1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR"

Transcription

1 VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké tituly proveniencie SR 2.2. Časopisecké tituly proveniencie ČR 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. HOLLÄNDER, Pavel: Základy všeobecné státovědy.- 2. rozš. vyd.- Plzeň: Aleš Čeněk, s.- ISBN Sig. B (3003) 2. HOLLÄNDER, Pavel: Filosofie práva.- Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.- ISBN Sig. B (3016) 3. HOLLÄNDER, Pavel: Ústavněprávní argumentace - ohlédnutí po deseti letech Ústavního soudu.- Praha: Linde, s.- ISBN Sig. B03-9 (1125) 4. TRYZNA, Jan: Právní principy a právní argumentace: K vlivu právních principú na právní argumentaci při aplikaci práva.- 1. vyd.- Praha: AUDITORIUM, s.- ISBN Sig. B (3007) 5. HAYEK, Friedrich August: Právo, zákonodarství a svoboda: Nový výklad liberálních principú spravedlnosti a politické ekonomie.- Praha: PROSTOR, s.- ISBN Sig. B (3119) 6. REBRO, Karol - BLAHO, Peter: Rímske právo. 3. dopl. vyd.- Bratislava: Iura Edition, s.- ISBN X.- Sig. B01-12 (487); B01-12a (488); B01-12b (489) 7. SKŘEJPEK, Michal: Prameny rímského práva. Fontes iuris romani.- 2. vyd.- Praha: ORAC, s.- ISBN Sig. B01-14 (491) 8. RATICA, Jozef: Súd a tvorba práva.- 2. vyd.- Žilina: Eurokódex, s.- ISBN Sig. B (2956) 9. TOMSA, Bohuš: Kapitoly z dějin filosofie práva a státu.- 1. vyd.- Praha: Univerzita Karlova, s.- ISBN Sig. B01-24 (941) -1-

2 10. HART, Herbert L.A.: Právo, sloboda a morálka.- 1. vyd.- Bratislava: Kalligram, s.- (Filozofia do vrecka).- ISBN Sig. B01-28 (1026) 11. OTTOVÁ, Eva: Teória práva.- 2. dopl. a prep. vyd.- Šamorín: HEURÉKA, s.- ISBN X.- Sig. B01-31 (1046) 12. GERLOCH, Aleš - MARŠÁLEK, Pavel: Problémy interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi : Sborník příspěvku z vědeckého kolokvia kateder teorie práva právnických fakult ČR ( Milovy ).- 1. vyd.- Praha: EUROLEX BOHEMIA, s.- ISBN Sig. B01-34 (1124) 13. ŠÍN, Zbyněk: Tvorba práva: Pravidlá, metodika, technika.- 2. vyd.- Praha: C. H. Beck, s.- (Beckovy příručky pro právní praxi).- ISBN Sig. B (3004) 14. KRSKOVÁ, Alexandra: Kapitoly z dejín európskeho politického a právneho myslenia.- 1. vyd.- Bratislava: Vydavateľské oddelenie Právnickej fakulty UK, s. - (Učebné texty právnickej fakulty UK v Bratislave; 70).- ISBN Sig. B (3215) KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDOCH INÝCH KNIŽNÍC 1. HOLLÄNDER, Pavel: Nástin filosofie práva: úvahy strukturální.- 1. vyd.- Praha: Všehrd, s.- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 2. HOLLÄNDER, Pavel: Základy všeobecné státovědy.- 3. vyd.- Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 3. HOLLÄNDER, Pavel: Filipika proti redukcionizmu: (texty z filozofie práva).- Bratislava: Kalligram, s.- Edícia Učebnice Kalligramu.- ISBN Univerzitná knižnica Bratislava 4. HOLLÄNDER, Pavel: Dvojaká povaha práva ako dôsledok konceptu legitimity moci = Dual nature of law as consequence of legitimacy.- In: Poňatie a charakter práva: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie.- Bratislava: SAP, ISBN s Knižnica Paneurópskej vysokej školy 5. HOLLÄNDER, Pavel: Impossibilium nulla obligatio est: iusnaturalistická maxima či pozitívnoprávny príkaz zákonodarcu?.-in: Constans et perpetua voluntas: pocta Petrovi Blahovi k 75. narodeninám.- Trnava: Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, ISBN s Knižnica Paneurópskej vysokej školy 6. KNAPP, Viktor - HOLLÄNDER, Pavel: Aplikácia logiky v právnom myslení.- Bratislava: Právnická fakulta UK, s.- ISBN Univerzitná knižnica Bratislava 7. ROUSSEAU, Jean-Jacques - HOLLÄNDER, Pavel MARCELLI, Miroslav: O spoločenskej zmluve, alebo O princípoch politického práva.- Bratislava: Kalligram, s.- Edícia Exempla Iuris.- ISBN Univerzitná knižnica Bratislava 8. RADBRUCH, Gustav: O napětí mezi účely práva/přeložil Libor Hanuš; s předmluvou Pavla Holländera.- 1. vyd.- Praha: Wolters Kluwer Česká republika, s.- ISBN Knižnica Masarykovej univerzity -2-

3 9. ALEXY, Robert: Pojem a platnosť práva/preložil a predslov napísal Pavel Holländer.- Bratislava: Kalligram, s.- Edícia Exempla iuris; 3.- ISBN Univerzitná knižnica Bratislava 10. BRÖSTL, Alexander - HOLLÄNDER, Pavel KANÁRIK, Imrich: Náčrt teórie štátu.- Košice: Univerzita P.J. Šafárika, s.- ISBN Univerzitná knižnica Bratislava 11. Právo a dobro v ústavní demokracii: polemické a kritické úvahy/ Jiří Přibáň, Pavel Holländer et al.- Praha: Sociologické nakladatelství (Slon), s.- Knižnice Sociologické aktuality; sv ISBN Slovenská národná knižnica 12. DWORKIN, Ronald: Ríša práva/ editori Alexander Bröstl, Pavel Holänder.- 1. vyd.- Bratislava: Kalligram, s.- (Exempla Iuris).- Krajská knižnica Ľudovíta Štúra Zvolen 13. HLOUCH, Lukáš: Teorie a realita právní interpretace.- Plzeň: Aleš Čeněk, s.- ISBN Univerzitná knižnica Bratislava 14. HANUŠ, Libor: Právní argumentace nebo svévole: úvahy o právu, spravedlnosti a etice.- Praha: C.H. Beck, s.- Beckova edice právní instituty.- ISBN Univerzitná knižnica Bratislava 15. BARÁNY, Eduard: Pojmy dobrého práva.- 1. vyd.- Bratislava: Poradca podnikateľa, s.- ISBN Akademická knižnica Vysokej školy Danubius 16. Metodologie interpretace práva a právní jistota/ Aleš Gerloch, Jan Tryzna, Jan Wintr (eds).- [1. vyd.].- Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 17. Princípy v práve: zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie: 14. mája 2015: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, Bratislava.- Bratislava: SAP - Slovak Academic Press: Paneurópska vysoká škola, Fakulta práva, s.- ISBN Univerzitná knižnica Bratislava 18. Principy a zásady v právu - teorie a praxe: sborník příspěvků z konference Olomoucké debaty mladých právníků 2010/ *Ondrej Hamuľák (ed.) vyd.- Praha: Leges, s.- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 19. WINTR, Jan: Říše principů: obecné a odvětvové principy současného českého práva.- 1. vyd.- Praha: Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, s.- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzitydetaily záznamu 20. Problém interpretace a argumentace v soudobé právní teorii a právní praxi: sborník příspěvků z vědeckého kolokvia kateder teorie práva právnických fakult České republiky Milovy / editoři: Aleš Gerloch, Pavel Maršálek.- 1. vyd.- Praha: Eurolex Bohemia, s.- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 21. ÁVILA, Humberto: Theory of legal principles.- [1st ed.].- Dordrecht: Springer, s.- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 22. ASHWORTH, Andrew: Principles of law.- 3rd ed.- Oxford: Oxford University Press, s.- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity -3-

4 23. KRAMER, Matthew H.: Objectivity and the rule of law.- 1st. publ.- Cambridge: Cambridge University Press, s.- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 24. Objectivity in law and legal reasoning/ Edited by Jaakko Husa, Mark van Hoecke.- [1st ed.].- Oxford: Hart Publishing, s.- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 2. ČASOPISECKÉ ČLÁNKY 2.1 ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE SR 1. HOLLÄNDER, Pavel: K niektorým filozofickým východiskám aplikácie exaktných metód vo vede o štáte a práve.- In: Právny obzor.- Roč. 63, č. 9 (1980), s HOLLÄNDER, Pavel: O zvýšení používania exaktných metód vo vede o štáte a práve.- In: Právny obzor.- Roč. 66, č. 2 (1983), s HOLLÄNDER, Pavel: Paradox právneho jazyka.- In: Kultúra slova.- ISSN Roč. 29, č. 6 (1995), s HOLLÄNDER, Pavel: J. Chovanec - F. Laurinei, F.: Aktuálne otázky právnej výchovy.- In: Právny obzor.- Roč. 69, č. 2 (1986), s BRÖSTL, Alexander: Pavel Holländer, Nástin filosofie práva. Úvahy strukturální.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 84, č. 3 (2001), s HULVA, Tomáš: Interpretace práva v teorii a praxi a právní argumentace.- In: Bulletin slovenskej advokácie.- ISSN Roč. 15, č. 4 (2009), s CHOVANCOVÁ, Jarmila: K Dworkinovej teórii princípov a Alexyho testu proporcionality.- In: Notitiae ex Academia Bratislavensi Iurisprudentiae.- ISSN č. 2 (2011), s SVÁK, Ján: Ondřejek, P.: Princip proporcionality a jeho role při interpretaci základních práv a svobod.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 65, č. 3 (2013), s DRGONEC, Ján: Uplatňovanie základných práv a slobôd úskalia interpretácie prameňov práva.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 61, č. 6-7 (2009), s OPETT, Lukáš: K pojmovým východiskám sudcovskej tvorby práva.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 65, č. 11 (2013), s ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE ČR 1. HOLLÄNDER, Pavel: Jorgensenovo dilema, rozlišování mezi dobrem a zlem aneb hledání obsahu deonticky ideálního světa.- In: Časopis pro právní vědu a praxi.- ISSN Roč. 17, č. 1 (2009), s

5 2. HOLLÄNDER, Pavel: Logická hodnota platnosti noriem ako možné riešenie Jörgensenovej dilemy?.- In: Právník.- ISSN Roč. 132, č. 3 (1993), s HOLLÄNDER, Pavel: Materiální ohnisko ústavy a diskrece ústavodárce.- In: Právník.- ISSN Roč. 144, č. 4 (2005), s HOLLÄNDER, Pavel: Pozitivismus versus iusnaturalismus: nekončící příběh: (Pokus o strukturování problému).- In: Právník.- ISSN Roč. 136, č. 3 (1997), s HOLLÄNDER, Pavel: Poznámky ke vzniku a vývoji státu.- In: Všehrd.- Praha.- Roč. 27, č. 1 (1995), s HOLLÄNDER, Pavel: Právní filosof Viktor Knapp aneb mezi pomíjivostí a trváním = Legal Philosopher Viktor Knapp: between Transience and Continuance.- In: Právník.- ISSN Roč. 153, č.4 (2014), s HOLLÄNDER, Pavel: Problém spravedlnosti: úvaha strukturální.- In: Právník.- ISSN Roč. 137, č. 6 (1998), s HOLLÄNDER, Pavel: Soumrak moderního státu = Twilight of the modern state.- In: Právník.- ISSN Roč. 152, č. 1 (2013), s HOLLÄNDER, Pavel: Sean Connery, nominalistická revoluce a koncept moderní demokracie = Sean Connery, nominalist revolution and the concept of modern democracy.- In: Právník.- ISSN Roč. 154, č. 1 (2015), s HOLLÄNDER, Pavel: Poznámky k pojmu a štruktúre právnej normy.- In: Právník.- ISSN Roč. 132, č. 7 (1993), s HOLLÄNDER, Pavel: Zamenil diabol disketu?. Svoboda implikuje výbuch technologického rozvoje. Rovnost implikuje růst (růst nároků ma spotřebu a tím i na výrobu).- In: Právník.- ISSN Roč. 133, č. 7 (1994), s PELIKÁNOVÁ, Irena: Rozum, právo a interpretace.- In: Bulletin advokacie.- ISSN Roč. 2010, č. 12 (2010), s VEČEŘA, Miloš: Účel jako hledisko interpretace práva.- In: Časopis pro právní vědu a praxi.- ISSN Roč. 21, č. 3 (2013), s Pezinok, dňa Spracovala: Tatiana Krušinská Justičná akadémia Slovenskej republiky Suvorovova 5/C Pezinok tel. č.: 033/

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010 PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA1 AAA2 AAA3 Kriminalistické, forenzní a právní souvislosti identifikace

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Správne súdnictvo

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Správne súdnictvo VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Správne súdnictvo Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 19.01.2015 20.01.2015

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY AKTUÁLNA ROZHODOVACIA ČINNOSŤ ŠPECIALIZOVANÝCH RODINNÝCH SENÁTOV 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde

More information

7. TICHÝ, Luboš a kol.: Evropské právo.- 4. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2011.- 953 s.- ISBN 978-80-7400-333-2.- Signatúra B021-130 (3058)

7. TICHÝ, Luboš a kol.: Evropské právo.- 4. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2011.- 953 s.- ISBN 978-80-7400-333-2.- Signatúra B021-130 (3058) VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Európsky platobný rozkaz, Európske konanie s nízkou hodnotou sporu Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY ORGANIZOVANÝ ZLOČIN 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké

More information

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA Iveta Matišáková 1, Katarína Gerlichová 1, Daniela Knápková 2 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY SPOTREBITEĽSKÉ ÚVERY, NEPRIJATEĽNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BEALE, H. G. - BISHOP, W. - FURMSTON, M.

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY AKTUÁLNE OTÁZKY DISCIPLINÁRNEJ ZODPOVEDNOSTI SUDCOV, KOMPARATÍVNY POHĽAD Z ČR 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. CODE of Judicial

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Počítačová kriminalita (7. Kolo hodnotenia SR)

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Počítačová kriminalita (7. Kolo hodnotenia SR) VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Počítačová kriminalita (7. Kolo hodnotenia SR) Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION

ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION ŠTUDIJNÝ ODBOR PRIEMYSELNÉ INŽINIERSTVO NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH FIELD OF STUDY INDUSTRIAL ENGINEERING AT SCHOOLS OF HIGHER EDUCATION Renáta TURISOVÁ Stela BESLEROVÁ Abstract This paper deals with the field

More information

Department of Historical Sciences Faculty of Philosophy and Arts University of West Bohemia in Pilsen Tylova 18 301 25 Pilsen

Department of Historical Sciences Faculty of Philosophy and Arts University of West Bohemia in Pilsen Tylova 18 301 25 Pilsen Department of Historical Sciences Faculty of Philosophy and Arts University of West Bohemia in Pilsen Tylova 18 301 25 Pilsen Department of History Faculty of Humanities University of Hamburg Von-Melle-Park

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY Co-funded by the Criminal Justice Názov podujatia: Druh podujatia: Miesto konania: Vymáhanie náhrady majetkovej a nemajetkovej škody spôsobenej trestným činom v adhéznom

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a súvisiace poistenie

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a súvisiace poistenie VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a súvisiace poistenie Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej

More information

PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES

PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES PERSONNEL OUTSOURCING PROCESSES Marek Potkány EKONOMIKA A MANAGEMENT 1. Introduction The success of every company depends on fast and precise market orientation and the ability to react to future changes

More information

IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE UNIVERSITY

IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE UNIVERSITY 136 PROCEEDINGS OF THE SCIENTIFIC CONFERENCE QUALITY AND LEADING INNOVATION 2014 IMPLEMENTATION AND CERTIFICATION OF THE QUALITY MANAGEMENT SYSTEM AT THE UNIVERSITY DOI: 10.12776/QALI.V1.#11 JOZEF HABÁNIK,

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY Európske rodinné právo 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. ARNULL, Anthony - DASHWOOD, Alan - DOUGAN, Michael - ROSS, Malcolm - SPAVENTA,

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kapitálové obchodné spoločnosti

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kapitálové obchodné spoločnosti VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kapitálové obchodné spoločnosti Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 06.10.2014

More information

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development Safety and Security Engineering VI 275 Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development J. Betáková 1, M. Lorko 1, J. Dvorský

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 1, rok 2008, ročník LIV, řada strojní článek č. 1601 Miroslav MÜLLER *, Rostislav CHOTĚBORSKÝ **, Jiří FRIES ***, Petr HRABĚ

More information

PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR

PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR Jozef GAŠPARÍK Viliam LENDEL 1 Introduction Rail transport in terms of ecological and societal effects has more advantage over other modes of transport. Currently it is

More information

Advances in Finance and Accounting. Dynamic Model WACC

Advances in Finance and Accounting. Dynamic Model WACC Dynamic Model IRENA HONKOVÁ Department of Business Economics and Management University of Pardubice Studentská 67, Pardubice CZECH REPUBLIC St23297@student.upce.cz http://www.upce.cz Abstract: - This article

More information

BIBLIOGRAFIA PRÁC UČITEĽOV UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKEJ FAKULTY

BIBLIOGRAFIA PRÁC UČITEĽOV UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKEJ FAKULTY BIBLIOGRAFIA PRÁC UČITEĽOV UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKEJ FAKULTY 2000 2004 Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta Vydavateľské oddelenie 2006 Zostavili: PhDr. Melánia Majeríková

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Author: Juraj Nemec, Prof. PhD Affiliation: Matej Bel University Banska Bystrica, Slovakia Introduction In our paper we want to

More information

Understanding The Concept Of Business Intelligence In Slovak Enterprises

Understanding The Concept Of Business Intelligence In Slovak Enterprises Understanding The Concept Of Business Intelligence In Slovak Enterprises Ing. Anna Hamranová, Ing. Anita Romanová, PhD. Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta podnikového manažmentu, Katedra informačného

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Transaction costs and transparency of public procurement

Transaction costs and transparency of public procurement Transaction costs and transparency of public procurement RADEK JURČÍK Department of Law and Social Science Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno Zemědělská 1, 613 00 Brno THE CZECH

More information

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF V/2014 Nové tituly vo fonde Prehľad periodík dostupných v študovni oblasť Strojárstvo NOVÉ TITULY VO FONDE AK MTF ZA PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC (apríl) Titul: Methodology,

More information

2012/2013. Publishing Activities. Report on the Activities in. A) Publications released by the Center. B) Publications of the Center s members

2012/2013. Publishing Activities. Report on the Activities in. A) Publications released by the Center. B) Publications of the Center s members Report on the Activities in 2012/2013 The Center for Human Rights and Democratization was founded in September 2009 as an independent nonprofit institution that concentrates on multi-discipline research

More information

CONCEPT OF CORPORATE RESTRUCTURING AND REENGINEERING

CONCEPT OF CORPORATE RESTRUCTURING AND REENGINEERING CONCEPT OF CORPORATE RESTRUCTURING AND REENGINEERING Liběna Tetřevová Institute of Economics, Faculty of Economics and Administration, University of Pardubice Abstract: The article deals with main concepts

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2013 Ročník 2 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 2. ročník, 2013, č. 2 Redakčná rada: doc.

More information

Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013

Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013 Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013 Jangl, Štefan - Kavický, Vladimír : Ochrana pred účinkami výbuchov výbušnín a nástražných výbušných systémov. - Žilina (Slovenská republika) : Jana Kavická-KAVICKÝ,

More information

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA 2012 Special Number THE IMPORTANCE OF HUMAN RESOURCE PLANNING IN INDUSTRIAL ENTERPRISES

More information

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY PRACOVNÉ PRÁVO

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY PRACOVNÉ PRÁVO BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY PRACOVNÉ PRÁVO 1. KNIHY 1.1 KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BARANCOVÁ, Helena: Slovenské a európske pracovné právo : slovenská a česká judikatúra,

More information

SUPPORT OF BUSINESS AND INNOVATIONS IN STRATEGIC PLANNING OF REGIONAL DEVELOPMENT ON THE MUNICIPAL LEVEL OF THE CZECH REPUBLIC

SUPPORT OF BUSINESS AND INNOVATIONS IN STRATEGIC PLANNING OF REGIONAL DEVELOPMENT ON THE MUNICIPAL LEVEL OF THE CZECH REPUBLIC ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LXI 238 Number 7, 2013 http://dx.doi.org/10.11118/actaun201361072143 SUPPORT OF BUSINESS AND INNOVATIONS IN STRATEGIC PLANNING

More information

CONDITIONS OF EQUILIBRIUM IN TRANSPORT MODEL

CONDITIONS OF EQUILIBRIUM IN TRANSPORT MODEL Journal of Information, Control and Management Systems, Vol. 6, (2008), No. 1 75 CONDITIONS OF EQUILIBRIUM IN TRANSPORT MODEL Rudolf KAMPF, Libor ŠVADLENKA University of Pardubice, Jan Perner Transport

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A NOVÉ NARIADENIE O CEZHRANIČNOM DEDENÍ V EÚ

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A NOVÉ NARIADENIE O CEZHRANIČNOM DEDENÍ V EÚ VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A NOVÉ NARIADENIE O CEZHRANIČNOM DEDENÍ V EÚ 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej

More information

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník III, číslo 2, 2012 Volume III, Number 2, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

More information

VERONIKA MICHVOCÍKOVÁ THE REFLEXION OF YOUNG PEOPLE S UNEMPLOYMENT BY INTERNET PARTICIPATION

VERONIKA MICHVOCÍKOVÁ THE REFLEXION OF YOUNG PEOPLE S UNEMPLOYMENT BY INTERNET PARTICIPATION DOI: 10.20472/AHC.2016.001.010 VERONIKA MICHVOCÍKOVÁ University of SS Cyril and Methodius, Faculty of Arts of UCM, Department of ethnology, Slovak Republic THE REFLEXION OF YOUNG PEOPLE S UNEMPLOYMENT

More information

UTILIZATION LEVEL OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN CZECH ENTERPRISES OBJECTIVES AND FACTORS

UTILIZATION LEVEL OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN CZECH ENTERPRISES OBJECTIVES AND FACTORS Business Administration and Management UTILIZATION LEVEL OF BUSINESS PROCESS MANAGEMENT IN CZECH ENTERPRISES OBJECTIVES AND FACTORS David Tuãek, Michaela Hájková, Zuzana Tuãková Introduction Business Process

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES

BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES Rudolf Kampf 1, Milan Velechovský 2 Summary: The article deals with cycling as one of the options of transportation

More information

SPÔSOB CITOVANIA, resp. PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU. Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach

SPÔSOB CITOVANIA, resp. PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU. Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach SPÔSOB CITOVANIA, PÍSANIA BIBLIOGRAFICKÝCH ÚDAJOV V POZNÁMKACH POD ČIAROU Katedra filozofie a dejín filozofie, FF UPJŠ v Košiciach 1. a) monografie (slovenských a českých autorov, samostatné vydania) PATOČKA,

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

Introduction. Functions of Factoring

Introduction. Functions of Factoring Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 FACTORING AS A TOOL FOR ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF IN TRANSPORT ENTERPRISES

More information

ERIK KUBIČKA City University of Seattle / Vysoká škola manažmentu, Trenčín, Slovak Republic

ERIK KUBIČKA City University of Seattle / Vysoká škola manažmentu, Trenčín, Slovak Republic Continuous Learning of Information and Knowledge Management Teachers at Business Universities: Implications for City University of Seattle / Vysoká škola manažmentu ERIK KUBIČKA City University of Seattle

More information

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS

STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210 6257 2013 73 STAKEHOLDER MAPPING IN SELECTED CZECH REGIONS MAPOVÁNÍ STAKEHOLDERS VE VYBRANÝCH REGIONECH ČESKÉ REPUBLIKY ING. MARTIN LUŠTICKÝ 1 BC. PAVLA ZAUNMÜLLEROVÁ 1 ING. LUCIE

More information

MICHAEL LEE SMITH. Personal: U.S. citizen; married with three children; born in 1975

MICHAEL LEE SMITH. Personal: U.S. citizen; married with three children; born in 1975 MICHAEL LEE SMITH Address: Economics Institute, Academy of Sciences of the Czech Republic Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1, Czech Republic Email: Michael.Smith@cerge-ei.cz Phone: (+420) 737 813 807

More information

NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY 2013

NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY 2013 Armed Forces Academy of General Milan Rastislav Štefánik Conference room Security and Defence Department Invites you to 4th International Scientific Conference NATIONAL AND INTERNATIONAL SECURITY 2013

More information

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA

RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA RESEARCH PAPERS FACULTY OF MATERIALS SCIENCE AND TECHNOLOGY IN TRNAVA SLOVAK UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BRATISLAVA 2012 Special Number FINANCIAL AND TAX MANAGEMENT IN SMALL AND MEDIUM SIZED INDUSTRIAL

More information

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND ECONOMIC CRISIS IN THE SLOVAK REPUBLIC

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND ECONOMIC CRISIS IN THE SLOVAK REPUBLIC Međunarodna naučna konferencija MENADŽMENT 2010 Kruševac, Srbija, 17-18. mart 2010 Krusevac, Serbia, 17-18 March, 2010 International Scientific Conference MANAGEMENT 2010 ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

Taxonomy of combatives as it is seen from Tyrš tradition in the Czech Republic Zdenko Reguli, Masaryk University, Brno

Taxonomy of combatives as it is seen from Tyrš tradition in the Czech Republic Zdenko Reguli, Masaryk University, Brno Taxonomy of combatives as it is seen from Tyrš tradition in the Czech Republic Zdenko Reguli, Masaryk University, Brno Key words: combatives, taxonomy, preparatory combatives, combative sports, selfdefence

More information

The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses

The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses The analysis of the frequency of performance appraisal methods use in businesses Jana Cocuľová University of Prešov in Prešov Department of management Konštantínova ul. 16, 080 01 Prešov, Slovakia jana.coculova@unipo.sk

More information

OPEN SOURCE SOFTWARE FOR GEOSCIENCES AT UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA

OPEN SOURCE SOFTWARE FOR GEOSCIENCES AT UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA OPEN SOURCE SOFTWARE FOR GEOSCIENCES AT UNIVERSITY OF WEST BOHEMIA Bc. Josef Bezděk 1, Ing. Karel Jedlička 2, Ing. Jan Ježek 3, Ing. Jiří Petrák 4 Geomatic section of Department of Mathematics, Faculty

More information

RISK MANAGEMENT IN AIR TRANSPORT AND INSURANCE

RISK MANAGEMENT IN AIR TRANSPORT AND INSURANCE Medunarodna naucna konferencija MENADŽMENT 2012 International Scientific Conference MANAGEMENT 2012 Mladenovac, Srbija, 20-21. april 2012 Mladenovac, Serbia, 20-21 April, 2012 RISK MANAGEMENT IN AIR TRANSPORT

More information

The Impact of the Crisis on Net Working Capital and Quick Ratio at Top Czech Enterprises

The Impact of the Crisis on Net Working Capital and Quick Ratio at Top Czech Enterprises The Impact of the Crisis on Net Working Capital and Quick Ratio at Top Czech Enterprises MAREK HABRNAL Department of Business Economy Faculty of Business Administration University of Economics in Prague

More information

Available online at www.sciencedirect.com. ScienceDirect. Marie Černá* KFU FEK ZČU v Plzni, Plzeň 306 14, Czech Republic

Available online at www.sciencedirect.com. ScienceDirect. Marie Černá* KFU FEK ZČU v Plzni, Plzeň 306 14, Czech Republic Available online at www.sciencedirect.com ScienceDirect Procedia Engineering 69 ( 2014 ) 745 750 24th DAAAM International Symposium on Intelligent Manufacturing and Automation, 2013 Aspects of Information

More information

IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION OF KEY STAKEHOLDER GROUPS IN MARKETING COMMUNICATION OF COLLEGES

IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION OF KEY STAKEHOLDER GROUPS IN MARKETING COMMUNICATION OF COLLEGES Marketing and Trade IDENTIFICATION AND PRIORITIZATION OF KEY STAKEHOLDER GROUPS IN MARKETING COMMUNICATION OF COLLEGES Marie Slabá, Peter tarchoà, Ivan Jáã Introduction A prerequisite for creation and

More information

Business Process Management versus Quality Management System

Business Process Management versus Quality Management System ARY IPLIN CONF SC INTER DI ENCE ER Business Process Management versus Quality Management System Ing. Michaela Hájková Department of Industrial Engineering and Information Systems Tomas Bata University

More information

TRADITION AND INOVATION IN EDUCATION OF MODERN TEACHERS' GENERATION

TRADITION AND INOVATION IN EDUCATION OF MODERN TEACHERS' GENERATION CATHOLIC UNIVERSITY IN RUŽOMBEROK The Faculty of Education JURAJ PÁLEŠ INSTITUTE IN LEVOČA In cooperation with Uniwersytet Śląski v Katowiciach Humanitná spoločnosť Prijatie centrum psychosociálnej prevencie

More information

Článková bibliografia z vybraných periodík AK

Článková bibliografia z vybraných periodík AK Článková bibliografia z vybraných periodík AK APRÍL 2011 1. EE časopis pre elektrotechniku a energetiku č.1 (2011) 15 2.Obrana č. 3 (2011) 20 3. Zbraně & náboje č. 4 (2011) 17 4. Science & Military č.

More information

Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava ZOZNAM NOVÍN A ČASOPISOV DOCHÁDZAJÚCICH

Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava ZOZNAM NOVÍN A ČASOPISOV DOCHÁDZAJÚCICH Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava ZOZNAM NOVÍN A ČASOPISOV DOCHÁDZAJÚCICH V ROKU 2015 Názov časopisu štát počet spôsob miesto ex. nadob. ulož...academia SK 2 D Š, taj. Acta Universitatis

More information

THE POSSIBILITIES OF RUNNER PLACEMENTS FOR CASTINGS PRODUCED BY SPIN CASTING INTO SILICON RUBBER MOULDS. Matej BEZNÁK, Martin BAJČIČÁK, Roland ŠUBA

THE POSSIBILITIES OF RUNNER PLACEMENTS FOR CASTINGS PRODUCED BY SPIN CASTING INTO SILICON RUBBER MOULDS. Matej BEZNÁK, Martin BAJČIČÁK, Roland ŠUBA THE POSSIBILITIES OF RUNNER PLACEMENTS FOR CASTINGS PRODUCED BY SPIN CASTING INTO SILICON RUBBER MOULDS Matej BEZNÁK, Martin BAJČIČÁK, Roland ŠUBA Authors: Matej Beznák, Assoc. Prof. PhD., Martin Bajčičák,

More information

KULTURELLE ORIENTIERUNG

KULTURELLE ORIENTIERUNG KULTURELLE ORIENTIERUNG UND NORMATIVE BINDUNG Personal information: Full name: Roman Madzia Nationality: Czech/Polish Date of birth: 28. 10. 1984 Email: roman.madzia@email.cz Education : Curriculum Vitae

More information

Vědomí a jednání v postmoderní teorii úmyslu

Vědomí a jednání v postmoderní teorii úmyslu Vědomí a jednání v postmoderní teorii úmyslu Richard Jung Center for Systems Research Kouřimská 24, CZ 84 01 Kutná Hora +420 607 587 627, Richard.Jung@post.Harvard.edu www.richardjung.cz or www.univie.ac.at/aoc

More information

4 th Letici Kameny Trophy (29 th February - 2 nd March 2008) TOURNAMENT PROGRAMME

4 th Letici Kameny Trophy (29 th February - 2 nd March 2008) TOURNAMENT PROGRAMME TOURNAMENT PROGRAMME 4 th Letici Kameny Trophy (29 th February - 2 nd March 2008) Dear curlers, We want to thank you for your registration to our tournament and we would like to wish you GOOD CURLING.

More information

TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY. Magisterské štúdium. Akademický rok 2015/2016

TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY. Magisterské štúdium. Akademický rok 2015/2016 TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY Magisterské štúdium Akademický rok 2015/2016 Štátna skúška z didaktiky výtvarnej výchovy Výtvarný prejav dieťaťa a dospievajúcej mládeže z ontogenetického hľadiska. Tvorivosť vo výtvarnej

More information

EVALUATION IN CLINICAL STUDY SUBJECTS NURSING IN GYNECOLOGY AND OBSTETRICS

EVALUATION IN CLINICAL STUDY SUBJECTS NURSING IN GYNECOLOGY AND OBSTETRICS EVALUATION IN CLINICAL STUDY SUBJECTS NURSING IN GYNECOLOGY AND OBSTETRICS Eva Červeňanová 1 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01 Trenčín, Slovak Republic

More information

FINANCING AND COOPERATION BETWEEN THE PUBLIC ADMINISTRATION AND NON-PROFIT SECTOR IN THE SLOVAK REPUBLIC

FINANCING AND COOPERATION BETWEEN THE PUBLIC ADMINISTRATION AND NON-PROFIT SECTOR IN THE SLOVAK REPUBLIC ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives FINANCING AND COOPERATION BETWEEN THE PUBLIC ADMINISTRATION AND NON-PROFIT SECTOR IN THE SLOVAK REPUBLIC Katarina Rentkova 1, Daniela Majercakova 2, 1,2 Comenius

More information

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676

Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 SCHEDULING OF WORKING TIME OF DRIVERS IN REGULAR BUS TRANSPORT Miloš Poliak 1, Linda Forrest 2 and Štefánia Semanová 3 Introduction In terms of regular bus transport in the Slovak Republic (SR), the work

More information

ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS

ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS ADVERTISING AS A TOOL OF MARKETING COMMUNICATION AND ITS CONSEQUENT IMPACT ON CONSUMERS Radovan Bačík, Richard Fedorko, Silvia Šimová * Abstract The article pays attention to marketing communication issue,

More information

DVOŘÁKOVÁ, Hana, 1994: Je možné testovat zdatnost šestiletých dětí? Těl. Vých. Sport, Mlad., č.7, 1994, s. 41 43, ISSN 1210-7689 DVOŘÁKOVÁ, Hana,

DVOŘÁKOVÁ, Hana, 1994: Je možné testovat zdatnost šestiletých dětí? Těl. Vých. Sport, Mlad., č.7, 1994, s. 41 43, ISSN 1210-7689 DVOŘÁKOVÁ, Hana, Literatúra ANTOŠOVSKÁ, Magda- LENKOVÁ, Rút- RUBICKÁ, Jaroslava, 2000: Aerobik pre deti. In.: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie č.5, Prešov, SVSTVŠ, 2000, s. 79-83, ISBN 80-88722-95-0 BALA, Gustáv-

More information

SELECTED MODERN APPROACHES TO THE VALUATION OF FIXED ASSETS FOR INSURANCE PURPOSES

SELECTED MODERN APPROACHES TO THE VALUATION OF FIXED ASSETS FOR INSURANCE PURPOSES Anna Majtánová Lívia Sojková Ekonomická Univerzita v Bratislave SELECTED MODERN APPROACHES TO THE VALUATION OF FIXED ASSETS FOR INSURANCE PURPOSES Introduction Every business entity is forced to value

More information

DEVELOPMENTS AND TRENDS IN INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS. Maria Luskova 1

DEVELOPMENTS AND TRENDS IN INTEGRATED MANAGEMENT SYSTEMS. Maria Luskova 1 Medunarodna naucna konferencija MENADŽMENT 2012 International Scientific Conference MANAGEMENT 2012 Mladenovac, Srbija, 20-21. april 2012 Mladenovac, Serbia, 20-21 April, 2012 DEVELOPMENTS AND TRENDS IN

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A ĎALŠIE PREDPISY EÚ

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A ĎALŠIE PREDPISY EÚ VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A ĎALŠIE PREDPISY EÚ 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. ARNULL,

More information

EAPAA peer review accreditation and its potential to strengthen PA education: the case of CEE countries

EAPAA peer review accreditation and its potential to strengthen PA education: the case of CEE countries EAPAA peer review accreditation and its potential to strengthen PA education: the case of CEE countries Author: Juraj Nemec, Prof. PhD 1 Affiliation: Matej Bel University Banska Bystrica, Slovakia Introduction

More information

Didactic conception of teaching of psychology in high schools

Didactic conception of teaching of psychology in high schools Didactic conception of teaching of psychology in high schools Vašutová, M. University of Ostrava, Faculty of Arts, Ostrava, Czech Republic maria.vasutova@osu.cz Abstract The paper deals with teaching of

More information

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT Ludvík Eger Introduction The Faculty of economics of WBU in Pilsen has been organising since 1996 special courses for headmasters.

More information

Geographical aspects of settlement structure consolidation in the context of local government reform in Slovakia. (example of the Prešov nodal region)

Geographical aspects of settlement structure consolidation in the context of local government reform in Slovakia. (example of the Prešov nodal region) 2 nd Central European Conference in Regional Science CERS, 2007 614 Geographical aspects of settlement structure consolidation in the context of local government reform in Slovakia. (example of the Prešov

More information

AWERProcedia Information Technology & Computer Science

AWERProcedia Information Technology & Computer Science AWERProcedia Information Technology & Computer Science 2 (2012) 342-346 2 nd World Conference on Innovation and Computer Sciences 2012 The comparison and analysis of selected CRM software solutions Jan

More information

SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS

SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS SEARCH ENGINE MARKETING (SEM) - CURRENT STATUS Robert Štefko - Radovan Bačík - Richard Fedorko Faculty of management - Department of Marketing and International Trade -University of Presov in Presov; Konštantínova

More information

THE EFFECT OF LUNAR RHYTHMS ON ATHLETIC PERFORMANCE OF A MARATHON RUNNER

THE EFFECT OF LUNAR RHYTHMS ON ATHLETIC PERFORMANCE OF A MARATHON RUNNER THE EFFECT OF LUNAR RHYTHMS ON ATHLETIC PERFORMANCE OF A MARATHON RUNNER Marcel NEMEC Faculty of Sports, University of Prešov, Prešov, Slovakia Keywords: marathon, sports performance, exogenous factors.

More information

SPECIFICITIES OF THE GARDEN ARCHITECTURE MONUMENTS FROM THE LEGAL POINT OF VIEW

SPECIFICITIES OF THE GARDEN ARCHITECTURE MONUMENTS FROM THE LEGAL POINT OF VIEW ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume 63 148 Number 4, 2015 http://dx.doi.org/10.11118/actaun201563041345 SPECIFICITIES OF THE GARDEN ARCHITECTURE MONUMENTS FROM

More information

Crisis management. Using Army of the Czech Republic in non-military crisis situation at the Czech territory

Crisis management. Using Army of the Czech Republic in non-military crisis situation at the Czech territory Crisis management Using Army of the Czech Republic in non-military crisis situation at the Czech territory Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního

More information

APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE. Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ

APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE. Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ VSB Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of Marketing and Business, Ostrava,

More information

Affiliate marketing in the context of online marketing

Affiliate marketing in the context of online marketing (Volume 5, Issue 1/ 2013 ), pp. 106 Affiliate marketing in the context of online marketing Vladimíra Jurišová 1+ 1 University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication,

More information

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment

Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Towards the optimization of IT service delivery processes in governmental environment Jana DUCHOVÁ, Karol FURDÍK Department of Cybernetics and Artificial Intelligence, Faculty of Electrical Engineering

More information

Dokazovanie v civilnom a trestnom konaní. Kolektív autorov

Dokazovanie v civilnom a trestnom konaní. Kolektív autorov Dokazovanie v civilnom a trestnom konaní Kolektív autorov Justičná akadémia Slovenskej republiky Dokazovanie v civilnom a trestnom konaní Kolektív autorov PEZINOK 2012 Dokazovanie v civilnom a trestnom

More information

60 th anniversary of Long-term Experiments in the Czech Republic

60 th anniversary of Long-term Experiments in the Czech Republic Crop Research Institute in Prague invites you to attend an international conference organized on the occasion of the 60 th anniversary of Long-term Experiments in the Czech Republic June 22 24, 2015 Prague

More information

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ Abstract: The study results

More information

THE ISSUES OF REGIONAL DEVELOPMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE CZECH REPUBLIC

THE ISSUES OF REGIONAL DEVELOPMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE CZECH REPUBLIC THE ISSUES OF REGIONAL DEVELOPMENT OF THE KINGDOM OF SWEDEN AND THE CZECH REPUBLIC Martina Ortová 1, Pavla Švermová 2 1 Technická univerzita v Liberci, Ekonomická fakulta, Studentská 2, 460 01 Liberec

More information