NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL"

Transcription

1 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock

2 Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete s přístrojem manipulovat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod, aby jste se seznámili s funkcemi přístroje a mohli maximálně využít jeho vlastností a díky tomu vám přístroj poskytoval mnoho let věrných a bezproblémových služeb a radosti z poslechu. Popis 1. Displej 2. Anténa FM 3. Zvýšení/hodina 4. Snížení/minuta 5. Indikátor napájení 6. Hlavní vypínač 7. Nastavení budíku/pásmo 8. Tlačítko osvětlení 9. Režim budíku / tlačítko Nastavení paměti/času 11. Tlačítko Tlačítko Tlačítko Tlačítko Tlačítko Vstup pro stejnosměrný proud 17. Vstup sluchátek 18. Knoflík hlasitosti 19. Reproduktor Provoz na elektřinu Zapojte síťový kabel střídavého proudu do síťové zástrčky na levé straně přístroje. Zapojte síťový kabel do domovní elektrické zásuvky a zapněte napájení. Ujistěte se, že napětí v síti je kompatibilní. Před odpojením kabelu od přístroje nezapomeňte vždy nejprve Vytáhnout kabel ze zásuvky. Pokud přístroj nepoužíváte, odpojte síťový kabel ze zásuvky. Zástrčka síťového kabelu musí zůstat volně dostupná. Provoz na baterie Potřebujete dvě baterie 1,5 v velikosti AA. Otevřete bateriový prostor, vložte baterie a ujistěte se, že jsou vloženy se správnou polaritou dle symbolů +/- uvnitř bateriového prostoru. Zavřete bateriový prostor. Osvětlení Modré podsvícení displeje zapnete jedním stisknutím tlačítka light. Po 8 sekundách se osvětlení automaticky vypne. Nastavení času 1. Do nastavení normálního času se dostanete stisknutím tlačítka Memo/time v pohotovostním režimu. Displej hodin se rozbliká. 2. Poté nastavte správnou hodnotu hodin a minut pomocí tlačítek Up/hour a down/min. 3. Správný čas uložíte opětovným stisknutím tlačítka memo/time. CZ - 2

3 CZ Probuzení bzučákem 1. V normálním zobrazení času stiskněte tlačítko alm set/band. Displej hodin se rozbliká. 2. Poté pomocí tlačítek up/hour a down/min nastavte hodinu a minutu buzení. 3. Pomocí tlačítka alm mode +5 můžete volit mezi dvěma způsoby Probuzení: bzučákem nebo rádiem. Pokud LCD displej zobrazí ikonu budíku, budete probuzeni bzučákem. 4. Když nastane nastavený čas, bzučák se zapne. Vypnout jej můžete stisknutím kteréhokoliv tlačítka. 5. Bzučák se vypne. Probuzení rádiem 1. V normálním zobrazení času stiskněte tlačítko alm set/band. Displej hodin se rozbliká. 2. Když zobrazení hodin bliká, nastavte pomocí tlačítek up/hour a Down/min hodinu a minutu buzení. 3. Pomocí tlačítka alm mode +5 můžete volit mezi dvěma způsoby probuzení: bzučákem nebo rádiem. Pokud LCD displej zobrazí ikonu rádia, budete probuzeni rádiem. 4. Když nastane nastavený čas, rádio se zapne. Vypnout jej můžete stisknutím kteréhokoliv tlačítka. Vypnutí budíku V režimu buzení budíkem se po jednom stisknutí tlačítka alm set/band rozblikají čas buzení a ikona budíku. Režim buzení zrušíte opětovným stisknutím stejného tlačítka. V režimu buzení rádiem vypnete budík jedním stisknutím tlačítka power. Režim pak zrušíte dvojím stisknutím tlačítka alm set/band. Rádio V režimu normálního zobrazení času zapnete rádio stisknutím tlačítka power. Požadované pásmo vyberte pomocí tlačítka alm set/band a pomocí tlačítek up/hour nebo down/min nastavte požadovanou frekvenci. Nastavte hlasitost na požadovanou úroveň. Podržte po dobu několika sekund tlačítko up/hour nebo down/min a poté je uvolněte. Začne automatické prohledávání frekvence. Při automatickém prohledávání můžete režim prohledávání zastavit stisknutím tlačítka up/hour nebo down/min rádio vypnete opětovným stisknutím tlačítka power. Vstup pro sluchátka K přístroje lze připojit konektor sluchátek. Zasuňte do sluchátkového vstupu správný konektor sluchátek. Při zapojení konektoru sluchátek do sluchátkového vstupu se automaticky odpojí reproduktory. Uložení stanic rádia do paměti V přístroji lze uložit až 10 stanic AM a 10 stanic FM. 1. Při zapnutém rádiu zvolte požadované pásmo pomocí tlačítka alm set/band. 2. Vyberte požadovanou frekvenci pomocí tlačítek up/hour a down/min. Poté stiskněte tlačítko memo/time a na LCD displeji se zobrazí M. Jestliže stisknete tlačítko 1 a poté tlačítko memo/time set, Příslušná frekvence se uloží do paměti pod tlačítko Stanice 1 až 5 uložíte do paměti opakováním bodu Pokud chcete uložit šestou stanici, zvolte pomocí tlačítek up/hour a down/min požadovanou frekvenci a poté stiskněte tlačítko memo/time set. Na LCD displeji se zobrazí m. Po stisknutí tlačítka alm/mode +5 a tlačítka 1 se na LCD displeji zobrazí číslo 6. Poté frekvenci uložíte stisknutím tlačítka memo/time. 5. Stanice 6 až 10 uložíte do paměti opakováním bodu 4. CZ - 3

4 6. Při zapnutém rádiu naladíte stisknutím tlačítek 1 až 5 stanice uložené V pamětech 1 až 5. Pokud stisknete tlačítko alm/mode +5 a poté tlačítka 1 5, Naladí se stanice Poznámka Tento produkt nesmí být vystaven kapající ani tekoucí vodě a nesmí se na něj stavět předměty naplněné vodou, například vázy. Při používání je třeba dbát, aby nebylo bráněno přirozenému větrání. Poznámka Změna technické specifikace vyhrazena. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem AK CZ - 4

5 SK Ďakujeme vám za zakúpenie nášho produktu. Než začnete s prístrojom pracovať, starostlivo si prečítajte tento návod, aby ste sa zoznámili so všetkými jeho funkciami a vlastnosťami a mohol vám dlhé roky poskytovať verné a bezproblémové služby a príjemné počúvanie. Popis 1. Displej 2. Anténa FM 3. Zvýšenie/hodina 4. Zníženie/minúta 5. Indikátor napájania 6. Hlavný vypínač 7. Nastavenie budíka/pásmo 8. Tlačidlo osvetlenia 9. Režim budíka / tlačidlo Nastavenie pamäte/času 11. Tlačidlo Tlačidlo Tlačidlo Tlačidlo Tlačidlo Vstup pre jednosmerný prúd 17. Vstup slúchadiel 18. Gombík hlasitosti 19. Reproduktor Prevádzka na elektrinu Zapojte sieťový kábel striedavého prúdu do sieťovej zástrčky na Ľavej strane prístroja. Zapojte sieťový kábel do domovej elektrickej Zásuvky a zapnite napájanie. Uistite sa, že napätie v sieti je Kompatibilné. Pred odpojením kábla od prístroja nezabudnite vždy najskôr Vytiahnuť kábel zo zásuvky. Ak prístroj nepoužívate, odpojte sieťový kábel zo zásuvky. Zástrčka sieťového kábla musí zostať voľne dostupná. Prevádzka na batérie Potrebujete dve batérie 1,5 v veľkosti AA. Otvorte batériový priestor, vložte batérie a uistite sa, že sú vložené so správnou polaritou podľa symbolov +/- vo vnútri batériového priestoru. Zatvorte batériový priestor. Osvetlenie Modré podsvietenie displeja zapnete jedným stlačením tlačidla light. Po 8 sekundách sa osvetlenie automaticky vypne. Nastavenie času 1. Do nastavenia normálneho času sa dostanete stlačením tlačidla memo/time v pohotovostnom režime. Displej hodín sa rozbliká. 2. Potom nastavte správnu hodnotu hodín a minút pomocou tlačidiel up/hour a down/min. 3. Správny čas uložíte opätovným stlačením tlačidla memo/time. SK - 5

6 Prebudenie bzučiakom 1. V normálnom zobrazení času stlačte tlačidlo alm set/band. Displej hodín sa rozbliká. 2. Potom pomocou tlačidiel up/hour a down/min nastavte hodinu a minútu budenia. 3. Pomocou tlačidla alm mode +5 môžete voliť medzi dvoma spôsobmi Prebudenia: bzučiakom alebo rádiom. Ak LCD displej zobrazí ikonu budíka, budete prebudení bzučiakom. 4. Keď nastane nastavený čas, bzučiak sa zapne. Vypnúť ho môžete stlačením ktoréhokoľvek tlačidla. 5. Bzučiak sa vypne. Prebudenie rádiom 1. V normálnom zobrazení času stlačte tlačidlo alm set/band. Displej hodín sa rozbliká. 2. Keď zobrazenie hodín bliká, nastavte pomocou tlačidiel up/hour a down/min hodinu a minútu budenia. 3. Pomocou tlačidla alm mode +5 môžete voliť medzi dvoma spôsobmi Prebudenia: bzučiakom alebo rádiom. Ak LCD displej zobrazí ikonu rádia, budete prebudení rádiom. 4. Keď nastane nastavený čas, rádio sa zapne. Vypnúť ho môžete Stlačením ktoréhokoľvek tlačidla. Vypnutie budíka V režime budenia budíkom sa po jednom stlačení tlačidla alm set/band rozblikajú čas budenia a ikona budíka. Režim budenia zrušíte opätovným stlačením toho istého tlačidla. V režime budenia rádiom vypnete budík jedným stlačením tlačidla power. Režim potom zrušíte dvojitým stlačením tlačidla alm set/band. Rádio V režime normálneho zobrazenia času zapnete rádio stlačením tlačidla power. Požadované pásmo vyberte pomocou tlačidla alm set/band a pomocou tlačidiel up/hour alebo down/min nastavte požadovanú frekvenciu. Nastavte hlasitosť na požadovanú úroveň. Pridržte niekoľko sekúnd tlačidlo up/hour alebo down/min a potom ho uvoľnite. Začne automatické prehľadávanie frekvencie. Pri automatickom prehľadávaní môžete režim prehľadávania zastaviť stlačením tlačidla up/hour alebo down/min Rádio vypnete opätovným stlačením tlačidla power. Vstup pre slúchadlá K prístroju možno pripojiť konektor slúchadiel. Zasuňte do slúchadlového vstupu správny konektor slúchadiel. Pri zapojení konektoru slúchadiel do slúchadlového vstupu sa automaticky odpoja reproduktory. Uloženie staníc rádia do pamäte V prístroji možno uložiť až 10 staníc am a 10 stanic FM. 1. Pri zapnutom rádiu zvoľte požadované pásmo pomocou tlačidla alm set/band. 2. Vyberte požadovanú frekvenciu pomocou tlačidiel up/hour a down/min. Potom stlačte tlačidlo memo/time a na LCD displeji sa zobrazí M. Ak stlačíte tlačidlo 1 a potom tlačidlo memo/time set, príslušná frekvencia sa uloží do pamäte pod tlačidlo Stanice 1 až 5 uložíte do pamäte opakovaním bodu Ak chcete uložiť šiestu stanicu, zvoľte pomocou tlačidiel up/hour a down/min požadovanú frekvenciu a potom stlačte tlačidlo memo/time set. Na LCD displeji sa zobrazí M. Po stlačení tlačidla alm/mode +5 a tlačidla 1 sa na LCD displeji zobrazí číslo 6. Potom frekvenciu uložíte stlačením tlačidla memo/time. 5. Stanice 6 až 10 uložíte do pamäte opakovaním bodu 4. SK - 6

7 SK 6. Pri zapnutom rádiu naladíte stlačením tlačidiel 1 až 5 stanice uložené v pamätiach 1 až 5. Ak stlačíte tlačidlo alm/mode +5 a potom tlačidlá 1 5, Naladia sa stanice Poznámka Tento produkt sa nesmie vystavovať kvapkajúcej ani tečúcej vode a nesmú sa naň stavať predmety naplnené vodou, napríklad vázy. Pri používaní treba dbať o to, aby sa nebránilo prirodzenému vetraniu. POZNÁMKA: Vyhradzujeme si právo na technické zmeny v rámci vylepšovania produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ochrane životného prostredia Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením. Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento výrobok na príslušné zberné miesto, kde bude recyklovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u spoločnosti Sewa pod číslom EZ SK - 7

8 Dear customer, thank you for purchase of our product. To achieve the utmost in enjoyment and performance, please read this manual carefully before attempting to operate the unit in order to became familiar with its features, and assure you years of faithful, trouble free performance and listening pleasure. Descriptions 1. Display 2. FM antenna 3. Up/hour 4. Down/min 5. Power indicator 6. Power 7. Alm set/band 8. Light button 9. Alm mode +5 button 10. Memo/ti me set Button Button Button Button Button 16. Dc jack 17. Earphone jack 18. Volume knob 19. Speaker Ac operation plug the supplier ac power cord into the power socket on the left of the unit. Connect the power cord to the ac household main outlet and switch on the main supply. Make sure the voltage is compatible. Always remember to disconnect the power cord from the mains supply before disconnecting the lead from the unit. Disconnect the power cord from the mains when not in use. The ac mains plug shall remain readily operable. Dc operation You need two 1.5V size AA batteries. Insert the batteries and ensure to follow the correct polarity +/- symbols as indication on the inside of the battery compartment. Light operation Press light button once to turn on the display blue back light, and the light will turn off automatically after 8 seconds. Time setting 1. In standby mode, press memo/time set button enters into normal time setting, the clock display starts blinking. 2. Then press up/hour button or down/min button to adjust the correct hour and minute. 3. Press the memo/time set again to store the correct time. SK - 8

9 SK Wake to buzzer 1. In normal time display, press alm set/band button, the clock display starts blinking. 2. Then press up/hour button or down/min button to adjust the alarm hour and minute. 3. Then press alm mode +5 button you may select two different ways to wake up: by buzzer or by radio. When LCD displays alarm icon that you may wake up by buzzer. 4. When reach the preset time, the buzzer will on, press any button to turn off the buzzer. 5. The buzzer is still Wake to radio 1. In normal time display, press alm set/band button, the clock display starts blinking. 2. When the clock display is blinking, press up/hour button or down/min button to adjust the alarm hour and minute. 3. Then press alm mode +5 button you may select two different ways to wake up: By buzzer or by radio. When lcd displays radio icon that you may wake up by radio. 4. When reach the preset time, the radio will on, preset power button to turn off the radio. Shut the alarm off In alarm buzzer mode, press alm set/band button once the alarm time and alarm icon is blinking, then press this button again to cancel the buzzer mode. In alarm radio mode, press power button to stop the alarm once, then press alm set/band button twice to cancel this mode. Radio operation In normal time display, press power button to switch on the radio. Press alm set/band button to select the desired band, and press up/hour or down/min to adjust the desired frequency, turn the volume knob to the desired level. Keep pressing up/hour button or down/min button for few secons, then release, it will switch to search the frequency automatically mode. In the automatic searching process, press up/hour or down/min to stop searching mode to switch off the radio press power button again. Phone jack The unit can be connected with an earphone plug. Please match the correct earphone plug to the phone jack. When connecting a headphone to the phone jack, the speaker output is automatically disconnected. Radio station memory presets This unit can store up to 10am and 10fm presets. 1. With the radio on, press alm set/band button to select the desired band. 2. Press up/hour or down/min to select the desired frequency, then press memo/time set button the m is appear on the lcd, press 1 button and then press memo/time set button that the frequency is stored in the 1 button. 3. Repeat the second step to memory the 1 to 5 station. 4. When you want to memory the 6 th station: press up/hour or down/min to select the desired frequency, then press memo/time set button the M is appear on the lcd, press alm/mode +5 button and 1 button the number 6 is appear on the lcd, after that press memo/time set to store the frequency. 5. Repeat the fourth steps to memory the 6 to 10 station. 6. With the radio on, press 1 to 5 button to receive the memory station of 1 to 5, press alm/ mode +5 and 1 or 2 or 3 or 4 or 5 button to receive the memory stations of 6 to 10 SK - 9

10 Note The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus. NOTES: We reserve the right to make technical changes without notice in the interest of improvement. WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don t use it or before a revision. There aren t any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention. Disposal of used electrical & electronic equipment The meaning of the symbol on the product, its accesory or packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Please, dispose of this equipment at your applicable collection point for the recycling of electrical & electronic equipments waste. In the European Union and Other European countries which there are separate collection systems for used electrical and electronic product. By ensuring the correct disposal of this product, you will help prevent potentially hazardous to the environment and to human health, which could otherwise be caused by unsuitable waste handling of this product. The recycling of materials will help conserve natural resources. Please do not therefore dispose of your old electrical and electronic equipment with your household waste. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local city office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product. HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. is registered by Asekol s.r.o. under number AK HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. is registered by Sewa under number EZ SK - 10

11

12 Seoul, Korea

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player

MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player Blahopřejeme vám k zakoupení našeho nového MP3 přehrávače. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně

More information

DIGITAL ALARM CLOCK RADIO

DIGITAL ALARM CLOCK RADIO DIGITAL ALARM CLOCK RADIO INSTRUCTION MANUAL For information and support, www.lenco.eu CR3302 LENCO ENG FM ONLY IM 98 x1 1 11/5/2009 9:14:35 CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN WARNINGS ATTENTION

More information

Important Safety Instructions

Important Safety Instructions PR-D7 GB Revision 1 Important Safety Instructions 1. Read these instructions. 2. Keep these instructions. 3. Heed all warnings. 4. Follow all instructions. 5. Do not use this apparatus near water. 6. Clean

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS U3 GB Version 1 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS 1. Read these instructions. 2. Keep these instructions. 3. Heed all warnings. 4. Follow all instructions. 5. Do not use this apparatus near water. 6. Clean

More information

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36 English... 2 Česky... 19 Slovensky... 36 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite:

More information

Alarm Clock Radio Thanks for buying a TEAC. Read this manual carefully to get the best performance from this unit.

Alarm Clock Radio Thanks for buying a TEAC. Read this manual carefully to get the best performance from this unit. Alarm Clock Radio Thanks for buying a TEAC. Read this manual carefully to get the best performance from this unit. IMPORTANT SAFETY Safety Considerations The apparatus shall not be exposed to dripping

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL IC 202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Indukční vařič jednoplotnový Indukčný varič jednoplatničkový Induction cooker single range CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

Wireless Audio with Dock

Wireless Audio with Dock DA-E550 Wireless Audio with Dock (Bezdrôtový audio systém s dokom) návod na použitie predstavte si možnosti Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung. Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje

More information

INSTRUCTION MANUAL RM-5750. AM/FM Digital Alarm Clock Radio

INSTRUCTION MANUAL RM-5750. AM/FM Digital Alarm Clock Radio INSTRUCTION MANUAL RM-5750 AM/FM Digital Alarm Clock Radio Fig. 1 CAUTION: THE APPARATUS SHALL NOT BE EX- POSED TO DRIPPING OR SPLASHING. NO OBJECTS FILLED WITH LIQUIDS, SUCH AS VASES, SHALL BE PLACED

More information

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW přehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW prehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW player ATV/DVB-T tuner NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Obsah návodu ÚVOD

More information

PR-D9W. GB Version 1

PR-D9W. GB Version 1 PR-D9W Version 1 Table of contents Important safety instructions... 2-3 Introduction... 4 Controls... 5-8 Using your weather alert radio for the first time... 9 Operating your radio Search tuning AM/FM...

More information

User Manual of WT 493

User Manual of WT 493 User Manual of WT 493 Introduction Congratulations on your purchase of this smart unit. This unit can be used as a radio to catch the latest news and enjoy the beautiful music; it can also be used as an

More information

User Guide. CR-111IP Clock radio with dock for ipod

User Guide. CR-111IP Clock radio with dock for ipod User Guide CR-111IP Clock radio with dock for ipod IMPORTANT SAFETY INFORMATION CAUTION! RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) This symbol

More information

THE NEW GENERATION IN TECHNOLOGY. NI-3103A Alarm Clock w/fm Radio ipod & iphone Docking. Operating Instructions

THE NEW GENERATION IN TECHNOLOGY. NI-3103A Alarm Clock w/fm Radio ipod & iphone Docking. Operating Instructions THE NEW GENERATION IN TECHNOLOGY NI-3103A Alarm Clock w/fm Radio ipod & iphone Docking Operating Instructions Table of Contents Important Safeguards... 3 Parts... 6 Controls... 6 To Set Up... 7 ipod/iphone

More information

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-294-472-11(1) (CZ-SK) FM Stereo FM/AM Receiver Návod k obsluze Návod na použitie CZ SK STR-DH130 VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj

More information

DAB & FM RADIO Installation Manual

DAB & FM RADIO Installation Manual Size: 105x145mm 105g copper paper DAB & FM RADIO Installation Manual Model: 10798 10799 10800 10801 Thank you for purchasing this AGK DAB/FM radio. Please read the instructions and warnings carefully before

More information

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09 d Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com g See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines f La déclaration

More information

PORTABLE ALARM CLOCK. Dual Alarm. FM Radio. Wake-up Sounds. USB Phone Charger G-1CR

PORTABLE ALARM CLOCK. Dual Alarm. FM Radio. Wake-up Sounds. USB Phone Charger G-1CR G-BUZZ PORTABLE ALARM CLOCK Dual Alarm FM Radio Wake-up Sounds USB Phone Charger G-1CR Welcome Alarm clocks can be boring. Get ready to shake things up with your new G-BUZZ. Slap the snooze for more ZZZ

More information

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

More information

Single Day Alarm Clock with. Bluetooth and USB Play-through

Single Day Alarm Clock with. Bluetooth and USB Play-through Single Day Alarm Clock with Bluetooth and USB Play-through MODEL : BSC 200 READ THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING THE APPLIANCE. SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE. TABLE OF CONTENTS IMPORTANT

More information

Digital Radio/DAB+/FM RDS digital clock radio with dual alarm Operating instruction

Digital Radio/DAB+/FM RDS digital clock radio with dual alarm Operating instruction 381SE1D-A Digital Radio/DAB+/FM RDS digital clock radio with dual alarm Operating instruction GB Contents Controls... 2-3 Using the clock radio for the first time... 4 Operating your clock radio... 5 Selecting

More information

CR9971 2 Band Auto Set Dual Alarm Clock Radio ROBERTS. Sound for Generations. Please read this manual before use

CR9971 2 Band Auto Set Dual Alarm Clock Radio ROBERTS. Sound for Generations. Please read this manual before use ROBERTS Sound for Generations CR9971 2 Band Auto Set Dual Alarm Clock Radio Please read this manual before use Contents Contents... 1 Controls...2-5 Switching on... 6 Setting the time manually... 6 Setting

More information

ATS-505. GB Version 1

ATS-505. GB Version 1 ATS-505 GB Version 1 Control Locations Power/Sleep Power On/off/Alarm off/sleep function Display Switch between radio frequency and time while radio is power on Mode Mode set up (please see below mode

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

Albrecht DR314. DAB/DAB+/FM Radio 1.) User Manual

Albrecht DR314. DAB/DAB+/FM Radio 1.) User Manual Albrecht DR314 DAB/DAB+/FM Radio 1.) User Manual -1- Important Safety Notes TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT USE THIS PLUG WITH AN EXTENSION CORD, RECEPTACLE OR OTHER OUTLET UNLESS THE BLADES CAN

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL HC 313 Cute Hair Seoul, Korea NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Horkovdušná kulma/ Teplovzdušná kulma Hot-air curling irons Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

More information

RCR-22 AM/MW 2 bands Digital Clock Radio instruction manual

RCR-22 AM/MW 2 bands Digital Clock Radio instruction manual RCR-22 AM/MW 2 bands Digital Clock Radio instruction manual Important safety instructions 1. Read and understand all safety and operating instructions before the radio is operated. 2. Retain instruction:

More information

Referenčné série 311a, 611a, 1211a, 7521a, 7541a, 5761a Návod na obsluhu

Referenčné série 311a, 611a, 1211a, 7521a, 7541a, 5761a Návod na obsluhu Ďakujeme za zakúpenie referenčného zosilňovača. Aby sme mohli lepšie vyriešiť záručný servis pre váš nový zosilňovač, ponechajte si originálny doklad o zakúpení a prečítajte si dodávaný záručný list. Referenčné

More information

HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL

HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL Zařízení na přípravu hot-dogů (párků v rohlíku) Zariadenie na prípravu hot-dogov (párkov v rožku) Hot Dog maker CZ Vážený zákazníku, před zapojením

More information

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50176231 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM OBSAH Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní

More information

DAB Radio. Instruction Manual L55DAB10

DAB Radio. Instruction Manual L55DAB10 DAB Radio Instruction Manual L55DAB10 L55DAB10_IB_110810_Zell.indd 1 L55DAB10_IB_110810_Zell.indd 2 Contents Unpacking...5 Product Overview...6 Top View... 6 Rear View... 6 Power Source...7 Battery Power...

More information

IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL. IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS

IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL. IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS SCAN DISP 9 2 3 6 4 6 7 5 25 Car Stereo CD/CDR/CDRW/MP3/WMA Player with PLL MW/FM Stereo Radio Radio Data System with PTY IPS 620SD CD/MP3/WMA

More information

Controls (front) 1. Loudspeaker 2. Light button 3. Band button 4. Auto tune button 5. Alarm button 6. LCD display

Controls (front) 1. Loudspeaker 2. Light button 3. Band button 4. Auto tune button 5. Alarm button 6. LCD display GB Contents Controls... 2-4 Mains operation... 5 Operating your radio... 6 Selecting a station DAB... 7 Display modes DAB... 8 Finding new stations - DAB... 9 Secondary services DAB... 9 Manual tuning

More information

INSTRUCTION MANUAL CD/MP3 PLAYER WITH FM RADIO AND USB READER

INSTRUCTION MANUAL CD/MP3 PLAYER WITH FM RADIO AND USB READER English INSTRUCTION MANUAL CD/MP3 PLAYER WITH FM RADIO AND USB READER Please read and follow these instructions before using your unit. OVERVIEW OF THE PLAYER 1 2 3 10 8 4 5 6 9 7 11 12 13 14 15 16 17

More information

Controls. LCD Display. Tuning Up Time Set and Station Scan

Controls. LCD Display. Tuning Up Time Set and Station Scan PR-D8 GB Revision 3 1 1 2 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 25 26 27 29 31 33 35 36 37 38 Controls Stereo Built-in Microphone (Left Channel) LCD Display Stereo Built-in Microphone (Right channel) Power/Auto

More information

WSC senzor NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. Senzor k meteostanicím / Senzor pre metostanice/ Sensor for weather stations

WSC senzor NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. Senzor k meteostanicím / Senzor pre metostanice/ Sensor for weather stations WSC senzor NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Senzor k meteostanicím / Senzor pre metostanice/ Sensor for weather stations Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete

More information

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome AS111. User manual

Register your product and get support at. www.philips.com/welcome AS111. User manual Register your product and get support at www.philips.com/welcome AS111 User manual Contents 1 Important 4 Safety 4 English 2 Your docking speaker for AndroidTM 5 Introduction 5 What's in the box 5 Overview

More information

Model SBB500SS-v3. Sonic Boom Alarm Clock & Bed Shaker OPERATION INSTRUCTIONS

Model SBB500SS-v3. Sonic Boom Alarm Clock & Bed Shaker OPERATION INSTRUCTIONS Model SBB500SS-v3 Sonic Boom Alarm Clock & Bed Shaker OPERATION INSTRUCTIONS IMPORTANT Please read these instructions carefully before use and retain for future reference. See operating instructions on

More information

H203D 中文 GB Version 1

H203D 中文 GB Version 1 H203D 中 GB文 Version 1 Contents Installing batteries... 4 Using the AC adapter (not supplied)... 5 Setting the clock... 6-7 Updating your radio - DAB... 8 Selecting a station - DAB... 9 Secondary services

More information

AM/FM ALARM CLOCK RADIO

AM/FM ALARM CLOCK RADIO AM/FM ALARM CLOCK RADIO Instruction Manual JL-206 Please read this manual carefully before operating and save it for future reference. Have a question? Please visit http:// INTRODUCTION Thank you for purchasing

More information

DR 70 Portable Digital DAB+ and FM Radio Receiver User Manual English Please read carefully before using this product

DR 70 Portable Digital DAB+ and FM Radio Receiver User Manual English Please read carefully before using this product DR 70 Portable Digital DAB+ and FM Radio Receiver User Manual Please read carefully before using this product 15 1 Table of Contents 1 Table of Contents... 16 2 Safety Instructions:... 17 3 Specification:...

More information

Radio BMR100 INSTRUCTION MANUAL. ENGLISH (Original instructions)

Radio BMR100 INSTRUCTION MANUAL. ENGLISH (Original instructions) ENGLISH (Original instructions) INSTRUCTION MANUAL Radio BMR00 WARNING: For your personal safety, READ and UNDERSTAND before using. SAVE THESE INSTRUCTIONS FOR FUTURE REFERENCE. Symbols The following show

More information

Home Music System INSTRUCTION MANUAL HMD3817DT

Home Music System INSTRUCTION MANUAL HMD3817DT Home Music System INSTRUCTION MANUAL HMD3817DT Warnings and Precautions TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE. This symbol, located on back or bottom of the unit,

More information

Sonic Boom Travel & Bed side Alarm Clock with Bed Shaker Model SB200ss-v3

Sonic Boom Travel & Bed side Alarm Clock with Bed Shaker Model SB200ss-v3 Sonic Boom Travel & Bed side Alarm Clock with Bed Shaker Model SB200ss-v3 IMPORTANT Please read these instructions carefully before use and retain for future reference. See operating instructions on back.

More information

PEBBLE USER MANUAL. MODEL: GMR1888DAB DAB Digital & FM Radio. Hyper-link ALL text to corresponding sections

PEBBLE USER MANUAL. MODEL: GMR1888DAB DAB Digital & FM Radio. Hyper-link ALL text to corresponding sections PEBBLE Hyper-link ALL text to corresponding sections MODEL: GMR1888DAB DAB Digital & FM Radio USER MANUAL 1 2 Welcome Your DAB Digital&FM Radio 2.1 In The box 2.2 Front View 2.3 Top View 2.4 Rear View

More information

DAB+ / FM Tuner Model: TU-201

DAB+ / FM Tuner Model: TU-201 DAB+ / FM Tuner Model: TU-201 Instruction Manual www.pulse-audio.co.uk 1 Safety Information The lightning bolt within a triangle is intended to alert the user to the presence of dangerous voltage levels

More information

Alarm Clock USER GUIDE

Alarm Clock USER GUIDE Alarm Clock USER GUIDE Jazwares, Inc. 2012 CONTENTS Please read the instructions along with the Alarm Clock carefully before you use it, so that you can operate it conveniently. WELCOME & Warnings Page

More information

Hi, let s get started. Sound Rise Wireless Speaker & Alarm Clock

Hi, let s get started. Sound Rise Wireless Speaker & Alarm Clock Hi, let s get started. Sound Rise Wireless Speaker & Alarm Clock Welcome to your new Sound Rise! We created Sound Rise for music lovers like you. Start the day with your favorite tunes, rock out while

More information

LG-E510 P/N : MFL00000000 (1.0)

LG-E510 P/N : MFL00000000 (1.0) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázky

More information

RCR-10. GB Revision 2

RCR-10. GB Revision 2 RCR-10 Revision 2 Made for ipod means that an electronic accessory has been designed to connect specifically to ipod respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards.

More information

WR-2 Instruction manual

WR-2 Instruction manual WR-2 Instruction manual Important Safety Instructions 1. Read these instructions. 2. Keep these instructions. 3. Heed all warnings. 4. Follow all instructions. 5. Do not use this apparatus near water.

More information

OFFICEJET 7500A. Stručná příručka Úvodná príručka E910

OFFICEJET 7500A. Stručná příručka Úvodná príručka E910 OFFICEJET 7500A Stručná příručka Úvodná príručka E910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation without prior

More information

Prescott. CD Alarm Clock Radio INSTRUCTION MANUAL

Prescott. CD Alarm Clock Radio INSTRUCTION MANUAL 1215205 Prescott CD Alarm Clock Radio INSTRUCTION MANUAL Important Safety Instructions CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle

More information

When you switch off your system, or mute the sound, the red indicator light appears immediately, indicating that the subwoofer is not in use.

When you switch off your system, or mute the sound, the red indicator light appears immediately, indicating that the subwoofer is not in use. BeoLab 11 Guide WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not expose this equip ment to dripping or splashing and ensure that no objects

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL CHO 162SS Elektrický sekáček potravin NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Elektrický sekáčik potravín Electric chopper CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před

More information

Uživatelská příručka Návod na používanie LG-P690

Uživatelská příručka Návod na používanie LG-P690 ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

DX-395. FM/AM/SW1/SW2 PLL Synthesized Receiver OWNER S MANUAL. Cat. No. 20-225. Please read before using this equipment.

DX-395. FM/AM/SW1/SW2 PLL Synthesized Receiver OWNER S MANUAL. Cat. No. 20-225. Please read before using this equipment. 20-225.fm Page 1 Wednesday, August 4, 1999 10:07 AM Cat. No. 20-225 OWNER S MANUAL Please read before using this equipment. DX-395 FM/AM/SW1/SW2 PLL Synthesized Receiver 20-225.fm Page 2 Wednesday, August

More information

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu RIO DERMA ROLLER Návod na obsluhu Upozornenia Rio Derma Roller sa MUSÍ pred a po každom použití sterilizovať. Rio Derma Roller používajte jemne na povrchu kože a NESMIE spôsobiť krvácanie. NEPOUŽÍVAJTE

More information

Daily use. Never use alcohol or other solvents to clean any part of the loudspeakers!

Daily use. Never use alcohol or other solvents to clean any part of the loudspeakers! BeoLab 6002 Guide WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this appliance to rain or moisture. Do not expose this equip ment to dripping or splashing and ensure that no objects

More information

User Guide. DCR1401B/G Crescendo DAB alarm clock radio

User Guide. DCR1401B/G Crescendo DAB alarm clock radio User Guide DCR1401B/G Crescendo DAB alarm clock radio IMPORTANT SAFETY INFORMATION CAUTION! RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE COVER (OR BACK) This symbol

More information

Bluetooth Car Radio CZ/SK KH 2377. Autorádio s bluetooth Návod k obsluze. Autorádio s funkciou Bluetooth Návod na obsluhu

Bluetooth Car Radio CZ/SK KH 2377. Autorádio s bluetooth Návod k obsluze. Autorádio s funkciou Bluetooth Návod na obsluhu CZ/SK Bluetooth Car Radio Autorádio s bluetooth Návod k obsluze Autorádio s funkciou Bluetooth Návod na obsluhu KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH2377-07/10-V4

More information

DAB 50 DAB/FM Tuner. User Manual. Order code: CRAM21. DAB 50

DAB 50 DAB/FM Tuner. User Manual. Order code: CRAM21.  DAB 50 DAB/FM Tuner User Manual Order code: CRAM21 Safety advice WARNING FOR YOUR OWN SAFETY, PLEASE READ THIS USER MANUAL CAREFULLY BEFORE YOUR INITIAL START-UP! Before your initial start-up, please make sure

More information

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem 4-287-953-11(1) Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem α Návod k obsluze bajonet A Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi α Návod na použitie A-mount SLT-A65/SLT-A65V 2011 Sony Corporation

More information

Installation manual Wireless Keypad

Installation manual Wireless Keypad Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before

More information

OFFICEJET PRO 8500A. Stručná příručka Úvodná príručka A910

OFFICEJET PRO 8500A. Stručná příručka Úvodná príručka A910 OFFICEJET PRO 8500A Stručná příručka Úvodná príručka A910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation without

More information

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 ODVLHČOVAČ SK MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 OPIS PRÍSTROJA 86 ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL 87 MANUÁLNY OVLÁDACÍ PANEL 89 UMIESTNENIE A UVEDENIE DO PREVÁDZKY 90 VYPRÁZDŇOVANIE VODY 91

More information

Barevná televize Farebný televízor Color Television

Barevná televize Farebný televízor Color Television Barevná televize Farebný televízor Color Television SLT-3214DVBT Návod k obsluze Návod na oblsuhu Operating Instructions OBSAH 1 Důležité informace...1 1.1-Čištění displeje a krytu...1 1.2-Likvidace televize

More information

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS Digital Clock Radio with large display. Please read this manual before use

ROBERTS. Enjoy Listening. DAB / FM RDS Digital Clock Radio with large display. Please read this manual before use ROBERTS Enjoy Listening DAB / FM RDS Digital Clock Radio with large display Please read this manual before use Contents Controls... -3 Using the clock radio for the fi rst time...4 Operating your clock

More information

CR9986 ROBERTS. Dual Alarm CD Clock Radio. Sound for Generations. Please read this manual before use

CR9986 ROBERTS. Dual Alarm CD Clock Radio. Sound for Generations. Please read this manual before use ROBERTS Sound for Generations CR9986 Dual Alarm CD Clock Radio Please read this manual before use Contents Contents... Controls... - Switching on and setting the time... 4 Listening to the radio... 5 Compact

More information

Sonic Boom Alarm Clock & Bed Shaker. Model SBJ525SS-v3 OPERATION INSTRUCTIONS

Sonic Boom Alarm Clock & Bed Shaker. Model SBJ525SS-v3 OPERATION INSTRUCTIONS Sonic Boom Alarm Clock & Bed Shaker Model SBJ525SS-v3 OPERATION INSTRUCTIONS MPORTANT Please read these instructions carefully before use and retain for future reference. See operating instructions on

More information

Retro DAB Operation Guide

Retro DAB Operation Guide Retro DAB Operation Guide Where to put your radio It is important that you consider carefully in advance where your radio will be situated and make sure that it is: * On a flat and stable surface * Within

More information

User Guide. MT-91 / MT-90 / MT-92 Interlinking Transmitter Module MT-90/MT-92 MT-91

User Guide. MT-91 / MT-90 / MT-92 Interlinking Transmitter Module MT-90/MT-92 MT-91 User Guide MT-9 / MT-90 / MT-9 MT-90/MT-9 All rights reserved. MN 04/08 Do not copy or forward without prior approvals MIPRO. Specifications and design subject to change without notice. CE5 0 4 A MT-9

More information

User Guide ACT-32T Bodypack Transmitters

User Guide ACT-32T Bodypack Transmitters User Guide ACT-T s All rights reserved. Do not copy or forward without prior approvals MIPRO. Specifications and design subject to change without notice. MN 0/0 CE5 A IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS WARNING.

More information

WARRANTY REGISTRATION

WARRANTY REGISTRATION WARRANTY REGISTRATION Please read this warranty card. Keep your purchase receipt to enable you to proceed quickly in the event of a Warranty Service. Warranty Terms & Conditions 1. TEAC warrants to the

More information

REVIVE DAB/FM ALARM CLOCK RADIO

REVIVE DAB/FM ALARM CLOCK RADIO kitsound.co.uk REVIVE DAB/FM ALARM CLOCK RADIO USER MANUAL JB. 3208 / Made in China. KitSound 2014. Christchurch, Dorset. BH23 4FL We are craftspeople. We are musicians. We are KitSound And we all commit

More information

STANDBY SCAN PRESET ALARM ENTER SNOOZE MODE INFO/MENU. User Guide. DR1402 DAB Radio

STANDBY SCAN PRESET ALARM ENTER SNOOZE MODE INFO/MENU. User Guide. DR1402 DAB Radio STANDBY SCAN PRESET MODE INFO/MENU ALARM ENTER SNOOZE User Guide DR1402 DAB Radio IMPORTANT SAFETY INFORMATION CAUTION! RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT REMOVE

More information

QUICK START GUIDE LG-K420n

QUICK START GUIDE LG-K420n Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

MMC-96i. GB Version 1

MMC-96i. GB Version 1 MMC-96i GB Version 1 ipod is a trademark of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. Made for ipod means that an electrical accessory has been designed to connect specifically to ipod and

More information

Uživatelská příručka GT540 Tento průvodce Vám pomůže začít používat Vaš telefon.

Uživatelská příručka GT540 Tento průvodce Vám pomůže začít používat Vaš telefon. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Withings Body Quick Installation Guide Průvodce rychlou instalací Sprievodca rýchlou inštaláciou Gyors telepítési útmutató NEED HELP POTŘEBUJETE POMOCI? POTREBUJETE POMOC? SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? http://support.withings.com/body

More information

LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU

LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy.

More information

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR 40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR LED TV NÁVOD K OBSLUZE LED TV NÁVOD NA OBSLUHU LED TVs INSTRUCTION MANUAL CZ SK GB Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny,

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

Control Location. Replacing Battery

Control Location. Replacing Battery Functions - Normal Time with PM Indicator - 12/24 hour selectable - Dual Alarm, Snooze, Sleep Timer Green LED Backlight display - Month and Date Display - Thermometer (32oF - 122-F) - AM/FM Radio Receiver

More information

AM/FM Stereo Portable Radio (120-0732) Features Faxback Doc. # 19744

AM/FM Stereo Portable Radio (120-0732) Features Faxback Doc. # 19744 (120-0732) Features Faxback Doc. # 19744 The Radio Shack AM/FM Stereo Portable Radio is a mini-stereo system that is perfect for your active lifestyle. The easy to use controls make it simple to select

More information

Retro Radio. Operation Guide. Operation Guide. Guía de funcionamiento Guia de Operação. Guide d utilisation Betriebsanleitung.

Retro Radio. Operation Guide. Operation Guide. Guía de funcionamiento Guia de Operação. Guide d utilisation Betriebsanleitung. Retro Radio Operation Guide Guida Operativa Operation Guide Guide d utilisation Betriebsanleitung Guía de funcionamiento Guia de Operação GB View Quest Retro DAB+ Operation Guide 2 View Quest Retro DAB+

More information

DAR-101. GB Version 1

DAR-101. GB Version 1 DAR-101 Version 1 Table of contents Important security notice... 2-3 Introduction... 4 Controls and connections... 5-9 Battery operation... 10 Using the AC adaptor / Charging the batteries... 11 Setting

More information

CMP30. User Manual. www.audac.eu

CMP30. User Manual. www.audac.eu CMP30 User Manual www.audac.eu 2 Index Introduction 4 Precautions 5 Safety requirements 5 Caution servicing 5 EC Declaration of Conformity 5 Waste of Electrical and Electronic Equipment (WEEE) 6 Caution

More information

AM/FM PLL Clock/Table Radio

AM/FM PLL Clock/Table Radio 12-1632.fm Page 1 Wednesday, May 10, 2000 10:57 AM Cat. No. 12-1632 OWNER S MANUAL Please read before using this equipment. AM/FM PLL Clock/Table Radio 12-1632.fm Page 2 Wednesday, May 10, 2000 10:57 AM

More information

CD/MP3 PLAYER WITH TURNTABLE, STEREO RADIO, CASSETTE TAPE AND USB/SD ENCODING HIF-9088TUMP. Instruction manual

CD/MP3 PLAYER WITH TURNTABLE, STEREO RADIO, CASSETTE TAPE AND USB/SD ENCODING HIF-9088TUMP. Instruction manual R 3 4 AUDIO VIDEO R CD/MP3 PLAYER WITH TURNTABLE, STEREO RADIO, CASSETTE TAPE AND USB/SD ENCODING HIF-9088TUMP Instruction manual AUDIO VIDEO is a registered Trademark of Roadstar S.A. - Switzerland All

More information

AM/FM VHF TV Pocket Radio (120-0617) Features Faxback Doc. # 18055

AM/FM VHF TV Pocket Radio (120-0617) Features Faxback Doc. # 18055 (120-0617) Features Faxback Doc. # 18055 Your Radio Shack AM/FM VHF TV Pocket Radio gives you high-quality sound and is designed for your active lifestyle. You can listen to music, sports, news, or TV

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

AOK-5018B. www.emos.cz

AOK-5018B. www.emos.cz GB CZ SK PL HU SI HR DE UA RO AOK-5018B WIRELESS METEOROLOGICAL STATION BEZDRÁTOVÁ METEOSTANICE BEZDRÔTOVÁ METEOSTANICA BEZPRZEWODOWA STACJA METEOROLOGICZNA VEZETÉK NÉLKÜLI METEOROLÓGIAI ÁLLOMÁS BREZŽIČNA

More information