โครงการจ ดก จกรรมส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการจ ดก จกรรมส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ"

Transcription

1 ๑. ช อโครงการ โครงการจ ดก จกรรมส าหร บน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ ภาคปกต ภาคพ เศษ ๒. หน วยงาน องค การน กศ กษา สภาน กศ กษา สโมสรน กศ กษา ชมรม อ นๆ ๓. ประเภทโครงการ 1. ด านส งเสร มศ ลปะและว ฒนธรรม 2. ด านว ชาการ 3. ด านก ฬาหร อการส งเสร มส ขภาพ 4. ด านบ าเพ ญประโยชน หร อร กษาส งแวดล อม 5. ด านเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรม ๔. หล กการและเหต ผล ๕. ว ตถ ประสงค ๕.๑ ๕.๒ ๕.๓ ๕.๔ ๖. กล มเป าหมาย น กศ กษาเข าร วมโครงการท งหมด จ านวน คน

2 ๗. เป าหมาย ๖.๑ เช งปร มาณ น กศ กษาเข าร วมโครงการไม น อยกว าร อยละ ๘๐ ๖.๒ เช งค ณภาพ น กศ กษาท เข าร วมโครงการม ความพ งพอใจไม น อยกว าร อยละ ๘๐ ๘. สถานท จ ดก จกรรม ๙. ระยะเวลาและข นตอนการด าเน นการ ๙.๑ ระยะเวลาด าเน นการเร มโครงการ ส นส ดโครงการ ๙.๒ ข นตอนการด าเน นการ ท ก จกรรม ระยะเวลาด าเน นการ งบท ใช ๑. วางแผนการด าเน นงาน ๒. ประช มคณะกรรมการ ๓. ประชาส มพ นธ ก จกรรม ๔. เตร ยมงาน ๕. ด าเน นการจ ดก จกรรม ๖. สร ปผลการด าเน นงาน ๑๐. แผนการด าเน นก จกรรม/ล กษณะก จกรรม

3 ๑๑. รายละเอ ยดก จกรรมและงบประมาณ ท รายการ จ านวน ค าตอบแทน - ค าตอบแทนว ทยากร - ค าตอบแทนปฏ บ ต งานนอกเวลา ค าใช สอย - ค าท พ กน กศ กษา - ค าอาหารน กศ กษา - ค าจ างเหมา - ค าเบ ยเล ยง - ค าเช าสถานท ค าว สด - ค าว สด ส าน กงาน - ค าว สด คอมพ วเตอร - ค าถ ายเอกสาร - ค าว สด เช อเพล ง * หมายเหต ขอถ วเฉล ยจ ายท กรายการ ราคาหน วยละ เป นเง น บาท สต. บาท สต. หมายเหต ต าแหน ง ลงช อ ผ เสนอโครงการ ลงช อ อาจารย ท ปร กษา ลงช อ อาจารย ท ปร กษา ว นท / / ว นท / /

4 แบบขออน ญาตจ ดโครงการ/ก จกรรมน กศ กษา ว นท เด อน พ.ศ เร อง ขออน ญาตจ ดโครงการ เร ยน รองอธ การบด ฝ ายก จการน กศ กษา ส งท ส งมาด วย 1. โครงการ 2. ก าหนดการ โครงการ ด วย ข าพเจ า (นาย,นางสาว) รห สน กศ กษา ช นป ท คณะ สาขาว ชา โทรศ พท ม อถ อ อ เมล เป นผ แทนของ องค การน กศ กษา สภาน กศ กษา ชมรม หน วยงาน อ นๆ ระบ ขออน ญาตจ ดโครงการ/ก จกรรม ณ ระหว างว นท เป าหมายจ านวน คน ตามโครงการท แนบมาพร อมน ซ งโครงการด งกล าว สามารถได ร บหน วยก จกรรม จ านวน ก จกรรม หน วยช วโมง โดยสามารถแยก ด านก จกรรม ด งน 1. ด านส งเสร มศ ลปะและว ฒนธรรม ได หน วยช วโมง 2. ด านว ชาการ ได หน วยช วโมง 3. ด านก ฬาหร อการส งเสร มส ขภาพ ได หน วยช วโมง 4. ด านบ าเพ ญประโยชน หร อร กษาส งแวดล อม ได หน วยช วโมง 5. ด านเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรม ได หน วยช วโมง จ งเร ยนมาเพ อโปรดพ จารณาอน ญาตการจ ดโครงการ จ กเป นพระค ณย ง ค าร บรองของอาจารย ท ปร กษา (ลงช อ) ต าแหน ง ข าพเจ า คณะ/ส าน ก/หน วยงาน โทรศ พท อาจารย ท ปร กษาของ (หน วยงานท จ ดก จกรรม) ได ร บทราบการขออน ญาตจ ดโครงการ/ก จกรรมคร งน และขอร บรองว า ข าพเจ าจะด แลน กศ กษาไปปฏ บ ต ก จกรรมตามท ขออน ญาต มาน เท าน น (ลงช อ) ต าแหน ง อาจารย ท ปร กษา หมายเหต 1. กร ณาแนบโครงการ, ก าหนดการและเอกสารท เก ยวข องเพ อประกอบการพ จารณาหน วยก จกรรม/หน วยช วโมง 2. ขอให ด าเน นการสร ปโครงการและรายช อน กศ กษาท เข าร วมโครงการ (ตามแบบ StuA_301) ภายใน 2 ส ปดาห หล งเสร จส นโครงการ

5 ส วนน ส าหร บเจ าหน าท กองพ ฒนาน กศ กษา เท าน น เร ยน รองอธ การบด ฝ ายก จการน กศ กษา เพ อโปรดพ จารณาอน ญาต การจ ดก จกรรม/ การเข าร วมโครงการ รห สก จกรรม และก าหนดค าประสบการณ ด งน 1. ด านส งเสร มศ ลปะและว ฒนธรรม ได หน วยช วโมง 2. ด านว ชาการ ได หน วยช วโมง 3. ด านก ฬาหร อการส งเสร มส ขภาพ ได หน วยช วโมง 4. ด านบ าเพ ญประโยชน หร อร กษาส งแวดล อม ได หน วยช วโมง 5. ด านเสร มสร างค ณธรรมและจร ยธรรม ได หน วยช วโมง 1. (ลงช อ) ผ ตรวจสอบ 2. (ลงช อ) ว นท / / ห วหน างานก จกรรมน กศ กษา 3. ความเห นห วหน ากองพ ฒนาน กศ กษา 4. อน ญาต ไม อน ญาต เน องจาก (ลงช อ) ลงช อ ว นท / / รองอธ การบด ว นท / / แนวปฏ บ ต การเท ยบค าช วโมงเข าร วมก จกรรมของน กศ กษา เพ อพ จารณาว าก จกรรมท จ ดข นน น ม ค าหน วยช วโมงเท าใด โดยใช เกณฑ ด งต อไปน ๑. เท ยบจ านวนหน วยช วโมงตามเวลาท น กศ กษาผ านการเข าร วมก จกรรมจร ง โดยพ จารณาจากก าหนดการ ของก จกรรม น นๆ เป นหล ก (๑) การจ ดก จกรรมคร งว น เท ยบได ไม เก น ๔ หน วยช วโมง (๒) การจ ดก จกรรมเต มว น เท ยบได ไม เก น ๘ หน วยช วโมง (๓) การจ ดก จกรรมในร ปแบบของค าย หร อการส มมนาท ม ก จกรรมช วงกลางค นหร อก จกรรมท ม ล กษณะคล ายก น สามารถเท ยบได ไม เก นว นละ ๑๐ หน วยช วโมง ๒. ก จกรรมท น กศ กษาเข าร วม จะต องเป นก จกรรมท น กศ กษาได ร วมค ด ร วมด าเน นการ เข าร วมฟ งบรรยาย เข าร วมฝ ก การอบรม หร อ เข าร วมเป นคณะท างานเท าน น ๓. เวลาท ใช ในการเด นทาง การลงทะเบ ยน พ กผ อน ร บประทานอาหาร หร อ การอ นใดท ไม เป นไปเพ อว ตถ ประสงค ของ ก จกรรมน นๆ จะไม น ามาน บหน วยช วโมงด วย ยกเว นกรณ ม ค าส งให เด นทางไปเข าร วมหร อปฏ บ ต หน าท หร อด าเน นก จกรรม ต างจ งหว ดและหร อตามท มหาว ทยาล ยหร อหน วยงานท ร บผ ดชอบก าหนด

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กปล ดเทศบาล ฝ ายบร หารงานท วไป งานการเจ าหน าท โทร/โทรสาร ๐๔๓-๔๙๖๑๒๔ ท ว นท กรกฎาคม ๒๕๕5 เร อง ขออน ม ต ดาเน นการโครงการฝ กอบรมหล กส ตร การเพ มประส ทธ ภาพและท ศนศ กษา ด งานบ

More information

สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556

สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556 1 สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556 ๑. ช อโครงการ: โครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

รายงานสร ปผลการด าเน น โครงการก ฬาภายในมหาว ทยาล ย (หนองอ อเกมส ) ประจ าป การศ กษา 2554 สห 117

รายงานสร ปผลการด าเน น โครงการก ฬาภายในมหาว ทยาล ย (หนองอ อเกมส ) ประจ าป การศ กษา 2554 สห 117 รายงานสร ปผลการด าเน น โครงการก ฬาภายในมหาว ทยาล ย (หนองอ อเกมส ) ประจ าป การศ กษา 2554 สห 117 ว นท 22-26 ส งหาคม 2554 ณ สนามก ฬากลาง มหาว ทยาล ยนเรศวร สโมสรน ส ตคณะสหเวชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ประจ าป

More information

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ...

..ด วยเหต ผลข างต นจ งเสนอจ ดท าก จกรรม... ให ก บ... ต วอย างแบบฟอร มการเข ยนโครงการเพ อขออน ม ต จ ดประช ม อบรม ส มมนา บรรยายพ เศษ หร อ ศ กษาด งาน ควรม ร ปแบบและห วข อด งต อไปน เป นอย างน อย ต วอย าง แบบขออน ม ต โครงการ PM-ITECH 101 แผนงาน... โครงการ...

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ 6-10 มกราคม 2557 ณ โรงเร ยนค ระบ ร ช ยพ ฒนาพ ทยาคม และ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการเล อกต งสโมสรน กศ กษา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยพาย พ ประจ าป การศ กษา 2555

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการเล อกต งสโมสรน กศ กษา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยพาย พ ประจ าป การศ กษา 2555 รายงานผลการด าเน นงาน โครงการเล อกต งสโมสรน กศ กษา คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยพาย พ ประจ าป การศ กษา 2555 ว นพฤห สบด ท 16 ก มภาพ นธ 2555 ณ บร เวณช นล างอาคารว วรณ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยพาย พ จ ดท าโดย

More information

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม 1 โครงการ เร อง โครงการต วเข มความถน ดทางว ชาการ ณ โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ หล กการและเหต ผล ด วยโรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ ก าหนดจ ดก จกรรมโครงการค ายว ชาการ ต ว เข มความถน ดทางว

More information

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 กองพ ฒนาน กศ กษา สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑. โครงการ

More information

ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม

ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม ค ม อหล กเกณฑ การบร หาร โครงการบร การว ชาการแก ส งคม คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร หล กเกณฑ การบร หารโครงการบร การว ชาการแก ส งคม กระบวนการในการบร หารโครงการ หล งจากท โครงการได

More information

แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นงานโครงการ / ก จกรรม

แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นงานโครงการ / ก จกรรม แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นงานโครงการ / ก จกรรม 1. ช อโครงการ / ก จกรรม...... 2. หน วยงาน / ผ ร บผ ดชอบ โครงการ / ก จกรรม จ ดโดย หน วยงานในคณะสาธารณส ขศาสตร จ ดโดย น ส ตคณะสาธารณส ขศาสตร ภาคว ชา... ช อผ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ

รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ 1.ช อโครงการ โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต ทางว ชาการเร อง เทคน คการผล ตและการใช ส อประชาส มพ นธ อย างม ประส ทธ ภาพโดยใช ภาษาพ ดผ านส อบ คคล 2.ผ ร บผ ดชอบโครงการ สาขาว ชาน เทศศาสตร

More information

โดย ก ตต มา อ งก น นทน

โดย ก ตต มา อ งก น นทน โดย ก ตต มา อ งก น นทน ก ตต มา อ งก น นทน ผ อ านวยการกล มงานว น ย กรมบ ญช กลาง โทรศ พท 081-7039940 Email :kittima_ang@hotmail.com 1. ระเบ ยบท ใช บ งค บ ระเบ ยบกระทรวงการคล งว าด วยค าใช จ ายในการฝ กอบรม

More information

รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 1/8

รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 1/8 รายงานการประช มฝ ายบร หารคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คร งท 3/2556 ว นศ กร ท 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห องประช มสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ******************************** ผ มาประช ม จานวน 5

More information

2. ช อโครงการ อบรมเช งปฏ บ ต การสร างเสร มประสบการณ ว ชาช พส าหร บศ ษย เก าและบ คลากรทางการศ กษา SMART planning เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

2. ช อโครงการ อบรมเช งปฏ บ ต การสร างเสร มประสบการณ ว ชาช พส าหร บศ ษย เก าและบ คลากรทางการศ กษา SMART planning เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การสร างเสร มประสบการณ ว ชาช พส าหร บศ ษย เก าและบ คลากรทางการศ กษา SMART Planning เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา 1. ช อหน วยงาน กองพ ฒนาน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ 2. ช อโครงการ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 สร ปผลการด าเน นงาน โครงการ เสร มท กษะการตรวจว เคราะห ค ณค าอาหารแก น กศ กษา ระหว างว นท 15 16 ธ นวาคม 2552 โดย ศ นย ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจ าป 2552 โครงการ เสร มท กษะการตรวจว

More information

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1 สร ปผลการดาเน นงานโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาก บบ คลากรสายงานต างๆ คร งท 3 เคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาพบผ ร บผ ดชอบงานว ชาการ/งานหล กส ตร โดย งานประก นค ณภาพการศ

More information

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘ ส วนราชการ งานแผนงาน โทร.๓๒๗๐-๒ ท ศธ ๐๕๑๓.๒๐๑๐๒(๔)/๐๘๔ ๕ ท ๑๒ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗ เร อง ข อเสนอแนะการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป เร ยน ผ อ านวยการกอง/ศ นย ตามค าส ง ท ๒๓/๒๕๕๖ เร อง แต งต งคณะกรรมการประเม น ความส

More information

โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗

โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๒๕ ๒๗ ม นาคม ๒๕๕๗ ณ ตะบ นบานร สอร ท อ าเภอเม อง จ งหว ดสม ทรสงคราม แบบรายงานผลการดาเน นงาน โครงการส มมนาคณะกรรมการบร

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

ต วอย างหน งส อราชการ

ต วอย างหน งส อราชการ ต วอย างหน งส อราชการ ท ศธ ๐๕๓๖ /. มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร เร อง ขอเข าศ กษาด งาน ด วย คณะ/สถาบ น/ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชรม ความประสงค จะน าน กศ กษาโปรแกรมว ชา /สาขาว ชา (บ ณฑ ตว ทยาล ย ป.โท)

More information

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561)

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) 2 ฉบ บปร บปร ง 2558 แผนพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

More information

ประเภทเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน ช อเอกสาร : ข นตอนการดาเน นงานจ ดฝ กอบรม รห สเอกสาร : - แก ไขคร งท : - ว นท บ งค บใช : - สาเนาท : -

ประเภทเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน ช อเอกสาร : ข นตอนการดาเน นงานจ ดฝ กอบรม รห สเอกสาร : - แก ไขคร งท : - ว นท บ งค บใช : - สาเนาท : - ประเภทเอกสาร : ค ม อการปฏ บ ต งาน ช อเอกสาร : ข นตอนการดาเน นงานจ ดฝ กอบรม รห สเอกสาร : - แก ไขคร งท : - ว นท บ งค บใช : - สาเนาท : - ผ จ ดทา ผ ทบทวน ผ อน ม ต นางสาวพลาพร ร ตนปร คณน ห วหน า นางเพ ยงจ นทร

More information

โครงการประช มเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานเพ อพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔

โครงการประช มเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานเพ อพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๑ โครงการประช มเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานเพ อพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๑. หล กการและเหต ผล ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ม หน าท ให บร การทางว ชาการแก

More information

ประกาศโครงการบ ณฑ ตศ กษา เร อง แนวปฏ บ ต เก ยวก บการจ ดสรรท นอ ดหน นงานว จ ยส าหร บน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓

ประกาศโครงการบ ณฑ ตศ กษา เร อง แนวปฏ บ ต เก ยวก บการจ ดสรรท นอ ดหน นงานว จ ยส าหร บน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ประกาศโครงการบ ณฑ ตศ กษา เร อง แนวปฏ บ ต เก ยวก บการจ ดสรรท นอ ดหน นงานว จ ยส าหร บน กศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๓ ตามท มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง ม นโยบายในการส งเสร มการท าว จ ยของน

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ค ม อ การศ กษาภาคสนามทางการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

ค ม อ การศ กษาภาคสนามทางการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ค ม อ การศ กษาภาคสนามทางการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา บ ณฑ ตว ทยาล ย ว ทยาล ยนครราชส มา ค ม อ การศ กษาภาคสนามทางการบร หารการศ กษา หล กส ตรศ กษาศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งานการบร หารสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ค ม อการปฏ บ ต งานการบร หารสถานศ กษา ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค ม อการปฏ บ ต งานการบร หารสถานศ กษา ช อเอกสาร : ค าบรรยายล กษณะงาน( Job Description ) ท และความร บผ ดชอบ (Function & Responsibility) 1. ส งเสร มและสน บสน นการจ ดต งก จกรรมชมรมต างๆ ข นภายในสถานศ กษาตาม

More information

ค ม อบร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ

ค ม อบร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ ค ม อบร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ ปร ชญา ความร ค ค ณธรรม น าบร การว ชาการส ส งคม ว ส ยท ศน ให บร การว ชาการ ประสานความร วมม อ เป นแหล งเร ยนร โดยเน นการบร การว ชาการท ตอบสนองความต

More information