I. VIRTUÁLNÍ KONFERENCE 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "I. VIRTUÁLNÍ KONFERENCE 2005"

Transcription

1 EVROPSKÝ POLYTECHNICKÝ INSTITUT, s.r.o. 1. soukromá vysoká škola na Moravě S B O R N Í K INOVAČNÍ PROCESY VE SVĚTĚ A JEJICH VLIV NA EVROPSKOU INTEGRACI (HISTORIE, REALITA, VIZE) I. VIRTUÁLNÍ KONFERENCE prosince 2005, Kunovice, Česká republika

2 Grafická redakce: Bc. Andrea Šimonová, DiS, Ing. Petr Matušík Vydavatel, nositel autorských práv: Evropský polytechnický institut, s.r.o. Kunovice, 2005 ISBN

3 OBSAH: ÚVODNÍ SLOVO REKTORA... 7 PERSPEKTÍVY ROZVOJA ACQUIS SCHENGENU V SYSTÉME EURÓPSKEHO PRÁVA Z POHĽADU EURÓPSKEJ INTEGRÁCIE I. Jozef Balga...13 KORUPCE A STÁTNÍ SPRÁVA Oldřich Dosoudil...25 INOVAČNÉ PROCESY NA KAPITÁLOVOM TRHU Jana Galajdová...29 MEDICÍNA U HEBREJCOV A ŽIDOV Jaroslav Gerhart...33 SPÔSOBY ZALOŽENIA A ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA EURÓPSKEJ AKCIOVEJ SPOLOČNOSTI Ján Golian...47 EVROPSKÝ EXEKUČNÍ TITUL Marie Emilie Grossová...53 ELEKTRONICKÝ ZAHRANIČNÍ OBCHOD ANEB NAKUPOVÁNÍ PŘES INTERNET Věra Hložková...61 POZNÁMKA K PROBLEMATIKE PRAKTICKÉHO APLIKOVANIA NIEKTORÝCH VYBRANÝCH TEÓRIÍ MENOVEJ POLITIKY Ľubica Horniaková, Jozef Králik...67 ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV V MEDZINÁRODNOM OBCHODE Katarína Chovancová...73 ROZPOČTOVÉ PROVIZÓRIUM PODĽA AKTUÁLNEJ NORMATÍVNEJ PRÁVNEJ ÚPRAVY SLOVENSKEJ REPUBLIKY Daniel Jakubovič...77 INOVATIVNÍ PŘÍSTUPY K ŘÍZENÍ REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Jiří Ježek...81

4 PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIP AKO NÁSTROJ ROZVOJA MIEST A OBCÍ Renáta Ježková...89 INOVAČNÍ PROCESY PODMÍNKY ZÁVADĚNÍ, PERSONÁLNÍ A ETICKÉ ASPEKTY Robert Jurča, Petr Matušík...95 NEZISKOVÝ SEKTOR NADACE V ČESKÉ REPUBLICE Marie Karfíková...99 SEDLIACKY ROD KRÁLIKOVCOV Z DOLNÝCH DUBOVIAN (ROZROD A PREMENY JEDNEJ SLOVENSKEJ ROĽNÍCKEJ RODINY) Jozef Králik K PROBLEMATIKE ÚZEMNÉHO ČLENENIA ŠTÁTU, ÚZEMNEJ SAMOSPRÁVY A ICH VZÁJEMNÉMU VZŤAHU V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Jozef Králik NOVÉ SKUTEČNOSTI VE STRATEGICKÉM ŘÍZENÍ VYSOKÉ ŠKOLY Oldřich Kratochvíl, Iveta Matušíková FINANČNÍ NÁSTROJE PODPORY VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE Hana Marková BYROKRATISMUS VE STÁTNÍ SPRÁVĚ Přemysl Michálek SLOVENSKÁ KORUNA A PRIJATIE EURÓPSKEJ MENY Alena Pauličková INOVAČNÍ PROCESY ZAMĚŘĚNÉ NA VYBUDOVÁNÍ INFORMAČNÍ SPOLEČNOSTI Jindřich Petrucha SEPĚTÍ TEORIE A PRAXE PŘI VÝUCE ZAHRANIČNÍHO OBCHODU Jan Prachař ORGANIZACE A STRUKTURA VEŘEJNÉ ŽALOBY V ČESKÉ REPUBLICE, NÁMĚTY DE LEGE FERENDA Karel Šabata AJ TAKÁ BOLA INTEGRÁCIA Milan Šmátrala...171

5 VÝZNAM INOVÁCIÍ A PROCES ZAVÁDZANIA INOVÁCIÍ V PODNIKOCH Jozef Strišš REFORMY SPRÁVY V HABSBURSKÉ MONARCHII (VÝVOJ ČESKÉ KOMORY) Jan Tomaštík PREVENCIA VÝZNAMNÁ SÚČASŤ KONTROLY KRIMINALITY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Samuel Uhrin TEORIE DETERMINACE PRODUKTU AGREGÁTNÍ NABÍDKA A AGREGÁTNÍ POPTÁVKA Zdenka Váchová ZNALECKÉ DOKAZOVANIA V KONTEXTE EURÓPSKYCH POŽIADAVIEK Jana Viktoryová, Jaroslav Blatnický STIMULACE ROZVOJE MEZI EUROREGIONY Milan Vinklárik, Tibor Hlačina II. BABČÁK, VLADIMÍR : DAŇOVÉ (EXEKUČNÉ) KONANIE. 1. VYD. BRATISLAVA : VEDA, 2005, 308 S. ; ISBN Jozef Králik, Daniel Jakubovič (rec.) MARCINKO, JÁN JIROUŠEK, ALEXANDER : SLOVENSKÉ RADY, VYZNAMENANIA, ČESTNÉ ODZNAKY. 1. VYD. KOŠICE : SÁŠA, 2002, 111 S., ISBN Jozef Králik SPRÁVA O OBHAJOBE DOKTORANDSKEJ DIZERTAČNEJ PRÁCE JUDR. KATARÍNY CHOVANCOVEJ Jozef Králik...223

6

7 ÚVODNÍ SLOVO REKTORA Vážení kolegové, dne proběhla na první soukromé vysoké škole na Moravě EPI, s.r.o. péčí Ústavu práva pod vedením plk. prof. JUDr. Jozefa Králika, CSc. první virtuální konference na téma Inovační procesy ve světě a jejich vliv na evropskou integraci (historie, realita, vize). Jde o mimořádně šťastně zvolené téma, protože právě dnes inovační procesy probíhající v globalizujícím se světě významně ovlivňují cíle Lisabonských dohod a vývoj konkurence mezi USA, ASEAN a EU. Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. Získáváme první vědecký sborník, který založí řadu každoročně pořádaných virtuálních konferencí na toto téma. Na konferenci byly publikovány výzkumy akademických pracovníků, kteří připravují akreditaci studijního oboru Právo na EPI, s.r.o. a jako tým již v roce 2005 zahájili spolupráci na formování vědeckého profilu tohoto pracoviště. S radostí mohu konstatovat, že se na práci tohoto týmu, jak je vidět z publikovaných článků, podílí akademičtí pracovníci z ČR a SR, že svoje práce odvozují od svých výzkumů právní teorie, a že své záměry předávají právníkům i laické veřejnosti z praxe. Plk. Prof. JUDr. Jozef Králik. CSc. Obzvláště si cením skutečnosti, že vedoucí ústavu pan plk. prof. JUDr. Jozefa Králika, CSc. našel odvahu a ověřil možnost realizace konferencí elektronickou formou s podporou internetu, a že mu záměr plně vyšel jak vidíme na tomto sborníku. Nejen že nám to šetří čas, ale tento trend ukazuje jak zefektivnit naši práci a jak za stejné peníze dosáhnout zvýšení výměny výsledků výzkumů mezi akademickými pracovníky. Jak jsem již uvedl, jde o první ročník této vědecké konference. Sluší se tedy, abych panu vedoucímu ústavu a všem členům ústavu popřál, aby si vydobyli v akademické obci své místo, jedinečnost a úctu a aby jejich práce pomáhala prosadit právo v životě občanů ČR a SR. V Kunovicích, dne Ing. Oldřich Kratochvíl, Dr.h.c. rektor EPI, s.r.o. 7

8 8

9 Pozvánka ke konferenci 9

10 10

11 I. 11

12 12

13 PERSPEKTÍVY ROZVOJA ACQUIS SCHENGENU V SYSTÉME EURÓPSKEHO PRÁVA Z POHĽADU EURÓPSKEJ INTEGRÁCIE Jozef Balga Akadémia Policajného zboru v Bratislave Európa je pojem, ktorý existuje odvtedy, čo ju takto pokrstili Gréci. Bola dcérou Fénixa a Cadmos, ktorú Zéus premenil na býka? Alebo Zéus sám premenený na býka, ju vyniesol na nebesá? Bola prenesená do Téb, uložená pod platan, ktorý ostal navždy zelený? takéto odpovede uspokojujú skôr srdce a obrazotvornosť. Až v 17. storočí si bola vedomá seba samej a v 18. storočí sa stal Ural jej viac politickou ako geografickou hranicou. Na pozadí konca druhej svetovej vojny potom ožila a vyzrela idea jednotnej Európy, Európy mieru a hospodárskej prosperity, voľného obehu tovarov, služieb a ľudí [1]. Medzi predstaviteľov moderného chápania integrácie Európy považujeme bývalého ministra zahraničných vecí Francúzskej republiky Roberta Schumana, ktorý v Deklarácii zo dňa 9. mája 1950 navrhol vytvoriť organizáciu, ktorá by koordinovala a dohliadala na uholný a oceliarsky priemysel. Deklarácia sa stretla s kladnou odozvou a 18. apríla 1951 bola podpísaná zmluva o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ (ďalej len ESUO). Hlavným cieľom bolo prispievať k ekonomickému rozvoju, rastu zamestnanosti a životnej úrovne členských štátov ako aj racionalizácie výroby. Fungovanie ESUO pozitívne ovplyvnila jeho finančná nezávislosť od členských štátov, keďže na svoje fungovanie využíval poplatky z uhlia a produkcie ocele, ktoré boli príjmom tohto spoločenstva. Význam ESUO spočíval najmä v symbolike tejto medzinárodnej organizácie pre možnú budúcu integráciu Európy [2]. Na základe Spaakovej správy, ktorá bola schválená na stretnutí v Benátskach 29. mája 1956 bolo rozhodnuté zahájiť medzivládne rokovanie, ktoré vyústilo do podpisu dvoch zmlúv a to Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu (ďalej len Zmluva o EURATOM-e) a Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (ďalej len Zmluva o EHS), ktoré boli podpísané v Ríme dňa 25. marca 1957 a vstúpili v platnosť 1. januára Zmluvy podporovali vytvorenie spoločného trhu, rozvoj ekonomického života a stáleho hospodárskeho rastu v rámci postupného zbližovania hospodárskych politík členských štátov. Na strane druhej sa začala podpora atómového výskumu, zvýšenia bezpečnosti atómových zariadení a predovšetkým nadnárodnú kontrolu manipulácie s jadrovým materiálom v súvislosti s podporou mierového využívania atómovej energie. Významnou zmenou v rámci uvedenej integrácie bola podpísaná zlučovacia zmluva, ktorá vytvorila jednotný systém orgánov pre všetky Európske spoločenstvá, ktorá vstúpila v platnosť 1. júla Dôležitým krokom smerujúcim k naplneniu cieľov EHS bolo dobudovanie colnej únie k 1. júlu Európske spoločenstvá sa teritoriálne po prvý krát rozšírili 1. januára 1973 o nové členské štáty a to Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo. V priebehu tohto procesu sa stanovili dva základné princípy, ktoré sa dodržiavajú pri každom rozširovaní a to je princíp povinnostný, to znamená povinnosť nových členov prijať princípy stanovené acquis communautaire a princíp zmeny v inštitúciách spoločenstiev. V 80. a 90. rokoch minulého storočia prebehlo rozšírenie a dobudovanie jednotného vnútorného trhu a to za prispenia Bielej knihy a programu 1992, ktorý obsahoval takmer 300 legislatívnych opatrení. Zároveň jednotný Európsky akt vytvoril právny rámec pre realizáciu programu 1992 v oblasti voľného pohybu tovaru, služieb, osôb a kapitálu. Taktiež sa vytvoril politický a právny rámec pre užšiu spoluprácu v oblasti zahraničnej politiky, justície a vnútornej bezpečnosti. V decembri 1991 v Maastrichtu bol prijatý návrh zmluvy o Európskej únii, ktorý bol podpísaný 7. februára 1992 a vstúpila v platnosť dňa 1. novembra Začiatkom roku 1994 bol vytvorený Európsky menový inštitút, ktorého úlohou bolo posilnenie spolupráce ústredných bánk členských štátov, koordinácia menových politík a príprava vzniku Európskeho systému 13

14 ústredných bánk. Na Madridskom zasadnutí Európskej rady v decembri 1995 bolo rozhodnuté o zavedení jednotnej meny s názvom Euro. V druhej polovici 90. rokov minulého storočia bolo nutné zo strany Európskej únie pružnejšie reagovať a prispôsobovať sa zmeneným medzinárodným a ekonomickým podmienkam, ako aj zvýšenie efektívnosti jednotlivých inštitúcií Európskej únie. Uvedené sa premietlo prijatím Amsterdamskej zmluvy, ktorá revidovala Zmluvu o EÚ i zmluvy európskych spoločenstiev. Amsterdamská zmluva vstúpila v platnosť 1. mája 1999 a priniesla zmeny v oblasti hlasovania v rade, počtu poslancov, posilnením právomoci inštitúcií EÚ v boji proti finančnej kriminalite, v oblasti vízovej politiky či pozastavenia práva hlasovať v Rade EÚ. V tomto období bol komisiou uverejnení súbor dokumentov s názvom Agenda 2000, ktorá predstavuje pohľad na vývoj EÚ a jej politiku začiatkom 21. storočia. Koncom 20 storočia podalo 10 krajín Európy žiadosť o členstvo v EÚ a 1. mája 2004 sa tieto krajiny stali členskými štátmi Európskej únie. Európske právo a jeho vývoj je úzko spojený s európskou integráciou, ktorá v súčasnosti prechádza určitými úskaliami vyplývajúcimi predovšetkým z partikulárnych záujmov niektorých starých členských štátov. Systém európskeho práva Európske právo sa začalo konštituovať začiatkom 50-tych rokov minulého storočia predovšetkým podpisom Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre uhlie a oceľ. Ďalšou významnou etapou vývoja európskeho práva bol podpis Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu a Zmluva o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva (ďalej len zakladajúce zmluvy Európskych spoločenstiev). Uvedenými zmluvami sa vytvoril samostatný systém právnych noriem, ktoré upravovali inštitucionálny a právny systém európskych spoločenstiev. Systém európskeho práva je založený na princípe supranacionality. Uvedený princíp v plnej miere ovplyvňuje realizáciu a aplikáciu európskeho práva. Princíp supranacionality stanovuje prednosť európskeho práva pred národným právom členského štátu a stanovuje v prípade konfliktu oboch právnych systémov prednosť európskeho práva. Tento princíp platí bez ohľadu na to, či právna norma členskej krajiny bola prijatá pred alebo po schválení normy primárneho alebo sekundárneho európskeho práva. Európske právo sa stáva zároveň súčasťou vnútroštátneho práva každého členského štátu a ich štátne orgány sú povinné toto právo aplikovať a riadiť sa ním. Dôležitou skutočnosťou je, že záväzkov a práv vyplývajúcich z európskeho práva je možné sa dovolávať pred súdmi domovského členského štátu [3]. V súčasnosti má európske právo autonómne postavenie a považujeme ho za systém právnych noriem, ktoré upravujú právne vzťahy vznikajúce v rámci fungovania európskych spoločenstiev, ich realizáciu a aplikáciu kompetentnými orgánmi. Samotné európske právo sa v súčasnosti člení v súlade s prevládajúcimi názormi na právo komunitárne a právo úniové. Niektorí autori zaraďujú do systému európskeho práva zmluvy, ktoré medzi sebou uzatvárajú členské štáty k plneniu úloh stanovených európskym právom. Takéto zmluvy nastupujú na miesto iných právnych aktov, pokiaľ ich uzatváranie je predvídané primárnym právom. Tieto zmluvy bývajú označované ako sprievodné terciálne európske právo [4]. Na základe skutočnosti, že Amsterdamská zmluva implementovala acquis Schengen do acquis communautaire, sa celý systém stal súčasťou európskeho práva so všetkými dôsledkami z toho plynúcimi a práve na základe uvedeného sa budeme zaoberať systémom komunitárneho práva a postavenia acquis Schengenu v ňom. Systém komunitárneho práva z hľadiska formy práva delíme na primárne a sekundárne pramene. J. Prusák komunitárne právo ďalej delí na inštitucionálne komunitárne právo, ktoré tvoria normy upravujúce najmä právomoc, kompetencie, procesné postupy jednotlivých orgánov EÚ a na hmotné komunitárne právo regulujúce jednotlivé oblasti hospodárskeho, sociálneho, ekologického života únie, dotýka sa obchodného a daňového práva, práva životného prostredia a podobne [5]. Prameňmi primárneho komunitárneho práva sú predovšetkým zakladajúce zmluvy Európskych spoločenstiev (ďalej len ES), zmluvy prístupové, Jednotný európsky akt vrátane ich zmien, dodatkov a doplnkov, zmluvy medzi Európskymi spoločenstvami a tretími štátmi, a dohody medzi členskými štátmi Európskych spoločenstiev ako aj rozsudky Súdneho dvora. Tento systém tvorí v súčasnosti Ústavu európskej integrácie, pretože sú v nich stanovené základné princípy integrácie, základy jednotlivých politík, zloženie, právomoci a rozhodovacie postupy spoločných orgánov ES. Na základe týchto zmlúv môžu spoločné orgány prijímať a tým vytvárať sekundárne právo ES a jeho prostredníctvom rozvíjať jednotlivé politiky. Sekundárne pramene komunitárneho práva sú tvorené právnymi aktmi prijímanými orgánmi Európskej únie (ďalej len EÚ). Medzi tieto právne akty patria nariadenia, smernice, rozhodnutia, stanoviska a odporúčania. 14

15 K orgánom, ktoré majú vo svojej kompetencii prijímať tieto právne akty sú Rada alebo Rada spoločne s Európskym parlamentom a v niektorých prípadoch aj Európska komisia. Adresátmi sú spravidla členské štáty ako aj fyzické a právnické osoby. Úniové právo delíme na primárne a sekundárne pričom primárne pramene tvoria Zmluva o Európskej únii (ďalej len Zmluva o EÚ) a protokoly a sekundárne pramene sa skladajú zo spoločných (jednotných) akcií, spoločných stanovísk a rámcových rozhodnutí Systém acquis Schengenu V súčasnosti do systému európskeho práva patrí aj schengenské acquis, ktoré sa do 30. apríla 1999 vyvíjalo autonómne bez zásadného vonkajšieho vplyvu zo strany európskeho práva. Predtým než sa budeme zaoberať samotným systémom upriamime svoju pozornosť na vývoj acquis Schengenu. Na základe vývoja európskej integrácie, môžeme vývoj acquis Schengenu [6] rozdeliť do etapy propedeutickej (od roku 1957 do ), etapy akceptačnej (od do ), etapy konštitutívnej (od do ), etapy inkorporačnej (od do ) a etapy univerzálnej (od po súčasnosť). Etapa propedeutická sa odvíjala od podpísania Zmluvy o založení Európskeho hospodárskeho spoločenstva v roku 1957, kedy boli vytvorené základy pre právnu úpravu voľného pohybu osôb v rámci uvedeného spoločenstva. Zmluva sa stala jedným z troch základných zmlúv, ktoré určili ďalší vývoj európskej integrácie. Uvedené obdobie sa nieslo v znamení prijímania právnych noriem európskeho práva, ktoré sa sústredili aj na slobodný pohyb osôb a prípravou na vytvorenie systému právnych noriem, ktoré upravujú právne postavenie cudzincov v rámci EÚ. Etapa akceptačná bola z hľadiska vývoja systému prelomová. Dňa bola podpísaná dohoda medzi vládami štátov Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskou republikou o postupnom rušení kontrol na spoločných hraniciach v Schengene v Luxemburskom veľkovojvodstve (ďalej len Schengenská dohoda). Vlády Belgického kráľovstva, Spolkovej republiky Nemecko, Francúzskej republiky, Luxemburského veľkovojvodstva a Holandského kráľovstva si boli vedomé nutnosti stále užšej spolupráce medzi členskými štátmi EHS. Táto skutočnosť sa prejavila v možnosti voľného prekračovania vnútorných hraníc pre všetkých občanov členských štátov a vo voľnom pohybe tovaru a služieb. Pri podpisovaní dohody sa prihliadalo k prehláseniu Európskej rady vo Fontainebleau z júna 1984 o zrušení policajných a colných formalít na vnútorných hraniciach pre pohyb osôb a tovaru, dohode uzatvorenej v Saarbrückene [7] dňa 13. júla 1984 medzi Spolkovou republikou Nemecko a Francúzskou republikou, k záverom prijatým 31. mája 1984 po schôdzke ministrov dopravy štátov Beneluxu a Spolkovej republiky Nemecko v Neustadtu-Aischi a memorandu vlád Hospodárskej únie Beneluxu zo dňa 12. decembra 1984, odovzdaného vládam Spolkovej republiky Nemecko a Francúzskej republiky. Uvedení predstavitelia vlád sa dohodli na krátkodobých a dlhodobých opatreniach, ktoré sa dotýkali pohybu osôb a tovaru cez vnútorné hranice zmluvných strán. Celá dohoda platí v náväznosti na ustanovenie článkov 5 a 6 a ďalej 8 až 16 Sarrebruckenskej dohody. Sarrebruckenská dohoda bola podpísaná ako dôsledok štrajkovej pohotovosti európskych dopravcov proti nekonečným radom na štátnych hraniciach zmluvných strán. Dohoda predpokladala postupné rušenie kontroly na francúzsko-nemeckých hraniciach a uplatnenie voľného pohybu tovaru a osôb [8]. Podpísaním Schengenskej dohody bol vykonaný prvý krok, ktorý smeroval k naplneniu predstáv zakladateľov európskych spoločenstiev, v oblasti voľného pohybu a pobytu osôb, predovšetkým pre občanov zmluvných štátov. Zároveň uvedená etapa vytvorila základné predpoklady na akceptáciu systému právnych noriem, ktoré by upravovali predovšetkým kontrolu pohybu cudzincov na území štátov Európskej únie. Tretia etapa konštitutívna začala podpísaním Dohody za účelom vykonania dohody podpísanej dňa 14. júna 1985 medzi vládami štátov Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko, Francúzskej republiky o postupnom zrušení kontrol na spoločných hraniciach zo dňa 19. júna 1990 (ďalej len Vykonávacia dohoda) a stala sa kľúčovou z pohľadu vytvorenia systému. Na základe článku 140 Vykonávacia dohoda vyžadovala ratifikáciu každej zmluvnej strany a vstúpila do platnosti prvý deň druhého mesiaca, po uložení poslednej ratifikačnej listiny to znamená Vykonávacia dohoda na základe spoločného prehlásenia zmluvných strán k článku 139, ktoré bolo pripojené k záverečnému aktu stanovilo, že dohoda vstúpi do platnosti až vtedy, keď sú vytvorené predpoklady pre aplikáciu dohody medzi podpísanými štátmi a na vonkajších hraniciach sa skutočne vykonávajú kontroly. Prispôsobovanie domácej legislatívy však viedlo k tomu, že dohoda vstúpila do platnosti až

16 rozhodnutím Výkonného výboru z 22. decembra 1994 [9]. V súčasnosti Vykonávacia dohoda vymedzuje základné pojmy, upravuje zrušenie kontrol na vnútorných hraniciach a voľný pohyb osôb, stanovuje systém kontroly osôb na vonkajšej hranici, rieši policajnú spoluprácu a právnu pomoc v trestných veciach, vydávanie osôb, prevádzkovanie Schengenského informačného systému a stanovuje ochranu osobných údajov. Následne boli predovšetkým Výkonným výborom prijaté právne normy, ktoré konštituovali samotný systém. Boli vypracované a schválené také právne normy, ktoré sú zamerané na samotný výklad určitých činností a napomohli aj bezpečnostným a policajným orgánom zmluvných strán na kvalitatívne vyššej úrovni aplikovať acquis Schengen. Prijatím Protokolu o začlenení Schengenského systému do rámca EU sa začala inkorporačná etapa. Protokol bol prelomovým medzníkom, ktorý inkorporoval celý systém do európskeho práva a stal sa jeho súčasťou. Protokol sa pripojil k Zmluve o Európskej únii a Zmluve o založení Európskeho spoločenstva. Zmluvné strany potvrdili, že ustanovenia Schengenského systému sú použiteľné len v takej miere, v akej sú zlučiteľné s Európskou úniou a právom Spoločenstva, prizerajúc k osobitnému postaveniu Dánska, pričom konštatujú, že Írsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, nie sú zmluvnými stranami uvedených dohôd a že ich nepodpísali. Na strane druhej, však týmto členským štátom bolo umožnené, aby časť ustanovení alebo všetky ustanovenia týchto dohôd prevzali. Obrat nastal v máji 2000, kedy rozhodnutím Rady na základe žiadosti Spojeného kráľovstva Veľkej Británie a Severného Írska sa taxatívne stanovilo, ktoré ustanovenia schengenského acquis sa vzťahujú aj na Spojené kráľovstvo [10]. Obdobný krok vykonalo Írsko, ktoré v júni 2000 a novembri 2001 požiadalo o účasť na aplikácii taxatívne stanovených ustanovení schengenského acquis [11]. V roku 2004 bola podpísaná Dohoda medzi Európskou úniou, Európskym spoločenstvom a Švajčiarskou konfederáciou o pridružení Švajčiarska k vykonávaniu, uplatňovaniu a vývoju Schengenského acquis, čím sa rozšírila teritoriálna platnosť vybraných ustanovení schengenského systému. Taktiež bol zdôraznená potreba zachovať vzťah s Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom, potom čo oba tieto štáty potvrdili svoj úmysel považovať zhora uvedené ustanovenia na základe Dohody medzi Radou Európskej únie, Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom, týkajúcej sa ich účasti na implementácii, uplatňovaní a rozvoji schengenského acquis podpísanej pre seba za záväzné a vzťahujúce sa od aj na uvedené štáty [12]. Dňom vstupu protokolu do platnosti sa Schengenský systém stal záväzným pre zmluvné strany aj v oblasti aplikácie a Rada EU nahradila Výkonný výbor. Rada EU podľa príslušných ustanovení dohôd jednomyseľne určila právny základ všetkých ustanovení a rozhodnutí, ktoré tvoria Schengenský systém [13] svojimi rozhodnutiami zo dňa 20. mája 1999, ktoré určujú právny základ všetkých ustanovení alebo rozhodnutí, ktoré tvoria schengenské acquis, v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o založení EHS a Zmluvy o EU a definujú schengenské acquis za účelom určenia právneho základu všetkých ustanovení alebo rozhodnutí, ktoré tvoria acquis, v súlade s príslušnými ustanoveniami Zmluvy o založení EHS a Zmluvy o EU. Článok 3 upravuje práva a povinnosti Dánska vo vzťahu k jednotlivým častiam Schengenského systému. V tých častiach, v ktorých je stanovené, že ich právnym základom je hlava V Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva, alebo hlava VII Zmluvy o Európskej únii bude mať Dánsko aj naďalej rovnaké práva a povinnosti ako ostatné zmluvne strany Schengenských dohôd. Návrhy a iniciatívy k rozšíreniu Schengenského systému podliehajú príslušným ustanoveniam Zmlúv. V tejto súvislosti platí splnomocnenie podľa článku 11 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva alebo článku 40 Zmluvy o Európskej únii (čl. 5). Článkom 8 sa prijal princíp záväznosti Schengenskému systému pri prejednávaní o prijatie nových členských krajín do EU. Obsahom je povinnosť všetkých kandidátov prevziať v plnom rozsahu Asquis Schengen do svojho právneho systému. Posledná univerzálna etapa je charakteristická tým, že acquis Schengen sa stáva základným systémom, ktorý upravuje právne vzťahy v oblasti kontroly cudzineckého režimu. Svojim systémom sa stáva základom, pre rodiace sa európske cudzinecké právo. Svojim obsahom, rozsahom a čiastočne aj logickou štruktúrou má predpoklady ďalšieho vývoja. Táto etapa bude zavŕšená ústavnoprávnym rámcom EÚ, ktorá prinesie nielen nové 16

17 mechanizmy fungovania únie ale aj tvorby jednotlivých európskych právnych odvetví medzi, ktoré nepochybne patrí aj európske cudzinecké právo. Systém acquis Schengenu [14] chápeme predovšetkým, ako systém právnych noriem európskeho práva, ktoré upravujú taxatívne stanovené spoločenské vzťahy, ktoré sú predmetom právnej úpravy v oblasti cudzineckého režimu. To znamená, že acquis Schengen je právnym systémom, ktorý obsahuje horizontálnu a vertikálnu jednotu právnych noriem s logickou štruktúrou. Skúmať acquis Schengen môžeme, ako systémový celok s jasnou konštrukciou právnych inštitútov. Samotný systém acquis Schengenu sa konštituoval z hľadiska temporálneho a teritoriálneho. Temporálne hľadisko odzrkadľuje vývoj, v ktorom sa systém vytvoril, to znamená obdobie od druhej polovice 50 tych rokov minulého storočia až po súčasnosť. Vývoj schengenského systému bol zložitý a odzrkadľoval posuny v chápaní slobody pohybu osôb v jednotlivých etapách vývoja európskej integrácie [15]. Teritoriálne hľadisko charakterizuje územie, na ktorom sa celý systém aplikuje. Uvedené hľadisko sa mení na základe podmienok, ktoré sú stanovené v systéme. To znamená, že systém je možné aplikovať len na základe splnenia stanovených kritérií, ktoré boli legislatívne upravené v primárnych prameňoch acquis Schengenu. To znamená, že štáty pokiaľ nie sú schopné garantovať požiadavky kladené na zmluvné štáty, nemôžu aplikovať uvedený systém a členské štáty umožňujú splniť kritériá v časovom horizonte, čím sa ovplyvňuje samotná aplikácia systému, na území štátu Európskej únie alebo na území pridružených štátov. Samotný systém acquis Schengenu má svoju štrukturálnu a funkcionálnu stránku. Štrukturálna stránka sa odvíja od systému právnych noriem, ktoré sú obsahom acquis. V súčasnosti rozdeľujeme systém na právne normy primárnej a právne normy sekundárnej povahy. Medzi právne normy primárnej povahy zaraďujeme Dohodu medzi vládami štátov Hospodárskej únie Beneluxu, Spolkovej republiky Nemecko a francúzskej republiky o postupnom odstraňovaní kontrol na ich spoločných hraniciach zo , Dohovor, ktorým sa vykonáva Schengenská dohoda zo o postupnom odstraňovaní kontrol na spoločných hraniciach s príslušným Záverečným aktom a spoločnými vyhláseniami podpísaný , Protokoly a dohovory o pristúpení k dohovoru z roku 1985 a o vykonaní dohovoru z roku 1990, ktoré boli uzatvorené s Talianskom (podpísané v Paríži), Španielskom a Portugalskom (podpísané v Bonne), Gréckom (podpísané v Madride), Rakúskom (podpísané v Bruseli), Dánskom, Fínskom a Švédskom (podpísané v Luxemburgu) s príslušným Záverečným aktom a spoločnými vyhláseniami a Protokol o začlenení schengenského systému do rámca Európskej únie. Právne normy sekundárnej povahy sa členili do na rozhodnutia a vyhlásenia výkonného výboru a rozhodnutia ústrednej skupiny. Od , kedy Výkonný výbor bol nahradený Radou EÚ sa členia právne normy sekundárnej povahy na nariadenia, smernice, rozhodnutia a rámcové rozhodnutia a informácie Rady. Z funkcionálnej stránky t. j. aplikácie systému delíme acquis Schengen na všeobecnú časť a osobitnú časť. Všeobecná časť obsahuje základné pojmy, ktorých obsahové pochopenie je pre aplikáciu právnych noriem nevyhnutné. Osobitná časť upravuje aplikáciu jednotlivých právnych inštitútov a má rozmer predovšetkým praktický. Všeobecná časť, ako už bolo načrtnuté sa sústreďuje na skúmanie vývoja acquis Schengenu, definovanie pojmu acquis Schengen, tvorbu pojmového aparátu a obsahu právnych inštitútov. Ďalšou oblasťou je charakteristika predmetu, princípov, subjektov, funkcií a tvorby prameňov acquis Schengenu. Súčasťou všeobecnej časti sú formy a metódy činnosti štátnych orgánov a inštitúcií. Predmet acquis schengenu môžeme charakterizovať ako systém právnych vzťahov, ktoré vznikajú v oblasti realizácie a aplikácie slobody pohybu a pobytu cudzincov na území členských štátov. To znamená, že sú to právne vzťahy medzi orgánmi Európskej únie navzájom v oblasti realizácie acquis Schengenu, ďalej vzťahy vznikajúce medzi štátnymi orgánmi a cudzincami v rámci kontroly cudzineckého režimu a vzťahy vznikajúce medzi štátnymi orgánmi členských štátov v oblasti aplikácie právnych noriem upravujúcich elimináciu nelegálnej medzinárodnej migrácie. Dôležitým prvkom všeobecnej časti acquis Schengenu je systém princípov, ktoré sa stávajú kostrou uvedenej systematiky. Medzi princípy radíme princíp supranacionality, princíp autonómnosti, princíp dodržiavania 17

18 slobody pohybu a pobytu, princíp pacta sund servanda a princíp spolupráce. Subjekty sú nenahraditeľnou súčasťou každého právneho odvetvia nevynímajúc acquis Schengen. V schengenskom systéme rozdeľujeme subjekty na realizujúce a aplikujúce acquis. Realizujúce subjekty prijímajú predovšetkým sekundárne pramene acquis Schengenu. Aplikujúce subjekty tvoria systém štátnych orgánov predovšetkým policajného a bezpečnostného charakteru, ktoré svojimi organizačnými útvarmi aplikujú celý systém acquis Schengenu. Funkcie acquis schengenu sa odvodzujú od samotného charakteru, cieľov a poslania systému. Acquis Schengen má predovšetkým funkciu kontrolnú, ochrannú, sankčnú (represívna), preventívnu, evidenčnú a regulačnú. Osobitná časť sa zaoberá problematikou aplikácie systému štátnymi orgánmi a inštitúciami ako aj orgánmi EÚ. Uvedenú časť rozdeľujeme na problematiku aplikácie právnych noriem upravujúcich vstup a vycestovanie cudzincov (zoznam hraničných priechodov, stanovenie minimálnych údajov na informačných tabuliach na hraničných priechodoch na vonkajších hraniciach, dohody o malom pohraničnom styku, systém platných cestovných dokladov, metodika vykonávania kontrol osôb prekračujúcich štátnu hranicu, stanovenie jednotných vstupných a výstupných pečiatok, opatrenia súvisiace s bojom proti protiprávnemu prisťahovalectvu, zoznam tretích krajín, ktorých príslušníci musia byť pri prechode vonkajších hraníc držiteľmi víz a krajín, ktorých príslušníci sú oslobodení od tejto povinnosti, udeľovanie víz na vonkajších hraniciach, praktické postupy na vykonávanie hraničných kontrol), pobyt cudzincov (zavedenie jednotného tlačiva, ktorým sa preukazuje pozvanie, zabezpečenie úhrady nákladov na pobyt a ubytovanie, stanovenie jednotného formátu víz, preverovanie žiadostí o víza, jednotný formát povolení na pobyt pre štátnych príslušníkov tretích štátov), udeľovania sankcií za protiprávny pobyt cudzincov (vyhostenie, vzájomné uznávanie rozhodnutí o vyhostení štátnych príslušníkov tretích krajín), zodpovednosť právnických a fyzických osôb (povinnosť dopravcov oznamovať údaje o cestujúcich a ohlasovacia povinnosť ubytovateľov pri ubytovaní cudzincov), medzinárodnú policajnú spoluprácu (styční dôstojníci, cezhraničné sledovanie a prenasledovanie osoby), schengenského informačného systému [16] (inštalácia a prevádzka, aktualizácia SIRENE, zavedenie niektorých nových funkcií pre SchIS vrátane boja proti terorizmu) a kontroly cudzineckého režimu (trestnoprávny rámec v boji proti napomáhaniu nepovoleného vstupu, prechodu alebo pobytu). Z uvedeného vyplýva, že schengenský systém sa podieľa na aplikácii slobody pohybu osôb na území Európskej únie, ktorá je garantovaná nielen primárnymi prameňmi európskeho práva ale aj medzinárodnými zmluvami. Perspektívy rozvoja acquis Schengenu z pohľadu európskej integrácie Rozhodujúcou udalosťou, ktorá zásadne môže ovplyvniť systém primárnych prameňov komunitárneho práva bol júnový summit v Bruseli, kde 18. júna 2004 bola schválená Zmluva o Ústave pre Európu (ďalej len Európska ústava). Schválená Európska ústava začala nový proces európskej integrácie, ktorá odzrkadľuje požiadavky ako aj očakávania, ktoré so sebou prinieslo 21. storočie štátom Európskej únie. Podpisom dňa 29. októbra 2004 v Ríme začal proces vstupu Európskej ústavy do platnosti, ktorý bude mať etapu ratifikácie a etapu uloženia ratifikačných listín u Talianskej vlády na základe teritoriálneho princípu podpisu uvedeného právneho dokumentu. Európska ústava sa skladá z Preambule a štyroch častí pričom obsahuje 448 článkov a niekoľko desiatok protokolov a príloh. Systém Európskej ústavy vychádza z Preambuly, ktorá zdôrazňuje dedičstvá Európy, národnú identitu, cestu pokroku a prosperity, demokratický charakter verejného života a práva každého jednotlivca. Prvá časť upravuje ciele, právomoci, inštitúcie a orgány, systém právnych aktov, financie a členstvo v Únii. Druhá časť sa sústreďuje na chartu základných práv Únie medzi, ktoré patrí dôstojnosť, jednotlivé druhy slobody, rovnosť, solidarita, občianstvo a spravodlivosť. Tretia časť charakterizuje jednotlivé politiky Únie a jej fungovanie. Z pohľadu spracovávanej problematiky je najdôležitejšia kapitola IV. zaoberajúca sa priestorom slobody, bezpečnosti a spravodlivosti. Záverečná časť obsahuje všeobecné a záverečné ustanovenia medzi, ktoré patrí oblasť sukcesie a právnej kontinuity, územnej pôsobnosti, doby platnosti či ratifikácie a nadobudnutia platnosti Európskej ústavy. Medzi základné slobody v rámci Únie, ktoré sú zaručené patrí voľný pohyb osôb a sloboda usadenia sa v zmysle čl. I-4 Európskej ústavy [17]. Článok taxatívne stanovuje princíp slobody pohybu a pobytu osôb, [18] ako jeden z pilierov fungovania Európskej únie a zásadným spôsobom ovplyvňuje skúmanú problematiku. Problematiku slobody pohybu a pobytu osôb môžeme z pohľadu systematiky Európskej únie, rozdeliť na právo slobody pohybu a pobytu občanov Európskej únie a na právo slobody pohybu a pobytu cudzincov. Právo slobody pohybu a pobytu občanov Európskej únie na území členských štátov je zakotvená predovšetkým v čl. I- 10, ktorý garantuje spomenuté právo v súlade s podmienkami a obmedzeniami stanovenými ústavou 18

19 a opatreniami, ktoré budú prijaté na jej vykonanie. Ďalším článkom upravujúcim slobodu pohybu a pobytu osôb je čl. II-105, ktorý priznáva slobodu pohybu a pobytu v súlade s ústavou aj cudzincom, ktorí sa oprávnene zdržiavajú na území členského štátu. Článok zdôrazňuje právoplatný pobyt cudzinca na území členských štátov čo znamená, že cudzinci musia vstúpiť a pobývať v súlade s podmienkami stanovenými v právnych normách európskeho ako aj vnútroštátneho práva. Právna úprava problematiky acquis Schengenu súvisí so samotnou charakteristikou právomocí, ktoré má Únia výlučne alebo spoločne s členskými štátmi. Pretože acquis Schengen patrí do oblasti priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti svoje právomoci v tejto oblasti vykonáva Únia spoločne s členskými štátmi, ako to upravuje čl. I-14 Európskej ústavy, to znamená Európska únia spoločne s členskými štátmi, môžu v tejto oblasti vykonávať zákonodarnú činnosť a prijímať právne záväzné akty [19]. Európska únia vytvára priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti prijímaním európskych zákonov a európskych rámcových zákonov, na zabezpečenie aproximácie právnych noriem členských štátov, v oblastiach politík a fungovania Únie, ako aj operačnej spolupráce kompetentných orgánov členských štátov, na predchádzanie a odhaľovanie trestnej činnosti. Pokiaľ hovoríme o vytváraní priestoru slobody a bezpečnosti musíme zdôrazniť, že sa vykoná v súlade so základnými právami a pri rešpektovaní rôznych právnych systémov a tradícií členských štátov. Znamená to pochopenie špecifík jednotlivých členských štátov v tejto dôležitej oblasti, upravujúcej kontrolu cudzineckého režimu. Európska únia bude prijímať opatrenia, ktoré majú vyvážiť absenciu kontroly osôb na vnútorných hraniciach. Súvisí to aj s tvorbou spoločných politík v oblasti azylu, prisťahovalectva a kontroly na vonkajších hraniciach, zakladajúc ich na solidarite medzi členskými štátmi, ktorá by mala byť spravodlivá voči cudzincom. Európska rada vymedzí strategické usmernenia pre legislatívne a operačné plánovanie v rámci uvedeného priestoru. Osobitnou časťou v systéme Európskej ústavy, ktorá zásadným spôsobom ovplyvní postavenie acquis Schengenu sú politiky vzťahujúce sa na hraničné kontroly a prisťahovalectvo upravené v čl.iii-265 a čl.iii- 267 Európskej ústavy [20]. V rámci hraničných kontrol sa vytvoria politiky s cieľom zabezpečenia kompenzačných opatrení, z dôvodu absencie kontrol osôb na vnútorných hraniciach, ďalej zabezpečenia kontrol osôb a účinného monitorovania prekračovania vonkajších hraníc a postupného zavádzania integrovaného systému ochrany vonkajších hraníc. Na účely realizácie uvedenej politiky sa prijmú európske zákony alebo európske rámcové zákony, ktoré budú upravovať spoločné politiky v oblasti víz a iných povolení na krátkodobý pobyt a riešiť kontroly, ktorými budú podrobené osoby prekračujúce vonkajšie hranice Európskej únie. Taktiež stanovia podmienky, za ktorých môžu cudzinci krátkodobo pobývajúci na území členských štátov voľne cestovať a opatrenia potrebné na postupné vybudovanie integrovaného systému ochrany (správy) vonkajších hraníc Európskej únie. Súčasťou politík súvisiacich s pohybom cudzincov na území členských štátov, je aj spoločná prisťahovalecká politika. Cieľom vyššie uvedených politík je zabezpečiť vo všetkých etapách účinné riadenie migrácie cudzincov, spravodlivé zaobchádzanie s cudzincami, ktorí sa budú oprávnene zdržiavať v členských štátoch Európskej únie, ako aj predchádzať a posilniť boj proti nelegálnemu prisťahovalectvu a obchodovaniu s ľuďmi. V tejto oblasti sa taktiež budú prijímať európske zákony a európske rámcové zákony, ktoré ustanovia podmienky vstupu a pobytu, ako aj právne normy týkajúce sa udeľovania dlhodobých víz a povolení na dlhodobý pobyt členskými štátmi vrátane tých, ktoré sú udeľované na účely zlúčenia rodiny. Vymedzenie práv cudzincov, ktorí sa oprávnene budú zdržiavať v členskom štáte, vrátane podmienok, ktorými sa realizuje sloboda pohybu a pobytu v iných členských štátoch sa stane dôležitou súčasťou pre oblasť aplikácie uvedených práv štátnymi orgánmi. Riešenie nelegálneho prisťahovalectva a neoprávneného pobytu vrátane odsunu a repatriácie osôb, ktoré sa zdržiavajú neoprávnene a boj proti obchodovaniu s ľuďmi, najmä so ženami a deťmi sa stane neoddeliteľnou súčasťou opatrení, pri prehĺbení systému kontroly cudzineckého režimu. Európska únia sa zároveň splnomocňuje k uzatváraniu readmisných dohôd, s tretími krajinami o opätovnom prijatí štátnych príslušníkov tretích krajín, ktorí nespĺňajú alebo prestali spĺňať podmienky pre vstup alebo pobyt na území jedného z členských štátov do krajiny pôvodu, z ktorej prichádzajú. Uvedené politiky, predovšetkým ich realizácia sa bude riadiť zásadou solidarity a spravodlivého rozdelenia zodpovednosti medzi členskými štátmi, vrátane finančných dôsledkov. Právne akty musia obsahovať, pokiaľ je to potrebné vhodné opatrenia na uplatnenie tejto zásady. Osobitné postavenie, v rámci kontroly osôb pri vstupe na svoje územia, majú Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (ďalej len Spojené kráľovstvo) a Írsko na základe Protokolu o uplatňovaní určitých 19

20 aspektov článku III-130 Ústavy na Spojené kráľovstvo a Írsko. Na základe protokolu si ponechávajú uvedené členské štáty, právo rozhodnúť o vstupe a pobyte občanov členských štátov Európskej únie, ako aj občanov tretích štátov na svoje územie. Znamená to overenie si právnych skutočností, súvisiacich s realizáciou práv pohybu a pobytu osôb, ktoré sú priznané osobám na základe Európskej ústavy alebo zmlúv, ktorými je Spojené kráľovstvo viazané. Recipročne ostatné členské štáty, majú právo vykonávať na svojich hraniciach alebo na ktoromkoľvek mieste vstupu na ich územie, takéto kontroly osôb žiadajúcich o vstup na ich územie zo Spojeného kráľovstva alebo z území, za ktorých zahraničné vzťahy je Spojené kráľovstvo zodpovedné, a to na tie isté účely, ako je uvedené vyššie, alebo kontroly osôb žiadajúcich o vstup z Írska. Princíp reciprocity zdôrazňuje na strane jednej, osobitné postavenie Spojeného kráľovstva a Írska v tejto oblasti a na strane druhej oprávnenosť členských štátov kontrolovať osoby vstupujúce na ich územie, z týchto krajín z dôvodov napríklad bezpečnostných rizík súvisiacich s určitými rezervami v oblasti kontroly práva pohybu a pobytu osôb, na území Spojeného kráľovstva a Írska. Osobitné postavenie v uvedenej problematike, bude mať na základe Protokolu o postavení Dánsko. Dánsko sa nebude podieľať na prijímaní navrhovaných opatrení Radou v oblasti priestoru slobody, bezpečnosti a spravodlivosti, upravená v časti III hlavy III kapitoly IV Európskej ústavy. Zároveň žiadne ustanovenia uvedenej časti ústavy, opatrenia podľa uvedenej kapitoly, ustanovenia akejkoľvek medzinárodnej zmluvy uzavretej Úniou podľa uvedenej kapitoly a rozhodnutia Súdneho dvora Európskej únie o výklade týchto ustanovení a opatrení, nebude záväzné pre Dánsko. Také isté postavenie bude mať aj Írsko a Spojené kráľovstvo, na základe Protokolu o postavení Spojeného kráľovstva a Írska, s ohľadom na politiky vzťahujúce sa na hraničné kontroly, azyl, prisťahovalectvo, ako aj na justičnú spoluprácu v občianskych veciach a policajnú spoluprácu. Protokolom o Schengenskom acquis začlenenom do rámca Európskej únie, členské štáty prejavili želanie zachovať acquis, tak ako sa rozvíjalo od nadobudnutia platnosti, Protokolom pripojeným k Zmluve o Európskej únii a k Zmluve o založení Európskeho spoločenstva v rámci ústavy a rozvíjať toto acquis tak, aby sa tým prispelo k dosiahnutiu cieľa, poskytnúť občanom Únie priestor slobody, bezpečnosti a spravodlivosti bez vnútorných hraníc. Protokol zobral do úvahy osobitné postavenie Dánska a skutočnosť, že Írsko a Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska sa nepodieľajú na realizácii všetkých ustanovení Schengenského acquis. Zároveň, ale umožňuje protokol týmto členským štátom prijať acquis úplne alebo čiastočne. Dáva taktiež možnosť na základe uvedených skutočností použiť ustanovenia ústavy, ktoré sa vzťahujú a užšiu spoluprácu medzi niektorými členskými štátmi. Berie do úvahy aj potrebu zachovať osobitné vzťahy s Islandskou republikou a Nórskym kráľovstvom, ako pridruženými štátmi acquis, pričom sa dbá na to, že uvedené štáty sú viazané ustanoveniami Severskej pasovej únie, ktorej členmi sú aj severské štáty Švédsko, Fínsko a Dánsko a sú členmi Európskej únie. Všetky členské štáty Európskej únie, okrem Írska a Spojeného kráľovstva, sú oprávnené uskutočňovať medzi sebou posilnenú spoluprácu v oblastiach upravených ustanoveniami vymedzenými Radou, ktoré tvoria Schengenské acquis. Táto spolupráca sa má vykonávať v rámci inštitucionálneho a právneho rámca Únie, s ohľadom na príslušné ustanovenia Únie. Posilnená spolupráca upravená v tretej kapitole tretej časti Európskej ústavy, rešpektuje právomoci, práva a povinnosti tých členských štátov, ktoré sa jej nezúčastňujú a tieto nesmú brániť jej vykonávaniu zúčastneným členským štátom. Uvedená forma spolupráce je pri nadviazaní otvorená všetkým členským štátom a podmienená dodržaním všetkých podmienok účasti, ktoré ustanoví príslušné európske rozhodnutie, ktorým bude povolená. Komisia prípadne minister zahraničných vecí Únie poskytujú Európskemu parlamentu a Rade pravidelné informácie týkajúce sa vývoja posilnenej spolupráce. Členské štáty, ktoré si želajú nadviazať medzi sebou posilnenú spoluprácu v oblasti acquis Schengenu, na ktoré sa vzťahuje Európska ústava, predložia žiadosť Komisii a upresnia rozsah pôsobnosti a ciele navrhovanej spolupráce. Komisia môže na tento účel predložiť návrh Rade. Ak Komisia návrh nepredloží, informuje dotknuté štáty o dôvodoch, prečo tak neurobila. Povolenie nadviazať posilnenú spoluprácu sa udeľuje európskym rozhodnutím Rady, ktorá sa uznáša na návrh Komisie a po získaní súhlasu Európskeho parlamentu. V prípade, že členský štát si želá zúčastniť sa prebiehajúcej posilnenej spolupráci oznámi svoj zámer Rade a Komisii. Komisia musí potvrdiť účasť členského štátu do štyroch mesiacov od dátumu prijatia oznámenia. Pokiaľ budú splnené podmienky účasti Komisia príjme, ak je to potrebné prechodné ustanovenia, týkajúce sa uplatňovania už prijatých právnych aktov v rámci posilnenej spolupráce. V prípadoch ak sa Komisia bude domnievať, že neboli splnené podmienky účasti, označí opatrenia, ktoré je potrebné prijať, aby tieto podmienky boli splnené a stanoví lehotu na opätovné preskúmanie žiadosti. Po uplynutí stanovenej lehoty, opätovne preskúma žiadosť v súlade s už uvedeným postupom. Ak sa komisia domnieva, že podmienky účasti ešte stále nie sú splnené, dotknutý 20

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 26. cïervna 1992 Cena 11,± OBSAH: 317. Za kon Slovenskej

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

VÁHOSTAV SK, a.s. ZML 1100632 1

VÁHOSTAV SK, a.s. ZML 1100632 1 Komplexná rekonštrukcia operačných sál, urgentného príjmu a centrálnej sterilizácie Fakultnej nemocnice s poliklinikou F.D. Roosevelta Banská Bystrica ZMLUVA O DIELO č. ZML 1100632 uzavretá v súlade s

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Zmluvný systém a rekodifikácia Občianskeho zákonníka. Contractual system and Recodification of the Civil Code. Dokazovanie v civilnom procese

Zmluvný systém a rekodifikácia Občianskeho zákonníka. Contractual system and Recodification of the Civil Code. Dokazovanie v civilnom procese Zmluvný systém a rekodifikácia Občianskeho zákonníka Contractual system and Recodification of the Civil Code Dokazovanie v civilnom procese Discovery in Civil Proceedings Sekcia občianskeho práva Civil

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Justičná akadémia Slovenskej republiky Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Kol. autorov Pezinok 2014 Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy

More information

Manažerské transakce

Manažerské transakce Manažerské transakce Josef Kotásek 1 Čl. 6 odst. 4 MAD Persons discharging managerial responsibilities within an issuer of financial instruments and, where applicable, persons closely associated with them,

More information

Justícia a ochrana poškodených

Justícia a ochrana poškodených Projekt Justičnej akadémie Slovenskej republiky v oblasti trestnej justície 2014-2015 Justícia a ochrana poškodených Tento projekt bol implementovaný v spolupráci s akadémiami krajín Vyšehrádskej štvorky

More information

Právní ROZPRAVY 2015 MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE OBLASTI PRÁVA A PRÁVNÍCH VĚD PRÁVNÍ ROZPRAVY 2015 S PODTITULEM VÝVOJ PRÁVA

Právní ROZPRAVY 2015 MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE OBLASTI PRÁVA A PRÁVNÍCH VĚD PRÁVNÍ ROZPRAVY 2015 S PODTITULEM VÝVOJ PRÁVA Recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference Právní ROZPRAVY 2015 MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE OBLASTI PRÁVA A PRÁVNÍCH VĚD PRÁVNÍ ROZPRAVY 2015 S PODTITULEM VÝVOJ PRÁVA ročník V. 13.

More information

7. TICHÝ, Luboš a kol.: Evropské právo.- 4. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2011.- 953 s.- ISBN 978-80-7400-333-2.- Signatúra B021-130 (3058)

7. TICHÝ, Luboš a kol.: Evropské právo.- 4. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2011.- 953 s.- ISBN 978-80-7400-333-2.- Signatúra B021-130 (3058) VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Európsky platobný rozkaz, Európske konanie s nízkou hodnotou sporu Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky

More information

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

Acta Iuridica Olomucensia

Acta Iuridica Olomucensia Acta Iuridica Olomucensia Vědecký časopis právnický Journal for Legal Research 2014 Vol. 9 Supplementum 1: Zahraniční vlivy na vnitrostátní právo Supplementum 1: Foreign impacts on national law Univerzita

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH UNIVERSUM PREŠOV 2005 NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH (Výskumná správa pripravená v rámci riešenia projektu štátneho programu výskumu a vývoja Národ,

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Sekcia trestného práva Session of Criminal Law Garanti sekcie/ Scholastic Referees: doc.

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

ORIGINÁL. KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity

ORIGINÁL. KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity ORIGINÁL KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) Sídlo (v prípade fyzické osoby místo podnikání)

More information

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY The evaluation study concerning the measure Possible solutions to unemployment in the fields of agriculture and construction industry Hodnotiaca štúdia k opatreniu Možnosti riešenia nezamestnanosti pracovníkov

More information

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18 Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 Nastavenie je možné vykonať manuálnym resetom zariadenia, pričom všetky nastavenie sa vrátia

More information

SOCIETAS ET RES PUBLICA

SOCIETAS ET RES PUBLICA SOCIETAS ET RES PUBLICA Medzinárodný internetový vedecký časopis zameraný na problematiku verejnej správy v kontexte interdisciplinárnych spoločenských súvislostí Vydáva: Fakulta sociálnych vied Univerzita

More information

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku NITT SK Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Seminář NUŠL, Praha,

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

IPA II NÁSTROJ PREDVSTUPOVEJ POMOCI (Instrument for Pre-Accession Assistance) Praktická príručka pre firmy a neziskové organizácie

IPA II NÁSTROJ PREDVSTUPOVEJ POMOCI (Instrument for Pre-Accession Assistance) Praktická príručka pre firmy a neziskové organizácie IPA II NÁSTROJ PREDVSTUPOVEJ POMOCI (Instrument for Pre-Accession Assistance) Praktická príručka pre firmy a neziskové organizácie 24.10.2014 Rozpočet vonkajších vzťahov EÚ Celková odsúhlasená suma balíka

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 6/08 Praha, červen 2008 Roč. 54 (96) Číslo 6 str. 101 120 Cena Kč 24, Sk 27, GEODETICKÝ

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

KONTROLA ROZHODOVACÍCH PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE AKO PROSTRIEDOK HOSPODÁRSKEJ EFEKTÍVNOSTI VEREJNEJ SPRÁVY

KONTROLA ROZHODOVACÍCH PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE AKO PROSTRIEDOK HOSPODÁRSKEJ EFEKTÍVNOSTI VEREJNEJ SPRÁVY KONTROLA ROZHODOVACÍCH PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE AKO PROSTRIEDOK HOSPODÁRSKEJ EFEKTÍVNOSTI VEREJNEJ SPRÁVY CONTROL OF DECISION-MAKING PROCESS IN PUBLIC SERVICE AS MEANS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF THE

More information

SLOBODA VOĽNÉHO POHYBU OSÔB Z POHĽADU KOORDINÁCIE ZDRAVOTNÉHO POISTENIA MIGRUJÚCICH OSÔB V KRAJINÁCH EÚ

SLOBODA VOĽNÉHO POHYBU OSÔB Z POHĽADU KOORDINÁCIE ZDRAVOTNÉHO POISTENIA MIGRUJÚCICH OSÔB V KRAJINÁCH EÚ Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Barbora Peštová SLOBODA VOĽNÉHO POHYBU OSÔB Z POHĽADU KOORDINÁCIE ZDRAVOTNÉHO POISTENIA MIGRUJÚCICH OSÔB V KRAJINÁCH EÚ Diplomová práca Vedúci diplomovej práce:

More information

Príručka na vyplňovanie

Príručka na vyplňovanie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Príručka na vyplňovanie Príkazu na úhradu a Hromadného

More information

Justičná akadémia Slovenskej republiky. Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu

Justičná akadémia Slovenskej republiky. Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu Justičná akadémia Slovenskej republiky Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do kontraktačného procesu Pezinok 2013 Recenzenti: doc. JUDr. Ján Husár, Csc. doc. JUDr. Monika Jurčová,

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY ORGANIZOVANÝ ZLOČIN 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

Možnosti uplatňovania systému One-Stop Shop pri DPH v daňovej legislatíve SR a v krajinách EÚ

Možnosti uplatňovania systému One-Stop Shop pri DPH v daňovej legislatíve SR a v krajinách EÚ Možnosti uplatňovania systému One-Stop Shop pri DPH v daňovej legislatíve SR a v krajinách EÚ Jana SIMONIDESOVÁ Úvod Súčasný systém DPH vyžaduje od zdaniteľných osôb uhrádzať DPH v členskom štáte, kde

More information

GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES

GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES ZU - UNIVERSITY OF ZILINA The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 15 th International Scientific

More information

Programy na podporu vzdelávania a elearning

Programy na podporu vzdelávania a elearning Programy na podporu vzdelávania a elearning Tomáš Vencelík Account Manager Education & Research SUN Microsystems Agenda História Sun Microsystems STAR HW programy SW programy E-learning program SAI Referencie

More information

CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE

CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Law Department of Financial Law and Tax Law CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

BRATISLAVSKÉ PRÁVNICKÉ FÓRUM 2013 BRATISLAVA LEGAL FORUM 2013

BRATISLAVSKÉ PRÁVNICKÉ FÓRUM 2013 BRATISLAVA LEGAL FORUM 2013 Sympóziá, kolokviá, konferencie Symposia, Colloquia, Conferences BRATISLAVSKÉ PRÁVNICKÉ FÓRUM 2013 BRATISLAVA LEGAL FORUM 2013 Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Bratislavské právnické

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 1 2014 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe 16 Možnosti ovplyvňovania organizačnej kultúry rozmiestňovaním

More information

Ochrana osôb a majetku

Ochrana osôb a majetku Ochrana osôb a majetku Ing. Tomáš Loveček, PhD. Žilinská univerzita v Žiline Fakulta špeciálneho inžinierstva Katedra bezpečnostného manažmentu 1 Terminológia - Ochrana ochrana (angl.: Protection) Starostlivosť

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A NOVÉ NARIADENIE O CEZHRANIČNOM DEDENÍ V EÚ

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A NOVÉ NARIADENIE O CEZHRANIČNOM DEDENÍ V EÚ VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A NOVÉ NARIADENIE O CEZHRANIČNOM DEDENÍ V EÚ 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej

More information

Volebné právo mentálne postihnutých

Volebné právo mentálne postihnutých Volebné právo mentálne postihnutých Súťažná práca: Ius et Societas 2011/2012 Bc. Margaréta Markechová Paneurópska vysoká škola v Bratislave Fakulta práva Študijný program Právo Roman Vydra Masarykova univerzita

More information

OSOBITOSTI KONANIA A ROZHODOVANIA NA ÚSEKU OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY VO VZŤAHU K SPRÁVNEMU PORIADKU

OSOBITOSTI KONANIA A ROZHODOVANIA NA ÚSEKU OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY VO VZŤAHU K SPRÁVNEMU PORIADKU OSOBITOSTI KONANIA A ROZHODOVANIA NA ÚSEKU OCHRANY PRÍRODY A KRAJINY VO VZŤAHU K SPRÁVNEMU PORIADKU BRANISLAV CEPEK Právnická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika Abstrakt v

More information

ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION

ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION JANA KOMENDOVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta Abstract in original language Příspěvek se zabývá vymahatelností hospodářských

More information

MARKETING A OBCHOD 2006

MARKETING A OBCHOD 2006 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2006 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ PREDPOKLAD HOSPODÁRSKEHO RASTU MARKETING AND

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Ekonomická Fakulta Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete Monografický zborník

More information

Európska dimenzia podnikovej sociálnej zodpovednosti a jej vplyv na reguláciu pracovnoprávnych vzťahov

Európska dimenzia podnikovej sociálnej zodpovednosti a jej vplyv na reguláciu pracovnoprávnych vzťahov Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Právnická fakulta, Katedra pracovného práva a práva sociálneho zabezpečenia Európska dimenzia podnikovej sociálnej zodpovednosti a jej vplyv na reguláciu pracovnoprávnych

More information

4. Návštěva jiného výměnného studenta na území Distriktu 2240

4. Návštěva jiného výměnného studenta na území Distriktu 2240 FOR 2015-2016 Pravidla pro cestování inboundů v Distriktu 2240 Česká republika a Slovensko Pod výrazem "cestování" se v tomto dokumentu rozumí opuštění území hostitelského Rotary klubu (sídlo klubu a příslušný

More information

THE TOULMIN MODEL OF LEGAL ARGUMENTATION IN THE CASE C-388/01 OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE

THE TOULMIN MODEL OF LEGAL ARGUMENTATION IN THE CASE C-388/01 OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE THE TOULMIN MODEL OF LEGAL ARGUMENTATION IN THE CASE C-388/01 OF THE EUROPEAN COURT OF JUSTICE PAVOL DRLIČKA Právnická fakulta, Trnavská univerzita, Slovenská Republika Abstrakt v rodném jazyce Aby sa

More information

The role of employment in the development of Czech rural areas

The role of employment in the development of Czech rural areas The role of employment in the development of Czech rural areas Úloha zaměstnanosti v rozvoji českého venkovského prostoru G. PAVLÍKOVÁ, P. MAŘÍKOVÁ Czech University of Agriculture, Prague, Czech Republic

More information

Manažerské obchody. Čl. 6 odst. 4 MAD. Bližší pravidla

Manažerské obchody. Čl. 6 odst. 4 MAD. Bližší pravidla Manažerské obchody Josef Kotásek 1 Čl. 6 odst. 4 MAD Persons discharging managerial responsibilities within an issuer of financial instruments and, where applicable, persons closely associated with them,

More information

Informace o programu Horizon 2020

Informace o programu Horizon 2020 Informace o programu Horizon 2020 Pracovní snídaně Zabezpečení železniční dopravy s využitím GNSS GNSS Centre of Excellence, Navigační 787, 252 61 Jeneč, Česká republika; IČO: 01269313 kontakt: info@gnss-centre.cz;

More information

OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ AKO PRÁVNICKÁ OSOBA

OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ AKO PRÁVNICKÁ OSOBA PRÁVNICKÁ FAKULTA KATEDRA OBCHODNÉHO PRÁVA A HOSPODÁRSKEHO PRÁVA OBCHODNÁ SPOLOČNOSŤ AKO PRÁVNICKÁ OSOBA JÁN HUSÁR, KRISTIÁN CSACH (EDS.) KOŠICE2014 UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA V KOŠICIACH Právnická

More information

Aktuálne problémy prípravného konania trestného

Aktuálne problémy prípravného konania trestného 9.6.2014 13:49 Stránka 1 Sborník z konference je jedním z výsledků výzkumného úkolu realizovaného pod názvem Optimalizácia prípravného konania trestného v podmienkach Slovenskej republiky a odráží se v

More information

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Ivan Kalaš Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Analytická štúdia Inštitút UNESCO pre informačné

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY Co-funded by the Criminal Justice Názov podujatia: Druh podujatia: Miesto konania: Vymáhanie náhrady majetkovej a nemajetkovej škody spôsobenej trestným činom v adhéznom

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava. www.reformazdravotnictva.sk

Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava. www.reformazdravotnictva.sk Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava www.reformazdravotnictva.sk Corporate Design: M.E.S.A. 10 Consulting Group Obálka & Print: Publicis Knut Copyrights Pre reformu zdravotníctva

More information

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja

Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Projekt LLABS: Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja 2013-1-RO1-GRU06-29574-5 Celoživotné vzdelávanie z pohľadu trvalo udržateľného rozvoja Legislatíva a politiky v niektorých európskych

More information

ANALÝZA VÝVOJA DANE Z PRIDANEJ HODNOTY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

ANALÝZA VÝVOJA DANE Z PRIDANEJ HODNOTY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE ANALÝZA VÝVOJA DANE Z PRIDANEJ HODNOTY V SLOVENSKEJ REPUBLIKE Anna Bánociová Úvod Za kolísku vzniku dane z pridanej hodnoty sa považuje štát Michigan (USA), kde bola zavedená prvý krát, a to už v roku

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Počítačová kriminalita (7. Kolo hodnotenia SR)

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Počítačová kriminalita (7. Kolo hodnotenia SR) VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Počítačová kriminalita (7. Kolo hodnotenia SR) Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

XII. THE CZECH CONSTITUTION THE JUDICIARY

XII. THE CZECH CONSTITUTION THE JUDICIARY THE JUDICIARY XII. THE CZECH CONSTITUTION The judiciary in the Czech Republic is defined by the Constitution so that the courts perform their duties as independent authorities (Art. 82 CCR). The system

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF V/2014 Nové tituly vo fonde Prehľad periodík dostupných v študovni oblasť Strojárstvo NOVÉ TITULY VO FONDE AK MTF ZA PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC (apríl) Titul: Methodology,

More information

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia 1 2010 OBSAH VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKA Štefan Porubský: Edukaèné doktríny a kríza súèasnej školy Eva Sihelská, Boris Sihelsky: Ako poznáva (skúma) gramotnos žiakov (2. èas) Mária Èížová: Možnosti integrácie

More information

EURÓPSKE FONDY V PRAXI

EURÓPSKE FONDY V PRAXI IGOR KISS, FRANTIŠEK PALKO a kolektív EURÓPSKE FONDY V PRAXI 2013 Autorský kolektív Ing. Igor KISS kapitoly 4, 7 Ing. František PALKO kapitola 10 vedúci autorského kolektívu Bc. Veronika BELIANSKÁ kapitola

More information

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GSP Slovakia, s.r.o. O POSKYTOVANÍ INTERNETOVÝCH SLUŽIEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GSP Slovakia, s.r.o. O POSKYTOVANÍ INTERNETOVÝCH SLUŽIEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY SPOLOČNOSTI GSP Slovakia, s.r.o. O POSKYTOVANÍ INTERNETOVÝCH SLUŽIEB vydané podľa ust. 40 zák. č. 610 / 2003 Z.z. o elektronických komunikáciách I. ZÁKLADNÉ USTANOVENIA 1.

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2013 Ročník 2 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 2. ročník, 2013, č. 2 Redakčná rada: doc.

More information

Seznam diplomových prací 2015

Seznam diplomových prací 2015 Seznam diplomových prací 2015 Posudky vedoucích prací a oponentů a výsledky obhajob jsou k dispozici v knihovně VŠMVVP Název práce Autor(příjmení, jméno) Titul Signatura Vedoucí práce Oponent Hospodářské

More information

Február 2013 Ročník 21 ODBORNÝ BANKOVÝ ČASOPIS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Február 2013 Ročník 21 ODBORNÝ BANKOVÝ ČASOPIS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 Február 2013 Ročník 21 ODBORNÝ BANKOVÝ ČASOPIS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA B I A T E C B I A T E C Strieborná zberateľská minca Pamiatková rezervácia Košice Už dvadsať rokov vydáva Národná banka Slovenska

More information

Komentá r k novele zá koná o BOZP

Komentá r k novele zá koná o BOZP Komentá r k novele zá koná o BOZP účinného od 1. 7. 2013 Zákon o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci (júl 2013) Copyright (c) 2013 by Dashöfer Holding, Ltd.& Verlag Dashöfer, vydavateľstvo s.r.o. Všetky

More information

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára Zborník z konferencie

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných

More information

Identifikačné údaje uchádzača.

Identifikačné údaje uchádzača. PRAGOPERUN SK, s.r.o., Dvojkrížna 47, 821 06 Bratislava 214 tel.: 02 / 4564 1257, fax: 02 / 4564 1258, pragoperun@stonline.sk IDENTIFIKÁCIA VO Názov organizácie: BUILDINGS CITY, s.r.o. IČO: 45 254 389

More information

Poradný posudok. *175 Súd, V uvedenom zložení,

Poradný posudok. *175 Súd, V uvedenom zložení, REPARATION FOR INJURIES SUFFERED IN THE SERVICE OF THE UNITED NATIONS International Court of Justice April 11, 1949 General List No. 4 *174 Injuries suffered by agents of United Nations in course of performance

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

Automatizovaná formální verifikace

Automatizovaná formální verifikace Automatizovaná formální verifikace v operačních systémech Kamil Dudka 11. března 2010 Téma práce efektivní techniky pro verifikaci programů, které pracují s dynamickými datovými strukturami na vstupu bude

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

(Dis)kontinuita práva a kríza. Discontinuity/Continuity of Law and Crisis

(Dis)kontinuita práva a kríza. Discontinuity/Continuity of Law and Crisis (Dis)kontinuita práva a kríza Discontinuity/Continuity of Law and Crisis Sekcia právnych dejín a rímskeho práva Legal history and Roman law session Garant sekcie / Scholastic Referees: prof. JUDr. Jozef

More information

ÚPRAVA PRÁVNYCH PREDPISOV V SÚVISLOSTI SO ZAVEDENÍM EURA A MOŽNOSTI REPRODUKCIE BANKOVIEK A MINCÍ SILVIA LATTOVÁ

ÚPRAVA PRÁVNYCH PREDPISOV V SÚVISLOSTI SO ZAVEDENÍM EURA A MOŽNOSTI REPRODUKCIE BANKOVIEK A MINCÍ SILVIA LATTOVÁ ÚPRAVA PRÁVNYCH PREDPISOV V SÚVISLOSTI SO ZAVEDENÍM EURA A MOŽNOSTI REPRODUKCIE BANKOVIEK A MINCÍ SILVIA LATTOVÁ Právnická fakulta Masarykovy univerzita, Brno, Česká republika Abstract in original language

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information