ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

Size: px
Start display at page:

Download "ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2"

Transcription

1

2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด าเน นงานและข บเคล อนการบร หารจ ดการศ กษาท เช อมโยงสอดคล องก บนโยบายของร ฐบาล และสอดร บ ก บนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดยม สาระส าค ญ ประกอบด วย สภาพการจ ดการศ กษา ข อม ลท วไป ว ส ยท ศน เป าประสงค ย ทธศาสตร จ ดเน น มาตรการ กลย ทธ ผลผล ต โครงการ ก จกรรรม วงเง น งบประมาณ โดยม งเน นการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา การขยายโอกาสทางการศ กษา และประส ทธ ภาพการบร หาร จ ดการศ กษาข นพ นฐาน การด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การฉบ บน จะบรรล ตามเป าหมาย และต วช ว ดความส าเร จท ก าหนดไว ต อง ได ร บความร วมม อเป นอย างด ย งจากบ คลากรท กกล ม/หน วย สถานศ กษา และการสน บสน นจากท กภาคส วนใน การประช มเช งปฏ บ ต การ การระดมความค ดและการเสนอแนะข อม ลด านการศ กษา ท าให สามารถข บเคล อนและ ผล กด นการด าเน นงานต าง ๆ ให ส าเร จ โดยม งส เป าหมายส ดท าย ค อ การพ ฒนาให น กเร ยนได ร บโอกาสทางการศ กษา อย างท วถ งและม ค ณภาพอย างเท าเท ยมก น แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ฉบ บน เก ดจากการระดมความค ดการม ส วนร วมของ ท กกล มงาน และบ คลากรท กคนภายใต การให ค าแนะน าของผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 คาดหว งว าแผนปฏ บ ต การฉบ บน จะน าไปส การพ ฒนาการศ กษาของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาอย างเป น ร ปธรรมย งข น ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

3 สารบ ญ ค าน า หน า ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษาของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 1. สภาพท วไป 1 2. โครงสร างการบร หารงาน 2 3. ข อม ลพ นฐานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ 4 4. ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน แผนพ ฒนาเศรษฐก จและส งคมแห งชาต ฉบ บท ส บเอ ด พ.ศ. ๒๕๕๕ ๒๕๕๙ สาระส าค ญท เก ยวข องก บการศ กษาข นพ นฐาน 14 ย ทธศาสตร การพ ฒนาประเทศ 15 ย ทธศาสตร การพ ฒนาคนส ส งคมแห งการเร ยนร ตลอดช ว ตอย างย งย น 15 นโยบายกระทรวงศ กษา 17 5 นโยบายท วไป 17 7 นโยบายเฉพาะ (ด าเน นการให เห นผลใน 1 ป ) นโยบายเร งด วน (ด าเน นการให เห นผลใน 3 เด อน) 20 การข บเคล อนและก าก บด แลการปฏ บ ต ตามนโยบาย 23 นโยบายส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 23 จ ดเน น 28 นโยบายส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 30 ส วนท 3 รายละเอ ยดแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ล าด บโครงการตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ รายละเอ ยดโครงการประจ าป งบประมาณ พ.ศ รายละเอ ยดโครงการ/ก จกรรม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ การบร หารจ ดการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 44 จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ 46 การประช มผ บร หารการศ กษา ผ บร หารสถานศ กษา และบ คลากรทางการศ กษา 49 สพป.ราชบ ร เขต ๒ ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท อบรมพ ฒนาผ น าการเปล ยนแปลงเพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนฯ 54 สถานศ กษาส ขาว ปลอดยาเสพต ดและอบายม ข 57 อบรมปฏ บ ต การจ ดท าแผนความต องการงบประมาณ งบลงท นฯ 60 เสร มสร างประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของกพท.ราชบ ร เขต ๒ 62 ยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน 14 เคร อข าย 64 ประช มคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศการศ กษา 66 ประช มข บเคล อนนโยบายการบร หารจ ดการศ กษา ของสพป.ราชบ ร เขต ๒ 69 ก

4 สารบ ญ หน า การประช มปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาคล งข อสอบ (ระบบอ เล กทรอน กส ) 71 พ ฒนาเจ าหน าท ตรวจสอบภายใน สพป.ราชบ ร เขต ๒ 73 พล กโฉมโรงเร ยนใน 1 ป ด วย BBL SCHOOL RATCHABURI MODEL 75 ปร บปร งพ ฒนาส าน กงาน 78 การบร หารงบประมาณประจ าป 80 ศ นย อ านวยการยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน สพป.ราชบ ร เขต ๒ 83 อบรมปฏ บ ต การพ ฒนาคร ผ สอนส น กจ ดการความร (กล มสาระการเร ยนร ภาษาไทย) 86 การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยมเพ อเฉล มพระเก ยรต ฯ 87 ภาษาอาเซ ยนเพ อการส อสาร 90 การประช มผ อ านวยการโรงเร ยนเอกชน 92 พ ฒนาระบบการว ดและประเม นผลการศ กษา 94 ประช มปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาผลงานทางว ชาการ 98 ส งเสร มเคร อข ายสถานศ กษาพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษาฯ 101 การพ ฒนาบ คลากรน กจ ดการเร ยนร คร ม ออาช พกล มสาระการเร ยนร ภาษาอ งกฤษ 105 พ ฒนาการน เทศ ต ดตามและประเม นผลการบร หารจ ดการศ กษาฯ 109 อบรมพ ฒนาหล กส ตร"7 อ ปน ส ยส าหร บน กการศ กษา" ป งบประมาณ อบรมปฏ บ ต การน กจ ดการความร คร ๕ กล มสาระ 114 เสร มสร างศ กยภาพงานด านประชาส มพ นธ สพป.ราชบ ร เขต ๒ 119 บร หารจ ดการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา เพ อยกระด บค ณภาพมาตรฐานการศ กษา 121 ต ดตามประเม นผลและการรายงานการบร หารจ ดการโครงการส การปฏ บ ต 126 สถานศ กษาแห งความด ราชบ ร เท ดไท องค ราช น 129 อบรมส งเสร มการร กษาว น ยและความโปร งใสของการปฏ บ ต งานการเง นฯ 132 ตรวจสอบและประเม นผลการด าเน นงานการบร หารจ ดการงบประมาณฯ 135 อบรมปฏ บ ต การระบบควบค มภายใน 138 ยกผลส มฤทธ ทางการเร ยนกล มสาระการเร ยนร ว ทยาศาสตร สพป.ราชบ ร เขต ๒ 140 พ ฒนาแหล งเร ยนร ส ค ณภาพโรงเร ยนในฝ น 143 การแนะแนวเพ อการอาช พ 145 ส งเสร มสน บสน นเศรษฐก จพอเพ ยง 147 เสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ในสถานศ กษา ป ๒๕๕๘ 150 น กธ รก จน อยม ค ณธรรม น าส อาช วะบ าบ ด 154 ก จกรรมว นส าค ญของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา 157 โครงการนโยบายเร งด วนของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ธรรมมน ญส ขภาวะโรงเร ยน 162 ข

5 สารบ ญ หน า น เทศและพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในโรงเร ยนขนาดเล ก 164 อบรมปฏ บ ต การระบบสารสนเทศสถานศ กษาเอกชนและการบร หารจ ดการเง นอ ดหน น 166 อบรมปฏ บ ต การหล กส ตร"ผ ด าเน นการค ดกรองคนพ การทางการศ กษา"โรงเร ยนเอกชน 168 การประช มปฏ บ ต การเพ อพ ฒนาคร และบ คลากรด านระบบสารสนเทศฯ 170 พ ฒนาสพป.ราชบ ร เขต ๒ ส ความเป นเล ศ 172 การพ ฒนาการสอนปฐมว ยด วยห วใจ BBL 175 ก ฬาส มพ นธ สร างสรรค ส ขภาวะ สพป.ราชบ ร เขต ๒ 177 ส มมนาทางว ชาการ ๓ องค คณะบ คคลในการบร หารงานเขตพ นท 179 การประช มส ญจร อ.ก.ค.ศ.เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ 182 พ ฒนาการอ านเพ อศ กยภาพน กเร ยนส งก ดสพป.ราชบ ร เขต ๒ 184 ส งเสร มพ ฒนาโรงเร ยนและเคร อข ายในการขยายโอกาสทางการศ กษาฯ 186 Symposium โรงเร ยนจ ดการเร ยนร วม 188 การค ดเล อกบ คคลเพ อบรรจ และแต งต งเข าร บราชการ เป นข าราชการคร ฯ 191 การค ดเล อกข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาเพ อบรรจ และแต งต งให ด ารง 193 ต าแหน งศ กษาน เทศก ข บเคล อนการจ ดการเร ยนการสอนประว ต ศาสตร และหน าท พลเม องตามนโยบายฯ 195 ส วนท 4 การบร หารแผนส การปฏ บ ต กระบวนการข บเคล อนนโยบายส การปฏ บ ต 199 เง อนไขความส าเร จ 1๙9 ปฏ ท นการบร หารแผนส การปฏ บ ต 200 ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 201 รายละเอ ยดการเร ยงล าด บโครงการ 202 ภาคผนวก ค าส ง 204 คณะผ จ ดท า ค

6 สารบ ญตาราง หน า ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษาของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 3. ข อม ลพ นฐานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ตารางท 1.1 จ านวนสถานศ กษาจ าแนกตามส งก ด 4 ตารางท 1.2 จ านวนสถานศ กษาจ าแนกตามอ าเภอ 4 ตารางท 1.3 จ านวนสถานศ กษาจ าแนกตามขนาดสถานศ กษา(ร ฐบาล) 4 ตารางท 1.4 ข อม ลสถานศ กษาจ าแนกตามระด บช นท เป ดสอน 4 ตารางท 1.5 ข อม ลน กเร ยนจ าแนกตามระด บช นท เป ดสอน 5 ตารางท 1.6 กล มโรงเร ยนเคร อข าย 5 ตารางท 1.7 ข อม ลบ คลากรส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ 6 ตารางท 1.8 จ านวนข าราชการคร และบ คลากรตามโครงสร างท ปฏ บ ต งาน 6 ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ 4. ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ.2557 ตารางท 1.9 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละการประเม นค ณภาพการศ กษาจากการสอบ 7 ONet ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2555 ก บ ป การศ กษา 2556 ตารางท 1.10 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละการประเม นค ณภาพการศ กษาจากการสอบ 8 ONet ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2555 ก บ ป การศ กษา 2556 ตารางท 1.11 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท การศ กษา(สพป.ราชบ ร เขต ๒ 9 ก บระด บประเทศ(สพฐ.)ฯ ตารางท 1.12 ผลการประเม นความสามารถในการอ านของน กเร ยนระด บ 10 ช นป. 1 ช นม. 3 ป การศ กษา ตารางท 1.13 สร ปผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสามของสถานศ กษาท ร บการประเม น ป งบประมาณ ระด บการศ กษาปฐมว ย 11 ตารางท 1.14 สร ปผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสามของสถานศ กษาท ร บการประเม น ป งบประมาณ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน 12 ส วนท 2 ท ศทางการพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐาน จ ดเน นของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 2.1 จ ดเน นท 1 ด านการพ ฒนาผ เร ยน 31 ตารางท 2.2 จ ดเน นท 2 ด านคร และบ คลากรทางการศ กษา 34 ตารางท 2.3 จ ดเน นท 2 ด านการบร หารจ ดการ 36 ส วนท 3 รายละเอ ยดแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2558 สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 3.1 กรอบวงเง นงบประมาณท ได ร บจ ดสรร 38 ตารางท 3.2 ล าด บโครงการตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ ตารางท 3.3 รายละเอ ยดโครงการ/ก จกรรม ป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 4 การบร หารแผนส การปฏ บ ต ตารางท 4.1 ปฏ ท นการบร หารแผนส การปฏ บ ต 200 ตารางท 4.2 ปฏ ท นการปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ พ.ศ ง

7 สารบ ญแผนภ ม หน า ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษาของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 2. โครงสร างการบร หารงาน แผนภ ม ท 1.1 โครงการการบร หารงานส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 2 แผนภ ม ท 1.2 โครงการการบร หารงานภายในส าน กงานนเขตพ นท การศ กษาฯ 3 4. ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนภ ม ท 1.3 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละการประเม นค ณภาพการศ กษาจากการสอบ 7 ONet ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2555 ก บ ป การศ กษา 2556 แผนภ ม ท 1.4 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละการประเม นค ณภาพการศ กษาจากการสอบ 8 ONet ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2555 ก บ ป การศ กษา 2556 แผนภ ม ท 1.5 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท การศ กษา(สพป.ราชบ ร เขต ๒) 9 ก บระด บประเทศ(สพฐ.)ฯ จ

8 ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา

9 ส วนท ๑ สภาพการจ ดการศ กษา 1. สภาพท วไป สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ต งอย เลขท 56 หม ท 4 ตาบลบ านเล อก อาเภอโพธาราม จ งหว ดราชบ ร ด แลร บผ ดชอบการจ ดการศ กษาภาคบ งค บของร ฐ และส งเสร มสน บสน นการจ ดการ ศ กษาสถานศ กษาเอกชน รวมท งการจ ดการศ กษาสถานศ กษาส งก ดอ น ในเขตอาเภอเม องบ านโป ง อาเภอโพธาราม อาเภอดาเน นสะดวก และอาเภอบางแพ อานาจหน าท ของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ 1. จ ดทานโยบาย แผนพ ฒนาและมาตรฐานการศ กษาของเขตพ นท การศ กษาให สอดคล องก บนโยบาย มาตรฐานการศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐานและความต องการของท องถ น 2. ว เคราะห การจ ดต งงบประมาณเง นอ ดหน นท วไปของสถานศ กษาและหน วยงานในเขตพ นท การศ กษา และ แจ งจ ดสรรงบประมาณท ได ร บให หน วยงานข างต นร บทราบ รวมท งกาก บ ตรวจสอบ ต ดตามการใช จ ายงบประมาณ ของหน วยงานด งกล าว 3. ประสาน ส งเสร ม สน บสน น และพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 4. กาก บ ด แล ต ดตาม และประเม นผลสถานศ กษาข นพ นฐานและในเขตพ นท การศ กษา 5. ศ กษา ว เคราะห ว จ ย และรวบรวมข อม ลสารสนเทศด านการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 6. ประสานการระดมทร พยากรด านต าง ๆ รวมท งทร พยากรบ คคล เพ อส งเสร มสน บสน นการจ ดและพ ฒนา การศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 7. จ ดระบบการประก นค ณภาพการศ กษา และประเม นผลสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 8. ประสาน ส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาของเอกชน องค กรปกครองส วนท องถ น รวมท งบ คคล องค กรช มชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการ และสถาบ นอ นท จ ดร ปแบบท หลากหลายในเขตพ นท การศ กษา 9. ดาเน นการและประสาน ส งเสร ม สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 10. ประสาน ส งเสร มการดาเน นงานของคณะอน กรรมการและคณะท างานด านการศ กษา 11. ประสานการปฏ บ ต ราชการท วไปก บองค กรหร อหน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐ เอกชน และองค กรปกครอง ส วนท องถ นในฐานะส าน กงานผ แทนกระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษา 12. ปฏ บ ต หน าท อ นเก ยวก บก จการภายในเขตพ นท การศ กษาท ม ได ระบ ให เป นหน าท ของหน วยงานใด โดยเฉพาะหร อปฏ บ ต งานอ นท ได ร บมอบหมาย

10 2. โครงสร างการบร หารงาน แผนภ ม ท 1.1 โครงการการบร หารงานสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 คณะกรรมการเขตพ นท การศ กษา สาน กงาน อ.ก.ค.ศ.เขตพ นท การศ กษา เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา ราชบ ร เขต ๒ คณะกรรมการต ดตาม คณะกรรมการค ร สภาเขตพ นท การศ กษา รค ร สภาเขตพ นท การศ กษา ตรวจสอบประเม นผลและ น เทศการศ กษา หน วยตรวจสอบภายใน 2 กล มอานวยการ งานสารบรรณ งานช วยอานวยการ งานอาคารสถานท และส งแวดล อม งานยานพาหนะ งานการจ ดระบบ บร หาร งานการประสาน งานเล อกต งและสรร หากรรมการและ อน กรรมการ งานประชาส มพ นธ งานสว สด การสว สด ภาพคร และบ คลากร ฯลฯ กล มบร หารงาน การเง นและส นทร พย กล มบร หาร งานบ คคล งานธ รการ งานวางแผนอ ตรากาล ง และกาหนดตาแหน ง งานสรรหาและบรรจ แต งต ง งานบาเหน จความชอบ และทะเบ ยนประว ต งานพ ฒนาบ คลากร งานว น ยและน ต การ งานเลขาฯ อ.ก.ค.ศ. เขตพ นท การศ กษา ฯลฯ กล มส งเสร ม สถานศ กษาเอกชน กล มนโยบาย และแผน งานธ รการ งานนโยบายและแผน งานว เคราะห งบประมาณ งานต ดตาม ประเม นผลฯ งานข อม ล สารสนเทศ งานเลขาน การ คณะกรรมการเขต พ นท การศ กษา ฯลฯ กล มส งเสร ม การจ ดการศ กษา การจ ดการศ กษาใน ระบบและตามอ ธยาศ ย งานส งเสร ม สน บสน น การจ ดการศ กษาของ บ คคล ครอบคร ว ช มชน องค กร สถาบ นศาสนา ฯ งานประสานและส งเสร ม อปท. /สาหร บเด กพ การ ผ ด อยโอกาสและผ ม ความสามารถพ เศษ งานก จการน กเร ยน งานระดมทร พยากรเพ อ การศ กษา ก จการพ เศษ งานยาเสพต ด ค มครอง ความประพฤต ระบบด แล ช วยเหล อน กเร ยน งานว เทศส มพ นธ งานศาสนาและว ฒนธรรม ฯลฯ กล มน เทศต ดตามและประเม นผล งานประสาน ส งเสร ม สน บสน นและ พ ฒนาหล กส ตรการศ กษา งานศ กษา ว เคราะห ว จ ยเพ อพ ฒนา หล กส ตรการสอนและกระบวนการ เร ยนร งานว จ ย พ ฒนา ส งเสร ม ต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลเก ยวก บการ ว ดและประเม นผลฯ งานว จ ย พ ฒนา ส งเสร ม มาตรฐาน การศ กษาและการประก นค ณภาพ การศ กษา ประเม น ต ดตาม และ ตรวจสอบค ณภาพการศ กษา งานน เทศ ต ดตาม และประเม นผลฯ งานศ กษาว เคราะห ว จ ย พ ฒนา ส งเสร มและพ ฒนาส อนว ตกรรมและ เทคโนโลย ทางการศ กษา งานเลขาฯ ก.ต.ป.น. ฯลฯ การเง นและบ ญช งานพ สด งานบร หารส นทร พย ฯลฯ งานธ รการ งานเปล ยน สถานศ กษาเอกชน งานพ ฒนาค ณภาพ สถานศ กษาเอกชน งานบร หารงาน บ คคล งานส งเสร มข อม ล และสารสนเทศ ฯลฯ สถานศ กษา คณะกรรมการ สถานศ กษา ข นพ นฐาน กล มงานเทคโนโลย สารสนเทศและ การส อสาร งานอ นเทอร เน ต งานอ นทราเน ต งานการให บร การ งานนว ตกรรมและ เทคโนโลย ฯลฯ

11 3 แผนภ ม ท 1.2 โครงการการบร หารงานภายในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ผ อ านวยการ หน วยตรวจสอบภายใน รองผ อ านวยการ รองผ อ านวยการ รองผ อ านวยการ รองผ อ านวยการ ว ชาการ ว ชาการ บ คคล ท วไป การเง น กล มน เทศ ต ดตามฯ กล มส งเสร ม เอกชน กล มอ านวยการ กล มบร หาร งานบ คคล กล มบร หารงาน การเง นฯ กล มส งเสร ม การจ ดการ กล มนโยบาย และแผน งานประสาน ส งเสร ม สน บสน นและพ ฒนา หล กส ตรการศ กษา ข นพ นฐาน งานศ กษา ว เคราะห เพ อพ ฒนาหล กส ตร การสอนและ กระบวนการเร ยนร งานมาตรฐานการศ กษา และประก นค ณภาพ การศ กษา งานว จ ยพ ฒนาเก ยวก บ การว ดและ ประเม นผลฯ งานส งเสร มและพ ฒนา ส อนว ตกรรมและ เทคโนโลย ทางการ ศ กษา งานน เทศต ดตามและ ประเม นผลการ จ ดการศ กษา งานเลขาน การ กตปน. งานท ปฏ บ ต ร วมก บ หร อสน บสน นการ การปฏ บ ต งานของ หน วยงานอ น งานสารบรรณ งานอ านวยการ งานอาคาร สถานท และ ส งแวดล อม งานยานพาหนะ งานจ ดระบบ บร หาร ส าน กงาน งาน ประสานงาน งานเล อกและ สรรหา กรรมการและ อน กรรมการ งาน ประชาส มพ นธ งานสว สด การ สว สด ภาพคร และบ คลากร ทางการศ กษา งานธ รการ งานข อม ล สารสนเทศ งานนโยบาย และแผน งานว เคราะห งบประมาณ งานต ดตาม ประเม นและ รายงานผล งานเลขา น การ คณะ กรรมการ เขตพ นท การศ กษา งานส งเสร ม การศ กษาใน และนอก ระบบ /ตาม อ ธยาศ ย งานจ ดการ ศ กษา ข นพ นฐาน งานประสาน ส งเสร มองค กรปกครอง ส วนท องถ น งานจ ดการ ศ กษาเด ก ไม ปกต งานก จกรรม น กเร ยน งานระดม ทร พยากรฯ งานโครงการ พระราชด าร งานป องก น ยาเสพต ด งานว เทศ ส มพ นธ งานส งเสร ม แหล งการ งานธ รการ งานวางแผน อ ตราก าล ง และก าหนด ต าแหน ง งานสรรหา และบรรจ แต งต ง งานบ าเหน จ ความชอบ และทะเบ ยน ประว ต งานพ ฒนา บ คลากร งานว น ยและ น ต การ งาน เลขาน การ อ.ก.ค.ศ. งานบร หาร การเง น งานบร หาร งานบ ญช งานบร หาร งานพ สด งานบร หาร งาน ส นทร พย งานให ค า ปร กษา สถานศ กษาฯ งานปฏ บ ต งาน ร วมก บหร อ สน บสน น หน วยงาน อ นท เก ยวข อง งานเปล ยน แปลงสถาน ศ กษา งานพ ฒนา ค ณภาพ สถานศ กษา เอกชน งานอ ดหน น กองท น สว สด การ งานส งเสร ม ข อม ลและ สารสนเทศ งานธ รการ ท วไป กล มงานเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร งานข อม ลการใช อ นทราเน ตและ อ นเตอร เนต งานต ดต ง พ ฒนา และด แลระบบ งานซ อมบ าร ง และด แลร กษาฯ งานบร การและ สน บสน นการใช เคร อข ายICT

12 3. ข อม ลพ นฐานของสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ตาราง 1.1 จานวนสถานศ กษาจาแนกตามส งก ด ส งก ด โรงเร ยน คร น กเร ยน คร :น กเร ยน สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 150 1,428 25,117 1:18 สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มสถานศ กษาเอกชน 27 1,296 30,281 1:23 รวม 177 2,724 55,398 1:20 หมายเหต จานวนคร ท ปฏ บ ต งานจร ง / จานวนน กเร ยน ข อม ล 10 ม.ย ตาราง 1.2 จานวนสถานศ กษาจาแนกตาม อาเภอ ส งก ด 4 จานวนโรงเร ยน บ านโป ง โพธาราม ดาเน นสะดวก บางแพ สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มสถานศ กษาเอกชน รวม รวมท งหมด 177 ข อม ล 10 ม.ย ตาราง 1.3 จานวนสถานศ กษาจาแนกตามขนาดสถานศ กษา (ร ฐบาล) ขนาดโรงเร ยน จานวนน กเร ยน (คน) จานวนโรงเร ยน (แห ง) ขนาดเล ก 120 คนลงมา 66 ขนาดกลาง คน 80 ขนาดใหญ 601 1,500 คน 4 ขนาดใหญ พ เศษ 1,500 คนข นไป รวม 150 ข อม ล 10 ม.ย ตาราง 1.4 ข อม ลสถานศ กษาจาแนกตามระด บช นท เป ดสอน ประเภท สพฐ. สช. รวม เป ดสอนต งแต ระด บช นอน บาลม ธยมศ กษาตอนปลาย 4 4 เป ดสอนต งแต ช นอน บาลประถมศ กษา เป ดสอนต งแต ระด บช นอน บาลม ธยมศ กษาตอนต น เป ดสอนต งแต ระด บช นม ธยมศ กษาตอนต นม ธยมศ กษาตอนปลาย เป ดสอนระด บช นประถมศ กษา 1 1 เป ดสอนระด บช นอน บาล 2 2 เป ดสอนระด บช น ปวช. 2 2 รวม ข อม ล 10 ม.ย. 2557

13 ตาราง 1.5 ข อม ลน กเร ยนจาแนกตามระด บช นท เป ดสอน 5 ระด บช น สพฐ. สช. รวม ช นอน บาลป ท 1 (สช.) 2,239 2,239 ช นอน บาลป ท 1 / อน บาลป ท 2 (สช.) 2,608 2,480 5,088 ช นอน บาลป ท 2 / อน บาลป ท 3 (สช.) 2,666 2,508 5,174 รวมน กเร ยนระด บก อนประถมศ กษา 5,274 7,227 12,501 ช นประถมศ กษาป ท 1 2,919 2,648 5,767 ช นประถมศ กษาป ท 2 2,806 2,548 5,354 ช นประถมศ กษาป ท 3 2,938 2,565 5,503 ช นประถมศ กษาป ท 4 3,008 2,547 5,555 ช นประถมศ กษาป ท 5 2,827 2,530 5,357 ช นประถมศ กษาป ท 6 2,834 2,423 5,257 รวมน กเร ยนระด บประถมศ กษา 17,332 15,261 32,593 ช นม ธยมศ กษาป ท ,417 2,411 ช นม ธยมศ กษาป ท ,402 2,193 ช นม ธยมศ กษาป ท ,412 2,138 รวมน กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนต น 2,511 4,231 6,742 ช นม ธยมศ กษาป ท ช นม ธยมศ กษาป ท ช นม ธยมศ กษาป ท รวมน กเร ยนระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย 1,849 1,849 รวมน กเร ยนระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ 1,713 1,713 รวมท งส น 25,117 30,281 55,398 ข อม ล 10 ม.ย ตาราง 1.6 กล มโรงเร ยนเคร อข าย อาเภอ จานวนเคร อข าย จานวนโรงเร ยน จานวนโรงเร ยน ส งก ดสพฐ. (ส งก ด สพฐ.+สช.) บ านโป ง โพธาราม ดาเน นสะดวก บางแพ รวม ข อม ล 10 ม.ย. 2557

14 ตาราง 1.7 ข อม ลบ คลากรสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 บ คลากร จานวน ข าราชการคร ผ อานวยการ 1 รองผ อานวยการ 4 ศ กษาน เทศก 15 บ คลากรทางการศ กษาอ น 46 ล กจ างประจา (ช างคร ภ ณฑ ระด บ 3) 7 เจ าหน าท ธ รการ 2 รวม 75 6 ตาราง 1.8 จานวนข าราชการคร และบ คลากรตามโครงสร างท ปฏ บ ต งาน ในสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 กล มตามโครงสร าง ข าราชการคร และบ คลากร ทางการศ กษา ท ปฏ บ ต งานใน สพป.รบ.2 ตามมาตรา 38 ข (3), (4) ตามมาตรา 38 ค (1) (2) รวม ระด บการศ กษา ต ากว า ป.ตร ป.ตร ป.โท ป.เอก รวม 1. ผอ.สพท รอง ผอ.สพท กล มอานวยการ กล มบร หารงานบ คคล กล มนโยบายและแผน กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา กล มน เทศ ต ดตามและ ประเม นผลการจ ดการศ กษา 8. กล มบร หารงานการเง นและ ส นทร พย 9. กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน หน วยตรวจสอบภายใน กล มงานเทคโนโลย สารสนเทศ และการส อสาร รวม ข อม ลลตาม จ.18 ณ 24 ต.ค. 2557

15 7 4. ผลการดาเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ ด านค ณภาพการจ ดการศ กษา ๑.๑ ผลการประเม นระด บชาต ผลจากการทดสอบระด บชาต ของผ เร ยน (ONET) พบว าผลส มฤทธ ทาง การเร ยนของน กเร ยนระด บการศ กษาข นพ นฐาน ในระด บช นประถมศ กษาป ท ๖ และม ธยมศ กษาป ท ๓ ม รายละเอ ยดด งน ตารางท ๑.9 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละ การประเม นค ณภาพการศ กษาจากการสอบ O NET ช นประถมศ กษาป ท ๖ ป การศ กษา 2555 ก บป การศ กษา 2556 กล มสาระการเร ยนร ค าเฉล ย ป ๒๕๕๕ ค าเฉล ย ป ๒๕๕6 + เพ ม ลด ภาษาไทย ๔๔.๗๗ ๔ ๖ คณ ตศาสตร ๓๓.๘๓ ๓8.5๓ + 4.๗0 ว ทยาศาสตร ๓๕.๗๔ ๓ ภาษาอ งกฤษ ๓๒.๒๒ ๒9.48 ๒.๗4 ส งคมศ กษาฯ ๔๓.๔๒ ๓ ส ขศ กษาและพลศ กษา ๕๔.๐๙ ๐8 ศ ลปะ ๕๒.๐๙ 4๕.๙6 ๖.13 การงานอาช พและเทคโนโลย ๕๕.๘๐ ๕2.๘4 2.๙6 จากตารางท 1.9 กล มสาระการเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยเพ มข นจากป การศ กษา ๒๕๕5 จ านวน 2 กล มสาระการเร ยนร ได แก คณ ตศาสตร, ส ขศ กษาและพลศ กษา กล ม สาระ การเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยร อยละลดลง จากป การศ กษา ๒๕๕๕ จ านวน 6 กล มสาระ การเร ยนร ได แก ภาษาไทย ว ทยาศาสตร ภาษาอ งกฤษ ส งคมศ กษาฯ ศ ลปะ และการ งานอาช พและเทคโนโลย แผนภ ม ท 1.31 กล มสาระการเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยเพ มข นจากป การศ กษา ๒๕๕5

16 ตารางท ๑.10 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละ การประเม นค ณภาพการศ กษาจากการสอบ O NET ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา 2555 ก บป การศ กษา 2556 ๘ กล มสาระการเร ยนร ค าเฉล ย ป ๒๕๕๕ ค าเฉล ย ป ๒๕๕6 + เพ ม ลด ภาษาไทย ๕๒.๖๓ คณ ตศาสตร ๒๔.๑๑ ๓6 ว ทยาศาสตร ๓๑.๓๒ ๘ ภาษาอ งกฤษ ๒๕.๗๓ ๑.69 ส งคมศ กษาฯ ๔๓.๒๕ ส ขศ กษาและพลศ กษา ๕๔.๗๕ ๒ ศ ลปะ ๔๒.๐๑ ๑5 การงานอาช พและเทคโนโลย ๔๕.๘๒ จากตารางท 1.10 กล มสาระการเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ยเพ มข นจากป การศ กษา ๒๕๕5 จ านวน 3 กล มสาระการเร ยนร ได แก ว ทยาศาสตร, ส ขศ กษาและพลศ กษา และ ศ ลปะ กล มสาระการเร ยนร ท ม คะแนนเฉล ย ร อยละลดลงจากป การศ กษา ๒๕๕๕ จ านวน 5 กล มสาระการเร ยนร ได แก ภาษาไทย, คณ ตศาสตร ภาษาอ งกฤษ ส งคมศ กษา และ การงานอาช พและเทคโนโลย แผนภ ม ท 1.4 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละ การประเม นค ณภาพการศ กษาจากการสอบ ากการสอบ O NET ช นม ธยมศ กษาป ท ๓ ป การศ กษา ๒๕๕๕ ก บ ป การศ กษา ๒๕๕6

17 9 ๑.๒ ผลการประเม นระด บส งก ด (สพฐ.) ได มอบหมายให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ เป นศ นย สอบเพ อด าเน นการประเม นความสามารถด านภาษา (Literacy) ด านการค ดค านวณ (Numeracy) และด านเหต ผล (Reasoning ability) ผลจากการทดสอบระด บส งก ดของผ เร ยน (NT) ในระด บช นประถมศ กษาป ท ๓ ม รายละเอ ยดด งน ตารางท ๑.11 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท การศ กษา(สพป.ราชบ ร ระด บเขตพ นท การศ กษา(สพป.ราชบ ร เขต ๒) ก บระด บ ระด บประเทศ (สพฐ.) การประเม นค ณภาพการศ กษาจากการสอบความสามารถด านภาษา (Literacy) ด านการค ดคานวณ (Numeracy) และด านเหต ผล (Reasoning ability) ช นประถมศ กษาป ท ๓ ป 2556 ความสามารถ ระด บประเทศ (สพฐ.) ระด บเขตพ นท (สพป.ราชบ ร เขต ๒) ด านภาษา (Literacy) ๔8.79 ด านการค ดคานวณ(Numeracy) ๓6.9๔ ๓3.๐8 ด านเหต ผล(Reasoning ability) ๔6.03 ๔2.67 รวม ๔4.73 ๔1.51 จากตารางท 1.11 ความสามารถด านภาษา (Literacy) ความสามารถด านการค ดค านวณ (Numeracy) และความสามารถด านเหต ผล (Reasoning ability) ระด บเขตพ นท (สพป.ราชบ ร เขต 2) ต ากว า ระด บประเทศ (สพฐ.) ท ง 3 ด าน ๕๑.๒๒ ระด บประเทศ ระด บเขต 10 0 ด านภาษา ด านการค ดคานวณ ด านเหต ผล รวม แผนภ ม ท 1.5 เปร ยบเท ยบผลค าเฉล ยร อยละระด บเขตพ นท การศ กษา(สพป.ราชบ ร เขต ๒) ก บระด บ ประเทศ (สพฐ.)ฯ

18 10 ๑.3 ผลการพ ฒนาค ณภาพการอ านการเข ยน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ม นโยบายสาค ญค อการเร งแก ไขป ญหาการอ าน การเข ยนภาษาไทย พร อมยกระด บผลส มฤทธ การเร ยนภาษาไทย โดยกาหนดเป าหมาย น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 13 ต องอ านออกเข ยนได ท กคน และน กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 4 ถ งช นม ธยมศ กษาป ท 3 ต องอ านคล องเข ยนคล อง ข อม ลพ นฐาน ผลการประเม นความสามารถในการอ านของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 1 ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ตารางท ๑.12 ผลการประเม นความสามารถในการอ านของน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท ระถมศ กษาป ท 1 ถ ง ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ร อยละของน กเร ยนท ผ านเกณฑ ช น ป การศ กษา 2554 ป การศ กษา 2555 ป การศ กษา 2556 ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ประถมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท ม ธยมศ กษาป ท สพป. ราชบ ร เขต ด านโอกาสทางการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ดาเน นการเกณฑ เด กเข าเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2557 และจ ดสรรโอกาสให เด กท จบช นประถมศ กษาป ท 6 เร ยนต อช นม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2557 ให เป นไปตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 มาตรา 17 ท กาหนดว า ให ม การศ กษาภาคบ งค บจานวนเก าป โดยให เด กซ งม อาย ย างเข าป ท เจ ด เข าเร ยนในสถานศ กษาข นพ นฐานจนอาย ย างเข าป ท ส บหก โดยสาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได ทาการสารวจสามะโนประชากรว ยเร ยนท เก ดป พ.ศ.2549 เพ อแจ งให ผ ปกครอง ส งเด กเข าเร ยน ช นประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2557 ผลการดาเน นการสามารถต ดตามให ผ ปกครองส งเด กเข าเร ยนช นประถมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2557 ครบ 100% นอกจากน ย งได ด าเน นการให น กเร ยนท เร ยนจบช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา 2556 เข าเร ยนช วงช น ม ธยมศ กษาป ท 1 ป การศ กษา 2556 ได ร อยละ 100 โดยม เด กเร ยนต อท กคน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ม มาตรการส งเสร มสน บสน นให น กเร ยนได ร บการศ กษาจนจบการศ กษาภาคบ งค บ หากน กเร ยนม ป ญหาท ไม สามารถเร ยนใน ระบบได สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได ม ระบบการส งต อให ไปเข าร บการศ กษานอกระบบ โดยประสาน ความร วมม อระหว างสาน กงานเขตพ นท ก บศ นย การศ กษานอกระบบและการศ กษาตามอ ธยาศ ย

19 11 3. ด านประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ 3.1 ผลการดาเน นงาน เพ อร บการประเม นจากสาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ได บ รณาการทฤษฎ หล กการและแนวค ดผสมผสาน ก บเทคน คว ธ การ และพ ฒนาเป นร ปแบบการสร างความเข มแข งระบบการประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา โดยใช แนวค ดและทฤษฎ พ นฐาน ๓ กล มแนวค ด ได แก ๑) Coopworking : TPS (Coopworking : ThinkPairShare) ๒) กระบวนการว เคราะห บร บทของสถานศ กษา (SWOT Analysis) และ ๓) วงจรการบร หารงานเช งระบบ (PDCA) ซ งเป น เทคน ค/กระบวนการร ปแบบหน งท ทาให เก ดความร วมม อในการร วมค ด ร วมทา ร วมแบ งป นข อม ล เป นก จกรรมท สามารถนาไป ส การปฏ บ ต ท เป นร ปธรรม เน องจากท กคนได ม ส วนร วมในการกาหนดป ญหา ร วมกาหนดแนวทางในการพ ฒนาและร วม ประเม นผลการทางานเพ อปร บปร งและพ ฒนา ก อให เก ดพล งในการพ ฒนาค ณภาพการสร างความเข มแข งระบบการประก นค ณภาพ ภายในของสถานศ กษาตามบร บทของแต ละสถานศ กษา ร ปแบบการสร างความเข มแข งระบบการประก นค ณภาพภายในของ สถานศ กษาส งผลต อการยกระด บค ณภาพการศ กษา ด งน ๑) ช วยให สถานศ กษาสามารถบร หารจ ดการได อย างเป นระบบ สามารถกาก บ ต ดตามการดาเน นงานได ในท ก ข นตอน สถานศ กษาม ความกระต อร อร นในการร วมกระบวนการพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษามากข น ๒) การวางแผนแบบม ส วนร วมเป นการเป ดโอกาสให ผ บร หารสถานศ กษา และคณะคร ม บทบาทในการร วมค ด กาหนดแนวทางการพ ฒนา และจ ดสรรทร พยากร การม ส วนร วมในก จกรรม และเสร มสร างความเข าใจซ งก นและก น เป นการรวมพล งเช งสร างสรรค ๓) ผ บร หารสถานศ กษาและคณะคร ม ความร ส กเป นเจ าของท งก จกรรม โครงการ ผลของการพ ฒนา และ ความเป นเจ าของสถานศ กษา ทาให เก ดความม พล ง ร ถ งศ กยภาพในการพ งตนเอง และม งม นให ถ งจ ดหมาย ๔) สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ม นว ตกรรมการสร างความเข มแข งระบบการประก น ค ณภาพภายในของสถานศ กษาท ม ค ณภาพ และได ดาเน นการมาต งแต ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๒๕๕7 ๕) สถานศ กษาในส งก ดม ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษาอย ในระด บค ณภาพด ข นไป ร อยละ ๑๐๐ ๖) สถานศ กษาในส งก ดท กแห งได ร บการต ดตามตรวจสอบค ณภาพการศ กษา โดยต นส งก ด และผ านเกณฑ การ ประเม นค ณภาพภายในตามมาตรฐานการศ กษาปฐมว ยและการศ กษาข นพ นฐาน ร อยละ 10๐ ๗) สถานศ กษาท ประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๒๕๕7 จากสาน กงานร บรองมาตรฐาน และประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) ระด บการศ กษาปฐมว ย จานวน 132 แห ง ได ร บการร บรอง จานวน 130 แห ง ร อยละ ไม ได ร บการร บรอง จานวน 2 แห ง ร อยละ 1.52 ระด บการศ กษาข นพ นฐาน เข าร บการร บรองจาก สาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค การมหาชน) จานวน 140 แห ง ได ร บการร บรอง จานวน 117 แห ง ร อยละ ไม ได ร บการร บรอง จานวน 23 แห ง ร อยละ ตารางท ๑.13 สร ปผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสามของสถานศ กษาท ร บการประเม น ป งบประมาณ ระด บการศ กษาปฐมว ย สถานศ กษาของร ฐ 132 แห ง ระด บค ณภาพ จานวน (แห ง) ร อยละ การร บรอง มาตรฐาน จานวน (แห ง) ร อยละ ด มาก ร บรอง ด ไม ร บรอง พอใช 0 0 ต องปร บปร ง 0 0 ต องปร บปร งเร งด วน 0 0

20 ตารางท ๑.14 สร ปผลการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสามของสถานศ กษาท ร บการประเม น ป งบประมาณ ระด บการศ กษาข นพ นฐาน สถานศ กษาของร ฐ 140 แห ง ระด บค ณภาพ จานวน (แห ง) ร อยละ การร บรอง มาตรฐาน จานวน (แห ง) ร อยละ ด มาก ร บรอง ด ไม ร บรอง พอใช ต องปร บปร ง 0 0 ต องปร บปร งเร งด วน การบร หารจ ดการโรงเร ยนขนาดเล ก ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ด าเน นงานเพ อให การบร หารจ ดการเร ยนการ สอนในโรงเร ยนขนาดเล กเก ดประส ทธ ภาพ สามารถแก ป ญหาคร ไม ครบช น และยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนโดยใช ร ปแบบการบร หารจ ดการเร ยนร แบบ สองประสานสามประสาน ค อ การเคล อนย ายน กเร ยนโรงเร ยนขนาดเล กไป เร ยนรวมในโรงเร ยนขนาดเล กด วยก น และโรงเร ยนพ โรงเร ยนพ โรงเร ยนน อง โรงเร ยนน อง เป นการเคล อนย ายน กเร ยนในโรงเร ยนขนาดเล ก ไปเร ยนรวมในโรงเร ยนท ม ขนาดใหญ กว า จากการประเม นค ณภาพการศ กษาระด บชาต (ONet) ป การศ กษา 2556 โรงเร ยนขนาดเล กใช ร ปแบบการบร หารจ ดการเร ยนด งกล าว ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนส งข นท กโรงเร ยน และจากการ สารวจความค ดเห นของผ ปกครอง ปรากฏว าผ ปกครองม ความพ งพอใจและเห นถ งประโยชน ท น กเร ยนได ร บ ๓.๓ หล กธรรมาภ บาลก บการบร หารสาน กงานเขตพ นท การศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช หล กธรรมาภ บาลในการบร หารจ ดการ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ๑๐ องค ประกอบ ค อ ประส ทธ ผล (Effactiveness)/ว ส ยท ศน เช งย ทธศาสตร, ประส ทธ ภาพ (Efficiency)/ความค มค า, การตอบสนอง (Responsiveness)/ค ณค า, ภาระร บผ ดชอบ (Accountoility), ความโปร งใส (Transparency), การม ส วนร วม (Participation), การกระจายอ านาจ (Decentralization), น ต ธรรม (Ruleof law), ความเสมอภาค/เท ยงธรรม (Equity) และการม งเน นฉ นทามต (Consensus Oriented) ในท กกล มงาน เพ อสร างความตระหน กให บ คลากรได ทางานในเช งกระบวนระบบ ร จ ก การท างานเป นท ม เป ดโอกาสให ท กคนม ส วนร วมในก จกรรมและงานต างๆ ท ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ จ ดข น ให ความส าค ญก บความค ดของบ คลากรท กคน ท กความค ดม ค ณค า ท าให การ ปฏ บ ต งานของบ คลากรเปล ยนแปลงไปจากเด มท ม กทางานตามค าส ง ตามหน าท หร อท างานเพ อให เสร จส นไปว นๆ มา เป นการทางานท เป นกระบวนระบบ เปล ยนท ศนคต จากการท างานท ท าเฉพาะงานในหน าท เป นงานหร อก จกรรมของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาเป นหน าท ของท กคนท ต องร วมก นให เป าหมายขององค กรบรรล ว ตถ ประสงค ซ งผล ด งกล าวท าให หลายโครงการ/งาน/ก จกรรม ประสบผลส าเร จอย างน าภาคภ ม ใจ เช น โครงการธรรมน ญส ขภาวะ โรงเร ยน, ห องสม ดแห งความค ด, การพ ฒนาบ คลากรน กจ ดการเร ยนร คร ม ออาช พกล มสาระภาษาอ งกฤษ,คณ ตศาสตร, พ ฒนาผ นาการเปล ยนแปลงเพ อพ ฒนายกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยนของผ บร หารโรงเร ยนในส งก ดสาน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒, ศ นย อ านวยการยกระด บผลส มฤทธ ทางการศ กษาส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒, ธรรมาภ บาลส เขตพ นท การศ กษาส จร ต เป นต น ท งม ผลให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ได ร บค ดเล อกเป นเขตพ นท การศ กษาน าร องการปฏ ร ปการศ กษา ๑ ใน ๒๐ เขต พ นท การศ กษาของประเทศ

21 13 4. ด านการบร หารอ ตรากาล งคร ในป การศ กษา 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ม อ ตรากาล งในภาพรวม เก นเกณฑ 36 อ ตรา ค ดเป นร อยละ 2.24 โรงเร ยนท อ ตรากาล งต ากว าเกณฑ 34 โรงเร ยน 43 อ ตรา โรงเร ยนท ม อ ตรากาล งเก นเกณฑ 68 โรงเร ยน 122 อ ตรา และโรงเร ยนท ม อ ตรากาล งพอด เกณฑ 50 โรงเร ยน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 บร หารจ ดการด านอ ตราก าล ง โดยจ ดท าแผน ตามความต องการของคร และใช มาตรการในการบร หารอ ตรากาล งคร ส งผลสาเร จ ในการบร หารอ ตรากาล ง ด งน 1. การเกล ยอ ตราก าล งข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษาในสถานศ กษา สามารถดาเน นการเกล ย อ ตรากาล งจากโรงเร ยนท ม อ ตรากาล งเก นเกณฑ ท ก.ค.ศ.กาหนด ไปกาหนดในโรงเร ยนท ม อ ตรากาล งต ากว าเกณฑ 2. ปร บปร งการกาหนดต าแหน ง โดยการปร บปร งการกาหนดตาแหน งสายงานบร หารสถานศ กษาท ว าง และเก นเกณฑ ไม สามารถกาหนดเป นตาแหน งสายงานบร หารสถานศ กษาได ให ปร บปร งการกาหนดตาแหน งผ คร ผ สอน จานวน 2 อ ตรา 3. บรรจ ข าราชการคร ตาแหน งคร ผ ช วย ตามสาชาว ชาเอกท โรงเร ยนต องการ ในป 2557 สามารถบรรจ ได 37 อ ตรา 4. การพ จารณาการย าย โดยการพ จารณาตามว ชาเอกท โรงเร ยนต องการ 61 อ ตรา จากจานวนผ ได ร บ การพ จารณาย าย 76 ราย ค ดเป นร อยละ จานวน 54 โรงเร ยน ป ญหา/อ ปสรรคในการด าเน นงาน เช น การเกล ยอ ตราก าล งคร ท าได น อย เน องจากกรณ ท ม คนครองต อง เป นไปด วยความสม ครใจ จะดาเน นการเกล ยได ในกรณ ท คร ส งคาร องขอย ายประจ าป และอ ตราก าล งคร กรณ ต าแหน ง ว างค อนข างทาได น อย เน องจากอ ตรว างในโรงเร ยนท ม อ ตรากาล งต ากว าเกณฑ ม น อย ส วนการเกษ ยณอาย ราชการของ ข าราชการคร สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน จะจ ดสรรอ ตราค นให ในป งบประมาณถ ดไป ท าให โรงเร ยน ขาดแคลนอ ตรากาล งเป นอย างมาก

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information