ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557

2 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม 1.1 ความเป นมา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม เร มต นจากการเป นโรงเร ยนฝ กห ดคร ชาย และเม อป พ.ศ ได ยกฐานะเป นว ทยาล ยคร พ บ ลสงคราม ต อมาในป พ.ศ.2535 เปล ยนสถานะเป นสถาบ นราชภ ฏพ บ ลสงคราม จนกระท งป พ.ศ พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วทรงพระกร ณาโปรดเกล าฯ ลงพระปรมาภ ไธย ในพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ ประกาศในราชก จจาน เบกษา เม อว นท 14 ม ถ นายนพ.ศ ม ผลให ยกฐานะเป น มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม จากน นม กฎกระทรวง จ ดต งส วนราชการใน มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม กระทรวงศ กษาธ การ พ.ศ โดยประกาศในราชก จจาน เบกษา เล ม 122 ตอนท 20 ก เม อว นท 8 ม นาคม 2548 ด งน 1. สาน กงานอธ การบด 2. คณะคร ศาสตร 3. คณะเทคโนโลย การเกษตรและอาหาร 4. คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม 5. คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร 6. คณะว ทยาการจ ดการ 7. คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย 8. สถาบ นว จ ยและพ ฒนา 9. สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ 10. สาน กศ ลปะและว ฒนธรรม และประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร อง การแบ งส วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ ให แบ งส วนในสาน กงานอธ การบด ด งน 1. กองกลาง 2. กองนโยบายและแผน 3. กองบร การการศ กษา 4. กองบร หารงานบ คคล 5. กองพ ฒนาน กศ กษา ให แบ งส วนราชการในคณะ เป นสาน กงานคณบด และสถาบ น/สาน ก เป นสาน กงานอานวยการและ เพ อรองร บการขยาย ต วของมหาว ทยาล ยในอนาคตสภามหาว ทยาล ยราฃภ ฏพ บ ลสงครามเม อคราวประช ม ท 85(6/2556) ว นท 29 ม ถ นายน 2556 ม มต อน ม ต ในหล กการ ให จ ดต งหน วยงานเพ มเต มเพ อรองร บ การขยายต วของมหาว ทยาล ย ด งน แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

3 1. หน วยงานเท ยบเท าระด บคณะ (คณะท จ ดต งข นตามมต สภามหาว ทยาล ย) 1.1 บ ณฑ ตว ทยาล ย 1.2 คณะส งคมศาสตร 1.3 คณะว ทยาศาสตร ส ขภาพ 1.4 สถาบ นนานาชาต 1.5 สถาบ นเศรษฐก จพอเพ ยง 2. เห นควรเสนอขอแก ไขเพ มเต มการแบ งส วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามโดยเพ มเต ม การแบ งส วนราชการสาน กงานอธ การบด 2 หน วยงานได แก 2.1 กองคล ง 2.2 กองส งเสร มและพ ฒนาว ชาการ 1.2 ข อม ลพ นฐานบ คลากรป จจ บ น ข อม ลอาจารย ประจา ป จจ บ นมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามม อาจารย ประจารวม 385 คน แบ งเป นว ฒ ปร ญญาตร 16 คน ปร ญญาโท 273 คน และปร ญญาเอก 96 คน ม ตาแหน งทางว ชาการท แบ งเป นอาจารย 318 คน ผ ช วยศาสตราจารย 62 คนและรองศาสตราจารย 5 คน ไม ม ศาสตราจารย ม อาจารย ท ลาศ กษาต อจานวน 67 คน แบ งเป นระด บปร ญญาโท 1 คน และปร ญญาเอก 6 คน (ข อม ล ณ ว นท 15 ก นยายน 2556) ส ดส วนค ณว ฒ อาจารย ประจา ระด บปร ญญาตร :โท : เอก เท าก บ 4.16 : : ส ดส วนตาแหน งทางว ชาการของอาจารย ประจา : ผศ. : รศ. : ศ. เท าก บ : 1.30 : 0 ตารางท 1 จานวนอาจารย ประจาส งก ดคณะต าง ๆ จาแนกตามว ฒ การศ กษาและตาแหน งทางว ชาการ คณะ ว ฒ การศ กษา ตาแหน งทางว ชาการ ป.ตร ป.โท ป.เอก รวม อ. ผศ. รศ. รวม คณะคร ศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร คณะว ทยาการจ ดการ คณะเทคโนโลย การเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม โรงเร ยนสาธ ต ฯ การศ กษาพ เศษ รวม ร อยละ แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

4 ตารางท 2 จานวนอาจารย ประจาส งก ดคณะคร ศาสตร ในแต ละสาขาว ชาจาแนกตามว ฒ การศ กษา ลาด บ สาขาว ชา ว ฒ การศ กษา รวม ป.ตร ป.โท ป.เอก 1. สาขาว ชาหล กส ตรและการสอน สาขาว ชาพ นฐานการศ กษา รวม ร อยละ หมายเหต ม อาจารย ลาศ กษาต อ จานวน 9 คน สาขาว ชาพ นฐานการศ กษา ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคนอกเวลา 3 คน สาขาว ชาหล กส ตรและการสอน ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคนอกเวลา 2 คน สาขาว ชาหล กส ตรและการสอน ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 3 คน สาขาว ชาพ นฐานการศ กษา ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 1 คน ตารางท 3 จานวนอาจารย ประจาส งก ดคณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ในแต ละสาขาว ชาจาแนกตาม ว ฒ การศ กษา ลาด บ สาขาว ชา ว ฒ การศ กษา รวม ป.ตร ป.โท ป.เอก 1. สาขาว ชาเคม สาขาว ชาช วว ทยา สาขาว ชาฟ ส กส สาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม รวม ร อยละ หมายเหต ม อาจารย ลาศ กษาต อ จานวน 15 คน สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคนอกเวลา 3 คน สาขาว ชาเคม ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคนอกเวลา 1 คน สาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคนอกเวลา 1 คน สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ ระด บปร ญญาโทในประเทศภาคนอกเวลา 1 คน สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 2 คน แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

5 สาขาว ชาฟ ส กส ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 2 คน สาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 2 คน สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 1 คน สาขาว ชาช วว ทยา ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 1 คน สาขาว ชาเคม ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 1 คน ตารางท 4 จานวนอาจารย ประจาส งก ดคณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ในแต ละสาขาว ชาจาแนกตาม ว ฒ การศ กษา ลาด บ สาขาว ชา ว ฒ การศ กษา รวม ป.ตร ป.โท ป.เอก 1 สาขาว ชาภาษาตะว นออก สาขาว ชาภาษาตะว นตก สาขาว ชาพ ฒนาช มชน สาขาว ชาน ต ศาสตร สาขาว ชาศ ลปกรรมศาสตร สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร สาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร รวม ร อยละ หมายเหต ม อาจารย ลาศ กษาต อ จานวน 19 คน สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 2 คน สาขาว ชาภาษาตะว นออก ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาค ปกต 4 คน สาขาว ชาภาษาตะว นตก ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 1 คน สาขาว ชาน ต ศาสตร ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 1 คน สาขาว ชาศ ลปกรรมศาสตร ระด บปร ญญาเอกต างประเทศ 1 คน สาขาว ชาภาษาตะว นออกระด บปร ญญาเอกต างประเทศ 1 คน สาขาว ชาศ ลปกรรมศาสตร ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 2 คน สาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศศาสตร ระด บปร ญญาเอกในประเทศนอกเวลา 2 คน สาขาว ชาพ ฒนาช มชนระด บปร ญญาเอกในประเทศนอกเวลา 3 คน สาขาว ชาภาษาตะว นตก ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคนอกเวลา 1 คน สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคนอกเวลา 1 คน แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

6 ตารางท 5 จานวนอาจารย ประจาส งก ดคณะว ทยาการจ ดการในแต ละสาขาว ชาจาแนกตามว ฒ การศ กษา ลาด บ สาขาว ชา ว ฒ การศ กษา รวม ป.ตร ป.โท ป.เอก 1. สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาน เทศศาสตร สาขาว ชาอ ตสาหกรรมท องเท ยว สาขาว ชาเศรษฐศาสตร รวม ร อยละ หมายเหต ม อาจารย ลาศ กษาต อ จานวน 13 คน สาขาว ชาน เทศศาสตร ระด บปร ญญาเอกในประเทศนอกเวลา 1 คน สาขาว ชาเศรษฐศาสตร ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 1 คน สาขาว ชาบร หารธ รก จระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 4 คน สาขาว ชาการบ ญช ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 1 คน สาขาว ชาอ ตสาหกรรมท องเท ยวระด บปร ญญาเอกในประเทศนอกเวลา 2 คน สาขาว ชาบร หารธ รก จระด บปร ญญาเอกในประเทศนอกเวลา 3 คน สาขาว ชาเศรษฐศาสตร ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคนอกเวลา 1 คน ตารางท 6 จานวนอาจารย ประจาส งก ดคณะเทคโนโลย การเกษตรและอาหารในแต ละสาขาว ชาจาแนก ตามว ฒ การศ กษา ลาด บ สาขาว ชา ว ฒ การศ กษา รวม ป.ตร ป.โท ป.เอก 1. สาขาว ชาอ ตสาหกรรมเกษตร สาขาว ชาเกษตรศาสตร รวม ร อยละ หมายเหต ม อาจารย ลาศ กษาต อ จานวน 2 คน สาขาว ชาอ ตสาหกรรมเกษตร ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 2 คน แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

7 ตารางท 7 จานวนอาจารย ประจาส งก ดคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรมในแต ละสาขาว ชาจาแนกตาม ว ฒ การศ กษา ลาด บ สาขาว ชา ว ฒ การศ กษา รวม ป.ตร ป.โท ป.เอก 1. สาขาว ชาเซราม กส และออกแบบผล ตภ ณฑ สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ศวกรรมและคอมพ วเตอร รวม ร อยละ หมายเหต ม อาจารย ลาศ กษาต อ จานวน 9 คน สาขาว ชาเซราม กส และออกแบบผล ตภ ณฑ ระด บปร ญญาเอกในประเทศนอกเวลา 3 คน สาขาว ชาว ศวกรรมและคอมพ วเตอร ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 2 คน สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ระด บปร ญญาเอกในประเทศภาคปกต 1 คน สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ระด บปร ญญาเอกในประเทศนอกเวลา 3 คน แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

8 ตารางท 8 จานวนอาจารย ประจาส งก ดคณะต าง ๆท จะเกษ ยณอาย ราชการในป พ.ศ จาแนกตามว ฒ การศ กษา ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม คณะ ป. ป. ป. รวม ป. ป. ป. รวม ป. ป. ป. รวม ป. ป. ป. รวม ป. ป. ป. รวม ตร โท เอก ตร โท เอก ตร โท เอก ตร โท เอก ตร โท เอก คณะคร ศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร คณะว ทยาการจ ดการ คณะเทคโนโลย การเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม รวม แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

9 ตารางท 9 จานวนอาจารย ประจาส งก ดคณะต าง ๆท จะเกษ ยณอาย ราชการในป พ.ศ จาแนกตามตาแหน งทางว ชาการ คณะ ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม อจ. ผศ. รศ. รวม อจ. ผศ. รศ. รวม อจ. ผศ. รศ. รวม อจ. ผศ. รศ. รวม อจ. ผศ. รศ. รวม คณะคร ศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร คณะว ทยาการจ ดการ คณะเทคโนโลย การเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม รวม แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

10 1.3 ข อม ลพ นฐานบ คลากรสายสน บสน น ตารางท 10 จานวนบ คลากรสายสน บสน นส งก ดหน วยงานต าง ๆ จาแนกตามประเภทและว ฒ การศ กษา (ข อม ล ณ ว นท 15 ก นยายน พ.ศ. 2556) ข าราชการพลเร อน ล กจ างประจา พน กงานราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย จนท.ประจา ตามส ญญา หน วยงาน ต า ป. ป. รวม ต า ป. ป. รวม ต า ป. ป. รวม ต า ป.ตร ป. รวม ต า ป. ป. รวม ต า กว า ตร โท กว า ตร โท กว า ตร โท กว า โท กว า ตร โท กว า ป. ป. ป. ป. ป.ตร ป. ตร ตร ตร ตร ตร คคศ ควท คมส ควจ คทก คทอ สศว สวบ สวจ สนอ กก กบค กบศ กนศ กนผ รวม ป. ตร ป. โท รวม ท งส น แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

11 ตารางท 10 จานวนบ คลากรสายสน บสน นส งก ดหน วยงานต าง ๆ จาแนกตามประเภทและว ฒ การศ กษา ข อม ล ณ ว นท 15 ก นยายน พ.ศ (ต อ) หน วยงาน ต า กว า ป. ตร ข าราชการพลเร อน ล กจ างประจา พน กงานราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย จนท.ประจาตามส ญญา รวม รวม ป. ป.โท รวม ต ากว า ป. ป. ป.โท รวม ต ากว า ป.ตร ป.โท รวม ต ากว า ป.ตร ป.โท ท งส น ตร ป.ตร ตร ตร ป.ตร ป.ตร ป.โท รวม ต า กว า ป. ตร ป.ตร ป.โท รวม ต า กว า ป.ตร สตส สปค สบฑ ศทส หอพ ก ทะเลแก ว ศ นย หน งส อ ทะเลแก ว ศ นย บ มเพาะ ว สาหก จ มรพส. ศ นย การศ กษา พ เศษ สระว ายน า โรงเร ยนสาธ ต รวม แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

12 บทท 2 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 2.1 หล กการและเหต ผล มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามดาเน นการตามภารก จหล กด านการผล ตบ ณฑ ต โดยการพ ฒนา ปร บปร งและสร างหล กส ตร ปร บระบบการผล ตบ ณฑ ต โดยเฉพาะอย างย งระบบการผล ตและพ ฒนาคร รวมท งสาขาท ตอบสนองความต องการของประเทศ เช น การเกษตรและอาหาร ภาษา การท องเท ยว การบร การ ส ขภาพ พยาบาล ว ศวกรรมโลจ สต กส การบร หารการขนส งและการจ ดการทร พยากรท สน บสน นการผล ต การบร การ กฎหมายการปกครอง การบ ญช การพ ฒนาท องถ น รวมท งพล งงานและส งแวดล อม ให ม ค ณธรรม และค ณภาพท นต อการเปล ยนแปลงในย คโลกาภ ว ตน โดยการสร างเคร อข ายและร วมม อก บเคร อข ายอ ดมศ กษา และหน วยงานต าง ๆ ท งในและต างประเทศมาอย างต อเน อง มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงครามได ให ความสนใจการปฏ ร ปงานด านว ชาการควบค ก บการพ ฒนา การประก นค ณภาพการศ กษามาอย างต อเน อง แต เน องจากทร พยากรบ คคลถ อเป นห วใจสาค ญของการพ ฒนา องค กรเพราะเป นป จจ ยบ งช ถ งความสาเร จในการดาเน นงานขององค กร และในป จจ บ นม การเปล ยนแปลง สภาพแวดล อมภายในมหาว ทยาล ย ประกอบก บอาจารย ท ม ศ กยภาพ ค ณว ฒ และตาแหน งทางว ชาการส ง จานวนมากอย ในว ยใกล เกษ ยณในขณะท อ ตราทดแทนอาจารย เหล าน ทาได ช า ด งน นการพ ฒนาบ คลากร จ งเป นกลไกท สาค ญในการข บเคล อนการดาเน นงานตามภารก จหล กของมหาว ทยาล ยให เป นไปตามแผน ย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยจ งจาเป นต องเร งพ ฒนาศ กยภาพของอาจารย ท งด านค ณว ฒ และตาแหน งทางว ชาการเพ อให ท นต อการเปล ยนแปลงท จะเก ดข นในอนาคต ซ งมหาว ทยาล ยต องม แผนพ ฒนา บ คลากรท งสายว ชาการและสายสน บสน นท ช ดเจน เพ อยกมาตรฐานความร ความสามารถของอาจารย ด านการเร ยนการสอน ความสามารถในการปฏ บ ต งานของบ คลากรสายสน บสน น และยกระด บมาตรฐาน ของมหาว ทยาล ย 2.2 แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาอาจารย การวางแผนอ ตรากาล ง มหาว ทยาล ยได ดาเน นการจ ดทากรอบอ ตรากาล งในระยะ พ.ศ โดยดาเน นการ จ ดให ม การประช มเช งปฏ บ ต การร วมก บมหาว ทยาล ยกล มใหม 52 แห ง และใช หล กเกณฑ ของสาน กงาน คณะกรรมการการอ ดมศ กษาในการคานวนอ ตรากาล งท พ งม (รายละเอ ยดปรากฏในภาคผนวก ก) ในส วนของ อ ตรากาล งสายสน บสน นใช ว ธ การประมาณจากอ ตรา 1 : 0.8 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

13 ตารางท 11 จานวนบ คลากรสายว ชาการท พ งม ในแต ละคณะ จานวน จานวนอาจารย ท พ งม คณะ อาจารย ป จจ บ น ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 คณะคร ศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร คณะว ทยาการจ ดการ คณะเทคโนโลย การเกษตรและอาหาร คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม โรงเร ยนสาธ ต ฯ ศ นย การศ กษาพ เศษ รวม ตารางท 12 ความต องการอาจารย คณะคร ศาสตร จาแนกตามสาขาว ชา ลาด บ สาขาว ชา จานวนอาจารย ท ต องการเพ ม ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 1. สาขาว ชาสาขาว ชาหล กส ตรและการสอน สาขาว ชาพ นฐานการศ กษา โรงเร ยนสาธ ต ศ นย การศ กษาพ เศษ รวม แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

14 ตารางท 13 ความต องการอาจารย คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย จาแนกตามสาขาว ชา ลาด บ สาขาว ชา จานวนอาจารย ท ต องการเพ ม ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 1. สาขาว ชาเคม สาขาว ชาช วว ทยา สาขาว ชาฟ ส กส สาขาว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต สาขาว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส ขภาพ สาขาว ชาว ทยาศาสตร ส งแวดล อม รวม ตารางท 14 ความต องการอาจารย คณะมน ษย ศาสตร และส งคมศาสตร จาแนกตามสาขาว ชา ลาด บ สาขาว ชา จานวนอาจารย ท ต องการเพ ม ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 1. สาขาว ชาภาษาตะว นออก สาขาว ชาภาษาตะว นตก สาขาว ชาพ ฒนาช มชน สาขาว ชาน ต ศาสตร สาขาว ชาศ ลปกรรมศาสตร สาขาว ชาร ฐประศาสนศาสตร สาขาว ชาบรรณาร กษศาสตร และสารสนเทศ ศาสตร รวม แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

15 ตารางท 15 ความต องการอาจารย คณะว ทยาการจ ดการจาแนกตามสาขาว ชา ลาด บ สาขาว ชา จานวนอาจารย ท ต องการเพ ม ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 1. สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาบร หารธ รก จ สาขาว ชาน เทศศาสตร สาขาว ชาอ ตสาหกรรมท องเท ยว สาขาว ชาเศรษฐศาสตร รวม ตารางท 16 ความต องการอาจารย คณะเทคโนโลย การเกษตรและอาหารจาแนกตามสาขาว ชา ลาด บ สาขาว ชา จานวนอาจารย ท ต องการเพ ม ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 1. สาขาว ชาอ ตสาหกรรมเกษตร สาขาว ชาเกษตรศาสตร รวม ตารางท 17 ความต องการอาจารย คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรมจาแนกตามสาขาว ชา ลาด บ สาขาว ชา จานวนอาจารย ท ต องการเพ ม ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม 1. สาขาว ชาเซราม กส และออกแบบผล ตภ ณฑ สาขาว ชาเทคโนโลย อ ตสาหกรรม สาขาว ศวกรรมและคอมพ วเตอร รวม อน ง ในส วนของการเพ มหน วยงานใหม เท ยบเท าคณะตามมต สภามหาว ทยาล ย ในช วงป จะใช ว ธ การกระจายบ คลากรตามกรอบอ ตรากาล งเด มก อน โดยจะทาการปร บปร งเป นระยะ แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

16 2.2.2 ระบบการสรรหาอาจารย มหาว ทยาล ยกาหนดแนวทางการสรรหาอาจารย ไว ด งน 1) สรรหาให ได อาจารย ท ม ความร ความสามารถ ท กษะ สมรรถนะ ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามท มหาว ทยาล ยกาหนด 2) จ ดทาประกาศให ท นการศ กษาแก น กศ กษาท ม ผลการเร ยนด เย ยมและด สาหร บสาขา ท ม ความขาดแคลนและม ความจาเป นเร งด วน 3) สรรหาอาจารย ผ ม ค ณว ฒ ปร ญญาโท - เอก ท ม ผลการเร ยนด และกาล งสาเร จการศ กษา จากแผนการเร ยนท บ งค บทาว ทยาน พนธ 4) ร บอาจารย ท ม ว ฒ การศ กษาระด บปร ญญาตร ในสาขาท จาเป นต องใช ความเช ยวชาญ และ ชานาญการพ เศษ เช น ภาษา ดนตร และศ ลปะ ท เป นความต องการของมหาว ทยาล ยเพ อส งไปศ กษาต อระด บ ปร ญญาโท-เอก การพ ฒนาอาจารย มหาว ทยาล ยจ ดแบ งกล มอาจารย เพ อพ ฒนาตามสภาพ เป น 4 กล ม ด งน 1) กล มอาจารย ท ม อาย ระหว าง ป ท เพ งสาเร จการศ กษาในระด บปร ญญาตร สาขาขาดแคลน หร อระด บปร ญญาโทและอย ในภาวะท สามารถเตร ยมต วไปศ กษาต อท งในประเทศและ ต างประเทศจะได ร บการพ ฒนาโดยการสน บสน นให ได ร บท นการศ กษาต อในสาขาท เป นความต องการของ มหาว ทยาล ยและอย ในแผนการพ ฒนาจนสาเร จการศ กษาระด บปร ญญาเอก 2) กล มอาจารย ท ม อาย ระหว าง ป และม ศ กยภาพในการศ กษาต อ ระด บปร ญญาโท และเอก จะได ร บการพ ฒนาให ม ท กษะทางด านภาษาต างประเทศเพ มข น เพ อให ม ความสามารถพอในการศ กษา ต อจนสาเร จการศ กษาระด บปร ญญาเอกจากมหาว ทยาล ยภายในประเทศหร อต างประเทศ 3) กล มอาจารย ท ม อาย ระหว าง ป เป นกล มท สนใจในเร องการสอนจะได ร บ การสน บสน นให เก ดการพ ฒนาให ม ความเช ยวชาญเฉพาะทาง ม ท กษะทางด านภาษา และการใช เทคโนโลย เพ อ การเร ยนการสอนและการส บค นท งในและต างประเทศ และหร อให ศ กษาต อในระด บประกาศน ยบ ตรบ ณฑ ต ช นส งหร อหล งปร ญญาโทและเพ มตาแหน งทางว ชาการ 4) กล มอาจารย ท สาเร จการศ กษาระด บปร ญญาเอก จะส งเสร มสน บสน นให ไปแลกเปล ยนการ ทาว จ ย/ฝ กอบรมเฉพาะทางระยะส นในต างประเทศ เพ อการสร างองค ความร ใหม ๆ และม ผลงานเป นท ยอมร บ ในระด บสากล แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

17 ตารางท 18 จานวนอาจารย ประจาส งก ดคณะต าง ๆ จาแนกตามช วงอาย คณะ อาย อาย ป ข น อาย ป ป ป ไป รวม คณะคร ศาสตร คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย คณะมน ษยศาสตร และ ส งคมศาสตร คณะว ทยาการจ ดการ คณะเทคโนโลย การเกษตรและ อาหาร คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม โรงเร ยนสาธ ต ฯ ศ นย การศ กษาพ เศษ รวม มหาว ทยาล ยได กาหนดแนวทางการพ ฒนาอาจารย ไว ด งน ก. ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาอาจารย ให ม ว ฒ การศ กษาท ส งข น เป าหมาย จานวนอาจารย ท ต องส งเสร มสน บสน นให ศ กษาต อเพ อเพ มว ฒ การศ กษา ให ส งข นในแต ละป การศ กษา เพ อนาไปส เป าหมายย ทธศาสตร ในแผนระยะกลางท กาหนดไว ให ม ส ดส วน ปร ญญาโท : ปร ญญาเอก เป น 60 : 40 ด งน ตารางท 19 จานวนอาจารย ท ได ร บการพ ฒนาให ศ กษาต อในระด บว ฒ การศ กษาท ส งข น ระด บการศ กษา จานวนอาจารย ท ได ร บการศ กษาต อ ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 รวม ปร ญญาโท ปร ญญาเอก รวม สาขาท เป นความต องการของคณะ/มหาว ทยาล ย ระด บปร ญญาโท ได แก ว ศวกรรม ภาษาต างประเทศ (อ งกฤษ จ น ญ ป น เกาหล เว ยดนาม เป นต น) ภาษาไทย ดนตร ศ ลปะ ว ทยาศาสตร ส ขภาพ (สาธารณส ข พยาบาล แพทย ทางเล อก เป นต น) แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

18 สาขาท เป นความต องการของคณะ/มหาว ทยาล ย ปร ญญาเอก ได แก การศ กษา กล มส งคมศาสตร กล มภาษา ดนตร และศ ลปะ น ต ศาสตร /ร ฐศาสตร ประว ต ศาสตร ปร ชญา/ศาสนา ว ทยาศาสตร พ นฐาน (เคม ฟ ส กส ช วว ทยา คณ ตศาสตร ) ว ทยาศาสตร ส ขภาพ (สาธารณส ข พยาบาล แพทย ทางเล อก เป นต น) คอมพ วเตอร ว ศวกรรมท กสาขา บร หารจ ดการ การเง นและบ ญช ข. ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาอาจารย โดยการสร างผลงานว ชาการเพ อขอดารง ตาแหน งทางว ชาการ การม อาจารย ได ตาแหน งทางว ชาการส งข นเป นการบ งบอกถ งความพร อมในการจ ดการ เร ยนการสอนของมหาว ทยาล ย เพราะผลงานว ชาการของอาจารย แสดงถ งความเป นผ เช ยวชาญเฉพาะทาง เป าหมาย ม ตาแหน งผ ช วยศาสตราจารย /รองศาสตราจารย /ศาสตราจารย ไม น อยกว า ร อยละ 20 และม ตาแหน งรองศาสตราจารย และศาสตราจารย ไม น อยกว าร อยละ 5 ตารางท 20 จานวนอาจารย ท ได ร บท นการสร างผลงานทางว ชาการเพ อขอดารงตาแหน งทางว ชาการ ป การศ กษา จานวนท นท จะได ร บ ผศ. รศ. ศ. รวม รวม ค. ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาอาจารย โดยให เข าร บการฝ กอบรม อาจเป นการฝ กอบรมท มหาว ทยาล ยจ ดข นเอง หร อท ให เข าร บการฝ กอบรมท จ ดโดย หน วยงานอ นภายนอกมหาว ทยาล ย ได แก (1) จ ดฝ กอบรมระยะส นข นในมหาว ทยาล ย (2) ฝ กอบรมเทคน คการปฏ บ ต งานและเทคน คการบร หาร (3) ฝ กอบรมทางว ชาการ ซ งเป นการอบรมทางว ชาการใหม ท เพ งค นพบหร อจะต องนามาใช เพ อเพ มพ นความร หร อแนวค ดใหม ๆ ระยะส นท งในประเทศและต างประเทศ (4) ฝ กอบรมเทคน คหร อประสบการณ ท จาเป นต อการเร ยนการสอนและการว จ ย (5) จ ดส งอาจารย เข าร บการฝ กอบรมความความจาเป นและต องการ เป าหมาย ภายในป พ.ศ อาจารย ท กคนต องเข าร บการฝ กอบรมอย างน อย 1 คร ง แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

19 ตารางท 21 จานวนอาจารย ท เข าร บการฝ กอบรม การฝ กอบรม จานวนอาจารย ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 การฝ กอบรมหล กส ตรระยะส น/ยาว ในประเทศ การฝ กอบรมหล กส ตรระยะส นต างประเทศ รวม ง. ดาเน นการส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาอาจารย โดยเข าร วมการส มมนาทาง ว ชาการ การประช มส มมนาทางว ชาการ หมายถ ง การประช ม ส มมนาท มหาว ทยาล ยจ ดข นเอง หร อส งบ คลากรไปร วมก บหน วยงานอ น และต องเป นเร องท สอดคล องก บบทบาทและหน าท ของมหาว ทยาล ย ในอ นท จะสร างความเข มแข งทางว ชาการและว ชาช พ เป าหมาย อาจารย เข าร วมประช ม/ส มมนาทางว ชาการในแต ละป ไม น อยกว าร อยละ 70 ตารางท 22 จานวนอาจารย ท เข าร วมการส มมนาทางว ชาการ การฝ กอบรม จานวนอาจารย ป 57 ป 58 ป 59 ป 60 ประช ม/ส มมนาทางว ชาการในประเทศ ประช ม/ส มมนาว ชาการในต างประเทศ รวม จ. ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาอาจารย โดยการทาว จ ยระยะส นในต างประเทศ การพ ฒนาอาจารย แบบแลกเปล ยนการทาว จ ยระยะส นในต างประเทศ เพ อจะได ส มผ ส ก บผ เช ยวชาญในต างประเทศในการฝ กอบรมและทาว จ ยในระยะส น เพ อพ ฒนาองค ความร และนว ตกรรมใหม ๆ และให เก ดการยอมร บในระด บสากลมากข น รวมท งม การเผยแพร ผลงานในระด บนานาชาต มากข น เป าหมาย อาจารย ระด บปร ญญาเอกทาว จ ยระยะส นในต างประเทศไม น อยกว าป ละ 5 คน ฉ. การเพ มประส ทธ ภาพและสมรรถนะของอาจารย ร นใหม ว ธ การเป นพ เล ยง(Mentoring) การส งเสร มการเป นพ เล ยงให อาจารย ใหม โดยม การด แล ในเร องของการเร ยนการสอน ค ณธรรมและจร ยธรรม จ ตสาธารณะ เป นต น การประช มปฏ บ ต การ ( Workshops) การประช มปฏ บ ต การก บการพ ฒนาอาจารย ร นใหม และระบบท ปร กษา เ ป าหมาย อาจารย ร นใหม ท กคนเข าร บการอบรม แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

20 2.3 แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน น การวางแผนอ ตรากาล ง มหาว ทยาล ยได จ ดทาแผนอ ตรากาล ง ป งบประมาณ พ.ศ ในส วนของบ คลากร สายสน บสน นโดยการว เคราะห จากข อม ลพ นฐานภารก จของหน วยงานต าง ๆ จานวนอาจารย ท พ งม และส ดส วน ระหว างบ คลากรสายว ชาการ : บ คลากรสายสน บสน น = 1 : 0.8 ม การว เคราะห ความต องการอ ตรากาล งของ หน วยงานต าง ๆ ด งน แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

21 ตารางท 23 แผนความต องการบ คลากรสายสน บสน นส งก ดหน วยงานต าง ๆ ป ในป งบประมาณ พ.ศ หน วยงาน จานวน ป 2557 ป 2558 ป 2559 ป 2560 รวม ป จจ บ น จานวน ว ฒ จานวน ว ฒ จานวน ว ฒ จานวน ว ฒ ท งส น คคศ. 7 3 ตร 3 ตร 3 ตร 2 ตร 11 ควท ตร 6 ตร 5 ตร 5 ตร 23 คมส. 9 7 ตร 6 ตร 6 ตร 5 ตร 24 ควจ. 9 4 ตร 3 ตร 3 ตร 3 ตร 13 คทก ตร 5 ตร 5 ตร 3 ตร 19 คทอ ตร 3 ตร 3 ตร 2 ตร 12 สศว. 8 2 ตร 2 ตร 1 ตร 1 ตร 6 สวบ ตร 4 ตร 3 ตร 3 ตร 14 สวจ ตร 3 ตร 2 ตร 2 ตร 10 สตส. 4 1 ตร 1 ตร 1 ตร - ตร 3 สปค. 4 1 ตร 1 ตร - ตร - ตร 2 สบฑ. 5 2 ตร 2 ตร 1 ตร - ตร 5 ศทส ตร 3 ตร 3 ตร 2 ตร 11 กก ตร 9 ตร 8 ตร 5 ตร 33 กบศ ตร 3 ตร 3 ตร /โท 3 ตร 13 กบค ตร 1 ตร 1 ตร 1 ตร 4 กนผ ตร 1 ตร 1 ตร 1 ตร 4 กนศ ตร 2 ตร 2 ตร 2 ตร 9 หอพ กทะเลแก ว 26 1 ตร 1 ตร 1 ตร - ตร 3 ศ นย หน งส อฯ 1 1 ตร 1 ตร 1 ตร - ตร ตร 4 ตร 3 ตร 3 ตร 15 ศ นย การศ กษา พ เศษ สระว ายน า 6 1 ตร 1 ตร 1 ตร - ตร 3 โรงเร ยนสาธ ต ตร 12 ตร 12 ตร 10 ตร 49 รวม แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

22 2.3.2 การว เคราะห ภาระงานของหน วยงานต าง ๆ เพ อด อ ตรากาล งในแต ละหน วยงานจากภาระ งานตามท ปฏ บ ต จร ง การว เคราะห ภาระงาน เพ อด อ ตราก าล งจากภาระงานท ปฏ บ ต จร ง ใช หล กการค ด ด งน 1. การค ดปร มาณงานรวมใน 1 ป 2. กาหนดให 1 ว น = 7 ช วโมงทาการ 3. กาหนดให 1 คน ทางาน 230 ว น/ป 4. อ ตรากาล งท พ งม = ระยะเวลาท ใช ในการปฏ บ ต งานรวมท งหมด (ว น) 230 ว น ระบบการสรรหาบ คลากรสายสน บสน น มหาว ทยาล ยกาหนดการสรรหาบ คลากรสายสน บสน น จานวน 3 ประเภท ได แก พน กงานราชการ พน กงานมหาว ทยาล ย และเจ าหน าท ประจาตามส ญญา สาหร บพน กงานราชการ และพน กงานมหาว ทยาล ย มหาว ทยาล ยอาจค ดเล อกจากผ ท ม ความร ความสามารถ ท กษะ สมรรถนะ จากบ คลากรของมหาว ทยาล ยหร อเป ดสอบจากบ คคลท วไป และกรณ ท มหาว ทยาล ยม ความจาเป นเร งด วน อาจสรรหาบ คคลภายนอกท ม ค ณล กษณะท พ งประสงค ตามท มหาว ทยาล ยกาหนดเพ อเป น เจ าหน าท ประจาตามส ญญา การพ ฒนาและร กษาบ คลากรสายสน บสน น การพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นให เป นผ ท ม ค ณภาพการปฏ บ ต งาน ม ความร ความสามารถ และม สมรรถนะตามท ต องการสาหร บตาแหน งต างๆ ควรม องค ประกอบ 3 ประการ ได แก 1) ความร ( Knowledge) ค อ สามารถอธ บายเร องใดเร องหน งอย างถ กต องช ดเจน 2) ท กษะ ( Skill) ค อ สามารถปฏ บ ต งานในเร องใดเร องหน งให เก ดผลล พธ อ นพ งประสงค 3) อ ปน ส ยในการทางาน (Attitude) ค อ ร ปแบบการแสดงออกหร อพฤต กรรมของบ คคล ท สอดคล องก บงานท ปฏ บ ต อย ซ งการแสดงออกอ นพ งประสงค ได น น ข นอย ก บป จจ ย 3 ประการค อ ค าน ยม แนวโน มการแสดงออก และแรงจ งใจ เพ อให มหาว ทยาล ยม การบร หารจ ดการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยอย าง ความเหมาะสม สอดคล องก บภารก จหล กและแผนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย รวมถ งการจ ดการ ความร ในมหาว ทยาล ยท ม ประส ทธ ภาพ อ นจะทาให บ คลากรได ร บการพ ฒนาและม ความก าวหน า ตามล กษณะงาน ตามสาขาว ชาช พและตามสมรรถนะ มหาว ทยาล ยจ งกาหนดแนวทางการพ ฒนาบ คลากร สายสน บสน น ไว ด งน ก. ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาบ คลากรให ม ว ฒ การศ กษาส งข น โดยกาหนดเกณฑ การค ดเล อกบ คลากรท จะเข าร บการพ ฒนาให ม ความร เหมาะสมก บตาแหน ง เป าหมาย บ คลากรสายสน บสน นได ร บท นสน บสน นการศ กษาต อในระด บปร ญญาตร และปร ญญาโท แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

23 ข. ส งเสร มและสน บสน นการพ ฒนาความร ความสามารถท งด านความร ความสามารถ พ นฐานในการปฏ บ ต งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานและการพ ฒนาตนเอง เช น ความร เก ยวก บ กฎหมายและระเบ ยบราชการ ท กษะในการใช คอมพ วเตอร ท กษะการใช ภาษาอ งกฤษ ท กษะการ คานวณเป นต น เป าหมาย บ คลากรสายสน บสน นควรพ ฒนาความร ความสามารถด านว ชาการ / ว ชาช พตามตาแหน ง โดยเข าร บการฝ กอบรม ส มมนา หร อศ กษาด งานเพ มเต มอย างน อย ป ละคร ง ในภาพรวมท งมหาว ทยาล ยในแต ละป งบประมาณ ไม น อยกว าร อยละ 50 ของบ คลากรสายสน บสน นท งหมด ค. ส งเสร มให บ คลากรสายสน บสน นพ ฒนาความร ท วไป ท งท เป นความต องการส วน บ คคลและการเสนอแนะจากห วหน างาน โดยใช กระบวนการแลกเปล ยนเร ยนร เพ อถ ายทอดประสบการณ และความร ท ได ร บจากการอบรม ส มมนาหร อการปฏ บ ต งานท ตนม ความเช ยวชาญส พ อนร วมงาน เพ อให เก ดความร ความเข าใจโดยท วก น ช วยเสร มสร างประส ทธ ภาพในการปฏ บ ต งานท งภาระงานหล ก และภาระงานรองของแต ละบ คคล เป าหมาย อย างน อยป ละ 5 รายว ชา ง. ส งเสร มการจ ดการความร ภายในหน วยงานต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย เพ อให สามารถ นาความร จากการปฏ บ ต จร ง การฝ กฝน และประสบการณ ท แฝงอย ในต วบ คคลมาใช ให เก ดประโยชน เพ อการพ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นและการพ ฒนางาน เป าหมาย (1) จ ดต งเคร อข ายการจ ดการความร ของบ คลากรภายในมหาว ทยาล ย เพ อส งเสร มให ม การส อประสานระหว างบ คลากรท ม สนใจในเร องต าง ๆ และเก ดช มชนน กปฏ บ ต เพ อแลกเปล ยนเร ยนร มหาว ทยาล ยจ ดฝ กอบรมการใช webblog ให ก บบ คลากร เพ อเป นเคร องม อในการส อสารแลกเปล ยนเร ยนร (2) ใช การจ ดการความร เพ อการพ ฒนาการว จ ยสถาบ น การค นคว าหาข อม ลเพ อสร าง ผลงานว จ ย การแลกเปล ยนเร ยนร การปฏ บ ต งานในหน าท จ. นาแนวค ดเก ยวก บสมรรถนะ (Competency) มาใช ในการพ ฒนาบ คลากร โดยเน น การประเม นสมรรถนะเพ อการพ ฒนาเป นรายบ คคล และส งเสร มการพ ฒนาให ผ บ งค บบ ญชาระด บต นและ ระด บกลางให สามารถระบ ระด บสมรรถนะท เป นอย จร งของผ อย ใต บ งค บบ ญชาเป นรายบ คคลได เป าหมาย (1) บ คลากรสายสน บสน นแสดงความจานงในการพ ฒนาตนเองด านต างๆ และ อาจขอ งบประมาณสน บสน น โดยจ ดทาเป นแผนพ ฒนาตนเอง ( Individual Development Plan) ประจาป เพ อประกอบการพ จารณาในภาพรวมให สอดคล องก บว ตถ ประสงค และแนวปฏ บ ต ในการจ ดสรรงบประมาณ (2) ม การต งคณะกรรมการต ดตามการดาเน นงานตามแผนพ ฒนาตนเองอย างเป นระบบ และต อเน อง แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

24 (3) กาหนดสมรรถนะท พ งประสงค ของบ คลากรสายสน บสน นท กตาแหน ง เพ อให สามารถปฏ บ ต งานได อย างม ประส ทธ ภาพ (4) พ ฒนาบ คลากรสายสน บสน นให ม ความสามารถทาการว จ ยเร องท เก ยวข องก บงาน ในหน าท ได อย างม ค ณภาพ (5) จ ดหล กส ตรการพ ฒนาศ กยภาพด านการบร หารจ ดการและภาวะผ นาสาหร บผ บร หาร ท กระด บของมหาว ทยาล ยและหน วยงาน ฉ. ส งเสร มให บ คลากรม ความก าวหน าในว ชาช พ ได ร บสว สด การและเสร มสร างส ขภาพ ท ด และสร างบรรยากาศท ด ให บ คลากรทางานได อย างม ประส ทธ ภาพและอย อย างม ความส ข เป าหมาย (1) บ คลากรสายสน บสน นท กคนม โอกาสได ร บการเตร ยมความพร อมเพ อพ ฒนาเข าส ตาแหน งชานาญการ เช ยวชาญ และเช ยวชาญพ เศษ รวมถ งการเข าส ตาแหน งห วหน างานตามระเบ ยบ และแนวปฏ บ ต ท มหาว ทยาล ยกาหนด (2) ม การเผยแพร ประสบการณ และความสาเร จของบ คลากรด เด น ศ ษย เก า เพ อให บ คลากรเก ดแรงบ นดาลใจและสร างแนวค ดเก ยวก บการม งม นส ความสาเร จและแนวปฏ บ ต เพ อการบรรล เป าหมาย (3) ม การจ ดสว สด การท เหมาะสม จ ดก จกรรมเสร มสร างส ขภาพท ด และสร าง บรรยากาศท ด ในหน วยงานเพ อให บ คลากรสายสน บสน นทางานได อย างม ประส ทธ ภาพและทางานอย าง ม ความส ข (4) ม ก จกรรมกระต นให บ คลากรเก ดจ ตสาน กความเป นผ นาด านการบร หารจ ดการ โดยจ ดก จกรรมท เน นความเป นเอกล กษณ ของมหาว ทยาล ย อาจเป นก จกรรมด านศ ลปะ ว ฒนธรรม หร อ ก จกรรมท เน นประโยชน ต อช มชนหร อส งคม แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

25 บทท 3 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม และข อค ดเห นของคณะกรรมการประเม นประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2555 การพ ฒนาทร พยากรบ คคล ถ อเป นก ญแจสาค ญท จะนาองค กรไปส ความสาเร จ เน องจากบ คลากร จะเป นผ ผล กด นให ภารก จต าง ๆ ของมหาว ทยาล ย สาเร จล ล วงตามว ตถ ประสงค ด งน น องค กรจาเป นจะต อง ม การกาหนดกรอบแนวทางการพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยให ม ความร ความสามารถ ม สมรรถนะ สอดคล องตามเป าหมายและย ทธศาสตร ของมหาว ทยาล ย ตลอดจนม ค ณล กษณะท ด พ งประสงค และม ท ศนคต ท ด ต อมหาว ทยาล ย แผนกลย ทธ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ฉบ บท 11 (พ.ศ ) และนโยบายของ ผ บร หารมหาว ทยาล ย กาหนดให มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ใน 5 ป ข างหน า (พ.ศ ) มหาว ทยาล ยม เป าหมายท จะต องเร มก าวไปให ถ ง ค อ - ก าวส การเป นมหาว ทยาล ยราชภ ฏช นนา - ก าวส การผล ตคร ท ม ความเป นเล ศ - ก าวส การเป นศ นย กลางศ ลปว ฒนธรรมภาคเหน อตอนล าง - ก าวส การเป นองค การแห งการเร ยนร และพ ฒนาท องถ น (พ นท จ งหว ดพ ษณ โลกและส โขท ย) (ว ส ยท ศน กรอบแผนย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ระยะยาว 15 ป พ.ศ ค อ เป นมหาว ทยาล ยราชภ ฏช นนา 1 ใน 3 ของประเทศ ม ความเป นเล ศด านการผล ตคร เป นองค การแห งการเร ยนร ส บสานแนวพระราชดาร เพ อพ ฒนาพ นท จ งหว ดพ ษณ โลกและส โขท ย และเป น ศ นย กลางศ ลปว ฒนธรรมภาคเหน อตอนล าง) มหาว ทยาล ยจ งจาเป นต องม การพ ฒนาบ คลากรอย างต อเน อง เพ อให บ คลากรม ศ กยภาพส งข น สามารถ ปฏ บ ต งานและผล ตผลงานท เป นประโยชน ต อหน วยงานของมหาว ทยาล ย ส งคมและประเทศชาต และย งเป น การเตร ยมความพร อมของบ คลากรให สามารถรองร บและเป นผ นาการเปล ยนแปลงต าง ๆ ท จะเก ดข นใน ป จจ บ นและอนาคตอ กด วย มหาว ทยาล ยจ งได จ ดทาแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ ให สอดร บก บว ส ยท ศน พ นธก จและนโยบายของมหาว ทยาล ย โดยกาหนดเป น ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร ท ม งเน นการบร หารทร พยากรบ คคลและระบบการประเม นผล โดยอ งระบบ สมรรถนะ เพ อเสร มสร างข ดความสามารถหล กให แก บ คลากร โดยนาแนวความค ดการบร หารงานเพ อให เก ด ผลสาเร จอย างรอดด านในม ต ต าง ๆ (HR Scorecard) มาใช ในการวางแผนการพ ฒนาทร พยากรบ คคล ซ งป จจ บ นท เป นต วกาหนดสมรรถนะระบบบร หารทร พยากรบ คคลของมหาว ทยาล ย จะประเม นจาก มาตรฐานความสาเร จของระบบบร หารทร พยากรบ คคลในมหาว ทยาล ย ซ งประกอบด วย 5 ม ต ด งน แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม พ.ศ

แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. 2556 2560

แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. 2556 2560 แผนพ ฒนาบ คลากรส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนพ ฒนาบ คลากรสาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน พ.ศ. การพ ฒนาทร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร

การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บหล กส ตร 1 การประเม นหล กส ตร ประเม นโดย สกอ. ท กๆ 3 ป ม 11 สาขา ท ม มคอ. 1 จะถ กประเม นโดย สกอ. สาขาท เหล อให มหาว ทยาล ยหาผ ประเม นเอง โดยมหาว ทยาล ยเป นผ แต งต ง และอบรมผ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แปลงมาจากแผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ท ผ านการพ จารณากล นกรองโครงการและการพ จารณาจ ดสรรงบประมาณจากท มนา ว นท 31 ต ลาคม 2554 และผ านท ประช มกรรมการบร หารคณะ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

การบร หารความร และการเร ยนร VII

การบร หารความร และการเร ยนร VII สารบ ญ สารบ ญ สารบ ญ VII สารบ ญร ป XII แถลงการณ แบบอย างท ด เย ยมด านการบร หาร 1 1. หล กการ 7 1.1 อนาคตของบร ษ ทข นอย ก บความร ความสามารถของพน กงาน 8 (ก) บร ษ ทเต บใหญ ได ไม เก นความร ความสามารถของพน กงานท

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด

1. การจ ดการศ กษา ระด บบ ณฑ ตปร ญญาโท แผน ก แบบ ก 1 (จ ดการศ กษา ณ มหาว ทยาล ยนเรศวร จ.พ ษณ โลก) ช นป ท 1 ช นป ท 2 รวมจ าย หล กส ตร/สาขาว ชา ตลอด ประกาศมหาว ทยาล ยนเรศวร เร อง ก าหนดอ ตราค าบ าร งและค าธรรมเน ยมการศ กษา ระด บปร ญญาโท ส าหร บน ส ตท เข าศ กษา ในป การศ กษา 2554... อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 20 แห งพระราชบ ญญ ต มหาว ทยาล ยนเรศวร พ.ศ.

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2556 ค าน า คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได ด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป ต งแต ป งบประมาณ พ.ศ. 2552 2556 โดยคณะมน

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของล กจ างประจ า คร งท 1 ( 1 ต.ค..- 31 ม.ค.. ) คร งท 2 (1 เม.ย..- 30 ก.ย.....) ช อผ ร บการประเม น..... ต าแหน ง หมวด.... ค าจ าง....ส งก ด. หน าท ความร บผ

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร 23 บทท 3 การพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร ในการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร เพ อ พ ฒนาสมรรถนะการบร หารทร พยากรบ คคลให ม ค ณภาพ ม ความร

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย

แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย แผนงานพ ฒนาส องค กรแห งการเร ยนร ศ นย การศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย โครงการบร หารจ ดการความร ในองค กรศ นย ศ กษาและว จ ยตราส นค า มหาว ทยาล ยหอการค าไทย ประจ าป การศ กษา 2549-2550 1.

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information