บทสร ปส าหร บผ บร หาร

Size: px
Start display at page:

Download "บทสร ปส าหร บผ บร หาร"

Transcription

1 บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ ในแผนปฏ บ ต การ จ านวน 31 โครงการ โดยแบ งเป นโครงการท จะต องด าเน นการในช วง 6 เด อนแรก (ต ลาคม 52 ม นาคม 53) จ านวน 25 โครงการ และโครงการในช วง 6 เด อนหล ง (เมษายน ก นยายน 53) จ านวน 12 โครงการ จ าแนกได ด งน 1. โครงการท ด าเน นการแล ว จ านวน 33 โครงการ ค ดเป นร อยละ โดยม งบประมาณท ได ร บอน ม ต ให จ ดโครงการจ านวน 3,394, บาท และใช งบประมาณในการจ ดโครงการท งส น จ านวน 2,640, บาท ค ดเป นร อยละ โครงการท ยกเล กโครงการ จ านวน 4 โครงการ ค ดเป นร อยละ ในภาพรวมม โครงการท บรรจ ในแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 แยกตามแผนงานได ด งน 1. กองท นท วไป งานสน บสน นการจ ดการศ กษา จ านวนท งส น 30 โครงการ แบ งเป น ด าเน นการแล ว 27 โครงการ ค ดเป นร อยละ และยกเล กโครงการ 3 โครงการ ค ดเป นร อยละ กองท นก จการน ส ต งานสน บสน นการจ ดการศ กษา จ านวนท งส น 7 โครงการ แบ งเป น ด าเน นการแล ว 6 โครงการ ค ดเป นร อยละ และยกเล กโครงการ 1 โครงการ ค ดเป นร อยละ ผลการประเม นส มฤทธ ผลของโครงการท บรรจ ในแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 ม โครงการท ด าเน นการไปแล ว ท งส น 33 โครงการ บรรล ว ตถ ประสงค ตามแผนปฏ บ ต การท ก าหนดไว 100% บรรล เป าหมาย 90.91% และส มฤทธ ผลตาม ต วช ว ดท ระบ ไว ในโครงการ 87.88%

2 2 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย 1. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ น สภาพแวดล อมทางด านเศรษฐก จ ส งคม และการเม อง เปล ยนแปลงไปอย างรวดเร ว บ ณฑ ตว ทยาล ยได ด าเน นงานภายใต แผนกลย ทธ ซ งเป นแผนระยะยาว 5 ป โดยได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ข น ท ก ๆ ป เพ อใช เป นแนวทางในการด าเน นงานของฝ ายและศ นย ว ทยบร การต าง ๆ ท อย ภายใต การบร หารจ ดการของ บ ณฑ ตว ทยาล ย ในรอบป การศ กษาท ผ านมา การด าเน นงานของฝ ายและศ นย ว ทยบร การต างๆ ไม สามารถด าเน นการ ตามแผนได ท งหมดท กโครงการ ซ งอาจม สาเหต มาจากป ญหาหลายประการ เช น การขอเล อนระยะเวลาการด าเน น โครงการออกไปเน องจากม ภารก จอ น การขอเปล ยนแปลงงบประมาณเพ อไปใช ด าเน นโครงการอ นท จ าเป นเร งด วน และอ ปสรรคอ นๆอ กหลายประการ เป นต น การต ดตามและประเม นผลโครงการท ได ด าเน นการไปแล ว นอกจากจะท าให ทราบถ งประส ทธ ภาพของ การด าเน นโครงการตลอดจนป ญหาและอ ปสรรคของการด าเน นโครงการ เพ อใช ประโยชน ส าหร บการปร บปร งโครงการ ท จะด าเน นการในอนาคตให ม ประส ทธ ภาพย งข นแล ว ผ บร หารย งสามารถพ จารณาปร บแผนการปฏ บ ต การให สอดคล อง ก บสถานการณ ทางด านเศรษฐก จ ส งคม และการเม องท เปล ยนแปลงไปอย างรวดเร วได อ กด วย ด งน นบ ณฑ ตว ทยาล ยจ งก าหนดให ม การต ดตามและประเม นผลกลางป ของแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย และจ ดท ารายงานสร ปเม อส นป งบประมาณ 2. ผ ร บผ ดชอบ รองคณบด ฝ ายบร หาร / งานนโยบายและแผน 3. ว ตถ ประสงค 3.1 เพ อต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานของโครงการต างๆ ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 ของบ ณฑ ตว ทยาล ย 3.2 เพ อพ จารณาปร บแผนปฏ บ ต การในป งบประมาณถ ดไปให เหมาะสมก บสภาพแวดล อมทาง ด านเศรษฐก จ ส งคม และการเม องท เปล ยนแปลงไป 4. ว ธ การประเม นผลแผนปฏ บ ต การประจ าป 4.1 งานนโยบายและแผนต ดต อประสานงานเก ยวก บการด าเน นโครงการก บผ ร บผ ดชอบโครงการ เพ อทราบความก าวหน าของโครงการ 4.2 งานนโยบายและแผนจ ดส งแบบประเม นโครงการให ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ล 4.3 งานนโยบายและแผนรวบรวมแบบประเม นโครงการ 4.4 งานนโยบายและแผนว เคราะห และจ ดท ารายงานสร ปการต ดตามและประเม นผลแผนปฏ บ ต การ ประจ าป 2553

3 5. ผลการประเม นโครงการ 5.1 การใช เง นงบประมาณ สามารถประเม นได เฉพาะโครงการท ได ด าเน นการแล ว ปรากฏด งตาราง ด งน ตารางท 1 การใช เง นงบประมาณ แผนงาน/งาน 3 งปม.ท ได อน ม ต (บาท) การใช เง นงบประมาณ งปม.ท ใช จร ง (บาท) ค ดเป นร อยละ ( % ) 1. กองท นท วไป - งานสน บสน นการจ ดการศ กษา 2,839, ,183, กองท นก จการน ส ต - งานสน บสน นการจ ดการศ กษา 555, , รวม 3,394, ,640,

4 4 5.2 ภาพรวมการด าเน นโครงการ ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการท จะต องด าเน นการจ านวนท งส น 37 โครงการ ม โครงการท จะต องด าเน นการในช วง 6 เด อนแรก (ต ลาคม 52 ม นาคม 53) จ านวน 25 โครงการ และ ในช วง 6 เด อนหล ง (เมษายน ก นยายน 53) จ านวน 12 โครงการ สถานภาพของโครงการ ปรากฏด งตาราง ด งน ตารางท 2 สถานภาพของโครงการ กองท น ด าเน นการ แล ว สถานภาพโครงการ ไม ได ยกเล ก ด าเน นการ โครงการ ผลรวม ท งหมด 1. กองท นท วไป งานสน บสน นการจ ดการศ กษา 1.1 ส าน กงานเลขาน การฯ : จ านวน : ร อยละ งานธ รการ : จ านวน : ร อยละ งานการเง นและพ สด : จ านวน : ร อยละ งานบร การการศ กษา : จ านวน : ร อยละ งานนโยบายและแผน : จ านวน : ร อยละ งานก จการน ส ตและ : จ านวน ศ ษย เก าส มพ นธ : ร อยละ รวม : จ านวน : ร อยละ กองท นก จการน ส ต งานสน บสน นการจ ดการศ กษา 2.1 งานก จการน ส ตและ : จ านวน ศ ษย เก าส มพ นธ : ร อยละ รวม : จ านวน : ร อยละ รวมท งส น : จ านวน : ร อยละ

5 5 5.3 ผลการประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ ก. ว ตถ ประสงค ของโครงการ ม โครงการท ด าเน นการไปแล วท งส น 33 โครงการ บรรล ว ตถ ประสงค ตามแผนท ก าหนดไว ท กโครงการ จ าแนกตามกองท นได ด งน กองท น บรรล ตามว ตถ ประสงค บรรล ไม บรรล โครงการท งหมด 1. กองท นท วไป งานสน บสน นการจ ดการศ กษา : จ านวน : ร อยละ กองท นก จการน ส ต งานสน บสน นการจ ดการศ กษา : จ านวน : ร อยละ รวม : จ านวน : ร อยละ ข. เป าหมายของโครงการ ม โครงการท ด าเน นการไปแล วท งส น 33 โครงการ บรรล เป าหมายตามแผนท ก าหนดไว 30 โครงการ และไม บรรล ตามแผนท ก าหนดไว 3 โครงการ จ าแนกตามกองท นได ด งน กองท น บรรล ตามเป าหมาย บรรล ไม บรรล โครงการท งหมด 1. กองท นท วไป งานสน บสน นการจ ดการศ กษา : จ านวน : ร อยละ กองท นก จการน ส ต งานสน บสน นการจ ดการศ กษา : จ านวน : ร อยละ รวม : จ านวน : ร อยละ

6 ค. ต วช ว ด (KPI) ม โครงการท ด าเน นการไปแล วท งส น 33 โครงการ เป นไปตามส มฤทธ ผลตามต วช ว ดท ต งไว 29 โครงการ และไม เป นไปตามต วช ว ดท ต งไว 4 โครงการ จ าแนกตามกองท นได ด งน กองท น 6 เป นไปตาม ต วช ว ด ต วช ว ด (KPI) ไม เป นไปตาม ต วช ว ด โครงการท งหมด 1. กองท นท วไป งานสน บสน นการจ ดการศ กษา : จ านวน : ร อยละ กองท นก จการน ส ต งานสน บสน นการจ ดการศ กษา : จ านวน : ร อยละ รวม : จ านวน : ร อยละ

7 5.4 ผลการประเม นโครงการ กองท นท วไป งานสน บสน นการจ ดการศ กษา 8 ก. สถานภาพโครงการ โครงการน ม จ านวนท งส น 30 โครงการ แบ งเป น ด าเน นการแล ว 27 โครงการ และยกเล กโครงการ 3 โครงการ ข. การประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ การด าเน นโครงการท ง 27 โครงการท ได ด าเน นการแล ว เป นไปตามต วด ชน ช ว ด 25 โครงการ ค ดเป นร อยละ และไม เป นไปตามต วด ชน ช ว ด 2 โครงการ ค ดเป นร อยละ 7.41 โดยโครงการท ไม เป นไปตาม ต วด ชน ช ว ด ม ด งน ท ช อโครงการ เน องจาก 1 โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเข ยนโครงร างว จ ย คณาจารย และน ส ตบ ณฑ ตศ กษาเข าร วมโครงการฯ เพ อขอร บท นสน บสน นการว จ ยระด บบ ณฑ ตศ กษา ไม ถ งร อยละ 60 2 โครงการส มมนาว ชาการอาจารย ผ ควบค มว ทยาน พนธ อาจารย ผ ควบค มว ทยาน พนธ เข าร วมโครงการฯ ไม ถ งร อยละ 60

8 9 ค. การใช เง นงบประมาณ โครงการท ได ด าเน นการแล วใช งบประมาณท ได ร บอน ม ต ท งส น 2,839, บาท และงบประมาณท ใช จร ง 2,183, บาท ค ดเป นร อยละ ตามงบประมาณด งน ท ช อโครงการ งปม.ท อน ม ต งปม.ท ใช จร ง ค ดเป นร อยละ 1 โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารงานของ 100, , ผ บร หารบ ณฑ ตว ทยาล ย 2 โครงการพ ฒนาท กษะการปฏ บ ต งานของบ คลากร บ ณฑ ตว ทยาล ย 250, , โครงการร วมเผยแพร หล กส ตรในต างประเทศก บสกอ. และหน วยงานอ น ยกเล กโครงการ เน องจากในป งบประมาณน สกอ.ไม ม การจ ดโครงการเผยแพร หล กส ตรในต างประเทศก บสกอ. 4 โครงการข บเคล อนบ ณฑ ตศ กษาส นานาชาต ยกเล กโครงการ เน องจากช วงเวลาท ก าหนดจ ดโครงการ ไม เหมาะสม 5 โครงการศ กษาด งานเก ยวก บแนวทางการขอร บรางว ล ค ณภาพแห งชาต (TQA) 6 โครงการส มมนาบ ณฑ ตศ กษาก บการพ ฒนาประเทศใน ย คเศรษฐก จเช งสร างสรรค (Creative Economy) ระยะ ท 1 (เตร ยมการ) ใช งบประมาณในโครงการพ ฒนาท กษะ การปฏ บ ต งานของบ คลากรบว. 50, , โครงการพ ฒนาการปฏ บ ต งานส ค ณภาพ 150, , โครงการประชาส มพ นธ หล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา 100, , โครงการตรวจส ขภาพประจ าป 24, , โครงการพ ฒนาฐานข อม ลสารสนเทศบ ณฑ ตศ กษา 200, , โครงการอบรมสถ ต ข นส งเพ อการการว จ ยส าหร บ น ส ตบ ณฑ ตศ กษา 12 โครงการส มมนาการจ ดการความร เพ อพ ฒนา งานว จ ยสถาบ นด านการเง นและพ สด 13 โครงการส มมนาคณาจารย บ ณฑ ตศ กษาเก ยวก บ ระเบ ยบข อบ งค บและแนวปฏ บ ต ต างๆ ของ มหาว ทยาล ยนเรศวร 14 โครงการส มมนาน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาเก ยวก บ ระเบ ยบข อบ งค บและแนวปฏ บ ต ของ มหาว ทยาล ยนเรศวร 100, , , , , , , ,

9 10 ท ช อโครงการ งปม.ท อน ม ต งปม.ท ใช จร ง ค ดเป นร อยละ 15 โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การส าหร บบ คลากร 100, , ผ ปฏ บ ต งานว ชาการระด บบ ณฑ ตศ กษาของ มหาว ทยาล ยนเรศวร 16 โครงการจ ดท าเอกสารเช งว ชาการส าหร บคณาจารย และ 200, , น ส ตบ ณฑ ตศ กษา 17 โครงการพ ฒนาน ส ตบ ณฑ ตศ กษาด านการเข ยนและ 100, , ต พ มพ ผลงานว ทยาน พนธ 18 โครงการพ ฒนาน ส ตบ ณฑ ตศ กษาด านการเข ยนและ 100, , ต พ มพ บทความภาษาอ งกฤษเพ อการเผยแพร ผลงาน 19 โครงการส มมนาการบร หารและพ ฒนาหล กส ตร 150, , ระด บบ ณฑ ตศ กษา 20 โครงการแนะน าร ปแบบและการเข ยนสารน พนธ ส าหร บน ส ตบ ณฑ ตศ กษา 50, , โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเข ยนโครงร างว จ ย เพ อขอร บท นสน บสน นการว จ ยระด บบ ณฑ ตศ กษา 100, , โครงการส มมนาว ชาการอาจารย ผ ควบค มว ทยาน พนธ 150, , โครงการต ดตามและประเม นผลกลางป แผนปฏ บ ต การ ประจ าป โครงการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป 2554 บ ณฑ ตว ทยาล ย 25 โครงการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย 26 โครงการจ ดการความร เพ อการประก นค ณภาพ การศ กษา 30, , , , , , , , โครงการจ ดท ารายงานประจ าป ของบ ณฑ ตว ทยาล ย 50, , โครงการประเม นการจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาใน และนอกสถานท ต ง 29 โครงการต ดตามค ณภาพน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา ประจ าป การศ กษา , , , , โครงการสร างเคร อข ายแหล งท นว จ ยส าหร บ บ ณฑ ตศ กษา ยกเล กโครงการ โดยจ ดเป นก จกรรมสร างเคร อข าย แหล งท นว จ ยส าหร บบ ณฑ ตศ กษา รวม 2,839, ,183,

10 11 ง. ป ญหาจากการด าเน นโครงการ โครงการท ได ด าเน นการท งส น 27 โครงการ ม โครงการท ไม ม ป ญหาในการด าเน นโครงการ 24 โครงการ ค ดเป นร อยละ และม ป ญหาในการด าเน นโครงการ 3 โครงการ ค ดเป นร อยละ ด งน ท ช อโครงการ ป ญหา และข อเสนอแนะเพ มเต ม 1 โครงการอบรมสถ ต ข นส งเพ อการการว จ ย ส าหร บน ส ตบ ณฑ ตศ กษา 2 โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเข ยนโครงร างว จ ยเพ อ ขอร บท นสน บสน นการว จ ยระด บบ ณฑ ตศ กษา สถานท จ ดโครงการค บแคบ จ านวนท น งไม เพ ยงพอ ต อความต องการของผ เข าร วมโครงการฯ ม ผ แจ งความประสงค เข าร วมโครงการ เป นจ านวนมาก แต ม ผ เข าร วมโครงการ ในว นจ ดโครงการน อยกว าท แจ งไว ท าให ไม เป นไปตามเป าหมายท ระบ ไว ในโครงการ 3 โครงการส มมนาว ชาการอาจารย ผ ควบค มว ทยาน พนธ ม ผ เข าร วมโครงการฯน อย ท าให ไม เป นไปตามเป าหมาย ท ต งไว ในโครงการ จ. ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป โครงการท ได ด าเน นการแล ว ส วนใหญ ม การน าแผนปฏ บ ต การมาใช ในการด าเน นการต ดตามและ ประเม นโครงการตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ด งน ท ช อโครงการ ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป 1 โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารงานของ ผ บร หารบ ณฑ ตว ทยาล ย 2 โครงการพ ฒนาท กษะการปฏ บ ต งานของบ คลากร บ ณฑ ตว ทยาล ย 3 โครงการศ กษาด งานเก ยวก บแนวทางการขอร บรางว ล ค ณภาพแห งชาต (TQA) 1.ผ บร หารได ร บความร จากการศ กษาด งานด าน การก าก บมาตรฐานการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา 2.ผ บร หารบ ณฑ ตว ทยาล ยได แลกเปล ยน ประสบการณ การบร หารจากหน วยงานภายนอก มหาว ทยาล ย 1.บ คลากรบ ณฑ ตว ทยาล ยได ร บการพ ฒนาท กษะ ความสามารถในการปฏ บ ต งานด านต างๆ 2.บ คลากรบ ณฑ ตว ทยาล ยสามารถปฏ บ ต งาน ตามภารก จใหม ได อย างม ประส ทธ ภาพ 3.บ คลากรบ ณฑ ตว ทยาล ยสามารถน าความร และ ท กษะท ได จากการเข าร วมโครงการฯ มาพ ฒนางาน ท ร บผ ดชอบได อย างม ประส ทธ ภาพ 1.ได ศ กษาด งานการน าแนวทางขอร บรางว ลค ณภาพ แห งชาต มาใช ในบ ณฑ ตว ทยาล ย 2.ได แนวทางในการกระต นให บ คลากรม การเร ยนร และ แลกเปล ยนว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ

11 12 ท ช อโครงการ ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป 4 โครงการส มมนาบ ณฑ ตศ กษาก บการพ ฒนาประเทศ ในย คเศรษฐก จเช งสร างสรรค (Creative Economy) ระยะท 1 (เตร ยมการ) 1.บ ณฑ ตว ทยาล ยและผ เข าร วมได ร วมเฉล มพระเก ยรต แห ง การบรมราชาภ เษกป ท 60 และการเฉล มพระชนมพรรษา พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว 2.บ ณฑ ตว ทยาล ยและผ เข าร วมได ร วมเฉล มฉลองครบรอบ 20 ป แห งการสถาปนามหาว ทยาล ยนเรศวร 3.บ ณฑ ตว ทยาล ยและผ เข าร วมได ม ส วนร วมใน การข บเคล อนบ ณฑ ตศ กษาส ความเป นนานาชาต 4.บ ณฑ ตว ทยาล ยและผ เข าร วมได เผยแพร ความร และ แนวทางการพ ฒนาบ ณฑ ตศ กษาในย คเศรษฐก จสร างสรรค 5 โครงการพ ฒนาการปฏ บ ต งานส ค ณภาพ 1.บ คลากรบ ณฑ ตว ทยาล ยม ความสามารถทางภาษาด ข น 2.บ ณฑ ตว ทยาล ยได แนวทางในการปร บแนวปฏ บ ต ท ด มา ใช ในการพ ฒนาค ณภาพ 3.บ คลากรของบ ณฑ ตว ทยาล ยได ม ความร ความเข าใจและ ประสบการณ จากการอบรมบ คลากรม การปร บบ คล กภาพ 6 โครงการประชาส มพ นธ หล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา 1.ม ส อเพ อการประชาส มพ นธ ทางการตลาดท ท นสม ยม ประส ทธ ภาพและค มต นท นการด าเน นงาน 2.ม ส อประชาส มพ นธ ทางการตลาดท ตรงกล มเป าหมาย และสร างความเข าใจอย างช ดเจน 3.ตราส ญล กษณ และการให บร การของบ ณฑ ตว ทยาล ย ได ร บการยอมร บ 4.ผ ร บบร การได ร บข อม ลข าวสารระด บบ ณฑ ตศ กษาของ มหาว ทยาล ยนเรศวร 5.ผ ร บบร การม ความร เก ยวก บบทบาทบ ณฑ ตว ทยาล ย 7 โครงการตรวจส ขภาพประจ าป 1.บ คลากรบ ณฑ ตว ทยาล ยม ความใส ใจในส ขภาพร างกาย มากย งข น 2.บ ณฑ ตว ทยาล ยม บ คลากรท ม ส ขภาพสมบ รณ แข งแรง พร อมท จะปฏ บ ต งานให อย างเต มศ กยภาพและ ม ประส ทธ ภาพ

12 13 ท ช อโครงการ ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป 8 โครงการพ ฒนาฐานข อม ลสารสนเทศบ ณฑ ตศ กษา 1.บ ณฑ ตว ทยาล ยม ฐานข อม ลสารสนเทศ 2.ผ บร หาร คณาจารย น ส ตและบ คลากรสามารถน า ข อม ลจากฐานข อม ลสารสนเทศมาใช ในการสน บสน น การจ ดการเร ยนการสอนระด บบ ณฑ ตศ กษาได 3.บ ณฑ ตว ทยาล ยม ช องทางการเช อมโยงเคร อข าย การจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาก บหน วยงาน ท เก ยวข องท งภาคร ฐและเอกชน 9 โครงการอบรมสถ ต ข นส งเพ อการการว จ ยส าหร บ น ส ตบ ณฑ ตศ กษา 10 โครงการส มมนาการจ ดการความร เพ อพ ฒนา งานว จ ยสถาบ นด านการเง นและพ สด 11 โครงการส มมนาคณาจารย บ ณฑ ตศ กษาเก ยวก บระเบ ยบ ข อบ งค บ และแนวปฏ บ ต ต างๆ ของมหาว ทยาล ยนเรศวร 12 โครงการส มมนาน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาเก ยวก บระเบ ยบ ข อบ งค บและแนวปฏ บ ต ของมหาว ทยาล ยนเรศวร 1.น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาได ร บความร ความเข าใจ เก ยวก บสถ ต ข นส งท ใช ในงานว จ ยมากข น 2.น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาสามารถน าค าสถ ต ไปใช ใน งานว จ ยได อย างถ กต องและเหมาะสม 3.ผลงานว จ ยของน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาม ค ณภาพ มากย งข น 1.ม ความร ความเข าใจในการท าว จ ยสถาบ นเพ มข น 2.ม เคร อข ายในการปฏ บ ต งานด านการเง นและพ สด เพ มข น 1.อาจารย บ ณฑ ตศ กษาและอาจารย ท ปร กษา สารน พนธ ได ม ความร ความเข าใจเก ยวก บข อบ งค บ กฎ ระเบ ยบและแนวปฏ บ ต ในการเร ยนและการท า สารน พนธ ของน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา 2.อาจารย บ ณฑ ตศ กษาและอาจารย ท ปร กษา สารน พนธ สามารถให ค าปร กษาการเร ยนและ ท าว ทยาน พนธ ท ถ กต องและช ดเจนเป นไปในท ศทาง เด ยวก น 1.น ส ตบ ณฑ ตศ กษาได ร บความร ความเข าใจเก ยวก บ ข อบ งค บ กฎ ระเบ ยบและแนวปฏ บ ต สามารถน าไป ปฏ บ ต ในการเร ยนและการท าสารน พนธ 2.น ส ตบ ณฑ ตศ กษา น าข อม ลท ได ไปใช ในการวาง แผนการเร ยนและการท าสารน พนธ เพ อส าเร จ การศ กษาได ตามหล กส ตร

13 14 ท ช อโครงการ ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป 13 โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การส าหร บบ คลากร ผ ปฏ บ ต งานว ชาการระด บบ ณฑ ตศ กษาของ มหาว ทยาล ยนเรศวร 14 โครงการจ ดท าเอกสารเช งว ชาการส าหร บคณาจารย และ น ส ตบ ณฑ ตศ กษา 15 โครงการพ ฒนาน ส ตบ ณฑ ตศ กษาด านการเข ยนและ ต พ มพ ผลงานว ทยาน พนธ 16 โครงการพ ฒนาน ส ตบ ณฑ ตศ กษาด านการเข ยนและ ต พ มพ บทความภาษาอ งกฤษเพ อการเผยแพร ผลงาน 1.เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานว ชาการน าความร ท ได ร บไป ปฏ บ ต งานได อย างถ กต องและม ประส ทธ ภาพมากข น 2.การต ดต อประสานงานของเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน ว ชาการเป นไปอย างรวดเร วและถ กต อง 1.บ ณฑ ตว ทยาล ยม เอกสารแสดงผลงานเช งว ชาการ ในรอบป การศ กษา น ส ต และบ คลากรของมหาว ทยาล ย สามารถใช เอกสารแสดงผลงานทางว ชาการในการใช เป นแนวทาง ในการจ ดท าว ทยาน พนธ การศ กษาค นคว าด วยตนเอง งานว จ ย และงานว ชาการด านอ นๆ 3.หน วยงานท เก ยวข องได ร บทราบผลงานของ บ ณฑ ตว ทยาล ย 1.น ส ตบ ณฑ ตศ กษา คณาจารย และบ คลากรทาง การศ กษา ทราบแนวทางและข นตอนการเข ยน ผลงานว จ ยไปต พ มพ และเผยแพร ในวารสารทาง ว ชาการ 2.น ส ตบ ณฑ ตศ กษา คณาจารย และบ คลากรทางการ ศ กษา สามารถน าผลงานว จ ยไปต พ มพ เผยแพร ได อย างม มาตรฐานสากล 3.น ส ตบ ณฑ ตศ กษา สามารถน าผลงานว จ ยไปต พ มพ เผยแพร ในวารสารทางว ชาการและเป นส วนหน งของ เกณฑ การส าเร จการศ กษาตามท มหาว ทยาล ยก าหนด 1.น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาได ร บความร และพ ฒนา ความสามารถ รวมท งท กษะการใช ภาษาอ งกฤษ เพ อการเผยแพร ผลงานในระด บนานาชาต อย างม ประส ทธ ภาพมากข น 2.น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาได ม โอกาสพ ฒนาความร ความสามารถในการเข ยนผลงานเป นภาษาอ งกฤษ ให ม ค ณภาพเท ยบเท าระด บสากล 3.น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาและบ คลากรทางการศ กษา ม พ ฒนาการด านการเข ยนภาษาอ งกฤษและสามารถ น าผลงานไปเผยแพร ได อย างม ประส ทธ ภาพ

14 15 ท ช อโครงการ ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป 17 โครงการส มมนาการบร หารและพ ฒนาหล กส ตร ระด บบ ณฑ ตศ กษา 18 โครงการแนะน าร ปแบบและการเข ยนสารน พนธ ส าหร บ น ส ตบ ณฑ ตศ กษา 19 โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเข ยนโครงร างว จ ย เพ อขอร บท นสน บสน นการว จ ยระด บบ ณฑ ตศ กษา 1.ผ เข าร วมโครงการเข าใจกระบวนการพ ฒนา หล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษาให เป นไปตามกรอบ มาตรฐานระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ.2552 เพ มมากข น 2.ผ เข าร วมโครงการสามารถน าความร ท ได ไป พ ฒนาหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษาให เป นไปตาม กรอบมาตรฐานระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ.2552 เพ มมากข น 1.คณาจารย และน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาม ความเข าใจในหล กการเข ยนร ปแบบสารน พนธ 2.คณาจารย และน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาม การจ ดท าสารน พนธ ท ถ กต องตามร ปแบบสากล 1.น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาได ม ความร ความเข าใจ ว ธ การเข ยนโครงการว จ ย 2.น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาได กรอบและท ศทาง การเข ยนงานว จ ยอย างถ กต องและเหมาะสม 3.น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาได ม โอกาสพบปะ แลกเปล ยนประสบการณ โดยตรงจากหน วยงานท จ ดสรรท นว จ ยอ นจะน าไปส การวางแผนการจ ดสรร ท นว จ ยอย างเพ ยงพอให ก บน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา อย างม ประส ทธ ภาพ 20 โครงการส มมนาว ชาการอาจารย ผ ควบค มว ทยาน พนธ 1.อาจารย ผ ควบค มว ทยาน พนธ เข าใจบทบาทหน าท การเป นท ปร กษาว ทยาน พนธ 2.อาจารย ผ ควบค มว ทยาน พนธ สามารถให ค าปร กษาแก น ส ตได อย างเป นระบบ 21 โครงการต ดตามและประเม นผลกลางป แผนปฏ บ ต การ ประจ าป โครงการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป 2554 บ ณฑ ตว ทยาล ย 1.บ ณฑ ตว ทยาล ยม การสร ปการต ดตามและ ประเม นแผนด าเน นงานในรอบคร งป 2.ผ บร หาร ห วหน าส าน กงานเลขาน การ ห วหน างาน และบ คลากรบ ณฑ ตว ทยาล ยม การด าเน นโครงการ ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป บ ณฑ ตว ทยาล ยม แผนปฏ บ ต การประจ าป 2554 ส าหร บใช เป นแนวทางในการด าเน นโครงการและ ปฏ บ ต งานตามพ นธก จ

15 16 ท ช อโครงการ ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป 23 โครงการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย 1.บ ณฑ ตว ทยาล ยม ความพร อมท จะร บการประเม น จากภายในและภายนอก 2.ผ บร หารและบ คลากรบ ณฑ ตว ทยาล ย ได ร บ ข อเสนอแนะจากผ ประเม นตรวจสอบเพ อน ามาใช ใน การแก ไข/ปร บปร งและพ ฒนาบ ณฑ ตว ทยาล ย 24 โครงการจ ดการความร เพ อการประก นค ณภาพการศ กษา 1.ผ บร หารและบ คลากรบ ณฑ ตว ทยาล ย ได ร บ ข อเสนอแนะจากผ ประเม นตรวจสอบเพ อน ามาใช ใน การแก ไข/ปร บปร งและพ ฒนาบ ณฑ ตว ทยาล ย 2.บ ณฑ ตว ทยาล ยม ความพร อมท จะร บการประเม น จากภายในและภายนอก 25 โครงการจ ดท ารายงานประจ าป ของบ ณฑ ตว ทยาล ย 1.บ ณฑ ตว ทยาล ยม เอกสารแสดงผลการด าเน นงาน ในรอบป 2.หน วยงานท เก ยวข องได ร บทราบผลการด าเน นงาน ของบ ณฑ ตว ทยาล ย 26 โครงการประเม นการจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาใน และนอกสถานท ต ง 27 โครงการต ดตามค ณภาพน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา ประจ าป การศ กษา 2551 การจ ดการศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษาของ มหาว ทยาล ยม ประส ทธ ภาพและม มาตรฐาน บ ณฑ ตว ทยาล ยม ข อม ลงานว จ ยสถาบ นต ดตาม ค ณภาพผ ส าเร จการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาและ ผ ใช มหาบ ณฑ ต ในป การศ กษา 2551

16 กองท นก จการน ส ต งานสน บสน นการจ ดการศ กษา ก. สถานภาพโครงการ โครงการน ม จ านวนท งส น 7 โครงการ แบ งเป น ด าเน นการแล ว 6 โครงการ และ ยกเล กโครงการ 1 โครงการ ข. การประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ การด าเน นโครงการท ง 6 โครงการท ได ด าเน นการแล ว เป นไปตามต วด ชน ช ว ด 4 โครงการ ค ดเป นร อยละ และไม เป นไปตามต วด ชน ช ว ด 2 โครงการ ค ดเป นร อยละ โดยโครงการท ไม เป นไปตาม ต วด ชน ช ว ด ม ด งน ท ช อโครงการ เน องจาก 1 โครงการส มมนาทางว ชาการและป จฉ มน เทศน ส ตระด บ บ ณฑ ตศ กษา 2 โครงการส งเสร มก จกรรมสโมสรบ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยนเรศวร น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาท จะส าเร จการศ กษา ในป การศ กษา 2552 เข าร วมโครงการฯ ไม ถ งร อยละ 70 คณะกรรมการสโมสรน ส ตบ ณฑ ตศ กษาและ น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาเข าร วมโครงการฯ ไม ถ งร อยละ 60

17 19 ค. การใช เง นงบประมาณ โครงการท ได ด าเน นการแล วใช งบประมาณท ได ร บอน ม ต ท งส น 555, บาท และงบประมาณท ใช จร ง 457, บาท ค ดเป นร อยละ ตามงบประมาณด งน ท ช อโครงการ งปม.ท อน ม ต งปม.ท ใช จร ง ค ดเป นร อยละ 1 โครงการปฐมน เทศน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา 80, , ประจ าป การศ กษา โครงการปฐมน เทศน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา 50, , (คร -อาจารย ประจ าการ)ประจ าป การศ กษา โครงการส มมนาทางว ชาการและป จฉ มน เทศน ส ต 100, , ระด บบ ณฑ ตศ กษา 4 โครงการส งเสร มก จกรรมสโมสรบ ณฑ ตศ กษา 100, , มหาว ทยาล ยนเรศวร 5 โครงการส งน ส ตเข าร วมแข งข นก ฬา บ ณฑ ตศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท , , โครงการส มมนาทางว ชาการและก จกรรมเช อม ความส มพ นธ น ส ตบ ณฑ ตศ กษา ยกเล กโครงการ เน องจากม ผ ตอบร บเข าร วมโครงการฯน อย 7 โครงการพ ฒนาผ น าสโมสรน ส ตบ ณฑ ตศ กษา 50, , รวม 555, , ง. ป ญหาจากการด าเน นโครงการ โครงการท ได ด าเน นการท งส น 6 โครงการ ม โครงการท ไม ม ป ญหาในการด าเน นโครงการ 4 โครงการ ค ดเป นร อยละ และม ป ญหาในการด าเน นโครงการ 2 โครงการ ค ดเป นร อยละ ด งน ท ช อโครงการ ป ญหา และข อเสนอแนะเพ มเต ม 1 โครงการส มมนาทางว ชาการและป จฉ มน เทศน ส ตระด บ บ ณฑ ตศ กษา 2 โครงการส งเสร มก จกรรมสโมสรบ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยนเรศวร ม ผ เข าร วมโครงการฯน อย ท าให ไม เป นไปตามเป าหมาย ท ต งไว ในโครงการ ม ผ เข าร วมโครงการฯน อย ท าให ไม เป นไปตามเป าหมาย ท ต งไว ในโครงการ

18 จ. ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป โครงการท ได ด าเน นการแล ว ส วนใหญ ม การน าแผนปฏ บ ต การมาใช ในการด าเน นการต ดตามและประเม น โครงการตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ด งน ท ช อโครงการ ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป 1 โครงการปฐมน เทศน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา ประจ าป การศ กษา โครงการปฐมน เทศน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา (คร -อาจารย ประจ าการ)ประจ าป การศ กษา โครงการส มมนาทางว ชาการและป จฉ มน เทศน ส ต ระด บบ ณฑ ตศ กษา 20 1.น ส ตใหม ได ร บความร เก ยวก บหล กส ตร ระบบการเร ยนการสอน และการใช ช ว ตในการเร ยนและสามารถปร บต วเข าก บการเร ยนได เป นอย างด 2.น ส ตใหม เก ดท ศนคต ท ด ต อมหาว ทยาล ยนเรศวรและม แรงจ งใจ ในการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา 3.น ส ตใหม ม โลกท ศน ท กว างไกลและม ความส ขในการใช ช ว ต ภายในมหาว ทยาล ย 4.น ส ตใหม ได สร างความส มพ นธ ท ด ระหว างบ คลากรใน มหาว ทยาล ยนเรศวรและน ส ต 1.น ส ตใหม ได ร บความร เก ยวก บหล กส ตร ระบบการเร ยนการสอน และการใช ช ว ตในการเร ยนและสามารถปร บต วเข าก บการเร ยนได เป นอย างด 2.น ส ตใหม เก ดท ศนคต ท ด ต อมหาว ทยาล ยนเรศวรและม แรงจ งใจ ในการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา 3.น ส ตใหม ม โลกท ศน ท กว างไกลและม ความส ขในการใช ช ว ต ภายในมหาว ทยาล ย 4.น ส ตใหม ได สร างความส มพ นธ ท ด ระหว างบ คลากรใน มหาว ทยาล ยนเรศวรและน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา 1.น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาท เข าร วมโครงการฯ ได ร บความร ความเข าใจและเช อมส มพ นธภาพอ นด ก อนจะจบการศ กษา 2.น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาท เข าร วมโครงการฯ ได ร บการเสร มสร าง ความร เช งว ชาการ รวมถ งข อม ลในการประกอบอาช พและศ กษาต อ

19 21 ท ช อโครงการ ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป 4 โครงการส งเสร มก จกรรมสโมสรบ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยนเรศวร 5 โครงการส งน ส ตเข าร วมแข งข นก ฬา บ ณฑ ตศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 17 1.คณะกรรมการสโมสรน ส ตบ ณฑ ตศ กษาม แนวทางในการจ ด ก จกรรมท เป นประโยชน ในด านว ชาการ ว ชาช พ ส ขภาพ ค ณธรรมจร ยธรรม บ าเพ ญประโยชน และศ ลปว ฒนธรรมแก น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา 2.คณะกรรมการสโมสรน ส ตบ ณฑ ตศ กษาได ร บการส งเสร มและ พ ฒนาบ คล กภาพในฐานะท เป นผ น าทางความร และความค ดแก น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา 3.คณะกรรมการสโมสรน ส ตบ ณฑ ตศ กษาและน ส ตบ ณฑ ตศ กษา ม โลกท ศน ท กว างไกลและสร างความส มพ นธ ท ด ระหว าง น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาด วยก น 1.น ส ตบ ณฑ ตศ กษาท เข าร วมโครงการฯ ได สร างความร ก ความสาม คค และความส มพ นธ อ นด ของน ส ตบ ณฑ ตศ กษา ระหว างมหาว ทยาล ยนเรศวรก บมหาว ทยาล ยอ นๆ ภายในประเทศ 2.น ส ตบ ณฑ ตศ กษาของมหาว ทยาล ยนเรศวรได ม โอกาสพบปะ ส งสรรค และแลกเปล ยนความค ดเห น ความร และประสบการณ การท างานร วมก น 3.น ส ตบ ณฑ ตศ กษาได เข าร วมการแข งข นก ฬามหาว ทยาล ยแห ง ประเทศไทย คร งท 17 และได ประชาส มพ นธ เผยแพร เก ยรต ค ณของ มหาว ทยาล ยนเรศวร 6 โครงการพ ฒนาผ น าสโมสรน ส ตบ ณฑ ตศ กษา 1.น ส ตบ ณฑ ตศ กษาและเจ าหน าท ปฏ บ ต งานด านก จการน ส ตฯ ได พ ฒนาบ คล กภาพ ความเป นผ น าพ ฒนาการจ ดการความร และ กระบวนการในการบร หารจ ดการสโมสรบ ณฑ ตศ กษา 2. น ส ตบ ณฑ ตศ กษาและเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด านก จการน ส ต ม โลกท ศน ท กว างไกลและสร างความส มพ นธ ท ด ต อก น

20 23 รายช อโครงการ กองท นท วไป งานสน บสน นการจ ดการศ กษา เลขท ช อโครงการ หน วยงาน 1 โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารงานของผ บร หารบ ณฑ ตว ทยาล ย สนง.เลขาน การบว. 2 โครงการพ ฒนาท กษะการปฏ บ ต งานของบ คลากรบ ณฑ ตว ทยาล ย สนง.เลขาน การบว. *3 โครงการร วมเผยแพร หล กส ตรในต างประเทศก บสกอ.และหน วยงานอ น สนง.เลขาน การบว. *4 โครงการข บเคล อนบ ณฑ ตศ กษาส นานาชาต สนง.เลขาน การบว. 5 โครงการศ กษาด งานเก ยวก บแนวทางการขอร บรางว ลค ณภาพแห งชาต (TQA) สนง.เลขาน การบว. 6 โครงการส มมนาบ ณฑ ตศ กษาก บการพ ฒนาประเทศในย คเศรษฐก จเช งสร างสรรค สนง.เลขาน การบว. (Creative Economy) ระยะท 1 (เตร ยมการ) 7 โครงการพ ฒนาการปฏ บ ต งานส ค ณภาพ สนง.เลขาน การบว. 8 โครงการประชาส มพ นธ หล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา งานธ รการ 9 โครงการตรวจส ขภาพประจ าป งานธ รการ 10 โครงการพ ฒนาฐานข อม ลสารสนเทศบ ณฑ ตศ กษา งานธ รการ 11 โครงการอบรมสถ ต ข นส งเพ อการการว จ ยส าหร บน ส ตบ ณฑ ตศ กษา งานธ รการ 12 โครงการส มมนาการจ ดการความร เพ อพ ฒนางานว จ ยสถาบ นด านการเง นและพ สด งานการเง นและพ สด 13 โครงการส มมนาคณาจารย บ ณฑ ตศ กษาเก ยวก บระเบ ยบข อบ งค บและแนวปฏ บ ต ต างๆ งานบร การการศ กษา ของมหาว ทยาล ยนเรศวร 14 โครงการส มมนาน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาเก ยวก บระเบ ยบข อบ งค บและแนวปฏ บ ต ของ งานบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยนเรศวร 15 โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การส าหร บบ คลากรผ ปฏ บ ต งานว ชาการระด บบ ณฑ ตศ กษา งานบร การการศ กษา ของมหาว ทยาล ยนเรศวร 16 โครงการจ ดท าเอกสารเช งว ชาการส าหร บคณาจารย และน ส ตบ ณฑ ตศ กษา งานบร การการศ กษา 17 โครงการพ ฒนาน ส ตบ ณฑ ตศ กษาด านการเข ยนและต พ มพ ผลงานว ทยาน พนธ งานบร การการศ กษา 18 โครงการพ ฒนาน ส ตบ ณฑ ตศ กษาด านการเข ยนและต พ มพ บทความภาษาอ งกฤษ งานบร การการศ กษา เพ อการเผยแพร ผลงาน 19 โครงการส มมนาการบร หารและพ ฒนาหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา งานบร การการศ กษา 20 โครงการแนะน าร ปแบบและการเข ยนสารน พนธ ส าหร บน ส ตบ ณฑ ตศ กษา งานบร การการศ กษา 21 โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเข ยนโครงร างว จ ยเพ อขอร บท นสน บสน นการว จ ย งานบร การการศ กษา ระด บบ ณฑ ตศ กษา 22 โครงการส มมนาว ชาการอาจารย ผ ควบค มว ทยาน พนธ งานบร การการศ กษา

21 24 กองท นท วไป งานสน บสน นการจ ดการศ กษา (ต อ) เลขท ช อโครงการ หน วยงาน 23 โครงการต ดตามและประเม นผลกลางป แผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 งานนโยบายและแผน 24 โครงการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป 2554 บ ณฑ ตว ทยาล ย งานนโยบายและแผน 25 โครงการประก นค ณภาพการศ กษาภายในบ ณฑ ตว ทยาล ย งานนโยบายและแผน 26 โครงการจ ดการความร เพ อการประก นค ณภาพการศ กษา งานนโยบายและแผน 27 โครงการจ ดท ารายงานประจ าป ของบ ณฑ ตว ทยาล ย งานนโยบายและแผน 28 โครงการประเม นการจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาในและนอกสถานท ต ง งานนโยบายและแผน 29 โครงการต ดตามค ณภาพน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา ประจ าป การศ กษา 2551 งานนโยบายและแผน *30 โครงการสร างเคร อข ายแหล งท นว จ ยส าหร บบ ณฑ ตศ กษา งานก จการน ส ต และศ ษย เก าส มพ นธ รายช อโครงการ กองท นก จการน ส ต งานสน บสน นการจ ดการศ กษา เลขท ช อโครงการ หน วยงาน 1 โครงการปฐมน เทศน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาประจ าป การศ กษา 2553 งานก จการน ส ต และศ ษย เก าส มพ นธ 2 โครงการปฐมน เทศน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา (คร -อาจารย ประจ าการ) ประจ าป การศ กษา 2553 งานก จการน ส ต และศ ษย เก าส มพ นธ 3 โครงการส มมนาทางว ชาการและป จฉ มน เทศน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา งานก จการน ส ต และศ ษย เก าส มพ นธ 4 โครงการส งเสร มก จกรรมสโมสรบ ณฑ ตศ กษามหาว ทยาล ยนเรศวร งานก จการน ส ต และศ ษย เก าส มพ นธ 5 โครงการส งน ส ตเข าร วมแข งข นก ฬา บ ณฑ ตศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 17 งานก จการน ส ต และศ ษย เก าส มพ นธ *6 โครงการส มมนาทางว ชาการและก จกรรมเช อมความส มพ นธ น ส ตบ ณฑ ตศ กษา งานก จการน ส ต และศ ษย เก าส มพ นธ 7 โครงการพ ฒนาผ น าสโมสรน ส ตบ ณฑ ตศ กษา งานก จการน ส ต และศ ษย เก าส มพ นธ หมายเหต โครงการท ม เคร องหมาย * หมายถ ง ยกเล กโครงการ

22 กองท นท วไป งานสน บสน นการจ ดการศ กษา

23 กองท นก จการน ส ต งานสน บสน นการจ ดการศ กษา

24 ภาคผนวก

25 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย (ต ลาคม 2552 ก นยายน 2553) งานนโยบายและแผน บ ณฑ ตว ทยาล ย

26 สารบ ญ เร อง หน า บทสร ปส าหร บผ บร หาร...1 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย...2 ผลการประเม นโครงการ...3 การใช เง นงบประมาณ...3 ภาพรวมการด าเน นโครงการ.4 ผลการประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ...5 กองท นท วไป งานสน บสน นการจ ดการศ กษา...7 สถานภาพโครงการ...8 การประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ การใช เง นงบประมาณ...9 ป ญหาจากการด าเน นโครงการ...11 ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป กองท นก จการน ส ต งานสน บสน นการจ ดการศ กษา...17 สถานภาพโครงการ..18 การประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ การใช เง นงบประมาณ..19 ป ญหาจากการด าเน นโครงการ ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป...20 ภาคผนวก...22 รายช อโครงการ กองท นท วไป งานสน บสน นการจ ดการศ กษา 23 กองท นก จการน ส ต งานสน บสน นการจ ดการศ กษา 24

27 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย (ต ลาคม 2552 ก นยายน 2553) จ ดท าโดย : นางสาวธราภรณ ธ รภาพว เศษพงษ งานนโยบายและแผน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยนเรศวร โทรศ พท ต อ กด 114 โทรสาร

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 แผนการจ ดการ (KM Action Plan) ประจาป การศ กษา 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ว นท 25/ มกราคม /2555 คำนำ จากพระราชกฤษฎ กา ว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ส วนราชการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท 25 29 ม นาคม, 1-5 เมษายน และ 21-20 เมษายน

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information