ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา งานประก นค ณภาพการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา งานประก นค ณภาพการศ กษา"

Transcription

1 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ฝ ายแผนและประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยพยาบาลพระปกเกล า จ นทบ ร สถาบ นพระบรมราชชนก ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงสาธารณส ข

2 ๑ ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยพยาบาลพระปกเกล า จ นทบ ร เป นสถาบ นอ ดมศ กษาในกล มพ ฒนาส งคม ใช ระบบ และกลไกในการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อส งเสร มการด าเน นงานภารก จต างๆ ตรวจสอบและ ประเม นการด าเน นงานของว ทยาล ยให เป นไปอย างเป นระบบ โดยม ปร ชญา ปณ ธาน ว ส ยท ศน และ พ นธก จ ด งน ปร ชญา: ว ทยาล ยพยาบาลพระปกเกล า จ นทบ ร ม ความเช อว าการพยาบาลเป นการด แล ส ขภาพแบบ องค รวมท ต องบ รณาการศาสตร และศ ลป ทางการพยาบาลและศาสตร ท เก ยวข อง บนพ นฐานของความเอ ออาทร ค ณธรรม จรรยาบรรณและกฎหมายว ชาช พ โดยค าน งถ งส ทธ ของ ผ ใช บร การภายใต ส งแวดล อมท เปล ยนแปลงตลอดเวลา ด งน นการจ ดการศ กษาพยาบาลต องม มาตรฐาน และการประก นค ณภาพท เป นระบบ ม งเน นผ เร ยนเป นส าค ญ ม ว ธ การเร ยนการสอนท หลากหลาย จ ดประสบการณ ท ฝ กการปฏ บ ต ในสถานการณ จร ง พ ฒนาท กษะการค ดท เป นระบบ และท กษะการเร ยนร ด วยตนเองตลอดช ว ตโดยผ สอนเป นก ลยาณม ตร ม สภาพแวดล อมท เอ อต อ การเร ยนร ม งหว งให บ ณฑ ตพยาบาลม ค ณธรรม จร ยธรรม สมรรถนะเช งว ชาช พ สมรรถนะสากล และท กษะช ว ต สามารถให บร การพยาบาลเพ อตอบสนองความต องการ และเสร มสร างศ กยภาพใน การด แลตนเองได ท กระด บภาวะส ขภาพเป นท พ งพอใจของผ ใช บร การและส งคมเพ อค ณภาพช ว ตท ด ปณ ธาน: ว ทยาล ยพยาบาลพระปกเกล า จ นทบ ร ได ก าหนดปณ ธานของว ทยาล ยว า เร ยนร ตลอดช ว ต ค ดอย างม ว จารณญาณ ส บสานความเป นไทย เอาใจใส ส งคม สร างสมค ณธรรม เป นผ น าการเปล ยนแปลง ว ส ยท ศน : เป นสถาบ นช นน าท ได มาตรฐานระด บประเทศท ผล ตและพ ฒนาพยาบาลและ บ คลากรด านส ขภาพให ม ศ กยภาพเป นเล ศ โดยเน นช มชนเป นศ นย กลาง พ นธก จ: ว ทยาล ยพยาบาลพระปกเกล า จ นทบ ร ม พ นธก จด งน ๑. ผล ตบ ณฑ ตสาขาพยาบาลศาสตร และพ ฒนาบ คลากรด านสาธารณส ขให เป นผ ม สมรรถนะเช งว ชาช พ ๒. สร างองค ความร ในการพ ฒนาระบบส ขภาพและการจ ดการเร ยนการสอน ๓. ให บร การว ชาการแก ส งคม ๔. ท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมและธ ารงไว ซ งเอกล กษณ ไทย ว ตถ ประสงค ๑. ผล ตบ ณฑ ตพยาบาลท ม สมรรถนะเช งว ชาช พ สมรรถนะสากลและท กษะช ว ต ๒. พ ฒนาบ คลากรสาธารณส ขให ม ความร ความสามารถในการปฏ บ ต งานอย างม ประส ทธ ภาพ ๓. สร างสมรรถนะงานว จ ยและผลงานทางว ชาการอ นๆ เพ อพ ฒนาองค ความร ในสาขาว ชาช พ ๔. ให บร การว ชาการแก ส งคม ๕. ธ ารงร กษา ส งเสร มว ฒนธรรมไทย และภ ม ป ญญาท องถ น

3 เอกล กษณ ของบ ณฑ ต ค ดอย างม ว จารณญาณ บร การอย างเอ ออาทร นโยบายของว ทยาล ยพยาบาลพระปกเกล า จ นทบ ร ๑. บ คลากรท กระด บม ส วนร วมในการพ ฒนางานเพ อให บรรล พ นธก จของว ทยาล ย ๒. บร หารทร พยากรโดยม งเน นประส ทธ ภาพ ๓. พ ฒนาระบบการจ ดการเร ยนการสอนให ม ค ณภาพ สอดคล องก บการปฏ ร ประบบการศ กษา และการปฏ ร ประบบส ขภาพ ๔. พ ฒนาท กษะช ว ตของน กศ กษาด านร างกาย จ ตใจ ส งคมและจ ตว ญญาณ ๕. พ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษาอย างต อเน อง ๖. ส งเสร ม สน บสน นการท าว จ ยและผลงานทางว ชาการของบ คลากร ๗. พ ฒนาบ คลากรท กระด บอย างต อเน องให ม ค ณภาพ ค ณธรรมและอย ร วมก นอย างม ความส ข ๘. พ ฒนาอาคารสถานท และส งอ านวยความสะดวกท ส งเสร มการเร ยนร ๙. สน บสน น และส งเสร มการให บร การว ชาการแก ส งคมและสาธารณส ขสาธ ต ๑๐. ส งเสร มและท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมไทยและอน ร กษ ส งแวดล อม นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ๑. จ ดการศ กษาตามระบบบร หารงานค ณภาพให ม ประส ทธ ภาพอย างต อเน อง ๒. พ ฒนากระบวนการเร ยนการสอนเพ อให เก ดการค ดอย างม ว จารณญาณ ม ค ณธรรม จร ยธรรม รวมท งอย ร วมก บผ อ นอย างม ความส ข ๓. ส งเสร มการพ ฒนาความร ความสามารถของบ คลากรในกระบวนการจ ดการเร ยนการสอน อย างต อเน อง ๔. บ คลากรในองค กรท กคน ม ส วนร วมในระบบบร หารงานค ณภาพเพ อการพ ฒนาค ณภาพ บ ณฑ ต ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ๒ ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา ระบบในการด าเน นการประก นค ณภาพ ว ทยาล ยพยาบาลพระปกเกล า จ นทบ ร ก าหนด ข นตอนการด าเน นการประกอบด วย 3 ข นตอนหล ก ด งน ๑. ข นตอนการจ ดท าเพ อให บรรล ตามเกณฑ มาตรฐาน ๒. ข นตอนควบค มค ณภาพและการตรวจสอบค ณภาพ ๓. ข นตอนการประเม นค ณภาพ โดยแต ละข นตอน ม การด าเน นงานในข นตอนย อย ด งน

4 ๑. ข นตอนการจ ดท าแผนเพ อให บรรล ตามเกณฑ มาตรฐาน ๓ ศ กษามาตรฐาน องค ประกอบ ต วช ว ด ท เก ยวข องก บการด าเน นการประก นค ณภาพ ส งเสร มความเข าใจ มาตรฐาน องค ประกอบ ต วช ว ด ท เก ยวข องก บการด าเน นการประก นค ณภาพ ก าหนดความร บผ ดชอบ มาตรฐาน องค ประกอบ และต วช ว ด ตามล กษณะงานท ร บผ ดชอบ จ ดท าแผนปฏ บ ต การท ตอบสนองมาตรฐาน องค ประกอบและต วช ว ด พ จารณาแผน N Y ด าเน นการตามแผนปฏ บ ต การ ต ดตามผลการด าเน นการตามแผนเป นระยะ ต ดตามผลการด าเน นงานตาม มาตรฐาน องค ประกอบและต วช ว ด

5 ๒. ข นตอนควบค มค ณภาพและการตรวจสอบค ณภาพ ๔ การก าหนดผ ร บผ ดชอบต วช ว ดตามล กษณะ งานท ฝ าย ภาค งานร บผ ดชอบ การก าหนดเป าหมายการด าเน นงาน ขององค กร พ จารณาเป าหมายองค กร ฝ าย ภาค งานก าหนดโครงการ ก จกรรม เพ อให บรรล เป าหมายองค กร ฝ ายแผนฯ ร วมก บฝ าย ภาค งานต ดตาม การ ด าเน นโครงการก จกรรมท กไตรมาส ฝ ายแผนฯ สร ปรายงานผลการด าเน นโครงการ ก จกรรม รายงานต อกรรมการบร หาร พ จารณาการบรรล เป าหมายองค กร N Y ฝ าย ภาค งาน จ ดท ารายงานการประเม นตนเอง

6 ๕ ๓. ข นตอนการประเม นค ณภาพ แต งต งคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน ส งเสร มความร ความเข าใจและท กษะ การประเม นค ณภาพภายใน ฝ าย ภาค งาน จ ดท ารายงานการประเม นตนเอง การประเม นค ณภาพภายในระหว าง ฝ ายและ ภาคว ชา ฝ ายแผนและประก นค ณภาพรวบรวมข อม ลเพ อ จ ดท ารายงานการประเม นตนเองของว ทยาล ย การตรวจประเม นค ณภาพจากคณะกรรมการภายนอก ของหน วยงานท เก ยวข อง (สบช ม.บ รพา สมศ.)

7 ๖ กลไกในการส งเสร มการประก นค ณภาพการศ กษา การส งเสร มการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษาว ทยาล ยใช กลไกเพ อให การด าเน นการ ข บเคล อน ด าเน นการไปได อย างต อเน องประกอบด วยกลไกหล ก ๔ กลไก ด งน ๑. การให ม หน วยงานร บผ ดชอบตามโครงสร างท ช ดเจน การม หน วยงานท ร บผ ดชอบการ ประก นค ณภาพการศ กษา ระด บงานหน งงานท ร บผ ดชอบโดยรองผ อ านวยการ ท าให การข บเคล อนงานน ม ความเช อมโยงท งระด บบร หารและระด บปฏ บ ต การ รวมท งการ ม คณะกรรมการท มาจากท กภาคว ชาท าให การประสานงานเพ อความเข าใจและการ ด าเน นการเป นไปอย างท วถ ง ๒. การส งเสร มความร ความเข าใจอย างต อเน องและท นก บการเปล ยนแปลง เป นผลจาก การด าเน นการของหน วยงานท ร บผ ดชอบท ไวต อการเปล ยนแปลงของต วช ว ดต างๆ และส งเสร มความร ความเข าใจท ถ กต อง จ งท าให ผ ท ร บผ ดชอบงานต างๆ เร ยนร และ ปร บกระบวนการท างานได อย างท นท วงท และตอบสนองต อการเปล ยนแปลงของ ต วช ว ด ๓. การก าหนดความร บผ ดชอบมาตรฐาน องค ประกอบ และต วช ว ดตามล กษณะงานท ร บผ ดชอบ เป นกลไกท ส าค ญเพราะการร บผ ดชอบองค ประกอบ และต วช ว ดท ตรงก บ งานท ร บผ ดชอบท าให การด าเน นงานต างๆ ม ท ศทางท ช ดเจนและผ ท ร บผ ดชอบ สามารถบร หารจ ดการภาระงานต างๆ ได อย างม ประส ทธ ภาพ นอกจากน การกระจาย งานต างๆ ท คณาจารย ม ส วนร วมในการสร างผลงานขององค กรลงระด บภาคว ชาเป น การส งเสร มให คณาจารย ร วมร บผ ดชอบเป าหมายขององค กรอย างช ดเจน ๔. การใช เกณฑ ภาระงาน เพ อส งเสร มการม ส วนร วมด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา อย างเป นร ปธรรม เป นกลไกท ท าให เก ดการม ส วนร วมในการด าเน นการประก น ค ณภาพ แล วสามารถเช อมโยงก บการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการได ด วย

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

มาตรฐานท ๑ การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ

มาตรฐานท ๑ การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ มาตรฐานท ๑ การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ คาอธ บายมาตรฐาน การบร หารจ ดการองค การส ความเป นเล ศ หมายถ ง การดาเน นงานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา เพ อให บรรล ตามเป าหมาย โดยม งเน นการสร างและพ ฒนากระบวนการบร

More information

บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ

บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ 9 บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ 2.1 ระบบประก นค ณภาพการศ กษาว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญม การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพโดยอาศ ยแนวความค ดท

More information

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554

การจ ดการความร (Knowledge Management: KM) แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) 1) ช อเร อง/แนวปฏ บ ต ท ด แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices)ในงานด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 2) หน วยงาน คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 3) ห วหน าหน

More information

ส วนท ๒ การบร หารหล กส ตร

ส วนท ๒ การบร หารหล กส ตร ส วนท ๒ การบร หารหล กส ตร สาระสาค ญของหล กส ตร ๑.๑ ปร ชญา สถาบ นพระบรมราชชนก ม ความเช อว าการพยาบาลเป นปฏ ส มพ นธ ระหว างพยาบาลก บผ ใช บร การบน พ นฐานการด แลแบบเอ ออาทร (Caring) ประกอบด วยความเอ ออาทรเช

More information

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา คร งน... เราจะได เร ยนร อะไรก น... การประก นค ณภาพการศ กษาค ออะไร ท าไมต องประก นค ณภาพการศ กษา

More information

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน

นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน นโยบายการก าก บด แลองค การท ด มหาว ทยาล ยราชภ ฎอ ดรธาน ค าน า เพ อให เป นไปตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทยพ ทธศ กราช 2550 และพระราช กฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9

นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. 2559 นโยบายสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕9 การศ กษาข นพ นฐานเป นการศ กษาเร มแรกของคนในชาต ด งน น เพ อให การศ กษา ข นพ

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556-2560) ฉบ บปร บปร งคร งท 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556-2560) ฉบ บปร บปร งคร งท 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2556-2560) ฉบ บปร บปร งคร งท 1 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง ก ค าน า การบร หารงานคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง ให ประสบความส

More information

ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา

ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา -๑- ย ทธศาสตร ในการจ ดการศ กษาป การศ กษา ๒๕๕๖ ๒๕๕๙ โรงเร ยนจ ฬาภรณราชว ทยาล ย นครศร ธรรมราช ส ป แห งการสร างค ณภาพการศ กษา ว ส ยท ศน เป นโรงเร ยนท จ ดการศ กษาส าหร บน กเร ยนท ม ความสามารถพ เศษด านคณ ตศาสตร

More information

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558

แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 แผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ พ.ศ. 2555 2558 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คำนำ การจ ดท าแผนย ทธศาสตร แผนกลย ทธ ของส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏร าไพพรรณ

More information

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพของโรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพของโรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒ ๒๕ ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพของโรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒ ๑. การบร หารจ ดการศ กษา โรงเร ยนส ราษฎร ธาน ๒ แบ งโครงสร างการบร หารงานเป น ๔ กล มงาน ได แก กล ม บร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณและงานบ คคล กล มบร หารท

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

สร ปค าบรรยาย เร อง พ.ร.บ.การศ กษาแห งชาต พ.ศ

สร ปค าบรรยาย เร อง พ.ร.บ.การศ กษาแห งชาต พ.ศ สร ปค าบรรยาย เร อง พ.ร.บ.การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 การประก นค ณภาพการศ กษา กรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต และจรรยาบรรณว ชาช พคร โดย ผ ช วยศาสตราจารย ดร.อ ไรพรรณ เจนวาณ ชยานนท ว นอ งคารท 12 ก

More information

มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O<

มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O< มาร จ ก รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ (PMQA) ก นด กว า >O< ท มาของ PMQA PMQA ย อมาจาก Public Sector Management Quality Award ภาษาไทยเร ยกว า รางว ลค ณภาพการบร หารจ ดการภาคร ฐ ซ งประเทศไทยโดยส าน กงาน

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ส งเสร มการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต 5 ด าน ว ทยาล ยแม ฮ องสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ป การศ

แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ส งเสร มการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต 5 ด าน ว ทยาล ยแม ฮ องสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ป การศ แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ส งเสร มการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต 5 ด าน ว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ส งเสร มการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค

More information

แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา ป การศ กษา ๒๕๕๔

แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา ป การศ กษา ๒๕๕๔ แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา ป การศ กษา ๒๕๕๔ ว ทยาล ยสารพ ดช างพระนครศร อย ธยา สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการพ ฒนาค ณภาพการประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 1.1 แนวค ด งานว ชาการเป นงานซ งเก ยวก บการพ ฒนาและปร บปร งแก ไขการเร ยนการสอน ให ม ประส ทธ ภาพตรงตามเป าหมายของการศ กษา เช น การจ ดโปรแกรมการเร ยนการสอน โครงการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา

องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา ๑๑๕ องค ประกอบและด ชน ประเม นค ณภาพการศ กษา องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ สถาบ นอ ดมศ กษาต องให ความส าค ญก บการบร หารจ ดการ โดยม สภามหาว ทยาล ยท าหน าท ในการก าก บด แลการท างานของสถาบ นการศ กษาให

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนย ทธศาสตร สาขาว ชาเทคน คการแพทย พ.ศ. 2552-2556 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา 1 ค าน า สาขาว ชาเทคน คการแพทย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

More information

๗.๑.๑ ๑ พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ย

๗.๑.๑ ๑ พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ย องค ประกอบท ๗ การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท ๗.๑ : ภาวะผ น าของสภาว ทยาเขตและผ บร หารท กระด บของมหาว ทยาล ย ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ ช วงเวลาข อม ล : ป การศ กษา เกณฑ มาตรฐาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

More information