T.L. OSBORN UZDRAVENIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "T.L. OSBORN UZDRAVENIE"

Transcription

1 T.L. OSBORN UZDRAVENIE

2 KŘESŤANSKÉ SPOLOČENSTVO MILOSŤ

3 T.L. OSBORN UZDRAVENIE HEALING THE SICK Banská Bystrica 2009

4

5 ÚVOD Z desiatok tisíc ludí, kterých Pán zázračne uzdravil vďaka našej služ-be vo viac než 70 národoch sveta, je iba malý zlomok tých, za kterých sme sa modlili individuálne. Váčšina z nich bola uzdravená skrze svo-ju vlastnú vieru, ktorá k nim prišla počas meditovania nad biblickými pravdami, ktoré sme prezentovali na javisku alebo v tlačenej forme. Keď sme publikovali prvé vydanie tejto knihy, nikdy sa nám ani ne-snívalo, že bude požehnaním pre také obrovské množstvo ludí. Z celého sveta k nám neustále prichádza záplava svedectiev. Napísali ich ludia, ktorí sa radostne obrátili a boli zázračne uzdravení počas číta-nia našich kníh. Tí, ktorí pozorne čítajú a konajú na základe právd, ktoré tu predkla-dáme, získavajú širšie porozumenie a pevnejšiu vieru než tí, ktorí počujú iba príležitostné vyučovanie na tému uzdravenia. Mnohí, ktorí navštívili naše kampane, ale uzdravenie neprijali, boli neskór uzdravení vďaka čítaniu tejto knihy. Boh poslal svoje slovo a uzdravoval ich (Žalm 107,20). Evangelium Kristovo je mocou Božou na spasenie každému veria-cemu (List Rimanom 1,16). Keď veríte a konáte na základe Božích zaslúbení, ktorékolvek z nich sa zmení na Božiu moc. Každé Božie zaslúbenie obsahuje Božiu moc potrebnú na vyprodu-kovanie toho, čo slubuje, keď mu človek verí a koná na jeho základe. Božie zaslúbenia sú životom tým, ktorí ich nájdu, a celému ich telu lekárstvom (Príslovia 4,22). 5

6 Keď v nás tieto skutočnosti ožili, rozhodli sme sa vytlačiť tento zvá-zok posolstiev a ponúknuť ho miliónom trpiacich, ku ktorým by sa nám asi nikdy nepodarilo dostať osobne. Toto revidované a rozšírené vydanie ponúkame s vierou, že tí, ktorí čítajú a meditujú nad týmito biblickými pravdami, prijmú životne dóle-žitú vieru, budú konať na základe Božích zaslúbení a budú aj zázračne uzdravení. Neusilujeme sa o žiadny literárny štýl. Naším jediným cielom je po-dať čo najjednoduchšie tvrdenia, ktoré móžu poslúžiť ako základ pre skutočnú, živú vieru v srdciach pokorných a úprimných rudí, chudobných duchom (Evanjelium Matúša 5,3), ktorých je na svete mnoho. Som vďačný najmá za diela F. F. Boswortha a E. W. Kenyona. Skrátený materiál z ich diel bol použitý so zvláštnym dovolením. Dr. Daisy Washburn Osbornová, moja manželka, spoluslužobníčka a mój najbližší dóverník a spolupracovník pri písaní, aj napriek svojej vlastnej službe písania kníh venovala množstvo svojho cenného času úprave a kontrole posledného vydania tejto knihy, za čo som jej z híbky srdca vďačný. Modlím sa, aby čitatel zakúsil ohromné duchovné a telesné požehna-nia skrze pravdy, ktoré predkladám. - Dr. T.L. Osborn 6

7 Kapitola 1 KOEKÝCH BOH UZDRAVÍ? Odstránim chorobu z tvojho stredu. Vyplním počet tvo-jich dní." 2. kniha Mojžišova 23,25-26 Ja, Hospodin, som ten, ktorý ťa uzdravuje." 2. kniha Mojžišova 15,26 Účelom tejto kapitoly je oboznámiť vás s tým, čo Biblia vyučuje: Ak ste chorí, Boh vás chce vyliečiť. Ak nebudete úplne presvedčení o tom, že Boh chce, aby ste boli zdraví, stále budete mať v mysli pochybnosti o tom, či budete uzdravení, alebo nie. Pokial vo vašej mysli budú tieto pochybnosti, dokonalá viera nemóže existovat; a pokial nezapojíte vieru, bez pochybností alebo váhavosti, nikdy nemóžete byť uzdravení. A bez viery nie je možné lúúbiť sa Bohu. Lebo ten, kto prichádza k Bohu, musí veriť, že je, a že tým, ktorí ho snažne hladajú, je odplatitelom." List Židom 11,6 Ale nech prosí vo viere nič nepochybujúc; lebo ten, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vet-rom. Lebo nech sa nedomnieva taký človek (ktorý pochybuje, váha), že dostane niečo od Pána." List Jakubov 1,6-7 Keď sú rudia úplne presvedčení o tom, že ich Boh chce uzdraviť, a že nie je Božou vórou, aby boli chorí, takmer vždy prijmú uzdravenie, keď sa za nich modlíme, ak nie aj skór. Poznanie Božej vóle ohladom choroby dáva základ, na ktorom móže dokonalá viera konať. 7

8 Kapitola 1 Boh je čestný Jednej ženy, ktorá mala zmátok ohladom viery a hovorila mi: Zdá sa mi, že nemám vieru v uzdravenie," som sa spýtal: Máte dóveru, že Boh dodrží svoje zalúbenia, ktoré vám dal?" Ó, áno," potvrdila. To je viera," uistil som ju a dodal som: Je to jednoduché, však?" a ona bola uzdravená. Silný Boh nie je človek, aby klamal, ani syn člověka, aby Vatoval. Či azda on povie a nevykoná? a keďhovoril, či neučiní tak, aby to stálo?" 4. kniha Mojžišova 23,19 Nepadlo ani jediné slovo zo všetkých tých jeho dobrých slov." (KJV - zaslúbení) 1. kniha králov 8,56 Hospodine, tvoje slovo stojí naveky na nebesiach." Žalm 119,89 Bdiem nad svojím slovom, aby som ho vykonal" (Jeremiáš 1,12). Slovo bdieť znamená strážiť", dozerať", chrániť", stáť za ním". Boh stojí celou svojou neobmedzenou mocou za svojím slovom, aby ho splnil. Verte tomu. Nie je žiadny dóvod na pochybovanie o Bohu. F. F. Bosworth povedal: Nepochybujte o Bohu. Ak už musíte o nie-čom pochybovať, pochybujte o svojich pochybnostiach, pretože sú ne-spolahlivé; ale nikdy nepochybujte o Bohu, ani o Jeho slove." D. L. Moody povedal: Existuje nejaký dóvod, prečo by ste nemali mať vieru v Boha? Porušil Boh niekedy čo len jedno svoje zaslúbenie? Vyzývam každého ateistu alebo neveriaceho, aby ukázal prstom na jediné zaslúbenie, ktoré Boh kedy dal a nenaplnil. Satan je klamár. Ježiš to povedal. Móžem otvoriť Bibliu a ukázat vám, ako po šesťtisíc rokov satan klamal ludí a hovoril im, že Božie slovo nie je pravdivé. Diabol zaprel Božie slovo a slubuje luďom čokorvek - ale porušil doteraz každý slub, ktorý kedy urobil. 8

9 Koíkých Boh uzdraví? Tri milióny uzdravených Boh sa vyhlásil za Uzdravovatela svojho ludu týmito slovami: Ja, Hospodin, som ten, ktorý ťa uzdravuje." (2. kniha Mojžišova 15,26) Tieto slová hovoril asi trom miliónom ludí (2. kniha Mojžišova 12,37). Každý z nich veril, že Božie slová sú pravdivé. Výsledok: každý z nich, kto potreboval uzdravenie, bol dokonale uzdravený. Hovorí sa tu: A vyviedol ich (Boh)... A nebolo v jeho pokoleniach takého, ktorý by bol klesal." (Žalm 105,37) Dokážete si prestaviť tri milióny ludí a všetkých zdravých a silných? Ani jeden klesajúci, ani jeden slabý a ani jeden chorý? Ak to bolo pravdivé v Izraeli, keď platil zákon, je to ovela pravdivejšie pre vás, ktorí ste boli vykúpení krvou Božieho Baránka a žijete v čase milosrdenstva, zlutovania a pravdy. Nech sa toto stane ustanovenou pravdou, ktorú poznáte tak dobre, ako viete, že dva plus dva sú štyri: Uzdravenie je pre vás - všetci móžu byť uzdravení. Zábrany v tradičnej teologii Božou vólou pre každého jednotlivca je, aby bol zdravý a silný - keď sa splnia Jeho podmienky a keď sa verí Jeho slovu. Ak vo vašom prípa-de existuje oprávnené možno", potom sme nútení aplikovať možno" v každom prípade, pretože Boh nehladí na osobu (Skutky apoštolov 10,34). Ak Boh uzdraví kohokolvek, uzdraví aj vás. V dnešnom svete si choroby vyberajú v rudských životoch hrozivú daň. Napriek faktu, že lekárska veda dosahuje svoje najváčšie úspechy, choroby vytrvalo prinášajú skazu do rudských životov po celom svete. Tragédiou je, že choroby postihujú telá tisícov kresťanov, zatial čo kazatelia a učitelia, ovplyvňovaní teologickými tradíciami, ich často podporujú len o niečo viac, ako slovami účasti a lútosti a presviedčajú trpiaceho, že to musí byť Božia vóla; že je to tak najlepšie; že Boh učí pacienta nejakú lekciu pokory; že je to možno Boží trest; alebo že takto sa postihnutá osoba približuje Bohu, ktorý často uskutočňuje svoju vólu v našich životoch prostredníctvom choroby. Kresťania nikdy nemusia byť chorí, rovnako ako nemusia byť hriešni. Božou túžbou je vás vždy uzdraviť. Prečo je choroba taký vytrvalý nepriatel? Ako je to možné, že si choroba mohla vybrať medzi dnešnými kresťanmi také obete? V Starom zákone tri milióny Božích ludí uverili Jeho slovu, keď hovoril, a každý bol úplne uzdravený. Tri milióny uverili 9

10 Uzdravenie Jediný dóvod, prečo tie tri milióny Izraelitov boli uzdravené a silné je, že uverili tomu, čo Boh povedal: Ja, Hospodin, som ten, ktorý ťa uzdravuje." Toto im bolo povedané a oni tomu uverili. Jediným dóvodom, prečo si choroba medzi dnešnými kresťanmi vy-berá také obete je, že mnohí neveria tomu, čo povedal Boh. Vedia, že Boh povedal: Ja, Hospodin, som ten, ktorý ťa uzdravuje." Nejako nedokázali uveriť, že myslel vážne to, čo povedal, čo je v podstate to, čo povedal satan Adamovi a Eve: Boh nemyslel vážne to, čo povedal. Ovplyvnení tradíciou (Evanjelium Marka 7,13) ludia zmenili Božie Ja som" na Ja som bol". Ak v čase Starého zákona mohli byť naraz uzdravené tri milióny Božích ludí, o čo skór móžu byť dnes uzdravení Boží ludia, ktorí žijú v čase Nového zákona zlutovania, milosrdenstva a pravdy, uzákonenej na lepších zaslúbeniach, s lepším velkňazom (List Židom 8,6), prostred-níctvom ovela znamenitejšej svátoslužby. 10

11 Kapitola 2 UZDRAVENIE PRE VŠETKÝCH Ako v minulosti, tak aj dnes je stále Božou vólou uzdraviť všetkých, ktorí potrebujú uzdravenie. Najváčšou prekážkou vo viere mnohým ve-riacim, ktorí hladajú uzdravenie v dnešných dňoch, je neistota v mysli, či je Božia vóla uzdraviť všetkých. Takmer každý vie, že Boh skutočne niektorých uzdravuje, ale v mo-dernej teologii je mnoho učenia, ktoré zabraňuje luďom poznať to, čo Biblia jasne vyučuje - že uzdravenie je pre všetkých. Je nemožné smelo si nárokovať skrze vieru požehnanie, o ktorom si nie sme istí, či ho Boh ponúka, pretože Božie požehnania je možné si nárokovať iba tam, kde je Božia vóla známa, kde sa jej verí, a kde sa na jej základe koná. Prečítajte si závet (vólu) Ak chceme vedieť, čo je poslednou vólou nejakého človeka, prečítame si závet. Ak chceme poznať Božiu vólu ohladom nejakej otázky, prečíta-me si Jeho vólu. Dajme tomu, že nejaká pani by povedala: Mój manžel, ktorý bol velmi bohatý, odišiel navždy. Priala by som si vedieť, či mi niečo odkázal vo svojom závete." Povedal by som jej: Prečo si teda neprečítate jeho závet, aby ste to vedeli?" Slovo testament znamená závet človeka. Biblia obsahuje poslednú Bo-žiu vólu a testament, v ktorom nám zanecháva všetky požehnania a vykúpenia. Pretože ide o Jeho poslednú vólu a testament, všetko s neskor-ším dátumom je falzifikát. Ak je uzdravenie časťou Božieho závetu pre nás, a ak potom povieme, že Boh nie je ochotný uzdraviť všetkých, ako sa o tom v Jeho závete jasne hovorí, znamená to zmenu Jeho závetu - a to po smrti osoby, ktorá závet zanechala. Ježiš nie je iba osobou, ktorá závet zanechala a zomrela; ale On bol vzkriesený a je tiež prostredníkom závetu (List Židom 9,15; 12,24). Je naším 11

12 Kapitola 2 obhajcom (1. Jánov list 2,1-2) a nepripraví nás o naše dedičstvo, ako by to niektorí pozemskí advokáti mohli urobiť. Je naším zástupcom po Božej pravici. Neexistuje lepší spósob, ako poznať Boží závet, než čítaním evanjelií, ktoré zaznamenávajú Kristovo učenie a skutky. Ježiš bol fyzickým vyjad-rením Otcovej vóle. Jeho život bol rovnako zjavením, ako aj prejavom ne-meniacej sa Božej lásky a vóle. Otvorene nám dával najavo Božiu vólu. Fráza, ktorá ničí vieru Keď Ježiš skladal svoje ruky na každého a uzdravoval ich, zjavoval a uskutočňoval Božiu vólu pre všetkých ludí. Hla, idem, aby som činil, ó, Bože, tvoju vólu." List Židom 10,7 Lebo som nezostúpil z neba na to, aby som činil svoju vólu, ale vólu toho, ktorý maposlal." Evanjelium Jána 6,38 Všetko, čo Ježiš robil počas svojej pozemskej služby pre ludstvo s tol-kými potrebami, bolo priamym zjavením dokonalej Božej vóle pre lud-ské pokolenie. F. F. Bosworth vo svojej knihe Kristus Uzdravitelpovedal: Nik-to by pravdepodobne nemohol byť konzervatívnejší ako učenci z episkopálnej cirkvi. Ale keď dostali poverenie, aby študovali tému duchovného uzdravenia tela, po troch rokoch štúdia a skúmania Biblie a historie podali cirkvi túto správu: Ježišove uzdravenia sa udiali ako zjavenie Božej vole pre ludstvo." Pretože zistili, že Jeho vóla je plne zjavená, ďalej oznamovali: Cirkev sa už viac nemůže modliťza chorých s frázou, ktorá ničí vieru - Ak je to tvoja vóla." Pán Bosworth ďalej pokračuje: Odkaz, ktorý učia evanjeliá, je úplné uzdravenie pre dušu a telo pre všetkých, ktorí k Nemu prídu. Mnohí dnes povedia: Verím v uzdravenie, ale neverím, že je pre každého." Ak nie je pre každého, ako sa potom móžeme vóbec mod-liť modlitbu viery? 12

13 Uzdravenie pre všetkých Spomedzi luďí, ktorí hladali u Krista uzdravenie počas Jeho pozem-skej služby, sa iba jeden človek modlil za uzdravenie slovami: Ak je to tvoja vóla." Bol to malomocný v evanjeliu Marka 1,40, ktorý nevedel, aká je Kristova vóla ohladom uzdravenia. Opravená neistota Prvá vec, ktorú Kristus urobil, bolo, že opravil jeho neistotu tým, že ho uistil: Chcem." Už viac nie je otázkou: Ak je to tvoja vóla" - je to Božia vóla. Malomocný povedal: Ak chceš, móžeš." Ježiš odpovedal: Chcem." (Evanjelium Marka 1,41) Nech sa to vo vás navždy ustanoví: Boh uzdraví chorých. Ak chce uzdraviť jedného, potom chce uzdraviť všetkých. Nechce, aby niektorí zahynuli." 2. Petrov list 3,9 Jakub sa pýta: Je niekto chorý medzi vami?" (Jakubov list 5,14) Nie-kto sa týka aj vás, ak ste chorí. O tých, ktorých uhryzli ohnivé hady, Biblia hovorí, že keď pozrel uštipnutý na medeného hada, žil (4. kniha Mojžišova 21,9). Dokonca aj dnes všetci, ktorí sa pozrú na Krista ako na Spasitela, sú spasení - sú uzdravení. Keď ide o prínosy Kristovej vykupitelskej práce, všetky sú založené na rovnakom základe. Slová ktokolvek a ktokolvek chce sa vždy používajú na to, aby neob-rátení ludia boli pozvaní ku spaseniu. Slová všetci, každý a ktokolvek sa používajú na to, aby chorí ludia boli pozvaní k uzdraveniu. Univerzálne pozvanie Obidve pozvania sú vždy univerzálne a výsledky sú vždy pozitívne zaslúbené: bude spasený; bude mať život; uzdraví sa; ich pozdvihne; uzdravil ich všetkých a všetci, ktorí sa ho dotkli, boli uzdravení. Niekedy majú rodičia medzi svojimi deťmi oblúbencov, ale Boh nie. Keď dosiahneme rovnaké podmienky, zožneme rovnaké výsledky. Keď urobíme svoju časť, Boh je vždy verný, aby urobil tú svoju. Prínosy z vykúpenia sú pre vás. Ak Boh uzdravil všetkých, potom stále uzdravuje všetkých; to znamená všetkých, ktorí prídu k Nemu pre uzdravenie. Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky." 13

14 Uzdravenie List Židom 13,8 A išlo za ním mnoho zástupov, a uzdravil ich všetkých." Evanjelium Matúša 12,15 A ktorí sa ho dotkli, ozdraveli." Evanjelium Matúša 14,36 A všetok zástup hladal dotknúťsa ho, lebo vychádzala od neho moc a uzdravovala všetkých." Evanjelium Lukáša 6,19 A kedbol večer, priviedli mu mnohých posadlých démon-mi, a on slovom vyhnal nečistých duchov a všetkých, ktorí sa zle mali, uzdravil, aby sa naplnilo, čo bolo povedané skrze proroka Izaiáša, ktorý povedal: On vzal naše nemoci a naše neduhy niesol." Evanjelium Matúša 8,16-17 Kristus stále uzdravuje chorých, aby naplnil prorokové slová: On vzal naše nemoci (slabosti) a naše neduhy (choroby) niesol. Nikdy nezabudnite, že ste zahrnutí v slove naše z verša evanjelia Matúša 8,17 a Boh je viazaný svojou zmluvou, aby pokračoval v uzdravovaní všetkých, ktorí sú nemocní a slabí, aby naplnil Izaiášove slová. Neposkvrním svojej zmluvy a toho, čo raz vyšlo cez moje rty, nezmením." Žalm 89,35 Potom pri západe slnka všetci, ktorí mali nemocných na rozličné neduhy, privádzali ich k nemu, a on vzkladajúc ruky na jedného každého z nich uzdravoval ich." Evanjelium Lukáša 4,40 Uzdravenie bolo v tých dňoch pre všetkých a Kristus Uzdravovatel sa nikdy nezmenil. Uzdravenie je pre všetkých a malo by byť kázané všetkým Filip kázal Krista v Samárii: A zástupy jednomyselne pozorovali na to, čo hovoril Filip, čujúc a vidiac divy, ktoré činil. Lebo z mnohých, ktorí mali nečistých duchov, 14

15 Uzdravenie pre všetkých vychádzali duchovia a kričali velikým hlasom, aj mnohí porazení a chromí boli uzdravení. A povstala veliká radost v tom meste." Skutky apoštolov 8,6-8 Ježiš dokázal, že je presne ten istý, keď Filip o Ňom povedal ludom. Peter kázal Krista chromému (Skutky apoštolov 3,6), množstvu ludí (Skutky apoštolov 5,14-16), Eneášovi (Skutky apoštolov 9,34). Všetci boli uzdravení. Ježiš bol ten istý pre Petra. Kdekolvek a kedykolvek je Ježiš vyhlasovaný ako naša obeť za hriechy a choroby, výsledkom je fyzické uzdravenie, ako aj duchovné spasenie. Pavol hlásal Krista: A v Lystre sedával nejaký muž, nevládny nohami, ktorý bol chromý od života matky, a ktorý nikdy nechodil. Ten po-čúval Pavla hovoriť, ktorý uprene pozrel na neho a vidiac, že má vieru, aby bol uzdravený, povedal velkým hlasom: Vstaň a postav sa rovný na svoje nohy! a vyskočil a chodil." Skutky apoštolov 14,8-10 Pavol určite kázal evanjelium o uzdravení, pretože chromý muž prijal vieru v uzdravenie, keď počúval Pavlovu kázeň. Táto metóda funguje Všade, kde sa uzdravenie vyučuje ako Božie zaopatrenie pre všet-kých, do ludských sřdc sa vždy vkladá viera a ludia sú vždy uzdravení. Táto metóda nikdy nezlyháva. Viera nemóže zlyhať. Vieru ale nie je možné praktizovať, keď človek váha, či Boh uzdraví všetkých alebo nie. Ak neuzdraví všetkých, potom sme nútení v každom prípade zvažovať: Neviem, či je Božou vólou uzdraviť tohto človeka. Alebo je toto jeden z tých nešťastníkov, pre ktorých je Božou vólou, aby zostali chorí a trpeli?" Ako sa vóbec móžeme modliť modlitbu viery, ked je v našej mysli takáto neistota? Nech sa pre nás stane nemennou skutočnosťou: Božou vólou je uzdra-viť človeka. Na uzdravenie máte právo rovnako, ako na odpustenie, keď veríte. Boh povedal: Ja, Hospodin, som ten, ktorý ťa uzdravuje." (2. kniha Mojžišova 15,26) Ak Boh povedal toto, a Boh nemóže klamať, myslel to vážne. Čo Boh hovorí, je pravdivé. Takže uzdravenie vám patrí. Uzdravenie je súčasťou evanjelia a má sa kázať po celom svete a každému stvoreniu do všetkých končin zeme (Evanjelium Marka 16,15; Evanjelium Matúša 28,20). A pretože je súčasťou evanjelia, je Božie požehnanie fyzického uzdra-venia pre všetkých. 15

16 Kapitola 3 DŮVODY VERIŤ Mnohí ludia si uvedomujú skutočnosť Božieho uzdravenia, ale nema-jú osobné poznanie Ježiša ako Spasitela tela. Vidia, že iní sú uzdravení, ale pochybujú, či je uzdravenie Božou vólou pre nich. Čakajú na zvláštne zjavenie Božej vóle, ktoré by sa týkalo ich prípadu. A zatial robia všetko, čo je v moci ludskej šikovnosti, aby sa uzdravili prirodzeným spósobom a nerozmýšlajú zo svojho hladiska o tom, že by mohli odporovať Božej vóli. Biblia zjavuje Božiu vólu vo vzťahu k uzdraveniu. Boh nemusí dávať žiadne zvláštne zjavenie svojej vóle, keďže vo svojom Slove svoju vólu jasne zjavil. Pozorné štúdium Písma nám ukáže, že Boh vyhlásil, že Jeho vóla obsahuje uzdravenie pre Jeho deti. Vyhlásil sa za Uzdravovatela svojho ludu. Výnos ohladom uzdravenia Keď Boh povolal Izraelitov z Egypta, dal im predpis a výnos ohladom uzdravenia: A riekol: Ak budeš naozaj poslúchať hlas Hospodina, svojho Boha, a budeš robiť to, čo je spravodlivé v jeho očiach a priložíš ucho k jeho prikázaniam a budeš ostríhať všetky jeho ustanovenia, žiadnej z nemocí, ktoré som doložil na 16

17 Uzdravenie Egypt, nedoložím na teba, lebo ja, Hospodin, som ten, ktorý ta uzdravuje" 2. kniha Mojžišova 15,26 V hebrejskom texte sa píše: Nedopustím na teba žiadnu z tých nemoci, ktoré som dopustil na Egypťanov. Táto zmluva sa zopakovala na konci štyridsaťročného putovania Izraela na púšti. Počas celej svojej historie sa v chorobe a v súžení Izraeliti obracali k Bohu v pokání a vyznaní hriechov a prijímali uzdravenie ako odpoveď na svoje modlitby. Ak bolo uzdravenie ako odpoveď na modlitbu Božou cestou v čase Starého zákona, o to bežnejšie bude v čase Nového zákona. A išlo za ním mnoho zástupov, a uzdravil ich všetkých." Evanjelium Matúša 12,15 Konať Božiu volu Kristovo uzdravovanie neslúžilo iba na to, aby dokázalo Jeho Božskú podstatu, ako sa niektorí domnievajú, ale na to, aby naplnil svoje posla-nie - naplniť Božiu vólu. Hla, idem, aby som činil, ó, Bože, tvoju volu." List Židom 10,7 Ježiš sám je zjavením Božej vóle. On činil Božiu vólu; uzdravil všet-kých, ktorí k Nemu prišli. Jeho kňazstvo sa nemení: Ježiš Kristus ten istý včera i dnes i naveky." (List Židom 13,8) Jeho láska je rovnaká, ako keď so zlutovaním uzdravil zástupy. Jeho moc je rovnaká, ako keď uzdravoval všetky druhy chorób. Pre čo bol (Ježiš Kristus) podlžný (bolo preňho nutné) byt vo všetkom pripodobnený bratom, aby bol milosrdným (plným zlutovania) a verným velkňazom." List Židom 2,17 Počas svojej pozemskej služby bol Ježiš vždy pohnutý zlutovanim a uzdravil tých, ktorí potrebovali uzdravenie, a je naším verným a milosrdným velkňazom aj dnes. Kristovo poslanie uzdravovať V Písme znamenajú výrazy zlutovanie a milosrdenstvo tú istú vec. Hebrejské podstatné meno rachamím sa prekladá aj ako zlutovanie, aj ako milosrdenstvo. Grécke sloveso eleeo sa prekladá ako maťmilosťa mať 17

18 Důvody veriť zlutovanie; podobne grécke prídavne meno eleemon sa definuje ako milostivý - plný zlutovania. Kristus poslal dvanástich apoštolov, aby uzdravovali (Evanjelium Matúša 10,7-8). Neskór poslal sedemdesiatich. Jeho poslanie platí pre všetkých, ktorí veria (Evanjelium Marka 16,17-18). Platí pre cirkev (Ja-kubov list 5,14-16). Toto poslanie nikdy nebolo zrušené. Niť uzdravenia Uzdravenie ako odpoveď na modlitbu viery bolo jediným spósobom uzdravenia známym ranej cirkvi. Niť uzdravenia sa tiahne cez všetky obdobia až do súčasnosti a teraz, v týchto posledných dňoch, sa táto pravda, ktorá sa takmer stratila v duchovnej temnote stredoveku, obja-vila počas velkého vyliatia Ducha Svátého. Kresťania v každej krajine sa teraz presviedčajú, že Boh je Uzdravovatel svojho ludu. Boh dal uzdravenie skrze Kristovo vykupitelské dielo (Izaiáš 53,4-5; Evanjelium Matúša 8,16-17). Hebrejské slovo preložené v Izaiášovi 53 ako zármutok/žial je všade inde v Biblii preložené ako choroba. Tiež, jeho ranami (modrinami) sme uzdraveni. Slovo niesol v evanjeliu Matúša 8,17 naznačuje zámenu - trpieť za; nie súcit, ako v prípade trpieť s. Ak Kristus niesol naše choroby, prečo by sme ich mali niesť my? Existujú isté predobrazy Kristovej vykupujúcej obete v Starom zákone: očistenie malomocného (3. kniha Mojžišova 14); uzdravenie moru (4. kniha Mojžišova 16,46-48); medený had (4. kniha Mojžišova 21,7-9); uzdravenie Jóba (Jób 33,24). V 5. knihe Mojžišovej, v kapitole 28, boli choroby a neduhy súčasťou prekliatia, ale v liste Galaťanom 3,13 sa vyhlasuje: Kristus nás vykúpil spod prekliatia zákona." Uzdravenie je zaslúbené Hriech a choroba sú v celom Písme úzko prepojené (Žalm 103,3). Aj z hriechu, aj z choroby máme vykúpenie skrze vyliatu krv a rany, ktoré niesol Ježiš. Všetko, čo nám Boh dal, nám dal skrze Krista Ježiša, nášho Pána, pre kohokolvek - kohokolvek, kto splní podmienky a uverí Slovu. Mó-žeme sa z toho vylúčiť so slovami: To nie je Jeho vóla"; ale Boh nikoho nevynecháva. On nie je prijímatelom osób. Jeho zaslúbenia platia pre všetkých. Je niekto (nie iba niektorí) chorý medzi vami?" (Jakubov list 5,14) Proste a bude vám dané." (Evanjelium Matúša 7,7) Keď budete niečo prosiť v mojom mene, ja učiním." (Evanjelium Jána 14,14) 18

19 Uzdravenie Všetko, za čokolvek modliac sa prosíte (vy), verte, že dostanete (vy), a bude vám." (Evanjelium Marka 11,24) Uzdravenie je zaslúbené skrze moc Ducha Svátého. (List Rima-nom 8,11) Všetky tieto verše zretelne oznamujú Božiu vólu uzdraviť kohokol-vek, kto k Nemu prichádza vo viere. Toto je Jeho vóla, Jeho cesta. V Biblii sa neodporúča žiadna iná cesta uzdravenia. Boh nemá pre svoj lud žiad-nu inú cestu. V Kristovi nám odkázal uzdravenie, zdravie a silu. Toto je v Ňom naším právom a výsadou. Tým, že prijímame Jeho cestu, robíme Mu ra-dosť a oslavujeme Ho. Jeho vóla je, aby sme sa mali dobre. Prijmeme toto zaopatrenie Jeho lásky? Poslúchneme Ho a prijmeme Jeho cestu, aby sa Jeho vóla v nás mohla uskutočniť, a aby sme oslávili Boha vo svojich telách? Pozitívne vedomie v modlitbe S pozitívnym vedomím Božej vóle sa nemodlíme: Pane, uzdrav ma, ak je to Tvoja vóla." To vedie k pochybnosti a pochybnosť ruší vieru. Jeden invalid mi raz povedal: Verím v modlitbu k Bohu za uzdrave-nie, ak je to Jeho vóla." Potom, aby myšlienku ilustroval, povedal: Dieťa móže rodiča o niečo požiadať a rodič mu to dá, ak to pre dieťa bude dobré; a tak sa týmto spósobom modlím za uzdravenie." Odpovedal som: Ak rodič slúbil, že dieťaťu dá istú vec, dieťa má právo to očakávať. Náš Otec nám zaslúbil uzdravenie a my máme právo od Neho očakávať, že svoj slub dodrží." Ak nepoznáme v určitej veci Božiu vólu, můžeme sa modliť vo viere, že Boh to pre nás urobí, ak je to Jeho vóla a On urobí to, čo je pre nás najlepšie. Ale tam, kde Boh svoju vólu zjavil zaslúbením, že určitú vec urobí, nemusíme byť ohladom toho v nevedomosti alebo v pochybnostiach. Biblia zjavuje, že fyzické uzdravenie je Jeho vóla, rovnako ako duchovné uzdravenie je Jeho vóla, ak splníme podmienky a veríme Jeho zaslúbeniu. Viera, ktorá si privlastňuje Božie zaslúbenie, spočíva v poznaní Jeho vóle. Poznanie Jeho vóle je základom našej viery. Nemohli by sme vierou prijať uzdravenie a veriť, že sme ho prijali, ak by existovala nejaká po-chybnosť o tom, či nám je určené alebo nie. Božiu vólu musíme poznať, potom móžeme prijať vierou čokolvek, čo nám zaslúbil vo svojom Slove a veriť, že keď prosíme, dostávame. Na otázke uzdravenia má naša viera tiež svoj podiel: vezmeme si to, čo je Božou vólou pre nás? Ak zostanete vo mne, a moje slová ak zostanú vo vás, vtedy si proste, čokolvek chcete, a stane sa vám." (Evanjelium Jána 15,7). Keď sa naša vóla stretne s Jeho vólou, vtedy sa to stane. 19

20 20

21 Kapitola 4 PREČO SA NIEKTORÍ NEUZDRAVIA Viera prichádza skrze počúvanie Božieho slova." (List Rimanom 10,17) Viera nikdy nepochádza zo súcitu. Viera nikdy nepochádza z dis-kusií s luďmi o ich bóloch a bolestiach tela, slabostiach a chorobách. Viera sa zrodí, keď počúvame slovo pravdy. Ježiš povedal:...a poznáte pravdu a pravda vás vyslobodí." (Evanjelium Jána 8,32) On je pravda. Ak chceme vidieť ludí vyslobodených z pút choroby, musíme ich učiť tú časť Božieho slova, ktorá ich vyslobodí z choroby. Pravdou je: Kristus chce uzdraviť každého (vás), inak by neniesol rany, ktorými sme uzdravení. Niekto by sa mohol opýtať: Prečo sa niektorí neuzdravia?" Odpoveď: pretože sa málo vyučuje a káže biblická pravda o uzdravení. Nestojme už pri posteli chorých ludí, aby sme súcítili s ich bolesťami. Nikdy nenaznačujme, že musí byť Božou vólou pre nich, aby ich pri-jali"; alebo že ich to naučí trpezlivosti"; alebo, že možno budú bližšie pritiahnutí k Pánovi" cez svoju chorobu. Radšej vyhlásme vojnu každej forme choroby a zoberme autoritu nad každou formou démonickej moci skrze meno Ježiša Krista. Slúžme vyslobodením tým, ktorí potrebujú uzdravenie. Ak je spasenie pre všetkých, potom aj uzdravenie je pre všetkých Nikdy nie sme na pochybách, pokial ide o Božiu ochotu spasiť aj tú najbeznádejnejšiu ludskú bytosť. Ako si móžeme byť takí istí? Pretože nás o tomto učili biblickú pravdu. Od detstva nás učili, že spasenie je pre všetkých, ktorí veria, pretože tak miloval Boh svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nikto, kto veri v neho, nezahynul, ale mal večný život (Evanjelium Jána 3,16). Ak by nás boli učili pravde vo veci uzdravenia tela tak pozitívne, ako nás učili pravde týkajúcej sa duchovného spasenia, ludia by verili v uz-dravenie rovnakým spósobom, ako veria v obnovenie. 21

22 Kapitola 4 Ak Boh konal zázraky a uzdravoval v minulosti, ale dnes už to nerobí, musí platiť, že On je Boh, ktorý bol, a nie Boh, ktorý je. Ale Biblia hovorí: Ja som Boh, ktorý ťa uzdravuje." Práve teraz Boh hovorí: Ja som Boh, ktorý ťa uzdravuje." Zajtra povie presne tú istú vec. On uzdraví tých, ktorí Ho budú hladať. Nie je tam nijaké možno; On uzdraví všetkých, ktorí prídu k Nemu a veria Jeho zalúbeniam. Stane sa to kvóli vašej viere." (Evanjelium Matúša 9,29) A tak proste vo viere, nič nepochybujúc." (Jakubov list 1,6) Duchovné a telesné uzdravenie V Biblii existuje fyzické, ako aj duchovné uzdravenie. Hriech a choroba, ktoré sa šíria v ludskej rase, sú oboje výsledkom neposlušnosti Adama a Evy. Dve vykupitelské požehnania, ktoré Kristus priniesol do sveta, sú spasenie a uzdravenie - oslobodenie od hriechu a choroby. Spasenie z hriechu a choroby alebo uzdravenie z hriechu a choroby sú oboje požehnaniami obsiahnutými v našom vykúpení, zaistenými jedinou obeťou a jedným zástupcom. Povedať uzdravený alebo povedať spasený znamená to isté. Či už povieme uzdravený alebo povieme spasený, platí to rovnako pre telo, ako aj pre dušu. Pre nespaseného človeka, chorého na tele, by nestačilo, ak by bol spasený z hriechu a nebol by uzdravený z choroby, keď počul a uveril tejto pravde evanjelia. Vám by nestačilo, ak by ste boli iba uzdravení a neboli by ste spasení. Boh chce, aby váš duch bol obnovený, keď sa naplnia vaše fyzické potre-by. Prečo? Pretože presne toto vykúpenie znamená. Ako by ste mohli byť požehnaní na tele a nebyť požehnaní na duchu, keď ste počuli túto pravdu? Objavíte Ježiša ako zástupnú obeť za samých seba, ktorá namiesto vás niesla aj vaše hriechy, aj vaše choroby a budete slobodní. Toto je tá pravda, ktorá ludí oslobodzuje na tele, rovnako ako na duchu (Evanjelium Jána 8,32). Dvojité zaopatrenie Na našich evanjelizačných zhromaždeniach po celom svete vždy kážeme dvojité zaopatrenie. Nespaseným povieme, aby prijali Ježiša Krista zároveň ako Uzdravovatela a Spasitela - aby verili, že ich uzdraví z choroby zároveň so spasením od hriechu. Je treba veriť, že ich uzdravil z choroby v rovnakom čase, 22

23 Uzdravenie ako ich oslobodil z hriechu. Toto prinesie dokonalé oslobodenie rovnako pre ducha, ako aj pre telo. Keď tomu ludia veria, telo a duch sú oslobodené spolu. Pavol hovorí: Lebo ste kúpení za velkú cenu. Nože tedy oslavujte Boha svojím telom a svojím duchom, čo je oboje Božie." (1. list Ko-rinťanom 6,20) Máme príkaz používať oboje, aj telo aj ducha, na oslavu Boha. Oboje bolo vykúpené za velkú cenu. Nie je žiadny div, že Ježiš povedal ochrnutému mužovi: Dúfaj, die-ťa, odpustené sú ti tvoje hriechy." (Evanjelium Marka 2,5; Evanjelium Matúša 9,2) Keď zdvihol svoje ležisko a chodil, jeho hriechy už boli preč, rovnako ako jeho choroba. Preto sa Ježiš opýtal: Čože je lahšie, povedať porazenému: Odpustené sú ti hriechy, a či povedať: Vstaň a vezmi svoju ložu a chodi?" (Evanjelium Marka 2,9) Keby bol Ježiš povedal tomuto mužovi, že jeho hriechy sú odpustené, jeho choroba by ho tiež musela opustiť, pretože liek na oboje bol poskytnutý v tej istej obeti. Izaiáš vyhlásil: A on bol smrtelne ranený pre naše prestúpenia a jeho ranami sme uzdravení." (Izaiáš 53,5) Keby bol Ježiš povedal mužovi, aby vstal a chodil, jeho hriechy by ho tiež museli opustiť. Vždy sa pozerajte na dvojité oslobodenie v Ježišovi Kristovi. Slovo spasený v liste Rimanom 10,9 je rovnaké grécke slovo, ktoré Marek použil, keď povedal:... a všetci (chorí ludia), ktorí sa ho dotkli, boli uzdravení." (Evanjelium Marka 6,56) Obidve slová, spasený a uzdravený, boli preložené z gréckeho slova sozo. Všetky slová, ktoré sa nachádzajú v nasledujúcich veršoch, sú prelo-žené z rovnakého gréckeho slova sozo: uzdravená - Marek 5,23; spasený - Marek 16,16; uzdravený - Lukáš 8,36; spasený - Skutky 2,21, uzdravený - Skutky 14,9; spasení - Efezanom 2,8; uzdravila - Lukáš 18,42; uzdraví - Jakub 5,15; uzdravila - Marek 5,34; byť uzdravená - Marek 5,28, uzdravila - Lukáš 17,19; uzdravený - Skutky 4,9; spasení - Skutky 4,12; uzdravení - Marek 6,56. Kresťania nemusia byť chorí Hriech v našom živote netolerujeme, pretože Ježiš niesol naše hrie-chy. Rovnako nemusíme tolerovať chorobu v našom tele, pretože Ježiš niesol naše choroby. On vzal naše neduhy (slabosti) a naše nemoci (choroby) niesol" Evanjelium Matúša 8,17 (KJV) Iste vzal (odniesol) naše bóle (nemoci a choroby) a niesol naše trápenia (bolesti)." Izaiáš 53,4 23

24 Prečo sa niektorí neuzdravia Podla týchto veršov vieme, že Ježiš niesol naše choroby. Podla 1. Pet-rovho listu 2,24:...ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo," vieme, že Ježiš vyniesol naše hriechy". Ak ich niesol On, potom ich nemusíme niesť' my. Ak ich musíme niesť my, potom ich nemusel niesť Ježiš. Ak ich musíme niesť my, potom ich Ježiš niesol zbytočne. Evanjelium velmi jasne ukazuje, že ich niesol Ježiš Kristus - to znamená, že ich odniesol preč - a preto sme z nich vykúpení. Takže ich už nikdy nemusíme niesť. Kresťanov velmi často učia, že aj keď boli vykúpení zo svojich hrie-chov, stále musia trpieť svoje choroby, pretože to nemusí byť Božia vóla, aby ich uzdravil. Vedia, že uzdravil iných, ale títo boli asi tí šťastnejší, ktorým On udelil svoju milosť. Ak by to bola Jeho vóla, aby to urobil, vedia, že by ich mohol uzdraviť; ale pretože si nie sú istí Jeho vólou, budú trpezliví" a naďalej budú niesť svoj kríž" fyzického utrpenia. Choroba ničí presne to telo, ktoré bolo vykúpené za velkú cenu - cenu tela Božieho Syna. To nemá logiku. Božou vólou je, aby dodržal svoje zaslúbenie Táto doktrína je v rozpore s Božím slovom. Reverend F. F. Bosworth napísal: Keď sa opýtam ludí, či si myslia, že je Božou vólou uzdraviť ich a oni odpovedia, že nevedia, či je, alebo nie je, potom sa ich opýtam, či je Božou vólou dodržať svoje zaslúbenie. Dóvodom, prečo nie je uzdravených viacej ludí, je nedostatok kázania a vyučovania týchto právd. Pretože viera prichádza z počutia Božieho slova, ak očakávame, že ludia budú mať vieru, aby prijali Božie nadprirodzené požehnanie fyzického uzdravenia, musíme ich vyučovať týmto biblickým pravdám, ktoré sami osebe móžu vybudovať vieru pre toto požehnanie. Kolkí z vás by boli spasení, ak by nikdy nepočuli posolstvo o spasení? Alebo ak by boli pri kázaní predmetu spasenia vykladané takéto fakty: 1. Možnože nie je Božou vólou, aby ste boli spasení. 2. Možnože je váš hriech na slávu Božiu. 3. Možno Boh používa tento hriech, aby vás potrestal. 4. Buďte trpezliví vo svojom hriechu, kým Božou vólou nebude za-chrániť vás. 24

25 Uzdravenie 5. Deň zázrakov (obrátenia) už pominul. Kolkí z vás by skrze také posolstvá prijali vieru v spasenie? A predsa sú toto asi jediné slová, ktoré mnoho chorých ludí počuje ohladom Božieho zaopatrenia pre fyzické uzdravenie. Je jednoduché porozumieť, prečo dnes nie sú mnohí uzdravení. 25

26 Kapitola 5 ŽIADANIE OTCA V JEŽIŠOVOM MENE A čokolvek budete prosit v mojom mene, učiním to, aby bol Otec oslavený v Synovi." Evanjelium Jána 14,13 Všetko, za čokolvek by ste prosili Otca v mojom mene, dá vám." Evanjelium Jána 16,23 Podla týchto veršov máme právo žiadať Otca o uzdravenie v mene Ježiša Krista a prijať uzdravenie. Ak veríme Božiemu slovu, móžeme žia-dať v Ježišovom mene a dostaneme to, o čo žiadame; ako to Ján povedal v 1. Jánovom liste 5,14, keď prosime niečo podla jeho vóle - a uzdrave-nie je zaiste Jeho vólou pre všetkých. Ak trpíte na nejakú chorobu, máte právo žiadať Otca o uzdravenie. Všetko, za čokolvek modliac sa prosite, verte, že dostanete, a bude vám." (Evanjelium Marka 11,24) Všimnite si však, že naša žiadosť musí byť v Ježišovom mene. Moc Ježišovho mena V mene Pána Ježiša Krista je moc. V liste Filipanom 2,9-10 je napísané: Preto aj Boh jeho povýšil nad všetko a dal mu z lúbosti meno, ktoré je nad každé meno, aby sa v mene Ježiša sklonilo každé koleno bytostí ponebeských (anjelov) a pozemských (ludí) i podzemských (démonov)." Bytosti vo všetkých troch svetoch sa musia skloniť pred menom Ježiš. To meno má vládu nad satanom a celým jeho královstvom. Smith Wigglesworth hovorí o tom, ako slúžil jednému mužovi, ktorý umieral na tuberkulózu. Povedal, že kým stáli pri posteli, nerobili nič iné, len znovu a znovu opakovali meno Ježiš. Prítomnosť Božia začala napíňať 26

27 Kapitola 5 miestnosť; uzdravenie prúdilo do tela toho umierajúceho muža a on vstal, úplne uzdravený. Peter povedal ochrnutému mužovi: V mene Ježiša Krista, toho Nazaretského, vstaň a chod," a ten muž chodil (Skutky apoštolov 3,6). Pavol povedal démonovi: Rozkazujem ti v mene Ježiša Krista, aby si vyšiel z nej! a vyšiel v tú istú hodinu." (Skutky apoštolov 16,18) Ježiš nám zanechal svoje meno. Máme právo ho používať. Satan má príkaz rešpektovať toto meno, ktoré je nad každé meno, a jeho celé krá-lovstvo je nútené poslúchnuť náš príkaz, keď je vydaný v mene Ježiša Krista. (Evanjelium Lukáša 10,17) Nebeské zdroje Nezabudnite, že to bol Ježiš, čo porazil hriech, satana, chorobu, smrť, peklo a hrob; a my používame Jeho meno skrze Jeho autoritu. Ako píše E. W. Kenyon: Keď nám Ježiš dal právo používať toto meno, Otec vedel o všet-kom, čo to meno mohlo v sebe obsahovať vydýchnuté v modlitbe utlačených duší; a vždy sa raduje, keď to meno rozozná. Možnosti obsiahnuté v tom mene sa nachádzajú za hranicou nášho chápania. Keď Ježiš hovorí, čokolvek by ste žiadali od Otca v mojom mene, dáva nám podpísaný šek na nebeské zdroje a žiada nás, aby ste ho vyplnili. Aká výsada. Ak potrebujete uzdravenie, začnite študovať Ježišove zdroje, aby ste dostali mieru bohatstva, ktoré toto meno pre vás dnes obsahuje. Je vaše, aby ste ho dnes používali. Ježiš to povedal. Iba verte a začnite Jeho meno dnes používať v modlitbe. Ježiš v skutočnosti hovorí: Vy žiadajte Otca v Mojom mene. Ja prosbu odobrím (podpíšem), a Otec dá všetko, čo som odobril." Keď prijímame svoje práva a výsady v Novom zákone a modlíme sa v Ježišovom mene, zdá sa, že požiadavka a prosba idú z našich rúk do rúk Ježišových. On potom prevezme zodpovednosť za túto potrebu a vieme, že povedal: Otče, ďakujem ti, že si ma počul. No ja som vedel, že ma vždy čuješ." (Evanjelium Jána 11,41-42) 27

28 Žiadanie Otca v Ježišovom mene Inými slovami, vieme, že Otec vždy počuje Ježiša a keď sa modlíme v Ježišovom mene, je to akoby sa modlil sám Ježiš. Zastupuje nás. Je nám poslaná odpoveď od Otca a my sa radujeme. Nezrušitelné zaopatrenie Ak potrebujete uzdravenie, móžete oň požiadať Otca v Ježišovom mene, veriť, že vás počuje a zistíte, že choroba odíde. Prečo? A toto je tá smelá dóvera, ktorú máme k nemu, že keď prosíme niečo podla jeho vóle, čuje nás. A keď vieme, že nás čuje, za čokolvek prosíme, vieme, že máme splnené svoje prosby, ktoré smeprosili od neho." 1. Jánov list 5,14-15 Je to vaše. Máte na to právo. Žiadajte to od Neho a prijmite svoje zdravie v Ježišovom mene, pretože Ježiš nám dovolil používať Jeho meno v modlitbe. A čokolvek budete prosit v mojom mene, učiním to, aby bol Otec oslávený v Synovi. Keď budete niečo prosit v mojom mene, ja učiním." 1. Jánov list 14,13-14 Doslal'ste za nič neprosili v mojom mene; proste a dostanete, aby vaša radost bola naplnená." Evanjelium Jána 16,24 Ak potrebujete uzdravenie, móžete oň požiadať Otca v mene Jeho syna a prijmete ho a vaša radosť bude úplná. Peter vzal Ježiša za slovo a chromému mužovi, ktorý potreboval uzdravenie, povedal: V mene Ježiša Krista, toho Nazaretského, vstaň a choď." (Skutky apoštolov 3,6) Ježiš sa dotýka každej fázy života To meno nikdy nestratilo svoju moc. Skrze to meno móžete prijať uzdravenie. Eudia sú skrze to meno spasení, pretože nie je žiadne iné meno, v ktorom by sme mali byť spasení (Skutky apoštolov 4,12). Móžete sa modliť a prosiť Otca v tom mene (Evanjelium Jána 14,13-14; 16,24). V tom mene sú chromí, neschopní a bezmocní donútení znovu chodiť. Ježiš povedal: V mojom mene budú vyháňať démonov." (Evanje-lium Marka 16,17) Pavol dokázal, že toto Ježišove proroctvo je pravdivé niekolko rokov po tom, ako ho Ježiš vyriekol. Pavol povedal zlému duchu: Prikazujem ti v mene Ježiša Krista, vyjdi z nej. A on odišiel v tú hodinu." (Skutky apoštolov 16,18) 28

29 Uzdravenie Akú moc má to meno pre dnešnú cirkev. Dotýkala sa každej fázy ra-nej cirkvi. Podla listu Kolosanom 3,17 sa učíme: A všetko, čokolvek robíte slo-vom alebo skutkom, všetko robte v mene Pána Ježiša." V liste Efezanom 5,20 sa učíme, že by sme vždy mali vzdávať vďaku za všetko Bohu a Otcovi v mene nášho Pána Ježiša Krista. V liste Židom 13,15 nám hovoria, že máme obetovať obeť chvály v jeho mene. V Jakubovom liste 5,14 máme inštrukciu pomazať chorých v mene Pánovom. 29

30 Žiadanie Otca v Ježišovom mene V 1. Jánovom liste 3,23 sa nám oznamuje: Toto je jeho príkaz, aby sme verili v meno jeho Syna Ježiša Krista." Podla týchto Písem vidíme, že meno Ježiš sa dotýka každej fázy života kresťana, a že musí vyplniť miesto v našich myšlienkach, v našich modlitebných životoch, v našom vyučovaní a kázaní - miesto, o ktorom sú mnohí celkovo neučení, pretože v dnešných dňoch o ňom nikdy vyučovaní neboli. 30

31 Kapitola 6 KEĎ SA DVAJA ZHODNÚ Keďsa dvaja z vás zhodnú na zemi o akejkolvvek veci, za ktorú by prosili, stane sa im od mójho Otca, ktorý je v nebe-siach. Lebo kde sú dvaja alebo traja zhromaždení v mojom mene, tam som i ja v ich strede." Evanjelium Matúša 18,19-20 Je dobre známe, že v jednote je sila. Lepšie dvom ako jednému, pretože majú dobrú mzdu za svoju prácu. Lebo ak padnú, jeden pozdvihne svojho druha. Ale beda jednému, ktorý padne; nie je druhého, aby ho po-zdvihol. Tiež ak ležia dvaja spolu, zahrejú sa; ale jeden akože sa zahreje? a keby sa niekto chcel zmocnit toho jedného, oni dvaja sa postavia proti nemu a motúz, spletený vo troje, ne-pretrhne sa tak rýchle." Kazatel' 4,9-12 Z 5. knihy Mojžišovej 32,30 a z knihy Jozue 23,10 vieme, že jeden móže zahnať tisíc, ale dvaja sú schopní zahnať desaťtisíc". Ježiš mal dobrý dóvod, aby tak urobil, keď pomazal sedemdesiat ďal-ších učeníkov a poslal ich pred sebou po dvoch do každého mesta a na každé miesto (Evanjelium Lukáša 10,1). Zhoda vo viere Boh musel mať na mysli rovnaký dóvod, keď povedal: Nože mi od-delte Barnabáša a Saula ku dielu, ku ktorému som ich povolal." (Skutky apoštolov 13,2) Vieme, že to boli Peter a Ján, ktorých videl chromý muž; a skrze silu ich spoločnej viery sa v jeho tele udial zázrak. (Skutky apoštolov 3) O týchto veciach sa zmieňujeme, aby sme vám ukázali, že tam, kde sa ktoríkolvek dvaja z vás zhodnú na zemi o akejkolvek veci, za ktorú by prosili, stane sa im od mójho Otca, ktorý je v nebesiach (Evanjelium Matúša 18,19). 31

32 Kapitola 6 Pravdivosť tohto výroku sme dokázali v mnohých prípadoch, kde obe-te chorób neboli schopné uchopiť vieru vo vlastné uzdravenie. V takýchto prípadoch, keď sa dvaja zhodnú - nie iba v slovách, ale aj v duchu - chorí sú uzdravovaní. Toto nie je nutné, keď človek, ktorý je svojprávny, počuje Slovo Božie a uplatní svoju osobnú vieru. To je vždy to najlepšie. Viera prichádza skrze počutie Božieho slova (List Rimanom 10,17). Každý jednotlivec móže mať vieru Venujte pozornosť Slovu a majte svoju vlastnú vieru. Desiatky tisíc ludí svedčili o prijatí uzdravenia počas našich kampaní skrze počutie a vieru v Božie slovo, keď sme ho kázali, alebo učili zástupy. Jeden muž, ktorý bol plne zaujatý počúvaním kázaného posolstva, vstal a zistil, že jeho prietrž zmizla. Jedna pani zistila, že jej artritída a krčové žily sa uzdravili. Jedna slepá žena prijala svoj zrak; nespočetné množstvo ďalších bolo uzdravených zo všetkých možných druhov cho-rób, zatial čo počúvali Božie slovo a uverili mu. Vždy, keď počúvate Božie slovo a venujete mu pozornosť, budete mať svoju vlastnú vieru - vieru, ktorá vás oslobodí. To je vždy lepšie, ako byť závislý od viery niekoho iného. Existujú však prípady, v ktorých človek nie je schopný uvažovať, alebo je príliš chorý, aby tieto pravdy uchopil, alebo aby počúval Božie 32

33 Keď sa dvaja zhodnú slovo. V takýchto prípadoch sa dvaja veriaci móžu zhodnúť v modlitbe a majú toto zaslúbenie: Bude im dané od mójho Otca, ktorý je v ne-besiach." Vďaka Bohu za Jeho zaslúbenie a Jeho záujem o naše fyzické zdravie, ako aj o naše duševné zdravie. Ján tieto veci spojil v liste svojmu priatelovi Gájovi a povedal:... pra-jem ti, žeby si sa mal vo všetkom dobre, a žeby si bol zdravý, tak ako sa má dobre tvoja duša" (3. Jánov list 2) a Ján, ktorý odpočíval na Ježišovej hrudi, vedel, aká je Božia vóla. Kresťania nepochybujú, že Boh chce zachrániť a obnoviť každého nespaseného človeka bez ohladu na to, aký beznádejný prípad to móže byť. Božou vólou je tiež uzdraviť každého chorého bez ohladu na to, aký móže byť nevyliečitelný, ak sa trpiaci spolahne na Neho a uverí Jeho slovu. Božia vóla je uzdraviť všetkých. Ako móže niekto pochybovať o Božom uzdravení, láske a súcite s Jeho deťmi, keď nám dal tolko zaslúbení pre uzdravenie? Máte biblické právo byť zdraví a silní. Dobre," móžete sa opýtať, ale ako potom móže človek zomrieť?" Podia Biblie je to velmi jednoduché. Počúvajte, aký je Boží predpis ohladom smrti Jeho dieťaťa:...odnimaš ich ducha, mrú a navracajú sa k svojmu prachu." (Žalm 104,29) To predsa neznamená, že musíte zom-rieť na rakovinu, však? Alebo na akúkolvek inú formu choroby alebo neduhu? Božie dieťa je vykúpené z prekliatia zákona, časťou ktorého je aj choroba (List Galaťanom 3,13; 5. kniha Mojžišova 28,58-61). Biblický ideál pre smrť Božieho dieťaťa je tento: Vojdeš v plnej sile do hrobu, ako ide ta hore snop zbožia svojim časom." (Jób 5,26) a takto zomreli Abrahám, Sára, Izák, Jákob, Mojžiš - a mnohí ďalší. 33

34 Kapitola 7 POMAZANIE OLEJOM Jakub nám hovorí v piatej kapitole a v štrnástom verši svojej epištoly: Je niekto chorý medzi vami? Nech si zavolá starších zboru, a nech sa modlia nad ním, pomažúc ho olejom v mene Pánovom." (Jakubov list 5,14) Toto je neomylne jasné zaslúbenie uzdravenia pre chorých. Z evanjelia Marka 6,13 sa učíme, že Pánovi učeníci toto robili, pretože hovorí: Vyháňali mnoho démonov a pomazali olejom mnohých chorých a uzdravili ich." Definícia utrpenia Tesne pred týmto zaslúbením pre chorých sa Jakub zmieňuje o trpia-cich. Toto spósobilo množstvo špekulácií o tom, aká forma choroby móže byť nazvaná utrpením. Podla Strongovej konkordancie sa toto slovo, pre-ložené ako utrpenie, vóbec nevzťahuje na fyzickú nespósobilosť. Webster nám hovorí, že v bežnom jazyku má slovo utrpenie význam ochorenia, ale to neplatí o gréckom slove, z ktorého bolo preložené slovo utrpenie. Je to slovo, ktoré znamená problém, prenasledovanie, ťažkosti alebo súženie. Tí, ktorí prechádzajú prenasledovaním alebo nejakým iným druhom problémov alebo utrpenia, by nikdy nemali volať starších a očakávať, že sa starší budú modliť za ich problémy a súženia, aby ustúpili. Namiesto toho Jakub hovorí: Trpí niekto medzi vami? Nech sa modlí." (Jakubov list 5,13) Smelé vyhlásenie Všimnite si, akú otázku Jakub kladie: Je niekto chorý medzi vami?" z toho nemóžeme usudzovať, že uzdravenie je iba pre niekolkých preferovaných. Smelo vyhlasuje príslub uzdravenia pre každého chorého. 34

35 Uzdravenie Každý človek, ktorý je chorý, má biblické právo žiadať si starších zbo-ru a byť uzdravený, a ak je to nutné, byť zároveň spasený. Z toho by ste sa mali radovať, najma vtedy, ak vás učili, že uzdravenie je iba pre tých šťastných, alebo iba pre tých, ktorých Boh náhodou chce uzdraviť. Uzdravenie je pre vás. Máte právo na telesné zdravie, ako aj na dušev-né zdravie, pretože Jakub v 5. kapitole, vo verši 15 hovorí: A modlitba viery uzdraví chorého, a Pán ho pozdvihne, a jestli urobil hriechy, odpustí sa mu." Vo verši 16 sa hovorí: Teda vyznávajte si jeden druhému hriechy a modlite sa druh za druha, aby ste boli uzdravení." Jakub potom dodáva: Mnoho vládze modlitba spravodlivého pósobiaca." Toto je zrozumitelné zaslúbenie a dá sa lahko pochopit Konaním na základe týchto slov boli za dlhé obdobia uzdravené milióny ludí a ďalšie milióny sú uzdravené v tomto storočí. Všimnite si, že vo verši 15 Jakub hovorí: A modlitba viery uzdraví chorého." Modlitba viery je jediná modlitba, ktorá chorým umožňuje získať uzdravenie. Modlitba viery Ako sa niekto móže modliť modlitbu viery, kým v sebe živí túto myšlienku: Možno je Božou vólou zobrať tohto človeka domov pros-tredníctvom tejto choroby," alebo Možnože Boh v tomto živote vytvára pomocou tejto choroby niečo drahocenné," a Možno by som ich mal povzbudiť, aby to trpezlivo znášali a naučili sa tak lekciu, ktorú ich Boh chce naučiť." Toto je presne ten postoj, v ktorom prebiehajú mnohé modlitby za chorých. Čuduje sa ešte niekto nad tým, že tol'kí neprijmú uzdravenie, keď sa za nich modlia? 35

36 Pomazanie olejom Pavol hovorí: Kristus je Spasitelom tela." (List Efezanom 5,23) Tiež hovorí: Telo je Pánovi a Pán telu." (1. list Korinťanom 6,13) Potom sa pýta: Či neviete, že vaše telá sú údmi Kristovými?" (1. list Korinťanom 6,15); a znovu: Alebo či neviete, že vaše telo je chrámom Svátého Ducha?" Potom dodáva: Nože teda oslavujte Boha svojim te-lom a svojim duchom, čo je oboje Božie." (1. list Korinťanom 6,19-20) Telo je Pánovi. Nie je nám samotným, ani nikomu inému - a najma nie satanovi. Nebolo stvorené pre choroby a neduhy. Ak sa Kristus stal Spasitelom tela a telo je Pánovi, potom v ňom nemusíme tolerovať nemoc a chorobu. Nemusíme znášať chorobu na tele o nič viac, ako hriech v našom duchu. Choroba je hriechom pre telo. Hriech je chorobou pre ducha. Uvedomte si svoje úplné oslobodenie. Vezmite si svoju slobodu. Tak teda stojte v slobode, ktorou nás Kristus oslobodil." (List Galaťanom 5,1) Vyjasnite si to raz a navždy: Božou vólou pre vás je, aby ste boli zdraví. Privlastňujte si to zaslúbenie; potom konajte na základe Jeho Slova; povstaňte z vašich pochybností a strachov a nájdite zdravie, ktoré rých-lo vypuči (Izaiáš 58,8). Nezabudnite, že Jakub sa opýtal: Je niekto chorý medzi vami?" Pravdou je, že ktokolvek chorý móže zavolať starších zboru, aby sa za neho modlili modlitbu viery. Modlitbu viery nie je možné a nikdy nebude možné sa modliť, kým si starší budú lámať hlavu nad tým, či je Božou vólou uzdraviť toho či onoho. Jakub hovorí: Ale nech prosi vo viere nič nepochybujúc; lebo ten, kto pochybuje, podobá sa morskej vlne, hnanej a zmietanej vetrom. Lebo nech sa nedomnieva taký človek, že dostane volačo od Pána." (Jakubov list 1,6-7) 36

37 Kapitola 8 KLADENIE RÚK Ježiš dal svojim nasledovníkom poslanie ísť do celého sveta a činiť, ako im prikázal." (Evanjelium Marka 16,15) Toto poslanie stále platí. Ježiš zaslúbil: Na chorých budú vkladať ruky a budú sa (chorí) mať dobre." (Evanjelium Marka 16,18) Krátko predtým, ako povedal toto, Ježiš vyhlásil: A uverivších budú sprevádzať tieto znamenia," a potom dodal: v mojom mene budú vyhá-ňať démonov; na chorých budú vkladať ruky, a budú sa mať dobre." Každý veriaci móže klásť ruky na chorých a má toto zaslúbenie: A budú sa (chorí) mať dobre." Veriaci robí viac, než iba súhlasí, že Slovo je pravdivé. Veriaci je ten, kto koná na základe Božieho slova. Boh nám nikdy nehovorí, aby sme urobili niečo, čo urobiť nemó-žeme. Získanie naplnenia Jeho zaslúbenia je viac vecou poslušnosti, než len vecou vedomej viery. Viera robí to, čo nám Boh hovorí, aby sme robili, a potom očakáva, že Boh urobí to, čo povedal, že urobí. Noe postavil archu - Boh zaplavil zem. Mojžiš vystrel palicu - Boh rozdelil vody. Jozue pochodoval okolo múrov Jericha - Boh ich zvalil. Eliáš udrel do vody - Boh ju rozdelil. Elizeus hodil drevo do rieky - Boh spósobil, že železo vyplávalo. Náman sa ponoril sedemkrát - Boh uzdravil jeho malomocenstvo. Ježiš povedal, že je to veriaci, kto móže klásť ruky na chorých. Je to Boh, kto ich uzdraví. Jakub povedal, že veriaci móžu pomazať kohokolvek chorého olejom a modliť sa za neho modlitbu viery. Hovorí, že je to Pán, kto pozdvihne chorého. Boh hovorí: Urobte malú vec; ja urobím velkú vec. Urobte bláznivú vec; ja urobím múdru vec. Urobte niečo, čo móže urobiť iba ludská by-tosť; ja urobím niečo, čo móžem urobiť iba Ja, Boh." Urobte to, čo vám Boh povie, aby ste urobili, a potom očakávajte, že Boh urobí to, čo povedal, že urobí. To je viera. 37

NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO HELENOU GABÁNKOVOU VDOVOU PO AUTOROVI V DUBNU ROKU 2007.

NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO HELENOU GABÁNKOVOU VDOVOU PO AUTOROVI V DUBNU ROKU 2007. THIS BOOK IS FREE TO SHARE FOR NONPROFIT PURPOSES WITH THE PERMISSION OF HELENA GABANKOVA WIDOW OF PAUL GABANEK GIVEN ON APRIL 2007. NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO

More information

Angličtina bez knihy a bez pera

Angličtina bez knihy a bez pera Angličtina bez knihy a bez pera Stupeň 3 Katarína Koržová, 2001 Všetky práva vlastníka autorských práv sú vyhradené. Žiadna časť diela nesmie byť kopírovaná, reprodukovaná, verejne používaná alebo šírená

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

BISLA Liberal Arts College

BISLA Liberal Arts College Sloboda je absolutne nevyhnutná pre pokrok a liberálne umenia. Freedom is absolutely necessary for the progress in science and the liberal arts. Spinoza Bisla Board of Directors: prof. PhDr. František

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

TÉMA 7: NÁŠ BOH JE MILUJÚCI

TÉMA 7: NÁŠ BOH JE MILUJÚCI TÉMA 7: NÁŠ BOH JE MILUJÚCI Prehľad témy Všetci zúfalo túžime byť milovaní. Milovať a byť milovaní to sú dve najzákladnejšie ľudské potreby. Láska a jej mnohé tváre sú v srdci multimiliardového knižného

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Sekcia trestného práva Session of Criminal Law Garanti sekcie/ Scholastic Referees: doc.

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

Čítania k sobášnemu obradu

Čítania k sobášnemu obradu Čítania podľa Anselma Grüna (AG) resp. podľa sobášnych obradov (SO). Slovenský katolícky preklad. V čítaniach nie sú vždy vynechané niektoré verše, ktoré Anselm Grün vynecháva. V hranatých zátvorkách menším

More information

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA Sn ROÈNÍK 45 1/1997 ŠTÚDIE POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA DUŠAN BELKO Mgr. Dušan Belko, Ústav etnológie SAV,

More information

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára Zborník z konferencie

More information

Príručka na vyplňovanie

Príručka na vyplňovanie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Príručka na vyplňovanie Príkazu na úhradu a Hromadného

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

Oblečme si nesmrtelnost. Premohol smrť Jediná obeť Je piatok. Toho Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit.

Oblečme si nesmrtelnost. Premohol smrť Jediná obeť Je piatok. Toho Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. 4 apríl / duben 2015 ročník 84 Časopis Bratskej jednoty baptistov Časopis Bratrské jednoty baptistů Premohol smrť Jediná obeť Je piatok Toho Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. (Sk 2,

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

KIAHNE Z HISTORICKEJ PERSPEKTÍVY

KIAHNE Z HISTORICKEJ PERSPEKTÍVY KIAHNE Z HISTORICKEJ PERSPEKTÍVY Aká je historická skutočnosť o očkovacích kampaniach proti kiahniam a ich obetiach? Originálny zdroj: VRAN (Vaccination Risk Awareness Network) VACCINES: SMALLPOX - A HISTORICAL

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Ivan Kalaš Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Analytická štúdia Inštitút UNESCO pre informačné

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 26. cïervna 1992 Cena 11,± OBSAH: 317. Za kon Slovenskej

More information

Jos Verhulst & Arjen Nijeboer. Priama demokracia. fakty a argumenty k zavedeniu občianskej iniciatívy a referenda

Jos Verhulst & Arjen Nijeboer. Priama demokracia. fakty a argumenty k zavedeniu občianskej iniciatívy a referenda Jos Verhulst & Arjen Nijeboer Priama demokracia fakty a argumenty k zavedeniu občianskej iniciatívy a referenda Jos Verhulst & Arjen Nijeboer Priama demokracia fakty a argumenty k zavedeniu občianskej

More information

BOŽSKÁ A ĽUDSKÁ PODSTATA PÍSMA (vrátane verbálnej inšpirácie) Ján Henžel

BOŽSKÁ A ĽUDSKÁ PODSTATA PÍSMA (vrátane verbálnej inšpirácie) Ján Henžel BOŽSKÁ A ĽUDSKÁ PODSTATA PÍSMA (vrátane verbálnej inšpirácie) Ján Henžel 1. Kto je/sú autor/i Biblie? Kresťania 1800 rokov považovali Bibliu za inšpirované Božie slovo. Vždy sa našli aj takí, ktorí toto

More information

Tretie vydanie (JÚL 2010)

Tretie vydanie (JÚL 2010) ETIKA A PRAVIDLÁ PREVÁDZKY RÁDIOAMATÉROV Tretie vydanie (JÚL 2010) Autor: John Devoldere, ON4UN a Mark Demeuleneere, ON4WW Korektúra a opravy Bob Whelan, G3PJT Do slovenčiny preložila Ing. Janka Bábelová,

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. Jakub Kriš. Sociológia smradu. (Bakalárska diplomová práca)

MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie. Jakub Kriš. Sociológia smradu. (Bakalárska diplomová práca) MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociologie Jakub Kriš Sociológia smradu (Bakalárska diplomová práca) Vedúci práce: doc. PhDr. Ing. Radim Marada, Ph.D. Brno 2011 Prehlasujem, že

More information

Spravodaj c 147. - Slovenské národné múzeum si vás dovoľuje informovať o vzdelávacom programe pre deti zo sociálne slabších rodín

Spravodaj c 147. - Slovenské národné múzeum si vás dovoľuje informovať o vzdelávacom programe pre deti zo sociálne slabších rodín Spravodaj c 147 ++++++++++++++++++++ Motto 47: Národ neprestane byť národom, pokým si bude ctiť materinskú reč, pokým bude poznávať dejiny svojho národa, pokým bude mať lásku a aký taký záujem o duchovné

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

Toto sú doterajšie misie JAZDCov C ASOM: PRVÁ MISIA DNI PREDÁTOROV KÓD APOKALYPSY

Toto sú doterajšie misie JAZDCov C ASOM: PRVÁ MISIA DNI PREDÁTOROV KÓD APOKALYPSY ALEX SCARROW v minulosti pracoval ako grafik. Neskôr sa rozhodol tvori počítačové hry. Nakoniec však dospel a stal sa z neho spisovateľ. Napísal niekoľ ko úspešných trilerov a filmových scenárov, ale až

More information

How to program a MapReduce cluster

How to program a MapReduce cluster How to program a MapReduce cluster TF-IDF step by step Ján Súkeník xsukenik@is.stuba.sk sukenik08@student.fiit.stuba.sk TF-IDF potrebujeme pre každý dokument počet slov frekvenciu každého slova pre každé

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

Nový libertariánsky manifest. Samuel Edward Konkin III

Nový libertariánsky manifest. Samuel Edward Konkin III Nový libertariánsky manifest Samuel Edward Konkin III Koman Publishing, 1983 Venované Chrisovi R. Tameovi, ktorý mi povedal: Nemusí to byť ideálne, musí to byť napísané! Poďakovanie patrí predovšetkým

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu

Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu 2011-2016 Mgr. Peter Tuhársky Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z. rizikaockovania.sk Upozornenie: Tento informatívny materiál je

More information

Víťazstvo Srdca NAJVÄČŠÍ DEŇ MÔJHO ŽIVOTA. Rodina Panny Márie 2015 (V)/č. 106

Víťazstvo Srdca NAJVÄČŠÍ DEŇ MÔJHO ŽIVOTA. Rodina Panny Márie 2015 (V)/č. 106 Víťazstvo Srdca NAJVÄČŠÍ DEŇ MÔJHO ŽIVOTA Rodina Panny Márie 2015 (V)/č. 106 Nech nám zosnulý a zmŕtvychvstalý Ježiš zošle Ducha svätého, aby sme sa naučili vysloviť celou svojou silou posledné slovo:

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

Angličtina bez knihy a bez pera

Angličtina bez knihy a bez pera Angličtina bez knihy a bez pera Katarína Koržová, 2001 Všetky práva vlastníka autorských práv sú vyhradené. Žiadna časť diela nesmie byť kopírovaná, reprodukovaná, verejne používaná alebo šírená v nijakej

More information

KORÁN ارآن ارم. Preklad do slovenského jazyka رم إ ا ا و

KORÁN ارآن ارم. Preklad do slovenského jazyka رم إ ا ا و KORÁN Preklad do slovenského jazyka ارآن ارم رم إ ا ا و Preložil Abdulwahab Al-Sbenaty Preložené z arabského jazyka podľa Koránu vydaného v Kráľovstve Saudskej Arábie v Stredisku kráľa Fahda pre tlač Koránu

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

PRAVÁ LÁSKA AKO PREBUDIŤ SVOJE SRDCE

PRAVÁ LÁSKA AKO PREBUDIŤ SVOJE SRDCE PRAVÁ LÁSKA AKO PREBUDIŤ SVOJE SRDCE THICH NHAT HANH PRAVÁ LÁSKA AKO PREBUDIŤ SVOJE SRDCE Shambala Publications Inc. Horticultural Hall 300 Massachusetts Avenue Boston, Massachusetts 02115, USA Copyright

More information

Kapitoly z diskusie zo Svedkami Jehovovými. Falošní proroci

Kapitoly z diskusie zo Svedkami Jehovovými. Falošní proroci Kapitoly z diskusie zo Svedkami Jehovovými Falošní proroci Jedna stará biblická zásada V Starom Zákone sa hovorí: 18 Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov, ako si ty, svoje slová vložím do jeho úst a

More information

Aṡṭāṅga yoga - Za hranicou fyzickej praxe

Aṡṭāṅga yoga - Za hranicou fyzickej praxe Aṡṭāṅga yoga - Za hranicou fyzickej praxe % % Yogaḥ-cittavṛtti-nirodahaḥ. Joga je zastavenie pohybov mysle. Takto popisuje jogu dielo Yoga Sūtra od Patanjaliho, a dodnes je to podľa mňa najpresnejšia definícia

More information

OTÁZKY OPISU A PREKLADU

OTÁZKY OPISU A PREKLADU OTÁZKY OPISU A PREKLADU Využitie poznatkov antropológie a etnografie vo vedení a tlmočení interview s imigrantmi Helena Tužinská Stimul Bratislava 2009 Financované Európskou úniou z Európskeho fondu pre

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Justícia a ochrana poškodených

Justícia a ochrana poškodených Projekt Justičnej akadémie Slovenskej republiky v oblasti trestnej justície 2014-2015 Justícia a ochrana poškodených Tento projekt bol implementovaný v spolupráci s akadémiami krajín Vyšehrádskej štvorky

More information

J. r. r. tolkien Húrinove deti

J. r. r. tolkien Húrinove deti J. R.R. Tolkien Húrinove deti J. R.R. Tolkien Húrinove deti Editor Christopher Tolkien Ilustrácie Alan Lee Copyright Christopher Reuel Tolkien 2007 Map preface, Introduction, Note on Pronuncation, Appendix

More information

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti Marek Blatný, Dalibor Vobořil, Petr Květon, Martin Jelínek, Veronika Sobotková, Sylvie Kouřilová

More information

Lord Oxburgh, člen Kráľovskej spoločnosti Bývalý predseda Royal Dutch Shell. Je to skvelá kniha s osobitým štýlom a obrovským množstvom informácií.

Lord Oxburgh, člen Kráľovskej spoločnosti Bývalý predseda Royal Dutch Shell. Je to skvelá kniha s osobitým štýlom a obrovským množstvom informácií. Pátranie po bezpečnom a trvalo udržateľnom zdroji energie predstavuje jednu z najväčších výziev našej doby. Je však otázne, koľko energie potrebujeme a či ju dokážeme získať z obnoviteľných zdrojov všetku.

More information

BILINGVIZMUS DVOJJAZYČNÁ VÝCHOVA

BILINGVIZMUS DVOJJAZYČNÁ VÝCHOVA BILINGVIZMUS DVOJJAZYČNÁ VÝCHOVA Program stretnutia: 1. Privítanie rodičov 2. Predstavenie účastníkov kurzu a zoznámenie sa 3. Čo je to bilingvizmus? 4. Vysvetlenie odborných pojmov 5. Mýtus alebo pravda

More information

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru

Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Projekt KEGA Vyučovanie fyziky programovaním modelov fyzikálnych javov a pomocou interaktívneho softvéru Teória relativity s príkladmi Učebný text Jozef Hanč Slavomír Tuleja Košice 2008 Autori: RNDr. Jozef

More information

ISBN 978-80-220-1790-9

ISBN 978-80-220-1790-9 Vydal Slovenský spisovateľ, a. s. Vajnorská 128, 831 04 Bratislava 3 E-mail: slovenskyspisovatel@slovenskyspisovatel.sk www.slovenskyspisovatel.sk Zodpovedný redaktor Jaroslav Hochel Tlač Kasico, a. s.,

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18 Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 Nastavenie je možné vykonať manuálnym resetom zariadenia, pričom všetky nastavenie sa vrátia

More information

BYTOSŤ UMENIA STVORENIE SVETA ŽIVOT PO SMRTI PUTOVANIE GRÁLU

BYTOSŤ UMENIA STVORENIE SVETA ŽIVOT PO SMRTI PUTOVANIE GRÁLU BYTOSŤ UMENIA STVORENIE SVETA ŽIVOT PO SMRTI PUTOVANIE GRÁLU Štvrťročník p re uvedenie duchovných hodnôt do života Číslo 15 jeseň 1997 Po ženě zatoužil jsi? Já o nádherné vím: Moudrostí zove se, ta tobě

More information

Roč. XVIII. č. 69 EMPATIA BULLETIN

Roč. XVIII. č. 69 EMPATIA BULLETIN Roč. XVIII. č. 69 EMPATIA BULLETIN Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny. Odbor poradensko-psychologických služieb. Asociácia manželských a rodinných poradcov a sociálnych pracovníkov SR v Bratislave.

More information

HALO 34 Dokument nepredstavuje konečnou podobou časopisu. Obsahuje iba texty, použité v HALO 34.

HALO 34 Dokument nepredstavuje konečnou podobou časopisu. Obsahuje iba texty, použité v HALO 34. Halo 34 Hello DM friends, doufáme, že nás čtete na zkrácení dlouhé chvíle a zahnání nudy na pláži u moře. Ano je to tak, i v tomto úmorném vedru pro Vás vydavatelská firma připravila pár novinek, které

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

ORIGINÁL. KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity

ORIGINÁL. KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity ORIGINÁL KRYCÍ LIST NABÍDKY na verejnou zakázku: Tovary - Laboratórna technika pre Výskumné centrum Žilinskej univerzity UCHAZEČ (obchodní firma nebo název) Sídlo (v prípade fyzické osoby místo podnikání)

More information

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia ROČNÍK 43 ČÍSLO 4 psychológia a patopsychológia VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA 2008 Redakčná rada: F. Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice J. Dan, Pedagogická

More information

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

No. 2., Vol. 1. Vedeckoodborný. časopis VSŽaSP sv. Alžbety v Bratislave. Indexed by: COPERNICUS

No. 2., Vol. 1. Vedeckoodborný. časopis VSŽaSP sv. Alžbety v Bratislave. Indexed by: COPERNICUS spektrum No. 2., Vol. 1 2013 Sociálnozdravotnícke Vedeckoodborný časopis VSŽaSP sv. Alžbety v Bratislave Obsah čísla: Rómovia a zdravie pohľad na zdravotnú situáciu rómskej menšiny na Slovensku po roku

More information

OUR APRÍL 2015/ 12. Deset malých nadechnutí. Ako napísať KNIHU. DawnWolfova a Simiik poskytli rozhovor. The. Queen. Terry Pratchett. of the.

OUR APRÍL 2015/ 12. Deset malých nadechnutí. Ako napísať KNIHU. DawnWolfova a Simiik poskytli rozhovor. The. Queen. Terry Pratchett. of the. magazine APRÍL 2015/ 12 OUR Deset malých nadechnutí Ako napísať KNIHU Terry Pratchett The Queen of the Tearling DawnWolfova a Simiik poskytli rozhovor OBSAH Slovo úvodom... 3 Rozhovor s: DawnWolfova...

More information

Opakovanie na písomnú prácu z anglického jazyka 5. ročník

Opakovanie na písomnú prácu z anglického jazyka 5. ročník Opakovanie na písomnú prácu z anglického jazyka 5. ročník Vyučujúca Mgr. Oľga Kissová Väzba THERE IS / THERE ARE Predložky Can/Can t modálne sloveso vo vetách Prítomný obyčajný čas Väzba THERE IS / THERE

More information

LEG BANDAGE Bandáž dolných končatín

LEG BANDAGE Bandáž dolných končatín LEG BANDAGE Bandáž dolných končat atín AIM OF THE LESSON Being able to manage the communication with the patient while applying leg bandage. Zvládnu dnuť komunikáciu s pacientom pri prikladaní bandáže

More information

Viega Visign Cenník 2014

Viega Visign Cenník 2014 Viega Visign Cenník 2014 Ceny sú uvedené vrátane DPH Viega Eco Plus: Podomietková splachovacia nádržka na zabudovanie do odľahčených stien. Akčný balík Viega Eco Plus: prvok Viega Eco Plus + biela ovládacia

More information

Potenciál spravodajských služieb proti medzinárodnému terorizmu

Potenciál spravodajských služieb proti medzinárodnému terorizmu Potenciál spravodajských služieb proti medzinárodnému terorizmu Asociácia bývalých spravodajských dôstojníkov spolu s Fakultou práva Paneurópskej vysokej školy v Bratislave usporiadali 1. 12. 2015 už 9.

More information

ISBN: 978-80-971258-6-8

ISBN: 978-80-971258-6-8 EDIČNÁ POZNÁMKA: V knihe sa často používa prídavné meno vikinský a jeho ďalšie tvary. V tejto súvislosti si dovoľujeme upozorniť ctených čitateľov, že správny tvar prídavného mena od slova viking je presne

More information

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín

Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Príklady riadenia kvality z vybraných krajín Daniela Uličná Konferencia: Tvorba Národnej sústavy kvalifikácií 26.11.2013 Prečo vôbec hovoriť o otázke riadenia kvality v kontexte NSK? NSK by mala zlepšiť

More information

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra) Volajte na našu zákaznícku linku: 02/208 28 208 Prestige 660HN-T3A Príručka k rýchlej inštalácii splittra a smerovača (routra)

More information

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL

TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL TR1130 NÁVOD K POUŽITÍ NÁVOD NA POUŽITIE USER MANUAL Stereo radiomagnetofon Stereo radiomagnetofon Portable radio with cassette recorder POPIS 1. Číselná stupnice 2. TELESKOPICKÁ anténa 3. Zdířka pro SLUCHÁTKA

More information

2.2. profesionálny rodič alebo guľatá kocka

2.2. profesionálny rodič alebo guľatá kocka 79 2.2. profesionálny rodič alebo guľatá kocka Sprievodca profesionálnou náhradnou výchovou v rodine Profesionálny rodič, alebo guľatá kocka Materiál určený pre záujemcov o profesionálnu výchovu, profesionálne

More information

Zoznam vyradených knižničných jednotiek

Zoznam vyradených knižničných jednotiek Základná škola, Bidovce 209, 044 45 Košice - okolie 1 Zoznam vyradených knižničných jednotiek Poradové číslo Prírastkové číslo Signatúra Autor Názov diela Vydavateľské údaje Cena SKK Cena EUR 1 1 ŽK Šikula,

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

Prednes poézií v multiprekladoch : Naďa Hammarberg (Rúfusova spoločnosť, Štockholm, Švédsko)

Prednes poézií v multiprekladoch : Naďa Hammarberg (Rúfusova spoločnosť, Štockholm, Švédsko) Spravodaj c 112 Motto: Som Slovákom a keby som bol i na Petrovom stolci, vyhlásil by som: Slovákom zostanem. Kardinál Alexander Štefan Rudnay-bernolákovec, ostrihomský arcibiskup pri menovaní za kardinála

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

Spravodaj c 101 +++++++++++++++++++++++++++++

Spravodaj c 101 +++++++++++++++++++++++++++++ Spravodaj c 101-6. 1. 2010 o 17.00 hod. v Evanjelickom a. v. kostole Svätej Trojice sa uskutoční novoročný organový koncert Vladimíra Kopáčika. Srdečne pozývame! +++++++++++++++++++++++++++++ - v Katedrale

More information

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ Abstract: The study results

More information

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace [DataSet2] Statistics 1 Sexuální 5rientace N 224 1 Sexuální "rientace Bisexuální Heter5sexuální H5m5sexuální Frequency 14 6,3 6,3 6,3 23 9,6 9,6 96,9 7 3,1 3,1 1, 224 1, 1, 1 Sexuální "rientace 1 8 6 4

More information

[2:3] Kto verit v unseen observe Zmluva Prayers (Salat) z our provisions do them they dat laska k bliznemu!

[2:3] Kto verit v unseen observe Zmluva Prayers (Salat) z our provisions do them they dat laska k bliznemu! slovak HOLY QURAN Translated by Hadi Abdollahian wwwyahoo-facom info@yahoo-facom 00989354664487 1- Kluc (Al-Fatiha) [1:1] V the vola sa z GOD Gracious Merciful [1:2] Chvalit bol GOD Lord universe [1:3]

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

Mediálna výchova hrou pre rodičov

Mediálna výchova hrou pre rodičov Mediálna výchova hrou pre rodičov /manuál moderného rodiča/ Miroslava Langerová Košice 2014 strana 1 strana 2 Mgr. Miroslava Langerová, PhD. Mediálna výchova hrou pre rodičov /manuál moderného rodiča/

More information

5/2013. Téma mesiaca: mesačník. Ja som to vravel/-a. Cena: zadarmo. Šírenie iba on-line

5/2013. Téma mesiaca: mesačník. Ja som to vravel/-a. Cena: zadarmo. Šírenie iba on-line Téma mesiaca: Ja som to vravel/-a. 5/2013 mesačník Cena: zadarmo Šírenie iba on-line Predslov Obsah: Tento mesiac bol náročný. Nielen pre mňa, ako študentku, ktorá nespala a najviac kreatívnych chvíľok

More information

Striedavá starostlivosť o deti Strana 1

Striedavá starostlivosť o deti Strana 1 Striedavá starostlivosť o deti Strana 1 Milé čitateľky, milí čitatelia, držíte v rukách zborník o striedavej osobnej starostlivosti, novej forme usporiadania v porozchodovej starostlivosti o deti. Ide

More information

Manažerské transakce

Manažerské transakce Manažerské transakce Josef Kotásek 1 Čl. 6 odst. 4 MAD Persons discharging managerial responsibilities within an issuer of financial instruments and, where applicable, persons closely associated with them,

More information

KNIŽNÁ REVUE. Kniha Jóbova POMÔŽME SPLNIŤ DETSKÉ KNIŽNÉ SNY NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY NA BIBLIOTÉKE 2007 LADISLAV HANUS NA EURÓPSKEJ KULTÚRNEJ SCÉNE

KNIŽNÁ REVUE. Kniha Jóbova POMÔŽME SPLNIŤ DETSKÉ KNIŽNÉ SNY NAJPREDÁVANEJŠIE KNIHY NA BIBLIOTÉKE 2007 LADISLAV HANUS NA EURÓPSKEJ KULTÚRNEJ SCÉNE www.litcentrum.sk XVII. ročník, 5. december 2007, č. 25 cena Strana 10 Sk1 Hodiny Čajové vrecúško hnedne, šálka vädne jazmínom, začína sa deň, hodiny napnuto tikajú, čakajú ťa otázky, ktorým neutečieš,

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

Do rodiny prišlo dieťa. Nechceme vaše peniaze! dvojmesačník o náhradnom rodičovstve 4. ročník, november 2007

Do rodiny prišlo dieťa. Nechceme vaše peniaze! dvojmesačník o náhradnom rodičovstve 4. ročník, november 2007 n e b y ť s á m dvojmesačník o náhradnom rodičovstve 4. ročník, november 2007 Do rodiny prišlo dieťa Téma čísla reflektuje skúsenosti tých, ktorí prijali do rodiny dieťa z domova. Ako ovplyvnilo vzťahy,

More information

Ľudské práva a dnešok. Zborník príspevkov z medzinárodného kolokvia konaného 12. novembra 2009 v Bratislave

Ľudské práva a dnešok. Zborník príspevkov z medzinárodného kolokvia konaného 12. novembra 2009 v Bratislave SLOVENSKÉ NÁRODNÉ STREDISKO PRE ĽUDSKÉ PRÁVA Ľudské práva a dnešok Zborník príspevkov z medzinárodného kolokvia konaného 12. novembra 2009 v Bratislave Bratislava 2010 Ľudské práva a dnešok Medzinárodné

More information

CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE. Vyhlásenie Cirkvi adventistov s. d. o vz ahu medzi cirkvou a štátom

CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE. Vyhlásenie Cirkvi adventistov s. d. o vz ahu medzi cirkvou a štátom CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE Obsah: 1. Vyhlásenie GK CASD o vz ahu medzi cirkvou a štátom str. 1-5 2. Štát, cirkev a financie z poh adu EGW str. 6-9 3. Biblické texty k skúmanej otázke str. 10-11 4. Záver str.

More information