MXM937FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "MXM937FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player"

Transcription

1 MXM937FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player -

2 Děkujeme vám, že jste si vybrali náš digitální MP3 přehrávač. Tento přehrávač přináší řadu výhod, včetně radosti z poslechu hudby, tuneru FM, nahrávání, procházení fotografií, elektronické knihy a přehrávání videa. Tento návod k použití je vám k dispozici, aby vám napomohl k bezpečnému používání produktu. Před použitím přístroje si proto návod pozorně přečtěte. Bezpečnostní pokyny 2 Příslušenství 3 Funkce produktu 3 Vnější vzhled a tlačítka 3 Zdroj napájení 3 Stav baterie 3 Nabíjení baterie 3 Základní provoz 4 Zapnutí /vypnutí 4 Nastavení hlasitosti 4 Režim hlavního menu 4 Vstup do hlavního menu 4 Hudební režim 4 Video režim 6 Režim nahrávání 7 Hlasový režim 7 Režim tuneru FM 7 Režim nastavení systému 8 Foto režim 9 Režim elektronické knihy 9 Režim informací 10 Další funkce 10 Funkce opakování A-B 10 Připojení k PC 10 Fukce HOLD (Zablokování tlačítek) 10 Používání nástroje pro konverzi videa 11 Bezpečnostní pokyny: Nevhazujte produkt do ohně, aby nedošlo k explozi. Neponořujte přístroj do vody a zabraňte jeho styku s vodou, jinak dojde ke ztrátě funkce nabíjení baterie. Nenabíjejte nabíjecí baterii déle, než je uvedeno, aby nedošlo k nebezpečí požáru. Životnost baterie prodloužíte, pokud ji budete nabíjet až po úplném vybití. Baterii nabijte, pokud dojde k následujícím situacím: - Zobrazí se ikona baterie - Systém se sám vypíná. - Ovládací tlačítka nefungují. Pokud se na počítači zobrazí okno Kopíruji soubory, neodpojujte USB od počítače. Při stahování souborů neodpojujte kabel USB, mohlo by to způsobit nefunkčnost PC a přehrávače. Pořadí hudebních souborů zobrazené ve Windows Explorer není pořadím skutečného přehrávání hudby. Po připojení k počítači začne nabíjení přehrávače. Nepokoušejte se přístroj rozebírat, opravovat ani upravovat. V případě dotazů kontaktuje svého prodejce. CZ -

3 Příslušenství: 1 x digitální MP3 přehrávač 1 x sluchátka 1 x kabel USB 1 x návod k použití CZ Funkce produktu: Unikátní funkce video filmů, podpora filmového formátu SMV. Funkce procházení fotografií (k dispozici pouze formát JPEG). Elegantní vzhled a pohodlný úchop. Podpora hudebních formátů MP3 a WMA. Rádio FM stereo. Výkonné automatické nebo manuální vyhledávání stanic, celkem lze uložit 30 stanic. Nahrávání oblíbeného program FM. 6 přednastavených režimů ekvalizéru: neutrální, rock, klasická hudba, pop, džez a zvýraznění basů. 5 režimů přehrávání: normální, opakování jednoho, opakování všeho, náhodně a náhodně vše. Podpora zobrazení v několika jazycích. Plnorychlostní USB 2.0. Vnější vzhled a tlačítka: MENU: Procházení systému nebo vstup do zob razení vedlejšího menu nebo návrat do hlavního menu. EQ :Volba režimu ekvalizéru. : Tlačítko nahrávání nebo opakování A-B. : Tlačítko mazání souboru + : Zvýšení systémové hlasitosti nebo volba předchozí položky nebo opuštění režimu mazání - : Snížení systémové hlasitosti nebo volba následující položky nebo opuštění režimu mazání : : Volba další stopy nebo rychlý posun vpřed 9: Volba předchozí stopy nebo rychlý posun vzad 4;: Přehrávání nebo pauza nebo stop/zapnutí nebo vypnutí HOLD :Zamknutí klávesnice a zablokování funkcí tlačítek Zdroj napájení: 1. Stav baterie: Pomocí indikátoru baterie zjistíte její stav nabití a můžete ji včas dobít. Ikona zcela nabité baterie. Při dalším používání se bude ukazatel snižovat. Když se baterie dostane do stavu blízkého vybití, vnitřek symbolu baterie bude prázdný. Je třeba baterii včas dobít. Pokud v tomto stavu přehrávač zapnete, automaticky se vypne po zobrazení zprávy Pozor, vybitá baterie. Vypínám!. 2. Nabíjení baterie: Nabíjejte za následujících podmínek: a. Ikona nabití baterie ukazuje vybití (vnitřek ikony je prázdný). b. Přehrávač funguje normálně, ale rychle se sám vypíná. c. Po zapnutí přehrávače není žádná odezva. Připojte přístroj k počítači pomocí kabelu USB. Během nabíjení se indikátor baterie na obrazovce pohybuje. Po dokončení nabití bude indikátor na obrazovce blikat. CZ - 3

4 Základní provoz: 1. Zapnutí/Vypnutí Zapnutí: Tlačítkem zapněte přehrávač. Poté se na displeji zobrazí hlavní menu. Vypnutí: Když je přehrávání zapnutý, stisknutím a podržením tlačítka po dobu asi 3 vteřiny přehrávač vypnete. 2. Nastavení hlasitosti: Systémovou hlasitost můžete zvyšovat a snižovat tlačítky + a. Systém má celkem 29 úrovní hlasitosti (0 28). Přednastavena je úroveň 18. Režim hlavního menu: 1. Vstup do hlavního menu Zapněte přehrávač a systém zobrazí hlavní menu. Pomocí tlačítek 9 a : se můžete v hlavním menu pohybovat a vybrat požadovaný režim a poté do něj vstoupit tlačítkem. Stisknutím a podržením tlačítka MENU se vrátíte do hlavního menu z kteréhokoliv režimu, ve kterém se právě nacházíte. 2. Hudební režim: -- Přehrávač podporuje soubory *.LRC. Skladby se přehrávají spolu s textem písně rolujícím přes LCD displej. 2.1 Přehrávání / Pauza / Stop Zapněte přehrávač. Zastaví se na poslední stopě před posledním vypnutím. Stisknutím tlačítka spustíte přehrávání a ikona nahradí na displeji ikonu. Opětovným stisknutím tlačítka pozastavíte stopu a ikona nahradí ikonu. Opětovným stisknutím tlačítka přehrávání obnovíte. Při přehrávání můžete přehrávání zastavit podržením tlačítka po dobu 2 vteřin. Dalším jedním stisknutím tlačítka spustíte přehrávání od začátku. 2.2 Další nebo předchozí stopa V hudebním režimu se můžete pohybovat mezi předchozími nebo následujícími stopami tlačítky Předchozí 9 a : Další. V režimu Seznamu souborů můžete předchozí nebo následující stopu vybrat tlačítky + a. 2.3 Rychlý posun vpřed/vzad V hudebním režimu se můžete rychle pohybovat v aktuální stopě podržením tlačítek Předchozí 9 : a Další. 2.4 Položka hudebního vedlejšího menu V hudebním režimu vstoupíte stisknutím tlačítka MENU do režimu vedlejšího hudebního menu. Seznam souborů Nastavení ekvalizéru Seznam hudebních souborů Neutrální Rock Klasická hudba Pop Džez Basy CZ - 4

5 CZ Nastavení režimu přehrávače Mazání souborů Návrat Normální Opakování jednoho Opakování všeho Náhodně Náhodně vše Mazání hudebních souborů Návrat do hudebního režimu Tlačítky + a zvolte požadovanou položku a poté ji proveďte tlačítkem. 1. Seznam souborů: Zvolte možnost Seznam souborů. Stisknutím tlačítka vstoupíte do seznamu veškeré hudby. Poté pomocí tlačítek + a zvolte hudbu a tlačítkem ji potvrďte a přehrajte. Pokud jsou v adresáři \MP3 uloženy hudební soubory, vstoupíte stisknutím tlačítka : do adresáře \MP3, kde můžete najít hudební soubory. Poznámka: Můžete nastavit seznam oblíbených a přehrávat oblíbené skladby následujícími způsoby: 1. Vstupte do seznamu souborů a tlačítky + a vyberte oblíbenou skladbu. 2. Tlačítkem EQ označte skladbu jako oblíbenou. 3. Stisknutím tlačítka MENU v menu seznamu souborů vstoupíte do vedlejšího menu seznamu souborů, kde lze vybrat ze čtyř možností. Tlačítky + a z těchto možností vyberte a poté tlačítkem volbu potvrďte. Normální přehrávání: Přehrávání hudebních skladeb v normálním režimu. Přehrávání oblíbených: Přehrávání hudebních skladeb, které jste vybrali na seznam oblíbených. Vymazat oblíbené: Zrušení nastavení oblíbené skladby Návrat: Návrat do předchozího menu, tj. do režimu seznamu souborů. Pokud jste jako oblíbené neoznačili žádné skladby, vrátíte se po stisknutí tlačítka MENU do režimu přehrávání hudby. Vedlejší menu seznamu souborů lze zobrazit pouze poté, co byly označeny oblíbené skladby. 2. Režim ekvalizéru Vstupte do volby nastavení ekvalizéru, kde lze vybírat ze šesti režimů ekvalizéru: normální, rock, klasická hudba, pop, džez a zvýraznění basů. Volbu proveďte tlačítky + a a tlačítkem ji potvrďte. POZNÁMKA: Režimy ekvalizéru lze také nastavit přímo ve stavu přehrávání hudebního režimu. Během přehrávání vyberte položku ekvalizéru stisknutím tlačítka EQ. Při každém stisknutí tlačítka EQ se režim ekvalizéru změní v následující posloupnosti: normální, rock, klasická hudba, pop, džez a basy. 3. Nastavení režimu přehrávání Vstupte do volby nastavení režimu přehrávání, kde lze vybírat z pěti možností: normální, opako vání jednoho, opakování všeho, náhodně a náhodně vše. Volbu proveďte tlačítky + a a tlačítkem ji potvrďte. CZ -

6 4. Mazání souborů Zvolte režim Mazání souborů a stisknutím tlačítka proveďte vymazání. Displej zobrazí následující: Tlačítky Předchozí 9 a : Další zvolte hudební soubor, který chcete vymazat. Stisknutím MENU zvolte ANO nebo NE. Po volbě ANO soubor vymažete stisknutím tlačítka. Na displeji se na 1 vteřinu objeví Vymazání úspěšné. Tlačítky + a volbu opustíte. POZNÁMKA: Soubory lze také mazat přímo v hudebním, hlasovém nebo video režimu. V hudebním, hlasovém nebo video režimu provedete funkci mazání stisknutím tlačítka. 5. Návrat Volbu Návrat potvrdíte tlačítkem a vrátíte se do hudebního režimu. 3. Video režim: -- Tento přehrávač podporuje formát SMV. 3.1 Přehrávání/Pauza/Stop Vstupte do video režimu, tlačítky 9 a : zvolte video soubor a stisknutím tlačítka jej přehrajte. Při přehrávání video souboru můžete přehrávání pozastavit stisknutím tlačítka. Po opětovném stisknutí tlačítka bude přehrávání pokračovat. Pokud chcete přehrávání video souboru zcela zastavit, stiskněte a podržte tlačítko po dobu 2 vteřin. 3.2 Předchozí/Další film Při přehrávání filmu nebo v režimu pauzy můžete pomocí tlačítek Předchozí 9 nebo :Další přepínat mezi jednotlivými video soubory. 3.3 Rychlý posun vpřed/ Rychlý posun vzad V režimu přehrávání nebo pauzy můžete rychle převíjet film podržením tlačítek Předchozí nebo Další. 3.4 Nastavení hlasitosti V režimu přehrávání filmu nebo pauzy můžete tlačítky + a - zvyšovat a snižovat hlasitost. 3.5 Seznam souborů V režimu přehrávání, pauzy nebo stop filmu se po stisknutí tlačítka MENU zobrazí tři volby: Seznam souborů, Vymazat soubor a Návrat. Zvolte možnost Seznam souborů. Tlačítkem vstupte do seznamu všech video souborů a poté tlačítky + a zvolte požadovaný video soubor. Stisknutím tlačítka potvrďte a přehrajte video. Pokud jsou v adresáři \MVIDEO uloženy hudební soubory, vstoupíte stisknutím tlačítka : do adresáře \MVIDEO, kde můžete najít hudební soubory. 3.6 Vymazání videa Tlačítky + a zvolte možnost Vymazat soubor a poté stisknutím tlačítka vymazání proveďte. Tlačítky 9 a : zvolte soubor, který chcete vymazat. Stisknutím tlačítka MENU zvolte ANO nebo NE. Pokud zvolíte Ano, stisknutím vymazání potvrdíte. Tlačítkem + nebo volbu opustíte. Poznámka: 1. Pokud není v paměti uložen žádný video soubor, zobrazí se na displeji při vstupu do tohoto režimu Žádný soubor!. CZ - 6

7 2. Je třeba zkopírovat soubory do složky pod názvem MVIDEO. Lze přehrávat pouze soubory z této složky. 3. Můžete také video soubor vymazat přímo ve video režimu. Funkci mazání provedete tlačítkem. 4. Režim nahrávání: V hlavním režimu zvolte režim nahrávání a spusťte jej tlačítkem. Během nahrávání stiskněte pro pauzu. Opětovným stisknutím tlačítka bude nahrávání pokračovat. Nahrávání zastavíte tlačítkem MENU a na displeji se na 1 vteřinu zobrazí oznámení Nahrávání úspěšné! a vrátíte se do hlavního menu. Poznámka: 1. Pokud se během procesu nahrávání zaplní paměť disku, objeví se na 2 vteřiny upozornění Disk je plný. Pokud budete chtít spustit nahrávání tlačítkem při plném disku, objeví se na 2 vteřiny upozornění Disk je plný. 2. Pokud se během procesu nahrávání změní stav baterie tak, že je baterie příliš slabá, než aby mohlo nahrávání pokračovat, zobrazí se na 2 vteřiny upozornění Pozor, slabá baterie, vypínám a systém automaticky uloží hlas. 5. Hlasový režim Zvolte hlasový režim a poté stisknutím tlačítka vstupte do stavu zastaveného přehrávání hlasu, který byl posledně aktivní. -- Soubor přehrajete stisknutím tlačítka. Opětovným stisknutím přehrávání pozastavíte. -- Přehrávání zastavíte podržením tlačítka na 2 vteřiny. Stisknutím a podržením tlačítka po dobu 3 vteřin přehrávač vypnete. -- V režimu přehrávání, pauzy nebo zastavení můžete tlačítky Předchozí 9 a Další : přepínat mezi nahranými soubory. Tlačítky + a můžete zvyšovat a snižovat hlasitost. -- Stisknutím tlačítka MENU vstupte do vedlejšího menu v hlasovém režimu. Do hlavního menu se vrátíte stisknutím tlačítka MENU. CZ Seznam souborů Nastavení režimu přehrávání Vymazat soubor Návrat Seznam hlasových souborů Normální Opakování jednoho Opakování všeho Mazání hlasových souborů Návrat zpět do menu Práce s těmito položkami je stejná jako v hudebním režimu. Viz popis v kapitole Režim tuneru FM Zvolte režim tuneru FM a tlačítkem do něj vstupte. Poté můžete pomocí tlačítka MENU procházet vedlejší menu FM: Rádio, Vyhledávání, Uložení, Nahrávání, Mazání a Návrat. 6.1 Režim rádia Zapněte přehrávač, zvolte tuner FM a stisknutím tlačítka vstupte do režimu rádia. V tomto režimu můžete pomocí tlačítek 9 a : zvolit stanici, kterou chcete poslouchat a kterou jste již dříve uložili. 6.2 Režim vyhledávání V režimu rádia FM zvolte tlačítkem MENU položku Vyhledávání. 1. Jemné doladění Po stisknutí tlačítka MENU pro výběr položky vyhledávání v režimu rádia FM můžete pomocí tlačítek 9 a : jemně doladit frekvenci směrem vzad nebo vpřed v kroku 100 khz. CZ - 7

8 2. Automatické vyhledávání a. V položce Vyhledávání ve vedlejším menu FM můžete podržením tlačítek 9 a : automaticky prohledávat frekvenci směrem vzad nebo vpřed po 100 khz. Systém se zastaví na nalezené silné stanici. b. V položce Vyhledávání ve vedlejším menu FM můžete stisknutím tlačítka spustit automatické vyhledávání stanic od frekvence 87,5 MHz do 108 MHz. Nalezené kanály se automaticky uloží a přepíší původně uložené stanice. Poznámka: Pokud přehrávač prohledává frekvenci, bude se podle toho měnit hodnota frekvence a ukazatel frekvence. 6.3 Uložení frekvence V tomto přehrávači lze uložit maximálně 30 stanic. Požadovanou stanici můžete uložit manuálně. V režimu Vyhledávání vyberte kanál a poté vstupte stisknutím tlačítka MENU do režimu Ukládání. Poté pomocí tlačítek 9 a : zvolte číslo kanálu od 01 do 30 a stisknutím tlačítka uložte aktuální kanál pod vybrané číslo stanice. Na 1 vteřinu se objeví oznámení Úspěch a vrátíte se do režimu rádia. 6.4 Režim nahrávání Během poslechu rádia FM vyberte tlačítkem MENU položku Nahrávání. Položku potvrdíte a nahrávání spustíte stisknutím tlačítka. Nahrávání zastavíte stisknutím tlačítka MENU. Na displeji se na 2 vteřiny objeví Uložení úspěšné! a vrátíte se do režimu nahrávání. 6.5 Mazání Vyberte stanici, kterou chcete vymazat v režimu rádia a poté tuto stanici vymažte stisknutím tlačítka. 6.6 Návrat Ve vedlejším menu FM vyberte položku Návrat. Potvrďte tlačítkem a systém se vrátí do režimu hlavního menu. 7. Režim nastavení systému -- V režimu nastavení systém lze vybírat z pěti možností: Jazyk, Nastavení napájení, Šetření energií, Nastavení nahrávání a Návrat. -- Tlačítky Předchozí 9 a Další : zvolte režim Nastavení systému a poté do něj vstupte tlačítkem. -- Pokud po vstupu do režimu Nastavení systému neprovedete asi 30 vteřin žádný úkon, displej tento režim opustí a vrátí se do hlavního menu. -- Tlačítky + a - poté zvolte požadovanou možnost a tlačítkem vstupte do jejího vedlejšího menu. 7.1 Jazyk Vstupte do menu nastavení, zvolte režim Jazyka a vstupte do něj tlačítkem. Lze vybírat z 10 jazyků: angličtina, němčina, francouzština, španělština, portugalština, italština, holandština, ruština, tradiční čínština a japonština. Poté tlačítky VOL+ a VOL- zvolte požadovaný jazyk a potvrďte tlačítkem. Displej se vrátí do režimu menu nastavení. 7.2 Nastavení napájení Vstupte do menu Nastavení systému, tlačítky + a zvolte možnost Nastavení napájení a vstupte do něj tlačítkem. Tato možnost je k dispozici k nastavení doby, po které se má přehrávač automaticky vypnout. Lze vybírat ze čtyř možností: Vypnuto, 2 min., 5 min. a 10 min. Přednastaveny jsou 2 minuty. Tlačítky + a zvolte požadovanou položku a potvrďte tlačítkem. 7.3 Šetření energií Vstupte do menu Nastavení systému, tlačítky + a zvolte možnost Šetření energií a vstupte do ní tlačítkem. Tato možnost je k dispozici k nastavení doby, po které se má přehrávač automaticky vypnout. Lze vybírat z pěti možností: Vypnuto, 5 vteřin, 20 vteřin, 30 vteřin a 60 vteřin. Přednastavená systémová hodnota šetření energií je 30 vteřin. Tlačítky + a zvolte požadovanou položku CZ - 8

9 a potvrďte tlačítkem. 7.4 Nastavení nahrávání Vstupte do menu Nastavení systému, tlačítky + a zvolte Nastavení nahrávání a vstupte do něj tlačítkem. Lze vybírat ze čtyř parametrů: Zdroj, Kódování, Vzorkovací rychlost a Kanál. 1. Zdroj: Zdrojem nahrávání je mikrofon (MIC), tento parametr nelze změnit. 2. Kódování: K dispozici jsou tři režimy kódování: IMADPCM, MSADPCM a PCM. Volbu proveďte tlačítkem MENU. 3. Vzorkovací rychlost: Tlačítkem MENU proveďte volbu rychlosti: 8000 Hz, Hz nebo16000 Hz. Má vliv na nahrávací kvalitu zvuku. 4. Kanál: Nahrávací kanál podporovaný přehrávačem je v mono, tento parametr nelze změnit. Tlačítky + a můžete vybrané parametry upravovat. Po dokončení nastavení zvolte režim Návrat. Stisknutím tlačítka režim opustíte a vrátíte se do režimu Nastavení systému. 7.5 Návrat Pokud se chcete vrátit do hlavního menu, zvolte tuto položku a stiskněte tlačítko. 8. Foto režim Tento přehrávač podporuje formát fotografií JPG. Po vstupu do tohoto režimu lze vybírat ze tří položek Manuální zobrazení, Automatické zobrazení a Návrat. Tlačítky + a zvolte požadovanou položku a tlačítkem ji potvrďte. 1. Manuální prohlížení: Zvolte možnost Manuální prohlížení a stisknutím tlačítka do ní vstupte. Poté můžete obrázky manuálně procházet tlačítky 9 a :. 2. Automatické prohlížení: Zvolte možnost Automatické prohlížení a stisknutím tlačítka do ní vstupte. Obrázky uložené v paměti se budou automaticky přehrávat. Návrat: Zvolte položku Návrat a stisknutím tlačítka se vrátíte do hlavního menu. 3. Krátkým stiskem tlačítka MENU v Manuálním nebo Automatickém prohlížení se vrátíte do menu režimu Foto. Stisknutím a podržením tlačítka MENU se vrátíte přímo do hlavního menu. Poznámka: Je třeba zkopírovat obrázky do složky pod názvem PHOTO přehrávače. Lze přehrávat pouze obrázky z této složky. 9. Režim elektronické knihy -- Vytvořte v počítači soubor.txt a poté jej zkopírujte do přehrávače. Zvolte tento režim pod režimem hlavního menu. Poté vstupte do seznamu souborů elektronické knihy tlačítkem. Tlačítky + a zvolte požadovanou položku a tlačítkem si prohlédněte její obsah. Pokud jsou v adresáři \E-book uloženy soubory TXT, vstoupíte stisknutím tlačítka do adresáře \E-book, kde můžete najít soubory TXT. Poznámka: Pokud v režimu elektronické knihy nejsou žádné soubory, zobrazí se na 2 vteřiny oznámení Žádné soubory! a poté se vrátíte do hlavního menu. 9.1 Vedlejší menu: Během čtení souboru se vrátíte do menu seznamu souborů stisknutím tlačítka MENU. Opětovným stisknutím tlačítka MENU vstoupíte do vedlejšího menu funkce elektronické knihy. V tomto vedlejším menu jsou 3 možnosti: Seznam souborů, Mazání souborů a Návrat. 1. Seznam souborů: Zvolte tento režim pod režimem hlavního menu, poté vstupte stisknutím tlačítka do režimu seznamu souborů elektronické knihy. Poté tlačítky + a zvolte soubor a tlačítkem si prohlédněte obsah. 2. Vymazání souboru: Vstupte do režimu seznamu souborů a tlačítky + a zvolte cílový soubor. Poté tlačítkem MENU vstupte do režimu vedlejšího menu. Pomocí tlačítek + a zvolte možnost Vymazat soubor a tlačítkem ji proveďte. Poté tlačítky 9 a : zvolte soubor, který chcete vymazat a tlačítkem MENU zvolte ANO nebo NE. CZ CZ - 9

10 Pokud zvolíte ANO, pak vymazání soubor potvrdíte tlačítkem. Na displeji se na 1 vteřinu zobrazí následující oznámení a vrátíte se do režimu seznamu souborů. Pozor Vymazání úspěšné! 3. Návrat: Zvolte možnost Návrat. Tlačítkem volbu potvrdíte a vrátíte se do hlavního menu. 9.2 Nastavení automatického obracení stránek: Během čtení souboru stiskněte tlačítko. Objeví se obrazovka nastavení automatického obracení stránek. Viz níže: Nastavení obracení Rychlost úroveň00 Tlačítky 9 a : zvolte mezi hodnotami 00 až 10 a poté potvrďte tlačítkem MENU. Pokud je nastaveno 00, je automatického obracení stránek deaktivováno. Pokud nastavíte hodnotu mezi 01 až 10, funkce automatického obracení stránek se aktivuje a vybrané číslo bude udávat, že na další stránku se přejde po XX vteřinách. (Např. 05 znamená po 5 vteřinách). Funkce automatického obracení stránek je k dispozici, pokud je obsah souboru TXT delší, než lze zobrazit na jednom displeji. 10. Režim informací Zvolte režim Informace a tlačítkem do něj vstupte. Displej zobrazí Verzi softwaru, Vnitřní paměť a Volnou paměť tohoto přehrávače. Další funkce: Funkce opakování A-B: Ve stavu přehrávání hudebních souborů nebo nahraných souborů můžete pomocí tlačítka nastavit konkrétní interval, který se má opakovaně přehrávat. Prvním stisknutím tlačítka určíte počáteční bod intervalu. Zobrazí se A. Dalším stisknutím tlačítka určíte koncový bod intervalu. Zobrazí se A-B. Systém začne opakovaně přehrávat definovaný interval, dokud funkci opakování nezrušíte. Dalším stisknutím tlačítka REC/A-BA-B funkci opakování zrušíte a přehrávač se vrátí do normálního přehrávání. Připojení k PC: Pokud přehrávač připojíte k portu USB počítače, přepne se do pohotovostního režimu USB. Po bezpečném odpojení od počítače se přehrávač automaticky zapne. Poznámka: Pokud je přehrávač připojen k počítači, všechna tlačítka jsou nefunkční. Během přenosu dat přehrávač neodpojujte. Funkce HOLD (Blokování tlačítek) Aby nedošlo k náhodným úkonům, které by mohly změnit aktuální nastavení, stačí přepnout tlačítko HOLD do polohy HOLD, Tím se aktivuje funkce HOLD (Blokování tlačítek). CZ - 10

11 Pokud je aktivována funkce HOLD, tlačítka nefungují. Pokud chcete všechna tlačítka přehrávače odblokovat, přesuňte přepínač HOLD opačným směrem. Poznámka: Pokud jste v hudebním, hlasovém nebo FM režimu, zobrazí se na displeji po aktivaci funkce blokování symbol. Používání nástroje ke konverzi videa Ve video režimu tohoto přehrávače lze přehrávat soubory formátu SMV. Před jejich použitím si nejprve několik těchto souborů stáhněte. Ke konverzi souborů jiných formátů do formátu SMV můžete v počítači využít nástroj ke konverzi. Použití Nástroje ke konverzi videa : 1. Vložte do počítače instalační CD a spusťte program Video2SMV (dvakrát na tento nástroj klikněte). Zobrazí se následující rozhraní: CZ 2. Klikněte na ikonu u položky Input video (Vstupní video). Zobrazí se nabídka, ze které vyberte soubor, který chcete konvertovat. CZ - 11

12 3. Zvolte příslušnou úroveň kvality (Quality Level) a požadované rozměry (Dimensions). Konverzi spustíte kliknutím na tlačítko Convert (Zkonvertovat). 4. Konverzi můžete v jejím průběhu zrušit tlačítkem Cancel (Zrušit). 5. Po dokončení konverze může pokračovat s konverzí dalších souborů. Poznámka Změna technické specifikace vyhrazena. Informace o ochraně životního prostředí Udělali jsme to nejlepší pro snížení množství obalů a zajistili jsme jejich snadné rozdělení na 3 materiály: lepenka, papírová drť a roztažený polyetylén. Tento přístroj obsahuje materiály, které mohou být po demontáži specializovanou společností recyklovány. Dodržujte prosím místní nařízení týkající se nakládání s balícími materiály, vybitými bateriemi a starým zařízením. Likvidace starého elektrického a elektronického zařízení Tento symbol na výrobku, jeho příslušenství nebo na jeho obalu označuje, že s výrobkem nesmí být nakládáno jako s domácím odpadem. Prosím dopravte tento výrobek na příslušné sběrné místo, kde bude provedena recyklace takového elektrického a elektronického zařízení. V Evropské unii a v ostatních evropských zemích existují sběrná místa pro použité elektrické a elektronické zařízení. Tím, že zajistíte správnou likvidaci výrobku, můžete předejít možným negativním následkům pro životní prostředí a lidské zdraví, které se mohou v opačném případě projevit jako důsledek nesprávné manipulace s tímto výrobkem. Recyklace materiálů přispívá k ochraně přírodních zdrojů. Z tohoto důvodu prosím nevyhazujte staré elektrické a elektronické zařízení do domovního odpadu. Pro podrobnější informace o recyklaci výrobku se obraťte na místní úřad, službu zajišťující likvidaci domácího odpadu nebo obchod, kde jste výrobek zakoupili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u společnosti Asekol s.r.o. pod číslem AK CZ - 12

13 Ďakujeme vám, že ste si vybrali náš digitálny MP3 prehrávač. Tento prehrávač prináša mnoho výhod, vrátane radosti z počúvania hudby, tuneru FM, nahrávania, prehliadania fotografií, elektronickej knihy a prehrávania videa. Tento návod na použitie je vám k dispozícii, aby vám napomohol k bezpečnému používaniu produktu. Pred použitím prístroja si preto návod pozorne prečítajte. Bezpečnostné pokyny 13 Príslušenstvo 14 Funkcie produktu 14 Vonkajší vzhľad a tlačidlá 14 Zdroj napájania 14 Stav batérie 14 Nabíjanie batérie 14 Základná prevádzka 15 Zapnutie /vypnutie 15 Nastavenie hlasitosti 15 Režim hlavného menu 15 Vstup do hlavného režimu 15 Hudobný režim 15 Video režim 17 Režim nahrávania 18 Hlasový režim 18 Režim tuneru FM 18 Režim nastavenia systému 19 Foto režim 20 Režim elektronickej knihy 20 Režim informácií 21 Ďalšie funkcie 21 Funkcie opakovania A-B 21 Pripojenie k PC 21 Fukcia HOLD (Zablokovania tlačidiel) 22 Používanie nástroja pre konverziu videa 22 Bezpečnostné pokyny: Nevhadzujte produkt do ohňa, aby nedošlo k explózii. Neponárajte prístroj do vody a zabráňte jeho styku s vodou, inak dôjde k strateniu funkcie nabíjania batérie. Nenabíjajte nabíjaciu batériu dlhšie, než je uvedené, aby nedošlo k nebezpečenstvu požiaru. Životnosť batérie predĺžite, pokiaľ ju budete nabíjať až po úplnom vybití. Batériu nabite, pokiaľ dôjde k nasledujúcim situáciám: - Zobrazí sa ikona batérie - Systém sa sám vypína. - Ovládacie tlačidlá nefungujú. Pokiaľ sa na počítači zobrazí okno Kopírujem súbory, neodpojujte USB od počítača. Pri sťahovaní súborov neodpojujte kábel USB, mohlo by to spôsobiť nefunkčnosť PC a prehrávača. Poradie hudobných súborov zobrazené vo Windows Explorer nie je poradím skutočného prehrávania hudby. Po pripojení k počítaču začne nabíjanie prehrávača. Nepokúšajte sa prístroj rozoberať, opravovať ani upravovať. V prípade otázok kontaktuje svojho predajcu. SK SK - 13

14 Príslušenstvo: 1 x digitálny MP3 prehrávač 1 x sluchátka 1 x kábel USB 1 x návod na použitie Funkcia produktu: Unikátne funkcie video filmov, podpora filmového formátu SMV. Funkcia prehliadania fotografií (k dispozícii iba formát JPEG). Elegantný vzhľad a pohodlné držanie. Podpora hudobných formátov MP3 a WMA. Rádio FM stereo. Výkonné automatické alebo manuálne vyhľadávanie staníc, celkom je možné uložiť 30 staníc. Nahrávanie obľúbeného programu FM. 6 prednastavených režimov ekvalizéru: neutrálny, rock, klasická hudba, pop, džez a zvýraznenie basov. 5 režimov prehrávania: normálny, opakovanie jedného, opakovanie všetkého, náhodne a náhodne všetko. Podpora zobrazenia v niekoľkých jazykoch. Vysokorýchlostný USB 2.0. Vonkajší vzhľad a tlačidlá: MENU: Prechádzanie systému alebo vstúp do zobraze nia vedľajšieho menu alebo návrat do hlavného menu. EQ : Voľba režimu ekvalizéru. : Tlačidlo nahrávania alebo opakovania A-B. : Tlačidlo mazania súboru + : Zvýšenie systémovej hlasitosti alebo voľba pred chádzajúcej položky alebo opustenie režimu mazania - : Zníženie systémovej hlasitosti alebo voľba nasledujúcej položky alebo opustenie režimu mazania : : Voľba ďalšej stopy alebo rýchly posun vpred 9 : Voľba predchádzajúcej stopy alebo rýchly posun vzad 4;: Prehrávanie alebo pauza alebo stop/zapnutie alebo vypnutie HOLD :Zamknutie klávesnice a zablokovanie funkciu tlačidiel Zdroj napájania: 1. Stav batérie: Pomocou indikátoru batérie zistíte jej stav nabitia a môžete ju včas dobiť. Ikona úplne nabitej batérie. Pri ďalšom používaní sa bude ukazovateľ znižovať. Keď sa batéria dostane do stavu blízkeho vybitia, symbolu batérie bude vnútri prázdny. Je treba batériu včas dobiť. Pokiaľ v tomto stave prehrávač zapnete, automaticky sa vypne po zobrazení správy Pozor, vybitá batéria. Vypínam!. 2. Nabíjanie batérie: Nabíjajte za nasledujúcich podmienok: a. Ikona nabitia batérie ukazuje vybitie (vnútrajšok ikony je prázdny). b. Prehrávač funguje normálne, ale rýchle sa sám vypína. c. Po zapnutí prehrávača nie je žiadna odozva. SK - 14

15 Pripojte prístroj k počítaču pomocou káblu USB. V priebehu nabíjania sa indikátor batérie na obrazovke pohybuje. Po dokončení nabitia bude indikátor na obrazovke blikať. Základná prevádzka: 1. Zapnutie/Vypnutie Zapnutie: Tlačidlom zapnete prehrávač. Potom sa na displeji zobrazí hlavné menu. Vypnutie: Keď je prehrávanie zapnuté, stlačením a podržaním tlačidla asi na 3 sekundy prehrávač vypnite. 2. Nastavenie hlasitosti: Systémovú hlasitosť môžete zvyšovať a znižovať tlačidlami + a. Systém má celkom 29 úrovní hlasitosti (0 28). Prednastavená je úroveň 18. Režim hlavného menu: 1. Vstúp do hlavného menu Zapnite prehrávač a systém zobrazí hlavné menu. Pomocou tlačidiel 9 a : sa môžete v hlavnom menu pohybovať a vybrať požadovaný režim a potom do neho vstúpiť tlačidlom. Stlačením a podržaním tlačidla MENU sa vrátite do hlavného menu z ktoréhokoľvek režimu, v ktorom sa práve nachádzate. 2. Hudobný režim: -- Prehrávač podporuje súbory *.LRC. Skladby sa prehrávajú spolu s textom piesne rolujúcim cez LCD displej. 2.1 Prehrávanie / Pauza / Stop Zapnite prehrávač. Zastaví sa na poslednej stope pred posledným vypnutím. Stlačením tlačidla spustíte prehrávanie a ikona nahradí na displeji ikonu. Opätovným stlačením tlačidla pozastavíte stopu a ikona nahradí ikonu. Opätovným stlačením tlačidla prehrávanie obnovíte. Pri prehrávaní môžete prehrávanie zastaviť podržaním tlačidla na 2 sekundy. Ďalším jedným stlačením tlačidla spustíte prehrávanie od začiatku. 2.2 Ďalšia alebo predchádzajúca stopa V hudobnom režime sa môžete pohybovať medzi predchádzajúcimi alebo nasledujúcimi stopami tlačidlami Predchádzajúci 9 a Ďalší : V režime Zoznamu súborov môžete predchádzajúcu alebo nasledujúcu stopu vybrať tlačidlami + a. 2.3 Rýchly posun vpred/vzad V hudobnom režime sa môžete rýchle pohybovať v aktuálnej stope podržaním tlačidiel Predchádzajúci 9 a Ďalší :. 2.4 Položka hudobného vedľajšieho menu V hudobnom režime vstúpite stlačením tlačidla MENU do režimu vedľajšieho hudobného menu. SK Zoznam súborov Nastavenie ekvalizéru Zoznam hudobných súborov Neutrálny Rock Klasická hudba Pop Džez Basy SK - 15

16 Nastavenie režimu prehrávača Mazanie súborov Návrat Normálny Opakovanie jedného Opakovanie všetkého Náhodne Náhodne všetko Mazanie hudobných súborov Návrat do hudobného režimu Tlačidlami + a zvoľte požadovanú položku a potom ju potvrďte tlačidlom. 1. Zoznam súborov: Zvoľte možnosť Zoznam súborov. Stlačením tlačidla vstúpite do zoznamu všetkej hudby. Potom pomocou tlačidiel + a zvoľte hudbu a tlačidlom ju potvrďte a prehrajte. Pokiaľ sú v adresári \MP3 uložené hudobné súbory, vstúpite stlačením tlačidla do adresára \MP3, kde môžete nájsť hudobné súbory. Poznámka: Môžete nastaviť zoznam obľúbených a prehrávať obľúbené skladby nasledujúcimi spôsobmi: 1. Vstúpte do zoznamu súborov a tlačidlami + a vyberte obľúbenú skladbu. 2. Tlačidlom EQ označte skladbu ako obľúbenú. 3. Stlačením tlačidla MENU v menu zoznamu súborov vstúpite do vedľajšieho menu zoznamu súborov, kde je možné vybrať zo štyroch možností. Tlačidlami + a z týchto možností vyberte a potom tlačidlom voľbu potvrďte. Normálne prehrávanie: Prehrávanie hudobných skladieb v normálnom režime. Prehrávanie obľúbených: Prehrávanie hudobných skladieb, ktoré ste vybrali na zoznam obľúbených. Vymazať obľúbené: Zrušenie nastavenia obľúbenej skladby Návrat: Návrat do predchádzajúceho menu, tj. do režimu zoznamu súborov. Pokiaľ ste ako obľúbené neoznačili žiadne skladby, vrátite sa po stlačení tlačidla MENU do režimu prehrávania hudby. Vedľajšie menu zoznamu súborov je možné zobraziť iba potom, čo boli označené obľúbené skladby. 2. Režim ekvalizéru Vstúpte do voľby nastavenia ekvalizéru, kde je možné vyberať zo šiestich režimov ekvalizéru: normálny, rock, klasická hudba, pop, džez a zvýraznenie basov. Voľbu vyberiete tlačidlami + a a tlačidlom ju potvrďte. POZNÁMKA: Režimy ekvalizéru je možné tiež nastaviť priamo v stave prehrávania hudobného režimu. V priebehu prehrávania vyberte položku ekvalizéru stlačením tlačidla EQ. Pri každom stlačení tlačidla EQ sa režim ekvalizéru zmení v nasledujúcej postupnosti: normálny, rock, klasická hudba, pop, džez a basy. 3. Nastavenie režimu prehrávania Vstúpte do voľby nastavenia režimu prehrávania, kde je možné vyberať z piatich možností: normálny, opakovanie jedného, opakovanie všetkého, náhodne a náhodne všetko. Voľbu vyberiet tlačidlami + a a tlačidlom ju potvrďte. SK - 16

17 4. Mazanie súborov Zvoľte režim Mazanie súborov a stlačením tlačidla vyberte vymazanie. Displej zobrazí nasledujúce: SK Tlačidlami Predchádzajúci 9 a Ďalší : zvoľte hudobný súbor, ktorý chcete vymazať. Stlačením MENU zvoľte ÁNO alebo NIE. Po voľbe ÁNO súbor vymažete stlačením tlačidla. Na displeji sa na 1 sekundu objaví Vymazanie úspešné. Tlačidlami + a voľbu opustíte. POZNÁMKA: Súbory je tiež možné mazať priamo v hudobnom, hlasovom alebo video režime. V hudobnom, hlasovom alebo video režime vyberte funkciu mazania stlačením tlačidla. 5. Návrat Voľbu Návrat potvrdíte tlačidlom a vrátite sa do hudobného režimu. 3. Video režim: -- Tento prehrávač podporuje formát SMV. 3.1 Prehrávanie/Pauza/Stop Vstúpte do video režimu, tlačidlami 9 a : zvoľte video súbor a stlačením tlačidla ho prehrajte. Pri prehrávaní video súboru môžete prehrávanie pozastaviť stlačením tlačidla. Po opätovnom stlačení tlačidla bude prehrávanie pokračovať. Pokiaľ chcete prehrávanie video súboru úplne zastaviť, stlačte a podržte tlačidlo na 2 sekundy. 3.2 Predchádzajúci/Ďalší film Pri prehrávaní filmu alebo v režime pauzy môžete pomocou tlačidiel Predchádzajúci 9 alebo Ďalší : prepínať medzi jednotlivými video súbormi. 3.3 Rýchly posun vpred/ Rýchly posun vzad V režime prehrávania alebo pauzy môžete rýchle prevíjať film podržaním tlačidiel Predchádzajúci 9 alebo Ďalší :. 3.4 Nastavenie hlasitosti V režime prehrávania filmu alebo pauzy môžete tlačidlami + a - zvyšovať a znižovať hlasitosť. 3.5 Zoznam súborov V režime prehrávania, pauzy alebo stop filmu sa po stlačení tlačidla MENU zobrazia tri voľby: Zoznam súborov, Vymazať súbor a Návrat. Zvoľte možnosť Zoznam súborov. Tlačidlom vstúpte do zoznamu všetkých video súborov a potom tlačidlami + a zvoľte požadovaný video súbor. Stlačením tlačidla potvrďte a prehrajte video. Pokiaľ sú v adresári \MVIDEO uložené hudobné súbory, vstúpite stlačením tlačidla : do adresára \MVIDEO, kde môžete nájsť hudobné súbory, do adresáře \MVIDEO, kde můžete najít hudební soubory. 3.6 Vymazanie videa Tlačidlami + a zvoľte možnosť Vymazať súbor a potom stlačením tlačidla vymazanie potvrďte. Tlačidlami 9 a : zvoľte súbor, ktorý chcete vymazať. Stlačením tlačidla MENU zvoľte ÁNO alebo NIE. Pokiaľ zvolíte Áno, stlačením vymazanie potvrdíte. Tlačidlom + alebo voľbu opustíte. Poznámka: 1. Pokiaľ nie je v pamäti uložený žiadny video súbor, zobrazí sa na displeji pri SK - 17

18 vstúpte do tohto režimu Žiadny súbor!. 2. Je treba skopírovať súbory do zložky pod názvom MVIDEO. Je možné prehrávať iba súbo ry z tejto zložky. 3. Môžete tiež video súbor vymazať priamo vo video režime. Funkciu mazania potvrdíte tlačidlom. 4. Režim nahrávania: V hlavnom režime zvoľte režim nahrávania a spustite ho tlačidlom. V priebehu nahrávania stlačte pre pauzu. Opätovným stlačením tlačidla bude nahrávanie pokračovať. Nahrávanie zastavíte tlačidlom MENU a na displeji sa na 1 sekundu zobrazí oznámenie Nahrávanie úspešné! a vrátite sa do hlavného menu. Poznámka: 1. Pokiaľ sa v priebehu procesu nahrávania zaplní pamäť disku, objaví sa na 2 sekundy upozornenie Disk je plný. Pokiaľ budete chcieť spustiť nahrávanie tlačidlom pri plnom disku, objaví sa na 2 sekundy upozornenie Disk je plný. 2. Pokiaľ sa v priebehu procesu nahrávania zmení stav batérie tak, že je batéria príliš slabá, než aby mohlo nahrávanie pokračovať, zobrazí sa na 2 sekundy upozornenie Pozor, slabá batéria, vypínam a systém automaticky uloží hlas. 5. Hlasový režim Zvoľte hlasový režim a potom stlačením tlačidla vstúpte do stavu zastaveného prehrávania hlasu, ktorý bol posledne aktívny. -- Súbor prehráte stlačením tlačidla. Opätovným stlačením prehrávanie pozastavíte. -- Prehrávanie zastavíte podržaním tlačidla na 2 sekundy. Stlačením a podržaním tlačidla na 3 sekundy prehrávač vypnete. -- V režime prehrávania, pauzy alebo zastavenia môžete tlačidlami Predchádzajúci 9 a Ďalší : prepínať medzi nahranými súbormi. Tlačidlami + a môžete zvyšovať a znižovať hlasitosť. -- Stlačením tlačidla MENU vstúpte do vedľajšieho menu v hlasovom režime. Do hlavného menu sa vrátite stlačením tlačidla MENU. Položky hlasového vedľajšieho menu Zoznam súborov Nastavenie režimu prehrávania Vymazať súbor Návrat Zoznam hlasových súborov Normálny Opakovanie jedného Opakovanie všetkého Mazanie hlasových súborov Návrat späť do menu Práca s týmito položkami je rovnaká ako v hudobnom režime. Viď popis v kapitole Režim tuneru FM Zvoľte režim tuneru FM a tlačidlom do neho vstúpte. Potom môžete pomocou tlačidla MENU prechádzať vedľajším menu FM: Rádio, Vyhľadávanie, Uloženie, Nahrávanie, Mazanie a Návrat. 6.1 Režim rádia Zapnite prehrávač, zvoľte tuner FM a stlačením tlačidla vstúpte do režimu rádia. V tomto režime môžete pomocou tlačidiel 9 a : zvoliť stanicu, ktorú chcete počúvať a ktorú ste už predtým uložili. SK - 18

19 6.2 Režim vyhľadávania V režime rádia FM zvoľte tlačidlom MENU položku Vyhľadávanie. 1. Jemné doladenie Po stlačení tlačidla MENU pre výber položky vyhľadávania v režime rádia FM môžete pomocou tlačidiel 9 a : jemne doladiť frekvenciu smerom vzad alebo vpred v kroku 100 khz. 2. Automatické vyhľadávanie a. V položke Vyhľadávanie vo vedľajšom menu FM môžete podržaním tlačidiel 9 a : auto maticky prehľadávať frekvencie smerom vzad alebo vpred po 100 khz. Systém sa zastaví na vyhľadanej silnej stanici. b. V položke Vyhľadávanie vo vedľajšom menu FM môžete stlačením tlačidla spustiť automatické vyhľadávanie staníc od frekvencie 87,5 MHz do 108 MHz. Vyhľadané kanály sa automaticky uložia a prepíšu pôvodne uložené stanice. Poznámka: Pokiaľ prehrávač prehľadáva frekvencie, bude sa podľa toho meniť hodnota frekvencie a ukazovateľ frekvencie. 6.3 Uloženie frekvencie V tomto prehrávači je možné uložiť maximálne 30 staníc. Požadovanú stanicu môžete uložiť manuálne. V režime Vyhľadávania vyberte kanál a potom vstúpte stlačením tlačidla MENU do režimu Ukladanie. Potom pomocou tlačidiel 9 a : zvoľte číslo kanálu od 01 do 30 a stlačením tlačidla uložte aktuálny kanál pod vybrané číslo stanice. Na 1 sekundu sa objaví oznámenie Úspech a vrátite sa do režimu rádia. 6.4 Režim nahrávania V priebehu počúvania rádia FM vyberte tlačidlom MENU položku Nahrávanie. Položku potvrdíte a nahrávanie spustíte stlačením tlačidla. Nahrávanie zastavíte stlačením tlačidla MENU. Na displeji sa na 2 sekundy objaví Uloženie úspešné! a vrátite sa do režimu nahrávania. 6.5 Mazanie Vyberte stanicu, ktorú chcete vymazať v režime rádia a potom túto stanicu vymažte stlačením tlačidla. 6.6 Návrat Vo vedľajšom menu FM vyberte položku Návrat. Potvrďte tlačidlom a systém sa vráti do režimu hlavného menu. 7. Režim nastavenia systému -- V režime nastavenia systému je možné vyberať z piatich možností: Jazyk, Nastavenie napájanie, Šetrenie energie, Nastavenie nahrávanie a Návrat. -- Tlačidlami Predchádzajúci 9 a Další : zvoľte režim Nastavenie systému a potom do neho vstúpte tlačidlom. -- Pokiaľ po vstupe do režimu Nastavenia systému nepotvrdíte asi 30 sekúnd žiadny úkon, displej tento režim opustí a vráti sa do hlavného menu. -- Tlačidlami + a - potom zvoľte požadovanú možnosť a tlačidlom vstúpte do jej vedľajšieho menu. 7.1 Jazyk Vstúpte do menu nastavenia, zvoľte režim Jazyka a vstúpte do neho tlačidlom. Je možné vyberať z 10 jazykov: angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, portugalčina, taliančina, holandčina, ruština, tradičná čínština a japončina. Potom tlačidlami VOL+ a VOLzvoľte požadovaný jazyk a potvrďte tlačidlom. Displej sa vráti do režimu menu nastavenia. 7.2 Nastavenie napájania Vstúpte do menu Nastavenia systému, tlačidlami + a zvoľte možnosť Nastavenie napájania a vstúpte do neho tlačidlom. Táto možnosť je k dispozícii na nastavenie doby, po ktorej sa má prehrávač automaticky vypnúť. Je možné vyberať zo štyroch možností: Vypnuté, 2 min., 5 min. a 10 min. Prednastavené sú 2 minúty. Tlačidlami + a zvoľte požadovanú položku a potvrďte tlačidlom. 7.3 Šetrenie energie SK - 19 SK

20 Vstúpte do menu Nastavenie systému, tlačidlami + a zvoľte možnosť Šetrenie energií a vstúpte do nej tlačidlom. Táto možnosť je k dispozícii na nastavenie doby, po ktorej sa má prehrávač automaticky vypnúť. Je možné vyberať z piatich možností: Vypnuté, 5 sekúnd, 20 sekúnd, 30 sekúnd a 60 sekúnd. Prednastavená systémová hodnota šetrenia energie je 30 sekúnd. Tlačidlami + a zvoľte požadovanú položku a potvrďte tlačidlom. 7.4 Nastavenie nahrávania Vstúpte do menu Nastavenie systému, tlačidlami + a zvoľte Nastavenie nahrávania a vstúpte do neho tlačidlom. Je možné vyberať zo štyroch parametrov: Zdroj, Kódovanie, Vzorkovacia rýchlosť a Kanál. 1. Zdroj: Zdrojom nahrávania je mikrofón (MIC), tento parameter nie je možné zmeniť. 2. Kódovanie: K dispozícii sú tri režimy kódovania: IMADPCM, MSADPCM a PCM. Voľbu potvrďte tlačidlom MENU. 3. Vzorkovacia rýchlosť: Tlačidlom MENU potvrďte voľbu rýchlosti: 8000 Hz, Hz alebo Hz. Má vplyv na nahrávaciu kvalitu zvuku. 4. Kanál: Nahrávací kanál podporovaný prehrávačom je v mono, tento parameter nie je možné zmeniť. Tlačidlami + a môžete vybrané parametre upravovať. Po dokončení nastavenia zvoľte režim Návrat. Stlačením tlačidla režim opustíte a vrátite sa do režimu Nastavenia systému. 7.5 Návrat Pokiaľ sa chcete vrátiť do hlavného menu, zvoľte túto položku a stlačte tlačidlo. 8. Foto režim Tento prehrávač podporuje formát fotografií JPG. Po vstupe do tohto režimu je možné vyberať z troch položiek Manuálne zobrazenie, Automatické zobrazenie a Návrat. Tlačidlami + a zvoľte požadovanú položku a tlačidlom ju potvrďte. 1. Manuálne prehliadanie: Zvoľte možnosť Manuálne prehliadanie a stlačením tlačidla do nej vstúpte. Potom môžete obrázky manuálne prechádzať tlačidlami 9 a :. 2. Automatické prehliadanie: Zvoľte možnosť Automatické prehliadanie a stlačením tlačidla do nej vstúpte. Obrázky uložené v pamäti sa budú automaticky prehrávať. Návrat: Zvoľte položku Návrat a stlačením tlačidla sa vrátite do hlavného menu. 3. Krátkym stlačením tlačidla MENU v Manuálnom alebo Automatickom prehliadaní sa vrátite do menu režimu Foto. Stlačením a podržaním tlačidla MENU sa vrátite priamo do hlavného menu. Poznámka: Je treba skopírovať obrázky do zložky pod názvom PHOTO prehrávača. Je možné prehrávať iba obrázky z tejto zložky. 9. Režim elektronickej knihy -- Vytvorte v počítači súbor.txt a potom ho skopírujte do prehrávača. Zvoľte tento režim pod režimom hlavného menu. Potom vstúpte do zoznamu súborov elektronickej knihy tlačidlom. Tlačidlami + a zvoľte požadovanú položku a tlačidlom si prehliadnite jej obsah. Pokiaľ sú v adresári \E-book uložené súbory TXT, vstúpite stlačením tlačidla : do adresáru \E-book, kde môžete nájsť súbory TXT. Poznámka: Pokiaľ v režime elektronickej knihy nie sú žiadne súbory, zobrazí sa na 2 sekundy oznámenie Žiadne súbory! a potom sa vrátite do hlavného menu. 9.1 Vedľajšie menu: V priebehu čítania súboru sa vrátite do menu zoznamu súborov stlačením tlačidla MENU. Opätovným stlačením tlačidla MENU vstúpite do vedľajšieho menu funkcie elektronickej knihy. V tomto vedľajšom menu sú 3 možnosti: Zoznam súborov, Mazanie súborov a Návrat. 1. Zoznam súborov: Zvoľte tento režim pod režimom hlavného menu, potom vstúpte stlačením SK - 20

21 tlačidla do režimu zoznamu súborov elektronickej knihy. Potom tlačidlami + a zvoľte súbor a tlačidlom si prehliadnite obsah. 2. Vymazanie súboru: Vstúpte do režimu zoznamu súborov a tlačidlami + a zvoľte cieľový súbor. Potom tlačidlom MENU vstúpte do režimu vedľajšieho menu. Pomocou tlačidiel + a zvoľte možnosť Vymazať súbor a tlačidlom ju potvrďte. Potom tlačidlami 9 a : zvoľte súbor, ktorý chcete vymazať a tlačidlom MENU zvoľte ÁNO alebo NIE. Pokiaľ zvolíte ÁNO, potom vymazanie súboru potvrdíte tlačidlom. Na displeji sa na 1 sekundu zobrazí nasledujúce oznámenie a vrátite sa do režimu zoznamu súborov. Pozor SK Vymazanie úspešné! 3. Návrat: Zvoľte možnosť Návrat. Tlačidlom voľbu potvrdíte a vrátite sa do hlavného menu. 9.2 Nastavenie automatického obracania stránok: V priebehu čítania súboru stlačte tlačidlo. Objaví sa obrazovka nastavenia automatického obracania stránok. Viď nižšie: Nastavenie obracania Rýchlosť úroveň00 Tlačidlami 9 a : zvoľte medzi hodnotami 00 až 10 a potom potvrďte tlačidlom MENU. Pokiaľ je nastavené 00, je automatické obracanie stránok deaktivované. Pokiaľ nastavíte hodnotu medzi 01 až 10, funkcia automatického obracania stránok sa aktivuje a vybrané číslo bude udávať, že na ďalšiu stránku sa prejde po XX sekundách. (Napr. 05 znamená po 5 sekundách). Funkcia automatického obracania stránok je k dispozícii, pokiaľ je obsah súboru TXT dlhší, než je možné zobraziť na jednom displeji. 10. Režim informácií Zvoľte režim Informácie a tlačidlom do neho vstúpte. Displej zobrazí Verziu softwaru, Vnútornú pamäť a Voľnú pamäť tohto prehrávača. Ďalšie funkcie: Funkcia opakovania A-B: V stave prehrávania hudobných súborov alebo nahraných súborov môžete pomocou tlačidla nastaviť konkrétny interval, ktorý sa má opakovane prehrávať. Prvým stlačením tlačidla určíte počiatočný bod intervalu. Zobrazí sa A. Ďalším stlačením tlačidla určíte koncový bod intervalu. Zobrazí sa A-B. Systém začne opakovane prehrávať definovaný interval, dokiaľ funkciu opakovania nezrušíte. Ďalším stlačením tlačidla REC/A-BA-B funkciu opakovania zrušíte a prehrávač sa vráti do normálneho prehrávania. Pripojenie k PC: Pokiaľ prehrávač pripojíte k portu USB počítača, prepne sa do pohotovostného režimu USB. Po bezpečnom odpojení od počítača sa prehrávač automaticky zapne. SK - 21

22 Poznámka: Pokiaľ je prehrávač pripojený k počítaču, všetky tlačidlá sú nefunkčné. V priebehu prenosu dát prehrávač neodpojujte. Funkcia HOLD (Blokovanie tlačidiel) Aby nedošlo k náhodným úkonom, ktoré by mohli zmeniť aktuálne nastavenie, stačí prepnúť tlačidlo HOLD do polohy HOLD, Tým sa aktivuje funkcia HOLD (Blokovanie tlačidiel). Pokiaľ je aktivovaná funkcia HOLD, tlačidlá nefungujú. Pokiaľ chcete všetky tlačidlá prehrávača odblokovať, presuňte prepínač HOLD opačným smerom. Poznámka: Pokiaľ ste v hudobnom, hlasovom alebo FM režime, zobrazí sa na displeji po aktivácii funkcie blokovania symbol. Používanie nástroja na konverziu videa Vo video režime tohto prehrávača je možné prehrávať súbory formátu SMV. Pred ich použitím si najprv niekoľko týchto súborov stiahnite. Na konverziu súborov iných formátov do formátu SMV môžete v počítači využiť nástroj na konverziu. Použitie Nástroje ku konverzii videa : 1. Vložte do počítača inštalačné CD a spusťte program Video2SMV (dvakrát na tento nástroj kliknite). Zobrazí sa nasledujúce rozhranie: 2. Kliknite na ikonu u položky Input video (Vstupné video). Zobrazí sa ponuka, z ktorej vyberiete súbor, ktorý chcete konvertovať. SK - 22

23 3. Zvoľte príslušnú úroveň kvality (Quality Level) a požadované rozmery (Dimensions). Konverziu spustíte kliknutím na tlačidlo Convert (Skonvertovať). SK 4. Konverziu môžete v jej priebehu zrušiť tlačidlom Cancel (Zrušiť). 5. Po dokončení konverzie môže pokračovať s konverziou ďalších súborov. POZNÁMKA: Vyhradzujeme si právo na technické zmeny v rámci vylepšovania produktu bez predchádzajúceho upozornenia. Informácie o ochrane životného prostredia Urobili sme to najlepšie pre zníženie množstva obalov a zaistili sme ich jednoduché rozdelenie na 3 materiály: lepenka, papierová drť a roztiahnutý polyetylén. Tento prístroj obsahuje materiáli, ktoré môžu byť po demontáži špecializovanou spoločnosťou recyklované. Dodržujte prosím miestne nariadenia týkajúce sa nakladania s baliacimi materiálmi, vybitými batériami a starým zariadením. Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstve alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie byť nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento výrobok na príslušné zberné miesto, kde bude recyklovaný ako elektrické a elektronické zariadenie. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predísť možným negatívnym následkom pre životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade prejaviť ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku sa obráťte na miestny úrad, službu zaisťujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Firma HP Tronic Ústí nad Labem s.r.o. je registrovaná u spoločnosti Sewa pod číslom EZ SK - 23

24 Thanks for your selection of our digital MP3 player. This player brings you a lot of conveniences, including music enjoy, FM tuner, recording, browsing photos, E-Book and video playing etc. This user s manual is provided to help you safely use the product. Please read this manual carefully before use! Safety Instruction 24 Accessories 25 Product Feature 25 Exterior and keys 25 Power Source 25 Battery Level 25 Battery Charging 25 Basic Operation 25 Power ON/OFF 26 Adjust the volume 26 Main Menu mode 26 Enter Main mode 26 Music Mode 26 Video Mode 28 Record Mode 28 Voice Mode 28 FM Tuner Mode 29 System Set mode 30 Photo Mode 30 E-Book Mode 31 About Mode 31 Other Operation 32 A-B REPEAT function 32 PC-Link 32 HOLD function 32 Using Video Convert tool 32 Safety Instruction: Do not throw the product into fire to avoid danger of explosion. Do not immerse into water or get soaked since the battery charging function will be lost. Do not charge rechargeable battery longer than specified to prevent danger of fire. To prolong the life of a rechargeable battery, completely discharge it before fully charging it again. Recharge battery with below status: - Battery icon displays EMPTY status. - System auto off. - Operation key not working. The copying Files windows appears on your PC please don t Remove USB from computer. Do not unplug the USB cable during file downloading, it may cause malfunction to your PC and player. The order of music files displayed on the Windows Explorer is not the order of actual music playback. When it is connected with PC, the player start charging. Do not try to disassemble, repair, or modify the device, any questions just contact your retailer. EN - 24

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete s přístrojem manipulovat, přečtěte si

More information

MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player

MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player MX 868 FM NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MP3 přehrávač MP3 prehrávač MP3 player Blahopřejeme vám k zakoupení našeho nového MP3 přehrávače. Před použitím tohoto produktu si prosím pozorně

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

WSC senzor NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. Senzor k meteostanicím / Senzor pre metostanice/ Sensor for weather stations

WSC senzor NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL. Senzor k meteostanicím / Senzor pre metostanice/ Sensor for weather stations WSC senzor NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Senzor k meteostanicím / Senzor pre metostanice/ Sensor for weather stations Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete

More information

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18 Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 Nastavenie je možné vykonať manuálnym resetom zariadenia, pričom všetky nastavenie sa vrátia

More information

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL32915LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50176231 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM OBSAH Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní

More information

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09 d Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com g See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines f La déclaration

More information

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií Evropská Unie

Informace pro uživatele o zneškodňování starého vybavení a baterií Evropská Unie Vážení zákazníci, Toto zařízení je ve shodě s platnými Evropskými směrnicemi a normami týkající se elektromagnetické kompatibility a elektrické bezpečnosti. Evropský zástupce výrobce je: Vestel Germany

More information

FM Stereo FM/AM Receiver

FM Stereo FM/AM Receiver 4-294-472-11(1) (CZ-SK) FM Stereo FM/AM Receiver Návod k obsluze Návod na použitie CZ SK STR-DH130 VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento přístroj

More information

LG-E510 P/N : MFL00000000 (1.0)

LG-E510 P/N : MFL00000000 (1.0) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázky

More information

Prevádzková príručka NWZ-A844 / A845 / A846 / A847. Obsah. Ponuka. Home Register. Kliknite! Môžete priamo preskočiť. Prenos hudby

Prevádzková príručka NWZ-A844 / A845 / A846 / A847. Obsah. Ponuka. Home Register. Kliknite! Môžete priamo preskočiť. Prenos hudby Kliknite! Môžete priamo preskočiť Prenos hudby Prenos videí/fotografií/podcastov Riešenie problémov Prevádzková príručka NWZ-A844 / A845 / A846 / A847 2009 Sony Corporation 4-165-069-32(1) Poznámka V závislosti

More information

Wireless Audio with Dock

Wireless Audio with Dock DA-E550 Wireless Audio with Dock (Bezdrôtový audio systém s dokom) návod na použitie predstavte si možnosti Ďakujeme vám za zakúpenie tohto výrobku značky Samsung. Zaregistrujte svoj výrobok na lokalite

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

Uživatelská příručka Návod na používanie LG-P690

Uživatelská příručka Návod na používanie LG-P690 ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL. IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS

IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL. IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS IPS 620SD INSTRUCTION MANUAL IPS 620SD CD/MP3/WMA PLAYER 4x60WATTS SCAN DISP 9 2 3 6 4 6 7 5 25 Car Stereo CD/CDR/CDRW/MP3/WMA Player with PLL MW/FM Stereo Radio Radio Data System with PTY IPS 620SD CD/MP3/WMA

More information

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW

PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW PDXD 869 DVBT DVD/CD/MP3/CD-RW přehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW prehrávač ATV/DVB-T tuner DVD/CD/MP3/CD-RW player ATV/DVB-T tuner NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Obsah návodu ÚVOD

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

Úvod. Vlastnosti. Příprava

Úvod. Vlastnosti. Příprava Obsah Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Připojení k televiznímu distribučnímu systému (kabelová TV atd.) z přijímače... 4 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Informace k opravě... 5 Tlačítka

More information

Uživatelská příručka GT540 Tento průvodce Vám pomůže začít používat Vaš telefon.

Uživatelská příručka GT540 Tento průvodce Vám pomůže začít používat Vaš telefon. Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

LG-E400. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com P/N : MFL67500301 (1.1)

LG-E400. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com P/N : MFL67500301 (1.1) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázky

More information

MSD 851 DVBT CINEMAX. DVD minisystém s DVB-T a analogovou TV DVD minisystem s DVB-T a analogovú TV DVD minisystem with DVB-T and analog TV

MSD 851 DVBT CINEMAX. DVD minisystém s DVB-T a analogovou TV DVD minisystem s DVB-T a analogovú TV DVD minisystem with DVB-T and analog TV MSD 851 DVBT CINEMAX NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL DVD minisystém s DVB-T a analogovou TV DVD minisystem s DVB-T a analogovú TV DVD minisystem with DVB-T and analog TV POZOR: Je důležité,

More information

Úvod. Vlastnosti. Příprava

Úvod. Vlastnosti. Příprava Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní opatření... 3 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Informace k opravě... 5 Tlačítka dálkového ovládání... 6 LCD TV a Ovládací

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

MP4 přehrávač MP4 prehrávač MP4 player MXM201FM GLIDER NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

MP4 přehrávač MP4 prehrávač MP4 player MXM201FM GLIDER NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL MP4 přehrávač MP4 prehrávač MP4 player MXM201FM GLIDER NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Děkujeme vám, že jste si vybrali náš digitální MP4 přehrávač. Tento přehrávač přináší řadu výhod, včetně

More information

Obsah. Specifikace výrobku... 34 NÁVOD K POUŽITÍ MOBILNÍHO TELEVIZORU. 35. Czech - 1 -

Obsah. Specifikace výrobku... 34 NÁVOD K POUŽITÍ MOBILNÍHO TELEVIZORU. 35. Czech - 1 - Obsah Vlastnosti... 2 Příprava... 2 Připojení k televiznímu distribučnímu systému (kabelová TV atd.) z přijímače... 4 Obsah balení... 4 Informace o životním prostředí... 5 Informace k opravě... 5 Tlačítka

More information

TVL 32925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL 32925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL 32925 LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM OBSAH Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní

More information

SET TOP BOX. Digital receiver BEN140 HD OWNER'S MANUAL. Read this manual before installation and use.

SET TOP BOX. Digital receiver BEN140 HD OWNER'S MANUAL. Read this manual before installation and use. SET TOP BOX Digital receiver BEN140 HD OWNER'S MANUAL Read this manual before installation and use. English SAFETY INFORMATION TO REDUCE THE RISK OF FIRE AND ELECTRIC SHOCK, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO

More information

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

More information

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR

40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR 40 LED 732 PVR/32 LED 731 PVR LED TV NÁVOD K OBSLUZE LED TV NÁVOD NA OBSLUHU LED TVs INSTRUCTION MANUAL CZ SK GB Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny,

More information

Installation manual Wireless Keypad

Installation manual Wireless Keypad Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

LG-P880. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-P880. Uživatelská příručka Návod na používanie ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. ČESKY SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázky

More information

19/22/24 LED 610 PVR 24" 19" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24" 19" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU

19/22/24 LED 610 PVR 24 19 LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24 19 LED TV NÁVOD NA OBSLUHU 19/22/24 LED 610 PVR 24" 19" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 24" 19" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

Sieťový reproduktorový systém

Sieťový reproduktorový systém IGS9 Síťový reproduktor Návod k obsluze Sieťový reproduktorový systém Návod na použitie SA-NS510 Síťový reproduktor Návod k obsluze Začínáme Připojení k síti LAN Poslech hudebního obsahu přes vaši domácí

More information

DC180HD Návod k použití SportovNí outdoorová kamera Návod Na použitie Športová outdoorová kamera user manual outdoor SportS Camera

DC180HD Návod k použití SportovNí outdoorová kamera Návod Na použitie Športová outdoorová kamera user manual outdoor SportS Camera DC180HD Návod k použití Návod na použitie User Manual SPortovní outdoorová kamera ŠPORTOVÁ outdoorová kamera outdoor Sports Camera Obsah Bezpečnostní upozornění... 3 Příslušenství... 4 Představení rozhraní...

More information

Barevná televize Farebný televízor Color Television

Barevná televize Farebný televízor Color Television Barevná televize Farebný televízor Color Television SLT-3214DVBT Návod k obsluze Návod na oblsuhu Operating Instructions OBSAH 1 Důležité informace...1 1.1-Čištění displeje a krytu...1 1.2-Likvidace televize

More information

ČESKY SLOVENSKY ENGLISH USER GUIDE LG-H850. www.lg.com MFL69472701 (1.0)

ČESKY SLOVENSKY ENGLISH USER GUIDE LG-H850. www.lg.com MFL69472701 (1.0) ČESKY USER GUIDE SLOVENSKY ENGLISH LG-H850 MFL69472701 (1.0) www.lg.com Informace o uživatelské příručce ČESKY Děkujeme, že jste si vybrali tento produkt LG. Pro zajištění bezpečnosti a správnosti používání

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

LG-E440 MFL67868137 (1.0)

LG-E440 MFL67868137 (1.0) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem

Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem 4-287-953-11(1) Digitální fotoaparát s vyměnitelným objektivem α Návod k obsluze bajonet A Digitálny fotoaparát s vymeniteľnými objektívmi α Návod na použitie A-mount SLT-A65/SLT-A65V 2011 Sony Corporation

More information

LG-H320 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-H320 USER GUIDE ČESKY SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU

LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU LCD TELEVIZOR / LCD TELEVÍZOR 32 LHD 72 DVB-T NÁVOD K OBSLUZE / NÁVOD NA OBSLUHU Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy.

More information

OFFICEJET 7500A. Stručná příručka Úvodná príručka E910

OFFICEJET 7500A. Stručná příručka Úvodná príručka E910 OFFICEJET 7500A Stručná příručka Úvodná príručka E910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation without prior

More information

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36 English... 2 Česky... 19 Slovensky... 36 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite:

More information

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9:

YOUTUBE 4.0. Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: YOUTUBE 4.0 Postup upgrade Youtube z Youtube 3.1 na Youtube 4.0 pro produkty EAGET X5R, M6, M7 a M9: 1) V puštěném přehrávači EAGET zjistěte IP adresu vašeho zařízení (Nastavení - Systém - Síť - "IP adresa

More information

OFFICEJET PRO 8500A. Stručná příručka Úvodná príručka A910

OFFICEJET PRO 8500A. Stručná příručka Úvodná príručka A910 OFFICEJET PRO 8500A Stručná příručka Úvodná príručka A910 Copyright Information 2010 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Edition 1, 3/2010 Reproduction, adaptation or translation without

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL IC 202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Indukční vařič jednoplotnový Indukčný varič jednoplatničkový Induction cooker single range CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

More information

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR MODULE CN R/S MODULE CN BUS MGICR MODUL CN R/S MODUL CN BUS MGICR Mul CN BUS prevníka Pporované funkcie tabuľka vozidiel CN BUS converter mule Table of function supported vehicles Mul CN BUS převníku Pporované

More information

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje

More information

ETV4500AX CS NÁVOD K POUŽITÍ 01 SK UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL 01

ETV4500AX CS NÁVOD K POUŽITÍ 01 SK UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL 01 ETV4500AX CS NÁVOD K POUŽITÍ 01 SK UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL 01 Obsah Bezpečnostní informace... 2 Začínáme... 3 Upozornění, funkce a příslušenství... 3 Dálkové ovládání - 1... 6 Připojení... 7 Počáteční instalace

More information

WS 1815 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

WS 1815 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL WS 1815 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Meteorologická stanice Meteorologická stanica Weather station Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete s přístrojem

More information

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV

Obsah. Bezpečnostní opatření. Příprava. Zamýšlené použití. Zdroj energie. Umístění TV Obsah Bezpečnostní opatření... 1 Environmentální informace... 3 Funkce TV... 3 Zahrnuté příslušenství... 3 Sledování TV... 4 Kontrolní tlačítka a obsluha... 4 Funkce tlačítek dálkového ovládání - Normální

More information

CD/MP3 PLAYER WITH TURNTABLE, STEREO RADIO, CASSETTE TAPE AND USB/SD ENCODING HIF-9088TUMP. Instruction manual

CD/MP3 PLAYER WITH TURNTABLE, STEREO RADIO, CASSETTE TAPE AND USB/SD ENCODING HIF-9088TUMP. Instruction manual R 3 4 AUDIO VIDEO R CD/MP3 PLAYER WITH TURNTABLE, STEREO RADIO, CASSETTE TAPE AND USB/SD ENCODING HIF-9088TUMP Instruction manual AUDIO VIDEO is a registered Trademark of Roadstar S.A. - Switzerland All

More information

Riadiaci orgán OPIS Tvoríme vedomostnú spoločnosť Európska únia Sprostredkovateľský orgán OPIS

Riadiaci orgán OPIS Tvoríme vedomostnú spoločnosť Európska únia Sprostredkovateľský orgán OPIS Čítačka kariet eid návod na riešenie problémov s inštaláciou Karta eid je čipovou kartou, ktorú je možné používať spolu s počítačom prostredníctvom čítačky čipových kariet. Obsah: Postup pri inštalácii

More information

M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual

M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual M-372-12V Alarm 12V Užívateľská a inštalačná príručka Uživatelská a instalační příručka User and Installation Manual Objednacie číslo Objednací číslo Order number M-372-12V Obsah 1. Obsah balenia... 2

More information

Bluetooth Car Radio CZ/SK KH 2377. Autorádio s bluetooth Návod k obsluze. Autorádio s funkciou Bluetooth Návod na obsluhu

Bluetooth Car Radio CZ/SK KH 2377. Autorádio s bluetooth Návod k obsluze. Autorádio s funkciou Bluetooth Návod na obsluhu CZ/SK Bluetooth Car Radio Autorádio s bluetooth Návod k obsluze Autorádio s funkciou Bluetooth Návod na obsluhu KOMPERNASS GMBH BURGSTRASSE 21 D-44867 BOCHUM www.kompernass.com ID-Nr.: KH2377-07/10-V4

More information

Príručka na vyplňovanie

Príručka na vyplňovanie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Príručka na vyplňovanie Príkazu na úhradu a Hromadného

More information

CZ Stručný návod k použití SK Stručný návod na použitie www.vdocyclecomputing.com/service

CZ Stručný návod k použití SK Stručný návod na použitie www.vdocyclecomputing.com/service CZ Stručný návod k použití SK Stručný návod na použitie Video - příslušenství Video - návod k obsluze Video - nastavení Video - príslušenstvo Video - návod na obsluhu Video - nastavenie www.vdocyclecomputing.com/service

More information

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Withings Body Quick Installation Guide Průvodce rychlou instalací Sprievodca rýchlou inštaláciou Gyors telepítési útmutató NEED HELP POTŘEBUJETE POMOCI? POTREBUJETE POMOC? SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? http://support.withings.com/body

More information

DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player

DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player DV2X202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL DVD přehrávač DVD prehrávač DVD player Pokud chcete tento výrobek správně používat, přečtěte si pozorně tento návod k použití a uschovejte jej

More information

Uživatelská příručka Užívateľská príručka

Uživatelská příručka Užívateľská príručka Uživatelská příručka Užívateľská príručka Intek HD-C63CX Uživatelská příručka CZ strana 4 Užívateľská príručka SK strana 43 Intek HD-C63CX CZ 3 Obsah Obsah Bezpečnostní instrukce...6 Úvodem...8 Hlavní

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. BAC 801 Orange

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. BAC 801 Orange NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL BAC 801 Orange Elektronická kuchyňská váha Elektronická kuchynská váha Electronic kitchen scale Balance de cuisine elektronique Vážený zákazníku, děkujeme

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

TVU55348STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS

TVU55348STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS TVU55348STWEB NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA HASZNÁLATI UTASÍTÁS CZ BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TELEWIZOR

More information

TVL MP2R NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL MP2R NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL 19800 MP2R NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50219008 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2

More information

NÁVOD NA OBSLUHU MINI F FULL HD AKČNÁ KAMERA

NÁVOD NA OBSLUHU MINI F FULL HD AKČNÁ KAMERA NÁVOD NA OBSLUHU MINI F FULL HD AKČNÁ KAMERA 1 OBSAH ÚVOD... 4 PREDBEŽNÉ OPATRENIA... 4 POPIS... 4 TECHNICKÉ ÚDAJE... 5 POPIS JEDNOTLIVÝCH ČASTÍ... 6 Popis MINI-F... 6 Stavový LED indikátor... 6 PREVÁDZKOVÉ

More information

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. EO 30 EL EO 50 EL EO 80 EL EO 100 EL EO 120 EL EO 150 EL

TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. EO 30 EL EO 50 EL EO 80 EL EO 100 EL EO 120 EL EO 150 EL TATRAMAT - ohrievače vody, s.r.o. GB CZ Wall mounted water heater with PCB Operation and installation 7 Nástěnný zásobník teplé vody s elektronikou Obsluha a instalace 25 EO 30 EL EO 50 EL EO 80 EL EO

More information

32 LED 612 PVR 32" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 32" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU

32 LED 612 PVR 32 LED TV NÁVOD K OBSLUZE 32 LED TV NÁVOD NA OBSLUHU 32 LED 612 PVR 32" LED TV NÁVOD K OBSLUZE 32" LED TV NÁVOD NA OBSLUHU CZ SK Před uvedením výrobku do provozu si důkladně pročtěte tento návod a bezpečnostní pokyny, které jsou v tomto návodu obsaženy.

More information

TVL 19800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL 19800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL 19800 UMP2 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50198508 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2

More information

Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual Automatická pračka Používateľská príručka

Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual Automatická pračka Používateľská príručka WMB 51232 S PT Plně automatická pračka Uživatel Manuální Washing Machine User s Manual utomatická pračka Používateľská príručka Číslo dokumentu 2820523434_Z / 01-03-13.(10:47) 1 Důležité pokyny pro bezpečnost

More information

TVL19555LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL19555LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL19555LEDRR NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE 50193181 BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM Obsah Vlastnosti... 2 Úvod... 2 Příprava... 2 Bezpečnostní

More information

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR

MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR MODULE CAN R/S MODULE CAN BUS MAGICAR MODUL CAN R/S MODUL CAN BUS MAGICAR Mul CAN BUS prevníka Pporované funkcie tabuľka vozidiel CAN BUS converter mule Table of function supported vehicles Mul CAN BUS

More information

CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE

CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTOM UŽÍVATEĽSKÝ MANUÁL CAR CD/MP3 PLAYER S USB PORTEM UŽIVATELSKÝ MANUÁL English CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB PORT USER GUIDE CAR CD/MP3 PLAYER WITH USB BEMENETTEL FELHASZNÁLÓI

More information

Uživatelská příručka Návod na používanie telefónu LG-T300

Uživatelská příručka Návod na používanie telefónu LG-T300 Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

Přehrávač disků Blu-ray

Přehrávač disků Blu-ray BD-F5500 BD-F5500E Přehrávač disků Blu-ray uživatelská příručka představte si své možnosti Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung. Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte

More information

QUICK START GUIDE LG-K420n

QUICK START GUIDE LG-K420n Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

Manual Manuál Наръчник Handleiding Manuál Manual Anleitung Manual Руководство Manuel Manuell Посібник користувача Manual Håndbok Οδηγίες Χρήσης

Manual Manuál Наръчник Handleiding Manuál Manual Anleitung Manual Руководство Manuel Manuell Посібник користувача Manual Håndbok Οδηγίες Χρήσης Yarvik GoTab Manual Manual Manuál Наръчник Handleiding Manuál Manual Anleitung Manual Руководство Manuel Manuell Посібник користувача Manual Håndbok Οδηγίες Χρήσης Manuale Priročnik Manual Priručnik Instrukcja

More information

SBH 1006 DUAL Návod k použití ANdriod 4.1 MiNi pc Návod NA použitie ANdriod 4.1 MiNi pc user MANuAl ANdriod 4.1 MiNi pc

SBH 1006 DUAL Návod k použití ANdriod 4.1 MiNi pc Návod NA použitie ANdriod 4.1 MiNi pc user MANuAl ANdriod 4.1 MiNi pc SBH 1006 DUAL Návod k použití Návod na použitie User Manual Andriod 4.1 Mini PC Andriod 4.1 Mini PC Andriod 4.1 Mini PC obsah Prohlášení...3 A. Popis vzhledu...3 B. Spuštění provozu...3 1. Návod k připojení

More information

Multi Channel AV Receiver

Multi Channel AV Receiver 4-408-151-11(2) (CZ-SK) Multi Channel AV Receiver Návod k obsluze Návod na použitie CZ SK STR-DH830/STR-DH730 VAROVÁNÍ Abyste snížili riziko vzniku požáru a zásahu elektrickým proudem, nevystavujte tento

More information

LG-P760 MFL67725615 (1.1)

LG-P760 MFL67725615 (1.1) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL

HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL Zařízení na přípravu hot-dogů (párků v rohlíku) Zariadenie na prípravu hot-dogov (párkov v rožku) Hot Dog maker CZ Vážený zákazníku, před zapojením

More information

TVL24715LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM

TVL24715LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM TVL24715LED NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE BAREVNÝ TELEVIZNÍ PŘÍJÍMAČ S DÁLKOVÝM OVLÁDÁNÍM FAREBNÝ TELEVÍZNY PRIJÍMAČ S DIALKOVÝM OVLÁDÁNÍM Obsah Vlastnosti... 2 Uzamknutí kanálu... 15 Úvod... 2 Ovládání

More information

Uživatelská příručka Návod na používanie LG-P970

Uživatelská příručka Návod na používanie LG-P970 Č E S K Y SLOVENSKY E N G L I S H Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

LG-E410I. Uživatelská příručka Návod na používanie Quick Reference Guide SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-E410I. Uživatelská příručka Návod na používanie Quick Reference Guide SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázkys

More information

Obsah. Řešení potíží. Hledání informací v počítači...7 Úvod k této příručce...8. Řešení potíží...10

Obsah. Řešení potíží. Hledání informací v počítači...7 Úvod k této příručce...8. Řešení potíží...10 Obsah Hledání informací v počítači...7 Úvod k této příručce...8 Řešení potíží Řešení potíží...10 Co udělat, pokud se počítač nespustí?... 10 Co udělat, když počítač při zapnutí zobrazí chybu systému BIOS?...

More information

Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou EN CZ SK Quick start guide Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Microsoft Windows 8, Windows 7 SP1 or later, Windows Vista SP2, Windows XP SP3; Mac OS X v10.6.8 or later Microsoft Windows

More information

DXDP 262 DVBT. digitální set top box a DVD přehrávač digitálny set top box a dvd prahrávač DVD & DVB-T Combo

DXDP 262 DVBT. digitální set top box a DVD přehrávač digitálny set top box a dvd prahrávač DVD & DVB-T Combo DXDP 262 DVBT digitální set top box a DVD přehrávač digitálny set top box a dvd prahrávač DVD & DVB-T Combo NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Důležité bezpečnostní pokyny 1) 2) 3) 4) 5) 6)

More information

LG-V500. Uživatelská příručka Návod na používanie Quick start guide SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-V500. Uživatelská příručka Návod na používanie Quick start guide SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázkys

More information

2 Copyright 2014 Acomp s.r.o.

2 Copyright 2014 Acomp s.r.o. OBSAH CZ KAPITOLA 1 ZAČÍNÁME... 3 REGISTRACE VAŠEHO KINDLE... 3 OVLÁDÁNÍ KINDLE... 3 FUNKCE DISPLEJE... 4 OBRAZOVKOVÁ KLÁVESNICE... 4 DOTYKOVÉ ZÓNY... 4 LIŠTA MENU A NASTAVENÍ... 5 INDIKACE STAVU... 6

More information

Obsah. Řešení potíží. Úvod k této příručce... 7. Řešení potíží...10

Obsah. Řešení potíží. Úvod k této příručce... 7. Řešení potíží...10 Důležité S počítačem nejsou dodávány žádné disky pro obnovení, proto je vytvořte ihned po připravení počítače k používání. Pokyny k vytvoření disků pro obnovení najdete v části Vytvoření vlastních disků

More information

Uživatelská příručka Návod na používanie Quick start guide LG-D160

Uživatelská příručka Návod na používanie Quick start guide LG-D160 Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázkys

More information

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu

RIO DERMA ROLLER. Návod na obsluhu RIO DERMA ROLLER Návod na obsluhu Upozornenia Rio Derma Roller sa MUSÍ pred a po každom použití sterilizovať. Rio Derma Roller používajte jemne na povrchu kože a NESMIE spôsobiť krvácanie. NEPOUŽÍVAJTE

More information

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz

Návod k Vašemu mobilnímu telefonu. www.prodejnamobilu.cz Návod k Vašemu mobilnímu telefonu www.prodejnamobilu.cz Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky

More information

LG-P760 MFL67725615 (1.0)

LG-P760 MFL67725615 (1.0) Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Všeobecné otázky 0850

More information

LG-E455. Uživatelská příručka Návod na používanie SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com

LG-E455. Uživatelská příručka Návod na používanie SLOVENSKY ENGLISH. www.lg.com Všeobecné dotazy 810 555 810 * Před voláním se ujistěte, že máte správné číslo. Č E S K Y SLOVENSKY ENGLISH Všeobecné otázkys

More information