Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Kozmické poasie a energetické astice v kozme"

Transcription

1 Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela

2 o je kozmické poasie (KP) a preo je to zaujímavé? Aké sú vzahy KP a kozmických astíc? preo v Košiciach a na ÚEF SAV?

3 1. o je to? Pojmom kozmické poasie sa oznaujú podmienky na Slnku, v medziplanetárnom priestore (v slnenom vetre), v magnetosfére, ionosfére a termosfére Zeme, ktoré môžu ovplyvni funknos a spoahlivos kozmických, leteckých a pozmených technologických systémov a môžu negatívne vplýva na zdravie a život udí. [US definícia, 1995].

4 Kozmické poasie je fyzikálny a fenomenologický stav kozmického prostredia. Prostredníctvom pozorovania, monitoringu, analýzy a modelovania je s tým spojená disciplína zameraná na 1) Pochopenie a predikciu stavu Slnka, medziplanetárneho a planetárneho prostredia, a porúch vyvolaných alebo nevyvolaných slnenými poruchami, ktoré tento stav ovplyvujú 2) Predpovedanie (na rôznych asových škálach - forecasting and nowcasting) možných úinkov na biologické a technologické systémy [COST európskych krajín, 2007]

5 Efekty kozmického poasia inicializované Slnkom slnené erupcie (10 3 s, ~10 25 J, plazma, vysokoenergetickéastice, elektromagnetické emisie) monitorovanie CME koronografom na SOHO, X na GOES produkcia nabitých astíc vysokej energie EUV, X ovplyvuje zemskú ionosféru a termosféru Inicializácia geomagnetických búrok

6 Geomagnetické búrky Jeden z najsilnjších prejavov zmien vonkajších fyzikálnych podmienok v blízkom kozme CME (coronal mass emissions) z povrchu Slnka výron kg látky (plazma) Stláanie plazmy slneného vetra (SV), rázové vlny Niektoré z procesov sú geoefektívne (poda orientácie B) geomagnetické poruchy Zmeny podmienok dynama vznik el. potenciálov a prúdových systémov v magnetosfére a ionosfére Vstupný výkon ze SV W

7 2. Preo zaujímavé? Porovnanie informácií o úinkoch silných geomagnetický ch búrok na zaiatku a na konci minulého storoia Podobné búrky v r a 1989 Dst < -300 nt

8

9 3. Preo radiácia a kozmické poasie? Energetické kozmické astice (vítane KŽ) môžu spôsobova tzv. efekty SEU (single event upsets), radiané poškodenia, degradáciu materiálu, a náboj elementov kozmických systémov. Pri vyšších energiách, osobitne tých, ktoré dosahuje kozmické žiarenie, môže by ovplyvnená elektronika na lietadlách. Funknos vf rádiových komunikaných systémov je spojená s charakteristikami zemskej ionosféry, so slnenými emisiami astíc a s geomagnetickými javmi. Geomagnetické búrky môžu ovplyvni pozemné technologické systémy, plynovody, ropovody, telekomunikané kábely, a železniné systémy kvôli geomagneticky indukovaným prúdom. Radiácia (aj KŽ) je limitujúcim faktorom pre medziplanetárne misie.

10 Populácie energetických astíc v kozme: A. Urýchlené za magnetosférou Zeme B. Magnetosferickéastice

11 Kozmické žiarenie.

12 Intenzita KŽ nízkych energií antikoreluje so slnenou aktivitou

13 V niektorých prípadoch sú urýchlenéastice do energií niekoko GeV, GLE pozorované aj na zemskom povrchu, napr. na L. Štíte. GLE. 1 a. 70 pozorovaný na Lomnickom štíte

14 Erupcie uvoujú energiu vo forme plazmy, elmg žiarenia a urýchlených korpuskulárnych astíc Typický asový priebeh erupcie (v rádiových vlnách) Rentgen od Slnka poas extrémnej slnenej erupcie a v pokojnom období

15 Zemská magnetosféra je bohatá na astice nižších energií. Ich toky sú variabilné merania iba na družiciach. Zem s magnetickým poom sa nachádza v prúde plazmy slneného vetra (SV). Pretože v > v a, vzniká na prednej strane rázová vlna (bow shock BS). Na magnetopauze (MP)je vyrovnaný tlak slneného vetra s tlakom geomag. poa. Medzi BS a MP je turbulentná tzv. prechodová oblas. Niektoréastice SV môžu do magnetosféry preniknú. Tie, ktoré prichádzajú cez nonú stranu (chvost) spôsobujú napr. polárne žiary. SV vynáša magnetické pole Slnka. Siloiary IMF sú vmrazené v SV.

16 Nízke energie cyklické pohyby astíc. Zachytené astice radiané pásy Zeme Ak možno odliši 3 cyklické pohyby opis pomocou 3 nezávislých adiabatických invariantov pohybu (pohyb vodiaceho stredu) prevzaté (

17 Pre vyššie energie treba poíta trajektóriu astíc v model. poli B. Rôzne pre rôzne modely, epochy, stanice KŽ. Môže KŽ pomôc pri testovaní modelov magnetického poa, hlavne v prípade búrok?

18 Asymptotics Rigidity, GV Rigidity, GV Rigidity, GV Rigidity, GV Asymptotic directions for Lomnický Štít before the disturbance (upper panels, Nov. 20, 2003, 02 UT) and at minimum Dst (lower panels, 19 UT) for Ts89+Dst (left) and Ts04 (right).

19 Radiané poškodenia družíc Rýchlos poklesu výkonu slnených panelov bola najvyššia na Magion-5 (aurorálny Interball), nižšia na Magion-4 (chvostový Interball) a najnižšia na nízkej orbite Magion-2, ktorá do radianých pásov zasahovala málo. Pravý panel: degradácia slnených panelov od mája 1998 do júla 2002 na Magion-5. Vašina rýchlych krátkodobých poklesov je spojená so zvýšeným tokom energetických elektrónov alebo s prípadmi slnených erupcií s protónmi vysokých energií. (Tíska et al, 2007)

20 Nebezpené sú elektróny vysokých energií Niektoré družicové výpadky sú spôsobené pravdepodobne relativistickými elektrónmi. V tomto období s poruchami družicových systémov bol detegovaný silný nárast toku elektrónov vysokých energií, kým nárast toku protónov nebol výrazný (Baker et al, 1998)

21 Niektoré slnené erupcie dávajú silne anizotrópne toky na zemskom povrchu a na lietadlách. Desorgher et al (2007), výpoty PLANETOCOSMICS U. of Bern. Využité aj meranie NM na Lomnickom Štíte.

22 Kozmické žiarenie môže slúži ako jeden z faktorov predpovedi a. Geomagnetických búrok b. Radianých búrok Niekoko hodín pred magnetickou búrkou sa mení anizotrópia KŽ

23 4. Preo Košice (vzahy kozmického žiarenia a kozmického poasia).

24 !" #$ %&'( )*+,) $ *'$ +-. / 0 % ', $ # # 72$82$9, 0 :- "&;.< % 9 $

25 5#!89 ' $ # (, $ # - 9 ; :& / %0 " 9 #' 9 <$C D$ %0 G$$A ) HD77 $:% 9 ( )EF7

26 A D # <'$ ' E0 % $ ' : $ <,)EF7-.# # <'$ ' / : >$ # ' >?BIE0.'0 77 )' $ # ' <'$' 'D<'$ 0 $ ( :$<

27 E<$ ' :% $ # $ E?,$ "< : %0 22, KG#D ". DE0822J-$ B< N $ # 8!28225<'$' ' ': '% :

28 L )EF1,78-<'$' ' $D $' $ '% : "# N $ O "$

29 L<# : 6#'4 $??ME"D0 D ' ' '??ME.' # ' % # 6 )EF5,72D821N5 DJ!J - )EF,7D1N828DJ!1 - )EF5,7 D87!N1!D!5 - A "*'??ME )EF5

30 E? <$ Q R :,S82 B ~ 8B- $ $ ' ' <$ :,<'$- $ N % : & 6D <$ <$ $ Mž $O E? %

31 .EF ": F!D!D ': <D' 0 :%#.EF ": F2,) $ : ža, $ 22N8 22D!!-

32 6 0 ' < *&'$ F8D : F5,< AN- : J ) <$$F8 B$ < % '$' # '.EF8 ) <$$F8, F M T DU L% $0 N ( $$ $:' 6 $ 00 % 2

33 "< $ ' :% 0 : & $.EF8 ) <$$F8V ' ;,>-W> 5 D;,>- & $ #,X3 8 B- > :B L $% $ $! ' ' # # : &' $: $$ <

34 . :% $ F H8 F/Y$D)-D % <'$ ' " 5.Q$% R :% < % :C ) :% $ LMA.M< :: <!$ 822J L% E? $$ $! "!ž#$%

35 L 433 ' &''

36 #&!' (!)!*))! +,-))./. 0!,1/ 23+# ):'.0,0'.$/,', )', )',' ) ',' /; <202=>? 0$ ;!; ),0,,,+, A,/ '/,', 0 /; <202=>?+40ž

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013

FedEx Ground Rates. Effective January 7, 2013 FedEx Ground Rates Effective January 7, 2013 Introduction FedEx Ground shipping services provide you with dependable, cost-effective, day-definite delivery for packages that don t require the speed of

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA Sn ROÈNÍK 45 1/1997 ŠTÚDIE POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA DUŠAN BELKO Mgr. Dušan Belko, Ústav etnológie SAV,

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

Dist INDEX OF PLANS CML-6204(114) STATE OF CALIFORNIA MODOC SISKIYOU LOCATIONS OF CONSTRUCTION 5-16 PROJECT PLANS FOR CONSTRUCTION ON

Dist INDEX OF PLANS CML-6204(114) STATE OF CALIFORNIA MODOC SISKIYOU LOCATIONS OF CONSTRUCTION 5-16 PROJECT PLANS FOR CONSTRUCTION ON ist X F -0() F F 0, 8.0/5.0, 0.0/3. 77 K F 5 - F - J 7 - J F 37 - Q G G, F, Q G V F Q 7 & 77 G F G 78-8 G, Q 00 F 87-0 - G,, Q / p K lv G wy wy 3-3 V, 35-35K 38 30 t 57 5 G kwy v t 70 lv : F F F. 3 t 0

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

. g .,, . . , Applicability of

More information

Mild Space Weather during Solar Cycle 24*

Mild Space Weather during Solar Cycle 24* STP13 Xi An, China, October 12-18, 2014 Mild Space Weather during Solar Cycle 24* N. Gopalswamy 1, S. Akiyama 1,2, S. Yashiro 1,2, H. Xie 1,2, and P. Mäkelä 1,2 1NASA Goddard Space Flight Center 2The Catholic

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

หล กการจ าแนกประเภทรายจ ายตามงบประมาณ

หล กการจ าแนกประเภทรายจ ายตามงบประมาณ กร ณาด รายละเอ ยด งบบ คลากร ท ม การปร บปร ง ตามหน งส อสาน กงบประมาณ ท นร 0702/ว 45 ลงว นท 25 ม.ค. 2547 เร อง การปร บปร งหล กการจาแนกประเภทรายจ ายตามงบประมาณ ประกอบด วย หล กการจ าแนกประเภทรายจ ายตามงบประมาณ

More information

Tornáda. a iné nebezpečné búrkové javy na území Slovenska

Tornáda. a iné nebezpečné búrkové javy na území Slovenska Tornáda a iné nebezpečné búrkové javy na území Slovenska Obsah Tornáda...4 4. júl 2000...4 Bratislava...5 Trnava...5 Madunice...6 Beaufortova stupnica sily vetra...6 Fujitova stupnica intenzity tornáda...10

More information

Grading: A1=90% and above; A=80% to 89%; B1=70% to 79%; B=60% to 69%; C=50% to 59%; D=34% to 49%; E=Repeated; 1 of 55 pages

Grading: A1=90% and above; A=80% to 89%; B1=70% to 79%; B=60% to 69%; C=50% to 59%; D=34% to 49%; E=Repeated; 1 of 55 pages 100001 A1 100002 A1 100003 B 100004 B 100005 B 100006 A 100007 C 100008 C 100009 B1 100010 D 100011 A 100012 B 100013 B 100014 B1 100015 C 100016 B1 100017 A1 100018 A1 100019 A1 100020 B1 100021 A 100022

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Spatially distributed assessment of solar resources for energy applications in Slovakia

Spatially distributed assessment of solar resources for energy applications in Slovakia Hofierka, J., Cebecauer, T. (2008): Spatially distributed assessment of solar resources for energy applications in Slovakia. Acta Facultatis Studiorum Humanitatis et Naturae Universitatis Prešoviensis.

More information

!"#$%&'()%*+,,,!-'()%*./+&012'%3"#$%3&'()%*!4-'()%*./+,,,!-'(5%./+677!4-'(5%./+,,,!)(*890':#*9-+,,,,,!)(*980':#*9+!;01%+!4;01%+!4)(*980':#*9+,,,!4)(*890':#*9-+,,,!5#12#;%;9-+,,,,,!"#$%&'()%*>#12#;%;9+,,,,,,,!;01%+?:!4;01%+,,,,,,,!9@2%+?0-9:09A3=0*%B%90'!49@2%+,,,,,,,!-8C9@2%+DB.!4-8C9@2%+,,,,,,,!(;9%*E05%-+,,,,,,,,,!;81FE.;9%*E05%-+G!4;81FE.;9%*E05%-+,,,,,,,!4(;9%*E05%-+,,,,,,,!*%-#8*5%+,,,,,,,,,!528+6!4528+,,,,,,,,,!5281#$%+$%$(509%$!45281#$%+,,,,,,,,,!1%1#*@,8;(9HIB=I+JGK!41%1#*@+,,,,,,,!4*%-#8*5%+,,,,,,,!20*01%9%*-+,,,,,,,,,!C##9.10L%+A992M44%N012'%O5#14DB.3C(;0*@,!4C##9.10L%+,,,,,,,,,!C##9:0*01-4+,,,,,,,!420*01%9%*-+,,,,,!4"#$%&'()%*>#12#;%;9+,,,,,!"#$%&'()%*>#12#;%;9+,,,,,,,!;01%+&:!4;01%+,,,,,,,!9@2%+&'#P:09A3QB!49@2%+,,,,,,,!-8C9@2%+RQB!4-8C9@2%+,,,,,,,!(;9%*E05%-+,,,,,,,,,!;81FE.;9%*E05%-+J!4;81FE.;9%*E05%-+,,,,,,,!4(;9%*E05%-+,,,,,,,!*%-#8*5%+,,,,,,,,,!528+6!4528+,,,,,,,,,!5281#$%+$%$(509%$!45281#$%+,,,,,,,,,!1%1#*@,8;(9HI=I+J7ST!41%1#*@+,,,,,,,!4*%-#8*5%+,,,,,,,!20*01%9%*-+,,,,,,,,,!C##9.10L%+A992M44%N012'%O5#14RQB3$(-UO(1L,!4C##9.10L%+,,,,,,,,,!C##9:0*01-4+,,,,,,,!420*01%9%*-+,,,,,!4"#$%&'()%*>#12#;%;9+,,,!45#12#;%;9-+,,,!5#;;%59(#;B02+,,,,,!"#$%>#;;%59(#;,9@2%HI:V9#V:I+,,,,,,,!-#8*5%+,,,,,,,,,!Q(*980'.;9%*E05%+,,,,,,,,,,,!5#12#;%;9+3Q:FDW3!45#12#;%;9+,,,,,,,,,,,!(;9%*E05%+!4(;9%*E05%+,,,,,,,,,!4Q(*980'.;9%*E05%+,,,,,,,!4-#8*5%+,,,,,,,!$%-9(;09(#;+,,,,,,,,,!Q(*980'.;9%*E05%+,,,,,,,,,,,!5#12#;%;9+?0-9:09A!45#12#;%;9+,,,,,,,,,,,!(;9%*E05%+J!4(;9%*E05%+,,,,,,,,,!4Q(*980'.;9%*E05%+,,,,,,,!4$%-9(;09(#;+,,,,,,,!C($(*+WDXY!4C($(*+,,,,,!4"#$%>#;;%59(#;+,,,,,!"#$%>#;;%59(#;,9@2%HI&P(95AI+,,,,,,,!Q(*980'.;9%*E05%+,,,,,,,,,!5#12#;%;9+?0-9:09A!45#12#;%;9+,,,,,,,,,!(;9%*E05%+Z!4(;9%*E05%+,,,,,,,!4Q(*980'.;9%*E05%+,,,,,,,!Q(*980'.;9%*E05%+,,,,,,,,,!5#12#;%;9+?0-9:09A!45#12#;%;9+,,,,,,,,,!(;9%*E05%+S!4(;9%*E05%+,,,,,,,!4Q(*980'.;9%*E05%+,,,,,,,!Q(*980'.;9%*E05%+,,,,,,,,,!5#12#;%;9+&'#P:09A!45#12#;%;9+,,,,,,,,,!(;9%*E05%+7!4(;9%*E05%+,,,,,,,!4Q(*980'.;9%*E05%+,,,,,,,!Q(*980'.;9%*E05%+,,,,,,,,,!5#12#;%;9+&'#P:09A!45#12#;%;9+,,,,,,,,,!(;9%*E05%+6!4(;9%*E05%+,,,,,,,!4Q(*980'.;9%*E05%+,,,,,!4"#$%>#;;%59(#;+,,,!45#;;%59(#;B02+,,,!20*01%9%*-+,,,,,!089AR%@+=0-%KS3Y;5#$%$3&-AR%@?('%!4089AR%@+,,,!420*01%9%*-+,!4"#$%&'()%*+,

More information

APPENDIX A STUDY ON E-COMMERCE APPLICATIONS IN INDUSTRIAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

APPENDIX A STUDY ON E-COMMERCE APPLICATIONS IN INDUSTRIAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT 333 APPENDIX A STUDY ON E-COMMERCE APPLICATIONS IN INDUSTRIAL SUPPLY CHAIN MANAGEMENT QUESTIONNAIRE Please tell us about your company: 1 Name of your Company 2 City Chennai Bangalore Coimbatore 3 Business

More information

EMERGING DISPLAY CUSTOMER ACCEPTANCE SPECIFICATIONS 16400(LED TYPES) EXAMINED BY : FILE NO. CAS-10068 ISSUE : JAN.19,2000 TOTAL PAGE : 7 APPROVED BY:

EMERGING DISPLAY CUSTOMER ACCEPTANCE SPECIFICATIONS 16400(LED TYPES) EXAMINED BY : FILE NO. CAS-10068 ISSUE : JAN.19,2000 TOTAL PAGE : 7 APPROVED BY: EXAMINED BY : FILE NO. CAS-10068 APPROVED BY: EMERGING DISPLAY TECHNOLOGIES CORPORATION ISSUE : JAN.19,2000 TOTAL PAGE : 7 VERSION : 3 CUSTOMER ACCEPTANCE SPECIFICATIONS MODEL NO. : 16400(LED TYPES) FOR

More information

Benefits of Standardization. Benefits of Standardization

Benefits of Standardization. Benefits of Standardization Benefits of Standardization The main criteria for international standardization are: Improvement in universal technical communication and mutual understanding; Facilitation of international exchange of

More information

Name AP Chemistry / / Chapter 13 Collected AP Exam Free Response Questions 1980 2010 Answers

Name AP Chemistry / / Chapter 13 Collected AP Exam Free Response Questions 1980 2010 Answers Name AP Chemistry / / Chapter 13 Collected AP Exam Free Response Questions 1980 2010 Answers 1980 - #6 NH 4 Cl(s) NH 3 (g) + HCl(g) ΔH = +42.1 kilocalories Suppose the substances in the reaction above

More information

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14.

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14. PARENTS' AND PROFESSIONALS' PERCEPTIONS TOWARDS SUPPORT FOR CHILDREN WITH COMMUNICATION DISORDERS IN PRESCHOOL SETTINGS IN THE NORTH WEST BANK IN PALESTINE: PRELIMINARY DATA FROM THE PILOT STUDY Vnímanie

More information

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09

Hama GmbH & Co KG D-86651 Monheim/Germany. www.hama.com 67052336/10.09 d Die Konformitätserklärung nach der R&TTE Richtlinie 99/5/EG finden Sie unter www.hama.com g See www.hama.com for declaration of conformity according to R&TTE Directive 99/5/EC guidelines f La déclaration

More information

Informační systém statistiky a reportingu životního prostředí České republiky (ISSaR)

Informační systém statistiky a reportingu životního prostředí České republiky (ISSaR) Informační systém statistiky a reportingu životního prostředí České republiky (ISSaR) Ing. Jarmila Cikánková CENIA, česká informační agentura životního prostředí Úvod Právo na příznivé životní prostředí

More information

DATING YOUR GUILD 1952-1960

DATING YOUR GUILD 1952-1960 DATING YOUR GUILD 1952-1960 YEAR APPROXIMATE LAST SERIAL NUMBER PRODUCED 1953 1000-1500 1954 1500-2200 1955 2200-3000 1956 3000-4000 1957 4000-5700 1958 5700-8300 1959 12035 1960-1969 This chart displays

More information

Electronic overload relay EF65, EF96 and EF146

Electronic overload relay EF65, EF96 and EF146 Data sheet Electronic overload relay EF65, EF96 and EF146 Electronic overload relays offer reliable protection in case of overload and phase-failure. They are the alternative to thermal overload relays.

More information

Technické údaje Passat Variant

Technické údaje Passat Variant Technické údaje 1.4 TSI BlueMotion Technology 6st. 1.4 TSI BlueMotion Technology ACT 1.4 TSI BlueMotion Technology ACT 1.8 TSI BlueMotion Technology 6st. 1.8 TSI BlueMotion Technology 7st. 92kW / 125k

More information

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Teória relativity s príkladmi Učebný text Jozef Hanč Slavomír Tuleja Košice 2008 Autori: RNDr. Jozef

More information

EMERGING DISPLAY CUSTOMER ACCEPTANCE SPECIFICATIONS 16290(LED TYPES) EXAMINED BY : FILE NO. CAS-10251 ISSUE : JUL.03,2001 TOTAL PAGE : 7

EMERGING DISPLAY CUSTOMER ACCEPTANCE SPECIFICATIONS 16290(LED TYPES) EXAMINED BY : FILE NO. CAS-10251 ISSUE : JUL.03,2001 TOTAL PAGE : 7 EXAMINED BY : FILE NO. CAS-10251 EMERGING DISPLAY ISSUE : JUL.03,2001 APPROVED BY: TECHNOLOGIES CORPORATION TOTAL PAGE : 7 VERSION : 1 CUSTOMER ACCEPTANCE SPECIFICATIONS MODEL NO. : 16290(LED TYPES) FOR

More information

Other State Policy. CA Policy. Increase Requested

Other State Policy. CA Policy. Increase Requested Rate History Contact: 1 (800) 331-1538 Form * ** Date Date Name 1 NH94 I D 9/14/1998 N/A N/A N/A 35.00% 20.00% 1/25/2006 3/27/2006 8/20/2006 2 LTC94P I F 9/14/1998 N/A N/A N/A 35.00% 20.00% 1/25/2006 3/27/2006

More information

EMERGING DISPLAY CUSTOMER ACCEPTANCE SPECIFICATIONS 20400 (LED TYPES) EXAMINED BY : FILE NO. CAS-10184 ISSUE : DEC.01,1999 TOTAL PAGE : 7 APPROVED BY:

EMERGING DISPLAY CUSTOMER ACCEPTANCE SPECIFICATIONS 20400 (LED TYPES) EXAMINED BY : FILE NO. CAS-10184 ISSUE : DEC.01,1999 TOTAL PAGE : 7 APPROVED BY: EXAMINED BY : FILE NO. CAS-10184 APPROVED BY: EMERGING DISPLAY TECHNOLOGIES CORPORATION ISSUE : DEC.01,1999 TOTAL PAGE : 7 VERSION : 2 CUSTOMER ACCEPTANCE SPECIFICATIONS MODEL NO. : 20400 (LED TYPES) FOR

More information

Medical gas cylinder data chart. BOC: Living healthcare

Medical gas cylinder data chart. BOC: Living healthcare Medical gas cylinder data chart BOC: Living healthcare Oxygen Oxygen Integral CD ZD HX ZX ZH (2) DF (2) Cylinder order code 101-CD 101-ZD 101-HX 101-ZX 101-ZH 101-DF Nominal contents (litres) 460 600 2300

More information

Le o#lerl, 4 en. - alidated SOFTWARE RELEASE NOTICE. 1. SRN Number: MGFE-SRN-258. 2. Project Title: RDTME Project No. 20.01402.671

Le o#lerl, 4 en. - alidated SOFTWARE RELEASE NOTICE. 1. SRN Number: MGFE-SRN-258. 2. Project Title: RDTME Project No. 20.01402.671 4 SOFTWARE RELEASE NOTICE 1. SRN Number: MGFE-SRN-258 2. Project Title: RDTME Project No. 20.01402.671 3. SRN Title: HyperMesh '-LAo 4. Originator/Requestor: G. Douglas Gute Date: 11/26/01 5. Summary of

More information

Comparison of atmospheric inoziation models

Comparison of atmospheric inoziation models Comparison of atmospheric inoziation models Models: basic information Responsible person: Dr. Laurent Desorgher Physikalisches Institut, University of Bern, Sidlerstrasse 5, CH-312 Bern, Switzerland Also:

More information

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE

JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE JEDNOFÁZOVÝ STATICKÝ ELEKTROMER NA VIACSADZBOVÉ MERANIE ČINNEJ ENERGIE AMS B1x-xAx Applied Meters, a. s. Budovateľská 50, 080 01 Prešov Tel.: +421-51-758 11 69, Fax: +421-51-758 11 68 Web: www.appliedmeters.com,

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

XVL Converter Plug-in for CATIA V5 R19/R20 Installation Guide

XVL Converter Plug-in for CATIA V5 R19/R20 Installation Guide XVL Converter Plug-in for CATIA V5 R19/R20 Installation Guide Lattice Technology Co.,Ltd. XVL Converter Plug-in for CATIA V5 R19/R20 Ver. 3.0B Copyright (C) 2010 Lattice Technology Co.,Ltd. All rights

More information

LEG BANDAGE Bandáž dolných končatín

LEG BANDAGE Bandáž dolných končatín LEG BANDAGE Bandáž dolných končat atín AIM OF THE LESSON Being able to manage the communication with the patient while applying leg bandage. Zvládnu dnuť komunikáciu s pacientom pri prikladaní bandáže

More information

Establishing and Using the real-time Neutron Monitor Database (NMDB)

Establishing and Using the real-time Neutron Monitor Database (NMDB) **FULL TITLE** ASP Conference Series, Vol. **VOLUME**, **YEAR OF PUBLICATION** **NAMES OF EDITORS** Establishing and Using the real-time Neutron Monitor Database (NMDB) H. Mavromichalaki, A. Papaioannou,

More information

INTRODUCTION TO SOLAR WEATHER & HF PROPAGATION. Lewis Thompson W5IFQ September 27, 2011

INTRODUCTION TO SOLAR WEATHER & HF PROPAGATION. Lewis Thompson W5IFQ September 27, 2011 INTRODUCTION TO SOLAR WEATHER & HF PROPAGATION Lewis Thompson W5IFQ September 27, 2011 PRESENTATION Ionospheric propagation NVIS Long-Range Frequency Selection (Critical Frequency & MUF) Propagation modeling

More information

UNAUDITED FU JPMorgan Federal Money Market Fund

UNAUDITED FU JPMorgan Federal Money Market Fund UNAUDITED FU JPMorgan Federal Money Market Fund As of Date: 06/30/2016 Investment Cateogry Issuer CUSIP Legal Coupon or Yield (%) Amount ($) Market Value ($) Fixed/Variable Parent Name Value S and P Rating

More information

Not returnable: Unshaded refs and any NBD / NDR refs not shown in this catalogue.

Not returnable: Unshaded refs and any NBD / NDR refs not shown in this catalogue. AC Ace 4.6 V8 4601cc 9/98 -> F-V NBD 760 278.0 24.0 22.2 47.0 64.0 4 4.9 V8 4942cc 10/93 -> F-V NBD 760 278.0 24.0 22.2 47.0 64.0 4 4.9 V8 Supercharged 4942cc 9/98 -> F-V NBD 760 278.0 24.0 22.2 47.0 64.0

More information

Activities of the Japanese Space Weather Forecast Center at Communications Research Laboratory

Activities of the Japanese Space Weather Forecast Center at Communications Research Laboratory J. RADIAT. RES., 43: SUPPL., S53 S57 (2002) Activities of the Japanese Space Weather Forecast Center at Communications Research Laboratory SHINICHI WATARI 1 * and FUMIHIKO TOMITA 1 Space weather / ISES/SEP

More information

Florida A&M University College of Law Bankruptcy and Creditor s Rights 6050 Syllabus Fall 2015

Florida A&M University College of Law Bankruptcy and Creditor s Rights 6050 Syllabus Fall 2015 Florida A&M University College of Law Bankruptcy and Creditor s Rights 6050 Syllabus Fall 2015 Judge Arthur B. Briskman United States Bankruptcy Court 400 W. Washington Street, Suite 6200 Orlando, FL 32801

More information

Matematika tekutin v pohybu

Matematika tekutin v pohybu Matematika tekutin v pohybu Matematický ústav AVČR, Praha 185. zasedání US ČR, Praha, 16. září 2014 Základní myšlenka modelování Johann von Neumann [1903-1957] In mathematics you don t understand things.

More information

Principles of Reactivity: Chemical Equilibria

Principles of Reactivity: Chemical Equilibria Principles of Reactivity: Chemical Equilibria This chapter addresses the principle of equilibrium equilibrium What can you do to reestablish equilibrium? non-equilibrium Whose principle supports this?

More information

Observing the Sun from space: Highlights from Yohkoh, SOHO, TRACE, RHESSI. H.S. Hudson Space Sciences Lab University of California, Berkeley

Observing the Sun from space: Highlights from Yohkoh, SOHO, TRACE, RHESSI. H.S. Hudson Space Sciences Lab University of California, Berkeley Observing the Sun from space: Highlights from Yohkoh, SOHO, TRACE, RHESSI H.S. Hudson Space Sciences Lab University of California, Berkeley SUMMARY OF LECTURE I. Overview of the Sun 2. Observational technique

More information

Equilibrium Lecture #1. Schweitzer

Equilibrium Lecture #1. Schweitzer Equilibrium Lecture #1 Schweitzer What is equilibrium? Remember Equilibrium process between to competing reactions. At equilibrium the forward process is equal to the reverse process. *** It appears that

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

JPL ANOMALY ISSUES. Henry B. Garrett Jet Propulsion Laboratory California Institute of Technology Pasadena, CA, 91109

JPL ANOMALY ISSUES. Henry B. Garrett Jet Propulsion Laboratory California Institute of Technology Pasadena, CA, 91109 JPL ANOMALY ISSUES Henry B. Garrett Pasadena, CA, 91109 Space Weather Anomaly Concerns for JPL Robotic Mission AGENDA Overview of Space Weather Anomalies on JPL Missions Space Weather Products used by

More information

STANOVENI VELMI NÍZKÝCH RADIOAKTIVIT A JEJICH APLIKACE /Letni škola/

STANOVENI VELMI NÍZKÝCH RADIOAKTIVIT A JEJICH APLIKACE /Letni škola/ PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA UNIVERSITY KOMENSKÉHO katedra jaderné fyziky ÚSTAV PRO VÝZKUM, VÝROBU A VYUŽITÍ RADIOIZOTOPŮ ČESKOSLOVENSKÁ KOMISE PRO ATOMOVOU ENERGII STANOVENI VELMI NÍZKÝCH RADIOAKTIVIT A JEJICH

More information

TRAPEZE NETWORKS EXTERNAL ANTENNA OPTIONS

TRAPEZE NETWORKS EXTERNAL ANTENNA OPTIONS TRAPEZE NETWORKS EXTERNAL ANTENNA OPTIONS 2.4 GHz BAND INDOOR / OUTDOOR 60 0 Sector 120 0 Sector 180 0 Sector 360 0 Omni ANT-1060 ANT-1120 ANT-1180 ANT-1060R ANT-1120R ANT-1180R 5 GHz BAND INDOOR / OUTDOOR

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

C B A T 3 T 2 T 1. 1. What is the magnitude of the force T 1? A) 37.5 N B) 75.0 N C) 113 N D) 157 N E) 192 N

C B A T 3 T 2 T 1. 1. What is the magnitude of the force T 1? A) 37.5 N B) 75.0 N C) 113 N D) 157 N E) 192 N Three boxes are connected by massless strings and are resting on a frictionless table. Each box has a mass of 15 kg, and the tension T 1 in the right string is accelerating the boxes to the right at a

More information

Application Note: String sizing Conext CL Series

Application Note: String sizing Conext CL Series : String sizing Conext CL Series 965-0066-01-01 Rev A DANGER RISK OF FIRE, ELECTRIC SHOCK, EXPLOSION, AND ARC FLASH This Application Note is in addition to, and incorporates by reference, the installation

More information

A compact, lightweight, portable optical spectrum analyzer for DWDM system installation and maintenance.

A compact, lightweight, portable optical spectrum analyzer for DWDM system installation and maintenance. A compact, lightweight, portable optical spectrum analyzer for DWDM system installation and maintenance. Bulletin -01E http://www.yokogawa.com/tm/... Visit our website to sign for e-mail updates Compact,

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

Chemical Equilibrium

Chemical Equilibrium Chemical Equilibrium Chapter 14 1 Equilibrium is a state in which there are no observable changes as time goes by. Chemical equilibrium is achieved when: the rates of the forward and reverse reactions

More information

Why does policy matter in increasing access to dental care?

Why does policy matter in increasing access to dental care? Why does policy matter in increasing access to dental care? Shelly Gehshan Director, Pew Children s s Dental Campaign Agenda Our work Public Health Provide, finance care Facility and professional regulation

More information

NPD Services A Paradigm Shift for NA PCB Fabricators. Nilesh S Naik March 24 th, 2014

NPD Services A Paradigm Shift for NA PCB Fabricators. Nilesh S Naik March 24 th, 2014 NPD Services A Paradigm Shift for NA PCB Fabricators Nilesh S Naik March 24 th, 2014 Continuing From Our Last Meeting Sales won t increase on their own You need managed CHANGE appropriate for you and your

More information

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013

Future Trends in Airline Pricing, Yield. March 13, 2013 Future Trends in Airline Pricing, Yield Management, &AncillaryFees March 13, 2013 THE OPPORTUNITY IS NOW FOR CORPORATE TRAVEL MANAGEMENT BUT FIRST: YOU HAVE TO KNOCK DOWN BARRIERS! but it won t hurt much!

More information

Dodge & Cox Stock Fund

Dodge & Cox Stock Fund 3 s 1/31/65 $12.77 2.16% N.A. 2.16% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 2/28/65 $13.07 2.35% N.A. 4.56% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 3/31/65 $13.00 -.54% 4.00% 4.00% N.A. N.A. N.A. N.A. N.A. 4/30/65 $13.45 3.46% 5.33%

More information

Space Weather Prediction Research and Services for China Manned Space Mission

Space Weather Prediction Research and Services for China Manned Space Mission Space Weather Prediction Research and Services for China Manned Space Mission Siqing Liu National Space Science Center, CAS Center for Space Science and Applied Research, CAS Outline I. General information

More information

! 2!!$ ,)!$- %$0. Baskı-2 ! "! #$ % #$#!&'! '! (&&)!! &!! #.! &)!$#$! /&)!!! 0! &)!$!.!! 0$! #! &)!$ &.!!#$!! 3!&!#!!3! #&!'! &! 4!!

! 2!!$ ,)!$- %$0. Baskı-2 ! ! #$ % #$#!&'! '! (&&)!! &!! #.! &)!$#$! /&)!!! 0! &)!$!.!! 0$! #! &)!$ &.!!#$!! 3!&!#!!3! #&!'! &! 4!! " $ % $&' ' (&&) & )*,)$-.&&) &. &)$$ /&) 0 &)$. 0$ &)$ + 2$,)$3&) &.$ 3& 3 &' & 43 '' %$ / %$0 (%(%3 ' '& 4& 40%3 0$& (% 3 *& 0&3$ 5 %40% 4 4 4 7 8&, 40% :&&* 6 9 4-7 "& % 4 )$ 4 & &)$, %&$ ; 8&7&4 3

More information

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No.

List of Part Numbers Manufacturer's No. / Hella No. List of Part Numbers Manufacturer's No. / No. List of part numbers.02-.09 Manufacturer's no. / no..-.53 Note: The original numbers listed in the manufacturer number - number comparison serve exclusively

More information

Solar Energetic Protons

Solar Energetic Protons Solar Energetic Protons The Sun is an effective particle accelerator. Solar Energetic Particles (SEPs) are an important hazard to spacecraft systems and constrain human activities in space. Primary radiation

More information

PHY121 #8 Midterm I 3.06.2013

PHY121 #8 Midterm I 3.06.2013 PHY11 #8 Midterm I 3.06.013 AP Physics- Newton s Laws AP Exam Multiple Choice Questions #1 #4 1. When the frictionless system shown above is accelerated by an applied force of magnitude F, the tension

More information

J&T FINANCE GROUP, a.s. a dcérske spoločnosti

J&T FINANCE GROUP, a.s. a dcérske spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. a dcérske spoločnosti Konsolidovaná účtovná závierka za rok, KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT za rok, v tis. EUR Bod 2013 2012 Úrokové výnosy 7 295 075 163 724 Úrokové náklady

More information

Ústredná knižnica FaF UK informuje svojich používateľov o prístupe do ONLINE VERZIE EUROPEAN PHARMACOPOEIA (EP)

Ústredná knižnica FaF UK informuje svojich používateľov o prístupe do ONLINE VERZIE EUROPEAN PHARMACOPOEIA (EP) Ústredná knižnica FaF UK informuje svojich používateľov o prístupe do ONLINE VERZIE EUROPEAN PHARMACOPOEIA (EP) 1. Vstup cez webovú stránku fakulty: http://www.fpharm.uniba.sk/index.php?id=2415 alebo cez

More information

Chapter 14 Chemical Equilibrium

Chapter 14 Chemical Equilibrium Chapter 14 Chemical Equilibrium Forward reaction H 2 (g) + I 2 (g) 2HI(g) Reverse reaction 2HI(g) H 2 (g) + I 2 (g) At equilibrium H 2 (g) + I 2 (g) 2HI(g) Chemical equilibrium is reached when reactants

More information

Electronic overload relay EF19 and EF45

Electronic overload relay EF19 and EF45 Data sheet Electronic overload relay EF19 and EF45 Electronic overload relays offer reliable protection in case of overload and phase-failure. They are the alternative to thermal overload relays. Motor

More information

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist eniko.szasz@thomsonreuters.com http://webofknowledge.com http://wokinfo.com Cyklus výskumu Nápad Objavenie

More information

RM17TE 183...528 V AC. Main. Product or component type. Product specific application. Relay monitored parameters 250 V DC 5 A DC

RM17TE 183...528 V AC. Main. Product or component type. Product specific application. Relay monitored parameters 250 V DC 5 A DC Characteristics multifunction control relay RM17-TE - range 183..528 V AC Complementary Reset time Maximum switching voltage Minimum switching current Maximum switching current [Us] rated supply voltage

More information

1. s to Z-Domain Transfer Function

1. s to Z-Domain Transfer Function 1. s to Z-Domain Transfer Function 1. s to Z-Domain Transfer Function Discrete ZOH Signals 1. s to Z-Domain Transfer Function Discrete ZOH Signals 1. Get step response of continuous transfer function y

More information

Overview of Physical Properties of Gases. Gas Pressure

Overview of Physical Properties of Gases. Gas Pressure Overview of Physical Properties of Gases! volume changes with pressure! volume changes with temperature! completely miscible! low density gases: < 2 g/l liquids and solids: 1000 g/l Gas Pressure force

More information

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years

Victims Compensation Claim Status of All Pending Claims and Claims Decided Within the Last Three Years Claim#:021914-174 Initials: J.T. Last4SSN: 6996 DOB: 5/3/1970 Crime Date: 4/30/2013 Status: Claim is currently under review. Decision expected within 7 days Claim#:041715-334 Initials: M.S. Last4SSN: 2957

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Analog signal converters CC-E I/I Current / current isolators

Analog signal converters CC-E I/I Current / current isolators ata sheet Analog signal converters CC-E I/I Current / current isolators The CC-E I/I is an isolator for the electrical isolation of current signals without auxiliary supply. It allows the isolation between

More information

Earthquake Hazard Zones: The relative risk of damage to Canadian buildings

Earthquake Hazard Zones: The relative risk of damage to Canadian buildings Earthquake Hazard Zones: The relative risk of damage to Canadian buildings by Paul Kovacs Executive Director, Institute for Catastrophic Loss Reduction Adjunct Research Professor, Economics, Univ. of Western

More information

Space Weather Research and Forecasting in CRL, Japan

Space Weather Research and Forecasting in CRL, Japan Space Weather Research and Forecasting in CRL, Japan Maki Akioka Hiraiso Solar Observatory Communications Research Laboratory Contact akioka@crl.go.jp 1 Contents of Presentation 1.Space Weather Observation

More information

Hydrogen Powered Bus Fleets Hydrogen Supply & Fueling. National Fuel Cell Bus Workshop October 5, 2011 - New Orleans, LA

Hydrogen Powered Bus Fleets Hydrogen Supply & Fueling. National Fuel Cell Bus Workshop October 5, 2011 - New Orleans, LA Hydrogen Powered Bus Fleets Hydrogen Supply & Fueling National Fuel Cell Bus Workshop October 5, 2011 - New Orleans, LA Agenda! Air Liquide hydrogen fueling experience! Overview of hydrogen supply and

More information

Timetable MSR+CEZ CIRCUIT TROPHY & FIA GT SERIES 2014

Timetable MSR+CEZ CIRCUIT TROPHY & FIA GT SERIES 2014 FIA CENTRAL EUROPEAN ZONE CIRCUIT TROPHY 2014 (CEZ) SLOVAKIA RING 21. 24.8.2014 ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE GENERAL INFORMATION CONTACT INFORMATION SLOVAKIA RING AGENCY, s.r.o. Orechová Potôň 800 930 02 Slovakia

More information

L. Yu et al. Correspondence to: Q. Zhang (dkwzhang@ucdavis.edu)

L. Yu et al. Correspondence to: Q. Zhang (dkwzhang@ucdavis.edu) Supplement of Atmos. Chem. Phys. Discuss., 5, 967 974, 5 http://www.atmos-chem-phys-discuss.net/5/967/5/ doi:.594/acpd-5-967-5-supplement Author(s) 5. CC Attribution. License. Supplement of Molecular transformations

More information

(b) find the force of repulsion between a proton at the surface of a 12. 6 C nucleus and the remaining five protons.

(b) find the force of repulsion between a proton at the surface of a 12. 6 C nucleus and the remaining five protons. Chapter 13 Nuclear Structure. Home Work s 13.1 Problem 13.10 (a) find the radius of the 12 6 C nucleus. (b) find the force of repulsion between a proton at the surface of a 12 6 C nucleus and the remaining

More information

Primare C31 Remote Control User Guide

Primare C31 Remote Control User Guide Primare C31 Remote Control User Guide i Preface COPYRIGHT AND ACKNOWLEDGMENTS Copyright 2001 Primare Systems AB. All rights reserved. Primare Systems AB Idavägen 17D SE-352 46 Växjö Sweden The information

More information

New York dairy manure management greenhouse gas emissions and mitigation costs (1992-2022) Jenifer L. Wightman and Peter B.

New York dairy manure management greenhouse gas emissions and mitigation costs (1992-2022) Jenifer L. Wightman and Peter B. SUPPLEMENTAL MATERIALS New York dairy manure management greenhouse gas emissions and mitigation costs (1992-2022) Jenifer L. Wightman and Peter B. Woodbury This supplement includes: Equations Equation

More information

σ y ( ε f, σ f ) ( ε f

σ y ( ε f, σ f ) ( ε f Typical stress-strain curves for mild steel and aluminum alloy from tensile tests L L( 1 + ε) A = --- A u u 0 1 E l mild steel fracture u ( ε f, f ) ( ε f, f ) ε 0 ε 0.2 = 0.002 aluminum alloy fracture

More information

The Extreme Solar Storms of October to November 2003

The Extreme Solar Storms of October to November 2003 S.P. Plunkett S.P. Plunkett Space Science Division The Extreme Solar Storms of October to November 2003 AN OVERVIEW OF SOLAR ACTIVITY AND SPACE WEATHER In recent decades, humans have come to rely on space

More information

Chapter 11. Homework #3. Electrochemistry. Chapter 4 73. a) Oxidation ½ Reaction Fe + HCl HFeCl 4 Fe + 4HCl HFeCl 4 Fe + 4HCl HFeCl 4 + 3H +

Chapter 11. Homework #3. Electrochemistry. Chapter 4 73. a) Oxidation ½ Reaction Fe + HCl HFeCl 4 Fe + 4HCl HFeCl 4 Fe + 4HCl HFeCl 4 + 3H + hapter 4 73. a) Oxidation ½ Reaction Fe + HlHFel 4 Fe + 4HlHFel 4 Fe + 4HlHFel 4 + 3H + Homework #3 hapter 11 Electrochemistry Fe + 4HlHFel 4 + 3H + + 3e - Reduction ½ Reaction H H + H H + + e- H Balanced

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information