ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3"

Transcription

1 ODVLHČOVAČ SK MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3

2

3 OPIS PRÍSTROJA 86 ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL 87 MANUÁLNY OVLÁDACÍ PANEL 89 UMIESTNENIE A UVEDENIE DO PREVÁDZKY 90 VYPRÁZDŇOVANIE VODY 91 VYPRÁZDŇOVANIE VODY 92 ČISTENIE 93 STAROSTLIVOSŤ A SKLADOVANIE 94 RIEŠENIE PROBLÉMOV 95 WEEE 97 PREDAJNÉ PODMIENKY 97 NÁVOD NA OBSLUHU

4 POZOR Vážený zákazník, ďakujeme Vám, že ste si zakúpili výrobok, ktorý bol vyvinutý a testovaný pre najvyššie nároky. Pred prvým uvedením do prevádzky si podrobne prečítajte návod na obsluhu, aby ste presne spoznali všetky funkcie tohto prístroja. Návod na obsluhu si odložte pre prípad neskoršej referencie. INFORMÁCIE Vzduch vždy obsahuje určité množstvo vody vo forme pary. Táto vodná para určuje stupeň vlhkosti izbového vzduchu. Schopnosť vzduchu absorbovať vodnú paru narastá pri stúpajúcej teplote. To je dôvod, prečo sa v bytoch, keď klesne teplota, premieňa vzduch na vodnú paru, ktorá sa neskôr zráža ako kondenzovaná voda na všetky studené povrchy ako okná, steny atď. Odvlhčovač vzduchu odoberá izbovému vzduchu časť vlhkosti a tým umožňuje predísť škodám spôsobeným skondenzovanou vodou (napr. plesniveniu). Experti zistili, že zdravá a príjemná izbová klíma pre osoby, ktoré sa v tejto izbe nachádzajú, a pre zachovanie nábytku a prístrojov citlivých na vlhkosť ako hudobných prístrojov, kamier a počítačov, vládne pri relatívnej vlhkosti vzduchu medzi 40 % a 60 %. Pri nižšej vlhkosti vzduchu je vzduch príliš suchý a môže spôsobiť kožné problémy a dokonca elektrické výboje. BEZPEČNOSTNÉ POKYNY Tento odvlhčovač neuvádzajte do prevádzky, keď je poškodený alebo ak javí známky poškodenia alebo nefunguje správne. Okamžite vytiahnite sieťový konektor zo zásuvky. Odvlhčovač umiestnite na deťom nedostupné miesto. Odvlhčovač nepoužívajte: A. V blízkosti zdrojov tepla, napr. kúrenia alebo vykurovacieho prístroja, sušičky bielizne atď. B. Na miestach, kde môže dôjsť k rozliatiu oleja alebo vody. C. Na miestach, ktoré sú vystavené priamemu slnečnému žiareniu. D. V blízkosti vane, sprchy alebo bazénu. E. V skleníku. F V blízkosti ľahko horľavých plynov alebo látok. G. Za závesmi alebo inými predmetmi alebo prekážkami, ktoré môžu škodlivo ovplyvňovať cirkuláciu vzduchu. H. Vonku 84

5 4. Prístroj vždy skladujte vo vzpriamenej polohe, aby zostal kompresor prevádzkyschopný. 5. Keď dôjde k poškodeniu sieťového kábla odvlhčovača, musíte ho dať opraviť do výrobcom schválenej opravovne, pretože je potrebné špeciálne náradie. 6. Vytiahnite sieťový konektor zo zásuvky, ak nie je odvlhčovač používaný, alebo ak ním chcete pohnúť, dotknúť sa ho alebo ho vyčistiť. Pri vyťahovaní sieťového konektora neťahajte za šnúru. 7. Skôr ako vytiahnete sieťový konektor zo zásuvky, vždy vypnite prístroj stlačením tlačidla POWER na ovládacom paneli. 8. Odvlhčovač pracuje optimálne pri izbovej teplote od 4 C do 32 C. Mimo tohto teplotného rozsahu môže prísť k prevádzkovým poruchám. 9. Keď je odvlhčovač v prevádzke, nesmiete odobrať nádrž na vodu. 10. Prsty ani iné predmety nikdy nevkladajte do roštov ani otvorov. Mohlo by to viesť k prehriatiu, požiaru alebo úderu elektrickým prúdom. Varujte deti pred týmito nebezpečenstvami. 11. Neponárajte odvlhčovač do vody ani do iných tekutín ani nad prístrojom resp. otvormi na vstup a výstup vzduchu neprelievajte vodu ani žiadne tekutiny. 12. Odvlhčovač si vyžaduje pravidelné čistenie. Postupujte podľa návodu na čistenie. Pred čistením odpojte prístroj od elektrickej siete. 13. Odvlhčovač nesmie byť zakrytý. 14. Na prístroj nestriekajte žiadne spreje proti hmyzu ani iné ľahko zápalné spreje. 15. Žiadne časti prístroja si nevyžadujú údržbu prevádzkovateľom. Ak je prístroj alebo sieťový kábel poškodený, musíte ho zaslať výrobcovi alebo zákazníckeho servisu. 16. Pred prepravou odvlhčovača vyprázdnite nádrž na vodu. Za týmto účelom najprv odpojte prístroj od elektrickej siete. 17. Prístroj je vybavený automatickou funkciou odmrazovania. Táto sa zapne pri izbových teplotách pod 5 C, aby sa zabránilo tvorbe ľadu. Odvlhčovač pracuje cyklicky a zapína sa a vypína sa. 18. Prístroj nenechajte spustený dlhšiu dobu bez dozoru. SK 85

6 OPIS PRÍSTROJA Ovládací panel Otvor na vstup vzduchu Nádrž na vodu Rukoväť Vzduchový filter Ľahko idúce kolieska Otvor na výstup vzduchu Vypúšťací otvor (pre nepretržité odvodňovanie) 9 Zariadenie na pripevňovanie káblov (na pripevnenie šnúry) 10 Sieťový kábel/konektor 11 Indikátor hladiny vody Predná strana Zadná strana

7 ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL 1/O Zapnutie/vypnutie prístroja Stlačením tohto tlačidla zapnete prístroj kontrolka POWER sa rozsvieti natrvalo. Opätovným stlačením tohto tlačidla vypnete prístroj kontrolka POWER zhasne. POWER Kontrolka: Keď prístroj zapojíte do siete po prvýkrát, kontrolka sa pomaly rozsvieti. Po zapnutí prístroja svieti nepretržite (prístroj je pripravený na prevádzku). Po vypnutí prístroja kontrolka zhasne. želaná vlhkosť vzduchu Len čo je prístroj zapnutý, môžete každým stlačením tlačidla zvýšiť/znížiť nastavenú hodnotu vlhkosti rozsah nastavenia sa mení o 5 percent v rozpätí od 35 % R.H. do 80 % R.H. (R.H. relatívna vlhkosť). Odvlhčovacia prevádzka sa spustí automaticky a ukončí sa automaticky po dosiahnutí nastaveného stupňa vlhkosti. MODE. MODE Stlačením tohto tlačidla vyberiete režim odvlhčovania prístrojom. Každým stlačením tlačidla prepnete prevádzkový režim v nasledujúcom poradí: Cont./Wet/Cozy/Dry/Cont. atď. SK WET COZY DRY MODE. Plynulé vyprázdňovanie vody WET COZY DRY kontrolka: Rozsvieti sa, keď ste prístroj nastavili na režim WET. Odvlhčovač pracuje iba tak dlho, kým sa nedosiahne relatívna vlhkosť vzduchu cca %. kontrolka: Rozsvieti sa, keď ste prístroj nastavili na režim COZY. Odvlhčovač pracuje iba tak dlho, kým sa nedosiahne relatívna vlhkosť vzduchu cca. 50 %. kontrolka: Rozsvieti sa, keď ste prístroj nastavili na režim DRY. Odvlhčovač pracuje iba tak dlho, kým sa nedosiahne relatívna vlhkosť vzduchu cca. 35 %. Stlačením tlačidla prestavíte prístroj na plynulé vyprázdňovanie vody. Ďalším stlačením tlačidla zastavíte tento režim. Prístroj sa potom automaticky prepne do režimu Standard a je spustený, až kým sa nedosiahne nastavená vlhkosť vzduchu. CON T. Kontrolka: Rozsvieti sa, keď sa prístroj nachádza v plynulom odvlhčovacom režime. 87

8 ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL WATER FULL Indikátor hladiny vody Kontrolka: Rozsvieti sa, keď je nádrž na vodu plná. Prístroj automaticky zastaví prevádzku. Vyprázdnite nádrž na vodu. Displej Pri zapnutom displeji prístroj nepretržite zobrazuje aktuálnu vlhkosť izby. Stlačte tlačidlá + a, krátko zabliká navolené nastavenie a potom sa opäť zobrazí momentálna vlhkosť vzduchu v izbe. Ventilátor (doplnkové príslušenstvo) Stlačením tohto tlačidla regulujete ventilátor. Pre maximálne odvlhčenie vzduchu nastavte ventilátor na +. Keď je vlhkosť vzduchu nízka a želáte si tichú prevádzku, nastavte ventilátor na. Kontrolka + : Rozsvieti sa, keď je ventilátor nastavený na maximálny výkon. Kontrolka - : Rozsvieti sa, keď je ventilátor nastavený na minimálny výkon pre tichú prevádzku. UPOZORNENIE 1. Prístroj reaguje na zmenené nastavenia s časovým oneskorením do 5 minút. 2. Ak odvlhčovač vzduchu vypnete, počkajte 3 5 minút, než ho znovu uvediete do prevádzky. 3. Pokiaľ je prístroj zapnutý, je spustený zabudovaný ventilátor. Ak stúpne vlhkosť vzduchu v miestnosti nad stupeň vlhkosti, ktorý ste nastavili, automaticky sa zapne kompresor. Keď sa dosiahne želaná vlhkosť vzduchu, kompresor sa automatiky vypne ventilátor je ale naďalej spustený. Tento rozdiel možno rozpoznať iba v momente zmeny podľa minimálneho zvuku. 88

9 MANUÁLNY OVLÁDACÍ PANEL 90% 10% 80% 20% 30% 40% 50% 60% 70% SK Regulátor vlhkosti vzduchu: Úroveň vlhkosti vzduchu sa dá nastaviť v rozsahu od 10 % relatívnej vlhkosti vzduchu po 80 % relatívnej vlhkosti vzduchu. Pre suchý vzduch otočte regulátor v pravotočivom smere na nízku percentuálnu hodnotu. Pre vlhký vzduch otočte regulátor v ľavotočivom smere na vyššiu percentuálnu hodnotu. Ak je regulátor nastavený na, pracuje odvlhčovač na maximálne odvlhčenie, až kým sa nenaplní zberná nádrž. Ak chcete vypnúť prístroj, nastavte voliaci spínač na. Kontrolka: Po zapnutí prístroja svieti nepretržite (prístroj je pripravený na prevádzku). Po vypnutí prístroja kontrolka zhasne. Kontrolka: Táto kontrolka svieti, keď sa na odparovacích hadoch vytvorí ľad, kompresor sa vypne a dúchadlo je naďalej spustené, až kým sa nerozmrazí ľad. Kontrolka: Rozsvieti sa, keď je nádrž na vodu plná. Prístroj automaticky zastaví prevádzku. Vyprázdnite nádrž na vodu. UPOZORNENIE Prístroj reaguje na zmenené nastavenia s časovým oneskorením do 5 minút. Ak odvlhčovač vzduchu vypnete, počkajte 3 5 minút, než ho znovu uvediete do prevádzky. 89

10 UMIESTNENIE A UVEDENIE DO PREVÁDZKY Pred uvedením odvlhčovača do prevádzky si starostlivo prečítajte všetky pokyny. Predovšetkým dodržiavajte bezpečnostné pokyny tohto návodu na obsluhu. Pred uvedením do prevádzky musí byť prístroj postavený vo vzpriamenej polohe minimálne 24 hodín. Platí to predovšetkým po preprave. POZOR: Dodržiavajte odstupy! 40 cm a viac 20 cm a viac 20 cm a viac 20 cm a viac 20 cm a viac Pracovné prostredie 5~35 C 25 % R.H. a viac 3. Postavte odvlhčovač na rovnú, pevnú plochu. Dávajte pozor na pevné postavenie tak, aby sa odvlhčovač ani neprevrátil ani nespadol. Vytekajúca voda môže poškodiť nábytok a podlahové krytiny. 4. Dodržte bezpečnostný odstup prístroja na prednej a zadnej strane cca. 20 cm od iných predmetov. Odvlhčovač sa nesmie umiestniť pod stoly alebo skrine, keďže to ovplyvňuje prúd vzduchu. 5. Skôr než uvediete odvlhčovač do prevádzky skontrolujte, či nie sú otvory na vstup a výstup vzduchu zakryté. Dýza na výstup vzduchu musí byť počas odvlhčovacej prevádzky vždy prístupná. 6. Odoberateľné kryty a nádrže musia byť správne založené skôr, než zapnete prístroj. 7. Nepoužívajte predlžovací kábel ani viacnásobnú zásuvku, ktorú používa iný elektrický spotrebič a nepoužívajte plynulý regulátor rýchlosti. Môže to viesť k prehriatiu a spôsobiť požiar. 8. Zapojte odvlhčovač vzduchu do funkčnej, jednofázovej, uzemnenej zásuvky so sieťovým zapätím podľa údaja na typovom štítku. Zásuvka by mala byť ľahko dostupná. 9. Úplne odmotajte sieťový kábel zo zväzku a zastrčte sieťový konektor do zásuvky. Neúplne odmotaný kábel môže viesť k prehriatiu a spôsobiť požiar. Sieťového kábla sa nedotýkajte mokrými rukami. 10. Kontrolka bliká. 90

11 VYPRÁZDŇOVANIE VODY Odvlhčovač vzduchu Vám ponúka dve možnosti odvedenia vody získanej zo vzduchu: Nádrž na vodu 1. Voda sa odvádza do nádrže na vodu a tam sa zhromažďuje. Len čo je nádrž plná, automaticky sa preruší odvlhčovací režim, rozsvieti sa kontrolka a na displeji (ak je k dispozícii) sa zobrazí P2. 2. Pred vybratím nádrže na vodu počkajte niekoľko minút, aby mohla zostatková voda ešte odkvapkať. Nádrž na vodu nevyberajte, pokiaľ je prístroj ešte v prevádzke. Pretekajúca voda môže poškodiť predmety a podlahu alebo viesť k úderu elektrickým prúdom. 3. Ak chcete vyprázdniť nádrž na vodu, vyberte nádrž podľa popisu a následne úplne vylejte vodu z nádrže na vodu. 4. Zasuňte teraz nádrž na vodu do výstupnej polohy. Kontrolka zhasne. 5. Ak kontrolka nezhasne, opäť vyberte nádrž na vodu a skontrolujte, či je plavák správne nainštalovaný alebo či sa neusadila voda alebo iné látky.vodu alebo iné látky odstráňte. Plavák však nesmiete odstrániť za žiadnych okolností, pretože v opačnom prípade nie je zaručené automatické prerušenie odvlhčovacej prevádzky a pretekajúca voda môže spôsobiť škody. Následne opäť vložte nádrž na vodu. 1 2 SK 3 Jemne vytiahnite zbernú nádrž. Nádrž na vodu pevne uchopte na oboch stranách a rovnomerne ju vytiahnite z prístroja. Zachytenú vodu vylejte. 91

12 VYPRÁZDŇOVANIE VODY Trvalé odvodnenie Ak chcete inštalovať plynulé odvodňovanie, postupujte podľa nasledujúcich pokynov: Skontrolujte, či je odvlhčovač vypnutý a vytiahnite sieťový konektor zo zásuvky. TYP PRÍSTROJA A 1 TYP PRÍSTROJA A Opatrne vyberte gumovú zátku (v prípade dvoch zátok vyberte tú pravú) na zadnej strane prístroja (pozri obrázok). Teraz na odtok nasuňte hadicu. Skontrolujte, či je hadica pevne pripevnená k odtoku vody a či sa nemôže uvoľniť. Zastrčte voľný koniec hadice priamo do externého odtoku vody. Skontrolujte, či hadica klesá po svojej celej dĺžke, či nie je ohnutá, zauzlená alebo upchatá, aby voda mohla bezpečne a nerušene odtiecť. Teraz môžete nádrž na vodu opäť vložiť dnu a uviesť prístroj do prevádzky. Pravidelne kontrolujte bezpečné a tesné uloženie hadice na oboch koncoch. Vyberte gumovú zátku a pripojte hadicu k odtoku. 2 1 TYP PRÍSTROJA B 3 TYP PRÍSTROJA B Opatrne odoberte plastový kryt na zadnej strane prístroja. Za ním sa nachádza prípoj hadice. Vyberte nádrž na vodu. Nájdete tam odtok vody ako je zobrazené na obrázku (3) (skondenzovaná voda zvyčajne tečie cez tento odtok do nádrže na vodu). Prestrčte teraz hadicu zo zadnej strany prístroja cez otvor dopredu. Priložte teraz koniec hadice spredu na odtok vody. Skontrolujte, či je hadica pevne pripevnená k odtoku vody a či sa nemôže uvoľniť. Zastrčte voľný koniec hadice priamo do externého odtoku vody. Skontrolujte, či hadica klesá po svojej celej dĺžke, či nie je ohnutá, zauzlená alebo upchatá, aby voda mohla bezpečne a nerušene odtiecť. Teraz môžete nádrž na vodu opäť vložiť dnu a uviesť prístroj do prevádzky. Pravidelne kontrolujte bezpečné a tesné uloženie hadice na oboch koncoch. Vyberte plastový kryt. Prestrčte hadicu cez otvor. Odtok vody 92

13 ČISTENIE Odporúčame časté čistenie odvlhčovača vzduchu. Aby ste neovplyvnili funkciu odvlhčovača, postupujte podľa pokynov na čistenie, starostlivosť a skladovanie. Dôležité zásady: SK 1. Nepoužívajte na čistenie prístroja benzín, riedidlá ani iné chemikálie. 2. Pri čistení odvlhčovač neklaďte priamo pod tečúcu vodu ani do nádrže s vodou. Elektrické diely vnútra prístroja by sa mohli poškodiť a mohlo by dôjsť k úderu elektrickým prúdom. 3. Prístroj ani jeho diely nečistite v umývačke riadu. Denné čistenie Skôr ako začnete s čistením vypnite odvlhčovač a vytiahnite sieťový konektor zo zásuvky. Vyprázdnite nádrž na vodu podľa hore uvedeného popisu. Dôkladne prepláchnite nádrž na vodu vlažnou vodou. Vyčistite vonkajší povrch nádrže na vodu jemnou, navlhčenou handričkou. Opäť uveďte odvlhčovač vzduchu do prevádzky podľa popisu. Týždenné čistenie Skôr ako začnete s čistením vypnite odvlhčovač a vytiahnite sieťový konektor zo zásuvky. Vyprázdnite nádrž na vodu podľa hore uvedeného popisu. Nádrž na vodu vyčistite bežne predajným umývacím prostriedkom. Následne ju viackrát prepláchnite teplou vodou. Vyčistite vonkajší povrch nádrže na vodu jemnou, navlhčenou handričkou. Vytiahnite vzduchový filter z držiaka (pozri obr.) a umyte ho v čistej, teplej vode. Následne ho dôkladne vyčistite. 6. Zasuňte vzduchový filter a nádrž na vodu späť do ich východzích polôh. 7. Vyčistite vonkajšie plochy odvlhčovača jemnou, navlhčenou handričkou a utrite ich suchou handričkou. 8. Uveďte odvlhčovač vzduchu opäť do prevádzky podľa popisu. DRY CONT POWER WET COZY MODE 1/O DRY CONT POWER WET COZY MODE 1/O DRY CONT POWER WET COZY MODE 1/O 93

14 1 STAROSTLIVOSŤ A SKLADOVANIE 1. Ak odvlhčovač nechcete používať dlhší čas (týždeň alebo dlhšie), vyčistite ho podľa postupu opísaného v časti týždenné čistenie. 2. Nechajte odvlhčovač vzduchu so všetkými jeho komponentmi dôkladne vyschnúť. 3. Omotajte sieťový kábel okolo káblového zvitku (pozri obrázok) 4. Odvlhčovač vzduchu nesmiete skladovať so znečisteným vzduchovým filtrom a s vodou v nádrži na vodu. 5. Odvlhčovač uskladnite vo vertikálnej polohe na chladnom, suchom mieste. 2 Svorka na pripevnenie kábla Šnúra 94

15 RIEŠENIE PROBLÉMOV Skôr ako sa obrátite na výrobcu alebo jeho zástupcov, vyskúšajte nasledujúce možnosti. Problém Možná príčina Riešenie Prístroj nefunguje. 1. Prístroj nie je zapnutý. Zapnite prístroj. 2. Sieťový konektor nie je v zásuvke. Zastrčte sieťový konektor do zásuvky. SK 3. Zásuvka je poškodená. Skontrolujte poistkovú skriňu alebo sa obráťte na odborníka. 4. Rozsvieti sa kontrolka nádrže na Vyprázdnite nádrž na vodu. vodu. 5. Nádrž na vodu nie je správne vložená. Znovu vložte nádrž na vodu. Prístroj neodvlhčuje vzduch alebo ho odvlhčuje príliš slabo. 6. Izbová vlhkosť klesla pod navolený Navoľte nižší stupeň vlhkosti. stupeň vlhkosti. 7. Izbová teplota je príliš nízka. Funkcia automatického odmrazovania je aktivovaná. Následne prístroj začne opäť odvlhčovať. 1. Vzduchový filter je upchatý. Vyčistite filter podľa popisu v časti týždenné čistenie. 2. Okná a dvere v miestnosti sú Zatvorte okná a dvere v miestnosti. otvorené. 3. Izbová teplota je príliš nízka. Funkcia automatického odmrazovania je aktivovaná. Následne prístroj začne opäť odvlhčovať. 95

16 Problém Možná príčina Riešenie Prístroj neodvlhčuje vzduch 4. Otvor na vstup alebo výstup vzduchu Skontrolujte, či sú otvory voľné. alebo ho odvlhčuje príliš slabo. je blokovaný. 5. Izba je príliš veľká. To je normálne. 6. V izbe je príliš veľa zdrojov vlhkosti. To je normálne. Prístroj pracuje príliš nahlas. 1. Odvlhčovač vzduchu nie je správne nainštalovaný alebo stojí šikmo a vratko. Postavte odvlhčovač na rovnú, pevnú plochu. Príp. pod odvlhčovač položte tlmiaci podklad, aby ste zredukovali hluk. 2. Vzduchový filter je upchatý. Vyčistite filter podľa popisu v časti týždenné čistenie. 3. Na podlahe je voda. Pripevnite hadicu na vodu. Na odparovacích hadoch sa tvorí ľad. Na displeji sa zobrazí E1, E2, P1 alebo P2. To je normálne. E1 Porucha snímača vlhkosti Zvlhčovač vzduchu má samoodmrazovaciu funkciu. Vytiahnite konektor prístroja a opäť ho zastrčte do zásuvky. Ak sa chyba vyskytne opäť, kontaktujte zákaznícky servis. Poznámka: Ak sa vyskytne viac ako jedna chyba, je poradie zobrazenia kódov P2 E2 E1 P1. E2 Porucha snímača teploty P1 Prístroj sa odmrazuje P2 Zberná nádrž je plná Vytiahnite konektor prístroja a opäť ho zastrčte do zásuvky. Ak sa chyba vyskytne opäť, kontaktujte zákaznícky servis. Počkajte chvíľu, kým sa prístroj automaticky odmrazí. Porucha je odstránená, keď sa prístroj odmrazí. Vyprázdnite zbernú nádrž a opäť ju vložte do správnej polohy. 96

17 WEEE Prístroj nesmiete vyhodiť do domového odpadu. Tento prístroj je označený v súlade s európskou smernicou o odpade z elektrických a elektronických zariadení (WEEE). Táto smernica stanovuje rámec pre spätné prijatie a zužitkovanie starých prístrojov v celej EÚ. Na vrátenie Vášho starého prístroja použite návratné a zberné systémy, ktoré sú Vám k dispozícii. PREDAJNÉ PODMIENKY Kupujúci preberá ako podmienku kúpy zodpovednosť za správne používanie a starostlivosť o výrobok podľa tohto návodu na obsluhu. Kupujúci a používateľ musí sám posúdiť, kedy a ako dlho používať tento prístroj. SK Ak sa s vyskytnú problémy s týmto výrobkom, dodržiavajte pokyny v záručných podmienkach. Nepokúšajte sa prístroj sami otvoriť alebo opraviť, prídete tým o záruku a môžete spôsobiť vecné škody alebo poranenia osôb. Technické zmeny, omyly a chyby tlače vyhradené. 97

18 MIDEA EUROPE GmbH Zülpicher Str Düsseldorf Germany Service-Hotline DE (14 Cent pro Minute aus dem deutschen Festnetz) Service-Hotline Europe (german and english)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL

HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL Zařízení na přípravu hot-dogů (párků v rohlíku) Zariadenie na prípravu hot-dogov (párkov v rožku) Hot Dog maker CZ Vážený zákazníku, před zapojením

More information

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete s přístrojem manipulovat, přečtěte si

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL IC 202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Indukční vařič jednoplotnový Indukčný varič jednoplatničkový Induction cooker single range CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

More information

NÁVOD NA INŠTALÁCIU MSR3-09HRN1 MSR3-09HRN1-QE MSR3-12HRN1 MSR3-12HRN1-QE MSR3-18HRN1 MSR3-18HRN1-QE MSR3-24HRN1 MSR3-24HRN1-QE

NÁVOD NA INŠTALÁCIU MSR3-09HRN1 MSR3-09HRN1-QE MSR3-12HRN1 MSR3-12HRN1-QE MSR3-18HRN1 MSR3-18HRN1-QE MSR3-24HRN1 MSR3-24HRN1-QE NÁVOD NA INŠTALÁCIU SK MSR3-09HRN1 MSR3-09HRN1-QE MSR3-12HRN1 MSR3-12HRN1-QE MSR3-18HRN1 MSR3-18HRN1-QE MSR3-24HRN1 MSR3-24HRN1-QE INFORMÁCIE DÔLEŽITÉ POKYNY PRED INŠTALÁCIOU BEZPEČNOSTNÉ POKYNY OPIS

More information

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36 English... 2 Česky... 19 Slovensky... 36 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite:

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

CHLADNIČKA - MRAZNIČKA

CHLADNIČKA - MRAZNIČKA CHLADNIČKA - MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE PC 2272 PC 3002 PC 3332 Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

More information

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje

More information

Wireless Audio with Dock

Wireless Audio with Dock DA-E550 Wireless Audio with Dock (Bezdrôtový audio systém s dokom) návod na použitie predstavte si možnosti Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung. Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite

More information

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09 d Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com g See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines f La déclaration

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL HC 313 Cute Hair Seoul, Korea NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Horkovdušná kulma/ Teplovzdušná kulma Hot-air curling irons Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

Dovozca: SLS-Technaco, s.r.o. Sasinkova 37, 010 01 Žilina

Dovozca: SLS-Technaco, s.r.o. Sasinkova 37, 010 01 Žilina 70/10 (SK) Uťahovák rázový vzduchový 1/2" JONNESWAY JAI 1044 Návod na obsluhu (SK): Upozornenie : Tlak vzduchu - maximálny výkon je dosiahnuteľný pri rozsahu tlaku 90 psi resp. 6,2bar. Vzduchová vetva

More information

CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE

CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL English CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB BEMENETTEL FELHASZNÁLÓI

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL CHO 162SS Elektrický sekáček potravin NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Elektrický sekáčik potravín Electric chopper CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před

More information

Instalace & Pokyny pro uživatele - Uschovejte pro další použití. Důležité Před instalací nebo použitím si přečtěte tyto pokyny

Instalace & Pokyny pro uživatele - Uschovejte pro další použití. Důležité Před instalací nebo použitím si přečtěte tyto pokyny Pračka Instalace & Pokyny pro uživatele - Uschovejte pro další použití Důležité Před instalací nebo použitím si přečtěte tyto pokyny Pokyny obsahují důležité informace, které vám pomohou využívat zařízení

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

Séria Aspire 9120. Užívateľská príručka

Séria Aspire 9120. Užívateľská príručka Séria Aspire 9120 Užívateľská príručka Copyright 2006. Acer Incorporated. Všetky práva vyhradené. Užívateľská príručka série Aspire 9120 Pôvodné vydanie: 08/2006 V informáciách obsiahnutých v tejto publikácii

More information

1 Disk CD pre systém Windows 2 Disk CD pro systém Macintosh

1 Disk CD pre systém Windows 2 Disk CD pro systém Macintosh HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Začínáme Začíname 1 Uživatelé kabelu USB: Kabel USB byste m li zapojit až v okamžiku, kdy k tomu budete vyzváni, jinak se m že stát, že software nebude

More information

BR-6258nL Quick Installation Guide

BR-6258nL Quick Installation Guide BR-6258nL Quick Installation Guide 07-2012 / v1.0 COPYRIGHT Copyright Edimax Technology Co., Ltd. all rights reserved. No part of this publication may be reproduced, transmitted, transcribed, stored in

More information

CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3

CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3 CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. PŘÍSLUŠENSTVÍ... 8

More information

CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3

CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3 CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. PŘÍSLUŠENSTVÍ... 8

More information

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX-U

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX-U D GB CZ Elektronischer Durchlauferhitzer CEX-U Montageanleitung für den Fachhandwerker Elektronicky řízený průtokový ohřívač CEX-U 03.10 Instalační pokyny pro odborníky CEX-U CZ SK 1 Přehled Prehľad Při

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

CHLADNIČKA SXS PŘÍRUČKA PRO MAJITELE

CHLADNIČKA SXS PŘÍRUČKA PRO MAJITELE ČESKO PŘÍRUČKA PRO MAJITELE CHLADNIČKA SXS Tuto příručku si pečlivě pročtěte, dříve než budete svůj spotřebič používat, a uschovejte ji pro pozdější použití. www.lg.com 2 2 4 7 8 9 9 10 ČESKO 11 11 22

More information

EWF 1276 EOW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 23

EWF 1276 EOW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 23 EWF 1276 EOW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

More information

MC-10. Elektronické umývačky riadu. Návod na inštaláciu a obsluhu. Elektronické myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze

MC-10. Elektronické umývačky riadu. Návod na inštaláciu a obsluhu. Elektronické myčky nádobí. Návod k instalaci a obsluze Elektronické myčky nádobí Elektronické umývačky riadu Modely: LF - 011 S LF - 013 S / SX / IX LF - 015 I / IN LF - 017 IX LF - 019 S / SX / IX MC-10 Návod k instalaci a obsluze Návod na inštaláciu a obsluhu

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

MĚNIČ NAPĚTÍ 12 V / 230 V PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILECH

MĚNIČ NAPĚTÍ 12 V / 230 V PRO POUŽITÍ V AUTOMOBILECH VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV RADIOELEKTRONIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMMUNICATION DEPARTMENT OF

More information

M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual

M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual Objednacie číslo Objednací číslo Order number M-372-12V Obsah 1. Obsah balenia... 2

More information

EN User manual for Solight 1T04 Breath Analyzer

EN User manual for Solight 1T04 Breath Analyzer EN User manual for Solight 1T04 Breath Analyzer Thanks for purchasing our 1T04 Breath Analyzer, a hand held High Precession Digital Alcohol Computer. 1T04 gives you a digital indication of your breath

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

AOK-5018B. www.emos.cz

AOK-5018B. www.emos.cz GB CZ SK PL HU SI HR DE UA RO AOK-5018B WIRELESS METEOROLOGICAL STATION BEZDRÁTOVÁ METEOSTANICE BEZDRÔTOVÁ METEOSTANICA BEZPRZEWODOWA STACJA METEOROLOGICZNA VEZETÉK NÉLKÜLI METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS BREZŽIČNA

More information

Pračka. Uživatelská příručka. možnosti bez hranic. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung.

Pračka. Uživatelská příručka. možnosti bez hranic. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. SECZ WF80F5***** WF70F5***** WF60F4***** Pračka Uživatelská příručka možnosti bez hranic Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. WF70F5E_WF60F4E_03445N_CS.indd 1 2014-04-23 6:55:36

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE AMS B1x-xAx Applied Meters, a. s. Budovateľská 50, 080 01 Prešov Tel.: +421-51-758 11 69, Fax: +421-51-758 11 68 Web: www.appliedmeters.com,

More information

NÁVOD K OBSLUZE 3-6. Elektrick teplovzdu n ventilátor NÁVOD K OBSLUZE 7-11. Elektrick teplovzdu n ventilátor NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD K OBSLUZE 3-6. Elektrick teplovzdu n ventilátor NÁVOD K OBSLUZE 7-11. Elektrick teplovzdu n ventilátor NÁVOD NA OBSLUHU ETA 0619_CZ+SK 17.11.2003 9:53 Stránka 1 NÁVOD K OBSLUZE Elektrick teplovzdu n ventilátor NÁVOD K OBSLUZE Elektrick teplovzdu n ventilátor NÁVOD NA OBSLUHU 3-6 7-11 22 ETA 0619_CZ+SK 17.11.2003 9:53 Stránka

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual Automatická pračka Používateľská príručka

Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual Automatická pračka Používateľská príručka WMB 51232 S PT Plně automatická pračka Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual utomatická pračka Používateľská príručka Číslo dokumentu 2820523434_Z / 01-03-13.(10:47) 1 Důležité pokyny pro bezpečnost

More information

WELL WRC8500AN Dual WiFi Router

WELL WRC8500AN Dual WiFi Router WELL WRC8500AN Dual WiFi Router CZ Vá ený zákazníku, dìkujeme Vám za dùvìru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WiFi routeru WELL WRC8500AN Dual byl zcela jistì dobrou volbou a vìøíme,

More information

MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player

MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player Blahopřejeme vám k zakoupení našeho nového MP3 přehrávače. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně

More information

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu RIO DERMA ROLLER Návod na obsluhu Upozornenia Rio Derma Roller sa MUSÍ pred a po každom použití sterilizovať. Rio Derma Roller používajte jemne na povrchu kože a NESMIE spôsobiť krvácanie. NEPOUŽÍVAJTE

More information

Referenčné série 311a, 611a, 1211a, 7521a, 7541a, 5761a Návod na obsluhu

Referenčné série 311a, 611a, 1211a, 7521a, 7541a, 5761a Návod na obsluhu Ďakujeme za zakúpenie referenčného zosilňovača. Aby sme mohli lepšie vyriešiť záručný servis pre váš nový zosilňovač, ponechajte si originálny doklad o zakúpení a prečítajte si dodávaný záručný list. Referenčné

More information

CZ - VESLOVACÍ TRENAŽÉR S VENTILÁTOREM CONGO IN 2811 ( B R - 2 7 0 0 ) Dodavatel: Seven Sport s.r.o., Dělnická, Vítkov 749 01 www.insportline.cz Tel.: +420-556 770 199 Důležité bezpečnostní informace

More information

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Withings Body Quick Installation Guide Průvodce rychlou instalací Sprievodca rýchlou inštaláciou Gyors telepítési útmutató NEED HELP POTŘEBUJETE POMOCI? POTREBUJETE POMOC? SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? http://support.withings.com/body

More information

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW přehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW prehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW player ATV/DVB-T tuner NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Obsah návodu ÚVOD

More information

QUICK START GUIDE LG-K420n

QUICK START GUIDE LG-K420n Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Instrukční manuál Obj.číslo SHK299

Instrukční manuál Obj.číslo SHK299 Plynová horkovzdušná turbína Sharks 10S Instrukční manuál Obj.číslo SHK299 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Myčka nádobí Umývačka riadu Dishwasher CZ Přečtěte si tento návod Vážný zákazníku, Přečtěte si prosím pozorně tyto uživatelské

More information

Zednická drážkovací fréza Sharks SH 1600

Zednická drážkovací fréza Sharks SH 1600 Zednická drážkovací fréza Sharks SH 1600 Obj.č. SHK239 INSTRUKČNÍ MANUÁL Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL

More information

IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL. IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS

IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL. IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS SCAN DISP 9 2 3 6 4 6 7 5 25 Car Stereo CD/CDR/CDRW/MP3/WMA Player with PLL MW/FM Stereo Radio Radio Data System with PTY IPS 620SD CD/MP3/WMA

More information

Installation manual Wireless Keypad

Installation manual Wireless Keypad Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before

More information

Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití

Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití CZ Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití 1 CZ Tento motor je určen speciálně pro malé nafukovací čluny. Hlavní přednosti: pěkný vzhled, nízká hmotnost, jednoduchá instalace a žádné

More information

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR 40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR LED TV NÁVOD K OBSLUZE LED TV NÁVOD NA OBSLUHU LED TVs INSTRUCTION MANUAL CZ SK GB Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny,

More information

Príručka na vyplňovanie

Príručka na vyplňovanie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Príručka na vyplňovanie Príkazu na úhradu a Hromadného

More information

Pružné vyrábanie rohov formovaním

Pružné vyrábanie rohov formovaním ACF ACF - ENGINEERING & AUTOMATION GmbH. Pružné vyrábanie rohov formovaním UNIVERZÁLNÍ STROJE PRO VÝROBU ROHŮ pre formovanie rohov dverí a panelov Za studena VÝROBA ROHŮ ZA STUDENA DVEŘÍ A KRYTŮ eliminuje

More information

Viega Visign Cenník 2014

Viega Visign Cenník 2014 Viega Visign Cenník 2014 Ceny sú uvedené vrátane DPH Viega Eco Plus: Podomietková splachovacia nádržka na zabudovanie do odľahčených stien. Akčný balík Viega Eco Plus: prvok Viega Eco Plus + biela ovládacia

More information

Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou EN CZ SK Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Microsoft Windows 8, Windows 7 SP1 or later, Windows Vista SP2, Windows XP SP3; Mac OS X v10.6.8 or later Microsoft Windows

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

CZ Aku vrtačka 5-8. SK Akumulátorový vŕtací skrutkovač 9-12. CZ Aku multifunkční nástroj 16-19. SK Multifunkčný akumulátorový prístroj 20-23

CZ Aku vrtačka 5-8. SK Akumulátorový vŕtací skrutkovač 9-12. CZ Aku multifunkční nástroj 16-19. SK Multifunkčný akumulátorový prístroj 20-23 CZ Aku vrtačka 5-8 SK Akumulátorový vŕtací skrutkovač 9-12 CZ Aku multifunkční nástroj 16-19 SK Multifunkčný akumulátorový prístroj 20-23 CZ Nabíječka / akumulátor 27-28 SK Nabíjačka / akumulátor 29-30

More information

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Akzo Nobel Car Refinishes bv Automotive and Aerospace Coatings Tento výrobok je určený pre profesionálnu povrchovú úpravu automobilov podľa referencií uvedených v technickom liste výrobcu. ODDIEL 1 Identifikácia

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

POWXQ8125 NL FR EN DE ES IT PT NO DA SV FI EL HR SR CS SK RO PL HU BG

POWXQ8125 NL FR EN DE ES IT PT NO DA SV FI EL HR SR CS SK RO PL HU BG POWXQ8125 NL FR EN DE ES IT PT NO DA SV FI EL HR SR CS SK RO PL HU BG NL NEDERLANDS VERTAALDE VERSIE VAN DE ORIGINELE HANDLEIDING FR FRANÇAIS TRADUCTION DU MODE D EMPLOI D ORIGINE EN ENGLISH ORIGINAL INSTRUCTION

More information

N vod k obsluze automatickè praëky DWD-HB1412

N vod k obsluze automatickè praëky DWD-HB1412 N vod k obsluze automatickè praëky DWD-HB4 N VOD K OBSLUZE Ekonomick systèm pranì Vzhledem k modernì technologii specifikace hladiny vody a dèlky pranì spot ebuje praëka minim lnì mnoûstvì vody a elektrickè

More information

Návod k použití Návod k použitiu. slk / 2013 570285 R

Návod k použití Návod k použitiu. slk / 2013 570285 R REMS Power-Press SE REMS Power-Press REMS Power-Press ACC REMS Akku-Press REMS Akku-Press ACC REMS Mini-Press ACC REMS Ax-Press 25 ACC REMS Ax-Press 25 L ACC REMS Ax-Press 40 REMS Akku-Ex-Press P REMS

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií Evropská Unie

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií Evropská Unie Vážení zákazníci, Toto zařízení je ve shodě s platnými Evropskými směrnicemi a normami týkající se elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti. Evropský zástupce výrobce je: Vestel Germany

More information

Instrukční manuál Elektrický šroubovák SHARKS SH280W Obj.číslo SHK331

Instrukční manuál Elektrický šroubovák SHARKS SH280W Obj.číslo SHK331 Instrukční manuál Elektrický šroubovák SHARKS SH280W Obj.číslo SHK331 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL

More information

Návod na obsluhu. 2015 VTech Printed in China 91-003007-007 UK

Návod na obsluhu. 2015 VTech Printed in China 91-003007-007 UK Návod na obsluhu 2015 VTech Printed in China 91-003007-007 UK Podrobný návod na obsluhu nájdete na: http://www.vtechcz.cz/sk/manual-cam Dovozca: MENUG s.r.o. B.Martinů 59, Brno 602 00 www.kidizoom.cz IČO:26909375

More information

použitie Water a údržbu Softener prístrojov na zmäkčovanie vody

použitie Water a údržbu Softener prístrojov na zmäkčovanie vody Installation Návod and na Operation inštaláciu, Manual použitie Water a údržbu Softener prístrojov na zmäkčovanie vody Models RBS-9ED, RBS-14ED, RBS-17ED & RBS-24ED How to install, operate and maintain

More information

Luxusná rada 2 x 2,2 l

Luxusná rada 2 x 2,2 l GASTRO 2011 Luxusná rada 2 x 2,2 l Jogurt Malina lahodná jogurtová zmrzlina s malinovým toppingom Upír osviežujúca chuť coca coly s pomarančovým toppingom Kuba tradičná tvarohová zmrzlina Čierna čerešňa

More information

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Teória relativity s príkladmi Učebný text Jozef Hanč Slavomír Tuleja Košice 2008 Autori: RNDr. Jozef

More information

Letová príručka lietadla

Letová príručka lietadla lietadla lietadla Typ : Viper SD 4 Model : Viper SD 4 Výrobné číslo : 0030 Imatrikulačná značka : OK PUR 55 Kategória : Zhotoviteľ : Lietadlo v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (ES) č.

More information

Sedací Soupravy SEDACIE SÚPRAVY. modely pro rok 2013/14 MODELY PRE ROK 2013/14 V KŮŽI I LÁTCE V KOŽI A V LÁTKE

Sedací Soupravy SEDACIE SÚPRAVY. modely pro rok 2013/14 MODELY PRE ROK 2013/14 V KŮŽI I LÁTCE V KOŽI A V LÁTKE Sedací Soupravy V KŮŽI I LÁTCE modely pro rok 2013/14 SEDACIE SÚPRAVY V KOŽI A V LÁTKE MODELY PRE ROK 2013/14 18-21 36-37 28-29 26-27 56-59 6-7 30-35 42-45 8-11 38-39 54-55 50-51 14-17 24-25 46-49 52-53

More information

LEG BANDAGE Bandáž dolných končatín

LEG BANDAGE Bandáž dolných končatín LEG BANDAGE Bandáž dolných končat atín AIM OF THE LESSON Being able to manage the communication with the patient while applying leg bandage. Zvládnu dnuť komunikáciu s pacientom pri prikladaní bandáže

More information

19/22/24 LED 610 PVR 24" 19" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24" 19" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU

19/22/24 LED 610 PVR 24 19 LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24 19 LED TV NÁVOD NA OBSLUHU 19/22/24 LED 610 PVR 24" 19" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24" 19" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu

More information

PP0710 PŘÍMOČARÁ PILA PRIAMOČIARA PÍLA JIG SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL

PP0710 PŘÍMOČARÁ PILA PRIAMOČIARA PÍLA JIG SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL PP0710 PŘÍMOČARÁ PILA PRIAMOČIARA PÍLA JIG SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL Pozor: Před použitím nářadí si pozorně přečtěte tento návod k použití! Pozor: Pred použitím tohto náradia si

More information

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Sekcia trestného práva Session of Criminal Law Garanti sekcie/ Scholastic Referees: doc.

More information

NÁVOD NA MONTÁŽ A OB SLU HU...22

NÁVOD NA MONTÁŽ A OB SLU HU...22 PMG2.0ZpZtR NÁVOD K MONTÁŽI A OBSLUZE...3 pro vestavnou plynovou desku NÁVOD NA MONTÁŽ A OB SLU HU...22 pre vstavanú ply novú dosku IO-HOB-0149 / 8065027 (01.2016 / v1) LIKVIDACE ZAŘÍZENÍ Při likvidaci

More information

CD/MP3 PLAYER WITH TURNTABLE, STEREO RADIO, CASSETTE TAPE AND USB/SD ENCODING HIF-9088TUMP. Instruction manual

CD/MP3 PLAYER WITH TURNTABLE, STEREO RADIO, CASSETTE TAPE AND USB/SD ENCODING HIF-9088TUMP. Instruction manual R 3 4 AUDIO VIDEO R CD/MP3 PLAYER WITH TURNTABLE, STEREO RADIO, CASSETTE TAPE AND USB/SD ENCODING HIF-9088TUMP Instruction manual AUDIO VIDEO is a registered Trademark of Roadstar S.A. - Switzerland All

More information

INSTRUKČNÍ MANUÁL. Vysavač popela Sharks SH1108. Obj. číslo SHK381

INSTRUKČNÍ MANUÁL. Vysavač popela Sharks SH1108. Obj. číslo SHK381 INSTRUKČNÍ MANUÁL Vysavač popela Sharks SH1108 Obj. číslo SHK381 Distributor: Steen QOS s.r.o., Bor 3, Karlovy Vary, Česká republika Distributor do SR: Sharks Slovakia s.r.o., Športová 198/61, Hozelec

More information

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50176231 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM OBSAH Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní

More information

Používateľská príručka

Používateľská príručka Používateľská príručka S19D300HY S19D340HY S19D300NY S20D300BY S20D300H S20D340H S20D300HY S20D340HY S22D300BY S22D300HY S22D340HY S22D300NY S24D300B S24D300BL S24D300H S24D340H S24D300HL S24D340HL Farba

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-294-472-11(1) (CZ-SK) FM Stereo FM/AM Receiver Návod k obsluze Návod na použitie CZ SK STR-DH130 VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj

More information

REGULÁTOR VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV/ 6 RELÉOVÝ/

REGULÁTOR VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV/ 6 RELÉOVÝ/ REGULÁTOR VYKUROVACÍCH SYSTÉMOV/ 6 RELÉOVÝ/ Manuál OBSAH Zoznam použitých symbolov a skratiek...0 I UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL...1 1 Úvod...1 1.1 Všeobecný úvod AX5000...1 1.1.1 Úvod AX5100HG...1 1.2 Modulová

More information

DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Myčka nádobí Umývačka riadu Dishwasher CZ SK ENG CZ Přečtěte si tento návod Vážný zákazníku, Přečtěte si prosím pozorně

More information

NÁVOD K OBSLUZE 5-9. Elektrické podlahové vysavaãe NÁVOD K OBSLUZE 10-14. Elektrické podlahové vysávaãe NÁVOD NA OBSLUHU

NÁVOD K OBSLUZE 5-9. Elektrické podlahové vysavaãe NÁVOD K OBSLUZE 10-14. Elektrické podlahové vysávaãe NÁVOD NA OBSLUHU NÁVOD K OBSLUZE Elektrické podlahové vysavaãe NÁVOD K OBSLUZE Elektrické podlahové vysávaãe NÁVOD NA OBSLUHU 5-9 10-14 22 1 2 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 3 14 15 16 17 18 19 20 4 Elektrické podlahové vysavaãe

More information