รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษา (Self Assessment Report : SAR) มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษา (Self Assessment Report : SAR) มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต"

Transcription

1 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษา (Self Assessment Report : SAR) มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน พฤษภาคม 2556) กล ม ข สถาบ นท เน นระด บปร ญญาตร รายงาน ณ ว นท 2 ก นยายน 2556 เว บไซต : http : // qa.pkru.ac.th โทรศ พท / โทรสาร , ต อ 1210 งานประก นค ณภาพการศ กษา กองนโยบายและแผน ส าน กงานอธ การบด

2

3 ค าน า รายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report) ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ประจ าป การศ กษา 2555 (1 ม ถ นายน พฤษภาคม 2556) ฉบ บน จ ดท าข นเพ อรายงานต อส าน กงานคณะกรรมการการ อ ดมศ กษา (สกอ.) ซ งประกอบไปด วยต วบ งช ท ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษาก าหนด ประกอบด วยต วบ งช ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) 9 องค ประกอบ 23 ต วบ งช และส าน กงานร บรองมาตรฐานและ ประเม นค ณภาพการศ กษา(องค การมหาชน) (สมศ.) ซ งแบ งเป น 4 กล ม 6 ด าน 18 ต วบ งช นโยบายร ฐบาล สถานศ กษา 3 ด จ านวน 2 ต วบ งช และต วบ งช เพ มเต มตามอ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ยจ านวน 1 ต วบ งช มหาว ทยาล ยได จ ดรวบรวมและเร ยงใหม รวมต วบ งช ท งหมด 46 ต วบ งช การจ ดท ารายงานการประเม นตนเองฉบ บน ได ร บความร วมม อร วมใจอย างด จากท กหน วยงานใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โดยหน วยงานต างๆ ได จ ดท ารายงาน การประเม นตนเองและร บประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในจากคณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในระด บหน วยงาน และน าผลการประเม นของ ท กหน วยงานมาส งเคราะห เป นภาพรวมของมหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตขอขอบค ณคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน ท กท าน โดยเฉพาะอย างย ง คณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน ระด บสถาบ น ท ได ให ความอน เคราะห ช วยประเม นค ณภาพการศ กษา น บว า เป นการสะท อนภาพของมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตเป นอย างด เพ อน าไปส การพ ฒนาระบบค ณภาพ และมาตรฐาน การศ กษาของมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตต อไป (ผศ.ดร.ประภา กาหย ) อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต

4

5 ค สารบ ญ เร อง หน า ค าน า... ก สารบ ญ... ค บทสร ปผ บร หาร... จ ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต... 1 ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น 1 ส ญล กษณ ประจ ามหาว ทยาล ย 2 ส ประจ ามหาว ทยาล ย 2 ดอกไม ประจ ามหาว ทยาล ย 2 ปร ชญา 3 มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตเป นสถาบ นอ ดมศ กษาระด บสากลเพ อการพ ฒนาอย างย งย น ของส งคม ช มชน และท องถ น 3 ว ส ยท ศน 3 พ นธก จ 3 กล มสถาบ น 4 กล มสาขาว ชา 4 โครงสร างการบร หารการจ ดการ 4 รายช อผ บร หาร กรรมการบร หาร กรรมการสภามหาว ทยาล ยช ดป จจ บ น 6 จ านวนหล กส ตรท เป ดสอนท งหมด ป การศ กษา 2555 จ าแนกตามคณะ 7 จ านวนบ คลากร 11 จ านวนน กศ กษา 12 งบประมาณ 12 สภาพทางกายภาพ 13 ส วนท 2 ผลการปร บปร งตามผลการประเม นในป การศ กษา ส วนท 3 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพภายในเท ยบก บเกณฑ ในป การศ กษา องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ 23 องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต 35 องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา 73 องค ประกอบท 4 การว จ ย 81 องค ประกอบท 5 การบร การทางว ชาการแก ส งคม 114 องค ประกอบท 6 การท าบ าร งศ ลปะและว ฒธรรม 148 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ 165 องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ 188

6 ง องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ 193 องค ประกอบท 10 นโยบายร ฐบาลสถานศ กษา 3 ด (3D) 202 ส วนท 4 สร ปผลการประเม น ตาราง ส 1 ผลการประเม นรายต วบ งช ตามองค ประกอบค ณภาพ 206 ตาราง ส 2. ผลการประเม นตนเองตามองค ประกอบค ณภาพ 209 ตาราง ส 3. ผลการประเม นตนเองตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา 210 ตาราง ส 4. ผลการประเม นตนเองตามม มมองด านการบร หารจ ดการ 211 ตาราง ส 5. ผลการประเม นตนเองตามมาตรฐานสถาบ นอ ดมศ กษา 212 ส วนท 5 จ ดแข ง/แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดควรพ ฒนา/ข อเสนอแนะในการปร บปร งและแนวการปฏ บ ต ท ด / นว ตกรรรม องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ 213 องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต 214 องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา 215 องค ประกอบท 4 การว จ ย 215 องค ประกอบท 5 การบร การทางว ชาการแก ส งคม 216 องค ประกอบท 6 การท าบ าร งศ ลปะและว ฒธรรม 217 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ 218 องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ 219 องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ 219 ข อเสนอแนะภาพรวม 220 ภาคผนวก ภาคผนวก ก ข อม ลพ นฐานป การศ กษา 2555 (กล ม ข สถาบ นท เน นระด บปร ญญาตร ) 224

7 จ บทสร ปผ บร หาร มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตต งอย ณ เลขท 21 หม ท 6 ถนนเทพกระษ ตร ต าบลร ษฎา อ าเภอเม อง จ งหว ด ภ เก ต บนท ด นเน อท ประมาณ 354 ไร 78 ตารางวา ซ งเป นท ด นขององค การบร หารส วนจ งหว ดภ เก ต 78 ไร ท ด นท ได ร บบร จาคจากข นเล ศโภคาร กษ และทายาท 273 ไร และได ร บบร จาคจากนายโสภณ เอกวาน ช 3 ไร 78 ตารางวา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต เด มช อว า ว ทยาล ยคร ภ เก ต เก ดจากกระทรวงศ กษาธ การม โครงการจ ดต งว ทยาล ย คร ในส วนภ ม ภาคเพ มอ ก 3 แห ง เพ อให การผล ตคร และบ คลากรทางการศ กษาเป นไปตามนโยบายและเป าหมายของ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 3 ( ) ในส วนท เก ยวก บการพ ฒนาการศ กษา ว ทยาล ยคร ภ เก ตได ร บสถาปนาข น เม อว นท 9 ม ถ นายน พ ทธศ กราช 2514 และกระทรวงศ กษาธ การได ประกาศต งว ทยาล ยคร ภ เก ต เม อว นท 14 ม ถ นายน พ ทธศ กราช 2514 ม นายฉลอง ภ รมย ร ตน เป นผ อ านวยการ ป การศ กษา 2518 ได ร บการยกฐานะเป นว ทยาล ยคร ตามพระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร พ ทธศ กราช 2518 ต อมา ในว นท 14 ก มภาพ นธ พ ทธศ กราช 2535 พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงพระกร ณาโปรดเกล าฯ พระราชทานนามว ทยาล ยคร ใหม ว า สถาบ นราชภ ฏ ว ทยาล ยคร ภ เก ตจ งได เปล ยนช อเป น สถาบ นราชภ ฏภ เก ต และ ตามพระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏ พ.ศ.2538 และเม อว นท 14 ม ถ นายน พ ทธศ กราช 2547 พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏได ประกาศในราชก จจา น เบกษา เล ม 121 ตอนพ เศษ 23 ก และม ผลบ งค บใช เม อว นท 15 ม ถ นายน พ ทธศ กราช2547 ท าให สถาบ น ราชภ ฏท วประเทศ เปล ยนสถานภาพเป นมหาว ทยาล ย เป นน ต บ คคลและม อ สระในการบร หารจ ดการด านต างๆ เป นแหล งความร และท พ งของท องถ น รวมท งเพ มข ดความสามารถในการแข งข นทางการศ กษาของประเทศ ม พ นธก จหล กในการสร างโอกาสทางการศ กษา สร างระบบการจ ดการศ กษาระด บ อ ดมศ กษาท ม ค ณภาพและม ประส ทธ ภาพ สร างองค ความร เพ อเพ มความเข มแข งให ก บช มชนท องถ น มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตเป นสถาบ นอ ดมศ กษาอ ดมศ กษาเพ อพ ฒนาท องถ น ด งปร ชญาท ว ามหาว ทยาล ย ราชภ ฏราชภ ฏภ เก ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตเป นสถาบ นอ ดมศ กษาระด บสากลเพ อการพ ฒนาอย างย งย น ของ ส งคม ช มชน และท องถ น และก าหนดว ส ยท ศน ท ว า มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตเป นสถาบ นอ ดมศ กษาระด บสากล ในท องถ น ให บร การทางการศ กษาและว จ ยท ม ค ณภาพโดยม งเน นการพ ฒนาค ณภาพช ว ต การท องเท ยว เทคโนโลย สารสนเทศ การจ ดการส งแวดล อมและการอน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม ค ณภาพ เสร มสร างส งคมสมานฉ นท ส บสานภ ม ป ญญาไทย ว จ ยและพ ฒนาท องถ น มหาว ทยาล ยจ งก าหนดพ นธก จ ด งน 1. ให การศ กษา ส งเสร มว ชาการและว ชาช พช นส ง ท สอดคล องก บบร บทของท องถ น เพ อตอบสนองความ การของช มชน ท องถ น ส งคม และพ ฒนาส ระด บสากล โดยม งเน นค ณภาพว ชาการส ความเป นเล ศด านการพ ฒนา ค ณภาพช ว ต การท องเท ยว เทคโนโลย สารสนเทศ 2. ศ กษา ว จ ย พ ฒนา และเผยแพร องค ความร ด านการพ ฒนาค ณภาพช ว ต การท องเท ยว และส งแวดล อม บนพ นฐานของภ ม ป ญญาท องถ น ภ ม ป ญญาไทย และภ ม ป ญญาสากล 3. ให บร การว ชาการแก ส งคม ผล ต พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม ค ณภาพ และมาตรฐาน เหมาะสมก บว ชาช พช นส ง

8 ฉ 4. อน ร กษ ฟ นฟ ศ ลปว ฒธรรมท องถ น 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ เพ มข ดความสามารถของบ คลากร จ ดหาทร พยากรและเทคโนโลย ท ท นสม ย และสอดคล องก บท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ย ด งน นเพ อให การด าเน นงานของมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตปฏ บ ต ตามพ นธก จให ม ค ณภาพและ ประส ทธ ภาพ เป นท เช อถ อของท องถ นและส งคมส วนรวม มหาว ทยาบ ยจ งได จ ดการด าเน นการประก นค ณภาพ การศ กษา ซ งประกอบด วย ระบบควบค ม ระบบการตรวจสอบ ระบบการประเม นค ณภาพการศ กษา ในป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต มหาว ทยาล ยได ประเม นตนเองตามแนวทางของส าน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) 9 องค ประกอบ 23 ต วบ งช และส าน กงานร บรองมาตรฐานและประเม น ค ณภาพการศ กษา(องค การมหาชน) (สมศ.) ซ งแบ งเป น 4 กล ม 6 ด าน 18 ต วบ งช นโยบายร ฐบาลสถานศ กษา 3 ด จ านวน 2 ต วบ งช และต วบ งช เพ มเต มตามอ ตล กษณ ของมหาว ทยาล ยจ านวน 1 ต วบ งช มหาว ทยาล ยได จ ดรวบรวม และเร ยงใหม รวมต วบ งช ท งหมด 46 ต วบ งช โดยผลการประเม นคะแนนเท าก บ 4.49 จ ดอย ในระด บด แยกผลการด าเน นงานด านป จจ ยน าเข าในระด บ ด ได คะแนน 3.65 ด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 4.83 และด านผลผล ตอย ในระด บด ได คะแนน 4.30 โดยแยกเป นแต ละองค ประกอบด งน องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนในภาพรวมได คะแนนเฉล ย 5.00 อย ในระด บด มากโดยม ผลการด าเน นการด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนนเฉล ย 5.00 องค ประกอบท 2 การผล ตบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านการผล ตบ ณฑ ตในภาพรวมได คะแนนเฉล ย 4.13 อย ใน ระด บด โดยม ผลการด าเน นงานด านป จจ ยน าเข าในระด บพอใช ได คะแนน 3.22 ด านกระบวนการอย ในระด บด ได คะแนน 4.50 และด านผลผล ตอย ในระด บด ได คะแนน 4.34 องค ประกอบท 3 ก จกรรมการพ ฒนาน กศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านก จกรรมพ ฒนาน ส ตน กศ กษาในภาพรวม ได คะแนน เฉล ย 5.00 อย ในระด บด มาก โดยม ผลการด าเน นงานด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 5.00 องค ประกอบท 4 การว จ ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านการการว จ ย ในภาพรวมได คะแนนเฉล ย 4.06 อย ใน ระด บด โดยม ผลการด าเน นงานด านป จจ ยน าเข าในระด บด มากได คะแนน 4.95 ด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 5.00 และด านผลผล ตอย ในระด บพอใช ได คะแนน 3.13

9 ช องค ประกอบท 5 การบร การว ชาการแก ส งคม มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านการบร การว ชาการแก ส งคมในภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 5.00 อย ในระด บด มาก โดยม ผลการด าเน นงานด านกระบวนการอย ในระด บด มาก และด านผลผล ตอย ในระด บด มากได คะแนน 5.00 องค ประกอบท 6 การท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านการท าน บ าร งศ ลปะและว ฒนธรรมในภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 5.00 อย ในระด บด มาก โดยม ผลการด าเน นงานด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 5.00 และด านผลผล ตอย ในระด บด มาก ได คะแนน 5.00 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านการบร หารและการจ ดการในภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 4.84 อย ในระด บด มาก โดยม ผลการด าเน นงานด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 5.00 และด านผลผล ต อย ในระด บด มาก ได คะแนน 4.52 องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านการเง นและงบประมาณโดยภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 5.00 อย ในเกณฑ ระด บด มาก โดยม ผลการด าเน นงานด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 5.00 องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพในภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 4.00 อย ในระด บด โดยม ผลการด าเน นงานด านกระบวนการอย ในระด บด มากได คะแนน 4.00

10 ซ ผลการประเม นในภาพรวมตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการประเม นในภาพรวมตามมาตรฐานการอ ดมศ กษา โดยในภาพรวมได คะแนนเฉล ย 4.49 อย ในระด บด แยกเป นผลการด าเน นงานด านป จจ ยน าเข าอย ในระด บด ได คะแนน 3.65 ด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 4.78 และด านผลผล ตอย ในระด บด ได คะแนน 3.96 โดยแยกเป นแต ละมาตรฐานด งน มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานตามมาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ตในภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 4.76 อย ในเกณฑ ระด บด มาก โดยเป นผลการด าเน นงานด านผลผล ตอย ในระด บด มาก ได คะแนน 4.76 มาตรฐานท 2 มาตรฐานด านการบร หารจ ดการอ ดมศ กษา 2 ก. มาตรฐานด านธรรมาภ บาลการบร หารการอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานตามมาตรฐานด านธรรมาภ บาลการบร หารการ อ ดมศ กษาในภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 4.78 อย ในระด บด มาก โดยเป นผลการด าเน นงานด านกระบวนการอย ใน ระด บด มาก ได คะแนน 4.86 และด านผลผล ตอย ในระด บด มาด ได คะแนน ข. มาตรฐานด านพ นธก จของการบร หารการอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานตามมาตรฐานด านพ นธก จของการบร หารการ อ ดมศ กษาในภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 4.44 อย ในระด บด โดยเป นผลการด าเน นงานด านป จจ ยน าเข าอย ในระด บด ได คะแนน 3.65 ผลการด าเน นงานด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 4.78 ผลการด าเน นงานด าน ผลผล ตอย ในระด บด ได คะแนน 4.45 มาตรฐานท 3 มาตรฐานด านการสร างและพ ฒนาส งคมฐานความร และส งคมแห งการเร ยนร มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานตามมาตรฐานด านการสร างและพ ฒนาส งคม ฐานความร และส งคมแห งการเร ยนร ในภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 3.88 อย ในระด บด โดยเป นผลการด าเน นงาน ด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 5.00 และผลการด าเน นงานด านผลผล ตอย ในระด บพอใช ได คะแนน 3.13 ผลการประเม นในภาพรวมตามม มมองด านบร หารจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการประเม นในภาพรวมตามม มมองด านบร หารจ ดการ โดยภาพรวมได คะแนนเฉล ย 4.49 อย ในระด บด แยกเป นผลการด าเน นงานด านป จจ ยน าเข าอย ในระด บด ได คะแนน 3.65 ผลการ ด าเน นงานด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 4.83 และผลการด าเน นงานด านผลผล ตอย ในระด บด ได คะแนน 4.30 โดยแยกเป นแต ละด านด งน ด านท 1 ด านน กศ กษาและผ ม ส วนได ส วนเส ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านน กศ กษาและผ ม ส วนได ส วนเส ย ในภาพรวม ได คะแนน เฉล ย 4.83 อย ในเกณฑ ระด บด มาก โดยแยกเป นผลการด าเน นงานด านกระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 4.83 และผลการด าเน นงานด านผลผล ตอย ในระด บด มาก ได คะแนน 4.83

11 ฌ ด านท 2 ด านกระบวนการภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านกระบวนการภายในโดยภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 4.79 อย ในระด บด มาก แยกเป นผลการด าเน นงานด านป จจ ยน าเข าอย ในระด บด มากได คะแนน 5.00 ผลการด าเน นงาน ด านกระบวนการอย ในระด บด มากได คะแนน 4.78 และผลการด าเน นงานด านผลผล ตอย ในระด บ 4.76 ด านท 3 ด านการเง น มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านการเง นในภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 4.98 อย ในระด บด โดยเป นผลการด าเน นงานด านป จจ ยน าเข าอย ในระด บด มาก ได คะแนน 4.95 และผลการด าเน นงานด าน กระบวนการอย ในระด บด มาก ได คะแนน 5.00 ด านท 4 ด านบ คลากร การเร ยนร และนว ตกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม ผลการด าเน นงานด านบ คลากร การเร ยนร และนว ตกรรมในภาพรวม ได คะแนนเฉล ย 3.29 อย ในระด บพอใช โดยแยกเป นผลการด าเน นงานด านป จจ ยน าเข าอย ในระด บต องปร บปร ง ได คะแนน 2.33 ผลการด าเน นงานด านกระบวนการอย ในระด บด มากได คะแนน 5.00 และผลการด าเน นงานด าน ผลผล ตอย ในระด บพอใช ได คะแนน 2.91

12

13 ส วนท 1 ข อม ลเบ องต นของมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตต งอย ณ เลขท 21 หม ท 6 ถนนเทพกระษ ตร ต าบลร ษฎา อ าเภอเม อง จ งหว ด ภ เก ต บนท ด นเน อท ประมาณ 354 ไร 78 ตารางวา ซ งเป นท ด นขององค การบร หารส วนจ งหว ดภ เก ต 78 ไร ท ด นท ได ร บบร จาคจากข นเล ศโภคาร กษ และทายาท 273 ไร และได ร บบร จาคจากนายโสภณ เอกวาน ช 3 ไร 78 ตารางวา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต เด มช อว า ว ทยาล ยคร ภ เก ต เก ดจากกระทรวงศ กษาธ การม โครงการจ ดต งว ทยาล ย คร ในส วนภ ม ภาคเพ มอ ก 3 แห ง เพ อให การผล ตคร และบ คลากรทางการศ กษาเป นไปตามนโยบายและเป าหมายของ แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท 3 ( ) ในส วนท เก ยวก บการพ ฒนาการศ กษา ว ทยาล ยคร ภ เก ตได ร บสถาปนาข น เม อว นท 9 ม ถ นายน พ ทธศ กราช2514 ซ งตรงก บว นเฉล มฉลองครบรอบ 25 ป การครองราชย ในพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วภ ม พลอด ลยเดช และกระทรวงศ กษาธ การได ประกาศต งว ทยาล ยคร ภ เก ต เม อว นท 14 ม ถ นายน พ ทธศ กราช 2514 ม นายฉลอง ภ รมย ร ตน เป นผ อ านวยการ ป การศ กษา 2518 ได ร บการยกฐานะเป นว ทยาล ยคร ตามพระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร พ ทธศ กราช 2518 โดยม นายฉลอง ภ รมย ร ตน เป นอธ การคนแรก ต อมา ในว นท 14 ก มภาพ นธ พ ทธศ กราช 2535 พระบาทสมเด จพระ เจ าอย ห วทรงพระกร ณาโปรดเกล าฯ พระราชทานนามว ทยาล ยคร ใหม ว า สถาบ นราชภ ฏ ว ทยาล ยคร ภ เก ตจ งได เปล ยนช อเป น สถาบ นราชภ ฏภ เก ต แต โดยน ต น ยไม สามารถใช ช อด งกล าวได เพราะย งอย ภายใต พระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร ด งน นกระทรวงศ กษาธ การจ งได เสนอร างพระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏไปย งสภาผ แทนราษฎรเพ อใช แทน พระราชบ ญญ ต ว ทยาล ยคร ซ งม ล าด บข นตอน ด งน ว นท 7 ธ นวาคม พ ทธศ กราช 2537 สมาช กสภาผ แทนราษฎรได ผ าน พระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏ ว นท 16 ธ นวาคม พ ทธศ กราช 2537 ว ฒ สมาช กได ผ านความเห นชอบ พระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏ ว นท 19 มกราคม ล าด บข นตอน ด งน ว นท 7 ธ นวาคม พ ทธศ กราช 2537 สมาช กสภาผ แทนราษฎรได ผ านพระราชบ ญญ ต 2538 พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วได ทรงลงพระปรมาภ ไธยใน และว นท 24 มกราคม พ.ศ.2538 ได ประกาศในราชก จจาน เบกษา ท าให พระราชบ ญญ ต สถาบ นราชภ ฏภ เก ตม ผล บ งค บใช ต งแต ว นท 25 มกราคม พ.ศ.2538 และเม อว นท 14 ม ถ นายน พ ทธศ กราช 2547 พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏได ประกาศในราชก จจา น เบกษา เล ม 121 ตอนพ เศษ 23 ก และม ผลบ งค บใช เม อว นท 15 ม ถ นายน พ ทธศ กราช2547 ท าให สถาบ นราช ภ ฏท วประเทศ เปล ยนสถานภาพเป นมหาว ทยาล ย เป นน ต บ คคลและม อ สระในการบร หารจ ดการด านต างๆ เป น แหล งความร และท พ งของท องถ น รวมท งเพ มข ดความสามารถในการแข งข นทางการศ กษาของประเทศ ม พ นธ ก จหล กในการสร างโอกาสทางการศ กษา สร างระบบการจ ดการศ กษาระด บ อ ดมศ กษาท ม ค ณภาพและม ประส ทธ ภาพ สร างองค ความร เพ อเพ มความเข มแข งให ก บช มชนท องถ น

14 2 รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา 2555 ส ญล กษณ ประจ ามหาว ทยาล ยย ส ญล กษณ ประจ ามหาว ทยาล ยเป นร ปวงร ภายในเป นดวงตราพระราชล ญจกรประจ าพระองค ร ชกาลท 9 ล อมรอบด วยช อของมหาว ทยาล ยท ท งภาษาไทยและภาษาอ งกฤษ ส ของส ญล กษณ ประกอบด วยส ต างๆ จ านวน 5 ส ซ งม ความหมายด งน ส น าเง นน แทนค า ส เข ยว แทนค า ส ทอง แทนค า ส ส ม แทนค า ส ขาว แทนค า ส ประจ ามหาว ทยาล ย สถาบ นพระมหากษ ตร ย ผ ให ก าเน ดและพระราชทานนาม มหาว ทยาล ยย ราชภ ฏ แหล งท ต งของมหาว ทยาล ยราชภ ฏท ง 40 แห ง ในแหล งธรรมชาต และ ส งแวดล อมท สวยงาม ความเจร ญร งเร องทางป ญญา ความร งเร องของศ ลปว ฒนธรรมท องถ นท ก าวไกลใน 40 มหาว ทยาล ย ความค ดอ นบร ส ทธ ของน กปราชญ แห งพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว ภ ม พลอด ลยเดช แสด - ด า หมายถ ง เอกล กษณ ของผ จบการศ กษาจากสถาบ นการศ กษาแห งน จ กต องม ความม ร งโรจน ในด านความร ความสามารถในว ทยาการท งปวงและเป นผ อ ท ศตนเพ อร บใช ช ส งคมอย าง แท จร ง ดอกไม ประจ ามหาว ทยาล ย ดอกแคแสด ช อว ทยาศาสตร Spathodea campanulata Beauv.

15 รายงานการประเม นตนเองป การศ กษา ปร ชญา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตเป นสถาบ นอ ดมศ กษาระด บสากลเพ อการพ ฒนาอย างย งย น ของส งคม ช มชน และท องถ น ว ส ยท ศน มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตเป นสถาบ นอ ดมศ กษาระด บสากลในท องถ น ให บร การทางการศ กษาและว จ ยท ม ค ณภาพโดยม งเน นการพ ฒนาค ณภาพช ว ต การท องเท ยว เทคโนโลย สารสนเทศ การจ ดการส งแวดล อมและการ อน ร กษ ศ ลปว ฒนธรรม พ นธก จ 1. ให การศ กษา ส งเสร มว ชาการและว ชาช พช นส ง ท สอดคล องก บบร บทของท องถ น เพ อตอบสนองความ การของช มชน ท องถ น ส งคม และพ ฒนาส ระด บสากล โดยม งเน นค ณภาพว ชาการส ความเป นเล ศด านการพ ฒนา ค ณภาพช ว ต การท องเท ยว เทคโนโลย สารสนเทศ 2. ศ กษา ว จ ย พ ฒนา และเผยแพร องค ความร ด านการพ ฒนาค ณภาพช ว ต การท องเท ยว และส งแวดล อม บนพ นฐานของภ ม ป ญญาท องถ น ภ ม ป ญญาไทย และภ ม ป ญญาสากล 3. ให บร การว ชาการแก ส งคม ผล ต พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาให ม ค ณภาพ และมาตรฐาน เหมาะสมก บว ชาช พช นส ง 4. อน ร กษ ฟ นฟ ศ ลปว ฒธรรมท องถ น 5. พ ฒนาระบบบร หารจ ดการ เพ มข ดความสามารถของบ คลากร จ ดหาทร พยากรและเทคโนโลย ท ท นสม ย และสอดคล องก บท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ย เป าประสงค 1. บ ณฑ ตของมหาว ทยาล ยม ค ณภาพ ม ความเป นเล ศทางว ชาการและว ชาช พ ม ค ณธรรม จร ยธรรม และม จ ตสาธารณะ เป นท ยอมร บของส งคม และม ข ดความสามารถระด บสากล 2. มหาว ทยาล ยม ความเป นเล ศด านการว จ ย และงานสร างสรรค โดยใช โจทย การว จ ยสนองตอบ ความก าวหน าทางว ชาการของบ คลากรและความต องการของช มชน 3. มหาว ทยาล ยตอบสนองความต องการและเสร มสร างความเข มแข งของช มชน ท องถ น โดยม การส บ สานโครงการอ นเน องจากพระราชด าร คร และบ คลากรทางการศ กษาในท องถ นและเคร อข ายได ร บการพ ฒนา ค ณภาพ และมาตรฐานตามเกณฑ ว ชาช พช นส ง 4. ท องถ นสามารถอน ร กษ ฟ นฟ ส งเสร ม และพ ฒนาศ ลปว ฒนธรรม 5. มหาว ทยาล ยม การบร หารจ ดการท ด เป นไปตามหล กธรรมาภ บาล บ คลากรของมหาว ทยาล ยได ร บ การพ ฒนาศ กยภาพ ม การพ ฒนาโครงสร างพ นฐานสอดคล องก บท ศทางการพ ฒนามหาว ทยาล ย และม ระบบ เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสารเพ อการเร ยนร ท ม ประส ทธ ภาพ ประเด นย ทธศาสตร 1. การพ ฒนาค ณภาพว ชาการ 2. การพ ฒนาค ณภาพงานว จ ย งานสร างสรรค ส การพ ฒนาท องถ น 3. การพ ฒนาศ กยภาพการบร การว ชาการ 4. การอน ร กษ ส งเสร ม พ ฒนาศ ลปะและว ฒนธรรม และภ ม ป ญญาท องถ น 5. การพ ฒนาระบบบร หารจ ดการ

16 4 รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา 2555 กล มสถาบ น จากกรอบแผนอ ดมศ กษาระยะยาว 15 ป กระทรวงศ กษาธ การได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง มาตรฐานสถาบ นอ ดมศ กษา ในป 2551 ก าหนดประเภทหร อกล ม สถาบ นอ ดมศ กษาเป น 4 กล ม มหาว ทยาล ยราช ภ ฏภ เก ต อย กล ม ข สถาบ นท เน นระด บปร ญญาตร หมายถ ง สถาบ นท เน นการผล ตบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร เพ อให ได บ ณฑ ตท ม ความร ความสามารถเป นหล กในการข บเคล อนการพ ฒนาและการ เปล ยนแปลงในระด บภ ม ภาค สถาบ นม บทบาทในการสร างความเข มแข งให ก บหน วยงาน ธ รก จ และบ คคล ในภ ม ภาค เพ อรองร บการด ารงช พ สถาบ นอาจ ม การจ ดการเร ยนการสอนในระด บบ ณฑ ตศ กษา โดยเฉพาะระด บปร ญญาโทด วยก ได กล มสาขาว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ได เป ดสอนในกล มสาขาต างๆ 2 กล มสาขาว ชา ได แก กล มสาขาว ทยาศาสตร และ เทคโนโลย และกล มสาขาว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร โดยแต ละกล มสาขาม คณะว ชาด งน กล มสาขา ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได แก คณะคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย และคณะเทคโนโลย การเกษตร กล ม สาขาว ชามน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได แก คณะคร ศาสตร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร และคณะ ว ทยาการจ ดการ โครงสร างการบร หารการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ได จ ดต งส วนราชการตามความใน มาตรา 6 และมาตรา 11 วรรคหน ง แห ง พระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ.2547 โดยร ฐมนตร ว าการกระทรวง ศ กษาธ การ ออกกฎกระทรวง ให จ ดต ง ส วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ด งน 1. คณะคร ศาสตร 2. คณะเทคโนโลย การเกษตร 3. คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 4. คณะว ทยาการจ ดการ 5. คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 6. ส าน กงานอธ การบด 7. สถาบ นว จ ยและพ ฒนา 8. ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 9. ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม 10. ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน

17 รายงานการประเม นตนเองป การศ กษา สภามหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต สภาว ชาการ สภาคณาจารย และข าราชการ คณะกรรมการส งเสร มก จการมหาว ทยาล ย อธ การบด คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย รองอธ การบด ผ อ านวยการส าน กงานอธ การบด คณบด คณะคร ศาสตร ผ อ านวยการสถาบ นว จ ยและพ ฒนา คณบด คณะเทคโนโลย การเกษตร ผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและ เทคโนโลย สารสนเทศ ผ อ านวยการส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม คณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร คณบด คณะว ทยาการจ ดการ ผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

18 6 รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา 2555 รายช อผ บร หาร กรรมการบร หาร กรรมการสภามหาว ทยาล ยช ดป จจ บ น ผ บร หารมหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต 1. ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ประภา กาหย อธ การบด 2. นายประเสร ฐ ต นสก ล รองอธ การบด 3. นายด ส น แหล ทองค า รองอธ การบด 4. รองศาสตราจารย บ ษบา จ รก ลสมโชค รองอธ การบด 5. รองศาสตราจารย น ศา ช ชก ล รองอธ การบด 6. ผ ช วยศาสตราจารย ส ท พย ค าของ รองอธ การบด 7. ผ ช วยศาสตราจารย ว ภาวรรณ บ วทอง ผ ช วยอธ การบด 8. ผ ช วยศาสตราจารย ส ณหพ ฒน อร ณาธาร ผ ช วยอธ การบด 9. ดร.ห ร ญ ประสารการ ผ ช วยอธ การบด คณะกรรมการบร หารมหาว ทยาล ย 1. ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ประภา กาหย อธ การบด 2. นายประเสร ฐ ต นสก ล รองอธ การบด 3. นายด ส น แหล ทองค า รองอธ การบด 4. รองศาสตราจารย บ ษบา จ รก ลสมโชค รองอธ การบด 5. รองศาสตราจารย น ศา ช ชก ล รองอธ การบด 6. ผ ช วยศาสตราจารย ส ท พย ค าของ รองอธ การบด 7. ผ ช วยศาสตราจารย ว ภาวรรณ บ วทอง ผ ช วยอธ การบด 8. ผ ช วยศาสตราจารย ส ณหพ ฒน อร ณาธาร ผ ช วยอธ การบด 9. ดร.ห ร ญ ประสารการ ผ ช วยอธ การบด 10. นายส เทพ ม งค ณ คณบด คณะเทคโนโลย การเกษตร 11. นายมานพ ชาช โย คณบด คณะคร ศาสตร 12. ผ ช วยศาสตราจารย นพดล จ นระว ง คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 13. ผ ช วยศาสตราจารย ธว ชช ย ท มทอง คณบด คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 14. นายร งสรรค พลสม คร คณบด คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 15. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ก ลวรา ส วรรณพ มล ผ อ านวยการสถาบ นว จ ยและพ ฒนา 16. รองศาสตราจารย ก ส มาลย แก วอ ดม ผ อ านวยการส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน 17. นางอมรร ตน นาคะโร ผ อ านวยการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 18. นายสมควร เพชรเหม อน ผ อ านวยการส าน กงานอธ การบด

19 รายงานการประเม นตนเองป การศ กษา รายช อคณะกรรมการสภามหาว ทยาล ย 1.ศาสตราจารย ดร. สมบ รณ ส ขส าราญ นายกสภามหาว ทยาล ย 2. นายเชษฐว ทย ต นต พ นธ วด อ ปนายกสภามหาว ทยาล ย 3. ผ ช วยศาสตราจารย ดร.ประภา กาหย อธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต 4. นายส รพล ส ประด ษฐ ประธานกรรมการส งเสร มก จการมหาว ทยาล ย กรรมการสภามหาว ทยาล ยโดยต าแหน ง 5. นายณ ฏฐพงศ ถ อด า ประธานสภาคณาจารย และข าราชการ 6. นายจ าร ส ป ต ก ลสถ ต กรรมการสภามหาว ทยาล ยผ ทรงค ณว ฒ 7. นายว ระศ กด ป บ ว กรรมการสภามหาว ทยาล ยผ ทรงค ณว ฒ 8. ศาสตราจารย ดร. ข ต มา ส จจาน นท กรรมการสภามหาว ทยาล ยผ ทรงค ณว ฒ 9. นายว บ ลช ย ณ ระนอง กรรมการสภามหาว ทยาล ยผ ทรงค ณว ฒ 10. ศาสตราจารย ศร ยา น ยมธรรม กรรมการสภามหาว ทยาล ยผ ทรงค ณว ฒ 11.นายสมชาย เส ยงหลาย กรรมการสภามหาว ทยาล ยผ ทรงค ณว ฒ 12. นางสมจ ตต ส ทธางก ร กรรมการสภามหาว ทยาล ยผ ทรงค ณว ฒ 13. นางอรวรรณ ชยางก ร กรรมการสภามหาว ทยาล ยผ ทรงค ณว ฒ 14. ศาสตราจารย ดร.อรอนงค น ยว ก ล กรรมการสภามหาว ทยาล ยผ ทรงค ณว ฒ 15.ศาสตราจารย พ เศษ ดร.อเนก เหล าธรรมท ศน กรรมการสภามหาว ทยาล ยผ ทรงค ณว ฒ 16. นายด ส น แหล ทองค า กรรมการสภามหาว ทยาล ยจากผ ด ารงต าแหน งบร หาร 17. ผ ช วยศาสตราจารย ธว ชช ย ท มทอง กรรมการสภามหาว ทยาล ยจากผ ด ารงต าแหน งบร หาร 18. ผ ช วยศาสตราจารย ส ท พย ค าของ กรรมการสภามหาว ทยาล ยจากผ ด ารงต าแหน งบร หาร 19. ดร.ทนงศ กด จ นทร เมธาก ล กรรมการสภามหาว ทยาล ยจากคณาจารย ประจ า 20. ผศ.ท พวรรณ ประยงค ร ตน กรรมการสภามหาว ทยาล ยจากคณาจารย ประจ า 21. นางองอาจ เจ ะยะหล กรรมการสภามหาว ทยาล ยจากคณาจารย ประจ า 22. ผ ช วยศาสตราจารย ดร. อรไท คร ฑเวโช กรรมการสภามหาว ทยาล ยจากคณาจารย ประจ า 23. นายประเสร ฐ ต นสก ล เลขาน การสภามหาว ทยาล ย จ านวนหล กส ตรท เป ดสอนท งหมด ป การศ กษา 2555 จ าแนกตามคณะ ท คณะ ปร ญญาตร ป. บ ณฑ ต จ านวนหล กส ตร ปร ญญาโท แผน ก แผน ข แผน ก และ ข ปร ญญา เอก 1 คร ศาสตร ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว ทยาการจ ดการ เทคโนโลย การเกษตร รวม รวม

20 8 รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา 2555 คณะคร ศาสตร 1.หล กส ตรคร ศาสตรบ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาตร (หล กส ตร 5 ป ) 2.หล กส ตร ป. บ ณฑ ตว ชาช พคร หล กส ตร หล กส ตรประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต 3.หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต หล กส ตร ระด บปร ญญาโท 1. การศ กษาปฐมว ย 2. ธ รก จศ กษา 3. ดนตร ศ กษา 4. ส งคมศ กษา 5. ว ทยาศาสตร ท วไป 6. คอมพ วเตอร ศ กษา 7. พลศ กษา 8. ภาษาไทย 9. คณ ตศาสตร 1. ว ชาช พคร 1. การบร หารการศ กษา สาขาว ชา สาขาว ชา สาขาว ชา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1. หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาตร (หล กส ตร 4 ป ) สาขาว ชา 1. เทคโนโลย สารสนเทศ 2. ว ทยาการคอมพ วเตอร 3. คหกรรมศาสตร 4. ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม 5. ช วว ทยาประย กต และช วว ทยา 6. เคม 7. คณ ตศาสตร 8. สาธารณส ขศาสตร

21 รายงานการประเม นตนเองป การศ กษา หล กส ตรเทคโนโลย บ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาตร (หล กส ตร 4 ป ) สาขาว ชา 1. ออกแบบผล ตภ ณฑ 2. เทคโนโลย อ นเทอร เน ต 3. การจ ดการเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 4. การจ ดการงานสถาป ตยกรรม 3. หล กส ตรว ทยาศาสตรมหาบ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาโท 1. เคม ผล ตภ ณฑ 2. การจ ดการส งแวดล อม สาขาว ชา คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 1. หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาตร (หล กส ตร 4 ป ) สาขาว ชา 1. ศ ลปะการจ ดการแสดง 2. ศ ลปกรรม 3. เทคโนโลย และนว ตกรรมการออกแบบ 4. สารสนเทศศาสตร 5. ภาษาอ งกฤษ 6. ภาษาไทยเพ อการส อสาร 7. ภาษาจ นเพ อการส อสาร 8. การพ ฒนาช มชน 2. หล กส ตรร ฐประศาสนศาสตรบ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาตร (หล กส ตร 4 ป ) 3. หล กส ตรน ต ศาสตร บ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาตร (หล กส ตร 4 ป ) 4. หล กส ตรร ฐประศาสนศาสตรมหาบ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาโท 5. หล กส ตรปร ชญาด ษฎ บ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาเอก 1. ร ฐประศาสนศาสตร 1. น ต ศาสตร 1. ร ฐประศาสนศาสตร 1.ร ฐประศาสนศาสตร สาขาว ชา สาขาว ชา สาขาว ชา สาขาว ชา

22 10 รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา 2555 คณะว ทยาการจ ดการ 1. หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาตร (หล กส ตร 4 ป ) 2. หล กส ตรศ ลปศาสตรบ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาตร (หล กส ตร 4 ป ) สาขาว ชา 1. การบร หารทร พยากรมน ษย 2. การตลาด 3. คอมพ วเตอร ธ รก จ 4. การจ ดการธ รก จการบ น 5. การจ ดการธ รก จโรงแรม 6. การจ ดการท องเท ยวและบร การ (นานาชาต ) 7. การจ ดการธ รก จการประช มและน ทรรศการ 8. การจ ดการการเป นผ ประกอบการ สาขาว ชา 1. การจ ดการท องเท ยวและบร การ 2. น เทศศาสตร 3. หล กส ตรบ ญช บ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาตร (หล กส ตร 4 ป ) 4. หล กส ตรบร หารธ รก จมหาบ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาโท 5. หล กส ตรบร หารธ รก จด ษฎ บ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาเอก 1.บ ญช 1.บร หารธ รก จ 1.บร หารธ รก จ สาขาว ชา สาขาว ชา สาขาว ชา คณะเทคโนโลย การเกษตร 1. หล กส ตรว ทยาศาสตรบ ณฑ ต ระด บ ระด บปร ญญาตร (หล กส ตร 4 ป ) สาขาว ชา 1. การจ ดการพ ชสวนประด บ 2. การเพาะเล ยงส ตว น า 3. ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร 4. การจ ดการทร พยากรเกษตรเพ อการท องเท ยว

23 รายงานการประเม นตนเองป การศ กษา จ านวนบ คลากร ป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ม จ านวนบ คลากรท งหมด คน จ าแนกเป น อาจารย ประจ า จ านวน คน บ คลากรสายสน บสน นจ านวน 178 คน โดยม บ คลากรท อย ปฏ บ ต งานจร ง จ านวน คน ลาศ กษาต อจ านวน 25 คน จ านวนบ คลากรท งหมด จ าแนกตามประเภทบ คลากร ท ประเภทบ คลากร จ านวนท ส งก ด จ านวนท ปฏ บ ต งาน ลาศ กษาต อ 1 อาจารย ข าราชการ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย อาจารย อ ตราจ าง รวม ข าราชการสายสน บสน น พน กงานราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย ล กจ างประจ า ล กจ างช วคราว รวม รวมท งหมด จ านวนอาจารย ประจ าท งหมด จ าแนกตามว ฒ การศ กษา ว ฒ การศ กษา ท ประเภทบ คลากร รวม ป.ตร ป.โท ป.เอก 1 อาจารย ข าราชการ อาจารย พน กงานมหาว ทยาล ย อาจารย อ ตราจ าง รวม จ านวนอาจารย ประจ าท งหมด จ าแนกตามคณะและต าแหน งทางว ชาการ ไม ม ต าแหน งทางว ชาการ คณะ ศ. รศ. ผศ. อาจารย อาจารย อ ตราจ าง อาจารย พน กงาน มหาว ทยาล ย คร ศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว ทยาการจ ดการ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เทคโนโลย การเกษตร รวม รวม

24 12 รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา 2555 จ านวนน กศ กษา ป การศ กษา 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ม จ านวนน กศ กษา ท งหมด 13,952 คน จ าแนกตามคณะ และระด บการศ กษา ได ด งน จ านวนน กศ กษา ป การศ กษา 2555 จ าแนกตามคณะและระด บการศ กษา ระด บการศ กษา ท คณะ ปร ญญาตร ปร ญญา รวม ป.บ ณฑ ต ปร ญญาโท ภาคปกต ภาคพ เศษ เอก 1 คร ศาสตร 2, ,779 2 ว ทยาศาสตร และ 1, ,809 เทคโนโลย 3 มน ษยศาสตร และ 2,008 1, ,682 ส งคมศาสตร 4 ว ทยาการจ ดการ 2,128 3, ,487 5 เทคโนโลย การเกษตร รวม 8,262 4, ,952 งบประมาณ ป งบประมาณ 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ม งบประมาณจากงบประมาณแผ นด น และเง นนอก งบประมาณ จ าแนกได ด งน จ านวนเง น (บาท) ท รายการ งบประมาณ แผ นด น เง นนอก งบประมาณ รวม 1 รายร บท งหมดของสถาบ น (ป งบประมาณ) 198,789, ,366, ,155, ค าใช จ ายท งหมดของสถาบ น โดยไม รวม 189,334, ,847, ,181, คร ภ ณฑ อาคาร สถานท และท ด น (ป งบประมาณ) 3 ค าใช จ าย ด านคร ภ ณฑ อาคาร สถานท และ 306,829, ,022, ,851, ท ด น (ป งบประมาณ) 4 ค าใช จ ายเพ อพ ฒนาอาจารย - 8,257, ,257, ส นทร พย ถาวร (ป งบประมาณ) 479,131, ,708, ,839,749.93

25 รายงานการประเม นตนเองป การศ กษา สภาพทางกายภาพ พ นท ของมหาว ทยาล ยราชภ ฏ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ตม พ นท ท งหมด 354 ไร 78 ตารางวา แบ งเป นอาคารเร ยนและอาคารประกอบ ด งรายการต อไปน 1. อาคารเร ยนหล ก 11 หล ง ด งน 1.1 อาคาร 1 อาคารส าน กงานอธ การบด 1.2 อาคาร 2 คณะคร ศาสตร 1.3 อาคาร 3 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 1.4 อาคาร 4 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1.5 อาคาร 5 คณะว ทยาการจ ดการ 1.6 อาคาร 6 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 1.7 อาคาร 7 อาคารเร ยนรวม 1.8 อาคารระว จ นทร (อาคารศ ลปศ กษา) 1.9 อาคารคณะเทคโนโลย การเกษตร 1.10 อาคารเร ยน อาคารเพชรภ ม ภ ฏ 2. อาคารอเนกประสงค (อาคารศร ราชภ ฏ) 3. อาคารก จการน กศ กษา 4. อาคารดนตร 2 หล ง 4.1 อาคารดนตร (เก า) 4.2 อาคารดนตร (ใหม ) 5. อาคารคหกรรม 2 หล ง 5.1 อาคารคหกรรม (บานบ ร ) 5.2 อาคารคหกรรม (อ นทน น) 6. อาคารอ ตสาหกรรมศ ลป 2 หล ง 6.1 อาคารอ ตสาหกรรมศ ลป (เก า) 6.2 อาคารอ ตสาหกรรมศ ลป (ใหม ) 7. อาคารออกแบบผล ตภ ณฑ 8. อาคารว ทยาศาสตร และเทคโนโลย การอาหาร 9. อาคารเทคโนโลย การเกษตร 10. อาคารประมง 11. อาคารโรงเร ยนสาธ ต 12. หอประช มใหญ 13. หอประช มเล ก 2 หล ง 14. อาคารหอสม ด 15. อาคารศ นย ศ ลปว ฒนธรรม 16. อาคารปฏ บ ต การบาต ก

26 14 รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา อาคารปฏ บ ต การพ ช 18. หอพ ก 4 หล ง 18.1 หอพ กอาจารย (หอพ กร บรอง) 18.2 หอพ กทานตะว น (หอพ กชาย) 18.3 หอพ กเมท น (หอพ กหญ ง) 18.4 หอพ กว รน ช (หอพ กหญ ง) 19. บ านพ กอาจารย / ข าราชการ 65 หล ง 20. แฟลตอาจารย / ข าราชการ 21. บ านพ กคนงาน 37 หล ง 22. โรงอาหาร 23. อาคารว ทยบร การ 24. อาคารศ นย ว ทยาศาสตร และว ทยาศาสตร ประย กต 25. โรงย ม 26. สโมสรอาจารย และข าราชการ 27. อาคารปฏ บ ต การคณะว ทยาการจ ดการ 28. ศ นย ประช ม สภาพอาคารของมหาว ทยาล ย แบ งเป นอาคารเร ยนหล ก 11 หล ง อาคารประกอบอ นๆ ใช เป นอาคาร เร ยนและปฏ บ ต การตามช ออาคาร เช น อาคารคหกรรม อาคารดนตร อาคารอ ตสาหกรรมศ ลป เป นต น ห อง ประช ม ม ท ง หอประช มใหญ ห องประช มเล ก ห องส มมนา อาคารพ เศษอ นๆ ตามการใช ประโยชน เช น อาคาร โรงเร ยนสาธ ต อาคารศร ราชภ ฏซ งใช เป นโรงแรมท พ ก ห องอาหาร อาคารว ทยบร การ เป นต น อน ง มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ม อาคารส าน กก จการน กศ กษา ใช ส าหร บงานก จกรรมน กศ กษาโดยเฉพาะ ประกอบด วยห องต างๆ ด งน ห ององค การบร หารน กศ กษาภาคปกต และ กศ.บป. ห องสโมสรคณะต างๆ ห องสภาน กศ กษา ห องประช มอ นดาม น ห องแนะแนว ห องละหมาด ห องประช ม จ านวน 500 ท น ง

รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557

รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557 รายงานผล การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ป การศ กษา 2556 ว นท 1 ม ถ นายน 2556 ถ ง ว นท 31 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการประเม น ค ณภาพการศ กษาภายใน สถาบ นการจ ดการป ญญาภ ว ฒน ประจ าป

More information

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552

ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2552 สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏหม บ านจอมบ ง คำน ำ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายในป การศ กษา 2552 ของส าน กศ ลปะและ ว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค ม อประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏเทพสตร ประจ าป การศ กษา ป การศ กษา 2553 ค าน า ส าน กงานอธ การบด เป นหน วยงานสน บสน นพ นธก จหล กส าค ญหน วยงานหน งของการบร หารงาน ตามโครงสร

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2556 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต โทรศ พท 0-7621 1959/0-7624-0474-7 ต อ 5000 โทรสาร. 0-7621-1778 ค าน า ประก นค ณภาพการศ กษา เป นค าท จะสร างความม

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ป งบประมาณ พ.ศ. 2557 และ ป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University 96 หม 2 ถนนปร ด

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยราชภ ฏราชนคร นทร ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาการจ ดการ ป การศ กษา 2554 (1 ม ถ

More information

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร น

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร น 1 บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร น 1. ระบบการประก นค ณภาพภายในมหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย อ สเท ร น ระบบการประก นค ณภาพภายในมหาว ทยาล ยการจ ดการและเทคโนโลย

More information

รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา 2555

รายงานการประเม นตนเอง ป การศ กษา 2555 รายงานการประเม นตนเอง Self Assessment Report : (SAR) ประจาป การศ กษา ป การศ กษา 2555 ( 1 ม ถ นายน 2555 31 พฤษภาคม 2556) มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ คำนำ รายงานการประเม นตนเองของ มหาว

More information

มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556

มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556 มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก รยต ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเอง ประจ าป การศ กษา 2556 ค าน า ค ม อการเข ยนรายงานการประเม นตนเองฉบ บน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อให คณะว ชา / หน วยงานบร หารท วไป

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ (๑ ม ถ นายน ๒๕๕๕ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖) เพ อร บการประเม นจากคณะกรรมการประเม นค ณภาพภายใน คำนำ เอกสารค ม อการประก

More information

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม

ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๒ ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม ค าน า ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรมได ก าหนดนโยบายและแนวทางการประก นค ณภาพ การศ กษา ในป การศ กษาน ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรมได จ ดท า ค ม อการประก

More information

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น

ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายใน หน วยงานสน บสน น มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.๒๕๕๖ ค ม อการประก นค ณภาพภายในหน วยงานสน บสน น จ ดทาโดย กองพ ฒนาค

More information

Quality Assessment Handbook 2557

Quality Assessment Handbook 2557 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษา/การบร หารงานท วไป ป การศ กษา 2557 Quality Assessment Handbook 2557 Int SAR QA ext Peer review Int SAR QA ext Peer review Int SAR QA ext Peer review Int SAR QA ext Peer review

More information

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ป การศ กษา 2557

ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ป การศ กษา 2557 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ป การศ กษา 2557 มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน UDON THANI RAJABHAT UNIVERSITY คานา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ได ด าเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาของมหาว

More information

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554

แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 แผนงานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา 2554 คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คำนำ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ตระหน กและให ความสาค ญในการดาเน นการประก นค ณภาพภายใน ซ งเป น เคร องม อในการพ ฒนาค ณภาพการดาเน นการจ

More information

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕ ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ป การศ กษา ๒๕๕๕ งานประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ม ถ นายน ๒๕๕๕ คานา ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาของคณะว ศวกรรมศาสตร

More information

(นายส รช ย จ มพระบ ตร) ร กษาราชการแทน รองอธ การบด ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษาและสารสนเทศ

(นายส รช ย จ มพระบ ตร) ร กษาราชการแทน รองอธ การบด ฝ ายประก นค ณภาพการศ กษาและสารสนเทศ คำนำ มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน จ ดท าค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน สอดคล องก บเกณฑ การประเม นค ณภาพในระด บอ ดมศ กษา ต วบ งช ตามเกณฑ ประก นค ณภาพภายนอกรอบ สาม (พ.ศ. 2554-2558) แก ไขเพ มเต ม พฤศจ กายน 2554

More information

รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555)

รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555) รายงานประจ าป การประเม นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 (1 ม ถ นายน 2554 31 พฤษภาคม 2555) 22 ม ถ นายน 2555 ค าน า ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ตระหน กและให ความส าค ญก

More information

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต

บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1 บทท 1 การประก นค ณภาพการศ กษาภายในมหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต 1.1 ระบบการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ระบบการประก นค ณภาพภายใน มหาว ทยาล ยเกษมบ ณฑ ต ป การศ กษา 2555 เร มต งแต การ ทบทวนคณะกรรมการด

More information

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต

ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วบ งช ค ณภาพ ตารางท ป.1 ผลการประเม นรายต วบ งช ของสาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา เป าหมาย ผลการดาเน นงาน บรรล เป าหมาย คะแนนประเม น หมายเหต ต วต ง ต วหาร ผลล พธ (%หร อ ส ดส วน) (/ = บรรล, x = ไม บรรล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2554 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา

ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ประจ าป การศ กษา 2554 ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ค ม อ การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน กส มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนส น นทา ประจ าป การศ กษา 2554 ค าน า ส าน กว ชาการศ กษาท วไปและนว ตกรรมการเร ยนร อ เล กทรอน

More information

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ.

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. และ สมศ.) หน า 2 จาก 22 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย

แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏเพชรบ รณ พ.ศ. 2556 คานา จากป การศ กษา 2552 เป นต นมา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ได ม การจ ดท า แผนพ ฒนาบ คลากรและม การทบทวนท กป การศ กษา เพ อให

More information

ค าน า ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน

ค าน า ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ค าน า มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน ได ด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษาตามนโยบายของ มหาว ทยาล ยฯ และ ส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ซ งสอดคล องก บพระราชบ ญญ ต การศ กษา แห งชาต พ.ศ. 2542 แก ไขเพ มเต

More information

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559)

แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คานา แผนพ ฒนาคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม ระยะ 5 ป พ.ศ.2555-2559 ฉบ บน

More information