DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player"

Transcription

1 DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player

2 Pokud chcete tento výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej k pozdějšímu nahlédnutí. Obsah Úvod Bezpečnostní opatření 3 Důležité bezpečnostní pokyny 4 Upozornění. 6 Funkce 6 Ilustrace čelního panelu a zadního panelu. 7 Dálkové ovládání 8 Připojení Připojení k televizoru.. 9 Připojení k AV přijímači přes digitální audio vstup Pokročilé funkce Nastavení režimů a funkcí. 11 Práce s dálkovým ovládáním. 22 Přehrávání MPEG4 a MP3 26 Přehrávání obrazových CD Kodak. 27 Ostatní Řešení problémů. 28 Příprava dálkového ovladače.. 29 Technické specifikace 30 CZ-2

3 CZ Bezpečnostní pokyny Úvod SYMBOL BLESKU UVNITŘ ROVNO- STRANNÉHO TROJÚHELNÍKU UPO- ZORŇUJE UŽIVATELE NA PŘÍTOMNOST NEBEZPEČNÉHO NAPĚTÍ BEZ IZOLACE VE VNITŘNÍM PROSTORU VÝROBKU, KTERÉ MŮŽE BÝT NATOLIK VYSOKÉ, ŽE PŘEDSTAVUJE RIZIKO ÚRAZU OSOB ELEKTRICKÝM PROUDEM. SYMBOL VYKŘIČNÍKU UVNITŘ ROV- NOSTRANNÉHO TROJÚHELNÍKU UPO- ZORŇUJE UŽIVATELE NA PŘÍTOMNOST DŮLEŽITÝCH PROVOZNÍCH A SER- VISNÍCH POKYNŮ V DOKUMENTACI DOPROVÁZEJÍCÍ PŘÍSTROJ. ZÁSTRČKA SÍŤOVÉHO KABELU SE POUŽÍVÁ JAKO ODPOJNÉ ZAŘÍZENÍ, A PROTO MUSÍ BÝT SNADNO DOSTUPNÁ. NEVYSTAVUJE PŘÍSTROJ KAPAJÍCÍ ANI TEKOUCÍ VODĚ A NESTAVTE NA NĚJ NÁDOBY OBSAHUJÍCÍ TEKUTINY, NAPŘ. VÁZY. PŘÍPOJKA SÍŤOVÉHO KABELU SE POUŽÍVÁ JAKO ODPOJNÉ ZAŘÍZENÍ A PROTO MUSÍ BÝT SNADNO DOSTUPNÁ. PŘED ODPOJENÍM SÍŤOVÉ ŠŇŮRY OD NAPÁJECÍ ZÁSTRČKY NA ZADNÍ STRA- NĚ PŘÍSTROJE NEZAPOMEŇTE NEJPR- VE ODPOJIT SÍŤOVOU ŠŇŮRU Z ELEK- TRICKÉ ZÁSUVKY. POZOR: TOTO ZAŘÍZENÍ NESMÍ BÝT VYSTAVENO DEŠ- TI ANI VLHKOSTI Z DŮVODU RIZIKA POŽÁRU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. NIKDY NEOTVÍREJTE SKŘÍŇ PŘÍSTROJE, PROTOŽE UVNITŘ SE NACHÁZÍ VYSOKÉ NAPĚTÍ. SKŘÍŇ PŘÍSTROJE MŮŽE OTEVŘÍT POUZE KVALIFI- KOVANÝ SERVISNÍ TECHNIK. POZOR: PŘÍSTROJ VYUŽÍVÁ LASEROVÝ SYSTÉM. POKUD CHCETE TENTO VÝROBEK SPRÁVNĚ POUŽÍVAT, PŘEČTĚTE SI POZORNĚ TENTO NÁVOD K POUŽITÍ A USCHOVEJTE JEJ K POZ- DĚJŠÍMU NAHLÉDNUTÍ. POKUD PŘÍSTROJ VYŽADUJE SERVIS, KON- TAKTUJTE PRODEJCE NEBO NAHLÉDNĚTE DO KAPITOLY ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ. ABY NEDOŠLO K PŘÍMÉMU VYSTAVENÍ SE PAPRSKU, NEOTVÍREJTE SKŘÍŇ PŘÍSTROJE. PO OTEVŘENÍ SKŘÍNĚ A PORUŠENÍ BEZPEČ- NOSTNÍCH ZÁPADEK JE VIDITELNÝ LASERO- VÝ PAPRSEK. NIKDY SE NEDÍVEJTE PŘÍMO DO PAPRSKU! POZOR: TENTO DVD PŘEHRÁVAČ JE PRODUKTEM LASEROVÉ TŘÍDY 1. POUŽÍVÁNÍ JINÝCH OVLÁDACÍCH PRVKŮ, ÚPRAVA PŘÍSTROJE NEBO POUŽÍVÁNÍ JINÝCH POSTUPŮ, NEŽ JSOU UVEDENY V TOMTO NÁVODU, MŮŽE VÉST K NEBEZPEČNÉMU OZÁŘENÍ. PROTOŽE LASEROVÝ PAPRSEK VYUŽÍVANÝ TÍMTO DVD PŘEHRÁVAČEM JE NEBEZPEČNÝ PRO ZRAK, NEPOKOUŠEJTE SE SKŘÍŇ PŘÍ- STROJE DEMONTOVAT. PŘENECHEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM Tento symbol označuje, že přístroj má dvojitou izolaci mezi nebezpečným napětím ze sítě a částmi dostupnými pro uživatele. V případě servisu používejte pouze identické náhradní díly. UPOZORNĚNÍ: Aby nedošlo k riziku požáru nebo úrazu elektrickým proudem, nevystavujte přístroj ani jeho kabely dešti. CZ-3

4 Důležité bezpečnostní pokyny Úvod 1. Přečtěte si pokyny. Před uvedením přístroje do provozu je třeba přečíst si všechny bezpečnostní a provozní pokyny. 2. Uschovejte návod Bezpečnostní a provozní pokyny by měly být uschovány pro pozdější použití. 3. Dodržování upozornění Je třeba dodržovat veškerá varování a upozornění na přístroji a v provozních pokynech. 4. Dodržování pokynů Je třeba dodržovat veškeré pokyny týkající se provozu a používání. 5. Čištění Před čištěním odpojte přístroj ze zásuvky. Nepoužívejte tekutá ani aerosolová čistidla. K čištění používejte vlhký hadřík. 6. Přídavná zařízení Nepoužívejte přídavná zařízení, která nejsou doporučena výrobcem přístroje, protože jejich použití může představovat riziko. 7. Voda a vlhkost Nepoužívejte přístroj v blízkosti vody - například blízko vany, umývadla, kuchyňského dřezu nebo prádelní vany, ve vlhkém sklepě, v blízkosti bazénu, apod. 10. Větrání Průduchy a otvory ve skříni přístroje jsou určeny k větrání a zajištění spolehlivého fungování přístroje a k jeho ochraně před přehřátím a nesmí být ucpány či zakryty. Neblokujte otvory pokládáním přístroje na postel, pohovku, rohožku nebo podobné povrchy. Přístroj nestavte do zapuštěných prostor, např. do knihovny nebo polic, pokud není zajištěno řádné odvětrávání a dodržení pokynů výrobce. 11. Zdroje napájení Přístroj může být připojen pouze ke zdroji napájení uvedenému na štítku. Pokud si nejste jisti druhem napájení ve vašem bydlišti, poraďte se s prodejcem přístroje nebo s místní rozvodnou společností. V případě přístrojů určených k provozu na baterie nebo jiné zdroje si přečtěte návod. 12. Ochrana síťové šňůry Elektrické kabely musí být umístěny tak, aby se po nich nešlapalo ani nebyly stlačeny předměty na ně položenými nebo o ně opřenými, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat kabelům v blízkosti zástrčky, zásuvky a výstupu z přístroje. 13. Ochrana síťové šňůry Elektrické kabely musí být umístěny tak, aby se po nich nešlapalo ani nebyly stlačeny předměty na ně položenými nebo o ně opřenými, přičemž zvláštní pozornost je třeba věnovat kabelům v blízkosti zástrčky, zásuvky a výstupu z přístroje. 8. Příslušenství Nestavte přístroj na nestabilní vozíky, stojany, trojnožky, konzoly nebo stoly, jinak může přístroj spadnout a způsobit vážné zranění dětem i dospělým a kromě toho může dojít i k poškození přístroje samotného. Používejte pouze vozíky, stojany, trojnožky, konzoly nebo stoly doporučené výrobcem nebo prodávané spolu s přístrojem. Při instalaci přístroje je třeba přesně dodržovat pokyny výrobce a používat jím doporučené instalační příslušenství. 9. Upozornění na nebezpečí v případě vozíku Pokud je přístroj umístěn na vozíku, je třeba s ním pojíždět s velkou opatrností. Náhlé zastavení, nadměrné použití síly nebo nerovný povrch mohou způsobit, že se vozík s přístrojem převrhne. CZ-4

5 CZ Důležité bezpečnostní pokyny Úvod 14. Uzemnění venkovní antény Pokud je k přístroji připojena venkovní anténa nebo kabelový systém, ujistěte se, že anténa nebo kabelový systém jsou uzemněny tak, aby poskytovaly ochranu proti rázům napětí a tranzitním statickým výbojům. Článek 810 Státního zákona o elektřině, ANSI/NFPA 70 poskytuje informace týkající se správného uzemnění stožárových a podpůrných konstrukcí, uzemnění přívodního vodiče do vybíjecí jednotky antény, velikost zemnících vodičů, umístění vybíjecí jednotky antény, zapojení zemnících elektrod a požadavky na zemnící elektrodu. Viz obr. níže. 15. Blesky Pro zvýšenou ochranu přístroje během bouřky nebo v době, kdy není delší dobu pod dohledem nebo se nepoužívá, vytáhněte přístroj ze zásuvky a odpojte anténní nebo kabelový systém. Zabráníte tak poškození přístroje bleskem nebo rázy v síti. 16. Elektrické vedení Venkovní anténní systém by neměl být umístěn v blízkosti nadzemního elektrického vedení nebo jiných okruhů elektrického osvětlení či vedení ani v místech, odkud by mohl na takové vedení nebo okruhy spadnout. Při instalaci venkovního anténního systému věnujte maximální pozornost tomu, abyste se takového vedení nebo okruhu nedotkli, neboť takový kontakt by mohl mít smrtelné následky. 17. Přetížení Nepřetěžuje síťové zásuvky, prodlužovací šňůry ani integrované elektrické zásuvky, protože hrozí riziko požáru nebo zranění elektrickým proudem. 19. Servis Nepokoušejte se opravovat přístroj sami, protože otevření nebo odstranění krytů by vás mohlo vystavit vysokému napětí nebo jinému nebezpečí. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému servisnímu personálu. 20. Poškození vyžadující servis Pokud nastane některý z následujících problémů, odpojte přístroj od síťové zásuvky a přenechejte servis kvalifikovanému servisnímu personálu: A) Elektrický přívodní kabel nebo zástrčka jsou poškozeny. B) Přístroj byl polit tekutinou nebo se do něj dostal cizí předmět. C) Přístroj byl vystaven dešti nebo vodě. D) Při dodržení návodu k obsluze přístroj nefunguje normálním způsobem. Nastavujte pouze ty ovládací prvky, které jsou popsané v návodu k obsluze, protože nesprávné nastavení jiných ovládacích prvků by mohlo způsobit poškození přístroje, jehož náprava a opětné uvedení přístroje do normálního provozu by vyžadovaly rozsáhlý zásah kvalifikovaného technika. E) Pokud došlo k pádu přístroje nebo byl jinak poškozen. F) Pokud přístroj vykazuje podstatnou změnu fungování, je nutný servisní zásah. 21. Náhradní díly Pokud je nutné použití náhradních dílů, ujistěte se, že servisní technik použil náhradní díly specifikované výrobcem nebo díly, které mají stejnou charakteristiku jako originální díly. Nedovolené nahrazování dílů může způsobit požár, zranění elektrickým proudem či jiné nebezpečí. 22. Bezpečnostní kontrola Po dokončení každého servisního zásahu nebo opravy přístroje požádejte servisního technika, aby provedl bezpečnostní kontrolu a zjistil, zda je přístroj v řádném provozním stavu. 23. Upevnění na stěnu nebo strop Přístroj upevňujte na stěnu nebo strop pouze dle doporučení výrobce. 24. Teplo Přístroj je třeba umístit mimo zdroje tepla jako jsou radiátory, měřiče tepla, kamna a jiná zařízení (včetně zesilovačů), která produkují teplo. 18. Vniknutí předmětu nebo tekutiny Nezasunujte do přístroje skrze otvory žádné předměty, protože by mohlo dojít ke kontaktu s nebezpečným napětím nebo ke krátkému spojení, které by mohlo způsobit požár nebo zranění elektrickým proudem. Nikdy na přístroj nelijte tekutinu žádného druhu. CZ-5

6 Upozornění Úvod K bezpečné dopravě tohoto produktu prosím použijte původní krabici a obaly. Pokud budete přehrávač používat delší dobu, je normální, že se čelní a zadní panel zahřejí. Při přehrávání přístrojem nepohybujte. Mohlo by dojít k poškození přenosky a disku. Talíř disku otevřete a zavřete stisknutím tlačítka OPEN/CLOSE na čelním panelu nebo na dálkovém ovladači. Při otevírání a zavírání talíře na něj netlačte ani se jej nedotýkejte. Funkce Úvod Plná kompatibilita s MPEG4, DVD, CD, MP3, obrazovým CD Kodak, DC-R a CD-RW (finalizovaným) Spořič obrazovky Různé režimy přehrávání: programové přehrávání, vyhledávání Koaxiální digitální zvukový výstup Výstupy pro S-video, kompozitní video a komponentní video (Y, Pb, Pr) Formáty disků podporované tímto přehrávačem: Dolby Digital Více úhlů pohledu Obrazové CD Kodak Volba titulků Soubory MP3 na discích CD- R a CD-RW Volba zvuku DVD video Režimy poměru TV stran Rodičovský zámek Tento výrobek využívá technologie ochrany autorských práv, která je chráněna systémovými požadavky příslušných amerických patentů a jiných práv duševního vlastnictví v držení společnosti Macrovision Corporation a dalších vlastníků práv. Používání této technologie ochrany autorských práv musí být povoleno společností Macrovision Corporation a pokud společnost Macrovision Corporation neposkytne jiné oprávnění, je určeno pouze k využití pro domácí a jiné omezené sledování. Je zakázáno zařízení rozebírat a zpětně sestavovat. Produkt je kompatibilní s formátem obrazového CD KODAK a je schopen přehrávat obrazová CD KODAK. Logo KODAK Picture CD Compatible je ochrannou známkou společnosti Eastman Kodak Company a je využíváno na základě povolení. Vyrobeno s licencí společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochrannými známkami společnosti Dolby Laboratories. Chráněné nezveřejněné dílo Dolby Laboratories, Inc. Veškerá práva vyhrazena. CZ-6

7 CZ Ilustrace čelního panelu a zadního panelu Úvod 2. Čelní panel 1. HLAVNÍ VYPÍNAČ 4. OTEVŘÍT/ZAVŘÍT 2. TALÍŘ DISKU 5. PŘEHRÁVÁNÍ / PAUZA 3. SENZOR 2. Zadní panel 1. CVBS (VIDEO VÝSTUP) 3. VÝSTUP SCART 5. AUDIO VÝSTUP (LEVÝ/PRAVÝ) 2. VÝSTUP PRO KOMPONENTNÍ VIDEO 4. S-VIDEO 6. VÝSTUP PRO KOAXIÁLNÍ DIGITÁLNÍ AUDIO CZ-7

8 Dálkové ovládání Úvod Dálkový ovladač 1. POHOTOV. REŽIM 2. PAL/NTSC 3. JAZYK 4. OTEVŘÍT/ZAVŘÍT 5. ÚHEL 6. PROGRAM 7. NASTAVENÍ 8. DOLEVA 9. LEVÝ/PRAVÝ 10. ČÍSELNÁ KLÁVESNICE 11. RYCHLE VZAD 12. RYCHLE VPŘED 13. KONTROLA PŘEHRÁVÁNÍ 14. DISPLEJ 15. RYCHLÉ ZTIŠENÍ 16. OPAKOVÁNÍ A-B 17. TITUL 18. ZVÝŠENÍ HLASITOSTI 19. SNÍŽENÍ HLASITOSTI 20. MENU 21. PŘEHRÁVÁNÍ/PAUZA 22. NAHORU 23. VLOŽIT 24. DOPRAVA 25. DOLŮ 26. STOP 27. PŘEJÍT NA DALŠÍ 30. PŘEDCHOZÍ 31. POMALU 32. ZOOM 33. VIDEO/REŽIM 34. OPAKOVÁNÍ CZ-8

9 CZ Připojení k televizoru Připojení Poznámky: Existují tři způsoby připojení AV výstupu přehrávače k televizoru: 1. Kabelem pro S-video a levým/pravým audio kabelem nastavte (Typ videa) na (S-video). 2. Kabelem pro kompozitní video a levým/pravým audio kabelem. 3. Kabelem pro komponentní video a levým/pravým audio kabelem nastavte (Typ videa) na (Y, Pb, Pr). CZ-9

10 Připojení k AV zesilovači přes digitální audio vstup Připojení Poznámky: 1. Nastavení výstupu pro DVD audio musí být na režim SPDIF/PCM nebo SPDIF/RAW. 2. Po připojení video signálu k televizoru můžete sledovat obraz volbou kanálů video vstupu. Pokud je připojení k AVI, je třeba přepnout televizor na AVI. Viz připojení televizoru. 3. Po připojení audio signálu koaxiálním kabelem bude zvuk výstupem zesilovače. K tomu je třeba zvolit koaxiální vstup. CZ-10

11 CZ Systém menu nastavení Pokročilé funkce 1. Všeobecné kroky v menu nastavení A) Po stisknutí tlačítka SETUP ze zobrazí hlavní menu nastavení. B) Pomocí šipkových tlačítek doleva a doprava označte ikonu požadované stránky a poté stránku aktivujte stisknutím směrového tlačítka dolů nebo doprava. Například pokud chcete nastavit stránku pro video, označte pomocí pravého tlačítka ikonu pro video a na obrazovce se zobrazí stránka pro video. C) Požadovanou volbu označte tlačítkem dolů. Tlačítkem ENTER nebo tlačítkem doprava proveďte volbu. Možnosti k této volbě se zobrazí vpravo. Například pomocí tlačítka dolů označte JAS a proveďte volbu tlačítkem ENTER. Vpravo se objeví možnosti nastavení jasu. CZ-11

12 Systém menu nastavení Pokročilé funkce A) Pomocí šipkových tlačítek označte volbu Opustit menu. Poté menu opustíte opětovným stisknutím ENTER nebo SETUP. 2. Představení položek nastavení 2.1 NASTAVENÍ SYSTÉMU Možnosti nastavení systému jsou znázorněny níže: TV SYSTÉM Podle barevného systému televizoru zvolte televizní systém. CZ-12

13 CZ Systém menu nastavení Pokročilé funkce SPOŘIČ OBRAZOVKY Pokud je SPOŘIČ OBRAZOVKY zapnut, zobrazuje přehrávač po dlouhou dobu logo DVD. DVD přehrávač bude na televizoru zobrazovat pohyblivý obraz. Pokud je SPOŘIČ OBRAZOVKY vypnut, bude DVD přehrávač zobrazovat logo DVD vždy, když není vložen disk nebo bylo ukončeno jeho přehrávání VIDEO Podle nastavení konektoru výstupu televizoru můžete volit mezi zobrazením S-VIDEO, YUV, TV-RGB a P- SCAN. Poznámka: P-SCAN zvolte pouze pokud je DVD přehrávač připojen k televizoru s progresivním skenováním kabely Y, Pb, Pr. CZ-13

14 Systém menu nastavení Pokročilé funkce TYP TELEVIZORU Podle typu televizoru můžete volit mezi 16:9, 4:3 LB nebo 4:3 PS HESLO Možnost hesla je ve výchozím stavu uzamknuta a nelze nastavit přístupnost ani heslo změnit. Pokud chcete funkci omezení přístupnosti aktivovat, musíte zapnout režim hesla. Pokud chcete nastavit přístupnost, je třeba zadat výchozí heslo, které je 6666 (potvrďte tlačítkem ENTER). Jestliže chcete heslo změnit, budete nejprve vyzváni k zadání starého hesla a poté budete požádáni o nové heslo. Zadejte čtyřmístné číslo, která se stane novým heslem. Heslo si zapamatujte, protože při zadání výchozího hesla se vrátí všechny změny kromě HESLA na nastavení z výroby. CZ-14

15 CZ Systém menu nastavení Pokročilé funkce PŘÍSTUPNOST Funkce přístupnosti disků je systém podobný přístupnosti filmů. Je funkční u disků, na nichž je přístupnost určena. Tím máte možnost kontroly nad DVD disky, které sleduje vaše rodina VÝCHOZÍ NASTAVENÍ Volbou možnosti VÝCHOZÍ NASTAVENÍ se obnoví nastavení z výroby. Umožněte svému přehrávači, aby pracoval v ideálním nastavení. CZ-15

16 Systém menu nastavení Pokročilé funkce 2.2 NASTAVENÍ JAZYKA Možnosti nastavení jazyka jsou uvedeny níže: JAZYK ZOBRAZENÍ NA OBRAZOVCE (OSD) Označte možnost JAZYK OSD a pomocí šipkových tlačítek zvolte požadovaný jazyk OSD. Potvrďte pomocí ENTER. Vybraný jazyk se poté nastaví jako jazyk OSD JAZYK PRO AUDIO Označte možnost JAZYK PRO AUDIO a pomocí šipkových tlačítek zvolte požadovaný jazyk pro audio. Potvrďte pomocí ENTER. Pokud je na přehrávaném disku příslušný jazyk k dispozici, tento jazyk se zobrazí JAZYK TITULKŮ Označte možnost JAZYK TITULKŮ a pomocí šipkových tlačítek zvolte požadovaný jazyk pro titulky. Potvrďte pomocí ENTER. Pokud je na přehrávaném disku příslušný jazyk k dispozici, titulky se zobrazí v tomto jazyce. CZ-16

17 CZ Systém menu nastavení Pokročilé funkce JAZYK MENU Označte možnost JAZYK MENU a pomocí šipkových tlačítek zvolte požadovaný jazyk pro menu. Potvrďte pomocí ENTER. Pokud je na přehrávaném disku příslušný jazyk k dispozici, menu se zobrazí v tomto jazyce. Poznámka: Pokud není požadovaný jazyk k dispozici, zobrazí se jazyk přednastavený z výroby DIVX[R] VOD Video On Demand (Video na vyžádání) registrační kód. Díky této registraci můžete stahovat video z Internetu. 2.3 AUDIO NASTAVENÍ Možnosti audio nastavení jsou uvedeny níže: AUDIO VÝSTUP Označte volbu audio výstupu a pomocí šipkových tlačítek zvolte požadovaný režim zvukového výstupu. Potvrďte tlačítkem ENTER. K dispozici jsou 3 volitelné režimy zvukového výstupu: SPDIF/OFF, SPDIF/RAW a SPDIF/ PCM. CZ-17

18 Systém menu nastavení Pokročilé funkce 2.4 VIDEO NASTAVENÍ Možnosti video nastavení jsou uvedeny níže: JAS Pomocí šipkových tlačítek nahoru a dolů můžete posunovat stupnicí a nastavit jas KONTRAST Pomocí šipkových tlačítek nahoru a dolů můžete posunovat stupnicí a nastavit kontrast. CZ-18

19 CZ TÓN Pomocí šipkových tlačítek nahoru a dolů můžete posunovat stupnicí a nastavit tón SYTOST Pomocí šipkových tlačítek nahoru a dolů můžete posunovat stupnicí a nastavit sytost OSTROST Pomocí šipkových tlačítek nahoru a dolů můžete posunovat stupnicí a nastavit ostrost. CZ-19

20 Systém menu nastavení Pokročilé funkce 2.5 NASTAVENÍ REPRODUKTORŮ Možnosti nastavení reproduktorů jsou uvedeny níže: MÍCHÁNÍ A) LT/RT Toto nastavení zvolte, pokud je DVD přehrávač připojen ke dvoukanálovému analogovému audio vstupu. B) STEREO Toto nastavení zvolte, pokud je DVD přehrávač připojen k televizoru nebo modulátoru. CZ-20

21 CZ Systém menu nastavení Pokročilé funkce 2.6 DIGITÁLNÍ NASTAVENÍ Možnosti digitálního nastavení jsou uvedeny níže: DYNAMICKÝ ROZSAH Pokud je zvolen linkový výstup, pomocí této funkce můžete nastavit úroveň výstupu pro různé efekty DUAL MONO (LEVÝ + PRAVÝ) Pomocí této funkce nastavíte režim monofonního výstupu pravého a levého kanálu. K dispozici jsou čtyři režimy: STEREO, MONO L, MONO R a MIX MONO. CZ-21

22 Práce s dálkovým ovladačem Pokročilé funkce DISPLAY (Displej) Při přehrávání zobrazíte stisknutím tlačítka DISPLAY stav ukazatele času. Stisknutím tlačítka DISPLAY zobrazíte menu pro Audio a Titulky. GOTO (Přejít na) Při přehrávání zobrazíte stisknutím tlačítka GOTO aktuální stav ukazatele času. CZ-22

23 CZ Práce s dálkovým ovladačem Pokročilé funkce STANDBY (Pohotovostní režim) Při přehrávání OPEN/CLOSE (Otevřít/Zavřít) Pokud chcete vysunout talíř disku, stiskněte OPEN/CLOSE. Pokud chcete zasunout talíř disku, stiskněte znovu OPEN/CLOSE. Tlačítka 0 až 10+ Těmito tlačítky se zadává čas nebo také číslo titulu, kapitoly či stopy. Pokud se na displeji zobrazí numerická položka, zadejte pomocí tlačítek požadovanou hodnotu a potvrďte tlačítkem SELECT. A-B Při přehrávání zvolte bod A stisknutím tlačítka A-B. Opětovným stisknutím zvolte bod B. Přehrávač začne automaticky opakovat úsek z bodu A do bodu B. Třetím stisknutím tlačítka A-B funkci opakování A-B zrušíte a vymažete body A a B. Poznámka: 1. Při přehrávání CD se musí bod A i B nacházet ve stejné stopě. Při přehrávání DVD lze body A a B vybírat z různých kapitol. 2. Tato funkce závisí na disku. Při přehrávání DVD nebo CD se můžete pomocí tohoto tlačítka zrychleně pohybovat směrem vpřed rychlostí, která je 2x, 4x, 8x nebo 20x vyšší než normální rychlost v následující posloupnosti: Stisknutím PLAY se vrátíte k normálnímu přehrávání. Při přehrávání DVD nebo CD se můžete pomocí tohoto tlačítka zrychleně pohybovat směrem vzad rychlostí, která je 2x, 4x, 8x nebo 20x vyšší než normální rychlost v následující posloupnosti: Stisknutím PLAY se vrátíte k normálnímu přehrávání. PREV (Předchozí) Stisknutím tlačítka PREV přeskočíte na předchozí kapitolu nebo stopu. NEXT (Další) Stisknutím tlačítka NEXT přeskočíte na následující kapitolu nebo stopu. STOP (Zastavení) Jedním stisknutím tlačítka STOP během přehrávání zastavíte přehrávání s uchováním místa zastavení v paměti. Stisknutím tlačítka PLAY obnovíte přehrávání z bodu, kde bylo stisknuto tlačítko STOP. Dvojím stisknutím tlačítka přehrávání zcela zastavíte. CZ-23

24 Práce s dálkovým ovladačem Pokročilé funkce PLAY/PAUSE (Pauza/Přehrát) Z režimu zastavení spustíte tlačítkem PLAY/PAUSE přehrávání. Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE během přehrávání pozastavíte přehrávání. Stisknutím tlačítka PLAY/PAUSE obnovíte normální přehrávání MENU TITLE (Titul) Během přehrávání DVD se stisknutím tlačítka MENU vrátíte do menu programu. Poznámka: Tato funkce závisí na disku. Při přehrávání DVD se stisknutím tlačítka TITLE zobrazí menu titulů DVD nebo se přehraje první titul. Poznámka: Tato funkce závisí na disku. VIDEO/MODE (Video/Režim) Tlačítkem MODE můžete přepínat mezi video výstupy. K dispozici jsou 4 výstupy: INTERLACED YUV, P-SCAN, YPBPR, TV-RGB a S-VIDEO. Pokud vyberete nesprávný výstup, zobrazí se prázdná obrazovka. Dalšími stisky tlačítka VIDEO/MODE najděte správné připojení. REPEAT (Opakování) Pomocí tohoto tlačítka můžete při přehrávání DVD zvolit opakování titulu, opakování kapitoly a vypnuté opakování. Při přehrávání CD můžete pomocí tohoto tlačítka zvolit opakování skladby, opakování všeho a vypnuté opakování. VOL- / VOL+ (Hlasitost - / Hlasitost +) Tlačítkem VOL+ zvýšíte hlasitost. Tlačítkem VOL- hlasitost snížíte až do úplného ztišení. MUTE (Rychlé ztišení) Stisknutím tlačítka MUTE vypnete zvukový výstup. Opětovným stisknutím tlačítka MUTE obnovíte normální zvukový výstup. ZOOM (Zvětšení a zmenšení) Při přehrávání DVD můžete tlačítkem ZOOM zvětšit nebo zmenšit obraz v následující posloupnosti: ANGLE (Úhel) Při přehrávání DVD: Stisknutím tlačítka ANGLE můžete sledovat scény z jiného úhlu pohledu kamery. Opakovanými stisky tlačítka ANGLE můžete přepínat mezi úhly pohledu kamery. Poznámka: Tato funkce závisí na disku. CZ-24

25 CZ Práce s dálkovým ovladačem Pokročilé funkce LANGUAGE (Jazyk) Při přehrávání DVD: Opakovanými stisky tlačítka LANGUAGE můžete vybírat z 8 jazyků / formátů pro audio. Poznámka: Tato funkce se liší dle disku. P/N (PAL/NTSC) Při přehrávání DVD můžete přepínat mezi PAL, AUTO a NTSC. PROG (Program) Při zapnutém programu můžete zobrazit vedlejší menu stisknutím tlačítka ENTER: Zadejte čísla stop v pořadí, v jakém je chcete přehrát. Po ukončení zadání vyberte [Přehrát program] a stisknutím ENTER přehrajete stopy v nově naprogramovaném pořadí. Zvolte [Vymazat vše] a stisknutím ENTER vymažete všechna zadaná čísla. Zadejte čísla titulů a kapitol v požadovaném pořadí. Poté vyberte [Přehrát program] a stisknutím ENTER přehrajete kapitoly ve stanoveném pořadí. Zvolte [Vymazat vše] a stisknutím ENTER vymažete všechna zadaná čísla. SLOW (Pomalé přehrávání) Opakovanými stisky tlačítka SLOW můžete zpomaleně přehrávat v různých rychlostech L/R (Levý/Pravý) Při přehrávání DVD se zobrazí aktivní jazyk dabingu. Pokud se přehrává SVCD nebo VCD, zobrazí se příslušným způsobem levá stopa, pravá stopa nebo stereo. Pokud se přehrává dvojjazyčné VCD, můžete pomocí tohoto tlačítka zvolit požadovaný jazyk. CZ-25

26 Přehrávání MPEG4 a MP3 Pokročilé funkce Pokud je vložen disk s MPEG4 nebo MP3, zobrazí se následující obrazovka: Pomocí tlačítek nahoru a dolů zvolte soubor v okamžiku, kdy se v okně objeví kurzor. Soubor vybraný kurzorem přehrajete stisknutím SELECT. Pomocí tlačítek doleva a doprava můžete přepínat mezi oknem adresáře a oknem souboru. Poznámka: Přehrávač nebude správně fungovat, jestliže: 1. Disk je silně poškrábaný, poškozený nebo znečištěný. 2. Disk není finalizovaný. 3. Přehrávač nepodporuje nahrávací formát. CZ-26

27 CZ Přehrávání obrazových CD Kodak Pokročilé funkce Představení obrazového CD Kodak Obrazové CD Kodak má stejnou velikost a tvar jako běžné CD. Obrazové CD Kodak můžete získat jednoduše: když dáte zpracovat negativ filmu (barevný film 35 mm nebo APS) v provozovně Kodak Express s označením Kodak Picture CD, stačí zatrhnout příslušné políčko na obálce pro hotové fotografie. Při vyzvednutí objednávky dostanete fotografie, negativy a celý film fotografií uložených na obrazovém CD KODAK. Každé obrazové CD KODAK má nástroje k úpravě, sdílení a správě fotografií na počítači. Můžete si také sami nahrát obrázky ve formátu JPEG na CD-R nebo CD-RW pomocí vypalovací CD mechaniky. Poznámka: 1. Maximální podporovaná velikost obrázků JPEG je 3840 x 3840 pixelů. 2. JPEG je zkratka pro Joint Picture Experts Group. Jde o první mezinárodní standard komprese nepohyblivého obrazu: ISO vytvořený Výborem pro kompresní standardy nepohyblivého obrazu ISO. Fotografie jsou na obrazovém CD KODAK uloženy právě v tomto formátu (JPEG). Přehrávač umí fotografie uložené na obrazovém CD KODAK dekódovat a přehrát je v různých režimech. Nyní tedy můžete na svém přehrávači přehrávat obrazová CD Kodak a prohlížet si své fotografie na televizoru v pohodlí obývacího pokoje. Pokud do přehrávače vložíte obrazové CD Kodak, spustí se automatická prezentace fotografií. Zobrazí se postupně každá fotografie na obrazovém CD Kodak formou prezentace a bude upravena tak, aby zabrala celou obrazovku. Obecné funkce: U obrázků můžete pro prezentaci nastavit přechodový režim. Přehrávání zastavíte stisknutím tlačítka PAUSE. Pomocí tlačítek nebo si můžete prohlédnout předchozí nebo následující obrázek. Pokračování prezentace spustíte tlačítkem PLAY. Stisknutím tlačítka STOP se vrátíte do hlavního menu. OTÁČENÍ OBRÁZKŮ Pomocí ŠIPKOVÝCH tlačítek nahoru, dolů, doleva a doprava můžete obrázkem libovolně otáčet. Funkce zvětšení a zmenšení (ZOOM): Při přehrávání DVD můžete tlačítkem ZOOM zvětšit nebo zmenšit obraz v následující posloupnosti: Poznámka: Při použití funkce ZOOM jsou nedostupné funkce nastavení přechodů a otáčení obrázku. Vypnutí funkce ZOOM: Stiskněte tlačítko ZOOM a stisknutím PLAY se vrátíte do normálního zobrazení prezentace s přechody. CZ-27

28 Řešení problémů Ostatní Pokud nastane problém, nahlédněte do následujícího průvodce řešením problémů. ŽÁDNÝ OBRAZ ANI ZVUK Ujistěte se, že je zapnut hlavní vypínač. Ujistěte se, že je síťový přívod funkční. Ujistěte se, že síťový kabel není poškozen. Ujistěte se, že elektrická zástrčka je pevně v zásuvce. OBRAZ JE BEZ ZVUKU Ujistěte se, že audio konektory jsou pevně připojeny. Ujistěte se, že audio konektor není poškozen. Ujistěte se, že je v nastavení hlasitosti a kanálů zapnuta hlasitost. Ujistěte se, že máte správné AUDIO nastavení přehrávače. Ujistěte se, že máte pro televizor nastaven správný AV vstup. Ujistěte se, že zvuk není ztlumen funkcí MUTE. ZOBRAZUJE SE BAD DISC (Špatný disk) Ujistěte se, že disk není zkroucený, poškozený ani zdeformovaný. Ujistěte se, že disk není silně znečištěný ani poškozený. Ujistěte se, že formát disku je kompatibilní s přehrávačem. Zkontrolujte, zda jste se nepokusili přehrát softwarové CD. Pokud ano, přehrávač restartujte. DÁLKOVÉ OVLÁDÁNÍ NEFUNGUJE Ujistěte se, že je zapnut hlavní vypínač. Ujistěte se, že baterie dálkového ovladače jsou funkční. Namiřte dálkový ovladač přímo na infračervený senzor přehrávače. Odstraňte všechny překážky mezi dálkovým ovladačem a infračerveným senzorem. ZVUK JE BEZ OBRAZU Ujistěte se, že video konektory jsou pevně připojeny. Ujistěte se, že máte pro televizor nastaven správný AV vstup. Ujistěte se, že video konektor není poškozen. Ujistěte se, že máte správné VIDEO nastavení přehrávače. NEKVALITNÍ OBRAZ NEBO ZVUK PŘÍSTROJ NEFUNGUJE Vypněte hlavní vypínač a znovu jej zapněte. ZOBRAZUJE SE NO DISC (Není disk) Ujistěte se, že je vložen disk. Ujistěte se, že disk není vložen naopak. Ujistěte se, že disk není zdeformovaný, znečištěný nebo poškrábaný. Ujistěte se, že máte správné AUDIO nastavení přehrávače. Ujistěte se, že disk není poškrábaný ani znečištěný. Ujistěte se, že konektor AV ani výstupní terminál nejsou poškozeny. CZ-28

29 CZ Příprava dálkového ovladače Ostatní Instalování baterií Používání dálkového ovladače 1. Otevřete kryt. 2. Vložte baterie. 3. Zavřete kryt. Poznámky: Namiřte dálkový ovladač přímo na dálkový senzor přehrávače. Neponechávejte dálkový ovladač na extrémně horkém nebo vlhkém místě. Zabraňte polití dálkového ovladače vodou ani na něj nepokládejte nic vlhkého. CZ-29

30 Technické specifikace Ostatní Požadavky na napájení: střídavý proud V, Hz Příkon: 15 W Video norma: NTSC, PAL, AUTO Hmotnost přístroje: 2,06 kg Kompatibilita disků: MPEG4, DVD, DVD±R/RW, VCD, JPEG, CD-DA, CD-R, CD-RW, USB 1.1 Video výstup Video výstup: 1,0 Všš / 75 Ω, sync. negativní, 1 x konektor RCA Konektor výstupu S-video (oddělené konektory signálu Y a C): Výstup Y: 1,0 Všš / 75 Ω, sync. negativní, Výstup C: 0,286 Všš / 75 Ω Audio výstup 2.0-kanálový výstup: 2 x konektor RCA (L, P) Koaxiální / optický výstup: 0,5 Všš / 75 Ω, 1 x konektor RCA Kmitočtová odezva: 20 Hz až 20 khz Odstup signál-šum: > 90 db Celkové harmonické zkreslení: < 0,0025 % [Příslušenství] 1x audio-video kabel 1x dálkový ovladač 1x návod k použití 2x baterie Změna technických specifikací vyhrazena bez upozornění. Hmotnost a rozměry jsou přibližné. Poznámka: Některé disky CD R/ CD RW, (neoriginály) nemusí přehrávač přehrát vzhledem k fyzickému stavu záznamového media (disku), kvalitě záznamového media, způsobu záznamu a charakteristice záznamového software. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem AK CZ-30

31 SK Ak chcete tento výrobok správne používať, prečítajte si pozorne tento návod na použitie a uschovajte ho na neskoršie nahliadnutie. Obsah Úvod Bezpečnostné opatrenia 32 Dôležité bezpečnostné pokyny 33 Upozornenia. 35 Funkcie 35 Ilustrácie čelného panelu a zadného panelu. 36 Diaľkové ovládanie.. 37 Pripojenie Pripojenie k televízoru.. 38 Pripojenie k AV prijímaču cez digitálny audio vstup. 39 Pokročilé funkcie Nastavenie režimov a funkcií 40 Činnosť pri diaľkovom ovládaní. 51 Prehrávanie MPEG4 a MP3 55 Prehrávanie obrazových CD Kodak. 56 Ostatné Riešenie problémov. 57 Príprava diaľkového ovládača.. 58 Technické špecifikácie 59 SK-31

32 Bezpečnostné pokyny Úvod POZOR: SYMBOL BLESKU VO VNÚTRI ROVNOSTRANNÉHO TROJUHOLNÍKA UPOZORŇUJE UŽÍVATEĽA NA PRÍTOMNOSŤ NEBEZPEČNÉHO NAPÄTIA BEZ IZOLÁCIE VO VNÚTORNOM PRIESTORE VÝROBKU, KTORÉ MÔŽE BYŤ NATOĽKO VYSOKÉ, ŽE PREDSTAVUJE RIZIKO ÚRAZU OSÔB ELEKTRICKÝM PRÚDOM. SYMBOL VÝKRIČNÍKA VO VNÚTRI ROVNOSTRANNÉHO TROJUHOLNÍKA UPOZORŇUJE UŽÍVATEĽA NA PRÍTOMNOSŤ DÔLEŽITÝCH PREVÁDZKOVÝCH A SERVISNÝCH POKYNOV V DOKUMENTÁCII SPREVÁDZAJÚCEJ PRÍSTROJ. ZÁSTRČKA SIEŤOVÉHO KÁBLA SA POUŽÍVA AKO ODPOJNÉ ZARIADENIE, A PRETO MUSÍ BYŤ DOBRE DOSTUPNÁ. NEVYSTAVUJTE PRÍSTROJ KVAPKAJÚCEJ ANI TEČÚCEJ VODE A NESTAVAJTE NAŇ NÁDOBY OBSAHUJÚCE TEKUTINY, NAPR. VÁZY. PRÍPOJKA SIEŤOVÉHO KÁBLA SA POUŽÍVA AKO ODPOJNÉ ZARIADENIE, PRETO MUSÍ BYŤ DOBRE DOSTUPNÁ. PRED ODPOJENÍM SIEŤOVEJ ŠNÚRY OD NAPÁJACEJ ZÁSTRČKY NA ZADNEJ STRANE PRÍSTROJA NEZABUDNITE NAJSKÔR ODPOJIŤ SIEŤOVÚ ŠNÚRU OD ELEKTRICKEJ ZÁSUVKY. TOTO ZARIADENIE SA NESMIE VYSTAVOVAŤ DAŽĎU ANI VLHKOSTI Z DÔVODU RIZIKA POŽIARU A ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. NIKDY NEOTVÁRAJTE SKRIŇU PRÍSTROJA, PRETOŽE VO VNÚTRI SA NACHÁDZA VYSOKÉ NAPÄTIE. SKRIŇU PRÍSTROJA MÔŽE OTVORIŤ LEN KVALIFIKOVANÝ SERVISNÝ TECHNIK. POZOR: PRÍSTROJ VYUŽÍVA LASEROVÝ SYSTÉM. AK CHCETE TENTO VÝROBOK SPRÁVNE POUŽÍVAŤ, PREČÍTAJTE SI POZORNE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE A USCHOVAJTE HO NA NESKORŠIE NAHLIADNUTIE. AK PRÍSTROJ VYŽADUJE SERVIS, KONTAKTUJTE PREDAJCU ALEBO NAHLIADNITE DO KAPITOLY RIEŠENIE PROBLÉMOV. ABY NEDOŠLO K PRIAMEMU VYSTAVENIU SA LÚČOM, NEOTVÁRAJTE SKRIŇU PRÍSTROJA.. PO OTVORENÍ SKRINE A PORUŠENÍ BEZPEČNOSTNÝCH ZÁPADOK JE VIDITEĽNÝ LASEROVÝ LÚČ. NIKDY SA NEDÍVAJTE PRIAMO DOŇ! POZOR: TENTO DVD PREHRÁVAČ JE PRODUKTOM LASEROVEJ TRIEDY 1. POUŽÍVANIE INÝCH OVLÁDACÍCH PRVKOV, ÚPRAVA PRÍSTROJA ALEBO POUŽÍVANIE INÝCH POSTUPOV, NEŽ SA UVÁDZA V TOMTO NÁVODE, MÔŽE VIESŤ K NEBEZPEČNÉMU OŽIARENIU. PRETOŽE LASEROVÝ LÚČ VYUŽÍVANÝ TÝMTO DVD PREHRÁVAČOM JE NEBEZPEČNÝ PRE ZRAK, NEPOKÚŠAJTE SA SKRIŇU PRÍSTROJA DEMONTOVAŤ. PRENECHAJTE SERVIS KVALIFIKOVANÝM OSOBÁM. Tento symbol označuje, že prístroj má dvojitú izoláciu medzi nebezpečným napätím zo siete a časťami dostupnými pre používateľa. V prípade servisu používajte len identické náhradné dielce. UPOZORNENIE: Aby nedošlo k riziku požiaru alebo úrazu elektrickým prúdom, nevystavujte prístroj ani jeho káble dažďu. SK-32

33 SK Dôležité bezpečnostné pokyny Úvod 1. Prečítajte si pokyny. Pred uvedením prístroja do prevádzky si treba prečítať všetky bezpečnostné a prevádzkové pokyny. 2. Uschovajte si návod Bezpečnostné a prevádzkové pokyny by mali byť uschované na neskoršie použitie. 3. Dodržiavanie upozornení Treba dodržiavať všetky varovania a upozornenia na prístroji a v prevádzkových pokynoch. 4. Dodržiavanie pokynov Treba dodržiavať všetky pokyny týkajúce sa prevádzky a používania. 5. Čistenie Pred čistením odpojte prístroj zo zásuvky. Nepoužívajte tekuté ani aerosólové čistiace prostriedky. Na čistenie používajte vlhkú handričku. 6. Prídavné zariadenia Nepoužívajte prídavné zariadenia, ktoré neodporúča výrobca prístroja, pretože ich použitie môže predstavovať riziko. 7. Voda a vlhkosť Nepoužívajte prístroj v blízkosti vody - napríklad v blízkosti vane, umývadla, kuchynského drezu alebo vane na bielizeň, vo vlhkej pivnici, v blízkosti bazénu, a pod. 8. Príslušenstvo Nestavajte prístroj na nestabilné vozíky, stojany, trojnožky, konzoly alebo stoly, inak môže prístroj spadnúť a spôsobiť vážne zranenie deťom i dospelým, pričom môže dôjsť aj k poškodeniu samotného prístroja. Používajte len vozíky, stojany, trojnožky, konzoly alebo stoly odporúčané výrobcom alebo predávané spolu s prístrojom. Pri inštalácii prístroja treba presne dodržiavať pokyny výrobcu a používať ním odporúčané inštalačné príslušenstvo. 10. Vetranie Prieduchy a otvory v skrini prístroja sú určené na vetranie a zaistenie spoľahlivého fungovania prístroja a na jeho ochranu pred prehriatím, a nesmú byť zapchaté či zakryté. Neblokujte otvory ukladaním prístroja na posteľ, pohovku, rohožku alebo podobné povrchy. Prístroj nestavajte do zapustených priestorov, napr. do knižnice alebo políc, ak nie je zaistené riadne vetranie a dodržanie pokynov výrobcu. 11. Zdroje napájania Prístroj môže byť pripojený len ku zdroju napájania uvedenému na štítku. Ak si nie ste istí druhom napájania vo vašom bydlisku, poraďte sa s predajcom prístroja alebo s miestnou rozvodnou spoločnosťou. V prípade prístrojov určených na prevádzku na batérie alebo iné zdroje si prečítajte návod. 12. Uzemnenie alebo polarizácia Tento prístroj môže byť vybavený polarizovanou zástrčkou pre striedavý prúd (zástrčkou, ktorej jedna vidlica je širšia než druhá). Túto zástrčku možno do zásuvky zastrčiť len jedným spôsobom. Ide o bezpečnostný prvok. Ak zástrčku nemožno do zásuvky úplne zasunúť, skúste ju obrátiť. Ak ani vtedy nie je možné zástrčku zapojiť, obráťte sa na elektrikára, aby vám vymenil zastaranú zásuvku. Nesnažte sa obísť bezpečnostnú funkciu polarizovanej zástrčky. 13. Ochrana sieťovej šnúry Elektrické káble musia byť umiestnené tak, aby sa po nich nešliapalo ani aby neboli stlačené predmetmi na ne položenými alebo o ne opretými, pričom osobitnú pozornosť treba venovať káblom v blízkosti zástrčky, zásuvky a výstupu z prístroja. 9. Upozornenie na nebezpečenstvo v prípade použitia vozíka Ak je prístroj umiestnený na vozíku, je potrebné s ním pohybovať veľmi opatrne. Náhle zastavenie, nadmerné použitie sily alebo nerovný povrch môžu spôsobiť, že sa vozík s prístrojom prevrhne. SK-33

34 Dôležité bezpečnostné pokyny Úvod 14. Uzemnenie vonkajšej antény Ak je k prístroju pripojená vonkajšia anténa alebo káblový systém, uistite sa, že anténa alebo káblový systém sú uzemnené tak, aby poskytovali ochranu proti rázom napätia a tranzitným statickým výbojom. Článok 810 Štátneho zákona o elektrine, ANSI/NFPA 70 poskytuje informácie týkajúce sa správneho uzemnenia stožiarových a podporných konštrukcií, uzemnenia prívodného vodiča do vybíjacej jednotky antény, veľkosti uzemňovacích vodičov, umiestnenia vybíjacej jednotky antény, zapojenia uzemňovacích elektród a požiadaviek na uzemňovaciu elektródu. Pozri obr. nižšie. 15. Blesky Pre zvýšenie ochrany prístroja počas búrky alebo vtedy, keď nie je dlhší čas pod dohľadom alebo sa nepoužíva, vytiahnite prístroj zo zásuvky a odpojte anténový alebo káblový systém. Zabránite tak poškodeniu prístroja bleskom alebo razmi v sieti. 16. Elektrické vedenie Vonkajší anténový systém by nemal byť umiestnený v blízkosti nadzemného elektrického vedenia alebo iných okruhov elektrického osvetlenia či vedenia ani v miestach, odkiaľ by mohol na také vedenie alebo okruhy spadnúť. Pri inštalácii vonkajšieho anténového systému venujte maximálnu pozornosť tomu, aby ste sa takého vedenia či okruhu nedotkli, pretože tento kontakt by mohol mať smrteľné následky. 17. Preťaženie Nepreťažujte sieťové zásuvky, predlžovacie šnúry ani integrované elektrické zásuvky, pretože hrozí riziko požiaru alebo zranenia elektrickým prúdom. 18. Vniknutie predmetu alebo tekutiny Nezasunujte do prístroja cez otvory žiadne predmety, pretože by mohlo dôjsť ku kontaktu s nebezpečným napätím alebo ku krátkemu spojeniu, ktoré by mohlo spôsobiť požiar alebo zranenie elektrickým prúdom. Nikdy na prístroj nelejte tekutinu žiadneho druhu. 19. Servis Nepokúšajte sa opravovať prístroj sami, pretože otvorenie alebo odstránenie krytov by vás mohlo vystaviť vysokému napätiu alebo inému nebezpečenstvu. Prenechajte akýkoľvek servis kvalifikovanému servisnému personálu. 20. Poškodenia vyžadujúce servis Ak nastane niektorý z nasledujúcich problémov, odpojte prístroj od sieťovej zásuvky a prenechajte servis kvalifikovanému servisnému personálu: A) Elektrický prívodný kábel alebo zástrčka sú poškodené. B) Prístroj bol poliaty tekutinou alebo sa doň dostal cudzí predmet. C) Prístroj bol vystavený dažďu alebo vode. D) Napriek dodržaniu návodu na obsluhu prístroj nefunguje normálnym spôsobom. Nastavujte len tie ovládacie prvky, ktoré sú popísané v návode na obsluhu, pretože nesprávne nastavenie iných ovládacích prvkov by mohlo spôsobiť poškodenie prístroja, pričom náprava a opätovné uvedenie prístroja do normálnej prevádzky by si vyžadovali rozsiahly zásah kvalifikovaného technika. E) Ak došlo k pádu prístroja alebo ak bol inak poškodený. F) Ak prístroj vykazuje podstatnú zmenu fungovania, je nutný servisný zásah. 21. Náhradné dielce Ak je nutné použiť náhradné dielce, uistite sa, že servisný technik použil náhradné dielce špecifikované výrobcom, alebo dielce, ktoré majú rovnakú charakteristiku ako originálne dielce. Nedovolené nahradzovanie dielcov môže spôsobiť požiar, zranenie elektrickým prúdom či iné nebezpečenstvo. 22. Bezpečnostná kontrola Po dokončení každého servisného zásahu alebo opravy prístroja požiadajte servisného technika, aby uskutočnil bezpečnostnú kontrolu a zistil, či je prístroj v riadnom prevádzkovom stave. 23. Upevnenie na stenu alebo na strop Prístroj upevňujte na stenu alebo na strop len podľa odporúčania výrobcu. 24. Teplo Prístroj treba umiestniť mimo zdroja tepla, ako sú radiátory, merače tepla, sporák či iné zariadenia (vrátane zosilňovačov), ktoré produkujú teplo. SK-34

35 SK Upozornenia Úvod Na bezpečnú dopravu tohto produktu použite, prosíme, pôvodnú krabicu a obaly. Ak budete prehrávač používať dlhší čas, je normálne, že sa čelný a zadný panel zahreje. Pri prehrávaní prístrojom nepohybujte. Mohlo by dôjsť k poškodeniu prenosky a disku. Tanier disku otvorte a zatvorte stlačením tlačidla OPEN/CLOSE na čelnom paneli alebo na diaľkovom ovládači. Pri otváraní a zatváraní taniera naň netlačte ani sa ho nedotýkajte. Funkcie Úvod Plná kompatibilita s MPEG4, DVD, CD, MP3, obrazovým CD Kodak, DC-R a CD-RW (finalizovaným) Šetrič obrazovky Rôzne režimy prehrávania: programové prehrávanie, vyhľadávanie Koaxiálny digitálny zvukový výstup Výstupy pre S-video, kompozitné video a komponentné video (Y, Pb, Pr) Formáty diskov podporované týmto prehrávačom: Dolby Digital Viac uhlov pohľadu Obrazové CD Kodak Voľba titulkov Súbory MP3 na diskoch CD-R a CD-RW Voľba zvuku DVD video Režimy pomeru TV stránok Rodičovská zámka Tento výrobok využíva technológiu ochrany autorských práv, ktorá je chránená systémovými požiadavkami príslušných amerických patentov a iných práv duševného vlastníctva v držaní spoločnosti Macrovision Corporation a ďalších vlastníkov práv. Používanie tejto technológie ochrany autorských práv musí byť povolené spoločnosťou Macrovision Corporation a pokiaľ spoločnosť Macrovision Corporation neposkytne iné oprávnenie, je určené len na využitie pre domáce a iné obmedzené sledovanie. Je zakázané zariadenie rozoberať a spätne zostavovať. Produkt je kompatibilný s formátom obrazového CD KODAK a je schopný prehrávať obrazové CD KODAK. Logo KODAK Picture CD Compatible je ochrannou známkou spoločnosti Eastman Kodak Company a je využívané na základe povolenia. Vyrobené s licenciou spoločnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D sú ochrannými známkami spoločnosti Dolby Laboratories. Chránené nezverejnené dielo Dolby Laboratories, Inc. Všetky práva vyhradené. SK-35

36 Ilustrácia čelného panelu a zadného panelu Úvod 2. Čelný panel 1. HLAVNÝ VYPÍNAČ 4. OTVORIŤ/ZATVORIŤ 2. TANIER DISKU 5. PREHRÁVANIE / PAUZA 3. SENZOR 2. Zadný panel 1. CVBS (VIDEO VÝSTUP) 3. VÝSTUP SCART 5. AUDIO VÝSTUP (ĽAVÝ/PRAVÝ) 2. VÝSTUP PRE KOMPONENTNÉ VIDEO 4. S-VIDEO 6. VÝSTUP PRE KOAXIÁLNE DIGITÁLNE AUDIO SK-36

37 SK Diaľkové ovládanie Úvod Diaľkový ovládač 1. POHOTOV. REŽIM 2. PAL/NTSC 3. JAZYK 4. OTVORIŤ/ZATVORIŤ 5. UHOL 6. PROGRAM 7. NASTAVENIE 8. DOĽAVA 9. ĽAVÝ/PRAVÝ 10. ČÍSELNÁ KLÁVESNICA 11. RÝCHLO VZAD 12. RÝCHLO VPRED 13. KONTROLA PREHRÁVANIA 14. DISPLEJ 15. RÝCHLE STÍŠENIE 16. OPAKOVANIE A-B 17. TITUL 18. ZVÝŠENIE HLASITOSTI 19. ZNÍŽENIE HLASITOSTI 20. MENU 21. PEHRÁVANIE/PAUZA 22. NAHOR 23. VLOŽIŤ 24. DOPRAVA 25. NADOL 26. STOP 27. PREJSŤ NA ĎALŠIE 30. PREDCHÁDZAJÚCE 31. POMALY 32. ZOOM 33. VIDEO/REŽIM 34. OPAKOVANIE SK-37

38 Pripojenie k televízoru Pripojenie Poznámky: Existujú tri spôsoby pripojenia AV výstupu prehrávača k televízoru: 1. Káblom pre S-video a ľavým/pravým audio káblom nastavte (Typ videa) na (S-video). 2. Káblom pre kompozitné video a ľavým/pravým audio káblom. 3. Káblom pre komponentné video a ľavým/pravým audio káblom nastavte (Typ videa) na (Y, Pb, Pr). SK-38

39 SK Pripojenie k AV zosilňovaču cez digitálny audio vstup Pripojenie Poznámky: 1. Nastavenie výstupu pre DVD audio musí byť na režim SPDIF/PCM alebo SPDIF/RAW. 2. Po pripojení video signálu k televízoru môžete sledovať obraz voľbou kanálov video vstupu. Ak je pripojenie k AVI, je potrebné prepnúť televízor na AVI. Pozri pripojenie televízora. 3. Po pripojení audio signálu koaxiálnym káblom bude zvuk výstupom zosilňovača. Na to je potrebné zvoliť koaxiálny vstup. SK-39

40 Systém menu nastavenia Pokročilé funkcie 1. Všeobecné kroky v menu nastavenia A) Po stlačení tlačidla SETUP sa zobrazí hlavné menu nastavenia. B) Pomocou šípkových tlačidiel doľava a doprava označte ikonu požadovanej stránky a potom stránku aktivujte stlačením smerového tlačidla dolu alebo doprava. Napríklad ak chcete nastaviť stránku pre video, označte pomocou pravého tlačidla ikonu pre video a na obrazovke sa zobrazí stránka pre video. C) Požadovanú voľbu označte tlačidlom nadol. Tlačidlom ENTER alebo tlačidlom doprava uskutočnite voľbu. Možnosti k tejto voľbe sa zobrazia vpravo. Napríklad pomocou tlačidla nadol označte JAS a uskutočnite voľbu tlačidlom ENTER. Vpravo sa objavia možnosti nastavenia jasu. SK-40

41 SK Systém menu nastavenia Pokročilé funkcie A) Pomocou šípkových tlačidiel označte voľbu Opustiť menu. Potom menu opustíte opätovným stlačením ENTER alebo SETUP. 2. Predstavenie položiek nastavenia 2.1 NASTAVENIE SYSTÉMU Možnosti nastavenia systému sú znázornené nižšie: TV SYSTÉM Podľa farebného systému televízora zvoľte televízny systém. SK-41

42 Systém menu nastavenia Pokročilé funkcie ŠETRIČ OBRAZOVKY Ak je ŠETRIČ OBRAZOVKY zapnutý, zobrazuje prehrávač dlhší čas logo DVD. DVD prehrávač bude na televízore zobrazovať pohyblivý obraz. Ak je ŠETRIČ OBRAZOVKY vypnutý, bude DVD prehrávač zobrazovať logo DVD vždy, keď nie je vložený disk alebo bolo ukončené jeho prehrávanie VIDEO Podľa nastavenia konektora výstupu televízora môžete voliť medzi zobrazením S-VIDEO, YUV, TV-RGB a P- SCAN. Poznámka: P-SCAN zvoľte len vtedy, ak je DVD prehrávač pripojený k televízoru s progresívnym skenovaním káblami Y, Pb, Pr. SK-42

43 SK Systém menu nastavenia Pokročilé funkcie TYP TELEVÍZORA Podľa typu televízora môžete voliť medzi 16:9, 4:3 LB alebo 4:3 PS HESLO Možnosť hesla je vo východiskovom stave uzamknutá a nie je možné nastaviť prístupnosť, ani heslo zmeniť. Ak chcete funkciu obmedzenia prístupnosti aktivovať, musíte zapnúť režim hesla. Pokiaľ chcete nastaviť prístupnosť, je potrebné zadať východiskové heslo, ktoré je 6666 (potvrďte tlačidlom ENTER). Ak chcete heslo zmeniť, budete najskôr vyzvaní na zadanie starého hesla a potom budete požiadaní o nové heslo. Zadajte štvormiestne číslo, ktoré sa stane novým heslom. Heslo si zapamätajte, pretože pri zadaní východiskového hesla sa vrátia všetky zmeny okrem HESLA na nastavenie z výroby. SK-43

44 Systém menu nastavenia Pokročilé funkcie PRÍSTUPNOSŤ Funkcia prístupnosti diskov je systém podobný prístupnosti filmov. Je funkčný pri diskoch, na ktorých je prístupnosť určená. Tak máte možnosť kontroly nad DVD diskmi, ktoré sleduje vaša rodina VÝCHODISKOVÉ NASTAVENIE Voľbou možnosti VÝCHODISKOVÉ NASTAVENIE sa obnoví nastavenie z výroby. Umožnite svojmu prehrávaču, aby pracoval v ideálnom nastavení. SK-44

45 SK Systém menu nastavenia Pokročilé funkcie 2.2 NASTAVENIE JAZYKA Možnosti nastavenia jazyka sú uvedené nižšie: JAZYK ZOBRAZENIA NA OBRAZOVKE (OSD) Označte možnosť JAZYK OSD a pomocou šípkových tlačidiel zvoľte požadovaný jazyk OSD. Potvrďte pomocou ENTER. Vybraný jazyk sa potom nastaví ako jazyk OSD JAZYK PRE AUDIO Označte možnosť JAZYK PRE AUDIO a pomocou šípkových tlačidiel zvoľte požadovaný jazyk pre audio. Potvrďte pomocou ENTER. Ak je na prehrávanom disku príslušný jazyk k dispozícii, tento jazyk sa zobrazí JAZYK TITULKOV Označte možnosť JAZYK TITULKOV a pomocou šípkových tlačidiel zvoľte požadovaný jazyk pre titulky. Potvrďte pomocou ENTER. Ak je na prehrávanom disku príslušný jazyk k dispozícii, titulky sa zobrazia v tomto jazyku. SK-45

46 Systém menu nastavenia Pokročilé funkcie JAZYK MENU Označte možnosť JAZYK MENU a pomocou šípkových tlačidiel zvoľte požadovaný jazyk pre menu. Potvrďte pomocou ENTER. Ak je na prehrávanom disku príslušný jazyk k dispozícii, menu sa zobrazí v tomto jazyku. Poznámka: Ak nie je požadovaný jazyk k dispozícii, zobrazí sa jazyk prednastavený z výroby DIVX[R] VOD Video On Demand (Video na vyžiadanie) registračný kód. Vďaka tejto registrácii môžete sťahovať video z Internetu 2.3 AUDIO NASTAVENIE Možnosti audio nastavenia sú uvedené nižšie: AUDIO VÝSTUP Označte voľbu audio výstupu a pomocou šípkových tlačidiel zvoľte požadovaný režim zvukového výstupu. Potvrďte tlačidlom ENTER. K dispozícii sú 3 voliteľné režimy zvukového výstupu: SPDIF/OFF, SPDIF/RAW a SPDIF/PCM. SK-46

47 SK Systém menu nastavenia Pokročilé funkcie 2.4 VIDEO NASTAVENIE Možnosti video nastavenia sú uvedené nižšie: JAS Pomocou šípkových tlačidiel nahor a nadol môžete posunovať stupnicou a nastaviť jas KONTRAST Pomocou šípkových tlačidiel nahor a nadol môžete posunovať stupnicou a nastaviť kontrast. SK-47

48 Systém menu nastavenia Pokročilé funkcie TÓN Pomocou šípkových tlačidiel nahor a nadol môžete posunovať stupnicou a nastaviť tón SÝTOSŤ Pomocou šípkových tlačidiel nahor a nadol môžete posunovať stupnicou a nastaviť sýtosť OSTROSŤ Pomocou šípkových tlačidiel nahor a nadol môžete posunovať stupnicou a nastaviť ostrosť. SK-48

49 SK Systém menu nastavenia Pokročilé funkcie 2.5 NASTAVENIE REPRODUKTOROV Možnosti nastavenia reproduktorov sú uvedené nižšie: MIEŠANIE A) LT/RT Toto nastavenie zvoľte, ak je DVD prehrávač pripojený ku dvojkanálovému analógovému audio vstupu. B) STEREO Toto nastavenie zvoľte, ak je DVD prehrávač pripojený k televízoru alebo modulátoru. SK-49

50 Systém menu nastavenia Pokročilé funkcie 2.6 DIGITÁLNE NASTAVENIE Možnosti digitálneho nastavenia sú uvedené nižšie: DYNAMICKÝ ROZSAH Ak je zvolený linkový výstup, pomocou tejto funkcie môžete nastaviť úroveň výstupu pre rôzne efekty DUAL MONO (ĽAVÝ + PRAVÝ) Pomocou tejto funkcie nastavíte režim monofónneho výstupu pravého a ľavého kanálu. K dispozícii sú štyri režimy: STEREO, MONO L, MONO R a MIX MONO. SK-50

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete s přístrojem manipulovat, přečtěte si

More information

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií Evropská Unie

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií Evropská Unie Vážení zákazníci, Toto zařízení je ve shodě s platnými Evropskými směrnicemi a normami týkající se elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti. Evropský zástupce výrobce je: Vestel Germany

More information

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW přehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW prehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW player ATV/DVB-T tuner NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Obsah návodu ÚVOD

More information

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50176231 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM OBSAH Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

19/22/24 LED 610 PVR 24" 19" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24" 19" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU

19/22/24 LED 610 PVR 24 19 LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24 19 LED TV NÁVOD NA OBSLUHU 19/22/24 LED 610 PVR 24" 19" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24" 19" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu

More information

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR 40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR LED TV NÁVOD K OBSLUZE LED TV NÁVOD NA OBSLUHU LED TVs INSTRUCTION MANUAL CZ SK GB Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny,

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Barevná televize Farebný televízor Color Television

Barevná televize Farebný televízor Color Television Barevná televize Farebný televízor Color Television SLT-3214DVBT Návod k obsluze Návod na oblsuhu Operating Instructions OBSAH 1 Důležité informace...1 1.1-Čištění displeje a krytu...1 1.2-Likvidace televize

More information

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-294-472-11(1) (CZ-SK) FM Stereo FM/AM Receiver Návod k obsluze Návod na použitie CZ SK STR-DH130 VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj

More information

LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU

LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy.

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player

MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player Blahopřejeme vám k zakoupení našeho nového MP3 přehrávače. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně

More information

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU LTDN58K700XW LTDN65K700XW

NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU LTDN58K700XW LTDN65K700XW NÁVOD K OBSLUZE NÁVOD NA OBSLUHU LTDN58K700XW LTDN65K700XW Èesky Slovensky NÁVOD K OBSLUZE Pøed prvním pouitím tohoto zaøízení si dùkladnì pøeètìte tento návod k obsluze a ujistìte se, zda zcela rozumíte

More information

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem 4-287-953-11(1) Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem α Návod k obsluze bajonet A Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi α Návod na použitie A-mount SLT-A65/SLT-A65V 2011 Sony Corporation

More information

Installation manual Wireless Keypad

Installation manual Wireless Keypad Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before

More information

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36 English... 2 Česky... 19 Slovensky... 36 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite:

More information

OFFICEJET 7500A. Stručná příručka Úvodná príručka E910

OFFICEJET 7500A. Stručná příručka Úvodná príručka E910 OFFICEJET 7500A Stručná příručka Úvodná príručka E910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation without prior

More information

Wireless Audio with Dock

Wireless Audio with Dock DA-E550 Wireless Audio with Dock (Bezdrôtový audio systém s dokom) návod na použitie predstavte si možnosti Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung. Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite

More information

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09 d Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com g See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines f La déclaration

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

TVL24715LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL24715LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL24715LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM Obsah Vlastnosti... 2 Uzamknutí kanálu... 15 Úvod... 2 Ovládání

More information

OFFICEJET PRO 8500A. Stručná příručka Úvodná príručka A910

OFFICEJET PRO 8500A. Stručná příručka Úvodná príručka A910 OFFICEJET PRO 8500A Stručná příručka Úvodná príručka A910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation without

More information

LG-E510 P/N : MFL00000000 (1.0)

LG-E510 P/N : MFL00000000 (1.0) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázky

More information

Uživatelská příručka Návod na používanie LG-P690

Uživatelská příručka Návod na používanie LG-P690 ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

Referenčné série 311a, 611a, 1211a, 7521a, 7541a, 5761a Návod na obsluhu

Referenčné série 311a, 611a, 1211a, 7521a, 7541a, 5761a Návod na obsluhu Ďakujeme za zakúpenie referenčného zosilňovača. Aby sme mohli lepšie vyriešiť záručný servis pre váš nový zosilňovač, ponechajte si originálny doklad o zakúpení a prečítajte si dodávaný záručný list. Referenčné

More information

Uživatelská příručka GT540 Tento průvodce Vám pomůže začít používat Vaš telefon.

Uživatelská příručka GT540 Tento průvodce Vám pomůže začít používat Vaš telefon. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Myčka nádobí Umývačka riadu Dishwasher CZ Přečtěte si tento návod Vážný zákazníku, Přečtěte si prosím pozorně tyto uživatelské

More information

DVP 9909 HD DVB-T DVD PŘEHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD K OBSLUZE DVD PREHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU DVD PLAYER WITH DVB-T INSTRUCTION MANUAL

DVP 9909 HD DVB-T DVD PŘEHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD K OBSLUZE DVD PREHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU DVD PLAYER WITH DVB-T INSTRUCTION MANUAL DVP 9909 HD DVB-T DVD PŘEHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD K OBSLUZE DVD PREHRÁVAČ S DVB-T NÁVOD NA OBSLUHU DVD PLAYER WITH DVB-T INSTRUCTION MANUAL CZ SK EN Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento

More information

ČESKY SLOVENSKY ENGLISH USER GUIDE LG-H850. www.lg.com MFL69472701 (1.0)

ČESKY SLOVENSKY ENGLISH USER GUIDE LG-H850. www.lg.com MFL69472701 (1.0) ČESKY USER GUIDE SLOVENSKY ENGLISH LG-H850 MFL69472701 (1.0) www.lg.com Informace o uživatelské příručce ČESKY Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt LG. Pro zajištění bezpečnosti a správnosti používání

More information

Bluetooth Car Radio CZ/SK KH 2377. Autorádio s bluetooth Návod k obsluze. Autorádio s funkciou Bluetooth Návod na obsluhu

Bluetooth Car Radio CZ/SK KH 2377. Autorádio s bluetooth Návod k obsluze. Autorádio s funkciou Bluetooth Návod na obsluhu CZ/SK Bluetooth Car Radio Autorádio s bluetooth Návod k obsluze Autorádio s funkciou Bluetooth Návod na obsluhu KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH2377-07/10-V4

More information

DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Myčka nádobí Umývačka riadu Dishwasher CZ SK ENG CZ Přečtěte si tento návod Vážný zákazníku, Přečtěte si prosím pozorně

More information

TVL 19800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL 19800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL 19800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50198508 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2

More information

LG-H320 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-H320 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

Pračka. Uživatelská příručka. možnosti bez hranic. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung.

Pračka. Uživatelská příručka. možnosti bez hranic. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. SECZ WF80F5***** WF70F5***** WF60F4***** Pračka Uživatelská příručka možnosti bez hranic Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. WF70F5E_WF60F4E_03445N_CS.indd 1 2014-04-23 6:55:36

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL IC 202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Indukční vařič jednoplotnový Indukčný varič jednoplatničkový Induction cooker single range CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

LG-E440 MFL67868137 (1.0)

LG-E440 MFL67868137 (1.0) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL

HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL Zařízení na přípravu hot-dogů (párků v rohlíku) Zariadenie na prípravu hot-dogov (párkov v rožku) Hot Dog maker CZ Vážený zákazníku, před zapojením

More information

CD/MP3 PLAYER WITH TURNTABLE, STEREO RADIO, CASSETTE TAPE AND USB/SD ENCODING HIF-9088TUMP. Instruction manual

CD/MP3 PLAYER WITH TURNTABLE, STEREO RADIO, CASSETTE TAPE AND USB/SD ENCODING HIF-9088TUMP. Instruction manual R 3 4 AUDIO VIDEO R CD/MP3 PLAYER WITH TURNTABLE, STEREO RADIO, CASSETTE TAPE AND USB/SD ENCODING HIF-9088TUMP Instruction manual AUDIO VIDEO is a registered Trademark of Roadstar S.A. - Switzerland All

More information

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL CHO 162SS Elektrický sekáček potravin NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Elektrický sekáčik potravín Electric chopper CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL HC 313 Cute Hair Seoul, Korea NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Horkovdušná kulma/ Teplovzdušná kulma Hot-air curling irons Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

More information

CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3

CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3 CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. PŘÍSLUŠENSTVÍ... 8

More information

TVL19555LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL19555LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL19555LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50193181 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní

More information

LG-P880. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-P880. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázky

More information

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Withings Body Quick Installation Guide Průvodce rychlou instalací Sprievodca rýchlou inštaláciou Gyors telepítési útmutató NEED HELP POTŘEBUJETE POMOCI? POTREBUJETE POMOC? SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? http://support.withings.com/body

More information

LG-E400. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com P/N : MFL67500301 (1.1)

LG-E400. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com P/N : MFL67500301 (1.1) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázky

More information

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 ODVLHČOVAČ SK MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 OPIS PRÍSTROJA 86 ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL 87 MANUÁLNY OVLÁDACÍ PANEL 89 UMIESTNENIE A UVEDENIE DO PREVÁDZKY 90 VYPRÁZDŇOVANIE VODY 91

More information

Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora

Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora 4-131-132-91.book Page 1 Thursday, November 6, 2008 1:31 PM Předpisy, záruka, licence pro koncového uživatele a servisní podpora / Regulačné nariadenia, záruka, EULA a servisná podpora 4-131-132-91.book

More information

Přehrávač disků Blu-ray

Přehrávač disků Blu-ray BD-H6500 Přehrávač disků Blu-ray uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung. Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím

More information

CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3

CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3 CS Návod k použití 2 Bubnová sušička SK Návod na používanie 28 Sušička LAVATHERM 97689IH3 2 OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ POKYNY...5 3. POPIS SPOTŘEBIČE...7 4. PŘÍSLUŠENSTVÍ... 8

More information

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

More information

IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL. IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS

IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL. IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS SCAN DISP 9 2 3 6 4 6 7 5 25 Car Stereo CD/CDR/CDRW/MP3/WMA Player with PLL MW/FM Stereo Radio Radio Data System with PTY IPS 620SD CD/MP3/WMA

More information

WELL WRC8500AN Dual WiFi Router

WELL WRC8500AN Dual WiFi Router WELL WRC8500AN Dual WiFi Router CZ Vá ený zákazníku, dìkujeme Vám za dùvìru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup WiFi routeru WELL WRC8500AN Dual byl zcela jistì dobrou volbou a vìøíme,

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual Automatická pračka Používateľská príručka

Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual Automatická pračka Používateľská príručka WMB 51232 S PT Plně automatická pračka Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual utomatická pračka Používateľská príručka Číslo dokumentu 2820523434_Z / 01-03-13.(10:47) 1 Důležité pokyny pro bezpečnost

More information

QUICK START GUIDE LG-K420n

QUICK START GUIDE LG-K420n Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

CZ Aku vrtačka 5-8. SK Akumulátorový vŕtací skrutkovač 9-12. CZ Aku multifunkční nástroj 16-19. SK Multifunkčný akumulátorový prístroj 20-23

CZ Aku vrtačka 5-8. SK Akumulátorový vŕtací skrutkovač 9-12. CZ Aku multifunkční nástroj 16-19. SK Multifunkčný akumulátorový prístroj 20-23 CZ Aku vrtačka 5-8 SK Akumulátorový vŕtací skrutkovač 9-12 CZ Aku multifunkční nástroj 16-19 SK Multifunkčný akumulátorový prístroj 20-23 CZ Nabíječka / akumulátor 27-28 SK Nabíjačka / akumulátor 29-30

More information

Dovozca: SLS-Technaco, s.r.o. Sasinkova 37, 010 01 Žilina

Dovozca: SLS-Technaco, s.r.o. Sasinkova 37, 010 01 Žilina 70/10 (SK) Uťahovák rázový vzduchový 1/2" JONNESWAY JAI 1044 Návod na obsluhu (SK): Upozornenie : Tlak vzduchu - maximálny výkon je dosiahnuteľný pri rozsahu tlaku 90 psi resp. 6,2bar. Vzduchová vetva

More information

Instalace & Pokyny pro uživatele - Uschovejte pro další použití. Důležité Před instalací nebo použitím si přečtěte tyto pokyny

Instalace & Pokyny pro uživatele - Uschovejte pro další použití. Důležité Před instalací nebo použitím si přečtěte tyto pokyny Pračka Instalace & Pokyny pro uživatele - Uschovejte pro další použití Důležité Před instalací nebo použitím si přečtěte tyto pokyny Pokyny obsahují důležité informace, které vám pomohou využívat zařízení

More information

EWF 1276 EOW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 23

EWF 1276 EOW... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 23 EWF 1276 EOW...... CS PRAČKA NÁVOD K POUŽITÍ 2 SK PRÁČKA NÁVOD NA POUŽÍVANIE 23 2 www.electrolux.com OBSAH 1. BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE........................................................... 3 2. BEZPEČNOSTNÍ

More information

975 Combo Roll Groover

975 Combo Roll Groover 975 Combo Roll Groover 975 Combo Roll Groover Obsah Bezpečnostní symboly...314 Obecná bezpečnostní pravidla Bezpečnost v pracovní oblasti...314 Bezpečnost při práci s elektřinou...314 Osobní bezpečnost...315

More information

Uživatelská příručka Návod na používanie telefónu LG-T300

Uživatelská příručka Návod na používanie telefónu LG-T300 Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu RIO DERMA ROLLER Návod na obsluhu Upozornenia Rio Derma Roller sa MUSÍ pred a po každom použití sterilizovať. Rio Derma Roller používajte jemne na povrchu kože a NESMIE spôsobiť krvácanie. NEPOUŽÍVAJTE

More information

MSD 851 DVBT CINEMAX. DVD minisystém s DVB-T a analogovou TV DVD minisystem s DVB-T a analogovú TV DVD minisystem with DVB-T and analog TV

MSD 851 DVBT CINEMAX. DVD minisystém s DVB-T a analogovou TV DVD minisystem s DVB-T a analogovú TV DVD minisystem with DVB-T and analog TV MSD 851 DVBT CINEMAX NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD minisystém s DVB-T a analogovou TV DVD minisystem s DVB-T a analogovú TV DVD minisystem with DVB-T and analog TV POZOR: Je důležité,

More information

English EB1030/ EB1031/ EB1033. User Manual

English EB1030/ EB1031/ EB1033. User Manual X English EB1030/ EB1031/ EB1033 User Manual English E6785 First Edition January 2012 Copyright 2012 ASUSTeK COMPUTER INC. All Rights Reserved. No part of this manual, including the products and software

More information

Zednická drážkovací fréza Sharks SH 1600

Zednická drážkovací fréza Sharks SH 1600 Zednická drážkovací fréza Sharks SH 1600 Obj.č. SHK239 INSTRUKČNÍ MANUÁL Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL

More information

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX-U

Elektronischer Durchlauferhitzer CEX-U D GB CZ Elektronischer Durchlauferhitzer CEX-U Montageanleitung für den Fachhandwerker Elektronicky řízený průtokový ohřívač CEX-U 03.10 Instalační pokyny pro odborníky CEX-U CZ SK 1 Přehled Prehľad Při

More information

1 Disk CD pre systém Windows 2 Disk CD pro systém Macintosh

1 Disk CD pre systém Windows 2 Disk CD pro systém Macintosh HP Photosmart 2600/2700 series all-in-one User Guide Začínáme Začíname 1 Uživatelé kabelu USB: Kabel USB byste m li zapojit až v okamžiku, kdy k tomu budete vyzváni, jinak se m že stát, že software nebude

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou EN CZ SK Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Microsoft Windows 8, Windows 7 SP1 or later, Windows Vista SP2, Windows XP SP3; Mac OS X v10.6.8 or later Microsoft Windows

More information

Instrukční manuál Vysokorychlostní bruska Sharks SH135W obj.číslo SHK317

Instrukční manuál Vysokorychlostní bruska Sharks SH135W obj.číslo SHK317 Instrukční manuál Vysokorychlostní bruska Sharks SH135W obj.číslo SHK317 Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL

More information

H-DVD5036. H-DVD5036 (www.hyundai-electronics.ru)

H-DVD5036. H-DVD5036 (www.hyundai-electronics.ru) _ H-DVD5036 DVD PLAYER DVD Instruction manual H-DVD5036 (www.hyundai-electronics.ru) Contents Contents...2 Important safeguards...3 Features...4 Accessories...5 Disk features...7 Handling discs...8 Disc

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

USER GUIDE LG-G350 ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

USER GUIDE LG-G350 ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

N vod k obsluze automatickè praëky DWD-HB1412

N vod k obsluze automatickè praëky DWD-HB1412 N vod k obsluze automatickè praëky DWD-HB4 N VOD K OBSLUZE Ekonomick systèm pranì Vzhledem k modernì technologii specifikace hladiny vody a dèlky pranì spot ebuje praëka minim lnì mnoûstvì vody a elektrickè

More information

CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE

CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL English CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB BEMENETTEL FELHASZNÁLÓI

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

PP0710 PŘÍMOČARÁ PILA PRIAMOČIARA PÍLA JIG SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL

PP0710 PŘÍMOČARÁ PILA PRIAMOČIARA PÍLA JIG SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL PP0710 PŘÍMOČARÁ PILA PRIAMOČIARA PÍLA JIG SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL Pozor: Před použitím nářadí si pozorně přečtěte tento návod k použití! Pozor: Pred použitím tohto náradia si

More information

Návod k obsluze Návod na používanie

Návod k obsluze Návod na používanie Jednooká digitální zrcadlovka Digitálna jednooká zrkadlovka CZ SK Návod k obsluze Návod na používanie CZ Bajonetem A VAROVÁNÍ Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí požáru nebo

More information

VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTN Í INSTRUKCE

VAROVÁNÍ UPOZORNĚNÍ DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTN Í INSTRUKCE Bajonetem A A-mount Bajonetem A VAROVÁNÍ Nevystavujte přístroj dešti ani vlhkosti; omezíte tak nebezpečí požáru nebo úrazu elektrickým proudem. DŮLEŽITÉ BEZPEČNOSTN Í INSTRUKCE TYTO INSTRUKCE USCHOVEJTE

More information

CHLADNIČKA - MRAZNIČKA

CHLADNIČKA - MRAZNIČKA CHLADNIČKA - MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE PC 2272 PC 3002 PC 3332 Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

More information

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9:

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: YOUTUBE 4.0 Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: 1) V puštěném přehrávači EAGET zjistěte IP adresu vašeho zařízení (Nastavení - Systém - Síť - "IP adresa

More information

Séria Aspire 9120. Užívateľská príručka

Séria Aspire 9120. Užívateľská príručka Séria Aspire 9120 Užívateľská príručka Copyright 2006. Acer Incorporated. Všetky práva vyhradené. Užívateľská príručka série Aspire 9120 Pôvodné vydanie: 08/2006 V informáciách obsiahnutých v tejto publikácii

More information

Uživatelská příručka Návod na používanie Quick start guide LG-B200E

Uživatelská příručka Návod na používanie Quick start guide LG-B200E Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

CHLADNIČKA SXS PŘÍRUČKA PRO MAJITELE

CHLADNIČKA SXS PŘÍRUČKA PRO MAJITELE ČESKO PŘÍRUČKA PRO MAJITELE CHLADNIČKA SXS Tuto příručku si pečlivě pročtěte, dříve než budete svůj spotřebič používat, a uschovejte ji pro pozdější použití. www.lg.com 2 2 4 7 8 9 9 10 ČESKO 11 11 22

More information

AOK-5018B. www.emos.cz

AOK-5018B. www.emos.cz GB CZ SK PL HU SI HR DE UA RO AOK-5018B WIRELESS METEOROLOGICAL STATION BEZDRÁTOVÁ METEOSTANICE BEZDRÔTOVÁ METEOSTANICA BEZPRZEWODOWA STACJA METEOROLOGICZNA VEZETÉK NÉLKÜLI METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS BREZŽIČNA

More information

M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual

M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual Objednacie číslo Objednací číslo Order number M-372-12V Obsah 1. Obsah balenia... 2

More information

PDP 993SU INSTRUCTION MANUAL PORTABLE DVD

PDP 993SU INSTRUCTION MANUAL PORTABLE DVD PDP 993SU INSTRUCTION MANUAL PORTABLE DVD Table of Contents Contents... 2 Table of Contents... 2 Important Safety Instructions... 2 Safety Precautions... 3 Identification of Controls... 4 Main Unit...

More information

LG-H955 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH

LG-H955 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

LG-H635 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-H635 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

SET TOP BOX. Digital receiver BEN140 HD OWNER'S MANUAL. Read this manual before installation and use.

SET TOP BOX. Digital receiver BEN140 HD OWNER'S MANUAL. Read this manual before installation and use. SET TOP BOX Digital receiver BEN140 HD OWNER'S MANUAL Read this manual before installation and use. English SAFETY INFORMATION TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

KP1300 KOTOUČOVÁ PILA KOTÚČOVÁ PÍLA CIRCULAR SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL

KP1300 KOTOUČOVÁ PILA KOTÚČOVÁ PÍLA CIRCULAR SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL KP1300 KOTOUČOVÁ PILA KOTÚČOVÁ PÍLA CIRCULAR SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL Pozor: Před použitím nářadí si pozorně přečtěte tento návod k použití! Pozor: Pred použitím tohto náradia

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information