โครงการเสวนาแลกเปล ยนเร ยนร การทบทวนความร ความเข าใจ ด านการบร หารงานค ณภาพ ISO 9001: 2008

Size: px
Start display at page:

Download "โครงการเสวนาแลกเปล ยนเร ยนร การทบทวนความร ความเข าใจ ด านการบร หารงานค ณภาพ ISO 9001: 2008"

Transcription

1 โครงการเสวนาแลกเปล ยนเร ยนร การทบทวนความร ความเข าใจ ด านการบร หารงานค ณภาพ ISO 9001: 2008 ๑. หน วยงานท ร บผ ดชอบ : สาน กเทคโนโลย การศ กษา ๒. สถานภาพโครงการ : โครงการเด ม โครงการใหม โครงการต อเน อง ๓. แผนงาน : สน บสน นว ชาการ ๔. ก จกรรม : ก จกรรมหล ก ก จกรรมรอง ก จกรรมสน บสน น ก จกรรมบ รณาการ ก จกรรม (โครงการจ งหว ด) ๕. หล กการและเหต ผล : การประก นค ณภาพการศ กษา ซ งประกอบด วยระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน และระบบ การประก นค ณภาพการศ กษาจากภายนอก ได ถ กกาหนดไว ในพระราชบ ญญ ต การศ กษา ป พ.ศ.๒๕๔๒ ซ งเป น ฉบ บท ใช อย ในป จจ บ นไว ช ดเจน เพ อพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาไว ท กระด บ ในส วนข อง มหาว ทยาล ยรามคาแหง ม การประก นค ณภาพการศ กษาอย ๒ ระบบ ได แก ระบบ QA และระบบ ISO 9001: 2008 แต เด มสาน กเทคโนโลย การศ กษาได ประก นค ณภาพการศ กษาในระบบ QA ต อมาได ม การปร บเปล ยน เพ อความเหมาะสมก บล กษณะงานท ปฏ บ ต มาเป นระบบ ISO โดยเร มจาก ISO 9001: 2000 และพ ฒนามา เป นระบบ ISO 9001: 2008 ตามลาด บ โดยม คณะกรรมการบร หารงานค ณภาพ ๑ คณะกรรมการ และคณะทางานในระบบ ๖ คณะทางาน ได แก ๑. คณะทางานเอกสารและบ นท ก ๒. คณะทางานตรวจต ดตามค ณภาพภายใน ๓. คณะทางานปฏ บ ต การแก ไขและป องก น ๔. คณะทางานควบค มส งท ไม เป นไปตามข อกาหนด ๕. คณะทางานประเม นผล ๖. คณะทางานพ ฒนาบ คลากร และม งานท เข าส ระบบ ISO 9001: 2008 ด งน PM สท. 01 ระบบงานบร หารและธ รการ PM สท. 02 ระบบเทคโนโลย การเร ยนการสอน PM สท. 03 การผล ตรายการว ทย และโทรท ศน PM สท. 04 การให บร การโสตท ศนศ กษา PM สท. 05 การบร การส อการศ กษา สาน กเทคโนโลย การศ กษาได ประกาศใช ระบบ ISO 9001: 2008 เม อว นท ๑๑ ก นยายน ๒๕๕๒ และได ร บการร บรองมาตรฐาน ISO 9001: 2008 QMS 10074/1370 เม อว นท ๑๑ ส งหาคม ๒๕๕๓ ผ าน การตรวจต ดตามค ณภาพภายในมาแล ว ๖ คร ง ผ านการตรวจ จากหน วยงานภายนอก (สรอ.) ๓ คร ง ทาให ระบบกลไกบร หารงานค ณภาพของสาน กท งด านเอกสารและการปฏ บ ต งาน ม การพ ฒนาปร บปร งมาอย าง

2 ๒ ต อเน อง ป จจ บ นสาน กได ดาเน นการตรวจต ดตามค ณภาพภายใน เฉพาะในส วนของระบบงานท เข าส ระบบ โดยใช บ คลากรของสาน กท งหมด หล งจากท ได ปฏ บ ต งานมาแล วระยะเวลาหน ง ทาให พบว าการปฏ บ ต งานท ผ านมาย งม งานท จะต อง ดาเน นการแก ไขปร บปร งอย ๒ ด าน ได แก ๑. ด านการปฏ บ ต งานตามแผนงานและค ม อท กาหนดไว ท งในส วนของภายในหน วยงานเอง และการ ประสานงานก นระหว างหน วยงานและด านการใช เอกสารค ณภาพต างๆ เป นต น ๒. ด านการตรวจต ดตามค ณภาพภายใน โดยเฉพาะการเร ยนร และการว น จฉ ยข อกาหนดให เป น มาตรฐานเด ยวก น ตลอดจนว ธ ปฏ บ ต การด านต างๆ ชองการตรวจต ดตาม ด งน นเพ อให การดาเน นงานท ง ๒ ด านในระบบบร หารงานค ณภาพของสาน กฯ ได ร บการแก ไขเพ อ พ ฒนา จ งเห นสมควรท จะจ ดให ม ก จกรรมโครงการเสวนาแลกเปล ยนเร ยนร ร วมก นของบ คลากร ให ได ความร และหล กการปฏ บ ต ให เป นระบบเด ยวก น เพ อพ ฒนาระบบบร หารงานค ณภาพของสาน กต อไป ๖. ความส มพ นธ เช อมโยงของโครงการ สาน กเทคโนโลย การศ กษา มหาว ทยาล ย พ นธก จ(Mission) : สร างสรรค และผล ตส อการสอน ต ดตามและประเม นผล การผล ต พ ฒนาและให บร การ ส อการสอน เป นศ นย กลางให บร การและให คาปร กษา ด านการผล ตและบร การส อการสอน พ นธก จ(Mission) : พ ฒนาระบบการบร หารจ ดการตาม แนวทางหล กธรรมาภ บาลของการบร หารจ ดการบ านเม อง ท ด เป าประสงค (Goal) : ระบบบร หารงานม ค ณภาพและ มาตรฐานเป นท ยอมร บของผ ร บบร หาร เป าประสงค (Goal) : ระบบบร หารงานม ค ณภาพและ มาตรฐานเป นท ยอมร บของผ ร บบร หาร ย ทธศาสตร (Strategy) : มาตรฐานของผลผล ต การยกระด บค ณภาพและ ย ทธศาสตร (Strategy) มาตรฐานของผลผล ต : การยกระด บค ณภาพและ ๗. ว ตถ ประสงค ของโครงการ ว ตถ ประสงค ต วช ว ด ๑. เพ อให บ คลากร ของสาน กได ทบทวน แลกเปล ยนเร ยนร ด านระบบบร หารงาน ค ณภาพ ISO 9001: จานวนห วข อย อยในประเด น สาค ญท จะแลกเปล ยนเร ยนร ค าเป าหมาย (ร อยละ) ป งบประมาณ ๒๕๕๔

3 ๓ ว ตถ ประสงค ต วช ว ด ๒. เพ อให บ คลากรของสาน กได ทบทวน แลกเปล ยนเร ยนร ด านการตรวจต ดตาม ค ณภาพภายใน - จานวนความร ด าน ข อกาหนดและว ธ การ เตร ยมการปฏ บ ต และสร ปผล ค าเป าหมาย (ร อยละ) ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๓. เพ อให บ คลากรของสาน กได ม ส วนร วม ในการพ ฒนาระบบบร หารค ณภาพ ร วมก น ส งเสร มการทางานเป นท ม ให เก ดความสาม คค ในการอย ร วมก น ๘. ระยะเวลาดาเน นการ: ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ ๙. สถานท ดาเน นโครงการ อาคารท าช ย ช น ๘ ห อง ๘๐๒ - จานวนความร ใหม ท นามา พ ฒนาระบบ ๑๐. ว ธ ดาเน นการ : ๑๐.๑ เข ยนโครงการเพ อพ จารณาในท ประช มคณะกรรมการจ ดการความร สาน กเทคโนโลย การศ กษา ๑๐.๒ เสนอมหาว ทยาล ยเพ อขออน ม ต หล กการและงบประมาณ ๑๐.๓ ดาเน นการตามโครงการท ได กาหนดไว ๑๐.๔ ประเม นผลโครงการ ๑๑. ว ทยากร : บ คลากรสาน กเทคโนโลย การศ กษา ๑๒. ผ เข าอบรม : บ คลากรสาน กเทคโนโลย การศ กษา จานวน ๖๐ คน ๑๓. ก จกรรมย อยของโครงการ รายละเอ ยดก จกรรมย อย ๑. อบรมความร ความเข าใจด านระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9001: 2008 และบทบาทหน าท ของคณะทางานช ดต างๆ ๒. อบรมความร ความเข าใจด านเอกสารค ณภาพ ๓. อบรมความร ความเข าใจด านข อกาหนดของระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9001: 2008 และด านการตรวจต ดตามค ณภาพภายใน ระยะเวลา (ป งบประมาณ) ๒๕๕๕

4 ๔ รายละเอ ยดก จกรรมย อย ๔. ก จกรรมกล มย อยของคณะทางานช ดต างๆ และการปฏ บ ต งานตาม PM ของแต ละหน วยงาน ระยะเวลา (ป งบประมาณ) ๒๕๕๕ ๑๔. งบประมาณ : ๑๔.๑ แหล งงบประมาณ : งบคล ง งบรายได งบอ นๆ ๑๔.๒ กองท น: กองท นท วไป กองท นเพ อการศ กษา กองท นว จ ย กองท นบร การว ชาการ กองท นก จการน กศ กษา กองท นพ ฒนาบ คลากร กองท นบร การส ขภาพ กองท นทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม กองท นสารอง รายละเอ ยดงบประมาณ หมวดงบรายจ าย งบดาเน นงาน : (ค าตอบแทน, ค าใช สอย, ค าว สด ) ว ทยากร ๓ คน ผ เข าอบรม ๖๐ คน ผ ประสานงาน ๑๐ คน รวม ๗๓ คน - ค าอาหารกลางว น ๑ ม อๆ ละ ๗๐ บาท จานวน ๗๓ คน (๗๐X๑X๗๓) - ค าอาหารว าง จานวน ๒ ม อๆ ละ ๔๐ บาท จานวน ๗๓ คน (๔๐X๒X๗๓) - อ ปกรณ และเอกสารประกอบการบรรยาย - ค าว สด อ นๆ หมายเหต ขอถ วเฉล ยท กรายการ ๑๕. การต ดตามและประเม นผล : ๖๐ ช ด หน วย : บาท ป งบประมาณ เพ ม-ลด ๒๕๕๔ ๒๕๕๕ ๕,๑๑๐ ๕,๘๔๐ ๕,๐๐๐ ๒,๐๐๐ รวม ๑๗,๙๕๐ ประเม นผลจากการแจกแบบสอบถามให ก บบ คลากรท เข าร บการเสวนาท งก อน-หล งการเสวนาจานวน ๑๖. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: คณะกรรมการจ ดทาระบบความร สาน กเทคโนโลย การศ กษา

5 ๕ ๑๗. ผลผล ต/ผลล พธ ของโครงการ ผลผล ต/ผลล พธ ต วช ว ด ผลผล ต บ คลากรท เข าร วมโครงการ - จานวนบ คลากรท เข าร วม โครงการ ค าเป าหมาย (ร อยละ) ระยะเวลา (ป งบประมาณ) ผลล พธ ความร ท บ คลากรเข าร วมโครงการ ได ร บ ตามห วข อย อยต างๆ - จานวนความร ท ได ร บ - การทางานท ม มาตรฐาน ง าย และคล องต วมากย งข น

6 ๖ กาหนดการฝ กอบรม โครงการเสวนาแลกเปล ยนเร ยนร การทบทวนความร ความเข าใจ ความร ด านการบร หารงานค ณภาพ ISO 9001: 2008 ณ อาคารท าช ย ช น ๘ ห อง ๘๐๒ ว น เด อน ป ว นพฤห สบด ท ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๓๐ ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบ ยน ๐๙.๐๐ ๐๙.๓๐ น. พ ธ เป ดการเสวนา โดย รศ.พ ฒนะ เร อนใจด กาหนดการ ผ อานวยการสาน กเทคโนโลย การศ กษา ๐๙.๓๐ ๑๐.๓๐ น. อบรมความร ความเข าใจด านระบบบร หารงานค ณภาพ ISO 9001: 2008 และบทบาทหน าท ของคณะทางานช ดต างๆ โดย นายส พจน เคร อหงส ๑๐.๓๐ ๑๐.๕๐ น. พ ก อาหารว าง ๑๐.๕๐ ๑๒.๐๐ น. อบรมความร ความเข าใจด านเอกสารค ณภาพ ข อกาหนด ISO 9001: 2008 และการตรวจต ดตามค ณภาพภายใน ๑๒.๐๐ ๑๓.๐๐ น. พ ก อาหารกลางว น โดย นางจาร พร ส ทธ น นท เจร ญ และนางพ ชยาณ ฎฐ แก วยองผาง ๑๓.๐๐ ๑๔.๓๐ น. แบ งกล มย อยแต ละ PM พร อมทาก จกรรมกล มย อย ๑๔.๓๐ ๑๔.๕๐ น. พ ก อาหารว าง ๑๔.๕๐ ๑๖.๐๐ น. ๑๖.๐๐ น. ทาก จกรรมกล มย อย (ต อ) พร อมก บนาเสนอก จกรรมกล มย อย มอบเก ยรต บ ตรผ ผ านการฝ กอบรม

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1 สร ปผลการดาเน นงานโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาก บบ คลากรสายงานต างๆ คร งท 3 เคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาพบผ ร บผ ดชอบงานว ชาการ/งานหล กส ตร โดย งานประก นค ณภาพการศ

More information

สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556

สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556 1 สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556 ๑. ช อโครงการ: โครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา

More information

๒. สถานภาพโครงการ : โครงการเด ม โครงการใหม โครงการต อเน อง ๓. แผนงาน : บร หารมหาว ทยาล ย งาน : บร หารมหาว ทยาล ย

๒. สถานภาพโครงการ : โครงการเด ม โครงการใหม โครงการต อเน อง ๓. แผนงาน : บร หารมหาว ทยาล ย งาน : บร หารมหาว ทยาล ย โครงการ ให ความร ด านว ชาการ และแนะแนวการศ กษาต อ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยรามคาแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดขอนแก น ๑. หน วยงานท ร บผ ดชอบ : งานปร ญญาตร /งานประชาส มพ นธ มหาว ทยาล ยรามค

More information

โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร เทคน คการเข ยนเค าโครงว จ ยเพ อขอร บท นอ ดหน น ตามแผนย ทธศาสตร ชาต

โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร เทคน คการเข ยนเค าโครงว จ ยเพ อขอร บท นอ ดหน น ตามแผนย ทธศาสตร ชาต โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ หล กส ตร เทคน คการเข ยนเค าโครงว จ ยเพ อขอร บท นอ ดหน น ตามแผนย ทธศาสตร ชาต ๑. หน วยงานท ร บผ ดชอบ: ฝ ายพ ฒนาสมรรถภาพน กว จ ยของมหาว ทยาล ย สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ๒. สถานภาพโครงการ:

More information

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว

ก ต มา อะส ร นทร (นางก ต มา อะส ร นทร ) บ คลากร 7 ว บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กปล ดเทศบาล ฝ ายบร หารงานท วไป งานการเจ าหน าท โทร/โทรสาร ๐๔๓-๔๙๖๑๒๔ ท ว นท กรกฎาคม ๒๕๕5 เร อง ขออน ม ต ดาเน นการโครงการฝ กอบรมหล กส ตร การเพ มประส ทธ ภาพและท ศนศ กษา ด งานบ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day)

รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day) รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day) ว นท 28 ม นาคม 2557 ณ อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ คานา โครงการพ ฒนาอาคาร

More information

สร ปผลการดาเน นงานโครงการส มมนาว พากษ การเข ยนรายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระด บสถาบ น ป การศ กษา 2555

สร ปผลการดาเน นงานโครงการส มมนาว พากษ การเข ยนรายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระด บสถาบ น ป การศ กษา 2555 สร ปผลการดาเน นงานโครงการส มมนาว พากษ การเข ยนรายงานการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ระด บสถาบ น ป การศ กษา 2555 โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก โครงการฝ กอบรมผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน หล กส ตร 2 (สาหร บผ ท ไม ม ประสบการณ ประเม นค ณภาพ) แบบสองภาษา (Bilingual) หน วยงาน สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก -------------------------------------------------

More information

ความเช อมโยงก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย (พ.ศ. 2551-2560) ย ทธศาสตร ท 6 บร หารด วยหล กธรรมาภ บาลเพ อพ ฒนาองค กรและบ คลากรให ม ค ณภาพและ ม ความส ข 6.

ความเช อมโยงก บย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย (พ.ศ. 2551-2560) ย ทธศาสตร ท 6 บร หารด วยหล กธรรมาภ บาลเพ อพ ฒนาองค กรและบ คลากรให ม ค ณภาพและ ม ความส ข 6. 1 โครงการพ ฒนาระบบการบร หารและปร บปร งระบบการท างานของ หน วยตรวจตรวจสอบภายใน เพ อขอร บงบประมาณสน บสน นจากโครงการระบบสารสนเทศเพ อการบร หารมหาว ทยาล ย หน วยตรวจสอบภายใน ส าน กงานอธ การบด ประจ าป งบประมาณ

More information

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก

แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก แบบฟอร มการเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส าน กประก นค ณภาพภายใน ร ปแบบและว ธ การเข ยนโครงการ ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2557 โครงการ ค อ การวางแผนอย างเป นระบบ ประกอบด วยก จกรรมย

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะ มหาว ทยาล ยราชภ ฎกาแพงเพชร ประจาป พ.ศ. 2557 1 ปร ชญา คณะเป นแหล งค นคว าว จ ย บ รณาการ ถ ายทอดความร ทางด าน ว ศวกรรมศาสตร และเทคโนโลย เพ อพ ฒนาช มชน รวมท งเพ อผล ตบ ณฑ ตท ม ภ ม ป ญญา

More information

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561)

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) 2 ฉบ บปร บปร ง 2558 แผนพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต รายงานการประเม นโครงการ เร อง การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต ผ จ ดทาโครงการ :: รศ.ดร.ว มล ชอบช นชม

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สารบ ญ บทน า... 1 ว ตถ ประสงค... 3 เป าหมาย... 3 กลย ทธ... 3 แนวทางปฏ บ ต ตามกลย ทธ... 4 แหล งงบประมาณ... 6 ระยะเวลา... 6 ประเด นการต

More information

1 สภาสภาบ นม บทบาทสาค ญในการกาหนดท ศทาง ย ทธศาสตร และนโยบายของสถาบ น :

1 สภาสภาบ นม บทบาทสาค ญในการกาหนดท ศทาง ย ทธศาสตร และนโยบายของสถาบ น : 35 องค ประกอบท 7 ด านการบร หารและการจ ดการ สถาบ นอ ดมศ กษาต องให ความสาค ญก บการบร หารจ ดการ โดยม สภามหาว ทยาล ยทาหน าท ในการกาก บด แล การทางานของสถาบ นการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ ป จจ ยท สถาบ นอ ดมศ กษาจะทาหน

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น

ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น ฉบ บป การศ กษา 2557 เพ อให การเข ยนรายงานเป นไปในท ศทางเด ยวก นท งสถาบ น สาน กแผนและประก นค ณภาพ จ งได จ ดทาเอกสารฉบ บน เป นค ม อการเข

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ก จกรรม : พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ก จกรรม : พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ โครงการ พ ฒนาศ กยภาพของผ เร ยน ก จกรรม : พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ จ ตอาสาพ ฒนาตนและส งคม ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 6 หน วยงานท ร บผ ดชอบ : กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (แนะแนว) โรงเร ยนสาธ ตมหาว

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา

ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา ค ม อการดาเน นงาน โครงการบร การว ชาการแก ส งคม กองบร หารงานว จ ยและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ค ม อการด าเน นงานโครงการบร การว ชาการแก ส งคมฉบ บน จ ดท าข นเพ อให ผ ท เก ยวข องก บการ ขอร

More information

Framework for Higher Education of MCU s Buddhism Faculty) (TQF: HEd) Framework for Higher Education of MCU s Buddhism Faculty) (TQF: HEd) ให สอดคล อง

Framework for Higher Education of MCU s Buddhism Faculty) (TQF: HEd) Framework for Higher Education of MCU s Buddhism Faculty) (TQF: HEd) ให สอดคล อง โครงการส มมนาทางว ชาการเช งปฏ บ ต การ เร อง การสร างและกาหนดกรอบมาตรฐานค ณว ฒ ระด บอ ดมศ กษาแห งชาต คณะพ ทธศาสตร มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย (Thai Qualifications Framework for Higher Education of

More information

สร ปผลการดาเน นโครงการ

สร ปผลการดาเน นโครงการ สร ปผลการดาเน นโครงการ พ ฒนาบ คลากรทางการศ กษาและศ กษาด งานนอกสถานท ว ทยาล ยช มชนพ จ ตร ระหว างว นท 4 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ณ โรงแรมทร พย ไพรว ลย แกรนด โฮเต ล แอนด ร สอร ท จ งหว ดพ ษณ โลก คานา รายงานผลการด

More information