รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษา (Self Assessment Report : SAR) มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษา (Self Assessment Report : SAR) มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต"

Transcription

1 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษา (Self Assessment Report : SAR) มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน พฤษภาคม 2556) กล ม ข สถาบ นท เน นระด บปร ญญาตร รายงาน ณ ว นท 2 ก นยายน 2556 เว บไซต : http : // qa.pkru.ac.th โทรศ พท / โทรสาร , ต อ 1210 งานประก นค ณภาพการศ กษา กองนโยบายและแผน ส าน กงานอธ การบด

2

3 ค าน า รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ประจ าป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน พฤษภาคม 2556) ฉบ บน จ ดท าข นเพ อรายงานต อส าน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษา (สกอ.) ซ งประกอบไปด วยต วบ งช ท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาก าหนด ประกอบด วยต วบ งช ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) 9 องค ประกอบ 23 ต วบ งช และส าน กงานร บรองมาตรฐานและ ประเม นค ณภาพการศ กษา(องค การมหาชน) (สมศ.) ซ งแบ งเป น 4 กล ม 6 ด าน 18 ต วบ งช นโยบายร ฐบาล สถานศ กษา 3 ด จ านวน 2 ต วบ งช และต วบ งช เพ มเต มตามอ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ยจ านวน 1 ต วบ งช มหาว ทยาล ยได จ ดรวบรวมและเร ยงใหม รวมต วบ งช ท งหมด 46 ต วบ งช การจ ดท ารายงานการประเม นตนเองฉบ บน ได ร บความร วมม อร วมใจอย างด จากท กหน วยงานใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โดยหน วยงานต างๆ ได จ ดท ารายงาน การประเม นตนเองและร บประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในจากคณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บหน วยงาน และน าผลการประเม นของ ท กหน วยงานมาส งเคราะห เป นภาพรวมของมหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตขอขอบค ณคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน ท กท าน โดยเฉพาะอย างย ง คณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน ระด บสถาบ น ท ได ให ความอน เคราะห ช วยประเม นค ณภาพการศ กษา น บว า เป นการสะท อนภาพของมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตเป นอย างด เพ อน าไปส การพ ฒนาระบบค ณภาพ และมาตรฐาน การศ กษาของมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตต อไป (ผศ.ดร.ประภา กาหย ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต

4

5 ค สารบ ญ เร อง หน า ค าน า... ก สารบ ญ... ค บทสร ปผ บร หาร... จ ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต... 1 ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น 1 ส ญล กษณ ประจ ามหาว ทยาล ย 2 ส ประจ ามหาว ทยาล ย 2 ดอกไม ประจ ามหาว ทยาล ย 2 ปร ชญา 3 มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตเป นสถาบ นอ ดมศ กษาระด บสากลเพ อการพ ฒนาอย างย งย น ของส งคม ช มชน และท องถ น 3 ว ส ยท ศน 3 พ นธก จ 3 กล มสถาบ น 4 กล มสาขาว ชา 4 โครงสร างการบร หารการจ ดการ 4 รายช อผ บร หาร กรรมการบร หาร กรรมการสภามหาว ทยาล ยช ดป จจ บ น 6 จ านวนหล กส ตรท เป ดสอนท งหมด ป การศ กษา 2555 จ าแนกตามคณะ 7 จ านวนบ คลากร 11 จ านวนน กศ กษา 12 งบประมาณ 12 สภาพทางกายภาพ 13 ส วนท 2 ผลการปร บปร งตามผลการประเม นในป การศ กษา ส วนท 3 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพภายในเท ยบก บเกณฑ ในป การศ กษา องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ 23 องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต 35 องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา 73 องค ประกอบท 4 การว จ ย 81 องค ประกอบท 5 การบร การทางว ชาการแก ส งคม 114 องค ประกอบท 6 การท าบ าร งศ ลปะและว ฒธรรม 148 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ 165 องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ 188

6 ง องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ 193 องค ประกอบท 10 นโยบายร ฐบาลสถานศ กษา 3 ด (3D) 202 ส วนท 4 สร ปผลการประเม น ตาราง ส 1 ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ 206 ตาราง ส 2. ผลการประเม นตนเองตามองค ประกอบค ณภาพ 209 ตาราง ส 3. ผลการประเม นตนเองตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา 210 ตาราง ส 4. ผลการประเม นตนเองตามม มมองด านการบร หารจ ดการ 211 ตาราง ส 5. ผลการประเม นตนเองตามมาตรฐานสถาบ นอ ดมศ กษา 212 ส วนท 5 จ ดแข ง/แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดควรพ ฒนา/ข อเสนอแนะในการปร บปร งและแนวการปฏ บ ต ท ด / นว ตกรรรม องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ 213 องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต 214 องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา 215 องค ประกอบท 4 การว จ ย 215 องค ประกอบท 5 การบร การทางว ชาการแก ส งคม 216 องค ประกอบท 6 การท าบ าร งศ ลปะและว ฒธรรม 217 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ 218 องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ 219 องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ 219 ข อเสนอแนะภาพรวม 220 ภาคผนวก ภาคผนวก ก ข อม ลพ นฐานป การศ กษา 2555 (กล ม ข สถาบ นท เน นระด บปร ญญาตร ) 224

7 จ บทสร ปผ บร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตต งอย ณ เลขท 21 หม ท 6 ถนนเทพกระษ ตร ต าบลร ษฎา อ าเภอเม อง จ งหว ด ภ เก ต บนท ด นเน อท ประมาณ 354 ไร 78 ตารางวา ซ งเป นท ด นขององค การบร หารส วนจ งหว ดภ เก ต 78 ไร ท ด นท ได ร บบร จาคจากข นเล ศโภคาร กษ และทายาท 273 ไร และได ร บบร จาคจากนายโสภณ เอกวาน ช 3 ไร 78 ตารางวา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต เด มช อว า ว ทยาล ยคร ภ เก ต เก ดจากกระทรวงศ กษาธ การม โครงการจ ดต งว ทยาล ย คร ในส วนภ ม ภาคเพ มอ ก 3 แห ง เพ อให การผล ตคร และบ คลากรทางการศ กษาเป นไปตามนโยบายและเป าหมายของ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 3 ( ) ในส วนท เก ยวก บการพ ฒนาการศ กษา ว ทยาล ยคร ภ เก ตได ร บสถาปนาข น เม อว นท 9 ม ถ นายน พ ทธศ กราช 2514 และกระทรวงศ กษาธ การได ประกาศต งว ทยาล ยคร ภ เก ต เม อว นท 14 ม ถ นายน พ ทธศ กราช 2514 ม นายฉลอง ภ รมย ร ตน เป นผ อ านวยการ ป การศ กษา 2518 ได ร บการยกฐานะเป นว ทยาล ยคร ตามพระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร พ ทธศ กราช 2518 ต อมา ในว นท 14 ก มภาพ นธ พ ทธศ กราช 2535 พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงพระกร ณาโปรดเกล าฯ พระราชทานนามว ทยาล ยคร ใหม ว า สถาบ นราชภ ฏ ว ทยาล ยคร ภ เก ตจ งได เปล ยนช อเป น สถาบ นราชภ ฏภ เก ต และ ตามพระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏ พ.ศ.2538 และเม อว นท 14 ม ถ นายน พ ทธศ กราช 2547 พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏได ประกาศในราชก จจา น เบกษา เล ม 121 ตอนพ เศษ 23 ก และม ผลบ งค บใช เม อว นท 15 ม ถ นายน พ ทธศ กราช2547 ท าให สถาบ น ราชภ ฏท วประเทศ เปล ยนสถานภาพเป นมหาว ทยาล ย เป นน ต บ คคลและม อ สระในการบร หารจ ดการด านต างๆ เป นแหล งความร และท พ งของท องถ น รวมท งเพ มข ดความสามารถในการแข งข นทางการศ กษาของประเทศ ม พ นธก จหล กในการสร างโอกาสทางการศ กษา สร างระบบการจ ดการศ กษาระด บ อ ดมศ กษาท ม ค ณภาพและม ประส ทธ ภาพ สร างองค ความร เพ อเพ มความเข มแข งให ก บช มชนท องถ น มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตเป นสถาบ นอ ดมศ กษาอ ดมศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ น ด งปร ชญาท ว ามหาว ทยาล ย ราชภ ฏราชภ ฏภ เก ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตเป นสถาบ นอ ดมศ กษาระด บสากลเพ อการพ ฒนาอย างย งย น ของ ส งคม ช มชน และท องถ น และก าหนดว ส ยท ศน ท ว า มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตเป นสถาบ นอ ดมศ กษาระด บสากล ในท องถ น ให บร การทางการศ กษาและว จ ยท ม ค ณภาพโดยม งเน นการพ ฒนาค ณภาพช ว ต การท องเท ยว เทคโนโลย สารสนเทศ การจ ดการส งแวดล อมและการอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม ค ณภาพ เสร มสร างส งคมสมานฉ นท ส บสานภ ม ป ญญาไทย ว จ ยและพ ฒนาท องถ น มหาว ทยาล ยจ งก าหนดพ นธก จ ด งน 1. ให การศ กษา ส งเสร มว ชาการและว ชาช พช นส ง ท สอดคล องก บบร บทของท องถ น เพ อตอบสนองความ การของช มชน ท องถ น ส งคม และพ ฒนาส ระด บสากล โดยม งเน นค ณภาพว ชาการส ความเป นเล ศด านการพ ฒนา ค ณภาพช ว ต การท องเท ยว เทคโนโลย สารสนเทศ 2. ศ กษา ว จ ย พ ฒนา และเผยแพร องค ความร ด านการพ ฒนาค ณภาพช ว ต การท องเท ยว และส งแวดล อม บนพ นฐานของภ ม ป ญญาท องถ น ภ ม ป ญญาไทย และภ ม ป ญญาสากล 3. ให บร การว ชาการแก ส งคม ผล ต พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม ค ณภาพ และมาตรฐาน เหมาะสมก บว ชาช พช นส ง

8 ฉ 4. อน ร กษ ฟ นฟ ศ ลปว ฒธรรมท องถ น 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ เพ มข ดความสามารถของบ คลากร จ ดหาทร พยากรและเทคโนโลย ท ท นสม ย และสอดคล องก บท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ย ด งน นเพ อให การด าเน นงานของมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตปฏ บ ต ตามพ นธก จให ม ค ณภาพและ ประส ทธ ภาพ เป นท เช อถ อของท องถ นและส งคมส วนรวม มหาว ทยาบ ยจ งได จ ดการด าเน นการประก นค ณภาพ การศ กษา ซ งประกอบด วย ระบบควบค ม ระบบการตรวจสอบ ระบบการประเม นค ณภาพการศ กษา ในป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต มหาว ทยาล ยได ประเม นตนเองตามแนวทางของส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) 9 องค ประกอบ 23 ต วบ งช และส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม น ค ณภาพการศ กษา(องค การมหาชน) (สมศ.) ซ งแบ งเป น 4 กล ม 6 ด าน 18 ต วบ งช นโยบายร ฐบาลสถานศ กษา 3 ด จ านวน 2 ต วบ งช และต วบ งช เพ มเต มตามอ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ยจ านวน 1 ต วบ งช มหาว ทยาล ยได จ ดรวบรวม และเร ยงใหม รวมต วบ งช ท งหมด 46 ต วบ งช โดยผลการประเม นคะแนนเท าก บ 4.49 จ ดอย ในระด บด แยกผลการด าเน นงานด านป จจ ยน าเข าในระด บ ด ได คะแนน 3.65 ด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 4.83 และด านผลผล ตอย ในระด บด ได คะแนน 4.30 โดยแยกเป นแต ละองค ประกอบด งน องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนในภาพรวมได คะแนนเฉล ย 5.00 อย ในระด บด มากโดยม ผลการด าเน นการด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนนเฉล ย 5.00 องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านการผล ตบ ณฑ ตในภาพรวมได คะแนนเฉล ย 4.13 อย ใน ระด บด โดยม ผลการด าเน นงานด านป จจ ยน าเข าในระด บพอใช ได คะแนน 3.22 ด านกระบวนการอย ในระด บด ได คะแนน 4.50 และด านผลผล ตอย ในระด บด ได คะแนน 4.34 องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านก จกรรมพ ฒนาน ส ตน กศ กษาในภาพรวม ได คะแนน เฉล ย 5.00 อย ในระด บด มาก โดยม ผลการด าเน นงานด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 5.00 องค ประกอบท 4 การว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านการการว จ ย ในภาพรวมได คะแนนเฉล ย 4.06 อย ใน ระด บด โดยม ผลการด าเน นงานด านป จจ ยน าเข าในระด บด มากได คะแนน 4.95 ด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 5.00 และด านผลผล ตอย ในระด บพอใช ได คะแนน 3.13

9 ช องค ประกอบท 5 การบร การว ชาการแก ส งคม มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านการบร การว ชาการแก ส งคมในภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 5.00 อย ในระด บด มาก โดยม ผลการด าเน นงานด านกระบวนการอย ในระด บด มาก และด านผลผล ตอย ในระด บด มากได คะแนน 5.00 องค ประกอบท 6 การท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านการท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรมในภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 5.00 อย ในระด บด มาก โดยม ผลการด าเน นงานด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 5.00 และด านผลผล ตอย ในระด บด มาก ได คะแนน 5.00 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านการบร หารและการจ ดการในภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 4.84 อย ในระด บด มาก โดยม ผลการด าเน นงานด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 5.00 และด านผลผล ต อย ในระด บด มาก ได คะแนน 4.52 องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านการเง นและงบประมาณโดยภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 5.00 อย ในเกณฑ ระด บด มาก โดยม ผลการด าเน นงานด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 5.00 องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพในภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 4.00 อย ในระด บด โดยม ผลการด าเน นงานด านกระบวนการอย ในระด บด มากได คะแนน 4.00

10 ซ ผลการประเม นในภาพรวมตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการประเม นในภาพรวมตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา โดยในภาพรวมได คะแนนเฉล ย 4.49 อย ในระด บด แยกเป นผลการด าเน นงานด านป จจ ยน าเข าอย ในระด บด ได คะแนน 3.65 ด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 4.78 และด านผลผล ตอย ในระด บด ได คะแนน 3.96 โดยแยกเป นแต ละมาตรฐานด งน มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานตามมาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ตในภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 4.76 อย ในเกณฑ ระด บด มาก โดยเป นผลการด าเน นงานด านผลผล ตอย ในระด บด มาก ได คะแนน 4.76 มาตรฐานท 2 มาตรฐานด านการบร หารจ ดการอ ดมศ กษา 2 ก. มาตรฐานด านธรรมาภ บาลการบร หารการอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานตามมาตรฐานด านธรรมาภ บาลการบร หารการ อ ดมศ กษาในภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 4.78 อย ในระด บด มาก โดยเป นผลการด าเน นงานด านกระบวนการอย ใน ระด บด มาก ได คะแนน 4.86 และด านผลผล ตอย ในระด บด มาด ได คะแนน ข. มาตรฐานด านพ นธก จของการบร หารการอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานตามมาตรฐานด านพ นธก จของการบร หารการ อ ดมศ กษาในภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 4.44 อย ในระด บด โดยเป นผลการด าเน นงานด านป จจ ยน าเข าอย ในระด บด ได คะแนน 3.65 ผลการด าเน นงานด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 4.78 ผลการด าเน นงานด าน ผลผล ตอย ในระด บด ได คะแนน 4.45 มาตรฐานท 3 มาตรฐานด านการสร างและพ ฒนาส งคมฐานความร และส งคมแห งการเร ยนร มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานตามมาตรฐานด านการสร างและพ ฒนาส งคม ฐานความร และส งคมแห งการเร ยนร ในภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 3.88 อย ในระด บด โดยเป นผลการด าเน นงาน ด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 5.00 และผลการด าเน นงานด านผลผล ตอย ในระด บพอใช ได คะแนน 3.13 ผลการประเม นในภาพรวมตามม มมองด านบร หารจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการประเม นในภาพรวมตามม มมองด านบร หารจ ดการ โดยภาพรวมได คะแนนเฉล ย 4.49 อย ในระด บด แยกเป นผลการด าเน นงานด านป จจ ยน าเข าอย ในระด บด ได คะแนน 3.65 ผลการ ด าเน นงานด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 4.83 และผลการด าเน นงานด านผลผล ตอย ในระด บด ได คะแนน 4.30 โดยแยกเป นแต ละด านด งน ด านท 1 ด านน กศ กษาและผ ม ส วนได ส วนเส ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านน กศ กษาและผ ม ส วนได ส วนเส ย ในภาพรวม ได คะแนน เฉล ย 4.83 อย ในเกณฑ ระด บด มาก โดยแยกเป นผลการด าเน นงานด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 4.83 และผลการด าเน นงานด านผลผล ตอย ในระด บด มาก ได คะแนน 4.83

11 ฌ ด านท 2 ด านกระบวนการภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านกระบวนการภายในโดยภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 4.79 อย ในระด บด มาก แยกเป นผลการด าเน นงานด านป จจ ยน าเข าอย ในระด บด มากได คะแนน 5.00 ผลการด าเน นงาน ด านกระบวนการอย ในระด บด มากได คะแนน 4.78 และผลการด าเน นงานด านผลผล ตอย ในระด บ 4.76 ด านท 3 ด านการเง น มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านการเง นในภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 4.98 อย ในระด บด โดยเป นผลการด าเน นงานด านป จจ ยน าเข าอย ในระด บด มาก ได คะแนน 4.95 และผลการด าเน นงานด าน กระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 5.00 ด านท 4 ด านบ คลากร การเร ยนร และนว ตกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านบ คลากร การเร ยนร และนว ตกรรมในภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 3.29 อย ในระด บพอใช โดยแยกเป นผลการด าเน นงานด านป จจ ยน าเข าอย ในระด บต องปร บปร ง ได คะแนน 2.33 ผลการด าเน นงานด านกระบวนการอย ในระด บด มากได คะแนน 5.00 และผลการด าเน นงานด าน ผลผล ตอย ในระด บพอใช ได คะแนน 2.91

12

13 ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตต งอย ณ เลขท 21 หม ท 6 ถนนเทพกระษ ตร ต าบลร ษฎา อ าเภอเม อง จ งหว ด ภ เก ต บนท ด นเน อท ประมาณ 354 ไร 78 ตารางวา ซ งเป นท ด นขององค การบร หารส วนจ งหว ดภ เก ต 78 ไร ท ด นท ได ร บบร จาคจากข นเล ศโภคาร กษ และทายาท 273 ไร และได ร บบร จาคจากนายโสภณ เอกวาน ช 3 ไร 78 ตารางวา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต เด มช อว า ว ทยาล ยคร ภ เก ต เก ดจากกระทรวงศ กษาธ การม โครงการจ ดต งว ทยาล ย คร ในส วนภ ม ภาคเพ มอ ก 3 แห ง เพ อให การผล ตคร และบ คลากรทางการศ กษาเป นไปตามนโยบายและเป าหมายของ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 3 ( ) ในส วนท เก ยวก บการพ ฒนาการศ กษา ว ทยาล ยคร ภ เก ตได ร บสถาปนาข น เม อว นท 9 ม ถ นายน พ ทธศ กราช2514 ซ งตรงก บว นเฉล มฉลองครบรอบ 25 ป การครองราชย ในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช และกระทรวงศ กษาธ การได ประกาศต งว ทยาล ยคร ภ เก ต เม อว นท 14 ม ถ นายน พ ทธศ กราช 2514 ม นายฉลอง ภ รมย ร ตน เป นผ อ านวยการ ป การศ กษา 2518 ได ร บการยกฐานะเป นว ทยาล ยคร ตามพระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร พ ทธศ กราช 2518 โดยม นายฉลอง ภ รมย ร ตน เป นอธ การคนแรก ต อมา ในว นท 14 ก มภาพ นธ พ ทธศ กราช 2535 พระบาทสมเด จพระ เจ าอย ห วทรงพระกร ณาโปรดเกล าฯ พระราชทานนามว ทยาล ยคร ใหม ว า สถาบ นราชภ ฏ ว ทยาล ยคร ภ เก ตจ งได เปล ยนช อเป น สถาบ นราชภ ฏภ เก ต แต โดยน ต น ยไม สามารถใช ช อด งกล าวได เพราะย งอย ภายใต พระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร ด งน นกระทรวงศ กษาธ การจ งได เสนอร างพระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏไปย งสภาผ แทนราษฎรเพ อใช แทน พระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร ซ งม ล าด บข นตอน ด งน ว นท 7 ธ นวาคม พ ทธศ กราช 2537 สมาช กสภาผ แทนราษฎรได ผ าน พระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏ ว นท 16 ธ นวาคม พ ทธศ กราช 2537 ว ฒ สมาช กได ผ านความเห นชอบ พระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏ ว นท 19 มกราคม ล าด บข นตอน ด งน ว นท 7 ธ นวาคม พ ทธศ กราช 2537 สมาช กสภาผ แทนราษฎรได ผ านพระราชบ ญญ ต 2538 พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วได ทรงลงพระปรมาภ ไธยใน และว นท 24 มกราคม พ.ศ.2538 ได ประกาศในราชก จจาน เบกษา ท าให พระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏภ เก ตม ผล บ งค บใช ต งแต ว นท 25 มกราคม พ.ศ.2538 และเม อว นท 14 ม ถ นายน พ ทธศ กราช 2547 พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏได ประกาศในราชก จจา น เบกษา เล ม 121 ตอนพ เศษ 23 ก และม ผลบ งค บใช เม อว นท 15 ม ถ นายน พ ทธศ กราช2547 ท าให สถาบ นราช ภ ฏท วประเทศ เปล ยนสถานภาพเป นมหาว ทยาล ย เป นน ต บ คคลและม อ สระในการบร หารจ ดการด านต างๆ เป น แหล งความร และท พ งของท องถ น รวมท งเพ มข ดความสามารถในการแข งข นทางการศ กษาของประเทศ ม พ นธ ก จหล กในการสร างโอกาสทางการศ กษา สร างระบบการจ ดการศ กษาระด บ อ ดมศ กษาท ม ค ณภาพและม ประส ทธ ภาพ สร างองค ความร เพ อเพ มความเข มแข งให ก บช มชนท องถ น

14 2 รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา 2555 ส ญล กษณ ประจ ามหาว ทยาล ยย ส ญล กษณ ประจ ามหาว ทยาล ยเป นร ปวงร ภายในเป นดวงตราพระราชล ญจกรประจ าพระองค ร ชกาลท 9 ล อมรอบด วยช อของมหาว ทยาล ยท ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ส ของส ญล กษณ ประกอบด วยส ต างๆ จ านวน 5 ส ซ งม ความหมายด งน ส น าเง นน แทนค า ส เข ยว แทนค า ส ทอง แทนค า ส ส ม แทนค า ส ขาว แทนค า ส ประจ ามหาว ทยาล ย สถาบ นพระมหากษ ตร ย ผ ให ก าเน ดและพระราชทานนาม มหาว ทยาล ยย ราชภ ฏ แหล งท ต งของมหาว ทยาล ยราชภ ฏท ง 40 แห ง ในแหล งธรรมชาต และ ส งแวดล อมท สวยงาม ความเจร ญร งเร องทางป ญญา ความร งเร องของศ ลปว ฒนธรรมท องถ นท ก าวไกลใน 40 มหาว ทยาล ย ความค ดอ นบร ส ทธ ของน กปราชญ แห งพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ภ ม พลอด ลยเดช แสด - ด า หมายถ ง เอกล กษณ ของผ จบการศ กษาจากสถาบ นการศ กษาแห งน จ กต องม ความม ร งโรจน ในด านความร ความสามารถในว ทยาการท งปวงและเป นผ อ ท ศตนเพ อร บใช ช ส งคมอย าง แท จร ง ดอกไม ประจ ามหาว ทยาล ย ดอกแคแสด ช อว ทยาศาสตร Spathodea campanulata Beauv.

15 รายงานการประเม นตนเองป การศ กษา ปร ชญา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตเป นสถาบ นอ ดมศ กษาระด บสากลเพ อการพ ฒนาอย างย งย น ของส งคม ช มชน และท องถ น ว ส ยท ศน มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตเป นสถาบ นอ ดมศ กษาระด บสากลในท องถ น ให บร การทางการศ กษาและว จ ยท ม ค ณภาพโดยม งเน นการพ ฒนาค ณภาพช ว ต การท องเท ยว เทคโนโลย สารสนเทศ การจ ดการส งแวดล อมและการ อน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม พ นธก จ 1. ให การศ กษา ส งเสร มว ชาการและว ชาช พช นส ง ท สอดคล องก บบร บทของท องถ น เพ อตอบสนองความ การของช มชน ท องถ น ส งคม และพ ฒนาส ระด บสากล โดยม งเน นค ณภาพว ชาการส ความเป นเล ศด านการพ ฒนา ค ณภาพช ว ต การท องเท ยว เทคโนโลย สารสนเทศ 2. ศ กษา ว จ ย พ ฒนา และเผยแพร องค ความร ด านการพ ฒนาค ณภาพช ว ต การท องเท ยว และส งแวดล อม บนพ นฐานของภ ม ป ญญาท องถ น ภ ม ป ญญาไทย และภ ม ป ญญาสากล 3. ให บร การว ชาการแก ส งคม ผล ต พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม ค ณภาพ และมาตรฐาน เหมาะสมก บว ชาช พช นส ง 4. อน ร กษ ฟ นฟ ศ ลปว ฒธรรมท องถ น 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ เพ มข ดความสามารถของบ คลากร จ ดหาทร พยากรและเทคโนโลย ท ท นสม ย และสอดคล องก บท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ย เป าประสงค 1. บ ณฑ ตของมหาว ทยาล ยม ค ณภาพ ม ความเป นเล ศทางว ชาการและว ชาช พ ม ค ณธรรม จร ยธรรม และม จ ตสาธารณะ เป นท ยอมร บของส งคม และม ข ดความสามารถระด บสากล 2. มหาว ทยาล ยม ความเป นเล ศด านการว จ ย และงานสร างสรรค โดยใช โจทย การว จ ยสนองตอบ ความก าวหน าทางว ชาการของบ คลากรและความต องการของช มชน 3. มหาว ทยาล ยตอบสนองความต องการและเสร มสร างความเข มแข งของช มชน ท องถ น โดยม การส บ สานโครงการอ นเน องจากพระราชด าร คร และบ คลากรทางการศ กษาในท องถ นและเคร อข ายได ร บการพ ฒนา ค ณภาพ และมาตรฐานตามเกณฑ ว ชาช พช นส ง 4. ท องถ นสามารถอน ร กษ ฟ นฟ ส งเสร ม และพ ฒนาศ ลปว ฒนธรรม 5. มหาว ทยาล ยม การบร หารจ ดการท ด เป นไปตามหล กธรรมาภ บาล บ คลากรของมหาว ทยาล ยได ร บ การพ ฒนาศ กยภาพ ม การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานสอดคล องก บท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ย และม ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อการเร ยนร ท ม ประส ทธ ภาพ ประเด นย ทธศาสตร 1. การพ ฒนาค ณภาพว ชาการ 2. การพ ฒนาค ณภาพงานว จ ย งานสร างสรรค ส การพ ฒนาท องถ น 3. การพ ฒนาศ กยภาพการบร การว ชาการ 4. การอน ร กษ ส งเสร ม พ ฒนาศ ลปะและว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาท องถ น 5. การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการ

16 4 รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา 2555 กล มสถาบ น จากกรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป กระทรวงศ กษาธ การได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง มาตรฐานสถาบ นอ ดมศ กษา ในป 2551 ก าหนดประเภทหร อกล ม สถาบ นอ ดมศ กษาเป น 4 กล ม มหาว ทยาล ยราช ภ ฏภ เก ต อย กล ม ข สถาบ นท เน นระด บปร ญญาตร หมายถ ง สถาบ นท เน นการผล ตบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร เพ อให ได บ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถเป นหล กในการข บเคล อนการพ ฒนาและการ เปล ยนแปลงในระด บภ ม ภาค สถาบ นม บทบาทในการสร างความเข มแข งให ก บหน วยงาน ธ รก จ และบ คคล ในภ ม ภาค เพ อรองร บการด ารงช พ สถาบ นอาจ ม การจ ดการเร ยนการสอนในระด บบ ณฑ ตศ กษา โดยเฉพาะระด บปร ญญาโทด วยก ได กล มสาขาว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ได เป ดสอนในกล มสาขาต างๆ 2 กล มสาขาว ชา ได แก กล มสาขาว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย และกล มสาขาว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร โดยแต ละกล มสาขาม คณะว ชาด งน กล มสาขา ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได แก คณะคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และคณะเทคโนโลย การเกษตร กล ม สาขาว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได แก คณะคร ศาสตร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร และคณะ ว ทยาการจ ดการ โครงสร างการบร หารการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ได จ ดต งส วนราชการตามความใน มาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหน ง แห ง พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ.2547 โดยร ฐมนตร ว าการกระทรวง ศ กษาธ การ ออกกฎกระทรวง ให จ ดต ง ส วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ด งน 1. คณะคร ศาสตร 2. คณะเทคโนโลย การเกษตร 3. คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 4. คณะว ทยาการจ ดการ 5. คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 6. ส าน กงานอธ การบด 7. สถาบ นว จ ยและพ ฒนา 8. ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 9. ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม 10. ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน

17 รายงานการประเม นตนเองป การศ กษา สภามหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต สภาว ชาการ สภาคณาจารย และข าราชการ คณะกรรมการส งเสร มก จการมหาว ทยาล ย อธ การบด คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย รองอธ การบด ผ อ านวยการส าน กงานอธ การบด คณบด คณะคร ศาสตร ผ อ านวยการสถาบ นว จ ยและพ ฒนา คณบด คณะเทคโนโลย การเกษตร ผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและ เทคโนโลย สารสนเทศ ผ อ านวยการส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม คณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร คณบด คณะว ทยาการจ ดการ ผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

18 6 รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา 2555 รายช อผ บร หาร กรรมการบร หาร กรรมการสภามหาว ทยาล ยช ดป จจ บ น ผ บร หารมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต 1. ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ประภา กาหย อธ การบด 2. นายประเสร ฐ ต นสก ล รองอธ การบด 3. นายด ส น แหล ทองค า รองอธ การบด 4. รองศาสตราจารย บ ษบา จ รก ลสมโชค รองอธ การบด 5. รองศาสตราจารย น ศา ช ชก ล รองอธ การบด 6. ผ ช วยศาสตราจารย ส ท พย ค าของ รองอธ การบด 7. ผ ช วยศาสตราจารย ว ภาวรรณ บ วทอง ผ ช วยอธ การบด 8. ผ ช วยศาสตราจารย ส ณหพ ฒน อร ณาธาร ผ ช วยอธ การบด 9. ดร.ห ร ญ ประสารการ ผ ช วยอธ การบด คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย 1. ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ประภา กาหย อธ การบด 2. นายประเสร ฐ ต นสก ล รองอธ การบด 3. นายด ส น แหล ทองค า รองอธ การบด 4. รองศาสตราจารย บ ษบา จ รก ลสมโชค รองอธ การบด 5. รองศาสตราจารย น ศา ช ชก ล รองอธ การบด 6. ผ ช วยศาสตราจารย ส ท พย ค าของ รองอธ การบด 7. ผ ช วยศาสตราจารย ว ภาวรรณ บ วทอง ผ ช วยอธ การบด 8. ผ ช วยศาสตราจารย ส ณหพ ฒน อร ณาธาร ผ ช วยอธ การบด 9. ดร.ห ร ญ ประสารการ ผ ช วยอธ การบด 10. นายส เทพ ม งค ณ คณบด คณะเทคโนโลย การเกษตร 11. นายมานพ ชาช โย คณบด คณะคร ศาสตร 12. ผ ช วยศาสตราจารย นพดล จ นระว ง คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 13. ผ ช วยศาสตราจารย ธว ชช ย ท มทอง คณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 14. นายร งสรรค พลสม คร คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 15. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ก ลวรา ส วรรณพ มล ผ อ านวยการสถาบ นว จ ยและพ ฒนา 16. รองศาสตราจารย ก ส มาลย แก วอ ดม ผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 17. นางอมรร ตน นาคะโร ผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 18. นายสมควร เพชรเหม อน ผ อ านวยการส าน กงานอธ การบด

19 รายงานการประเม นตนเองป การศ กษา รายช อคณะกรรมการสภามหาว ทยาล ย 1.ศาสตราจารย ดร. สมบ รณ ส ขส าราญ นายกสภามหาว ทยาล ย 2. นายเชษฐว ทย ต นต พ นธ วด อ ปนายกสภามหาว ทยาล ย 3. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ประภา กาหย อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต 4. นายส รพล ส ประด ษฐ ประธานกรรมการส งเสร มก จการมหาว ทยาล ย กรรมการสภามหาว ทยาล ยโดยต าแหน ง 5. นายณ ฏฐพงศ ถ อด า ประธานสภาคณาจารย และข าราชการ 6. นายจ าร ส ป ต ก ลสถ ต กรรมการสภามหาว ทยาล ยผ ทรงค ณว ฒ 7. นายว ระศ กด ป บ ว กรรมการสภามหาว ทยาล ยผ ทรงค ณว ฒ 8. ศาสตราจารย ดร. ข ต มา ส จจาน นท กรรมการสภามหาว ทยาล ยผ ทรงค ณว ฒ 9. นายว บ ลช ย ณ ระนอง กรรมการสภามหาว ทยาล ยผ ทรงค ณว ฒ 10. ศาสตราจารย ศร ยา น ยมธรรม กรรมการสภามหาว ทยาล ยผ ทรงค ณว ฒ 11.นายสมชาย เส ยงหลาย กรรมการสภามหาว ทยาล ยผ ทรงค ณว ฒ 12. นางสมจ ตต ส ทธางก ร กรรมการสภามหาว ทยาล ยผ ทรงค ณว ฒ 13. นางอรวรรณ ชยางก ร กรรมการสภามหาว ทยาล ยผ ทรงค ณว ฒ 14. ศาสตราจารย ดร.อรอนงค น ยว ก ล กรรมการสภามหาว ทยาล ยผ ทรงค ณว ฒ 15.ศาสตราจารย พ เศษ ดร.อเนก เหล าธรรมท ศน กรรมการสภามหาว ทยาล ยผ ทรงค ณว ฒ 16. นายด ส น แหล ทองค า กรรมการสภามหาว ทยาล ยจากผ ด ารงต าแหน งบร หาร 17. ผ ช วยศาสตราจารย ธว ชช ย ท มทอง กรรมการสภามหาว ทยาล ยจากผ ด ารงต าแหน งบร หาร 18. ผ ช วยศาสตราจารย ส ท พย ค าของ กรรมการสภามหาว ทยาล ยจากผ ด ารงต าแหน งบร หาร 19. ดร.ทนงศ กด จ นทร เมธาก ล กรรมการสภามหาว ทยาล ยจากคณาจารย ประจ า 20. ผศ.ท พวรรณ ประยงค ร ตน กรรมการสภามหาว ทยาล ยจากคณาจารย ประจ า 21. นางองอาจ เจ ะยะหล กรรมการสภามหาว ทยาล ยจากคณาจารย ประจ า 22. ผ ช วยศาสตราจารย ดร. อรไท คร ฑเวโช กรรมการสภามหาว ทยาล ยจากคณาจารย ประจ า 23. นายประเสร ฐ ต นสก ล เลขาน การสภามหาว ทยาล ย จ านวนหล กส ตรท เป ดสอนท งหมด ป การศ กษา 2555 จ าแนกตามคณะ ท คณะ ปร ญญาตร ป. บ ณฑ ต จ านวนหล กส ตร ปร ญญาโท แผน ก แผน ข แผน ก และ ข ปร ญญา เอก 1 คร ศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว ทยาการจ ดการ เทคโนโลย การเกษตร รวม รวม

20 8 รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา 2555 คณะคร ศาสตร 1.หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาตร (หล กส ตร 5 ป ) 2.หล กส ตร ป. บ ณฑ ตว ชาช พคร หล กส ตร หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต 3.หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต หล กส ตร ระด บปร ญญาโท 1. การศ กษาปฐมว ย 2. ธ รก จศ กษา 3. ดนตร ศ กษา 4. ส งคมศ กษา 5. ว ทยาศาสตร ท วไป 6. คอมพ วเตอร ศ กษา 7. พลศ กษา 8. ภาษาไทย 9. คณ ตศาสตร 1. ว ชาช พคร 1. การบร หารการศ กษา สาขาว ชา สาขาว ชา สาขาว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1. หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาตร (หล กส ตร 4 ป ) สาขาว ชา 1. เทคโนโลย สารสนเทศ 2. ว ทยาการคอมพ วเตอร 3. คหกรรมศาสตร 4. ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม 5. ช วว ทยาประย กต และช วว ทยา 6. เคม 7. คณ ตศาสตร 8. สาธารณส ขศาสตร

21 รายงานการประเม นตนเองป การศ กษา หล กส ตรเทคโนโลย บ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาตร (หล กส ตร 4 ป ) สาขาว ชา 1. ออกแบบผล ตภ ณฑ 2. เทคโนโลย อ นเทอร เน ต 3. การจ ดการเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 4. การจ ดการงานสถาป ตยกรรม 3. หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาโท 1. เคม ผล ตภ ณฑ 2. การจ ดการส งแวดล อม สาขาว ชา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 1. หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาตร (หล กส ตร 4 ป ) สาขาว ชา 1. ศ ลปะการจ ดการแสดง 2. ศ ลปกรรม 3. เทคโนโลย และนว ตกรรมการออกแบบ 4. สารสนเทศศาสตร 5. ภาษาอ งกฤษ 6. ภาษาไทยเพ อการส อสาร 7. ภาษาจ นเพ อการส อสาร 8. การพ ฒนาช มชน 2. หล กส ตรร ฐประศาสนศาสตรบ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาตร (หล กส ตร 4 ป ) 3. หล กส ตรน ต ศาสตร บ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาตร (หล กส ตร 4 ป ) 4. หล กส ตรร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาโท 5. หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาเอก 1. ร ฐประศาสนศาสตร 1. น ต ศาสตร 1. ร ฐประศาสนศาสตร 1.ร ฐประศาสนศาสตร สาขาว ชา สาขาว ชา สาขาว ชา สาขาว ชา

22 10 รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา 2555 คณะว ทยาการจ ดการ 1. หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาตร (หล กส ตร 4 ป ) 2. หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาตร (หล กส ตร 4 ป ) สาขาว ชา 1. การบร หารทร พยากรมน ษย 2. การตลาด 3. คอมพ วเตอร ธ รก จ 4. การจ ดการธ รก จการบ น 5. การจ ดการธ รก จโรงแรม 6. การจ ดการท องเท ยวและบร การ (นานาชาต ) 7. การจ ดการธ รก จการประช มและน ทรรศการ 8. การจ ดการการเป นผ ประกอบการ สาขาว ชา 1. การจ ดการท องเท ยวและบร การ 2. น เทศศาสตร 3. หล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาตร (หล กส ตร 4 ป ) 4. หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาโท 5. หล กส ตรบร หารธ รก จด ษฎ บ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาเอก 1.บ ญช 1.บร หารธ รก จ 1.บร หารธ รก จ สาขาว ชา สาขาว ชา สาขาว ชา คณะเทคโนโลย การเกษตร 1. หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาตร (หล กส ตร 4 ป ) สาขาว ชา 1. การจ ดการพ ชสวนประด บ 2. การเพาะเล ยงส ตว น า 3. ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร 4. การจ ดการทร พยากรเกษตรเพ อการท องเท ยว

23 รายงานการประเม นตนเองป การศ กษา จ านวนบ คลากร ป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ม จ านวนบ คลากรท งหมด คน จ าแนกเป น อาจารย ประจ า จ านวน คน บ คลากรสายสน บสน นจ านวน 178 คน โดยม บ คลากรท อย ปฏ บ ต งานจร ง จ านวน คน ลาศ กษาต อจ านวน 25 คน จ านวนบ คลากรท งหมด จ าแนกตามประเภทบ คลากร ท ประเภทบ คลากร จ านวนท ส งก ด จ านวนท ปฏ บ ต งาน ลาศ กษาต อ 1 อาจารย ข าราชการ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย อาจารย อ ตราจ าง รวม ข าราชการสายสน บสน น พน กงานราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย ล กจ างประจ า ล กจ างช วคราว รวม รวมท งหมด จ านวนอาจารย ประจ าท งหมด จ าแนกตามว ฒ การศ กษา ว ฒ การศ กษา ท ประเภทบ คลากร รวม ป.ตร ป.โท ป.เอก 1 อาจารย ข าราชการ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย อาจารย อ ตราจ าง รวม จ านวนอาจารย ประจ าท งหมด จ าแนกตามคณะและต าแหน งทางว ชาการ ไม ม ต าแหน งทางว ชาการ คณะ ศ. รศ. ผศ. อาจารย อาจารย อ ตราจ าง อาจารย พน กงาน มหาว ทยาล ย คร ศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว ทยาการจ ดการ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เทคโนโลย การเกษตร รวม รวม

24 12 รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา 2555 จ านวนน กศ กษา ป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ม จ านวนน กศ กษา ท งหมด 13,952 คน จ าแนกตามคณะ และระด บการศ กษา ได ด งน จ านวนน กศ กษา ป การศ กษา 2555 จ าแนกตามคณะและระด บการศ กษา ระด บการศ กษา ท คณะ ปร ญญาตร ปร ญญา รวม ป.บ ณฑ ต ปร ญญาโท ภาคปกต ภาคพ เศษ เอก 1 คร ศาสตร 2, ,779 2 ว ทยาศาสตร และ 1, ,809 เทคโนโลย 3 มน ษยศาสตร และ 2,008 1, ,682 ส งคมศาสตร 4 ว ทยาการจ ดการ 2,128 3, ,487 5 เทคโนโลย การเกษตร รวม 8,262 4, ,952 งบประมาณ ป งบประมาณ 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ม งบประมาณจากงบประมาณแผ นด น และเง นนอก งบประมาณ จ าแนกได ด งน จ านวนเง น (บาท) ท รายการ งบประมาณ แผ นด น เง นนอก งบประมาณ รวม 1 รายร บท งหมดของสถาบ น (ป งบประมาณ) 198,789, ,366, ,155, ค าใช จ ายท งหมดของสถาบ น โดยไม รวม 189,334, ,847, ,181, คร ภ ณฑ อาคาร สถานท และท ด น (ป งบประมาณ) 3 ค าใช จ าย ด านคร ภ ณฑ อาคาร สถานท และ 306,829, ,022, ,851, ท ด น (ป งบประมาณ) 4 ค าใช จ ายเพ อพ ฒนาอาจารย - 8,257, ,257, ส นทร พย ถาวร (ป งบประมาณ) 479,131, ,708, ,839,749.93

25 รายงานการประเม นตนเองป การศ กษา สภาพทางกายภาพ พ นท ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม พ นท ท งหมด 354 ไร 78 ตารางวา แบ งเป นอาคารเร ยนและอาคารประกอบ ด งรายการต อไปน 1. อาคารเร ยนหล ก 11 หล ง ด งน 1.1 อาคาร 1 อาคารส าน กงานอธ การบด 1.2 อาคาร 2 คณะคร ศาสตร 1.3 อาคาร 3 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 1.4 อาคาร 4 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1.5 อาคาร 5 คณะว ทยาการจ ดการ 1.6 อาคาร 6 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1.7 อาคาร 7 อาคารเร ยนรวม 1.8 อาคารระว จ นทร (อาคารศ ลปศ กษา) 1.9 อาคารคณะเทคโนโลย การเกษตร 1.10 อาคารเร ยน อาคารเพชรภ ม ภ ฏ 2. อาคารอเนกประสงค (อาคารศร ราชภ ฏ) 3. อาคารก จการน กศ กษา 4. อาคารดนตร 2 หล ง 4.1 อาคารดนตร (เก า) 4.2 อาคารดนตร (ใหม ) 5. อาคารคหกรรม 2 หล ง 5.1 อาคารคหกรรม (บานบ ร ) 5.2 อาคารคหกรรม (อ นทน น) 6. อาคารอ ตสาหกรรมศ ลป 2 หล ง 6.1 อาคารอ ตสาหกรรมศ ลป (เก า) 6.2 อาคารอ ตสาหกรรมศ ลป (ใหม ) 7. อาคารออกแบบผล ตภ ณฑ 8. อาคารว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร 9. อาคารเทคโนโลย การเกษตร 10. อาคารประมง 11. อาคารโรงเร ยนสาธ ต 12. หอประช มใหญ 13. หอประช มเล ก 2 หล ง 14. อาคารหอสม ด 15. อาคารศ นย ศ ลปว ฒนธรรม 16. อาคารปฏ บ ต การบาต ก

26 14 รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา อาคารปฏ บ ต การพ ช 18. หอพ ก 4 หล ง 18.1 หอพ กอาจารย (หอพ กร บรอง) 18.2 หอพ กทานตะว น (หอพ กชาย) 18.3 หอพ กเมท น (หอพ กหญ ง) 18.4 หอพ กว รน ช (หอพ กหญ ง) 19. บ านพ กอาจารย / ข าราชการ 65 หล ง 20. แฟลตอาจารย / ข าราชการ 21. บ านพ กคนงาน 37 หล ง 22. โรงอาหาร 23. อาคารว ทยบร การ 24. อาคารศ นย ว ทยาศาสตร และว ทยาศาสตร ประย กต 25. โรงย ม 26. สโมสรอาจารย และข าราชการ 27. อาคารปฏ บ ต การคณะว ทยาการจ ดการ 28. ศ นย ประช ม สภาพอาคารของมหาว ทยาล ย แบ งเป นอาคารเร ยนหล ก 11 หล ง อาคารประกอบอ นๆ ใช เป นอาคาร เร ยนและปฏ บ ต การตามช ออาคาร เช น อาคารคหกรรม อาคารดนตร อาคารอ ตสาหกรรมศ ลป เป นต น ห อง ประช ม ม ท ง หอประช มใหญ ห องประช มเล ก ห องส มมนา อาคารพ เศษอ นๆ ตามการใช ประโยชน เช น อาคาร โรงเร ยนสาธ ต อาคารศร ราชภ ฏซ งใช เป นโรงแรมท พ ก ห องอาหาร อาคารว ทยบร การ เป นต น อน ง มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ม อาคารส าน กก จการน กศ กษา ใช ส าหร บงานก จกรรมน กศ กษาโดยเฉพาะ ประกอบด วยห องต างๆ ด งน ห ององค การบร หารน กศ กษาภาคปกต และ กศ.บป. ห องสโมสรคณะต างๆ ห องสภาน กศ กษา ห องประช มอ นดาม น ห องแนะแนว ห องละหมาด ห องประช ม จ านวน 500 ท น ง

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557

ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ. 2557 ข อ ง สำ น ก ง ำ น ค ณ ะ ก ร ร ม ก ำ ร ก ำ ร อ ด ม ศ ก ษ ำ โ ด ย ค ณ ะ อ น ก ร ร ม ก ำ ร พ ฒ น ำ ก ำ ร ป ร ะ ก น ค ณ ภ ำ พ ก ำ ร ศ ก ษ ำ ภ ำ ย

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย...

รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... รายงานการประช ม คณะกรรมการประจ า/บร หารหล กส ตร... สาขาว ชา... คร งท... ว นท...เด อน...๒๕๕... ณ ห องประช ม... อาคาร... มหาว ทยาล ย... ผ มาประช ม ๑.... ประธานกรรมการ ๒.... กรรมการ ๓.... กรรมการ ๔.... กรรมการ

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา แนวทางการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง ส าหร บแผนกว ชา (Self Assessment Report for Department : SAR) ปกนอก ปกใน ค าน า สารบ ญ บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร (เข ยนเป นความเร ยงส าหร บให ผ บร

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information