บทสร ปส าหร บผ บร หาร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "บทสร ปส าหร บผ บร หาร"

Transcription

1 บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ ในแผนปฏ บ ต การ จ านวน 31 โครงการ โดยแบ งเป นโครงการท จะต องด าเน นการในช วง 6 เด อนแรก (ต ลาคม 52 ม นาคม 53) จ านวน 25 โครงการ และโครงการในช วง 6 เด อนหล ง (เมษายน ก นยายน 53) จ านวน 12 โครงการ จ าแนกได ด งน 1. โครงการท ด าเน นการแล ว จ านวน 33 โครงการ ค ดเป นร อยละ โดยม งบประมาณท ได ร บอน ม ต ให จ ดโครงการจ านวน 3,394, บาท และใช งบประมาณในการจ ดโครงการท งส น จ านวน 2,640, บาท ค ดเป นร อยละ โครงการท ยกเล กโครงการ จ านวน 4 โครงการ ค ดเป นร อยละ ในภาพรวมม โครงการท บรรจ ในแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 แยกตามแผนงานได ด งน 1. กองท นท วไป งานสน บสน นการจ ดการศ กษา จ านวนท งส น 30 โครงการ แบ งเป น ด าเน นการแล ว 27 โครงการ ค ดเป นร อยละ และยกเล กโครงการ 3 โครงการ ค ดเป นร อยละ กองท นก จการน ส ต งานสน บสน นการจ ดการศ กษา จ านวนท งส น 7 โครงการ แบ งเป น ด าเน นการแล ว 6 โครงการ ค ดเป นร อยละ และยกเล กโครงการ 1 โครงการ ค ดเป นร อยละ ผลการประเม นส มฤทธ ผลของโครงการท บรรจ ในแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 ม โครงการท ด าเน นการไปแล ว ท งส น 33 โครงการ บรรล ว ตถ ประสงค ตามแผนปฏ บ ต การท ก าหนดไว 100% บรรล เป าหมาย 90.91% และส มฤทธ ผลตาม ต วช ว ดท ระบ ไว ในโครงการ 87.88%

2 2 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย 1. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ น สภาพแวดล อมทางด านเศรษฐก จ ส งคม และการเม อง เปล ยนแปลงไปอย างรวดเร ว บ ณฑ ตว ทยาล ยได ด าเน นงานภายใต แผนกลย ทธ ซ งเป นแผนระยะยาว 5 ป โดยได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป ข น ท ก ๆ ป เพ อใช เป นแนวทางในการด าเน นงานของฝ ายและศ นย ว ทยบร การต าง ๆ ท อย ภายใต การบร หารจ ดการของ บ ณฑ ตว ทยาล ย ในรอบป การศ กษาท ผ านมา การด าเน นงานของฝ ายและศ นย ว ทยบร การต างๆ ไม สามารถด าเน นการ ตามแผนได ท งหมดท กโครงการ ซ งอาจม สาเหต มาจากป ญหาหลายประการ เช น การขอเล อนระยะเวลาการด าเน น โครงการออกไปเน องจากม ภารก จอ น การขอเปล ยนแปลงงบประมาณเพ อไปใช ด าเน นโครงการอ นท จ าเป นเร งด วน และอ ปสรรคอ นๆอ กหลายประการ เป นต น การต ดตามและประเม นผลโครงการท ได ด าเน นการไปแล ว นอกจากจะท าให ทราบถ งประส ทธ ภาพของ การด าเน นโครงการตลอดจนป ญหาและอ ปสรรคของการด าเน นโครงการ เพ อใช ประโยชน ส าหร บการปร บปร งโครงการ ท จะด าเน นการในอนาคตให ม ประส ทธ ภาพย งข นแล ว ผ บร หารย งสามารถพ จารณาปร บแผนการปฏ บ ต การให สอดคล อง ก บสถานการณ ทางด านเศรษฐก จ ส งคม และการเม องท เปล ยนแปลงไปอย างรวดเร วได อ กด วย ด งน นบ ณฑ ตว ทยาล ยจ งก าหนดให ม การต ดตามและประเม นผลกลางป ของแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย และจ ดท ารายงานสร ปเม อส นป งบประมาณ 2. ผ ร บผ ดชอบ รองคณบด ฝ ายบร หาร / งานนโยบายและแผน 3. ว ตถ ประสงค 3.1 เพ อต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานของโครงการต างๆ ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 ของบ ณฑ ตว ทยาล ย 3.2 เพ อพ จารณาปร บแผนปฏ บ ต การในป งบประมาณถ ดไปให เหมาะสมก บสภาพแวดล อมทาง ด านเศรษฐก จ ส งคม และการเม องท เปล ยนแปลงไป 4. ว ธ การประเม นผลแผนปฏ บ ต การประจ าป 4.1 งานนโยบายและแผนต ดต อประสานงานเก ยวก บการด าเน นโครงการก บผ ร บผ ดชอบโครงการ เพ อทราบความก าวหน าของโครงการ 4.2 งานนโยบายและแผนจ ดส งแบบประเม นโครงการให ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ล 4.3 งานนโยบายและแผนรวบรวมแบบประเม นโครงการ 4.4 งานนโยบายและแผนว เคราะห และจ ดท ารายงานสร ปการต ดตามและประเม นผลแผนปฏ บ ต การ ประจ าป 2553

3 5. ผลการประเม นโครงการ 5.1 การใช เง นงบประมาณ สามารถประเม นได เฉพาะโครงการท ได ด าเน นการแล ว ปรากฏด งตาราง ด งน ตารางท 1 การใช เง นงบประมาณ แผนงาน/งาน 3 งปม.ท ได อน ม ต (บาท) การใช เง นงบประมาณ งปม.ท ใช จร ง (บาท) ค ดเป นร อยละ ( % ) 1. กองท นท วไป - งานสน บสน นการจ ดการศ กษา 2,839, ,183, กองท นก จการน ส ต - งานสน บสน นการจ ดการศ กษา 555, , รวม 3,394, ,640,

4 4 5.2 ภาพรวมการด าเน นโครงการ ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการท จะต องด าเน นการจ านวนท งส น 37 โครงการ ม โครงการท จะต องด าเน นการในช วง 6 เด อนแรก (ต ลาคม 52 ม นาคม 53) จ านวน 25 โครงการ และ ในช วง 6 เด อนหล ง (เมษายน ก นยายน 53) จ านวน 12 โครงการ สถานภาพของโครงการ ปรากฏด งตาราง ด งน ตารางท 2 สถานภาพของโครงการ กองท น ด าเน นการ แล ว สถานภาพโครงการ ไม ได ยกเล ก ด าเน นการ โครงการ ผลรวม ท งหมด 1. กองท นท วไป งานสน บสน นการจ ดการศ กษา 1.1 ส าน กงานเลขาน การฯ : จ านวน : ร อยละ งานธ รการ : จ านวน : ร อยละ งานการเง นและพ สด : จ านวน : ร อยละ งานบร การการศ กษา : จ านวน : ร อยละ งานนโยบายและแผน : จ านวน : ร อยละ งานก จการน ส ตและ : จ านวน ศ ษย เก าส มพ นธ : ร อยละ รวม : จ านวน : ร อยละ กองท นก จการน ส ต งานสน บสน นการจ ดการศ กษา 2.1 งานก จการน ส ตและ : จ านวน ศ ษย เก าส มพ นธ : ร อยละ รวม : จ านวน : ร อยละ รวมท งส น : จ านวน : ร อยละ

5 5 5.3 ผลการประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ ก. ว ตถ ประสงค ของโครงการ ม โครงการท ด าเน นการไปแล วท งส น 33 โครงการ บรรล ว ตถ ประสงค ตามแผนท ก าหนดไว ท กโครงการ จ าแนกตามกองท นได ด งน กองท น บรรล ตามว ตถ ประสงค บรรล ไม บรรล โครงการท งหมด 1. กองท นท วไป งานสน บสน นการจ ดการศ กษา : จ านวน : ร อยละ กองท นก จการน ส ต งานสน บสน นการจ ดการศ กษา : จ านวน : ร อยละ รวม : จ านวน : ร อยละ ข. เป าหมายของโครงการ ม โครงการท ด าเน นการไปแล วท งส น 33 โครงการ บรรล เป าหมายตามแผนท ก าหนดไว 30 โครงการ และไม บรรล ตามแผนท ก าหนดไว 3 โครงการ จ าแนกตามกองท นได ด งน กองท น บรรล ตามเป าหมาย บรรล ไม บรรล โครงการท งหมด 1. กองท นท วไป งานสน บสน นการจ ดการศ กษา : จ านวน : ร อยละ กองท นก จการน ส ต งานสน บสน นการจ ดการศ กษา : จ านวน : ร อยละ รวม : จ านวน : ร อยละ

6 ค. ต วช ว ด (KPI) ม โครงการท ด าเน นการไปแล วท งส น 33 โครงการ เป นไปตามส มฤทธ ผลตามต วช ว ดท ต งไว 29 โครงการ และไม เป นไปตามต วช ว ดท ต งไว 4 โครงการ จ าแนกตามกองท นได ด งน กองท น 6 เป นไปตาม ต วช ว ด ต วช ว ด (KPI) ไม เป นไปตาม ต วช ว ด โครงการท งหมด 1. กองท นท วไป งานสน บสน นการจ ดการศ กษา : จ านวน : ร อยละ กองท นก จการน ส ต งานสน บสน นการจ ดการศ กษา : จ านวน : ร อยละ รวม : จ านวน : ร อยละ

7 5.4 ผลการประเม นโครงการ กองท นท วไป งานสน บสน นการจ ดการศ กษา 8 ก. สถานภาพโครงการ โครงการน ม จ านวนท งส น 30 โครงการ แบ งเป น ด าเน นการแล ว 27 โครงการ และยกเล กโครงการ 3 โครงการ ข. การประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ การด าเน นโครงการท ง 27 โครงการท ได ด าเน นการแล ว เป นไปตามต วด ชน ช ว ด 25 โครงการ ค ดเป นร อยละ และไม เป นไปตามต วด ชน ช ว ด 2 โครงการ ค ดเป นร อยละ 7.41 โดยโครงการท ไม เป นไปตาม ต วด ชน ช ว ด ม ด งน ท ช อโครงการ เน องจาก 1 โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเข ยนโครงร างว จ ย คณาจารย และน ส ตบ ณฑ ตศ กษาเข าร วมโครงการฯ เพ อขอร บท นสน บสน นการว จ ยระด บบ ณฑ ตศ กษา ไม ถ งร อยละ 60 2 โครงการส มมนาว ชาการอาจารย ผ ควบค มว ทยาน พนธ อาจารย ผ ควบค มว ทยาน พนธ เข าร วมโครงการฯ ไม ถ งร อยละ 60

8 9 ค. การใช เง นงบประมาณ โครงการท ได ด าเน นการแล วใช งบประมาณท ได ร บอน ม ต ท งส น 2,839, บาท และงบประมาณท ใช จร ง 2,183, บาท ค ดเป นร อยละ ตามงบประมาณด งน ท ช อโครงการ งปม.ท อน ม ต งปม.ท ใช จร ง ค ดเป นร อยละ 1 โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารงานของ 100, , ผ บร หารบ ณฑ ตว ทยาล ย 2 โครงการพ ฒนาท กษะการปฏ บ ต งานของบ คลากร บ ณฑ ตว ทยาล ย 250, , โครงการร วมเผยแพร หล กส ตรในต างประเทศก บสกอ. และหน วยงานอ น ยกเล กโครงการ เน องจากในป งบประมาณน สกอ.ไม ม การจ ดโครงการเผยแพร หล กส ตรในต างประเทศก บสกอ. 4 โครงการข บเคล อนบ ณฑ ตศ กษาส นานาชาต ยกเล กโครงการ เน องจากช วงเวลาท ก าหนดจ ดโครงการ ไม เหมาะสม 5 โครงการศ กษาด งานเก ยวก บแนวทางการขอร บรางว ล ค ณภาพแห งชาต (TQA) 6 โครงการส มมนาบ ณฑ ตศ กษาก บการพ ฒนาประเทศใน ย คเศรษฐก จเช งสร างสรรค (Creative Economy) ระยะ ท 1 (เตร ยมการ) ใช งบประมาณในโครงการพ ฒนาท กษะ การปฏ บ ต งานของบ คลากรบว. 50, , โครงการพ ฒนาการปฏ บ ต งานส ค ณภาพ 150, , โครงการประชาส มพ นธ หล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา 100, , โครงการตรวจส ขภาพประจ าป 24, , โครงการพ ฒนาฐานข อม ลสารสนเทศบ ณฑ ตศ กษา 200, , โครงการอบรมสถ ต ข นส งเพ อการการว จ ยส าหร บ น ส ตบ ณฑ ตศ กษา 12 โครงการส มมนาการจ ดการความร เพ อพ ฒนา งานว จ ยสถาบ นด านการเง นและพ สด 13 โครงการส มมนาคณาจารย บ ณฑ ตศ กษาเก ยวก บ ระเบ ยบข อบ งค บและแนวปฏ บ ต ต างๆ ของ มหาว ทยาล ยนเรศวร 14 โครงการส มมนาน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาเก ยวก บ ระเบ ยบข อบ งค บและแนวปฏ บ ต ของ มหาว ทยาล ยนเรศวร 100, , , , , , , ,

9 10 ท ช อโครงการ งปม.ท อน ม ต งปม.ท ใช จร ง ค ดเป นร อยละ 15 โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การส าหร บบ คลากร 100, , ผ ปฏ บ ต งานว ชาการระด บบ ณฑ ตศ กษาของ มหาว ทยาล ยนเรศวร 16 โครงการจ ดท าเอกสารเช งว ชาการส าหร บคณาจารย และ 200, , น ส ตบ ณฑ ตศ กษา 17 โครงการพ ฒนาน ส ตบ ณฑ ตศ กษาด านการเข ยนและ 100, , ต พ มพ ผลงานว ทยาน พนธ 18 โครงการพ ฒนาน ส ตบ ณฑ ตศ กษาด านการเข ยนและ 100, , ต พ มพ บทความภาษาอ งกฤษเพ อการเผยแพร ผลงาน 19 โครงการส มมนาการบร หารและพ ฒนาหล กส ตร 150, , ระด บบ ณฑ ตศ กษา 20 โครงการแนะน าร ปแบบและการเข ยนสารน พนธ ส าหร บน ส ตบ ณฑ ตศ กษา 50, , โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเข ยนโครงร างว จ ย เพ อขอร บท นสน บสน นการว จ ยระด บบ ณฑ ตศ กษา 100, , โครงการส มมนาว ชาการอาจารย ผ ควบค มว ทยาน พนธ 150, , โครงการต ดตามและประเม นผลกลางป แผนปฏ บ ต การ ประจ าป โครงการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป 2554 บ ณฑ ตว ทยาล ย 25 โครงการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย 26 โครงการจ ดการความร เพ อการประก นค ณภาพ การศ กษา 30, , , , , , , , โครงการจ ดท ารายงานประจ าป ของบ ณฑ ตว ทยาล ย 50, , โครงการประเม นการจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาใน และนอกสถานท ต ง 29 โครงการต ดตามค ณภาพน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา ประจ าป การศ กษา , , , , โครงการสร างเคร อข ายแหล งท นว จ ยส าหร บ บ ณฑ ตศ กษา ยกเล กโครงการ โดยจ ดเป นก จกรรมสร างเคร อข าย แหล งท นว จ ยส าหร บบ ณฑ ตศ กษา รวม 2,839, ,183,

10 11 ง. ป ญหาจากการด าเน นโครงการ โครงการท ได ด าเน นการท งส น 27 โครงการ ม โครงการท ไม ม ป ญหาในการด าเน นโครงการ 24 โครงการ ค ดเป นร อยละ และม ป ญหาในการด าเน นโครงการ 3 โครงการ ค ดเป นร อยละ ด งน ท ช อโครงการ ป ญหา และข อเสนอแนะเพ มเต ม 1 โครงการอบรมสถ ต ข นส งเพ อการการว จ ย ส าหร บน ส ตบ ณฑ ตศ กษา 2 โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเข ยนโครงร างว จ ยเพ อ ขอร บท นสน บสน นการว จ ยระด บบ ณฑ ตศ กษา สถานท จ ดโครงการค บแคบ จ านวนท น งไม เพ ยงพอ ต อความต องการของผ เข าร วมโครงการฯ ม ผ แจ งความประสงค เข าร วมโครงการ เป นจ านวนมาก แต ม ผ เข าร วมโครงการ ในว นจ ดโครงการน อยกว าท แจ งไว ท าให ไม เป นไปตามเป าหมายท ระบ ไว ในโครงการ 3 โครงการส มมนาว ชาการอาจารย ผ ควบค มว ทยาน พนธ ม ผ เข าร วมโครงการฯน อย ท าให ไม เป นไปตามเป าหมาย ท ต งไว ในโครงการ จ. ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป โครงการท ได ด าเน นการแล ว ส วนใหญ ม การน าแผนปฏ บ ต การมาใช ในการด าเน นการต ดตามและ ประเม นโครงการตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ด งน ท ช อโครงการ ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป 1 โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารงานของ ผ บร หารบ ณฑ ตว ทยาล ย 2 โครงการพ ฒนาท กษะการปฏ บ ต งานของบ คลากร บ ณฑ ตว ทยาล ย 3 โครงการศ กษาด งานเก ยวก บแนวทางการขอร บรางว ล ค ณภาพแห งชาต (TQA) 1.ผ บร หารได ร บความร จากการศ กษาด งานด าน การก าก บมาตรฐานการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา 2.ผ บร หารบ ณฑ ตว ทยาล ยได แลกเปล ยน ประสบการณ การบร หารจากหน วยงานภายนอก มหาว ทยาล ย 1.บ คลากรบ ณฑ ตว ทยาล ยได ร บการพ ฒนาท กษะ ความสามารถในการปฏ บ ต งานด านต างๆ 2.บ คลากรบ ณฑ ตว ทยาล ยสามารถปฏ บ ต งาน ตามภารก จใหม ได อย างม ประส ทธ ภาพ 3.บ คลากรบ ณฑ ตว ทยาล ยสามารถน าความร และ ท กษะท ได จากการเข าร วมโครงการฯ มาพ ฒนางาน ท ร บผ ดชอบได อย างม ประส ทธ ภาพ 1.ได ศ กษาด งานการน าแนวทางขอร บรางว ลค ณภาพ แห งชาต มาใช ในบ ณฑ ตว ทยาล ย 2.ได แนวทางในการกระต นให บ คลากรม การเร ยนร และ แลกเปล ยนว ธ ปฏ บ ต ท เป นเล ศ

11 12 ท ช อโครงการ ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป 4 โครงการส มมนาบ ณฑ ตศ กษาก บการพ ฒนาประเทศ ในย คเศรษฐก จเช งสร างสรรค (Creative Economy) ระยะท 1 (เตร ยมการ) 1.บ ณฑ ตว ทยาล ยและผ เข าร วมได ร วมเฉล มพระเก ยรต แห ง การบรมราชาภ เษกป ท 60 และการเฉล มพระชนมพรรษา พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห ว 2.บ ณฑ ตว ทยาล ยและผ เข าร วมได ร วมเฉล มฉลองครบรอบ 20 ป แห งการสถาปนามหาว ทยาล ยนเรศวร 3.บ ณฑ ตว ทยาล ยและผ เข าร วมได ม ส วนร วมใน การข บเคล อนบ ณฑ ตศ กษาส ความเป นนานาชาต 4.บ ณฑ ตว ทยาล ยและผ เข าร วมได เผยแพร ความร และ แนวทางการพ ฒนาบ ณฑ ตศ กษาในย คเศรษฐก จสร างสรรค 5 โครงการพ ฒนาการปฏ บ ต งานส ค ณภาพ 1.บ คลากรบ ณฑ ตว ทยาล ยม ความสามารถทางภาษาด ข น 2.บ ณฑ ตว ทยาล ยได แนวทางในการปร บแนวปฏ บ ต ท ด มา ใช ในการพ ฒนาค ณภาพ 3.บ คลากรของบ ณฑ ตว ทยาล ยได ม ความร ความเข าใจและ ประสบการณ จากการอบรมบ คลากรม การปร บบ คล กภาพ 6 โครงการประชาส มพ นธ หล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา 1.ม ส อเพ อการประชาส มพ นธ ทางการตลาดท ท นสม ยม ประส ทธ ภาพและค มต นท นการด าเน นงาน 2.ม ส อประชาส มพ นธ ทางการตลาดท ตรงกล มเป าหมาย และสร างความเข าใจอย างช ดเจน 3.ตราส ญล กษณ และการให บร การของบ ณฑ ตว ทยาล ย ได ร บการยอมร บ 4.ผ ร บบร การได ร บข อม ลข าวสารระด บบ ณฑ ตศ กษาของ มหาว ทยาล ยนเรศวร 5.ผ ร บบร การม ความร เก ยวก บบทบาทบ ณฑ ตว ทยาล ย 7 โครงการตรวจส ขภาพประจ าป 1.บ คลากรบ ณฑ ตว ทยาล ยม ความใส ใจในส ขภาพร างกาย มากย งข น 2.บ ณฑ ตว ทยาล ยม บ คลากรท ม ส ขภาพสมบ รณ แข งแรง พร อมท จะปฏ บ ต งานให อย างเต มศ กยภาพและ ม ประส ทธ ภาพ

12 13 ท ช อโครงการ ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป 8 โครงการพ ฒนาฐานข อม ลสารสนเทศบ ณฑ ตศ กษา 1.บ ณฑ ตว ทยาล ยม ฐานข อม ลสารสนเทศ 2.ผ บร หาร คณาจารย น ส ตและบ คลากรสามารถน า ข อม ลจากฐานข อม ลสารสนเทศมาใช ในการสน บสน น การจ ดการเร ยนการสอนระด บบ ณฑ ตศ กษาได 3.บ ณฑ ตว ทยาล ยม ช องทางการเช อมโยงเคร อข าย การจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาก บหน วยงาน ท เก ยวข องท งภาคร ฐและเอกชน 9 โครงการอบรมสถ ต ข นส งเพ อการการว จ ยส าหร บ น ส ตบ ณฑ ตศ กษา 10 โครงการส มมนาการจ ดการความร เพ อพ ฒนา งานว จ ยสถาบ นด านการเง นและพ สด 11 โครงการส มมนาคณาจารย บ ณฑ ตศ กษาเก ยวก บระเบ ยบ ข อบ งค บ และแนวปฏ บ ต ต างๆ ของมหาว ทยาล ยนเรศวร 12 โครงการส มมนาน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาเก ยวก บระเบ ยบ ข อบ งค บและแนวปฏ บ ต ของมหาว ทยาล ยนเรศวร 1.น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาได ร บความร ความเข าใจ เก ยวก บสถ ต ข นส งท ใช ในงานว จ ยมากข น 2.น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาสามารถน าค าสถ ต ไปใช ใน งานว จ ยได อย างถ กต องและเหมาะสม 3.ผลงานว จ ยของน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาม ค ณภาพ มากย งข น 1.ม ความร ความเข าใจในการท าว จ ยสถาบ นเพ มข น 2.ม เคร อข ายในการปฏ บ ต งานด านการเง นและพ สด เพ มข น 1.อาจารย บ ณฑ ตศ กษาและอาจารย ท ปร กษา สารน พนธ ได ม ความร ความเข าใจเก ยวก บข อบ งค บ กฎ ระเบ ยบและแนวปฏ บ ต ในการเร ยนและการท า สารน พนธ ของน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา 2.อาจารย บ ณฑ ตศ กษาและอาจารย ท ปร กษา สารน พนธ สามารถให ค าปร กษาการเร ยนและ ท าว ทยาน พนธ ท ถ กต องและช ดเจนเป นไปในท ศทาง เด ยวก น 1.น ส ตบ ณฑ ตศ กษาได ร บความร ความเข าใจเก ยวก บ ข อบ งค บ กฎ ระเบ ยบและแนวปฏ บ ต สามารถน าไป ปฏ บ ต ในการเร ยนและการท าสารน พนธ 2.น ส ตบ ณฑ ตศ กษา น าข อม ลท ได ไปใช ในการวาง แผนการเร ยนและการท าสารน พนธ เพ อส าเร จ การศ กษาได ตามหล กส ตร

13 14 ท ช อโครงการ ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป 13 โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การส าหร บบ คลากร ผ ปฏ บ ต งานว ชาการระด บบ ณฑ ตศ กษาของ มหาว ทยาล ยนเรศวร 14 โครงการจ ดท าเอกสารเช งว ชาการส าหร บคณาจารย และ น ส ตบ ณฑ ตศ กษา 15 โครงการพ ฒนาน ส ตบ ณฑ ตศ กษาด านการเข ยนและ ต พ มพ ผลงานว ทยาน พนธ 16 โครงการพ ฒนาน ส ตบ ณฑ ตศ กษาด านการเข ยนและ ต พ มพ บทความภาษาอ งกฤษเพ อการเผยแพร ผลงาน 1.เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานว ชาการน าความร ท ได ร บไป ปฏ บ ต งานได อย างถ กต องและม ประส ทธ ภาพมากข น 2.การต ดต อประสานงานของเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งาน ว ชาการเป นไปอย างรวดเร วและถ กต อง 1.บ ณฑ ตว ทยาล ยม เอกสารแสดงผลงานเช งว ชาการ ในรอบป การศ กษา น ส ต และบ คลากรของมหาว ทยาล ย สามารถใช เอกสารแสดงผลงานทางว ชาการในการใช เป นแนวทาง ในการจ ดท าว ทยาน พนธ การศ กษาค นคว าด วยตนเอง งานว จ ย และงานว ชาการด านอ นๆ 3.หน วยงานท เก ยวข องได ร บทราบผลงานของ บ ณฑ ตว ทยาล ย 1.น ส ตบ ณฑ ตศ กษา คณาจารย และบ คลากรทาง การศ กษา ทราบแนวทางและข นตอนการเข ยน ผลงานว จ ยไปต พ มพ และเผยแพร ในวารสารทาง ว ชาการ 2.น ส ตบ ณฑ ตศ กษา คณาจารย และบ คลากรทางการ ศ กษา สามารถน าผลงานว จ ยไปต พ มพ เผยแพร ได อย างม มาตรฐานสากล 3.น ส ตบ ณฑ ตศ กษา สามารถน าผลงานว จ ยไปต พ มพ เผยแพร ในวารสารทางว ชาการและเป นส วนหน งของ เกณฑ การส าเร จการศ กษาตามท มหาว ทยาล ยก าหนด 1.น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาได ร บความร และพ ฒนา ความสามารถ รวมท งท กษะการใช ภาษาอ งกฤษ เพ อการเผยแพร ผลงานในระด บนานาชาต อย างม ประส ทธ ภาพมากข น 2.น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาได ม โอกาสพ ฒนาความร ความสามารถในการเข ยนผลงานเป นภาษาอ งกฤษ ให ม ค ณภาพเท ยบเท าระด บสากล 3.น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาและบ คลากรทางการศ กษา ม พ ฒนาการด านการเข ยนภาษาอ งกฤษและสามารถ น าผลงานไปเผยแพร ได อย างม ประส ทธ ภาพ

14 15 ท ช อโครงการ ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป 17 โครงการส มมนาการบร หารและพ ฒนาหล กส ตร ระด บบ ณฑ ตศ กษา 18 โครงการแนะน าร ปแบบและการเข ยนสารน พนธ ส าหร บ น ส ตบ ณฑ ตศ กษา 19 โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเข ยนโครงร างว จ ย เพ อขอร บท นสน บสน นการว จ ยระด บบ ณฑ ตศ กษา 1.ผ เข าร วมโครงการเข าใจกระบวนการพ ฒนา หล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษาให เป นไปตามกรอบ มาตรฐานระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ.2552 เพ มมากข น 2.ผ เข าร วมโครงการสามารถน าความร ท ได ไป พ ฒนาหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษาให เป นไปตาม กรอบมาตรฐานระด บอ ดมศ กษาแห งชาต พ.ศ.2552 เพ มมากข น 1.คณาจารย และน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาม ความเข าใจในหล กการเข ยนร ปแบบสารน พนธ 2.คณาจารย และน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาม การจ ดท าสารน พนธ ท ถ กต องตามร ปแบบสากล 1.น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาได ม ความร ความเข าใจ ว ธ การเข ยนโครงการว จ ย 2.น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาได กรอบและท ศทาง การเข ยนงานว จ ยอย างถ กต องและเหมาะสม 3.น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาได ม โอกาสพบปะ แลกเปล ยนประสบการณ โดยตรงจากหน วยงานท จ ดสรรท นว จ ยอ นจะน าไปส การวางแผนการจ ดสรร ท นว จ ยอย างเพ ยงพอให ก บน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา อย างม ประส ทธ ภาพ 20 โครงการส มมนาว ชาการอาจารย ผ ควบค มว ทยาน พนธ 1.อาจารย ผ ควบค มว ทยาน พนธ เข าใจบทบาทหน าท การเป นท ปร กษาว ทยาน พนธ 2.อาจารย ผ ควบค มว ทยาน พนธ สามารถให ค าปร กษาแก น ส ตได อย างเป นระบบ 21 โครงการต ดตามและประเม นผลกลางป แผนปฏ บ ต การ ประจ าป โครงการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป 2554 บ ณฑ ตว ทยาล ย 1.บ ณฑ ตว ทยาล ยม การสร ปการต ดตามและ ประเม นแผนด าเน นงานในรอบคร งป 2.ผ บร หาร ห วหน าส าน กงานเลขาน การ ห วหน างาน และบ คลากรบ ณฑ ตว ทยาล ยม การด าเน นโครงการ ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป บ ณฑ ตว ทยาล ยม แผนปฏ บ ต การประจ าป 2554 ส าหร บใช เป นแนวทางในการด าเน นโครงการและ ปฏ บ ต งานตามพ นธก จ

15 16 ท ช อโครงการ ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป 23 โครงการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน บ ณฑ ตว ทยาล ย 1.บ ณฑ ตว ทยาล ยม ความพร อมท จะร บการประเม น จากภายในและภายนอก 2.ผ บร หารและบ คลากรบ ณฑ ตว ทยาล ย ได ร บ ข อเสนอแนะจากผ ประเม นตรวจสอบเพ อน ามาใช ใน การแก ไข/ปร บปร งและพ ฒนาบ ณฑ ตว ทยาล ย 24 โครงการจ ดการความร เพ อการประก นค ณภาพการศ กษา 1.ผ บร หารและบ คลากรบ ณฑ ตว ทยาล ย ได ร บ ข อเสนอแนะจากผ ประเม นตรวจสอบเพ อน ามาใช ใน การแก ไข/ปร บปร งและพ ฒนาบ ณฑ ตว ทยาล ย 2.บ ณฑ ตว ทยาล ยม ความพร อมท จะร บการประเม น จากภายในและภายนอก 25 โครงการจ ดท ารายงานประจ าป ของบ ณฑ ตว ทยาล ย 1.บ ณฑ ตว ทยาล ยม เอกสารแสดงผลการด าเน นงาน ในรอบป 2.หน วยงานท เก ยวข องได ร บทราบผลการด าเน นงาน ของบ ณฑ ตว ทยาล ย 26 โครงการประเม นการจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาใน และนอกสถานท ต ง 27 โครงการต ดตามค ณภาพน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา ประจ าป การศ กษา 2551 การจ ดการศ กษาในระด บบ ณฑ ตศ กษาของ มหาว ทยาล ยม ประส ทธ ภาพและม มาตรฐาน บ ณฑ ตว ทยาล ยม ข อม ลงานว จ ยสถาบ นต ดตาม ค ณภาพผ ส าเร จการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาและ ผ ใช มหาบ ณฑ ต ในป การศ กษา 2551

16 กองท นก จการน ส ต งานสน บสน นการจ ดการศ กษา ก. สถานภาพโครงการ โครงการน ม จ านวนท งส น 7 โครงการ แบ งเป น ด าเน นการแล ว 6 โครงการ และ ยกเล กโครงการ 1 โครงการ ข. การประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ การด าเน นโครงการท ง 6 โครงการท ได ด าเน นการแล ว เป นไปตามต วด ชน ช ว ด 4 โครงการ ค ดเป นร อยละ และไม เป นไปตามต วด ชน ช ว ด 2 โครงการ ค ดเป นร อยละ โดยโครงการท ไม เป นไปตาม ต วด ชน ช ว ด ม ด งน ท ช อโครงการ เน องจาก 1 โครงการส มมนาทางว ชาการและป จฉ มน เทศน ส ตระด บ บ ณฑ ตศ กษา 2 โครงการส งเสร มก จกรรมสโมสรบ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยนเรศวร น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาท จะส าเร จการศ กษา ในป การศ กษา 2552 เข าร วมโครงการฯ ไม ถ งร อยละ 70 คณะกรรมการสโมสรน ส ตบ ณฑ ตศ กษาและ น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาเข าร วมโครงการฯ ไม ถ งร อยละ 60

17 19 ค. การใช เง นงบประมาณ โครงการท ได ด าเน นการแล วใช งบประมาณท ได ร บอน ม ต ท งส น 555, บาท และงบประมาณท ใช จร ง 457, บาท ค ดเป นร อยละ ตามงบประมาณด งน ท ช อโครงการ งปม.ท อน ม ต งปม.ท ใช จร ง ค ดเป นร อยละ 1 โครงการปฐมน เทศน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา 80, , ประจ าป การศ กษา โครงการปฐมน เทศน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา 50, , (คร -อาจารย ประจ าการ)ประจ าป การศ กษา โครงการส มมนาทางว ชาการและป จฉ มน เทศน ส ต 100, , ระด บบ ณฑ ตศ กษา 4 โครงการส งเสร มก จกรรมสโมสรบ ณฑ ตศ กษา 100, , มหาว ทยาล ยนเรศวร 5 โครงการส งน ส ตเข าร วมแข งข นก ฬา บ ณฑ ตศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท , , โครงการส มมนาทางว ชาการและก จกรรมเช อม ความส มพ นธ น ส ตบ ณฑ ตศ กษา ยกเล กโครงการ เน องจากม ผ ตอบร บเข าร วมโครงการฯน อย 7 โครงการพ ฒนาผ น าสโมสรน ส ตบ ณฑ ตศ กษา 50, , รวม 555, , ง. ป ญหาจากการด าเน นโครงการ โครงการท ได ด าเน นการท งส น 6 โครงการ ม โครงการท ไม ม ป ญหาในการด าเน นโครงการ 4 โครงการ ค ดเป นร อยละ และม ป ญหาในการด าเน นโครงการ 2 โครงการ ค ดเป นร อยละ ด งน ท ช อโครงการ ป ญหา และข อเสนอแนะเพ มเต ม 1 โครงการส มมนาทางว ชาการและป จฉ มน เทศน ส ตระด บ บ ณฑ ตศ กษา 2 โครงการส งเสร มก จกรรมสโมสรบ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยนเรศวร ม ผ เข าร วมโครงการฯน อย ท าให ไม เป นไปตามเป าหมาย ท ต งไว ในโครงการ ม ผ เข าร วมโครงการฯน อย ท าให ไม เป นไปตามเป าหมาย ท ต งไว ในโครงการ

18 จ. ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป โครงการท ได ด าเน นการแล ว ส วนใหญ ม การน าแผนปฏ บ ต การมาใช ในการด าเน นการต ดตามและประเม น โครงการตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ด งน ท ช อโครงการ ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป 1 โครงการปฐมน เทศน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา ประจ าป การศ กษา โครงการปฐมน เทศน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา (คร -อาจารย ประจ าการ)ประจ าป การศ กษา โครงการส มมนาทางว ชาการและป จฉ มน เทศน ส ต ระด บบ ณฑ ตศ กษา 20 1.น ส ตใหม ได ร บความร เก ยวก บหล กส ตร ระบบการเร ยนการสอน และการใช ช ว ตในการเร ยนและสามารถปร บต วเข าก บการเร ยนได เป นอย างด 2.น ส ตใหม เก ดท ศนคต ท ด ต อมหาว ทยาล ยนเรศวรและม แรงจ งใจ ในการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา 3.น ส ตใหม ม โลกท ศน ท กว างไกลและม ความส ขในการใช ช ว ต ภายในมหาว ทยาล ย 4.น ส ตใหม ได สร างความส มพ นธ ท ด ระหว างบ คลากรใน มหาว ทยาล ยนเรศวรและน ส ต 1.น ส ตใหม ได ร บความร เก ยวก บหล กส ตร ระบบการเร ยนการสอน และการใช ช ว ตในการเร ยนและสามารถปร บต วเข าก บการเร ยนได เป นอย างด 2.น ส ตใหม เก ดท ศนคต ท ด ต อมหาว ทยาล ยนเรศวรและม แรงจ งใจ ในการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษา 3.น ส ตใหม ม โลกท ศน ท กว างไกลและม ความส ขในการใช ช ว ต ภายในมหาว ทยาล ย 4.น ส ตใหม ได สร างความส มพ นธ ท ด ระหว างบ คลากรใน มหาว ทยาล ยนเรศวรและน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา 1.น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาท เข าร วมโครงการฯ ได ร บความร ความเข าใจและเช อมส มพ นธภาพอ นด ก อนจะจบการศ กษา 2.น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาท เข าร วมโครงการฯ ได ร บการเสร มสร าง ความร เช งว ชาการ รวมถ งข อม ลในการประกอบอาช พและศ กษาต อ

19 21 ท ช อโครงการ ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป 4 โครงการส งเสร มก จกรรมสโมสรบ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยนเรศวร 5 โครงการส งน ส ตเข าร วมแข งข นก ฬา บ ณฑ ตศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 17 1.คณะกรรมการสโมสรน ส ตบ ณฑ ตศ กษาม แนวทางในการจ ด ก จกรรมท เป นประโยชน ในด านว ชาการ ว ชาช พ ส ขภาพ ค ณธรรมจร ยธรรม บ าเพ ญประโยชน และศ ลปว ฒนธรรมแก น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา 2.คณะกรรมการสโมสรน ส ตบ ณฑ ตศ กษาได ร บการส งเสร มและ พ ฒนาบ คล กภาพในฐานะท เป นผ น าทางความร และความค ดแก น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา 3.คณะกรรมการสโมสรน ส ตบ ณฑ ตศ กษาและน ส ตบ ณฑ ตศ กษา ม โลกท ศน ท กว างไกลและสร างความส มพ นธ ท ด ระหว าง น ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาด วยก น 1.น ส ตบ ณฑ ตศ กษาท เข าร วมโครงการฯ ได สร างความร ก ความสาม คค และความส มพ นธ อ นด ของน ส ตบ ณฑ ตศ กษา ระหว างมหาว ทยาล ยนเรศวรก บมหาว ทยาล ยอ นๆ ภายในประเทศ 2.น ส ตบ ณฑ ตศ กษาของมหาว ทยาล ยนเรศวรได ม โอกาสพบปะ ส งสรรค และแลกเปล ยนความค ดเห น ความร และประสบการณ การท างานร วมก น 3.น ส ตบ ณฑ ตศ กษาได เข าร วมการแข งข นก ฬามหาว ทยาล ยแห ง ประเทศไทย คร งท 17 และได ประชาส มพ นธ เผยแพร เก ยรต ค ณของ มหาว ทยาล ยนเรศวร 6 โครงการพ ฒนาผ น าสโมสรน ส ตบ ณฑ ตศ กษา 1.น ส ตบ ณฑ ตศ กษาและเจ าหน าท ปฏ บ ต งานด านก จการน ส ตฯ ได พ ฒนาบ คล กภาพ ความเป นผ น าพ ฒนาการจ ดการความร และ กระบวนการในการบร หารจ ดการสโมสรบ ณฑ ตศ กษา 2. น ส ตบ ณฑ ตศ กษาและเจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานด านก จการน ส ต ม โลกท ศน ท กว างไกลและสร างความส มพ นธ ท ด ต อก น

20 23 รายช อโครงการ กองท นท วไป งานสน บสน นการจ ดการศ กษา เลขท ช อโครงการ หน วยงาน 1 โครงการพ ฒนาประส ทธ ภาพการบร หารงานของผ บร หารบ ณฑ ตว ทยาล ย สนง.เลขาน การบว. 2 โครงการพ ฒนาท กษะการปฏ บ ต งานของบ คลากรบ ณฑ ตว ทยาล ย สนง.เลขาน การบว. *3 โครงการร วมเผยแพร หล กส ตรในต างประเทศก บสกอ.และหน วยงานอ น สนง.เลขาน การบว. *4 โครงการข บเคล อนบ ณฑ ตศ กษาส นานาชาต สนง.เลขาน การบว. 5 โครงการศ กษาด งานเก ยวก บแนวทางการขอร บรางว ลค ณภาพแห งชาต (TQA) สนง.เลขาน การบว. 6 โครงการส มมนาบ ณฑ ตศ กษาก บการพ ฒนาประเทศในย คเศรษฐก จเช งสร างสรรค สนง.เลขาน การบว. (Creative Economy) ระยะท 1 (เตร ยมการ) 7 โครงการพ ฒนาการปฏ บ ต งานส ค ณภาพ สนง.เลขาน การบว. 8 โครงการประชาส มพ นธ หล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา งานธ รการ 9 โครงการตรวจส ขภาพประจ าป งานธ รการ 10 โครงการพ ฒนาฐานข อม ลสารสนเทศบ ณฑ ตศ กษา งานธ รการ 11 โครงการอบรมสถ ต ข นส งเพ อการการว จ ยส าหร บน ส ตบ ณฑ ตศ กษา งานธ รการ 12 โครงการส มมนาการจ ดการความร เพ อพ ฒนางานว จ ยสถาบ นด านการเง นและพ สด งานการเง นและพ สด 13 โครงการส มมนาคณาจารย บ ณฑ ตศ กษาเก ยวก บระเบ ยบข อบ งค บและแนวปฏ บ ต ต างๆ งานบร การการศ กษา ของมหาว ทยาล ยนเรศวร 14 โครงการส มมนาน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาเก ยวก บระเบ ยบข อบ งค บและแนวปฏ บ ต ของ งานบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยนเรศวร 15 โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การส าหร บบ คลากรผ ปฏ บ ต งานว ชาการระด บบ ณฑ ตศ กษา งานบร การการศ กษา ของมหาว ทยาล ยนเรศวร 16 โครงการจ ดท าเอกสารเช งว ชาการส าหร บคณาจารย และน ส ตบ ณฑ ตศ กษา งานบร การการศ กษา 17 โครงการพ ฒนาน ส ตบ ณฑ ตศ กษาด านการเข ยนและต พ มพ ผลงานว ทยาน พนธ งานบร การการศ กษา 18 โครงการพ ฒนาน ส ตบ ณฑ ตศ กษาด านการเข ยนและต พ มพ บทความภาษาอ งกฤษ งานบร การการศ กษา เพ อการเผยแพร ผลงาน 19 โครงการส มมนาการบร หารและพ ฒนาหล กส ตรระด บบ ณฑ ตศ กษา งานบร การการศ กษา 20 โครงการแนะน าร ปแบบและการเข ยนสารน พนธ ส าหร บน ส ตบ ณฑ ตศ กษา งานบร การการศ กษา 21 โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเข ยนโครงร างว จ ยเพ อขอร บท นสน บสน นการว จ ย งานบร การการศ กษา ระด บบ ณฑ ตศ กษา 22 โครงการส มมนาว ชาการอาจารย ผ ควบค มว ทยาน พนธ งานบร การการศ กษา

21 24 กองท นท วไป งานสน บสน นการจ ดการศ กษา (ต อ) เลขท ช อโครงการ หน วยงาน 23 โครงการต ดตามและประเม นผลกลางป แผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 งานนโยบายและแผน 24 โครงการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป 2554 บ ณฑ ตว ทยาล ย งานนโยบายและแผน 25 โครงการประก นค ณภาพการศ กษาภายในบ ณฑ ตว ทยาล ย งานนโยบายและแผน 26 โครงการจ ดการความร เพ อการประก นค ณภาพการศ กษา งานนโยบายและแผน 27 โครงการจ ดท ารายงานประจ าป ของบ ณฑ ตว ทยาล ย งานนโยบายและแผน 28 โครงการประเม นการจ ดการศ กษาระด บบ ณฑ ตศ กษาในและนอกสถานท ต ง งานนโยบายและแผน 29 โครงการต ดตามค ณภาพน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา ประจ าป การศ กษา 2551 งานนโยบายและแผน *30 โครงการสร างเคร อข ายแหล งท นว จ ยส าหร บบ ณฑ ตศ กษา งานก จการน ส ต และศ ษย เก าส มพ นธ รายช อโครงการ กองท นก จการน ส ต งานสน บสน นการจ ดการศ กษา เลขท ช อโครงการ หน วยงาน 1 โครงการปฐมน เทศน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษาประจ าป การศ กษา 2553 งานก จการน ส ต และศ ษย เก าส มพ นธ 2 โครงการปฐมน เทศน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา (คร -อาจารย ประจ าการ) ประจ าป การศ กษา 2553 งานก จการน ส ต และศ ษย เก าส มพ นธ 3 โครงการส มมนาทางว ชาการและป จฉ มน เทศน ส ตระด บบ ณฑ ตศ กษา งานก จการน ส ต และศ ษย เก าส มพ นธ 4 โครงการส งเสร มก จกรรมสโมสรบ ณฑ ตศ กษามหาว ทยาล ยนเรศวร งานก จการน ส ต และศ ษย เก าส มพ นธ 5 โครงการส งน ส ตเข าร วมแข งข นก ฬา บ ณฑ ตศ กษาส มพ นธ แห งประเทศไทย คร งท 17 งานก จการน ส ต และศ ษย เก าส มพ นธ *6 โครงการส มมนาทางว ชาการและก จกรรมเช อมความส มพ นธ น ส ตบ ณฑ ตศ กษา งานก จการน ส ต และศ ษย เก าส มพ นธ 7 โครงการพ ฒนาผ น าสโมสรน ส ตบ ณฑ ตศ กษา งานก จการน ส ต และศ ษย เก าส มพ นธ หมายเหต โครงการท ม เคร องหมาย * หมายถ ง ยกเล กโครงการ

22 กองท นท วไป งานสน บสน นการจ ดการศ กษา

23 กองท นก จการน ส ต งานสน บสน นการจ ดการศ กษา

24 ภาคผนวก

25 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย (ต ลาคม 2552 ก นยายน 2553) งานนโยบายและแผน บ ณฑ ตว ทยาล ย

26 สารบ ญ เร อง หน า บทสร ปส าหร บผ บร หาร...1 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย...2 ผลการประเม นโครงการ...3 การใช เง นงบประมาณ...3 ภาพรวมการด าเน นโครงการ.4 ผลการประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ...5 กองท นท วไป งานสน บสน นการจ ดการศ กษา...7 สถานภาพโครงการ...8 การประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ การใช เง นงบประมาณ...9 ป ญหาจากการด าเน นโครงการ...11 ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป กองท นก จการน ส ต งานสน บสน นการจ ดการศ กษา...17 สถานภาพโครงการ..18 การประเม นส มฤทธ ผลของโครงการ การใช เง นงบประมาณ..19 ป ญหาจากการด าเน นโครงการ ประโยชน จากการใช แผนปฏ บ ต การประจ าป...20 ภาคผนวก...22 รายช อโครงการ กองท นท วไป งานสน บสน นการจ ดการศ กษา 23 กองท นก จการน ส ต งานสน บสน นการจ ดการศ กษา 24

27 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย (ต ลาคม 2552 ก นยายน 2553) จ ดท าโดย : นางสาวธราภรณ ธ รภาพว เศษพงษ งานนโยบายและแผน บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยนเรศวร โทรศ พท ต อ กด 114 โทรสาร

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ

กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพของคณะว ทยาการจ ดการ คณะว ทยาการจ ดการ ม กลไกการด าเน นงานประก นค ณภาพ ด งน 1. ประกาศนโยบายแนวปฏ บ ต และว ตถ ประสงค การประก นค ณภาพการศ กษาของคณะ ด งน 1.1 นโยบายการประก นค

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน

ความร บ คลากรด าน งบประมาณ การเง น และพ สด ม.ย.-ต.ค. 53 เก ยวก บการจ ดการความร ของหน วยงาน สร ปผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร รอบ 6 เด อน (ม ถ นายน พฤศจ กายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการความร ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย กล มเป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช ความร ประเด นการจ ดการ 1 ประเด

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนกลย ทธ ทางด านว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 1 แผนกลย ทธ ทางด านการว จ ยและบร การว ชาการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 ปร ชญาคณะว ทยาการจ ดการ สร างคนด ม ค ณค า เสร มป ญญา พ ฒนาท องถ น

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556

รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 รายงานการประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2556 ต ลาคม 2556 ว ทยาล ยนว ตกรรม มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร คานา การประเม นผลแผนพ ฒนาบ คลากรเป นส งท ส าค ญ เพราะสามารถน าผลข อม ลท ได จากการประเม น นามาว เคราะห การปฏ

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

ผ ร บผ ดชอบโครงการ กล มงานย ทธศาสตร การพ ฒนา ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร โครงการส มมนาและศ กษาด งาน เพ อการพ ฒนางาน ส าน กงานคณบด คณะสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ป งบประมาณ 2556 -------------------------------------- หล กการและเหต ผล ด วยบร บทท งภายในและภายนอกม การเปล

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 บ ณฑ ตว ทยาล ย มหาว ทยาล ยราชธาน ว ส ยท ศน ม งการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ตท ม ประส ทธ ภาพ พ นธก จ จ ดการความร ด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ข นตอนการจ ดการความร 1. การระบ ความร ท จ าเป น 2. การสร างและแสวงหาความร 3. การจ ดการความร

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document)

การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การส าหร บพ ฒนาบ คลากรป 2552 1 การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) เน อหา : ส วนท 1 บทน า การพ ฒนาระบบเอกสารภายในส าน กงาน (E-Document) ส วนท 2 การใช งานโปรแกรม Adobe Acrobat

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5

กองส ขภาพจ ตส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 ระเบ ยบปฏ บ ต ท P-EP-03 ประกาศใช : 1 เมษายน 2548 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ลระบาดว ทยาส ขภาพจ ต หน าท : 1/5 กองส งคม ฉบ บท A แก ไขคร งท 0 SMH เร อง การจ ดท าฐานข อม ล หน าท : 1/5 หน วยงาน : หน วยงานท เก ยวข อง : (ให ใส หน วยงานท เก ยวข อง) ผ จ ดเตร ยม คณะท างานจ ดท าเอกสาร.. () ผ ทบทวน ผ แทนฝ ายบร หารค ณภาพ..

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information