แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

Size: px
Start display at page:

Download "แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ"

Transcription

1 แผน/แนวทาง การตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำาป งบประมาณ ๒๕๕๖ สำาน กตรวจราชการ สำาน กงานปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ

2 แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำป งบประมาณ ๒๕๕๖

3 คำนำ

4 สารบ ญ หน า k แผนการตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - หล กการและเหต ผล ๑ - ว ตถ ประสงค ๑ - เป าหมายการตรวจราชการ ๒ - ขอบเขตและว ธ การตรวจราชการ ๓ - การตรวจราชการแบบบ รณาการ ๓ - ระยะเวลาการดำเน นงาน ๔ - หน วยงานสน บสน นการตรวจราชการ ๔ - การรายงานและการดำเน นการตามผลการตรวจราชการ ๔ - ผลท คาดว าจะได ร บ ๕ k แผนปฏ บ ต งานการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - แผนปฏ บ ต งานการตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ๙ - แผนปฏ บ ต งานการตรวจราชการของผ ตรวจราชการกระทรวงเกษตรสหกรณ ประจำป งบประมาณ ๑๑ พ.ศ. ๒๕๕๖ (โครงการบ รณาการและปกต ) - แผนปฏ บ ต งานการตรวจราชการของผ ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ๑๒ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ (โครงการพ เศษ) - ตารางมอบหมายผ ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ร บผ ดชอบโครงการตามแผน ๑๓ การตรวจราชการ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ k แผน/แนวทางการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ < โครงการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ๑. กล มโครงการบ รณาการตามนโยบายของร ฐบาล ๑.๑ โครงการรองร บผลกระทบจากการเข าส การเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนด านปศ ส ตว ๑๙ ๑.๒ โครงการพ ฒนาศ กยภาพด านมาตรฐานและตรวจร บรองส นค าเกษตรเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน ๒๑ ๑.๓ โครงการตรวจสอบและร บรองค ณภาพส นค าประมง ป ๒๕๕๖ ๒๓ ๑.๔ โครงการเพ มประส ทธ ภาพการผล ตและลดต นท นการผล ตข าว ๒๔ ๒. กล มโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ๒.๑ โครงการสน บสน นแผนปฏ บ ต การเฝ าระว งและควบค มมาตรฐานส นค าเกษตรในระด บจ งหว ด ๒๕ ๒.๒ โครงการส งเสร มส นค าเกษตรปลอดภ ย (พ ชผ ก) ๒๖ ๒.๓ โครงการอาสาสม ครเกษตรหม บ าน ๒๗ ๒.๔ โครงการก อสร างแหล งน ำและระบบส งน ำ (โครงการชลประทานขนาดเล ก) ๒๘ ๒.๕ โครงการแหล งน ำในไร นานอกเขตชลประทาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖ ๒๙

5 สารบ ญ (ต อ) หน า ๒.๖ โครงการพ ฒนาภ ม ป ญญาทางบ ญช ส บ ญช ต นท นอาช พ ๓๐ ๒.๗ โครงการส งเสร มและพ ฒนาการดำเน นธ รก จของสหกรณ และกล มเกษตรกร ๓๑ ๒.๘ โครงการศ นย เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยงช มชน ๓๒ k ตารางว เคราะห ความเส ยงแผนงาน/โครงการ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ < โครงการตรวจราชการแบบบ รณาการตามนโยบายของร ฐบาล ๑. กล มโครงการบ รณาการตามนโยบายของร ฐบาล ๑.๑ โครงการรองร บผลกระทบจากการเข าส การเป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยนด านปศ ส ตว ๓๕ ๑.๒ โครงการพ ฒนาศ กยภาพด านมาตรฐานและตรวจร บรองส นค าเกษตรเพ อเข าส ประชาคมอาเซ ยน ๓๗ ๑.๓ โครงการตรวจสอบและร บรองค ณภาพส นค าประมง ป ๒๕๕๖ ๓๘ ๑.๔ โครงการเพ มประส ทธ ภาพการผล ตและลดต นท นการผล ตข าว ๔๐ < โครงการตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ๒. กล มโครงการตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ ๒.๑ โครงการสน บสน นแผนปฏ บ ต การเฝ าระว งและควบค มมาตรฐานส นค าเกษตรในระด บจ งหว ด ๔๑ ๒.๒ โครงการส งเสร มส นค าเกษตรปลอดภ ย (พ ชผ ก) ๔๒ ๒.๓ โครงการอาสาสม ครเกษตรหม บ าน ๔๓ ๒.๔ โครงการก อสร างแหล งน ำและระบบส งน ำ (โครงการชลประทานขนาดเล ก) ๔๔ ๒.๕ โครงการแหล งน ำในไร นานอกเขตชลประทาน ป งบประมาณ ๒๕๕๖ ๔๕ ๒.๖ โครงการพ ฒนาภ ม ป ญญาทางบ ญช ส บ ญช ต นท นอาช พ ๔๖ ๒.๗ โครงการส งเสร มและพ ฒนาการดำเน นธ รก จของสหกรณ และกล มเกษตรกร ๔๗ ๒.๘ โครงการศ นย เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยงช มชน ๔๘

6 สารบ ญ (ต อ) หน า k ภาคผนวก - ระเบ ยบสำน กนายกร ฐมนตร ว าด วยการตรวจราชการ พ.ศ. ๒๕๔๘ ๕๑ - คำส งสำน กนายกร ฐมนตร ท ๙๗/๒๕๕๔ ลงว นท ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๔ ๖๐ เร อง การกำหนดพ นท การตรวจราชการของผ ตรวจราชการ - คำส งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท ๒๗๓/๒๕๕๔ ลงว นท ๒ ม ถ นายน ๒๕๕๔ ๖๒ เร อง การกำหนดเขตตรวจราชการของผ ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ - คำส งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท ๕๐๖/๒๕๔๘ ลงว นท ๑๒ ต ลาคม ๒๕๔๘ ๖๔ เร อง มอบอำนาจให ผ ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ปฏ บ ต ราชการ แทนปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ - คำส งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท ๑๘๓/๒๕๕๐ ลงว นท ๑ พฤษภาคม ๒๕๕๐ ๖๘ เร อง มอบหมายอำนาจหน าท ให เกษตรและสหกรณ จ งหว ดปฏ บ ต ราชการ - คำส งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท ๑๔๖/๒๕๕๔ ลงว นท ๒๒ ม นาคม ๒๕๕๔ ๗๑ เร อง มอบหมายให ข าราชการปฏ บ ต ราชการ - คำส งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท ๕๙๖/๒๕๕๕ ลงว นท ๑๘ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ๗๓ เร อง มอบอำนาจให ผ ว าราชการจ งหว ดปฏ บ ต ราชการแทน - คำส งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท ๓๗๕/๒๕๕๕ ลงว นท ๑๕ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ๗๖ เร อง แต งต งคณะทำงานประชาส มพ นธ การเกษตรและสหกรณ ระด บจ งหว ด - คำส งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท ๖๑๒/๒๕๕๕ ลงว นท ๒ ต ลาคม ๒๕๕๕ ๗๘ เร อง แต งต งผ ร กษาราชการแทน - คำส งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท ๖๑๓/๒๕๕๕ ลงว นท ๒ ต ลาคม ๒๕๕๕ ๗๙ เร อง มอบหมายให รองปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เป นห วหน ากล มภารก จ - คำส งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท ๖๑๔/๒๕๕๕ ลงว นท ๒ ต ลาคม ๒๕๕๕ ๘๑ เร อง มอบหมายให รองปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ม อำนาจหน าท ควบค มและกำก บด แล ร ฐว สาหก จและปฏ บ ต ราชการแทนปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ - คำส งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท ๖๑๕/๒๕๕๕ ลงว นท ๒ ต ลาคม ๒๕๕๕ ๘๓ เร อง แต งต งห วหน าผ ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ และมอบอำนาจหน าท ให ห วหน า ผ ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ส งและปฏ บ ต ราชการแทนปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ - คำส งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท ๖๑๖/๒๕๕๕ ลงว นท ๒ ต ลาคม ๒๕๕๕ ๘๕ เร อง มอบหมายอำนาจหน าท ในการส งและปฏ บ ต ราชการแทนปล ดกระทรวงเกษตรและสหกรณ - คำส งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท ๖๘๑/๒๕๕๕ ลงว นท ๑๕ ต ลาคม ๒๕๕๕ ๘๘ เร อง มอบหมายเขตตรวจราชการและการตรวจต ดตามเร งร ดการปฏ บ ต งาน

7 สารบ ญ (ต อ) หน า - คำส งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท ๘๗๖/๒๕๕๕ ลงว นท ๖ ธ นวาคม ๒๕๕๕ ๙๑ เร อง แผนการตรวจราชการของผ ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - คำส งกระทรวงเกษตรและสหกรณ ท ๑๕๑/๒๕๕๒ ลงว นท ๑๒ ม นาคม ๒๕๕๒ ๙๓ เร อง จ ดต งศ นย ต ดตามและแก ไขป ญหาภ ยพ บ ต ด านการเกษตรจ งหว ด - แบบฟอร มบ นท กการรายงานผลการตรวจราชการของผ ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ๙๖ เขตท... รอบท... (แบบ ผตร. ๓/๑) - แบบฟอร มบ นท กข อเสนอแนะของผ ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (แบบ ผตร. ๓/๒) ๙๘ - แบบฟอร มหน งส อรายงานผลการตรวจราชการและข อส งเกต/ข อเสนอแนะของผ ตรวจราชการ ๑๐๐ (แบบ ผตร. ๓/๕) - บ นท ก ท กษ ๐๒๐๖/ว ๑๑๙ ลงว นท ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ๑๐๑ เร อง แบบรายงานผลการดำเน นงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผ ตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ ประจำป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ - แบบฟอร มรายงานผลการดำเน นงานโครงการตามแผนการตรวจราชการ ป ๒๕๕๖ ๑๐๒

8 1

9 2

10 3

11 4

12 5

13

14 7

15

16 9

17 10

18 11

19 12

20 13

21 14

22 15

23

24 17

25

26 19

27 20

28 21

29 22

30 23

31 24

32 25

33 26

34 27

35 28

36 29

37 30

38 31

39 32

40 33

41

42 35

43 36

44 37

45 38

46 39

47 40

48 41

49 42

50 43

51 44

52 45

53 46

54 47

55 48

56 ภาคผนวก 49

57

58 51

59 52

60 53

61 54

62 55

63 56

64 57

65 58

66 59

67 60

68 61

69 62

70 63

71 64

72 65

73 66

74 67

75 68

76 69

77 70

78 71

79 72

80 73

81 74

82 75

83 76

84 77

85 78

86 79

87 80

88 81

89 82

90 83

91 84

92 85

93 86

94 87

95 88

96 89

97 90

98 91

99 92

100 93

101 94

102 95

103 96

104 97

105 98

106 99

107 100

108 101

109 102

110

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕

สารบ ญ หน า คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ ส วนท ๒ ส วนท ๓ ส วนท ๔ ส วนท ๕ สารบ ญ คำนำ สารบ ญ ส วนท ๑ การบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ๑ ความหมาย ความสำค ญ กระบวนการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ขอบเขตของระบบการบร หารผลการปฏ บ ต ราชการ ส วนท ๒ ระบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ๖ ภาพรวมของการบร

More information

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา

ประกาศ ว นท 29 เมษายน 2556 รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา รห สเอกสาร TOR แก ไขคร งท : 1 ว นท จ ดทา ช อเอกสาร จ ดทาโดย นางสาวศ ธร ก ลรดาธร ฝ าย : ว จ ยฯ 3 27 ม นาคม 2556 ข อกาหนดขอบเขตงาน (Terms of Reference: TOR)การจ างรวบรวมข อม ล และประสานงานเพ อศ กษาโอกาส

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม ประกาศร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ----------------------------------ในป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ กรมการศาสนา ม ความประสงค ร บสม ครพน กงานจ างเหมาบร การ

More information

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค.

แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. แนวทางการดาเน นงาน การควบค มภายใน ของ อ.ส.ค. อ.ส.ค. กาหนดหน วยร บตรวจและส วนงานย อย ด งน หน วยร บตรวจ ส วนงานย อย แผนกบร หารความเส ยงฯ ฝ าย/สาน ก/สาน กงาน แบบฟอร มของหน วยร บตรวจ แบบ ปอ.1 : หน งส อร บรองการประเม

More information

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด

แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด แผนการดาเน นงานพ จารณารางว ลกาน น ผ ใหญ บ าน แพทย ประจาตาบล สารว ตรกาน น และผ ช วยผ ใหญ บ าน ประจาป ๒๕๕๘ ในระด บอาเภอและจ งหว ด ท ๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗. ๘. ก จกรรม จ งหว ดแจ งอำเภอ เร องกำรพ จำรณำรำงว ลกำน

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

-ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558

-ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558 -ส าเนา- ระเบ ยบการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ กษาในท องถ น มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตจ นทบ ร ป การศ กษา 2558 ปฏ ท นการค ดเล อกบ คคลเข าศ กษาระด บปร ญญาตร โครงการขยายโอกาสทางการศ

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information