MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator"

Transcription

1 MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator

2 Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje do provozu si velmi pozorně přečtěte návod k obsluze a tento návod spolu se záručním listem, pokladním dokladem a podle možností i s obalem a vnitřním vybavením obalu dobře uschovejte. Všeobecné bezpečnostní pokyny Používejte tento přístroj výlučně pro soukromou potřebu a pro stanovené účely. Tento přístroj není určen pro komerční použití. Chraňte ho před horkem, přímým slunečním zářením, vlhkostí (v žádném případě jej neponořujte do kapalin) a stykem s ostrými hranami. Nepoužívejte přístroj v případě, že máte vlhké ruce. Jestliže dojde k navlhčení nebo namočení přístroje, okamžitě vytáhněte zástrčku ze zásuvky. Vyvarujte se styku s vodou. Přístroj vypněte a vždy vytáhněte zástrčku ze zásuvky (tahejte jen za zástrčku, nikdy ne za kabel), jestliže nebudete přístroj používat, chcete-li namontovat příslušenství, přístroj vyčistit nebo v případě poruchy. Přístroj nesmí zůstat v provozu bez dozoru. Jestliže musíte pracoviště opustit, vždy přístroj vypněte, resp. vytáhněte zástrčku ze zásuvky (vždy tahejte za zástrčku, nikdy ne za kabel). Abyste ochránili děti před riziky spojenými s elektrickými přístroji, postarejte se o to, aby kabel nevisel dolů a děti na přístroj nedosáhly. Pravidelně kontrolujte přístroj a přívodní kabel z hlediska poškození. Jestliže přístroj vykazuje nějakou závadu, neuvádějte jej do provozu. V případě selhání či nesprávné činnosti přístroj vypněte a nepokoušejte se ho sami opravit. Obraťte se na autorizovaný servis a žádejte originální náhradní díly. Nedodržení výše uvedeného může ovlivnit bezpečnost spotřebiče. Používejte jen originální příslušenství. Respektujte, prosím, následující Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj. Speciální bezpečnostní pokyny pro tento přístroj Po rozbalení zkontrolujte, zda spotřebič není poškozen. V případě pochybností přístroj nezapojujte a obraťte se na kvalifikovaného technika. Obalové materiály (plastové sáčky, polystyrénová pěna, atd.), musí být jako zdroj možného nebezpeční udržovány mimo dosah malých dětí. Má-li spotřebič být napájen z autobaterie, zkontrolujte prosím, zda její napětí je 12 V s uzemněným záporným pólem. Je-li zapotřebí prodloužit přívodní kabel, použijte pouze nepoškozený prodlužovací kabel uzpůsobený pro dané parametry napájení. Spotřebič není vhodný pro převoz korozívních látek a látek na bázi rozpouštědla. Naplněnou minichladničku neobracejte dnem vzhůru. Potraviny je možné skladovat pouze v originálních obalech či vhodných nádobách. Tekutiny a led vkládejte do minichadničky pouze ve vhodných nádobách. Nebalené potraviny před umístěním do minichladničky tyto vložte do vhodného ochranného obalu. Přepínání režimů provádějte s časovou prodlevou. Spotřebič nejprve vypněte a funkci přepněte přibližně po 30 minutách klidu. Žádné z otvorů výrobku nezakrývejte. Rovněž do otvorů nevhazujte předměty a spotřebič nezakrývejte např. oblečením. Spotřebič nenechávejte na místech, kde hrozí pád např. do bazénu, vany nebo jiných nádob s vodou. CZ -

3 CZ Spotřebič odpojte ze sítě, pokud: - Není používán. - Dojde k přerušení dodávky el. proudu. - Před zahájením údržby nebo čištění. Popis ovládacích prvků P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 Hlavní vypínač (ON/OFF) Ovladač rychlosti ventilátoru (AUTO/MUTE) Termostat pro nastavení teploty - režimu ohřev/chlazení (TEMP C) Indikátor ohřevu (HOT) Indikátor chlazení (COOL) Otevírací a zavírací spony Víko Rukojeť Tlačítko pro otevírání kabelové přihrádky Přihrádka pro uložení kabelu Přívod vzduchu do ventilátoru Vývod vzduchu Konektor pro napájení stejnosměrným napětím 12 V Konektor pro napájení střídavým napětím 230 V CZ - 3

4 Pokyny k použití Minichladnička je vhodná pro přepravu všech druhů nápojů a potravin. Díky termostatu udržuje teplotu stabilní (při chlazení až o 16 C - 20 C nižší než je okolní teplota a při ohřevu na 60 C). Díky možnosti dvojího napájení (připojení do zásuvky v automobilu nebo do běžné zásuvky na střídavé napětí), ji lze mít při sobě při výletech autem, procházkách v přírodě, nakupování, lze ji také použít pro převoz léčiv nebo instalovat v kancelářích, pokojích atd. Tento spotřebič používá pro chlazení a ohřev články s dlouhou životností a je vybaven chladící jednotkou se dvěma ventilátory. Jeho výhodou je, že funguje bez chladiva na bázi freonu (CFC). NAPÁJENÍ STŘÍDAVÝM NAPĚTÍM 230V 1. Pro otevření kabelové přihrádky stiskněte tlačítko P9 a vyjměte kabel pro napájení střídavým napětím. 2. Koncovku kabelu vsuňte do konektoru P Druhý konec kabelu se zástrčkou zapojte do elektrické zásuvky 230 V. NAPÁJENÍ 12V Spotřebič je určen k napájení 12 V autobaterií s uzemněným záporným pólem. Pro otevření kabelové přihrádky stiskněte tlačítko P9, vyjměte kabel pro napájení stejnosměrným napětím a odpovídající koncovku vsuňte do konektoru P13 na přístroji. Poté druhý konec kabelu zapojte do zásuvky v automobilu (vývod pro elektrický zapalovač) Pokud minichladničku nepoužíváte, odpojte spotřebič z automobilové zásuvky. POZNÁMKY: Aby nedošlo k vybití autobaterie, nenechávejte minichladničku zapojenou při vypnutém motoru déle než 1 hodinu. Poté nastartujte motor, čímž se autobaterie se dobije. Proud v zásuvce automobilu 12 V se sníží, když vytáhnete klíč ze zapalování nebo se u některých modelů na pár minut přeruší. Konektor minichladničky P13 je chráněn proti zapojení v opačné polaritě tak, že kabel v nesprávné pozici nelze zapojit. POUŽITÍ: Opatření Před začátkem používání minichladničky doporučujeme z hygienických důvodů vnitřek boxu očistit dle pokynů v kapitole o údržbě a čištění. Teplé jídlo nechte před vložením dovnitř vychladnout. Minichladničku nenechávejte otevřenou na dobu delší než je nezbytné a dbejte na její těsné uzavírání. Tím se vyhněte ztrátám teplého/studeného vzduchu. Spotřebič umístěte na stabilní povrch. Otřesy mohou negativně ovlivnit jeho činnost. CZ - 4

5 CZ Provoz spotřebiče 1. Otevřete víko P7 nadzvednutím konce spon P6 a zároveň tlačte směrem vzhůru. 2. Vložte nápoje či potraviny. Spotřebič je vybaven příčkou možností umístění do dvou poloh. Pro efektivnější uskladnění doporučujeme potraviny či nápoje vložit již zchlazené na požadovanou teplotu. 3. Sklopte víko P7 a uzavřete sponami P6. POZNÁMKA: Před přepravou minichladničky se přesvědčte, že spony P6 jsou pevně uzavřeny. 4. Stiskněte hlavní spínač P1 (ON/OFF) do pozice ON (I) = ZAPNUTO. 5. Otočte ovladačem termostatu P3 do pozice ohřevu (červené pásmo) nebo chlazení (modré pásmo), při zahájení ohřevu či chlazení se rozsvítí příslušný indikátor ohřevu P4 (HOT) nebo chlazení P5 (COLD). Pro nastavení maximální teploty otočte ovladačem termostatu P3 ve směru hodinových ručiček do krajní polohy. Pro získání maximálního chladícího výkonu otočte ovladačem termostatu P3 do opačné krajní polohy. Termostat bude automaticky udržovat uvnitř zvolenou teplotu. POZNÁMKA: Doba do ustálení zvolené teploty uvnitř je přibližně 3 hodiny. 6. Chcete-li ztišit hlasitost ventilátoru, stiskněte tlačítko P2 (AUTO/MUTE) do pozice MUTE 0 (ZTLUMIT) a rychlost otáček ventilátoru se sníží. V této pozici dosáhne spotřebič navolené teploty později. 7. Chcete-li ukončit proces ohřevu nebo chlazení, stiskněte spínač P1 (ON/OFF) do pozice OFF (0) = VYPNUTO a odpojte spotřebič ze sítě či autobaterie. POZNÁMKY: Nejnižší teplota, které lze uvnitř minichladničky dosáhnout, je závislá na vnější teplotě a chladící kapacitě (až o 16 C - 20 C nižší než teplota okolního prostředí). Nejvyšší teplota, které lze uvnitř dosáhnout, závisí na vnější teplotě. Před změnou režimu spotřebič vypněte, vyčkejte 30 minut a poté proveďte změnu režimu. Čištění a údržba Spotřebič vždy odpojte ze sítě či autobaterie. Vnitřní i vnější část minichladničky otřete vlhkým hadříkem a poté do sucha vytřete. Nepoužívejte žádné silné čistící prostředky ani rozpouštedla. Minichladničku nikdy neumývejte pod tekoucí vodou ani nevyplachujte. Není-li spotřebič delší dobu používán, chraňte jej před prachem a uložte na suchém a čistém místě. Odstraňování poruch Přístroj nefunguje - Zkontrolujte pevné usazení přívodního kabelu - Zkontrolujte polohu spínače CZ - 5

6 Záruka Na námi prodaný přístroj poskytujeme záruku v trvání 24 měsíců od data prodeje. Záruka se vztahuje na poruchy a závady, které v průběhu záruční doby vznikly chybou výroby nebo vadou použitých materiálů. Záruka platí pouze tehdy, je-li výrobek používán podle návodu k obsluze a připojen na správné síťové napětí. Nárok na záruku je možné uplatnit pouze po předložení záručního listu a originálu dokladu o zakoupení výrobku (účtenky) s typovým označením výrobku, datem a čitelným razítkem prodejny. Nárok lze uplatňovat u prodejce, kterého byl výrobek zakoupen nebo u některého z autorizovaných servisních středisek. Zákazník ztrácí nárok na záruční opravu nebo bezplatný servis v případě: - zásahu do přístroje (zásah do výrobku může provést pouze autorizovaný servis). - poškození přístroje vlivem živelné pohromy. - jakékoliv změny v záručním listu provedené neoprávněnou osobou. - nevyplnění záručního listu, ztráty záručního listu. - používání výrobku pro jiné účely, než je obvyklé, zejména pokud byl používán k profesionální či jiné výdělečné činnosti. - zjevné mechanické poškození. Záruka se nevztahuje na opotřebení zboží nad rámec běžného používání. Poškození příslušenství není automaticky důvodem pro bezplatnou výměnu kompletního přístroje. Nepodstatné odchylky od standartního provedení, které nemají vliv na funkci výrobku, si výrobce vyhrazuje. Tento přístroj byl testován podle všech příslušných, v současné době platných směrnic CE, jako je například elektromagnetická kompatibilita a direktiva o nízkonapěťové bezpečnosti, a byl zkonstruován podle nejnovějších bezpečnostních předpisů. Materiál výrobku splňuje nejnovější směrnice Evropské unie. Po uplynutí záruky Po uplynutí záruční doby je možno za úplatu provést opravy v příslušném obchodě nebo autorizovaném servisním středisku. Technická specifikace - Minichladnička objem 18 l - Vnitří teplota až o C nižší než teplota okolí - Možnost přepnutí na ohřev až do teploty 60 C - Přihrádka pro uložení kabelu - Rukojeť a pás pro jednoduchý přenos - Možnost připojit na síťový provoz 230 V ~ 50 Hz nebo připojení přes autokonektor 12 V - Barva: šedá / modrá - Příkon: 72 W / 62 W - Hlučnost: 52 db - Rozměry: 47 x 36 x 31,5 cm - Hmotnost: 6,5 kg Změna technické specifikace výrobku vyhrazena výrobcem. CZ - 6

7 CZ VAROVÁNÍ: NEVYSTAVUJTE SPOTŘEBIČ DEŠTI NEBO VLHKOSTI ABYSTE PŘEDEŠLI VZNIKU POŽÁRU NEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM. VŽDY SPOTŘEBIČ VYPNĚTE ZE ZÁSUVKY KDYŽ JEJ NEPOUŽÍVÁTE NEBO PŘED OPRAVOU. V PŘÍSTROJI NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁSTI OPRAVITELNÉ SPOTŘE- BITELEM. VŽDY SE OBRACEJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. PŘÍ- STROJ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPĚTÍM. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem spol. s r.o. je registrovaná u společnosti Elektrowin a.s. pod číslem 05065/06-ECZ. Firma Proton SK, a.s. je registrovaná u společnosti Envidom pod číslem EZ CZ - 7

8 Vážený zákazník, ďakujeme Vám za zakúpenie nášho produktu. Pred uvedením tohto prístroja do prevádzky, si veľmi pozorne prečítajte návod na obsluhu a tento návod spolu so záručným listom, dokladom o predaji a podľa možností aj s obalom a vnútorným vybavením obalu dobre uschovajte. Všeobecné bezpečnostné pokyny Používajte tento prístroj výhradne pre súkromnú potrebu a pre stanovené účely. Tento prístroj nie je určený pre komerčné použitie. Chráňte ho pred horúčavou, priamym slnečným žiarením, vlhkosťou (v žiadnom prípade ho neponárajte do kvapalín) a stykom s ostrými hranami. Nepoužívajte prístroj v prípade, že máte vlhké ruky. Ak dôjde k navlhčeniu alebo k namočeniu prístroja, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Vyvarujte sa styku s vodou. Prístroj vypnite a vždy vytiahnite zástrčku zo zásuvky (ťahajte len za zástrčku, nikdy nie za kábel), ak nebudete prístroj používať, ak chcete namontovať príslušenstvo, prístroj vyčistiť alebo v prípade poruchy. Prístroj nesmie zostaťv prevádzke bez dozoru. Ak musíte pracovisko opustiť, vždy prístroj vypnite, resp. vytiahnite zástrčku zo zásuvky (vždy ťahajte za zástrčku, nikdy nie za kábel). Ak chcete ochrániť deti pred rizikami spojenými s elektrickými prístrojmi, postarajte sa o to, aby kábel nevisel dole a deti na prístroj nedosiahli. Pravidelne kontrolujte prístroj a prívodný kábel z hľadiska poškodenia. Ak prístroj vykazuje nejakú závadu, neuvádzajte ho do prevádzky. V prípade zlyhania či nesprávnej činnosti prístroj vypnite a nepokúšajte sa ho sami opraviť. Obráťte sa na autorizovaný servis a žiadajte originálne náhradné diely. Nedodržanie vyššie uvedeného môže ovplyvniť bezpečnosť spotrebiča. Používajte len iriginálne príslušenstvo. Rešpektujte prosím nasledujúce Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj. Špeciálne bezpečnostné pokyny pre tento prístroj Po rozbalení skontrolujte, či spotrebič nie je poškodený. V prípade pochybností prístroj nezapojujte a obráťte sa na kvalifikovaného technika. Obalové materiály (plastové sáčky, polystyrénová pena, atď.), musia byť ako zdroj možného nebezpečenstva udržované mimo dosah malých detí. Ak má byť spotrebič napájaný z autobatérie, skontrolujte prosím, či jej napätie je 12 V s uzemneným záporným pólom. Ak je potreba predĺžiť prívodný kábel, použite iba nepoškodený predlžovací kábel prispôsobený pre dané parametre napájania. Spotrebič nie je vhodný pre prevádzku korozívnych látok a látok na báze rozpúšťadla. Naplnenú minichladničku neobracajte dnom hore. Potraviny je možné skladovať iba v originálnych obaloch či vhodných nádobách. Tekutiny a ľad vkladajte do minichladničky iba vo vhodných nádobách. Nebalené potraviny pred umiestením do minichladničky vložte do vhodného ochranného obalu. Režimy prepínajte s časovou prestávkou. Spotrebič najprv vypnite a funkciu prepnite približne po 30 minútach pokoja. Žiadny z otvorov výrobku nezakrývajte. Rovnako do otvorov nevhadzujte predmety a spotrebič nezakrývajte napr. oblečením. Spotrebič nenechávajte na miestach, kde hrozí pád napr. do bazénu, vane alebo iných nádob s vodou. SK - 8

9 SK Spotrebič odpojte zo siete, pokiaľ: - Nie je používaný. - Dôjde k prerušeniu dodávky el. prúdu. - Pred zahájením údržby alebo čistení. Popis ovládacích prvkov P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P10 P11 P12 P13 P14 P15 Hlavný vypínač (ON/OFF) Ovládač rýchlosti ventilátoru (AUTO/MUTE) Termostat pre nastavenie teploty - režimu ohrev/chladenie (TEMP C) Indikátor ohrevu (HOT) Indikátor chladenia (COOL) Otváracie a zatváracie spony Veko Držadlo Tlačidlo pre otváranie káblové priehradky Priehradka pre uloženie káblu Prívod vzduchu do ventilátoru Vývod vzduchu Konektor pre napájanie jednosmerným napätím Konektor pre napájanie striedavým napätím SK - 9

10 Pokyny na použitie Minnichladnička je vhodná pre prepravu všetkých druhov nápojov a potravín. Vďaka termostatu udržuje teplotu stabilnú (pri chladení až o 16 C - 20 C nižšia než je okolitá teplota a pri ohrievaní na 60 C). Vďaka možnosti dvojitého napájania (pripojenie do zásuvky v automobilu alebo do bežnej zásuvky na striedavé napätie), je možné ju mať pri sebe pri výletoch autom, prechádzkach v prírode, nakupovaní, je možné ju tiež použiť pre prevoz liečiv alebo inštalovať v kanceláriách, izbách atď. Tento spotrebič používa pre chladenie a ohrievanie články s dlhou životnosťou a je vybavený chladiacou jednotkou s dvomi ventilátormi. Jeho výhodou je, že funguje bez chladiva na báze freónu (CFC). NAPÁJANIE STRIEDAVÝM NAPÄTÍM 1. Pre otvorenie káblovej priehradky stlačte tlačidlo P9 a vyberte kábel pre napájanie striedavým napätim. 2. Koncovku káblu vsuňte do konektoru P Druhý koniec káblu so zástrčkou zapojte do elektrickej zásuvky 230 V. NAPÁJANIE BATÉRIÍ 12V Spotrebič je určený pre napájanie 12 V autobatériou s uzemneným záporným pólom. Pre otvorenie káblovej priehradky stlačte tlačidlo P9, vyberte kábel pre napájanie jednosmerným napätim a koncovku káblového adaptéru vsuňte do konektoru P13 na prístroji. Potom druhý koniec káblu zapojte do zásuvky v automobilu (vývod pre elektrický zapaľovač). Pokiaľ minichladničku nepoužívate, odpojte spotrebič z automobilovej zásuvky. POZNÁMKY: Aby nedošlo k vybitiu autobatérie, nenechávajte minichladničku zapojenú pri vypnutom motore dlhšie než 1 hodinu. Potom naštartujte motor, čím sa autobatéria dobije. Prúd v zásuvke automobilu alebo prídavnom vývode s 12 V sa zníži, keď vytiahnete kľúč zo zapaľovania alebo sa u niektorých modelov na pár minút preruší. Konektor minichladničky P13 je chránený proti zapojeniu v opačnej polarite tak, že kábel v nesprávnej pozícii nie je možné zapojiť. POUŽÍVANIE Opatrenia Pred začiatkom používania minichladničky doporučujeme z hygienických dôvodov vnútrajšok boxu očistiť podľa pokynov v kapitole čistenie a údržba. Teplé jedlo nechajte pred vložením dovnútra vychladnúť. Minichladničku nenechávajte otvorenú na dobu dlhšiu než je nevyhnutné a dbajte na je tesné uzatvárane. Tým sa vyhnete stratám teplého/studeného vzduchu Spotrebič umiestite na stabilný povrch. Otrasy môžu negatívne ovplyvniť jeho činnosť. SK - 10

11 SK Prevádzka spotrebiču 1. Otvorte veko P7 stlačením spodného konca spôn P6 a zároveň tlačte smerom hore. 2. Vložte nápoje či potraviny. Spotrebič je vybavený priehradkou s možnosťou umiestenia do dvoch polôh. POZNÁMKA: Pre efektívnejšie uskladnenie doporučujeme potraviny či nápoje vložiť do minichladničky už schladené na požadovanú teplotu. 3. Sklopte veko a box uzavrite sponami P6. Pred prepravou minichladničky sa presvedčte, že spony P6 sú pevne uzavreté. 4. Stlačte hlavný spínač P1 (ON/OFF) do pozície ON ( I ) = ZAPNUTO. 5. Otočte ovládačom termostatu P3 do pozície ohrevu (červené pásmo) alebo chladenia (modré pásmo), pri zahájení ohrevu či chladenia sa rozsvieti príslušný indikátor ohrevu P4 (HOT) alebo chladenia P5 (COOL). Pre nastavenie maximálnej teploty otočte ovládačom termostatu P3 v smere hodinových ručičiek do krajnej polohy. Pre získanie maximálneho chladiaceho výkonu otočte ovládačom termostatu P3 do opačnej krajnej polohy. Termostat bude vnútri boxu automaticky udržovať navolenú teplotu. POZNÁMKA: Doba do ustálenia navolenej teploty vnútri je približne 3 hodiny. 6. Ak chcete stíšiť hlasitosť ventilátoru, stlačte tlačidlo 2 (AUTO/MUTE) do pozície MUTE 0 (STLMIŤ) a rýchlosť otáčok ventilátoru sa zníži. V tejto pozícii dosiahne spotrebič navolenej teploty neskôr. 7. Ak chcete ukončiť proces ohrevu alebo chladenia, stlačte spínač 1 (ON/OFF) do pozície OFF (0) a odpojte spotrebič zo siete či autobatérie. POZNÁMKY: Najnižšia teplota, ktoré je možná vnútri minichladničky dosiahnuť, je závislá na vonkajšej teplote a chladiacej kapacite (až o 16 C - 20 C nižšia než teplota okolitého prostredia). Najvyššia teplota, ktorú je možné ve vnútri dosiahnuť, závisí na vonkajšej teplote. Pred zmenou režimu spotrebič vypnite, vyčkajte 30 minút a potom zmeňte režim. Čistenie a údržba Spotrebič vždy odpojte zo siete či autobatérie. Vnútorná i vonkajšia časť minichladničky utrite vlhkou utierkou a potom do sucha vytrite. Nepoužívajte žiadne silné čistiace ani rozpúšťadlá. Minichladničku nikdy neumývajte pod tečúcou vodou ani nevyplachujte. Ak nie je spoterbič dlhšiu dobu používaný, chráňte ho pred prachom a uložte na suchom a čistom mieste. Odstraňovanie porúch Prístroj nefunguje - Skontrolujte pevné usadenie prívodného káblu - Skontrolujte polohu spínača SK - 11

12 Záruka Na nami predaný prístroj poskytujeme záruku v trvaní 24 mesiacov od dátumu predaja. Záruka sa vzťahuje na poruchy a závady, ktoré v priebehu záručnej doby vznikli chybou výroby alebo vadou použitých materiálov. Záruka platí iba vtedy, ak je výrobok používaný podľa návodu na obsluhu a pripojený na správne sieťové napätie. Nárok na záruku je možné uplatniť iba po predložení záručného listu a originálu dokladu o zakúpení výrobku (účtu) s typovým označením výrobku, dátumom a čitateľnou pečiatkou predajne. Nárok sa uplatňuje u predajcu, u ktorého bol výrobok zakúpený alebo u niektorého z autorizovaných servisných stredísk. Zákazník stráca nárok na záručnú opravu alebo bezplatný servis v prípade: - zásahu do prístroja neoprávnenou osobou. - poškodenie prístroja vplyvom živelnej pohromy. - akejkoľvek zmeny v záručnom liste spôsobenej neoprávnenou osobou. - nevyplnenie záručného listu, straty záručného listu. - používanie výrobku pre iné účely než je obvyklé, hlavne pokiaľ bol používaný k profesio nálnej či inej zárobkovej činnosti. - zjavné mechanické poškodenie. Záruka sa nevzťahuje na opotrebenie tovaru nad rámec bežného používania. Poškodenie príslušenstva nie je automatickým dôvodom pre bezplatnú výmenu kompletného prístroja. Nepodstatné odchýlky od štandartného provedenia, ktoré nemajú vplyv na funkciu výrobku, si výrobca vyhradzuje. Tento prístroj bol testovaný podľa všetkých príslušných, v súčasnej dobe platných smerníc CE, ako je napríklad elektromagnetická kompatibilita a direktíva o nízkonapäťovej bezpečnosti, a bol skonštruovaný podľa najnovších bezpečnostných predpisov. Materiál výrobku splňuje najnovšie smernice Európskej únie. Po uplynutí záruky Po uplynutí záručnej doby je možné za úplatu urobiť opravy v príslušnom obchode alebo autorizovanom servisnom stredisku. SK - 12

13 SK Technická špecifikácie - Minichladnička objem 18 l - Vnútorná teplota až o 16 C - 20 C nižšia oproti teplote okolia - Možnosť prepnutia na ohrievanie až do teploty 60 C - Priehradky pre napájací kábel a batériu - Držadlo a pás pre jednoduché prenášanie - Možnosť dvojitého napájania 230 V ~ 50 Hz a jednosmerné napätie 12V (autobatérie). - Farba: šedá / modrá - Príkon: 72 W / 62 W - Hlučnosť: 52 db - Rozmery: 47 x 36 x 31,5 cm - Hmotnosť: 6,5 kg Výrobca si vyhradzuje právo na zmenu technickej špecifikácie výrobku. VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBI- TEĹOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPO- TREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM. Informácie o ochrane životného prostredia Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením. Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstva alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento výrobok na príslušné zberné miesto, kde prebieha recyklácia takéhoto elektrického a elektronického zariadenia. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem spol. s r.o. je registrovaná u spoločnosti Elektrowin a.s. pod číslom 05065/06-ECZ. Firma Proton SK, a.s. je registrovaná u spoločnosti Envidom pod číslom EZ SK - 13

14 Dear customer, thank you for purchasing our product. Please read the operating instructions carefully before putting the appliance into operation and keep these instructions including the warranty, the receipt and, if possible, the box with the internal packing. General Safety Instructions The appliance is designed exclusively for private use and for the envisaged purpose. This appliance is not fit for commercial use. Keep it away from sources of heat, direct sunlight, humidity (never dip it into any liquid) and sharp edges. Do not use the appliance with wet hands. If the appliance is humid or wet, unplug it immediately. Do not put it in water. When cleaning or putting it away, switch off the appliance and always pull out the plug from the socket (pull on the plug, not the cable) if the appliance is not being used and remove the attached accessories. Do not operate the machine without supervision. If you should leave the workplace, always switch the machine off or remove the plug from the socket (pull the plug itself, not the lead). To protect children from the dangers posed by electrical appliances, make sure that the cable is hanging low and that children do not have access to the appliance. Check the appliance and the cable for damage on a regular basis. Do not use the appliance if it is damaged. Do not try to repair the appliance on your own. Always contact an authorized technician. To avoid the exposure to danger, always have a faulty cable be replaced only by the manufacturer, by our customer service or by a qualified person and with a cable of the same type. Pay careful attention to the following Special Safety Instructions for this unit. Special safety instructions for this unit Please check the appliance for damage after unpacking. Do not use the appliance in case of doubts and contact a qualified technician. Packaging materials (plastic bags, polystyrene foam, etc.) must be kept out of reach of children as a potential danger source. If the appliance is intended to be plugged in a car socket (outlet of an electric cigarette lighter), please verify that the car battery capacity is 12 volts with negative to ground. If it is necessary to prolong the cable, you are allowed to do so only by using an undamaged extension cable adapted to the power of the device The appliance is not suitable for transportation of corrosive or solvent-based substances. Don t reverse the mini refrigerator when loaded. Food is allowed to be stored in its original packaging or suitable containers. Liquids and ice shall be put in the box only in suitable containers. Place unpacked food into a proper container before placing into the mini refrigerator Do not switch the function of cooling/warming abruptly. Switch the appliance off, leave it for 30 minutes and than change the mode. Do not obstruct any of the fans openings. Do not insert objects into openings and do not cover the unit e.g. with clothes. Do not leave the appliance on places with imminent risk of falling into a swimming pool, bathtub or other water containers. Unplug the thermoelectric cooler and warmer, when: - The appliance is not in use. - In the event of power outage. - Before commencing maintenance and cleaning ENG - 14

15 ENG Description of the controls P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 Power switch (ON/OFF) Fan speed switch (AUTO/MUTE) Thermostat knob with hot/cool mode (TEMP C) Warming-up indicator (HOT) Cooling indicator (COOL) Open and close clips Cover Handle Cord compartment opening button Cord compartment Fan air inlet Air exhaust DC Socket 12 V AC Socket 230 V ENG - 15

16 Instructions for Use The thermoelectric cooler & warmer is suitable for transportation of all types of beverages and food. It keeps the temperature stable thanks to its thermostat (cooling up to 16 C-20 C below the ambient temperature or heating 60 C). Due to its double power source (car socket and AC) it can be available when going for a car-trip, countryside walks, shopping, it can be also used for transportation of medicaments or installed in offices, rooms, etc. Long-life warm cells are used in the appliance for cooling or heating with a two-fan cooling refrigeration. Its advantage is absence of chlorofluorocarbon (CFC) coolants, being one of principal reasons of the ozone layer depletion. AC SUPPLY 230 V 1. Press the button P9 to open the door of the cables compartment and remove the AC cable. 2. Insert the end of the AC cable into the connector P Plug the second end of the AC cable in a 230 V socket. BATTERY SUPPLY 12 V This device is designed for use in vehicles which a 12 V battery with negative to ground. Press the button P9 to open the door of the cables compartment, remove the DC cable and inserts the end of the cable adapter in the connector P13 of the device. Than, plug the second end of the in cable adapter into a car socket or an auxiliary 12 V socket. If you are not using the thermoelectric cooler and warmer, unplug the appliance from the auxiliary 12 V socket or the car socket. NOTES: To avoid discharge of the car battery, do not let the appliance work longer than 1 hour if the car engine stopped. You can load the car battery by starting the engine. The car socket or the auxiliary 12 V socket current will be reduced or can be interrupted for a few minutes in some models when a key is removed from ignition. The connector 14 of the thermoelectric cooler and warmer is protected against connection in inverse polarity, as the cable cannot be plugged in adverse position. USE OF THE APPLIANCE Precautions It is advisable to clean the refrigerator before you start using it according to instructions mentioned in the chapter devoted to of maintenance and cleaning. Warm food shall be left to cool down before it is put in the box. Do not leave the appliance opened longer than necessary and be mindful of proper closing. This will help to avoid loss of hot or cold air. Install the appliance on a stable surface. Vibrations can have negative impact on the appliance. ENG - 16

17 ENG Operation 1. Open the cover P7 by pressing lower part of the clips P6 while pushing it upwards. 2. Put liquids and food into the compartment. The device has a separating tray with two positions. In order to reach more effective conservation, it is advisable to put in beverages and food already cooled to a required temperature. 3. Close the cover P7 of the box by use of the clips P6. NOTE: Make sure that the clips P6 are firmly closed before you transport the appliance. 4. Press the switch P1 (ON/OFF) to the position ON (I). 5. Turn the thermostat P3 to a heating position (red band) or cooling position (blue band), the indicator of warming up P4 (HOT) or cooling P5 (COLD) will be on and the device will start cooling or heating accordingly. In order to reach maximum heating temperature, rotate the button P3 clockwise to its extreme position. To reach maximum cooling power, rotate the button P3 anticlockwise to its extreme position. The thermostat will automatically keep the chosen temperature in the box. NOTE: Approximately 3 hours are needed to reach stable desired temperature. 6. If you want to silence the ventilator, press the button P2 (AUTO/MUTE) to MUTE (0) position and the ventilator will slow down. The device will require more time to reach the desired temperature in this position. 7. If you want to finish the process of heating or cooling, press the switch P1 (ON/OFF) to the position OFF (0) and disconnect the device from the AC socket or the car battery. NOTES: The lowest temperature reached inside the appliance depends on the ambient temperature and cooling capacity (up to 16 C-20 C below the temperature of the environment). The highest temperature reachable inside the appliance is conditional of ambient temperature. Before changing the operation mode, switch the appliance off and wait for 30 minutes. Cleaning and Maintenance Always un-plug the appliance from power source. Clean the interior and exterior of the appliance by wiping with a damp cloth and than with a dry cloth. Use neither detergents nor abrasives. Never clean the appliance under running water or flush out. When the refrigerator is not used for long time period, protect it from dust and store it in a clean dry place. ENG - 17

18 Troubleshooting The device is not working Check that the mains connection cable is firmly plugged in. Check the positions of the switches. Guarantee The device supplied by our Company is covered by a 24 month guarantee starting on the date of purchase (receipt). During the life of the guarantee any fault of the device or its accessories ascribable to material or manufacturing defects will be eliminated free of charge by repairing or, at our discretion, by replacing it. Proof of the guarantee is provided by the proof of purchase. Without proof of purchase no free replacement or repair will be carried out. If you wish to make a claim under the guarantee please return the entire machine in the original packaging to your dealer together with the receipt. The guarantee lapses: - in case of unauthorized tampering - destroyed unit by natural disaster - any changes in guarantee list by unauthorized person - empty guarantee list or damage this list - using this machine for other purpose that usual, especially for professional or other commercial use - with apparent mechanic defects The guarantee does not apply on goods damaged due to unusual usage. The damage of accessories is not an automatic reason for replacing the entire device free of charge. The manufacturer reserves the right to make minute changes to the standard model that will have no effect on functionality of the product. This device has been tested according to all relevant current CE guidelines, such as electromagnetic compatibility and low voltage directives, and has been constructed in accordance with the latest safety regulations. After the expiry of the guarantee After the expiry of the guarantee repairs can be carried by the competent dealer or repair by the authorized service. ENG - 18

19 ENG Technical specifications - Mini refrigerator with capacity 18 l - Temperature range approx. up to 16 C-20 C below ambient temp - Heating capacity up to 60 C by thermostat - Cord compartment - Carrying belt - Power supply: AC 230 V ~ 50 Hz / DC 12 V - Color: grey / blue - Power drain: 72 W / 62 W - Noise level: 52 db - Size: 47 x 36 x 31,5 cm - Weight: 6,5 kg We reserve the right to change technical specifications. WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don t use it or before a revision. There aren t any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention. Liquidation of old electrical and electronic devices This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing means that the product must not be disposed as household waste. Please transport the product to the respective collection point where the electric and electronic device will be recycled. Collection points for the used electric and electronic devices exist in the European Union and also in other European countries. By proper liquidation of the product you can prevent possible negative impacts on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore please do not throw the old electric and electronic devices in the household wastes. For more detailed information please contact your local authority, any service company liquidating household waste or the store where you have bought the product. HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. is registered by Elektrovin a.s. under number 05065/06-ECZ. HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. is registered by Envidom under number EZ ENG - 19

20 Seoul, Korea

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete s přístrojem manipulovat, přečtěte si

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL CHO 162SS Elektrický sekáček potravin NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Elektrický sekáčik potravín Electric chopper CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL HC 313 Cute Hair Seoul, Korea NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Horkovdušná kulma/ Teplovzdušná kulma Hot-air curling irons Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL IC 202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Indukční vařič jednoplotnový Indukčný varič jednoplatničkový Induction cooker single range CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL

HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL Zařízení na přípravu hot-dogů (párků v rohlíku) Zariadenie na prípravu hot-dogov (párkov v rožku) Hot Dog maker CZ Vážený zákazníku, před zapojením

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

MICA HEATER INSTRUCTION MANUAL Model No: UHM-786 230V 50Hz 2200W

MICA HEATER INSTRUCTION MANUAL Model No: UHM-786 230V 50Hz 2200W MICA HEATER INSTRUCTION MANUAL Model No: UHM-786 230V 50Hz 2200W Safety Precautions To reduce the risk of personal injury or damage to property, basic safety precautions must be observed including the

More information

NewAir AC-10000E, AC-10000H Portable Air Conditioner Owner s Manual PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

NewAir AC-10000E, AC-10000H Portable Air Conditioner Owner s Manual PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS NewAir AC-10000E, AC-10000H Portable Air Conditioner Owner s Manual PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS BEFORE USE GENERAL SAFETY INSTRUCTIONS: ALWAYS OPERATE THE UNIT IN AN UPRIGHT POSITION AND PLACE

More information

Portable Air Conditioner

Portable Air Conditioner Portable Air Conditioner Owner's Manual Model:3 in 1 12,000 Btu/h Series 3 Please read this owner s manual carefully before operation and retain it for future reference. CONTENTS 1. SUMMARY...1 2. PORTABLE

More information

Instructional & Operating Manual

Instructional & Operating Manual Instructional & Operating Manual For CoolFreeze Series Portable Refrigerators/Freezers CF-18, CF-25, CF-35, CF-40, CF-50, CF-80, CF-110 WAECO USA Clinton, CT www.waecousa.com ! Safety indications in the

More information

USER INSTRUCTIONS FOR 10 LITRE PORTABLE DEHUMIDIFIER MODEL NO. DHMD102

USER INSTRUCTIONS FOR 10 LITRE PORTABLE DEHUMIDIFIER MODEL NO. DHMD102 USER INSTRUCTIONS FOR 10 LITRE PORTABLE DEHUMIDIFIER MODEL NO. DHMD102 THANK YOU FOR CHOOSING YOUR NEW DEHUMIDIFIER. BEFORE USING THE UNIT READ THESE INSTRUCTIONS FULLY AND RETAIN THEM FOR FUTURE REFERENCE

More information

Meaco 30L and Meaco 40L dehumidifier instruction manual

Meaco 30L and Meaco 40L dehumidifier instruction manual Meaco 30L and Meaco 40L dehumidifier instruction manual Please read this instruction manual before using the dehumidifier and keep safe for future reference SAFETY INSTRUCTIONS PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS

More information

NewAir AC-10100E / AC-10100H Portable Air Conditioner Owner s Manual PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

NewAir AC-10100E / AC-10100H Portable Air Conditioner Owner s Manual PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS NewAir AC-10100E / AC-10100H Portable Air Conditioner Owner s Manual PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS ELECTRICAL SAFETY This appliance is for indoor use only. Always turn off the unit and unplug

More information

FOR THE FOLLOWING MODELS: EE-8075W EE-8075O EE-8075R EE-8075BK

FOR THE FOLLOWING MODELS: EE-8075W EE-8075O EE-8075R EE-8075BK FIREPLACE HEATER FOR THE FOLLOWING MODELS: EE-8075W EE-8075O EE-8075R EE-8075BK If you have any questions about the operation of your fireplace heater, please contact Crane Customer Care. Toll Free: 888-599-0992

More information

Wine Cooler with Thermo-Electric Cooling & Heating Technology

Wine Cooler with Thermo-Electric Cooling & Heating Technology Wine Cooler with Thermo-Electric Cooling & Heating Technology Model number: WC-0888H (8-bottles capacity) Instruction Manual Please read carefully and follow all safety rules and operating instructions.

More information

USER INSTRUCTIONS FOR GET PORTABLE 12k BTU AIR CONDITIONER MODEL No. GPACU12HR

USER INSTRUCTIONS FOR GET PORTABLE 12k BTU AIR CONDITIONER MODEL No. GPACU12HR USER INSTRUCTIONS FOR GET PORTABLE 12k BTU AIR CONDITIONER MODEL No. GPACU12HR CONTENTS Introduction Safety Notes Identification of parts Installation instructions Operation instructions Maintenance Troubleshooting

More information

Heater with Humidifier Model SH-1506 USER MANUAL

Heater with Humidifier Model SH-1506 USER MANUAL Heater with Humidifier Model SH-1506 USER MANUAL CREATING A CLEAN, HEALTHY LIVING ENVIRONMENT FOR YOU AND YOUR FAMILY. LOCATION OF KEY PARTS AND CONTROLS Control Panel Drain Hole Water Level Indicator

More information

Portable Evaporative Air Cooler. OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use. Model: CL48PM

Portable Evaporative Air Cooler. OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use. Model: CL48PM Portable Evaporative Air Cooler OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use Model: CL48PM Power rating: 130 Watts Voltage rating: 230 Volt, 50Hz Made in P.R.C. QUICK START GUIDE Fill with

More information

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36 English... 2 Česky... 19 Slovensky... 36 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite:

More information

Operating instructions in the back. www.blackanddecker.co.uk PD1020L

Operating instructions in the back. www.blackanddecker.co.uk PD1020L Operating instructions in the back www.blackanddecker.co.uk PD1020L 2 ENGLISH (Original instructions) Intended use Your Black & Decker Dustbuster handheld vacuum cleaner has been designed for vacuum cleaning

More information

C100 Instruction Manual

C100 Instruction Manual C100 Instruction Manual Please read this Instruction Manual and the safety instructions before operating the appliance! IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should

More information

PORTABLE AIR CONDITIONER

PORTABLE AIR CONDITIONER MODEL: DC10RC INSTRUCTION MANUAL PORTABLE AIR CONDITIONER IMPORTANT INFORMATION Carefully read this instruction manual before you install or use your portable air conditioner. Please retain this manual

More information

Instruction Manual. Image of SP-3015 & SP-3815. Important Safeguards. Automatic Dispensing Hot Water Pot with Reboil Function

Instruction Manual. Image of SP-3015 & SP-3815. Important Safeguards. Automatic Dispensing Hot Water Pot with Reboil Function Important Safeguards READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. Instruction Manual Automatic Dispensing Hot Water Pot with Reboil Function Image of SP-3015 & SP-3815 SP-3015: 3.0L SP-3815: 3.8L SP-3017: 3.0L (Stainless

More information

Portable Air Conditioner. OWNER S MANUAL Read these instructions before use. Model: MF08CESWW. Voltage rating: 115V~60Hz Power rating : 800W

Portable Air Conditioner. OWNER S MANUAL Read these instructions before use. Model: MF08CESWW. Voltage rating: 115V~60Hz Power rating : 800W MODE ALARM Portable Air Conditioner OWNER S MANUAL Read these instructions before use 8 Model: MF08CESWW Voltage rating: 115V~60Hz Power rating : 800W Customer Support : 1-800-474-2147 For product inquiries

More information

www.morphyrichards.co.uk

www.morphyrichards.co.uk 43922 rev2:x 06/01/2010 15:06 Page 1 Upon registration with Morphy Richards (UK & ROI only) Register online for your 2 year guarantee. See back of this instruction book for details. (UK and Ireland customers

More information

Portable Air Conditioner. OWNER S MANUAL Read these instructions before use. Model: MM14CHCSCS

Portable Air Conditioner. OWNER S MANUAL Read these instructions before use. Model: MM14CHCSCS Portable Air Conditioner OWNER S MANUAL Read these instructions before use Model: MM14CHCSCS Voltage rating: 120V~60Hz Power rating : 1400W(Cooling) Power rating : 1350W(Heating) Customer Support : 1-800-474-21477

More information

Use and Care Manual. Model CPA12KH AIR CONDITIONER

Use and Care Manual. Model CPA12KH AIR CONDITIONER Use and Care Manual Model CPA12KH AIR CONDITIONER Introduction Thank you for choosing this air conditioner to provide you and your family with all of the "Home Comfort" requirements for your home, cottage

More information

W850. Maintenance Guide

W850. Maintenance Guide W850 Maintenance Guide August 2011 www.lexmark.com Contents...3 Cleaning the exterior of the printer...3 Storing supplies...3 Conserving supplies...3 Checking the status of supplies...4 Checking the status

More information

400 Amp Rechargeable Jump Start System RAC-HP082

400 Amp Rechargeable Jump Start System RAC-HP082 400 Amp Rechargeable Jump Start System RAC-HP082 MAINTENANCE Always inspect the tool before use to ensure the cables are in good condition and the clamps are clean and free from corrosion. Keep clean by

More information

Pračka. Uživatelská příručka. možnosti bez hranic. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung.

Pračka. Uživatelská příručka. možnosti bez hranic. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. SECZ WF80F5***** WF70F5***** WF60F4***** Pračka Uživatelská příručka možnosti bez hranic Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. WF70F5E_WF60F4E_03445N_CS.indd 1 2014-04-23 6:55:36

More information

Single Day Alarm Clock with. Bluetooth and USB Play-through

Single Day Alarm Clock with. Bluetooth and USB Play-through Single Day Alarm Clock with Bluetooth and USB Play-through MODEL : BSC 200 READ THIS INSTRUCTION MANUAL BEFORE OPERATING THE APPLIANCE. SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE. TABLE OF CONTENTS IMPORTANT

More information

Dehumidifier Users manual. For Models: DH45S DH65S

Dehumidifier Users manual. For Models: DH45S DH65S Dehumidifier Users manual For Models: DH45S DH65S 950-0062-revD Jan. 9 2007 FORWARD The appearance of the units that you purchase might be slightly different from the ones described in the Manual, but

More information

INSTRUCTION MANUAL FOR RECREATIONAL REFRIGERATOR/FREEZER MODEL

INSTRUCTION MANUAL FOR RECREATIONAL REFRIGERATOR/FREEZER MODEL INSTRUCTION MANUAL FOR RECREATIONAL REFRIGERATOR/FREEZER MODEL 15-LITER, 20-LITER, 35-LITER, 45-LITER, 60-LITER & 100-LITER SECTION 1 Basic Operation SECTION 2 Cleaning and Storing SECTION 3 Basic Trouble

More information

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 ODVLHČOVAČ SK MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 OPIS PRÍSTROJA 86 ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL 87 MANUÁLNY OVLÁDACÍ PANEL 89 UMIESTNENIE A UVEDENIE DO PREVÁDZKY 90 VYPRÁZDŇOVANIE VODY 91

More information

Instruction Manual. Window Wiper AFW900. (Read carefully before use)

Instruction Manual. Window Wiper AFW900. (Read carefully before use) Instruction Manual Window Wiper AFW900 (Read carefully before use) When using electrical appliances, basic precautions should always be followed, including the fact READ ALL INSTRUCTIONS IN THIS MANUAL

More information

Tower Fan MODEL# EE-5605

Tower Fan MODEL# EE-5605 Adorable Humidifiers Tower Fan MODEL# EE-5605 PLEASE READ THESE AND SAVE ALL INSTRUCTIONS TO ENSURE THE SAFE AND EFFECTIVE USE OF THIS APPLIANCE. TABLE OF CONTENTS Table of Contents P.1 Important Safety

More information

LED CLIP LIGHT LED CLIP LIGHT. Operation and Safety Notes IAN 30866

LED CLIP LIGHT LED CLIP LIGHT. Operation and Safety Notes IAN 30866 LED CLIP LIGHT LED CLIP LIGHT Operation and Safety Notes IAN 30866 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. GB / IE Operation

More information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DANGER: WARNING:

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DANGER: WARNING: LUFTIG BF570 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS YOUR SAFETY AND THAT OF OTHERS IS PARAMOUNT This manual and the appliance itself provide important safety warnings, to be read and observed at all times. This

More information

Portable Evaporative Air Cooler. OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use. Model: CL30XC

Portable Evaporative Air Cooler. OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use. Model: CL30XC Portable Evaporative Air Cooler OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use Model: CL30XC Power rating: 250 Watts Voltage rating: 230 Volt, 50Hz Made in P.R.C. QUICK START GUIDE Fill with

More information

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR 40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR LED TV NÁVOD K OBSLUZE LED TV NÁVOD NA OBSLUHU LED TVs INSTRUCTION MANUAL CZ SK GB Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny,

More information

USER S MANUAL HSC-24A

USER S MANUAL HSC-24A AIRREX AIR CONDITIONER USER S MANUAL HSC-24A Thank you for purchasing an AIRREX AIR CONDITIONER. BEFORE operation please read this user s manual carefully. Keep this manual readily available. It is ESSENTIAL

More information

USER S MANUAL FH052EAV1 FH070EAV1. System Air Conditioner (Cooling and Heating) ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO PORTUGUÊS DEUTSCH E HNIKA

USER S MANUAL FH052EAV1 FH070EAV1. System Air Conditioner (Cooling and Heating) ENGLISH ESPAÑOL FRANÇAIS ITALIANO PORTUGUÊS DEUTSCH E HNIKA USER S MANUAL FH052EAV1 FH070EAV1 E HNIKA PORTUGUÊS ENGLISH ESPAÑOL ITALIANO DEUTSCH FRANÇAIS System Air Conditioner (Cooling and Heating) E S F I P D G DB98-29263A(1) Safety Precautions Register your

More information

VACUUM CLEANER INSTRUCTION MANUAL

VACUUM CLEANER INSTRUCTION MANUAL VACUUM CLEANER INSTRUCTION MANUAL MODEL: SVC9702 PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING AND KEEP IT PROPERLY FOR FUTURE USE 1 Safety Cautions: WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock,

More information

Important Safeguards

Important Safeguards Table of Contents Important Safeguards...2 Product Layout...3 Preparing for Use...4 Air-conditioning without installation...4 Air-conditioning with installation...5 Control Panel...6 Operating from the

More information

Vertical Display and Storage B1350-2. SKOPE Gen2: Three Door Chiller

Vertical Display and Storage B1350-2. SKOPE Gen2: Three Door Chiller Vertical Display and Storage User Manual MAN1227 Rev. 3.0 March 2008 edition CONTACT ADDRESSES Designed and Manufactured by New Zealand SKOPE INDUSTRIES LIMITED PO Box 1091, Christchurch New Zealand Freephone:

More information

Carpet Washer. vax.co.uk VRS5W. Vax Careline: (UK) 0844 412 8455 (ROI) 1-800 928 308. Vax model number: Version 1.0

Carpet Washer. vax.co.uk VRS5W. Vax Careline: (UK) 0844 412 8455 (ROI) 1-800 928 308. Vax model number: Version 1.0 VRS5W Powermax User Guide V1.0.qxd:V1.0 23/7/10 15:35 Page 1 Vax Careline: (UK) 0844 412 8455 (ROI) 1-800 928 308 Carpet Washer Vax model number: VRS5W instruction manual Version 1.0 Please read carefully

More information

NV2410N NV2420N NV3610N NV3620N NV4820N NV4820CN NV7210N NW3620N NW4820N

NV2410N NV2420N NV3610N NV3620N NV4820N NV4820CN NV7210N NW3620N NW4820N NV2410N NV2420N NV3610N NV3620N NV4820N NV4820CN NV7210N NW3620N NW4820N A B C 2 D E F 3 G H I 4 (Original instructions) ENGLISH Intended use Your Black & Decker Dustbuster handheld vacuum cleaner has

More information

English. Symbols used to mark instructions...3. Congratulations...5 Getting the best results...5. Warnings...6 Operating Procedure...

English. Symbols used to mark instructions...3. Congratulations...5 Getting the best results...5. Warnings...6 Operating Procedure... 2 Contents Components Attachments Guidance Installation Operation Maintenance Service Technical Troubleshooting Symbols used to mark instructions...3 Included Attachments...4 Congratulations...5 Getting

More information

AN500T, AN1000, AN1000T, AN1500, AN1500T AN2000, AN2000T

AN500T, AN1000, AN1000T, AN1500, AN1500T AN2000, AN2000T Product Instruction Manual Accona AN500T, AN1000, AN1000T, AN1500, AN1500T AN2000, AN2000T Panel heater v16.5/5 Version 3.2 Jan 2015 Contents 1. Important safety points 2. Installation 2.1. Wall mounting

More information

DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DFA 1267 DX7 / DFA 1267 DW7 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Myčka nádobí Umývačka riadu Dishwasher CZ Přečtěte si tento návod Vážný zákazníku, Přečtěte si prosím pozorně tyto uživatelské

More information

SAFETY PRECAUTIONS Read all of the instructions before using this appliance. When using this appliance, always exercise basic safely precautions,

SAFETY PRECAUTIONS Read all of the instructions before using this appliance. When using this appliance, always exercise basic safely precautions, SAFETY PRECAUTIONS Read all of the instructions before using this appliance. When using this appliance, always exercise basic safely precautions, including the following: Do not use if the power supply

More information

Hot Water Urns. all models. Helpline. v3.0

Hot Water Urns. all models. Helpline. v3.0 Hot Water Urns all models Helpline 01384 573999 instructions.indd 1 v3.0 02/06/2014 14:50 IMPORTANT INFORMATION - RETAIN FOR FUTURE USE When using any electrical appliance, basic safety precautions should

More information

DEHUMIDIFIER MODELS: SD-30E / SD-40E / SD-60E INSTRUCTION MANUAL

DEHUMIDIFIER MODELS: SD-30E / SD-40E / SD-60E INSTRUCTION MANUAL DEHUMIDIFIER MODELS: SD-30E / SD-40E / SD-60E INSTRUCTION MANUAL Please read these instructions thoroughly and keep it in a safe place for future reference. CONTENTS FUNCTIONS 2 SAFETY NOTES 2 NAME OF

More information

MAP COFFEE MIA CAPSULE COFFEE MACHINE INSTRUCTION MANUAL MODEL: CM4725. Read this manual thoroughly before using and save it for future reference

MAP COFFEE MIA CAPSULE COFFEE MACHINE INSTRUCTION MANUAL MODEL: CM4725. Read this manual thoroughly before using and save it for future reference MAP COFFEE MIA CAPSULE COFFEE MACHINE INSTRUCTION MANUAL MODEL: CM4725 Read this manual thoroughly before using and save it for future reference Purchase MAP capsules at Harvey Norman stores nationwide

More information

INSTRUCTION AND THE DUALIT BLENDER

INSTRUCTION AND THE DUALIT BLENDER INSTRUCTION AND G U A R A N T E E O F THE DUALIT BLENDER CONTENTS IMPORTANT SAFEGUARDS... KNOWING YOUR BLENDER... USING YOUR BLENDER... SERVICING & GUARANTEE... 4 5 8 10 3 IMPORTANT SAFEGUARDS When using

More information

Please read this owner s Manual carefully before operating the unit. - Cooling - Heating - Dehumidifying - Fan

Please read this owner s Manual carefully before operating the unit. - Cooling - Heating - Dehumidifying - Fan Please read this owner s Manual carefully before operating the unit. - Cooling - Heating - Dehumidifying - Fan TABLE OF CONTENTS INTRODUCTION 2 IMPORTANT SAFEGUARDS...2 PACKAGE CONTAINS..2 NAMES OF PARTS.3

More information

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW přehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW prehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW player ATV/DVB-T tuner NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Obsah návodu ÚVOD

More information

2KW CERAMIC HEATER DHCER20. User Manual

2KW CERAMIC HEATER DHCER20. User Manual 2KW CERAMIC HEATER DHCER20 User Manual Please read the instructions carefully before using the product and keep this user manual for future reference. 1. PRODUCT FEATURES 2kW heat output Choice of heat

More information

Instruction manual for 3IN1 steaming water tap

Instruction manual for 3IN1 steaming water tap Instruction manual for 3IN1 steaming water tap Model code: VAP3IN1/SS, VAPQ3IN1/SS Contact Caple on 0117 938 7420 or for spare parts www.caple.co.uk Safety instructions This steaming hot water tap is not

More information

BKS 2123. Vacuum Cleaner User Manual. Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals

BKS 2123. Vacuum Cleaner User Manual. Downloaded From Vacuum-Manual.com Manuals BKS 2123 Vacuum Cleaner User Manual Read this manual prior to initial operation of the product! Dear Customer, We hope that your product, which has been manufactured in modern facilities and passed through

More information

IMPORTANT SAFETY RULES TO FOLLOW

IMPORTANT SAFETY RULES TO FOLLOW WARNING FLOOR & CARPET CLEANER Any piece of equipment can be dangerous if not operated properly. YOU are responsible for the safe operation of this equipment. The operator must carefully read and follow

More information

PORTABLE AIR CONDITIONER

PORTABLE AIR CONDITIONER VERY IMPORTANT! MODEL: GDC-AC9RW / GDC-AC9RCS GDC-AC9RCW / GDC-AC12RW GDC-AC12RB / GDC-AC12RCB GDC-AC12RCW INSTRUCTIONS FOR USE PORTABLE AIR CONDITIONER Do not install and use your portable air conditioner

More information

Portable Air Conditioner. OWNER S MANUAL Read these instructions before use. Model: MN12CES / MN10CESWW

Portable Air Conditioner. OWNER S MANUAL Read these instructions before use. Model: MN12CES / MN10CESWW Portable Air Conditioner OWNER S MANUAL Read these instructions before use 8 Model: MN12CES / MN10CESWW Voltage rating: 120V~60Hz Power rating : 1100W (MN12CES) Power rating : 900W (MN10CESWW) Customer

More information

MIST DECORATIVE LAMP WITH ESSENTIAL OIL DIFFUSER

MIST DECORATIVE LAMP WITH ESSENTIAL OIL DIFFUSER EN MIST DECORATIVE LAMP WITH ESSENTIAL OIL DIFFUSER OPERATING INSTRUCTIONS Read the instructions carefully before operating the appliance or carrying out maintenance operations. Observe all the safety

More information

Instruction Manual MODEL: SC50C-2 120V~, 60Hz, 76W

Instruction Manual MODEL: SC50C-2 120V~, 60Hz, 76W Perfect for the man cave or workshop Toolbox Fridge Montgomery Ward Customer Service 3650 Milwaukee Street, Madison, WI 53714 8:00 am to Midnight, Monday through Friday Instruction Manual MODEL: SC50C-2

More information

Pilot-12 Plus Pilot-24 Plus

Pilot-12 Plus Pilot-24 Plus Pilot-12 Plus Pilot-24 Plus CPAP BATTERY / BACKUP POWER SUPPLY CPAP BATERIA / ALIMENTACIÓN PORTÁTIL USTED BATTERIE CPAP / ALIMENTATION PORTABLE ENGLISH - Thank you for purchasing MEDISTROM Pilot-12 Plus/Pilot-24

More information

OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use

OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use Portable Evaporative Air Cooler OWNER S MANUAL Read and save these instructions before use For product enquiry or support contact : CUST OMER CARE : www.honeywellaircoolers.com e-mail: info@honeywellaircoolers.com

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Portable Air Conditioner. OWNER S MANUAL Read these instructions before use. Model: MM14CCS. Voltage rating: 115V~60Hz Power rating : 1400W

Portable Air Conditioner. OWNER S MANUAL Read these instructions before use. Model: MM14CCS. Voltage rating: 115V~60Hz Power rating : 1400W Portable Air Conditioner OWNER S MANUAL Read these instructions before use Model: MM14CCS Customer Support : 1-800-474-2147 Voltage rating: 115V~60Hz Power rating : 1400W For product inquiries or support

More information

ENGLISH INSTRUCTION & INSTALLATION MANUAL DUCTLESS MINI SPLIT AIR CONDITIONING SYSTEMS

ENGLISH INSTRUCTION & INSTALLATION MANUAL DUCTLESS MINI SPLIT AIR CONDITIONING SYSTEMS ENGLISH INSTRUCTION & INSTALLATION MANUAL DUCTLESS MINI SPLIT AIR CONDITIONING SYSTEMS Céliera Corporation. All rights reserved. Unauthorized duplication, reproduction prohibited. CONTENTS SAFETY PRECAUTIONS...

More information

Contact Details. Please note that some of the contact details on this PDF document may not be current.

Contact Details. Please note that some of the contact details on this PDF document may not be current. Contact Details Please note that some of the contact details on this PDF document may not be current. Please use the following details if you need to contact us: Telephone: 0844 879 3588 Email: customer.services@gdcgroup.co.uk

More information

INSTRUCTION MANUAL BACK BAR COOLERS

INSTRUCTION MANUAL BACK BAR COOLERS INSTRUCTION MANUAL BACK BAR COOLERS COLD 600H COLD 900H COLD 900S COLD 1350H COLD 1350S MILAN 600H MONACO 900H MONACO 900S OSLO 1350H OSLO 1350S Thank you for choosing this Rhino appliance. It is essential

More information

ULTRASONIC HUMIDIFIER With Night Light and Fragrance Diffuser

ULTRASONIC HUMIDIFIER With Night Light and Fragrance Diffuser ULTRASONIC HUMIDIFIER With Night Light and Fragrance Diffuser SU-2550B (Blue) SU-2550P (Pink) SU-2550V (Violet) SU-2550W (White) To prolong the life of this humidifier, using distilled water is highly

More information

ACW200C / ACW200CH. Innovative AutoDrain Technology. Owner s Manual Portable Air Conditioner with Heat

ACW200C / ACW200CH. Innovative AutoDrain Technology. Owner s Manual Portable Air Conditioner with Heat Owner s Manual Portable Air Conditioner with Heat ACW200C / ACW200CH It is important that you read these instructions before using your new purchase and we strongly recommend that you keep them in a safe

More information

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem 4-287-953-11(1) Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem α Návod k obsluze bajonet A Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi α Návod na použitie A-mount SLT-A65/SLT-A65V 2011 Sony Corporation

More information

Electric Kettle. Model: SK-1717 INSTRUCTIONS MANUAL

Electric Kettle. Model: SK-1717 INSTRUCTIONS MANUAL Electric Kettle Model: SK-1717 INSTRUCTIONS MANUAL Thank you for your purchase. Please read this Instruction Manual thoroughly before use and keep in a safe place for future reference. READ ALL INSTRUCTIONS

More information

TT TOYS TOYS - OWNER S MANUAL. We are delighted that you have decided to purchase this TT Toys Toys children s car.

TT TOYS TOYS - OWNER S MANUAL. We are delighted that you have decided to purchase this TT Toys Toys children s car. TT TOYS TOYS - OWNER S MANUAL We are delighted that you have decided to purchase this TT Toys Toys children s car. This owner s manual contains important information for the safe assembly, handling and

More information

CZ Aku vrtačka 5-8. SK Akumulátorový vŕtací skrutkovač 9-12. CZ Aku multifunkční nástroj 16-19. SK Multifunkčný akumulátorový prístroj 20-23

CZ Aku vrtačka 5-8. SK Akumulátorový vŕtací skrutkovač 9-12. CZ Aku multifunkční nástroj 16-19. SK Multifunkčný akumulátorový prístroj 20-23 CZ Aku vrtačka 5-8 SK Akumulátorový vŕtací skrutkovač 9-12 CZ Aku multifunkční nástroj 16-19 SK Multifunkčný akumulátorový prístroj 20-23 CZ Nabíječka / akumulátor 27-28 SK Nabíjačka / akumulátor 29-30

More information

Get Cleaning... User Guide Vax Careline: (UK) 0844 412 8455 (ROI) 1-800 928 308. Multifunction. vax.co.uk. 6131 Series. What s your Vax model number?

Get Cleaning... User Guide Vax Careline: (UK) 0844 412 8455 (ROI) 1-800 928 308. Multifunction. vax.co.uk. 6131 Series. What s your Vax model number? 6131 Series User Guide v1.1-06.09.10:user guide 09/09/2010 11:42 Page 1 User Guide Vax Careline: (UK) 0844 412 8455 Multifunction Get Cleaning... What s your Vax model number? 6 1 3 1 What s your serial

More information

Carpet Shampooer 500w

Carpet Shampooer 500w Carpet Shampooer 500w VC9388 Specification Parameters ZW-9006A - Bagless Rated Voltage: 220-240V Rated Power: 500W Rated Frequency: 50HZ Net Weight: 8kg Instruction Manual Please read this manual before

More information

2-SLICE COOL TOUCH TOASTER

2-SLICE COOL TOUCH TOASTER 2-SLICE COOL TOUCH TOASTER PLA0405 Instruction Manual Due to on-going product improvements, specifications and accessories may change without notice. Actual product may differ slightly to that depicted.

More information

Electric Egg Boiler. Instruction Manual. Model Number: AEB-917

Electric Egg Boiler. Instruction Manual. Model Number: AEB-917 Electric Egg Boiler Instruction Manual Model Number: AEB-917 Congratulations! Your Egg Boiler will surely become one of the most versatile and practical appliances in your home. Please read the following

More information

Operating instructions Cordless K 10253 impact wrench

Operating instructions Cordless K 10253 impact wrench Operating instructions Cordless K 10253 impact wrench Operational precautions General safety instructions warning! 1. Consider work area environment. Do not expose tools to rain. Do not use tools in damp

More information

CHLADNIČKA - MRAZNIČKA

CHLADNIČKA - MRAZNIČKA CHLADNIČKA - MRAZNIČKA NÁVOD K OBSLUZE PC 2272 PC 3002 PC 3332 Vážený zákazníku Děkujeme, že jste zakoupil výrobek značky PHILCO. Aby váš spotřebič sloužil co nejlépe, přečtěte si všechny pokyny v tomto

More information

OPERATOR S MANUAL 18 VOLT, 1 HOUR CHARGER

OPERATOR S MANUAL 18 VOLT, 1 HOUR CHARGER OPERATOR S MANUAL 18 VOLT, 1 HOUR CHARGER P110 Your battery charger has been engineered and manufactured to Ryobi s high standard for dependability, ease of operation, and operator safety. When properly

More information

LED PLUG-IN LIGHT LED PLUG-IN LIGHT. Operation and Safety Notes IAN 30866

LED PLUG-IN LIGHT LED PLUG-IN LIGHT. Operation and Safety Notes IAN 30866 LED PLUG-IN LIGHT LED PLUG-IN LIGHT Operation and Safety Notes IAN 30866 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. GB / IE

More information

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09 d Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com g See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines f La déclaration

More information

DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DFD 1266 MW9 / DFD 1266 MX9 NÁVOD K POUŽITÍ / NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Myčka nádobí Umývačka riadu Dishwasher CZ SK ENG CZ Přečtěte si tento návod Vážný zákazníku, Přečtěte si prosím pozorně

More information

POLAR BEAR ULTRASONIC HUMIDIFIER

POLAR BEAR ULTRASONIC HUMIDIFIER POLAR BEAR ULTRASONIC HUMIDIFIER SU-2031: Polar Bear Humidifier To prolong the life of this humidifier, using distilled water is highly recommended. NEVER add fragrance or oil in the water, it will cause

More information

USER MANUAL. Bottom Loading Bottled Water Dispenser SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE USE. Model # 900172

USER MANUAL. Bottom Loading Bottled Water Dispenser SAVE THIS MANUAL FOR FUTURE USE. Model # 900172 Model # 900172: Page 1 USER MANUAL Bottom Loading Bottled Water Dispenser Model # 900172 TO REDUCE THE RISK OF INJURY AND PROPERTY DAMAGE, USER MUST READ THIS MANUAL BEFORE ASSEMBLING, INSTALLING & OPERATING

More information

C734 and C736 Series. Maintenance Guide

C734 and C736 Series. Maintenance Guide C734 and C736 Series Maintenance Guide May 2009 www.lexmark.com Contents...3 Cleaning the exterior of the printer...3 Cleaning the printhead lenses...3 Storing supplies...5 Checking the status of supplies...5

More information

3 WATT LED SPOTLIGHT Model No. SLM - 3801

3 WATT LED SPOTLIGHT Model No. SLM - 3801 3 WATT LED SPOTLIGHT Model No. SLM - 3801 OWNER'S MANUAL Customer Service Tel: 1-800-268-3319 Superex Canada Ltd, Toronto,M2H 3B8 Made in China Table of Contents A). Important Safety Instructions B). Charging

More information

Installation instructions

Installation instructions Installation instructions T70RX-03AIB, T70RX-03AWB, T70TX-02TTB, T70TX-03STB, T70TX-06TTB LANGUAGE: English (original) IM-T70-RX001-A01-EN CONTENTS Chapter 1: CUSTOMER INFORMATION 3 Chapter 2: PRODUCT

More information

2.5 CU.FT. REFRIGERATOR INSTRUCTION MANUAL. RF-250SS(Stainless Steel) RF-250W(white)

2.5 CU.FT. REFRIGERATOR INSTRUCTION MANUAL. RF-250SS(Stainless Steel) RF-250W(white) 2.5 CU.FT. REFRIGERATOR INSTRUCTION MANUAL Model No.: RF-250SS(Stainless Steel) RF-250W(white) To ensure proper use of this appliance and your safety, please read the following instructions completely

More information

BRAVER UPS. (Uninterruptible Power System) User s Manual

BRAVER UPS. (Uninterruptible Power System) User s Manual BRAVER UPS (Uninterruptible Power System) User s Manual Safety CAUTION! This UPS utilizes voltages that may be hazardous. Do not attempt to disassemble the unit. The unit contains no user replaceable parts.

More information

UK s best selling phone brand. User Guide. BT Big Button 200 Corded Phone

UK s best selling phone brand. User Guide. BT Big Button 200 Corded Phone UK s best selling phone brand User Guide BT Big Button 200 Corded Phone 2 Welcome. to your BT Big Button 200 telephone Large buttons for easy, accurate and more comfortable dialling Large display to assist

More information