HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL"

Transcription

1 HDM 40A NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL Zařízení na přípravu hot-dogů (párků v rohlíku) Zariadenie na prípravu hot-dogov (párkov v rožku) Hot Dog maker

2 CZ Vážený zákazníku, před zapojením zařízení do elektrické sítě si pečlivě přečtěte návod k obsluze, abyste předešli poškozením nebo úrazům v důsledku nesprávného použití. Dodržujte důsledně bezpečnostní opatření. Pokud bude zařízení používat jiná osoba je nutné, aby byla seznámena s bezpečnostními opatřeními, pro používání zařízení. Proto je nutné, abyste předali se zařízením také návod k obsluze. Bezpečnostní pokyny - Nesprávné používání nebo nesprávné zacházení se zařízením, může způsobit poškození zařízení nebo poranění obsluhující osoby. - Zařízení musí být používáno pouze pro účely pro které je určeno. Výrobce není v žádném případě zodpovědný za poškození nebo poranění, vzniklá při používání zařízení k jiným účelům, než pro které bylo zařízení určeno. - Před zapojením zařízení do elektrické sítě se přesvědčete, jestli napětí v síti odpovídá parametrům a požadavkům uvedených na specifikačním štítku. - Dbejte nato, aby napájecí kabel a zařízení nepřišli do přímého kontaktu s vodou nebo s jinými tekutinami. Napájecí kabel nebo zařízení nesmí být ponořeno do vody nebo do jiné tekutiny. Pokud dojde k pádu zařízení do vody nebo do jiné tekutiny, okamžitě odpojte napájecí kabel ze zásuvky elektrické sítě a nechejte zařízení před dalším použitím zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! - Nesnažte se otevírat nebo demontovat kryty zařízení! Dbejte na to, aby se do zařízení nedostaly cizí předměty. - Nepoužívejte a neobsluhujte zařízení, máte-li mokré ruce. Nepokládejte zařízení na mokrý povrch nebo na mokrou podlahu. Nepoužívejte zařízení v příliš vlhkém prostředí. - Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama. - Pravidelně kontrolujte, není-li poškozen napájecí kabel nebo vidlice napájecího kabele. Pokud objevíte poškození napájecího kabele nebo vidlice napájecího kabele, nechejte poškozený kabel nebo vidlici, vyměnit kvalifikovaným odborníkem nebo výrobcem. Předcházíte tak nebezpečí úrazu elektrickým proudem. - Nepoužívejte zařízení je-li napájecí kabel nebo vidlice poškozená, nebo pokud došlo k pádu zařízení nebo je-li zařízení jinak poškozeno. V takovém případě, nechte zařízení zkontrolovat kvalifikovaným odborníkem nebo autorizovaným servisním střediskem. - Nikdy se nesnažte provádět opravy sami. Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! - Dbejte na to, aby napájecí kabel neležel na ostrých předmětech, nebo aby nebyl příliš ohnutý. Dále dbejte na to, aby napájecí kabel nebyl v těsné blízkosti horkých předmětů nebo zařízení, které pracují s otevřeným ohněm (plynové sporáky, ohřívače a podobně). Při vytahování napájecího kabele ze zásuvky elektrické sítě, vždy uchopte vidlici kabele a vytáhněte kabel ze zásuvky. Netahejte za kabel. - Instalace a používání předpěového chrániče poskytuje dodatečnou ochranu před výkyvy v elektrické síti až do 30mA. O instalaci a používání předpěového chrániče se porate s kvalifikovaným odborníkem. - Napájecí kabel nebo prodlužovací kabel musí být veden tak, aby nemohlo dojít k zakopnutí nebo nechtěnému vytažení napájecího kabele ze zásuvky. - Pokud používáte delší prodlužovací kabel, přesvědčete se, že parametry prodlužovacího kabele splňují požadavky napěového zatížení. V opačném případě může docházet k přehřívání kabelu nebo vidlice napájecího kabelu. - Zařízení umístěte na rovný, pevný a tepelně odolný povrch. Neinstalujte zařízení v blízkosti tepelných přístrojů a zařízení používající otevřený oheň (plynové sporáky). V žádném případě nedovolte dětem, aby obsluhovaly zařízení samostatně. - Zařízení není vhodné ke komerčnímu nebo k venkovnímu použití. - V žádném případě nedovolte dětem obsluhovat zařízení bez dohledu dospělé osoby. Děti nejsou schopny předvídat nebo odhadnout nebezpečí, která mohou vzniknout v důsledku nesprávného používání zařízení. - Před čistěním zařízení nebo nebudete-li zařízení delší dobu používat, odpojte napájecí kabel ze zásuvky elektrické sítě. - Upozornění! Není-li odpojen napájecí kabel ze zásuvky elektrické sítě, je zařízení neustále pod proudem. - K opravám zařízení vyžadujte použití pouze originálních součástí nebo součástí od autorizovaného dealera. - Při přenášení zařízení, nedržte zařízení za napájecí kabel. - Před vytažením napájecího kabele ze zásuvky elektrické sítě, vždy zařízení vypněte. - Neodstraňujte kryty ze zařízení. Další bezpečnostní pokyny - Zařízení nezapínejte, pokud není ve varné nádobě voda. - Pozor! Nebezpečí popálení! Zařízení a části zařízení jsou extrémně horké během vaření. Zejména část zařízení na přípravu toastů a varná nádoba jsou velice horké. Horká pára uniká během vaření z varné nádoby. Při manipulaci používejte ochranné, tepelně izolované rukavice. - Dbejte na to, aby napájecí kabel nepřišel do styku s horkými částmi zařízení. - Používejte pouze dodávané doplňkové příslušenství. - Varnou nádobu nepřeplňujte vodou. Může dojít k vystříknutí horké vody a k poranění obsluhující osoby. - Ohřívané pečivo se může připalovat. Nepoužívejte zařízení v blízkosti hořlavých materiálů jako jsou například záclony. Nenechávejte zařízení bez dozoru. 2

3 Technical specifications Popis částí přístroje Voltage: 230 V~ 50 Hz Power: 350 W We reserve the right to change technical specifications. WARNING: Do not use this product near water, in wet areas to avoid fire or injury of electric current. Always turn off the product when you don t use it or before a revision. There aren t any parts in this appliance which are reparable by consumer. Always appeal to a qualified authorized service. The product is under a dangerous tention. Liquidation of old electrical and electronic devices This symbol appearing on the product, on the product accessories or on the product packing means that the product must not be disposed as household waste. Please transport the product to the respective collection point where the electric and electronic device will be recycled. Collection points for the used electric and electronic devices exist in the European Union and also in other European countries. By proper liquidation of the product you can prevent possible negative impacts on environment and human health, which might otherwise occur as a consequence of improper manipulation with the product. Recycling of materials contributes to protection of natural resources. Therefore please do not throw the old electric and electronic devices in the household wastes. For more detailed information please contact your local authority, any service company liquidating household waste or the store where you have bought the product. Před použitím - Odstraňte veškerý balící a ochranný materiál. - Zařízení před prvním použitím očistěte, podle pokynů uvedených v kapitole Čistění a údržba. Provoz zařízení Nastavení Vypnutá varná nádoba a zařízení na ohřívání pečiva. Zapnutá varná nádoba a zařízení na ohřívání pečiva. pravá polovina černá Zapnuto pouze zařízení na ohřívání pečiva. levá polovina černá Zapnuta pouze varná nádoba. Ohřívání uzenin a párků - Do varné nádoby nalijte studenou vodu až po rysku, vyznačenou na nádobě. - Vložte průhledný kontejner na varnou nádobku. - Do průhledného kontejneru vložte uzeniny nebo párky. Nevkládejte více než 6 párků běžné velikosti. Kontejner uzavřete bílým krytem. - Zasuňte vidlici napájecího kabele do odpovídající zásuvky elektrické sítě a zapněte zařízení. Přepínačem nastavení zvolte požadovaný režim vaření. Popis a možnosti nastavení jsou popsány výše, v kapitole Nastavení. - Vařte uzeninu po dobu 6 8 minut. Čas vaření závisí na počtu a velikosti uzenin a na tom, jestli byla uzenina před vložením do varné nádoby zmražena nebo pouze zchlazena. - Sejměte bílý ochranný kryt a za použití příslušného nástroje, vyjměte uzeninu z varné nádoby. - Přepněte ovládací přepínač do polohy. - Uvařenou uzeninu podávejte s kečupem nebo hořčicí nebo společně s jinými uzeninami. 10 3

4 Ohřívání pečiva - Do varné nádoby nalijte studenou vodu až po rysku, vyznačenou na nádobě. - Na hrot toastovacího zařízení napíchněte pečivo o vhodné délce. - Zasuňte vidlici napájecího kabele do odpovídající zásuvky elektrické sítě a zapněte zařízení. Přepínačem nastavení zvolte požadovaný režim. Popis a možnosti nastavení jsou popsány výše v kapitole Nastavení. - Po dostatečném ohřátí, stáhněte pečivo z hrotů. - Přepněte ovládací přepínač do polohy. - Připravujete-li párek v rohlíku (hot dog), ohřívejte uzeninu a pečivo zároveň. Potom zasuňte ohřátý párek nebo uzeninu do otvoru v ohřátém pečivu rohlíku, společně s kečupem nebo hořčicí. - V zařízení je možno vařit také vejce. Pro vaření vajec použijte dodávané příslušenství pro 1 3 vejce. OPERATING INSTRUCTIONS BEFORE STARTING OPERATION FOR THE FIRST TIME. - Carefully unpack the hot dog maker and remove all packing materials. - Wash the lid and steaming container in warm soapy water, rinse and dry thoroughly. - Wipe the housing and warming rod with a damp cloth or sponge. Note: Do not immerse the housing in water or any other liquid. Parts of your appliance Čištění a údržba Mimo již dříve popsané bezpečnostní pokyny a opatření je uživatel zařízení povinen dodržovat následující bezpečnostní ustanovení: - Před čistěním vytáhněte napájecí kabel ze zásuvky elektrické sítě a nechejte zařízení vychladnout. - Zařízení a toastovací hrot otřete lehce navlhčeným hadříkem. Kontejner, varnou nádobu, kryt a příslušenství na vaření vajec, umyjte v horké vodě a běžně dostupným mycím přípravkem na nádobí. Zařízení a příslušenství pečlivě osušte. - Nikdy nenamáčejte celé zařízení do vody nebo jiné tekutiny. - Před zapojením do elektrické sítě, zařízení pečlivě vysušte. Technické parametry a specifikace Operační napětí: 230 V 50 Hz Spotřeba elektrické energie: 350 W Změna technické specifikace vyhrazena. VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM. Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstva alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie by nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento výrobok na príslušné zberné miesto, kde prebieha recyklácia takéhoto elektrického a elektronického zariadenia. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predís možným negatívnym následkom pre životné prostredie a udské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade prejavi ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku sa obráte na miestny úrad, službu zaisujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Operation Settings Off Position Both Water Bowl and Warming Road On Only Water Bowl On Only Warming Rod On Heating sausages - Fill the water bowl with cold water up to the maximum marking. - Place the steaming container onto the water bowl. - Place the sausages into the container. Do not put more 6 sausages of normal size into container. - Place the lid onto the container. - Connect the mains plug to the appropriate socket and switch on the unit. Select a setting using the control switch as described above in setting. - Heat the sausages for about 6-8 minutes. The heating times will vary depending on the number and size of the sausages and whether they are frozen or deep cooled to start with. - Remove the lid from the container and remove the sausages using an appropriate utensil. - Slide the control switch to off position. - Serve with sauce of your choice or plain and enjoy! 4 9

5 ENG Vážený zákazník, SK PLEASE READ CAREFULLY-ALWAYS MAINTAIN SAFETY WHEN WORKING WITH ANY APPLIANCE. When using electrical appliances, in order to reduce the risk of fire,electric shock and/or injury,these basic safety precautions should always be followed. - Check that the mains voltage corresponds with the rating of the appliance before operating. - Do not touth hot surfaces Use handles or knobs. - To protect against electric shock, do not immerse cords,plugs or appliance in water or any other liquid. - Do not leave any appliance unattended while it is operating. - Close supervision is necessary when any appliance is used by or near children or infirm persons. - Unplug from outlet when not in use or before cleaning.allow to cool before putting on taking off any parts. - Do not operate the appliance with a damaged cord or plug,or after the appliance has been damaged in any manner. If the supply cord or appliance is damaged,it must be replaced by the manuafacturer or its servise agent or a similarly qualified person in order to avoid a hazard. - The use of accessory attachments not recommended by the appliance manufacturer may cause injuries. - Do not use outdoors. - Do not let the cord hang over the edge of a table or let it come into contact with any hot surfaces. - To disconnect remove the plug from the outlet.do not plug out by the cord. - Do not use this product for anything other than it s intended use. This appliance is for household use only. - No liability can be accepted for any damage cause by noncompliance with these instructions or any other improper use mishandling. - Do not introduce any foreign objects into the housing or try to open the housing yourself. - Ensure hands are dry before operating or plugging in. - Ensure that if an extension cord is used,it is suitable for the power supply, as this could cause overheating if it is not suited. - Ensure that the unit is set on a flat,heat-proof surface,away from open flame. - Do not operate the appliance near or below curtains or other flammable material to avoid a fire hazard. - Caution :The appliance is in operation when it is plugged into the socket.once you have finished using the appliance,ensure that the plug is removed from the socket. - Do not remove individual housing components. - Do not start operating the unit until you have placed water into the cooking bowl. - NB:Parts become extremely hot during operation.(especially the toasting skewer and cooking bowl).ensure that hands are protected with oven gloves when removing the sausages. - Do not let power cord come into contact with the heated parts of the appliance during cooking. - Do not overfill the cooking bowl as boiling water is likely to splash out. - Ensure the appliance is under constant supervision, the toasting skewer can burn. pred zapojením zariadenia do elektrickej siete si starostlivo prečítajte návod na obsluhu, aby ste predišli poškodeniam alebo úrazom v dôsledku nesprávneho použitia. Dodržujte dôsledne bezpečnostné opatrenia. Pokia bude zariadenie používa iná osoba, je nutné, aby bola zoznámená s bezpečnostnými opatreniami, pre používanie zariadenia. Preto je nutné, aby ste odovzdali so zariadením aj návod na obsluhu. Bezpečnostné pokyny - Nesprávne používanie alebo nesprávne zachádzanie so zariadením, môže spôsobi poškodenie zariadenia alebo poranenie obsluhujúcej osoby. - Zariadenie musí by používané iba pre účely pre ktoré je určené. Výrobca nie je v žiadnom prípade zodpovedný za poškodenie alebo poranenie, vzniknuté pri používaní zariadenia k iným účelom, než pre ktoré bolo zariadenie určené. - Pred zapojením zariadenia do elektrickej siete sa presvedčte, či napätie v sieti odpovedá parametrom a požiadavkám uvedeným na špecifikačnom štítku. - Dbajte na to, aby napájací kábel a zariadenie neprišli do priameho kontaktu s vodou alebo s inými tekutinami. Napájací kábel alebo zariadenie nesmú by ponorené do vody alebo do inej tekutiny. Pokia dôjde k pádu zariadenia do vody alebo do inej tekutiny, okamžite odpojte napájací kábel zo zásuvky elektrickej siete a nechajte zariadenie pred alším použitím skontrolova kvalifikovaným odborníkom. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! - Nesnažte sa otvára alebo demontova kryty zariadení! Dbajte na to, aby sa do zariadení nedostali cudzie predmety. - Nepoužívajte a neobsluhujte zariadenie, ak máte mokré ruky. Nepokladajte zariadenie na mokrý povrch alebo na mokrú podlahu. Nepoužívajte zariadenie v príliš vlhkom prostredí. - Nedotýkajte sa napájacieho káblu mokrými rukami. - Pravidelne kontrolujte, či nie je poškodený napájací kábel alebo vidlica napájacieho káblu. Pokia objavíte poškodenie napájacieho káblu alebo vidlice napájacieho káblu, nechajte poškodený kábel alebo vidlicu vymeni kvalifikovaným odborníkom alebo výrobcom. Predchádzajte tak nebezpečenstvu úrazu elektrickým prúdom. - Nepoužívajte zariadenie ak je napájací kábel alebo vidlica poškodená, alebo pokia došlo k pádu zariadenia alebo ak je zariadenie inak poškodené. V takom prípade, nechajte zariadenie skontrolova kvalifikovaným odborníkom alebo autorizovaným servisným strediskom. - Nikdy sa nesnažte opravova sami. Hrozí nebezpečenstvo úrazu elektrickým prúdom! - Dbajte na to, aby napájací kábel neležal na ostrých predmetoch, alebo aby nebol príliš ohnutý. Ďalej dbajte na to, aby napájací kábel nebol v tesnej blízkosti horúcich predmetov alebo zariadení, ktoré pracujú s otvoreným ohňom (plynové sporáky, ohrievače a podobne). Pri vyahovaní napájacieho káblu zo zásuvky elektrickej siete, vždy uchopte vidlicu káblu a vytiahnite kábel zo zásuvky. Neahajte za kábel. - Inštalácia a používanie predpäového chrániča poskytuje dodatočnú ochranu pred výkyvmi v elektrickej sieti až do 30mA. O inštalácii a používaní predpäového chrániča sa porate s kvalifikovaným odborníkom. - Napájací kábel alebo predlžovací kábel musí by vedený tak, aby nemohlo dôjs k zakopnutiu alebo nechcenému vytiahnutiu napájacieho káblu zo zásuvky. - Pokia používate dlhší predlžovací kábel, presvedčte sa, že parametre predlžovacieho káblu splňujú požiadavky napäového zaaženia. V opačnom prípade môže dochádza k prehrievaniu káblu alebo vidlice napájacieho káblu. - Zariadenie umiestite na rovný, pevný a tepelne odolný povrch. Neinštalujte zariadenie v blízkosti tepelných prístrojov a zariadení používajúcich otvorený oheň (plynové sporáky). V žiadnom prípade nedovote deom, aby obsluhovali zariadenie samostatne. - Zariadenie nie je vhodné ku komerčnému alebo k vonkajšiemu použitiu. - V žiadnom prípade nedovote deom obsluhova zariadenie bez dohadu dospelej osoby. Deti nie sú schopné predvída alebo odhadnú nebezpečenstvo, ktoré môže vzniknú v dôsledku nesprávneho používania zariadenia. - Pred čistením zariadenia alebo ak nebudete zariadenie dlhšiu dobu používa, odpojte napájací kábel zo zásuvky elektrickej siete. - Upozornenie! Ak nie je odpojený napájací kábel zo zásuvky elektrickej siete, je zariadenie neustále pod prúdom. - K opravám zariadenia vyžadujte použitie iba originálnych súčastí alebo súčastí od autorizovaného dealera. - Pri prenášaní zariadenia, nedržte zariadenie za napájací kábel. - Pred vytiahnutím napájacieho káblu zo zásuvky elektrickej siete, vždy zariadenie vypnite. - Neodstraňujte kryty zo zariadení. Ďalšie bezpečnostné pokyny - Zariadenie nezapínajte, pokia nie je vo varnej nádobe voda. - Pozor! Nebezpečenstvo popálenia! Zariadenia a časti zariadení sú extrémne horúce v priebehu varenia. Najmä čas zariadenia na prípravu toastov a varná nádoba sú vemi horúce. Horúca para uniká v priebehu varenia z varnej nádoby. Pri manipulácii používajte ochranné, tepelne izolované rukavice. - Dbajte na to, aby napájací kábel neprišiel do styku s horúcimi časami zariadení. - Používajte iba dodávané doplnkové príslušenstvo. - Varnú nádobu nepreplňujte vodou. Môže dôjs k vystrieknutiu horúcej vody a k poraneniu obsluhujúcej osoby. - Ohrievané pečivo sa môže pripaova. Nepoužívajte zariadenie v blízkosti horavých materiálov ako sú napríklad záclony. Nenechávajte zariadenie bez dozoru. 8 5

6 Popis častí prístroja Ohrievanie pečiva - Do varnej nádoby nalejte studenú vodu až po rysku, vyznačenú na nádobe. - Na hrot toastovacieho zariadenia napichnite pečivo o vhodnej dĺžky. - Zasuňte vidlicu napájacieho káblu do odpovedajúcej zásuvky elektrickej siete a zapnite zariadenie. Prepínačom nastavenia zvote požadovaný režim. Popis a možnosti nastavenia sú popísané vyššie v kapitole Nastavenie. - Po dostatočnom ohriatí, stiahnite pečivo z hrotov. - Prepnite ovládací prepínač do polohy. - Ak pripravujete párok v rožku (hot dog), ohrievajte údeninu a pečivo zároveň. Potom zasuňte ohriaty párok alebo údeninu do otvoru v ohriatom pečive rožku, spoločne s kečupom alebo horčicou. - V zariadení je možné vari tiež vajcia. Pre varenie vajec použite dodávané príslušenstvo pre 1 3 vajcia. Čistenie a údržba Mimo už predtým popísanými bezpečnostnými pokynmi a opatreniami je užívate zariadenia povinný dodržova nasledujúce bezpečnostné ustanovenia: - Pred čistením vytiahnite napájací kábel zo zásuvky elektrickej siete a nechajte zariadenie vychladnú. - Zariadenie a toastovacie hroty otrite ahko navlhčenou utierkou. Kontajner, varnú nádobu, kryt a príslušenstvo na varenie vajec, umyte v horúcej vode a bežne dostupným mycím prípravkom na riad. Zariadenie a príslušenstvo starostlivo osušte. - Nikdy nenamáčajte celé zariadenie do vody alebo inej tekutiny. - Pred zapojením do elektrickej siete, zariadenie starostlivo vysušte. Technické parametre a špecifikácie Operačné napätie: 230 V 50 Hz Spotreba elektrickej energie: 350 W Zmena technickej špecifikácie vyhradena. Pred prvým použitím - Odstráňte všetok baliaci a ochranný materiál. - Zariadenie pred prvým použitím očistite, poda pokynov uvedených v kapitole Čistenie a údržba. VAROVANIE: NEVYSTAVUJTE SPOTREBIČ DAŽĎU ALEBO VLHKOSTI, ABY STE PREDIŠLI VZNIKU POŽIARU ALEBO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PRÚDOM. PRED OPRAVOU ALEBO VŽDY, KEĎ SPOTREBIČ NEPOUŽÍVATE, VYPNITE HO ZO ZÁSUVKY V PRÍSTROJI NIESÚ ŽIADNE ČASTI OPRAVITEĹNÉ SPOTREBITEĹOM. VŽDY SA OBRACAJTE NA KVALIFIKOVANÝ AUTORIZOVANÝ SERVIS. SPOTREBIČ JE POD NEBEZPEČNÝM NAPÄTÍM. Prevádzka zariadenia Nastavenie Vypnutá varná nádoba a zariadenie na prípravu toastov. Zapnutá varná nádoba a zariadenie na prípravu toastov. pravá polovica čierna Zapnuté iba zariadenie na prípravu toastov. avá polovica čierna Zapnutá iba varná nádoba. Likvidácia starého elektrického a elektronického zariadenia Tento symbol na výrobku, jeho príslušenstva alebo na jeho obale označuje, že s výrobkom nesmie by nakladané ako s domácim odpadom. Prosím dopravte tento výrobok na príslušné zberné miesto, kde prebieha recyklácia takéhoto elektrického a elektronického zariadenia. V Európskej únii a v ostatných európskych krajinách existujú zberné miesta pre použité elektrické a elektronické zariadenia. Tým, že zaistíte správnu likvidáciu výrobku, môžete predís možným negatívnym následkom pre životné prostredie a udské zdravie, ktoré sa môžu v opačnom prípade prejavi ako dôsledok nesprávnej manipulácie s týmto výrobkom. Recyklácia materiálov prispieva k ochrane prírodných zdrojov. Z tohto dôvodu prosím nevyhadzujte staré elektrické a elektronické zariadenia do domového odpadu. Pre podrobnejšie informácie o recyklácii výrobku sa obráte na miestny úrad, službu zaisujúcu likvidáciu domáceho odpadu alebo obchod, kde ste výrobok zakúpili. Ohrievanie údenín a párkov - Do varnej nádoby nalejte studenú vodu až po rysku, vyznačenú na nádobe. - Vložte priehadný kontajner do varnej nádoby. - Do priehadného kontejneru vložte údeniny alebo párky. Nevkladajte viac než 6 párkov bežnej vekosti. Kontajner uzavrite bielym krytom. - Zasuňte vidlicu napájacieho káblu do odpovedajúcej zásuvky elektrickej siete a zapnite zariadenie. Prepínačom nastavenia zvote požadovaný režim varenia. Popis a možnosti nastavenia sú popísané vyššie, v kapitole Nastavenie. - Varte údeninu po dobu 6 8 minút. Čas varenia závisí na počte a vekosti údenín a na tom, či bola údenina pred vložením do varnej nádoby zmrazená alebo iba schladená. - Dajte dolu biely ochranný kryt a za použitia príslušného nástroja, vyberte údeninu z varnej nádoby. - Prepnite ovládací prepínač do polohy. - Uvarenú údeninu podávajte s kečupom alebo horčicou alebo spoločne s inými údeninami. 6 7

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL IC 202 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Indukční vařič jednoplotnový Indukčný varič jednoplatničkový Induction cooker single range CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho

More information

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator

MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL. Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator MC18G MC18B NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Minichladnička / Minichladnička / Mini-refrigerator Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před uvedením tohoto přístroje

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL HC 313 Cute Hair Seoul, Korea NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Horkovdušná kulma/ Teplovzdušná kulma Hot-air curling irons Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu.

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

PROFESSIONAL POPCORN MAKER

PROFESSIONAL POPCORN MAKER PROFESSIONAL POPCORN MAKER WPM40 Series For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using. IMPORTANT SAFEGUARDS When using any electrical

More information

MICA HEATER INSTRUCTION MANUAL Model No: UHM-786 230V 50Hz 2200W

MICA HEATER INSTRUCTION MANUAL Model No: UHM-786 230V 50Hz 2200W MICA HEATER INSTRUCTION MANUAL Model No: UHM-786 230V 50Hz 2200W Safety Precautions To reduce the risk of personal injury or damage to property, basic safety precautions must be observed including the

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL CHO 162SS Elektrický sekáček potravin NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Elektrický sekáčik potravín Electric chopper CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení našeho produktu. Před

More information

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL

NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE INSTRUCTION MANUAL Rádiobudík / Rádiobudík / Alarm Clock Vážený zákazníku, děkujeme vám za zakoupení našeho produktu. Než začnete s přístrojem manipulovat, přečtěte si

More information

Candy Floss Maker User Manual

Candy Floss Maker User Manual Candy Floss Maker User Manual Model No.: SBL-2804 Rev 2 READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS Note: The specifications and/or components of this appliance are subject to change without prior notice. 1 Before

More information

INSTRUCTION MANUAL ATTENTION:

INSTRUCTION MANUAL ATTENTION: INSTRUCTION MANUAL In order to get the best results from the blender, please read the instruction fully before use. Please store a copy of the manual somewhere safe for future reference. ATTENTION: Wrong

More information

INSTRUCTIONS AND WARRANTY

INSTRUCTIONS AND WARRANTY INSTRUCTIONS AND WARRANTY MODEL NO. RHC01 RUSSELL HOBBS CAN OPENER Congratulations on purchasing our RUSSELL HOBBS CAN OPENER. Each unit is manufactured to ensure safety and reliability. Before using

More information

USER MANUAL Two Tier Steamer Model: 16145 Helpline No: 015394 88100

USER MANUAL Two Tier Steamer Model: 16145 Helpline No: 015394 88100 Lakeland Alexandra Buildings, Windermere, Cumbria LA23 1BQ Tel: 015394 88100 Web: www.lakeland.co.uk USER MANUAL Two Tier Steamer Model: 16145 Helpline No: 015394 88100 INTRODUCTION Thank you for choosing

More information

FOR THE FOLLOWING MODELS: EE-8075W EE-8075O EE-8075R EE-8075BK

FOR THE FOLLOWING MODELS: EE-8075W EE-8075O EE-8075R EE-8075BK FIREPLACE HEATER FOR THE FOLLOWING MODELS: EE-8075W EE-8075O EE-8075R EE-8075BK If you have any questions about the operation of your fireplace heater, please contact Crane Customer Care. Toll Free: 888-599-0992

More information

Thank You... On behalf of the entire team at Thane Housewares, we appreciate your recent purchase

Thank You... On behalf of the entire team at Thane Housewares, we appreciate your recent purchase User s Guide Thank You... On behalf of the entire team at Thane Housewares, we appreciate your recent purchase of the FLAVORCHEF cooking system, which will provide you with healthy and tasty meals for

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

C100 Instruction Manual

C100 Instruction Manual C100 Instruction Manual Please read this Instruction Manual and the safety instructions before operating the appliance! IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should

More information

INSTRUCTION MANUAL AND RECIPE BOOK CORN DOG MAKER CDM-1 SMART PLANET PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

INSTRUCTION MANUAL AND RECIPE BOOK CORN DOG MAKER CDM-1 SMART PLANET PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. INSTRUCTION MANUAL AND RECIPE BOOK CORN DOG MAKER CDM-1 SMART PLANET PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. IMPORTANT SAFEGUARDS Read all instructions before using the

More information

Don t soak the rice cooker for longer than one hour to preserve the non-stick coating.

Don t soak the rice cooker for longer than one hour to preserve the non-stick coating. Rice Cooker Tips Nurture chooses to provide rice cooker recipes because of their easy and convenient usage. You can turn a few ingredients into a delicious meal with the flip of a switch. Simply assemble

More information

Instruction Manual. www.aromaco.com AWK-115S

Instruction Manual. www.aromaco.com AWK-115S Hot H2O X-Press Electric Water Kettle Instruction Manual www.aromaco.com AWK-115S Congratulations on your purchase of the Aroma Hot H20 X-Press Kettle. This handy appliance provides more speed and convenience

More information

Hot Water Central. Electric Hot Water Dispenser. Instruction Manual AAP-325W. www.aromaco.com

Hot Water Central. Electric Hot Water Dispenser. Instruction Manual AAP-325W. www.aromaco.com Hot Water Central Electric Hot Water Dispenser Instruction Manual www.aromaco.com AAP-325W With the Aroma Hot Water Central, hot water is just a button away. Boil up to 3 liters of water in just 30 minutes,

More information

Hot Water Urns. all models. Helpline. v3.0

Hot Water Urns. all models. Helpline. v3.0 Hot Water Urns all models Helpline 01384 573999 instructions.indd 1 v3.0 02/06/2014 14:50 IMPORTANT INFORMATION - RETAIN FOR FUTURE USE When using any electrical appliance, basic safety precautions should

More information

www.morphyrichards.co.uk

www.morphyrichards.co.uk 43922 rev2:x 06/01/2010 15:06 Page 1 Upon registration with Morphy Richards (UK & ROI only) Register online for your 2 year guarantee. See back of this instruction book for details. (UK and Ireland customers

More information

Bellini Coffee Capsule Machine

Bellini Coffee Capsule Machine Bellini Coffee Capsule Machine suitable for use with Nespresso Coffee Capsules BTEM785TB Important Safeguards When using electrical appliances, in order to reduce the risk of fire, electric shock and/or

More information

Convection TCO600. For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

Convection TCO600. For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using. Convection Toaster Oven TCO600 For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using. IMPORTANT SAFEGUARDS SAVE AND READ THESE INSTRUCTIONS When

More information

Electric Egg Boiler. Instruction Manual. Model Number: AEB-917

Electric Egg Boiler. Instruction Manual. Model Number: AEB-917 Electric Egg Boiler Instruction Manual Model Number: AEB-917 Congratulations! Your Egg Boiler will surely become one of the most versatile and practical appliances in your home. Please read the following

More information

16oz Commercial Popcorn Popper Owner s Manual

16oz Commercial Popcorn Popper Owner s Manual PopStar 16oz Commercial Popcorn Popper Owner s Manual Congratulations! You have purchased one of our best selling popcorn poppers for your home or business. This industrial-strength commercial popper is

More information

2-SLICE COOL TOUCH TOASTER

2-SLICE COOL TOUCH TOASTER 2-SLICE COOL TOUCH TOASTER PLA0405 Instruction Manual Due to on-going product improvements, specifications and accessories may change without notice. Actual product may differ slightly to that depicted.

More information

Digital 12-cup Programmable Coffee Maker Instruction Manual

Digital 12-cup Programmable Coffee Maker Instruction Manual BRAND Digital 12-cup Programmable Coffee Maker Instruction Manual ITEM 724500 Ginnys.com 1.800.544.1590 Life is happening. We ll help you live it...one moment at a time. Welcome to the world of full-flavored

More information

IMPORTANT SAFEGUARDS READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS. Rice Cooker/Steamer. Instruction Manual RCS200

IMPORTANT SAFEGUARDS READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS. Rice Cooker/Steamer. Instruction Manual RCS200 RCS200 Rice Cooker/Steamer Instruction Manual READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

More information

Pračka. Uživatelská příručka. možnosti bez hranic. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung.

Pračka. Uživatelská příručka. možnosti bez hranic. Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. SECZ WF80F5***** WF70F5***** WF60F4***** Pračka Uživatelská příručka možnosti bez hranic Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku společnosti Samsung. WF70F5E_WF60F4E_03445N_CS.indd 1 2014-04-23 6:55:36

More information

Electric Water Kettle

Electric Water Kettle Electric Water Kettle Instruction Manual Model: AWK-101 Congratulations! Your Water Kettle will surely become one of the most versatile and practical appliances in your home and office. Please read the

More information

VACUUM CLEANER INSTRUCTION MANUAL

VACUUM CLEANER INSTRUCTION MANUAL VACUUM CLEANER INSTRUCTION MANUAL MODEL: SVC9702 PLEASE READ THIS MANUAL CAREFULLY BEFORE USING AND KEEP IT PROPERLY FOR FUTURE USE 1 Safety Cautions: WARNING: To reduce the risk of fire, electrical shock,

More information

Breakfast-To-Go. Instruction Manual. 3-in-1 Toaster Oven, Coffee Maker and Griddle. Model: ABT-203

Breakfast-To-Go. Instruction Manual. 3-in-1 Toaster Oven, Coffee Maker and Griddle. Model: ABT-203 Breakfast-To-Go 3-in-1 Toaster Oven, Coffee Maker and Griddle Instruction Manual Model: ABT-203 Congratulations! Your 3-in-1 Toaster Oven, Coffee Maker and Griddle will surely become one of the most versatile

More information

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3

ODVLHČOVAČ MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 ODVLHČOVAČ SK MDF2-12DEN3 MDF2-16DEN3 MDF2-20DEN3 MDN1-10DEN3 OPIS PRÍSTROJA 86 ELEKTRONICKÝ OVLÁDACÍ PANEL 87 MANUÁLNY OVLÁDACÍ PANEL 89 UMIESTNENIE A UVEDENIE DO PREVÁDZKY 90 VYPRÁZDŇOVANIE VODY 91

More information

Chocolate Fountain INSTRUCTION MANUAL

Chocolate Fountain INSTRUCTION MANUAL Chocolate Fountain INSTRUCTION MANUAL This is an attended appliance. Do not leave the appliance unattended when in use. IMPORTANT SAFETY WARNINGS Read all the instructions carefully before using and please

More information

Pour Over Coffee Maker User s Manual

Pour Over Coffee Maker User s Manual Pour Over Coffee Maker User s Manual Models CM-PO2 & CM-POAP RETAIN THIS MANUAL FOR FUTURE USE 1 IMPORTANT: DO NOT DISCARD THIS MANUAL This manual is considered to be part of the appliance and is to be

More information

MAP COFFEE MIA CAPSULE COFFEE MACHINE INSTRUCTION MANUAL MODEL: CM4725. Read this manual thoroughly before using and save it for future reference

MAP COFFEE MIA CAPSULE COFFEE MACHINE INSTRUCTION MANUAL MODEL: CM4725. Read this manual thoroughly before using and save it for future reference MAP COFFEE MIA CAPSULE COFFEE MACHINE INSTRUCTION MANUAL MODEL: CM4725 Read this manual thoroughly before using and save it for future reference Purchase MAP capsules at Harvey Norman stores nationwide

More information

LAZY SUSAN BUFFET SERVER

LAZY SUSAN BUFFET SERVER LAZY SUSAN BUFFET SERVER LSB-Series Nostalgia Products Group LLC 1471 Partnership Dr. Green Bay, WI 54304-5685 Visit Us Online at www.nostalgiaelectrics.com 2009 Nostalgia Products Group LLC FOR HOUSEHOLD

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

Egg Master. Model: EM60

Egg Master. Model: EM60 Egg Master Model: EM60 Distributed by: Lenoxx Electronics Australia Pty Ltd 6 Oban Court Laverton North 3026 Tel: + 61 3 9267 2100 Fax: + 61 3 9267 2199 Customer Service: 1300 666 848 Email Address: lenoxx@lenoxx.com.au

More information

Cyclonic Vacuum Cleaner VC-HH216

Cyclonic Vacuum Cleaner VC-HH216 Cyclonic Vacuum Cleaner VC-HH216 Important Safeguards Parts and Accessories How to Assemble Charging How to Use Cleaning Technical Specifications Troubleshooting Important Notice For household use only

More information

WARMER or COOKER/WARMER

WARMER or COOKER/WARMER WARMER or COOKER/WARMER Use & Care Manual FW-S500 WARMER 3138365 Conforms to: UL STD: 197 3138365 Conforms to: NSF STD.4 FW-S600 COOKER / WARMER Model Description Size Voltage Hz Wattage FW-S500 Electric

More information

Electric Kettle. Model: SK-1717 INSTRUCTIONS MANUAL

Electric Kettle. Model: SK-1717 INSTRUCTIONS MANUAL Electric Kettle Model: SK-1717 INSTRUCTIONS MANUAL Thank you for your purchase. Please read this Instruction Manual thoroughly before use and keep in a safe place for future reference. READ ALL INSTRUCTIONS

More information

electric kettle owner's manual SAVE THIS USE AND CARE BOOK Please call 1-800-231-9786 with questions. MGD550

electric kettle owner's manual SAVE THIS USE AND CARE BOOK Please call 1-800-231-9786 with questions. MGD550 electric kettle owner's manual SAVE THIS USE AND CARE BOOK MGD550 * Please call 1-800-231-9786 with questions. IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, in order to reduce the risk of fire,

More information

COMMERCIAL PANINI/TOASTING GRILLS

COMMERCIAL PANINI/TOASTING GRILLS COMMERCIAL PANINI/TOASTING GRILLS WPG300 WFG300/WDG300 (not shown) WPG150 WFG150/WPG150B (not shown) WPG250 WFG250/WDG250/WPG250B (not shown) For your safety and continued enjoyment of this product, always

More information

the Soft Top Breville Customer Service Center www.breville.com Instruction Book - Livret d instructions

the Soft Top Breville Customer Service Center www.breville.com Instruction Book - Livret d instructions Breville Customer Service Center the Soft Top Instruction Book - Livret d instructions US Customers Mail: Breville USA 19400 S. Western Ave Torrance CA CA 90501-1119 Phone: Customer Service 1 (866) BREVILLE

More information

~RITA NP-2388F NP-3888F. www.naritausa.com

~RITA NP-2388F NP-3888F. www.naritausa.com ~RITA HIGH ALTITUDES CAUTION(5,OOO ft and higher) This appliance may not shut-off property or from boiled to keep warm position when used at high altitudes; Use EXTREME caution! If unit does not shut off

More information

Caffé Centro. Coffee / Tea Maker. Instruction Manual. Model ACU-040

Caffé Centro. Coffee / Tea Maker. Instruction Manual. Model ACU-040 Caffé Centro Coffee / Tea Maker Instruction Manual Model ACU-040 Congratulations! Your Caffé Centro coffee maker will surely become one of the most versatile and practical appliances in your home and office.

More information

SAVE THESE INSTRUCTIONS

SAVE THESE INSTRUCTIONS WEST BEND 10 & 12 CUP QUIK DRIP COFFEEMAKERS Register this and other West Bend products through our website: www.westbend.com Care and Use Instructions Model No. 56600-56900 TO PREVENT PERSONAL INJURY

More information

Instruction Manual. Image of SP-3015 & SP-3815. Important Safeguards. Automatic Dispensing Hot Water Pot with Reboil Function

Instruction Manual. Image of SP-3015 & SP-3815. Important Safeguards. Automatic Dispensing Hot Water Pot with Reboil Function Important Safeguards READ ALL INSTRUCTIONS BEFORE USE. Instruction Manual Automatic Dispensing Hot Water Pot with Reboil Function Image of SP-3015 & SP-3815 SP-3015: 3.0L SP-3815: 3.8L SP-3017: 3.0L (Stainless

More information

Convection TCO650. For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using.

Convection TCO650. For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using. Convection Toaster Oven TCO650 For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using. IMPORTANT SAFEGUARDS SAVE AND READ THESE INSTRUCTIONS When

More information

Safety and Instruction Manual

Safety and Instruction Manual T14008 Safety and Instruction Manual PLEASE READ CAREFULLY Ceramic Marble Coated Electric Grill T14008 Ceramic Marble Coated Electric Grill WHAT S IN THE BOX Ceramic Coated Grill Instruction Manual 8 Wooden

More information

12 cup programmable coffee maker

12 cup programmable coffee maker 12 cup programmable coffee maker USER GUIDE Now that you have purchased a Kitchen Living product you can rest assured in the knowledge that as well as your 2 year parts and labor warranty you have the

More information

Please read and keep these instructions. Run water through your machine before first use

Please read and keep these instructions. Run water through your machine before first use 47070 Rev 1 24/3/05 2:23 PM Page 1 12 cup filter coffee maker Please read and keep these instructions getting the best from your new coffee maker Safety first Caution must be used when handling hot water,

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Professional Cotton candy machine

Professional Cotton candy machine Professional Cotton candy machine CC150 For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using. TABLE OF CONTENTS Important Safeguards... 2-4 Parts...

More information

Heater with Humidifier Model SH-1506 USER MANUAL

Heater with Humidifier Model SH-1506 USER MANUAL Heater with Humidifier Model SH-1506 USER MANUAL CREATING A CLEAN, HEALTHY LIVING ENVIRONMENT FOR YOU AND YOUR FAMILY. LOCATION OF KEY PARTS AND CONTROLS Control Panel Drain Hole Water Level Indicator

More information

Pro Blender. BL450UK Series OWNER S GUIDE. www.ninjakitchen.eu 0800 862 0453

Pro Blender. BL450UK Series OWNER S GUIDE. www.ninjakitchen.eu 0800 862 0453 Pro Blender BL450UK Series OWNER S GUIDE www.ninjakitchen.eu 0800 862 0453 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS For Household Use Only WHEN USING ELECTRICAL APPLIANCES, BASIC SAFETY PRECAUTIONS SHOULD ALWAYS

More information

STAINLESS STEEL SUPER GRILL with Grill, Waffle and Griddle Plates

STAINLESS STEEL SUPER GRILL with Grill, Waffle and Griddle Plates STAINLESS STEEL SUPER GRILL with Grill, Waffle and Griddle Plates Customer Service: 1-800-423-4248 Printed in China Stainless Steel Super Grill ITEM NO.8147 SI. THE SHARPER IMAGE name and logo are registered

More information

NEMCO 2-SHELF MERCHANDISER MODEL SERIES: , , ,

NEMCO 2-SHELF MERCHANDISER MODEL SERIES: , , , NEMCO 2-SHELF MERCHANDISER MODEL SERIES: 6480-18, 6480-24, 6480-30, 6480-36 OPERATING INSTRUCTIONS INTRODUCTION 1. Read These Operating Instructions thoroughly before installing or using this Equipment.

More information

coffee maker (36, 55 & 100 cup urns)

coffee maker (36, 55 & 100 cup urns) To prevent personal injury or property damage read and follow the instructions and warnings in this care and use instruction manual. care & use instructions important safeguards Use electricity safely

More information

SUPER WAVE OVEN. ROASTS, BAKES, BROILS, AIR FRIES, GRILLS, BOILS & STEAMS 1300 Watt Power/12.5 Quart

SUPER WAVE OVEN. ROASTS, BAKES, BROILS, AIR FRIES, GRILLS, BOILS & STEAMS 1300 Watt Power/12.5 Quart SUPER WAVE OVEN ROASTS, BAKES, BROILS, AIR FRIES, GRILLS, BOILS & STEAMS 1300 Watt Power/12.5 Quart Customer Service: 1-800-423-4248 Printed in China Super Wave Oven ITEM NO.8217SI. The Sharper Image name

More information

USER MANUAL FOR GAS AND QUARTZ TUBE HEATER (R-7010)

USER MANUAL FOR GAS AND QUARTZ TUBE HEATER (R-7010) READ INSTRUCTIONS CAREFULLY: READ AND FOLLOW ALL INSTRUCTIONS. PLACE INSTRUCTIONS IN A SAFE PLACE FOR FUTURE REFERENCE. ONLY USE IN A WELL VENTILATED AREA USER MANUAL FOR GAS AND QUARTZ TUBE HEATER (R-7010)

More information

INSTRUCTION AND THE DUALIT BLENDER

INSTRUCTION AND THE DUALIT BLENDER INSTRUCTION AND G U A R A N T E E O F THE DUALIT BLENDER CONTENTS IMPORTANT SAFEGUARDS... KNOWING YOUR BLENDER... USING YOUR BLENDER... SERVICING & GUARANTEE... 4 5 8 10 3 IMPORTANT SAFEGUARDS When using

More information

IMPORTANT- RETAIN FOR FUTURE REFERENCE CALL:

IMPORTANT- RETAIN FOR FUTURE REFERENCE CALL: HARTFORD FIREPLACE 811118 Assembly instructions Actual product size H116.5 x W125 x D315cm Need Help? With: Assembly instructions Missing or damaged parts IMPORTANT- RETAIN FOR FUTURE REFERENCE CALL: 0333

More information

Salamander Grill. Installation and Operating Manual. Contact Information RSG1

Salamander Grill. Installation and Operating Manual. Contact Information RSG1 Please carefully read this manual before using this product. Make sure you are familiar with all of the safety and usage instructions. Keep this manual in a safe place for future reference. Installation

More information

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DANGER: WARNING:

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS DANGER: WARNING: LUFTIG BF570 IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS YOUR SAFETY AND THAT OF OTHERS IS PARAMOUNT This manual and the appliance itself provide important safety warnings, to be read and observed at all times. This

More information

Breville Customer Service Centre

Breville Customer Service Centre Breville Customer Service Centre Australian Customers Mail: PO Box 22 Botany NSW 2019 AUSTRALIA Phone: 1300 139 798 Fax: (02) 9384 9601 Email: Customer Service: askus@breville.com.au New Zealand Customers

More information

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36

English... 2. Česky... 19. Slovensky... 36 English... 2 Česky... 19 Slovensky... 36 Sehr geehrter Kunde, die deutschsprachige Bedienungsanleitung und Serviceinformation für dieses Produkt finden Sie als pdf-version auf folgender Internetseite:

More information

VPH Cordless Rechargeable Hand Held Vacuum Cleaner. Instruction Manual Model Ref: VPH14

VPH Cordless Rechargeable Hand Held Vacuum Cleaner. Instruction Manual Model Ref: VPH14 VPH1405072016 Cordless Rechargeable Hand Held Vacuum Cleaner Instruction Manual Model Ref: VPH14 Thank you for choosing the ValetPro Cordless Rechargeable Hand Held Vacuum Cleaner. All products brought

More information

simple. fun. food. 2-slice toaster care & use manual 3TR-3002B / 3TR-3002W

simple. fun. food. 2-slice toaster care & use manual 3TR-3002B / 3TR-3002W simple. fun. food. 2-slice toaster care & use manual 3TR-3002B / 3TR-3002W Thanks! We really appreciate you bringing 3 Squares into your kitchen. simple. fun. food.tm You don t need to be a chef to enjoy

More information

Instruction Manual MODEL: VE-94 120V~, 60Hz, 1500W

Instruction Manual MODEL: VE-94 120V~, 60Hz, 1500W by Enjoy perfectly browned bagels, waffles and English muffins by 4-Slice Toaster Montgomery Ward Customer Service 3650 Milwaukee Street, Madison, WI 53714 8:00 am to Midnight, Monday through Friday Wards.com

More information

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS WC800 Waffle Cone Maker Owner s Guide READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed, including the following:

More information

SPM-2 PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

SPM-2 PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. SPM-2 PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. CONGRATULATIONS You are now the proud, new owner of a SMART PLANET Mini SUPERPRETZEL Soft Pretzels Maker with Melting Pod

More information

Popcorn Machine Owner s Manual

Popcorn Machine Owner s Manual Popcorn Machine Owner s Manual For Great Northern Popcorn Company Models: GNP40048 6000 Roosevelt Full Popper 6005 Lincoln Full Popper 6010 Roosevelt Top 6015 Lincoln Top 6030 GAP FULL PRINCETON 6035 GAP

More information

Contact Details. Please note that some of the contact details on this PDF document may not be current.

Contact Details. Please note that some of the contact details on this PDF document may not be current. Contact Details Please note that some of the contact details on this PDF document may not be current. Please use the following details if you need to contact us: Telephone: 0844 879 3588 Email: customer.services@gdcgroup.co.uk

More information

Call us toll free at: 1-800-GEVALIA (1-800-438-2542)

Call us toll free at: 1-800-GEVALIA (1-800-438-2542) LIMITED WARRANTY: This appliance shall be free from defects in materials and workmanship under normal home use for a period of one year from the date of receipt. During that period, defects will be repaired

More information

Mikrobølgeovn. Model:OMF20MNIN0TW1

Mikrobølgeovn. Model:OMF20MNIN0TW1 Mikrobølgeovn Model:OMF20MNIN0TW1 Tjek 306 X 307 X 208 mm 10 kg Tjek Tjek Tjek Tjek tjekke DK-1 mad tjekkes Opsætning af mikrobølgeovnen Navn på ovndele og tilbehør Tag mikrobølgeovnen og alle materialer

More information

Ultrasonic support removal tank

Ultrasonic support removal tank Ultrasonic support removal tank User guide and safety manual See inside for use and safety information. The Ultrasonic support removal tank automatically removes PLA support material from a printed ABS

More information

Instructions for use. ICM15240 ICM15250 coffee maker

Instructions for use. ICM15240 ICM15250 coffee maker Instructions for use ICM15240 ICM15250 coffee maker description H G F T A S B E D C I O Q K M P N R J L 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 x 2 10 11 12 3 important safeguards en Danger! Failure to observe the warning

More information

Carpet Washer. vax.co.uk VRS5W. Vax Careline: (UK) 0844 412 8455 (ROI) 1-800 928 308. Vax model number: Version 1.0

Carpet Washer. vax.co.uk VRS5W. Vax Careline: (UK) 0844 412 8455 (ROI) 1-800 928 308. Vax model number: Version 1.0 VRS5W Powermax User Guide V1.0.qxd:V1.0 23/7/10 15:35 Page 1 Vax Careline: (UK) 0844 412 8455 (ROI) 1-800 928 308 Carpet Washer Vax model number: VRS5W instruction manual Version 1.0 Please read carefully

More information

Zednická drážkovací fréza Sharks SH 1600

Zednická drážkovací fréza Sharks SH 1600 Zednická drážkovací fréza Sharks SH 1600 Obj.č. SHK239 INSTRUKČNÍ MANUÁL Distributor:Steen QOS s.r.o. Bor. Č.p. 3, Karlovy Vary Distributor do SR Sharks Slovakia s.r.o., Seňa 162, Seňa (CZ) PLASTOVÝ OBAL

More information

KP1300 KOTOUČOVÁ PILA KOTÚČOVÁ PÍLA CIRCULAR SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL

KP1300 KOTOUČOVÁ PILA KOTÚČOVÁ PÍLA CIRCULAR SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL KP1300 KOTOUČOVÁ PILA KOTÚČOVÁ PÍLA CIRCULAR SAW NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USERS MANUAL Pozor: Před použitím nářadí si pozorně přečtěte tento návod k použití! Pozor: Pred použitím tohto náradia

More information

BKS 9118. Vacuum Cleaner. User s Manual

BKS 9118. Vacuum Cleaner. User s Manual BKS 9118 Vacuum Cleaner User s Manual This product has been produced in environmentally friendly, modern facilities Dear customer, We would like our product, which is manufactured in modern facilities

More information

Deluxe Bottle Warmer

Deluxe Bottle Warmer Deluxe Bottle Warmer IMPORTANT SAFEGUARDS This product is for household use only. When using electrical appliances, basic safety precautions should always be followed including the following: Read all

More information

Professional snow cone maker

Professional snow cone maker Professional snow cone maker WSCM200MRPC For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using. IMPORTANT SAFEGUARDS When using electrical appliances,

More information

Electric Stove Fire 9856

Electric Stove Fire 9856 INSTRUCTIONS FOR USE All our heaters are designed to meet the most stringent quality, performance, and safety requirements. This product manual aims to improve your understanding and appreciation of your

More information

INSTRUCTION MANUAL ICE CREAM WAFFLE CONE MAKER PP-5 SMART PLANET PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE.

INSTRUCTION MANUAL ICE CREAM WAFFLE CONE MAKER PP-5 SMART PLANET PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. INSTRUCTION MANUAL ICE CREAM WAFFLE CONE MAKER PP-5 SMART PLANET PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS CAREFULLY AND RETAIN FOR FUTURE REFERENCE. IMPORTANT SAFEGUARDS Read all instructions before using the Waffle

More information

What to know about cooking in a safe kitchen

What to know about cooking in a safe kitchen What to know about cooking in a safe kitchen Basic safety rules include precautions and practices that avoid injuries and accidents. Many kitchen fires start from overheating oils or fats. To extinguish

More information

HAND BLENDER INSTRUCTIONS 핸드블렌더사용설명서 手持式搅拌器说明书 5KHB100

HAND BLENDER INSTRUCTIONS 핸드블렌더사용설명서 手持式搅拌器说明书 5KHB100 HAND BLENDER INSTRUCTIONS 핸드블렌더사용설명서 手持式搅拌器说明书 5KHB100 Table of Contents Important Safeguards... 1 Warranty... 2 Electrical Requirements... 2 Troubleshooting Problems... 2 Hand Blender Features... 3 Assembling

More information

USER INSTRUCTIONS FOR 10 LITRE PORTABLE DEHUMIDIFIER MODEL NO. DHMD102

USER INSTRUCTIONS FOR 10 LITRE PORTABLE DEHUMIDIFIER MODEL NO. DHMD102 USER INSTRUCTIONS FOR 10 LITRE PORTABLE DEHUMIDIFIER MODEL NO. DHMD102 THANK YOU FOR CHOOSING YOUR NEW DEHUMIDIFIER. BEFORE USING THE UNIT READ THESE INSTRUCTIONS FULLY AND RETAIN THEM FOR FUTURE REFERENCE

More information

INSTRUCTION AND RECIPE BOOKLET. Cuisinart Classic Frozen Yogurt-Ice Cream & Sorbet Maker. ICE-25 Series. Recipe Booklet Reverse Side

INSTRUCTION AND RECIPE BOOKLET. Cuisinart Classic Frozen Yogurt-Ice Cream & Sorbet Maker. ICE-25 Series. Recipe Booklet Reverse Side INSTRUCTION AND RECIPE BOOKLET Recipe Booklet Reverse Side Cuisinart Classic Frozen Yogurt-Ice Cream & Sorbet Maker ICE-25 Series For your safety and continued enjoyment of this product, always read the

More information

Operating instructions in the back. www.blackanddecker.co.uk PD1020L

Operating instructions in the back. www.blackanddecker.co.uk PD1020L Operating instructions in the back www.blackanddecker.co.uk PD1020L 2 ENGLISH (Original instructions) Intended use Your Black & Decker Dustbuster handheld vacuum cleaner has been designed for vacuum cleaning

More information

VM-100 voltage meter. user manual

VM-100 voltage meter. user manual VM-100 voltage meter user manual Musikhaus Thomann Thomann GmbH Hans-Thomann-Straße 1 96138 Burgebrach Germany Telephone: +49 (0) 9546 9223-0 E-mail: info@thomann.de Internet: www.thomann.de 21.08.2015,

More information

75th anniversary blender

75th anniversary blender 75th anniversary blender MBB1000 Series For your safety and continued enjoyment of this product, always read the instruction book carefully before using. CONTENTS Important Safeguards... 3 Grounding Instructions...

More information

Meaco 30L and Meaco 40L dehumidifier instruction manual

Meaco 30L and Meaco 40L dehumidifier instruction manual Meaco 30L and Meaco 40L dehumidifier instruction manual Please read this instruction manual before using the dehumidifier and keep safe for future reference SAFETY INSTRUCTIONS PLEASE READ ALL INSTRUCTIONS

More information

OPERATING MANUAL. Model number: AR01, AR02, AR03

OPERATING MANUAL. Model number: AR01, AR02, AR03 OPERATING MANUAL Model number: AR01, AR02, AR03 2 Important Safeguards: IMPORTANT: Read all instructions before use. retain instructions for future reference. Do not use in rain or leave outdoors whilst

More information

ALFRESCO RADIANT HEATER

ALFRESCO RADIANT HEATER ALFRESCO RADIANT HEATER EH600 SERIES FEATURES Metal radiant heater no glowing element Adjustable wall and ceiling bracket Black anodised aluminium 1.5m long power cord Designed for outdoor use Ideal for

More information