Asertivita v práci s klientom banky

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "Asertivita v práci s klientom banky"

Transcription

1 Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce: prof. PhDr. Ján Čech, CSc. Banská Bystrica apríl 2009

2 Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Košteková Viera Finance Vedúci práce: Prof.PhDr. Ján Čech, CSc. Banská Bystrica apríl 2009

3 Vyhlásenie: Vyhlasujem, že som diplomovú prácu spracoval/a samostatne a s použitím uvedenej literatúry V Galante, apríl 2009 Košteková Viera

4 Poďakovanie Ďakujem svojej rodine za trpezlivosť a toleranciu a tiež ďakujem svojim kolegom za cenné rady, pripomienky a zastúpenie počas písania tejto práce. Košteková Viera

5 Abstrakt Košteková Viera Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Bankovní institut vysoká škola Praha, Banská Bystrica prof. PhDr. Ján Čech, CSc. Galanta, 2009 Počet strán: 73 Cieľom tejto diplomovej práce je zvýrazniť ovládanie techniky asertívneho správania sa pracovníkov banky voči klientom banky pri predaji svojich produktov, pri bežnom poskytovaní bankových služieb aj pri komunikácii s neštandardným alebo rizikovým klientom. Diplomová práca je rozdelená do troch hlavných kapitol a niekoľko podkapitol, ktoré presnejšie a podrobnejšie rozoberajú vždy danú problematiku. Začiatkom svojej práce sa venujem podstate techniky asertívneho chovania a všeobecne asertivite okolo nás. Druhá kapitola vysvetľuje základné typy jednania správania sa a metódu asertivity v praktickom živote. Záverečná kapitola popisuje úroveň asertivity a postoje ako spôsobu sociálnej komunikácie. Základné pojmy : základné typy správania: pasivita, agresivita, manipulácia, asertivita, komunikácia, komunikačný proces, typy správania, asertívne práva, asertívne techniky

6 Abstract Bc. Košteková Viera Assertiveness in the work with a bank s client Thesis (diploma work) Bankovní institut vysoká škola Praha, Banská Bystrica Prof. PhDr. Ján Čech, CSc. Galanta, 2009 Pages: 73 The objective of the thesis is to highlight the governing and the techniques of assertive behavior of the bank s employees towards its clients within the sale of products, the daily provision of its services and the communication with a substandard client as well. The text has been divided into three main chapters, each containing several sections, digging deeper into particular problems in more complex discussions. While the first chapter dedicates to the core types of behavior and to the assertiveness itself, the second one explains the nature of assertive techniques and puts the assertive approach into practice. The third, ending chapter, describes the level of assertiveness and the attitudes as the manner of social communication. Last but not least, it evaluates the need of handling this behavioral techniques within personal life and the retail bank s environment as well. Key terms: basic types of behavior: pasivity, agressiveness, manipulation, assertiveness, communication, communication process, behavioral types, assertive rights, assertive techniques

7 OBSAH ÚVOD 1. ASERTIVITA OKOLO NÁS Základné pojmy : pasivita, agresivita, manipulácia a asertivita Komunikácia Neverbálna komunikácia Verbálna komunikácia Profesionálne správanie a vystupovanie Prejavy správania sa človeka Stresory v bežnej komunikácii Komunikačné zlozvyky Komunikačné zlozvyky pri počúvaní Komunikačné zlozvyky pri odovzdávaní informácií POROVNANIE ZÁKLADNÝCH TYPOV JEDNANIA, SPRÁVANIA A METÓDA ASERTIVITY Asertívne práva Zásady asertívnej komunikácie Podstata komunikačného procesu ÚROVEŇ ASERTIVITY A POSTOJE K ASERTIVITE AKO K SPOSOBU SOCIÁLNEJ KOMUNIKÁCIE Základné asertívne techniky Sedem základných komponentov asertívneho správania sa zásad účinného jednania Vyhodnotenie dotazníkov ZÁVER ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY PRÍLOHY... 43

8 Zoznam použitej literatúry Knihy: J.Praško, H.Prašková, Asertivitou proti stresu, GRADA Publishing, 1996, ISBN Ján Čech, Sociálna komunikácia pre políciu, Akadémia PZ, Bratislava, 2000 John Friedel, Gabriele Peters-Kühlinger, Jak úspěšně zvládnout tlak a stres v práci, GRADA Publishing, 2006, ISBN Robert Alberti, Michael Emmons, Umění stát si za svým, Portál, 2004, ISBN V.Capponi, T.Novák, Asertivně do života, GRADA Publishing, 2004, ISBN Ján Ferjenčík, Komunikácia v organizáciách, EKONÓM, 2001, ISBN Kerstin Kraska-Lüdecke, Nejlepší techniky proti stresu, GRADA Publishing, 2007, ISBN Larry King, Nebojte se mluvit, Ivo Železný, 1996, ISBN Dale Carnegie, Jak získávat přátele a púsobit na lidi, BRADLO Bratislava, 1991,ISBN I.Bureš, V.A.Lopuchovská, Zlatá pravidla vyjednávání nejen v obchodě a podnikání, MANAGEMENT PRES, 2004, ISBN T.Novák, Y.Kudláčková, Asertivní žena, GRADA Publishing, 2008, ISBN Ján Praško, Asertivita v partnerství, GRADA Publishing, 2007, ISBN T.Kollárik, E.Sollárová, Metódy sociálnopsychologickej praxe, IKAR, 2004, ISBN J.Janoušek a kol. Metody sociální psychologie, Státní pedagogické nakladatelství Praha, 1986 Tajomstvá úspechu Poznaj svoju osobnosť,gemini Bratislava, 1994, ISBN P.Hartl a H.Hartlová: Psychologický slovník, Praha: Portál, 2000, ISBN X S.Medzihorský, Asertivita, GRADA Praha, 1991 Záruba, P.: Základy podnikového managementu. Praha, ALEKO, 1991 Khelerová Vladimíra: Komunikační dovednosti manažera. Praha, Grada Publishing, 1995 Gruber David, Zlatá kniha komunikace, Ostrava, 2007 Armstrong M.:Řízení lidských zdrojú, Grada Publishing, Praha 2002, Dotisk 2005 Iná použitá literatúra: Interný tréningový materiál banky ASERTIVITA, Bratislava, 2008, www stránky:

9 PRÍLOHY: I. Mapa asertivity II. Tabuľka č.2

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN.

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN. ZOZNAM LITERATÚRY ATKINSONOVÁ, L., R., a kol., 2003: Psychologie. Praha: Portál, 752 s., ISBN 80-7178-640-3. BALCAR, K., 1983: Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha, SPN. BOROŠ, J., 1982: Základy

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES

EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES Radka Vaníčková Robert Zeman EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES Abstract: The aim of the paper is to determine the current level of competences

More information

PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY

PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY PRODUCTION PLANNING MODEL USING REA ONTOLOGY EKONOMIKA A MANAGEMENT Dominik Vymětal, Miroslav Hučka, František Huňka, Josef Kašík 1. Introduction Enterprise production planning and control models at operational

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2007, ročník LIII, řada strojní článek č. 1556 Abstract Miroslav MAHDAL * CONTROL OF MODEL THROUGH INTRANET/INTERNET

More information

Vzor pre záverečnú prácu

Vzor pre záverečnú prácu Vzor pre záverečnú prácu Uvedený vzor obalu záverečnej práce titulného listu záverečnej práce prehlásenia poďakovania abstraktu obsahu a ďalších častí práce je po obsahovej stránke záväzný, t.j. vaša záverečná

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AUTOMATED TRADING SYSTEMS DIPLOMOVÁ PRÁCA 159625f7-db46-421a-b47e-ed37d6a29e1c

DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AUTOMATED TRADING SYSTEMS DIPLOMOVÁ PRÁCA 159625f7-db46-421a-b47e-ed37d6a29e1c UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI EKONOMICKÁ FAKULTA DESIGN AND IMPLEMENTATION OF AUTOMATED TRADING SYSTEMS DIPLOMOVÁ PRÁCA 159625f7-db46-421a-b47e-ed37d6a29e1c 2010 Bc. Michal Kecera UNIVERZITA

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

HRACÍ PLÁN - PÁTEK 30.8.2013

HRACÍ PLÁN - PÁTEK 30.8.2013 HRACÍ PLÁN - PÁTEK 30.8.2013 ČAS sk. A číslo zápasu 1 ( number of match 1 číslo zápasu 2 ( number of match 2 číslo zápasu 3 ( number of match 3 9:00-9:20 AC Sparta - FK Slavia FC Vsetín - FC Baník Ostrava

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

SEARCH ENGINE OPTIMIZATION COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA FACULTY OF MANAGEMENT SEARCH ENGINE OPTIMIZATION DIPLOMA THESIS 2013 Bc. Jakub Žilinčan COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA FACULTY OF MANAGEMENT SEARCH ENGINE OPTIMIZATION

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1530 Radim FARANA *, Jaromír ŠKUTA **, Lačezar LIČEV ***, Josef SCHREIBER

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1555 Abstract Jaromír ŠKUTA *, Radim FARANA ** APPLICATION OF STEPPING ENGINE

More information

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Revision test Business English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

ORGANISATIONAL CULTURE AFFECTS ALL FORMALISED ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

ORGANISATIONAL CULTURE AFFECTS ALL FORMALISED ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ORGANISATIONAL CULTURE AFFECTS ALL FORMALISED ACTIVITIES OF HUMAN RESOURCES MANAGEMENT ANNA KACHAŇÁKOVÁ, KATARÍNA STACHOVÁ, ZDENKO STACHO Abstract Nowadays, when competition on individual markets is constantly

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

1 Follow-up Master s Degree Programme N2301 Mechanical Engineering, Field of Study Applied Mechanics, Study in the English Language

1 Follow-up Master s Degree Programme N2301 Mechanical Engineering, Field of Study Applied Mechanics, Study in the English Language in the English Language Master Degree Programme N2301 Mechanical Engineering The Rules for the Admission Procedure and Conditions for Admission to Study in the English Language Master Degree Programme

More information

MOTIVATION AND DECISION-MAKING PROCESS IN MANAGING CHANGE WITHIN THE ORGANIZATION

MOTIVATION AND DECISION-MAKING PROCESS IN MANAGING CHANGE WITHIN THE ORGANIZATION MOTIVATION AND DECISION-MAKING PROCESS IN MANAGING CHANGE WITHIN THE ORGANIZATION ANDREA POHANKOVÁ Abstract This article is about the importance and relevance of the changes for the organization. At first

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

ANALYSIS OF TRAFFIC CAPACITY USING ARCGIS NETWORK ANALYST

ANALYSIS OF TRAFFIC CAPACITY USING ARCGIS NETWORK ANALYST ANALYSIS OF TRAFFIC CAPACITY USING ARCGIS NETWORK ANALYST Lucie Váňová 1, Vít Voženílek 2 Abstract: The article is devoted to the analysis of the road capacity through the town Přerov. The program ArcGIS

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120 OBSAH 2/2005 T. RODNÝ - V. KOMÁREK - B. PETRÁK - K. RODNÁ: Perzistentní vegetativní stav u dětí: charakteristické znaky a předpokládaný význam interakce matka - dítě 99 L. GOLECKÁ - O. ÁROCHOVÁ: Jazyk

More information

Študijný program: Ošetrovateľstvo (magisterské štúdium)

Študijný program: Ošetrovateľstvo (magisterské štúdium) Študijný program: Ošetrovateľstvo (magisterské štúdium) Financovanie zdravotníctva a zdravotné poisťovníctvo /2. roč./ Kováč, E. Zdravotné poistenie. Bratislava: Herba, 2009. 96 s. ISBN 978-80-89171-62-0

More information

EVA GAJDOŠOVÁ SCHOOL PSYCHOLOGY AND SCHOOL PSYCHOLOGIST FOR THE 21 ST CENTURY

EVA GAJDOŠOVÁ SCHOOL PSYCHOLOGY AND SCHOOL PSYCHOLOGIST FOR THE 21 ST CENTURY EVA GAJDOŠOVÁ SCHOOL PSYCHOLOGY AND SCHOOL PSYCHOLOGIST FOR THE 21 ST CENTURY Názov projektu: MEDZINÁRODNOU SPOLUPRÁCOU KU KVALITE VZDELÁVANIA PEVŠ Kód ITMS: NFP26140230012 dopytovo - orientovaný projekt

More information

. g .,, . . , Applicability of

More information

Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. 659a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len Zmluva") Špitálska 25, blok B, 811 08 Bratislava IČO:

Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. 659a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len Zmluva) Špitálska 25, blok B, 811 08 Bratislava IČO: Zmluva o výpožičke uzatvorená v zmysle ust. 659a nasl. Občianskeho zákonníka (ďalej len Zmluva") I. Zmluvné strany 1. Požičiavate!': Centrum vzdelávania Ministerstva práce, ch vecí a rodiny SR v zastúpení:

More information

BRATISLAVA INTERNATIONAL SCHOOL OF LIBERAL ARTS NEW PERCEPTION OF HUMAN RESOURCES

BRATISLAVA INTERNATIONAL SCHOOL OF LIBERAL ARTS NEW PERCEPTION OF HUMAN RESOURCES BRATISLAVA INTERNATIONAL SCHOOL OF LIBERAL ARTS NEW PERCEPTION OF HUMAN RESOURCES Bachelor Thesis Bratislava 2015 Katarína Polievka BRATISLAVA INTERNATIONAL SCHOOL OF LIBERAL ARTS NEW PERCEPTION OF HUMAN

More information

Increasing the company s performance in knowledge society

Increasing the company s performance in knowledge society Increasing the company s performance in knowledge society Zvyšování výkonnosti podniku ve znalostní společnosti M. Odehnalová Faculty of Economics and Management, Czech University of Life Sciences, Prague,

More information

OVERVIEW OF THE CHARACTERISTICS OF CAREER CONCEPTS PŘEHLED CHARAKTERISTIK KARIÉRNÍCH KONCEPTŮ

OVERVIEW OF THE CHARACTERISTICS OF CAREER CONCEPTS PŘEHLED CHARAKTERISTIK KARIÉRNÍCH KONCEPTŮ OVERVIEW OF THE CHARACTERISTICS OF CAREER CONCEPTS PŘEHLED CHARAKTERISTIK KARIÉRNÍCH KONCEPTŮ Hana Klupáková Czech University of Life Sciences Prague, Faculty of Economics and Management, Slovakia klupakova@pef.czu.cz

More information

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240 OBSAH 3/2001 L. RUŽOVÁ: Smiech a humor v období detstva a mladosti 195 J. MAREŠ: Nevyužívání či odmítání sociální opory 214 J. DŽUKA: Viera slovenskej mládeže v spravodlivý svet 225 PSYCHOLÓGIA A VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ

More information

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Author: Juraj Nemec, Prof. PhD Affiliation: Matej Bel University Banska Bystrica, Slovakia Introduction In our paper we want to

More information

Convergent and Divergent Aspects of Social Work and Social Pedagogy

Convergent and Divergent Aspects of Social Work and Social Pedagogy Sociální pedagogika Social Education Volume 4, Issue 1, pp. 72 86, April 2016 ISSN 1805-8825 doi:10.7441/soced.2016.04.01.05 72 Czech version/česká verze Convergent and Divergent Aspects of Social Work

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

RESEARCH ON CZECH FIRMS MARKETING COMMUNICATION BASED ON SOCIAL MEDIA NETWORKS

RESEARCH ON CZECH FIRMS MARKETING COMMUNICATION BASED ON SOCIAL MEDIA NETWORKS ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LX 12 Number 7, 2012 RESEARCH ON CZECH FIRMS MARKETING COMMUNICATION BASED ON SOCIAL MEDIA NETWORKS V. Chlebovský, V. Plšek

More information

Competency-based approach to human resources management

Competency-based approach to human resources management Competency-based approach to human resources management Stanislava LIŠKOVÁ, Pavel TOMŠÍK Department of Management, Faculty of Business and Economics, Mendel University in Brno, Brno, Czech Republic Abstract:

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS

ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS Radovan Bačík, Richard Fedorko, Silvia Šimová * Abstract The article pays attention to marketing communication issue,

More information

ERIK KUBIČKA City University of Seattle / Vysoká škola manažmentu, Trenčín, Slovak Republic

ERIK KUBIČKA City University of Seattle / Vysoká škola manažmentu, Trenčín, Slovak Republic Continuous Learning of Information and Knowledge Management Teachers at Business Universities: Implications for City University of Seattle / Vysoká škola manažmentu ERIK KUBIČKA City University of Seattle

More information

Evaluation of performance and efficiency of the CRM

Evaluation of performance and efficiency of the CRM (Volume 5, Issue 1/ 2013 ), pp. 144 Evaluation of performance and efficiency of the CRM Renáta Miklenčičová 1, Bronislava Čapkovičová 2 1, 2 University of Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION

ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION JANA KOMENDOVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta Abstract in original language Příspěvek se zabývá vymahatelností hospodářských

More information

MANAGING EMPLOYEES PERFORMANCE IN CONDITIONS OF SLOVAK ECONOMY

MANAGING EMPLOYEES PERFORMANCE IN CONDITIONS OF SLOVAK ECONOMY MANAGING EMPLOYEES PERFORMANCE IN CONDITIONS OF SLOVAK ECONOMY ZUZANA VAĎUROVÁ JANA BLŠTÁKOVÁ Abstract Emphasizing employees performance management importance as one of the latest tendencies in human resource

More information

Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher

Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher Training teacher at pedagogical practice of students the partner of academic teacher Emil Kříž Ing., Ph.D. Czech University of Life Sciences Prague, Institute of Education and Communication, Czech Republic

More information

APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE. Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ

APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE. Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ VSB Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of Marketing and Business, Ostrava,

More information

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic

The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic ERIS Web Journal 2/2014 The Role of Specific University Research in Development of Social Work in the Czech Republic Lenka Krhutová Abstract Based on the current legislation of the Czech Republic, specific

More information

BACHELOR THEISIS. Human Resource Management and its alignment to the strategy of a Company. Alexander Litvinov. Unicorn College

BACHELOR THEISIS. Human Resource Management and its alignment to the strategy of a Company. Alexander Litvinov. Unicorn College BACHELOR THEISIS Human Resource Management and its alignment to the strategy of a Company Alexander Litvinov Unicorn College Prague 2012 Zadání 2 Abstract This thesis addresses the problem of Human Resource

More information

The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process

The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process The Role of Information System in Hospital Management and its Developing Process Vladimír Mazanec, MD., MBA Sanatorium Dr. Guhra n. o. Tatranska Polianka Slovak Republic Abstract Information system of

More information

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1 Journal of Finance and Bank Management June 2015, Vol. 3, No. 1, pp. 134-138 ISSN: 2333-6064 (Print), 2333-6072 (Online) Copyright The Author(s). All Rights Reserved. Published by American Research Institute

More information

Assessing the development of labour productivity in the EU countries

Assessing the development of labour productivity in the EU countries Assessing the development of labour productivity in the EU countries Hodnocení vývoje produktivity práce v zemích EU J. KLÍMA, M. PALÁT (JR. Mendel University of Agriculture and Forestry, Brno, Czech Republic

More information

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ Abstract: The study results

More information

THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL COMMUNICATION SYSTEM AS A WAY TO COMPANY EFFICIENCY

THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL COMMUNICATION SYSTEM AS A WAY TO COMPANY EFFICIENCY THE IMPLEMENTATION OF INTERNAL COMMUNICATION SYSTEM AS A WAY TO COMPANY EFFICIENCY Jana Holá, Marcel Pikhart Introduction Internal communication as a managerial discipline has become important as a managerial

More information

Acta Technologica Dubnicae volume 1, 2011, issue 2 EDITORIAL BOARD. Editor doc. PhDr. Viola Tamášová, PhD. Dubnica Technological Institute, Slovakia

Acta Technologica Dubnicae volume 1, 2011, issue 2 EDITORIAL BOARD. Editor doc. PhDr. Viola Tamášová, PhD. Dubnica Technological Institute, Slovakia EDITORIAL BOARD Editor doc. PhDr. Viola Tamášová, PhD. Dubnica Technological Institute, Slovakia Editorial Board prof. Dr. Jana Goriup University of Maribor, Slovenia Yurimi Grigsby, Ph.D. Concordia University

More information

Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena

Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena Návrh na vyradenie knižničných jednotiek Por Prír.č. Autor (i) Názov Vydavateľ Rok Cena 1 021433 Cunningham Lawrence S.: Culture and Values. Volume 1 : A 2 021430 Cunningham Lawrence S.: Culture and Values.

More information

EFFECTIVE DEVELOPMENT IN ORGANISATION IS CONDITIONED BY EMPLOYEE PERFORMANCE EVALUATION

EFFECTIVE DEVELOPMENT IN ORGANISATION IS CONDITIONED BY EMPLOYEE PERFORMANCE EVALUATION EFFECTIVE DEVELOPMENT IN ORGANISATION IS CONDITIONED BY EMPLOYEE PERFORMANCE EVALUATION Zdenko STACHO 1, Katarína STACHOVÁ 2 Authors: Workplace: Address: Workplace: Address: E-mail: Ing. Zdenko Stacho,

More information

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT Ludvík Eger Introduction The Faculty of economics of WBU in Pilsen has been organising since 1996 special courses for headmasters.

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES

SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES SELECTED ASPECTS OF PERFORMANCE MANAGEMENT AS A COMPONENT OF THE CONTEMPORARY MANAGEMENT OF BUSINESSES Dagmar Burdová Klíčová slova: Efektivita, management, manažer, podnik, procesy, řízení pracovního

More information

ROBOTIKY V BUDÚCNOSTI

ROBOTIKY V BUDÚCNOSTI INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE IN LOOK DAYS 2011 13. 14. OCTOBER 2011 AULA MAXIMA, TECHNICAL UNIVERSITY OF KOŠICE SLOVAKIA ZÁKLADNÝ KONCEPT IT A ZNALOSTNÉHO MANAŽMENTU PRE OBLASŤ ROBOTIKY V BUDÚCNOSTI

More information

EDUCATION OF CHEMISTRY AT THE 1 ST INDEPENDENT HIGH SCHOOL IN BRATISLAVA, SLOVAKIA

EDUCATION OF CHEMISTRY AT THE 1 ST INDEPENDENT HIGH SCHOOL IN BRATISLAVA, SLOVAKIA EDUCATION OF CHEMISTRY AT THE 1 ST INDEPENDENT HIGH SCHOOL IN BRATISLAVA, SLOVAKIA From general education to key competences Mária Smreková & Eva Jahelková The 1 st Independent High School in Bratislava,

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

ADVERSE SELECTION IN INSURANCE MARKETS

ADVERSE SELECTION IN INSURANCE MARKETS COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA FACULTY OF MATHEMATICS, PHYSICS AND INFORMATICS ADVERSE SELECTION IN INSURANCE MARKETS WITH GENERAL RISK DISTRIBUTION Zuzana Molnárová 2011 COMENIUS UNIVERSITY IN BRATISLAVA

More information

ComCraft s.r.o. je platcom DPH. Všetky ceny sú bez DPH.

ComCraft s.r.o. je platcom DPH. Všetky ceny sú bez DPH. Cenník služieb platný od 1.7.2013 Housing... 2 Dedikovaný server... 3 Virtualizácia... 4 Licencie... 5 Kerio... 6 Webhosting... 7 Monitoring... 8 Zálohovanie... 9 Support... 10 Ďalšie služby... 11 Kontakt...

More information

SPÔSOB CITOVANIA, resp. PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU. Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach

SPÔSOB CITOVANIA, resp. PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU. Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach SPÔSOB CITOVANIA, PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach 1. a) monografie (slovenských a českých autorov, samostatné vydania) PATOČKA,

More information

Cash Management and Cash Pooling. Cash Management a Cash Pooling

Cash Management and Cash Pooling. Cash Management a Cash Pooling Abstract Cash Management and Cash Pooling Cash Management a Cash Pooling Jan Krajíček 1 Bank financing is financing part of most companies and bring them many benefits. Most companies are in the planning

More information

Affiliate marketing in the context of online marketing

Affiliate marketing in the context of online marketing (Volume 5, Issue 1/ 2013 ), pp. 106 Affiliate marketing in the context of online marketing Vladimíra Jurišová 1+ 1 University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication,

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

ROLA MODERÁTORA V MASMEDIÁLNOM DIALÓGU. Jaroslav Buček

ROLA MODERÁTORA V MASMEDIÁLNOM DIALÓGU. Jaroslav Buček ROLA MODERÁTORA V MASMEDIÁLNOM DIALÓGU Jaroslav Buček Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 2 KATALOGIZACE V KNIZE NÁRODNÍ KNIHOVNA ČR Buček, Jaroslav Rola moderátora v masmediálnom dialógu / Jaroslav Buček. 1.

More information

THE ROLE AND FUNCTION OF SAFETY AUDITING IN COAL MINING MANAGEMENT

THE ROLE AND FUNCTION OF SAFETY AUDITING IN COAL MINING MANAGEMENT Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řada hornicko-geologická Volume L (2004), No.1, p. 117-122, ISSN 0474-8476 Stanisław KRZEMIEŃ *, Zygmunt KORBAN ** THE ROLE AND

More information

Filozofická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove Katedra etiky a etickej výchovy Inštitút filozofie a etiky

Filozofická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove Katedra etiky a etickej výchovy Inštitút filozofie a etiky Filozofická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove Katedra etiky a etickej výchovy Inštitút filozofie a etiky FORMÁLNE POŽIADAVKY NA PÍSANIE SEMINÁRNYCH, ROČNÍKOVÝCH, BAKALÁRSKYCH A DIPLOMOVÝCH PRÁC Metodická

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

MARKETING STRATEGY OF BIOLIGHT FOR THE CZECH MARKET

MARKETING STRATEGY OF BIOLIGHT FOR THE CZECH MARKET VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS MARKETING STRATEGY OF BIOLIGHT FOR THE CZECH

More information

APLIKÁCIA METÓD SOCIÁLNEJ PRÁCE S ORIENTÁCIOU NA VÝCHOVU V DETSKÝCH DOMOVOCH A PROFESIONÁLNYCH RODINÁCH

APLIKÁCIA METÓD SOCIÁLNEJ PRÁCE S ORIENTÁCIOU NA VÝCHOVU V DETSKÝCH DOMOVOCH A PROFESIONÁLNYCH RODINÁCH VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA APLIKÁCIA METÓD SOCIÁLNEJ PRÁCE S ORIENTÁCIOU NA VÝCHOVU V DETSKÝCH DOMOVOCH A PROFESIONÁLNYCH RODINÁCH RIGORÓZNA PRÁCA 2012 Mgr. IVANA

More information

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata" k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky:

CENOVÁ NABÍDKA. jednatc~ Krmivo pro laboratorní zvířata k veřejné soutěži. Krnov, 17.09.2014. Ing. Jiří Bauer. Předmět zakázky: CENOVÁ NABÍDKA k veřejné soutěži Předmět zakázky: Krmivo pro laboratorní zvířata" Krnov, 17.09.2014 Ing. Jiří Bauer jednatc~ Obsah cenové nabídky:!.identifikace uchazeče výběrového řízení str.2 2.Cenová

More information

IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION OF KEY STAKEHOLDER GROUPS IN MARKETING COMMUNICATION OF COLLEGES

IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION OF KEY STAKEHOLDER GROUPS IN MARKETING COMMUNICATION OF COLLEGES Marketing and Trade IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION OF KEY STAKEHOLDER GROUPS IN MARKETING COMMUNICATION OF COLLEGES Marie Slabá, Peter tarchoà, Ivan Jáã Introduction A prerequisite for creation and

More information

RECONSTRUCTION OF THE STATE

RECONSTRUCTION OF THE STATE RECONSTRUCTION OF THE STATE Reconstruction of the State is a joint program of politicians, citizens, members of civil society and the business community, who wish to live in a country where success is

More information

GNSS OBSERVATIONS IN THE GABRIELA LOCALITY GNSS OBSERVACE NA LOKALIT GABRIELA

GNSS OBSERVATIONS IN THE GABRIELA LOCALITY GNSS OBSERVACE NA LOKALIT GABRIELA GNSS OBSERVATIONS IN THE GABRIELA LOCALITY GNSS OBSERVACE NA LOKALIT GABRIELA Hana Doležalová 1, Vlastimil Kajzar 2, Kamil Sou ek 3, Lubomír Staš 4 Abstract GNSS method was selected as the most suitable

More information

L POŽÁR: Psychológia postihnutých na Slovensku 338 J. VYKRUTOVÁ: Možnosti sociálnej a psychologickej pomoci klientom resocializačného strediska 350

L POŽÁR: Psychológia postihnutých na Slovensku 338 J. VYKRUTOVÁ: Možnosti sociálnej a psychologickej pomoci klientom resocializačného strediska 350 OBSAH 4/2007 M. BLATNÝ et al.: Kvalita života dětí po léčbě nádorového onemocnění: současné poznatky a směry výzkumu 291 M. BINAROVÁ - I. SOBOTKOVÁ: Životní spokojenost a fungování rodin s tělesně postiženým

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

Level 1. Anglicko-český slovníček

Level 1. Anglicko-český slovníček Level 1 Anglicko-český slovníček 160191_BV_slovnicky-na-A5_New-Challenges_1.indd 1 6.5.2016 13:36:12 OBSAH Module 1 THE CHALLENGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

More information

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332 OBSAH 4/2008 L. MEDVEĎOVÁ: Rodové odlišnosti a vývinová dynamika školských stresorov v ranej adolescencii 287 Š. PORTEŠOVÁ - V. KONEČNÁ - M. BUDÍKOVÁ - H. KOUTKOVÁ: Strachy rozumově nadaných dětí jako

More information

CORPORATE CULTURE ITS ROLE, POSITION AND PROBLEMS IN BUSINESS

CORPORATE CULTURE ITS ROLE, POSITION AND PROBLEMS IN BUSINESS 50 CORPORATE CULTURE ITS ROLE, POSITION AND PROBLEMS IN BUSINESS Ingrida Sedliaková Department of Management, Faculty of Economics and Management, Slovak University of Agriculture in Nitra, 949 76 Nitra,

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

OPEN SOURCE SOFTWARE FOR GEOSCIENCES AT UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA

OPEN SOURCE SOFTWARE FOR GEOSCIENCES AT UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA OPEN SOURCE SOFTWARE FOR GEOSCIENCES AT UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA Bc. Josef Bezděk 1, Ing. Karel Jedlička 2, Ing. Jan Ježek 3, Ing. Jiří Petrák 4 Geomatic section of Department of Mathematics, Faculty

More information

TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY. Magisterské štúdium. Akademický rok 2015/2016

TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY. Magisterské štúdium. Akademický rok 2015/2016 TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY Magisterské štúdium Akademický rok 2015/2016 Štátna skúška z didaktiky výtvarnej výchovy Výtvarný prejav dieťaťa a dospievajúcej mládeže z ontogenetického hľadiska. Tvorivosť vo výtvarnej

More information

ORIGINAL PAPER PREVENTION OF HEARING LOSS AT WORK. Mária Šupínová 1, Jana Virgulová 1, Mária Kožuchová 2, Monika Babincová 1. Abstract.

ORIGINAL PAPER PREVENTION OF HEARING LOSS AT WORK. Mária Šupínová 1, Jana Virgulová 1, Mária Kožuchová 2, Monika Babincová 1. Abstract. Cent Eur J Nurs Midw 2015;6(2):267 272 doi: 10.15452/CEJNM.2015.06.0014 ORIGINAL PAPER PREVENTION OF HEARING LOSS AT WORK Mária Šupínová 1, Jana Virgulová 1, Mária Kožuchová 2, Monika Babincová 1 1 Faculty

More information

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA 2012 Special Number THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCE PLANNING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

More information

HUMAN RESOURCE CONTROLLING AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUILDING COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC

HUMAN RESOURCE CONTROLLING AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUILDING COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC HUMAN RESOURCE CONTROLLING AND HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: PRACTICE OF SMALL AND MEDIUM-SIZED BUILDING COMPANIES IN THE CZECH REPUBLIC Filip Bušina Academia Rerum Civilium, Department of Social Science

More information

Didactic conception of teaching of psychology in high schools

Didactic conception of teaching of psychology in high schools Didactic conception of teaching of psychology in high schools Vašutová, M. University of Ostrava, Faculty of Arts, Ostrava, Czech Republic maria.vasutova@osu.cz Abstract The paper deals with teaching of

More information

Taxonomy of combatives as it is seen from Tyrš tradition in the Czech Republic Zdenko Reguli, Masaryk University, Brno

Taxonomy of combatives as it is seen from Tyrš tradition in the Czech Republic Zdenko Reguli, Masaryk University, Brno Taxonomy of combatives as it is seen from Tyrš tradition in the Czech Republic Zdenko Reguli, Masaryk University, Brno Key words: combatives, taxonomy, preparatory combatives, combative sports, selfdefence

More information

BEST PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: THE SOURCE OF EXCELLENT PERFORMANCE AND SUSTAINED COMPETITIVENESS

BEST PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: THE SOURCE OF EXCELLENT PERFORMANCE AND SUSTAINED COMPETITIVENESS BEST PRACTICES IN HUMAN RESOURCE MANAGEMENT: THE SOURCE OF EXCELLENT PERFORMANCE AND SUSTAINED COMPETITIVENESS Šikýř, M. Based on summarizing the results of the global research on human resource management

More information

Marketing communication of service-base enterprises theory and practice

Marketing communication of service-base enterprises theory and practice Marketing communication of service-base enterprises theory and practice Ing. Viera Frianová Katedra manažmentu, Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika, Demänová 393, 031 01 Liptovský Mikuláš, Slovenská

More information