจ บ น งานท ดาเน นการไปแล ว การต ดตามความก าวหน า การประเม นผลการดาเน นงาน... ฯลฯ 16

17 ต วอย างแบบฟอร มท วไป แบบฟอร ม 1 ภาพรวมของแผนงาน/ โครงการ แบบฟอร ม 2 การต ดตามความก าวหน า ช อโครงการ... หล กการและเหต ผล... ว ตถ ประสงค... ขอบเขตการดาเน นงาน... กล มเป าหมาย... ผลผล ต/ ผลล พธ ท คาดว าจะได ร บ... ระยะเวลาดาเน นการ... หน วยงานผ ร บผ ดชอบ... ผ ม อานาจอน ม ต โครงการ... ช อโครงการ... ขอบเขตการดาเน นการ... กล มเป าหมาย... ผลผล ตเบ องต น... ระยะเวลาการดาเน นการ... ผลการต ดตามความก าวหน า... ข อส งเกต... ข อเสนอแนะ... ผ ประเม นการต ดตามความก าวหน า... 17

18 ต วอย างแบบฟอร มท วไป แบบฟอร ม 3 แผนภ ม การดาเน นงานในแผนงาน/ โครงการ/ ก จกรรมหล ก (Gantt Chart with Milestones) แผนงาน/ โครงการ/ ก จกรรม แผนงาน/ โครงการ/ ก จกรรม 1... แผนงาน/ โครงการ/ ก จกรรม 2... แผนงาน/ โครงการ/ ก จกรรม 3... แผนงาน/ โครงการ/ ก จกรรม 4... แผนงาน/ โครงการ/ ก จกรรม 5... เวลา ก.ค. 50 ส.ค. 50 ก.ย. 50 พ.ย. 50 = Milestones = จ ดเร มต น-จ ดส นส ดตามแผน = การปฏ บ ต จร ง 18

19 ต วอย างแบบฟอร มท วไป แบบฟอร ม 4 รายละเอ ยดเก ยวก บผลผล ตในแต ละช วงเวลา (List of Milestones) Milestones / การต ดตามความก าวหน า ลาด บ ความส าค ญ และจ ดว กฤต เวลาท คาดว า จะแล วเสร จ เวลาจร ง ท แล วเสร จ ความเห น ของผ ประเม น ผลผล ตของแผนงาน/ โครงการ/ ก จกรรม 1... ผลผล ตของแผนงาน/ โครงการ/ ก จกรรม 2... ผลผล ตของแผนงาน/ โครงการ/ ก จกรรม 3... ผลผล ตของแผนงาน/ โครงการ/ ก จกรรม

20 ต วอย างแบบฟอร มท วไป แบบฟอร ม 5 ความส มพ นธ ระหว างแผนงาน/ โครงการ/ ก จกรรม (Dependency) โครงการ/ ก จกรรม โครงการ/ ก จกรรมท เก ยวข อง ระด บความ เก ยวข อง ส ง/ กลาง/ ต า ความก าวหน า ในการ ดาเน นงาน การ ต ดส นใจ ความเห น 20

21 ต วอย างแบบฟอร มท วไป แบบฟอร ม 6 รายละเอ ยดเก ยวก บผ ร บผ ดชอบ (Responsibility Matrix) แผนงาน/ โครงการ/ ก จกรรม ผ ร บผ ดชอบ ส งส ด ผ ร บผ ดชอบ ระด บรอง ห วหน า โครงการ บทบาท บทบาท บทบาท บทบาท คณะทางาน นก น อย ร ก ชาต ด น ไทย ก ง ปลา ป 21

22 ต วอย างแบบฟอร มท วไป แบบฟอร ม 7 รายละเอ ยดการดาเน นโครงการ/ ก จกรรม (Work Packages) Work Packages No ช อแผนงาน/ โครงการ ท ปร กษา...ห วหน า ช อกล ม สถานภาพ กาหนดเวลา...ถ ง... ว นท คาดว าจะดาเน นการ...ว นท เร มดาเน นการจร ง... ว นท คาดว าจะแล วเสร จ...ว นท ทางานเสร จจร ง รายละเอ ยดของกล มก จกรรม ก จกรรมย อย ผลผล ต ทร พยากรท ต องการ อานาจการต ดส นใจ/ อน ม ต กฎระเบ ยบท ต องการแก ไข ป จจ ยส ความสาเร จ ความสาค ญของกล มก จกรรม ความค ดเห นเพ มเต ม ข อส งเกต... 22

23 ต วอย างแบบฟอร มท วไป แบบฟอร ม 8 การรายงานความก าวหน ารายเด อน (Monthly Report) ช อแผนงาน/ โครงการ... ว นท... ช อคณะทางาน...ท ปร กษา งานโครงการท ร บผ ดชอบป จจ บ น งานท แล วเสร จ/ จากรายงานท ผ านมา การดาเน นงานในป จจ บ นและความก าวหน าของการดาเน นงาน ป ญหา/ การต ดส นใจของผ บร หาร ลาด บความสาค ญ/ จ ดว กฤตของงาน... ผ ประเม น... 23

สนองกลย ทธ ข อ 4 การบร หารจ ดการองค กรท ด ผ ร บผ ดชอบ นายส พจน กล าหาญ ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง

สนองกลย ทธ ข อ 4 การบร หารจ ดการองค กรท ด ผ ร บผ ดชอบ นายส พจน กล าหาญ ล กษณะโครงการ โครงการต อเน อง โครงการ การอบรมส มมนาเช งปฏ บ ต การระบบควบค มภายใน ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย

More information

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา

าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ค ม อการปฏ บ ต งาน การจ ดท าแผนการด าเน นงาน (Action Plan) ประจ าป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒ ค าน า งานแผนงาน คณะมน ษยศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง

สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สร ปผลการดาเน นงานตามแผนบร หารความเส ยง สาน กงานคณะกรรมการ พ ฒนาการเศรษฐก จและส งคมแห งชาต (สศช.) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1. หล กการ สร ปผลการดาเน นงานตาม แผนบร หารความเส ยง ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

More information

สร ปโครงการ การประด ษฐ ดอกไม ประด ษฐ

สร ปโครงการ การประด ษฐ ดอกไม ประด ษฐ สร ปโครงการ การประด ษฐ ดอกไม ประด ษฐ ประจ าป การศ กษา 2555 ส าน กพ ฒนาศ กยภาพน กศ กษา มหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร น ค าน า เน องด วย ชมรมศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน

แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 องค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง อาเภอบ านไร จ งหว ดอ ท ยธาน ประกาศองค การบร หารส วนตาบลห วยแห ง เร อง ประกาศใช แผนพ ฒนาบ คลากร 3 ป (พ.ศ.2558 2560). ด วย

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต

โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต โครงการพ ฒนาระบบประเม นการเร ยนการสอนออนไลน ว ตถ ประสงค พ ฒนาระบบภาวะการม งานทาของบ ณฑ ต แบบ RMUTP-ERM 1-2 1. ศ กษาความต องการ ของระบบงาน/ป ญหา/ อ ปสรรค เพ อให ทราบถ งป ญหาและอ ปสรรคของการต ดตาม ภาวะการม

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา คร งน... เราจะได เร ยนร อะไรก น... การประก นค ณภาพการศ กษาค ออะไร ท าไมต องประก นค ณภาพการศ กษา

More information

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง

การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง การควบค มภายใน โดย นางพรท พย วงศ ร ตนพงษ ห วหน ากล มตรวจสอบภายในระด บกระทรวง 1 ห วข อในการน าเสนอ 1. ความหมายและว ตถ ประสงค ของการควบค มภายใน 2. มาตรฐานการควบค มภายใน 3. การบร หารความเส ยง 4. ร ปแบบการรายงาน

More information

การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ

การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ 1 การเข ยนโครงการเพ อเสนอของบประมาณ องค ประกอบพ นฐานในโครงการแต ละโครงการน นควรจะม ด งน ๑.ช อแผนงาน เป นการกาหนดช อให ครอบคล มโครงการเด ยวหร อหลายโครงการท ม ล กษณะงานไปใน ท ศ ทางเด ยวก นเพ อแก ไขป ญหาหร

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

ส าน กงานตรวจสอบภายใน

ส าน กงานตรวจสอบภายใน การจ ดการความร เร อง การตรวจสอบภายใน ส าน กงานตรวจสอบภายใน ค าน า ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยรามค าแหง ได จ ดการความร เก ยวก บการตรวจสอบ ภายใน โดยรวบรวมจากเอกสาร ต ารา แนวปฏ บ ต ท ด และจากประสบการณ

More information

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน

1. บ คลากรร จ ก การจ ดการความร อย างท วถ งและม การปฏ บ ต ท กกล มงาน ในหน วยงาน 18 บทท 4 แนวทางการจ ดการ องค การบร หารส วนตาบลข วงเปา ป งบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 ว ตถ ประสงค : พ ฒนากระบวนการจ ดการของหน วยงานเพ อให บ คลากรปฏ บ ต งานในหน าท ความร บผ ดชอบได อย างม ประส ทธ ภาพ และค ณภาพ

More information

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑

เอกสารหมายเลข 1 -------------------------------------- แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.๒๕๕9 ของหน วยงาน ๑ แนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. ๒๕๕9 ของหน วยงานในส งก ด/กาก บของกร งเทพมหานคร โดย กองย ทธศาสตร บร หารจ ดการ สาน กย ทธศาสตร และประเม นผล โทรศ พท ๐ ๒๒๒๕ ๗๙๔๗ (ภายใน ๑๕๑๑) --------------------------

More information

ข อเสนอโครงการ ภายใต กรอบแนวค ดการพ ฒนาระบบข อม ลสน บสน นการต ดส นใจ

ข อเสนอโครงการ ภายใต กรอบแนวค ดการพ ฒนาระบบข อม ลสน บสน นการต ดส นใจ ข อเสนอโครงการ ภายใต กรอบแนวค ดการพ ฒนาระบบข อม ลสน บสน นการต ดส นใจ ข อเสนอโครงการ พ ฒนาระบบสารสนเทศทร พยากรน าบาดาลเพ อสน บสน นการต ดส นใจ (ฉบ บแก ไข) - 0 - จ ดท าโดย ศ นย เทคโนโลย สารสนเทศทร พยากรน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information