ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2"

Transcription

1

2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด าเน นงานและข บเคล อนการบร หารจ ดการศ กษาท เช อมโยงสอดคล องก บนโยบายของร ฐบาล และสอดร บ ก บนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดยม สาระส าค ญ ประกอบด วย สภาพการจ ดการศ กษา ข อม ลท วไป ว ส ยท ศน เป าประสงค ย ทธศาสตร จ ดเน น มาตรการ กลย ทธ ผลผล ต โครงการ ก จกรรรม วงเง น งบประมาณ โดยม งเน นการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา การขยายโอกาสทางการศ กษา และประส ทธ ภาพการบร หาร จ ดการศ กษาข นพ นฐาน การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การฉบ บน จะบรรล ตามเป าหมาย และต วช ว ดความส าเร จท ก าหนดไว ต อง ได ร บความร วมม อเป นอย างด ย งจากบ คลากรท กกล ม/หน วย สถานศ กษา และการสน บสน นจากท กภาคส วนใน การประช มเช งปฏ บ ต การ การระดมความค ดและการเสนอแนะข อม ลด านการศ กษา ท าให สามารถข บเคล อนและ ผล กด นการด าเน นงานต าง ๆ ให ส าเร จ โดยม งส เป าหมายส ดท าย ค อ การพ ฒนาให น กเร ยนได ร บโอกาสทางการศ กษา อย างท วถ งและม ค ณภาพอย างเท าเท ยมก น แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ฉบ บน เก ดจากการระดมความค ดการม ส วนร วมของ ท กกล มงาน และบ คลากรท กคนภายใต การให ค าแนะน าของผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 คาดหว งว าแผนปฏ บ ต การฉบ บน จะน าไปส การพ ฒนาการศ กษาของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาอย างเป น ร ปธรรมย งข น ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

3 สารบ ญ ค าน า หน า ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษาของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 1. สภาพท วไป 1 2. โครงสร างการบร หารงาน 2 3. ข อม ลพ นฐานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ 4 4. ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ สาระส าค ญท เก ยวข องก บการศ กษาข นพ นฐาน 14 ย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศ 15 ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนส ส งคมแห งการเร ยนร ตลอดช ว ตอย างย งย น 15 นโยบายกระทรวงศ กษา 17 5 นโยบายท วไป 17 7 นโยบายเฉพาะ (ด าเน นการให เห นผลใน 1 ป ) นโยบายเร งด วน (ด าเน นการให เห นผลใน 3 เด อน) 20 การข บเคล อนและก าก บด แลการปฏ บ ต ตามนโยบาย 23 นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 23 จ ดเน น 28 นโยบายส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 30 ส วนท 3 รายละเอ ยดแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ล าด บโครงการตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ รายละเอ ยดโครงการประจ าป งบประมาณ พ.ศ รายละเอ ยดโครงการ/ก จกรรม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ การบร หารจ ดการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 44 จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 46 การประช มผ บร หารการศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา และบ คลากรทางการศ กษา 49 สพป.ราชบ ร เขต ๒ ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท อบรมพ ฒนาผ น าการเปล ยนแปลงเพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนฯ 54 สถานศ กษาส ขาว ปลอดยาเสพต ดและอบายม ข 57 อบรมปฏ บ ต การจ ดท าแผนความต องการงบประมาณ งบลงท นฯ 60 เสร มสร างประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของกพท.ราชบ ร เขต ๒ 62 ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน 14 เคร อข าย 64 ประช มคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศการศ กษา 66 ประช มข บเคล อนนโยบายการบร หารจ ดการศ กษา ของสพป.ราชบ ร เขต ๒ 69 ก

4 สารบ ญ หน า การประช มปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาคล งข อสอบ (ระบบอ เล กทรอน กส ) 71 พ ฒนาเจ าหน าท ตรวจสอบภายใน สพป.ราชบ ร เขต ๒ 73 พล กโฉมโรงเร ยนใน 1 ป ด วย BBL SCHOOL RATCHABURI MODEL 75 ปร บปร งพ ฒนาส าน กงาน 78 การบร หารงบประมาณประจ าป 80 ศ นย อ านวยการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน สพป.ราชบ ร เขต ๒ 83 อบรมปฏ บ ต การพ ฒนาคร ผ สอนส น กจ ดการความร (กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย) 86 การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยมเพ อเฉล มพระเก ยรต ฯ 87 ภาษาอาเซ ยนเพ อการส อสาร 90 การประช มผ อ านวยการโรงเร ยนเอกชน 92 พ ฒนาระบบการว ดและประเม นผลการศ กษา 94 ประช มปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาผลงานทางว ชาการ 98 ส งเสร มเคร อข ายสถานศ กษาพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษาฯ 101 การพ ฒนาบ คลากรน กจ ดการเร ยนร คร ม ออาช พกล มสาระการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ 105 พ ฒนาการน เทศ ต ดตามและประเม นผลการบร หารจ ดการศ กษาฯ 109 อบรมพ ฒนาหล กส ตร"7 อ ปน ส ยส าหร บน กการศ กษา" ป งบประมาณ อบรมปฏ บ ต การน กจ ดการความร คร ๕ กล มสาระ 114 เสร มสร างศ กยภาพงานด านประชาส มพ นธ สพป.ราชบ ร เขต ๒ 119 บร หารจ ดการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เพ อยกระด บค ณภาพมาตรฐานการศ กษา 121 ต ดตามประเม นผลและการรายงานการบร หารจ ดการโครงการส การปฏ บ ต 126 สถานศ กษาแห งความด ราชบ ร เท ดไท องค ราช น 129 อบรมส งเสร มการร กษาว น ยและความโปร งใสของการปฏ บ ต งานการเง นฯ 132 ตรวจสอบและประเม นผลการด าเน นงานการบร หารจ ดการงบประมาณฯ 135 อบรมปฏ บ ต การระบบควบค มภายใน 138 ยกผลส มฤทธ ทางการเร ยนกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร สพป.ราชบ ร เขต ๒ 140 พ ฒนาแหล งเร ยนร ส ค ณภาพโรงเร ยนในฝ น 143 การแนะแนวเพ อการอาช พ 145 ส งเสร มสน บสน นเศรษฐก จพอเพ ยง 147 เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ในสถานศ กษา ป ๒๕๕๘ 150 น กธ รก จน อยม ค ณธรรม น าส อาช วะบ าบ ด 154 ก จกรรมว นส าค ญของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 157 โครงการนโยบายเร งด วนของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ธรรมมน ญส ขภาวะโรงเร ยน 162 ข

5 สารบ ญ หน า น เทศและพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในโรงเร ยนขนาดเล ก 164 อบรมปฏ บ ต การระบบสารสนเทศสถานศ กษาเอกชนและการบร หารจ ดการเง นอ ดหน น 166 อบรมปฏ บ ต การหล กส ตร"ผ ด าเน นการค ดกรองคนพ การทางการศ กษา"โรงเร ยนเอกชน 168 การประช มปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาคร และบ คลากรด านระบบสารสนเทศฯ 170 พ ฒนาสพป.ราชบ ร เขต ๒ ส ความเป นเล ศ 172 การพ ฒนาการสอนปฐมว ยด วยห วใจ BBL 175 ก ฬาส มพ นธ สร างสรรค ส ขภาวะ สพป.ราชบ ร เขต ๒ 177 ส มมนาทางว ชาการ ๓ องค คณะบ คคลในการบร หารงานเขตพ นท 179 การประช มส ญจร อ.ก.ค.ศ.เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ 182 พ ฒนาการอ านเพ อศ กยภาพน กเร ยนส งก ดสพป.ราชบ ร เขต ๒ 184 ส งเสร มพ ฒนาโรงเร ยนและเคร อข ายในการขยายโอกาสทางการศ กษาฯ 186 Symposium โรงเร ยนจ ดการเร ยนร วม 188 การค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเข าร บราชการ เป นข าราชการคร ฯ 191 การค ดเล อกข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารง 193 ต าแหน งศ กษาน เทศก ข บเคล อนการจ ดการเร ยนการสอนประว ต ศาสตร และหน าท พลเม องตามนโยบายฯ 195 ส วนท 4 การบร หารแผนส การปฏ บ ต กระบวนการข บเคล อนนโยบายส การปฏ บ ต 199 เง อนไขความส าเร จ 1๙9 ปฏ ท นการบร หารแผนส การปฏ บ ต 200 ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 201 รายละเอ ยดการเร ยงล าด บโครงการ 202 ภาคผนวก ค าส ง 204 คณะผ จ ดท า ค

6 สารบ ญตาราง หน า ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษาของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 3. ข อม ลพ นฐานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ตารางท 1.1 จ านวนสถานศ กษาจ าแนกตามส งก ด 4 ตารางท 1.2 จ านวนสถานศ กษาจ าแนกตามอ าเภอ 4 ตารางท 1.3 จ านวนสถานศ กษาจ าแนกตามขนาดสถานศ กษา(ร ฐบาล) 4 ตารางท 1.4 ข อม ลสถานศ กษาจ าแนกตามระด บช นท เป ดสอน 4 ตารางท 1.5 ข อม ลน กเร ยนจ าแนกตามระด บช นท เป ดสอน 5 ตารางท 1.6 กล มโรงเร ยนเคร อข าย 5 ตารางท 1.7 ข อม ลบ คลากรส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ 6 ตารางท 1.8 จ านวนข าราชการคร และบ คลากรตามโครงสร างท ปฏ บ ต งาน 6 ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ 4. ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ.2557 ตารางท 1.9 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละการประเม นค ณภาพการศ กษาจากการสอบ 7 ONet ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2555 ก บ ป การศ กษา 2556 ตารางท 1.10 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละการประเม นค ณภาพการศ กษาจากการสอบ 8 ONet ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2555 ก บ ป การศ กษา 2556 ตารางท 1.11 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท การศ กษา(สพป.ราชบ ร เขต ๒ 9 ก บระด บประเทศ(สพฐ.)ฯ ตารางท 1.12 ผลการประเม นความสามารถในการอ านของน กเร ยนระด บ 10 ช นป. 1 ช นม. 3 ป การศ กษา ตารางท 1.13 สร ปผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสามของสถานศ กษาท ร บการประเม น ป งบประมาณ ระด บการศ กษาปฐมว ย 11 ตารางท 1.14 สร ปผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสามของสถานศ กษาท ร บการประเม น ป งบประมาณ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน 12 ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน จ ดเน นของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 2.1 จ ดเน นท 1 ด านการพ ฒนาผ เร ยน 31 ตารางท 2.2 จ ดเน นท 2 ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา 34 ตารางท 2.3 จ ดเน นท 2 ด านการบร หารจ ดการ 36 ส วนท 3 รายละเอ ยดแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 3.1 กรอบวงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรร 38 ตารางท 3.2 ล าด บโครงการตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 3.3 รายละเอ ยดโครงการ/ก จกรรม ป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 4 การบร หารแผนส การปฏ บ ต ตารางท 4.1 ปฏ ท นการบร หารแผนส การปฏ บ ต 200 ตารางท 4.2 ปฏ ท นการปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ พ.ศ ง

7 สารบ ญแผนภ ม หน า ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษาของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 2. โครงสร างการบร หารงาน แผนภ ม ท 1.1 โครงการการบร หารงานส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 2 แผนภ ม ท 1.2 โครงการการบร หารงานภายในส าน กงานนเขตพ นท การศ กษาฯ 3 4. ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนภ ม ท 1.3 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละการประเม นค ณภาพการศ กษาจากการสอบ 7 ONet ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2555 ก บ ป การศ กษา 2556 แผนภ ม ท 1.4 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละการประเม นค ณภาพการศ กษาจากการสอบ 8 ONet ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2555 ก บ ป การศ กษา 2556 แผนภ ม ท 1.5 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท การศ กษา(สพป.ราชบ ร เขต ๒) 9 ก บระด บประเทศ(สพฐ.)ฯ จ

8 ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา

9 ส วนท ๑ สภาพการจ ดการศ กษา 1. สภาพท วไป สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ต งอย เลขท 56 หม ท 4 ตาบลบ านเล อก อาเภอโพธาราม จ งหว ดราชบ ร ด แลร บผ ดชอบการจ ดการศ กษาภาคบ งค บของร ฐ และส งเสร มสน บสน นการจ ดการ ศ กษาสถานศ กษาเอกชน รวมท งการจ ดการศ กษาสถานศ กษาส งก ดอ น ในเขตอาเภอเม องบ านโป ง อาเภอโพธาราม อาเภอดาเน นสะดวก และอาเภอบางแพ อานาจหน าท ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ 1. จ ดทานโยบาย แผนพ ฒนาและมาตรฐานการศ กษาของเขตพ นท การศ กษาให สอดคล องก บนโยบาย มาตรฐานการศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐานและความต องการของท องถ น 2. ว เคราะห การจ ดต งงบประมาณเง นอ ดหน นท วไปของสถานศ กษาและหน วยงานในเขตพ นท การศ กษา และ แจ งจ ดสรรงบประมาณท ได ร บให หน วยงานข างต นร บทราบ รวมท งกาก บ ตรวจสอบ ต ดตามการใช จ ายงบประมาณ ของหน วยงานด งกล าว 3. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 4. กาก บ ด แล ต ดตาม และประเม นผลสถานศ กษาข นพ นฐานและในเขตพ นท การศ กษา 5. ศ กษา ว เคราะห ว จ ย และรวบรวมข อม ลสารสนเทศด านการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 6. ประสานการระดมทร พยากรด านต าง ๆ รวมท งทร พยากรบ คคล เพ อส งเสร มสน บสน นการจ ดและพ ฒนา การศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 7. จ ดระบบการประก นค ณภาพการศ กษา และประเม นผลสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 8. ประสาน ส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาของเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ น รวมท งบ คคล องค กรช มชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการ และสถาบ นอ นท จ ดร ปแบบท หลากหลายในเขตพ นท การศ กษา 9. ดาเน นการและประสาน ส งเสร ม สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 10. ประสาน ส งเสร มการดาเน นงานของคณะอน กรรมการและคณะท างานด านการศ กษา 11. ประสานการปฏ บ ต ราชการท วไปก บองค กรหร อหน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐ เอกชน และองค กรปกครอง ส วนท องถ นในฐานะส าน กงานผ แทนกระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษา 12. ปฏ บ ต หน าท อ นเก ยวก บก จการภายในเขตพ นท การศ กษาท ม ได ระบ ให เป นหน าท ของหน วยงานใด โดยเฉพาะหร อปฏ บ ต งานอ นท ได ร บมอบหมาย

10 2. โครงสร างการบร หารงาน แผนภ ม ท 1.1 โครงการการบร หารงานสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา สาน กงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ นท การศ กษา เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ราชบ ร เขต ๒ คณะกรรมการต ดตาม คณะกรรมการค ร สภาเขตพ นท การศ กษา รค ร สภาเขตพ นท การศ กษา ตรวจสอบประเม นผลและ น เทศการศ กษา หน วยตรวจสอบภายใน 2 กล มอานวยการ งานสารบรรณ งานช วยอานวยการ งานอาคารสถานท และส งแวดล อม งานยานพาหนะ งานการจ ดระบบ บร หาร งานการประสาน งานเล อกต งและสรร หากรรมการและ อน กรรมการ งานประชาส มพ นธ งานสว สด การสว สด ภาพคร และบ คลากร ฯลฯ กล มบร หารงาน การเง นและส นทร พย กล มบร หาร งานบ คคล งานธ รการ งานวางแผนอ ตรากาล ง และกาหนดตาแหน ง งานสรรหาและบรรจ แต งต ง งานบาเหน จความชอบ และทะเบ ยนประว ต งานพ ฒนาบ คลากร งานว น ยและน ต การ งานเลขาฯ อ.ก.ค.ศ. เขตพ นท การศ กษา ฯลฯ กล มส งเสร ม สถานศ กษาเอกชน กล มนโยบาย และแผน งานธ รการ งานนโยบายและแผน งานว เคราะห งบประมาณ งานต ดตาม ประเม นผลฯ งานข อม ล สารสนเทศ งานเลขาน การ คณะกรรมการเขต พ นท การศ กษา ฯลฯ กล มส งเสร ม การจ ดการศ กษา การจ ดการศ กษาใน ระบบและตามอ ธยาศ ย งานส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาของ บ คคล ครอบคร ว ช มชน องค กร สถาบ นศาสนา ฯ งานประสานและส งเสร ม อปท. /สาหร บเด กพ การ ผ ด อยโอกาสและผ ม ความสามารถพ เศษ งานก จการน กเร ยน งานระดมทร พยากรเพ อ การศ กษา ก จการพ เศษ งานยาเสพต ด ค มครอง ความประพฤต ระบบด แล ช วยเหล อน กเร ยน งานว เทศส มพ นธ งานศาสนาและว ฒนธรรม ฯลฯ กล มน เทศต ดตามและประเม นผล งานประสาน ส งเสร ม สน บสน นและ พ ฒนาหล กส ตรการศ กษา งานศ กษา ว เคราะห ว จ ยเพ อพ ฒนา หล กส ตรการสอนและกระบวนการ เร ยนร งานว จ ย พ ฒนา ส งเสร ม ต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลเก ยวก บการ ว ดและประเม นผลฯ งานว จ ย พ ฒนา ส งเสร ม มาตรฐาน การศ กษาและการประก นค ณภาพ การศ กษา ประเม น ต ดตาม และ ตรวจสอบค ณภาพการศ กษา งานน เทศ ต ดตาม และประเม นผลฯ งานศ กษาว เคราะห ว จ ย พ ฒนา ส งเสร มและพ ฒนาส อนว ตกรรมและ เทคโนโลย ทางการศ กษา งานเลขาฯ ก.ต.ป.น. ฯลฯ การเง นและบ ญช งานพ สด งานบร หารส นทร พย ฯลฯ งานธ รการ งานเปล ยน สถานศ กษาเอกชน งานพ ฒนาค ณภาพ สถานศ กษาเอกชน งานบร หารงาน บ คคล งานส งเสร มข อม ล และสารสนเทศ ฯลฯ สถานศ กษา คณะกรรมการ สถานศ กษา ข นพ นฐาน กล มงานเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร งานอ นเทอร เน ต งานอ นทราเน ต งานการให บร การ งานนว ตกรรมและ เทคโนโลย ฯลฯ

11 3 แผนภ ม ท 1.2 โครงการการบร หารงานภายในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ผ อ านวยการ หน วยตรวจสอบภายใน รองผ อ านวยการ รองผ อ านวยการ รองผ อ านวยการ รองผ อ านวยการ ว ชาการ ว ชาการ บ คคล ท วไป การเง น กล มน เทศ ต ดตามฯ กล มส งเสร ม เอกชน กล มอ านวยการ กล มบร หาร งานบ คคล กล มบร หารงาน การเง นฯ กล มส งเสร ม การจ ดการ กล มนโยบาย และแผน งานประสาน ส งเสร ม สน บสน นและพ ฒนา หล กส ตรการศ กษา ข นพ นฐาน งานศ กษา ว เคราะห เพ อพ ฒนาหล กส ตร การสอนและ กระบวนการเร ยนร งานมาตรฐานการศ กษา และประก นค ณภาพ การศ กษา งานว จ ยพ ฒนาเก ยวก บ การว ดและ ประเม นผลฯ งานส งเสร มและพ ฒนา ส อนว ตกรรมและ เทคโนโลย ทางการ ศ กษา งานน เทศต ดตามและ ประเม นผลการ จ ดการศ กษา งานเลขาน การ กตปน. งานท ปฏ บ ต ร วมก บ หร อสน บสน นการ การปฏ บ ต งานของ หน วยงานอ น งานสารบรรณ งานอ านวยการ งานอาคาร สถานท และ ส งแวดล อม งานยานพาหนะ งานจ ดระบบ บร หาร ส าน กงาน งาน ประสานงาน งานเล อกและ สรรหา กรรมการและ อน กรรมการ งาน ประชาส มพ นธ งานสว สด การ สว สด ภาพคร และบ คลากร ทางการศ กษา งานธ รการ งานข อม ล สารสนเทศ งานนโยบาย และแผน งานว เคราะห งบประมาณ งานต ดตาม ประเม นและ รายงานผล งานเลขา น การ คณะ กรรมการ เขตพ นท การศ กษา งานส งเสร ม การศ กษาใน และนอก ระบบ /ตาม อ ธยาศ ย งานจ ดการ ศ กษา ข นพ นฐาน งานประสาน ส งเสร มองค กรปกครอง ส วนท องถ น งานจ ดการ ศ กษาเด ก ไม ปกต งานก จกรรม น กเร ยน งานระดม ทร พยากรฯ งานโครงการ พระราชด าร งานป องก น ยาเสพต ด งานว เทศ ส มพ นธ งานส งเสร ม แหล งการ งานธ รการ งานวางแผน อ ตราก าล ง และก าหนด ต าแหน ง งานสรรหา และบรรจ แต งต ง งานบ าเหน จ ความชอบ และทะเบ ยน ประว ต งานพ ฒนา บ คลากร งานว น ยและ น ต การ งาน เลขาน การ อ.ก.ค.ศ. งานบร หาร การเง น งานบร หาร งานบ ญช งานบร หาร งานพ สด งานบร หาร งาน ส นทร พย งานให ค า ปร กษา สถานศ กษาฯ งานปฏ บ ต งาน ร วมก บหร อ สน บสน น หน วยงาน อ นท เก ยวข อง งานเปล ยน แปลงสถาน ศ กษา งานพ ฒนา ค ณภาพ สถานศ กษา เอกชน งานอ ดหน น กองท น สว สด การ งานส งเสร ม ข อม ลและ สารสนเทศ งานธ รการ ท วไป กล มงานเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร งานข อม ลการใช อ นทราเน ตและ อ นเตอร เนต งานต ดต ง พ ฒนา และด แลระบบ งานซ อมบ าร ง และด แลร กษาฯ งานบร การและ สน บสน นการใช เคร อข ายICT

12 3. ข อม ลพ นฐานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ตาราง 1.1 จานวนสถานศ กษาจาแนกตามส งก ด ส งก ด โรงเร ยน คร น กเร ยน คร :น กเร ยน สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 150 1,428 25,117 1:18 สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มสถานศ กษาเอกชน 27 1,296 30,281 1:23 รวม 177 2,724 55,398 1:20 หมายเหต จานวนคร ท ปฏ บ ต งานจร ง / จานวนน กเร ยน ข อม ล 10 ม.ย ตาราง 1.2 จานวนสถานศ กษาจาแนกตาม อาเภอ ส งก ด 4 จานวนโรงเร ยน บ านโป ง โพธาราม ดาเน นสะดวก บางแพ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มสถานศ กษาเอกชน รวม รวมท งหมด 177 ข อม ล 10 ม.ย ตาราง 1.3 จานวนสถานศ กษาจาแนกตามขนาดสถานศ กษา (ร ฐบาล) ขนาดโรงเร ยน จานวนน กเร ยน (คน) จานวนโรงเร ยน (แห ง) ขนาดเล ก 120 คนลงมา 66 ขนาดกลาง คน 80 ขนาดใหญ 601 1,500 คน 4 ขนาดใหญ พ เศษ 1,500 คนข นไป รวม 150 ข อม ล 10 ม.ย ตาราง 1.4 ข อม ลสถานศ กษาจาแนกตามระด บช นท เป ดสอน ประเภท สพฐ. สช. รวม เป ดสอนต งแต ระด บช นอน บาลม ธยมศ กษาตอนปลาย 4 4 เป ดสอนต งแต ช นอน บาลประถมศ กษา เป ดสอนต งแต ระด บช นอน บาลม ธยมศ กษาตอนต น เป ดสอนต งแต ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต นม ธยมศ กษาตอนปลาย เป ดสอนระด บช นประถมศ กษา 1 1 เป ดสอนระด บช นอน บาล 2 2 เป ดสอนระด บช น ปวช. 2 2 รวม ข อม ล 10 ม.ย. 2557

13 ตาราง 1.5 ข อม ลน กเร ยนจาแนกตามระด บช นท เป ดสอน 5 ระด บช น สพฐ. สช. รวม ช นอน บาลป ท 1 (สช.) 2,239 2,239 ช นอน บาลป ท 1 / อน บาลป ท 2 (สช.) 2,608 2,480 5,088 ช นอน บาลป ท 2 / อน บาลป ท 3 (สช.) 2,666 2,508 5,174 รวมน กเร ยนระด บก อนประถมศ กษา 5,274 7,227 12,501 ช นประถมศ กษาป ท 1 2,919 2,648 5,767 ช นประถมศ กษาป ท 2 2,806 2,548 5,354 ช นประถมศ กษาป ท 3 2,938 2,565 5,503 ช นประถมศ กษาป ท 4 3,008 2,547 5,555 ช นประถมศ กษาป ท 5 2,827 2,530 5,357 ช นประถมศ กษาป ท 6 2,834 2,423 5,257 รวมน กเร ยนระด บประถมศ กษา 17,332 15,261 32,593 ช นม ธยมศ กษาป ท ,417 2,411 ช นม ธยมศ กษาป ท ,402 2,193 ช นม ธยมศ กษาป ท ,412 2,138 รวมน กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น 2,511 4,231 6,742 ช นม ธยมศ กษาป ท ช นม ธยมศ กษาป ท ช นม ธยมศ กษาป ท รวมน กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย 1,849 1,849 รวมน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 1,713 1,713 รวมท งส น 25,117 30,281 55,398 ข อม ล 10 ม.ย ตาราง 1.6 กล มโรงเร ยนเคร อข าย อาเภอ จานวนเคร อข าย จานวนโรงเร ยน จานวนโรงเร ยน ส งก ดสพฐ. (ส งก ด สพฐ.+สช.) บ านโป ง โพธาราม ดาเน นสะดวก บางแพ รวม ข อม ล 10 ม.ย. 2557

14 ตาราง 1.7 ข อม ลบ คลากรสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 บ คลากร จานวน ข าราชการคร ผ อานวยการ 1 รองผ อานวยการ 4 ศ กษาน เทศก 15 บ คลากรทางการศ กษาอ น 46 ล กจ างประจา (ช างคร ภ ณฑ ระด บ 3) 7 เจ าหน าท ธ รการ 2 รวม 75 6 ตาราง 1.8 จานวนข าราชการคร และบ คลากรตามโครงสร างท ปฏ บ ต งาน ในสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 กล มตามโครงสร าง ข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา ท ปฏ บ ต งานใน สพป.รบ.2 ตามมาตรา 38 ข (3), (4) ตามมาตรา 38 ค (1) (2) รวม ระด บการศ กษา ต ากว า ป.ตร ป.ตร ป.โท ป.เอก รวม 1. ผอ.สพท รอง ผอ.สพท กล มอานวยการ กล มบร หารงานบ คคล กล มนโยบายและแผน กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา กล มน เทศ ต ดตามและ ประเม นผลการจ ดการศ กษา 8. กล มบร หารงานการเง นและ ส นทร พย 9. กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน หน วยตรวจสอบภายใน กล มงานเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร รวม ข อม ลลตาม จ.18 ณ 24 ต.ค. 2557

15 7 4. ผลการดาเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ ด านค ณภาพการจ ดการศ กษา ๑.๑ ผลการประเม นระด บชาต ผลจากการทดสอบระด บชาต ของผ เร ยน (ONET) พบว าผลส มฤทธ ทาง การเร ยนของน กเร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐาน ในระด บช นประถมศ กษาป ท ๖ และม ธยมศ กษาป ท ๓ ม รายละเอ ยดด งน ตารางท ๑.9 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละ การประเม นค ณภาพการศ กษาจากการสอบ O NET ช นประถมศ กษาป ท ๖ ป การศ กษา 2555 ก บป การศ กษา 2556 กล มสาระการเร ยนร ค าเฉล ย ป ๒๕๕๕ ค าเฉล ย ป ๒๕๕6 + เพ ม ลด ภาษาไทย ๔๔.๗๗ ๔ ๖ คณ ตศาสตร ๓๓.๘๓ ๓8.5๓ + 4.๗0 ว ทยาศาสตร ๓๕.๗๔ ๓ ภาษาอ งกฤษ ๓๒.๒๒ ๒9.48 ๒.๗4 ส งคมศ กษาฯ ๔๓.๔๒ ๓ ส ขศ กษาและพลศ กษา ๕๔.๐๙ ๐8 ศ ลปะ ๕๒.๐๙ 4๕.๙6 ๖.13 การงานอาช พและเทคโนโลย ๕๕.๘๐ ๕2.๘4 2.๙6 จากตารางท 1.9 กล มสาระการเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยเพ มข นจากป การศ กษา ๒๕๕5 จ านวน 2 กล มสาระการเร ยนร ได แก คณ ตศาสตร, ส ขศ กษาและพลศ กษา กล ม สาระ การเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละลดลง จากป การศ กษา ๒๕๕๕ จ านวน 6 กล มสาระ การเร ยนร ได แก ภาษาไทย ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ ส งคมศ กษาฯ ศ ลปะ และการ งานอาช พและเทคโนโลย แผนภ ม ท 1.31 กล มสาระการเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยเพ มข นจากป การศ กษา ๒๕๕5

16 ตารางท ๑.10 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละ การประเม นค ณภาพการศ กษาจากการสอบ O NET ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2555 ก บป การศ กษา 2556 ๘ กล มสาระการเร ยนร ค าเฉล ย ป ๒๕๕๕ ค าเฉล ย ป ๒๕๕6 + เพ ม ลด ภาษาไทย ๕๒.๖๓ คณ ตศาสตร ๒๔.๑๑ ๓6 ว ทยาศาสตร ๓๑.๓๒ ๘ ภาษาอ งกฤษ ๒๕.๗๓ ๑.69 ส งคมศ กษาฯ ๔๓.๒๕ ส ขศ กษาและพลศ กษา ๕๔.๗๕ ๒ ศ ลปะ ๔๒.๐๑ ๑5 การงานอาช พและเทคโนโลย ๔๕.๘๒ จากตารางท 1.10 กล มสาระการเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยเพ มข นจากป การศ กษา ๒๕๕5 จ านวน 3 กล มสาระการเร ยนร ได แก ว ทยาศาสตร, ส ขศ กษาและพลศ กษา และ ศ ลปะ กล มสาระการเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ย ร อยละลดลงจากป การศ กษา ๒๕๕๕ จ านวน 5 กล มสาระการเร ยนร ได แก ภาษาไทย, คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ ส งคมศ กษา และ การงานอาช พและเทคโนโลย แผนภ ม ท 1.4 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละ การประเม นค ณภาพการศ กษาจากการสอบ ากการสอบ O NET ช นม ธยมศ กษาป ท ๓ ป การศ กษา ๒๕๕๕ ก บ ป การศ กษา ๒๕๕6

17 9 ๑.๒ ผลการประเม นระด บส งก ด (สพฐ.) ได มอบหมายให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ เป นศ นย สอบเพ อด าเน นการประเม นความสามารถด านภาษา (Literacy) ด านการค ดค านวณ (Numeracy) และด านเหต ผล (Reasoning ability) ผลจากการทดสอบระด บส งก ดของผ เร ยน (NT) ในระด บช นประถมศ กษาป ท ๓ ม รายละเอ ยดด งน ตารางท ๑.11 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท การศ กษา(สพป.ราชบ ร ระด บเขตพ นท การศ กษา(สพป.ราชบ ร เขต ๒) ก บระด บ ระด บประเทศ (สพฐ.) การประเม นค ณภาพการศ กษาจากการสอบความสามารถด านภาษา (Literacy) ด านการค ดคานวณ (Numeracy) และด านเหต ผล (Reasoning ability) ช นประถมศ กษาป ท ๓ ป 2556 ความสามารถ ระด บประเทศ (สพฐ.) ระด บเขตพ นท (สพป.ราชบ ร เขต ๒) ด านภาษา (Literacy) ๔8.79 ด านการค ดคานวณ(Numeracy) ๓6.9๔ ๓3.๐8 ด านเหต ผล(Reasoning ability) ๔6.03 ๔2.67 รวม ๔4.73 ๔1.51 จากตารางท 1.11 ความสามารถด านภาษา (Literacy) ความสามารถด านการค ดค านวณ (Numeracy) และความสามารถด านเหต ผล (Reasoning ability) ระด บเขตพ นท (สพป.ราชบ ร เขต 2) ต ากว า ระด บประเทศ (สพฐ.) ท ง 3 ด าน ๕๑.๒๒ ระด บประเทศ ระด บเขต 10 0 ด านภาษา ด านการค ดคานวณ ด านเหต ผล รวม แผนภ ม ท 1.5 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท การศ กษา(สพป.ราชบ ร เขต ๒) ก บระด บ ประเทศ (สพฐ.)ฯ

18 10 ๑.3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการอ านการเข ยน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ม นโยบายสาค ญค อการเร งแก ไขป ญหาการอ าน การเข ยนภาษาไทย พร อมยกระด บผลส มฤทธ การเร ยนภาษาไทย โดยกาหนดเป าหมาย น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 13 ต องอ านออกเข ยนได ท กคน และน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4 ถ งช นม ธยมศ กษาป ท 3 ต องอ านคล องเข ยนคล อง ข อม ลพ นฐาน ผลการประเม นความสามารถในการอ านของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ตารางท ๑.12 ผลการประเม นความสามารถในการอ านของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท ระถมศ กษาป ท 1 ถ ง ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ร อยละของน กเร ยนท ผ านเกณฑ ช น ป การศ กษา 2554 ป การศ กษา 2555 ป การศ กษา 2556 ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท สพป. ราชบ ร เขต ด านโอกาสทางการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ดาเน นการเกณฑ เด กเข าเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2557 และจ ดสรรโอกาสให เด กท จบช นประถมศ กษาป ท 6 เร ยนต อช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2557 ให เป นไปตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 มาตรา 17 ท กาหนดว า ให ม การศ กษาภาคบ งค บจานวนเก าป โดยให เด กซ งม อาย ย างเข าป ท เจ ด เข าเร ยนในสถานศ กษาข นพ นฐานจนอาย ย างเข าป ท ส บหก โดยสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได ทาการสารวจสามะโนประชากรว ยเร ยนท เก ดป พ.ศ.2549 เพ อแจ งให ผ ปกครอง ส งเด กเข าเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2557 ผลการดาเน นการสามารถต ดตามให ผ ปกครองส งเด กเข าเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2557 ครบ 100% นอกจากน ย งได ด าเน นการให น กเร ยนท เร ยนจบช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2556 เข าเร ยนช วงช น ม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 ได ร อยละ 100 โดยม เด กเร ยนต อท กคน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ม มาตรการส งเสร มสน บสน นให น กเร ยนได ร บการศ กษาจนจบการศ กษาภาคบ งค บ หากน กเร ยนม ป ญหาท ไม สามารถเร ยนใน ระบบได สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได ม ระบบการส งต อให ไปเข าร บการศ กษานอกระบบ โดยประสาน ความร วมม อระหว างสาน กงานเขตพ นท ก บศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

19 11 3. ด านประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ 3.1 ผลการดาเน นงาน เพ อร บการประเม นจากสาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ได บ รณาการทฤษฎ หล กการและแนวค ดผสมผสาน ก บเทคน คว ธ การ และพ ฒนาเป นร ปแบบการสร างความเข มแข งระบบการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา โดยใช แนวค ดและทฤษฎ พ นฐาน ๓ กล มแนวค ด ได แก ๑) Coopworking : TPS (Coopworking : ThinkPairShare) ๒) กระบวนการว เคราะห บร บทของสถานศ กษา (SWOT Analysis) และ ๓) วงจรการบร หารงานเช งระบบ (PDCA) ซ งเป น เทคน ค/กระบวนการร ปแบบหน งท ทาให เก ดความร วมม อในการร วมค ด ร วมทา ร วมแบ งป นข อม ล เป นก จกรรมท สามารถนาไป ส การปฏ บ ต ท เป นร ปธรรม เน องจากท กคนได ม ส วนร วมในการกาหนดป ญหา ร วมกาหนดแนวทางในการพ ฒนาและร วม ประเม นผลการทางานเพ อปร บปร งและพ ฒนา ก อให เก ดพล งในการพ ฒนาค ณภาพการสร างความเข มแข งระบบการประก นค ณภาพ ภายในของสถานศ กษาตามบร บทของแต ละสถานศ กษา ร ปแบบการสร างความเข มแข งระบบการประก นค ณภาพภายในของ สถานศ กษาส งผลต อการยกระด บค ณภาพการศ กษา ด งน ๑) ช วยให สถานศ กษาสามารถบร หารจ ดการได อย างเป นระบบ สามารถกาก บ ต ดตามการดาเน นงานได ในท ก ข นตอน สถานศ กษาม ความกระต อร อร นในการร วมกระบวนการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษามากข น ๒) การวางแผนแบบม ส วนร วมเป นการเป ดโอกาสให ผ บร หารสถานศ กษา และคณะคร ม บทบาทในการร วมค ด กาหนดแนวทางการพ ฒนา และจ ดสรรทร พยากร การม ส วนร วมในก จกรรม และเสร มสร างความเข าใจซ งก นและก น เป นการรวมพล งเช งสร างสรรค ๓) ผ บร หารสถานศ กษาและคณะคร ม ความร ส กเป นเจ าของท งก จกรรม โครงการ ผลของการพ ฒนา และ ความเป นเจ าของสถานศ กษา ทาให เก ดความม พล ง ร ถ งศ กยภาพในการพ งตนเอง และม งม นให ถ งจ ดหมาย ๔) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ม นว ตกรรมการสร างความเข มแข งระบบการประก น ค ณภาพภายในของสถานศ กษาท ม ค ณภาพ และได ดาเน นการมาต งแต ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๒๕๕7 ๕) สถานศ กษาในส งก ดม ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาอย ในระด บค ณภาพด ข นไป ร อยละ ๑๐๐ ๖) สถานศ กษาในส งก ดท กแห งได ร บการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา โดยต นส งก ด และผ านเกณฑ การ ประเม นค ณภาพภายในตามมาตรฐานการศ กษาปฐมว ยและการศ กษาข นพ นฐาน ร อยละ 10๐ ๗) สถานศ กษาท ประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๒๕๕7 จากสาน กงานร บรองมาตรฐาน และประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) ระด บการศ กษาปฐมว ย จานวน 132 แห ง ได ร บการร บรอง จานวน 130 แห ง ร อยละ ไม ได ร บการร บรอง จานวน 2 แห ง ร อยละ 1.52 ระด บการศ กษาข นพ นฐาน เข าร บการร บรองจาก สาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) จานวน 140 แห ง ได ร บการร บรอง จานวน 117 แห ง ร อยละ ไม ได ร บการร บรอง จานวน 23 แห ง ร อยละ ตารางท ๑.13 สร ปผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสามของสถานศ กษาท ร บการประเม น ป งบประมาณ ระด บการศ กษาปฐมว ย สถานศ กษาของร ฐ 132 แห ง ระด บค ณภาพ จานวน (แห ง) ร อยละ การร บรอง มาตรฐาน จานวน (แห ง) ร อยละ ด มาก ร บรอง ด ไม ร บรอง พอใช 0 0 ต องปร บปร ง 0 0 ต องปร บปร งเร งด วน 0 0

20 ตารางท ๑.14 สร ปผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสามของสถานศ กษาท ร บการประเม น ป งบประมาณ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน สถานศ กษาของร ฐ 140 แห ง ระด บค ณภาพ จานวน (แห ง) ร อยละ การร บรอง มาตรฐาน จานวน (แห ง) ร อยละ ด มาก ร บรอง ด ไม ร บรอง พอใช ต องปร บปร ง 0 0 ต องปร บปร งเร งด วน การบร หารจ ดการโรงเร ยนขนาดเล ก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ด าเน นงานเพ อให การบร หารจ ดการเร ยนการ สอนในโรงเร ยนขนาดเล กเก ดประส ทธ ภาพ สามารถแก ป ญหาคร ไม ครบช น และยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดยใช ร ปแบบการบร หารจ ดการเร ยนร แบบ สองประสานสามประสาน ค อ การเคล อนย ายน กเร ยนโรงเร ยนขนาดเล กไป เร ยนรวมในโรงเร ยนขนาดเล กด วยก น และโรงเร ยนพ โรงเร ยนพ โรงเร ยนน อง โรงเร ยนน อง เป นการเคล อนย ายน กเร ยนในโรงเร ยนขนาดเล ก ไปเร ยนรวมในโรงเร ยนท ม ขนาดใหญ กว า จากการประเม นค ณภาพการศ กษาระด บชาต (ONet) ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนขนาดเล กใช ร ปแบบการบร หารจ ดการเร ยนด งกล าว ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข นท กโรงเร ยน และจากการ สารวจความค ดเห นของผ ปกครอง ปรากฏว าผ ปกครองม ความพ งพอใจและเห นถ งประโยชน ท น กเร ยนได ร บ ๓.๓ หล กธรรมาภ บาลก บการบร หารสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช หล กธรรมาภ บาลในการบร หารจ ดการ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ๑๐ องค ประกอบ ค อ ประส ทธ ผล (Effactiveness)/ว ส ยท ศน เช งย ทธศาสตร, ประส ทธ ภาพ (Efficiency)/ความค มค า, การตอบสนอง (Responsiveness)/ค ณค า, ภาระร บผ ดชอบ (Accountoility), ความโปร งใส (Transparency), การม ส วนร วม (Participation), การกระจายอ านาจ (Decentralization), น ต ธรรม (Ruleof law), ความเสมอภาค/เท ยงธรรม (Equity) และการม งเน นฉ นทามต (Consensus Oriented) ในท กกล มงาน เพ อสร างความตระหน กให บ คลากรได ทางานในเช งกระบวนระบบ ร จ ก การท างานเป นท ม เป ดโอกาสให ท กคนม ส วนร วมในก จกรรมและงานต างๆ ท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ จ ดข น ให ความส าค ญก บความค ดของบ คลากรท กคน ท กความค ดม ค ณค า ท าให การ ปฏ บ ต งานของบ คลากรเปล ยนแปลงไปจากเด มท ม กทางานตามค าส ง ตามหน าท หร อท างานเพ อให เสร จส นไปว นๆ มา เป นการทางานท เป นกระบวนระบบ เปล ยนท ศนคต จากการท างานท ท าเฉพาะงานในหน าท เป นงานหร อก จกรรมของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเป นหน าท ของท กคนท ต องร วมก นให เป าหมายขององค กรบรรล ว ตถ ประสงค ซ งผล ด งกล าวท าให หลายโครงการ/งาน/ก จกรรม ประสบผลส าเร จอย างน าภาคภ ม ใจ เช น โครงการธรรมน ญส ขภาวะ โรงเร ยน, ห องสม ดแห งความค ด, การพ ฒนาบ คลากรน กจ ดการเร ยนร คร ม ออาช พกล มสาระภาษาอ งกฤษ,คณ ตศาสตร, พ ฒนาผ นาการเปล ยนแปลงเพ อพ ฒนายกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนของผ บร หารโรงเร ยนในส งก ดสาน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒, ศ นย อ านวยการยกระด บผลส มฤทธ ทางการศ กษาส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒, ธรรมาภ บาลส เขตพ นท การศ กษาส จร ต เป นต น ท งม ผลให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ได ร บค ดเล อกเป นเขตพ นท การศ กษาน าร องการปฏ ร ปการศ กษา ๑ ใน ๒๐ เขต พ นท การศ กษาของประเทศ

21 13 4. ด านการบร หารอ ตรากาล งคร ในป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ม อ ตรากาล งในภาพรวม เก นเกณฑ 36 อ ตรา ค ดเป นร อยละ 2.24 โรงเร ยนท อ ตรากาล งต ากว าเกณฑ 34 โรงเร ยน 43 อ ตรา โรงเร ยนท ม อ ตรากาล งเก นเกณฑ 68 โรงเร ยน 122 อ ตรา และโรงเร ยนท ม อ ตรากาล งพอด เกณฑ 50 โรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 บร หารจ ดการด านอ ตราก าล ง โดยจ ดท าแผน ตามความต องการของคร และใช มาตรการในการบร หารอ ตรากาล งคร ส งผลสาเร จ ในการบร หารอ ตรากาล ง ด งน 1. การเกล ยอ ตราก าล งข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาในสถานศ กษา สามารถดาเน นการเกล ย อ ตรากาล งจากโรงเร ยนท ม อ ตรากาล งเก นเกณฑ ท ก.ค.ศ.กาหนด ไปกาหนดในโรงเร ยนท ม อ ตรากาล งต ากว าเกณฑ 2. ปร บปร งการกาหนดต าแหน ง โดยการปร บปร งการกาหนดตาแหน งสายงานบร หารสถานศ กษาท ว าง และเก นเกณฑ ไม สามารถกาหนดเป นตาแหน งสายงานบร หารสถานศ กษาได ให ปร บปร งการกาหนดตาแหน งผ คร ผ สอน จานวน 2 อ ตรา 3. บรรจ ข าราชการคร ตาแหน งคร ผ ช วย ตามสาชาว ชาเอกท โรงเร ยนต องการ ในป 2557 สามารถบรรจ ได 37 อ ตรา 4. การพ จารณาการย าย โดยการพ จารณาตามว ชาเอกท โรงเร ยนต องการ 61 อ ตรา จากจานวนผ ได ร บ การพ จารณาย าย 76 ราย ค ดเป นร อยละ จานวน 54 โรงเร ยน ป ญหา/อ ปสรรคในการด าเน นงาน เช น การเกล ยอ ตราก าล งคร ท าได น อย เน องจากกรณ ท ม คนครองต อง เป นไปด วยความสม ครใจ จะดาเน นการเกล ยได ในกรณ ท คร ส งคาร องขอย ายประจ าป และอ ตราก าล งคร กรณ ต าแหน ง ว างค อนข างทาได น อย เน องจากอ ตรว างในโรงเร ยนท ม อ ตรากาล งต ากว าเกณฑ ม น อย ส วนการเกษ ยณอาย ราชการของ ข าราชการคร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จะจ ดสรรอ ตราค นให ในป งบประมาณถ ดไป ท าให โรงเร ยน ขาดแคลนอ ตรากาล งเป นอย างมาก

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน

กระบวนการฝ กอบรมส มมนา- การเตร ยมการก อนการฝ กอบรม โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ส มมนา- การเตร ยมการก อนการ โครงการ ฟอร ม 1.1 ฟอร มกาหนดค ามาตรฐานการปฏ บ ต งาน ผ ร บผ ดชอบ ข นตอนการปฏ บ ต งาน มาตรฐานค ณภาพงาน ค ามาตรฐาน หล กฐาน การจ ดเตร ยมสถานท และอาคารโรงงาน การเตร ยมการด าน การตลาด

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ

ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ ค ม อการบร หารจ ดการหล กส ตรการผล ตคร อย างม ประส ทธ ภาพ ดร.พรศร ฉ มแก ผ อา นวยการส าน กมาตรฐานว ชาช พ สาระความร และ ประสบการณ ว ชาช พของผ ประกอบ ว ชาช พ และประสบการณ วช าช พของผ ประกอบว ชาช พคร ผ บร หาร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา

สำรบ ญแผนภ ม หน า - ตารางท 31 จานวนประชากรแยกรายอาย จ งหว ดอานาจเจร ญ 92 ภาคผนวก 93 คณะผ จ ดทา คำนำ ข อม ลสารสนเทศทางการศ กษาป การศ กษา 2557 ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 29 ฉบ บน เป นข อม ลสารสนเทศทาง การศ กษาข นพ นฐานฉบ บภาพรวมของสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ป การศ กษา 2557 ซ งได จากการดาเน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร

--------------------------------------------------------------------------------------------------- หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร ประกาศร บสม ครงาน หน วยเคล อนท เพ อความปลอดภ ยด านอาหาร สาน กอาหาร ห อง 420 ช น 4 สาน กงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณส ข 88/24 ถ.ต วานนท อ.เม อง จ.นนทบ ร 11000 โทรศ พท : 0-2590-7252, 0-2590-7026

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ

ประโยชน ท คาดว าจะได ร บ - ๑ - ช อโครงการ จ ดระบบงานด านธ รการของ กวก.ศวก.พร. เจ าของโครงการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ (กวก.ศวก.พร.) ผ ร บผ ดชอบ กองบ งค บการ กองว ทยาการ ศ นย ว ทยาการ กรมแพทย ทหารเร อ หล กการและเหต

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง

ช อต าแหน งในสายงานและระด บต าแหน ง 4-1-001 มาตรฐานก าหนดต าแหน ง สายงาน ปฏ บ ต งานธ รการ ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งต าแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานธ รการและงานสารบรรณ ซ งม ล กษณะงาน ท ปฏ บ ต เก ยวก บการร าง โต ตอบ บ นท ก ย อเร อง ตรวจทานหน

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ...

โดย ... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง... โรงเร ยน... อ าเภอ... จ งหว ด... สพป./สพม./สศศ... แบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน เพ อใช ประกอบการประเม นต วช ว ด และคะแนนการประเม น ภาค ค ความเหมาะสมก บต าแหน ง ส าหร บค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารงต าแหน งศ กษาน เทศก โดย... ป จจ บ นด ารงต าแหน ง...

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2550 จ าแนกตามกระบวนการตามกรอบแนวทางการจ ดการความร ท ส าน กงาน ก.พ.ร.ก าหนด กระบวนการจ ดการความร (Knowledge Management process) 1.การบ งช ความร บ งช ความร ท จ าเป

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559

แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 1 แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555 2559 ************************* คานา (Introduction) แผนพ ฒนาส นน บาตสหกรณ แห งประเทศไทย ฉบ บท 5 พ.ศ. 2555-2559 เป นแผน ท ม ความจาเป นต อการพ ฒนาองค

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus)

อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย. ประมวลรายว ชา (course syllabus) 1 อ สลามว ทยาล ยแห งประเทศไทย ประมวลรายว ชา (course syllabus) ว ชา คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ ง 347 จานวน 1.0 หน วยก ต ( คาบ/ส ปดาห ) ระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 กล มสาระการงานอาช พและเทคโนโลย

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information