บทสร ปส าหร บผ บร หาร

Size: px
Start display at page:

Download "บทสร ปส าหร บผ บร หาร"

Transcription

1 บทสร ปส าหร บผ บร หาร คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ในฐานะสถาบ นอ ดมศ กษาเพ อการ พ ฒนาท องถ น โดยพ นธก จหล กของคณะคร ศาสตร ค อ การผล ตบ ณฑ ต พ ฒนาคร และบ คลากร ทางการศ กษา ส งเสร มการว จ ยทางการศ กษา บร การทางว ชาการแก ส งคม ส บสานศ ลปะและ ว ฒนธรรมของไทย ได เห นความส าค ญของการว จ ยและพ ฒนานว ตกรรมเคร อข ายความร วมม อ ด านการเร ยนร ของคร และบ คลากรทางการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน ซ งผลการว จ ยจะท า ให เก ดเคร อข ายการเร ยนร ของคร และบ คลากรทางการศ กษา โดยความร วมม อระหว างคณะ คร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ซ งเป นแม ข าย ก บสถานศ กษาในท กระด บ การศ กษาส าน กงานเขตพ นท การศ กษาองค กรปกครองส วนท องถ น ภาคเอกชน และช มชน ซ ง ผลจากการว จ ยและพ ฒนา ภายใต การสน บสน นในท กด านจากส าน กมาตรฐานการศ กษาและ พ ฒนาการเร ยนร ส าน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา โดยม งหว งท จะได แนวทาง และนว ตกรรม เคร อข ายเป นแนวทางปฏ บ ต ท ด (Good Practices) ท เก ดจากการว จ ยแบบร วมค ด ร วมสร าง ร วมปร บปร ง และร วมพ ฒนา ของท กฝ าย ตลอดจนองค ความร ท ได สามารถน าไปขยายผล และ จ ดท าเป นข อเสนอแนะเช งนโยบายน าเสนอแก ต นส งก ด และผ เก ยวข องเพ อใช ในการข บเคล อน การจ ดการศ กษาเพ อการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนสนองตามเจตนารมณ ของร ฐธรรมน ญแห ง ราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2550 และของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ เพ อให ผ เร ยนเป นพลเม องท ม ค ณภาพออกส ส งคมต อไป ว ตถ ประสงค ของการว จ ย เพ อพ ฒนาร ปแบบการบร หารจ ดการเคร อข ายการเร ยนร ในพ นท โดยม ว ตถ ประสงค ย อย ด งน 1. ศ กษาองค ความร การพ ฒนาเคร อข ายการเร ยนร เพ อพ ฒนาเป นกรอบแนวค ดในการ ด าเน นงานจ ดต งและพ ฒนาเคร อข ายการเร ยนร ในพ นท 2. พ ฒนาร ปแบบการบร หารจ ดการเคร อข ายการเร ยนร ในพ นท สร ปผลการว จ ย 1. ได องค ความร การพ ฒนาเคร อข ายการเร ยนร เพ อพ ฒนาเป นกรอบแนวค ดในการ ด าเน นงานจ ดต งและพ ฒนาเคร อข ายการเร ยนร ในพ นท ซ งเป นร ปแบบท บ รณาการกระบวนการ ปฏ ส มพ นธ ในเคร อข ายแบบม ส วนร วมเพ อพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน (TCID) ร ปแบบการเช อมโยง ของเคร อข ายต อเคร อข าย และร ปแบบการจ ดการความร โมเดลปลาท เป นกรอบแนวค ด

2 2. หล งการว พากษ ร ปแบบจากข อ 1 โดยผ ทรงค ณว ฒ และผ เก ยวข อง ได ร ปแบบการ บร หารจ ดการเคร อข ายการเร ยนร ในพ นท ท ประกอบด วยกระบวนการปฏ ส มพ นธ ในเคร อข าย การเร ยนร เพ อพ ฒนาผ เร ยนแบบ TCID ค อ ร วมค ด (T: Thinking Together) ร วมสร าง (C: Constructing Together) ร วมปร บปร ง (I: Improving Together) และร วมพ ฒนา (D: Developing Together) และการร วมร บประโยชน จากการเป นเคร อข ายร วมก น โดยม การพ ฒนา เคร อข ายการเร ยนร ด วยกระบวนการ 4 ข นตอน ค อ ข นท 1 การว เคราะห จ ดอ อน ข นท 2 การ วางแผนร วมก น ข นท 3 การปฏ บ ต การร วมก น และข นท 4 การแลกเปล ยนเร ยนร ฃ อเสนอแนะท วไป 1. ควรให ม การจ ดต งเคร อข ายระหว างหน วยงาน เพ อประโยชน ในการพ ฒนาการเร ยนร ของสถานศ กษา โดยการน าของหน วยงานต นส งก ดให การสน บสน นท งด านการพ ฒนาองค ความร และการประสานงานให สามารถจ ดต งระหว างหน วยงาน 2. ควรส งเสร มให สมาช กในเคร อข ายเก ดว ฒนธรรมการท างานแบบม ส วนร วมโดยใช กระบวนการปฏ ส มพ นธ แบบม ส วนร วม 3. ควรส งเสร มให ม การเผยแพร ผลการพ ฒนาร ปแบบการบร หารจ ดการเคร อข ายการ เร ยนร ในพ นท ให สถานศ กษาอ นและผ สนใจได ศ กษาและน าไปประย กต ใช ข อเสนอแนะเพ อการว จ ย ควรม การด าเน นการทดลองใช ร ปแบบการบร หารจ ดการเคร อข ายการเร ยนร ในพ นท ใน ระยะท 2 เพ อด าเน นการให ครบวงจรตามร ปแบบ สามารถปร บปร ง เผยแพร และประย กต ใช ก บ เคร อข ายการเร ยนร ในพ นท ท ม บร บทใกล เค ยงก น

3 สารบ ญ หน า บทท 1 บทน า...1 ความเป นมาและความส าค ญของการว จ ย...1 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย...5 ความส าค ญของการว จ ย...5 ขอบเขตของการว จ ย...6 แนวค ดการว จ ยและพ ฒนา...6 น ยามศ พท เช งปฏ บ ต การ...8 บทท 2 วรรณกรรมท เก ยวข อง 9 แนวค ดเก ยวก บเคร อข าย...9 การด าเน นงานเน นกระบวนการปฏ ส มพ นธ ในเคร อข ายแบบม ส วนร วมเพ อพ ฒนา ค ณภาพผ เร ยน (TCID)...12 เคร อข ายการร วมม อระหว างป จเจก / กล ม / องค กร...13 การจ ดการความร...14 บทท 3 ว ธ ด าเน นการว จ ย...18 บทท 4 ผลการว เคราะห ข อม ล...22 ตอนท 1 การว เคราะห องค ความร การพ ฒนาเคร อข ายการเร ยนร และบร บทโรงเร ยน..22 ตอนท 2 การพ ฒนาร ปแบบการบร หารจ ดการเคร อข ายการเร ยนร ในพ นท...26 บทท 5 สร ปผล อภ ปราย และข อเสนอแนะ...30 ว ตถ ประสงค ของการว จ ย...30 การด าเน นการว จ ย...30 สร ปผลการว จ ย.31 อภ ปรายผล...31 ข อเสนอแนะท วไป...32 ข อเสนอแนะเพ อการว จ ย...32 บรรณาน กรม...33 ภาคผนวก...35

4 สารบ ญตาราง ตารางท หน า 1 แผนการด าเน นงานในระยะท

5 สารบ ญภาพ ภาพท หน า 1 ร ปแบบการบร หารจ ดการเคร อข ายการเร ยนร ในพ นท การเช อมโยงของป จเจกต อป จเจก การเช อมโยงของป จเจกต อกล ม การเช อมโยงของกล มต อกล ม การเช อมโยงของเคร อข ายต อเคร อข าย ร ปแบบการจ ดการเร ยนร โมเดลปลาท ร ปแบบการบร หารจ ดการเคร อข ายในพ นท ท เป นจ ดเร มของการด าเน นงาน การด าเน นการว จ ยระยะท 1 (ป งบประมาณ 2552) การด าเน นการว จ ยระยะท 2 (ป งบประมาณ 2553) ร ปแบบการบร หารจ ดการเคร อข ายการเร ยนร ในพ นท ท ได จากการว เคราะห เอกสาร และบร บทโรงเร ยน ร ปแบบการบร หารจ ดการเคร อข ายการเร ยนร ในพ นท หล กจากการว พากษ...28

ว ส ยท ศน ในการบร หารคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ -------------------------------

ว ส ยท ศน ในการบร หารคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ------------------------------- 1 ว ส ยท ศน ในการบร หารคณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ------------------------------- ว ส ยท ศน ในการพ ฒนาคณะคร ศาสตร เป นองค กรค ณภาพเพ อเป นผ นาในการผล ต การพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา ส ว ชาช

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แนวทางการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร การศ กษาข นพ นฐานแนวใหม (ท นสน บสน นการว จ ยคณะกรรมการสภาว จ ยแห งชาต สาขาการศ กษา)

แนวทางการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร การศ กษาข นพ นฐานแนวใหม (ท นสน บสน นการว จ ยคณะกรรมการสภาว จ ยแห งชาต สาขาการศ กษา) แนวทางการพ ฒนาและบร หารหล กส ตร การศ กษาข นพ นฐานแนวใหม (ท นสน บสน นการว จ ยคณะกรรมการสภาว จ ยแห งชาต สาขาการศ กษา) คณะน กว จ ย อรอ มา เจร ญส ข มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ส ภาพร โกเฮงก ล สาน กงานเลขาธ

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5

แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5 แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5 แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค บทนา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

ข อ 1. เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ด

ข อ 1. เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการม ธยมศ กษาตอนต น จ งหว ด 5 แนวทางการจ ดโครงสร างการบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาค ณภาพในระด บเขตพ นท การศ กษา เคร อข ายส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการม ธยมศ กษาตอนต น/ตอนปลาย จ งหว ด (ปร บปร ง พ.ศ.2554) ส บเน องจากการปร บโครงสร างเขตพ นท

More information

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน

ว ตถ ประสงค ของการด าเน นงาน ข อเสนอการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาแนวทางการส งเสร มเคร อข ายการว จ ยทาง ในการข บเคล อนการว จ ยและพ ฒนา พ นท ด าเน นการท 10 ภาคเหน อตอนล าง หล กการและเหต ผล ส บเน องจากนโยบายของคณะร ฐมนตร ฯพณฯ พลเอก ประย

More information

แนวทางการปฏ บ ต ท ด (Best practice) ด านการจ ดการความร ด านงานว จ ยและการพ ฒนาน กศ กษา ในพ นท อ.สามโคก จ.ปท มธาน

แนวทางการปฏ บ ต ท ด (Best practice) ด านการจ ดการความร ด านงานว จ ยและการพ ฒนาน กศ กษา ในพ นท อ.สามโคก จ.ปท มธาน แนวทางการปฏ บ ต ท ด (Best practice) ด านการจ ดการความร ด านงานว จ ยและการพ ฒนาน กศ กษา ในพ นท อ.สามโคก จ.ปท มธาน การดาเน นการเร องของการจ ดการความร (Knowledge Management) ม เป าหมายเพ อให เก ด การจ ดการความร

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

หน า ๒๒ เล ม ๑๒๗ ตอนท ๒๓ ก ราชก จจาน เบกษา ๒ เมษายน ๒๕๕๓ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓

หน า ๒๒ เล ม ๑๒๗ ตอนท ๒๓ ก ราชก จจาน เบกษา ๒ เมษายน ๒๕๕๓ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ หน า ๒๒ กฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. ๒๕๕๓ อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา ๕ แห งพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ งแก ไขเพ มเต มโดยพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต (ฉบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา

บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา บทท ๒ การประก นค ณภาพการศ กษา ๑. ความจ าเป นของการประก นค ณภาพการศ กษา ภารก จหล กท สถาบ นอ ดมศ กษาไทยจะต องปฏ บ ต ม ๔ ประการ ค อ การจ ดการเร ยน การสอน การว จ ย การให บร การทางว ชาการแก ส งคม และการท าน

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1 สร ปผลการดาเน นงานโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาก บบ คลากรสายงานต างๆ คร งท 3 เคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาพบผ ร บผ ดชอบงานว ชาการ/งานหล กส ตร โดย งานประก นค ณภาพการศ

More information

กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม

กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม กลไก แนวปฏ บ ต การดาเน นงานด านการบร การว ชาการแก ช มชน คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม ส งหาคม พ.ศ. 2556 ก บทสร ปสาหร บผ บร หารหล กส ตร กลไก แนวปฏ

More information

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560)

แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) แผนกลย ทธ ส าน กงานตรวจสอบภายใน ระยะ 5 ป (ป งบประมาณ พ.ศ.2556-2560) ส าน กงานตรวจสอบภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ก นยายน 2555 มต ท ประช มคณะกรรมการบร หารความเส ยงฯ คร งท 4/2555 เม อว นศ กร ท 28 ก นยายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ส าน กเทคโนโลย การศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ส าน กเทคโนโลย การศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ส าน กเทคโนโลย การศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 2 1.บทน า 3 ความเป นมา ส าน กเทคโนโลย การศ กษา เป นหน วยงานท ต งข นตามพระราชกฤษฎ กาการจ ดต งส าน กเทคโนโลย การศ กษา มหาว ทยาล

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ส งเสร มการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต 5 ด าน ว ทยาล ยแม ฮ องสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ป การศ

แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ส งเสร มการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต 5 ด าน ว ทยาล ยแม ฮ องสอน มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ป การศ แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ส งเสร มการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต 5 ด าน ว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา ส งเสร มการเร ยนร ตามกรอบมาตรฐานค

More information

แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย

แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย แผนงานระบบและกลไก บร หารและพ ฒนาคณาจารย ค าน า โรงเร ยนการท องเท ยวและบร การม ว ส ยท ศน ในการม งด าเน นการผล ตบ ณฑ ตให ม ข ดความสามารถ ในการแข งข นในด านการท องเท ยวและการบร การท งในระด บชาต และระด บภ

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ยการจ ดการและนว ตกรรม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 30 ม ถ นายน 2555) ป พ ทธศ กราช 2554 (1 มกราคม 2554 31 ธ นวาคม

More information

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง 1 การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง ป การศ กษา 2 5 5 1 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ม 3 ประการ ค อ 1) เพ อให สถาบ

More information

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา

ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา ก จกรรมตามมาตรฐานงานก จกรรมน กศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระบวนการประก นค ณภาพงานก จกรรมน กศ กษา คร งน... เราจะได เร ยนร อะไรก น... การประก นค ณภาพการศ กษาค ออะไร ท าไมต องประก นค ณภาพการศ กษา

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร โดย คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ย รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร ป การศ กษา 2553 (1 ม ถ นายน 2553 31 พฤษภาคม 2554) ป พ ทธศ กราช 2553 (1 มกราคม 2553 31 ธ นวาคม 2553) ป งบประมาณ 2553

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย [1] แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) ด านการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สาขาว ชาการแพทย แผนไทย แนวปฏ บ ต ท ด ค อ ว ธ ปฏ บ ต หร อข นตอนปฏ บ ต ท ทาให หน วยงานประสบความสาเร จหร อนาไปส ความเป นเล ศตาม เป าหมาย

More information

รายงานผลการด าเน นโครงการ

รายงานผลการด าเน นโครงการ รายงานผลการด าเน นโครงการ การจ ดท าบอร ดประชาส มพ นธ ผลงานว จ ย และก จกรรมต าง ๆ ของคณะพ ฒนาการท องเท ยว ป ๒๕๕๔ โดย รองศาสตราจารย ดร. ว ระพล ทองมา คณะพ ฒนาการท องเท ยว มหาว ทยาล ยแม โจ จ งหว ดเช ยงใหม

More information