ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

Size: px
Start display at page:

Download "ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557

2 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม 1.1 ความเป นมา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม เร มต นจากการเป นโรงเร ยนฝ กห ดคร ชาย และเม อป พ.ศ ได ยกฐานะเป นว ทยาล ยคร พ บ ลสงคราม ต อมาในป พ.ศ.2535 เปล ยนสถานะเป นสถาบ นราชภ ฏพ บ ลสงคราม จนกระท งป พ.ศ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงพระกร ณาโปรดเกล าฯ ลงพระปรมาภ ไธย ในพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ ประกาศในราชก จจาน เบกษา เม อว นท 14 ม ถ นายนพ.ศ ม ผลให ยกฐานะเป น มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม จากน นม กฎกระทรวง จ ดต งส วนราชการใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ โดยประกาศในราชก จจาน เบกษา เล ม 122 ตอนท 20 ก เม อว นท 8 ม นาคม 2548 ด งน 1. สาน กงานอธ การบด 2. คณะคร ศาสตร 3. คณะเทคโนโลย การเกษตรและอาหาร 4. คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 5. คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 6. คณะว ทยาการจ ดการ 7. คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 8. สถาบ นว จ ยและพ ฒนา 9. สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 10. สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม และประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง การแบ งส วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ ให แบ งส วนในสาน กงานอธ การบด ด งน 1. กองกลาง 2. กองนโยบายและแผน 3. กองบร การการศ กษา 4. กองบร หารงานบ คคล 5. กองพ ฒนาน กศ กษา ให แบ งส วนราชการในคณะ เป นสาน กงานคณบด และสถาบ น/สาน ก เป นสาน กงานอานวยการและ เพ อรองร บการขยาย ต วของมหาว ทยาล ยในอนาคตสภามหาว ทยาล ยราฃภ ฏพ บ ลสงครามเม อคราวประช ม ท 85(6/2556) ว นท 29 ม ถ นายน 2556 ม มต อน ม ต ในหล กการ ให จ ดต งหน วยงานเพ มเต มเพ อรองร บ การขยายต วของมหาว ทยาล ย ด งน แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

3 1. หน วยงานเท ยบเท าระด บคณะ (คณะท จ ดต งข นตามมต สภามหาว ทยาล ย) 1.1 บ ณฑ ตว ทยาล ย 1.2 คณะส งคมศาสตร 1.3 คณะว ทยาศาสตร ส ขภาพ 1.4 สถาบ นนานาชาต 1.5 สถาบ นเศรษฐก จพอเพ ยง 2. เห นควรเสนอขอแก ไขเพ มเต มการแบ งส วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามโดยเพ มเต ม การแบ งส วนราชการสาน กงานอธ การบด 2 หน วยงานได แก 2.1 กองคล ง 2.2 กองส งเสร มและพ ฒนาว ชาการ 1.2 ข อม ลพ นฐานบ คลากรป จจ บ น ข อม ลอาจารย ประจา ป จจ บ นมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามม อาจารย ประจารวม 385 คน แบ งเป นว ฒ ปร ญญาตร 16 คน ปร ญญาโท 273 คน และปร ญญาเอก 96 คน ม ตาแหน งทางว ชาการท แบ งเป นอาจารย 318 คน ผ ช วยศาสตราจารย 62 คนและรองศาสตราจารย 5 คน ไม ม ศาสตราจารย ม อาจารย ท ลาศ กษาต อจานวน 67 คน แบ งเป นระด บปร ญญาโท 1 คน และปร ญญาเอก 6 คน (ข อม ล ณ ว นท 15 ก นยายน 2556) ส ดส วนค ณว ฒ อาจารย ประจา ระด บปร ญญาตร :โท : เอก เท าก บ 4.16 : : ส ดส วนตาแหน งทางว ชาการของอาจารย ประจา : ผศ. : รศ. : ศ. เท าก บ : 1.30 : 0 ตารางท 1 จานวนอาจารย ประจาส งก ดคณะต าง ๆ จาแนกตามว ฒ การศ กษาและตาแหน งทางว ชาการ คณะ ว ฒ การศ กษา ตาแหน งทางว ชาการ ป.ตร ป.โท ป.เอก รวม อ. ผศ. รศ. รวม คณะคร ศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร คณะว ทยาการจ ดการ คณะเทคโนโลย การเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม โรงเร ยนสาธ ต ฯ การศ กษาพ เศษ รวม ร อยละ แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

4 ตารางท 2 จานวนอาจารย ประจาส งก ดคณะคร ศาสตร ในแต ละสาขาว ชาจาแนกตามว ฒ การศ กษา ลาด บ สาขาว ชา ว ฒ การศ กษา รวม ป.ตร ป.โท ป.เอก 1. สาขาว ชาหล กส ตรและการสอน สาขาว ชาพ นฐานการศ กษา รวม ร อยละ หมายเหต ม อาจารย ลาศ กษาต อ จานวน 9 คน สาขาว ชาพ นฐานการศ กษา ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคนอกเวลา 3 คน สาขาว ชาหล กส ตรและการสอน ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคนอกเวลา 2 คน สาขาว ชาหล กส ตรและการสอน ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 3 คน สาขาว ชาพ นฐานการศ กษา ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 1 คน ตารางท 3 จานวนอาจารย ประจาส งก ดคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในแต ละสาขาว ชาจาแนกตาม ว ฒ การศ กษา ลาด บ สาขาว ชา ว ฒ การศ กษา รวม ป.ตร ป.โท ป.เอก 1. สาขาว ชาเคม สาขาว ชาช วว ทยา สาขาว ชาฟ ส กส สาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม รวม ร อยละ หมายเหต ม อาจารย ลาศ กษาต อ จานวน 15 คน สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคนอกเวลา 3 คน สาขาว ชาเคม ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคนอกเวลา 1 คน สาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคนอกเวลา 1 คน สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ ระด บปร ญญาโทในประเทศภาคนอกเวลา 1 คน สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 2 คน แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

5 สาขาว ชาฟ ส กส ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 2 คน สาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 2 คน สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 1 คน สาขาว ชาช วว ทยา ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 1 คน สาขาว ชาเคม ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 1 คน ตารางท 4 จานวนอาจารย ประจาส งก ดคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ในแต ละสาขาว ชาจาแนกตาม ว ฒ การศ กษา ลาด บ สาขาว ชา ว ฒ การศ กษา รวม ป.ตร ป.โท ป.เอก 1 สาขาว ชาภาษาตะว นออก สาขาว ชาภาษาตะว นตก สาขาว ชาพ ฒนาช มชน สาขาว ชาน ต ศาสตร สาขาว ชาศ ลปกรรมศาสตร สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร สาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร รวม ร อยละ หมายเหต ม อาจารย ลาศ กษาต อ จานวน 19 คน สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 2 คน สาขาว ชาภาษาตะว นออก ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาค ปกต 4 คน สาขาว ชาภาษาตะว นตก ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 1 คน สาขาว ชาน ต ศาสตร ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 1 คน สาขาว ชาศ ลปกรรมศาสตร ระด บปร ญญาเอกต างประเทศ 1 คน สาขาว ชาภาษาตะว นออกระด บปร ญญาเอกต างประเทศ 1 คน สาขาว ชาศ ลปกรรมศาสตร ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 2 คน สาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร ระด บปร ญญาเอกในประเทศนอกเวลา 2 คน สาขาว ชาพ ฒนาช มชนระด บปร ญญาเอกในประเทศนอกเวลา 3 คน สาขาว ชาภาษาตะว นตก ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคนอกเวลา 1 คน สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคนอกเวลา 1 คน แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

6 ตารางท 5 จานวนอาจารย ประจาส งก ดคณะว ทยาการจ ดการในแต ละสาขาว ชาจาแนกตามว ฒ การศ กษา ลาด บ สาขาว ชา ว ฒ การศ กษา รวม ป.ตร ป.โท ป.เอก 1. สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาน เทศศาสตร สาขาว ชาอ ตสาหกรรมท องเท ยว สาขาว ชาเศรษฐศาสตร รวม ร อยละ หมายเหต ม อาจารย ลาศ กษาต อ จานวน 13 คน สาขาว ชาน เทศศาสตร ระด บปร ญญาเอกในประเทศนอกเวลา 1 คน สาขาว ชาเศรษฐศาสตร ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 1 คน สาขาว ชาบร หารธ รก จระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 4 คน สาขาว ชาการบ ญช ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 1 คน สาขาว ชาอ ตสาหกรรมท องเท ยวระด บปร ญญาเอกในประเทศนอกเวลา 2 คน สาขาว ชาบร หารธ รก จระด บปร ญญาเอกในประเทศนอกเวลา 3 คน สาขาว ชาเศรษฐศาสตร ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคนอกเวลา 1 คน ตารางท 6 จานวนอาจารย ประจาส งก ดคณะเทคโนโลย การเกษตรและอาหารในแต ละสาขาว ชาจาแนก ตามว ฒ การศ กษา ลาด บ สาขาว ชา ว ฒ การศ กษา รวม ป.ตร ป.โท ป.เอก 1. สาขาว ชาอ ตสาหกรรมเกษตร สาขาว ชาเกษตรศาสตร รวม ร อยละ หมายเหต ม อาจารย ลาศ กษาต อ จานวน 2 คน สาขาว ชาอ ตสาหกรรมเกษตร ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 2 คน แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

7 ตารางท 7 จานวนอาจารย ประจาส งก ดคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรมในแต ละสาขาว ชาจาแนกตาม ว ฒ การศ กษา ลาด บ สาขาว ชา ว ฒ การศ กษา รวม ป.ตร ป.โท ป.เอก 1. สาขาว ชาเซราม กส และออกแบบผล ตภ ณฑ สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ศวกรรมและคอมพ วเตอร รวม ร อยละ หมายเหต ม อาจารย ลาศ กษาต อ จานวน 9 คน สาขาว ชาเซราม กส และออกแบบผล ตภ ณฑ ระด บปร ญญาเอกในประเทศนอกเวลา 3 คน สาขาว ชาว ศวกรรมและคอมพ วเตอร ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 2 คน สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 1 คน สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ระด บปร ญญาเอกในประเทศนอกเวลา 3 คน แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

8 ตารางท 8 จานวนอาจารย ประจาส งก ดคณะต าง ๆท จะเกษ ยณอาย ราชการในป พ.ศ จาแนกตามว ฒ การศ กษา ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม คณะ ป. ป. ป. รวม ป. ป. ป. รวม ป. ป. ป. รวม ป. ป. ป. รวม ป. ป. ป. รวม ตร โท เอก ตร โท เอก ตร โท เอก ตร โท เอก ตร โท เอก คณะคร ศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร คณะว ทยาการจ ดการ คณะเทคโนโลย การเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม รวม แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

9 ตารางท 9 จานวนอาจารย ประจาส งก ดคณะต าง ๆท จะเกษ ยณอาย ราชการในป พ.ศ จาแนกตามตาแหน งทางว ชาการ คณะ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม อจ. ผศ. รศ. รวม อจ. ผศ. รศ. รวม อจ. ผศ. รศ. รวม อจ. ผศ. รศ. รวม อจ. ผศ. รศ. รวม คณะคร ศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร คณะว ทยาการจ ดการ คณะเทคโนโลย การเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม รวม แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

10 1.3 ข อม ลพ นฐานบ คลากรสายสน บสน น ตารางท 10 จานวนบ คลากรสายสน บสน นส งก ดหน วยงานต าง ๆ จาแนกตามประเภทและว ฒ การศ กษา (ข อม ล ณ ว นท 15 ก นยายน พ.ศ. 2556) ข าราชการพลเร อน ล กจ างประจา พน กงานราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย จนท.ประจา ตามส ญญา หน วยงาน ต า ป. ป. รวม ต า ป. ป. รวม ต า ป. ป. รวม ต า ป.ตร ป. รวม ต า ป. ป. รวม ต า กว า ตร โท กว า ตร โท กว า ตร โท กว า โท กว า ตร โท กว า ป. ป. ป. ป. ป.ตร ป. ตร ตร ตร ตร ตร คคศ ควท คมส ควจ คทก คทอ สศว สวบ สวจ สนอ กก กบค กบศ กนศ กนผ รวม ป. ตร ป. โท รวม ท งส น แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

11 ตารางท 10 จานวนบ คลากรสายสน บสน นส งก ดหน วยงานต าง ๆ จาแนกตามประเภทและว ฒ การศ กษา ข อม ล ณ ว นท 15 ก นยายน พ.ศ (ต อ) หน วยงาน ต า กว า ป. ตร ข าราชการพลเร อน ล กจ างประจา พน กงานราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย จนท.ประจาตามส ญญา รวม รวม ป. ป.โท รวม ต ากว า ป. ป. ป.โท รวม ต ากว า ป.ตร ป.โท รวม ต ากว า ป.ตร ป.โท ท งส น ตร ป.ตร ตร ตร ป.ตร ป.ตร ป.โท รวม ต า กว า ป. ตร ป.ตร ป.โท รวม ต า กว า ป.ตร สตส สปค สบฑ ศทส หอพ ก ทะเลแก ว ศ นย หน งส อ ทะเลแก ว ศ นย บ มเพาะ ว สาหก จ มรพส. ศ นย การศ กษา พ เศษ สระว ายน า โรงเร ยนสาธ ต รวม แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

12 บทท 2 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 2.1 หล กการและเหต ผล มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามดาเน นการตามภารก จหล กด านการผล ตบ ณฑ ต โดยการพ ฒนา ปร บปร งและสร างหล กส ตร ปร บระบบการผล ตบ ณฑ ต โดยเฉพาะอย างย งระบบการผล ตและพ ฒนาคร รวมท งสาขาท ตอบสนองความต องการของประเทศ เช น การเกษตรและอาหาร ภาษา การท องเท ยว การบร การ ส ขภาพ พยาบาล ว ศวกรรมโลจ สต กส การบร หารการขนส งและการจ ดการทร พยากรท สน บสน นการผล ต การบร การ กฎหมายการปกครอง การบ ญช การพ ฒนาท องถ น รวมท งพล งงานและส งแวดล อม ให ม ค ณธรรม และค ณภาพท นต อการเปล ยนแปลงในย คโลกาภ ว ตน โดยการสร างเคร อข ายและร วมม อก บเคร อข ายอ ดมศ กษา และหน วยงานต าง ๆ ท งในและต างประเทศมาอย างต อเน อง มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามได ให ความสนใจการปฏ ร ปงานด านว ชาการควบค ก บการพ ฒนา การประก นค ณภาพการศ กษามาอย างต อเน อง แต เน องจากทร พยากรบ คคลถ อเป นห วใจสาค ญของการพ ฒนา องค กรเพราะเป นป จจ ยบ งช ถ งความสาเร จในการดาเน นงานขององค กร และในป จจ บ นม การเปล ยนแปลง สภาพแวดล อมภายในมหาว ทยาล ย ประกอบก บอาจารย ท ม ศ กยภาพ ค ณว ฒ และตาแหน งทางว ชาการส ง จานวนมากอย ในว ยใกล เกษ ยณในขณะท อ ตราทดแทนอาจารย เหล าน ทาได ช า ด งน นการพ ฒนาบ คลากร จ งเป นกลไกท สาค ญในการข บเคล อนการดาเน นงานตามภารก จหล กของมหาว ทยาล ยให เป นไปตามแผน ย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยจ งจาเป นต องเร งพ ฒนาศ กยภาพของอาจารย ท งด านค ณว ฒ และตาแหน งทางว ชาการเพ อให ท นต อการเปล ยนแปลงท จะเก ดข นในอนาคต ซ งมหาว ทยาล ยต องม แผนพ ฒนา บ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน นท ช ดเจน เพ อยกมาตรฐานความร ความสามารถของอาจารย ด านการเร ยนการสอน ความสามารถในการปฏ บ ต งานของบ คลากรสายสน บสน น และยกระด บมาตรฐาน ของมหาว ทยาล ย 2.2 แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาอาจารย การวางแผนอ ตรากาล ง มหาว ทยาล ยได ดาเน นการจ ดทากรอบอ ตรากาล งในระยะ พ.ศ โดยดาเน นการ จ ดให ม การประช มเช งปฏ บ ต การร วมก บมหาว ทยาล ยกล มใหม 52 แห ง และใช หล กเกณฑ ของสาน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษาในการคานวนอ ตรากาล งท พ งม (รายละเอ ยดปรากฏในภาคผนวก ก) ในส วนของ อ ตรากาล งสายสน บสน นใช ว ธ การประมาณจากอ ตรา 1 : 0.8 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

13 ตารางท 11 จานวนบ คลากรสายว ชาการท พ งม ในแต ละคณะ จานวน จานวนอาจารย ท พ งม คณะ อาจารย ป จจ บ น ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 คณะคร ศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร คณะว ทยาการจ ดการ คณะเทคโนโลย การเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม โรงเร ยนสาธ ต ฯ ศ นย การศ กษาพ เศษ รวม ตารางท 12 ความต องการอาจารย คณะคร ศาสตร จาแนกตามสาขาว ชา ลาด บ สาขาว ชา จานวนอาจารย ท ต องการเพ ม ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 1. สาขาว ชาสาขาว ชาหล กส ตรและการสอน สาขาว ชาพ นฐานการศ กษา โรงเร ยนสาธ ต ศ นย การศ กษาพ เศษ รวม แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

14 ตารางท 13 ความต องการอาจารย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จาแนกตามสาขาว ชา ลาด บ สาขาว ชา จานวนอาจารย ท ต องการเพ ม ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 1. สาขาว ชาเคม สาขาว ชาช วว ทยา สาขาว ชาฟ ส กส สาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม รวม ตารางท 14 ความต องการอาจารย คณะมน ษย ศาสตร และส งคมศาสตร จาแนกตามสาขาว ชา ลาด บ สาขาว ชา จานวนอาจารย ท ต องการเพ ม ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 1. สาขาว ชาภาษาตะว นออก สาขาว ชาภาษาตะว นตก สาขาว ชาพ ฒนาช มชน สาขาว ชาน ต ศาสตร สาขาว ชาศ ลปกรรมศาสตร สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร สาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศ ศาสตร รวม แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

15 ตารางท 15 ความต องการอาจารย คณะว ทยาการจ ดการจาแนกตามสาขาว ชา ลาด บ สาขาว ชา จานวนอาจารย ท ต องการเพ ม ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 1. สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาน เทศศาสตร สาขาว ชาอ ตสาหกรรมท องเท ยว สาขาว ชาเศรษฐศาสตร รวม ตารางท 16 ความต องการอาจารย คณะเทคโนโลย การเกษตรและอาหารจาแนกตามสาขาว ชา ลาด บ สาขาว ชา จานวนอาจารย ท ต องการเพ ม ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 1. สาขาว ชาอ ตสาหกรรมเกษตร สาขาว ชาเกษตรศาสตร รวม ตารางท 17 ความต องการอาจารย คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรมจาแนกตามสาขาว ชา ลาด บ สาขาว ชา จานวนอาจารย ท ต องการเพ ม ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 1. สาขาว ชาเซราม กส และออกแบบผล ตภ ณฑ สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ศวกรรมและคอมพ วเตอร รวม อน ง ในส วนของการเพ มหน วยงานใหม เท ยบเท าคณะตามมต สภามหาว ทยาล ย ในช วงป จะใช ว ธ การกระจายบ คลากรตามกรอบอ ตรากาล งเด มก อน โดยจะทาการปร บปร งเป นระยะ แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

16 2.2.2 ระบบการสรรหาอาจารย มหาว ทยาล ยกาหนดแนวทางการสรรหาอาจารย ไว ด งน 1) สรรหาให ได อาจารย ท ม ความร ความสามารถ ท กษะ สมรรถนะ ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามท มหาว ทยาล ยกาหนด 2) จ ดทาประกาศให ท นการศ กษาแก น กศ กษาท ม ผลการเร ยนด เย ยมและด สาหร บสาขา ท ม ความขาดแคลนและม ความจาเป นเร งด วน 3) สรรหาอาจารย ผ ม ค ณว ฒ ปร ญญาโท - เอก ท ม ผลการเร ยนด และกาล งสาเร จการศ กษา จากแผนการเร ยนท บ งค บทาว ทยาน พนธ 4) ร บอาจารย ท ม ว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาตร ในสาขาท จาเป นต องใช ความเช ยวชาญ และ ชานาญการพ เศษ เช น ภาษา ดนตร และศ ลปะ ท เป นความต องการของมหาว ทยาล ยเพ อส งไปศ กษาต อระด บ ปร ญญาโท-เอก การพ ฒนาอาจารย มหาว ทยาล ยจ ดแบ งกล มอาจารย เพ อพ ฒนาตามสภาพ เป น 4 กล ม ด งน 1) กล มอาจารย ท ม อาย ระหว าง ป ท เพ งสาเร จการศ กษาในระด บปร ญญาตร สาขาขาดแคลน หร อระด บปร ญญาโทและอย ในภาวะท สามารถเตร ยมต วไปศ กษาต อท งในประเทศและ ต างประเทศจะได ร บการพ ฒนาโดยการสน บสน นให ได ร บท นการศ กษาต อในสาขาท เป นความต องการของ มหาว ทยาล ยและอย ในแผนการพ ฒนาจนสาเร จการศ กษาระด บปร ญญาเอก 2) กล มอาจารย ท ม อาย ระหว าง ป และม ศ กยภาพในการศ กษาต อ ระด บปร ญญาโท และเอก จะได ร บการพ ฒนาให ม ท กษะทางด านภาษาต างประเทศเพ มข น เพ อให ม ความสามารถพอในการศ กษา ต อจนสาเร จการศ กษาระด บปร ญญาเอกจากมหาว ทยาล ยภายในประเทศหร อต างประเทศ 3) กล มอาจารย ท ม อาย ระหว าง ป เป นกล มท สนใจในเร องการสอนจะได ร บ การสน บสน นให เก ดการพ ฒนาให ม ความเช ยวชาญเฉพาะทาง ม ท กษะทางด านภาษา และการใช เทคโนโลย เพ อ การเร ยนการสอนและการส บค นท งในและต างประเทศ และหร อให ศ กษาต อในระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต ช นส งหร อหล งปร ญญาโทและเพ มตาแหน งทางว ชาการ 4) กล มอาจารย ท สาเร จการศ กษาระด บปร ญญาเอก จะส งเสร มสน บสน นให ไปแลกเปล ยนการ ทาว จ ย/ฝ กอบรมเฉพาะทางระยะส นในต างประเทศ เพ อการสร างองค ความร ใหม ๆ และม ผลงานเป นท ยอมร บ ในระด บสากล แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

17 ตารางท 18 จานวนอาจารย ประจาส งก ดคณะต าง ๆ จาแนกตามช วงอาย คณะ อาย อาย ป ข น อาย ป ป ป ไป รวม คณะคร ศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร คณะว ทยาการจ ดการ คณะเทคโนโลย การเกษตรและ อาหาร คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม โรงเร ยนสาธ ต ฯ ศ นย การศ กษาพ เศษ รวม มหาว ทยาล ยได กาหนดแนวทางการพ ฒนาอาจารย ไว ด งน ก. ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาอาจารย ให ม ว ฒ การศ กษาท ส งข น เป าหมาย จานวนอาจารย ท ต องส งเสร มสน บสน นให ศ กษาต อเพ อเพ มว ฒ การศ กษา ให ส งข นในแต ละป การศ กษา เพ อนาไปส เป าหมายย ทธศาสตร ในแผนระยะกลางท กาหนดไว ให ม ส ดส วน ปร ญญาโท : ปร ญญาเอก เป น 60 : 40 ด งน ตารางท 19 จานวนอาจารย ท ได ร บการพ ฒนาให ศ กษาต อในระด บว ฒ การศ กษาท ส งข น ระด บการศ กษา จานวนอาจารย ท ได ร บการศ กษาต อ ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 รวม ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม สาขาท เป นความต องการของคณะ/มหาว ทยาล ย ระด บปร ญญาโท ได แก ว ศวกรรม ภาษาต างประเทศ (อ งกฤษ จ น ญ ป น เกาหล เว ยดนาม เป นต น) ภาษาไทย ดนตร ศ ลปะ ว ทยาศาสตร ส ขภาพ (สาธารณส ข พยาบาล แพทย ทางเล อก เป นต น) แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

18 สาขาท เป นความต องการของคณะ/มหาว ทยาล ย ปร ญญาเอก ได แก การศ กษา กล มส งคมศาสตร กล มภาษา ดนตร และศ ลปะ น ต ศาสตร /ร ฐศาสตร ประว ต ศาสตร ปร ชญา/ศาสนา ว ทยาศาสตร พ นฐาน (เคม ฟ ส กส ช วว ทยา คณ ตศาสตร ) ว ทยาศาสตร ส ขภาพ (สาธารณส ข พยาบาล แพทย ทางเล อก เป นต น) คอมพ วเตอร ว ศวกรรมท กสาขา บร หารจ ดการ การเง นและบ ญช ข. ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาอาจารย โดยการสร างผลงานว ชาการเพ อขอดารง ตาแหน งทางว ชาการ การม อาจารย ได ตาแหน งทางว ชาการส งข นเป นการบ งบอกถ งความพร อมในการจ ดการ เร ยนการสอนของมหาว ทยาล ย เพราะผลงานว ชาการของอาจารย แสดงถ งความเป นผ เช ยวชาญเฉพาะทาง เป าหมาย ม ตาแหน งผ ช วยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย ไม น อยกว า ร อยละ 20 และม ตาแหน งรองศาสตราจารย และศาสตราจารย ไม น อยกว าร อยละ 5 ตารางท 20 จานวนอาจารย ท ได ร บท นการสร างผลงานทางว ชาการเพ อขอดารงตาแหน งทางว ชาการ ป การศ กษา จานวนท นท จะได ร บ ผศ. รศ. ศ. รวม รวม ค. ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาอาจารย โดยให เข าร บการฝ กอบรม อาจเป นการฝ กอบรมท มหาว ทยาล ยจ ดข นเอง หร อท ให เข าร บการฝ กอบรมท จ ดโดย หน วยงานอ นภายนอกมหาว ทยาล ย ได แก (1) จ ดฝ กอบรมระยะส นข นในมหาว ทยาล ย (2) ฝ กอบรมเทคน คการปฏ บ ต งานและเทคน คการบร หาร (3) ฝ กอบรมทางว ชาการ ซ งเป นการอบรมทางว ชาการใหม ท เพ งค นพบหร อจะต องนามาใช เพ อเพ มพ นความร หร อแนวค ดใหม ๆ ระยะส นท งในประเทศและต างประเทศ (4) ฝ กอบรมเทคน คหร อประสบการณ ท จาเป นต อการเร ยนการสอนและการว จ ย (5) จ ดส งอาจารย เข าร บการฝ กอบรมความความจาเป นและต องการ เป าหมาย ภายในป พ.ศ อาจารย ท กคนต องเข าร บการฝ กอบรมอย างน อย 1 คร ง แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

19 ตารางท 21 จานวนอาจารย ท เข าร บการฝ กอบรม การฝ กอบรม จานวนอาจารย ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 การฝ กอบรมหล กส ตรระยะส น/ยาว ในประเทศ การฝ กอบรมหล กส ตรระยะส นต างประเทศ รวม ง. ดาเน นการส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาอาจารย โดยเข าร วมการส มมนาทาง ว ชาการ การประช มส มมนาทางว ชาการ หมายถ ง การประช ม ส มมนาท มหาว ทยาล ยจ ดข นเอง หร อส งบ คลากรไปร วมก บหน วยงานอ น และต องเป นเร องท สอดคล องก บบทบาทและหน าท ของมหาว ทยาล ย ในอ นท จะสร างความเข มแข งทางว ชาการและว ชาช พ เป าหมาย อาจารย เข าร วมประช ม/ส มมนาทางว ชาการในแต ละป ไม น อยกว าร อยละ 70 ตารางท 22 จานวนอาจารย ท เข าร วมการส มมนาทางว ชาการ การฝ กอบรม จานวนอาจารย ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 ประช ม/ส มมนาทางว ชาการในประเทศ ประช ม/ส มมนาว ชาการในต างประเทศ รวม จ. ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาอาจารย โดยการทาว จ ยระยะส นในต างประเทศ การพ ฒนาอาจารย แบบแลกเปล ยนการทาว จ ยระยะส นในต างประเทศ เพ อจะได ส มผ ส ก บผ เช ยวชาญในต างประเทศในการฝ กอบรมและทาว จ ยในระยะส น เพ อพ ฒนาองค ความร และนว ตกรรมใหม ๆ และให เก ดการยอมร บในระด บสากลมากข น รวมท งม การเผยแพร ผลงานในระด บนานาชาต มากข น เป าหมาย อาจารย ระด บปร ญญาเอกทาว จ ยระยะส นในต างประเทศไม น อยกว าป ละ 5 คน ฉ. การเพ มประส ทธ ภาพและสมรรถนะของอาจารย ร นใหม ว ธ การเป นพ เล ยง(Mentoring) การส งเสร มการเป นพ เล ยงให อาจารย ใหม โดยม การด แล ในเร องของการเร ยนการสอน ค ณธรรมและจร ยธรรม จ ตสาธารณะ เป นต น การประช มปฏ บ ต การ ( Workshops) การประช มปฏ บ ต การก บการพ ฒนาอาจารย ร นใหม และระบบท ปร กษา เ ป าหมาย อาจารย ร นใหม ท กคนเข าร บการอบรม แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

20 2.3 แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น การวางแผนอ ตรากาล ง มหาว ทยาล ยได จ ดทาแผนอ ตรากาล ง ป งบประมาณ พ.ศ ในส วนของบ คลากร สายสน บสน นโดยการว เคราะห จากข อม ลพ นฐานภารก จของหน วยงานต าง ๆ จานวนอาจารย ท พ งม และส ดส วน ระหว างบ คลากรสายว ชาการ : บ คลากรสายสน บสน น = 1 : 0.8 ม การว เคราะห ความต องการอ ตรากาล งของ หน วยงานต าง ๆ ด งน แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

21 ตารางท 23 แผนความต องการบ คลากรสายสน บสน นส งก ดหน วยงานต าง ๆ ป ในป งบประมาณ พ.ศ หน วยงาน จานวน ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม ป จจ บ น จานวน ว ฒ จานวน ว ฒ จานวน ว ฒ จานวน ว ฒ ท งส น คคศ. 7 3 ตร 3 ตร 3 ตร 2 ตร 11 ควท ตร 6 ตร 5 ตร 5 ตร 23 คมส. 9 7 ตร 6 ตร 6 ตร 5 ตร 24 ควจ. 9 4 ตร 3 ตร 3 ตร 3 ตร 13 คทก ตร 5 ตร 5 ตร 3 ตร 19 คทอ ตร 3 ตร 3 ตร 2 ตร 12 สศว. 8 2 ตร 2 ตร 1 ตร 1 ตร 6 สวบ ตร 4 ตร 3 ตร 3 ตร 14 สวจ ตร 3 ตร 2 ตร 2 ตร 10 สตส. 4 1 ตร 1 ตร 1 ตร - ตร 3 สปค. 4 1 ตร 1 ตร - ตร - ตร 2 สบฑ. 5 2 ตร 2 ตร 1 ตร - ตร 5 ศทส ตร 3 ตร 3 ตร 2 ตร 11 กก ตร 9 ตร 8 ตร 5 ตร 33 กบศ ตร 3 ตร 3 ตร /โท 3 ตร 13 กบค ตร 1 ตร 1 ตร 1 ตร 4 กนผ ตร 1 ตร 1 ตร 1 ตร 4 กนศ ตร 2 ตร 2 ตร 2 ตร 9 หอพ กทะเลแก ว 26 1 ตร 1 ตร 1 ตร - ตร 3 ศ นย หน งส อฯ 1 1 ตร 1 ตร 1 ตร - ตร ตร 4 ตร 3 ตร 3 ตร 15 ศ นย การศ กษา พ เศษ สระว ายน า 6 1 ตร 1 ตร 1 ตร - ตร 3 โรงเร ยนสาธ ต ตร 12 ตร 12 ตร 10 ตร 49 รวม แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

22 2.3.2 การว เคราะห ภาระงานของหน วยงานต าง ๆ เพ อด อ ตรากาล งในแต ละหน วยงานจากภาระ งานตามท ปฏ บ ต จร ง การว เคราะห ภาระงาน เพ อด อ ตราก าล งจากภาระงานท ปฏ บ ต จร ง ใช หล กการค ด ด งน 1. การค ดปร มาณงานรวมใน 1 ป 2. กาหนดให 1 ว น = 7 ช วโมงทาการ 3. กาหนดให 1 คน ทางาน 230 ว น/ป 4. อ ตรากาล งท พ งม = ระยะเวลาท ใช ในการปฏ บ ต งานรวมท งหมด (ว น) 230 ว น ระบบการสรรหาบ คลากรสายสน บสน น มหาว ทยาล ยกาหนดการสรรหาบ คลากรสายสน บสน น จานวน 3 ประเภท ได แก พน กงานราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย และเจ าหน าท ประจาตามส ญญา สาหร บพน กงานราชการ และพน กงานมหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยอาจค ดเล อกจากผ ท ม ความร ความสามารถ ท กษะ สมรรถนะ จากบ คลากรของมหาว ทยาล ยหร อเป ดสอบจากบ คคลท วไป และกรณ ท มหาว ทยาล ยม ความจาเป นเร งด วน อาจสรรหาบ คคลภายนอกท ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามท มหาว ทยาล ยกาหนดเพ อเป น เจ าหน าท ประจาตามส ญญา การพ ฒนาและร กษาบ คลากรสายสน บสน น การพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นให เป นผ ท ม ค ณภาพการปฏ บ ต งาน ม ความร ความสามารถ และม สมรรถนะตามท ต องการสาหร บตาแหน งต างๆ ควรม องค ประกอบ 3 ประการ ได แก 1) ความร ( Knowledge) ค อ สามารถอธ บายเร องใดเร องหน งอย างถ กต องช ดเจน 2) ท กษะ ( Skill) ค อ สามารถปฏ บ ต งานในเร องใดเร องหน งให เก ดผลล พธ อ นพ งประสงค 3) อ ปน ส ยในการทางาน (Attitude) ค อ ร ปแบบการแสดงออกหร อพฤต กรรมของบ คคล ท สอดคล องก บงานท ปฏ บ ต อย ซ งการแสดงออกอ นพ งประสงค ได น น ข นอย ก บป จจ ย 3 ประการค อ ค าน ยม แนวโน มการแสดงออก และแรงจ งใจ เพ อให มหาว ทยาล ยม การบร หารจ ดการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยอย าง ความเหมาะสม สอดคล องก บภารก จหล กและแผนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย รวมถ งการจ ดการ ความร ในมหาว ทยาล ยท ม ประส ทธ ภาพ อ นจะทาให บ คลากรได ร บการพ ฒนาและม ความก าวหน า ตามล กษณะงาน ตามสาขาว ชาช พและตามสมรรถนะ มหาว ทยาล ยจ งกาหนดแนวทางการพ ฒนาบ คลากร สายสน บสน น ไว ด งน ก. ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาบ คลากรให ม ว ฒ การศ กษาส งข น โดยกาหนดเกณฑ การค ดเล อกบ คลากรท จะเข าร บการพ ฒนาให ม ความร เหมาะสมก บตาแหน ง เป าหมาย บ คลากรสายสน บสน นได ร บท นสน บสน นการศ กษาต อในระด บปร ญญาตร และปร ญญาโท แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

23 ข. ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาความร ความสามารถท งด านความร ความสามารถ พ นฐานในการปฏ บ ต งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานและการพ ฒนาตนเอง เช น ความร เก ยวก บ กฎหมายและระเบ ยบราชการ ท กษะในการใช คอมพ วเตอร ท กษะการใช ภาษาอ งกฤษ ท กษะการ คานวณเป นต น เป าหมาย บ คลากรสายสน บสน นควรพ ฒนาความร ความสามารถด านว ชาการ / ว ชาช พตามตาแหน ง โดยเข าร บการฝ กอบรม ส มมนา หร อศ กษาด งานเพ มเต มอย างน อย ป ละคร ง ในภาพรวมท งมหาว ทยาล ยในแต ละป งบประมาณ ไม น อยกว าร อยละ 50 ของบ คลากรสายสน บสน นท งหมด ค. ส งเสร มให บ คลากรสายสน บสน นพ ฒนาความร ท วไป ท งท เป นความต องการส วน บ คคลและการเสนอแนะจากห วหน างาน โดยใช กระบวนการแลกเปล ยนเร ยนร เพ อถ ายทอดประสบการณ และความร ท ได ร บจากการอบรม ส มมนาหร อการปฏ บ ต งานท ตนม ความเช ยวชาญส พ อนร วมงาน เพ อให เก ดความร ความเข าใจโดยท วก น ช วยเสร มสร างประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานท งภาระงานหล ก และภาระงานรองของแต ละบ คคล เป าหมาย อย างน อยป ละ 5 รายว ชา ง. ส งเสร มการจ ดการความร ภายในหน วยงานต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย เพ อให สามารถ นาความร จากการปฏ บ ต จร ง การฝ กฝน และประสบการณ ท แฝงอย ในต วบ คคลมาใช ให เก ดประโยชน เพ อการพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นและการพ ฒนางาน เป าหมาย (1) จ ดต งเคร อข ายการจ ดการความร ของบ คลากรภายในมหาว ทยาล ย เพ อส งเสร มให ม การส อประสานระหว างบ คลากรท ม สนใจในเร องต าง ๆ และเก ดช มชนน กปฏ บ ต เพ อแลกเปล ยนเร ยนร มหาว ทยาล ยจ ดฝ กอบรมการใช webblog ให ก บบ คลากร เพ อเป นเคร องม อในการส อสารแลกเปล ยนเร ยนร (2) ใช การจ ดการความร เพ อการพ ฒนาการว จ ยสถาบ น การค นคว าหาข อม ลเพ อสร าง ผลงานว จ ย การแลกเปล ยนเร ยนร การปฏ บ ต งานในหน าท จ. นาแนวค ดเก ยวก บสมรรถนะ (Competency) มาใช ในการพ ฒนาบ คลากร โดยเน น การประเม นสมรรถนะเพ อการพ ฒนาเป นรายบ คคล และส งเสร มการพ ฒนาให ผ บ งค บบ ญชาระด บต นและ ระด บกลางให สามารถระบ ระด บสมรรถนะท เป นอย จร งของผ อย ใต บ งค บบ ญชาเป นรายบ คคลได เป าหมาย (1) บ คลากรสายสน บสน นแสดงความจานงในการพ ฒนาตนเองด านต างๆ และ อาจขอ งบประมาณสน บสน น โดยจ ดทาเป นแผนพ ฒนาตนเอง ( Individual Development Plan) ประจาป เพ อประกอบการพ จารณาในภาพรวมให สอดคล องก บว ตถ ประสงค และแนวปฏ บ ต ในการจ ดสรรงบประมาณ (2) ม การต งคณะกรรมการต ดตามการดาเน นงานตามแผนพ ฒนาตนเองอย างเป นระบบ และต อเน อง แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

24 (3) กาหนดสมรรถนะท พ งประสงค ของบ คลากรสายสน บสน นท กตาแหน ง เพ อให สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ (4) พ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นให ม ความสามารถทาการว จ ยเร องท เก ยวข องก บงาน ในหน าท ได อย างม ค ณภาพ (5) จ ดหล กส ตรการพ ฒนาศ กยภาพด านการบร หารจ ดการและภาวะผ นาสาหร บผ บร หาร ท กระด บของมหาว ทยาล ยและหน วยงาน ฉ. ส งเสร มให บ คลากรม ความก าวหน าในว ชาช พ ได ร บสว สด การและเสร มสร างส ขภาพ ท ด และสร างบรรยากาศท ด ให บ คลากรทางานได อย างม ประส ทธ ภาพและอย อย างม ความส ข เป าหมาย (1) บ คลากรสายสน บสน นท กคนม โอกาสได ร บการเตร ยมความพร อมเพ อพ ฒนาเข าส ตาแหน งชานาญการ เช ยวชาญ และเช ยวชาญพ เศษ รวมถ งการเข าส ตาแหน งห วหน างานตามระเบ ยบ และแนวปฏ บ ต ท มหาว ทยาล ยกาหนด (2) ม การเผยแพร ประสบการณ และความสาเร จของบ คลากรด เด น ศ ษย เก า เพ อให บ คลากรเก ดแรงบ นดาลใจและสร างแนวค ดเก ยวก บการม งม นส ความสาเร จและแนวปฏ บ ต เพ อการบรรล เป าหมาย (3) ม การจ ดสว สด การท เหมาะสม จ ดก จกรรมเสร มสร างส ขภาพท ด และสร าง บรรยากาศท ด ในหน วยงานเพ อให บ คลากรสายสน บสน นทางานได อย างม ประส ทธ ภาพและทางานอย าง ม ความส ข (4) ม ก จกรรมกระต นให บ คลากรเก ดจ ตสาน กความเป นผ นาด านการบร หารจ ดการ โดยจ ดก จกรรมท เน นความเป นเอกล กษณ ของมหาว ทยาล ย อาจเป นก จกรรมด านศ ลปะ ว ฒนธรรม หร อ ก จกรรมท เน นประโยชน ต อช มชนหร อส งคม แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

25 บทท 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม และข อค ดเห นของคณะกรรมการประเม นประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2555 การพ ฒนาทร พยากรบ คคล ถ อเป นก ญแจสาค ญท จะนาองค กรไปส ความสาเร จ เน องจากบ คลากร จะเป นผ ผล กด นให ภารก จต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย สาเร จล ล วงตามว ตถ ประสงค ด งน น องค กรจาเป นจะต อง ม การกาหนดกรอบแนวทางการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยให ม ความร ความสามารถ ม สมรรถนะ สอดคล องตามเป าหมายและย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ตลอดจนม ค ณล กษณะท ด พ งประสงค และม ท ศนคต ท ด ต อมหาว ทยาล ย แผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ฉบ บท 11 (พ.ศ ) และนโยบายของ ผ บร หารมหาว ทยาล ย กาหนดให มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ใน 5 ป ข างหน า (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยม เป าหมายท จะต องเร มก าวไปให ถ ง ค อ - ก าวส การเป นมหาว ทยาล ยราชภ ฏช นนา - ก าวส การผล ตคร ท ม ความเป นเล ศ - ก าวส การเป นศ นย กลางศ ลปว ฒนธรรมภาคเหน อตอนล าง - ก าวส การเป นองค การแห งการเร ยนร และพ ฒนาท องถ น (พ นท จ งหว ดพ ษณ โลกและส โขท ย) (ว ส ยท ศน กรอบแผนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ระยะยาว 15 ป พ.ศ ค อ เป นมหาว ทยาล ยราชภ ฏช นนา 1 ใน 3 ของประเทศ ม ความเป นเล ศด านการผล ตคร เป นองค การแห งการเร ยนร ส บสานแนวพระราชดาร เพ อพ ฒนาพ นท จ งหว ดพ ษณ โลกและส โขท ย และเป น ศ นย กลางศ ลปว ฒนธรรมภาคเหน อตอนล าง) มหาว ทยาล ยจ งจาเป นต องม การพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง เพ อให บ คลากรม ศ กยภาพส งข น สามารถ ปฏ บ ต งานและผล ตผลงานท เป นประโยชน ต อหน วยงานของมหาว ทยาล ย ส งคมและประเทศชาต และย งเป น การเตร ยมความพร อมของบ คลากรให สามารถรองร บและเป นผ นาการเปล ยนแปลงต าง ๆ ท จะเก ดข นใน ป จจ บ นและอนาคตอ กด วย มหาว ทยาล ยจ งได จ ดทาแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ ให สอดร บก บว ส ยท ศน พ นธก จและนโยบายของมหาว ทยาล ย โดยกาหนดเป น ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ท ม งเน นการบร หารทร พยากรบ คคลและระบบการประเม นผล โดยอ งระบบ สมรรถนะ เพ อเสร มสร างข ดความสามารถหล กให แก บ คลากร โดยนาแนวความค ดการบร หารงานเพ อให เก ด ผลสาเร จอย างรอดด านในม ต ต าง ๆ (HR Scorecard) มาใช ในการวางแผนการพ ฒนาทร พยากรบ คคล ซ งป จจ บ นท เป นต วกาหนดสมรรถนะระบบบร หารทร พยากรบ คคลของมหาว ทยาล ย จะประเม นจาก มาตรฐานความสาเร จของระบบบร หารทร พยากรบ คคลในมหาว ทยาล ย ซ งประกอบด วย 5 ม ต ด งน แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล

ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล ค ม อ ระบบการประเม นผลการปฏ บ ต งาน มหาว ทยาล ยมห ดล Handbook of the Performance Management System Mahidol University งานสร างเสร มศ กยภาพและข ดความสามารถทร พยากรบ คคล กองทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยมห ดล

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information