KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC"

Transcription

1 Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and applications: The solvent mixture in KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC is especially designed for the fluxes such as are used in electronics manufacture. For the dissolving of heavily burnt-on residues such as occur in brazing, the aerosol is fitted with a special brush type spray head. KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC also has a strong cleaning power for other resin-like contaminations and greasy residues. It is also suitable therefore for the cleaning of small precision-engineered components and for the preparation of joints. For this, it dries very cleanly, leaving virtually no residue. Technical data 20 C, Aerosol FEA 605 0,8 g/cm 3 Flashpoint ASTM D56 <0 C Evaporation Rate (vs ether = 1) DIN Application instructions: To remove residues of flux, first wet the brush and then spray the product on while brushing with a gentle pressure over the printed circuit board. In doing so, hold the board as vertically as possible and work from top to bottom. For optimum results, carry out the procedure twice. In the case of single soldered joints, particularly those which are very strongly bonded, press briefly on the spray head until the brush is well soaked with the solvent. Rub gently with crosswise motion across the soldered joint until the flux dissolves. Then wash the joint and the area around it with copious amounts of KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC. Important : Always wet the brush with Kontakt PCC before brushing otherwise static charges may be generated. If a "whitish deposit" forms on the printed circuit board surface after treatment, this means there was probably a coating present which has been partially dissolved by KONTAKT CHEMIE Contact PCC. In this case a perfect appearance is restored to the circuit board by coating it with KONTAKT CHEMIE Plastik 70. Manufactered by : CRC Industries Europe NV Touwslagerstraat Zele Belgium Tel (32) (0) 52/ Fax (32) (0) 52/

2 KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 2/2 The product has been tested for compatibility with PCB material, solder-stop varnish and electronic components. In particular it has been found that colour codings are not damaged by KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC. There are only a few very sensitive plastics which are attacked by KONTAKT CHEMIE Contact PCC. These include, for example, polystyrene and polycarbonate. Such plastics are used, for instance, for coil formers and control elements of expensive switches. When such materials are present, do your best not to wet the components side. When working with this product, make sure there is good ventilation, KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC contains flammable solvents. keep away from sources of ignition and do not smoke!. Isolate electrical equipment from the power supply until the solvent has evaporated completely (for the sake of safety ensure that larger capacitors are discharged). Further information on safety can be obtained from the safety datasheet. Available : Aerosol 200 ml, 400 ml These values are not intended to be used as specifications. They are based on what we believe reliable. However it is the user s responsibility to determine the suitability. Manufactered by : CRC Industries Europe NV Touwslagerstraat Zele Belgium Tel (32) (0) 52/ Fax (32) (0) 52/

3 strana 1/5 1. IDENTIFIKÁCIA LÁTKY A SPOLOČNOSTI 1.1 Identifikácia látky/obchodný názov produktu: KONTAKT PCC sprej 1.2 Použitie: čistiaci prostriedok 1.3 Identifikácia výrobcu/dovozcu: Výrobca: CRC Industries Europe n.v. Touwslagerstraat ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/ Fax: (+32)(0)52/ Dovozca: S.O.S. electronic s.r.o Zádielska Košice Slovenská republika Tel.: Fax: Núdzové telefónne číslo: Toxikologické informačné centrum, klinika pracovného lekárstva a toxikológie, Dérerová NsP, Ďumbierská 3, Bratislava, tel: , fax: ZLOŽENIE A INFORMÁCIE O PRÍSADÁCH Nebezpečná prísada CAS-nr EINECS w/w % symbol R-vety* dimetoxymetán F 11 etanol F 11 metanol F,T 11-23/ /23/24/25 propán-2-ol F, Xi rozpúšťadlové benzíny (ropné), hydrogenačne rafinované ľahké, naftenické (menej ako 0,1 hm.% benzénu) <25 F, Xn,N / oxid uhličitý (CO 2 )** I* kompletný zoznam R-viet spolu s ich znením viď. kap. 15 ** Látka nie je uvedená v Prílohe č. 1 Výnosu MH SR č. 2/2002 Z.z. 3. IDENTIFIKÁCIA RIZÍK Zdravie a bezpečnosť: R11: Veľmi horľavý R36: Dráždi oči

4 strana 2/5 Životné prostredie R38: Dráždi pokožku R67: Pary môžu zapríčiniť ospanlivosť a závraty R52/53: škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia 4. OPATRENIA PRVEJ POMOCI 4.1 Všeobecné pokyny: Pri objavení sa prvých symptómov, vyhľadajte lekársku pomoc 4.2 Kontakt s očami: Ihneď vyplachujte intenzívne vodou po dobu minimálne 15 minút. Vyhľadajte lekársku pomoc. 4.3 Kontakt s pokožkou: Odstráňte znečistené oblečenie a postihnuté miesto oplachujte väčším množstvom vody. Pokiaľ pretrváva podráždenie pokožky, vyhľadajte lekára 4.4 Vdýchnutie: Premiestnite postihnutého na čerstvý vzduch. V prípade, že sa objavia príznaky postihnutia, vyhľadajte lekársku pomoc 4.5 Pri požití: Pri náhodnom požití sa nesnažte sa vyvolať zvracanie. Vyhľadajte lekársku pomoc. 5. PROTIPOŽIARNE OPATRENIA 5.1 Vhodné hasiace prostriedky: pena, oxid uhličitý, suchý prášok 5.2 Nevhodné hasiace prostriedky: Osobitné riziká explózie: Sprej môže explodovať, ak je zahriaty na teplotu nad 50 C. Pri hasení je nutné chladiť nádobu polievaním studenou vodou. Teplota vzplanutia <0 C 5.4 Špeciálny ochranný prístroj pre hasičov: Ďalšie údaje: - 6. OPATRENIA PRI NÁHODNOM UVOĽNENÍ 6.1 Bezpečnostné opatrenia pre ochranu osôb: Vypnite všetky zariadenia, ktoré môžu produkovať iskrenie Zabezpečte primerané vetranie Používajte vhodný ochranný odev a rukavice 6.2 Bezpečnostné opatrenia pre ochranu životného prostredia: Chráňte pred únikom do verejnej kanalizácie a vodných tokov. Keď znečistená voda kontaminuje drenážne systémy alebo kanalizáciu, okamžite informujte príslušné úrady. 6.3 Doporučené metódy čistenia a zneškodnenia: Odstráňte roztok pomocou vhodného inertného materiálu.

5 strana 3/5 7. ZAOBCHÁDZANIE A SKLADOVANIE 7.1 Pokyny pre zaobchádzanie: Zabezpečte dobrú ventiláciu Uchovávať mimo zdrojov zapálenia - nefajčiť Nestriekajte do otvoreného ohňa alebo na rozžeravený materiál Použitú plechovku nevhadzujte do ohňa alebo neprepichujte Nevdychujte sprej alebo výpary Vyhýbajte sa kontaktu s pokožkou a očami 7.2 Pokyny pre skladovanie: Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečný žiarením a teplotami nad 50 C. Uchovávať mimo zdrojov zapálenia nefajčiť. Uchovávať mimo dosahu detí. 7.3 Osobitné použitie: - 8. OSOBNÁ OCHRANA A KONTROLA KONCENTRÁCIE NEBEZPEČNÝCH ZLOŽIEK 8.1 Hodnoty limitov expozície /limity koncentrácie nebezpečných látok:- 8.2 Kontrolné opatrenia: Zabezpečte zodpovedajúce vetranie Chráňte pred teplom a zdrojmi iskrenia Vykonajte ochranné opatrenia pred možnými statickými výbojmi 8.3 Osobné ochranné prostriedky: Pri práci zabráňte kontaktu rúk a očí s produktom Zabezpečte adekvátnu ventiláciu Ochrana dýchacieho ústrojenstva: Pri nedostatočnej ventilácii, používajte vhodný dýchací prístroj. ( Filter typu AX ) Ochrana rúk a pokožky: Používajte vhodné ochranné rukavice. (nitrilové) Ochrana očí: Používajte ochranné okuliare. 8.4 Ďalšie údaje: - 9. FYZIKÁLNE A CHEMICKÉ VLASTNOSTI Vlastnosti: skupenstvo: kvapalina s obsahom CO 2 farba: bezfarebný zápach: výrazný Bod topenia ( interval topenia ): <-20 C Bod varu ( interval varu ): C Bod vzplanutia: <0 C Relatívna hustota: 0.79 ( pri 20 C, voda = 1 ) ph: nedá sa aplikovať Rozpustnosť vo vode: čiastočne rozpustné Samovznietenie: >200 C

6 strana 4/5 10. STABILITA A REAKTIVITA Podmienky, pri ktorých je výrobok stabilný: - Podmienky, ktorým je nutné sa vyvarovať: Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečným žiarením a teplotami nad 50 C. Látky a materiály, s ktorými nesmie prísť do styku: silné oxidačné činidlá Nebezpečné parciálne zložky: CO, CO 2 Ďalšie údaje: TOXIKOLOGICKÉ INFORMÁCIE Vdychovanie: Nadmerné množstvo vdychovaných výparov môže spôsobiť nevoľnosť, bolesti hlavy a závraty. Symptómy: bolesti hrdla, kašeľ, problémy s dýchaním, bolesti hlavy Kontakt s kožou: Dlhodobejší kontakt spôsobuje jej odmastenie. Kontakt s očami: Dráždi oči (R36) Symptómy: začervenanie a bolesť, problémy so zrakom 12. EKOLOGICKÉ INFORMÁCIE Chráňte pred únikom do verejnej kanalizácie a vodných tokov. 13. NAKLADANIE S ODPADOM Produkt: Nevylievajte do odpadu Materiál a jeho obal musí byť odstránený bezpečným spôsobom. Likvidácia musí byť v súlade s miestnou, štátnou alebo národnou legislatívou. 14. INFORMÁCIE O PREPRAVE Cestná/Železničná - ADR/RID: UN1950 Aerosóly Trieda: 2, 5 F Lodná - IMDG : UN1950 Aerosóly, obmedzené množstvá Trieda: 2 Letecká - IATA/ICAO : UN1950 Aerosóly, Trieda horľaviny: 2.1, Značka: RFG Inštrukcie k baleniu: LQ Y203 PAX 203 CAO 203

7 strana 5/5 15. REGULAČNÉ INFORMÁCIE Výstražné symboly F N Xi veľmi horľavý nebezpečný dráždivý pre životné prostredie Označenia rizík: R11: Veľmi horľavý R36/R38: Dráždi oči a pokožku R52/53: Škodlivý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé nepriaznivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia R67: Výpary môžu spôsobiť ospanlivosť a nevoľnosť. Bezpečnostné označenia: S2: Uchovávať mimo dosahu detí S16: Uchovávať mimo zdrojov zapálenia nefajčiť S23: Nevdychujte plyn/dym/pary/aerosól S35: Tento materiál a jeho kontajner musia byť bezpečne uložené. S51: Používajte iba v dobre vetraných priestoroch Nádoba je pod tlakom. Chrániť pred slnečný žiarením a teplotami nad 50 C.Neprepichovať a nehádzať do ohňa, a to ani po spotrebovaní obsahu. Nestriekať do ohňa alebo na žeravé predmety. Bez adekvátnej ventilácie môže vzniknúť výbušná zmes. 16. OSTATNÉ INFORMÁCIE Tento produkt má byť skladovaný a narábané s ním v súlade s dobrými priemyselnými hygienickými praktikami a v súhlase so zákonnou úpravou. Informácia ktorá sa tu nachádza je založená na súčastnom stave našich vedomostí a je určená na popis produktu z hľadiska bezpečného narábania s ním. Negarantuje ani žiadne špeciálne vlastnosti. Okrem distribúcie na trhu, štúdia, výskumu a prehľadu zdravotného, bezpečnostného a rizika vplyvu na životné prostredie nesmie byť žiadna časť tohto dokumentu rozmnožovaná bez písomného súhlasu CRC.

KONTAKT CHEMIE Dust Off 67, Dust Off 360, Jet Clean 360, Blast Off HF

KONTAKT CHEMIE Dust Off 67, Dust Off 360, Jet Clean 360, Blast Off HF Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Duster Range Page 1/2 KONTAKT CHEMIE Dust Off 67, Dust Off 360, Jet Clean 360, Blast Off HF Description: They provide a jet of dry inert pressurised gas for all drying

More information

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV

KARTA BEZPEČNOSTNÝCH ÚDAJOV Akzo Nobel Car Refinishes bv Automotive and Aerospace Coatings Tento výrobok je určený pre profesionálnu povrchovú úpravu automobilov podľa referencií uvedených v technickom liste výrobcu. ODDIEL 1 Identifikácia

More information

MSDS KONTAKT 701<BR>Vaseline Spray<BR> Aerosol<BR>

MSDS KONTAKT 701<BR>Vaseline Spray<BR> Aerosol<BR> Page 1 of 6 PROGRESS IS OUR COMMITMENT THE EARTH OUR CONCERN CRC Industries Europe N.V. Touwslagerstraat 1 9240 Zele - Belgium Tel (+32) (0) 52 / 45 60 11 - Fax (+32) (0) 52 / 45 00 34 Material Safety

More information

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex 1. IDENTIFICATION OF PRODUCT AND COMPANY Productname : Application : Company : FLEX SEAL Aerosol Sealants and Isolation Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/456011 Fax: (+32)(0)52/450034

More information

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex

CRC Industries Europe bvba. 12, Bld des Martyrs de Chateaubriant F-95102 Argenteuil Cédex 1. IDENTIFICATION OF PRODUCT AND COMPANY Productname : Application : Company : GASKET REMOVER Aerosol Cleaners - Heavy duty Touwslagerstraat 1 9240 ZELE Belgium Tel.: (+32)(0)52/456011 Fax: (+32)(0)52/450034

More information

AMBERKLENE LO30 Aerosol

AMBERKLENE LO30 Aerosol 1. IDENTIFICATION OF PRODUCT AND COMPANY Productname : Application : Company : AMBERKLENE LO30 Aerosol Cleaners - Precision CRC Industries UK Ltd. Castlefield Industial Estate, Wylds Rd, Bridgwater, Somerset,

More information

CRC Industries UK Ltd. Castlefield Industial Estate, Wylds Rd, Bridgwater, Somerset, UK, TA64DD Tel.: (+44)(0)1278 727200 Fax: (+44)(0)1278 425644

CRC Industries UK Ltd. Castlefield Industial Estate, Wylds Rd, Bridgwater, Somerset, UK, TA64DD Tel.: (+44)(0)1278 727200 Fax: (+44)(0)1278 425644 CRC Industries UK Ltd. Castlefield Industial Estate, Wylds Rd, Bridgwater, Somerset, UK, TA64DD Tel.: (+44)(0)1278 727200 Fax: (+44)(0)1278 425644 Material Safety Data Sheet EU-Directive 2001/58 Productname

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Dust off 67 Aerosol 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised

More information

KONTAKT CHEMIE Positiv 20

KONTAKT CHEMIE Positiv 20 Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Positiv 20 Page 1/5 Photo-positive resist KONTAKT CHEMIE Positiv 20 Description: Liquid photo-resist with 0-Naphtho-chinon-diazide / Novolack base General properties

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier ANTI-SPATTER PASTE Bulk 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised

More information

CRC Industries UK Ltd. Castlefield Industial Estate, Wylds Rd, Bridgwater, Somerset, UK, TA64DD Tel.: (+44)(0) Fax: (+44)(0)

CRC Industries UK Ltd. Castlefield Industial Estate, Wylds Rd, Bridgwater, Somerset, UK, TA64DD Tel.: (+44)(0) Fax: (+44)(0) CRC Industries UK Ltd. Castlefield Industial Estate, Wylds Rd, Bridgwater, Somerset, UK, TA64DD Tel.: (+44)(0)1278 727200 Fax: (+44)(0)1278 425644 Material Safety Data Sheet Regulation EC No 1907/2006

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

REVISION NO : 3 August 2010

REVISION NO : 3 August 2010 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product Name Magnesium Powder Chemical Symbol Mg CAS No 7439-95-4 EINECS No 231-104-6 Supplier Name & Address THE METAL POWDER COMPANY LTD Thirumangalam - 625706 Tamil

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Silicone Extra Bulk 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Battery Pole Protect Aerosol 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses

More information

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet 1. IDENTIFICATION OF PRODUCT AND COMPANY Application : Aerosol Anti Corrosion Products Company : In case of emergency : (+44)(0)1278 727200 CRC Industries UK Ltd. Castlefield Industial Estate, Wylds Rd,

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Kontakt nb Aerosol 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

More information

Regulation EC No 1907/2006 Art.31. Creationdate : 24.07.12 Version : 1.0 Ref.Nr.: UDS000585_3_20120724 Replaces: UK20099

Regulation EC No 1907/2006 Art.31. Creationdate : 24.07.12 Version : 1.0 Ref.Nr.: UDS000585_3_20120724 Replaces: UK20099 Safety Data Sheet Regulation EC No 1907/2006 Art.31 Productname : SERVISOL HEAT SINK COMPOUND NON SILICONE Creationdate : 24.07.12 Version : 1.0 Ref.Nr.: UDS000585_3_20120724 Replaces: UK20099 SECTION

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier 5-56 Aerosol 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier 3-36 (FOOD PROCESSING SAFE ) Aerosol 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

MATERIAL SAFETY DATA SHEET. PRODUCT NAME: BOSTON AEROSOL ENAMEL PAINT PRODUCT CODE: BT dependant on colour

MATERIAL SAFETY DATA SHEET. PRODUCT NAME: BOSTON AEROSOL ENAMEL PAINT PRODUCT CODE: BT dependant on colour MATERIAL SAFETY DATA SHEET DATE: 2009, revised July 2011 PRODUCT NAME: BOSTON AEROSOL ENAMEL PAINT PRODUCT CODE: BT dependant on colour SECTION I SUPPLIER IDENTIFICATION SUPPLIER S NAME : CAMPBELLS WHOLESALE

More information

BALLISTOL Universalöl Materiálové číslo 2170

BALLISTOL Universalöl Materiálové číslo 2170 Znenie 2 / Strana 1 od 6 Identifikácia látok alebo úprava Obchodný názov: 1. Označenie látky, prípravku a firmy Použitie látky / prípravku Čistí, ošetruje, maže, preniká do trhlín, uvoľňuje a povoľuje.

More information

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet Material Safety Data Sheet Conforms to ISO 11014:2009 DRAIN CLEANER 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY Product name : DRAIN CLEANER Product code : KC7 Use/description of

More information

SAFETY DATA SHEET According to 91/155 EC

SAFETY DATA SHEET According to 91/155 EC PAGE 1/ 5 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND THE CONPANY/UNDERTAKING COMMERCIAL PRODUCT NAME COMPANY UHU GmbH & Co. KG Herrmannstraße 7 D77815 Bühl/Baden Tel.: +49 7223/2840 Telefax: +49

More information

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet Material Safety Data Sheet PRODUCT NAME: CHEMICAL PRODUCT AND DISTRIBUTOR IDENTIFICATION TRADE NAME: CAS #: 6440-58-0 DATE: DISTRIBUTOR: ADDRESS: ACME-HARDESTY COMPANY 450 Sentry Parkway Blue Bell, PA

More information

Manufacturer/supplier information. Street/postbox: P.O. Box 15408

Manufacturer/supplier information. Street/postbox: P.O. Box 15408 Safety Data Sheet according to 91/155/EEC and ISO 11014-1 Date of printing: 07.02.2007 Page: 1/5 1. Identification of the substance/preparation and company Product Product name SikaGard 720 EpoCem Comp.B

More information

Presented by: Rich Perry Marsh Risk Consulting

Presented by: Rich Perry Marsh Risk Consulting Flammable and Combustible Liquids Presented by: Rich Perry Marsh Risk Consulting What s the Big Deal? Flammable and combustible liquids are easily ignited Ignite with explosive force Burn readily and give

More information

SAFETY DATA SHEET LIGHT NEUTRAL BASE OIL

SAFETY DATA SHEET LIGHT NEUTRAL BASE OIL Sayfa No : 1/6 1- IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE AND OF THE COMPANY IDENTIFICATION OF SUBSTANCE 1.1 Light Neutral Base Oil, SN-150 1.2 Used as lubricant in industry, as blending component. 1.3 TÜPRAŞ

More information

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet Date of Issue: 26/5/2009 MSDS No.: Q54-1300B Material Safety Data Sheet 1. PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product Name : Daily Maintenance Kit(Wipe Cleaning) Product Code : IP6-108 -Application model

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Kontakt LR Aerosol 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

More information

The Owners Coated Coil, Cleaning and Maintenance Service Manual.

The Owners Coated Coil, Cleaning and Maintenance Service Manual. The Owners Coated Coil, Cleaning and Maintenance Service Manual. Revision: July, 2011 Section INDEX Pages Forward 1 2 Importance of Proper & Timely Coil Cleaning 3 Coil Cleaner Characteristics 4 Selecting

More information

1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking

1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking 1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking Identification of the substance or preparation Art.-No.: PPC-2 (SKU No. 220700); PPC-5000 (SKU No. 2207050) Use of the substance/preparation

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Plastik 70 Aerosol 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

More information

PRODUCT SAFETY DATA SHEET According to 91/155 EC 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE / PREPARATION AND OF THE COMPANY / UNDERTAKING

PRODUCT SAFETY DATA SHEET According to 91/155 EC 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE / PREPARATION AND OF THE COMPANY / UNDERTAKING G.W.B.PRODUCT LTD, 276 YORK WAY, LONDON N79PH TEL:020 7619 1650 FAX:020 7609 9196 EMAIL:gwb@btconnect.com www.gwbproducts.co.uk -1-1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE / PREPARATION AND OF THE COMPANY /

More information

Introducing an All New Line of Cleaning Chemicals

Introducing an All New Line of Cleaning Chemicals www.alltemp.ca Introducing an All New Line of Cleaning Chemicals Coil Cleaners & Brighteners Metal Cleaning Detergents Ice Machine Cleaners Scale Removers Electronic Cell Cleaner Degreasing Solvent Leak

More information

Waterproofing System for Wastewater Tanks in Petrochemical Industries and Refineries

Waterproofing System for Wastewater Tanks in Petrochemical Industries and Refineries Waterproofing System for Wastewater Tanks in Petrochemical Industries and Refineries Introduction Wastewater of petrochemical industries and refineries contains high amounts of emulsified aliphatic or

More information

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet 1.Identification of the substance/preparation and company name : Sikfloor -94 Primer, Component-A MANUFACTURER/SUPPLIER INFORMATION MANUFACTURER/SUPPLIER STREET/POSTBOX TOWN/CITY AND POST CODE COUNTRY

More information

MATERIAL SAFETY DATA SHEET OF EPOXY ESTER KU 95 1/5

MATERIAL SAFETY DATA SHEET OF EPOXY ESTER KU 95 1/5 1. Identification of Substance/Preparation and of the Company Trade name : Company : Paksoy Kimyevi Maddeler San. ve Tic. A.Ş. GOSB 700. sokak No:720 41480 Gebze/ TURKEY Phone number : 00 90 262 751 13

More information

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking

SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier CHAIN LUBE FG Aerosol 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised

More information

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet Material Safety Data Sheet Conforms to ISO 11014:2009 DETTOX DISINFECTANT 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY Product name DETTOX Product code : HM14 Use/description of product

More information

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET MATERIAL SAFETY DATA SHEET 1. PRODUCT IDENTIFICATION 1.1 Product Name: Cyanogen Bromide Fibrinogen Fragments 1.2 Product REF: 459 1.3 Configuration: One (1) vial, 5.0 mg, lyophilized 1.4 Use of Product:

More information

Safety Data Sheet. according to Regulation (EU) No. 1907/2006. PLASTIROUTE HS-Airport Traffic Yellow 1023 High-Solid

Safety Data Sheet. according to Regulation (EU) No. 1907/2006. PLASTIROUTE HS-Airport Traffic Yellow 1023 High-Solid Page 1 of 8 1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking Identification of the substance or preparation Use of the substance/preparation Solvent borne road marking paint

More information

SAFETY DATA SHEET - CITRA CLEAN DRAIN CLEANER

SAFETY DATA SHEET - CITRA CLEAN DRAIN CLEANER 1 IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1 Product identifier Product Name Trade name CAS No. EINECS No. Citra Clean Drain cleaner CCDC 1.2 Relevant identified uses of

More information

CALL : +1-703-527-3887 SAFETY DATA SHEET

CALL : +1-703-527-3887 SAFETY DATA SHEET Emergency telephone number (United States) CALL +17035273887 SAFETY DATA SHEET Conforms to 91/155/EEC 2001/58/EC 1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking Identification

More information

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET MATERIAL SAFETY DATA SHEET Date issued: 27/05/2003 Date revised: 08/08/2008 Our reference: Supplier reference: Directive 91/155/EEC 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE / PREPARATION AND OF THE COMPANY 1.1

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

CLEANING GUIDE. www.danfloor.co.uk

CLEANING GUIDE. www.danfloor.co.uk CLEANING GUIDE www.danfloor.co.uk A CAREFULLY EXECUTED MAINTENANCE PROGRAMME This maintenance guide has been developed to help the planning and implementation of an effective carpet care programme. It

More information

Replaces Version: - / CH. 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Relaroom extract

Replaces Version: - / CH. 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. Relaroom extract ** * Safety data sheet in accordance with regulation (EC) No 1907/2006 1. Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier Trade name Relaroom extract 1.2.

More information

Date of issue: 05.10.2010 Printing date: 29.08.11 Profisep Clean

Date of issue: 05.10.2010 Printing date: 29.08.11 Profisep Clean Page 1 of 6 1. Identification of the substance / Preparation and Company: Identification of the substance or preparation: Commercial product name: Profisep 2010 Cleaning agent for dental technology Company

More information

Technical Customer Documentation Technische Kunden Unterlage (TKU) 2TP 334 DO E0001. Keylock switches SPC 266

Technical Customer Documentation Technische Kunden Unterlage (TKU) 2TP 334 DO E0001. Keylock switches SPC 266 1 von 7 Part number V42266-...(see page 6) Description Keylock switch Last revision : No. page Description of Modification 00 Origin document Siemens Datasheet 01 01..2010 1-7 Take-over of the documents

More information

Material Safety Data Sheet According to 91/155 EC, 93/112/EC, 2001/58/EC

Material Safety Data Sheet According to 91/155 EC, 93/112/EC, 2001/58/EC Page 1/5 1 Product and company identification Application of the product: Professional cleaning/maintenance product for building care. Manufacturer/Supplier: JohnsonDiversey local operating company Information

More information

SECTION 1 IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING. 129 Lockwood St. 1-800-255-3924-CHEM-TEL (24 hour)

SECTION 1 IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING. 129 Lockwood St. 1-800-255-3924-CHEM-TEL (24 hour) Page 1 of 5 MATERIAL SAFETY DATA SHEET SECTION 1 IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING LUBRIPLATE Lubricants Co. Emergency Telephone Number: 129 Lockwood St. 1-800-255-3924-CHEM-TEL

More information

Installation and Service Instructions. Neutralization System Part no. 7441823 Grünbeck part no. 410480

Installation and Service Instructions. Neutralization System Part no. 7441823 Grünbeck part no. 410480 Installation and Service Instructions for use by heating contractors Neutralization System Part no. 7441823 Grünbeck part no. 410480 Safety and Installation Requirements Please ensure that these instructions

More information

07.06.11 Version : Productname : TL4 Creationdate : 1.0 Ref.Nr.: BDS000163_3_20110607 Replaces: AB94500-TL4

07.06.11 Version : Productname : TL4 Creationdate : 1.0 Ref.Nr.: BDS000163_3_20110607 Replaces: AB94500-TL4 Safety Data Sheet Regulation EC No 1907/2006 Art.31 07.06.11 Version : Productname : TL4 Creationdate : 1.0 Ref.Nr.: BDS000163_3_20110607 Replaces: AB94500-TL4 SECTION 1: Identification of the substance/mixture

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet Material Safety Data Sheet Damar gum MSDS 0 Section : Chemical Product and Company Identification He a lt h Fire Re a c t iv it y Pe rs o n a l Pro t e c t io n 0 E Product Name: Damar gum Catalog Codes:

More information

MATERIAL SAFETY DATA SHEET DATE: 2009, revised July 2011 PRODUCT NAME: BOSTON BRAKE & PARTS CLEANER PRODUCT CODE: 78200

MATERIAL SAFETY DATA SHEET DATE: 2009, revised July 2011 PRODUCT NAME: BOSTON BRAKE & PARTS CLEANER PRODUCT CODE: 78200 MATERIAL SAFETY DATA SHEET DATE: 2009, revised July 2011 PRODUCT NAME: BOSTON BRAKE & PARTS CLEANER PRODUCT CODE: 78200 SUPPLIER S NAME : SECTION I SUPPLIER IDENTIFICATION CAMPBELLS WHOLESALE PTY LTD ADDRESS

More information

CLEANING INSTRUCTIONS No. 02

CLEANING INSTRUCTIONS No. 02 CLEANING INSTRUCTIONS No. 02 for loop and loop/pile carpeting made of spun yarn (rolls and tiles) e.g.: Perlon Brüssel, Perlon Rips, Perlon Rips BLOX Perlon Rips LCS Line / Plain / Point, Perlon Rips Fusion,

More information

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu RIO DERMA ROLLER Návod na obsluhu Upozornenia Rio Derma Roller sa MUSÍ pred a po každom použití sterilizovať. Rio Derma Roller používajte jemne na povrchu kože a NESMIE spôsobiť krvácanie. NEPOUŽÍVAJTE

More information

Ingredient % content Hazard data Cross linked Sodium Polyacrylite 70-90 CAS No:9003-04-7 Non chemical fillers 20-30 Zeolite 1-10

Ingredient % content Hazard data Cross linked Sodium Polyacrylite 70-90 CAS No:9003-04-7 Non chemical fillers 20-30 Zeolite 1-10 Body Spill Granules Composition Ingredient % content Hazard data Cross linked Sodium Polyacrylite 70-90 CAS No:9003-04-7 Non chemical fillers 20-30 Zeolite 1-10 Hazards Identification Eye contact: May

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet Material Safety Data Sheet DL-Mandelic acid MSDS 0 Section : Chemical Product and Company Identification He a lt h Fire Re a c t iv it y Pe rs o n a l Pro t e c t io n 0 E Product Name: DL-Mandelic acid

More information

SAFETY DATA SHEET. according to 1907/2006/EC, Article 31. Zenith 6B Toilet Cleaner (072200)

SAFETY DATA SHEET. according to 1907/2006/EC, Article 31. Zenith 6B Toilet Cleaner (072200) SAFETY DATA SHEET according to 190/2006/EC, Article 31 Page 1/5 Zenith 6B Toilet Cleaner (02200) SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier

More information

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet Material Safety Data Sheet PAR, Reagent, ACS MSDS 0 He a lt h Fire Re a c t iv it y Pe rs o n a l Pro t e c t io n 0 E Section : Chemical Product and Company Identification Product Name: PAR, Reagent,

More information

Safety Data Sheet According to 91/155 EEC & 93/112 EEC

Safety Data Sheet According to 91/155 EEC & 93/112 EEC Page 1/5 * 1 Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking Product details Application of the substance / the preparation Auxiliary for dental technology Manufacturer/Supplier:

More information

MATERIAL SAFETY DATA SHEET

MATERIAL SAFETY DATA SHEET MATERIAL SAFETY DATA SHEET SECTION 1 : PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION 1.1.Product Details Product Name: Ferrofluid Name: APG 2100 series Chemical Name: Proprietary product Chemical Formula: Mixture

More information

KODAK Developer System Cleaner and Neutralizer

KODAK Developer System Cleaner and Neutralizer KODAK Developer System Cleaner and Neutralizer TECHNICAL DATA / CHEMICAL March 2010 TI-2000 GENERAL INFORMATION KODAK Developer System Cleaner and Neutralizer is designed to remove the buildup of silver

More information

GENANO 4500 MEDICAL AIR PURIFICATION DEVICE

GENANO 4500 MEDICAL AIR PURIFICATION DEVICE GENANO AIR PURIFICATION TECHNOLOGY GENANO 4500 MEDICAL AIR PURIFICATION DEVICE OPERATING INSTRUCTION 1 GENANO LTD Kimmeltie 3 FI- 02110 Espoo, Finland Tel + 358 9 7743 870 Fax + 358 9 7533 130 www.genano.fi

More information

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

Product Code: VLB4236 310ml cartridges. Substance Name EC No. CAS No. % by Wt Hazard Symbols n Butylacetate 123 86 4 10 30 10.

Product Code: VLB4236 310ml cartridges. Substance Name EC No. CAS No. % by Wt Hazard Symbols n Butylacetate 123 86 4 10 30 10. 1 Product and company identification Supplier: The Vapormatic Co Ltd PO Box 58, Kestrel Way Sowton Industrial Estate, Exeter, EX2 7NB, England Phone Number: 00 44 (0)1392 435461 Fax Number: 00 44 (0)1392

More information

OSHA Office of Training and Education 1

OSHA Office of Training and Education 1 Flammable and Combustible Liquids OSHA Office of Training and Education 1 Introduction The two primary hazards associated with flammable and combustible liquids are explosion and fire Safe handling and

More information

SAFETY DATA SHEET EVO-STIK PLUMBERS MAIT

SAFETY DATA SHEET EVO-STIK PLUMBERS MAIT Revision Date November 2012 Revision 9 1 / 5 SAFETY DATA SHEET According to Regulation (EC) No 1907/2006 SECTION 1: IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/MIXTURE AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING 1.1. Product identifier

More information

1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking. EC-No. CAS-No. Chemical name Quantity Classification

1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking. EC-No. CAS-No. Chemical name Quantity Classification Revision date: 11.0.2010 Revision no.: 1,01 1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking Identification of the substance or preparation Use of the substance/preparation

More information

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet Material Safety Data Sheet Sulfamerazine MSDS 1 2 0 He a lt h Fire Re a c t iv it y Pe rs o n a l Pro t e c t io n 2 1 0 E Section 1: Chemical Product and Company Identification Product Name: Sulfamerazine

More information

PRODUCT SAFETY DATA SHEET Product name: SOFT LEAD PRODUCTS

PRODUCT SAFETY DATA SHEET Product name: SOFT LEAD PRODUCTS Revision date: 3/29/2016 Page 1 of 5 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY Lead Security Seals Plain Lead Security Seals Lead and Wire Security Seals Lead Stampings Lead Washers

More information

Flammable and Combustible Liquids. Slide 1 (of 23)

Flammable and Combustible Liquids. Slide 1 (of 23) Flammable and Combustible Liquids Slide 1 (of 23) Introduction The two primary hazards associated with flammable and combustible liquids are explosion and fire Safe handling and storage of flammable liquids

More information

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet Material Safety Data Sheet Tricaine methanesulfonate MSDS 1 3 0 He a lt h Fire Re a c t iv it y Pe rs o n a l Pro t e c t io n 3 1 0 E Section 1: Chemical Product and Company Identification Product Name:

More information

Safety Data Sheet. according to Regulation (EC) No 1907/2006. Wetrok Porosol

Safety Data Sheet. according to Regulation (EC) No 1907/2006. Wetrok Porosol Page 1 of 7 SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture and uses advised against

More information

Safety data sheet. DK-5900 Rudkøbing

Safety data sheet. DK-5900 Rudkøbing Safety data sheet 1. Identification of the substance/preparation and of the company/undertaking Prepared on: 29-09-2008/ GPS Distributor: LKF Vejmarkering A/S Longelsevej 34 Product use: Clear primer based

More information

Instruction Manual. Window Wiper AFW900. (Read carefully before use)

Instruction Manual. Window Wiper AFW900. (Read carefully before use) Instruction Manual Window Wiper AFW900 (Read carefully before use) When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, including the fact READ ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL

More information

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)/SAFETY DATA SHEET (SDS)

MATERIAL SAFETY DATA SHEET (MSDS)/SAFETY DATA SHEET (SDS) I. Product and Company Identification Product Name: VetScan FeLV-FIV Test A point of care blood diagnostic product Part Numbers: 250-0000-5, 250-0000-25 Manufactured For Abaxis By: SA Scientific, Inc.

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

Safety Data Sheet. SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. SECTION 2: Hazards identification

Safety Data Sheet. SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking. SECTION 2: Hazards identification SECTION 1: Identification of the substance/mixture and of the company/undertaking 1.1. Product identifier ROEBUCK RB21 STRONG ADHESIVE Aerosol 1.2. Relevant identified uses of the substance or mixture

More information

ADDIT Last update: 20/04/2010, version 2.0 page 1 / 5

ADDIT Last update: 20/04/2010, version 2.0 page 1 / 5 Last update: 20/04/2010, version 2.0 page 1 / 5 1 IDENTIFICATION OF SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING Product details Trade name: Application of the preparation: A vegetable oil that

More information

Safety Data Sheet according to 1907/2006/EC, Article 31

Safety Data Sheet according to 1907/2006/EC, Article 31 Page 1/5 * 1 Identification of substance Article number: 12125/1 Application of the substance / the preparation Cleaning agent/ Cleaner Manufacturer/Supplier: MUREXIN AG Franz v. Furtenbachstr. 1 A-2700

More information

*** SAFETY DATA SHEET ***

*** SAFETY DATA SHEET *** *** SAFETY DATA SHEET *** 1. IDENTIFICATION OF THE SUBSTANCE/PREPARATION AND OF THE COMPANY/UNDERTAKING PRODUCT NAME ECCOBOND 50126 FC PART A RECOMMENDED USE SUPPLIER Adhesive ICI Belgium nv (Emerson &

More information

PRODUCT NAME: Cuccio Colour Lacquer- London Underground June 8, 2012 This form is regarded to be in compliance with 29 CFR Part 1910.

PRODUCT NAME: Cuccio Colour Lacquer- London Underground June 8, 2012 This form is regarded to be in compliance with 29 CFR Part 1910. This form is regarded to be in compliance with 29 CFR Part 1910.1200 SECTION 1 : IDENTIFICATION PRODUCT NAME: Cuccio Colour Lacquer- London Underground Product Use: Nail Enamel (CRÈME SUSPENSION BASE)

More information

DEMOL N Kao Corporation SAFETY DATA SHEET. 1-3,Bunka 2-chome,Sumida-ku,Tokyo 131-8501 Japan Global Chemical Business

DEMOL N Kao Corporation SAFETY DATA SHEET. 1-3,Bunka 2-chome,Sumida-ku,Tokyo 131-8501 Japan Global Chemical Business 1 / 6 Set Up Date January 30, 1997 [1.PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION] PRODUCT NAME SUPPLIER ADDRESS DIVISION TELEPHONE NUMBER FAX NUMBER E-MAIL ADDRESS EMERGENCY TELEPHONE NUMBER RECOMMENDED USE AND

More information

Material Safety Data Sheet Ampicillin, sodium salt MSDS

Material Safety Data Sheet Ampicillin, sodium salt MSDS Material Safety Data Sheet Ampicillin, sodium salt MSDS Section 1: Chemical Product and Company Identification Product Name: Ampicillin, sodium salt Catalog Codes: SLA1666 CAS#: 69-52-3 RTECS: XH8400000

More information

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet Material Safety Data Sheet Sage Extract, water soluble MSDS 0 He a lt h Fire Re a c t iv it y Pe rs o n a l Pro t e c t io n 0 E Section : Chemical Product and Company Identification Product Name: Sage

More information

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet Material Safety Data Sheet 1. Product and Company Information Company: Ranger Industries, Inc. 15 Park Road Tinton Falls, N.J. 07724 Telephone: (732) 389-3535 Product Name: Adirondack Alcohol Ink (All

More information

GUIDELINE FOR SAFETY IN THE HANDLING OF FLAMMABLE LIQUIDS

GUIDELINE FOR SAFETY IN THE HANDLING OF FLAMMABLE LIQUIDS GUIDELINE FOR SAFETY IN THE HANDLING OF FLAMMABLE LIQUIDS September 2007 Replaces the July 2004 edition 1. Purpose Purpose of present Guideline is to specify conditions for the safe handling of flammable

More information

NTU Chemical Spill Guideline

NTU Chemical Spill Guideline NTU Chemical Spill Guideline 1. Scope This guideline is for the handling of hazardous solids and liquid spills. It does not cover high risk unintentional release involving : a) any gaseous chemicals; b)

More information

RBS detergents for laboratories

RBS detergents for laboratories RBS detergents for laboratories High performance solutions For reliable and reproducible results Competence & experience RBS products are mainly intended for water-based cleaning processes of glassware

More information

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

More information

Material Safety Data Sheet

Material Safety Data Sheet Material Safety Data Sheet Pentadecane MSDS 0 Section : Chemical Product and Company Identification He a lt h Fire Re a c t iv it y Pe rs o n a l Pro t e c t io n 0 G Product Name: Pentadecane Catalog

More information

Safety Data Sheet (SDS)

Safety Data Sheet (SDS) Complies with EC no. 1907/2006 Date of Issue: 01/12/1999 Date of Revision: 05/08/2015 Section 1: Chemical Product and Company Identification Cat# : 2501, 2502 Part Name: Dri-Clean Supplier: Decon Laboratories

More information

Central Venous Catheter (CVC) Sterile Dressing Change - The James

Central Venous Catheter (CVC) Sterile Dressing Change - The James PATIENT EDUCATION patienteducation.osumc.edu Central Venous Catheter (CVC) Sterile Dressing Change - The James A dressing protects your catheter site and helps reduce the risk of infection. You will need

More information

SAFETY DATA SHEET TIDYFOAM E2 HAND CLEANER SANITIZER

SAFETY DATA SHEET TIDYFOAM E2 HAND CLEANER SANITIZER SECTION 1 PRODUCT AND COMPANY IDENTIFICATION Product Name : Product Code : A7804F Recommended use : E2 hand wash and sanitizer Product dilution information : Product is sold ready to use. Manufactured

More information