HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH"

Transcription

1 HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH ~ Zborník vedeckých a odborných príspevkov Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová a kolektív HOSPICE-EDU, o. z., Martin Jesseniova lekárska fakulta UK Martin

2 HOSPICE V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH ~ Zborník vedeckých a odborných príspevkov Vydali HOSPICE-EDU, o. z., Martin, Kollárova 90, Martin Jesseniova lekárska fakulta UK v Martine Zostavili Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. Doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD. MUDr. Alena Mažgútová, PhD. Recenzovali Doc. MUDr. Ivan Dóci, PhD. Doc. MUDr. Igor Ondrejka, PhD. Redaktorka Mgr. Libuša Chrásteková Vytlačila Tlačiareň Alfa print, s. r. o., Martin Copyright Katarína Adamicová, Želmíra Fetisovová, Alena Mažgútová et al., 2012 ISBN

3 OBSAH 5 EDITORIÁL Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 8 HOSPICOVÉ TÉMY V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH OBHÁJENÝCH NA JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTE UK V MARTINE Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., MUDr. Alena Mažgútová, PhD. 18 UVEDENIE DO ZMYSLU PÍSANIA HOSPICOVÝCH PRÁC Mgr. PhLic. Juraj Jendrejovský 23 ZVYŠOVANIE EFEKTÍVNEJ KOOPERÁCIE V HOSPICOVOM TÍME Doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD., Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD. 29 ŠPECIFIKÁ ZOMIERANIA V ZARIADENIACH PRE SENIOROV Mgr. et Mgr. Katarína Levická, PhD., Mgr. Veronika Hanzalíková, doc. PhDr. Mgr. Patricia Dobríková, PhD. et PhD. 37 SOCIÁLNA PODPORA V HOSPICOVEJ A PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI PhDr. Ján Danko, PhD., doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD. 42 NAJČASTEJŠIE OŠETROVATEĽSKÉ DIAGNÓZY V TERMINÁLNEJ STAROSTLIVOSTI PhDr. Mariana Mišinová 49 JE PALIATÍVNA STAROSTLIVOSŤ VYČERPÁVAJÚCA? MUDr. Alena Mažgútová, PhD., MUDr. Mária Demeterová, doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 58 STAROSTLIVOSŤ O UMIERAJÚCEHO PACIENTA A JEJ VPLYV NA SESTRU PhDr. Milina Bubeníková, PhD. 64 SPÔSOB HODNOTENIA TÍMOVEJ PRÁCE V HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI Mgr. Dana Dolanová, prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

4 71 ÚLOHA SOCIÁLNEHO PRACOVNÍKA V HOSPICI Bc. Anna Stanková 78 MANAŽMENT BOLESTI U PACIENTOV V DOMÁCOM PROSTREDÍ PhDr. Mária Kožuchová 87 MEDIKAČNÍ POCHYBENÍ V PROCESU PÉČE O PACIENTA PhDr. Ilona Plevová, prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 99 BEZPEČÍ PACIENTA V PROCESU PÉČE PhDr. Ilona Plevová, prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. 113 CENTRUM PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI BJØRNSTJERNE BJØRNSONA PhDr. Jana Nemcová, PhD., Mgr. Martina Lepiešová, PhD. 118 SÚČASNÉ MOŽNOSTI OPATERY TERMINÁLNYCH PACIENTOV V NEZISKOVEJ ORGANIZÁCII Ivan Tomka 124 KREATIVNÍ KOMUNIKACE V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI Petra Mikulová-Hanáková 129 EPILÓG Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

5 EDITORIÁL Vážení čitatelia! Od roku 2006 sme sa v roku 2012 už štvrtý raz stretli na pozvanie Hospice, o. z. v Martine, aby sme na konferencii riešili niektoré pálčivé problémy zdravotníctva a vlastne celej spoločnosti v oblasti hospicovej starostlivosti. Na našich konferenciách odznelo veľa príspevkov, ktoré sa zaoberali pestrým spektrom situácií vznikajúcich pri napĺňaní hospicovej starostlivosti o terminálnych pacientov, ich rodiny či blízkych a pod. Zo všetkých štyroch bienále vznikli zborníky prezentovaných prác, ktoré sa vždy tešili a, veríme, že aj budú tešiť čitateľskej priazni. Téma prvého bienále a zborníka Mozaika hospicovej starostlivosti dala priestor aktuálnym otázkam týkajúcim sa rozličných činností súvisiacich so starostlivosťou o terminálneho pacienta. V druhom zborníku hlavná téma Povolania v hospicovej starostlivosti umožnila prezentáciu skúseností pracovníkov hospicov, paliatívnych oddelení zdravotníckych zariadení a iných zainteresovaných, aby vypovedali o úlohách rozličných odborníkov v systéme manažmentu starostlivosti o zomierajúcich. V treťom zborníku sa riešili problémy sprevádzania s názvom Pacient, rodina a blízki v hospicovej starostlivosti. Pozornosť sa v nich zamerala aj na pomoc ľuďom sprevádzajúcim pacienta, ktorí znášajú bolesť a smútok nad nezvratným, ťažkým stavom príbuzného či blízkeho. Súčasný, štvrtý zborník je venovaný téme Hospice v záverečných prácach, ktorá vznikla na základe skúseností členov Hospice, o. z. v Martine, zväčša pedagógov na Jesseniovej lekárskej fakulte UK v Martine a školiteľov záverečných prác (doktorských, bakalárskych, magisterských či doktorandských) študentov medicíny, ošetrovateľstva a nelekárskych študijných programov na domácej fakulte, ale aj na iných fakultách na Slovensku i v Česku. Na poslednom bienále dostali priestor tí, ktorí záverečné práce už obhájili, alebo na nich pracujú. Tieto príspevky sú obsahom zborníka, ktorý práve držíte v rukách. Smutnou správou pre usporiadateľov konferencie, zostavovateľov zborníka, pre celú obec pracovníkov v hospicových a paliatívnych zariadeniach, ako aj pre pedagógov a širokú obec sestier, dobrovoľníkov a ďalších odborníkov je definitívna absencia nestorky vysokoškolského vzdelávania sestier a dlhoročnej podpredsedníčky Hospice, o. z. v Martine, taktiež dobrovoľníčky pri mnohých zmysluplných činnostiach v oblasti zdravotníctva, sociálnych vecí, charity a pedagogiky doc. PhDr. Alžbety Hanzlíkovej, PhD., ktorá predčasne zomrela 16. apríla Doc. Hanzlíková sa aktívne zapájala do organizovania všetkých predchádzajúcich martinských hospicových konferencií. Vďaka bohatým skúsenos- 5

6 tiam, vedomostiam, ochote a pracovitosti bola ich štartérom, motorom i katalyzátorom, ako aj energickým ohnivkom vedeckých aj pracovných výborov. Veľký diel práce vykonala pri recenzovaní predchádzajúcich troch zborníkov. Sama prispievala svojimi nenahraditeľnými poznatkami do programov konferencií pozvanými prednáškami a podnetnými príspevkami do zborníkov. V prednáškach a príspevkoch nezištne úročila dlhé roky života venované najmä zdravotníctvu a školstvu, ale aj verejným aktivitám a dobrovoľníckej práci. Aj v čase nepoznaných terminálnych štádií choroby naša Eržébet, ako ju volali všetci priatelia, horlivo pracovala. Takmer do konca prednášala na piatich fakultách na Slovensku aj v českých krajoch. Horlivo viedla záverečné práce, bola ich vyhľadávanou múdrou, spravodlivou, nezaujatou oponentkou, redigovala, editovala a vždy a každému poslúžila dobrou radou. Za svoju prácu zaslúžene získavala aj početné ocenenia. V pedagogickej a vedeckej oblasti to boli členstvá vo viacerých vedeckých radách na slovenských univerzitách a v redakčných radách odborných časopisov. Bola čestnou členkou medzinárodných ošetrovateľských organizácií, v roku 2008 jej bola udelená Cena dobrovoľníka mesta Martin, získala titul Sestra roka za celoživotné dielo a minulý rok 2011 titul Výnimočná žena v rámci ŽSK. V roku 2012, bohužiaľ, už in memoriam, získala aj najvyšší slovenský sesterský titul Biele srdce za celoživotné dielo. Aj keď je to veľmi osobné, i na tomto mieste treba skonštatovať, že svoju niekoľko rokov poznanú chorobu Eržébet zvládala doslova hrdinsky, v duchu viery, medzi svojimi v rodine, ale aj priateľmi a známymi, ktorí zväčša o vážnom zdravotnom stave pacientky ani netušili. Mali sme možnosť byť svedkami, ako niekoľko hodín pred svojím skonom ešte ubezpečovala do mobilu kolegu, že prácu, ktorú sľúbila urobiť, dokončí, keď sa z nemocnice vráti domov. Už sa nevrátila. Zborník, ktorý teraz držíte v rukách, sme všetci zúčastnení pripravili v duchu spomienky na našu milú priateľku, spolupracovníčku, učiteľku, radkyňu a pri celej jej skromnosti aj veľkú osobnosť doc. PhDr. Alžbetu Hanzlíkovú, PhD., ďakujúc za jej slnečnú povahu, láskavosť, veľkodušnosť, humor i prácu, ktorú v jej spoločnosti bolo vždy radosťou vykonávať. Requiescat in pace. Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD.

7 Doc. PhDr. Alžbeta Hanzlíková, PhD., pri preberaní Ceny dobrovoľníka mesta Martin za rok 2008

8 HOSPICOVÉ TÉMY V ZÁVEREČNÝCH PRÁCACH OBHÁJENÝCH NA JESSENIOVEJ LEKÁRSKEJ FAKULTE UK V MARTINE Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD., 1, 2 doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., 1, 3 MUDr. Alena Mažgútová, PhD. 1, 4 1 HOSPICE-EDU, o. z., Martin 2 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav patologickej anatómie 3 Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Ústav nelekárskych študijných programov 4 Univerzitná nemocnica v Martine, Psychiatrická klinika ABSTRAKT Dialógy a multilógy o hospicovej starostlivosti na Slovensku sa začali krátko po novembri V akom stave sa nachádza táto špecifická forma zdravotníckej a multidisciplinárnej starostlivosti v súčasnosti, teda v roku 2012, je veľmi dobre známe všetkým, ktorých sa to týka. Štátna politika zrkadliaca sa v legislatíve a realizovaná zdravotnými poisťovňami nie je dostatočná. Preto sa náročná hospicová starostlivosť zväčša musí zabezpečovať neštátnymi subjektmi vrátane charitatívnych organizácií. Na stránke je uvedených 27 inštitúcií, ktoré sa na Slovensku venujú činnostiam úzko spojeným s hospicovou starostlivosťou. Všetky tieto organizácie, či už skutočne pracujúce výlučne ako hospicové, alebo sa venujúce aj ďalším činnostiam, potrebujú do svojich tímov erudovaných pracovníkov. Časť profesionálov v hospicových zariadeniach sú už vysokoškolsky vzdelaní odborníci, ktorých vychovali vysoké školy či univerzity. Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského v Martine má veľký podiel na vzdelaní týchto odborníkov. Preto je dôležité, ktoré témy zdravotníckej problematiky upútajú záujem študentov rozličných zdravotníckych profesií. V príspevku sa autorky venujú prehľadu záverečných prác s hospicovou tematikou, ktoré boli obhájené na JLF UK v Martine. Kľúčové slová: hospice, záverečné práce, Jesseniova lekárska fakulta v Martine, Univerzita Komenského v Bratislave ÚVOD Ústav ošetrovateľstva (ÚO) na JLF UK v Martine bol založený v roku 1991 ako prvá inštitúcia vysokoškolského vzdelávania sestier na Slovensku. Jeho devízou je fakt, že patrí do zväzku Univerzity Komenského, najstaršej, 8

9 najväčšej a najlepšej univerzity v Slovenskej republike. JLF UK v Martine ako prvá otvorila v akademickom roku 1991/1992 štúdium všeobecného lekárstva v anglickom jazyku pre zahraničných študentov samoplatiteľov, čo doplnilo program výučby aj na ÚO. Pre široké rozpätie vedeckých a pedagogických záujmov týkajúcich sa tohto typu štúdia vznikol v roku 2005 odčlenením od ÚO ústav nelekárskych študijných programov (ÚNŠP). Obidva ústavy sú zamerané na pregraduálne štúdium v 1. aj 2. stupni a na postgraduálne štúdium v 3. stupni vysokoškolského vzdelávania. V roku 2005 sa v študijnom programe ošetrovateľstvo rozšírila spôsobilosť JLF UK v Martine na konanie rigoróznej skúšky a obhajoby rigoróznej práce s udelením akademického titulu PhD. V roku 2008 dostal ústav osvedčenie o akreditácii študijného programu sústavného vzdelávania v kategórii sestra mentor klinickej praxe v odbore ošetrovateľstvo. Tieto činnosti zabezpečuje 17 pedagógov z ústavu ošetrovateľstva a osem pedagógov z ústavu nelekárskych študijných programov (6). Meradlom úspešnosti vedecko-pedagogických pracovísk je aj počet vyštudovaných absolventov v 1., 2. aj 3. stupni vysokoškolského štúdia. Táto práca je zameraná na záverečné práce, ktoré sú podľa platnej legislatívy podmienkou na záverečné skúšky v bakalárskom a magisterskom štúdiu či obhajobu doktorandských prác, a dôraz sa kladie na výber tých prác, ktoré sa venujú hospicovým témam. MATERIÁL A METODIKA Pomocou Akademického informačného systému (AIS-2) a v spolupráci s Akademickou knižnicou a audiovizuálnym strediskom JLF UK v Martine autorky vyhľadali v databáze dostupné záverečné práce v kategórii bakalárske, magisterské, doktorandské, rigorózne a habilitačné práce; dovedna ich bolo (7). Z tohto počtu bolo v anglickom jazyku odovzdaných a obhájených 68 a v českom jazyku 30 prác. Záznamy o kandidátskych a habilitačných prácach sa viedli od roku Ošetrovateľské témy boli zaznamenané od roku Zo všetkých záznamov sa individuálnou analýzou vyčlenilo 91 prác, v ktorých sa autori venovali hospicovým témam. VÝSLEDKY 9

10 Graf 1 Záverečné práce podľa kategórií Z vybraných 91 záverečných prác boli najpočetnejšie zastúpené magisterské práce (73), čo bolo 82,22 % z vybraného celku. Nasledovali bakalárske práce (14), teda 15,38 %. Z doktorandských prác s hospicovou tematikou boli obhájené tri práce (3,29 %) a iba jedna rigorózna práca (1,09 %). Podľa roku obhájenia možno konštatovať pestré tematické zastúpenie všetkých záverečných prác. 10

11 Graf 2 Počet záverečných prác s hospicovou tematikou v rokoch Na základe rozdelenia záverečných prác s hospicovou tematikou v rokoch možno konštatovať iba skromné začiatky v prvých desiatich sledovaných rokoch. Ich počty boli od jednej do troch. Akcelerácia záujmu o hospicovú tému sa začala rokom 2007, keď vznikol najvyšší počet týchto prác, a to 31. Neskôr sa zaznamenali undulujúce počty 5 až 14 prác. V poslednom sledovanom roku 2012 autori obhájili 12 prác s uvedenou tematikou. Následne sa autorky zamerali aj na zadelenie prác do jednotlivých obsahových kategórií. Vytvorili štyri skupiny. Prvou, hlavnou témou boli pacienti, 2. hlavnou témou bol vzťah pacient a rodina, resp. blízki, 3. hlavnou témou bol personál pracujúci v hospicových zariadeniach alebo pri terminálnom pacientovi a do poslednej, 4. skupiny boli zaradené práce so všeobecnejšími témami. Zistenia sa usporiadali do grafickej podoby. V grafe 3 je uvedený počet tých prác, ktoré boli zamerané na pacientov hospicových zariadení a na ich jednotlivé potreby, najmä somatického charakteru (9), či psychické (1), spirituálne (4), sociálne (1) potreby, a prác zameraných na kvalitu života (2), resp. dôstojnosť pacienta (2). 11

12 Graf 3 Práce obsahovo zamerané na pacienta V grafe 4 sú tie práce, ktoré sa venovali vzťahom hospicového pacienta a jeho rodiny či blízkych, a to tak smerom k pacientovi (3), ako aj smerom k problémom rodiny a blízkych (4). Graf 4 Práce obsahovo zamerané na pacienta a jeho rodinu, resp. blízkych Graf 5 znázorňuje práce so zameraním sa na personál pracujúci v hospicovej starostlivosti a na jeho problémy pri tejto činnosti. Ide o problémy 12

13 z aspektu ošetrovateľských (39) a lekárskych povolaní (0), sociálnej (1) a charitatívnej práce (0), z pohľadu dobrovoľníkov (1) a interdisciplinárnej spolupráce (2). Graf 5 Práce obsahovo zamerané na personál V grafe 6 sú znázornené iné témy týkajúce sa hospicovej starostlivosti všeobecne (6), nazerajúce na hospicovú starostlivosť očami mladých ľudí či študentov (5), na problematiku manažmentu (5), systémové otázky (2), ako aj na eticko-právne aspekty (2) či iné (2). Graf 6 Práce obsahovo zamerané na iné témy týkajúce sa hospicovej starostlivosti 13

14 DISKUSIA JLF UK v Martine bola vôbec prvou lekárskou fakultou na Slovensku, ktorá v akademickom roku 1990/1991 začala poskytovať päťročné magisterské štúdium v študijnom odbore ošetrovateľstvo. Potreba zmien v ošetrovateľskej praxi vyžadovala rýchlejšie tempo zvyšovania kvalifikácie v odbore a dosiahnutie kompatibilnej úrovne vzdelávania v rámci legislatívy krajín Európskej únie. Implementáciou európskeho systému štúdia (stupeň kvalifikácie, proces akreditácie) sa mohlo dynamicky reagovať na spoločenské zmeny a zabezpečiť pre prax dostatok univerzitne vzdelaných absolventov štúdia ošetrovateľstva. Mníchovská deklarácia z roku 2000 zdôraznila potrebu permanentného skvalitňovania vzdelávania sestier, úpravy študijných programov a garancie väčších kompetencií sestier v zmysle ich samostatnosti a zodpovednosti za ošetrovateľskú starostlivosť. Implementačné zmeny sa postupne potvrdzovali základnými legislatívnymi dokumentmi, napr. Zákonom č. 311/2002 Z. z. o povolaní sestry, Zákonom č. 576/2004 Z. z. o poskytovaní zdravotnej starostlivosti, Vyhláškou MZ SR 364/2005 Z. z. o rozsahu ošetrovateľskej praxe poskytovanej sestrou či Koncepciou odboru ošetrovateľstva. V roku 2003 bola JLF UK v Martine vybraná do medzinárodného projektu európskej komisie Tuning Educational Structure in Europe v študijnom odbore ošetrovateľstvo ako jedna z 13 fakúlt Európy (6). Postupnú obdivuhodnú formáciu pracoviska, resp. pracovísk, a rozsahu záujmov spolu s graduáciou pedagogického tímu možno vyvodzovať aj z počtu prác podľa rokov existencie ÚO a ÚNŠP. Kým od roku 1996 do roku 2005 sa pozornosť hospicovej tematike venovala iba jednotlivo, s výnimkou roku 2000, keď vznikli tri práce, od roku 2005 záverečné práce s touto tematikou pribúdali neskutočne rýchlo. Napr. v roku 2007 bolo obhájených až 31 takýchto prác. Odpovedať na otázku, prečo sa tak náhle zvýšil záujem o tieto témy záverečných prác, môžu predovšetkým učitelia. Témou týkajúcou sa terminálneho pacienta, hospicovej a paliatívnej starostlivosti sa zaoberali mnohí z nich. Jednou z nich bola doc. MUDr. Želmíra Fetisovová, PhD., zakladajúca členka Nadácie Hospice sv. Martina v Martine v roku 1995, v roku 2000 vedúca Ústavu ošetrovateľstva JLF UK a od roku 2005 vedúca ÚNŠP. Ako školiteľka viedla viaceré práce s uvedenou tematikou a tento záujem podporovala či podnecovala aj u ďalších pedagógov, ktorí takisto neskôr pracovali (a pracujú) aj v Hospice, o. z. v Martine ako dobrovoľníci. Magisterské štúdium je v ÚO a ÚNŠP najdlhšie akreditované na Slovensku, preto je, pochopiteľne, najviac prác s hospicovou tematikou publikovaných práve v tejto kategórii (77). Bakalárske štúdium je na JLF UK v Martine od roku 2000, externé bakalárske štúdium podľa Sústavy študijných odborov MŠ SR č. 2090/2002 od roku 2006 aj s externým magister- 14

15 ským štúdiom a doktorandským štúdiom v odbore ošetrovateľstvo. Pre úplnosť: v roku 2005 získal ÚO možnosť konať aj rigorózne skúšky (PhD.). Vo všetkých týchto kategóriách vznikli záverečné práce aj s hospicovou tematikou, ako možno vidieť v tabuľke 1 a grafe 1. Zaujímavé je porovnávať a skúmať obsahy záverečných prác s hospicovou tematikou. V záujme prehľadnosti sa simplifikovane zaradili témy do štyroch skupín. V prvej skupine sú zaradené práce, ktoré sa hlavnou témou týkali pacienta, jeho psychologických, somatických, spirituálnych a sociálnych potrieb, ako aj pacientovej kvality života a jeho dôstojnosti. Išlo o 19 prác. V druhej skupine sa riešil vzťah rodiny a príbuzných či blízkych, a to tak s dôrazom na pacienta 3, ako aj s dôrazom na problémy vznikajúce u rodiny a blízkych terminálneho pacienta 4. Do tretej skupiny je zaradená problematika personálu pracujúceho v zariadeniach hospicového typu. Je pochopiteľné, že s ohľadom na profiláciu absolventov bolo v tejto skupine najviac prác venovaných ošetrovateľskej téme 39. Pozoruhodná je úplná absencia tém týkajúcich lekárskej a charitatívnej problematiky iba jedna práca bola zameraná na dobrovoľníctvo. Všetky ostatné témy sa zaradili do štvrtej skupiny pod názvom Iné. V týchto prácach absolventi riešili všeobecné otázky týkajúce sa vzniku a histórie hospicov (šesť prác), päť prác sa venovalo hospicovej starostlivosti zvonku, a to najmä očami mladých ľudí a študentov ošetrovateľstva. V ostatných prácach sa riešili otázky manažmentu hospicovej starostlivosti (päť prác), po dve práce rozoberali problematiku systémových krokov a zmien v hospicovej praxi, ako aj etických a právnych dokumentov aplikovateľných na hospicovú starostlivosť. Dve práce sa nedali zaradiť podľa uvedených kritérií. Išlo o témy skúsenosť so smrťou. Témy hospicu a starostlivosti o terminálneho pacienta na alma mater v Martine mohli byť iniciované aj konferenciami nazývanými Bienále hospicovej starostlivosti, ktorých IV. ročník sa uskutočnil v roku Tradícia konferencií bola založená v roku 2006 a usporiadateľmi boli vždy dobrovoľníci z organizácie Hospice, o. z. v Martine, medzi ktorých patria autorky aj početné zastúpenie pedagógov ÚO a ÚNŠP JLF UK v Martine (1, 2, 3). Nie je vylúčené, že aj zistený boom záverečných prác v roku (!) bol motivovaný práve týmto momentom. 15

16 ZÁVER Z záverečných prác obhájených na JLF UK v Martine je 91 (3,12 %) venovaných problematike hospicovej starostlivosti (7). Či je toto číslo vysoké, alebo nízke, nemožno hodnotiť jednoznačne. S ohľadom na to, že väčšina študentov JLF UK v Martine nepozná skutočnú hospicovú prax s jej problémami súvisiacimi so stavom legislatívnych nedokonalostí, nezáujmom spoločnosti, uprednostňovaním majetkovo-ekonomických cieľov či záujmov a hodnôt jednotlivcov i spoločenského environmentu, autorky sa domnievajú, že uvedené číslo nie je nízke (4, 5, 8). Pre potreby hospicovej starostlivosti a jej nevyhnutne interdisciplinárny vzťah bude potrebných veľa erudovaných, vysokoškolsky vzdelaných a teóriou i praxou zdokonalených a špecializovaných odborníkov aj v tejto nesmierne dôležitej terminálnej zdravotníckej oblasti pomáhania človeku (9). Občasný návrat k štúdiu obhájených záverečných prác týkajúcich sa najrozličnejších oblastí starostlivosti o akéhokoľvek pacienta môže ukázať pozitíva, ale aj negatíva či absenciu tém, dôležitých pre kvalitné fungovanie vyspelej spoločnosti. LITERATÚRA 1. ADAMICOVÁ, K., FETISOVOVÁ, Ž. a kol Mozaika hospicovej starostlivosti. Zborník vedeckých a odborných príspevkov z medzinárodnej konferencie pracovníkov v hospicovej starostlivosti v Martine, Hospice, o. z. v Martine, Martin s. 2. ADAMICOVÁ, K., FETISOVOVÁ, Ž. a kol Povolania v hospicovej starostlivosti. Zborník vedeckých a odborných príspevkov z II. medzinárodnej konferencie pracovníkov v hospicovej starostlivosti v Martine, Hospice, o. z. v Martine, Martin s. 3. ADAMICOVÁ, K., FETISOVOVÁ, Ž., MAŽGÚTOVÁ, A Sprevádzanie. Pacient, rodina a blízki v hospicovej starostlivosti. Zborník z III. medzinárodnej konferencie pracovníkov v hospicovej starostlivosti v Martine. Hospice, o. z. v Martine, Martin s. 4. Hospice.sk, Slovenská webová stránka, 2012: hospice1/index1.php 5. Hospicová stránka občianskeho združenia v Martine, 2012: 6. Univerzita Komenského v Bratislave Jesseniova lekárska fakulta v Martine. Webové stránky, 2012, 7. Záverečné práce. AIS-2 Univerzita Komenského v Bratislave, 2012 https://moja.uniba.sk/zaverecne-prace/ 8. Zoznam zdravotníckych zariadení. Zoznam hospicov. ZZZ. Sk

17 9. ŽIAKOVÁ, K. a kol Ošetrovateľstvo: teória a vedecký výskum. Martin: Vydavateľstvo Osveta, s. Kontaktné údaje prvej autorky: Prof. MUDr. Katarína Adamicová, PhD. Ústav patologickej anatómie JLF UK a UNM Kollárova Martin Telefón:

18 UVEDENIE DO ZMYSLU PÍSANIA HOSPICOVÝCH PRÁC Mgr. PhLic. Juraj Jendrejovský, duchovný správca Univerzitnej nemocnice v Martine V duchu, v mene a pre MUDr. Alicu Valkyovú, svedka príkladnej hospicovej služby ABSTRAKT Z filozofických koreňov vzniku hospicového hnutia možno čítať antropologický rozmer človeka, ktorý ho ako bytie transcenduje. Všetci tí, ktorí sa doteraz zaoberajú hospicovou tematikou, uvedomujú si fundament vlastnej ohraničenosti svojou smrteľnosťou a vychádzajú z neho. Stavanie služby paliatívnemu pacientovi na biblickom zjavení otvára perspektívu nastúpenia novej kvality ľudského života, ktorý sa rodí v tajomstve zmŕtvychvstalého. To je výzva a pre mnohých provokácia poctivo hľadať odpovede na otázky a pýtať sa, čo je v téme hospic podstatné, aby sme to nestratili. Inak by sme ohrozili samotný zmysel služby. Ako udržať túto nosnú ideu v dnešnej situácii v nás? Teoretické koncepty možno tvoriť, ale ako pomôcť životu v praxi v hospicových domoch? Ako vytrvať a nevyhorieť? Rezonancia poctivého opakovania zmyslu hospicu nám môže pomôcť načrtnúť východiská pre prax. Kľúčové slová: záverečné práce, hospicové témy Záverečné práce s hospicovou témou sa na Slovensku píšu najviac od roku Okrem fakúlt zdravotníctva sa téma hospicu objavuje i u absolventov: sociálnej práce, filozofických vied, teológie, psychológie, sociológie, ekológie, ba dokonca ekonómie. Tvorí u mnohých študentov iba okrajovú časť, ktorej sa dotýkajú v súvislosti s niečím špecifickým. U menšiny začínajúcich profesionálov je to nosná téma, v ktorej hľadajú odpovede, robia výskum alebo kompilujú vydané materiály z celého sveta. Po niekoľkomesačnom odstupe je zaujímavé vnímať odpovede tých, ktorí sa venovali hospicovým témam v záverečných prácach. Otázky by mohli byť: Ktorá skutočnosť ma ovplyvnila pri rozhodovaní sa písať prácu o hospicovej starostlivosti? Aké poznanie a emócie sú spojené s písaním mojej práce? K čomu som dospel? Jestvuje v mojej námahe niečo, čo som objavil vo svojom živote? V čom to spočíva? Je možné, že by ma na téme hospic priťahovalo i niečo tajomné (smrť), 18

19 nevysvetliteľné (riešenie utrpenia), nevypovedateľné (tušenie nového začiatku)??? Práce, ktoré sú ovplyvnené istým druhom perfekcionalizmu, 1 v ktorom by mal hospic pracovať, sa nám v dnešných podmienkach trhového mechanizmu javia ako utopistické. Napriek tomu táto premisa ideálneho domu, ako pôrodnice do neba stále v nás rezonuje, ak máme chuť byť svedkami zázraku. Ten spočíva v pozorovaní, ako človek bezpodmienečne prijatý, perfektne ošetrený, sociálne nasýtený, emočne vystabilizovaný a duchovne vyrovnaný dostáva chuť žiť a v tomto stave sa rodí pre blaženú večnosť. Akokoľvek sa vzďaľujeme v realite od tohto ideálu, nenechajme ho zomrieť. Tým by sme myšlienku hospicovej služby zredukovali na: čo najlacnejšie, efektívne, pragmatické, rýchle, bezbolestné, inými slovami eutanastické riešenia. Evanjelium nesie v sebe posolstvo o láske a starostlivosti voči trpiacemu alebo zomierajúcemu. Z tejto kresťanskej filozofie je cirkev podnecovaná k starostlivosti o zomierajúcich a je iniciovaná k budovaniu prvých hospicov vo svete. Ide o snahu zabezpečiť dôstojný prechod človeka, na Boží obraz stvoreného, z časnosti do večnosti. Jestvovanie posmrtného života sa vo všetkých náboženstvách, nielen v kresťanstve, pokladá za samozrejmosť. No kresťanstvo je sociálne silným náboženstvom v tom, že dáva zmysel utrpeniu, zomieraniu i samotnej smrti človeka. Poskytnúť zomierajúcemu blaho sa pokladá za skutok milosrdenstva, pomocou ktorého si má pacient prežiť, že je Bohom milovaný i vo svojom zomieraní. Toto je možno pre našu dobu tá nadčasová výzva, ktorá nás musí stále konfrontovať s našimi možnosťami ohľadom zabezpečenia kvalitnej komplementárnej starostlivosti pre zomierajúceho. Bolo by preto potrebné viac rozpracovať témy, ktoré vyžaduje život, napr. odlišnosť prístupu k hospicovému pacientovi; služba rodine pacienta zahŕňajúca sprevádzanie pri zomieraní; služba zamestnancom pri zvládaní emócií, ako prevencia vyhorenia. Hoci sa nám na Slovensku, takmer v dvoch desiatkach domov, ktoré si prisvojujú názov hospicové, nedarí za minimálnu mzdu udržať sestry, zabezpečiť kvalitnú paliatívnu medicínu, algeziológiu a dostupnosť vyšetrenia odborníkmi, nevzdávajme to! Hoci sú niektoré domy pred dilemou, či zatvoriť, alebo ísť do mínusu, a tým riskovať blížiacu sa exekúciu, pracujme, kým môžeme! Napriek tomu, že väčšina domov vznikala z iniciatívy cirkvi, ktorá javila ochotu prijímať každého, kto to bude potrebovať, sme sved- 1 Máme tu na mysli: hospic, starostlivosť, zabezpečenie, ideálne podmienky pre fyzickopsychický, sociálny, spirituálny komfort, v ktorom môže človek dostať chuť žiť. 19

20 kami toho, že tieto zariadenia si zväčša môžu dovoliť len solventné deti pre svojich rodičov. No napriek tomu pátrajme po možných sponzoroch chudobných! A keď sa cítime vyhorení, pre nedostatok odstupu, odpočinku, nemožnosť zdieľať emócie v psychoterapeutických sedeniach s odborníkom, pomáhajme si, hoci aj laicky! A ak sa nám stáva, že nemáme jednotu medzi kolegami v spôsobe pravdivej komunikácie, učme sa to! A vtedy, keď nemáme jasno, kde je hranica neústupnej liečby, začínajúcej sa dystanázie, hroziacej eutanázie, prosme o svetlo. Sú v paliatívnej starostlivosti momenty, keď sme pozvaní robiť viac srdcom ako hlavou. Je to viac medicína ako umenie než veda. Stávame sa v hospicovom tíme pôrodníkmi zomierajúceho človeka, ktorý nie je na náš obraz. Preto si chceme uchovať vo svojej práci niečo posvätné. Pozvaní sme byť jednoducho spolutvorcami budúcnosti človeka, a pritom nepodľahnúť pokušeniu, že sme bohmi. Ako máme vo svojich, neraz vysoko odborných, vedeckých prácach písať, aby sme nestratili kontakt s realitou, videli cieľ a sami boli obohatení zmysluplnou tvorbou? Myšlienka hospicovej starostlivosti o zomierajúceho človeka je výsostne potvrdzujúca túžbu po bezpodmienečnom prijatí, ktorá je v každom z nás. Táto túžba je podopretá i biblickým zjavením. Ono potvrdzuje správnosť nášho rozhodnutia postarať sa o človeka v jeho prechode do večnosti. Toto postaranie sa v sebe nesie moment nášho vedomého rozhodnutia. Bude nás to stáť, že nedostaneme veľké spoločenské uznanie, stratíme lukratívnejšie miesto, bude veľa odriekania, menej peňazí, viacej času, námahy bez odmeny, riskovanie zániku niektorých vzťahov a ešte mnohé iné, nie priveľmi radostné, čo život prinesie. Toto je skutočnosť! Kto by robil hospicovú službu s ambíciou podnikať, prosperovať, robiť kariéru, mať isté zabezpečenie, dosiahnuť úspech, bol by možno schopný pomenovať svoju prevádzku aj hospicová, no zakrátko by išlo o nevydarený žart. Ako teda možno v tejto náročnosti pracovať, ísť dopredu, ba nakoniec i tvoriť, písať a mať radosť z práce, ktorá prináša život tam, kde sa začína smrť? Spomenuté biblické zjavenie je nám pomocou. Sú v ňom miesta, z ktorých čerpáme silu k svojej službe, keď im veríme. Vtedy, keď strácaš status profesionála a berieš službu, ktorá ti nebude preplatená, je pre tvoje postavenie možno ponižujúca, počuješ: Keď som teda ja, Pán a Učiteľ, umyl nohy vám, aj vy si máte jeden druhému nohy umývať. Dal som vám príklad, aby ste aj vy robili, ako som ja urobil vám. 2 Keď na konci dňa unavený rozmýšľaš, kde je hranica v darovaní sa ter- 2 Jn 13,

21 minálne chorému, počuješ: Nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí život za svojich priateľov. 3 Ak riskuješ, že do služby dávaš srdce, môže ti niekedy začať byť ľúto. Začneš osobnejšie pristupovať k trpiacemu. Ošetruješ, robíš dopravcu, doprosuješ sa potrebných vyšetrení, nakoniec si ešte vyzvaný aj zaplatiť. Veď je to na tvoju objednávku. Napokon ešte nevieš, či nebudeš dlžný a nebudeš nútený splácať službu kolegovi. Poisťovňa nie vždy na to má a trpiacemu niekedy nezostáva čas čakať na schválenia. Všetko je to povedané v podobenstve o tom, kto je vlastne blížny: Prišiel k nemu istý cestujúci Samaritán, a keď ho uvidel, bolo mu ho ľúto. Pristúpil k nemu, nalial mu na rany oleja a vína a obviazal mu ich; vyložil ho na svoje dobytča, zaviezol ho do hostinca a staral sa oň. Na druhý deň vyňal dva denáre, dal ich hostinskému a povedal: Staraj sa oň a ak vynaložíš viac, ja ti to zaplatím, keď sa budem vracať. 4 Niekedy budeš zdesený pri príjme pacienta a budeš mať chuť spýtať sa: Toto je človek? Pilát im povedal: Hľa, človek! 5 Máš chuť niekedy niekomu vynadať a hodiť telefón pri arogantných požiadavkách zriaďovateľov, ako treba šetriť a do čoho už nie je potrebné investovať, a máš slovo: Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! 6 Zostávaš obklopený v službe iba tými, ktorí teba potrebujú, akoby si bol bez odkázanosti na pomoc ty sám, a si vyzvaný porozumieť tomu: Keď chystáš hostinu, pozvi chudobných, mrzákov, chromých a slepých. A budeš blahoslavený, lebo oni sa ti nemajú čím odplatiť. 7 Napokon často ti nezostane nič, čo by si už mohol trpiacemu ponúknuť. Vyčerpal si už všetky možnosti? Kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu. 8 Hoci si s napĺňaním zmyslu svojho života v očiach mnohých čudák, môžeš sa pristihnúť hovoriť: Zvelebujem Ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si tieto veci skryl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. 9 Skadiaľ chceš načerpávať silu vydržať a zostať hoden toho, čo si pochopil ako svoje povolanie? Kto neberie svoj kríž a nenasleduje ma, nie je ma hoden Jn 15, 13 4 Lk 10, 33?35 5 Jn 19, 5 6 Lk 6, 36 7 LK 14, 1?14 8 Mt 10, 42 9 Mt 11, Mt 10, 38 21

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care

VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care OŠETŘOVATELSTVÍ VZDELÁVANIE ZDRAVOTNÍCKYCH PRACOVNÍKOV V OBLASTI PALIATÍVNEJ STAROSTLIVOSTI Education of healthcare professionals in the field of palliative care Jana Slováková 10: 247 482, 2008 ISSN 1212-4117

More information

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE

OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE OSOBNOSTNÉ ASPEKTY ZVLÁDANIA ZÁŤAŽE Katarína Millová, Marek Blatný, Tomáš Kohoutek Abstrakt Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie

More information

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012

PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV - Podbanské 2012 PORUCHY A OBNOVA OBALOVÝCH KONŠTRUKCIÍ BUDOV Podbanské 2012 CIEĽ A ZAMERANIE KONFERENCIE : Cieľom konferencie je poskytnúť priestor pre prezentovanie nových a aktuálnych výsledkov vedeckej a výskumnej

More information

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium

Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Témy dizertačných prác pre uchádzačov o doktorandské štúdium Študijný odbor: 3.3.15 Manažment, Študijný program: Znalostný manažment Akademický rok 2010/2011 1. Školiteľ: doc. Ing. Vladimír Bureš, PhD.

More information

Pohlavné choroby v SR 2005

Pohlavné choroby v SR 2005 E D Í C I A Z D R A V O T N Í C K A Š T A T I S T I K A Pohlavné v SR 2005 Venereal Diseases in the Slovak Republic 2005 Ročník 2006 ZŠ-1/2006 Obsah Úvod...5 Vývoj počtu ochorení na pohlavné... 9 Vývoj

More information

Asertivita v práci s klientom banky

Asertivita v práci s klientom banky Bankovní institut vysoká škola Praha zahraničná vysoká škola Banská Bystrica Katedra ekonomie a financií Asertivita v práci s klientom banky Diplomová práca Autor: Viera Košteková Finance Vedúci práce:

More information

Application of new information and communication technologies in marketing

Application of new information and communication technologies in marketing Application of new information and communication technologies in marketing Ladislav Izakovič, Department of Applied Informatics, Faculty of Natural Sciences, University of SS. Cyril and Methodius, J. Herdu

More information

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV BETONOVÝCH A ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CONCRETE AND MASONRY STRUCTURES PRIESTOROVÝ

More information

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička

Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Môže sa to stať aj Vám - sofistikované cielené hrozby Ján Kvasnička Territory Account Manager Definícia cielených hrozieb Široký pojem pre charakterizovanie hrozieb, cielených na špecifické entity Často

More information

ambulantná sestra E01 pôrodná asistentka 14 15

ambulantná sestra E01 pôrodná asistentka 14 15 Zdravotníctvo zdravotnícke povolanie kód odborná spôsobilosť výkon pracovných činností ( 27 zákona č. 578/2004 Z.z.) SK ISCO-08 (296/2010 Z.z.) (296/2010 Z.z.) A01 lekár 3 4 lekári - riadiaci pracovníci

More information

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť )

ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) ING (L) Société d Investissement à Capital Variable 3, rue Jean Piret, L-2350 Luxembourg R.C.S.: Luxembourg B č. 44.873 (ďalej ako spoločnosť ) Oznam pre akcionárov 1) Správna rada spoločnosti rozhodla

More information

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie

Týždeň 1. Úvodné stretnutie informácie o obsahu kurzu, spôsobe hodnotenia, úvod do problematiky demokracie Teórie demokracie Výberový predmet Vyučujúci: JUDr. Mgr. Michal Mrva Charakteristika kurzu Kurz má za cieľ oboznámiť študentov s problematikou demokracie v jej historickej perspektíve s dôrazom na vývoj

More information

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta

Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Pracovná skupina 1 Energetický management a tvorba energetických plánov mesta Metodológia a podpora poskytovaná v rámci Dohovoru primátorov a starostov Skúsenosti českých miest Skúsenosti mesta Litoměřice

More information

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá

: Architectural Lighting : Interiérové svietidlá SEC Lighting : Architectural Lighting : nteriérové svietidlá : Shape Harmony : Tradition The company SEC accepts with enthusiasm the challenges of continuously changing world. n our opinion, luminaries

More information

BISLA Liberal Arts College

BISLA Liberal Arts College Sloboda je absolutne nevyhnutná pre pokrok a liberálne umenia. Freedom is absolutely necessary for the progress in science and the liberal arts. Spinoza Bisla Board of Directors: prof. PhDr. František

More information

NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO HELENOU GABÁNKOVOU VDOVOU PO AUTOROVI V DUBNU ROKU 2007.

NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO HELENOU GABÁNKOVOU VDOVOU PO AUTOROVI V DUBNU ROKU 2007. THIS BOOK IS FREE TO SHARE FOR NONPROFIT PURPOSES WITH THE PERMISSION OF HELENA GABANKOVA WIDOW OF PAUL GABANEK GIVEN ON APRIL 2007. NEZIŠTNÉ KOPÍROVÁNÍ, ROZMNOŽOVÁNÍ A VEŘEJNÉ PROVOZOVÁNÍ JE POVOLENO

More information

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS

EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS School and Health 21, 2010, Health Education: Contexts and Inspiration EVALUATION OF BMI IN THE SELECTED SAMPLE OF TRNAVA UNIVERSITY STUDENTS Viera PETERKOVÁ, Ivona PAVELEKOVÁ Abstract: The study results

More information

Kozmické poasie a energetické astice v kozme

Kozmické poasie a energetické astice v kozme Kozmické poasie a energetické astice v kozme De otvorených dverí, Košice 26.11.2008 Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice Oddelenie kozmickej fyziky Karel Kudela kkudela@kosice.upjs.sk o je kozmické

More information

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities

Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb. Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Trestná politika štátu a zodpovednosť právnických osôb Penal Policy of the State and Liability of Legal Entities Sekcia trestného práva Session of Criminal Law Garanti sekcie/ Scholastic Referees: doc.

More information

Príručka na vyplňovanie

Príručka na vyplňovanie UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., organizačná zložka: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky Príručka na vyplňovanie Príkazu na úhradu a Hromadného

More information

Ekologické informačné stratégie

Ekologické informačné stratégie Ekologické informačné stratégie Nový prístup k pojmovému modelovaniu Jela Steinerová KKIV FiFUK Bratislava steinerova@fphil.uniba.sk http://www.fphil.uniba.sk Štruktúra - obsah Trendy vyhľadávania Informačné

More information

CÏESKEÂ A SLOVENSKEÂ FEDERATIVNIÂ REPUBLIKY

CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY RocÏnõÂk 199 2 SbõÂrka zaâkonuê CÏESKE A SLOVENSKE FEDERATIVNI REPUBLIKY CÏ ESKE REPUBLIKY / SLOVENSKE REPUBLIKY CÏ aâstka 64 RozeslaÂna dne 26. cïervna 1992 Cena 11,± OBSAH: 317. Za kon Slovenskej

More information

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti

SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti SBORNÍK PŘÍSPĚVKŮ Sociální procesy a osobnost 2009 Člověk na cestě životem: rizika, výzvy, příležitosti Marek Blatný, Dalibor Vobořil, Petr Květon, Martin Jelínek, Veronika Sobotková, Sylvie Kouřilová

More information

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia.

IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Juraj Polak IBM Security Framework: Identity & Access management, potreby a riešenia. Nová doba inteligentná infraštruktúra Globalizácia a globálne dostupné zdroje Miliardy mobilných zariadení s prístupom

More information

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY

CHARACTERISTICS OF THE CURRENT STATE IN THE CONSTRUCTION INDUSTRY The evaluation study concerning the measure Possible solutions to unemployment in the fields of agriculture and construction industry Hodnotiaca štúdia k opatreniu Možnosti riešenia nezamestnanosti pracovníkov

More information

STRES V PRÁCI SESTIER V PALIATÍVNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI WORKPLACE STRESS OF NURSES IN PALLIATIVE NURSING CARE

STRES V PRÁCI SESTIER V PALIATÍVNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI WORKPLACE STRESS OF NURSES IN PALLIATIVE NURSING CARE roč. 4, č. 3/2013 STRES V PRÁCI SESTIER V PALIATÍVNEJ OŠETROVATEĽSKEJ STAROSTLIVOSTI WORKPLACE STRESS OF NURSES IN PALLIATIVE NURSING CARE Mária Sováriová Soósová 1, Jana Sušinková 1, Mária Cenknerová

More information

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003

Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 Návod na použitie: Boxovací stojan DUVLAN s vrecom a hruškou kód: DVLB1003 Návod k použití: Boxovací stojan DUVLAN s pytlem a hruškou kód: DVLB1003 User manual: DUVLAN with a boxing bag and a speed bag

More information

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18

!T =!Mobile=== Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 NASTAVENIE MMS 1 /18 Nastavenia dátových a multimediálnych služieb pre multifunkčné zariadenia s operačným systémom Windows Mobile 5.0 Nastavenie je možné vykonať manuálnym resetom zariadenia, pričom všetky nastavenie sa vrátia

More information

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ

Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ přírodovědných, PŘÍBUZNÝCH OBORŮ VI. Mezinárodní konference k problematice přípravy učitelů pro přírodovědné a zemědělské předměty na téma: Aktuální otázky přípravy budoucích učitelů VÝZNAM TEORIE, EMPIRIE A PEDAGOGICKÉ PRAXE přírodovědných,

More information

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu

Politológia a politická analýza. Syllabus kurzu Politológia a politická analýza Syllabus kurzu Prednáška: streda 11.30 13.00 streda 9.45 11.15 Lucia Klapáčová 13.30 15.00 - Andrea Figulová 15.15 16.45 - Teodor Gyelnik (ENG) Prednášajúci Andrea Figulová

More information

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA

POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA Sn ROÈNÍK 45 1/1997 ŠTÚDIE POKUS O ENERGETICKO-INFORMAÈNÚ INTERPRETÁCIU NIEKTORÝCH MAGICKÝCH LIEÈEBNÝCH PRAKTÍK V TRADIÈNEJ ¼UDOVEJ KULTÚRE SLOVENSKA DUŠAN BELKO Mgr. Dušan Belko, Ústav etnológie SAV,

More information

Angličtina bez knihy a bez pera

Angličtina bez knihy a bez pera Angličtina bez knihy a bez pera Stupeň 3 Katarína Koržová, 2001 Všetky práva vlastníka autorských práv sú vyhradené. Žiadna časť diela nesmie byť kopírovaná, reprodukovaná, verejne používaná alebo šírená

More information

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows

Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia. v OS Windows 1 Postup pre zistenie adries MAC a vytvorenie pripojenia v OS Windows Obsah: a) Zistenie hardwarovych adries MAC Windows 10 str. 2 Windows 8.1 str. 4 Windows 7 str. 6 Windows Vista str. 8 Windows XP str.

More information

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Katedra ošetrovateľstva & Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Katedra ošetrovateľstva & Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Katedra ošetrovateľstva & Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek Zborník odborných príspevkov z vedeckej konferencie Trnava

More information

Zborník z 5. ročníka

Zborník z 5. ročníka Zborník z 5. ročníka súťaže o najlepšiu diplomovú, bakalársku alebo ročníkovú prácu na tému Filantropia 2011 Tri Grácie namaľoval francúzsky portrétista Alexandre-Jean Dubois-Drahonet začiatkom 19. storočia.

More information

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND

THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND DOI: 10.5817/CZ.MUNI.P210-6840-2014-73 THE ROLE OF NON-PROFIT ORGANIZATIONS IN A REGIONAL DEVELOPMENT IN A CONTEXT OF SOCIAL COHESION: THE CASE OF ICELAND ROLA NEZISKOVÝCH ORGANIZÁCIÍ V ROZVOJI REGIÓNOV

More information

Justícia a ochrana poškodených

Justícia a ochrana poškodených Projekt Justičnej akadémie Slovenskej republiky v oblasti trestnej justície 2014-2015 Justícia a ochrana poškodených Tento projekt bol implementovaný v spolupráci s akadémiami krajín Vyšehrádskej štvorky

More information

Životopis OSOBNÉ ÚDAJE

Životopis OSOBNÉ ÚDAJE Životopis OSOBNÉ ÚDAJE Meno a Priezvisko: Viera Rusnáková Adresa: Pod Lipovým 49, 841 07 Bratislava Telefón/fax/e mail: +421 02 59370 169 viera.rusnakova@truni.sk Štátna príslušnosť: slovenská Dátum narodenia:

More information

Študijný program: Ošetrovateľstvo (magisterské štúdium)

Študijný program: Ošetrovateľstvo (magisterské štúdium) Študijný program: Ošetrovateľstvo (magisterské štúdium) Financovanie zdravotníctva a zdravotné poisťovníctvo /2. roč./ Kováč, E. Zdravotné poistenie. Bratislava: Herba, 2009. 96 s. ISBN 978-80-89171-62-0

More information

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO. Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Edičná séria: OŠETROVATEĽSTVO FYZIOTERAPIA LABORATÓRNA MEDICÍNA VEREJNÉ ZDRAVOTNÍCTVO Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Fakulta zdravotníctva Zdravotnícke Listy Vedecký recenzovaný časopis,

More information

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC

KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Cleaner and flux remover for printed circuit boards KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Technical Data Sheet KONTAKT CHEMIE Kontakt PCC Page 1/2 Description: Mixture of organic solvents. General properties and

More information

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní

Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Ivan Kalaš Spoznávame potenciál digitálnych technológií v predprimárnom vzdelávaní Analytická štúdia Inštitút UNESCO pre informačné

More information

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka

LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka LV5WDR Wireless Display Receiver Rýchla príručka 1 1. Predstavenie Wireless display receiver S Wireless display receiver (ďalej len WDR) môžete jednoducho zobrazovať multimediálny obsah (videá, fotografie,

More information

HLAVNÍ PARTNERI. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek

HLAVNÍ PARTNERI. Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek. Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek Číslo 2 / 2014 ISSN 1339-5920 08 Občianske združenie pre podporu vzdelávania sestier a pôrodných asistentiek 13 Sestra nesie zodpovednosť za pacientov, aj za svoje vzdelanie 14 Termíny konferencií odborných

More information

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ

TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Študijný odbor: Podnikové hospodárstvo TVORBA KOMUNIKAČNEJ KAMPANE S VYUŢITÍM DIGITÁLNYCH MÉDIÍ Development of Communication Campaign (Utilisation of Digital

More information

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv

Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Justičná akadémia Slovenskej republiky Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy súdov do obsahu súkromnoprávnych zmlúv Kol. autorov Pezinok 2014 Ingerencia súdov do súkromnoprávnych zmlúv: Zásahy

More information

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K

Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K Zborník príspevkov Význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji / 1 Z B O R N Í K význam ľudského potenciálu v regionálnom rozvoji príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára Zborník z konferencie

More information

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670

ŠPECIÁLNY PEDAGÓG. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax. 2 2013 Ročník 2 ISSN 1338-6670 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax ISSN 1338-6670 2 2013 Ročník 2 ŠPECIÁLNY PEDAGÓG Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax 2. ročník, 2013, č. 2 Redakčná rada: doc.

More information

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

6/08. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 6/08 Praha, červen 2008 Roč. 54 (96) Číslo 6 str. 101 120 Cena Kč 24, Sk 27, GEODETICKÝ

More information

Programy na podporu vzdelávania a elearning

Programy na podporu vzdelávania a elearning Programy na podporu vzdelávania a elearning Tomáš Vencelík Account Manager Education & Research SUN Microsystems Agenda História Sun Microsystems STAR HW programy SW programy E-learning program SAI Referencie

More information

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT

THE COMPARISON OF THE SIMPLE AND DETAILED APPROACH TO THE STRESS ANALYSIS OF THE STEEL BEAM SUPPORT XXI RUSSIAN - SLOVAK - РОLISH SEMINAR, MOSCOW - ARKHANGELSK 0.07-06.07.01 ТHEORETICAL FOUNDATION OF CIVIL ENGINEERING MOSCOW STATE UNIVERSITY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF CIVIL ENGINEERING AND ARCHITECTURE,

More information

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav ošetřovatelství

Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav ošetřovatelství Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav ošetřovatelství CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ V Sborník příspěvků V. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní

More information

2.2. profesionálny rodič alebo guľatá kocka

2.2. profesionálny rodič alebo guľatá kocka 79 2.2. profesionálny rodič alebo guľatá kocka Sprievodca profesionálnou náhradnou výchovou v rodine Profesionálny rodič, alebo guľatá kocka Materiál určený pre záujemcov o profesionálnu výchovu, profesionálne

More information

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni

Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku NITT SK Centrálny register záverečných prác a antiplagiátorský systém ako komplexné riešenie na národnej úrovni Seminář NUŠL, Praha,

More information

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov

Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Prehľad patentovej literatúry + Prehľad voľne dostupných zdrojov Literatúra s tematikou duševného vlastníctva a priemyselného práva (zakúpené z prostriedkov projektu do knižničného fondu Akademickej knižnice

More information

THE MORAL NATURE OF TEACHER S PROFFESSION MORÁLNA PODSTATA UČITEĽSKEJ PROFESIE. Petra Muráriková

THE MORAL NATURE OF TEACHER S PROFFESSION MORÁLNA PODSTATA UČITEĽSKEJ PROFESIE. Petra Muráriková THE MORAL NATURE OF TEACHER S PROFFESSION MORÁLNA PODSTATA UČITEĽSKEJ PROFESIE Petra Muráriková Abstrakt Vyučovanie, ako je zdôraznené v tomto príspevku, je morálne úsilie. Jeho morálnu podstatu možno

More information

EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE. InfoMedLib. Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice. Ročník 11

EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE. InfoMedLib. Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice. Ročník 11 EDÍCIA SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŽNICE InfoMedLib Bulletin Slovenskej lekárskej knižnice 2 2010 Ročník 11 OBSAH Na prahu šesťdesiatky... 4 INFORMÁCIE ZO SLOVENSKEJ LEKÁRSKEJ KNIŢNICE Marta Weissová Štatistické

More information

My Passport Ultra Metal Edition

My Passport Ultra Metal Edition My Passport Ultra Metal Edition Prvotriedne úložisko Príručka používateľa Externý pevný disk Príručka používateľa My Passport Ultra Metal Edition Servis a technická podpora spoločnosti WD Ak narazíte na

More information

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia

ROČNÍK 43 ČÍSLO 4. psychológia a patopsychológia ROČNÍK 43 ČÍSLO 4 psychológia a patopsychológia VÝSKUMNÝ ÚSTAV DETSKEJ PSYCHOLÓGIE A PATOPSYCHOLÓGIE BRATISLAVA 2008 Redakčná rada: F. Baumgartner, Spoločenskovedný ústav SAV, Košice J. Dan, Pedagogická

More information

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2

TRIEDA: IV. A TRIEDA: IV. B. Názov školy Fakulta Počet. Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 2 TRIEDA: IV. A Technická univerzita Košice Fakulta elektrotechniky a 5 informatiky Ekonomická 4 Letecká Univerzita Pavla Jozefa Ústav telesnej výchovy a Šafárika v Košiciach športu Lekárska 2 Filozofická

More information

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe

Ekonomické listy. Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu. 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe Odborný vědecký časopis Vysoké školy ekonomie a managementu el Ekonomické listy 1 2014 3 Financing of tertiary education: the Czech Republic and Europe 16 Možnosti ovplyvňovania organizačnej kultúry rozmiestňovaním

More information

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision

Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Sprievodca aktiváciou zariadenia HikVision Možnosti aktivácie zariadenia HikVision Aktivácia pomocou web prehliadača: Zariadenia HikVision (IP kamery od verzie firmvéru 5.3.0 a DVR + NVR od verzie firmvéru

More information

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou

Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou CZ SK Rychlý průvodce instalací Rýchly sprievodca inštaláciou Intuos5 Poznámka: chraňte svůj tablet. Vyměňujte včas hroty pera. Bližší informace najdete v Uživatelském manuálu. Poznámka: chráňte svoj

More information

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION ROCZNIKI INŻYNIERII BUDOWLANEJ ZESZYT 8/2008 Komisja Inżynierii Budowlanej Oddział Polskiej Akademii Nauk w Katowicach CONTEMPORARY POSSIBILITIES OF MODELING OF THE PROBLEMS OF VEHICLE TRACK INTERACTION

More information

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar

Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Univerzita J. Selyeho Selye János Egyetem Ekonomická fakulta Gazdaságtudományi Kar Gazdaságtudományi Kar Ekonomická Fakulta Inovačný potenciál, inovačné podnikanie a podnikateľské siete Monografický zborník

More information

No. 2., Vol. 1. Vedeckoodborný. časopis VSŽaSP sv. Alžbety v Bratislave. Indexed by: COPERNICUS

No. 2., Vol. 1. Vedeckoodborný. časopis VSŽaSP sv. Alžbety v Bratislave. Indexed by: COPERNICUS spektrum No. 2., Vol. 1 2013 Sociálnozdravotnícke Vedeckoodborný časopis VSŽaSP sv. Alžbety v Bratislave Obsah čísla: Rómovia a zdravie pohľad na zdravotnú situáciu rómskej menšiny na Slovensku po roku

More information

ASOCIÁCIA MEDIÁTOROV SLOVENSKA

ASOCIÁCIA MEDIÁTOROV SLOVENSKA ASOCIÁCIA MEDIÁTOROV SLOVENSKA Medzinárodná vedecká konferencia OBEC ŠKOLA - MEDÁCIA Ernest Kováč a kolektív Medzinárodná vedecká konferencia OBEC ŠKOLA - MEDÁCIA Asociácia mediátorov Slovenska Bratislava

More information

Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava. www.reformazdravotnictva.sk

Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava. www.reformazdravotnictva.sk Združenie Pre reformu zdravotníctva Páričkova 18 SK - 811 02 Bratislava www.reformazdravotnictva.sk Corporate Design: M.E.S.A. 10 Consulting Group Obálka & Print: Publicis Knut Copyrights Pre reformu zdravotníctva

More information

MASARYKOVA UNIVERZITA

MASARYKOVA UNIVERZITA MASARYKOVA UNIVERZITA Fakulta sociálních studií Katedra sociální politiky a sociální práce MOŽNOSTI PARTICIPATÍVNEHO PRÍSTUPU V PROSTREDÍ NÍZKOPRAHOVÉHO ZARIADENIA PRE DETI A MLÁDEŽ (magisterská diplomová

More information

Dňa 29. apríla 2014 navštívila

Dňa 29. apríla 2014 navštívila Universitas Matthiae Belii Spravodajca Rocník 20 máj jún 2014 Císlo 5 Dňa 29. apríla 2014 navštívila Univerzitu Mateja Bela delegácia z Tianjinskej univerzity v Číne v zložení: Li Jiajun rektor Tianjinskej

More information

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy

Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy IP/06/48 Brusel 17. januára 2006 Európska komisia stanovuje ambiciózny akčný program na podporu vnútrozemskej vodnej dopravy Komisia dnes navrhla viacročný akčný program s cieľom podporiť rozvoj prepravy

More information

Metódy sociálnej práce s rodinou

Metódy sociálnej práce s rodinou Metódy sociálnej práce s rodinou Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Mária Hardy Janka Briššáková Ľuba Pavelová Milan Tomka 2012 1 Metódy sociálnej práce s rodinou HARDY, M. BRIŠŠÁKOVÁ,

More information

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge

Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Web of Science a ďalšie nástroje na Web of Knowledge Enikő Tóth Szász, Customer Education Specialist eniko.szasz@thomsonreuters.com http://webofknowledge.com http://wokinfo.com Cyklus výskumu Nápad Objavenie

More information

Starostlivosť o dlhodobo chorých starších ľudí

Starostlivosť o dlhodobo chorých starších ľudí Inštitút pre výskum prace a rodiny Starostlivosť o dlhodobo chorých starších ľudí praktický sprievodca rozličnými formami pomoci Božena Bušová, Rastislav Bednárik, Lýdia Brichtová, Kvetoslava Repková Inštitút

More information

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA

EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA EDUCATION IN MASTER STUDY PROGRAM NURSING IN SLOVAKIA Iveta Matišáková 1, Katarína Gerlichová 1, Daniela Knápková 2 1 Faculty of Healthcare, Alexander Dubček University of Trenčín, Študentská 2, 911 01

More information

Analytický pohľad na komunikáciu vo vybranom podniku Analyticalview on communication in selected enterprise

Analytický pohľad na komunikáciu vo vybranom podniku Analyticalview on communication in selected enterprise Analytický pohľad na komunikáciu vo vybranom podniku Analyticalview on communication in selected enterprise Martina Ferencová, Aneta Daňková Abstract: Communication is an inseparable part of the economic

More information

MARKETING A OBCHOD 2006

MARKETING A OBCHOD 2006 EDUCA MaO a Katedra marketingu, obchodu a svetového lesníctva zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie MARKETING A OBCHOD 2006 TRVALO UDRŽATEĽNÝ ROZVOJ PREDPOKLAD HOSPODÁRSKEHO RASTU MARKETING AND

More information

Uplatnění absolventů v ošetřovatelské praxi

Uplatnění absolventů v ošetřovatelské praxi Slezská univerzita v Opavě Fakulta veřejných politik v Opavě Ústav ošetřovatelství Mezinárodní konference Uplatnění absolventů v ošetřovatelské praxi 23. listopadu 2011 Opava Slezská univerzita v Opavě

More information

Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální pedagogiky a andragogiky. Jaroslav Balvín, Júlia Prokaiová

Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální pedagogiky a andragogiky. Jaroslav Balvín, Júlia Prokaiová Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální pedagogiky a andragogiky Jaroslav Balvín, Júlia Prokaiová Praha, 2013 1 Pedagogické a filozoficko-etické aspekty sociální práce, sociální

More information

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14.

Medzinárodná Študentská vedecká konferencia v odboroch špeciálna a liečebná pedagogika ŠTUDENT NA CESTE K PRAXI IV, 13. 14. PARENTS' AND PROFESSIONALS' PERCEPTIONS TOWARDS SUPPORT FOR CHILDREN WITH COMMUNICATION DISORDERS IN PRESCHOOL SETTINGS IN THE NORTH WEST BANK IN PALESTINE: PRELIMINARY DATA FROM THE PILOT STUDY Vnímanie

More information

INTEGRATING SOCIAL MEDIA IN CRISIS RESPONSE: LEARNING FROM A REALISTIC CRISIS EXERCISE

INTEGRATING SOCIAL MEDIA IN CRISIS RESPONSE: LEARNING FROM A REALISTIC CRISIS EXERCISE 20. medzinárodná vedecká konferencia Riešenie krízových situácií v špecifickom prostredí, Fakulta bezpečnostného inžinierstva ŽU, Žilina, 20. - 21. máj 2015 INTEGRATING SOCIAL MEDIA IN CRISIS RESPONSE:

More information

SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS

SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS School and Health 21, 3/2008, Contemporary School Practice and Health Education SUPPORTING OF MOTORIC ACTIVITIES OF CHILDREN IN PRE-SCHOOL YEARS Alexandra ONDREJKOVÁ, Janette GUBRICOVÁ Abstract: The article

More information

Sledovanie čiary Projekt MRBT

Sledovanie čiary Projekt MRBT VYSOKÉ UČENÍ TECHNIC KÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF T ECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNO LOGIÍ ÚSTAV AUTOMATIZA CE A MĚŘÍCÍ TECHNIKY FACULTY OF ELECTRICAL ENGINEERING AND COMUNICATION

More information

STRES V PRÁCI SESTRY V ANESTÉZIOLOGICKEJ A INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI STRESS IN WORK OF NURSE IN ANAESTHESIOLOGICAL AND INTENSIVE CARE

STRES V PRÁCI SESTRY V ANESTÉZIOLOGICKEJ A INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI STRESS IN WORK OF NURSE IN ANAESTHESIOLOGICAL AND INTENSIVE CARE roč. 3, č. 1/2012 STRES V PRÁCI SESTRY V ANESTÉZIOLOGICKEJ A INTENZÍVNEJ STAROSTLIVOSTI STRESS IN WORK OF NURSE IN ANAESTHESIOLOGICAL AND INTENSIVE CARE Mária Sováriová Soósová 1, Anna Varadyová 2 1 Ústav

More information

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH

Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH Štefan Šutaj NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH UNIVERSUM PREŠOV 2005 NÚTENÉ PRESÍDĽOVANIE MAĎAROV DO ČIECH (Výskumná správa pripravená v rámci riešenia projektu štátneho programu výskumu a vývoja Národ,

More information

CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III

CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III Slezská univerzita v Opavě Filozoficko-přírodovědecká fakulta Ústav ošetřovatelství CESTA K PROFESIONÁLNÍMU OŠETŘOVATELSTVÍ III Sborník příspěvků III. Slezské vědecké konference ošetřovatelství s mezinárodní

More information

ÚLOHA ASOCIACE UNIVERZIT TŘETÍHO VĚKU ČESKÉ REPUBLIKY VE VZDĚLÁVÁNÍ STARŠÍCH DOSPĚLÝCH

ÚLOHA ASOCIACE UNIVERZIT TŘETÍHO VĚKU ČESKÉ REPUBLIKY VE VZDĚLÁVÁNÍ STARŠÍCH DOSPĚLÝCH ZPRÁVY ÚLOHA ASOCIACE UNIVERZIT TŘETÍHO VĚKU ČESKÉ REPUBLIKY VE VZDĚLÁVÁNÍ STARŠÍCH DOSPĚLÝCH Pavel Máchal Světová populace stárne. V současné době proto vlády řeší, kde získat dostatečné finanční zdroje

More information

Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce Slovenskej republiky

Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce Slovenskej republiky Etický kódex sociálneho pracovníka a asistenta sociálnej práce Slovenskej republiky Preambula I. (1) Sociálna práca je profesia založená na praxi a akademická disciplína, ktorá podporuje sociálnu zmenu,

More information

SPEKTRUM. Oceňovanie najlepších študentov. Stretnutie so zahraničnými študentmi. SjF 70. výročie začiatku výučby na Strojníckej fakulte

SPEKTRUM. Oceňovanie najlepších študentov. Stretnutie so zahraničnými študentmi. SjF 70. výročie začiatku výučby na Strojníckej fakulte PERIODIKUM SLOVENSKEJ TECHNICKEJ UNIVERZITY V BRATISLAVE 4 SPEKTRUM Akademický rok 2010 2011 december Ročník XVII. / XLIX./ SPEKTRUM 6 2008/2009 4 Oceňovanie najlepších študentov 5 Stretnutie so zahraničnými

More information

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia

PEDAGOGICKÉ ROZH¼ADY Èasopis pre školy a školské zariadenia 1 2010 OBSAH VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKA Štefan Porubský: Edukaèné doktríny a kríza súèasnej školy Eva Sihelská, Boris Sihelsky: Ako poznáva (skúma) gramotnos žiakov (2. èas) Mária Èížová: Možnosti integrácie

More information

APLIKÁCIA METÓD SOCIÁLNEJ PRÁCE S ORIENTÁCIOU NA VÝCHOVU V DETSKÝCH DOMOVOCH A PROFESIONÁLNYCH RODINÁCH

APLIKÁCIA METÓD SOCIÁLNEJ PRÁCE S ORIENTÁCIOU NA VÝCHOVU V DETSKÝCH DOMOVOCH A PROFESIONÁLNYCH RODINÁCH VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY BRATISLAVA APLIKÁCIA METÓD SOCIÁLNEJ PRÁCE S ORIENTÁCIOU NA VÝCHOVU V DETSKÝCH DOMOVOCH A PROFESIONÁLNYCH RODINÁCH RIGORÓZNA PRÁCA 2012 Mgr. IVANA

More information

VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA

VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA VÝSKYT NADHMOTNOSTI A OBEZITY U DETÍ V ŠKOLSKOM VEKU A ADOLESCENCII V OBLASTI STREDNÉHO SLOVENSKA INCIDENCE OF OVERWEIGHT AND OBESITY AMONG SCHOOL-AGE CHILDREN AND ADOLESCENTS IN CENTRAL SLOVAKIA MÁRIA

More information

Február 2013 Ročník 21 ODBORNÝ BANKOVÝ ČASOPIS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA

Február 2013 Ročník 21 ODBORNÝ BANKOVÝ ČASOPIS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA 2 Február 2013 Ročník 21 ODBORNÝ BANKOVÝ ČASOPIS NÁRODNÁ BANKA SLOVENSKA B I A T E C B I A T E C Strieborná zberateľská minca Pamiatková rezervácia Košice Už dvadsať rokov vydáva Národná banka Slovenska

More information

GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES

GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES ZU - UNIVERSITY OF ZILINA The Faculty of Operation and Economics of Transport and Communications, Department of Economics GLOBALIZATION AND ITS SOCIO-ECONOMIC CONSEQUENCES 15 th International Scientific

More information

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo.

aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. aneb Co bylo, bylo, co zbylo, zbylo. 2013 Minulé časy Minulý čas se vyznačuje především tím, že jím popisované děje jsou již ukončeny a dále neprobíhají. Často jsou tyto skutečnosti naznačeny signálním

More information

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240

I. UČEŇ: Vývinové tendencie a hodnotenie spoločného vzdelávania zdravých a postihnutých žiakov druhého stupňa základnej školy 240 OBSAH 3/2001 L. RUŽOVÁ: Smiech a humor v období detstva a mladosti 195 J. MAREŠ: Nevyužívání či odmítání sociální opory 214 J. DŽUKA: Viera slovenskej mládeže v spravodlivý svet 225 PSYCHOLÓGIA A VÝCHOVNO-VZDELÁVACÍ

More information

Manažerské transakce

Manažerské transakce Manažerské transakce Josef Kotásek 1 Čl. 6 odst. 4 MAD Persons discharging managerial responsibilities within an issuer of financial instruments and, where applicable, persons closely associated with them,

More information

SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG

SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA FLOOD CRISIS MANAGEMENT - FLOODLOG VSBM, Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach SPRÁVA FLOOD MODELING AND LOGISTIC MODEL DEVELOPMENT FOR FLOOD CRISIS MANAGEMENT" - FLOODLOG II/II. ČIASTKOVÁ ÚLOHA BAY ZOLTÁN ALKALMAZOTT KUTATÁSI

More information

1 Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II European Dimensions in Language Education II Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie

1 Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II European Dimensions in Language Education II Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie 1 Európske dimenzie v jazykovom vzdelávaní II USE OF THE ONLINE PROGRAM MyLanguageLeaderLab IN ENGLISH LANGUAGE CLASSES (EFL) Rebičová, Z., Slovakia Abstract The ongoing scientific and technical progress

More information

Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu

Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu Aktuálne poznatky o hliníku v úlohe vakcínového adjuvansu 2011-2016 Mgr. Peter Tuhársky Iniciatíva pre uvedomenie si rizík očkovania, o.z. rizikaockovania.sk Upozornenie: Tento informatívny materiál je

More information