VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY"

Transcription

1 VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY Co-funded by the Criminal Justice Názov podujatia: Druh podujatia: Miesto konania: Vymáhanie náhrady majetkovej a nemajetkovej škody spôsobenej trestným činom v adhéznom konaní (dopad a efektivita, rešpektovanie ľudských práv poškodených v adhéznom konaní, prevencia sekundárnej viktimizácie; Smernica 80/2004 o kompenzáciách pre poškodených trestnými činmi; Nemajetková ujma v peniazoch efektivita adhézneho konania) vzdelávacie podujatie je organizované Justičnou akadémiou Slovenskej republiky v spolupráci s akadémiami krajín V4 v rámci implementácie projektu pod názvom Judiciary and protection of victims - Justícia a ochrana poškodených, ktorý je zameraný na vzdelávanie justície v oblasti ochrany poškodených trestnými činmi, a to z pohľadu právneho systému Európskej únie ako aj judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké tituly proveniencie SR 2.2. Časopisecké tituly proveniencie ČR 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. RůŽIČKA, Miroslav - PÚRY, František - ZEZULOVÁ, Jana: Poškozený a adhézní řizení v České republice.- 1. vyd.- Praha: C. H. Beck, str.- ISBN Sig. B04-33 (1292); B04-34 (1293) 2. ČENTEŠ, Jozef a kol.: Trestné právo: S vysvetlivkami a judikatúrou: 2. Zväzok.- Bratislava: Iura Edition, 2006, voľné listy.- (Edícia Súbor platných predpisov).- ISBN Sig. C04-23/II (1004); C04-23/IIa (1007) 3. JELÍNEK, Jiří: Trestní právo procesní.- 5 akt. vyd.- Praha: Linde, str.- ISBN Sig. B04-30 (1257); B04-42 (1411) -1-

2 4. MUSIL, Jan - KRATOCHVÍL, Vladimír - ŠÁMAL, Pavel: Kurs trestního práva: Trestní právo procesní.- 3. preprac. a dopln. vyd.- Praha: C. H. Beck, s.- (Právnické učebnice).- ISBN Sig. B04-57 (1603); B04-58 (1602) 5. MINÁRIK, Štefan - ČENTEŠ, Jozef - HAŤAPKA, Miloš - MATHER, Vladimír - PALAREC, Ján - ŠTIFT, Peter: Trestný poriadok. Stručný komentár.- 2. preprac., dopln. vyd.- Bratislava: Iura Edition, s.- ISBN Sig. C04-45 (3103) 6. Vzory trestního řízení.- 1. vyd.- Praha: ASPI, s.- (MERITUM).- ISBN Sig. B04-18 (1048) 7. VOJTEK, Petr: Přehled judikatury ve věcech náhrady škody.- Praha: ASPI, s.- (Judikatura).- ISBN Sig. D08-4 (1054); D08-4a (2621); D08-4b (2622) 8. Judikatúra vo veciach náhrady škody/ zost. NEMCOVÁ, Katarína; VOJTKO, Peter.- 1. vyd.- Bratislava: Iura Edition, s.- ISBN Sig. D08-16 (3089) KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDOCH INÝCH KNIŽNÍC 1. KANÁLIKOVÁ, Tatiana: Právo poškodeného na náhradu škody v novom Trestnom poriadku.- In: Rekodifikovaný trestný zákon a trestný poriadok - analýza poznatkov z teórie a praxe: zborník príspevkov z konferencie s medzinárodnou účasťou konanej 9. februára 2011 na Fakulte práva Paneurópskej vysokej škole v Bratislave.- Bratislava: Paneurópska vysoká škola; Žilina: Eurokódex, ISBN s Knižnica Paneurópskej vysokej školy 2. KANÁLIKOVÁ, Tatiana: Možnosti a perspektívy náhrady škody spôsobenej trestným činom v trestnom konaní.- In: Quo vadis, střední Evropo?: metamorfózy práva III: sborník příspěvků ze stejnojmenné mezinárodní konference pořádané ve Znojmě.- Praha: Ústav státu a práva AV ČR, ISBN s Knižnica Paneurópskej vysokej školy 3. KANÁLIKOVÁ, Tatiana: Náhrada škody spôsobenej trestným činom v prípadoch odklonov v trestnom konaní.- In: Dny práva Část 7, Trestněprávní a procesní alternativy v trestním právu individuálním a kolektivním *elektronický zdroj+: *sborník příspěvků+.- Brno: Masarykova univerzita, ISBN s [CD-ROM].- Knižnica Paneurópskej vysokej školy 4. KANÁLIKOVÁ, Tatiana: Možnosti náhrady škody spôsobenej korupčnými trestnými činmi.- In: Dny práva. 2011, Korupce: trestněprávní, kriminologické a kriminalistické aspekty *elektronický zdroj+: *sborník příspěvků+.- Brno: Masarykova univerzita, ISBN s [CD-ROM].- Knižnica Paneurópskej vysokej školy 5. SKORKOVÁ, Veronika MEDELSKÝ, Jozef: Náhrada škody spôsobenej pri výkone trestu povinnej práce.- In: Akademické akcenty 2012: zborník príspevkov z odborného seminára konaného dňa 19. októbra Žilina: Eurokódex, ISBN s Knižnica Paneurópskej vysokej školy 6. BIČOVSKÝ, Jaroslav: Náhrada škody v československom právnom poriadku.- 1. vyd.- Bratislava: Obzor, s.- Knižnica Paneurópskej vysokej školy -2-

3 7. ŠULÁKOVÁ, Martina KOLBA, Jan: Nemajetková újma způsobená protiprávním výkonem veřejné moci.- 1. vyd.- Praha: Leges, s.- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 8. DIVKO, Elena: Nemajetková ujma.- In: Míľniky práva v stredoeurópskom priestore 2013: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. 1. časť.- Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta, ISBN s Knižnica Paneurópskej vysokej školy 9. JELÍNEK, Jiří: Zákon o obětech trestných činů: komentář s judikaturou.- 2. dopl. a rozš. vyd.- Praha: Leges, s.- ISBN Univerzitná knižnica Trnavskej univerzity 10. JELÍNEK, Jiří GŘIVNA, Tomáš a kol.: Poškozený a oběť trestného činu z trestněprávního a kriminologického pohledu.- Praha: Leges, s. (Teoretik). - ISBN Knižnica Paneurópskej vysokej školy 11. Odškodňování obětí trestné činnosti/ uspořádal, úvodem a poznámkami opatřil Vladimír Král.- 1. vyd.- Praha: C.H. Beck, s.- (Zákony s poznámkami) X.- Knižnica Masarykovy univerzity Brno 12. STOPKA, Jozef: Práva poškodeného vo vybraných krajinách Európskej únie: rights of the victim in selected countires [i.e. countries] of European union.- In: Právní rozpravy 2014 *elektronický zdroj+: právo, věda, praxe: recenzovaný sborník příspěvků z mezinárodní vědecké konference = law, science, practices: reviewed proceedings.- Hradec Králové: Magnanimitas, ISBN s Knižnica Paneurópskej vysokej školy 13. STOPKA, Jozef: Hmotnoprávne prvky restoratívnej justície a poškodený.- In: Súčasné uplatňovanie prvkov restoratívnej justície *elektronický zdroj+: zborník príspevkov z vedeckej konferencie.- Žilina: Eurokódex, ISBN s [CD-ROM].- Knižnica Paneurópskej vysokej školy ZÁHORA, Jozef: Európske štandardy pre postavenie a odškodňovanie obetí trestných činov = European standards for standing and compensation to victims of crime, European standards for standing and compensation to victims of crime.- In: Obete kriminality : zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie konanej 25. novembra 2010 na Paneurópskej vysokej škole v Bratislave = Victims of crime : proceedings... Pan European University Bratislava.- Žilina: Eurokódex, ISBN s Knižnica Paneurópskej vysokej školy 15. VLACHOVIČ, Ladislav: Práva poškodeného v slovenskej a českej právnej úprave.- In: Akademické akcenty 2012: zborník príspevkov z odborného seminára konaného dňa 19. októbra Žilina: Eurokódex, ISBN s Knižnica Paneurópskej vysokej školy 2. ČASOPISECKÉ ČLÁNKY 2.1. ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE SR 1. ŠANTA, Ján: K aktuálnym problémom realizácie oprávnenia poškodeného a ním uplatňovaného nároku na náhradu škody v trestnom konaní.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 48, č. 8-9 (1996), s

4 2. KERECMAN, Peter: Náhrada nemajetkovej ujmy, spôsobenej trestným stíhaním, ktoré skončilo inak než právoplatným odsúdením (1. časť).- In: Justičná revue.- ISSN Roč č. 8-9 (2014), s KERECMAN, Peter: Náhrada nemajetkovej ujmy, spôsobenej trestným stíhaním, ktoré skončilo inak než právoplatným odsúdením (2. časť).- In: Justičná revue.- ISSN Roč č. 10 (2014), s KERECMAN, Peter: Právo na primerané zadosťučinenie a náhradu nemajetkovej ujmy v slovenskom právnom poriadku (1. časť).- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 58, č. 8-9 (2006), s KERECMAN, Peter: Právo na primerané zadosťučinenie a náhradu nemajetkovej ujmy v slovenskom právnom poriadku (2. časť).- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 58, č. 10 (2006), s KERECMAN, Peter: K úvahám o citovej ujme, jej odškodňovaní a ochrane osobnosti.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 56, č. 6-7 (2004), s KERECMAN, Peter: Ešte raz o náhrade citovej ujmy v peniazoch.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 55, č. 1 (2003), s KERECMAN, Peter: O náhrade imaterálnej ujmy spôsobenej pozostalým usmrtením blízkej osoby podľa ustanovení o ochrane osobnosti.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 53, č. 2 (2001), s ČENTÉŠ, Jozef: Uplatnenie nároku na náhradu škody v adhéznom konaní.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 60, č. 12 (2008), s DRGONEC, Ján: Základné právo na náhradu škody spôsobenej nezákonným rozhodnutím alebo nesprávnym úradným postupom.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 64, č. 2 (2012), s SVÁK, Ján KAPIŠOVSKÁ, Alexandra: Náhrada škody za protiprávne pozbavenie osobnej slobody.- Justičná revue.- ISSN Roč. 53, č. 8-9 (2001), s Náhrada škody spôsobená nezákonným rozhodnutím/ Eva Babiaková... *et al.].- In: Zo súdnej praxe.- ISSN X.- Roč. 13, č. 5 (2008), s Odškodnenie osôb, násilne vysťahovaných z miesta trvalého bydliska z politických dôvodov/ Eva Babiaková... [et al.].- In: Zo súdnej praxe.- ISSN X.- Roč. 3, č. 4 (1998), s Nárok na odškodnenie za násilné odvlečenie/ Eva Babiaková... *et al.+.- In: Zo súdnej praxe.- ISSN X.- Roč. 3, č. 4 (1998), s ČEČOT, Vladimír: Vplyv náhrady škody spôsobenej na duševnom vlastníctve na rozhodovanie v trestnom konaní. (Úvahy de lege ferenda).- In: Duševné vlastníctvo v procese transformácie právneho systému.- Bratislava: Právnická fakulta Univerzity Komenského, 1997, s ČEČOT, Vladimír- KOVALANČÍKOVÁ, Vlasta: Niekoľko poznámok o uplatňovaní práva poškodeného na náhradu škody v trestnom konaní.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 51, č. 5 (1999), s PIROŠÍKOVÁ, Marica: O výške spravodlivého zadosťučinenia priznávaného na vnútroštátnej úrovni za prieťahy v konaní z pohľadu najnovšej judikatúry Európskeho súdu pre ľudské práva.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 57, č.6-7 (2005), s

5 18. BURDA, Eduard GAŇA, Stanislav TOBIÁŠOVÁ, Lýdia: Odškodňovanie osôb poškodených násilnými trestnými činmi.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 59, č.4 (2007), s HORVÁTH, Edmund: K interpretácii niektorých ustanovení zákona č. 215/2006 Z. z. o odškodňovaní osôb poškodených násilnými trestnými činmi.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 58, č.10 (2006), s MEDVEĎOVÁ, Soňa KOVÁČ, Peter: K novej úprave odškodňovania za bolesť a za sťaženie spoločenského uplatnenia.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 57, č.1 (2005), s BABJAKOVÁ, Ľudmila: O náhrade nemajetkovej ujmy alebo o ochrane osobnosti zase trochu inak.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 56, č.12 (2004), s DULAK, Anton: K náhrade nemajetkovej ujmy v Slovenskej a v Českej republike (alebo, čo spoločné nám ešte ostalo?).- In: Justičná Revue.- ISSN Roč. 63, č.5 (2011), s KUPCOVÁ, Zuzana: Náhrada škody pri porušení ľudských práv.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 54, č. 6-7 (2002), s KADLEČÍK, Branislav: Odškodňovanie obetí trestných činov v Slovenskej republike v kontexte plnenia medzinárodných záväzkov.- In: Justičná revue. - ISSN Roč. 60, č. 3 (2008), s HUSÁR, Eugen: K otázkam uplatnenia nárokov poškodeného na náhradu škody v trestnom konaní.- In: Acta iuridica Cassoviensia. Aktuálne problémy trestného práva. Košice: Východoslovenské vydavateľstvo, WÁCLAVOVÁ, Linda: Predbežné prerokovanie nároku na náhradu škody v súlade s ustanoveniami zákona č. 514/2003 Z. z.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 64, č. 8-9 (2012), s SEDLÁR, Ivan: Ficov zákon spolupatričnosti: od začiatku budúceho roku bude môcť štát odškodniť obete úmyselných násilných trestných činov.- In: Profit.- Roč. 6, č. 31 (1998), s VOZÁR, Jozef: Nemajetková ujma a primerané zadosťučinenie v práve nakalej súťaže a v autorskom práve.- In: Právny obzor.- ISSN Roč. 93, č. 4 (2010), s GRABAN, Adrián: Konzumpcia nároku na náhradu nemajetkovej ujmy v peniazoch pri ochrane osobnosti.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 65, č. 10 (2013), s BERNÁT, Rudolf: K problematike predmetu adhézneho konania.- Justičná revue.- ISSN Roč. 45, č. 5 (1993), s HAJIČEK, Stanislav: Dva problémy adhézneho konania.- In: Justičná revue.- ISSN Roč. 47, č. 7-8 (1995), s ČASOPISECKÉ TITULY PROVENIENCIE ČR 1. PÚRY, František: Poznámky k adheznímu řízení po novele trestního řádu.- In: Trestněprávní revue.- ISSN Roč. 1, č. 6 (2002), s

6 2. VOJTEK, Petr: K judikatuře Nejvyššího soudu v otázkách náhrady bolestného a ztížení společenského uplatnění.- In: Soudní rozhledy.- ISSN Roč. 13, č. 8 (2007), s VOJTEK, Petr: Ochrana osobnosti a náhrada škody na zdraví: odškodňování bolesti a ztížení společenského uplatnění, včetně nároků pozůstalých.- In: Zdravotnictví a právo.- ISSN Roč. 12, č. 3-4 (2008), s ZŮBEK, Jan: Nárok poškozeného z pohledu trestního, civilního a insolvenčního řízení.- In: Právní rozhledy.- ISSN č. 4 (2014), s VÁLKOVÁ, Helena: Pomoc obětem trestných činů, náhrada škody a její vymahatelnost ve světle nové legislativy.- In: Právník.- ISSN Roč. 152, č. 1 (2013), s JELÍNEK, Jiří: Poškozený, náhrada škody, nemajetkové újmy a vydání bezdůvodného obohacení v novele trestního řádu In: Kriminalistika.- ISSN Roč. 44, č. 4 (2011), s JELÍNEK, Jiří: K odškodňování obětí trestné činnosti vybrané problémy.- In: Kriminalistika.- ISSN č. 4 (1998), s JELÍNEK, Jiří: Poškozený a náhrada škody po novele trestního řádu In: Kriminalistika.- ISSN Roč. 35, č. 1 (2002), s JELÍNEK, Jiří: Peněžitá pomoc obětem trestné činnosti.- In: Bulletin advokacie.- ISSN č. 3 (1998), s JELÍNEK, Jiří: Nad jedním rozhodnutím o náhradě škody v trestním řízení.- In: Právní rozhledy.- ISSN č. 2 (1994), s JELÍNEK, Jiří: Poškozený, jeho procesní práva a ochrana po novele trestního řádu provedené zákonem o obětech trestných činů.- In: Kriminalistika.- ISSN Roč. 46, č. 3 (2013), s JELÍNEK, Jiří: Poškozený po novele trestního řádu.- In: Bulletin advokacie.- ISSN Č (2001), s LÁTAL, Jaroslav: Poškozený v trestním řízení a rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení po novele trestního řádu od 1. ledna In: Justiční praxe.- ISSN X.- Roč. 50, č. 4 (2002), s LÁTAL, Jaroslav: Náležitosti řádného uplatnění nároku na náhradu škody poškozeným v adhezním řízení.- In: Právní rozhledy.- ISSN č. 10 (1994), s GRUS, Zdeněk: Rozhodování o náhradě škody v adhezním řízení.- In: Trestněprávní revue.- ISSN Roč. 3, č. 7 (2004), s VISINGER, Radek: Náhrada nemajetkové újmy v adhezním řízení.- In: Trestněprávní revue.- ISSN č. 3 (2011), s DOLEŽAL, Tomáš LAVICKÝ, Petr: Pojetí náhrady nemajetkové újmy při ublížení na zdraví podle nového občanského zákonníku a s tím spojené procesní aspekty.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 22, č. 10 (2014), s KLESNIAKOVÁ, Jana: Vplyv nového občianskeho zákonníka na rozhodovanie o náhrade nemajetkovej ujmy v civilnom a v trestnom konaní.- In: Právní rozhledy.- ISSN Roč. 22, č. 8 (2014), s

7 19. KOLÁČKOVÁ, Jana: Finanční aspekty postavení poškozeného v trestním řízení a oběti trestného činu.- In: Trestněprávní revue.- ISSN č. 5 (2007), s BROD, Jiří: Poškozený v trestním řízení a jeho možnosti k úhradě škody.- In: Právo a podnikání.- ISSN Roč. 14, č. 3 (2005), s SLUNSKÝ, Petr: Vazba adhezního řízení na občanské právo a civilní proces.- In: Bulletin advokacie.- ISSN č. 3 (2001), s KUČERA, Jiří: Adhezní řízení a jeho vztah k civilnímu procesu.- In: Trestněprávní revue.- ISSN Roč. 5, č. 9 (2006), s LANGHANSOVÁ, Hana KRISTKOVÁ, Veronika: Legislativní možnosti ochrany před sekundární viktimizací.- In: Trestněprávní revue.- ISSN č. 3 (2008), s POKORNÝ, Michal: K formě dohody o náhradě škody uzavřené mezi poškozeným a obviněným.- In: Trestněprávní revue.- ISSN Roč. 2, č. 11 (2003), s POKORNÝ, Michal: 1. Podání poškozeného, kterým se připojuje k trestnímu stíhání s nárokem na náhradu škody na zdraví, způsobené trestným činem ( 43 odst. 3 TrŘ).- In: Trestněprávní revue.- ISSN č. 5 (2005), s POKORNÝ, Michal: 2. Dohoda o úplném a konečném vypořádání mezi oprávněným a povinným ohledně budoucích nároků při škodě na zdraví, způsobené trestným činem ( 449a ObčZ).- In: Trestněprávní revue.- ISSN č. 5 (2005), s GŘIVNA, Tomáš: Účinky europeizace na postavení oběti a poškozeného v trestním řízení i mimo něj.- In: Vybrané otázky europeizace trestního procesu.- V Praze: Karolinum, (Acta Universitatis Carolinae. Iuridica; 2/2008).- ISSN s PETŘÍČEK, Libor: K postavení poškozeného v trestním řízení.- In: Bulletin advokacie.- Praha.- ISSN č. 6-7 (2002), s Pezinok dňa Spracovala: Tatiana Krušinská tel. č.: 033/

7. TICHÝ, Luboš a kol.: Evropské právo.- 4. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2011.- 953 s.- ISBN 978-80-7400-333-2.- Signatúra B021-130 (3058)

7. TICHÝ, Luboš a kol.: Evropské právo.- 4. vyd.- Praha: C.H. Beck, 2011.- 953 s.- ISBN 978-80-7400-333-2.- Signatúra B021-130 (3058) VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Európsky platobný rozkaz, Európske konanie s nízkou hodnotou sporu Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Správne súdnictvo

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Správne súdnictvo VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Správne súdnictvo Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 19.01.2015 20.01.2015

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Počítačová kriminalita (7. Kolo hodnotenia SR)

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Počítačová kriminalita (7. Kolo hodnotenia SR) VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Počítačová kriminalita (7. Kolo hodnotenia SR) Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY K PROBLEMATIKE APLIKÁCIA PRÁVA EÚ V PRAXI VŠEOBECNÝCH SÚDOV 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných

More information

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR

1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Interpretácia právnych princípov a zásad práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY ORGANIZOVANÝ ZLOČIN 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké články 2.1. Časopisecké

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a súvisiace poistenie

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a súvisiace poistenie VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Zodpovednosť za škodu s prevádzkou motorového vozidla a súvisiace poistenie Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna rozhodovacia činnosť špecializovaných rodinných senátov Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY AKTUÁLNE OTÁZKY DISCIPLINÁRNEJ ZODPOVEDNOSTI SUDCOV, KOMPARATÍVNY POHĽAD Z ČR 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. CODE of Judicial

More information

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010 PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta práva Rok 2010 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA1 AAA2 AAA3 Kriminalistické, forenzní a právní souvislosti identifikace

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY AKTUÁLNA ROZHODOVACIA ČINNOSŤ ŠPECIALIZOVANÝCH RODINNÝCH SENÁTOV 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kapitálové obchodné spoločnosti

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kapitálové obchodné spoločnosti VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Kapitálové obchodné spoločnosti Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení Termín konania: 06.10.2014

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY k vzdelávaciemu podujatiu: Aktuálna aplikačná prax v oblasti spotrebiteľského práva Miesto konania: Detašované pracovisko Justičnej akadémie Slovenskej republiky v Omšení

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY SPOTREBITEĽSKÉ ÚVERY, NEPRIJATEĽNÉ ZMLUVNÉ PODMIENKY 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BEALE, H. G. - BISHOP, W. - FURMSTON, M.

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A NOVÉ NARIADENIE O CEZHRANIČNOM DEDENÍ V EÚ

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A NOVÉ NARIADENIE O CEZHRANIČNOM DEDENÍ V EÚ VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A NOVÉ NARIADENIE O CEZHRANIČNOM DEDENÍ V EÚ 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY Európske rodinné právo 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. ARNULL, Anthony - DASHWOOD, Alan - DOUGAN, Michael - ROSS, Malcolm - SPAVENTA,

More information

2012/2013. Publishing Activities. Report on the Activities in. A) Publications released by the Center. B) Publications of the Center s members

2012/2013. Publishing Activities. Report on the Activities in. A) Publications released by the Center. B) Publications of the Center s members Report on the Activities in 2012/2013 The Center for Human Rights and Democratization was founded in September 2009 as an independent nonprofit institution that concentrates on multi-discipline research

More information

Bartl David University of Ostrava Czech Republic. Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia

Bartl David University of Ostrava Czech Republic. Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia Bartl David University of Ostrava Czech Republic Bartl Ondřej University of Žilina Slovakia Benčík Michal National Bank of Slovakia, Bratislava Slovakia Beránek Ladislav University of South Bohemia, České

More information

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY PRACOVNÉ PRÁVO

BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY PRACOVNÉ PRÁVO BIBLIOGRAFICKÝ ZOZNAM LITERATÚRY PRACOVNÉ PRÁVO 1. KNIHY 1.1 KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. BARANCOVÁ, Helena: Slovenské a európske pracovné právo : slovenská a česká judikatúra,

More information

1 Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II European Dimensions in Language Education II Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

1 Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II European Dimensions in Language Education II Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 1 Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II USE OF THE ONLINE PROGRAM MyLanguageLeaderLab IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES (EFL) Rebičová, Z., Slovakia Abstract The ongoing scientific and technical progress

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A ĎALŠIE PREDPISY EÚ

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A ĎALŠIE PREDPISY EÚ VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY EURÓPSKY PLATOBNÝ ROZKAZ, EURÓPSKE KONANIE S NÍZKOU HODNOTOU SPORU A ĎALŠIE PREDPISY EÚ 1. KNIHY 1.1. KNIŽNÁ LITERATÚRA VO FONDE KNIŽNICE JUSTIČNEJ AKADÉMIE SR 1. ARNULL,

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

BIBLIOGRAFIA PRÁC UČITEĽOV UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKEJ FAKULTY

BIBLIOGRAFIA PRÁC UČITEĽOV UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKEJ FAKULTY BIBLIOGRAFIA PRÁC UČITEĽOV UNIVERZITY KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PRÁVNICKEJ FAKULTY 2000 2004 Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta Vydavateľské oddelenie 2006 Zostavili: PhDr. Melánia Majeríková

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Juraj Vačok, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. JUDr. Juraj Vačok, PhD. Zoznam publikačnej činnosti JUDr. Juraj Vačok, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Vačok, Juraj [UKOPASP] (100%) : Vybrané inštitúty ochrany zákonnosti v prvostupňovom správnom

More information

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR

BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR BANK SERVICES WITH THE OFF-BALANCE SHEET CHARACTER OF THE CZECH BANKING SECTOR ABSTRACT Ing. Veronika Bučková, Ph.D. Katedra ekonomických, právních a společenských disciplín Vysoká škola logistiky, o.p.s.

More information

Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava ZOZNAM NOVÍN A ČASOPISOV DOCHÁDZAJÚCICH

Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava ZOZNAM NOVÍN A ČASOPISOV DOCHÁDZAJÚCICH Knižnica Právnickej fakulty Univerzity Komenského Bratislava ZOZNAM NOVÍN A ČASOPISOV DOCHÁDZAJÚCICH V ROKU 2015 Názov časopisu štát počet spôsob miesto ex. nadob. ulož...academia SK 2 D Š, taj. Acta Universitatis

More information

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI. Paneurópska vysoká škola. Personálna bibliografia - prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI. Paneurópska vysoká škola. Personálna bibliografia - prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Personálna bibliografia - prof. JUDr. Ján Svák, DrSc. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB1 Základy európskej ochrany ľudských

More information

ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION

ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION ENFORCEMENT OF ECONOMIC AND SOCIAL RIGHTS CONCERNING EMPLOYMENT AND OCCUPATION JANA KOMENDOVÁ Masarykova univerzita, Právnická fakulta Abstract in original language Příspěvek se zabývá vymahatelností hospodářských

More information

Justícia a ochrana poškodených

Justícia a ochrana poškodených Projekt Justičnej akadémie Slovenskej republiky v oblasti trestnej justície 2014-2015 Justícia a ochrana poškodených Tento projekt bol implementovaný v spolupráci s akadémiami krajín Vyšehrádskej štvorky

More information

Didactic conception of teaching of psychology in high schools

Didactic conception of teaching of psychology in high schools Didactic conception of teaching of psychology in high schools Vašutová, M. University of Ostrava, Faculty of Arts, Ostrava, Czech Republic maria.vasutova@osu.cz Abstract The paper deals with teaching of

More information

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Sekcia trestného práva Session of Criminal Law Garanti sekcie/ Scholastic Referees: doc.

More information

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č.

Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské - Technické univerzity Ostrava číslo 2, rok 2006, ročník LII, řada strojní článek č. 1530 Radim FARANA *, Jaromír ŠKUTA **, Lačezar LIČEV ***, Josef SCHREIBER

More information

Aktuálne problémy prípravného konania trestného

Aktuálne problémy prípravného konania trestného 9.6.2014 13:49 Stránka 1 Sborník z konference je jedním z výsledků výzkumného úkolu realizovaného pod názvem Optimalizácia prípravného konania trestného v podmienkach Slovenskej republiky a odráží se v

More information

COMPENSATION FOR INDUSTRIAL INJURIES AND OCCUPATIONAL DISEASES

COMPENSATION FOR INDUSTRIAL INJURIES AND OCCUPATIONAL DISEASES ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LIX 18 Number 4, 2011 COMPENSATION FOR INDUSTRIAL INJURIES AND OCCUPATIONAL DISEASES J. Mervartová Received: March 14, 2011

More information

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF

NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF NOVINKY Z AKADEMICKEJ KNIŽNICE MTF V/2014 Nové tituly vo fonde Prehľad periodík dostupných v študovni oblasť Strojárstvo NOVÉ TITULY VO FONDE AK MTF ZA PREDCHÁDZAJÚCI MESIAC (apríl) Titul: Methodology,

More information

EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES

EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES Radka Vaníčková Robert Zeman EVALUATION OF EMPLOYEE PERFORMANCE OF BUSINESS BROKERING COMPANY BY PERSONNEL MANAGER S COMPETENCIES Abstract: The aim of the paper is to determine the current level of competences

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240 OBSAH 3/2001 L. RUŽOVÁ: Smiech a humor v období detstva a mladosti 195 J. MAREŠ: Nevyužívání či odmítání sociální opory 214 J. DŽUKA: Viera slovenskej mládeže v spravodlivý svet 225 PSYCHOLÓGIA A VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ

More information

IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING?

IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING? ACTA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE ET SILVICULTURAE MENDELIANAE BRUNENSIS Volume LX 10 Number 4, 2012 IS FAIR VALUE CURRENTLY IN COMPLIANCE WITH THE PRINCIPLE OF TRUE AND REAL REFLECTION IN THE CZECH ACCOUNTING?

More information

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN.

CHALUPA, B., 1981: Pozornosť a jej úloha v psychickej regulácii činnosti. Bratislava: SPN. ZOZNAM LITERATÚRY ATKINSONOVÁ, L., R., a kol., 2003: Psychologie. Praha: Portál, 752 s., ISBN 80-7178-640-3. BALCAR, K., 1983: Úvod do studia psychologie osobnosti. Praha, SPN. BOROŠ, J., 1982: Základy

More information

PRÁVNICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE

PRÁVNICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE PRÁVNICKÁ FAKULTA TRNAVSKEJ UNIVERZITY V TRNAVE PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZA ROK 2005 Skupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA, AAB, ABA, ABB) Počet záznamov: 4 AAB Vedecké monografie

More information

CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE

CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL AND EASTERN EUROPE Pavol Jozef Šafárik University in Košice Faculty of Law Department of Financial Law and Tax Law CURRENT QUESTIONS OF THE EFFICIENCY OF PUBLIC FINANCE, FINANCIAL LAW AND TAX LAW IN THE COUNTRIES OF CENTRAL

More information

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2000 February - March 2001 Compiled by Jan Lachman

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2000 February - March 2001 Compiled by Jan Lachman Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2000 February - March 2001 Compiled by Jan Lachman 1. Introduction The activity of the Accreditation Commission (hereinafter referred to as the

More information

Tourism, Hospitality and Commerce

Tourism, Hospitality and Commerce Ročník III, číslo 2, 2012 Volume III, Number 2, 2012 Journal of Tourism, Hospitality and Commerce Vysoká škola obchodní a hotelová s.r.o. College of Business and Hotel Management Ltd. ISSN 1804-3836 Journal

More information

Course Name: Financing and economics management

Course Name: Financing and economics management Course Name: Financing and economics management Author: mjr. Ing. Blanka Adámková, Ph.D. Topic: T21 Place and task of economic management Course Objectives: The aim of the lecture is to establish a system

More information

Zoznam publikačnej činnosti. doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc.

Zoznam publikačnej činnosti. doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. Zoznam publikačnej činnosti doc. JUDr. Svetlana Ficová, CSc. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Ficová, Svetlana [UKOPAOP] (100%) : Systém opravných prostriedkov v civilnom

More information

Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013

Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013 Nové tituly vo fonde AK MTF Marec 2013 Jangl, Štefan - Kavický, Vladimír : Ochrana pred účinkami výbuchov výbušnín a nástražných výbušných systémov. - Žilina (Slovenská republika) : Jana Kavická-KAVICKÝ,

More information

The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study)

The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study) The study plan for the academic year 2014/15 for the follow-up bachelor study programme BMCT, field of study Biomedical Technician (full-time study) Valid for students who entered the study from the academic

More information

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta ekonómie a podnikania Rok 2009

PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta ekonómie a podnikania Rok 2009 PREHĽAD PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI Paneurópska vysoká škola Fakulta ekonómie a podnikania Rok 2009 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA1 AAA2 Metodologie vědy : úvod do problému /

More information

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1

Prediction of Mortgage Market Development through Factors Obtained in a Scoring Model. Ing. David Mareš 1 Journal of Finance and Bank Management June 2015, Vol. 3, No. 1, pp. 134-138 ISSN: 2333-6064 (Print), 2333-6072 (Online) Copyright The Author(s). All Rights Reserved. Published by American Research Institute

More information

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA Iveta Matišáková 1, Katarína Gerlichová 1, Daniela Knápková 2 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01

More information

EVA GAJDOŠOVÁ SCHOOL PSYCHOLOGY AND SCHOOL PSYCHOLOGIST FOR THE 21 ST CENTURY

EVA GAJDOŠOVÁ SCHOOL PSYCHOLOGY AND SCHOOL PSYCHOLOGIST FOR THE 21 ST CENTURY EVA GAJDOŠOVÁ SCHOOL PSYCHOLOGY AND SCHOOL PSYCHOLOGIST FOR THE 21 ST CENTURY Názov projektu: MEDZINÁRODNOU SPOLUPRÁCOU KU KVALITE VZDELÁVANIA PEVŠ Kód ITMS: NFP26140230012 dopytovo - orientovaný projekt

More information

PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR

PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR PROCESS PORTAL FOR RAILWAY SECTOR Jozef GAŠPARÍK Viliam LENDEL 1 Introduction Rail transport in terms of ecological and societal effects has more advantage over other modes of transport. Currently it is

More information

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development

Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development Safety and Security Engineering VI 275 Analysis of the relation between safety perception and the degree of civil participation as a tool of sustainable development J. Betáková 1, M. Lorko 1, J. Dvorský

More information

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2014, ročník II., číslo 3, s ISSN

SOCIETAS ET IURISPRUDENTIA 2014, ročník II., číslo 3, s ISSN 2014, ročník II., číslo 3, s. 124-143 K aktuálnym problémom trestnej zodpovednosti právnických osôb v podmienkach Slovenskej republiky Current Issues of Criminal Liability of Legal Entities in the Slovak

More information

FINANCING AND COOPERATION BETWEEN THE PUBLIC ADMINISTRATION AND NON-PROFIT SECTOR IN THE SLOVAK REPUBLIC

FINANCING AND COOPERATION BETWEEN THE PUBLIC ADMINISTRATION AND NON-PROFIT SECTOR IN THE SLOVAK REPUBLIC ACRN Journal of Finance and Risk Perspectives FINANCING AND COOPERATION BETWEEN THE PUBLIC ADMINISTRATION AND NON-PROFIT SECTOR IN THE SLOVAK REPUBLIC Katarina Rentkova 1, Daniela Majercakova 2, 1,2 Comenius

More information

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman

Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman Annual Report of the Accreditation Commission for the Year 2001 February 2002 Compiled by Jan Lachman 1. Introduction The activity of the Accreditation Commission (hereinafter referred to as the AC ) shall

More information

TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY. Magisterské štúdium. Akademický rok 2015/2016

TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY. Magisterské štúdium. Akademický rok 2015/2016 TÉZY NA ŠTÁTNE SKÚŠKY Magisterské štúdium Akademický rok 2015/2016 Štátna skúška z didaktiky výtvarnej výchovy Výtvarný prejav dieťaťa a dospievajúcej mládeže z ontogenetického hľadiska. Tvorivosť vo výtvarnej

More information

Formulár na zverejnenie informácií o inauguračnom konaní

Formulár na zverejnenie informácií o inauguračnom konaní Formulár na zverejnenie informácií o inauguračnom konaní 1. Dátum doručenia žiadosti o vymenovanie za profesora: 30.9.2014 2. Meno, priezvisko, rodné priezvisko: Anna Polednáková, rod. Višňovská a) Akademické

More information

Innovative environment of the Zlínský Region

Innovative environment of the Zlínský Region P r a c e Ko m i s j i Ge o g r a f i i Pr z e m y s ł u Nr 16 Wa r s z a w a Kr a k ó w 2010 Ta t i a n a Mi n t á l o v á, Mi c h a l Va n č u r a, Václav Toušek, Martin Blažek Palacky University in

More information

Článková bibliografia z vybraných periodík AK

Článková bibliografia z vybraných periodík AK Článková bibliografia z vybraných periodík AK APRÍL 2011 1. EE časopis pre elektrotechniku a energetiku č.1 (2011) 15 2.Obrana č. 3 (2011) 20 3. Zbraně & náboje č. 4 (2011) 17 4. Science & Military č.

More information

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno

Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno Faculty of Business and Economics Mendel University in Brno PEFnet 2013 21 st November 2013 PROGRAMME PLENARY AND TOPICAL SESSIONS OF THE CONFERENCE Plenary: PEFnet 2013 (Q 16) Session 1: Economics and

More information

RECONSTRUCTION OF THE STATE

RECONSTRUCTION OF THE STATE RECONSTRUCTION OF THE STATE Reconstruction of the State is a joint program of politicians, citizens, members of civil society and the business community, who wish to live in a country where success is

More information

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332

J. S. NOVOTNÝ: Resilience dětí a možnosti její podpory a rozvoje 324. K. DANIŠKOVÁ: Možné kritériá hodnotenia pohybovej tvorivosti 332 OBSAH 4/2008 L. MEDVEĎOVÁ: Rodové odlišnosti a vývinová dynamika školských stresorov v ranej adolescencii 287 Š. PORTEŠOVÁ - V. KONEČNÁ - M. BUDÍKOVÁ - H. KOUTKOVÁ: Strachy rozumově nadaných dětí jako

More information

REVERSE LOGISTICS IN CONNECTION WITH WASTE MANAGEMENT

REVERSE LOGISTICS IN CONNECTION WITH WASTE MANAGEMENT REVERSE LOGISTICS IN CONNECTION WITH WASTE MANAGEMENT Rudolf Kampf 1, Daniela Hykšová 2 Summary: This article focuses on waste management and its connection with reverse logistics, case study of waste

More information

DVOŘÁKOVÁ, Hana, 1994: Je možné testovat zdatnost šestiletých dětí? Těl. Vých. Sport, Mlad., č.7, 1994, s. 41 43, ISSN 1210-7689 DVOŘÁKOVÁ, Hana,

DVOŘÁKOVÁ, Hana, 1994: Je možné testovat zdatnost šestiletých dětí? Těl. Vých. Sport, Mlad., č.7, 1994, s. 41 43, ISSN 1210-7689 DVOŘÁKOVÁ, Hana, Literatúra ANTOŠOVSKÁ, Magda- LENKOVÁ, Rút- RUBICKÁ, Jaroslava, 2000: Aerobik pre deti. In.: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie č.5, Prešov, SVSTVŠ, 2000, s. 79-83, ISBN 80-88722-95-0 BALA, Gustáv-

More information

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND ECONOMIC CRISIS IN THE SLOVAK REPUBLIC

ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND ECONOMIC CRISIS IN THE SLOVAK REPUBLIC Međunarodna naučna konferencija MENADŽMENT 2010 Kruševac, Srbija, 17-18. mart 2010 Krusevac, Serbia, 17-18 March, 2010 International Scientific Conference MANAGEMENT 2010 ENTERPRISE RISK MANAGEMENT AND

More information

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120

M. GREGUSSOVÁ: Integrácia sluchovo postihnutých študentov v stredných školách očami učiteľov 120 OBSAH 2/2005 T. RODNÝ - V. KOMÁREK - B. PETRÁK - K. RODNÁ: Perzistentní vegetativní stav u dětí: charakteristické znaky a předpokládaný význam interakce matka - dítě 99 L. GOLECKÁ - O. ÁROCHOVÁ: Jazyk

More information

Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia

Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia Silver economy as possible export direction at ageing Europe case of Slovakia Marek Radvanský, Viliam Páleník* 1 Abstract: Aging of European citizens is a real threat for public finances of member countries,

More information

NEW MEASURES FOR THE ACCELERATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS IN CZECH CRIMINAL LAW. An Introduction

NEW MEASURES FOR THE ACCELERATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS IN CZECH CRIMINAL LAW. An Introduction STUDIA PRAWNO-EKONOMICZNE, t. XCII, 2014 PL ISSN 0081-6841 s. 169 183 Filip ŠČERBA* NEW MEASURES FOR THE ACCELERATION OF CRIMINAL PROCEEDINGS IN CZECH CRIMINAL LAW Keywords: acceleration of criminal proceedings,

More information

Introduction. Functions of Factoring

Introduction. Functions of Factoring Doprava a spoje elektronický časopis Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline, ISSN 1336-7676 FACTORING AS A TOOL FOR ENHANCING THE COMPETITIVENESS OF IN TRANSPORT ENTERPRISES

More information

GROUNDS FOR DIVORCE AND MAINTENANCE BETWEEN FORMER SPOUSES CZECH REPUBLIC. Milana Hrusaková. Masarykovy Univerzity, Brno.

GROUNDS FOR DIVORCE AND MAINTENANCE BETWEEN FORMER SPOUSES CZECH REPUBLIC. Milana Hrusaková. Masarykovy Univerzity, Brno. GROUNDS FOR DIVORCE AND MAINTENANCE BETWEEN FORMER SPOUSES CZECH REPUBLIC Milana Hrusaková Masarykovy Univerzity, Brno September 2002 A. GENERAL 1. What is the current source of law for divorce? Divorce

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

SECONDARY MARKET FOR LOAN RECEIVABLES IN THE TRANSFORMING ECONOMIES OF SLOVAKIA AND THE CZECH REPUBLIC

SECONDARY MARKET FOR LOAN RECEIVABLES IN THE TRANSFORMING ECONOMIES OF SLOVAKIA AND THE CZECH REPUBLIC CURRENT TOPIC 13 SECONDARY MARKET FOR LOAN RECEIVABLES IN THE TRANSFORMING ECONOMIES OF SLOVAKIA AND THE CZECH REPUBLIC doc. Ing. Mária Klimiková, PhD., Ing. Dana Forišková, PhD., Ing. Martin Vovk, Ing.

More information

Department of Historical Sciences Faculty of Philosophy and Arts University of West Bohemia in Pilsen Tylova 18 301 25 Pilsen

Department of Historical Sciences Faculty of Philosophy and Arts University of West Bohemia in Pilsen Tylova 18 301 25 Pilsen Department of Historical Sciences Faculty of Philosophy and Arts University of West Bohemia in Pilsen Tylova 18 301 25 Pilsen Department of History Faculty of Humanities University of Hamburg Von-Melle-Park

More information

KONTROLA ROZHODOVACÍCH PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE AKO PROSTRIEDOK HOSPODÁRSKEJ EFEKTÍVNOSTI VEREJNEJ SPRÁVY

KONTROLA ROZHODOVACÍCH PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE AKO PROSTRIEDOK HOSPODÁRSKEJ EFEKTÍVNOSTI VEREJNEJ SPRÁVY KONTROLA ROZHODOVACÍCH PROCESOV VO VEREJNEJ SPRÁVE AKO PROSTRIEDOK HOSPODÁRSKEJ EFEKTÍVNOSTI VEREJNEJ SPRÁVY CONTROL OF DECISION-MAKING PROCESS IN PUBLIC SERVICE AS MEANS OF ECONOMIC EFFICIENCY OF THE

More information

Management Development Practices in the Czech Reality

Management Development Practices in the Czech Reality Management Development Practices in the Czech Reality Zuzana Dvořáková Introduction Personnel management in the Czech business environment started to be internationalised by multinational enterprises from

More information

(1986 1988) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí.

(1986 1988) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí. Doc. RNDr. Ján GÁPER, CSc. Studium (1976 1981) PřF Univerzity Komenského Bratislava, magisterské a doktorské studium obor: Biologie, specializace: systematická botanika a geobotanika dipl. práce: Vzájemné

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

EVALUATION IN CLINICAL STUDY SUBJECTS NURSING IN GYNECOLOGY AND OBSTETRICS

EVALUATION IN CLINICAL STUDY SUBJECTS NURSING IN GYNECOLOGY AND OBSTETRICS EVALUATION IN CLINICAL STUDY SUBJECTS NURSING IN GYNECOLOGY AND OBSTETRICS Eva Červeňanová 1 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01 Trenčín, Slovak Republic

More information

Article Legal Consequences of the Determination of Corporate Income Tax Base Referring to IFRS

Article Legal Consequences of the Determination of Corporate Income Tax Base Referring to IFRS econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Molín,

More information

BANKRUPTCY MODELS ENUNTIATION FOR CZECH GLASS MAKING FIRMS

BANKRUPTCY MODELS ENUNTIATION FOR CZECH GLASS MAKING FIRMS BANKRUPTCY MODELS ENUNTIATION FOR CZECH GLASS MAKING FIRMS Jiri Klecka 1, Hana Scholleova 2 1 University of Economics, Prague, Czech Republic, jiri.klecka@vse.cz 2 University of Economics, Prague, Czech

More information

The Czech Republic has made a considerable progress with respect to intermodal transport in the last years:

The Czech Republic has made a considerable progress with respect to intermodal transport in the last years: Addressed to See Invitation List KombiConsult GmbH Zum Laurenburger Hof 76 60594 Frankfurt am Main Tel +49 69 24 43 29 31 72 Fax +49 69 24 43 29 31 79 usondermann@kombiconsult.com Development of Intermodal

More information

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2 TRIEDA: IV. A Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 5 informatiky Ekonomická 4 Letecká Univerzita Pavla Jozefa Ústav telesnej výchovy a Šafárika v Košiciach športu Lekárska 2 Filozofická

More information

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT

APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT APPLICATION OF THE CORPORATE CULTURE IN THE FIELD OF SCHOOL MANAGEMENT Ludvík Eger Introduction The Faculty of economics of WBU in Pilsen has been organising since 1996 special courses for headmasters.

More information

EORETICKÉ A PRAKTICKÉ PROBLÉMY DOKAZOVANIA

EORETICKÉ A PRAKTICKÉ PROBLÉMY DOKAZOVANIA T Prof. JUDr. Vladimír Mathern, DrSc. narodil sa 13.12.1928 v Brezne pocta prof. JUDr. Vladimírovi Mathernovi, DrSc. k 80. narodeninám TEORETICKÉ A PRAKTICKÉ PROBLÉMY DOKAZOVANIA 1947-1951 Právnická fakulta

More information

All what you need ABOUT beer in the Czech Republic

All what you need ABOUT beer in the Czech Republic All what you need ABOUT beer in the Czech Republic Czech Beer and Malt Association Address: Lípová 15, 120 00, Praha 2 e-mail : csps@volny.cz website: www.cspcs.cz Executive director Ing. Jan Veselý jan.vesely@cspas.cz

More information

Ing. Juraj DUBOVEC, Ph.D. Vzdělání a profesionální praxe: Absolvované kurzy: Publikační činnost:

Ing. Juraj DUBOVEC, Ph.D. Vzdělání a profesionální praxe: Absolvované kurzy: Publikační činnost: Vyučující v předmětu: Ekonomie, Podniková ekonomika Vzdělání a profesionální praxe: Specializace učitele: 1978-1983 VŠDS Žilina Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 1990 Kurz pedagogiky -Ústav

More information

International Conference. Resistance and Opposition against the Communist Regime in Czechoslovakia and Central Europe. 15th-16th April 2009

International Conference. Resistance and Opposition against the Communist Regime in Czechoslovakia and Central Europe. 15th-16th April 2009 International Conference Resistance and Opposition against the Communist Regime in Czechoslovakia and Central Europe 15th-16th April 2009 Czech Republic, Prague, Liechtenstein Palace The conference is

More information

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues

Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Accreditation, evaluation and financing of universities: selected issues Author: Juraj Nemec, Prof. PhD Affiliation: Matej Bel University Banska Bystrica, Slovakia Introduction In our paper we want to

More information

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE EKONOMICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE Správa o vedeckovýskumnej činnosti na EU v Bratislave za rok 2010 - ukonč ené projekty - Prehľad projektov ukončených v roku 2010 Národohospodárska fakulta Zahraničné

More information

Affiliate marketing in the context of online marketing

Affiliate marketing in the context of online marketing (Volume 5, Issue 1/ 2013 ), pp. 106 Affiliate marketing in the context of online marketing Vladimíra Jurišová 1+ 1 University of Ss. Cyril and Methodius in Trnava, Faculty of Mass Media Communication,

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

The Impact of the Crisis on Net Working Capital and Quick Ratio at Top Czech Enterprises

The Impact of the Crisis on Net Working Capital and Quick Ratio at Top Czech Enterprises The Impact of the Crisis on Net Working Capital and Quick Ratio at Top Czech Enterprises MAREK HABRNAL Department of Business Economy Faculty of Business Administration University of Economics in Prague

More information

Vedecké štúdie/primary Researches

Vedecké štúdie/primary Researches Vedecké štúdie/primary Researches Medzinárodné právo, ľudské práva a autonómny [samostatný] právny poriadok Únie: Poznámky k rozhodnutiu Európskeho súdneho dvora vo veci Kadi... 3 International Law, Human

More information

APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE. Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ

APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE. Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ APPLYING CORRELATION ANALYSIS FOR EVALUATING THE CRM PERFORMANCE Markéta ZAJAROŠOVÁ, Lenka KAUEROVÁ VSB Technical University of Ostrava, Faculty of Economics, Department of Marketing and Business, Ostrava,

More information

13 th CZECH DAYS FOR EUROPEAN RESEARCH CZEDER 2015

13 th CZECH DAYS FOR EUROPEAN RESEARCH CZEDER 2015 Technology Centre ASCR, the Ministry of Education, Youth and Sports and the team of the FP7 MIRRIS project would like to invite you to the conference 13 th CZECH DAYS FOR EUROPEAN RESEARCH CZEDER 2015

More information