MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR"

Transcription

1 MODULE CN R/S MODULE CN BUS MGICR MODUL CN R/S MODUL CN BUS MGICR Mul CN BUS prevníka Pporované funkcie tabuľka vozidiel CN BUS converter mule Table of function supported vehicles Mul CN BUS převníku Pporované funkce tabulka vozidel SK EN CZ

2 SK 1. Pripojte viče:kostr, +12V, nakódujte kód vozidla, pripojte a. 2. Pri niektorých značkách vozidiel je funkcia Odomknutie dverí viča pmienená zmenou hnót v servisnom menu vozidla 3. Pre ovládanie výstražných svetiel tlačidlom, musí byť výv 8/10 pripojený na výv alarmu ovládajúci svetlá, a výv 9/10 musí byť pripojený na tlačidlo výstražných svetiel (v tom prípade nezapájajte výv ovládania svetiel cez CN 8/12) 4. Pri vozidlách VW, UDI, Ska a Seat, môže zasielanie CN príkazov spôsobiť predĺženie doby,,úsporného,, režimu riadiacich jednotiek na viac ako 45 minút. 5. Vývy 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 sú funkčné len pri zapnutom zapaľovaní. 6. k nie je v kolónke vývu napísaná funkcia - nezapájajte výv, funkcia nie je aktívna. 7. k je v kolónke vývu 10/10 (1-vičový CN) popis, nepripájajte výv Kon.1 /2 "". k sú používané funkcie vývov 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/12 10/10 musí byť pripojený na výv 1/10 (vič ) * - je potrebné použiť servisný/diagnostický mul pre vozidlo ** - pri týchto vozidlách nie su informácie o funkciách diaľkového ovládača (vývy 6/10, 7/10, 4/4 sú nefunkčné). - na tomto výstupe sa objaví kostra, ak sú dvere otvorené po uzamknutý originálnym ovládačom vozidla (simuluje fabrický autoalarm) ++ - na tomto výstupe sa objaví kostra, ak fabrický autoalarm je aktivovaný dvermi, senzorom alebo iným senzorom. Prehľad funkcií vo vozidle zasielaných signálmi cez CN zbernicu: Vývy 10/12, 11/12, 12/12 ak je popis vývu s príponou potom funkcia zároveň aktivuje/deaktivuje aj fabrický alarm. Vývy 10/12, 11/12, 12/12 ak je popis vývu bez prípony potom funkcia neaktivuje/nedeaktivuje fabrický alarm. CZ 1. Připojte viče:kostr, +12V, nakódujte kód vozidla, připojte a. 2. U některých značek vozidel je funkce pmíněná změnou hnot v servisním menu vozidla 3. Pro ovládání výstražných světel tlačítkem, musí být výv 8/10 připojený na výv alarmu ovládající světla a výv 9/10 musí být připojený na tlačítko výstražných světel (v tom případě nezapojujte výv ovládání světel přes CN 8/12) 4. U vozidel VW, UDI, Ška a Seat může posílání CN příkazů způsobit prloužení doby,,úsporného,, režimu řídících jednotek na víc jak 45 minut. 5. Vývy 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 jsou funkční jen při zapnutém zapalování. 6. Když není v kolonce vývu napsaná funkce - nezapojujte výv, funkce není aktivní. 7. Když je v kolonce vývu 10/10 (1-vičový CN) popis, nepřipojujte výv Kon.1 /2 "". Když jsou používané funkce vývů 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12/12 10/10 musí být připojený na výv 1/10 (vič ) * - je potřebné použít servisní/diagnostický mul pro vozidlo ** - u těchto vozidel není informace o funkcích dálkového ovladače (vývy 6/10, 7/10, 4/4 jsou nefunkční). - na tomto výstupu se objeví kostra, když jsou dveře otevřené po uzamknutí originálním ovladačem vozidla (simuluje tovární autoalarm) ++ - na tomto výstupu se objeví kostra, když je tovární autoalarm aktivovaný dveřmi, senzorem nebo jiným senzorem. Přehled funkcí ve vozidle posílaných signály přes CN sběrnici: Vývy 10/12, 11/12, 12/12 když je popis vývu s příponou, potom funkce zároveň aktivuje/deaktivuje i tovární alarm. Vývy 10/12, 11/12, 12/12 když je popis vývu bez přípony, potom funkce neaktivuje/nedeaktivuje tovární alarm. EN 1. Connection of wires: GROUND, +12V, set the program number for the given vehicle, connect and. 2. In some cars operation of function depends on the programmed car settings (often programmed car settings can be changed in MENU of car settings) 3. For control of emergency lights through emergency lights switch, pin 8/10 must be connected to lights control way-out in the car alarm and pin 9/10 must be connected to emergency lights switch in the car (do not connect control way-in through sending signals in CN Blinker 8/12). 4. In cars VW, UDI, Ska and Seat, sending orders in the CN network may cause extension of the mule s sleeptime to 45 minutes. 5. Way-outs 1/12, 2/12, 3/12, 4/12 work only with ignition switched on. 6. If the given pin is white, do not connect this wire function has not been developed yet. 7. If pin 10/10 1-WIRE is with command, do not connect pin-u 2/10, and if command functions are to be used to send in CN 5,6,7,8,9,10,11,12/12, then pin 10/10 1-WIRE has to be connected to 1/10. * - use of service/diagnostic computer required. ** - in these cars in CN network there is no information about fabric remote controls (way-outs 6/10, 4/4 inactive). - on this way out appears minus, when doors are being opened after close the car by original remote control (simulates the fabric car alarm) ++ on this way out appears minus, when the fabric car alarm is activated door's, sensor or other sensors Description of control functions in car by sending the signals in CN network: Pins 10/12, 11/12, 12/12 when command is with suffix then function is with deactivation/activation of the fabric car alarm. Pins 10/12, 11/12, 12/12 when command is without suffix then function does not activate/deactivate the fabric car alarm.

3 CUR CUR MDX year programme Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock ll doors lock Odom. dverí viča CUR RDX year programme CUR RDX ++ Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na V Europskej verzii nemusí fungovať vstup 5/12, 8/12 Vo verzii s origin. alarmom vstup 8/12 bude ovládať svetlá a klaksón In European version ways-out may not work 5/12, 8/12 In version with fabric security 8/12 way-in will control lights and siren. V Evropské verzi nemusí fungovat vstup 5/12 a 8/12 Ve verzi s orig. alarmem vstup 8/12 bude ovládat světla a klakson Vičové dvere Motor v che Motor v chu year programme rmed state ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na CUR TL V Europskej verzii nemusí fungovať vstup 5/12, 8/12 Vo verzii s origin. alarmom vstup 8/12 bude ovládať svetlá a klaksón In European version ways-out may not work 5/12, 8/12 In version with fabric security 8/12 way-in will control lights and siren. V Evropské verzi nemusí fungovat vstup 5/12 a 8/12 Ve verzi s orig. alarmem vstup 8/12 bude ovládat světla a klakson Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock year programme CUR TSX V Europskej verzii nemusí fungovať vstup 5/12, 8/12 Vo verzii s origin. alarmom vstup 8/12 bude ovládať svetlá a klaksón In European version ways-out may not work 5/12, 8/12 In version with fabric security 8/12 way-in will control lights and siren. V Evropské verzi nemusí fungovat vstup 5/12 a 8/12 Ve verzi s orig. alarmem vstup 8/12 bude ovládat světla a klakson year programme Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock ++ Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock CUR TSX year programme Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na V Europskej verzii nemusí fungovať vstup 5/12, 8/12 Vo verzii s origin. alarmom vstup 8/12 bude ovládať svetlá a klaksón In European version ways-out may not work 5/12, 8/12 In version with fabric security 8/12 way-in will control lights and siren. V Evropské verzi nemusí fungovat vstup 5/12 a 8/12 Ve verzi s orig. alarmem vstup 8/12 bude ovládat světla a klakson Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock

4 LF ROMEO 147 ** year LF ROMEO programme LF ROMEO 159 year programme Pre správne fungovanie funkcie 11/12 je potrebné nastaviť v MENU auta 2 úrovňové omykanie CZ; funkcia 7/12 funguje ak je CZ zamknuté; funkcia 6/12 funguje ak je CZ omknuté. For correct operation of 11/12 function, 2-stage opening of the central locking must be set in the MENU of car settings. Func. 7/12 works only when the central lock is closed. Func. 6/12 works only when the central lock is opened. Pro správné fungování funkce 11/12 je potřebné nastavit v MENU auta 2-úrovňové emykání CZ funkce 7/12 funguje, když je CZ zamknuté; funkce 6/12 funguje, když je CZ emknuté LF ROMEO BRER year programme Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Kľuč ľ č v zapaľovaní Klíč č v zapalování Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock 11/12 = 10/12; funkcia 7/12 funguje ak je CZ zamknuté; funkcia 6/12 funguje ak je CZ omknuté. 11/12 = 10/12; Func. 7/12 works only when the central lock is closed; Func. 6/12 works only when the central lock is opened. 11/12 = 10/12; funkce 7/12 funguje, když je CZ zamknuté; funkce 6/12 funguje, když je CZ emknuté LF ROMEO GIULIETT year programme LF ROMEO GT ** year programme LF ROMEO MITO year programme Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Kľuč ľ č v zapaľovaní Klíč č v zapalování Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock

5 STON MRTIN VNTGE V8 STON year programme Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock

6 UDI UDI 1 (8X) s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 173 s i bez Keyless Systému UDI 3 / S3 (8P) year programme Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Kľuč ľ č v zapaľovaní Klíč č v zapalování Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock ++ Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock funkcia 9/12 funguje iba počas omknutom centrálnom zamykaní Function 9/12 works only with central locking opened. funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání emknuté UDI 3 (8P) s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 173 s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock funkcia 9/12 funguje iba počas omknutom centrálnom zamykaní Function 9/12 works only with central locking opened. funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání emknuté UDI 4 / S4 (8K) s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 158 s i bez Keyless Systému UDI 4 / S4 (8E) year programme UDI 4 / S4 (8E) year programme Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Kľuč ľ č v zapaľovaní Klíč č v zapalování Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock ++ Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock ++ Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock k sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 9/12 a 10/12 nefunguje When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work. Když je vozidlo zamknuté originál dálkovým vstupy 9/12 a 10/12 nefungují

7 UDI UDI 5 / S5 (8T) s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme s i bez Keyless Systému When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work. Když je vozidlo zamknuté originál dálkovým vstupy 9/12 a 10/12 nefungují UDI 6 (4G) s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme s i bez Keyless Systému When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work. Když je vozidlo zamknuté originál dálkovým vstupy 9/12 a 10/12 nefungují s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 131 s i bez Keyless Systému Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock ++ Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock k sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 9/12 a 10/12 nefunguje UDI 6 / S6 / RS6 (4F) Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Kľuč ľ č v zapaľovaní Klíč č v zapalování Vičové dvere rmed state ++ Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock k sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 9/12 a 10/12 nefunguje UDI 6 (4B)** s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 262 s i bez Keyless Systému s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 273 s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock UDI 7 (4G) Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock k sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 9/12 a 10/12 nefunguje When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work. Když je vozidlo zamknuté originál dálkovým vstupy 9/12 a 10/12 nefungují UDI 8 (4H) s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 273 s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Kľuč ľ č v zapaľovaní Klíč č v zapalování Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock k sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 9/12 a 10/12 nefunguje When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work. Když je vozidlo zamknuté originál dálkovým vstupy 9/12 a 10/12 nefungují

8 UDI s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 171 s i bez Keyless Systému UDI 8 / S8 (4E) s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 131 s i bez Keyless Systému UDI LLROD (4F) s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 158 s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Kľuč ľ č v zapaľovaní Klíč č v zapalování Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock ++ Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock ++ Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock UDI Q5 (8R) k sa zamkne auto origin. ovládačom tak vstup 9/12 a 10/12 nefunguje When the car is closed with fabric remote control, 9/12 & 10/12 way-in does not work. Když je vozidlo zamknuté originál dálkovým vstupy 9/12 a 10/12 nefungují s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 131 s i bez Keyless Systému UDI Q7 (4L) s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 111 s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock ++ Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock V Europskej verzii nemusí fungovať vstup 5/12 In European version way-out may not work 5/12 V Evropské verzi nemusí fungovat vstup 5/12 UDI R8 (42) funkcia 9/12 funguje iba počas omknutom centrálnom zamykaní Function 9/12 works only with central locking opened. funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání emknuté UDI TT (8J) s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 173 s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Kľuč ľ č v zapaľovaní Klíč č v zapalování Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock funkcia 9/12 funguje iba počas omknutom centrálnom zamykaní Function 9/12 works only with central locking opened. funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání emknuté

9 UDI UDI TT / TTS (8J) s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 111 s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock funkcia 9/12 funguje iba počas omknutom centrálnom zamykaní Function 9/12 works only with central locking opened. funkce 9/12 funguje jen pokud je centrální zamykání emknuté

10 BENTLEY CONTINENTL GT BENTLEY s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 211 s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock

11 BMW 1 (F20) BMW s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock BMW 1 (E81 / E82 / E87 / E88) s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 118 s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. BMW 3 (F30) Vičové dvere ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock Pre auta so systémom Keyless je potrebné nastaviť program 137 vstup 10/12 a 12/12 pracuje rovnako ako tlačidlo zamykania na vičových dverách for car with Keyless system, program 137 has to be set. inputs 10/12 and 12/12 works like driver's door lock Pro auta se systémem Keyless je potřebné nastavit program 137 vstup 10/12 a 12/12 pracuje stejně jako tlačítko zamykání na dveřích řidiče s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 275 s i bez Keyless Systému rmed state Motor v che Motor v chu Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock BMW 3 (E90 / E91 / E92 / E93) s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 118 s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere Pre auta so systémom Keyless je potrebné nastaviť program 137 vstup 10/12 a 12/12 pracuje rovnako ako tlačidlo zamykania na vičových dverách for car with Keyless system, program 137 has to be set. inputs 10/12 and 12/12 works like driver's door lock Pro auta se systémem Keyless je potřebné nastavit program 137 vstup 10/12 a 12/12 pracuje stejně jako tlačítko zamykání na dveřích řidiče s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme s i bez Keyless Systému BMW 5 (F10 / F11) rmed state Motor v che Motor v chu 275 ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock BMW 5 (F18) s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 275 s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock

12 BMW 5 (E60 / E61) BMW s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. BMW 6 (E63 / E64) Pre auta so systémom Keyless je potrebné nastaviť program 137 vstup 8/12 funguje v autách z originálnym alarmom for car with Keyless system, program 137 has to be set. inputs 10/12 and 12/12 works like driver's door lock Pro auta se systémem Keyless je potřebné nastavit program 137 vstup 10/12 a 12/12 pracuje stejně jako tlačítko zamykání na dveřích řidiče Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 118 s i bez Keyless Systému ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock ++ Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pre auta so systémom Keyless je potrebné nastaviť program 137 vstup 8/12 funguje v autách z originálnym alarmom for car with Keyless system, program 137 has to be set. inputs 10/12 and 12/12 works like driver's door lock Pro auta se systémem Keyless je potřebné nastavit program 137 vstup 10/12 a 12/12 pracuje stejně jako tlačítko zamykání na dveřích řidiče BMW 7 (E65 / E66) Vičové dvere ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock rmed state Motor v che Motor v chu bez Keyless Systemu year without Keyless System programme bez Keyless Systémem Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock vstup 10/12 a 12/12 pracuje rovnako ako tlačidlo zamykania na vičových dverách inputs 10/12 and 12/12 works like driver's door lock vstup 10/12 a 12/12 pracuje stejně jako tlačítko zamykání na dveřích řidiče BMW 7 (E65 / E66) Keyless z Keyless Systemom year with Keyless System programme 137 s Keyless Systémem Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock vstup 10/12 a 12/12 pracuje rovnako ako tlačidlo zamykania na vičových dverách inputs 10/12 and 12/12 works like driver's door lock vstup 10/12 a 12/12 pracuje stejně jako tlačítko zamykání na dveřích řidiče BMW 7 (F01/F02) s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 275 s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock BMW GT (F07) s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 275 s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock

13 BMW X3 (F25) BMW s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 275 s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock BMW X5 (E70) s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 118 s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. BMW X6 (E71) Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu Pre auta so systémom Keyless je potrebné nastaviť program 137 vstup 10/12 a 12/12 pracuje rovnako ako tlačidlo zamykania na vičových dverách for car with Keyless system, program 137 has to be set. inputs 10/12 and 12/12 works like driver's door lock Pro auta se systémem Keyless je potřebné nastavit program 137 vstup 10/12 a 12/12 pracuje stejně jako tlačítko zamykání na dveřích řidiče s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme s i bez Keyless Systému ll doors unlock 118 Odom. dverí viča ll doors lock Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. BMW Z4 (E89) Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock Pre auta so systémom Keyless je potrebné nastaviť program 137 vstup 10/12 a 12/12 pracuje rovnako ako tlačidlo zamykania na vičových dverách for car with Keyless system, program 137 has to be set. inputs 10/12 and 12/12 works like driver's door lock Pro auta se systémem Keyless je potřebné nastavit program 137 vstup 10/12 a 12/12 pracuje stejně jako tlačítko zamykání na dveřích řidiče s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 118 s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock Pre auta so systémom Keyless je potrebné nastaviť program 137. vstup 10/12 a 12/12 pracuje rovnako ako tlačidlo zamykania na vičových dverách for car with Keyless system, program 137 has to be set. inputs 10/12 and 12/12 works like driver's door lock Pro auta se systémem Keyless je potřebné nastavit program 137 vstup 10/12 a 12/12 pracuje stejně jako tlačítko zamykání na dveřích řidiče

14 CDILLC TS CDILLC s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 425 s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock CDILLC BLS year programme Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CN je potrebné jedenkrát zamknúť a omknúť vozidlo originálnym ovládačom for correct operating of CN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control. Pro správnou činnost CN mulu je potřebné jednou zamknout a emknout s OEM ovladačem. CDILLC CTS COUPE year programme Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Kľuč ľ č v zapaľovaní Klíč č v zapalování CDILLC CTS vstup 5/12 spustí/zhasne motor vstup 8/12 ovláda súčastne svetlá a klaksón input 5/12 control engine run and engine stakp. input 8/12 control lights and siren. vstup 5/12 spustí/zhasne motor vstup 8/12 ovládá současně světla a klakson Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock year programme vstup 5/12 spustí/zhasne motor Ho sense nalog turn signal input vstup 8/12 ovláda súčastne svetlá a klaksón input 5/12 control engine run and engine stakp. input 8/12 control lights and siren. vstup 5/12 spustí/zhasne motor vstup 8/12 ovládá současně světla a klakson CDILLC ESCLDE nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu year programme 198 ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock CDILLC SRX Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na Vičové dvere vstup 5/12 spustí/zhasne motor vstup 9/12 ovláda otvorenie okna v dverách kufra rmed state vstup 8/12 ovláda súčastne svetlá a klaksón vstup 7/12 ovláda omknutie/zamknutie dverí kufra input 5/12 control engine run and engine stakp. input 9/12 opens the window in trunk door input 8/12 control lights and siren. input 7/12 opens/close trunk door vstup 5/12 spustí/zhasne motor vstup 9/12 ovláda otvorenie okna v dverách kufra vstup 8/12 ovládá současně světla a klakson vstup 7/12 ovláda omknutie/zamknutie dverí kufra Motor v che Motor v chu year programme 198 ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock vstup 8/12 ovláda súčastne svetlá a klaksón vstup 7/12 ovláda omknutie/zamknutie dverí kufra input 8/12 control lights and siren. input 7/12 opens/close trunk door vstup 8/12 ovládá současně světla a klakson vstup 7/12 ovláda omknutie/zamknutie dverí kufra

15 CDILLC SRX CDILLC s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme s i bez Keyless Systému CDILLC STS s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 229 s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock CDILLC SRX s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 183 s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock

16 CHEVROLET VEO CHEVROLET s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 183 s i bez Keyless Systému CHEVROLET VEO** s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 243 s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock year programme Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock k je vozidlo bez originálneho alarmu tak je potrebné nastaviť program 215 if car is not equipped with fabric alarm system you need to set the 215 programme Když je vozidlo bez originálního alarmu, tak je potřebné nastavit program 215 CHEVROLET CPTIV CHEVROLET CPTIV year programme s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 183 s i bez Keyless Systému s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 243 s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock CHEVROLET COBLT Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock k je vozidlo bez originálneho alarmu tak je potrebné nastaviť program 215 if car is not equipped with fabric alarm system you need to set the 215 programme Když je vozidlo bez originálního alarmu, tak je potřebné nastavit program 215 CHEVROLET COBLT ** Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock

17 CHEVROLET CRUZE CHEVROLET s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 183 s i bez Keyless Systému s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 243 s i bez Keyless Systému CHEVROLET CRUZE Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock ++ Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock k je vozidlo bez originálneho alarmu tak je potrebné nastaviť program 215 if car is not equipped with fabric alarm system you need tak set the 215 programme Když je vozidlo bez originálního alarmu, tak je potřebné nastavit program 215 s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 183 s i bez Keyless Systému CHEVROLET MLIBU Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock k je vozidlo bez originálneho alarmu tak je potrebné nastaviť program 215 if car is not equipped with fabric alarm system you need to set the 215 programme Když je vozidlo bez originálního alarmu, tak je potřebné nastavit program 215 s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 243 s i bez Keyless Systému CHEVROLET MLIBU ** s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 183 s i bez Keyless Systému CHEVROLET ORLNDO s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 243 s i bez Keyless Systému CHEVROLET ORLNDO** Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock ++ Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock

18 CHEVROLET THOE CHEVROLET year programme Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu vstup 5/12 spustí/zhasne motor vstup 9/12 ovláda otvorenie okna v dverách kufra vstup 8/12 ovláda súčastne svetlá a klaksón vstup 7/12 ovláda omknutie/zamknutie dverí kufra input 5/12 control engine run and engine stakp. input 9/12 opens the window in trunk door input 8/12 control lights and siren. input 7/12 opens/close trunk door vstup 5/12 spustí/zhasne motor vstup 9/12 ovláda otvorenie okna v dverách kufra vstup 8/12 ovládá současně světla a klakson vstup 7/12 ovláda omknutie/zamknutie dverí kufra s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 183 s i bez Keyless Systému CHEVROLET TRILBLZER ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock k je vozidlo bez originálneho alarmu tak je potrebné nastaviť program 215 if car is not equipped with fabric alarm system you need to set the 215 programme Když je vozidlo bez originálního alarmu, tak je potřebné nastavit program 215 s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 243 s i bez Keyless Systému CHEVROLET TRILBLZER ** Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Pripojiť na Connect to Připojit na Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock

19 CHRYSLER s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 116 s i bez Keyless Systému CHRYSLER 300C Odom. dverí viča Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CN je potrebné jedenkrát zamknúť a omknúť vozidlo originálnym ovládačom for correct operating of CN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control. Pro správnou činnost CN mulu je potřebné jednou zamknout a emknout s OEM ovladačem. CHRYSLER G. VOYGER year programme Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock ll doors lock k je zamknuté vozidlo origin. ovládačom tak vstup 10/12 nefunguje if the car is closed with fabric remote control, 10/12 way-in does not work. Když se zamkne auto orig. ovladačem, tak vstup 10/12 a 11/12 nefunguje CHRYSLER G. VOYGER year programme Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Kľuč ľ č v zapaľovaní Klíč č v zapalování Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CN je potrebné jedenkrát zamknúť a omknúť vozidlo originálnym ovládačom for correct operating of CN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control. Pro správnou činnost CN mulu je potřebné jednou zamknout a emknout s OEM ovladačem. s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 116 s i bez Keyless Systému CHRYSLER PT CRUISER s i bez Keyless Systemu year with and without Keyless System programme 116 s i bez Keyless Systému Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CN je potrebné jedenkrát zamknúť a omknúť vozidlo originálnym ovládačom for correct operating of CN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control. Pro správnou činnost CN mulu je potřebné jednou zamknout a emknout s OEM ovladačem. CHRYSLER SEBRING Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock Pre správne fungovanie vstupných vysielaných príkazov do CN je potrebné jedenkrát zamknúť a omknúť vozidlo originálnym ovládačom for correct operating of CN network signals sending ways-in, car has to be once closed and opened with fabric remote control. Pro správnou činnost CN mulu je potřebné jednou zamknout a emknout s OEM ovladačem.

20 CITROEN BERLINGO MULTISPCE CITROEN year programme CITROEN BERLINGO MULTISPCE * Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. ++ Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. k je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú if the car does not have the manufacturer s alarm system, then the manufacturer s alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work. Když je v autě neaktivní originální alarm, tak je potřebné pomocí počítače servisní diagnostiky aktivovat (povolit), v opačném případě výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungují year programme 191 CITROEN BERLINGO MULTISPCE ** Vičové dvere Vičové dvere Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. rmed state Vičové dvere rmed state rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock Motor v che Motor v chu k je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú if the car does not have the manufacturer s alarm system, then the manufacturer s alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work. Když je v autě neaktivní originální alarm, tak je potřebné pomocí počítače servisní diagnostiky aktivovat (povolit), v opačném případě výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungují year programme 143 Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock ll doors lock 2 sekundy po zapnutí zapaľovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off. 2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnutá CITROEN BERLINGO year programme k je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú if the car does not have the manufacturer s alarm system, then the manufacturer s alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work. Když je v autě neaktivní originální alarm, tak je potřebné pomocí počítače servisní diagnostiky aktivovat (povolit), v opačném případě výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungují year CITROEN BERLINGO * Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu programme 143 ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state k je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú if the car does not have the manufacturer s alarm system, then the manufacturer s alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work. Když je v autě neaktivní originální alarm, tak je potřebné pomocí počítače servisní diagnostiky aktivovat (povolit), v opačném případě výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungují year programme 191 CITROEN BERLINGO ** ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu 2 sekundy po zapnutí zapaľovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off. 2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnutá

21 CITROEN BERLINGO ** (Engine) year CITROEN programme Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock ll doors lock Odom. dverí viča CITROEN C2 year programme CITROEN C2 * Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča k je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú if the car does not have the manufacturer s alarm system, then the manufacturer s alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work. Když je v autě neaktivní originální alarm, tak je potřebné pomocí počítače servisní diagnostiky aktivovat (povolit), v opačném případě výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungují year programme Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. CITROEN C2 ** Vičové dvere rmed state ll doors lock Motor v che Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock k je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú if the car does not have the manufacturer s alarm system, then the manufacturer s alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work. Když je v autě neaktivní originální alarm, tak je potřebné pomocí počítače servisní diagnostiky aktivovat (povolit), v opačném případě výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungují year programme Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che Motor v chu ll doors unlock ll doors lock Odom. dverí viča 2 sekundy po zapnutí zapaľovania výstup 1/12 sa aktivuje bez ohľadu či je ručná brzda zatiahnutá 2 seconds after the ignition starts, 1/12 way-in is active regardless of whether the hand break is off. 2 sekundy po zapnutí zapalování se výstup 1/12 aktivuje bez ohledu, jestli je ruční brzda zatáhnutá CITROEN C year programme CITROEN C3 * ++ Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state Motor v che k je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungujú if the car does not have the manufacturer s alarm system, then the manufacturer s alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 will not work. Když je v autě neaktivní originální alarm, tak je potřebné pomocí počítače servisní diagnostiky aktivovat (povolit), v opačném případě výstupy 6/10, 8/12, 1/4, 2/4, 3/4 nefungují year programme Ho sense nalog turn signal input nalog turn signal out. Vičové dvere rmed state k je v aute neaktívny originálny alarm tak pomocou počítača servisnej diagnostiky je potrebné aktivovať (povoliť) Originálny alarm, v opačnom prípade výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungujú if the car does not have the manufacturer s alarm system, then the manufacturer s alarm system should be activated (switched on) through service/diagnostic computer, otherwise outputs 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 will not work. Když je v autě neaktivní originální alarm, tak je potřebné pomocí počítače servisní diagnostiky aktivovat (povolit), v opačném případě výstupy 6/10, 7/12, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4, 8/12 nefungují Motor v che Motor v chu Motor v chu ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors unlock Odom. dverí viča ll doors lock ll doors lock

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR Mul CAN BUS prevníka Pporované funkcie tabuľka vozidiel CAN BUS converter mule Table of function supported vehicles Mul CAN BUS

More information

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR DULE CN RS DULE CN BUS GICR DUL CN RS DUL CN BUS GICR ul CN BUS prevníka Pprvané funkcie tabuľka vzidiel CN BUS cnverter mule able f functin supprted vehicles S EN 1 Pripjte vičesr 12V nakódujte kód vzidla

More information

car audio & multimedia system www.dvsbg.com DS500 CAN DS500 CAN U

car audio & multimedia system www.dvsbg.com DS500 CAN DS500 CAN U DS500 CAN DS500 CAN U CANBUS modulárny autoalarm Užívateľský a montážny manuál CANBUS modulární autoalarm Uživatelský a montážní manuál CANBUS CAR SECURITY ALARM User s & Installer s manual Ver.1.15 Vlastnosti

More information

Zoznam vozidiel a podporovaných funkcií DS450 ver. 0220

Zoznam vozidiel a podporovaných funkcií DS450 ver. 0220 Zoznam vozidiel a podporovaných funkcií DS450 ver. 0220 prednastavý kód vozidla je 3 Kód CAN-BUS ovládanie No Značka MODEL Rada ROK Poznámka 1 Acura TSX 29 2004-> 2 Alfa Romeo 159 30 2005-> NIE NIE NIE

More information

Zoznam vozidiel a podporovaných funkcií DS450 ver. 1036

Zoznam vozidiel a podporovaných funkcií DS450 ver. 1036 Zoznam vozidiel a podporovaných funkcií DS450 ver. 1036 prednastavý kód vozidla je 3 Kód No Značka MODEL Rada ROK Poznámka 1 Acura TSX 29 2004-> + 2 Alfa Romeo 159 30 2005-> NIE NIE NIE 3 Alfa Romeo Giulietta

More information

MODULÁRNY AUTOALARM Užívateľský manuál. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský manuál. VEHICLE SECURITY SYSTEM User s manual

MODULÁRNY AUTOALARM Užívateľský manuál. MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský manuál. VEHICLE SECURITY SYSTEM User s manual MODULÁRNY AUTOALARM Užívateľský manuál MODULÁRNÍ AUTOALARM Uživatelský manuál VEHICLE SECURITY SYSTEM User s manual SK CZ EN 1 MODULÁRNY AUTOALARM Užívateľský manuál SK Charakteristické vlastnosti Plávajúci

More information

Zoznam vozidiel a podporovaných funkcií DS450 ver. 1040

Zoznam vozidiel a podporovaných funkcií DS450 ver. 1040 (+1) Funkcia nie je prístupná pri modeloch s jedným 3 pinovým konektorom na riadiacej jednotke (+2) Zrkadla sa sklopia spoločne s oknami (+3) Funkcia je zavislá od vozidla. Kufor sa otvorí l pri niektorých

More information

INSTALLATION GUIDE. www.security.soundstream.com FCC ID NOTICE

INSTALLATION GUIDE. www.security.soundstream.com FCC ID NOTICE AL.1 AUTO SECURITY SYSTEM INSTALLATION GUIDE www.security.soundstream.com FCC ID NOTICE This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions: 1. This device

More information

Installation Instructions

Installation Instructions Installation Instructions Page 1 of 8 January 2009 Audio, Alarm Ver. 3.0 Accessory Development These Installation Instructions supersede all previous versions. SUBJECT ALARM RETROFIT KIT - P/N 65 73 0

More information

SNIPER X1 VEHICLE SECURITY SYSTEM

SNIPER X1 VEHICLE SECURITY SYSTEM SNIPER X1 VEHICLE SECURITY SYSTEM Installation Manual Table of Contents 1. FEATURES & SPECIFICATIONS... 2 2. TRANSMITTER BUTTONS:... 2 3. FUNCTION... 2 3.1 Key Function:...2 3.2 Remote Transmitter Code

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

USER S OPERATION GUIDE FCC ID NOTICE

USER S OPERATION GUIDE FCC ID NOTICE AUTO SECURITY SYSTEM USER S OPERATION GUIDE FCC ID NOTICE This device complies with Part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following conditions: 1. This device may not cause harmful interference,

More information

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09 d Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com g See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines f La déclaration

More information

535T Window Automation System

535T Window Automation System 535T Window Automation System Installation Guide NOTE: This product is intended for installation by a professional installer only! Any attempt to install this product by any person other than a trained

More information

Car Alarm Series 2 B 2 Buttons

Car Alarm Series 2 B 2 Buttons Car Alarm Series 2 B 2 Buttons G22 SE (External - Shock Sensor) Version 3 Software 67 Plus www.geniuscaralarm.com 21 CAR ALARM GENIUS Series 2B 2 Buttons - G22 Se (External Shock Sensor) Module controlled

More information

Zoznam vozidiel a podporovaných funkcií DS450 ver. 0231

Zoznam vozidiel a podporovaných funkcií DS450 ver. 0231 Zoznam vozidiel a podporovaných funkcií DS450 ver. 0231 prednastavý kód vozidla je 3 Kód No Značka MODEL Rada ROK Poznámka 1 Acura TSX 29 2004-> + 2 Alfa Romeo 159 30 2005-> NIE NIE NIE 3 Alfa Romeo Giulietta

More information

REMOTE START SECURITY SYSTEM OWNERS MANUAL

REMOTE START SECURITY SYSTEM OWNERS MANUAL REMOTE START SECURITY SYSTEM OWNERS MANUAL Standard Features The System has the following standard features: 5-button remote transmitter Status indicator (LED) Valet/Service mode switch Remote Start capabilities

More information

MODEL CA100 REMOTE CONTROL AUTO ALARM SYSTEM INSTALLATION & OPERATION INSTRUCTIONS

MODEL CA100 REMOTE CONTROL AUTO ALARM SYSTEM INSTALLATION & OPERATION INSTRUCTIONS MODEL CA100 REMOTE CONTROL AUTO ALARM SYSTEM INSTALLATION & OPERATION INSTRUCTIONS WIRING DIAGRAM Black Antenna Wire 6 Pin 6 Pin Mini Connector Valet Switch Blue LED Indicator Blue Wire: (-) 200mA Unlock

More information

INSTALLATION MANUAL VEHICLE SECURITY SYSTEM CE-SS200

INSTALLATION MANUAL VEHICLE SECURITY SYSTEM CE-SS200 INSTALLATION MANUAL VEHICLE SECURITY SYSTEM CE-SS200 FUSION CULTURE TABLE OF CONTENTS There s no point doing something if no one notices. We ve always believed the way to make things happen is by getting

More information

1R / 4-BUTTON SERIES

1R / 4-BUTTON SERIES Button 1 1R / 4-BUTTON SERIES VEHICLE SECURITY SYSTEM Standard Features: Two 4-Button Remote Transmitters Status indicator (LED) Valet / override switch Multi-tone siren Dual stage impact detector Remote

More information

INSTALLATION MANUAL 3RP / 5RP 4-BUTTON SERIES VEHICLE SECURITY SYSTEMS

INSTALLATION MANUAL 3RP / 5RP 4-BUTTON SERIES VEHICLE SECURITY SYSTEMS 3RP / 5RP 4-BUTTON SERIES VEHICLE SECURITY SYSTEMS INSTALLATION MANUAL Before you begin the installation Read the INSTRUCTIONS! Always use a multi-meter when verifying vehicle wiring. Before mounting the

More information

OPERATING INSTRUCTIONS SECURITY SYSTEM KIT NO.: 08E51-EP4-101. 2004 American Honda Motor Co., Inc. - All Rights Reserved. 1

OPERATING INSTRUCTIONS SECURITY SYSTEM KIT NO.: 08E51-EP4-101. 2004 American Honda Motor Co., Inc. - All Rights Reserved. 1 OPERATING INSTRUCTIONS SECURITY SYSTEM KIT NO.: 8E5-EP4-24 American Honda Motor Co., Inc. - All Rights Reserved. Contents Introduction... 3 Emergency Disarming During Alarming... 4 During the Entry Delay

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

INSTALLATION GUIDE OWNER S GUIDE

INSTALLATION GUIDE OWNER S GUIDE INSTALLATION GUIDE OWNER S GUIDE KEYLESS ENTRY MODELS KE100 / KE150 / 1702 CONTENTS System Features... 1 System Components... 1 Technical Assistance... 1 Before You Begin... 1 Precautions... 1-2 Making

More information

Button 1 Button 2. Button 3 Button 4. Programmed Remote Transmitter. Button Function Condition

Button 1 Button 2. Button 3 Button 4. Programmed Remote Transmitter. Button Function Condition WWW.STELLAR.COM ST9000 SECURITY SYSTEM Button Function Condition 1 a. Arm and lock doors b. Car finder with sound c. Temporary stop alarm from sounding d. Remote lock doors 1 for 2 sec. Panic Anytime a.

More information

MAGICAR M871A. Car alarm with two-way remote User s guide

MAGICAR M871A. Car alarm with two-way remote User s guide MAGICAR M871A Car alarm with two-way remote User s guide EN MAGICAR M871A Car alarm with two-way remote User s guide TABLE OF CONTENTS Table of contents...2 1. Important notice...4 2. Introduction...4

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

PRO PLM Installation Instructions

PRO PLM Installation Instructions PRO PLM Installation Instructions PROFESSIONAL INSTALLATION STRONGLY RECOMMENDED Installation Precautions: Roll down window to avoid locking keys in vehicle during installation Avoid mounting components

More information

Anti-Theft Alarm System

Anti-Theft Alarm System Volkswagen Touareg - Anti-Theft Alarm Sy Стр. 1 из 5 96-10 Anti-Theft Alarm System General information Anti-theft alarm system functions are integrated with those of the Comfort System Central Control

More information

(Accident Benefits) A relative index based on the frequency of Accident Benefit (personal injury) claims

(Accident Benefits) A relative index based on the frequency of Accident Benefit (personal injury) claims DEFINITIONS OF TERMS USED: AB (Accident Benefits) A relative index based on the frequency of Accident Benefit (personal injury) claims Claim Cost Average amount paid for insurance claims for each vehicle

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

OWNER S OPERATION GUIDE English

OWNER S OPERATION GUIDE English OWNER S OPERATION GUIDE English 76E268-0030-0606S -1- Printed in Japan Important WARNING / CAUTION / NOTE Please read this manual and follow its instructions carefully. To emphasize special information,

More information

Faults in the central locking system

Faults in the central locking system Page 1 of 5 Faults in the central locking system This document contains a list of all known faults in the central locking system and reference information. The following faults are described (the specified

More information

It is also possible to customize certain vehicle features yourself using the navigation system. Remote Touch unit and push knob to select.

It is also possible to customize certain vehicle features yourself using the navigation system. Remote Touch unit and push knob to select. Lexus Personalized Settings Your vehicle includes a variety of electronic features that can be programmed to your preferences. Programming of these features is performed once at no charge by your Lexus

More information

G23 SI (Internal Shock Sensor) Version 3

G23 SI (Internal Shock Sensor) Version 3 Car Alarm Series 2 B 3 Buttons G23 SI (Internal Shock Sensor) Version 3 www.geniuscaralarm.com 21 CAR ALARM GENIUS Series 2B 3 Buttons - G23 Si (Internal Shock Sensor) Module controlled using Micro-Processor

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. 1556 Abstract Miroslav MAHDAL * CONTROL OF MODEL THROUGH INTRANET/INTERNET

More information

CHRYSLER DODGE JEEP COMMANDER. Commander for CHRYSLER DODGE JEEP. User Manual. Version: 2.0. Page 1 of 26

CHRYSLER DODGE JEEP COMMANDER. Commander for CHRYSLER DODGE JEEP. User Manual. Version: 2.0. Page 1 of 26 CHRYSLER DODGE JEEP COMMANDER Commander for CHRYSLER DODGE JEEP User Manual Version: 2.0 Page 1 of 26 CHRYSLER DODGE JEEP COMMANDER List of Revisions Date Chapter Description Revision 27.Aug.2010 First

More information

RHINO TRACKS STANDARD GPS VEHICLE TRACKER

RHINO TRACKS STANDARD GPS VEHICLE TRACKER RHINO TRACKS STANDARD GPS VEHICLE TRACKER Product Code: RHINO TRACKS STS ABOUT YOUR RHINO TRACKS STS This user guide covers the installation and operation of your RHINO TRACKS STS. The latest version of

More information

CHRYSLER (Chrysler - Dodge - Jeep - Plymouth)

CHRYSLER (Chrysler - Dodge - Jeep - Plymouth) MVP - - PRO Powered CHRYSLER (Chrysler - Dodge - Jeep - Plymouth) Chrysler Basic: (ADS-113) Type 1, 2, Pacifica Systems Chrysler CAN: (ADS-156) CAN 1, 2, 3, 4 & 5 Systems, FOBIK Original & FOBIK A & B

More information

ED BCM. Body Control Module. 1 Chonan Technical Service Training Center

ED BCM. Body Control Module. 1 Chonan Technical Service Training Center Body Control Module 1 Chonan Technical Service Training Center Chonan Technical Service Training Center 2 Objectives To understand the function of Body Control Module. To understand the control function

More information

It is also possible to customize certain vehicle features yourself using the remote touch unit. using the Remote. Touch unit and push knob to select.

It is also possible to customize certain vehicle features yourself using the remote touch unit. using the Remote. Touch unit and push knob to select. Lexus Personalized Settings Your vehicle includes a variety of electronic features that can be programmed to your preferences. Programming of these features is performed once at no charge by your Lexus

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

HONDA ACCORD 1985-2005

HONDA ACCORD 1985-2005 HONDA ACCORD 1985-2005 VEHICLE WIRING Copyright 2002-2004 Triple S Customs WIRING INFORMATION: 1985 Honda Accord WIRE WIRE COLOR WIRE LOCATION 12V CONSTANT WHITE or WHITE/BLACK Ignition Harness STARTER

More information

ODYSSEY. Security System Owner s Manual. Kit No. 08E51-SHJ-100 08E55-SHJ-100. 2004 American Honda Motor Co., Inc. - All Rights Reserved.

ODYSSEY. Security System Owner s Manual. Kit No. 08E51-SHJ-100 08E55-SHJ-100. 2004 American Honda Motor Co., Inc. - All Rights Reserved. Kit No. 08E5-SHJ-00 08E55-SHJ-00 Security System Owner s Manual ODYSSEY 004 American Honda Motor Co., Inc. - All Rights Reserved. Contents Introduction... 3 Emergency Disarming During the Panic Alarm Activation...

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1537 Ivan KEDROŇ*, Gordon MAIR** TELEPRESENCE SYSTEM WITH TRACKED VEHICLE

More information

Fitting/Installation Guide - UNIVERSAL

Fitting/Installation Guide - UNIVERSAL ATTENTION: This wiring information is being provided free of charge and on an as is basis, without any representation or warranty. It is your responsibility to verify any circuit before interfacing with

More information

RS900ER / RS901 SERIES III OPERATING INSTRUCTIONS

RS900ER / RS901 SERIES III OPERATING INSTRUCTIONS RS900ER / RS901 SERIES III OPERATING INSTRUCTIONS CONGRATULATIONS on your choice of a CoolStart Remote Engine Starter by Crimestopper Security Products Inc. This booklet contains the information necessary

More information

Model AM2. Installation Guide

Model AM2. Installation Guide Model AM2 Installation Guide NOTE: This product is intended for installation by a professional installer only! Any attempt to install this product by any person other than a trained professional may result

More information

Copyright Triple S Customs

Copyright Triple S Customs HONDA CIVIC 1988-2006 VEHICLE WIRING Copyright 2002-2004 Triple S Customs WIRING INFORMATION 1988 Honda Civic 12V CONSTANT WIRE WHITE/BLACK Ignition harness ACCESSORY WIRE YELLOW Ignition harness SECOND

More information

M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual

M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual Objednacie číslo Objednací číslo Order number M-372-12V Obsah 1. Obsah balenia... 2

More information

WIRING HARNESS FOR AS635P4. BLUE PLUG RED, BLUE, BLACK, WHITE - Plug in dual stage sensor harness

WIRING HARNESS FOR AS635P4. BLUE PLUG RED, BLUE, BLACK, WHITE - Plug in dual stage sensor harness WIRING HARNESS FOR AS635P4 ANTENNA NOT USED 5 PIN WHITE PLUG 2 PIN WHITE PLUG GREEN - PARKING BRAKE INPUT (-) BLUE - NOT USED 3 PIN BLUE PLUG RED, BLUE, BLACK, WHITE - Plug in dual stage sensor harness

More information

using the Remote Touch unit and push knob to select. STEP 5 Select category and push knob to select. Scroll to specific customization setting.

using the Remote Touch unit and push knob to select. STEP 5 Select category and push knob to select. Scroll to specific customization setting. Lexus Personalized Settings Your vehicle includes a variety of electronic features that can be programmed to your preferences. Programming of these features is performed once at no charge by your Lexus

More information

MAGICAR M870AS. Car alarm with two-way remote and remote - start system Installation guide

MAGICAR M870AS. Car alarm with two-way remote and remote - start system Installation guide MAGICAR M870AS Car alarm with two-way remote and remote - start system Installation guide EN English TABLE OF CONTENTS I. INTRODUCTION...4 II. PLACING...4 III. ADDITIONAL RELAY 12V CONNECTION...1 IV. WIRING

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

INSTALLATION GUIDE OWNER S GUIDE

INSTALLATION GUIDE OWNER S GUIDE INSTALLATION GUIDE OWNER S GUIDE TALKING ALARM MODEL 3001 CONTENTS System Features... 1 Technical Assistance... 1 Wiring Instructions... 2 Installation Instructions... 3 Operating Instructions... 4-5 Technical

More information

Year. Last update. Car Code. SafeCan 363 - for the canbus car with remote central door lock version: 4Sxx22102. Hood Open Signal

Year. Last update. Car Code. SafeCan 363 - for the canbus car with remote central door lock version: 4Sxx22102. Hood Open Signal ALFA ROMEO 159 2005< 1.9 A X X - - ALFA ROMEO BRERA 2006< 1.9 A X X - - ALFA ROMEO MITO 2008< 2.1 A X X X - AUDI A2 2002< 1.1 A X X O - AUDI A3 2004< 1.1 A X X O - AUDI A3 SPORTBACK 2004-2005 1.1 A X X

More information

UPGRADE ALARM USER INSTRUCTIONS

UPGRADE ALARM USER INSTRUCTIONS UPGRADE ALARM USER INSTRUCTIONS CYCL PS SECURITY SYSTEMS PROUDLY AUSTRALIAN Proudly designed and engineered in Australia by Dynamco Pty Ltd. Your emergency override PIN is Keep this number in a safe place

More information

INSTRUCTION MANUAL FOR. Remote Control Car Alarm with Impact Sensor, Mini-Battery Backup Siren & Engine Immobiliser

INSTRUCTION MANUAL FOR. Remote Control Car Alarm with Impact Sensor, Mini-Battery Backup Siren & Engine Immobiliser INSTRUCTION MANUAL FOR Remote Control Car Alarm with Impact Sensor, Mini-Battery Backup Siren & Engine Immobiliser A.C.N 001 621 610 SYDNEY / AUSTRALIA Build Date: TO ARM/DISARM ALARM The alarm is activated

More information

2-WAY OLED REMOTE STARTER & SECURITY SYSTEM

2-WAY OLED REMOTE STARTER & SECURITY SYSTEM 2-WAY OLED REMOTE STARTER & SECURITY SYSTEM With Range Up To e Mile! 5902P Introducing the most elegant and technically sophisticated 2-Way remote control with security system in our histy, operating a

More information

Alfa Romeo 166 2.4 JTD 10V Common Rail 2387 100 136 304 EcoBox CR CPA2 / P5 Alfa Romeo 166 2.4 JTD 10V Common Rail 2387 103 140 305 EcoBox CR CPA2 /

Alfa Romeo 166 2.4 JTD 10V Common Rail 2387 100 136 304 EcoBox CR CPA2 / P5 Alfa Romeo 166 2.4 JTD 10V Common Rail 2387 103 140 305 EcoBox CR CPA2 / EcoBox Vehicle List rel.09-2011 The information presented in this list is intellectual property of Motor Vehicle Accessories GmbH, the legal owner of EcoBox registered trademark and manufacturer of EcoBox

More information

VEHICLE SECURITY SYSTEM. Car Alarm System With Command Confirmation

VEHICLE SECURITY SYSTEM. Car Alarm System With Command Confirmation VEHICLE SECURITY SYSTEM Car Alarm System With Command Confirmation About Your System Congratulations on your purchase of this state-of-the-art vehicle security system. With proper installation this system

More information

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote. System Setting Guide - English

Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote. System Setting Guide - English Vehicle Security System VSS3 - Alarm system remote System Setting Guide - English Dear Customer, In this guide you will find the information and operations necessary in order to activate and deactivate

More information

About Your System NOTE: What is included: Options and Accessories:

About Your System NOTE: What is included: Options and Accessories: 2-WAY CAR ALARM SYSTEM WITH REMOTE ENGINE START E8 MODEL IMPORTANT: Please read the entire manual for complete details on the features, accessories and operation before attempting to use your security

More information

AVS A4 alarm Owner s manual

AVS A4 alarm Owner s manual AVS A4 alarm Owner s manual Thank you for choosing an AVS A4 car security system. It has been designed to provide a superior level of security for you and your vehicle. Please read this guide carefully

More information

AD900 Pro key programmer User Manual

AD900 Pro key programmer User Manual AD900 Pro key programmer User Manual TRANSPRONICS OPERATING MANUAL CONTENTS 1- GENERAL INFORMATION 2- FEATURES 3- GENERAL OPERATION 4- PC PROGRAM OPERATION 5- SPECIAL FEATURE 6- SOFTWARE UPDATING 1 1-

More information

4693-4698 USER MANUAL

4693-4698 USER MANUAL 4693-4698 USER MANUAL Summary 1. INTRODUCTION... 4 2. ARMING AND DISARMING THE SYSTEM...4 3. ACTIVE FUNCTIONS (functions description)...5 4. FUNCTIONS PROGRAMMABLE BY A COBRA INSTALLER (functions description)...7

More information

RF-350 PROFESSIONAL VEHICLE SECURITY SYSTEM WITH KEYLESS ENTRY. INSTALLATION & USERS MANUAL (For Authorized Dealers Only)

RF-350 PROFESSIONAL VEHICLE SECURITY SYSTEM WITH KEYLESS ENTRY. INSTALLATION & USERS MANUAL (For Authorized Dealers Only) RF-350 PROFESSIONAL VEHICLE SECURITY SYSTEM WITH KEYLESS ENTRY INSTALLATION & USERS MANUAL (For Authorized Dealers Only) Please register your product at www.autopageusa.com THIS PRODUCT IS DESIGNED FOR

More information

Copyright 2002-2004 Triple S Customs

Copyright 2002-2004 Triple S Customs CHEVROLET SILVERADO 1988-2005 VEHICLE WIRING Copyright 2002-2004 Triple S Customs WIRING INFORMATION: 1988 Chevy Silverado Full-Size 2- POWER DOOR LOCK (5-wire reverse polarity) POWER DOOR UNLOCK (5-wire

More information

4625-4627 USER MANUAL

4625-4627 USER MANUAL 4625-4627 USER MANUAL Summary 1. INTRODUCTION... 4 2. ARMING AND DISARMING THE SYSTEM WITH THE ORIGINAL VEHICLE REMOTE CONTROL OR WITH THE COBRA REMOTE CONTROL...4 3. ACTIVE FUNCTIONS (functions description)...5

More information

GSM ALARM SYSTEM GCM 8

GSM ALARM SYSTEM GCM 8 GSM ALARM SYSTEM GCM 8 GCM8 is a universal alarm system. It can be used as alarm system in vehicles, apartments, houses etc. Also GCM8 can be used for opening garage doors. GCM8 is designed to work with

More information

M-374 M-374. Dvojcestný auto alarm 12V Dvoucestný auto alarm 12V 2-way car alarm 12V. Montážny návod. Instalační příručka. Installations manual

M-374 M-374. Dvojcestný auto alarm 12V Dvoucestný auto alarm 12V 2-way car alarm 12V. Montážny návod. Instalační příručka. Installations manual M-374 Slovensky Dvojcestný auto alarm 12V Dvoucestný auto alarm 12V 2-way car alarm 12V Installations manual Objednávacie číslo Objednací číslo Ordering code M-374 English Instalační příručka Česky Montážny

More information

WORLD-CLASS AUTO SECURITY TM. Owner's Manual

WORLD-CLASS AUTO SECURITY TM. Owner's Manual WORLD-CLASS AUTO SECURITY TM Owner's Manual Table of Contents Standard Features.............................. 2 Optional Remote Keyless Entry System Plus Package Features..... 3 How to Operate Your Remote

More information

FLEET MANAGEMENT & CAR SECURITY SYSTEM GPRS/GPS

FLEET MANAGEMENT & CAR SECURITY SYSTEM GPRS/GPS FLEET MANAGEMENT & CAR SECURITY SYSTEM FOR PROVIDERS AND CUSTOMERS The Tracker Server Communication Program for data collection The Tracker Client Map Program intended for dispatching desks The GSM/GPRS

More information

www.imprezer.tk Introduction to www.union88.tk RACE FUELS Hans-Christian von der Wense Munich, Germany

www.imprezer.tk Introduction to www.union88.tk RACE FUELS Hans-Christian von der Wense Munich, Germany Introduction to Hans-Christian von der Wense Munich, Germany Overview Progress in Automotive Electronics and it s Impacts on Networking LIN Consortium LIN Concept Physical Layer Data Link Layer LIN Network

More information

RS-1301DP/1303DP/1304DP 1-WAY SYSTEM RS-1300DP ADD-ON MODULE DP SERIES (Data Port)

RS-1301DP/1303DP/1304DP 1-WAY SYSTEM RS-1300DP ADD-ON MODULE DP SERIES (Data Port) RS-1301DP/1303DP/1304DP 1-WAY SYSTEM RS-1300DP ADD-ON MODULE DP SERIES (Data Port) OPERATING INSTRUCTIONS **IMPORTANT NOTES:- FOR RS-1300DP MODEL ONLY** RS-1300DP Model is an add-on/expansion unit, without

More information

LIFT CONTROL SYSTEMS CATALOGUE 2007

LIFT CONTROL SYSTEMS CATALOGUE 2007 LIFT CONTROL SYSTEMS CATALOGUE 2007 All Your Needs For Elevators INDEX 1. Lift Control Cards... 3 2. Speed Control Units... 7 3. Emergency Rescue Cards... 8 4. Lift Control Panels... 10 5. Photocells...

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

For Auto Locksmit Association only!!! Key Programmer User s Manual

For Auto Locksmit Association only!!! Key Programmer User s Manual For Auto Locksmit Association only!!! Key Programmer User s Manual BMW CAS1 CAS3 (E60-E64, E65, E7x, E82, E83, E88, E9x,) Key Programmer Version: BMWProg - OBD - v 10.6 - works with ISTA-47 latest 2012

More information

Entering Program Mode for Vehicle Security and Remote Start Systems

Entering Program Mode for Vehicle Security and Remote Start Systems Entering Program Mode for Vehicle Security and Remote Start Systems System 100 Keyless Entry Remote Start System (1 Way and 2-Way Remote Start Systems) Kit Part # s: 7L2Z-19G364-AA AL2Z-19G364-A 9G1Z-19G364-A

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

VEHICLE SECURITY SYSTEM OPERATOR'S INSTRUCTIONS

VEHICLE SECURITY SYSTEM OPERATOR'S INSTRUCTIONS :). VEHICLE SECURITY SYSTEM OPERATOR'S INSTRUCTIONS (8 I NS070S Rev. A 12195 ThIs product is protected by U.S. patent number 5,049,867. @ Code Alarm, Inc. 1994 All rights reserved. Printed in the USA.

More information

Multi Function, User Configurable Remote Vehicle Security System with 4 Button Replaceable Membrane Remote Transmitter

Multi Function, User Configurable Remote Vehicle Security System with 4 Button Replaceable Membrane Remote Transmitter MODEL PRO-9744 INSTALLATION MANUAL Multi Function, User Configurable Remote Vehicle Security System with 4 Button Replaceable Membrane Remote Transmitter This System Allows The Transmitter Buttons To Be

More information

VEHICLE SECURITY SYSTEM G25/G20

VEHICLE SECURITY SYSTEM G25/G20 VEHICLE SECURITY SYSTEM G25/G20 Limited Lifetime Warranty This vehicle security system is warranted to the original purchaser, to be free from defects in material and workmanship. The manufacturer will

More information

e-ask electronic Access Security Keyless-entry Consumer Manual FCC ID: TV2EFOB1 (UM12 ~ 22271-02)

e-ask electronic Access Security Keyless-entry Consumer Manual FCC ID: TV2EFOB1 (UM12 ~ 22271-02) e-ask electronic Access Security Keyless-entry e-fob / e-pade Consumer Manual FCC ID: TV2EFOB1 (UM12 ~ 22271-02) Table of Contents Introduction... 1 e-fob Operation and Features - Standard... 2 e-fob Operation

More information

Hotel System Management The Hotel Smartest Solution

Hotel System Management The Hotel Smartest Solution Hotel System Management The Hotel Smartest Solution Apice Hotel System is a natural evolution of the Building Automation line; it integrates a number of highly technological products, specifically designed

More information

2000 2014 Low Emission Vehicles

2000 2014 Low Emission Vehicles 2000 2014 Low Emission Vehicles The 2014 DCCCD Sustainability Summit at North Lake College is asking registrants to provide information on transportation modes, including hybrid and LEV passenger cars

More information

RAD-SYS-NEMA4X-SMS Control Cabinet. Solution guide for SMS-based remote access control and intrusion detection system

RAD-SYS-NEMA4X-SMS Control Cabinet. Solution guide for SMS-based remote access control and intrusion detection system Solution guide for SMS-based remote access control and intrusion detection system Contents Application: Remote access control and intrusion detection Page 1 Solution: SMS Relay control cabinet Page 2 System

More information

LIFT CONTROL SYSTEMS CATALOGUE 2007

LIFT CONTROL SYSTEMS CATALOGUE 2007 LIFT CONTROL SYSTEMS CATALOGUE 2007 All Your Needs For Elevators INDEX 1. Lift Control Cards... 3 2. Speed Control Units... 7 3. Emergency Rescue Cards... 8 4. Lift Control Panels... 10 5. Photocells...

More information

The Toyota Smart Key system was first

The Toyota Smart Key system was first Are you ready for Toyota Smart Key systems? Understanding the 2004-2009 Prius and 2007-2009 Camry HV Smart Key Systems by: Paul Cortes Image courtesy Toyota Motor Corporation (www.toyota.com) The Toyota

More information

ACURA P Nih > , 3.2

ACURA P Nih > , 3.2 CL ACURA (YA1) 57 Niss 01-97->-99 257075 25795 P575506 1 55 TL 2.5, 3.2 11 Nih 01-95->01-9 106 1 ALFA ROMEO 1.750-2.000 2.000 Bonal ->01-71 0011 * 01-70-> */ 0009 4 00-6->00-79 24017 24947 P43001 2 30

More information

S100. GSM House Alarm System. Http://www.GSMalarmsystem.com

S100. GSM House Alarm System. Http://www.GSMalarmsystem.com S100 GSM House Alarm System Http://www.GSMalarmsystem.com 1. Brief introduction The GSM Alarm System is a new security protection solution special for home, house and office and other applications. It

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

INSTALLATION GUIDE OWNER S GUIDE

INSTALLATION GUIDE OWNER S GUIDE INSTALLATION GUIDE OWNER S GUIDE SECURITY SYSTEM PRO-SERIES 5002 CONTENTS System Features... 1-2 System Components... 2 Technical Assistance... 2 Before You Begin... 2 Precautions... 2-3 Making Connections...

More information

AUTOBOSS V30 hand-held diagnostic tool developed for the European market - the true all-in-one scan tool. OEM COVERAGE FOR EUROPEAN/ASIAN/US VEHICLES

AUTOBOSS V30 hand-held diagnostic tool developed for the European market - the true all-in-one scan tool. OEM COVERAGE FOR EUROPEAN/ASIAN/US VEHICLES AUTOBOSS V30 hand-held diagnostic tool developed for the European market - the true all-in-one scan tool. OEM COVERAGE FOR EUROPEAN/ASIAN/US VEHICLES Feature LARGE VGA COLOUR TOUCH SCREEN Software updates

More information

Security and Remote Start Installation Guide for models: CA 6150 CA 6550

Security and Remote Start Installation Guide for models: CA 6150 CA 6550 PROFESSIONAL SERIES Security and Remote Start Installation Guide for models: CA 6150 CA 6550 2009 Audiovox Electronics Corporation. All rights reserved. 1 Table of Contents Before You Begin... 4 Wire Connection

More information

Controller Automation, Model II+

Controller Automation, Model II+ Controller Automation Page 2 of 2 Automation with the RADAK II+ power controller II+ I/O Points: Inputs 5 Programmable Digital inputs 2 Dedicated digital inputs (Channel select and External SCR control

More information

LOCAL INTERCONNECT NETWORK (LIN)

LOCAL INTERCONNECT NETWORK (LIN) 54B-1 GROUP 54B LOCAL INTERCONNECT NETWORK (LIN) CONTENTS GENERAL INFORMATION........ 54B-2............ 54B-3 STRUCTURE................... 54B-2 54B-2 LIN refers to "Local Interconnect Network," which

More information

4600 CAN/PLIP INSTALLATION MANUAL

4600 CAN/PLIP INSTALLATION MANUAL 4600 CAN/PLIP INSTALLATION MANUAL Summary 1.KIT CONTENTS...3 2. INTRODUCTION & INSTALLATION METHODOLOGY (how to access to the vehicle specifi c technical documents, Data Linker tool, Antares software,

More information

ABRITES Diagnostics for

ABRITES Diagnostics for 01.10.2015 ABRITES Diagnostics FOR CHRYSLER DODGE JEEP USER MANUAL ABRITES Diagnostics for CHRYSLER DODGE JEEP User Manual www.abrites.com 1 01.10.2015 ABRITES Diagnostics FOR CHRYSLER DODGE JEEP USER

More information

EZ-90 / EZ-91 REMOTE ENGINE STARTING SYSTEM OPERATING INSTRUCTIONS INTRODUCTION REV A - 08.2004

EZ-90 / EZ-91 REMOTE ENGINE STARTING SYSTEM OPERATING INSTRUCTIONS INTRODUCTION REV A - 08.2004 EZ-90 / EZ-91 REMOTE ENGINE STARTING SYSTEM OPERATING INSTRUCTIONS INTRODUCTION **IMPORTANT NOTES:- FOR EZ-91 MODEL ONLY** The EZ-91 model is an add-on (expansion unit), without remotes or antenna. It

More information