SLE 2057M4. LED Television LED televizor LED televízor LED televízió Telewizor LED

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "SLE 2057M4. LED Television LED televizor LED televízor LED televízió Telewizor LED"

Transcription

1 LED Television LED televizor LED televízor LED televízió Telewizor LED SLE 2057M4 USER'S MANUAL NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ INSTRUKCJA OBSŁUGI EN CZ SK HU PL

2

3 Obsah SK Varovanie... 1 Montáž stojana... 8 Hlavnájednotka Control...10 Front Panel...10 Postranný a zadný panel Začíname Používanie diaľkového ovládača kladanie batérií do diaľkového ovládača Výmena batérií Pripojenie a nastavenie Inštalácia kábla Diaľkový ovládač Základné funkcie STRUČNÝ NÁVOD NA OBSLUHU Zapnutie a vypnutie televízora Výber programu Nastavenie hlasitosti Prepnutie zdroja signálu Pohyb v ponukách Funkcia menu Konfigurácia ponuky Obraz Konfigurácia ponuky Zvuk Konfigurácia ponuky Kanál Konfigurácia ponuky Zámka systému Konfigurácia ponuky Nastavenie Použitie režimu MEDIA Dôležité špecifické tlačidlá EPG...28 Zoznam kanálov...28 Zoznam obľúbených...28 Teletext Používanie teletextu Riešenie problémov Odstraňovanie problémov Údržba Špecifikácie...34

4 Varovanie Dôležité bezpečnostné podmienky Ak chcete výrobok správne používať, prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie. Ak budete prístroj dávať (predávať) ďalšej osobe,odovzdajte spoločne s prístrojom aj všetku dokumentáciu, vrátane tohto návodu. Symbol blesku v rovnostrannom trojuholníkuupozorň uje, že vnútri tohto prístrojasa nachádza nebezpečné napätie, ktoré predstavuje riziko úrazu elektrickým prúdom. Na zníženie rizika úrazu elektrickým prúdom neodoberajte kryt (alebo zadnú stranu). Vnútri sa nenachádzajú súčasti, ktorých opravu by mohol vykonávať používateľ. Servisné zásahy zverte autorizovanému servisnému stredisku. Symbol výkričníka v rovnoramennom trojuholníku upozorň uje na dôležité prevádzkové a servisné pokyny v dokumentácii sprevádzajúcej prístroj. Všeobecné bezpečnostné pokyny Pred použitím prístroja si pozorne prečítajte tento návod. Riaďte sa týmto návodom a inštrukciami v ňom uvedenými. Dbajte na všetky varovania. Dodržujte všetky pokyny. Používajte iba doplnky a príslušenstvo uvedené výrobcom. NA PRÍSTROJ SA NESMIE UMIESTNIŤ OTVORENÝ PLAMEŇ, NAPR. HORIACA SVIEČKA. NEUKLADAJTE NA PRÍSTROJ ALEBO DO JEHO BLÍZKOSTI HORÚCE PREDMETY ALEBO OBJEKTY S OTVORENÝM OHŇOM, NAPR. SVIECE ALEBO NOČNÉ LAMPY. VYSOKÁ TEPLOTA MÔŽE ROZTAVIŤ Používajte prístroj v miernom klimatickom pásme. Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov pre inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených PLASTOVÉ DIELY A SPÔSOBIŤ POŽIAR. v tomto návode. Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom. 1

5 Varovanie Pred vaším súhlasom s používaním prístroja deťmi musia byť deti spôsobom zodpovedajúcim ich veku poučené o správnom a bezpečnom používaní prehrávača. Ak je prístroj vybavený zdierkou na pripojenie slúchadiel, nepoužívajte slúchadlá nastavené na extrémnu hlasitosť. Hrozí poškodenie alebo strata sluchu. Inštalácia, ovládanie Prístroj inštalujte podľa pokynov v návode. Okolo prístroja ponechajte na všetkých stranách voľný priestor, nutný na správnu cirkuláciu vzduchu. Odvádza sa tak teplo vznikajúce pri prevádzke. Zakrytím vetracích otvorov skrinky prístroja hrozí riziko prehriatia a poškodenia prístroja. Treba zabezpečiť, aby nebolo bránené odvetrávaniu zakrytím vetracích otvorov napr. novinami, obrusom, závesom, atď. Dodržujte inštrukcie na inštaláciu uvedené v návode. Tento prístroj by sa nemal umiestňovať do uzatvoreného priestoru, ako je knižnica alebo regál, ak sa neposkytne riadne vetranie alebo nebudú dodržiavať pokyny výrobcu. Nikdy nevkladajte žiadne predmety do vetracích alebo iných otvorov, keďže by sa mohli dotknúť bodov s nebezpečným napätím alebo skratovať časti, ktoré by mohli zapríčiniť požiar alebo úraz elektrickým prúdom. Nikdy nelejte do prístroja žiadnu tekutinu. Neinštalujte prístroj na priamom slnku alebo blízko zdrojov tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Vysokými teplotami sa výrazne skracuje životnosť elektronických dielov prístroja. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa. Prístroj sa nesmie vystaviť kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň klásť predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte prístroj pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou, neponechávajte a neinštalujte prístroj mimo miestnosti. Prístroj nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru. Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody. Zaobchádzajte opatrne so sklenenými panelmi a krytom prístroja. Sklo obrazovky sa pri náraze môže rozbiť a spôsobiť vážne poranenia. Dbajte na to, aby sa po sieťovom alebo napájacom kábli nešliapalo ani nebol stlačený, obzvlášť v blízkosti vidlice, zásuvky a bodu, kde vychádza z prístroja alebo adaptéra. Sieťová vidlica (adaptér) sa používa ako odpájacie zariadenie a musí byť ľahko dostupná. Nikdy nepoužívajte prístroj s poškodeným sieťovým káblom alebo vidlicou. Ak je sieťový kábel alebo vidlica poškodený, vypnite prístroj, odpojte od zdroja napätia a kontaktujte autorizované servisné stredisko. Poškodený sieťový kábel alebo vidlicu môže vymeniť iba odborný personál. V žiadnom prípade sa nepokúšajte sieťový kábel alebo vidlicu vymieňať sami. 2

6 Varovanie Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej vidlice. Ak nie je možné vidlicu zapojiť do vašej zásuvky, obráťte sa na elektrikára, aby zastaranú zásuvku vymenil. Pred zapojením prístroja do sieťovej zásuvky sa najprv uistite, že napätie vo vašej sieťovej zásuvke zodpovedá napätiu na typovom štítku prístroja alebo jeho napájacieho adaptéra. Ak si nie ste istí typom zdroja energie v domácnosti, obráťte sa na vášho predajcu alebo miestnu spoločnosť dodávky energie. Pred zapnutím prístroja skontrolujte, či všetky sieťové pripojenia sú vykonané riadne a v súlade s pokynmi výrobcu. Pred zapojením alebo zmenou zapojenia prístroj vypnite a odpojte od siete. Pamätajte na to, aby ste pred odpojením sieťového kábla pri napájaní prístroja vždy najprv odpojili vidlice (adaptér) od sieťovej zásuvky. Zapájajte vidlicu prívodného kábla do samostatnej sieťovej zásuvky. Nepreťažujte zásuvky v stene predlžovacími káblami alebo zjednotenými zásuvkami. Hrozí riziko úrazu elektrickým prúdom. Pri odpájaní držte prívodný kábel za zástrčku, nie za kábel. Vytiahnite prístroj zo zásuvky počas búrok, alebo ak ho nepoužívate dlhší čas. Vyvarujte sa prenesenia prístroja z chladného do teplého prostredia alebo naopak, príp. pri používaní prístroja vo veľmi vlhkom prostredí. Na niektorých dieloch vnútri skrinky prístroja môže skondenzovať vzdušná vlhkosť a prístroj sa tak môže stať dočasne nefunkčným. V takom prípade nechajte prístroj v pokoji na teplom a dobre vetranom mieste a vyčkajte 1 2 hodiny, než sa vlhkosť odparí a prístroj bude možné normálne používať. Pozor najmä pri prvom použití prehrávača bezprostredne po jeho kúpe v chladnom ročnom období. Neumiestňujte prístroj na nestabilný vozík, podstavec, stojan, konzolu alebo stôl. Prístroj môže spadnúť a spôsobiť vážne zranenie deťom alebo dospelým osobám alebo vážne poškodiť prístroj a iné objekty. Používajte prístroj iba s vozíkom, stojanom, podstavcom alebo stolčekom stanoveným výrobcom alebo predaný s prístrojom. Akákoľvek montáž prístroja by mala byť vykonávaná podľa inštrukcií výrobcu a malo by byť použité montážne príslušenstvo odporúčané výrobcom. O prístroj sa neopierajte, nenakláňajte sa cez neho ani ho nepoužívajte ako schody. Chráňte ho pred prudkými pohybmi. Zaistite, aby sa s prístrojom nehrali deti. Počas premiestňovania pri použití vozíka buďte opatrní. Rýchle zastavenia, nadmerná sila a nerovné povrchy môžu spôsobiť prevrhnutie vozíka s prístrojom. 3

7 Varovanie Výrobca ani predajca prístroja v žiadnom prípade nezodpovedajú za akékoľvek priame aj nepriame škody zapríčinené nedodržaním pokynov na inštaláciu, nastavovanie, obsluhu, ošetrovanie a čistenie tohto prístroja uvedených v tomto návode. Chráňte prístroj pred údermi, pádmi, nárazmi, otrasmi, vibráciami, vlhkom a prachom. Nevystavujte prístroj extrémnym teplotným alebo vlhkostným podmienkam. Poznámka: Ak sa prístroj napája prostredníctvom adaptéra, použite iba dodávaný adaptér a napájací kábel striedavého prúdu dodaný s prístrojom. Nepoužívajte chybné zásuvky. Uistite sa, že zástrčka je riadne zasunutá do zásuvky. Ak je zástrčka voľná, môže oblúkom spôsobiť požiar. Ohľadom výmeny zásuvky sa obráťte na kvalifikovaného elektrikára. Poznámka: Prístroj zapájajte iba k riadne uzemnenej zásuvke s ochranným uzemňovacím kolíkom. Poznámka: Ak budete prístroj inštalovať na stenu alebo k stropu, riaďte sa inštrukciami výrobcu a inštrukciami uvedenými v návode na použitie daného zariadenia. Servis a údržba Na zabránenie rizikám úrazu elektrickým prúdom alebo vzniku požiaru nevyberajte prístroj zo skrinky vnútri skrinky nie sú diely, ktoré by mohol opraviť alebo nastaviť jeho používateľ bez zodpovedajúceho vybavenia a kvalifikácie. Ak bude prístroj vyžadovať nastavenie alebo opravu, kontaktujte odborný servis. V prípade výskytu akýchkoľvek neobvyklých javov počas používania prístroja, ako je napr. výskyt charakteristického zápachu páliacej sa izolácie alebo dokonca dymu, prístroj bezodkladne vypnite, od prístroja odpojte používaný zdroj jeho napájania a s ďalším používaním prístroja vyčkajte na výsledok jeho kontroly pracovníkmi odborného servisu. Prenechajte všetok servis kvalifikovanému personálu. Servis je nutný, pokiaľ bol prístroj akýmkoľvek spôsobom poškodený, napríklad v prípade poškodenia sieťového kábla, poliatia prístroja tekutinou, vniknutia cudzích predmetov dovnútra prístroja, vystavenia prístroja dažďu alebo vlhkosti, pokiaľ prístroj nefunguje obvyklým spôsobom alebo došlo k jeho pádu. V prípade opravy alebo výmeny súčastí prístroja sa uistite, že servisný technik použil náhradné súčasti určené výrobcom alebo aby náhradné súčasti mali rovnaké vlastnosti ako originálne. Neautorizované náhrady môžu spôsobiť vznik požiaru, nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom alebo iné nebezpečenstvá. 4

8 Varovanie Pred čistením, prenesením alebo inou údržbou odpojte vidlicu (adaptér) od sieťovej zásuvky. Prístroj čistite iba suchou tkaninou. Na čistenie nepoužívajte benzín, riedidlo alebo iné rozpúšťadlá ani nepoužívajte brúsne čistiace prostriedky, drôtenky alebo hubky s drôtenkami. Poznámka: Prístroj neodhadzujte do bežného domového odpadu. Pri likvidácii dodržujte miestne zákony a predpisy. Diaľkový ovládač a batéria Nevystavujte diaľkový ovládač ani batérie priamemu slnku alebo zdrojom tepla, ako sú radiátory, tepelné výmenníky, kachle alebo iné prístroje (vrátane zosilňovačov) produkujúce teplo. Nepoužívajte a neponechávajte prístroj v blízkosti otvoreného ohňa. Dbajte na to, aby senzor nebol vystavený silnému zdroju svetla (napr. slnečnému) alebo svetlu fluorescenčných trubíc, ktoré môžu znížiť účinnosť a spoľahlivosť diaľkového ovládania. Diaľkový ovládač ani batérie nesmú byť vystavené kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa na ne klásť predmety naplnené tekutinou, napríklad vázy. Chráňte pred zmoknutím, postriekaním alebo poliatím akoukoľvek kvapalinou. Nepoužívajte vonku. Nedodržaním týchto pokynov hrozí riziko poškodenia diaľkového ovládača alebo batérií. Nepoužívajte tento prístroj v blízkosti vody. Je potrebné venovať pozornosť aspektom dopadu likvidácie batérií na životné prostredie. Nesprávne použitie batérií môže spôsobiť únik elektrolytu a koróziu. Aby diaľkový ovládač fungoval správne, postupujte podľa nižšie uvedených pokynov: Nevkladajte batérie v nesprávnom smere. Batérie nenabíjajte, nezahrievajte, neotvárajte ani neskratujte. Nevhadzujte batérie do ohňa. Nenechávajte vybité batérie v diaľkovom ovládači. Nekombinujte rôzne typy batérií alebo staré a nové batérie. Ak diaľkový ovládač dlhší čas nepoužívate, vyberte batérie, aby ste zabránili možnému poškodeniu následkom vytečenia batérií. Ak diaľkový ovládač nefunguje správne alebo sa zníži jeho prevádzkový dosah, vymeňte všetky batérie za nové. Ak dôjde k úniku elektrolytu z batérií, ovládač dajte vyčistiť do autorizovaného servisu. 5

9 Varovanie Upozornenie: Z dôvodu zamedzenia rizika požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom nevystavujte prístroj dažďu ani vlhkosti. Upozornenie: Batérie sa nesmú vystavovať nadmernému teplu, napríklad slnečnému svitu, ohňu a podobne. Príloha k návodu na obsluhu o LCD obrazovke Upozornenie pri zobrazovaní statických snímok, červené/modré/zelené/čierne body na obrazovke. Zobrazovanie statického obrazu môže spôsobiť trvalé poškodenie LCD panelu. Nezobrazujte statický obraz na LCD paneli dlhšie než 2 hodiny, keďže môže dôjsť k zachovaniu obrazu na obrazovke. Toto zachovanie obrazu sa nazýva vypálenie obrazovky. Aby ste predišli takémuto zachovaniu obrazu, znížte úroveň jasu a kontrastu na obrazovke pri sledovaní statického obrazu. Podobný efekt vypálenia obrazu sa môže objaviť na LCD paneli z dôvodu trvalého zobrazovania loga televízneho kanálu. Sledovanie obrazu vo formátoch 4:3, 16:9 alebo podobných režimoch, ktoré nepokrývajú celú obrazovku dlhý čas, môže zanechať stopy zobrazenia na ľavej, pravej strane alebo v strede obrazovky, spôsobené odlišnou úrovňou svetla na obrazovke. Prehrávanie DVD alebo obrazu z hernej konzoly môže na obrazovke spôsobiť podobný efekt. Zobrazovanie statického obrazu videohier a z počítača na dlhší čas môže spôsobovať čiastočné zvyšky obrazu. Aby ste zabránili tomuto efektu, znížte jas a kontrast pri zobrazovaní statických snímok. Na poškodenia spôsobené vyššie uvedenými dôvodmi sa nevzťahuje záruka! Na obrazovke sa môžu objavovať červené, modré, zelené a čierne body. To je charakteristické pre tekuté kryštály a neznamená to problém. Panely tekutých kryštálov sú vyrábané veľmi presnou technológiou prinášajúcou jemné obrazové detaily. Príležitostne sa môžu na obrazovke objaviť neaktívne pixely, ktoré sa prejavia ako pevné červené, zelené, modré alebo čierne body (maximálne 0,001 % z celkového počtu pixelov). Vezmite na vedomie, že to neovplyvňuje výkon LCD obrazovky. Poznámky k USB konektoru: Pamäťové zariadenie USB je potrebné do prístroja zapojiť priamo. Nepoužívajte predlžovací USB kábel, aby nedošlo k zlyhaniu prenosu dát a jeho rušeniu. Elektrostatické výboje môžu spôsobiť nefunkčnosť prístroja. V takom prípade musí užívateľ prístroj reštartovať. Pred používaním pamäťového zariadenia USB vyskúšajte jeho funkciu komunikácie s prístrojom a rýchlosť čítania a zápisu dát. 6

10 Varovanie Pre dosiahnutie maximálnej rýchlosti čítania odporúčame zachovávať diskový priestor defragmentovaný. Použite súborový systém FAT32, jeden oddiel, bez ochrany. Ak nie je zápis a čítanie pamäťového zariadenia plynulé, môže dochádzať k nežiaducim javom, ako sú výpadky častí obrazu (štvorčekovanie) alebo celých snímok, poruchy vo zvuku, v krajnom prípade až zastavenie operácie. Neočakávané správanie pripojeného pamäťového zariadenia, príp. prítomnosť vírusov a iných škodlivých softvérov, môže spôsobiť až zastavenie funkcie prístroja s nutnosťou ho reštartovať. USB konektor je štandardného typu a nedokáže napájať USB zariadenie s vysokým odberom (napr. pevné disky HDD). Použite zariadenie s vlastným napájaním a napájajte ho z ich vlastných napájačov. Prístroj bol konštruovaný s ohľadom na maximálnu kompatibilitu s pamäťovými zariadeniami. Vzhľadom na rozmanitosť zariadení na trhu nie je možné zaručiť kompatibilitu s každým USB zariadením. V prípade ťažkostí skúste pamäťové zariadenie naformátovať priamo v prístroji. Pokiaľ ťažkosti pretrvávajú, použite iné pamäťové zariadenie. Z dôvodu širokej ponuky SD/MMC/MS kariet/usb zariadení na trhu nie je možné zaistiť kompatibilitu prístroja so všetkými typmi SD/MMC/MS kariet/usb zariadeniami. Vyrobené v licencii spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochranné známky spoločnosti Dolby Laboratories. Tento symbol označuje, že prístroj má dvojitú izoláciu medzi nebezpečným napätím zo siete a časťami dostupnými pre používateľa. V prípade servisu používajte iba identické náhradné dielce. Varovanie: Nahlas reprodukovaný zvuk môže poškodiť sluch, dlhodobé počúvanie takéhoto zvuku môže viesť až k strate sluchu. Poznámka 1.Grafika v tomto návode je informatívna. 2.Ponuka na obrazovke vášho televízora sa môže mierne líšiť od vyobrazení v tomto návode. 3.Informácie v tomto dokumente sa môžu zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Výrobca neprijíma žiadnu zodpovednosť za škody spôsobené priamo či nepriamo chybami, neúplnosťou alebo odlišnosťami medzi návodom na obsluhu a popisovaným výrobkom. 7

11 Montáž stojana Inštalácia podstavca 8

12 Montáž stojana Montáž na stenu Televízor je možné primontovať pomocou vhodného držiaka na stenu. VESA prístroja je mm. Držiak nie je súčasťou balenia a je nutné ho kúpiť zvlášť. Riaďte sa inštrukciami v návode na montáž držiaka. Dbajte na zvýšenú opatrnosť pri vŕtaní, aby ste nepoškodili elektrické káble, plynové alebo vodné potrubie. 9

13 Hlavná jednotka Control Front Panel CH+/CH-: Zmena kanálu hore/dole 2.VOL+/VOL-: Zvýšenie/zníženie hlasitosti 3.MENU: Vstup do menu 4. : Výber vstupného zdroja 5. : Hlavný vypínač 6.Senzor diaľkového ovládača 7.Svetelná kontrolka zapnutia 10

14 Hlavná jednotka Control Postranný a zadný panel PC/DVI AUDIO Výstup na slúchadlá (jack) 2.Porty DVI AUDIO/PC 3.SCART konektor 4.Výstup DIGITAL AUDIO (jack) 5.Vstup antény 6.HDMI port 7.USB port 8.Komponentný vstup (YPbPr) 9.Vstup AV/komponentný AUDIO vstup 10.CI slot 11

15 Začíname Používanie diaľkového ovládača Pri používaní diaľkového ovládača mierte na snímač diaľkového ovládania na televízore. Ak bude medzi diaľkovým ovládačom a snímačom diaľkového ovládania na prístroji nejaký predmet, prístroj nemusí fungovať. Zamierte diaľkový ovládač na SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA na televízore. Ak používate tento televízor vo veľmi jasne osvetlenom priestore, infračervený SNÍMAČ DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA nemusí riadne fungovať. Odporúčaná účinná vzdialenosť pre používanie diaľkového ovládača je asi max. 7 metrov. kladanie batérií do diaľkového ovládača 1.Otvorte kryt na zadnej strane diaľkového ovládača. 2.Vložte dve batérie AAA. Skontrolujte, či označenia + a na koncoch batérie zodpovedajú označeniu v priestore na batérie. 3.Vráťte kryt na miesto. Výmena batérií Budete musieť vložiť priložené batérie do diaľkového ovládača, aby ste ho podľa nižšie uvedených pokynov uviedli do prevádzky. Keď sú batérie slabé, vzdialenosť, na ktorú diaľkový ovládač funguje, je omnoho menšia, a bude potrebné batérie vymeniť. Poznámky pre používanie batérií: Použitie zlého typu batérií môže spôsobiť unikanie chemikálií a/alebo výbuch. Nikdy nezabudnite na nasledujúce pokyny a informácie: Vždy skontrolujte, či sú batérie vložené tak, aby označenia + a na koncoch batérie zodpovedali označeniu v priestore na batérie. Rôzne typy batérií majú rôzne charakteristické vlastnosti. Nie je možné ich miešať dohromady. Nemiešajte batérie dohromady. Miešanie starých a nových batérií skráti životnosť batérie a/alebo spôsobí unikanie chemikálií. Vymeňte batérie, hneď ako prestanú fungovať. Chemikálie, ktoré unikajú z batérií, môžu spôsobovať podráždenie kože. Ak z batérií uniká nejaká chemická látka, okamžite ju utrite suchou handričkou. Batérie dodávané spoločne s výrobkom môžu mať kratšiu životnosť kvôli podmienkam skladovania. Vyberte batérie vždy, keď predpokladáte, že diaľkový ovládač nebudete dlhší čas používať. Batérie (v obale alebo už inštalované) sa nesmú vystavovať nadmernému teplu spôsobenému napr. slnečným svitom, ohňom a pod. POZOR: Nesprávne vložené batérie môžu spôsobiť výbuch. Nahradzujte vybité batérie iba batériami rovnakého alebo rovnocenného typu. 12

16 Pripojenie a nastavenie Inštalácia kábla Pred inštaláciou si prečítajte príslušný text sekcie Upozornenia týkajúce sa údržby a bezpečnosti. 1.Vyberte televízor z obalu a umiestnite ho na rovný povrch na dobre vetranom mieste. POZN.: Keď budete pripájať alebo odpájať televízor, počítač alebo iné zariadenie, musíte vopred vypnúť napájanie z elektrickej siete; pri odpájaní napájacieho alebo signálového kábla držte a ťahajte za koncovku (izolovanú časť), nie za kábel 2.RF výstup je možné prepojiť s RF vstupom televízora. 3.AV výstup DVD je možné prepojiť s AV vstupom televízora káblom AV. POZN.: Komponentný a AV vstup nie je možné použiť súčasne, pretože majú spoločný zvukový kanál. 4.KOMPONENTNÝ výstup (YPbPr) prehrávača DVD je možné prepojiť s KOMPONENTNÝM vstupom (YPbPr) televízora káblom AV. 5.Jeden koniec kábla VGA z portu VGA počítača prepojte s portom VGA televízora a utiahnite skrutky na oboch konektoroch na koncoch kábla VGA. POZN.: Pri zapájaní 15-pinového konektora VGA nezasúvajte konektor silou, hrozí ohnutie alebo zlomenie pinov. 6.Jeden koniec kábla HDMI pripojte k výstupu HDMI a druhý koniec kábla HDMI pripojte k vstupu HDMI televízora. POZN.: Pri pripájaní kábla HDMI sa musíte trafiť presne, nezasúvajte ho silou, hrozí ohnutie alebo zlomenie pinov. 7.K týmto konektorom pripojte vstup alebo výstup SCART vonkajšieho zariadenia. 8.Výstup zvukového signálu televízora pre vonkajšie zariadenie cez port Digital Audio Output. 9.Skontrolujte, či sú všetky káble AV pripojené k správnym konektorom. 10.Napájací kábel pripojte k elektrickej zásuvke V~. POZN.: Rozsah napájacích napätí televízora je V~ 50/60 Hz, nepripájajte televízor k žiadnemu inému napájaniu. Pri odpájaní napájacieho kábla nesiahajte priamo na kovovú časť, kábel uchopte vždy za izolovanú časť koncovky. 13

17 Diaľkový ovládač Popis tlačidiel originálneho diaľkového ovládača: : Power, zapnutie a vypnutie televízora. 2. INFO: zobrazenie informácií o aktuálnom programe. i : prechod na stránku s obsahom. 3. : vypnutie alebo obnovenie zvuku. 4. TLAČIDLÁ S ČÍSLICAMI: výber kanálov alebo zadanie hesla. 5. SOURCE: výber zdroja signálu.? : odhalenie skrytých informácií na niektorých stránkach teletextu. 6. AUDIO ( I/II ): prepnutie zvukov Dual Ⅰ/ Dual Ⅱ/ DualⅠ+Ⅱ/ Stereo/ Mono a v režime DTV prepnutie jazyka zvuku. 7. MENU: otvorenie obrazovky ponuky s voliteľnými nastaveniami. 8. EXIT: opustenie ponuky OSD. 9. / / / : výber smeru. 10. ENTER: potvrdenie položky vybranej na obrazovke ponuky. 11. INDEX: otvorenie rýchlej ponuky (V režime MEDIA) Otvorenie ponuky Nastavenie PVR (režim DTV). 12. LIST: vyvolanie zoznamu kanálov Ďalšie stlačenie ho skryje. 13. CH+/CH-: prechod na ďalší alebo predchádzajúci kanál. 14. VOL+/VOL-: zvýšenie alebo zníženie hlasitosti. 15. SLEEP: nastavenie časovača usnutia. Po uplynutí nastaveného času sa televízor prepne do pohotovostného režimu. 16. : zapnutie/vypnutie zoznamu obľúbených kanálov. 17. EPG: elektronický programový sprievodca, používa sa v režime DTV. 18. : návrat na naposledy sledovaný program. 14

18 Diaľkový ovládač TLAČIDLÁ S FARBAMI: červená/zelená/žltá/modrá na navigáciu. : prevíjanie vzad (v režime MEDIA). : prevíjanie vpred (v režime MEDIA). : predchádzajúci (v režime MEDIA). : ďalší (v režime MEDIA). 20.STILL: zmrazenie obrazu. : pozastavenie teletextovej stránky, ďalším stlačením sa obnovuje. : zastavenie (v režime MEDIA/PVR). 21. : otvorenie teletextu, ďalším stlačením režim MIX, ďalším stlačením ukončenie. : prehrať/pozastaviť (v režime MEDIA). 22. RADIO: prepnutie medzi rádiom a televíziou (v režime DTV). 23. : prepnutie rôznych veľkostí obrazu. : prepnutie veľkosti obrazovky teletextu. 24. : otvorenie titulkov alebo podstránky teletextu. 25. : zrušenie ale neukončenie teletextu, ďalším stlačením ukončenie. 26.DMP: Stlačením tlačidla prepnite systém do režimu Media. 27. : Stlačením tlačidla spustíte nahrávanie. (v režime DTV) POZN.: Všetky obrázky v tomto návode sú iba informatívne, na skutočnom prístroji sa môžu líšiť. Tlačidlá, ktoré tu nie sú zmienené, sa nepoužívajú. 14

19 Základné funkcie STRUČNÝ NÁVOD NA OBSLUHU Pripojenie 1. Pripojenie napájania a antény. 2. Ak je televízor vybavený tlačidlom napájania, najprv zapnite toto tlačidlo. Stlačením tlačidla Power na diaľkovom ovládači zapnite televízor. Prvotné nastavenie Pri prvom zapnutí televízora sa na obrazovke objaví séria výziev pomáhajúcich s vykonaním základných nastavení. OSD jazyk: Stlačením tlačidla / vyberte požadovaný jazyk OSD (ponuka na obrazovke). Režim nastavenia: Stlačením tlačidla / vyberte Režim Domov alebo Režim v Predajňa. Krajina: Stlačením tlačidla / vyberte požadovanú krajinu. Typ TUNER: Stlačením tlačidla / vyberte anténa alebo Kábel. Autohľadanie: Stlačením tlačidla / vyberte režim: DTV+ATV, DTV, ATV. LCN: Stlačením tlačidla / vyberte Zap. alebo Vyp. Auto aktuálizacia kanálov: Pomocou tlačidla / zvoľte polohu Zap. alebo Vyp. Keď vyberiete Kábel: Objaví sa krok, ktorý vám umožní nastaviť parametre kanálov. Ďalšie informácie nájdete v časti Kanál (Autohľadanie). Zapnutie a vypnutie televízora Zapnutie televízora Pripojte napájací kábel. Ak má televízor vypínač, najprv ho zapnite. Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači zapnite televízor z pohotovostného režimu. Vypnutie televízora Stlačením tlačidla na diaľkovom ovládači prepnite televízor do pohotovostného režimu. Nenechávajte televízor dlhodobo v pohotovostnom režime. Pri dlhodobom nepoužívaní odpojte napájací a anténový kábel. Žiadny signál Ak sa neprivádza signál, zobrazuje sa ponuka Žiadny signál. V režime ATV/DTV platí, že ak sa signál neprivádza 15 minút, televízor sa automaticky vypne. V režime PC sa televízor automaticky vypne po 1 minúte, ak sa neprivádza signál. Ak je pripojený kábel VGA, televízor sa automaticky vypne. Výber programu Použitie tlačidiel CH+/CH- na paneli televízora alebo diaľkovom ovládači. Stlačením tlačidla CH+ prepnite na vyššie číslo kanálu. Stlačením tlačidla CH- prepnite na nižšie číslo kanálu. Použitie tlačidiel s číslicami 0 9. Číslo kanálu je možné zadať stlačením tlačidiel 0 až 9. (V režime ATV, DTV) Príklad Výber kanálu - (napr. kanál 5): stlačte 5. Výber kanálu -- (napr. kanál 20): Stlačte krátko za sebou 2 a 0. 16

20 Základné funkcie Nastavenie hlasitosti Stlačením tlačidla VOL+/- upravíte hlasitosť. Zvuk úplne vypnete stlačením tlačidla. Zvuk znovu zapnete stlačením tlačidla alebo zvýšením hlasitosti. Prepnutie zdroja signálu Zdroj signálu vyberiete stlačením tlačidla SOURCE na diaľkovom ovládači. Stlačením tlačidla / postupne prepínate zdroje signálu, potom voľbu potvrďte stlačením tlačidla ENTER. Pohyb v ponukách Pred použitím televízora sa podľa nasledujúceho popisu oboznámte s pohybom v ponukách a postupom výberu a nastavenia funkcií. Presný prístup sa môže líšiť podľa vybranej ponuky. 1.Stlačením tlačidla MENU zobrazte hlavnú ponuku. 2.Stlačením tlačidla / prechádzajte hlavnú ponuku. 3.Stlačením tlačidla / vyberte požadovanú podponuku. 4.Stlačením tlačidla ENTER vyvolajte podponuku. 5.Stlačením tlačidla / / / vyberte požadovanú hodnotu. Nastavenie v OSD sa môže líšiť podľa vybranej ponuky. 6.Stlačením tlačidla MENU sa vráťte do predchádzajúcej ponuky. 7.Stlačením tlačidla EXIT opustite ponuku. POZN.: Ak je položka ponuky zobrazená sivá, znamená to, že nie je dostupná alebo že ju nie je možné nastaviť. Tlačidlá na televízore majú rovnaké funkcie ako zodpovedajúce tlačidlá na diaľkovom ovládači. Ak diaľkový ovládač stratíte alebo prestane fungovať, môžete ponuky vyberať tlačidlami na televízore. Tento návod sa zameriava na ovládanie diaľkovým ovládačom. Niektoré položky ponuky môžu byť skryté v závislosti od aktuálneho režimu alebo zdroja signálu. 17

21 Funkcie menu Konfigurácia ponuky Obraz Obrazový režim Môžete vybrať typ obrazu, ktorý najlepšie zodpovedá vašim požiadavkám. Režim odporúčaného nastavenia výrobcu Obraz nájdete pod názvom Štandard. Obrazový režim Štandard Jas Jas Kontrast Nastavenie základnej úrovne signálu Ostrosť v obraze. Nasýtenie Odtieň Kontrast Farebná teplota Štandard Nastavenie rozdielu medzi bielou a čiernou Pomer strán Plný v obraze. Ostrosť Nastavenie ostrosti prechodov medzi svetlými a tmavými miestami obrazu. Nasýtenie Nastavenie intenzity všetkých farieb. Odtieň (iba v režime NTSC) Nastavenie vyváženia medzi červenými a zelenými odtieňmi. Farebná teplota Nastavenie farebnej teploty obrazu. Pomer strán Môžete vybrať rozmer obrazu, ktorý najlepšie zodpovedá vašim požiadavkám. PC nastavenie(v režime PC) Aut.nastavenie: Automatické nastavenie obrazu. H pozícia: Posun obrazu doľava alebo doprava. V pozícia: Posun obrazu hore alebo dole. Fáza: Minimalizácia vodorovného skreslenia. Hodina: Minimalizácia zvislých pásov v obraze. Režim obrazovky (v režime HDMI) Stlačením tlačidla / vyberte Obrazový režim, potom stlačením tlačidla / vyberte Auto, Video alebo PC. Pokročilé nastavenie NR: Nastavenie možností potlačenia šumu obrazu. Dynamický kontrast: Automatické nastavenie detailov a jasu obrazu Presun Nastavenie MENU: Návrat EXIT: Koniec 18

22 Funkcie menu Konfigurácia ponuky Zvuk Zvukový režim Môžete vybrať režim zvuku, ktorý najlepšie zodpovedá vašim požiadavkám. Výšky Nastavenie výšok. Zosilnenie alebo Zvuk Zvukový režim Štandard zoslabenie vysokých tónov. Výšky 0 Basy Basy 0 Vyváženie 0 Nastavenie basov. Zosilnenie alebo Priestorový zvuk Vyp zoslabenie hlbokých tónov. EQ nastavenie AVL Vyp Vyváženie SPDIF PCM Môžete nastaviť vyváženie reproduktorov Presun Nastavenie MENU: Návrat EXIT: Koniec podľa svojich požiadaviek. Priestorový zvuk Môžete vybrať požadovaný režim priestorového zvuku. EQ nastavenie Nastavenie priebehu sedempásmového ekvalizéra. EQ režim: Nižšie uvedené je možné ručne nastavovať iba v používateľskom režime. 120 Hz/300 Hz/500 Hz/1,2 KHz/3,0 KHz/7,5 KHz/10 KHz: Nastavenie úrovne konkrétnych frekvenčných pásiem. V závislosti od toho, aké frekvenčné pásmo potrebujete nastaviť, upravujte po malých krokoch a vždy len jedno pásmo. Odporúčame NEROBIŤ príliš veľké zmeny. AVL AVL automaticky udržiava rovnakú hlasitosť pri prepínaní programov. Vzhľadom na odlišné charakteristiky signálov rôznych staníc môže byť nutné pri prepnutí programu upraviť hlasitosť. Táto funkcia to robí za vás, automaticky prispôsobuje hlasitosti jednotlivých programov a vyrovnáva ich SPDIF Možnosť voľby požadovaného režimu výstupu SPDIF. Zvukový popis (v režime DTV) Stlačením tlačidla / vyberte Popis zvuku, potom stlačením tlačidla otvorte podponuku. Stlačením tlačidla / vyberte Režim, potom stlačením tlačidla / vyberte Zap., Vyp. Pri nastavení na Zap. môže používateľ nastaviť hlasitosť. Typ zvuku (v režime DTV) Stlačením tlačidla / vyberte Typ zvuku, potom vyberte stlačením tlačidla /. 19

23 Funkcie menu Konfigurácia ponuky Kanál Typ TUNER Skôr ako začnete ukladať kanály, musíte zadať typ zdroja signálu (anténa alebo rozvod káblovej televízie). Pri nesprávnom Kanál nastavení nemusí byť nájdený žiadny Typ TUNER anténa Autohľadanie kanál. Počet nájdených kanálov nezahŕňa Ručné hľadanie šifrované kanály. Auto aktualizácia kanálov Vyp Úprava kanálu Autohľadanie Správca obľúbených Stlačením tlačidla ENTER vyvolajte Všeobecné rozhranie CI podponuku. Info o signáli Presun MENU: Návrat EXIT: Koniec Typ tunera nastavený na anténa: Krajina: Stlačením tlačidla / vyberte krajinu. Režim: Stlačením tlačidla / vyberte režim: DTV+ATV, DTV, ATV. Štart: Stlačením tlačidla ENTER spustite automatické ladenie. Typ tunera nastavený na Kábel: Krajina: stlačením tlačidla / vyberte krajinu. Režim: stlačením tlačidla / vyberte Režim: DTV+ATV, DTV, ATV. Typ hľadania: stlačením tlačidla / vyberte Typ skenu: Pokročilé, Rýchle, Plný. ID siete: stlačením tlačidla / vyberte ID siete: Auto alebo zadajte číslice. Frekvencia: stlačením tlačidla / vyberte Frekvenciu: Auto alebo zadajte číslice. Symbolová rýchlosť: stlačením tlačidla / vyberte Symbol. rýchlosť: Auto alebo zadajte číslice. Štart: stlačením tlačidla ENTER spustite automatické hľadanie. Ručné hľadanie Stlačením tlačidla ENTER vyvolajte podponuku. -Digitálne ručné hľadanie: Stlačením tlačidla / vyberte Digitálne ručné hľadanie, potom stlačením tlačidla ENTER otvorte podponuku. Typ tunera nastavený na anténa: Digitálne hľadanie: Stlačením tlačidla / vyberte číslo kanálu. Štart: Stlačením tlačidla ENTER spustite ladenie kanálov. Frekvencia: zobrazenie frekvencie aktuálneho TV signálu. Sila: zobrazenie kvality aktuálneho TV signálu. Typ tunera nastavený na Kábel: ID siete: stlačením tlačidla / vyberte ID siete: Auto alebo zadajte číslice. Frekvencia: zadajte vlastnú frekvenciu. Symbolová rýchlosť: stlačením tlačidla / vyberte Symbol. rýchlosť: Auto alebo zadajte číslice. Modulácia: stlačením tlačidla / vyberte Modulácia: Auto, 16QAM, 32QAM, 64QAM,128QAM, 256QAM. Štart: stlačením tlačidla ENTER spustite hľadanie kanálov. Sila: zobrazenie intenzity aktuálneho TV signálu. -Analógové ručné ladenie: Stlačením tlačidla / vyberte Analógové ručné ladenie, potom stlačením tlačidla ENTER otvorte podponuku. 20

24 Funkcie menu Analógové ladenie: Stlačením tlačidla / vyberte Analógový sken. Kanál pre uloženie: Stlačením tlačidla / vyberte kanál. Farebný systém: Stlačením tlačidla / vyberte Norma obrazu. Zvukový systém: Stlačením tlačidla / vyberte Norma zvuku. AFC: Stlačením tlačidla / vyberte Zap. alebo Vyp. Štart: Stlačením tlačidla ENTER spustite ladenie kanálov. Auto aktualizácia kanálov Pomocou tlačidla / zvoľte polohu Vyp. alebo Zap. Úprava kanálu Najprv stlačením tlačidla / zvýraznite kanál, ktorý chcete zmazať, preskok, premenovať alebo presun, a potom: Stlačením červeného tlačidla odstráňte kanál. Stlačením zeleného tlačidla preskočte vybraný kanál. (Televízor pri prepínaní kanálov pomocou tlačidiel CH+/- vybraný kanál skrátka preskočí.) Stlačením žltého tlačidla premenujte kanál. (V režime ATV) Stlačením modrého tlačidla nastavte kanál, ktorý budete presúvať, potom ho stlačením tlačidla / presuňte tam, kde ho chcete mať. Správca obľúbených Pre voľbu položky stlačte tlačidlo /. Na posúvanie stránok (hore alebo dole) v zozname obľúbených položiek stlačte tlačidlo /. Pre voľbu požadovanej skupiny obľúbených položiek používajte červené, zelené, žlté a modré tlačidlo. Všeobecné rozhranie CI (v režime DTV) Táto funkcia umožňuje sledovanie šifrovaných kanálov (platených). Vložte kartu CI do slotu PCMCIA podľa šípky, ktorá je na karte CI. POZN.: Túto funkciu je možné využiť, iba ak je k dispozícii slot CI. Nevkladajte ani nevyberajte kartu CI pri zapnutom napájaní. Nevkladajte ani nevyberajte kartu CI príliš často, aby nedošlo k poškodeniu televízora a karty CI. Počas inicializácie karty CI televízor neovládajte. Info o signáli (v režime DTV) Zobrazenie aktuálnych informácií o signáli. 21

25 Funkcie menu Konfigurácia ponuky Zámka systému Zadaj heslo Nasledujúce položky sú dostupné iba po správnom zadaní hesla. Východiskové heslo je 0000, ak nastavíte Zámka systému iné heslo a zabudnete ho, volajte servis. Zadaj heslo Povoliť Zap Povoliť Zámka kanálu Pri nastavení Povoliť na Zap. sú dostupné Rodičovské hodnotenie Žiadny voľby Zámka kanálov, Zámok klávesnice Vyp Nové heslo Prístupnosť a Zámka klávesnice. Zmazať zámky Zámka kanálu Hotelový režim Presun 0 ~ 9: vstup MENU: Návrat EXIT: Koniec Stlačením tlačidla / vyberte kanál, ktorý chcete zamknúť, potom stlačením tlačidla ENTER aktivujte zámku. Rodičovské hodnotenie (v režime DTV) Stlačením tlačidla / vyberte Prístupnosť, potom vyberte stlačením tlačidla /. Zámok klávesnice Možnosť deaktivácie klávesnice, aby ju nemohli používať deti a pod. Nové heslo Stlačením tlačidla / vyberte Nové heslo, potom dvakrát za sebou zadajte rovnaké 4-miestne heslo Zmazať zámky Obnovenie východiskových továrenských nastavení zámky. Hotelový režim Pomocou tlačidiel / zvoľte režim Hotel, Hotelový režim potom stlačte ENTER. Aktívny Hotelový režim Vyp -Aktívny Hotelový režim Max hlasitosť 100 Nastavte režim Hotel Zap. alebo Off. Úvodná hlasitosť 30 POZNÁMKA: Nasledujúce nastavenie Zámok zdroja Predvolený zdroj Vyp funguje iba v prípade zapnutého režimu Predvolený DTV program Hotel. Predvolený ATV program -Max hlasitosť Záloha na USB Nastavte maximálnu možnú hlasitosť. Obnova z USB Návrat -Úvodná hlasitosť Nastavte východiskovú hodnotu hlasitosti, ktorá bude účinná pri každom zapnutí TV, Presun Nastavenie EXIT: Koniec východisková hodnota: 20. -Zámok zdroja Uzamknutie požadovaných vstupných zdrojov. -Predvolený zdroj Nastavenie východiskového vstupného zdroja pri zapnutí televízora TV. -Predvolený DTV program Funkcia je dostupná iba pri nastavení východiskového zdroja na DTV. -Predvolený ATV program Funkcia je dostupná iba pri nastavení vstupného zdroja na ATV. 22

26 Funkcie menu -Záloha na USB Zálohovanie dát na USB. -Obnova z USB Obnova dát z USB. -Návrat Vyvolanie východiskového nastavenia z režimu Hotel. Konfigurácia ponuky Nastavenie OSD jazyk Vyberte požadovaný jazyk ponúk na obrazovke. Jazyky zvuku (v režime DTV) Nastavenie Vyberte požadovaný jazyk zvuku. (K OSD jazyk Slovenčina dispozícii pri digitálnych kanáloch, ak je Jazyky zvuku vysielaný zvuk vo viacerých jazykoch.) Titulky Teletext Stlačením tlačidla / vyberte Jazyky Modrá obrazovka Vyp zvuku, potom stlačením tlačidla ENTER Režim nastavenia Domov Nastavenie času otvorte podponuku. PVR nastavenie Stlačením šípky vyberte Primárny jazyk Presun Nastavenie MENU: Návrat EXIT: Koniec zvuku a Sekundárny jazyk zvuku. Titulky (v režime DTV) Stlačením tlačidla / vyberte Titulky, potom stlačením tlačidla ENTER otvorte podponuku. Stlačením tlačidla / vyberte Režim, potom stlačením tlačidla / vyberte Zap. alebo Vyp. Stlačením šípky vyberte Primárny jazyk titulkov a Sekundárny jazyk titulkov. Stlačením tlačidla / vyberte Pre sluchovo postih., potom stlačením tlačidla / vyberte Zap. alebo Vyp. Teletext Úprava nastavenia teletextu. K dispozícii iba pri signáli DTV a ATV. Stlačením tlačidla / vyberte Teletext, potom stlačením tlačidla ENTER otvorte podponuku. Pri zdroji signálu DTV stlačením tlačidla / vyberte Jazyk digitálneho teletextu. Pri zdroji signálu ATV stlačením tlačidla / vyberte Jazyk dekódovania stránky. Modrá obrazovka Pomocou tlačidla / zvoľte polohu Zap. alebo Vyp. modrej obrazovky. Režim nastavenia Stlačením tlačidla / vyberte Režim Domov alebo Režim v Predajňa. Nastavenie času Stlačením tlačidla / vyberte Nastavenie času, potom stlačením tlačidla ENTER otvorte podponuku. OSD časovač: nastavenie času zobrazenia ponúk na obrazovke. Usínanie: nastavenie času automatického prepnutia televízora do pohotovostného režimu. 23

27 Funkcie menu Autousínanie: nastavenie požadovaného času autom. usnutia. Časov é pásmo: nastavenie vášho časového pásma. Dátum a Čas: Stlačením tlačidla / vyberte Čas, potom stlačením tlačidla ENTER otvorte podponuku. Nastavte Auto synch. na Vyp., potom môžete čas nastaviť ručne. Pozn.: v prípade výpadku elektrickej siete sa údaj hodín stratí. PVR nastavenie (v režime DTV) Stlačením tlačidla / vyberte Nastavenie PVR, potom stlačením tlačidla ENTER otvorte podponuku.preverí sa USB. Súborový manažér: zobrazenie zoznamu záznamov. Opakovanie: stlačením červeného tlačidla prehráte video. Zmazať jednu: stlačením zeleného tlačidla odstránite video. Zmazať všetko: stlačením žltého tlačidla odstránite všetky videá. Plný: stlačením modrého tlačidla zväčšíte video. Zoznam zariadení: Ak je pripojených viac záznamových zariadení, vypíše sa ich zoznam. Zo zoznamu zariadení vyberte jedno zariadenie. Formát: Stlačením červeného tlačidla sformátujete USB disk. Plánovaný záznam: nastavenie parametrov plánovaného záznamu. Stlačením tlačidla ENTER nastavte parametre záznamu. Zmazať jedno: stlačením zeleného tlačidla odstránite video. Zmazať všetko: stlačením žltého tlačidla odstránite všetky videá. Digitálny záznam programu 1.Zasuňte USB disk, stlačením tlačidla zaznamenajte bežiaci program. Počas záznamu stlačením tlačidla zväčšíte/zmenšíte ponuku záznamu. 2.Stlačením tlačidla zastavíte záznam, pokračuje sa v sledovaní vysielania. POZN.: USB disk musí mať kapacitu najmenej 512 MB. Ak na vložený USB disk nie je možné zaznamenávať, sformátujte ho. Počas formátovania zariadenie neodpájajte. Formátovaním zariadenia sa odstránia všetky súbory. Pred formátovaním zariadenia pomocou televízora najprv zazálohujte svoje súbory, aby nedošlo k poškodeniu alebo strate dát. Ak je na USB disku vírus, formátovanie môže zlyhať. Ak je na USB zariadení viac oddielov, systém PVR vám pomôže vybrať, na ktorý chcete zhotoviť záznam. Ak sa záznamový systém PVR používa neustále, automaticky sa vypne PVR. USB zariadenie musí podporovať vysokorýchlostné USB2.0. Niektoré neštandardné zariadenia USB nemusia byť podporované. Prvotné nastavenie Ide o sprievodcu, ktorý pomáha s inštaláciou televízora. Reset Obnovenie východiskových továrenských nastavení systému. 24

28 Funkcie menu Použitie režimu MEDIA Vyvolanie/opustenie režimu MEDIA 1.Pripojte USB zariadenie. 2.Stlačením tlačidla SOURCE zobrazte hlavnú ponuku. Stlačením tlačidla / zvýraznite MEDIA, stlačením tlačidla ENTER vyvolajte režim MEDIA. 3.Na opustenie režimu MEDIA môžete tiež využiť ponuku výberu vstupu signálu. POZN.: Zvláštne USB zariadenia nemusia byť dobre alebo vôbec podporované. Max. zaťaženie USB: 5 Vjs 500 ma Podporované formáty Multimediálna Prípona súboru Dekodér Pozn. kategória Dekodér obrazu Dekodér zvuku Movie *.avi MPEG-1 MPEG-2 MP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 XVID DivX H.264(AVC) 4 H.264(AVC) 4 MPEG(*.mpeg, *.mpg, *.dat, *vob) MPEG-4(*.mp4) MPEG-1 MP MPEG-2 MP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG.-4 XVID H.264(AVC) 4 H.264(AVC) 4 MPEG-1 Layer 2 MPEG-1 Layer 3 MPEG-2 Layer 3 AC3 AAC-LC HE-AAC V1 HE-AAC V2 MPGE1/MPEG2/M PEG4: až 1080p pri 30F H.264: až 1080p pri 25F AAC: AAC-LC(typ 2), HE-AAC v1(typ 5,SBR), HE-AAC v2(typ 29,SBR+PS) TS(*.ts, *.trp, *tp) MKV(*.mkv) MPEG-1 MPEG-2 MP H.264(AVC) 4 H.264(AVC) 4 MPEG-1 MPEG-2 MP MPEG-4 SP MPEG-4 ASP MPEG-4 XVID H.264(AVC) 4 H.264(AVC) Level 4 *.flv H.264(AVC) Level 4 25

29 Funkcie menu H.264(AVC) Level 4 Hudba *.mp3 MPEG-1 Layer 3 MPEG-2 Layer 3 AAC(*.aac,*m4a) AAC HE-AAC V1 HE-AAC V2 *.wav LPCM ADPCM Foto *.jpg Režim *.jpeg Baseline Progresívny režim Text *.txt UTF-8 UNICODE ASCII Pozn.: V jednom priečinku je podporovaných max. 500 súborov. POZN.: Bitový tok: až 320 kbps Vzorkovanie: 32 khz, 44,1 khz, 48 khz < rozlíšenie Baseline < Veľ. obr. progresívneho režimu <= Veľ. súboru <= 10 MB Veľ. súboru <= 1 MB USB nemusí dobre alebo vôbec podporovať dokumenty využívajúce zvláštny algoritmus. USB podporuje vyššie zmienený formát; ak nie je podporovaný, preveďte ho na uvedený formát. Hlavné ovládacie rozhranie Foto Hudba Film Text Stlačením tlačidla / vyberte Foto, Hudba, Film alebo Text. Stlačením tlačidla ENTER otvorte podponuku. 26

30 Funkcie menu Foto Stlačením tlačidla / vyberte z hlavnej ponuky Foto, potom stlačením tlačidla ENTER otvorte podponuku. Stlačením tlačidla / vyberte disk, ktorý chcete prehrať, potom stlačením tlačidla ENTER potvrďte. Stlačením tlačidla CH+/- prepnite stránku. Stlačením tlačidla INDEX vyvolajte rýchlu ponuku. Tlačidlami so šípkami zvýraznite priečinok, potom stlačte tlačidlo ENTER. Tlačidlami so šípkami zvýraznite súbor, potom ho prehrajte stlačením tlačidla. Stlačením tlačidla zastavíte prehrávanie. Stlačením tlačidla EXIT sa vrátite do predchádzajúci ponuky. Hudba Stlačením tlačidla / vyberte z hlavnej ponuky Hudba, potom stlačením tlačidla ENTER podponuku. Stlačením tlačidla / vyberte disk, ktorý chcete prehrať, potom stlačením tlačidla ENTER potvrďte. Stlačením tlačidla / prepnite stránku. Stlačením tlačidla INDEX vyvolajte rýchlu ponuku. Stlačením tlačidla / zvýraznite priečinok, potom stlačte tlačidlo ENTER. Stlačením tlačidla / zvýraznite súbor, potom prehrajte stlačením tlačidla. Stlačením tlačidla zastavíte prehrávanie. Stlačením tlačidla EXIT sa vrátite do predchádzajúci ponuky. Film Stlačením tlačidla / vyberte z hlavnej ponuky Film, potom stlačením tlačidla ENTER otvorte podponuku. Stlačením tlačidla / vyberte disk, ktorý chcete prehrať, potom stlačením tlačidla ENTER potvrďte. Stlačením tlačidla / prepnite stránku. Stlačením tlačidla INDEX vyvolajte rýchlu ponuku. Stlačením tlačidla / zvýraznite priečinok, potom stlačte tlačidlo ENTER. Stlačením tlačidla / zvýraznite súbor, potom prehrajte stlačením tlačidla. Stlačením tlačidla zastavíte prehrávanie. Stlačením tlačidla EXIT sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. Text Stlačením tlačidla / vyberte z hlavnej ponuky Text, potom stlačením tlačidla ENTER otvorte podponuku. Stlačením tlačidla / vyberte disk, ktorý chcete prehrať, potom stlačením tlačidla ENTER potvrďte. Stlačením tlačidla / prepnite stránku. Stlačením tlačidla INDEX vyvolajte rýchlu ponuku. Stlačením tlačidla / zvýraznite priečinok, potom stlačte tlačidlo ENTER. Stlačením tlačidla / zvýraznite súbor, potom prehrajte stlačením tlačidla. Stlačením tlačidla EXIT sa vrátite do predchádzajúcej ponuky. 27

31 Dôležité špecifické tlačidlá EPG (v režime DTV) Stlačením tlačidla EPG vyvolajte ponuku EPG. EPG 01 Jan :00-01 Jan :00 C/B C/B 01 Jan :00: RED+MARKER 14:00 C/B 002 C/B 17:00 C/B 003 CROSS HATCH 004 4v3_MONOSCOPE %WHITE 006 SUB LUMINANCE Predchádzajúci deň Ďalší deň Plán Pripomienka Presun Rec: Záznam ENTER: Zobrazenie EXIT: Koniec Stlačením tlačidla nastavte parametre záznamu. Môžete nastaviť čas záznamu, ktorý sa má zhotoviť. Televízor umožňuje naplánovanie záznamu pri zapnutí alebo v pohotovostnom režime. Ak záznam prebehne v pohotovostnom režime, nebude sa prehrávať obraz a zvuk. Stlačením červeného tlačidla zobrazíte zoznam na predchádzajúci deň. Stlačením zeleného tlačidla zobrazíte zoznam na ďalší deň. Stlačením žltého tlačidla zobrazíte Zoznam časovača EPG. Stlačením modrého tlačidla naplánujte záznam programu. Stlačením tlačidla EXIT opustite ponuku. Zoznam kanálov Stlačením tlačidla LISTzobrazte zoznam kanálov. Stlačením tlačidla / vyberajte položky. Stlačením tlačidla ENTER potvrďte kanál. Stlačením tlačidla / prejdite na ďalšiu alebo predchádzajúcu položku zoznamu kanálov. Stlačením tlačidla EXIT opustite ponuku. Zoznam obľúbených Stlačením tlačidla zobrazíte zoznam obľúbených položiek. Pre voľbu položky stlačte tlačidlo /. Na vstup do kanálu stlačte tlačidlo ENTER. Použitím tlačidla / zvoľte funkciu Obľúbené položky 1,2,3,4. Pomocou tlačidla CH+/CH- môžete posúvať stránky zoznamu obľúbených položiek hore a dole. Ak chcete odísť, stlačte tlačidlo EXIT. 28

32 Teletext Používanie teletextu Zobrazenie teletextu 1. Vyberte televíznu stanicu s teletextovým signálom. 2.Stlačením tlačidla sa dostanete do režimu teletextu. 3. Ďalším stlačením tlačidla otvoríte zmiešaný režim. Táto funkcia vám umožní prekryť teletextom televízny program. 4. Ďalším stlačením tlačidla sa vrátite alebo prejdete do normálneho režimu ATV/DTV. Výber stránky 1. Zadajte číslo stránky (tri čísla) pomocou tlačidiel s číslami. Ak stlačíte počas zadávania čísla zlé tlačidlo, musíte dokončiť celé trojčíslie a potom znovu zadať správne číslo stránky. 2. Tlačidlo CH+/CH- môžete použiť na výber predchádzajúcej alebo nasledujúcej strany. Zmrazenie stránky Stlačením tlačidla pozastavíte stránku teletextu, ďalším stlačením ju uvoľníte a môžete pokračovať v listovaní. Register Stlačením tlačidla i priamo zobrazíte hlavnú stranu registra. Zväčšenie písma textu Keď sa zobrazí strana, môžete zdvojnásobiť veľkosť písma, aby sa dalo lepšie prečítať. 1.Stlačením tlačidla zväčšíte hornú polovicu stránky. 2.Stlačením tlačidla zväčšíte spodnú polovicu stránky. 3.Ďalším stlačením tlačidla sa vrátite k normálnemu zobrazeniu. Režim zobrazenia skrytých informácií Stlačením tlačidla? môžete zobraziť skryté informácie na teletexte (napr. odpovede na rébusy alebo hádanky atď.). Ďalším stlačením tlačidla? odstránite informácie z obrazovky. Podstránka Niektoré teletexty môžu obsahovať niekoľko podstránok, ktoré televízne stanica určitým spôsobom automaticky stránkuje. 1.Stlačením tlačidla môžete priamo otvoriť určitú podstránku a vybrať číslo stránky pomocou tlačidiel s číslami. Zadajte číslo podstránky (napr. 0003) pre tretiu podstránku. 2.Ďalším stlačením tlačidla ukončíte režim podstránky. Farebné tlačidlá (červené, zelené, žlté a modré) Stlačením týchto tlačidiel otvoríte priamo stránky zodpovedajúcej farby zobrazené v spodnej časti obrazovky teletextu. 29

33 Riešenie problémov Odstraňovanie problémov Skôr ako sa obrátite na servisného technika, skúste problém vyriešiť pomocou jednoduchých krokov. Ak problém aj naďalej pretrváva, odpojte televízor a zavolajte servis. PROBLÉM Nenaskočil zvuk ani obraz Obraz je v poriadku, ale nenaskočil zvuk Diaľkový ovládač nefunguje Televízor sa znenazdania sám vypol Po zapnutí sa obraz objavuje pomaly Žiadne alebo nesprávne farby alebo zlý obraz Vodorovné/zvislé čiary alebo sa obraz trasie Zlý príjem niektorých kanálov Čiary alebo šmuhy v obraze Jeden reproduktor je bez výstupu MOŽNÉ RIEŠENIE -Skontrolujte, či je zástrčka napájacej šnúry zapojená do zásuvky -Skontrolujte, či ste stlačili tlačidlo POWER televízneho prístroja -Skontrolujte nastavenie kontrastu a jasu obrazu -Skontrolujte hlasitosť -Zmizol zvuk? Stlačte tlačidlo na vypnutie zvuku. -Skúste iný kanál, vysielač môže mať problémy s vysielaním. -Sú audio káble riadne zapojené? -Skontrolujte, či medzi prístrojom a diaľkovým ovládačom nie je nejaký predmet brániaci prenosu -Sú batérie správne nainštalované (+ k + a k )? -Správne nastavenie režimu diaľkového ovládania: TV, VCR atď.? -Vložte do ovládača nové batérie -Je nastavené načasovanie režimu spánku? -Skontrolujte napájanie. Došlo k výpadku prúdu. -Nebolo naladené vysielanie stanice s automatickým spustením. -Je to normálne, obraz je pozastavený počas aktivácie prístroja Obráťte sa na svoj servis, ak sa obraz neobjaví po piatich minútach. -Upravte farby v menu Nastavenie -Udržujte dostatočnú vzdialenosť medzi výrobkom a VCR. -Skúste iný kanál, môže ísť o problém s vysielaním. -Sú VIDEO káble riadne zapojené? -Aktivujte ľubovoľnú funkciu na obnovenie jasu obrazu. -Skontrolujte miestne rušenie spôsobené elektrickým spotrebičom alebo elektrickým náradím. -DVB-T alebo DVB-C vysielanie má problémy Nalaďte na inú stanicu. -Vysielaný signál je slabý, presmerujte anténu, aby ste zachytili silnejšie vysielanie. -Skontrolujte zdroje možného rušenia. -Skontrolujte anténu (presmerujte anténu). -Upravte vyváženie hlasitosti v menu Výber 30

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routera) ADB VV3212. Volajte na našu zákaznícku linku: 02/

Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routera) ADB VV3212. Volajte na našu zákaznícku linku: 02/ Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routera) ADB VV3212 Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Obsah 2 Obsah balenia 1x počítačový LAN kábel RJ-45 žltá farba 1x telefónny kábel

More information

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 ODVLHČOVAČ SK MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 OPIS PRÍSTROJA 86 ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL 87 MANUÁLNY OVLÁDACÍ PANEL 89 UMIESTNENIE A UVEDENIE DO PREVÁDZKY 90 VYPRÁZDŇOVANIE VODY 91

More information

Dreambox DM 800 HD PVR

Dreambox DM 800 HD PVR Dreambox DM 800 HD PVR Užívateľská príručka Prijímač digitálnej TV pre príjem voľných a zakódovaných TV a rozhlasových programov. HDTV Sieťové rozhranie Ethernet 10/100 Mb Konektor pre pripojenie externého

More information

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18 Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 Nastavenie je možné vykonať manuálnym resetom zariadenia, pričom všetky nastavenie sa vrátia

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

Riadiaci orgán OPIS Tvoríme vedomostnú spoločnosť Európska únia Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS Tvoríme vedomostnú spoločnosť Európska únia Sprostredkovateľský orgán OPIS Čítačka kariet eid návod na riešenie problémov s inštaláciou Karta eid je čipovou kartou, ktorú je možné používať spolu s počítačom prostredníctvom čítačky čipových kariet. Obsah: Postup pri inštalácii

More information

D-Link DIR-600 inštalačná príručka 1

D-Link DIR-600 inštalačná príručka 1 D-Link DIR-600 inštalačná príručka 1 Revízia Dátum Popis 1.0 November 11, 2011 DIR-600 B5 Užívateľská príručka Ochranná známka D-Link a logo D-Link sú ochranné známky alebo registrované známky D-Link Corporation

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete s přístrojem manipulovat, přečtěte si

More information

Wireless Audio with Dock

Wireless Audio with Dock DA-E550 Wireless Audio with Dock (Bezdrôtový audio systém s dokom) návod na použitie predstavte si možnosti Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung. Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite

More information

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

IPTV Set-top Box. Podrobný inštruktážny manuál si stiahnete na

IPTV Set-top Box. Podrobný inštruktážny manuál si stiahnete na IPTV Set-top Box Podrobný inštruktážny manuál si stiahnete na www.antiktech.com Dolby Digital: Vyrobené pod záštitou Dolby Laboratories. Dolby a dvojitý D znak sú ochrannou známkou spoločnosti Dolby Laboratories.

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09 d Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com g See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines f La déclaration

More information

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR 40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR LED TV NÁVOD K OBSLUZE LED TV NÁVOD NA OBSLUHU LED TVs INSTRUCTION MANUAL CZ SK GB Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny,

More information

Príručka na vyplňovanie

Príručka na vyplňovanie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Príručka na vyplňovanie Príkazu na úhradu a Hromadného

More information

Farebný LED televízny prijímač 24 Návod na použitie SK LT-630 LED E93B

Farebný LED televízny prijímač 24 Návod na použitie SK LT-630 LED E93B Farebný LED televízny prijímač 24 Návod na použitie SK LT-630 LED E93B 1 SK Vážení zákazníci Ďakujeme za prejavenú dôveru zakúpením tohto farebného LED TV prijímača (TVP). Pred používaním TVP si pozorne

More information

LED TV with DVB-T/T2/C/S/S2 SRT 40FX4003

LED TV with DVB-T/T2/C/S/S2 SRT 40FX4003 LED TV with DVB-T/T2/C/S/S2 SRT 40FX4003 User Manual Bedienungsanleitung Manuel utilisateur Manuale utente Manual del Usuario Manual do Utilizador Gebruiksaanwijzing Instrukcja obsługi Uživatelská příručka

More information

Prevádzková príručka NWZ-A844 / A845 / A846 / A847. Obsah. Ponuka. Home Register. Kliknite! Môžete priamo preskočiť. Prenos hudby

Prevádzková príručka NWZ-A844 / A845 / A846 / A847. Obsah. Ponuka. Home Register. Kliknite! Môžete priamo preskočiť. Prenos hudby Kliknite! Môžete priamo preskočiť Prenos hudby Prenos videí/fotografií/podcastov Riešenie problémov Prevádzková príručka NWZ-A844 / A845 / A846 / A847 2009 Sony Corporation 4-165-069-32(1) Poznámka V závislosti

More information

Prehrávač digitálnych záznamov Návod na použitie

Prehrávač digitálnych záznamov Návod na použitie Prehrávač digitálnych záznamov Návod na použitie Ďakujeme vám, že ste si zakúpili náš elektronický album digitálnych médií. Pred prvým použitím vám odporúčame prečítať si tento návod. Uchovajte tento návod

More information

Wireless Audio - Soundbar

Wireless Audio - Soundbar HW-J355 Návod na použitie Wireless Audio - Soundbar Predstavte si možnosti Ďakujeme vám za zakúpenie výrobku Samsung. Zaregistrujte svoj výrobok na www.samsung.com/register a získajte kompletnejšie služby.

More information

THC300 Digital Cable HD Receiver User Manual Bedienungsanleitung Návod k obsluze Používateľská príručka Használati Útmutató Ръководство за потребителя www.thomsonstb.net This product has been manufactured

More information

MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player

MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player Blahopřejeme vám k zakoupení našeho nového MP3 přehrávače. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně

More information

Inštalačný Manuál Magio Wi-fi Router ADB VV3212

Inštalačný Manuál Magio Wi-fi Router ADB VV3212 ČÍTAJ TENTO MANUÁL AKO PRVÝ! Inštalačný Manuál Magio Wi-fi Router ADB VV3212 OBSAH postup inštalácie A.) Pripojenie Magio Wi-Fi routra cez telefónnu zásuvku 3 B.) Pripojenie Magio Wi-Fi routra do optickej

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

Multi Channel AV Receiver (Viackanálový prijímač AV)

Multi Channel AV Receiver (Viackanálový prijímač AV) 4-287-969-11(2) (SK) Multi Channel AV Receiver (Viackanálový prijímač AV) Návod na použitie STR-DA3700ES VAROVANIE Ventilačný otvor zariadenia nezakrývajte novinami, obrusmi, záclonami atď., aby ste predišli

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií Evropská Unie

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií Evropská Unie Vážení zákazníci, Toto zařízení je ve shodě s platnými Evropskými směrnicemi a normami týkající se elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti. Evropský zástupce výrobce je: Vestel Germany

More information

LC-46LE925E LC-46LE925RU

LC-46LE925E LC-46LE925RU ΕΛΛΗΝΙΚΑ LC-46LE925E LC-46LE925RU POLSKI ČESKY ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΜΕ ΕΓΧΡΩΜΗ ΟΘΟΝΗ LCD (ΥΓΡΩΝ ΚΡΥΣΤΑΛΛΩΝ) TELEWIZOR KOLOROWY LCD TELEVIZOR S BAREVNOU LCD OBRAZOVKOU LCD SZÍNESTELEVÍZIÓ TELEVÍZOR S FAREBNOU LCD

More information

OPENBOX X-800, X-810, X-820

OPENBOX X-800, X-810, X-820 POUŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL PRE DIGITÁLNY SATELITNÝ PRIJÍMAČ OPENBOX X-800, X-810, X-820 Pred začatím práce s prijímačom si prosím najprv prečítajte tento manuál. Pri čítaní tohto návodu spolupracujte aj s originálnym

More information

19/22/24 LED 610 PVR 24" 19" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24" 19" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU

19/22/24 LED 610 PVR 24 19 LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24 19 LED TV NÁVOD NA OBSLUHU 19/22/24 LED 610 PVR 24" 19" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24" 19" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu

More information

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36 English... 2 Česky... 19 Slovensky... 36 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite:

More information

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW přehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW prehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW player ATV/DVB-T tuner NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Obsah návodu ÚVOD

More information

LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU

LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy.

More information

Návod na inštaláciu a obsluhu

Návod na inštaláciu a obsluhu Návod na inštaláciu a obsluhu Modem/router ADSL 2/2+ Glitel GT-318RI Samoinštalačný balík Obsah 1. Špecifikácia zariadenia... 3 1.1 Vlastnosti... 3 1.2 Obsah balenia... 4 1.3 Systémové požiadavky... 4

More information

FM/AM PLL Synthesized Clock Radio ICF-C273 FM/MW/LW PLL Synthesized Clock Radio ICF-C273L

FM/AM PLL Synthesized Clock Radio ICF-C273 FM/MW/LW PLL Synthesized Clock Radio ICF-C273L 3-263-574-11(1) FM/AM PLL Synthesized Clock Radio ICF-C273 FM/MW/LW PLL Synthesized Clock Radio ICF-C273L FM/AM radiobudík s PLL syntézou FM/MW/LW radiobudík s PLL syntézou Návod k obsluze CZ FM/AM rádiobudík

More information

Register your product and get support at Návod na použitie

Register your product and get support at  Návod na použitie Register your product and get support at www.philips.com/welcome Návod na použitie Obsah 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 1 Môj nový televízor 4 1.1 Smart TV 4 1.2 App gallery (Galéria aplikácií) 4 1.3 Požičané

More information

Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660RU-T3

Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660RU-T3 Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660RU-T3 Obsah 1 Obsah balenia 3 2 Postup inštalácie ADSL splittra 4 2.1 Kontrola zásuvky klasickej telefónnej linky 4 2.2 Inštalácia

More information

Barevná televize Farebný televízor Color Television

Barevná televize Farebný televízor Color Television Barevná televize Farebný televízor Color Television SLT-3214DVBT Návod k obsluze Návod na oblsuhu Operating Instructions OBSAH 1 Důležité informace...1 1.1-Čištění displeje a krytu...1 1.2-Likvidace televize

More information

Prehráva HD médií. O!Play MINI. Návod na obsluhu

Prehráva HD médií. O!Play MINI. Návod na obsluhu Prehráva HD médií O!Play MINI Návod na obsluhu SK6072 Prvé vydanie Október 2010 Autorské práva 2010 ASUSTeK COMPUTER INC. Všetky práva sú vyhradené. Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov

More information

Séria Aspire 9120. Užívateľská príručka

Séria Aspire 9120. Užívateľská príručka Séria Aspire 9120 Užívateľská príručka Copyright 2006. Acer Incorporated. Všetky práva vyhradené. Užívateľská príručka série Aspire 9120 Pôvodné vydanie: 08/2006 V informáciách obsiahnutých v tejto publikácii

More information

VG23AH LCD monitor. Návod na obsluhu

VG23AH LCD monitor. Návod na obsluhu VG23AH LCD monitor Návod na obsluhu Obsah Vyhlásenia... iii Bezpečnostné informácie... iv Starostlivosť a čistenie... v 1.1 Vitajte!... 1-1 1.2 Obsah balenia... 1-1 1.3 Predstavenie monitora... 1-2 1.3.1

More information

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50176231 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM OBSAH Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL

HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL Zařízení na přípravu hot-dogů (párků v rohlíku) Zariadenie na prípravu hot-dogov (párkov v rožku) Hot Dog maker CZ Vážený zákazníku, před zapojením

More information

Installation manual Wireless Keypad

Installation manual Wireless Keypad Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before

More information

Návod na používanie User Guide

Návod na používanie User Guide Všeobecné otázky 0850 111 154 * Pred telefonátom sa uistite, že je telefónne číslo správne. Návod na používanie User Guide SLOVENSKY ENGLISH MFL68260739

More information

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE AMS B1x-xAx Applied Meters, a. s. Budovateľská 50, 080 01 Prešov Tel.: +421-51-758 11 69, Fax: +421-51-758 11 68 Web: www.appliedmeters.com,

More information

ivms-4200 Klientský softvér Rýchly sprievodca V1.02

ivms-4200 Klientský softvér Rýchly sprievodca V1.02 ivms-4200 Klientský softvér Rýchly sprievodca V1.02 Obsah 1 Popis... 2 1.1 Systémové požiadavky... 2 1.2 Architektúra systému pracujúceho s ivms4200... 3 2 Úvod k ivms-4200... 5 2.1 Inštalácia softvéru

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

Skvelá komunikácia, mobilný život.

Skvelá komunikácia, mobilný život. Skvelá komunikácia, mobilný život. 3G Wi-Fi router Huawei Flybox B260 Užívateľská príručka Vyhlásenie Copyright Huawei Technologies Co., Ltd. 2009. Všetky práva vyhradené. Žiadna časť tohto dokumentu sa

More information

CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE

CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL English CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB BEMENETTEL FELHASZNÁLÓI

More information

Referenčné série 311a, 611a, 1211a, 7521a, 7541a, 5761a Návod na obsluhu

Referenčné série 311a, 611a, 1211a, 7521a, 7541a, 5761a Návod na obsluhu Ďakujeme za zakúpenie referenčného zosilňovača. Aby sme mohli lepšie vyriešiť záručný servis pre váš nový zosilňovač, ponechajte si originálny doklad o zakúpení a prečítajte si dodávaný záručný list. Referenčné

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL IC 202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Indukční vařič jednoplotnový Indukčný varič jednoplatničkový Induction cooker single range CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

More information

DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player

DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player Pokud chcete tento výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej

More information

ČÍTAJ TENTO MANUÁL AKO PRVÝ! INŠTALAČNÝ MANUÁL MAGIO WI-FI ROUTER VIGOR 2700

ČÍTAJ TENTO MANUÁL AKO PRVÝ! INŠTALAČNÝ MANUÁL MAGIO WI-FI ROUTER VIGOR 2700 ČÍTAJ TENTO MANUÁL AKO PRVÝ! INŠTALAČNÝ MANUÁL MAGIO WI-FI ROUTER VIGOR 700 Manual Vigor 700 HAg 08_14.indd 1.8.014 13:58 OBSAH A.) Pripojenie Magio Wi-Fi routra cez telefónnu zásuvku 3 B.) Pripojenie

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

SECURITY CAMERA WITH DIGITAL STORAGE DEVICE SURVEILLANCE CAMERA WITH DIGITAL EVENT-RECORDER DV 622

SECURITY CAMERA WITH DIGITAL STORAGE DEVICE SURVEILLANCE CAMERA WITH DIGITAL EVENT-RECORDER DV 622 SECURITY CAMERA WITH DIGITAL STORAGE DEVICE SURVEILLANCE CAMERA WITH DIGITAL EVENT-RECORDER DV 622 MONITOROVACIA KAMERA S DIGITÁLNYM PAMÄOVÝM PRÍSTROJOM MONITOROVACIA KAMERA S DIGITÁLNYM VIDEOREKORDÉROM

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

BeoVision 4. Príručka

BeoVision 4. Príručka BeoVision 4 Príručka CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN UPOZORNENIE: Nesnímajte kryt prístroja ani jeho zadnú časť. Predídete tým riziku zásahu elektrickým prúdom. Zariadenie neobsahuje súčiastky

More information

Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HW-T3

Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HW-T3 Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HW-T3 Obsah 1 Obsah balenia 3 2 Postup inštalácie ADSL splittra 4 2.1 Kontrola zásuvky klasickej telefónnej linky 4 2.2 Inštalácia

More information

DI-524UP AirPlus G g/2,4GHz bezdrôtový smerovač. CD-ROM (obsahujúce návod a informácie o záruke) Ethernetový kábel (CAT5 UTP/neprekrížený)

DI-524UP AirPlus G g/2,4GHz bezdrôtový smerovač. CD-ROM (obsahujúce návod a informácie o záruke) Ethernetový kábel (CAT5 UTP/neprekrížený) Toto zariadenie je možné nastaviť pomocou aktuálnej verzie webového prehliadača, napr. Internet Explorer alebo Mozilla Firefox. Skôr než začnete DI-524UP AirPlus G bezdrôtový smerovač a USB tlačový server

More information

MXM937FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player

MXM937FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player MXM937FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player - Děkujeme vám, že jste si vybrali náš digitální MP3 přehrávač. Tento přehrávač přináší řadu výhod, včetně

More information

32 LED 612 PVR 32" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 32" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU

32 LED 612 PVR 32 LED TV NÁVOD K OBSLUZE 32 LED TV NÁVOD NA OBSLUHU 32 LED 612 PVR 32" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 32" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy.

More information

Dovozca: SLS-Technaco, s.r.o. Sasinkova 37, 010 01 Žilina

Dovozca: SLS-Technaco, s.r.o. Sasinkova 37, 010 01 Žilina 70/10 (SK) Uťahovák rázový vzduchový 1/2" JONNESWAY JAI 1044 Návod na obsluhu (SK): Upozornenie : Tlak vzduchu - maximálny výkon je dosiahnuteľný pri rozsahu tlaku 90 psi resp. 6,2bar. Vzduchová vetva

More information

Inštalácia. Nighthawk Inteligentný smerovač WiFi AC1900 Model R7000. Obsah balenia. Inštalačné video

Inštalácia. Nighthawk Inteligentný smerovač WiFi AC1900 Model R7000. Obsah balenia. Inštalačné video Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation sú ochranné známky alebo registrované ochranné známky spoločnosti NETGEAR, Inc. alebo jej dcérskych spoločností v USA a v iných krajinách.

More information

Návod na obsluhu. 2015 VTech Printed in China 91-003007-007 UK

Návod na obsluhu. 2015 VTech Printed in China 91-003007-007 UK Návod na obsluhu 2015 VTech Printed in China 91-003007-007 UK Podrobný návod na obsluhu nájdete na: http://www.vtechcz.cz/sk/manual-cam Dovozca: MENUG s.r.o. B.Martinů 59, Brno 602 00 www.kidizoom.cz IČO:26909375

More information

Digitálny záznamník ICD-PX820

Digitálny záznamník ICD-PX820 4-166-312-61(1) Digitálny záznamník Návod na použitie Začíname Základné operácie Ďalšie operácie nahrávania Ďalšie operácie prehrávania Editovanie záznamov Režim Menu Používanie PC Ďalšie informácie Riešenie

More information

Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F

Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F Prehľad pre rýchle uvedenie do prevádzky NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F NW-S603 / S605 / S703F / S705F / S706F Slovensky Ak sa na displeji nezobrazí sprievodný obrázok V závislosti od albumu sa

More information

Všeobecné pokyny. Bezpečnostné upozornenia a dôležité informácie

Všeobecné pokyny. Bezpečnostné upozornenia a dôležité informácie Návod k obsluze 2 Obsah Obsah... 1 Všeobecné pokyny... 2 Bezpečnostné upozornenia a dôležité informácie... 2 Prehľad zariadenia... 4 Čo je v balení?... 4 Ovládače a porty pripojenia... 5 RSC 5100 diaľkové

More information

USB stereo gramofón. Návod na použitie PS-LX300USB. Záznam majiteľa (1) 2008 Sony Corporation

USB stereo gramofón. Návod na použitie PS-LX300USB. Záznam majiteľa (1) 2008 Sony Corporation 3-198-123-13 (1) USB stereo gramofón Záznam majiteľa Typové označenie (Model No.) a výrobné číslo (Serial No.) sú vyznačené v zadnej časti zariadenia. Poznačte si ich do kolónky uvedenej nižšie. Kedykoľvek

More information

M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual

M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual Objednacie číslo Objednací číslo Order number M-372-12V Obsah 1. Obsah balenia... 2

More information

HD-TV100 MP Digital TV and media player

HD-TV100 MP Digital TV and media player HD-TV100 MP Digital TV and media player User s manual 1. Functions overview: FULL HD TV HD Digital TV with MPEG-4(H.264)&MPEG-2, HD&SD standard DVB-T. HDMI HD format output 1080I, also compatible with

More information

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje

More information

ČÍTAJ TENTO MANUÁL AKO PRVÝ! INŠTALAČNÝ MANUÁL OPTIK ONT (HUAWEI HG850A)

ČÍTAJ TENTO MANUÁL AKO PRVÝ! INŠTALAČNÝ MANUÁL OPTIK ONT (HUAWEI HG850A) ČÍTAJ TENTO MANUÁL AKO PRVÝ! INŠTALAČNÝ MANUÁL OPTIK ONT (HUAWEI HG850A) Samoinstalacny manual pre ONT (HG850A) 07_14.indd 1 7.7.2014 11:39 Pri inštalácii postupujte podľa očíslovaných krokov. Jednotlivé

More information

Plochý skener 201 Používateľská príručka

Plochý skener 201 Používateľská príručka Plochý skener 201 Používateľská príručka Pred začiatkom práce so skenerom si pozorne preštudujte túto používateľskú príručku. Po preštudovaní používateľskej príručky ju uložte na bezpečné miesto pre budúce

More information

Viega Visign Cenník 2014

Viega Visign Cenník 2014 Viega Visign Cenník 2014 Ceny sú uvedené vrátane DPH Viega Eco Plus: Podomietková splachovacia nádržka na zabudovanie do odľahčených stien. Akčný balík Viega Eco Plus: prvok Viega Eco Plus + biela ovládacia

More information

WSC senzor NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. Senzor k meteostanicím / Senzor pre metostanice/ Sensor for weather stations

WSC senzor NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. Senzor k meteostanicím / Senzor pre metostanice/ Sensor for weather stations WSC senzor NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Senzor k meteostanicím / Senzor pre metostanice/ Sensor for weather stations Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete

More information

1 Disk CD pre systém Windows 2 Disk CD pro systém Macintosh

1 Disk CD pre systém Windows 2 Disk CD pro systém Macintosh HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Začínáme Začíname 1 Uživatelé kabelu USB: Kabel USB byste m li zapojit až v okamžiku, kdy k tomu budete vyzváni, jinak se m že stát, že software nebude

More information

Ako sa dostať do Nitry

Ako sa dostať do Nitry Ako sa dostať do Nitry 1. z Bratislavy, z Autobusovej stanice Mlynské nivy obr.1 Hlavná autobusová stanica v Bratislave sa volá Autobusová stanica Mlynské nivy. Hneď vedľa Autobusovej stanice je výšková

More information

BR-6258nL Quick Installation Guide

BR-6258nL Quick Installation Guide BR-6258nL Quick Installation Guide 07-2012 / v1.0 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in

More information

IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL. IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS

IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL. IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS SCAN DISP 9 2 3 6 4 6 7 5 25 Car Stereo CD/CDR/CDRW/MP3/WMA Player with PLL MW/FM Stereo Radio Radio Data System with PTY IPS 620SD CD/MP3/WMA

More information

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-294-472-11(1) (CZ-SK) FM Stereo FM/AM Receiver Návod k obsluze Návod na použitie CZ SK STR-DH130 VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj

More information

Novinky v GM EPC. Grafická navigácia. Všeobecná navigácia pre Každé vozidlo

Novinky v GM EPC. Grafická navigácia. Všeobecná navigácia pre Každé vozidlo Novinky v GM EPC GM Next Gen EPC má niekoľko nových funkcií, ktoré vám pomôžu nájsť ten správny diel rýchlejšie a jednoduchšie. Pre podrobné informácie o používaní jednotlivých funkcií vyberte možnosť

More information

Užívateľská príručka / User manual ATK VoIP-202

Užívateľská príručka / User manual ATK VoIP-202 1 Obsah Nakladanie s elektrozariadením... 6 Bezpečnostné upozornenia... 6 1. Popis prístroja... 9 1.1 ATK VoIP-202 vzhľad a rozhrania... 9 1.2 ATK VoIP-202 Podporované protokoly:... 11 1.3 ATK VoIP-202

More information

Príručka k inštalácii CMS

Príručka k inštalácii CMS Príručka k inštalácii CMS EXO TECHNOLOGIES spol. s r.o. Garbiarska 3 Stará Ľubovňa 064 01 IČO: 36 485 161 IČ DPH: SK2020004503 support@exohosting.sk www.exohosting.sk Úvod Content Management System (CMS)

More information

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR MODULE CN R/S MODULE CN BUS MGICR MODUL CN R/S MODUL CN BUS MGICR Mul CN BUS prevníka Pporované funkcie tabuľka vozidiel CN BUS converter mule Table of function supported vehicles Mul CN BUS převníku Pporované

More information

ASUS Tablet NÁVOD NA OBSLUHU SK8712

ASUS Tablet NÁVOD NA OBSLUHU SK8712 ASUS Tablet NÁVOD NA OBSLUHU SK8712 SK8712 Prvé vydanie Január 2014 Informácie o autorských právach Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných, nesmie byť bez

More information

SET TOP BOX. Digital receiver BEN140 HD OWNER'S MANUAL. Read this manual before installation and use.

SET TOP BOX. Digital receiver BEN140 HD OWNER'S MANUAL. Read this manual before installation and use. SET TOP BOX Digital receiver BEN140 HD OWNER'S MANUAL Read this manual before installation and use. English SAFETY INFORMATION TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO

More information

DC180HD Návod k použití SportovNí outdoorová kamera Návod Na použitie Športová outdoorová kamera user manual outdoor SportS Camera

DC180HD Návod k použití SportovNí outdoorová kamera Návod Na použitie Športová outdoorová kamera user manual outdoor SportS Camera DC180HD Návod k použití Návod na použitie User Manual SPortovní outdoorová kamera ŠPORTOVÁ outdoorová kamera outdoor Sports Camera Obsah Bezpečnostní upozornění... 3 Příslušenství... 4 Představení rozhraní...

More information

Higth definition from A to Z. www.azbox-hd.com

Higth definition from A to Z. www.azbox-hd.com Higth definition from A to Z www.azbox-hd.com Do you Feel the full HD multimedia? Wifi Web Browser Yes, you read this correctly. O2media present a new line of AzBox HD receivers, with the AzBox HD Elite

More information

Bezdrôtový mikroadaptér USB Surf. Návod na používanie. 8820aa00561_F7D1102. Polski. ČeSky. Magyar. Slovenski. български. Hrvatski

Bezdrôtový mikroadaptér USB Surf. Návod na používanie. 8820aa00561_F7D1102. Polski. ČeSky. Magyar. Slovenski. български. Hrvatski Bezdrôtový mikroadaptér USB Surf Polski ČeSky Magyar Slovensky Limba Română български Slovenski Návod na používanie Hrvatski 8820aa00561_F7D1102 obsah Úvod... 1 Výhody domácej siete... 1 Výhody bezdrôtovej

More information

Dotykové pero Z Stylus

Dotykové pero Z Stylus SK10229 Prvé vydanie September 2015 Dotykové pero Z Stylus Elektronická príručka Informácie o autorských právach Žiadna časť tohto návodu na obsluhu, a to vrátane výrobkov a softvéru v ňom popísaných,

More information

Vyhlásenie FCC UPOZORNENIE: UPOZORNENIE: Varovanie pred vyžarovaním rádiových vĺn:

Vyhlásenie FCC UPOZORNENIE: UPOZORNENIE: Varovanie pred vyžarovaním rádiových vĺn: Vyhlásenie FCC Toto zariadenie spĺňa časť 15 noriem FCC. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) zariadenie nesmie spôsobovať rušenie a (2) zariadenie musí odolať akémukoľvek rušeniu vrátane

More information

Používateľská príručka Nokia Lumia 1020

Používateľská príručka Nokia Lumia 1020 Používateľská príručka Nokia Lumia 1020 1.0. Vydanie SK Model: Nokia 909.1 Psst... Táto príručka nie je všetko... Telefón tiež obsahuje používateľskú príručku, ktorá je v prípade potreby kedykoľvek k dispozícii.

More information