Dovozca: SLS-Technaco, s.r.o. Sasinkova 37, Žilina

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Dovozca: SLS-Technaco, s.r.o. Sasinkova 37, 010 01 Žilina"

Transcription

1 70/10 (SK) Uťahovák rázový vzduchový 1/2" JONNESWAY JAI 1044 Návod na obsluhu (SK): Upozornenie : Tlak vzduchu - maximálny výkon je dosiahnuteľný pri rozsahu tlaku 90 psi resp. 6,2bar. Vzduchová vetva použite 3/8 vzduchovú hadicu medzi kompresorom a náradím. Tlačený vzduch je chladený. Čiastočky vody sa oddeľujú v momente, keď vzduch opúšťa kompresor. Napriek tomu sa niektoré čiastočky môžu dostať do mechanizmu a spôsobiť škodu. Inštalujte si vzduchový filter a regulátor medzi kompresor a náradie. Používajte 3HP alebo väčší kompresor pre dostatok sily. Vzduchová hadica pred pripojením ku náradiu vyčistite hadicu vzduchom, čím predídete zaneseniu prachu a vlhkosti do náradia. Pre použití dlhšej hadice (cca 750cm) by mal byť úmerne zvýšený aj tlak. V takom prípade doporučujeme použiť vzduchovú nádobu kompresora s kapacitou 200l. Počas používania používajte ochranné pomôcky ako ochranné okuliare, ochranu sluchu, masku na ústa a rukavice. Pracovné prostredie by malo byť ventilované. V prípade výpadku napájania vytiahnite vypínač. Prevádzka, spôsob nastavenia a výmeny : Vypínač vypínač je umiestnený na rukoväti. Ovládanie vypínača je zabezpečené prostredníctvom palca ruky.. Zastavenie činnosti náradia je zabezpečené odňatím prsta z výstupku a škrtiacej klapky. V záujme bezpečnosti, keď náradie nie je v prevádzke, zaveste ho na držiak alebo položte na rovnú podložku. Smer otáčania F indikuje smer otáčania vpred uťahovanie a R späť uvoľňovanie. Údržba : Mazanie pred použitím je nevyhnutné prístroj mazať. Nepoužívajte, ale horľavé oleje, napr. motorový olej, benzín alebo kerosín. Použitie hustého oleja môže viesť k zhoršenému výkonu a poruchovej prevádzke. V prípade ak hustý lubrikant použijete náhodou, je nevyhnutné ho okamžite vymeniť. Skladovanie - pri skladovaní náradia sa zásadne vyhýbajte vlhkému prostrediu. V prípade ak sa náradie nepoužíva zvyškový prach v ňom obsiahnutý z predchádzajúceho použitia náradia môže spôsobiť vznik hrdze. Pred uskladnením a po ukončení práce je potrebné namazanie náradie a jeho krátkodobé zapnutie Likvidácia v prípade ak je náradie opotrebované tak, že ho už v prevádzke ďalej nemožno použiť, odstráňte ho do recyklačnej nádoby. Nikdy nevkladajte do otvoreného ohňa. Objednávanie súčastí náradia pre získanie ďalších prevádzkových a manipulačných informácií alebo informácií týkajúcich sa výmeny jednotlivých častí a komponentov kontaktujte predajcu produktov JONNESWAY, od ktorého ste tovar kúpili alebo ich servisné pobočky. UPOZORNENIE : Pred spustením náradia si pozorne prečítajte návod na použitie. Povinnosťou každého zamestnávateľa je poskytnúť návod na použitie náradia každému pracovníkovi pracujúcemu s ním. Zanedbanie preštudovania návodu na použitie by mohlo mať vážne následky. Toto náradie nie je určené na elektrický zdroj napájania. Používanie náradia vo výbušnom prostredí je prísne zakázané. Je prísne zakázané ukladať do blízkosti pracovnej časti náradia horľavé materiály. Uistite sa, že pracovná rezná časť náradia je riadne upevnená. Zásadne je zakázané použitie deformovaného rezného nástroja. Pokiaľ je náradie v prevádzke zabráňte vstupu vlasov a látok z odevu. Nikdy nepremiestňujte náradie držaním len za hadicu, vyvarujte sa neovládateľnému uvoľneniu hadice pod tlakom. Trenie môže spôsobiť prílišné ohriatie rezného nástroja. Zabezpečte ochladenie pred výmenou alebo nastavovaním. Počas práce je tiež dôležitá stabilita pracovníka a ochrana pred odlietavajúcimi časťami materiálu. Vždy zabezpečte vypnutie prívodu vzduchu, odpojenie vzduchovej hadice pred výmenou akejkoľvek časti náradia, alebo pred vykonávaním akejkoľvek údržby tohto náradia. Dovozca: SLS-Technaco, s.r.o. Sasinkova 37, Žilina

2 70/10 (CZ) Utahovák rázový vzduchový 1/2" JONNESWAY JAI 1044 Návod na obsluhu (CZ): Upozornění : Tlak vzduchu - maximální výkon je dosažitelný při tlaku 90 psi resp. 6,2bar. Vzduch použijte 3/8 vzduchovou hadici mezi kompresor a nářadí. Tlačený vzduch je chlazený, částečky vody se uvolní v momentě, když vzduch vychází z kompresoru. Některé částečky se mohou se vzduchem dostat do mechanismu nářadí a způsobit škodu. Vždy instalujte vzduchový filtr a regulátor mezi kompresor a nářadí.používejte 3HP nebo větší kompresor pro dostatek síly. Vzduchová hadice před připojením do nářadí vždy vyčistěte hadici vzduchem, čímž zamezíte vniknutí prachu a vody do nářadí. Pro použití delší hadice (cca 750cm) by měl být úměrně zvýšený i tlak. V takovém případě doporučujeme použít vzduchovou nádobu kompresoru s kapacitou 200l. Po dobu používání nářadí používejte ochranné pomůcky: ochranné brýle, ochranu sluchu, masku na ústa a rukavice. Pracovní prostředí by mělo být ventilované. V případě výpadku napájení vypněte nářadí vypínačem. Provoz, způsob nastavení a výměny : Vypínač vypínač je umístněný na rukojeti.ovládání vypínače je zabezpečeno prostřednictvím palce. Zastavení činnosti nářadí způsobí odnětí prstu z výstupku a škrtící klapky. V zájmu bezpečnosti, když nářadí není v provozu, zavěste jej nebo položte na rovnou podložku. Směr otáčení F indikuje směr otáčení vpřed utahování a R spět uvolňování. Údržba : Mazání před použitím je nevyhnutné přístroj mazat. Nepoužívejte, ale hořlavé oleje, např. motorový olej, benzín anebo kerosín. V případě že hustý olej použijete náhodou, je nevyhnutelné ho okamžitě vyměnit. Skladování - při skladovaní nářadí se zásadně vyhýbejte vlhkému prostředí. V případě, že se nářadí nepoužívá, zbytkový prach v něm uložený z předcházejícího použití nářadí může způsobit vznik koroze. Před uskladněním a po ukončení práce je potřebné namazat nářadí a krátkodobě zapnout. Likvidace v případě, že je nářadí opotřebované tak, že ho už v provozu nemožno dále používat, odstraňte ho do recyklační nádoby. Nikdy nevkládejte nářadí do otevřeného ohně. Objednávání součástí nářadí pro získání dalších provozních a manipulačních informací nebo informací týkajících se výměny jednotlivých častí a komponentů kontaktujte prodejce produktů JONNESWAY, od kterého jste nářadí koupili nebo jeho servisní pobočku. UPOZORNĚNÍ : Před spuštěním nářadí si pozorně pročtěte návod na použití. Povinností každého zaměstnavatele je poskytnout návod na použití nářadí každému pracovníkovi pracujícímu s ním. Zanedbání prostudování návodu na použití by mohlo mít vážné následky. Toto nářadí není určené na elektrický zdroj napájení. Používání nářadí ve výbušném prostředí je přísně zakázané. Je přísně zakázané ukládat do blízkosti pracovní části nářadí hořlavé materiály. Ujistěte se, že pracovní řezná část nářadí je pevně upevněná a zásadně je zakázané použití deformovaného řezného nástroje.pokud je nářadí v provozu, zabraňte vstupu vlasů a látek z oděvu. Nikdy nemanipulujte s nářadím držením jen za hadici, vyvarujte se neovladatelnému vyšlehnutí hadice. Tření může způsobit přílišné zahřátí řezného nástroje. Zabezpečte vychladnutí nástroje před jeho výměnou nebo nastavováním. Počas práce je taky důležitá stabilita pracovníka a ochrana před odlítajícími částicemi materiálu. Vždy zabezpečte vypnutí přívodu vzduchu odpojení přívodu vzduchu před výměnou jakékoliv části nářadí, nebo před vykonáváním údržby tohoto nářadí. Dovozce : SLS-Technaco, s.r.o. Sasinkova 37, Žilina, SK

3 70/10 (SK) Uťahovák rázový vzduchový 1/2" JONNESWAY JAI /10 (CZ) Utahovák rázový vzduchový 1/2" JONNESWAY JAI 1044

4 Pozícia/Pozice Názov komponentu/ Název komponentu Sústava tela uťahovačky/ Soustava těla utahovačky 01 (zahr.1a )/ (zahr.1a ) 01A Cievka/ Cívka 02 Gumové rukoväť/ Gumová rukojeť 03 Sedlo ventilu/ Sedlo ventilu 04 O-Krúžok/ O-kroužek 05 Teleso škrtiacej klapky/ Těleso škrtíci klapky (zahr.5-1,5-2) 05-1 Kolík škrtiacej klapky/ Kolík škrtíci klapky 05-2 Škrtiaca klapka/ Škrtící klapka 06 Pružina/ Pružina 07 Kryt výfuku/ Kryt výfuku 08 Vstup vzduchu/ Vstup vzduchu 12 Skrutka/ Šroub 13 Úchyt spúšťacieho tlačidla/ Úchyt spúštecího tlačítka 14 Teleso spúšte (zahr.15) Teleso spúšte (zahr.15) 15 Kolík spúšte/ Kolík spoušte 16 Pružina/ Pružina 17 Oceľová gulička/ Ocelová kulička 18 Maznica/ Maznice 19 Vodiace teliesko/ Vodící telěso 20 Objímka spätného ventilu/ Objímka spětného ventila 21 O-Krúžok/ O-kroužek 22 O-Krúžok/ O-kroužek 23 Spätný ventil/ Spětný ventil 24 Istiaca podložka / Istící podložka 25 Skrutka/ Šroub 26 O-Krúžok/ O-kroužek 27 Tlačidlo spätného ventila/ Tlačítko spětného ventilu 30 Tesnenie/ Tesnění 31 Istiaca podložka / Istící podložka 32 Guličkové ložisko/ Kuličkové ložisko 33 Zadná platnička/ Zadní platnička 34 Rotor Rotor 35 Lamely rotora/ Lamely rotoru 36 Stator/ Stator 37 Predná platnička/ Přední platnička 38 Kolík/ Kolík 39 Guličkové ložisko/ Kuličkové ložisko 40 Tesnenie motora/ Tesnění motoru 41 Tesnenie/ Tesnění 42 Rázový segment/ Rázový segment 43 Rázový segment/ Rázový segment 44 Kolíky/ Kolíky 45 Hriadeľ rázového segmentu/ Hřídel rázového segmentu 47 O-Krúžok/ O-kroužek 48 Istiaci krúžok/ Istící kroužek 49 Tesnenie/ Tesnění 50 Oddeľovacia podložka/ Oddeľovací podložka 51 Púzdro/ Pouzdro 52 Predný kryt/ Přední kryt 53 Skrutka/ Šroub 54 Tlmič/ Tlmič

5 EC PREHLÁSENIE O ZHODE(SK) EC PROHLÁŠENÍ O ZHODĚ(CZ) VÝROBCA : VÝROBCE : JONNESWAY ENTERPRICSE CO., LTD JONNESWAY ENTERPRICSE CO., LTD So sídlom: Se sídlem : 6F-9, No. 51, Sec. 2, 6F-9, No. 51, Sec. 2, Keelung, Taipei, R.O.C Keelung, Taipei, R.O.C Týmto deklaruje, že vzduchové náradie : Tímto deklaruje, že vzduchove nářadí : Model: Prac. Tlak: Otáčky Max. Mk Model: Prac.Tlak: Otáčky: Max.Mk (PSI;BAR) (1/min) (Nm) (PSI;Bar) (1/min) (Nm) JAI ;6, JAI ; JAI ;6, JAI ; JAI ;6, JAI ;6, JAI ;6, JAI ;6, je vyrábané v súlade s je vyráběné v souladě s s EN292-1,EN292-2,EN792-6,EN ISO s EN292-1,EN292-2,EN792-6,EN ISO 15744,EN , EN ,EN , EN a je v zhode s ustanoveniami a je v zdohě s ustanovanímy a smernicami výrobcu (98/27/EC) a směrnicemi výrobce (98/27/EC) V Taipei, Taiwan Dátum: V Taipei, Taiwan Dátum: Používať v súlade s predpismi o bezpečnosti pri práci!!! Dovozca: SLS-Technaco s.r.o., Sasinkova 37, Žilina Záručný servis: SLS-Technaco s.r.o., Používejte v souladě s předpisy o bezpečnosti při práci!!! Dovozce: SLS-Technaco s.r.o., Sasinkova 37, Žilina, SK Záručný servis: SLS-Technaco s.r.o., SK

6 ZÁRUČNÝ LIST Pneumatické náradie Jonnesway / Pneumatické nářadí Jonnesway Typové označenie výrobku výrobcom : Typové označení výrobku výrobcem : Sériové číslo výrobku : Sériový číslo výrobku : Dátum predaja výrobku, pečiatka, podpis predajcu : Datum prodeje výrobku, pečeť, podpis prodejce : Dovozca / Dovozce : Pre Slovensko : SLS-Technaco s.r.o., Sasinkova 37, Žilina tel. : / fax : / Pro Českou republiku : SLS-Technaco s.r.o., Sasinkova 37, Žilina, Slovensko tel.: / fax: / Záručná doba / Záruční doba: 2 roky Záručný servis / Záruční servis : Pozáručný sevis / Pozáruční servis : SLS-Technaco s.r.o., Sasinkova 37, SLS-Technaco s.r.o., Sasinkova 37, Žilina Slovensko Žilina, Slovensko tel. č.: 041/ te. č.: 041/ SERVIS NAREX Sasinkova 15, Žilina, Slovensko tel. č.: 041 / SK : Pozáručný servis je vykonávaný za úhradu a zahŕňa drobné opravy ako výmena tesnení, ložísk, prípadne drobnú opravu rotora. V prípade značne opotrebovaného rotora, statora, ventilu oprava nie je možná a je potrebné jeho zakúpenie. CZ : Pozáruční servis je vykonávaný za ůhradu a obsahuje drobní opravy jako výměna tesnení, ložisk, případne drobnouopravu rotora.v případe značne opotřebovaného rotoru, statoru, ventilu oprava není možná a je potřebné jeho zakoupení.

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

Zednická drážkovací fréza Sharks SH 1600

Zednická drážkovací fréza Sharks SH 1600 Zednická drážkovací fréza Sharks SH 1600 Obj.č. SHK239 INSTRUKČNÍ MANUÁL Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL

More information

CZ Aku vrtačka 5-8. SK Akumulátorový vŕtací skrutkovač 9-12. CZ Aku multifunkční nástroj 16-19. SK Multifunkčný akumulátorový prístroj 20-23

CZ Aku vrtačka 5-8. SK Akumulátorový vŕtací skrutkovač 9-12. CZ Aku multifunkční nástroj 16-19. SK Multifunkčný akumulátorový prístroj 20-23 CZ Aku vrtačka 5-8 SK Akumulátorový vŕtací skrutkovač 9-12 CZ Aku multifunkční nástroj 16-19 SK Multifunkčný akumulátorový prístroj 20-23 CZ Nabíječka / akumulátor 27-28 SK Nabíjačka / akumulátor 29-30

More information

Instrukční manuál Bruska excentrická SH430W Obj.číslo SHK337

Instrukční manuál Bruska excentrická SH430W Obj.číslo SHK337 Instrukční manuál Bruska excentrická SH430W Obj.číslo SHK337 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL ODSTRAŇTE

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 ODVLHČOVAČ SK MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 OPIS PRÍSTROJA 86 ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL 87 MANUÁLNY OVLÁDACÍ PANEL 89 UMIESTNENIE A UVEDENIE DO PREVÁDZKY 90 VYPRÁZDŇOVANIE VODY 91

More information

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36 English... 2 Česky... 19 Slovensky... 36 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite:

More information

Instrukční manuál Vysokorychlostní bruska Sharks SH135W obj.číslo SHK317

Instrukční manuál Vysokorychlostní bruska Sharks SH135W obj.číslo SHK317 Instrukční manuál Vysokorychlostní bruska Sharks SH135W obj.číslo SHK317 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

QUICK START GUIDE LG-K420n

QUICK START GUIDE LG-K420n Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu RIO DERMA ROLLER Návod na obsluhu Upozornenia Rio Derma Roller sa MUSÍ pred a po každom použití sterilizovať. Rio Derma Roller používajte jemne na povrchu kože a NESMIE spôsobiť krvácanie. NEPOUŽÍVAJTE

More information

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje

More information

POWXQ8125 NL FR EN DE ES IT PT NO DA SV FI EL HR SR CS SK RO PL HU BG

POWXQ8125 NL FR EN DE ES IT PT NO DA SV FI EL HR SR CS SK RO PL HU BG POWXQ8125 NL FR EN DE ES IT PT NO DA SV FI EL HR SR CS SK RO PL HU BG NL NEDERLANDS VERTAALDE VERSIE VAN DE ORIGINELE HANDLEIDING FR FRANÇAIS TRADUCTION DU MODE D EMPLOI D ORIGINE EN ENGLISH ORIGINAL INSTRUCTION

More information

74 565400074-77 osa předních kol front_wheel shaft 1

74 565400074-77 osa předních kol front_wheel shaft 1 STROJ 5654 No. objednací číslo Chinese Description English Description Qty 56540000 madlo spojky Clutch lever 2 565400002 horní madlo upper handle 3 565400003 bowden spojky clutch cord 4 565400004 doraz

More information

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete s přístrojem manipulovat, přečtěte si

More information

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Withings Body Quick Installation Guide Průvodce rychlou instalací Sprievodca rýchlou inštaláciou Gyors telepítési útmutató NEED HELP POTŘEBUJETE POMOCI? POTREBUJETE POMOC? SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? http://support.withings.com/body

More information

KP1300 KOTOUČOVÁ PILA KOTÚČOVÁ PÍLA CIRCULAR SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL

KP1300 KOTOUČOVÁ PILA KOTÚČOVÁ PÍLA CIRCULAR SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL KP1300 KOTOUČOVÁ PILA KOTÚČOVÁ PÍLA CIRCULAR SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL Pozor: Před použitím nářadí si pozorně přečtěte tento návod k použití! Pozor: Pred použitím tohto náradia

More information

Referenčné série 311a, 611a, 1211a, 7521a, 7541a, 5761a Návod na obsluhu

Referenčné série 311a, 611a, 1211a, 7521a, 7541a, 5761a Návod na obsluhu Ďakujeme za zakúpenie referenčného zosilňovača. Aby sme mohli lepšie vyriešiť záručný servis pre váš nový zosilňovač, ponechajte si originálny doklad o zakúpení a prečítajte si dodávaný záručný list. Referenčné

More information

Instalace & Pokyny pro uživatele - Uschovejte pro další použití. Důležité Před instalací nebo použitím si přečtěte tyto pokyny

Instalace & Pokyny pro uživatele - Uschovejte pro další použití. Důležité Před instalací nebo použitím si přečtěte tyto pokyny Pračka Instalace & Pokyny pro uživatele - Uschovejte pro další použití Důležité Před instalací nebo použitím si přečtěte tyto pokyny Pokyny obsahují důležité informace, které vám pomohou využívat zařízení

More information

Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití

Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití CZ Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití 1 CZ Tento motor je určen speciálně pro malé nafukovací čluny. Hlavní přednosti: pěkný vzhled, nízká hmotnost, jednoduchá instalace a žádné

More information

Wireless Audio with Dock

Wireless Audio with Dock DA-E550 Wireless Audio with Dock (Bezdrôtový audio systém s dokom) návod na použitie predstavte si možnosti Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung. Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL IC 202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Indukční vařič jednoplotnový Indukčný varič jednoplatničkový Induction cooker single range CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

More information

INSTRUKČNÍ MANUÁL. Vysavač popela Sharks SH1108. Obj. číslo SHK381

INSTRUKČNÍ MANUÁL. Vysavač popela Sharks SH1108. Obj. číslo SHK381 INSTRUKČNÍ MANUÁL Vysavač popela Sharks SH1108 Obj. číslo SHK381 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary, Česká republika Distributor do SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL HC 313 Cute Hair Seoul, Korea NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Horkovdušná kulma/ Teplovzdušná kulma Hot-air curling irons Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

More information

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09 d Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com g See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines f La déclaration

More information

ETA 423_CZ+SK 8.12.2003 13:57 Stránka 1 NÁVOD K OBSLUZE 4-6. Aku-vysavaã NÁVOD K OBSLUZE 7-9. Aku vysávaã NÁVOD NA OBSLUHU

ETA 423_CZ+SK 8.12.2003 13:57 Stránka 1 NÁVOD K OBSLUZE 4-6. Aku-vysavaã NÁVOD K OBSLUZE 7-9. Aku vysávaã NÁVOD NA OBSLUHU ETA 423_CZ+SK 8.12.2003 13:57 Stránka 1 NÁVOD K OBSLUZE Aku-vysavaã NÁVOD K OBSLUZE Aku vysávaã NÁVOD NA OBSLUHU 4-6 7-9 22 ETA 423_CZ+SK 8.12.2003 13:57 Stránka 2 1 2 ETA 423_CZ+SK 8.12.2003 13:57 Stránka

More information

CHLADNIČKA - MRAZNIČKA

CHLADNIČKA - MRAZNIČKA CHLADNIČKA - MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE PC 2272 PC 3002 PC 3332 Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

More information

CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3

CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3 CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. PŘÍSLUŠENSTVÍ... 8

More information

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Akzo Nobel Car Refinishes bv Automotive and Aerospace Coatings Tento výrobok je určený pre profesionálnu povrchovú úpravu automobilov podľa referencií uvedených v technickom liste výrobcu. ODDIEL 1 Identifikácia

More information

CZ - VESLOVACÍ TRENAŽÉR S VENTILÁTOREM CONGO IN 2811 ( B R - 2 7 0 0 ) Dodavatel: Seven Sport s.r.o., Dělnická, Vítkov 749 01 www.insportline.cz Tel.: +420-556 770 199 Důležité bezpečnostní informace

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

made for garden 5480 XR ROZKRES SEKAČKA

made for garden 5480 XR ROZKRES SEKAČKA 5480 XR ROZKRES SEKAČKA 5480 XR PARTLIST SEKAČKA R4800000 šasi X0903-00-0-00 Chassis 2 R48000002 páka zdvihu X0904-00-08-00 Height adjustment connect rod 3 R48000003 přední kryt X0903-00-04-00 Front decorative

More information

Instrukční manuál Obj.číslo SHK299

Instrukční manuál Obj.číslo SHK299 Plynová horkovzdušná turbína Sharks 10S Instrukční manuál Obj.číslo SHK299 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR 40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR LED TV NÁVOD K OBSLUZE LED TV NÁVOD NA OBSLUHU LED TVs INSTRUCTION MANUAL CZ SK GB Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny,

More information

CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3

CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3 CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. PŘÍSLUŠENSTVÍ... 8

More information

Pračka. Uživatelská příručka. možnosti bez hranic. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung.

Pračka. Uživatelská příručka. možnosti bez hranic. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. SECZ WF80F5***** WF70F5***** WF60F4***** Pračka Uživatelská příručka možnosti bez hranic Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. WF70F5E_WF60F4E_03445N_CS.indd 1 2014-04-23 6:55:36

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

CHLADNIČKA SXS PŘÍRUČKA PRO MAJITELE

CHLADNIČKA SXS PŘÍRUČKA PRO MAJITELE ČESKO PŘÍRUČKA PRO MAJITELE CHLADNIČKA SXS Tuto příručku si pečlivě pročtěte, dříve než budete svůj spotřebič používat, a uschovejte ji pro pozdější použití. www.lg.com 2 2 4 7 8 9 9 10 ČESKO 11 11 22

More information

NÁVOD K OBSLUZE 5-9. Elektrické podlahové vysavaãe NÁVOD K OBSLUZE 10-14. Elektrické podlahové vysávaãe NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD K OBSLUZE 5-9. Elektrické podlahové vysavaãe NÁVOD K OBSLUZE 10-14. Elektrické podlahové vysávaãe NÁVOD NA OBSLUHU NÁVOD K OBSLUZE Elektrické podlahové vysavaãe NÁVOD K OBSLUZE Elektrické podlahové vysávaãe NÁVOD NA OBSLUHU 5-9 10-14 22 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 14 15 16 17 18 19 20 4 Elektrické podlahové vysavaãe

More information

PP0710 PŘÍMOČARÁ PILA PRIAMOČIARA PÍLA JIG SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL

PP0710 PŘÍMOČARÁ PILA PRIAMOČIARA PÍLA JIG SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL PP0710 PŘÍMOČARÁ PILA PRIAMOČIARA PÍLA JIG SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL Pozor: Před použitím nářadí si pozorně přečtěte tento návod k použití! Pozor: Pred použitím tohto náradia si

More information

ČESKY SLOVENSKY ENGLISH USER GUIDE LG-H850. www.lg.com MFL69472701 (1.0)

ČESKY SLOVENSKY ENGLISH USER GUIDE LG-H850. www.lg.com MFL69472701 (1.0) ČESKY USER GUIDE SLOVENSKY ENGLISH LG-H850 MFL69472701 (1.0) www.lg.com Informace o uživatelské příručce ČESKY Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt LG. Pro zajištění bezpečnosti a správnosti používání

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL CHO 162SS Elektrický sekáček potravin NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Elektrický sekáčik potravín Electric chopper CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před

More information

Tlmiče, manometre, spojky Silencers - Manometers - Couplings

Tlmiče, manometre, spojky Silencers - Manometers - Couplings Let s work for us Tlmiče, manometre, spojky 111 Tlmiče, manometre, spojky s - s - Couplings Funkcie tlmiče pre rôzne aplikácie univerzálne nádržky pre rôzne materiály pre pripojenie od M5 do G1 redukciahluku

More information

Installation manual Wireless Keypad

Installation manual Wireless Keypad Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Myčka nádobí Umývačka riadu Dishwasher CZ SK ENG CZ Přečtěte si tento návod Vážný zákazníku, Přečtěte si prosím pozorně

More information

Viega Visign Cenník 2014

Viega Visign Cenník 2014 Viega Visign Cenník 2014 Ceny sú uvedené vrátane DPH Viega Eco Plus: Podomietková splachovacia nádržka na zabudovanie do odľahčených stien. Akčný balík Viega Eco Plus: prvok Viega Eco Plus + biela ovládacia

More information

REMS-WERK Maschinen- und Werkzeugfabrik Postfach 1631 D-71306 Waiblingen Telefon +49 7151 1707-0 Telefax +49 7151 1707-110

REMS-WERK Maschinen- und Werkzeugfabrik Postfach 1631 D-71306 Waiblingen Telefon +49 7151 1707-0 Telefax +49 7151 1707-110 DEU Turbo-Gaslötbrenner Acetylen zum Hart- und Weichlöten Betriebsanleitung Vor Inbetriebnahme lesen! GBR Turbo soldering torch acetylene for brazing and softsoldering Operating Instructions Please read

More information

Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou EN CZ SK Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Microsoft Windows 8, Windows 7 SP1 or later, Windows Vista SP2, Windows XP SP3; Mac OS X v10.6.8 or later Microsoft Windows

More information

EWF 1276 EOW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 23

EWF 1276 EOW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 23 EWF 1276 EOW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

More information

TE-TS 2231 U TE-TS 2831 UD

TE-TS 2231 U TE-TS 2831 UD TE-TS 2231 U TE-TS 2831 UD CZ SK Originální návod k obsluze Stolní kotoučová pila Originálny návod na obsluhu Stolná kotúčová píla 7 Výrobek číslo: 43.071.56 Výrobek číslo: 43.071.44 Identifikační číslo:

More information

Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora

Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora 4-131-132-91.book Page 1 Thursday, November 6, 2008 1:31 PM Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora 4-131-132-91.book

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

More information

www.blackanddecker.com Upozornìní! Urèeno pro kutily. Upozornenie! Urèené pre domácich majstrov. CD70CRE CD70CKA 509111-14 CZ/SK

www.blackanddecker.com Upozornìní! Urèeno pro kutily. Upozornenie! Urèené pre domácich majstrov. CD70CRE CD70CKA 509111-14 CZ/SK www.blackanddecker.com Upozornìní! Urèeno pro kutily. Upozornenie! Urèené pre domácich majstrov. 509111-14 CZ/SK CD70CRE CD70CKA 2 Použití Vaše vrtaèka Black&Decker je urèena k vrtání do døeva, kovù, plastù

More information

LEG BANDAGE Bandáž dolných končatín

LEG BANDAGE Bandáž dolných končatín LEG BANDAGE Bandáž dolných končat atín AIM OF THE LESSON Being able to manage the communication with the patient while applying leg bandage. Zvládnu dnuť komunikáciu s pacientom pri prikladaní bandáže

More information

DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Myčka nádobí Umývačka riadu Dishwasher CZ Přečtěte si tento návod Vážný zákazníku, Přečtěte si prosím pozorně tyto uživatelské

More information

BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY

BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY BEZOLEJOVÉ KOMPRESORY OIL FREE COMPRESSORS NOVINKA Využitie: Vyrobené pre profesionálne použitie, Gentilin bezolejový kompresor je kompaktný a ľahko premiestniteľný, ideálny pre remeselníkov, opravárov

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

BIRD Internet Routing Daemon

BIRD Internet Routing Daemon BIRD Internet Routing Daemon Ondřej Zajíček CZ.NIC z.s.p.o. IT 13 Úvod I Úvod do dynamického routování I Představení démona BIRD I OSPF a BIRD I BGP a BIRD Dynamické routování I Sestavení routovacích tabulek

More information

Návod k použití Návod k použitiu. slk / 2013 570285 R

Návod k použití Návod k použitiu. slk / 2013 570285 R REMS Power-Press SE REMS Power-Press REMS Power-Press ACC REMS Akku-Press REMS Akku-Press ACC REMS Mini-Press ACC REMS Ax-Press 25 ACC REMS Ax-Press 25 L ACC REMS Ax-Press 40 REMS Akku-Ex-Press P REMS

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

AOK-5018B. www.emos.cz

AOK-5018B. www.emos.cz GB CZ SK PL HU SI HR DE UA RO AOK-5018B WIRELESS METEOROLOGICAL STATION BEZDRÁTOVÁ METEOSTANICE BEZDRÔTOVÁ METEOSTANICA BEZPRZEWODOWA STACJA METEOROLOGICZNA VEZETÉK NÉLKÜLI METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS BREZŽIČNA

More information

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW přehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW prehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW player ATV/DVB-T tuner NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Obsah návodu ÚVOD

More information

MC-10. Elektronické umývačky riadu. Návod na inštaláciu a obsluhu. Elektronické myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze

MC-10. Elektronické umývačky riadu. Návod na inštaláciu a obsluhu. Elektronické myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze Elektronické myčky nádobí Elektronické umývačky riadu Modely: LF - 011 S LF - 013 S / SX / IX LF - 015 I / IN LF - 017 IX LF - 019 S / SX / IX MC-10 Návod k instalaci a obsluze Návod na inštaláciu a obsluhu

More information

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50176231 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM OBSAH Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní

More information

Návod k použití BGL 32500

Návod k použití BGL 32500 BGL 32500 Návod k použití BGL 32500 Q4ACZM2794 1 1 cz Stručný přehled + Sestavení 2 * * * * * * cz * Volitelné příslušenství 3 2 cz Sonderzubehör Zvláštní příslušenství en Special accessories fr Accessoires

More information

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange

CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange ČESKO-ASIJSKÉ FÓRUM obchodní, kulturní a vzdělávací výměna CZECH-ASIAN FORUM business, cultural and educational exchange 2. ROČNÍK/2 nd EDITION Březen / March 2008 CZECH-ASIAN FORUM business, cultural

More information

19/22/24 LED 610 PVR 24" 19" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24" 19" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU

19/22/24 LED 610 PVR 24 19 LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24 19 LED TV NÁVOD NA OBSLUHU 19/22/24 LED 610 PVR 24" 19" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24" 19" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu

More information

NÁVOD K OBSLUZE 3-6. Elektrick teplovzdu n ventilátor NÁVOD K OBSLUZE 7-11. Elektrick teplovzdu n ventilátor NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD K OBSLUZE 3-6. Elektrick teplovzdu n ventilátor NÁVOD K OBSLUZE 7-11. Elektrick teplovzdu n ventilátor NÁVOD NA OBSLUHU ETA 0619_CZ+SK 17.11.2003 9:53 Stránka 1 NÁVOD K OBSLUZE Elektrick teplovzdu n ventilátor NÁVOD K OBSLUZE Elektrick teplovzdu n ventilátor NÁVOD NA OBSLUHU 3-6 7-11 22 ETA 0619_CZ+SK 17.11.2003 9:53 Stránka

More information

975 Combo Roll Groover

975 Combo Roll Groover 975 Combo Roll Groover 975 Combo Roll Groover Obsah Bezpečnostní symboly...314 Obecná bezpečnostní pravidla Bezpečnost v pracovní oblasti...314 Bezpečnost při práci s elektřinou...314 Osobní bezpečnost...315

More information

Instrukční manuál Elektrický šroubovák SHARKS SH280W Obj.číslo SHK331

Instrukční manuál Elektrický šroubovák SHARKS SH280W Obj.číslo SHK331 Instrukční manuál Elektrický šroubovák SHARKS SH280W Obj.číslo SHK331 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL

More information

EN User manual for Solight 1T04 Breath Analyzer

EN User manual for Solight 1T04 Breath Analyzer EN User manual for Solight 1T04 Breath Analyzer Thanks for purchasing our 1T04 Breath Analyzer, a hand held High Precession Digital Alcohol Computer. 1T04 gives you a digital indication of your breath

More information

VÁHOSTAV SK, a.s. ZML 1100632 1

VÁHOSTAV SK, a.s. ZML 1100632 1 Komplexná rekonštrukcia operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica ZMLUVA O DIELO č. ZML 1100632 uzavretá v súlade s

More information

Všeobecný katalog katalóg

Všeobecný katalog katalóg Cable Management Systems Všeobecný katalog katalóg obsah 8 Trubky z PVC s pøíslušenstvím Rúrky z PVC s príslušenstvom 20 Bezhalogenové trubky a pøíslušenství Bezhalogénové rúrky a príslušenstvo 34 Ochranné

More information

8.2 Transformace, množinové operace

8.2 Transformace, množinové operace 8.2. TRANSFORMACE, MNOŽINOVÉ OPERACE 8.2 Transformace, množinové operace 8.2.1 Transformace Posunutí, otočení a změna rozměrů umožňují efektivní práci s objekty. Je jednodušší umístit objekt v požadovaných

More information

KONTAKT CHEMIE Dust Off 67, Dust Off 360, Jet Clean 360, Blast Off HF

KONTAKT CHEMIE Dust Off 67, Dust Off 360, Jet Clean 360, Blast Off HF Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Duster Range Page 1/2 KONTAKT CHEMIE Dust Off 67, Dust Off 360, Jet Clean 360, Blast Off HF Description: They provide a jet of dry inert pressurised gas for all drying

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

PALISÁDY 39 tel/fax: +421 2 5441 7741 811 06 BRATISLAVA e-mail: slovgeoterm@slovgeoterm.sk SLOVAKIA web: www.slovgeoterm.sk

PALISÁDY 39 tel/fax: +421 2 5441 7741 811 06 BRATISLAVA e-mail: slovgeoterm@slovgeoterm.sk SLOVAKIA web: www.slovgeoterm.sk PALISÁDY 39 tel/fax: +421 2 5441 7741 811 06 BRATISLAVA e-mail: slovgeoterm@slovgeoterm.sk SLOVAKIA web: www.slovgeoterm.sk Projekt: Stupeň: Investor: Využitie geotermálnej energie na vykurovanie skleníkového

More information

MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player

MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player Blahopřejeme vám k zakoupení našeho nového MP3 přehrávače. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně

More information

Dryer User Manual Sušičky Návod k použití Sušička Užívateľská príručka DS 7433 CSRX 2960311180_EN/130815.0940

Dryer User Manual Sušičky Návod k použití Sušička Užívateľská príručka DS 7433 CSRX 2960311180_EN/130815.0940 Dryer User Manual Sušičky Návod k použití Sušička Užívateľská príručka DS 7433 SRX 2960311180_EN/130815.0940 Please read this user manual first! Dear ustomer, Thank you for prefering a Beko product. We

More information

Pružné vyrábanie rohov formovaním

Pružné vyrábanie rohov formovaním ACF ACF - ENGINEERING & AUTOMATION GmbH. Pružné vyrábanie rohov formovaním UNIVERZÁLNÍ STROJE PRO VÝROBU ROHŮ pre formovanie rohov dverí a panelov Za studena VÝROBA ROHŮ ZA STUDENA DVEŘÍ A KRYTŮ eliminuje

More information

LG-H320 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-H320 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

OBSAH: OBSAH: Page 1.varianta... Page 2.varianta... Page 3.varianta... Page 4.varianta...... 1.varianta... 2.varianta... Configurator...... Contact... Order process 1... Order process 2... Order process

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií Evropská Unie

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií Evropská Unie Vážení zákazníci, Toto zařízení je ve shodě s platnými Evropskými směrnicemi a normami týkající se elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti. Evropský zástupce výrobce je: Vestel Germany

More information

Timetable MSR+CEZ CIRCUIT TROPHY & FIA GT SERIES 2014

Timetable MSR+CEZ CIRCUIT TROPHY & FIA GT SERIES 2014 FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE CIRCUIT TROPHY 2014 (CEZ) SLOVAKIA RING 21. 24.8.2014 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE GENERAL INFORMATION CONTACT INFORMATION SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. Orechová Potôň 800 930 02 Slovakia

More information

Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual Automatická pračka Používateľská príručka

Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual Automatická pračka Používateľská príručka WMB 51232 S PT Plně automatická pračka Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual utomatická pračka Používateľská príručka Číslo dokumentu 2820523434_Z / 01-03-13.(10:47) 1 Důležité pokyny pro bezpečnost

More information

IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL. IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS

IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL. IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS SCAN DISP 9 2 3 6 4 6 7 5 25 Car Stereo CD/CDR/CDRW/MP3/WMA Player with PLL MW/FM Stereo Radio Radio Data System with PTY IPS 620SD CD/MP3/WMA

More information