HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH

Size: px
Start display at page:

Download "HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH"

Transcription

1 HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH ~ Zborník vedeckých a odborných príspevkov Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív HOSPICE-EDU, o. z., Martin Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

2 HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH ~ Zborník vedeckých a odborných príspevkov Vydali HOSPICE-EDU, o. z., Martin, Kollárova 90, Martin Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Zostavili Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. Doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD. MUDr. Alena Mažgútová, PhD. Recenzovali Doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD. Doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. Redaktorka Mgr. Libuša Chrásteková Vytlačila Tlačiareň Alfa print, s. r. o., Martin Copyright Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová et al., 2012 ISBN

3 OBSAH 5 EDITORIÁL Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 8 HOSPICOVÉ TÉMY V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH OBHÁJENÝCH NA JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTE UK V MARTINE Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., MUDr. Alena Mažgútová, PhD. 18 UVEDENIE DO ZMYSLU PÍSANIA HOSPICOVÝCH PRÁC Mgr. PhLic. Juraj Jendrejovský 23 ZVYŠOVANIE EFEKTÍVNEJ KOOPERÁCIE V HOSPICOVOM TÍME Doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD., Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. 29 ŠPECIFIKÁ ZOMIERANIA V ZARIADENIACH PRE SENIOROV Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD., Mgr. Veronika Hanzalíková, doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. 37 SOCIÁLNA PODPORA V HOSPICOVEJ A PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI PhDr. Ján Danko, PhD., doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD. 42 NAJČASTEJŠIE OŠETROVATEĽSKÉ DIAGNÓZY V TERMINÁLNEJ STAROSTLIVOSTI PhDr. Mariana Mišinová 49 JE PALIATÍVNA STAROSTLIVOSŤ VYČERPÁVAJÚCA? MUDr. Alena Mažgútová, PhD., MUDr. Mária Demeterová, doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 58 STAROSTLIVOSŤ O UMIERAJÚCEHO PACIENTA A JEJ VPLYV NA SESTRU PhDr. Milina Bubeníková, PhD. 64 SPÔSOB HODNOTENIA TÍMOVEJ PRÁCE V HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI Mgr. Dana Dolanová, prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

4 71 ÚLOHA SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA V HOSPICI Bc. Anna Stanková 78 MANAŽMENT BOLESTI U PACIENTOV V DOMÁCOM PROSTREDÍ PhDr. Mária Kožuchová 87 MEDIKAČNÍ POCHYBENÍ V PROCESU PÉČE O PACIENTA PhDr. Ilona Plevová, prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 99 BEZPEČÍ PACIENTA V PROCESU PÉČE PhDr. Ilona Plevová, prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 113 CENTRUM PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI BJØRNSTJERNE BJØRNSONA PhDr. Jana Nemcová, PhD., Mgr. Martina Lepiešová, PhD. 118 SÚČASNÉ MOŽNOSTI OPATERY TERMINÁLNYCH PACIENTOV V NEZISKOVEJ ORGANIZÁCII Ivan Tomka 124 KREATIVNÍ KOMUNIKACE V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI Petra Mikulová-Hanáková 129 EPILÓG Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

5 EDITORIÁL Vážení čitatelia! Od roku 2006 sme sa v roku 2012 už štvrtý raz stretli na pozvanie Hospice, o. z. v Martine, aby sme na konferencii riešili niektoré pálčivé problémy zdravotníctva a vlastne celej spoločnosti v oblasti hospicovej starostlivosti. Na našich konferenciách odznelo veľa príspevkov, ktoré sa zaoberali pestrým spektrom situácií vznikajúcich pri napĺňaní hospicovej starostlivosti o terminálnych pacientov, ich rodiny či blízkych a pod. Zo všetkých štyroch bienále vznikli zborníky prezentovaných prác, ktoré sa vždy tešili a, veríme, že aj budú tešiť čitateľskej priazni. Téma prvého bienále a zborníka Mozaika hospicovej starostlivosti dala priestor aktuálnym otázkam týkajúcim sa rozličných činností súvisiacich so starostlivosťou o terminálneho pacienta. V druhom zborníku hlavná téma Povolania v hospicovej starostlivosti umožnila prezentáciu skúseností pracovníkov hospicov, paliatívnych oddelení zdravotníckych zariadení a iných zainteresovaných, aby vypovedali o úlohách rozličných odborníkov v systéme manažmentu starostlivosti o zomierajúcich. V treťom zborníku sa riešili problémy sprevádzania s názvom Pacient, rodina a blízki v hospicovej starostlivosti. Pozornosť sa v nich zamerala aj na pomoc ľuďom sprevádzajúcim pacienta, ktorí znášajú bolesť a smútok nad nezvratným, ťažkým stavom príbuzného či blízkeho. Súčasný, štvrtý zborník je venovaný téme Hospice v záverečných prácach, ktorá vznikla na základe skúseností členov Hospice, o. z. v Martine, zväčša pedagógov na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine a školiteľov záverečných prác (doktorských, bakalárskych, magisterských či doktorandských) študentov medicíny, ošetrovateľstva a nelekárskych študijných programov na domácej fakulte, ale aj na iných fakultách na Slovensku i v Česku. Na poslednom bienále dostali priestor tí, ktorí záverečné práce už obhájili, alebo na nich pracujú. Tieto príspevky sú obsahom zborníka, ktorý práve držíte v rukách. Smutnou správou pre usporiadateľov konferencie, zostavovateľov zborníka, pre celú obec pracovníkov v hospicových a paliatívnych zariadeniach, ako aj pre pedagógov a širokú obec sestier, dobrovoľníkov a ďalších odborníkov je definitívna absencia nestorky vysokoškolského vzdelávania sestier a dlhoročnej podpredsedníčky Hospice, o. z. v Martine, taktiež dobrovoľníčky pri mnohých zmysluplných činnostiach v oblasti zdravotníctva, sociálnych vecí, charity a pedagogiky doc. PhDr. Alžbety Hanzlíkovej, PhD., ktorá predčasne zomrela 16. apríla Doc. Hanzlíková sa aktívne zapájala do organizovania všetkých predchádzajúcich martinských hospicových konferencií. Vďaka bohatým skúsenos- 5

6 tiam, vedomostiam, ochote a pracovitosti bola ich štartérom, motorom i katalyzátorom, ako aj energickým ohnivkom vedeckých aj pracovných výborov. Veľký diel práce vykonala pri recenzovaní predchádzajúcich troch zborníkov. Sama prispievala svojimi nenahraditeľnými poznatkami do programov konferencií pozvanými prednáškami a podnetnými príspevkami do zborníkov. V prednáškach a príspevkoch nezištne úročila dlhé roky života venované najmä zdravotníctvu a školstvu, ale aj verejným aktivitám a dobrovoľníckej práci. Aj v čase nepoznaných terminálnych štádií choroby naša Eržébet, ako ju volali všetci priatelia, horlivo pracovala. Takmer do konca prednášala na piatich fakultách na Slovensku aj v českých krajoch. Horlivo viedla záverečné práce, bola ich vyhľadávanou múdrou, spravodlivou, nezaujatou oponentkou, redigovala, editovala a vždy a každému poslúžila dobrou radou. Za svoju prácu zaslúžene získavala aj početné ocenenia. V pedagogickej a vedeckej oblasti to boli členstvá vo viacerých vedeckých radách na slovenských univerzitách a v redakčných radách odborných časopisov. Bola čestnou členkou medzinárodných ošetrovateľských organizácií, v roku 2008 jej bola udelená Cena dobrovoľníka mesta Martin, získala titul Sestra roka za celoživotné dielo a minulý rok 2011 titul Výnimočná žena v rámci ŽSK. V roku 2012, bohužiaľ, už in memoriam, získala aj najvyšší slovenský sesterský titul Biele srdce za celoživotné dielo. Aj keď je to veľmi osobné, i na tomto mieste treba skonštatovať, že svoju niekoľko rokov poznanú chorobu Eržébet zvládala doslova hrdinsky, v duchu viery, medzi svojimi v rodine, ale aj priateľmi a známymi, ktorí zväčša o vážnom zdravotnom stave pacientky ani netušili. Mali sme možnosť byť svedkami, ako niekoľko hodín pred svojím skonom ešte ubezpečovala do mobilu kolegu, že prácu, ktorú sľúbila urobiť, dokončí, keď sa z nemocnice vráti domov. Už sa nevrátila. Zborník, ktorý teraz držíte v rukách, sme všetci zúčastnení pripravili v duchu spomienky na našu milú priateľku, spolupracovníčku, učiteľku, radkyňu a pri celej jej skromnosti aj veľkú osobnosť doc. PhDr. Alžbetu Hanzlíkovú, PhD., ďakujúc za jej slnečnú povahu, láskavosť, veľkodušnosť, humor i prácu, ktorú v jej spoločnosti bolo vždy radosťou vykonávať. Requiescat in pace. Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

7 Doc. PhDr. Alžbeta Hanzlíková, PhD., pri preberaní Ceny dobrovoľníka mesta Martin za rok 2008

8 HOSPICOVÉ TÉMY V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH OBHÁJENÝCH NA JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTE UK V MARTINE Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., 1, 2 doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., 1, 3 MUDr. Alena Mažgútová, PhD. 1, 4 1 HOSPICE-EDU, o. z., Martin 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav patologickej anatómie 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav nelekárskych študijných programov 4 Univerzitná nemocnica v Martine, Psychiatrická klinika ABSTRAKT Dialógy a multilógy o hospicovej starostlivosti na Slovensku sa začali krátko po novembri V akom stave sa nachádza táto špecifická forma zdravotníckej a multidisciplinárnej starostlivosti v súčasnosti, teda v roku 2012, je veľmi dobre známe všetkým, ktorých sa to týka. Štátna politika zrkadliaca sa v legislatíve a realizovaná zdravotnými poisťovňami nie je dostatočná. Preto sa náročná hospicová starostlivosť zväčša musí zabezpečovať neštátnymi subjektmi vrátane charitatívnych organizácií. Na stránke je uvedených 27 inštitúcií, ktoré sa na Slovensku venujú činnostiam úzko spojeným s hospicovou starostlivosťou. Všetky tieto organizácie, či už skutočne pracujúce výlučne ako hospicové, alebo sa venujúce aj ďalším činnostiam, potrebujú do svojich tímov erudovaných pracovníkov. Časť profesionálov v hospicových zariadeniach sú už vysokoškolsky vzdelaní odborníci, ktorých vychovali vysoké školy či univerzity. Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine má veľký podiel na vzdelaní týchto odborníkov. Preto je dôležité, ktoré témy zdravotníckej problematiky upútajú záujem študentov rozličných zdravotníckych profesií. V príspevku sa autorky venujú prehľadu záverečných prác s hospicovou tematikou, ktoré boli obhájené na JLF UK v Martine. Kľúčové slová: hospice, záverečné práce, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave ÚVOD Ústav ošetrovateľstva (ÚO) na JLF UK v Martine bol založený v roku 1991 ako prvá inštitúcia vysokoškolského vzdelávania sestier na Slovensku. Jeho devízou je fakt, že patrí do zväzku Univerzity Komenského, najstaršej, 8

9 najväčšej a najlepšej univerzity v Slovenskej republike. JLF UK v Martine ako prvá otvorila v akademickom roku 1991/1992 štúdium všeobecného lekárstva v anglickom jazyku pre zahraničných študentov samoplatiteľov, čo doplnilo program výučby aj na ÚO. Pre široké rozpätie vedeckých a pedagogických záujmov týkajúcich sa tohto typu štúdia vznikol v roku 2005 odčlenením od ÚO ústav nelekárskych študijných programov (ÚNŠP). Obidva ústavy sú zamerané na pregraduálne štúdium v 1. aj 2. stupni a na postgraduálne štúdium v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania. V roku 2005 sa v študijnom programe ošetrovateľstvo rozšírila spôsobilosť JLF UK v Martine na konanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce s udelením akademického titulu PhD. V roku 2008 dostal ústav osvedčenie o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania v kategórii sestra mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo. Tieto činnosti zabezpečuje 17 pedagógov z ústavu ošetrovateľstva a osem pedagógov z ústavu nelekárskych študijných programov (6). Meradlom úspešnosti vedecko-pedagogických pracovísk je aj počet vyštudovaných absolventov v 1., 2. aj 3. stupni vysokoškolského štúdia. Táto práca je zameraná na záverečné práce, ktoré sú podľa platnej legislatívy podmienkou na záverečné skúšky v bakalárskom a magisterskom štúdiu či obhajobu doktorandských prác, a dôraz sa kladie na výber tých prác, ktoré sa venujú hospicovým témam. MATERIÁL A METODIKA Pomocou Akademického informačného systému (AIS-2) a v spolupráci s Akademickou knižnicou a audiovizuálnym strediskom JLF UK v Martine autorky vyhľadali v databáze dostupné záverečné práce v kategórii bakalárske, magisterské, doktorandské, rigorózne a habilitačné práce; dovedna ich bolo (7). Z tohto počtu bolo v anglickom jazyku odovzdaných a obhájených 68 a v českom jazyku 30 prác. Záznamy o kandidátskych a habilitačných prácach sa viedli od roku Ošetrovateľské témy boli zaznamenané od roku Zo všetkých záznamov sa individuálnou analýzou vyčlenilo 91 prác, v ktorých sa autori venovali hospicovým témam. VÝSLEDKY 9

10 Graf 1 Záverečné práce podľa kategórií Z vybraných 91 záverečných prác boli najpočetnejšie zastúpené magisterské práce (73), čo bolo 82,22 % z vybraného celku. Nasledovali bakalárske práce (14), teda 15,38 %. Z doktorandských prác s hospicovou tematikou boli obhájené tri práce (3,29 %) a iba jedna rigorózna práca (1,09 %). Podľa roku obhájenia možno konštatovať pestré tematické zastúpenie všetkých záverečných prác. 10

11 Graf 2 Počet záverečných prác s hospicovou tematikou v rokoch Na základe rozdelenia záverečných prác s hospicovou tematikou v rokoch možno konštatovať iba skromné začiatky v prvých desiatich sledovaných rokoch. Ich počty boli od jednej do troch. Akcelerácia záujmu o hospicovú tému sa začala rokom 2007, keď vznikol najvyšší počet týchto prác, a to 31. Neskôr sa zaznamenali undulujúce počty 5 až 14 prác. V poslednom sledovanom roku 2012 autori obhájili 12 prác s uvedenou tematikou. Následne sa autorky zamerali aj na zadelenie prác do jednotlivých obsahových kategórií. Vytvorili štyri skupiny. Prvou, hlavnou témou boli pacienti, 2. hlavnou témou bol vzťah pacient a rodina, resp. blízki, 3. hlavnou témou bol personál pracujúci v hospicových zariadeniach alebo pri terminálnom pacientovi a do poslednej, 4. skupiny boli zaradené práce so všeobecnejšími témami. Zistenia sa usporiadali do grafickej podoby. V grafe 3 je uvedený počet tých prác, ktoré boli zamerané na pacientov hospicových zariadení a na ich jednotlivé potreby, najmä somatického charakteru (9), či psychické (1), spirituálne (4), sociálne (1) potreby, a prác zameraných na kvalitu života (2), resp. dôstojnosť pacienta (2). 11

12 Graf 3 Práce obsahovo zamerané na pacienta V grafe 4 sú tie práce, ktoré sa venovali vzťahom hospicového pacienta a jeho rodiny či blízkych, a to tak smerom k pacientovi (3), ako aj smerom k problémom rodiny a blízkych (4). Graf 4 Práce obsahovo zamerané na pacienta a jeho rodinu, resp. blízkych Graf 5 znázorňuje práce so zameraním sa na personál pracujúci v hospicovej starostlivosti a na jeho problémy pri tejto činnosti. Ide o problémy 12

13 z aspektu ošetrovateľských (39) a lekárskych povolaní (0), sociálnej (1) a charitatívnej práce (0), z pohľadu dobrovoľníkov (1) a interdisciplinárnej spolupráce (2). Graf 5 Práce obsahovo zamerané na personál V grafe 6 sú znázornené iné témy týkajúce sa hospicovej starostlivosti všeobecne (6), nazerajúce na hospicovú starostlivosť očami mladých ľudí či študentov (5), na problematiku manažmentu (5), systémové otázky (2), ako aj na eticko-právne aspekty (2) či iné (2). Graf 6 Práce obsahovo zamerané na iné témy týkajúce sa hospicovej starostlivosti 13

14 DISKUSIA JLF UK v Martine bola vôbec prvou lekárskou fakultou na Slovensku, ktorá v akademickom roku 1990/1991 začala poskytovať päťročné magisterské štúdium v študijnom odbore ošetrovateľstvo. Potreba zmien v ošetrovateľskej praxi vyžadovala rýchlejšie tempo zvyšovania kvalifikácie v odbore a dosiahnutie kompatibilnej úrovne vzdelávania v rámci legislatívy krajín Európskej únie. Implementáciou európskeho systému štúdia (stupeň kvalifikácie, proces akreditácie) sa mohlo dynamicky reagovať na spoločenské zmeny a zabezpečiť pre prax dostatok univerzitne vzdelaných absolventov štúdia ošetrovateľstva. Mníchovská deklarácia z roku 2000 zdôraznila potrebu permanentného skvalitňovania vzdelávania sestier, úpravy študijných programov a garancie väčších kompetencií sestier v zmysle ich samostatnosti a zodpovednosti za ošetrovateľskú starostlivosť. Implementačné zmeny sa postupne potvrdzovali základnými legislatívnymi dokumentmi, napr. Zákonom č. 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, Zákonom č. 576/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, Vyhláškou MZ SR 364/2005 Z. z. o rozsahu ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou či Koncepciou odboru ošetrovateľstva. V roku 2003 bola JLF UK v Martine vybraná do medzinárodného projektu európskej komisie Tuning Educational Structure in Europe v študijnom odbore ošetrovateľstvo ako jedna z 13 fakúlt Európy (6). Postupnú obdivuhodnú formáciu pracoviska, resp. pracovísk, a rozsahu záujmov spolu s graduáciou pedagogického tímu možno vyvodzovať aj z počtu prác podľa rokov existencie ÚO a ÚNŠP. Kým od roku 1996 do roku 2005 sa pozornosť hospicovej tematike venovala iba jednotlivo, s výnimkou roku 2000, keď vznikli tri práce, od roku 2005 záverečné práce s touto tematikou pribúdali neskutočne rýchlo. Napr. v roku 2007 bolo obhájených až 31 takýchto prác. Odpovedať na otázku, prečo sa tak náhle zvýšil záujem o tieto témy záverečných prác, môžu predovšetkým učitelia. Témou týkajúcou sa terminálneho pacienta, hospicovej a paliatívnej starostlivosti sa zaoberali mnohí z nich. Jednou z nich bola doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., zakladajúca členka Nadácie Hospice sv. Martina v Martine v roku 1995, v roku 2000 vedúca Ústavu ošetrovateľstva JLF UK a od roku 2005 vedúca ÚNŠP. Ako školiteľka viedla viaceré práce s uvedenou tematikou a tento záujem podporovala či podnecovala aj u ďalších pedagógov, ktorí takisto neskôr pracovali (a pracujú) aj v Hospice, o. z. v Martine ako dobrovoľníci. Magisterské štúdium je v ÚO a ÚNŠP najdlhšie akreditované na Slovensku, preto je, pochopiteľne, najviac prác s hospicovou tematikou publikovaných práve v tejto kategórii (77). Bakalárske štúdium je na JLF UK v Martine od roku 2000, externé bakalárske štúdium podľa Sústavy študijných odborov MŠ SR č. 2090/2002 od roku 2006 aj s externým magister- 14

15 ským štúdiom a doktorandským štúdiom v odbore ošetrovateľstvo. Pre úplnosť: v roku 2005 získal ÚO možnosť konať aj rigorózne skúšky (PhD.). Vo všetkých týchto kategóriách vznikli záverečné práce aj s hospicovou tematikou, ako možno vidieť v tabuľke 1 a grafe 1. Zaujímavé je porovnávať a skúmať obsahy záverečných prác s hospicovou tematikou. V záujme prehľadnosti sa simplifikovane zaradili témy do štyroch skupín. V prvej skupine sú zaradené práce, ktoré sa hlavnou témou týkali pacienta, jeho psychologických, somatických, spirituálnych a sociálnych potrieb, ako aj pacientovej kvality života a jeho dôstojnosti. Išlo o 19 prác. V druhej skupine sa riešil vzťah rodiny a príbuzných či blízkych, a to tak s dôrazom na pacienta 3, ako aj s dôrazom na problémy vznikajúce u rodiny a blízkych terminálneho pacienta 4. Do tretej skupiny je zaradená problematika personálu pracujúceho v zariadeniach hospicového typu. Je pochopiteľné, že s ohľadom na profiláciu absolventov bolo v tejto skupine najviac prác venovaných ošetrovateľskej téme 39. Pozoruhodná je úplná absencia tém týkajúcich lekárskej a charitatívnej problematiky iba jedna práca bola zameraná na dobrovoľníctvo. Všetky ostatné témy sa zaradili do štvrtej skupiny pod názvom Iné. V týchto prácach absolventi riešili všeobecné otázky týkajúce sa vzniku a histórie hospicov (šesť prác), päť prác sa venovalo hospicovej starostlivosti zvonku, a to najmä očami mladých ľudí a študentov ošetrovateľstva. V ostatných prácach sa riešili otázky manažmentu hospicovej starostlivosti (päť prác), po dve práce rozoberali problematiku systémových krokov a zmien v hospicovej praxi, ako aj etických a právnych dokumentov aplikovateľných na hospicovú starostlivosť. Dve práce sa nedali zaradiť podľa uvedených kritérií. Išlo o témy skúsenosť so smrťou. Témy hospicu a starostlivosti o terminálneho pacienta na alma mater v Martine mohli byť iniciované aj konferenciami nazývanými Bienále hospicovej starostlivosti, ktorých IV. ročník sa uskutočnil v roku Tradícia konferencií bola založená v roku 2006 a usporiadateľmi boli vždy dobrovoľníci z organizácie Hospice, o. z. v Martine, medzi ktorých patria autorky aj početné zastúpenie pedagógov ÚO a ÚNŠP JLF UK v Martine (1, 2, 3). Nie je vylúčené, že aj zistený boom záverečných prác v roku (!) bol motivovaný práve týmto momentom. 15

16 ZÁVER Z záverečných prác obhájených na JLF UK v Martine je 91 (3,12 %) venovaných problematike hospicovej starostlivosti (7). Či je toto číslo vysoké, alebo nízke, nemožno hodnotiť jednoznačne. S ohľadom na to, že väčšina študentov JLF UK v Martine nepozná skutočnú hospicovú prax s jej problémami súvisiacimi so stavom legislatívnych nedokonalostí, nezáujmom spoločnosti, uprednostňovaním majetkovo-ekonomických cieľov či záujmov a hodnôt jednotlivcov i spoločenského environmentu, autorky sa domnievajú, že uvedené číslo nie je nízke (4, 5, 8). Pre potreby hospicovej starostlivosti a jej nevyhnutne interdisciplinárny vzťah bude potrebných veľa erudovaných, vysokoškolsky vzdelaných a teóriou i praxou zdokonalených a špecializovaných odborníkov aj v tejto nesmierne dôležitej terminálnej zdravotníckej oblasti pomáhania človeku (9). Občasný návrat k štúdiu obhájených záverečných prác týkajúcich sa najrozličnejších oblastí starostlivosti o akéhokoľvek pacienta môže ukázať pozitíva, ale aj negatíva či absenciu tém, dôležitých pre kvalitné fungovanie vyspelej spoločnosti. LITERATÚRA 1. ADAMICOVÁ, K., FETISOVOVÁ, Ž. a kol Mozaika hospicovej starostlivosti. Zborník vedeckých a odborných príspevkov z medzinárodnej konferencie pracovníkov v hospicovej starostlivosti v Martine, Hospice, o. z. v Martine, Martin s. 2. ADAMICOVÁ, K., FETISOVOVÁ, Ž. a kol Povolania v hospicovej starostlivosti. Zborník vedeckých a odborných príspevkov z II. medzinárodnej konferencie pracovníkov v hospicovej starostlivosti v Martine, Hospice, o. z. v Martine, Martin s. 3. ADAMICOVÁ, K., FETISOVOVÁ, Ž., MAŽGÚTOVÁ, A Sprevádzanie. Pacient, rodina a blízki v hospicovej starostlivosti. Zborník z III. medzinárodnej konferencie pracovníkov v hospicovej starostlivosti v Martine. Hospice, o. z. v Martine, Martin s. 4. Hospice.sk, Slovenská webová stránka, 2012: hospice1/index1.php 5. Hospicová stránka občianskeho združenia v Martine, 2012: 6. Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine. Webové stránky, 2012, 7. Záverečné práce. AIS-2 Univerzita Komenského v Bratislave, 2012 https://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/ 8. Zoznam zdravotníckych zariadení. Zoznam hospicov. ZZZ. Sk

17 9. ŽIAKOVÁ, K. a kol Ošetrovateľstvo: teória a vedecký výskum. Martin: Vydavateľstvo Osveta, s. Kontaktné údaje prvej autorky: Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM Kollárova Martin Telefón:

18 UVEDENIE DO ZMYSLU PÍSANIA HOSPICOVÝCH PRÁC Mgr. PhLic. Juraj Jendrejovský, duchovný správca Univerzitnej nemocnice v Martine V duchu, v mene a pre MUDr. Alicu Valkyovú, svedka príkladnej hospicovej služby ABSTRAKT Z filozofických koreňov vzniku hospicového hnutia možno čítať antropologický rozmer človeka, ktorý ho ako bytie transcenduje. Všetci tí, ktorí sa doteraz zaoberajú hospicovou tematikou, uvedomujú si fundament vlastnej ohraničenosti svojou smrteľnosťou a vychádzajú z neho. Stavanie služby paliatívnemu pacientovi na biblickom zjavení otvára perspektívu nastúpenia novej kvality ľudského života, ktorý sa rodí v tajomstve zmŕtvychvstalého. To je výzva a pre mnohých provokácia poctivo hľadať odpovede na otázky a pýtať sa, čo je v téme hospic podstatné, aby sme to nestratili. Inak by sme ohrozili samotný zmysel služby. Ako udržať túto nosnú ideu v dnešnej situácii v nás? Teoretické koncepty možno tvoriť, ale ako pomôcť životu v praxi v hospicových domoch? Ako vytrvať a nevyhorieť? Rezonancia poctivého opakovania zmyslu hospicu nám môže pomôcť načrtnúť východiská pre prax. Kľúčové slová: záverečné práce, hospicové témy Záverečné práce s hospicovou témou sa na Slovensku píšu najviac od roku Okrem fakúlt zdravotníctva sa téma hospicu objavuje i u absolventov: sociálnej práce, filozofických vied, teológie, psychológie, sociológie, ekológie, ba dokonca ekonómie. Tvorí u mnohých študentov iba okrajovú časť, ktorej sa dotýkajú v súvislosti s niečím špecifickým. U menšiny začínajúcich profesionálov je to nosná téma, v ktorej hľadajú odpovede, robia výskum alebo kompilujú vydané materiály z celého sveta. Po niekoľkomesačnom odstupe je zaujímavé vnímať odpovede tých, ktorí sa venovali hospicovým témam v záverečných prácach. Otázky by mohli byť: Ktorá skutočnosť ma ovplyvnila pri rozhodovaní sa písať prácu o hospicovej starostlivosti? Aké poznanie a emócie sú spojené s písaním mojej práce? K čomu som dospel? Jestvuje v mojej námahe niečo, čo som objavil vo svojom živote? V čom to spočíva? Je možné, že by ma na téme hospic priťahovalo i niečo tajomné (smrť), 18

19 nevysvetliteľné (riešenie utrpenia), nevypovedateľné (tušenie nového začiatku)??? Práce, ktoré sú ovplyvnené istým druhom perfekcionalizmu, 1 v ktorom by mal hospic pracovať, sa nám v dnešných podmienkach trhového mechanizmu javia ako utopistické. Napriek tomu táto premisa ideálneho domu, ako pôrodnice do neba stále v nás rezonuje, ak máme chuť byť svedkami zázraku. Ten spočíva v pozorovaní, ako človek bezpodmienečne prijatý, perfektne ošetrený, sociálne nasýtený, emočne vystabilizovaný a duchovne vyrovnaný dostáva chuť žiť a v tomto stave sa rodí pre blaženú večnosť. Akokoľvek sa vzďaľujeme v realite od tohto ideálu, nenechajme ho zomrieť. Tým by sme myšlienku hospicovej služby zredukovali na: čo najlacnejšie, efektívne, pragmatické, rýchle, bezbolestné, inými slovami eutanastické riešenia. Evanjelium nesie v sebe posolstvo o láske a starostlivosti voči trpiacemu alebo zomierajúcemu. Z tejto kresťanskej filozofie je cirkev podnecovaná k starostlivosti o zomierajúcich a je iniciovaná k budovaniu prvých hospicov vo svete. Ide o snahu zabezpečiť dôstojný prechod človeka, na Boží obraz stvoreného, z časnosti do večnosti. Jestvovanie posmrtného života sa vo všetkých náboženstvách, nielen v kresťanstve, pokladá za samozrejmosť. No kresťanstvo je sociálne silným náboženstvom v tom, že dáva zmysel utrpeniu, zomieraniu i samotnej smrti človeka. Poskytnúť zomierajúcemu blaho sa pokladá za skutok milosrdenstva, pomocou ktorého si má pacient prežiť, že je Bohom milovaný i vo svojom zomieraní. Toto je možno pre našu dobu tá nadčasová výzva, ktorá nás musí stále konfrontovať s našimi možnosťami ohľadom zabezpečenia kvalitnej komplementárnej starostlivosti pre zomierajúceho. Bolo by preto potrebné viac rozpracovať témy, ktoré vyžaduje život, napr. odlišnosť prístupu k hospicovému pacientovi; služba rodine pacienta zahŕňajúca sprevádzanie pri zomieraní; služba zamestnancom pri zvládaní emócií, ako prevencia vyhorenia. Hoci sa nám na Slovensku, takmer v dvoch desiatkach domov, ktoré si prisvojujú názov hospicové, nedarí za minimálnu mzdu udržať sestry, zabezpečiť kvalitnú paliatívnu medicínu, algeziológiu a dostupnosť vyšetrenia odborníkmi, nevzdávajme to! Hoci sú niektoré domy pred dilemou, či zatvoriť, alebo ísť do mínusu, a tým riskovať blížiacu sa exekúciu, pracujme, kým môžeme! Napriek tomu, že väčšina domov vznikala z iniciatívy cirkvi, ktorá javila ochotu prijímať každého, kto to bude potrebovať, sme sved- 1 Máme tu na mysli: hospic, starostlivosť, zabezpečenie, ideálne podmienky pre fyzickopsychický, sociálny, spirituálny komfort, v ktorom môže človek dostať chuť žiť. 19

20 kami toho, že tieto zariadenia si zväčša môžu dovoliť len solventné deti pre svojich rodičov. No napriek tomu pátrajme po možných sponzoroch chudobných! A keď sa cítime vyhorení, pre nedostatok odstupu, odpočinku, nemožnosť zdieľať emócie v psychoterapeutických sedeniach s odborníkom, pomáhajme si, hoci aj laicky! A ak sa nám stáva, že nemáme jednotu medzi kolegami v spôsobe pravdivej komunikácie, učme sa to! A vtedy, keď nemáme jasno, kde je hranica neústupnej liečby, začínajúcej sa dystanázie, hroziacej eutanázie, prosme o svetlo. Sú v paliatívnej starostlivosti momenty, keď sme pozvaní robiť viac srdcom ako hlavou. Je to viac medicína ako umenie než veda. Stávame sa v hospicovom tíme pôrodníkmi zomierajúceho človeka, ktorý nie je na náš obraz. Preto si chceme uchovať vo svojej práci niečo posvätné. Pozvaní sme byť jednoducho spolutvorcami budúcnosti človeka, a pritom nepodľahnúť pokušeniu, že sme bohmi. Ako máme vo svojich, neraz vysoko odborných, vedeckých prácach písať, aby sme nestratili kontakt s realitou, videli cieľ a sami boli obohatení zmysluplnou tvorbou? Myšlienka hospicovej starostlivosti o zomierajúceho človeka je výsostne potvrdzujúca túžbu po bezpodmienečnom prijatí, ktorá je v každom z nás. Táto túžba je podopretá i biblickým zjavením. Ono potvrdzuje správnosť nášho rozhodnutia postarať sa o človeka v jeho prechode do večnosti. Toto postaranie sa v sebe nesie moment nášho vedomého rozhodnutia. Bude nás to stáť, že nedostaneme veľké spoločenské uznanie, stratíme lukratívnejšie miesto, bude veľa odriekania, menej peňazí, viacej času, námahy bez odmeny, riskovanie zániku niektorých vzťahov a ešte mnohé iné, nie priveľmi radostné, čo život prinesie. Toto je skutočnosť! Kto by robil hospicovú službu s ambíciou podnikať, prosperovať, robiť kariéru, mať isté zabezpečenie, dosiahnuť úspech, bol by možno schopný pomenovať svoju prevádzku aj hospicová, no zakrátko by išlo o nevydarený žart. Ako teda možno v tejto náročnosti pracovať, ísť dopredu, ba nakoniec i tvoriť, písať a mať radosť z práce, ktorá prináša život tam, kde sa začína smrť? Spomenuté biblické zjavenie je nám pomocou. Sú v ňom miesta, z ktorých čerpáme silu k svojej službe, keď im veríme. Vtedy, keď strácaš status profesionála a berieš službu, ktorá ti nebude preplatená, je pre tvoje postavenie možno ponižujúca, počuješ: Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. 2 Keď na konci dňa unavený rozmýšľaš, kde je hranica v darovaní sa ter- 2 Jn 13,

21 minálne chorému, počuješ: Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. 3 Ak riskuješ, že do služby dávaš srdce, môže ti niekedy začať byť ľúto. Začneš osobnejšie pristupovať k trpiacemu. Ošetruješ, robíš dopravcu, doprosuješ sa potrebných vyšetrení, nakoniec si ešte vyzvaný aj zaplatiť. Veď je to na tvoju objednávku. Napokon ešte nevieš, či nebudeš dlžný a nebudeš nútený splácať službu kolegovi. Poisťovňa nie vždy na to má a trpiacemu niekedy nezostáva čas čakať na schválenia. Všetko je to povedané v podobenstve o tom, kto je vlastne blížny: Prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať. 4 Niekedy budeš zdesený pri príjme pacienta a budeš mať chuť spýtať sa: Toto je človek? Pilát im povedal: Hľa, človek! 5 Máš chuť niekedy niekomu vynadať a hodiť telefón pri arogantných požiadavkách zriaďovateľov, ako treba šetriť a do čoho už nie je potrebné investovať, a máš slovo: Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! 6 Zostávaš obklopený v službe iba tými, ktorí teba potrebujú, akoby si bol bez odkázanosti na pomoc ty sám, a si vyzvaný porozumieť tomu: Keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. 7 Napokon často ti nezostane nič, čo by si už mohol trpiacemu ponúknuť. Vyčerpal si už všetky možnosti? Kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu. 8 Hoci si s napĺňaním zmyslu svojho života v očiach mnohých čudák, môžeš sa pristihnúť hovoriť: Zvelebujem Ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. 9 Skadiaľ chceš načerpávať silu vydržať a zostať hoden toho, čo si pochopil ako svoje povolanie? Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden Jn 15, 13 4 Lk 10, 33?35 5 Jn 19, 5 6 Lk 6, 36 7 LK 14, 1?14 8 Mt 10, 42 9 Mt 11, Mt 10, 38 21

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie

Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Aplikovaná etika v sociálnej práci a ďalších pomáhajúcich profesiách Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie Andrej Mátel Milan Schavel Pavel Mühlpachr Tibor Roman (eds.) 2010 A n d r e j M á t e

More information

OTÁZKY OPISU A PREKLADU

OTÁZKY OPISU A PREKLADU OTÁZKY OPISU A PREKLADU Využitie poznatkov antropológie a etnografie vo vedení a tlmočení interview s imigrantmi Helena Tužinská Stimul Bratislava 2009 Financované Európskou úniou z Európskeho fondu pre

More information

Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie

Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie Zborník z 36. medzinárodného informatického sympózia o nových výzvach 21. storočia pre pamäťové inštitúcie Nové rozmery informačného univerza 9. 12. máj 2011 Stará Lesná Vysoké Tatry Bratislava 2011 INFOS

More information

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007

MARKETING A OBCHOD 2007 MARKETING AND TRADE 2007 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2007 VPLYV GLOBALIZÁCIE NA ZAHRANIČNOOBCHODNÚ POLITIKU MARKETING AND TRADE

More information

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014

PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 PSYCHOLÓGIA PRÁCE A ORGANIZÁCIE 2014 Zborník príspevkov z 13. ročníka medzinárodnej konferencie Konferencia sa konala v dňoch 15-16.5.2014 v Starej Lesnej Spoločenskovedný ústav SAV Košice, 2014 Katedra

More information

Psychospirituální dimenze osobnosti. Silvester Sawicki (ed.) a kol.

Psychospirituální dimenze osobnosti. Silvester Sawicki (ed.) a kol. Psychospirituální dimenze osobnosti Silvester Sawicki (ed.) a kol. 0 UJEP Ústí nad Labem Název: Psychospirituální dimenze osobnosti Editor: Silvester Sawicki Autoři: Silvester Sawicki (kap. 1. 1., 1. 4.,

More information

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci*

Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* Rozvoj a moc. Sociologické analýzy moci v rozvojovej spolupráci* TOMÁŠ PROFANT** Universität Wien, Vídeň Development and Power: A Sociological Analysis of Power in Development Cooperation Abstract: The

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne.

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387. Recenzovaný odborný on-line časopis. Vydavateľ: Časopis vychádza štvrťročne. O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza štvrťročne. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, Zameranie časopisu: teoretické a praktické

More information

Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti

Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti 1 2 Antonín Kozoň - Milan Hejdiš a kol. Sociálna a ekonomická integrácia a dezintegrácia v bezpečnosti jedinca a spoločnosti Bratislava - Praha 2011 3 Recenzenti: Prof. MUDr. Buhumil Chmelík, PhD. Prof.

More information

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava

Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Redakčná rada Predseda: Doc. Ing. Pavel Herzka, PhD., ÚM STU Bratislava Podpredseda: Doc. Ing. František Lipták, DrSc., L. F. Consult, Bratislava Členovia: SR Prof. Ing. Július Alexy, CSc., EU Bratislava

More information

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, ISSN 1339-2387. NHF EU v Bratislave

O časopise: Sociálno-ekonomický obzor. Vydavateľ: Katedra sociálneho rozvoja a práce, ISSN 1339-2387. NHF EU v Bratislave O časopise: Sociálno-ekonomický obzor ISSN 1339-2387 Recenzovaný odborný on-line časopis Časopis vychádza štvrťročne. Zameranie časopisu: teoretické a praktické otázky sociálno-ekonomického rozvoja, aktuálne

More information

Základy špeciálnej pedagogiky

Základy špeciálnej pedagogiky Základy špeciálnej pedagogiky Štefan Vašek Viacnásobné postihnutie Kompenzačné mechanizmy Narušenie Jedinec Postihnutie Synergický efekt spolupôsobenia postihnutí (narušení) Kompenzačné mechanizmy 3 Prof.

More information

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia

Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Zborník príspevkov z 37. medzinárodného informatického sympózia Inovatívne knižnice a pamäťové inštitúcie Hľadanie odpovedí na nové výzvy znalostnej spoločnosti Stará Lesná 8. 11. apríla 2013 Bratislava

More information

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VPLYV ZAVEDENIA EURA NA SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO

NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VPLYV ZAVEDENIA EURA NA SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA VPLYV ZAVEDENIA EURA NA SLOVENSKÉ HOSPODÁRSTVO Odbor výskumu NBS Marec 2006 Národná banka Slovenska, 2006 Editor: Martin Šuster martin.suster@nbs.sk Autori: Martin Šuster, Marek

More information

Martin Husovec. Titul. Zodpovednosť. na internete. podľa českého a slovenského práva. Edice CZ.NIC

Martin Husovec. Titul. Zodpovednosť. na internete. podľa českého a slovenského práva. Edice CZ.NIC Martin Husovec Titul Zodpovednosť na internete podľa českého a slovenského práva Edice CZ.NIC 1 Martin Husovec ZODPOVEDNOSŤ NA INTERNETE podľa českého a slovenského práva Vydavatel: CZ.NIC, z. s. p. o.

More information

Listy. Ročník 22 Cena 30 Kč / 1,20

Listy. Ročník 22 Cena 30 Kč / 1,20 Listy SLOVÁKOV A ČECHOV, Ročník 22 Cena 30 Kč / 1,20 6 2015 ktorí chcú o sebe vedieť viac Martin Guzi Fico a Smer odmietajú kontrolu Soňa Gabzdilová Nemecká menšina na Slovensku po februári 1948 (I. časť)

More information

Language and The Environment TOM I

Language and The Environment TOM I GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI Language and The Environment TOM I Language and The Environment 1 2 3 Language and The Environment TOM I pod redakcją Urszuli Michalik i Mirosławy Michalskiej-Suchanek

More information

Verejné služby zamestnanosti a občania so zdravotným/zrakovým postihnutím. (Výsledky empirického prieskumu)

Verejné služby zamestnanosti a občania so zdravotným/zrakovým postihnutím. (Výsledky empirického prieskumu) Verejné služby zamestnanosti a občania so zdravotným/zrakovým postihnutím. (Výsledky empirického prieskumu) Zodpovedný riešiteľ: Riešitelia: PhDr. Kostolná Zuzana PhDr. Hanzelová Eneke CSc. PhDr. Kostolná

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2014 Ročník 3 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2014 Ročník 3 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 3. ročník, 2014, č. 2 Vedecký recenzovaný

More information

Vážení účastníci medzinárodného seminára

Vážení účastníci medzinárodného seminára Perspektívy vývoja ťažbovo-dopravného procesu a využitia biomasy v lesnom hospodárstve Vážení účastníci medzinárodného seminára Technika a mechanizácia prác v ťažbovo-výrobnom procese lesov Slovenska zaznamenala

More information

POHYBOVÉ AKTIVITY DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU

POHYBOVÉ AKTIVITY DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU POHYBOVÉ AKTIVITY DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU ERIKA CHOVANOVÁ, MÁRIA MAJHEROVÁ Fakulta športu Prešovskej univerzity v Prešove, Slovenská republika Fakulta humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity

More information

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011

Sborník příspěvků z konference českých a slovenských doktorandů a pedagogů hudebního vzdělávánív Praze v roce 2011 UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE PEDAGOGICKÁ FAKULTA Katedra hudební výchovy ve spolupráci s MŠMT ČR v Praze, Zuš Music Art, Fakultní školou uk v Praze s podporou FRVŠ ČR Sborník příspěvků z konference českých

More information

VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL

VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL VOTOBIA OLOMOUC INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ INFOTECH 2007 MODERNÍ INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE VE VZDĚLÁVÁNÍ DÍL 2 EDITOR: JIŘÍ DOSTÁL OLOMOUC 2007

More information

PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1

PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1 99 Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 40, 2005, č. 2, s. 99 108. PERZISTENTNÍ VEGETATIVNÍ STAV U DĚTÍ: CHARAKTERISTICKÉ ZNAKY A PŘEDPOKLÁDANÝ VÝZNAM INTERAKCE MATKA DÍTĚ 1 TOMÁŠ RODNÝ VLADIMÍR KOMÁREK

More information

Ani matematika si nemôže by istá sama sebou

Ani matematika si nemôže by istá sama sebou Úvod 7 Pavol Zlatoš Úvod Ani matematika si nemôže by istá sama sebou Úvahy o množinách nekonečne paradoxoch a Gödelových vetách V celých dejinách matematiky nenájdeme výsledok, ktorý by našimi predstavami

More information

PSPP ako nová alternatíva spracovania dát

PSPP ako nová alternatíva spracovania dát 1 Sociálne a politické analýzy 2012, 6, 1, s. 1-16 http://sapa.ff.upjs.sk ISSN 1337 5555 PSPP ako nová alternatíva spracovania dát Alojz Ritomský 1 Univerzita Komenského v Bratislave Fakulta sociálnych

More information

20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR

20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR INFOSTAT Inštitút informatiky a štatistiky Výskumné demografické centrum 20 LET SAMOSTATNOSTI Z POHLEDU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR 20 ROKOV SAMOSTATNOSTI Z POHĽADU DEMOGRAFIE ČR, SR, ČSR Bratislava, máj 2014

More information

CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE. Vyhlásenie Cirkvi adventistov s. d. o vz ahu medzi cirkvou a štátom

CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE. Vyhlásenie Cirkvi adventistov s. d. o vz ahu medzi cirkvou a štátom CIRKEV ŠTÁT A FINANCIE Obsah: 1. Vyhlásenie GK CASD o vz ahu medzi cirkvou a štátom str. 1-5 2. Štát, cirkev a financie z poh adu EGW str. 6-9 3. Biblické texty k skúmanej otázke str. 10-11 4. Záver str.

More information

Ľuboslav Lacko. Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia

Ľuboslav Lacko. Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia Ľuboslav Lacko Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia Vývoj aplikácií pre mobilné zariadenia Kapitola 1 Úvod, predstavenie a oblasť použitia mobilných zariadení Servisná kapitola databázové tabuľky vytvorenie

More information

Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava)

Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava) Transformation of Central European Cities in Historical Development (Košice, Kraków, Miskolc, Opava) From the Middle Ages to the End of the 18 th Century Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

More information