CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE. Vyhlásenie Cirkvi adventistov s. d. o vz ahu medzi cirkvou a štátom

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE. Vyhlásenie Cirkvi adventistov s. d. o vz ahu medzi cirkvou a štátom"

Transcription

1 CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE Obsah: 1. Vyhlásenie GK CASD o vz ahu medzi cirkvou a štátom str Štát, cirkev a financie z poh adu EGW str Biblické texty k skúmanej otázke str Záver str. 11 Vyhlásenie Cirkvi adventistov s. d. o vz ahu medzi cirkvou a štátom Úvod Boh je láska. Jeho vláda vo vesmíre je založená na ochote stvorenstva poslúcha, ktorá je vyvolaná jeho úžasnou zhovievavos ou a láskavos ou./1/ Boh prijíma len vieru, ktorá prebýva v srdci loveka /2/ a len konanie, ktoré je motivované láskou./3/ Láska však nie je predmet ob ianskeho zákonníka. Nemôžeme ju nariadi ani udrža nejakým predpisom. Preto snahy o uzákonenie viery sú vo svojej podstate v protiklade s princípmi pravého náboženstva, teda aj v protiklade s Božou vô ou./4/ Boh umiestnil našich prvých rodi ov na túto zem a dal im právo zvoli si bu dobro, alebo zlo./5/ Podobná vo ba bola daná alším pokoleniam, narodeným na tento svet. Slobodnú možnos rozhodnú sa, ktorú nám Boh dal, by lovek nemal porušova. Náležitý vz ah medzi náboženstvom a štátom nám najlepšie predstavil svojím životom náš Spasite a vzor Ježiš Kristus. Ako jedna osoba Božstva, mal Ježiš na zemi neporovnate nú autoritu. Mal božský nadh ad/6/, božskú moc/7/ a sväté poverenie./8/ Ak mal niekto v dejinách tohto sveta právo prinúti iných, aby uctievali tak, ako to sám nariadil, tak to bol Ježiš Kristus. No Ježiš nikdy nešíril evanjelium násilnou formou./9/ A jeho nasledovníci majú napodob ova jeho príklad. Už od svojho po iatku sa Cirkev adventistov siedmeho d a snaží nasledova Ježišov príklad a slobodu svedomia uznáva ako integrálnu sú as svojho evanjeliza ného poslania. S rastúcou úlohou cirkvi v spolo nosti je dobré stanovi si princípy, pod a ktorých sa bude naša celosvetová cirkev riadi vo i vládami krajín, v ktorých pôsobí. Sloboda svedomia V jadre adventistického posolstva je naše trvalé presved enie, že sloboda svedomia musí by zaru ená všetkým u om. Sloboda svedomia zahr uje slobodu veri a naplno praktizova náboženské vyznanie pod a svojho rozhodnutia, slobodu neveri a nepraktizova náboženské vyznanie, slobodu meni vyznania a slobodu zaklada a prevádzkova náboženské inštitúcie v súlade s náboženským presved ením. Chceme podporova rozmach zákonnej a politickej ochrany náboženskej slobody a podporova princípy národných a medzinárodných dohôd, ktoré zaru ujú ochranu tejto slobody./10/ Ako kres ania, adventisti siedmeho d a uznávajú legitímnu úlohu organizovanej vlády v spolo nosti./11/ Podporujeme právo štátu vydáva zákony týkajúce sa sekulárnych záležitostí a podporujeme ich dodržiavanie./12/ Ke sa ocitneme v situácii, že sa zákony krajiny dostanú do konfliktu s biblickými príkazmi, držíme sa biblického príkazu, že Boha by sme mali poslúcha viac ako udí./13/ Úsilie adventistov o slobodu svedomia uznáva, že táto sloboda má svoje hranice. Náboženská sloboda môže existova len spolu s ochranou legitímnych a rovnakých práv druhých v rámci spolo nosti. Ak má spolo nos 1

2 vážny záujem, napríklad chráni svojich ob anov pred bezprostredným ohrozením, môže v súlade so zákonom obmedzi náboženské praktiky. Takéto reštrikcie by sa mali realizova spôsobom, ktorý o najmenej obmedzuje náboženskú prax a zárove chráni tých, ktorí sú v ohrození. Obmedzi slobodu svedomia za ú elom chráni spolo nos pred porušením zákona alebo podobným nemateriálnym ohrozením, pred hypotetickým nebezpe enstvom alebo vynucovaním spolo enskej alebo náboženskej podriadenosti nariadeniami, ako sú napríklad nede né zákony alebo iné štátom ustanovené náboženské nariadenia nepredstavujú legitímne obmedzenie slobody. Adventisti siedmeho d a sú povolaní obhajova princíp slobody svedomia pre všetkých. Ako prejav našej lásky k iným/14/ musíme by ochotní pracova v záujme skupín, ktorým štát nepatri ne zasahuje do slobody svedomia. Takáto innos môže vies k osobnej alebo spolo enskej újme. To je cena, ktorú musíme by ochotní zaplati, ak chceme nasledova nášho Spasite a, ktorý sa neustále prihováral za tých, ktorí boli na okraji spolo nosti alebo v nemilosti iných./15/ Ú as vo vláde Cirkev adventistov siedmeho d a si uvedomuje, že Boží ud sa v dejinách angažoval v ob ianskych záležitostiach. Jozef vládol v Egypte./16/ Podobne aj Daniel dosiahol vysoké postavenie v Babylone, o bolo prínosom pre celý národ./17/ V dejinách našej cirkvi, adventisti spolu s inými náboženskými a sekulárnymi organizáciami sa zapojili a uplatnili svoj vplyv vo i vládnym orgánom v otázke zrušenia otroctva a šírenia náboženskej slobody. Náboženský vplyv však nie vždy viedol k zlepšeniu spolo nosti. Náboženské prenasledovanie, náboženské vojny a mnohé príklady sociálneho a politického útlaku, ku ktorým došlo na príkaz veriacich udí, potvrdzujú nebezpe enstvo, ktoré vzniká, ke sa prostriedky štátu použijú na podporu náboženských cie ov. Rast Cirkvi adventistov siedmeho d a mal v niektorých oblastiach sveta za následok tomu zodpovedajúci rast možností uplatni politický vplyv. Tento politický vplyv sám osebe nie je problematický. Samozrejme, adventisti môžu náležitým spôsobom usilova o službu v riadiacich pozíciách spolo nosti./18/ No musíme ma vždy na pamäti nebezpe enstvá, ktoré sú spojené s náboženským vplyvom na ob ianske záležitosti a cie avedome sa im vyhýba. Ke sa adventisti stanú vedúcimi predstavite mi alebo získajú vplyv na širšiu spolo nos, vo svojej službe sa majú riadi zlatým pravidlom./19/ Mali by sme pracova na tom, aby bola zaru ená riadna náboženská sloboda pre všetkých. Svoj vplyv u politických a štátnych predstavite ov by sme nemali zneužíva na šírenie nášho vierovyznania ani na obmedzovanie vierovyznania iných. Adventisti by mali bra svoje ob ianske povinnosti vážne. Mali by sme sa zú ast ova na vo bách nám dostupných; ke je to možné robi s istým svedomím/20/ a spolo ne znáša zodpovednos za budovanie spolo nosti. Adventisti by sa však nemali necha pohlti politikou, ani používa kazate nicu alebo naše publikácie na podporu politických teórií./21/ Adventisti, ktorí zastávajú vedúce postavenie v ob ianskom živote, sa musia snaži zosta verní najvyšším normám kres anského správania. Ako sú asných Danielov ich Boh bude vies a ich vernos Bohu bude inšpirova spolo nos, v ktorej pôsobia. Zástupcovia vo vládnych a medzinárodných organizáciách V celej histórii Božieho udu Pán pokladal za vhodné vysla jednotlivcov, ktorí mali predstavi jeho posolstvo vládcom tej doby. Abrahám/22/, Jozef/23/ a Mojžiš/24/ šli priamo za vtedajším faraónom. Prítomnos Ester na dvore krá a Ahasvera pomohla k záchrane Božieho udu pred vyhubením./25/ Daniel bol po krá ovi najvyšším predstavite om v Babylonskej ríši/26/, neskôr v ríši perzského krá a Kýra a médskeho Dária./27/ Pavol zvestoval evanjelium vládnucej triede v Rímskej ríši./28/ Podobne, mnohí z ve kých reformátorov stáli pred vtedajšími vladármi, aby obhajovali svoje presved enie. Nemali by sme preto by ahostajní, ak sa snažíme reprezentova Krista pred vedúcimi predstavite mi tohto sveta v sú asnosti. 2

3 Adventisti sú povolaní by pre tento svet hlasom za slobodu svedomia./29/ S týmto poslaním úzko súvisí budovanie vz ahov so svetskými vládcami./30/ Aby to Cirkev adventistov siedmeho d a splnila, ustanovila zástupcov do vládnych a medzinárodných organizácií, ktoré majú vplyv na ochranu náboženskej slobody. Túto prácu musíme považova vzh adom na naše poslanie zvestova evanjelium za nesmierne dôležitú. Mala by vytvára možnosti, ktoré sú nevyhnutné na to, aby sa evanjelium mohlo predstavi na najvyšších miestach. o sa o akáva od vlády Vlády sú zriadené, aby slúžili potrebám svojich ob anov. Ako také musia zaisti ochranu základných udských práv obyvate om, vrátane slobody svedomia. Štát sa tiež musí snaži vytvori spolo nos, kde je zabezpe ený verejný poriadok, zdravotnícka starostlivos, isté životné prostredie a podmienky, ktoré nebránia ob anom zaklada si rodiny a slobodne nap a rôzne aspekty udských potrieb. Úlohou štátu je snaži sa odstráni diskrimináciu na základe rasy, národnosti, spolo enského postavenia, náboženstva, politického presved enia a pohlavia a zaru i svojim obyvate om rovnaký prístup k nestrannému súdnictvu. Úlohou štátu je nielen chráni všetkých, ktorí žijú na jeho území, ale tiež usilova o ochranu udských práv v medzinárodnom meradle a poskytova úto isko u om, ktorí unikajú pred prenasledovaním. Finan ná podpora od štátu V Cirkvi adventistov siedmeho d a sa dlho diskutuje o tom, i cirkev alebo jej inštitúcie majú prijíma finan nú podporu od štátu. Na jednej strane cirkev u í, že Pán pôsobí na srdce tých, ktorí riadia štát, preto by cirkev nemala robi prekážky ktoré by zamedzili podpore, ktorá môže slúži na rozvoj Božieho diela./31/ Na druhej strane cirkev varuje pred spájaním sa cirkvi so štátom./32/ V prípade, že zákony krajiny poskytujú štátnu podporu cirkvám alebo ich inštitúciám, naše zásady dovo ujú prija tie finan né prostriedky, ktoré nie sú viazané podmienkami, ktoré by nám bránili slobodne praktizova a hlása našu vieru, bránili zamestnáva len adventistov siedmeho d a, ponecha si samostatné riadenie (nezávislé od štátu) a nútili nás robi kompromisy s princípmi vyjadrenými v Biblii a spisoch Ellen G. White. Navyše, v snahe vyhnú sa spojeniu cirkvi so štátom nemáme prijíma štátnu podporu na také náboženské aktivity ako sú bohoslužby, evanjelizácia, vydávanie náboženskej literatúry ani na mzdy tých, ktorí pracujú v cirkevnej administratíve alebo v službe zvestovania evanjelia, výnimkou je poskytovanie duchovenských služieb tým, ktorých život je plne riadený štátom a poskytovanie týchto služieb je bez zapojenia štátu nemožné./33/ V prípade že prijatím finan nej podpory od štátu nie sú porušené spomínané princípy, musí cirkev dôsledne zváži, i má prija finan nú podporu od štátu. Trvalá štátna podpora, na rozdiel od jednorazových príspevkov, predstavuje ur ité nebezpe enstvo. Pre inštitúcie je prakticky nemožné, aby sa prinajmenšom iasto ne nestali závislé od zdrojov systematickej štátnej podpory. Takáto štátna podpora je spravidla spojená s vládnymi nariadeniami. Aj ke tieto nariadenia nemusia by pri prvom prijatí podpory v rozpore s kres anskými princípmi, neskôr sa môžu zmeni. V prípade, že sa nariadenia o prijatí štátnej dotácie zmenia tak, že si to vyžaduje zrieknutie sa zásad, ktoré sú pre naše inštitúcie dané v Biblii a spisoch Ellen G. White, systematická štátna podpora musí by odmietnutá aj keby v dôsledku toho musela by inštitúcia zatvorená, predaná, alebo by muselo dôjs k jej zásadnej reštrukturalizácii. Ke adventisti prijmú štátnu finan nú podporu, musia s týmito prostriedkami hospodári s o najvä šou estnos ou. To znamená dôsledne dodržiava pravidlá, ktoré sa vz ahujú na použitie finan ných prostriedkov a príslušných ú tovných predpisov. Ak neexistujú opatrenia, ktoré by to zais ovali, štátna podpora musí by odmietnutá. V niektorých výnimo ných prípadoch adventisti môžu dosiahnu povolenie pôsobi v ur itej krajine len ak sú zapojení do realizácie programov, ktoré sú riadené vládou a ktoré nedovo ujú otvorene sved i. Dôsledky ú asti v takýchto programoch musia by starostlivo zvážené na modlitbách. Mali by sme zváži, i naša ú as 3

4 pomáha vláde v udržaní jej reštriktívnych postupov, i naše zapojenie dáva meno cirkvi do súvisu s nedemokratickou vládou a i poskytuje príležitos i už krátkodobo alebo dlhodobo šíri evanjelium vrátane trojanjelského posolstva v tejto krajine./34/ Musíme sa rezolútne vyhýba tomu, aby sa meno Kristovo dávalo do súvislosti so systémom vlády, ktorý utlá a a týra svojich obyvate ov. Záver Boh dal každému loveku na zemi schopnos rozlišova dobré od zlého pod vedením Ducha Svätého a v zhode s jeho slovom. Toto vyhlásenie preto nemá by náhradou Božích pokynov ani ich autoritatívnym výkladom. Skôr má slúži ako zhrnutie sú asného chápania týchto otázok Cirkvou adventistov siedmeho d a. Uplat ovanie princípov, ktorými sa adventisti siedmeho d a riadia vo vz ahu medzi cirkvou a štátom, má významný vplyv na naše celosvetové snahy. K tejto téme preto musíme pristupova zodpovedne a na modlitbe. Pod vedením Ducha Svätého budú adventisti pokra ova v zápase za uplat ovanie princípov evanjelia v slobode svedomia. [1] "Boh chce, aby mu všetko jeho stvorenie slúžilo z lásky chce službu, ktorá pramení z ocenenia jeho povahy. Nemá zá ubu v poslušnosti, ktorú treba vynucova ; všetci sa môžu slobodne rozhodnú, i mu chcú slúži dobrovo ne. " Ellen G. Whiteová, Patriarchovia a proroci, str. 17 (PP 34) [2] Ez 36,26 [3] 1 Kor 13 [4] Príklad starovekého Izraela pod teokratickou vládou sa niekedy používa na ospravedlnenie sú asných snáh uzákoni náboženské nariadenia. Takéto ospravedlnenia sú však nesprávnou aplikáciou biblického precedensu. Za relatívne krátke obdobie dejín tejto zeme Boh použil zvláštne metódy, aby zachoval svoje posolstvo pre tento svet. Tieto metódy boli založené na vzájomnom súhlase so zmluvou medzi Bohom a rodinou, ktorá sa stala pomerne malým národom. Po as tohto obdobia Boh priamo vládol spôsobom, aký odvtedy už nepoužil. Skúsenos Božej priamej vlády založená na vzájomnom súhlase so zmluvou aj ke to má neocenite ný význam pre naše chápanie Pána Boha nie je priamo použite ná ako model vládnutia v sú asnosti. Ako vzor vz ahu medzi cirkvou a štátom by sme mohli skôr použi príklad, ktorý nám dal Ježiš Kristus. [5] 1 Moj 3 [6] Ján 4,17-19 [7] Ján 11 [8] 1 Ján 2,1 [9] Práve naopak. Ježiš jasne povedal, že jeho krá ovstvo nie je z tohto sveta a preto jeho služobníci nemajú uplat ova moc násilnou formou. Ján 18,36 [10] Pozri napr. United Nations Universal Declaration of Human Rights, Art. 18; The American Convention on Human Rights, Art. 12; The African Charter on Human and People's Rights, Art. 8; The European Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms, Art. 9; Constitution of the Republic of South Africa, Art. 15; Constitution of the Federative Republic of Brazil, Art. 5; Constitution of the Republic of South Korea, Art. 20; Constitution of the Commonwealth of Australia, Art. 116; Constitution of India, Art ; Constitution of the United States of America, First Amendment. [11]1 Pet 2,13-17 [12] Rim 13 [13] Sk 5,29; Boží ud bude uznáva udskú vládu ako Bohom ustanovenú a bude sa u i poslúcha ju; bude sa u i považova to za svoju svätú povinnos tam, kde je to legitímne. Ke však jej požiadavky budú v rozpore s požiadavkami Pána Boha, slovo Božie musíme nadradi nad každú udskú legislatívu. Tak hovorí 4

5 Pán nemáme da bokom kvôli tak hovorí cirkev alebo štát. Kristova koruna prevyšuje diadémy pozemských mocnárov. Ellen G. Whiteová, Testimonies for the Church, zv. 6, str. 402 [14] Mat 22,39 [15] Luk 4,18; Mat 5,1-12; Luk 10,30-37 [16] 1 Moj 41,40-57 [17] Dan 6,3 [18] "Máte predstavy, ktoré nemáte odvahu vyjadri, že jedného d a možno budete stá na samite popredných osobností, že budete sedie v poradných a zákonodarných zhromaždeniach a pomáha schva ova zákony pre tento národ? Na takýchto túžbach a snahách nie je ni zlé. Každý z vás môže dosiahnu svoj cie. Nemali by ste sa uspokoji s nijakým priemerným výsledkom. Majte vysoké ciele a nešetrite síl, aby ste ich dosiahli." Ellen G. Whiteová, Fundamentals of Christian Education, str. 82 [19] Všetko, o chcete, aby udia robili vám, robte aj vy im. Mat 7,12 [20] Ak idú adventisti siedmeho d a hlasova, pre svoj hlas sa majú rozhodova na modlitbách. Pozri Ellen G. Whiteová, Selected Messages, zv 2, str. 337 (napomenutie týkajúce sa hlasovania); Ellen G. Whiteová, Fundamentals of Christian Education, str. 475 (adventisti nemôžu bezpe ne hlasova za politické strany); Ellen G. Whiteová, Last Day Events, str. 127 (Adventisti budú ma ú as na hriechoch politikov, ak podporujú kandidátov, ktorí nepodporujú náboženskú slobodu). [21] Ellen G. Whitová, Fundamentals of Christian Education, str. 475 [22] 1 Moj 12,15-20 [23] 1 Moj 41 [24] 2 Moj 4-12 [25] Est 8 [26] Dan 3-5 [27] Dan 1,21 a 5,31-6,28 [28] Sk [29] "Nekonáme Božiu vô u, ak pokojne sedíme a ni nerobíme pre zachovanie slobody svedomia." Ellen G. Whiteová, Testimonies to the Church, zv. 5, str. 714 [30] "Králi, správcovia a rady sa majú cez vaše svedectvo dozvedie pravdu. To je jediný spôsob, ako môže svedectvo o svetle a pravde zasiahnu udí vo vysokom postavení. Ellen G White, Review and Herald, [31] "Kým sme na tomto svete a Boží Duch v om pôsobí, máme prijíma i poskytova priaze a podporu. Pre tento svet máme by svetlom pravdy ako je nám predstavená vo svätom Písme a od sveta máme prijíma to, o ich Boh motivuje kona pre svoje dielo. Boh ešte nezavrel dvere milosti. Pán stále pôsobí na srdcia krá ov a vládcov v záujme svojho udu a my, ktorí sa vážne zaujímame o náboženskú slobodu, nemáme odmieta prija akúko vek podporu a pomoc, ktorú Boh viedol mužov, aby dali na rozvoj jeho diela. (Ellen G. Whiteová, Testimonies to Ministers, p ) [32] "Aj najmenšie spojenie cirkvi so štátom nepribližuje svet k cirkvi, aj ke sa to môže tak javi, ale v skuto nosti cirkev približuje k svetu." Ellen G. Whiteová, Ve ký spor vekov, str. 217 (GC 297) [33] Do tejto kategórie patria kapláni, ktorí sú platení štátom a ktorých úlohou je poskytova duchovenskú službu tým, ktorí slúžia v armáde, sú vo väzení, sú hospitalizovaní a tým, ktorých život je podobne obmedzený i už štátnymi inštitúciami alebo riadený priamo štátom. [34] Zj 14,6-12 Tento dokument bol prijatý Radou pre vz ahy medzi cirkvami pri Generálnej konferencii Cirkvi adventistov siedmeho d a v marci 2002 a slúži pre potreby oddelenia komunikácie a náboženskej slobody. 5

6 Stát, církev, finance v pohledu EGW POSELSTVÍ PRO KAZATELE A BIBLICKÉ PRACOVNÍKY (1923) P ÍLOHA Strana 197. P ijímání dar od pohan anev rc : Viz také stranu 202, 203. V záv ru roku 1883, sjednal starší sboru A. T. Robinson, jež m l na starosti sbor v Jižní Africe a p ál si obstarat pozemek pro (527) založení misijní stanice uprost ed domorodc, pohovor s ministerským p edsedou Cape Kolonie pan C. J. Rhodes a s editelem britsko-jihoafrické obchodní spole nosti, která p sobila v Mashonaland. Pan ministr Rhodes byl plánem, který navrhoval p sobení misioná ské stanice mezi domorodci té zem, velmi nadšen a p edal Robinsonovi, staršímu sboru, zalepený dopis adresovaný Dr. Jemisonovi, tajemníku spole nosti, který mu m l být p edán v Bulawayo. Brat i odjeli do Bulawayo v domn nce, že tam zakoupí pozemek, avšak netušili, dokud Jim Jemison ne ekl, že Rhodes p ikázal darovat jim všechen pozemek, který budou chtít. Byl vybrán pás akr pozemku, který se stal místem Solusi Misioná ské stanice, první misioná ské stanice, skrze kterou m la církev p sobit mezi nev ícími lidmi. Zpráva o tomto daru zp sobila zna n velké znepokojení n kterých vedoucích brat í v Battle Creeku. Ti se obávali, že p ijetí takového daru by bylo porušením zásady odd lení církve od státu. Záležitost se projednávala na Generální konferenci 1895 a výsledkem bylo prohlášení: {TM 526.5} Jako církev bychom nem li žádat ani p ijímat od žádných státních vlád, starost, vládc nebo obchodních spole ností, státních, soukromých nebo jiných spole ností žádný dar ani dotaci, poplatky, p ísp vky, finan ní podpory, p j ky, zvláštní p ednosti, ani v podob pozemk nebo jiných nemovitých, movitých v cí a hodnotných p edm t, na které nemáme s ostatními ob any spole ný nárok, bez jakéhokoli odkazu na naše vyznání nebo náboženské konání. {TM 527.1} Po tomto následovalo další prohlášení: {TM 527.2} V souladu s tímto usnesením byl dán sdružením Generální konference pokyn k proplacení p íslušné finan ní ástky za všechen státní pozemek, který m l být v Africe i kdekoli jinde zastaven i užíván. Bulletin Generální konference, únor 21, 1895, str {TM 527.3} Zahrani ní misioná ský výbor ratifikoval toto usnesení záznamem, že: "zajišt né pozemky od státu musí být zakoupeny a nebudou p ijaty jako dar." P edtím, než došlo k uskute n ní takovéhoto rozhodnutí, však 30. ledna 1895 napsala Ellen G. White zprávu (528) z Austrálie, ve které uvedla: S ohledem na slušnost a zdvo ilost p i p ijímání dar od nev rc a pohan Co darují, nech s výsadou p ijímáme. Druhý den napsala lánek, který se objevuje na stranách , kde poukazuje na to, že jistí vedoucí muži zaujímali extrémní stanovisko. Ve sv tle t chto dvou sd lení k uskute n ní pokynu z Generální konference nikdy nedošlo {TM 527.4} Strana 200. Placení daní ze sanatoria a Tabernacle: na zasedání Generální konference 1893 bylo p ijato následující opat ení: {TM 528.1} "Vzhledem k tomu, že jsme p esv d eni, že mezi církví a státem by m lo existovat rozd lení, je pro církev p ijetí státních finan ních prost edk, dar, privilegií a da ových úlev v rozporu s p ijatými zásadami; rozhodli jsme, že jako církev odmítneme osvobození od daní, a dále jsme p ijali usnesení, že využijeme náš vliv na zrušení právních p edpis o grantech a da ových osvobozeních- Bulletin Generální konference, 5. b ezna, 1893, str {TM 528.2} Dopis E. G. White z 31. ledna 1895, která v této záležitosti radila, byl p ijat p edstaviteli církve jako sm rnice v otázkách daní z církevních nemovitostí, které jsou od daní osvobozené. {TM 528.3}

7 POSELSTVÍ PRO KAZATELE A BIBLICKÉ PRACOVNÍKY, STR Vážná doba ZVLÁŠTNÍ POSELSTVÍ PRO KAZATELE A PRACOVNÍKY (SÉRIE A,. 3, 1895), STRANY ] 31. ledna, Žijeme ve vážné a nebezpe né dob a ím více se budeme blížit k záv ru v ku, tím více se budeme potýkat s komplikovaným rozhodováním. Možná se v ešení t chto záležitostí do káme p estávek, ty však budou jen krátké. Musím napsat dopisy, které musí být další poštou odeslány do Battle Creeku. Naši brat i tam nenahlíží na všechno v tom správném sv tle. Sm rem, kterým se vydali ohledn placení daní (viz p íloha) z pozemku sanatoria a Tabernacle, projevili horlivost a zásadovost, která není moudrá ani správná. Jejich p esv d ení o náboženské nezávislosti se mísí s návrhy, které nep ichází z Ducha Svatého, jejich hnutí za náboženskou nezávislost je infikující, nákaza m že být uzdravena pouze milostí a laskavostí Ježíše Krista. {TM 200.2} Srdce t ch, kte í takovýto zám r obhajují, musí být napln no Ježíšovým Duchem. Pouze sám Velký Léka uzdravuje, nanáší Gileádský balzám. Nech tito lidé tou knihu Nehemiáše s pokorným srdcem, kterého se dotýká Duch Svatý, a jejich nesprávný zp sob myšlení bude napraven. (201) Naleznou správné zásady a sou asné po adí priorit bude p ehodnoceno. Nehemiáš prosil Boha o pomoc a B h jeho modlitbu vyslyšel. Pán hnul srdcí pohanských král, aby mu byli ku pomoci. Když se nep átelé horliv spikli proti Nehemiáši, Pán pokra oval ve svém úmyslu, a skrze pomoc pohanských král odpovídal na mnohé modlitby, které k n mu stoupaly s prosbou o pomoc, pomoc tolik pot ebnou. {TM 200.3} Extrémní stanovisko Jsem asto velmi znepokojena, když vidím, že naši vedoucí brat i zastávají extrémní stanoviska a zat žují se záležitostmi, které by na sebe nem li brát ani se jimi zabývat. N které v ci by m ly být ponechány v Božích rukou, aby je On sám dal do po ádku. Zatímco žijeme na tomto sv t, má B h pro nás místo, které je se sv tem spjato; sám nás p edchází, aby nám p ipravil cestu k tomu, aby Jeho dílo postupovalo kup edu. Pravda znamená zastávat postoj, ale princip pravdy je povznesen na mnohá místa nás p esahující. {TM 201.1} Bu te si jisti, že B h neuložil t m, kdo z stávají vzdáleni t mto cizokrajným oblastem, ve kterých se slouží, b ím kritizovat ty, kte í pracují v terénu, tam, kde se dílo koná. Ti, kte í nejsou v terénu, neví nic o nezbytných pot ebách v daných situacích, a jestliže nemohou íct nic, co by napomáhalo t m, kdo pracují v terénu, nech jim nep ekáží, ale a ukážou svou moudrost výmluvností ticha, a nech p idají ruku k dílu v míst, které mají blíže. Protestuji proti horlivosti, kterou hlásají, když zve ej ují své p edstavy o cizokrajném díle, není to podle jejich poznání. Nech je to Pán, který pracuje s lidmi, kte í konají dílo v terénu, a nech ti, kte í v terénu nejsou, chodí pokorn s Bohem, protože jinak se minou povoláním a (202) stanou se nesnesitelnými. Pán nezatížil b emenem kritizování díla ty, kte í na sebe toto b emeno vzali sami, ani jim neud luje souhlas Ducha Svatého. Mnoho z nich se ídí svým vlastním lidským názorem a horliv usilují o v ci, které Pán do jejich rukou neuložil. Dokud budeme na tomto sv t žít, budeme muset pro tento sv t konat zvláštní práci; varovné poselství musí zaznít ve všech zemích, všem jazyk m a ke všem lidem. {TM 201.3} Pán své d lníky nikdy nevede tak, aby se ubírali cestou, která by je p ivedla do období utla ování p ed asn, p edtím, než taková doba skute n nastane. Nech ješt nestaví mezi sebou a sv tem odd lující ze tím, že budou usilovat o zasazení svých názor a p edstav. Už je toho dohromady nap í všemi hranicemi p esp íliš. Varovná zpráva ješt nezasáhla velkou ást sv ta, od m st, které máme hned po ruce, až po po etný Izrael, který neuznává Boží zásady. {TM 202.1} 7

8 Dary budou p ijímány stejn jako p edávány Po dobu, po kterou na tomto sv t jsme, po kterou Duch Boží se sv tem zápasí, musíme p ijímat stejn jako p edávat dary i náklonnosti. Musíme sv tu nést sv tlo pravdy tak, jak je ve Svatém Písmu p edstaveno, a od sv ta musíme p ijímat, protože je to B h, kdo sv t ídí ve svém zájmu. Pán stále p sobí na srdce král a v dc v zájmu svých lidí. A tak obzvlášt ti, kte í se tak hluboce zabývají otázkou náboženské nezávislosti, by nem li odmítat žádné dary, ani neodstupovat od nabídnutých pomocí, které jsou lidmi nabízeny pod Božím vlivem, k r stu a konání Božího díla. {TM 202.2} Ve Svatém Božím slov nacházíme p íklady, které se práv této záležitosti týkají. Cyrus, král Persie, (203) u inil prohlášení a písemn zaznamenal toto: Všecka království zem dal mi Hospodin B h nebeský, a on mi poru il, abych mu vystav l d m v Jeruzalém, kterýž jest v Judsku. Kdo jest mezi vámi ze všeho lidu jeho, budiž B h jeho s ním, a necha jde do Jeruzaléma, kterýž jest v Judsku, a staví d m Hospodina Boha Izraelského, toho Boha, kterýž jest v Jeruzalém. Druhé na ízení k výstavb chrámu bylo vydáno za krále Dária, to je zapsáno v šesté kapitole Ezdráše. {TM 202.3} Pán B h Izraele uskute uje své plány, sv j zám r skrze ruce nev ících lidí, musí to být však ku prosp chu díla, které má být vykonáno pro tento padlý sv t. Poslové, od kterých tyto dary pocházejí, mohou otev ít široké cesty, prost ednictvím kterých se pak mnozí setkají s pravdou. Nemusí mít pro dílo pochopení, ani víru v Krista, ani být poslušní Jeho Slovu; to však nejsou d vody k tomu, aby byly jejich dary odmítány. {TM 203.1} Je velmi podivné, že se n kte í z našich brat í cítí povinni nastolit podmínky, které svážou prost edky, které B h uvolnil. B h jim neur il odpov dnost za to, aby se v této záležitosti dostávali do rozporu s autoritami a mocnostmi tohoto sv ta. Jeho natáhnutá ruka nebyla ješt z tohoto sv ta stažena. Nech vedoucí o ekávají na sv j as, skryjí se v Kristu a jednají a konají s obrovskou moudrostí. Nech jsou moud í jako hadi a bezelstní jako holubice. Bylo mi n kolikrát zjeveno, že m žeme dostávat daleko více, než dostáváme, když budeme p istupovat k lidem v moudrosti, obeznámíme je s naší prací a dáme jim p íležitost k tomu, aby se podíleli na rozší ení Božího díla; vždy to m že být jen p edností. (204) POSELSTVÍ PRO KAZATELE A BIBLICKÉ PRACOVNÍKY, STR P ijímání dar [ZVLÁŠTNÍ POSELSTVÍ PRO KAZATELE A PRACOVNÍKY (SÉRIE A,. 3, 1895), STRANY ] 30. ledna, Tážete se na vhodnost p ijímání dar od pohan a nev rc. (Viz p íloha). Otázka není od v ci, ale dovolte i mi položit otázku Komu pat í celý náš sv t? Kdo je opravdovým vlastníkem dom a polí? Není to sám B h? Sv j sv t dal do správcovství nám lidem, aby byl hladovým dodán pokrm, nahým od v a bezdomovc m domov. Pán jedná skrze sv tské lidi, dokonce jinov rce, nechává je dílu pomáhat; když k nim budeme moud e p istupovat, a dáme jim ke konání díla p íležitost, je to vlastn jejich úžasná p ednost. To, co jsou ochotni darovat, bychom m li s výsadou p ijímat. {TM 197.1} M li bychom se s lidmi s vysokým postavením seznamovat, uplat ovat moudrost hada a bezelstnost holubice, abychom od nich získávali výhody. B h hne jejich myslí i srdcem a oni vykonají mnoho dobrých v cí ve prosp ch Jeho lidí. Jestliže lov k mocným a vlivným lidem p edstaví pot eby Božího díla ve správném sv tle, mohou tito lidé pro rozší ení Božího díla na tomto sv t mnoho vykonat. (198) Tím, že jsme se rozhodli jít cestou nezávislosti na sv tu, jsme od sebe od ali p ednosti a výhody, které by nám byly ku prosp chu. Využíváním všech p íležitostí ke konání Kristova díla nemusíme ob tovat ani jednu zásadu pravdy. {TM 197.2} Pán má své lidi na sv t, ne ze sv ta. M li by hledat cesty, jak p inést pravdu lidem na vysokých postech, dát jim férovou p íležitost p ijmout a zvážit sv dectví. Je mnoho z nich, kte í nebyli informování, nebyly jim v ci objasn ny, a jako jednotlivci máme d ležitou, závaznou práci, jež musí být konána s velkou moudrostí. 8

9 M li bychom si dát tu práci s lidmi na vysokých postech, jít za nimi a pozvat je na omilost ující svatební hostinu. Pro tyto lidi mohlo být vykonáno mnohem, mnohem více, než dosud bylo. Poslední p íkaz, který dal Kristus svým u edník m, než byl od nich vzat do nebe, byl - nést evangelium do celého sv ta a k tomu jim zaslíbil Ducha Svatého. Pán ekl: "Ale p ijm te moc Ducha Svatého p icházejícího na vás a budete mi sv dky v Jeruzalém, v celém Judsku i v Sama í a až do posledních kon in zem " {TM 198.1} "Hospodina jest okršlek zemský i plnost jeho." "Mé jest st íbro a mé jest zlato, praví Hospodin zástup." "Nebo má jest všecka zv lesní, i hovada na tisíci horách. Já znám všecko ptactvo po horách, a zv polní p ed sebou mám. Zla ním-li, nic tob o to nedím; nebo m j jest okršlek zemský i plnost jeho." {TM 198.2} EGW, KRES ANSKÁ SLUŽBA MNOHO RÚK, JEDNO POSLANIE str (slov.) Niektorí spochyb ujú prijímanie darov od neveriacich. Nech sa však spýtajú samých seba: Kto je skuto ným vlastníkom nášho sveta? Komu patria domy, polia, poklady zlata a striebra? Bohatstvo sveta patrí Bohu a on dal svoj majetok do správy poslušným i neposlušným. Kedyko vek môže zapôsobi na neveriacich, aby z hojných zdrojov podporili jeho dielo. Urobí to, ak sa k nim cirkev nau í pristupova citlivo a upozorní ich na to, o môžu podpori. Keby cirkev vhodne upozornila na potreby Pánovho diela vplyvných udí, mohli by ve a vykona pre rozšírenie prítomnej pravdy. Boží ud nemusel strati to ko príležitostí, keby sa nezriekol ur itej pomoci od sveta. (SW, ) Pán pôsobí na predstavite ov krajín v záujme svojho udu. Jeho služobníci majú prija pomoc, ktorú sú udia ochotní z jeho podnetu poskytnú na pokrok jeho diela. Títo darcovia môžu novým spôsobom pomôc šíri svetlo v mnohých krajinách. Darcovia nemusia by zvláš zapálení pre Božie dielo, nemusia veri v Krista a pozna jeho Slovo, ale ich dary netreba len preto odmieta. (SW, ) Pán zveril svoje bohatstvo veriacim i neveriacim. Všetci mu môžu vráti, o mu patrí, aby sa pre padlý svet mohlo kona potrebné dielo. Kým sme na svete a kým Duch Boží prebúdza udí, prijímajme priaze a prejavujme ju. Prinášajme svetu v Písme zjavené svetlo pravdy a prijímajme od neho, o nám z Božieho podnetu dáva na jeho dielo. (SW, ) Hoci svet so svojím bohatstvom i hodnotami ovládajú neveriaci udia, predsa patrí Bohu. Hospodinova je zem i to, o ju nap a. Lebo mne patrí všetka lesná zver a tisíce dobytka na vrchoch. Poznám všetko vtáctvo hôr, moje je všetko, o sa hýbe na poli. Ak by som bol hladný, nepovedal by som ti, bo môj je svet i všetka jeho nápl. Kiež by si kres ania uvedomovali, že majú prednos i povinnos teši sa zo správnych zásad a že smú použi každú nebom poskytnutú pomoc na rozmach Božieho krá ovstva na svete. (SW, ) 9

10 Odchod Izraelcov z Egypta BIBLICKÉ TEXTY Izraelci urobili pod a Mojžišových slov a vyžiadali si od Egyp anov strieborné a zlaté predmety a šatstvo. Hospodin vzbudil u Egyp anov náklonnos vo i udu, takže splnili ich žiadosti. Tak olúpili Egyp anov. (2. Moj 12,35.36) Boží príkaz Kýrovi o vybudovaní chrámu v Jeruzaleme V prvom roku perzského krá a Kýra - aby sa naplnilo slovo Hospodinovo, povedané ústami Jeremiáša - povzbudil Hospodin ducha perzského krá akýra,a tenpocelomsvojomkrá ovstve dal rozhlási aajpísomne oznámi : Takto hovorí perzský krá Kýros: Boh nebies, Hospodin, dal mi všetky krá ovstvá zeme a prikázal mi vybudova Mu dom v Jeruzaleme v Judsku. Kto je medzi vami zo všetkého Jeho udu, nech bude s ním jeho Boh, nech ide do Jeruzalema v Judsku a nech buduje dom Hospodina, Boha izraelského; to je Boh, ktorý je v Jeruzaleme. Každého, kto zostal na ktoromko vek mieste, kde sa zdržuje ako cudzinec, nech tamojší udia podporia striebrom a zlatom, imaním a dobytkom aj dobrovo nou obe ou na Boží dom, ktorý je v Jeruzaleme. (Ezd 1,1-4) Dáriov rozkaz stava chrám v Jeruzaleme Týmto dávam rozkaz, ako máte naklada so židovskými staršími, aby dobudovali ten dom Boží; zkrá ovských prostriedkov, z daní v Zárie í nech sa trovy presne vyplácajú oným mužom, a to bez odkladu. o im je potrebné na spa ované obete nebeskému Bohu - junce, baránky, barany aj pšenica, so, víno a olej - pod a žiadosti jeruzalemských k azov nech sa im vydáva každodenne, a to bez zanedbávania, aby prinášali vonné obete nebeskému Bohu a modlili sa za život krá a a jeho synov. (Ezd 6,8-10) Obnovenie Jeruzalema za Nehemiáša Potom som tam povedal krá ovi: Ak sa pá i krá ovi, nech mi dajú listy pre miestodržite ov za Ve riekou, aby mi dali precestova, kým nedôjdem do Judska, a list Ásáfovi, dozorcovi krá ovského lesa, aby mi dal dreva na zhotovenie hrád na brány, na bránu hradu, na chrámový hrad a na hradby mesta ako aj na dom, do ktorého mám vojs. Krá mi vyhovel, lebo dobrotivá ruka Božia bola nado mnou. Tak som prišiel k miestodržite om za Ve riekou a predložil som im krá ove listy. Krá poslal totiž so mnou dôstojníkov a jazdcov. (Neh 2,7-9) EGW: V minulých rokoch som odporúčala informovať priateľov a susedov o našej misijnej práci a jej pokroku a poukazovala som na príklad Nehemiáša. Teraz by som chcela upozorniť bratov a sestry, aby skúmali skúsenosť tohto muža modlitby, viery a zdravého úsudku, ktorý smelo žiadal kráľa Artaxerxa o pomoc pri výstavbe Božieho diela. (MS, ) Muži modlitby by mali byť mužmi činu. Pripravení a ochotní ľudia nájdu spôsoby a možnosti práce. Nehemiáš sa nedal spútať neistotou. Prostriedky, ktoré nemal, žiadal od tých, ktorí ich mali. (SW, ) (EGW, Kresťanská služba Mnoho rúk str ) Ester a židia v Perzii po as vlády Ahasvéra (Xerxes) V tom ase, v tre om mesiaci, totiž v mesiaci síváne, dvadsiateho tretieho d a toho mesiaca, zavolali krá ovských pisárov. Napísali všetko tak, ako Mordochaj prikázal Židom, satrapom, miestodržite om a kniežatám provincií, ktoré sa tiahnu od Indie až po Kúš, stodvadsa sedem provinciám, každej provincii v jej písme a každému národu v jeho re i, aj Židom ich písmom a v ich re i. Napísal to v mene krá a Ahasvéra, zape atil krá ovským pe atným prste om a rozoslal listiny rýchlymi poslami na vládnych plnokrvných ko och najlepšieho chovu: Krá dovolil Židom v každom meste, aby sa zhromaždili, postavili na ochranu svojho života, vyhubili, vyvraždili a zni ili všetko vojsko národa a provincie, ktorá by ich sužovala, i deti 10

11 aženy,akoris po nich aby si rozobrali v jednom a tom istom dni vo všetkých provinciách krá a Ahasvéra, trinásteho d a dvanásteho mesiaca, totiž v mesiaci adári. Odpis tejto listiny má by vydaný ako zákon vo všetkých provinciách, zverejnený všetkým národom. (Ester 8,9-14a) ZÁVER Súhrn nieko ko princípov 1. Boh je vlastníkom všetkého. V jeho rukách je aj bohatstvo, ktoré spravujú neveriaci vládcovia sveta. 2. V Biblických dobách Boží ud prijímal finan nú podporu aj od pohanských vládcov. Táto podpora bola ur ená na budovanie mesta, ale aj na obnovu chrámu a chrámovej služby. 3. Vedúci CASD v minulosti zastávali radikálne odmietavé stanovisko k prijatiu akýchko vek darov, alebo finan nej pomoci od štátu, alebo neadventistov. E.G.Whiteová sa postavila otvorene proti tomuto postoju a ozna ila ho za extrémne stanovisko. Na základe jej rád vedúci cirkvi zmenili postoj a prijali poskytnutú podporu. 4. E.G.Whiteová jednozna ne vyzýva k prijatiu finan nej podpory od predstavite ov krajín. Ich podpora môže pomôc v šírení evanjelia a službe cirkvi. Dary nemáme odmieta ani ke darcovia nie sú zapálení pre Božie dielo, alebo neveria v Krista a pod. 5. Vyhlásenie GK z r vyjadruje súhlas s prijímaním štátnej podpory cirkvám ak finan né prostriedky nie sú viazané podmienkami, ktoré by bránili slobodne hlása našu vieru, alebo nútili cirkev robi kompromisy s biblickými princípmi. V snahe vyhnú sa spojeniu cirkvi so štátom nemáme prijíma štátnu podporu na náboženské aktivity ako sú bohoslužby, evanjelizácia, mzdy duchovných. 6. S prijatými prostriedkami musíme hospodári s o najvä šou estnos ou. Z poh adu CASD v esko-slovenskej únii: 1. Cirkev zo svojich darov získala pred r zna ný majetok. Tento bol cirkvi vyvlastnený po r Štát ako kompenzáciu za vyvlastnenie majetkov cirkví za al vypláca mzdy duchovných štátom registrovaných cirkví 3. Cirkev adventistov s.d. odmietla prijíma štátnu podporu na mzdy duchovných, pretože sa obávala, že jej vyplácanie bude spojené s podmienkami, ktoré by obmedzovali slobodu vyznania cirkvi. 4. Napriek odmietnutiu finan nej podpory štátu, minulý režim nerešpektoval slobodu vyznania a vykonával doh ad nad cirkvami a zasahoval do ich innosti. 5. Od roku 1990 boli prijaté viaceré zákony a iné právne predpisy, ktoré znamenali oslobodenie cirkví a náboženských spolo ností spod kontroly a dozoru štátu. Bola zabezpe ená autonómia cirkví v ich vonkajšej aj vnútornej innosti. Tým pominul dôvod odmieta prijatie finan nej podpory cirkvi od štátu. 6. V rámci reštitúcie boli cirkvi navrátené niektoré nehnute nosti (vo ve mi zlom stave). 7. Štát deklaruje záujem o pomoc cirkvi v duchovnej a sociálnej oblasti a podporuje registrované cirkvi iastkou, ktorá nekryje všetky náklady cirkvi ale významným spôsobom pomáha nap a ciele a plány, ktoré by inak cirkev nemohla zo svojich príjmov pokry. 8. V prípade neprijatia asti prostriedkov od štátu, ktorú by CASD mohla dosta, je táto rozdelená pre ostatné registrované cirkvi a náboženské spolo nosti. V SR je to cca 7-8 mil. Sk/rok. Návrh: Na základe uvedených skuto ností navrhujem prehodnoti stanovisko CASD v esko Slovenskej únií v otázke prijímania resp. odmietanie príspevkov od štátu na innos cirkvi. Spracoval: Karol Badinský,

NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO HELENOU GABÁNKOVOU VDOVOU PO AUTOROVI V DUBNU ROKU 2007.

NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO HELENOU GABÁNKOVOU VDOVOU PO AUTOROVI V DUBNU ROKU 2007. THIS BOOK IS FREE TO SHARE FOR NONPROFIT PURPOSES WITH THE PERMISSION OF HELENA GABANKOVA WIDOW OF PAUL GABANEK GIVEN ON APRIL 2007. NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO

More information

Cisco Security Agent (CSA) CSA je v í c eúčelo v ý s o f t w a r o v ý ná s t r o j, k t er ý lze p o už í t k v ynuc ení r ů zný c h b ezp ečno s t ní c h p o li t i k. CSA a na lyzuje c h o v á ní a

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa

Luk aˇ s R uˇ ziˇ cka Pomocn a slovesa Pomocná slovesa Přehled funkcí Leden 2013 Přehled funkcí 1 děje probíhající právě ted 2 děje probíhající, ale ne nutně právě ted 3 děje probíhající dočasně 4 budoucí použití (pevná dohoda) Děje probíhající

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

aneb Perfekt perfektně.

aneb Perfekt perfektně. aneb Perfekt perfektně. 2013 se v angličtině nazývá Present Perfect, tedy Přítomný perfekt. Patří k časům přítomným, ačkoliv se jistě nejedná o klasický přítomný čas tak, jak jsme zvykĺı z češtiny. jistým

More information

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod.

Upozorňujeme,že můžete formáty pro čtečky převádět ON-LINE na internetu do formátu PDF apod. Dobrý den, děkujeme za Nákup,níže máte odkazy pro bezplatné stažení.knihy jsou v archivech PDF(nepotřebujete čtečku e-knih),txt(nepotřebujete čtečku e-knih), a dále pro čtečky : soubory typu: PDB,MOBI,APNX

More information

T.L. OSBORN UZDRAVENIE

T.L. OSBORN UZDRAVENIE T.L. OSBORN UZDRAVENIE KŘESŤANSKÉ SPOLOČENSTVO MILOSŤ T.L. OSBORN UZDRAVENIE HEALING THE SICK Banská Bystrica 2009 ÚVOD Z desiatok tisíc ludí, kterých Pán zázračne uzdravil vďaka našej služ-be vo viac

More information

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point

WLA-5000AP. Quick Setup Guide. English. Slovensky. Česky. 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point 802.11a/b/g Multi-function Wireless Access Point Quick Setup Guide 1 5 Česky 9 Important Information The AP+WDS mode s default IP address is 192.168.1.1 The Client mode s default IP is 192.168.1.2 The

More information

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15)

WK29B / WK29W. Bluetooth Wireless Slim Keyboard. User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) WK29B / WK29W Bluetooth Wireless Slim Keyboard User manual ( 2 5 ) Uživatelský manuál ( 6 10) Užívateľský manuál (11 15) 1. Installing the batteries The EVOLVEO WK29B / WK29W keyboard uses two AAA alkaline

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 26. cïervna 1992 Cena 11,± OBSAH: 317. Za kon Slovenskej

More information

aneb Perfektní minulost.

aneb Perfektní minulost. aneb Perfektní minulost. 2013 se v angličtině nazývá Past Perfect. Používáme jej tehdy, potřebujeme-li jasně vyjádřit, že nějaký děj proběhl ještě dříve než minulý děj, o kterém hovoříme. Podívejme se

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist eniko.szasz@thomsonreuters.com http://webofknowledge.com http://wokinfo.com Cyklus výskumu Nápad Objavenie

More information

NOVINY Z RODINY 78. ČÍSLO ČLENSKÉHO BULLETINU LIGY PÁR PÁRU, PROSINEC 2008

NOVINY Z RODINY 78. ČÍSLO ČLENSKÉHO BULLETINU LIGY PÁR PÁRU, PROSINEC 2008 NOVINY Z RODINY 78. ČÍSLO ČLENSKÉHO BULLETINU LIGY PÁR PÁRU, PROSINEC 2008 Řádky z Kladna David Prentis Naši učitelé, Jitka a Mirek Novákovi, připravili prezentaci o encyklice Humanae vitae vhodnou pro

More information

Angličtina bez knihy a bez pera

Angličtina bez knihy a bez pera Angličtina bez knihy a bez pera Stupeň 3 Katarína Koržová, 2001 Všetky práva vlastníka autorských práv sú vyhradené. Žiadna časť diela nesmie byť kopírovaná, reprodukovaná, verejne používaná alebo šírená

More information

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ).

1.- L a m e j o r o p c ió n e s c l o na r e l d i s co ( s e e x p li c a r á d es p u é s ). PROCEDIMIENTO DE RECUPERACION Y COPIAS DE SEGURIDAD DEL CORTAFUEGOS LINUX P ar a p od e r re c u p e ra r nu e s t r o c o rt a f u e go s an t e un d es a s t r e ( r ot u r a d e l di s c o o d e l a

More information

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1.

1. Oblast rozvoj spolků a SU UK 1.1. Zvyšování kvalifikace Školení Zapojení do projektů Poradenství 1.2. Financování 1.2.1. 1. O b l a s t r o z v o j s p o l k a S U U K 1. 1. Z v y š o v á n í k v a l i f i k a c e Š k o l e n í o S t u d e n t s k á u n i e U n i v e r z i t y K a r l o v y ( d á l e j e n S U U K ) z í

More information

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE Recenzovaný vedecký časopis so zameraním na bezpečnosť. Ročník 1, číslo 1, vychádza polročne dátum vydania 1.5.2011, Predregistrácia periodickej tlače na Ministerstve kultúri

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace

Frequencies. [DataSet2]. FREQUENCIES VARIABLES=@2S5ueasnfpartner /BARCHART PERCENT /ORDER= ANALYSIS. Page 2. Statistics 1 - Sexuální 5rientace [DataSet2] Statistics 1 Sexuální 5rientace N 224 1 Sexuální "rientace Bisexuální Heter5sexuální H5m5sexuální Frequency 14 6,3 6,3 6,3 23 9,6 9,6 96,9 7 3,1 3,1 1, 224 1, 1, 1 Sexuální "rientace 1 8 6 4

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Sekcia trestného práva Session of Criminal Law Garanti sekcie/ Scholastic Referees: doc.

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Level 1. Anglicko-český slovníček

Level 1. Anglicko-český slovníček Level 1 Anglicko-český slovníček 160191_BV_slovnicky-na-A5_New-Challenges_1.indd 1 6.5.2016 13:36:12 OBSAH Module 1 THE CHALLENGE - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Training Workshop, 15. prosinec 2015 1/28 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost

More information

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d:

B y R us se ll E ri c Wr ig ht, DV M. M as te r of S ci en ce I n V et er in ar y Me di ca l Sc ie nc es. A pp ro ve d: E ff ec ts o f El ec tr ic al ly -S ti mu la te d Si lv er -C oa te d Im pl an ts a nd B ac te ri al C on ta mi na ti on i n a Ca ni ne R ad iu s Fr ac tu re G ap M od el B y R us se ll E ri c Wr ig ht,

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

G d y n i a U s ł u g a r e j e s t r a c j i i p o m i a r u c z a s u u c z e s t n i k ó w i m p r e z s p o r t o w y c h G d y s k i e g o O r o d k a S p o r t u i R e k r e a c j i w r o k u 2 0

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

KATALOG JARO LÉTO 2008

KATALOG JARO LÉTO 2008 KATALOG JARO LÉTO 2008 Šperky jsou artiklem, vymykajícím se z většiny ostatního zboží. Nejde o nic, co bychom potřebovali k životu, a přesto po nich touží naprostá většina žen. S muži už to pravda není

More information

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB

Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Nákup software od SciTech Praha 6, Nad Šárkou 75, 160 00 Praha 6. Ceny bez DPH a poštovného. ORIGINLAB Origin 8.0 ORI-00156 Origin 8.0 1 Individual License WNT/2K/XP/VS 17 960 ORI-00157 Origin 8.0 1 Individual

More information

Príručka na vyplňovanie

Príručka na vyplňovanie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Príručka na vyplňovanie Príkazu na úhradu a Hromadného

More information

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT

Vocal solo part. Carl Philipp Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Carl Phili Emanuel BACH MAGNIFICAT Vocal solo art Allegro 1. Magniicat TACET Carl Phili Emanuel BACH (1714-1788) 2. Quia resexit Sorano Andante 5 9 12 2 C.Ph.E.Bach. Magniicat Vocal solo

More information

J&T FINANCE GROUP, a.s. a dcérske spoločnosti

J&T FINANCE GROUP, a.s. a dcérske spoločnosti J&T FINANCE GROUP, a.s. a dcérske spoločnosti Konsolidovaná účtovná závierka za rok, KONSOLIDOVANÝ VÝKAZ ZISKOV A STRÁT za rok, v tis. EUR Bod 2013 2012 Úrokové výnosy 7 295 075 163 724 Úrokové náklady

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

House Exchange. The best way to find a mutual exchange. utual exchange mutual exchange mutual exchange. mutual exchange mutual exchange mutual exc

House Exchange. The best way to find a mutual exchange. utual exchange mutual exchange mutual exchange. mutual exchange mutual exchange mutual exc House Exchange The best way to find a xchange mu mutual exc utual exchange xchange mu mutual exc utual exchange xchange mu If you have any difficulty understanding this document we can arrange for it to

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA Sn ROÈNÍK 45 1/1997 ŠTÚDIE POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA DUŠAN BELKO Mgr. Dušan Belko, Ústav etnológie SAV,

More information

88-GLI ARREDI FESTIVI

88-GLI ARREDI FESTIVI 88-GLI AEDI FEII dall'oea "Nabuo" Giusee e Coo Intoduzione oano I Mezzo-oano Contalto eno ass Allego Mosso ΠΠΠΠ(Ebei. Leviti e egini Ebee) Gli_a - Gli_a - Gli_a - Gli_a - ΠGli_a -. e - e -. e - e

More information

Ekonomická univerzita v Bratislave REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA

Ekonomická univerzita v Bratislave REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta Katedra sociálneho rozvoja a práce REVUE SOCIÁLNO-EKONOMICKÉHO ROZVOJA Vedecký recenzovaný on-line časopis Ročník I číslo 2/2015 ISSN 2453 6148

More information

Jazyk C# (seminář 8)

Jazyk C# (seminář 8) Jazyk C# (seminář 8) Pavel Procházka KMI 12. listopadu 2014 Na co je dobré XML? Deklarativní jazyk reprezentující čitelně data Snadná práce s konfiguračními soubory a ukládání do souboru Human readeble

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

C o a t i a n P u b l i c D e b tm a n a g e m e n t a n d C h a l l e n g e s o f M a k e t D e v e l o p m e n t Z a g e bo 8 t h A p i l 2 0 1 1 h t t pdd w w wp i j fp h D p u b l i c2 d e b td S t

More information

Management of agricultural production in the conditions of information society

Management of agricultural production in the conditions of information society Management of agricultural production in the conditions of information society Riadenie poľnohospodárskej výroby v podmienkach informačnej spoločnosti A. LÁTEČKOVÁ, M. KUČERA Slovak University of Agriculture,

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED

STEEL PIPE NIPPLE BLACK AND GALVANIZED Price Sheet CWN-616 Effective June 06, 2016 Supersedes CWN-414 A Member of The Phoenix Forge Group CapProducts LTD. Phone: 519-482-5000 Fax: 519-482-7728 Toll Free: 800-265-5586 www.capproducts.com www.capitolcamco.com

More information

SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS

SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS School and Health 21, 3/2008, Contemporary School Practice and Health Education SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS Alexandra ONDREJKOVÁ, Janette GUBRICOVÁ Abstract: The article

More information

BISLA Liberal Arts College

BISLA Liberal Arts College Sloboda je absolutne nevyhnutná pre pokrok a liberálne umenia. Freedom is absolutely necessary for the progress in science and the liberal arts. Spinoza Bisla Board of Directors: prof. PhDr. František

More information

Installation manual Wireless Keypad

Installation manual Wireless Keypad Advanced Operations Please know exactly what you are doing when processing the operations below. It could cause errors or erase settings which make keypad stop working. Please disarm from keypad before

More information

Justícia a ochrana poškodených

Justícia a ochrana poškodených Projekt Justičnej akadémie Slovenskej republiky v oblasti trestnej justície 2014-2015 Justícia a ochrana poškodených Tento projekt bol implementovaný v spolupráci s akadémiami krajín Vyšehrádskej štvorky

More information

Spravodaj c 177. +++++++++++++++++++++++ Motto 77: Ja som Slovák, ty Slovenka, daj mi rúčku!

Spravodaj c 177. +++++++++++++++++++++++ Motto 77: Ja som Slovák, ty Slovenka, daj mi rúčku! Spravodaj c 177 Motto 77: Ja som Slovák, ty Slovenka, daj mi rúčku! Štefánik http://www.vhu.sk/data/files/208.pdf (slovenská ľudová pieseň) http://web.protestgorila.sk Protest Gorila - Je to potrebné,

More information

LEG BANDAGE Bandáž dolných končatín

LEG BANDAGE Bandáž dolných končatín LEG BANDAGE Bandáž dolných končat atín AIM OF THE LESSON Being able to manage the communication with the patient while applying leg bandage. Zvládnu dnuť komunikáciu s pacientom pri prikladaní bandáže

More information

HYUNDAI Phablet HP503Q

HYUNDAI Phablet HP503Q HYUNDAI Phablet HP503Q Stručný návod k obsluze Quick start guide Príručka stručným návodom V1.0.0/10/2015/CZ/EN/SK 1 Základní informace Před prvním použitím Vašeho nového přístroje si pozorně přečtěte

More information

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore

Missa de Angelis. A Gregorian Mass. Edited and arranged by Christopher Moore Missa de Angelis A Gregorian Mass Edited and arranged y Christopher Moore Missa de Angelis Edited and arranged y Christopher Moore Version 2 March 2002 The Gregorian Mass known as the Missa de Angelis

More information

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára Zborník z konferencie

More information

TÉMA 7: NÁŠ BOH JE MILUJÚCI

TÉMA 7: NÁŠ BOH JE MILUJÚCI TÉMA 7: NÁŠ BOH JE MILUJÚCI Prehľad témy Všetci zúfalo túžime byť milovaní. Milovať a byť milovaní to sú dve najzákladnejšie ľudské potreby. Láska a jej mnohé tváre sú v srdci multimiliardového knižného

More information

4. Návštěva jiného výměnného studenta na území Distriktu 2240

4. Návštěva jiného výměnného studenta na území Distriktu 2240 FOR 2015-2016 Pravidla pro cestování inboundů v Distriktu 2240 Česká republika a Slovensko Pod výrazem "cestování" se v tomto dokumentu rozumí opuštění území hostitelského Rotary klubu (sídlo klubu a příslušný

More information

Spravodaj c 94. Prihlasujem sa na predná ku prof. PhDr. Martina WIHODU, Ph.D. o jeho najnov ej publikácii Morava v dob kní ecí 906 1197

Spravodaj c 94. Prihlasujem sa na predná ku prof. PhDr. Martina WIHODU, Ph.D. o jeho najnov ej publikácii Morava v dob kní ecí 906 1197 Spravodaj c 94 - Predná ka "Morava v dob kní ecí 906-1197 " v utorok 7. decembra 2010 o 13.30 h. v Spolo enskej sále Ve vyslanectva R na Slovensku, Hviezdoslavovo nám. 8, Bratislava, Návrh prihlasovacieho

More information

Quick Installation Guide

Quick Installation Guide Withings Body Quick Installation Guide Průvodce rychlou instalací Sprievodca rýchlou inštaláciou Gyors telepítési útmutató NEED HELP POTŘEBUJETE POMOCI? POTREBUJETE POMOC? SEGÍTSÉGRE VAN SZÜKSÉGE? http://support.withings.com/body

More information

Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití

Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití CZ Motor k nafukovacím člunům JILONG JL290591 Návod na použití 1 CZ Tento motor je určen speciálně pro malé nafukovací čluny. Hlavní přednosti: pěkný vzhled, nízká hmotnost, jednoduchá instalace a žádné

More information

Manažerské transakce

Manažerské transakce Manažerské transakce Josef Kotásek 1 Čl. 6 odst. 4 MAD Persons discharging managerial responsibilities within an issuer of financial instruments and, where applicable, persons closely associated with them,

More information

NÁVRH Příklady hlášení obchodů

NÁVRH Příklady hlášení obchodů NÁVRH Příklady hlášení obchodů Příklady HLOB říjen 2007 verze DRAFT 1 Číslo změny Účinnost změny 1. 22.10.2007 Označení změněné části První zveřejnění příkladů hlášení obchodů Číslo verze po změně Změnu

More information

Kapitoly z diskusie zo Svedkami Jehovovými. Falošní proroci

Kapitoly z diskusie zo Svedkami Jehovovými. Falošní proroci Kapitoly z diskusie zo Svedkami Jehovovými Falošní proroci Jedna stará biblická zásada V Starom Zákone sa hovorí: 18 Vzbudím im proroka spomedzi ich bratov, ako si ty, svoje slová vložím do jeho úst a

More information

XII. THE CZECH CONSTITUTION THE JUDICIARY

XII. THE CZECH CONSTITUTION THE JUDICIARY THE JUDICIARY XII. THE CZECH CONSTITUTION The judiciary in the Czech Republic is defined by the Constitution so that the courts perform their duties as independent authorities (Art. 82 CCR). The system

More information

Missa Brevis. ,!7JA6G1-aeagdh! Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00. composed 2002 version

Missa Brevis. ,!7JA6G1-aeagdh! Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00. composed 2002 version Contents Missa revis Wolfgang Plagge [opus 107] 1 1. KYRIE 3 2. GLORIA 7 www.2l.no 16 Missa revis Wolfgang Plagge [opus 107] for male quartet durata 8:00 composed 2002 version 15.05.2003 M-66104-063-7,!7JA6G1-aeagdh!

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 1 2015 Ročník 4 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 1 2015 Ročník 4 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 1 2015 Ročník 4 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 4. ročník, 2015, č. 1 vedecký recenzovaný

More information

BIRD Internet Routing Daemon

BIRD Internet Routing Daemon BIRD Internet Routing Daemon Ondřej Zajíček CZ.NIC z.s.p.o. IT 13 Úvod I Úvod do dynamického routování I Představení démona BIRD I OSPF a BIRD I BGP a BIRD Dynamické routování I Sestavení routovacích tabulek

More information

Oblečme si nesmrtelnost. Premohol smrť Jediná obeť Je piatok. Toho Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit.

Oblečme si nesmrtelnost. Premohol smrť Jediná obeť Je piatok. Toho Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. 4 apríl / duben 2015 ročník 84 Časopis Bratskej jednoty baptistov Časopis Bratrské jednoty baptistů Premohol smrť Jediná obeť Je piatok Toho Ježíše Bůh vzkřísil a my všichni to můžeme dosvědčit. (Sk 2,

More information

Tetanus ako ho nepoznáme

Tetanus ako ho nepoznáme Tetanus ako ho nepoznáme Originálny zdroj: VRAN (Vaccination Risk Awareness Network), VACCINES DPT: TETANUS http://www.vran.org/vaccines/dpt/taylor-tetanus.htm VACCINES DPT: TETANUS TOXOID VACCINATION

More information

Nový libertariánsky manifest. Samuel Edward Konkin III

Nový libertariánsky manifest. Samuel Edward Konkin III Nový libertariánsky manifest Samuel Edward Konkin III Koman Publishing, 1983 Venované Chrisovi R. Tameovi, ktorý mi povedal: Nemusí to byť ideálne, musí to byť napísané! Poďakovanie patrí predovšetkým

More information

8 / c S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n c z e l a d n i c z y dla zawodu Ś L U S A R Z Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r ze b r yn ku p r acy Kod z klasyfikacji zawodów

More information

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Workshop, 14.

Jak pracuje. Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK. ELRC Workshop, 14. Jak pracuje automatický překlad Ondřej Bojar bojar@ufal.mff.cuni.cz Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK ELRC Workshop, 14. duben 2016 1/31 Osnova Úloha strojového překladu. Obtížnost překladu.

More information

ŠKOLA HROU A SCHOOL WITH A DIFFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE

ŠKOLA HROU A SCHOOL WITH A DIFFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE ŠKOLA HROU A SCHOOL WITH A DIFFERENCE MATERIÁLY PRO UČITELE My name is Ivana Málková and from 1991 I was in a group of people parents and teachers. We decide to born first private elementary school in

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

1 9 / m S t a n d a r d w y m a g a ń - e g z a m i n m i s t r z o w s k i dla zawodu M E C H A N I K P O J A Z D Ó W S A M O C H O D O W Y C H Kod z klasyfikacji zawodów i sp e cjaln oś ci dla p ot r

More information

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r

C + + a G iriş 2. K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r C + + a G iriş 2 K o n tro l y a p ıla rı if/e ls e b re a k co n tin u e g o to sw itc h D ö n g ü le r w h ile d o -w h ile fo r F o n k s iy o n la r N e d ir? N a s ıl k u lla n ılır? P ro to tip v

More information

Přednášející... Kamil Juřík. kamil.jurik@prosharepoint.cz. Lead Consultant & Platform Architect

Přednášející... Kamil Juřík. kamil.jurik@prosharepoint.cz. Lead Consultant & Platform Architect Přednášející... Kamil Juřík Lead Consultant & Platform Architect kamil.jurik@prosharepoint.cz Microsoft Most Valuable Professional: SharePoint Server Microsoft Certified Trainer Microsoft Certified IT

More information

Spravodaj c 147. - Slovenské národné múzeum si vás dovoľuje informovať o vzdelávacom programe pre deti zo sociálne slabších rodín

Spravodaj c 147. - Slovenské národné múzeum si vás dovoľuje informovať o vzdelávacom programe pre deti zo sociálne slabších rodín Spravodaj c 147 ++++++++++++++++++++ Motto 47: Národ neprestane byť národom, pokým si bude ctiť materinskú reč, pokým bude poznávať dejiny svojho národa, pokým bude mať lásku a aký taký záujem o duchovné

More information

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time

Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time Tvorba kosti ortodontickyâ m posunem zubu a jejõâ stabilita vcï ase Bone formation by orthodontic tooth movement and its stability in time MUDr.SonÏ a NovaÂcÏ kovaâ *, MUDr.Ivo Marek*, prof.mudr.milan

More information

Automatizovaná formální verifikace

Automatizovaná formální verifikace Automatizovaná formální verifikace v operačních systémech Kamil Dudka 11. března 2010 Téma práce efektivní techniky pro verifikaci programů, které pracují s dynamickými datovými strukturami na vstupu bude

More information

FORT WAYNE COMMUNITY SCHOOLS 12 00 SOUTH CLINTON STREET FORT WAYNE, IN 468 02 6:02 p.m. Ma r c h 2 3, 2 015 OFFICIAL P ROCEED ING S Ro l l Ca l l e a r d o f h o o l u e e o f t h e r t y m m u t y h o

More information

Put the human back in Human Resources.

Put the human back in Human Resources. Put the human back in Human Resources A Co m p l et e Hu m a n Ca p i t a l Ma n a g em en t So l u t i o n t h a t em p o w er s HR p r o f essi o n a l s t o m eet t h ei r co r p o r a t e o b j ect

More information

" A LIBRAUY OF THE JVlassaciiusetts Jjible Oociety CatalosNo.AMl3 JC0^A*;I?/3 Family /A^")*^'^Ar"RP"'6AiO SuL^FamilylSAirrpXtAy/Af^ Brancli...4.LA U o rroup ^ U^B L/anguage "JE. CH Dialect jrt""".:"kits..,

More information

udáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci?

udáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci? Historický ústav Slovenskej akadémie vied v Bratislave Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici udáci a komunisti: Súperi? Spojenci? Protivníci? Xénia Šuchová

More information

TL 3x TL 3xP. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing Typ ñ Type D max. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing TL 35P TL 36P 15 40 43,2 43 22,3 24,8

TL 3x TL 3xP. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing Typ ñ Type D max. RozmÏry (mm) Dimensions Obr zek Drawing TL 35P TL 36P 15 40 43,2 43 22,3 24,8 TOROIDNÕ TLUMIVKY PROUDOVÃ KOMPENZOVAN TL 3x TL 3xP CURRENT COMPENSATED TOROID CHOKES Typ ñ Type D max h max TL 32 TL 33 TL 34 TL 35 TL 36 19,2 25 3 39,5 8 9,7 13,4,7 21 Typ ñ Type TL 32P TL 33P TL 34P

More information

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Ivan Kalaš Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Analytická štúdia Inštitút UNESCO pre informačné

More information

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY

VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY VÝBEROVÁ BIBLIOGRAFIA LITERATÚRY TRESTNÉ ČINY PROTI ŽIVOTNÉMU PROSTREDIU 1. Knihy 1.1. Knižná literatúra vo fonde Knižnice Justičnej akadémie SR 1.2. Knižná literatúra vo fonde iných knižníc 2. Časopisecké

More information

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530

JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 JCUT CNC ROUTER/CNC WOODWORKING MACHINE JCUT-3030/6090/1212/1218/1325/1530 RZNC-0501 Users Guide Chapter I Characteristic 1. Totally independent from PC platform; 2. Directly read files from U Disk; 3.

More information

(1986 1988) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí.

(1986 1988) Botanický ústav SAV Bratislava, kandidatura téma kandidátské práce: Vztahy hub k dřevinám v městském prostředí. Doc. RNDr. Ján GÁPER, CSc. Studium (1976 1981) PřF Univerzity Komenského Bratislava, magisterské a doktorské studium obor: Biologie, specializace: systematická botanika a geobotanika dipl. práce: Vzájemné

More information

Ústredná knižnica FaF UK informuje svojich používateľov o prístupe do ONLINE VERZIE EUROPEAN PHARMACOPOEIA (EP)

Ústredná knižnica FaF UK informuje svojich používateľov o prístupe do ONLINE VERZIE EUROPEAN PHARMACOPOEIA (EP) Ústredná knižnica FaF UK informuje svojich používateľov o prístupe do ONLINE VERZIE EUROPEAN PHARMACOPOEIA (EP) 1. Vstup cez webovú stránku fakulty: http://www.fpharm.uniba.sk/index.php?id=2415 alebo cez

More information

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky RÁDIOTELEFÓNNE POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLÓGIA CIVILNÉHO LETECTVA

Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky RÁDIOTELEFÓNNE POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLÓGIA CIVILNÉHO LETECTVA Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií Slovenskej republiky RÁDIOTELEFÓNNE POSTUPY A LETECKÁ FRAZEOLÓGIA CIVILNÉHO LETECTVA PRVÉ VYDANIE 2010 Publikácia Leteckej informačnej sluţby Slovenskej republiky

More information