ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁ Íï.3 ÔÇÓ 19/4/2008 PUBLIC AUCTION Íï.3 OF 19th April 08

Size: px
Start display at page:

Download "ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁ Íï.3 ÔÇÓ 19/4/2008 PUBLIC AUCTION Íï.3 OF 19th April 08"

Transcription

1 Athens llectins Auctin # 1/2 ÇÌÏÐÑÁÓÉÁ Íï. ÔÇÓ 19//0 PUBLI AUTION Íï. O 19th April 0 OINS AN TOKENS GOVERNOR APOISTRIAS 1 lepta 12 with inverted rays. G 0 2 lepta 1. Rare type "KOTOPOULAKI". V 10 lepta 1 large, with dispersing rays and hlled n the centre by defective disk. V 0 lepta 1. Rare type "KOTOPOULAKI". Hlled inix. ake. V 1 lepta 11. leaned. V 0 lepta 11. /V lepta 11. V 9 lepta lepta 11. +/V 11 lepta 11. /V 0 lepta 11. Extremely rare variety sideways verthrw and ff centre. V+ 0 1 lepta 11. +/V 1 lepta 11. V 0 lepta 11. V/X 0 1 lepta 11 with rare variety val disc. X 2 1 lepta 11 with sideways verthrw. 0 KING OTTO 1 2 lepta 12. V Bavaria silver thaler 12, Greece ffering the crwn t prince Othn the rarer variety withut crss n the shield. 1 drachma 12. X V drachma lept lepta 1. V+ 1 2 lepta 1. V lepta 1. (SLAB NG MS2). UN 2 2 lepta 1. Art clur. V 2 lepta 1. leaned. X/AU 0 2 lepta 1. (SLAB NG MS1). UN / drachma 1. X 1 1/2 drachma 1. illed. V 1 1 drachma 1. illed. 2 1 drachma 1. illed. + drachma 1 with grave accent "ÂÁÑÅÉÁ". drachma 1A. + 1 drachma 1 with grave accent "ÂÁÑÅÉÁ", hlled. 1 2 lepta 1. +/V 1/ drachma 1. illed. V 1/2 drachma 1. illed. V 9 1 drachma 1. V 1

2 Athens llectins Auctin # 2/2 lepta 1. /V 1 2 lepta 1. G 0 2 lepta 1. Nice clur. V+ 0 lepta 1. V+ 2 lepta 1. /V 1 lepta 1 with accent "ôüíïò". R. /V 1 lepta 1. V+ 0 lepta 1. V/X 0 1 lept 19. /V lepta 19. +/V 0 lepta 19. V lepta 1. V 0 2 lepta 11. VG 2 lepta 12. V 10 2 lepta 12. V 1 lepta 1 V+ 1 1 lept lepta 1. VG 1 lepta 1. rsin. + 9 lepta 1 +, lepta 11 /V. lepta 1 "VASILIA". VG/ 1 1 drachma 1, repaired. RRR. V+ 2 2 lepta 1. V lepta 1. ver (1). Rare variety. /V 1 lept lepta 1. /V lepta 1. V+ 1/ drachma 1. Prbably repaired. V 00 1 drachma 1, hlled. RRR. V drachma 1. illed. V lepta 1. /V 1 1 lepta 1. V 2 2 lepta lepta 1. Nice clur. V+ 0 lepta 1. /V lepta 1 ff centre. /V 0 lepta 19. /V lepta 19. Art clur. + lepta 1. V lepta 11. /V 0 lepta lepta 11. rsin. X 0 2 1/ drachma 11. illed. V 1 drachma 11. illed. RR. X 10 1/ drachma 1. illed. X 1/2 drachma 1. V/X 0 2 lepta 1. V lepta 1. lepta 1. V

3 Athens llectins Auctin # /2 KING GEORGE I 9 1 drachma 1. AU 10 1 rachma 1. Pattern with tw crwns. (Stratudakis E). E drachma 1. V/X lept 19. X 9 2 lepta 19. X 9 lepta 19. V+ 9 lepta 19. V/X 9 lepta 19. V+ 9 lepta 19. AU 9 lepta 10. V/X 99 1 drachma 1. V 0 2 drachma 1. V+ 1 lepta 1. White patina. UN 2 lepta 1. AU 1 drachma 1. V+ drachma 1. V+ 1 drachma 1. leaned. X 0 2 lepta 1. V lepta 1. V lepta 1. AU 9 lepta 1. V/X 1 lepta lepta 19. V lepta 19. V lepta 19. /V 0 11 lepta 12. leaned. V+ 1 lepta 12. X 11 lepta 12. AU 0 11 lepta 1. V/X 11 1 drachma 1. V/X drachma 1. V drachma 1. V 0 1 drachma 1 gld. X 1 2 llectin f King Gerge's fake cins ( drachma 1 lepta 1 lepta 19/9 2 drachma 1911). ive pieces. lepta 19. lepta 19. V 1 lepta 19. A/UN 0 1 drachma 19. AU lepta 19. BU lepta 19. (SLAB NG MS2). UN GREEK REPUBLI 9 lepta BU 1 drachma 19. Brussels. AU 11 drachma 19. Unknwn cpy. ake. X 12 and drachma 19. Unknwn metal. ake 1 Set 192. lepta AU. All ther cins are UN. ( cins). 1 1 drachma 19. Bad striked. V

4 Athens llectins Auctin # /2 1 drachma 19. X/AU 1 drachma 19. X/AU 1 drachma 19. X/AU 1 and drachma 19. X/AU 1 KING PAUL 19 2 drachma 19 (SLAB NG MS2). UN drachma 19. X and lepta, 1, 2 and drachma. AU/UN mplete set. UN , and lepta. mplete set. XUN. KING ONSTANTINE II 1 drachma 19. Striked nly n back side. V+ HELLENI REPUBLI AN OMMEMORATIVE ISSUES 1 2 drachma 19B. ancelled. R. 1 1 drachma 19 pattern, sails with strikes. Pn 9. E 00 1 isk frm drachma prbably 19, written n the perimeter. RR. 1 1 Errr. drachma prbably 19, with displacement. (2 faces). RRR rachmas silver, prf cmmemrative cin " Years Bank f Greece 192". PR 0 0 rachmas silver, prf cmmemrative cin " Years Bank f Greece 192". PR 1 and 0 drachma 19 ( ÏÕÍÔÁ) silver. (SLAB NG MS, MS). RR. BU 0 2 drachma 19 gld. (SLAB NG MS). RR. BU 0 0 drachma 19 gld. (SLAB NG MS). UN 0 drachma 199 E.O.K. UN "Ç ÅËËÁÁ ÅÊÁÔÏ ÌÅËÏÓ ÔÇÓ Å.Ï.Ê" PR 00 rachmas 19 cmmemrative cin "O.H.E ÅÊÁÅÔÉÁ ÃÕÍÁÉÊÙÍ". (N Bx). PR 10 0 drachma "2ç ÏËÕÌÐÉÁÁ ÓÊÁÊÉÏÕ" UN 00 drachma 19 "ÅÐÏÐÏÚÁ ÔÏÕ 19". PR 9 0 drachma silver 199 "ÇÌÏÊÑÁÔÉÁ". PR 10 1 ÅÊÁÔÏÍÔÁÅÔÇÑÉÓ ÏËÕÌÐÉÁÊÙÍ ÁÃÙÍÙÍ. 2 cins x 00 rachmas Silver (N Bx), 199. PR rachmas, Silver prf drachmas Gld Prf "XI Mediterranean Games" with their bx and certificates. PR RETE 12 2 lepta 10. AU 1 lepta 10. AU 0 1 lepta 10. V+ 1 1 lept 11. UN 1 1 lept 11. (SLAB NG MS R). RR. BU drachma drachma 11. V 19 2 lepta 11 and drachma 11, fake. Brnze. R. IONIAN STATE farthing. /V 11 2 bl 119. V 1

5 Athens llectins Auctin # / farthing. V 1 New bl 1. /V 1 1 lept 1 with dt. Nice clr. AU 1 bl 1 perced. V 1 New bl 1. VG 1 New bl 19. V 1 bl 19. V 0 19 New bl bl 11. Nice patina. V 11 bl 12. in reverse. V 1 12 bl 12. /V 0 1 bl 12. V 1 1 New bl 1. /V 1 New bl 12. V 1 New bl 12. X/AU 0 1 New bl 12. Nice clr. A/UN YPRUS 1 1/ piastre 192. V 19 1/2 piastre 192. V 1 piastres 192 (SLAB NG MS2). RR. UN piastres 192. AU piastres 19. AU 19 1/2 piastre 192. V 19 1/2 piastre 19. /V 19 1 piastre 199. AU 19 mills 19. B/UN MAKARIOS. Gld. Three pieces. 1/2 lire, 1 lire, lires. RR. UN 19 Set Medals "Makaris" 19 in silver. AU , 0 Mills and 1 Lire, Prf. PR 0 AO Lire. PR 1 Millenium 00, 2 Lire silver and brnze in their bx. (2 pieces). PR 2 Millenium 00, 0 Lires Gld. PR 00 Lires Gld, prf cin with certificate "yprus Adhesin in E.U. 0". UN 0 OTTOMAN OINS (Kelveri, cuntermarks etc.) 19B1 "ÂÁÔÏÕÓÁ" (Lesbs island) n para 1 ttman. H.W. page 21. RRR. "ÐÁÐÐÁÏÓ" (Lesbs island) with the arabic cuntermark PAPASLI n para ttman Egyptian. H.W. page 92. RRRR. T/ÐÑ "ÐÅÔÑÁ" (Lesbs island) H.W. page 1 n para ttman. RR. 9 ÆÐ "Æùïäï ïò Ðçãçò" ÂÑÉÓÁ (Lesbs island) H.W. page 2, Ð "çìïêñáôéá Ðëùìáñéïõ" H.W. page 2 and arabic letters Pilmar H.W. page 9. A furth cuntermark prbably ÊÐà n the same face para ttman. RRRRR. ÐËÁ "ÐëáãéÜ" (Lesbs island) H.W. page 2, with tw thers cuntermarks Ð "ÐëùìÜñéïí" and Âïõñãáñï (Thass island) H.W. page 29 n para ttman. RRRR. A "ÁãéÜóïò" (Lesbs island) n para and para 1 and. H.W. page Same lt as abve n para, para, para ttman Egyptian. Scarce n these cins. R. 211 ÔÅË "Ôåëùíéá" (Lesbs island) n para ttman. RRR. H. W. page. 2 + tw crss cuntermarks prbably frm lesbs island greek villages. 21 Ó /Áà 1, "ÓÊÁËÏ ÙÑÉÏÍ" f Lesbs island n para ttman Egyptian. RRR. (H. W. G11 page ). 0

6 Athens llectins Auctin # / ÐËà "ÐëáãéÜ" (Lesbs island) H. W. page n the same side tughra f Abdulhamid II H. W. page and n the ther side ÐÏÔ "Ðïôáìüò" (Lesbs island) H. W. page. RRRR. numeral cuntermarks prbably frm Lesbs island n para 1. H. W. page. RR. 21 numeral cuntermark prbably frm Lesbs island. H.W. page, n 1 ttman Egyptian cin. 21 prbably frm Lesbs island n para ttman Egyptian. Nt mntinned in H.W. RRRR. 21 Three() symbls cuntermarks frm Lesbs island. H.W. page 9. V. RR Tughra f Sultan Abdulhamid II. Tw types (H.W. AT01, AT02 page ) n para(2), para. This cuntermark was permit fr all the Lesbs island. and n tw ttman cins. Numeral cuntermarks prbably frm Lesbs island. 221 Ó "Óéããñéïí" f Lesbs island n para ttman. H.W. page  "Âáôïýóá" f Lesbs island H.W. page 2 n para 1. RRR. 22 ÐÏÔ "Ðïôáìüò" f Lesbs island H.W. page n para ttman. On the ther side Ð f Pilmar. 22 ÊÉÉ "Êþìç" f Lesbs island n para ttman H.W. page. RRRR. 2 +ÐÔÑ "ÐÝôñá" f Lesbs island. H.W. page 1 n para 1. RRR. 22 ÔÎ "Áñ. ÔáîéÜñ çò ÌáíäáìÜäïò" f Lesbs island n para ttman. H.W. page. 22 ÐÐ/11 "Ðïôáìüò ÐëùìÜñéïí" f Lesbs island n para ttman H.W. para. RR. 22 Á+Ô "Áãßá ÔñéÜò ÁãéÜóóïò" f Lesbs island n para. H.W. page 1. RR ÁÐ "Áãßá ÐáñáóêåõÞ ÁêñÜóé" f Lesbs island H.W. page 1 with fur thers cuntermarks f Pilmar n para ttman. RRR. ÐÏÑ "ÐÏÑÏÓ" f Lesbs island n para ttman. H.W. page. On the ther side tw cuntermarks f Pilmar. RR. ÂÁÓ "ÂÁÓÉËÉÊÁ" Vasilika f Lesbs island n para, with anther incmplete cuntermark. H.W. page 21. ur cuntermark f Pilmar (ÐëùìÜñéïí) Lesbs island n para 1. RR. 2 +à and Ó "Óéããñéïí" f Lesbs island. Tw cuntermarks n para ÊÈ/Å "Êïßìçóéò Èåïôüêïõ Åêêëçóßá ÂïõñãÜñïõ" (Thass island) with fur cuntermarks f Pilmar (Lesbs island) n para ttman. RRR. Same lt as abve but n the reverse numeral cuntermark frm Lesbs island. H.W. page. Never seen. RRRR. Óà "ÓùôÞñïò ÃÝííçóç ñéóôïý" (Thass Island) H.W. page and n the ther side Á/ Ê "Áãéïò çìþôñéïò ùñéïý ÊáêçñÜ çò" (Thass Island) n para ttman. Tw difficult cuntermarks. RRRR. Á+ "Áãéïò çìþôñéïò Èåïëüãïò" (Thass Island) n para ttman. H.W. page 11. RRRR ÊÁÁ 1 "ÊÁÆÁÂÇÔÇ ãéïé Áðüóôïëïé" (Thass island) H.W. page and ÔÎ "ÔáîéÜñ çò ÌáíôáìÜäïò" (Lesbs island) tw strikes, ttally three cuntermark n the same side. H.W. page. RRRR. ÁÃ/ÐÑ "Áãßá ÐáñáóêåõÞ Èåïëüãïò" (Thass island). H.W. page 9 n para ÊÈ /ÐÉÈ 12. "Êïßìçóéò Èåïôüêïõ ôçò Ðáíáãßáò 12" (Thass island). H.W. page n para ttman. RRR. 1ÁÃÍ/9ËÈ " ãéïò Íéêüëáïò ËéìÝíïò ÈÜóïõ 19" f Thass island H.W. page n para ttman. RRRR. ÁÈ/ Ê " ãéïò ÁèáíÜóéïò ùñßïõ ÊÜóôñïõ" (Thass island) H.W. page 1, incmplete n para ttman. ÅÂ/ÊÈ "Åêêëçóßá ÂïõñãÜñïõ Êïßìçóéò Èåïôüêïõ" (Thass island) H.W. page 29 n para 1. 2 Ì+ "ÌÁÑÉÅÓ" (Thass island) n cunter brass. H.W. page. 2 2 "ÐÁÍÁÃÉÁ ÈÁÓÙ 19" f Thass island H.W. page with ÔÎ cuntermark f Lesbs island H.W. page n para ttman. RRRR. KAA 1 "ÊÁÆÁÂÇÔÇ ãéïé Áðüóôïëïé" (Thass island) H.W. page n para ttman. RRR. 2 Tw crss cuntermarks. Greek villages. + prbably frm decanese. 2 ÁÍ " ãéïò Íéêüëáïò" (Rhdes island) but but anther type f printing. H.W. page. 29 Three() different cuntermarks frm decanese. Ð, å, Á. V. RR. 2 1 AE "Áãßá Åëåïýóá" (Rhdes Island) H.W. page and Ó "Óßããñéïí" (Lesbs Island) H.W. page tw cuntermarks n the same side f para ttman. RRRR. A+M "Áñ áããåëïò Ìé áçë" (Rhdes Island) n para Ottman. 2 ÊÈÓ "Êïßìçóéò Èåïôüêïõ Óáëáêïõ" (Rhdes Island) n para ttman. On the ther side symbl cuntermark frm Rhdes. H.W., 0. RRRR. Á "ÁíåìùôéÜ" (Rhdes island) n 2l. greek cin. 0 Ð prbably frm Rhdes island H.W. page 2, n para ttman. RRR.

7 Athens llectins Auctin # /2 ÃÓ "ÃÉÁËÏÓ ÓÕÌÇÓ" (Symi island) H.W. page 2 n para, 9 and Egyptian. Ttally three cuntermarks. Á prbably "ÁÔÓÉÊÇ" (Lemns island) H.W. page n para ttman Egyptian cin. R. H.W page with Ð+Ê cuntermark frm Lemns Island. RRR. Á " ãéïò çìþôñéïò" (Lemns island) H.W. page n cpper metal. RRRR. 9 2 Ð+Ê "ÐÁÍÁÃÉÁ ÊÁÌÉÍÉÙÍ Þ ÊÁÓÔÑÏÕ" (Lemns island) n fur para ttman: 1,, 9 Egyptian. H.W. page. Ô frm Lemns island H.W. page n para ttman. RRRR. 21 ÁÃ:Ê " ãéïò Êùíóôáíôßíïò" (Lemns island) n para 1. H.W. page. RRR. 22 Ã frm Lemns island n para ttman. H.W. page 2. RRR. 2 2 Â prbably Macednia r Thrace. Nt mentinned in H.W. n para 2, para 1, para 9. Scarce lt. O prbably Macednia r Thrace. Nt mentinned in H.W. n para 9. RRRR. 2 Î prbably Macednia r Thrace. Nt mentinned in H.W. n para 2. RR. 2 2 N prbably Macednia r Thrace. Nt mentinned in H.W. n para 2, para 1, para. Scarce lt. ÍÓ "Íéãñßôá Óåññþí" frm Macednia n para ttman. H.W. page 1. RRR. 2 Three() different cuntermarks frm Macednia. b, ð, ÁÐ. V. RR. 29 Tw crss cuntermarks. Greek villages. + prbably frm Macednia. 20 ëc frm Thrace n cpper brass. RR. 21 Three unknwn cuntermarks prbably frm Thrace area. 22 Tw crss cuntermarks. Greek villages. + prbably frm Thrace. 2 para ÊÝëâåñé cuntermarked. RRRR. 2 KELVERI.,, parades cmplete set. irst serie. 2 KELVERI.,, parades cmplete set. Secnd serie. 2 KELVERI.,, parades cmplete set. Third serie. 2 KELVERI.,, parades cmplete set. urth serie. 2 KELVERI.,, parades cmplete set. ifth serie. 29 ðáñüäåò 1 "ÁÑÁÂÁÍÉÏ". Êap. page. RRR ðáñüäåò "ÌÁËÁÊÏÐÇ". Êap. 29 page. RRR. 21 MURA I 12 (91H). Akche. N. Pere. RR. 22 MURA I 12 (91H). Mangir AE. N. Pere 9. RRR. 2 BAYEZI I 19 (910H). Akche. N. Pere 1. RR. 2 BAYEZI I 19 (910H). Mangir AE. N. Pere 1. RRR. 2 BAYEZI I 19 (910H). Akche. N. Pere 1. RRR. ate inverted. 2 EMIR SULEYMAN (01H). Akche. N. Pere EMIR SULEYMAN (01H). Akche. N. Pere. 2 EMIR SULEYMAN (01H). Mangir AE. N. Pere. RRR. 29 MEHME ELEBI 1 (01H). Akche. N. Pere 2. Mint BURSA. RRR. 2 MEHME ELEBI 1 (01H). Akche. N. Pere. Mint BURSA. RRR. 291 MUSA ELEBI 111 (11H). Akche. N. Pere. Mint Edirne. RRR. 292 MEHME I 11 (12H). Akche. N. Pere. Mint SERRES. RRR. 29 MEHME I 11 (12H). Akche. N. Pere. Mint SERRES. RRR. 29 MURA II 121 (2H). Akche. N. Pere. Mint BURSA. R. 29 Same lt as abve. Mint SERRES. RR. 29 MURA II 121 (2H). Akche. N. Pere. Mint BURSA. 29 Same lt as abve. Mint SERRES. RR. 29 MEHME II 1 (H). Akche. N. Pere. Mint BURSA. R. 299 Same lt as abve. Mint SERRES. Three akches. 0 MEHME II 1 (H). Akche. N. Pere. Mint BURSA. 1 Same lt as abve. Mint SERRES.

8 Athens llectins Auctin # /2 2 MEHME II 1 (H). Akche. N. Pere. Mint NOVAR. Same lt as abve. Mint SERRES. R. MEHME II 1 (H). Akche. N. Pere. Mint SERRES. RR. MEHME II 1 (H). Mangir AE. em 9. Mint AYASLIK. RRR. Same lt as abve. em 2. Mint BURSA. EM SULTAN 11 (H). Akche. N. Pere 0. Mint BURSA. BAYEZI II 11 (91H). Akche. N. Pere. Mint KRATOVA. 9 Same lt as abve. Mint SERRES. Same lt as abve. Mint USKUP (Skpie). 11 Same lt as abve. Mint GELIBOLU (ÊÁËËÉÐÏËÉÓ). RRR. Same lt as abve. Mint ANKARA. RRR. 1 SELIM I (9192H). Akche. N. Pere. Mint NOVAR. 1 Same lt as abve. Mint SERRES. RR. SELIM I (9192H). Akche. N. Pere. Mint KRATOVA. 1 SULEYMAN I (929H). Akche. N. Pere. Mint AMASYA. R. 1 Same lt as abve. Mint ANA. 1 Same lt as abve. Mint KOANIYE. R. 19 Same lt as abve. Mint SIROKAI. RR. SULEYMAN I (929H). Akche. N. Pere 9. Mint SERRES. RR. 21 SULEYMAN I (929H). Akche. N. Pere 21. Mint MOAVA. RRRR. 22 SULEYMAN I gld (Altin). N. Pere 11 variety. Mint HALEP. RR. 1 2 SELIM II. irhem. N. Pere 2 variety. Mint AMI. RR. 2 Same lt. N. Pere 29 variety. Mint BAGA. RR. SELIM II. Akche. N. Pere 1. Mint ARANU. RR. 2 Same lt. N. Pere. Mint SIROKAI. 2 MURA III (920H). irhem. em 11 variety. Mint ANA. RR. 2 Same lt. N. Pere 2. Mint HALEP. RR. 29 Same lt. N. Pere 2 variety. Mint AMI. RR. Same lt. N. Pere 292. Mint MUSUL. RR. 1 Same lt. em 1 variety. Mint ERZURUM. RR. 2 MURA III. Akche. N. Pere 29. Mint AMASYA. RR. Same lt. N. Pere. Mint SIROKAI. RR. MEHME III 9 (0H). Akche. N. Pere. Mint ANA. R. Same lt. Mint SIROKAI. RR. AHME I 1 (2H). irhem. N. Pere. Mint HALEP. RR. Same lt. N. Pere. Mint AMI. R. AHME I. Medini. N. Pere 0 as em 12 variety. Mint MISIR. RR. 9 AHME I. Akche. N. Pere 1. Mint SIROKAI. R. AHME I. rt Kse Gumus. N. Pere. Mint TUNUS. RR. 1 MUSTAA I 11 (22H). Onluk. N. Pere. Mint KONSTANTINIYE. RRR. 2 MUSTAA I. Akche. N. Pere. Mint MISIR. RRR. OSMAN II 11 (21H). Onluk. N. Pere 9. Mint ANA. RRR. Same lt. N. Pere 9. Mint EIRNE. RRR. OSMAN II. Medini. N. Pere. Mint MISIR. RRR. OSMAN II. Akche. N. Pere. Mint BURSA. RRR. MURA IV. Para. N. Pere 21. Mint MISIR. RRR. Same lt. Mint SIROKAI. RRR. 9 Same lt. Mint YENISEHIR (LARISSA). RRR. IBRAHIM 1 (9H). BESLIK. N. Pere. Mint ON/PLE. RRR.

9 Athens llectins Auctin # 9/2 1 IBRAHIM. Para. em 1 variety. Mint MISIR. RRR. 2 IBRAHIM. Akche. N. Pere. Mint ON/PLE. RR. Same lt. N. Pere. Mint AMI. RRRR. MEHME IV. 1 (99H). Para. N. Pere. Mint MISIR. RRR. Same lt. N. Pere. Mint HALEP. RRR. MUSTAA II (111H) (1910). Kuruz in silver. N. Pere. Mint IZMIR. V. RRR. 0 MUSTAA II (111H) (1910). Kuruz in silver. N. Pere 92. Mint KONSTANTINIYE. MUSTAA II (111H) (1910). Yarim kuruz in silver. N. Pere 9. Mint KONSTANTINIYE. 9 MUSTAA II (111H) (1910). Kuruz in brnze. N. Pere 9. Mint KONSTANTINIYE. RR. MUSTAA II (111H) (1910). Yanim kuruz in brnze. N. Pere 9. Mint KONSTANTINIYE. RRR. 1 AHME III (1111) 101. Akche KM 1. Mint ON/PLE. R. 2 AHME III (1111) 101. Para KM 19. Mint ON/PLE. AHME III (1111) 101. Para KM 11. Mint ISTAMBUL. V. R. AHME III (1111) /2 ZOLOTA KM 0. Mint ON/PLE. V. R. AHME III (1111) 101. ZOLOTA KM. Mint ON/PLE. V. R. AHME III (1111) 101. Onluk KM 1. Mint TILIS. V. R. N. Pere 2. AHME III (1111) 101. Kuruz in brnze. N. Pere. Nt mentinned in KM catalgue. Mint ON/PLE. V. RRR. MAHMU I (1111) 11. Para KM 19. Mint ON/PLE. 9 Onluk. KM 2. Mint ON/PLE. V. R. Perced. 0 Kurus. KM 2. Mint ON/PLE. 0 1 Para NP 0 nt referred in KM. Mint MISIR. V. R. 2 Tek Altin. KM 2 gld mint Instabul. V. RR. 2 Zeri Mahbub. KM 222 gld mint Instabul. V. 0 OSMAN III (11111) 11. Para. KM 2. Mint n/ple. V. R. para. KM. Mint n/ple. Perced. V. RR. Para NP nt referred in KM. Mint Misir. Perced. V. RR. MUSTAA III (11111) 11. Asper KM 291. Mint Istambul. V. R. Para KM 29. Mint Istambul. V. R. 9 para KM 0. Mint Istambul. V. R. Perced. 0 Zlta KM 1. Mint Istambul. V. R. 1 Piastre KM 21. Mint Istambul. V. R. 2 2 Zlta KM 2. Mint Istambul. V. RR. Kuruz in brnze. Nt referred in KM and NP. V. RRR. Para NP. Mint Misir, nt referred in KM. V. R. RRR. Para. Nt referred in KM and NP catalgues. Mint TUNIS. V. Bakir NP in brnze mint TUNIS, nt referred in KM. V. RR. Zeri Mahbub gld. KM. Mint Istambul. V. 1 ABULHAMI I (111) 119. KM. Mint n/ple. V. 9 Para. NP. Mint Misir nt referred in KM. Akche. KM 1. Mint n/ple. V. RR. 91 Para. KM 9. Mint n/ple. V. R. Perced. 92 Para. KM. Mint n/ple. Perced. 9 Para. KM. Mint n/ple. Perced. RR. 9 Zlta. KM 91. Mint n/ple. Perced. R. 9 Piastre. KM 9. Mint n/ple. V. R. 9 2 Zlta. KM 1. Mint n/ple. V. 9 Sultani gld. NP 9 mint Misir, nt referred in KM. V. RR Burbe in cpper. KM page 2. Mint Tunis. V.

10 Athens llectins Auctin # /2 99 SELIM III (122) Para KM. Mint Istambul. 0 Para. KM. Mint Misir. 1 Para. KM 9. Mint Istambul. V. R. 2 Para. KM 92. Mint Istambul. Perced. V. 2 Piastres. KM. Mint Istambul. V. Yuzluk. KM. Mint Istambul. Yuzluk. KM. Mint Istambul. V. Altin gld. NP 2. Mint Istambul. V. RR. 0 Altin gld. KM 2. Mint Istambul. V. R. 10 Piastre. KM 22 page 1. Mint Tunis. V. RR. 0 9 MUSTAA IV (222) Para KM mint Qustantiniyah. V. RR. Para KM mint Misir. V. RR. 11 Para KM mint n/ple. V. RRR. Perced. Altin KM gld, mint n/ple. V. R. 0 1 MAHMU II (21) para KM 9 mint n/ple. Perced. 1 Piastre KM 2 mint n/ple. Perced. RRR. 0 Piastre KM mint n/ple. V. Perced. 1 Para KM 2 mint n/ple. Perced. 1 Para KM mint n/ple. Perced. 1 Para KM 1 mint n/ple. V. R. 19 Para KM mint n/ple. Piastre KM mint n/ple. Perced. 21 Para KM mint n/ple and Misir. Vf. R mint n/ple with dt. V. Tw cins perced. V. Gd item. Perced. RR. Perced. Trablusgarp (Libya). V. RR. para, para, piastre, 2&1/2 piastres (0 para), piastres KM 1&1/2 piastre, piastres, piastres, KM 1 mint n/ple. Rumi in silver NP mint n/ple nt referred in KM catalgue. kharub in billin, KM 9 page 1 year mint Tunis. para (Buyuk kit' ada) in cpper, NP variety, mint para billin KM 1 page 1 mint Trablus garp (Libya). V. R. 0 2 Qirsh in billin KM 11 page 1 mint Misir (Egypt). V. R ABULMEJI AH1 = Para, Para, Para. KM 1, 2,. V+ ABULMEJI= 1&1/2 Piastres. illed. KM. + 1 ABULMEJI= Piastres. Perced. KM. 2 ABULMEJI= Piastres. Perced. KM. /V ABULMEJI= Memduhiye Altin gld. KM 9 year. UN 0 ABULMEJI= Para, Para, Para. KM,,. UN ABULMEJI= Para, Para. KM, 0. V+ ABULMEJI= kurush, 2 kurush, kurush, kurush. KM 1, 2,,. V/V+ ABULAZIZ AH = para, para, para, para. KM 99, 00, 01, 02. V/AU ABULAZIZ = kurush, kurush. KM 91, 9. V+ 9 ABULAZIZ = kurush gld. KM 9. V/AU ABULAZIZ = 0 kurush billin. Nt recrded in KM but nly gld.. +/V 1 Tunisie. AbdulAziz. 2 kharub Kp. page (1). V+ 2 ABULAZIZ = TUNISIE kharub. NP 9. V+ ABULAZIZ = TUNISIE kharub. NP 9 var. AU ABULAZIZ = TUNISIE kharub. NP var. V+ MURA V AH9 = kurush. KM. +/V 0

11 Athens llectins Auctin # 11/2 MURA V = kurush. KM. + GREEK TOKENS Greek tken para"óáìïõçë ÓÙÔÇÑÉÁÇÓ". RR. llectin f 1 different telephne tkens. 9 9 Tken "ÓÁ" (ÓÉÇÑÏÑÏÌÏÓ ÁÈÇÍÙÍ). RR. 0 Tken "ÇËÅÊÔÑÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ ÇÌÏÓÉÏÕ". R. 0 1 Tken ËÅÐÔÁ "ÉÓÊÏÂÏËÏÓ". RR. 2 Tw different tkens "AETE" (first telephne tkens). R. X an unknwn numeral cuntermark r tken n para ttman. H.W. page. RRR. M an unknwn cuntermark r tken n cunter brass. RR. ÊËÁ Tken brass. RRR. Ë Tken brass. RRR. AK Tken brass. RRR. KÐ Tken brass. RRRR. 9 K n cpper. RRR. Ê n cpper. RRR. 1 ÓÑ Tken brass. RRR. 2 para ttman tken in rder t crss the bridge f Galata (KARAKOYEMINONU) in n/ple. RRR. SAPOL n l. King Gergis 12. RRR. ÐÁ/ÍÉ "ÐÁÑÁÅÓ ÍÉÊÏÌÇÅÉÁÓ" n brass. RRR. n cunter brass. V. RRR. H and n cpper. V. Tw different tkens. Èåéïñõ åéá ÌÞëïõ ðëþñåò óåô, ìüñêåò ë.1äñ. RRR. 1 Á n metal. V. RR. 9 Greek tken 192 "ÃÅÍÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ ÅÑÃÏËÇØÉÙÍ" 1 Ñ. X. RR ÃÊÓ n tken brass. 1 BB n l. King Gerge 12. V. RR. 2 ÓÊ n l. 1 King Gerge. V. RR. LH n cent. Italian cin. V. R. ÁÐ n greek cin l 12. V. RR. Greek tken "ÌÅÔÁËËÏÕÑÃÅÉÏÍ ËÁÕÑÉÏÕ" ÁÎÉÁ 1 Ñ. Very rare. RRR. 0 OTHER OUNTRIES ITALIAN STATES/TUSANY 1 RANESONE 10. V/X 2 Italy 191. AU Italy lire 12 gld. KM.1. V 0 9 VATIAN 0 Lire 19. UN 0 GIBRALTAR 2 QUATROS 1. /V 1 RUSSIA/BUHATA 1 TEGA. 2 RUSSIA KOPEKS 1 EM. /V AUSTRIA/ÓÁËÔÓÌÐÏÕÑÃÊ ÊÑÏÕÔÓÅÑ 19. /V AUSTRIA UAT 19 GOL (19 RESTRIKE). KM 22. UN 2 SPAIN ENTIMOS 192. V POLAN/LITHUANIA GROSEN 2. V RANE RANS 1 GOL. KM. X 0 RANE 1 RANS GOL. KM V+ 0 9 RANE RANS 191 GOL. KM. AU 0 ISLE O MAN 1/2 PENNY 111. X

12 Athens llectins Auctin # /2 91 TURKEY 0 KURUSH 1922 GOL. KM. AU 1 92 TURKEY 0 KURUSH 192 GOL. KM. AU 1 9 EGYPTE : mil(1), mil(1), 2pi(1). K.M, 1, EGYPTE : pi(2), pi(1), pi(2). K.M 1, 19, EGYPTE : KINGOM. 1mil(). K.M 1,. 1 9 EGYPTE : 2pi, pi, pi. K.M, 2, EGYPTE : 2mil(2), 2,mil(1), mil(2). K.M 22,,,,. 9 EGYPTE : mil(2), 2pi(2). K.M,,,. 99 EGYPTE : pi(). K.M, 9. 0 PALESTINE : 1mil, 2mil,,,,, 0 mils. Seven cin f 192. K.M IA written tken. 2 ÃËÉ written tken. IranPersia. 1. Silver. AU IRAN. 2 Shahis. pper. Kp. page. VG BUKHARA. Alim ibn Sayyid Mir Amin. Tenga. Kp. page 12. RR. V OMAN. 1/ Anna. Kp. page 1. With star. V+ AGHANISTAN. Rupee. Three pieces. Kp. page 2. V YEMEN. 1/ Imadi Riyal. 1. Kp. page 229. V 9 SUAN. piastres. 1. Kp. page 19. RR. /V SUAN. piastres. 1 (). Kp. page 19. V+ 11 MARO. irhams. Kp. page 0 (). V+ TUNISIE: centimes. Brnze. Kp. page. X 1 INIA native States. Tw brnze pieces. RR. V 1 ISENIARIS (H) 11 irham M.M. 2. ive pieces. R. AKKOYUNLU (Turcmans f the white sheet). M.M. 29 (9H). ive pieces. RR. 0 1 INIA BAOA 2 ANNA 199. V 1 THE AYYUBISELJUQ perid. Three fals. M.M.. 1 The SURIS. Islam Shah Suri. M.M. (2). RRR. 19 The Sultans f Bengaql, Tankah, Sikandar Shah ibn Ilyas (992H). M.M. (2). RRR. The AyyubidSeljuq perid. irham five pieces. M.M THE ILKHANS. uble irham, dirham. ive pieces M.M. 2. RR THE URTAKIS O MARIN. irhem. M.M. 1. ur pieces. RR. 2 THE TIMURIS. Tankah AR. ive pieces. M.M. 2. RR. 0 2 THE ABBASIS. irham(2) and tw fals. ur pieces. M.M.. RR. THE MUZAARIS. Triple irham. ive pieces. M.M. 2. RRR. 0 2 THE SEAVIS. Shahi. Three peices. M.M The Sultans f elhi. Tankah. ur pieces. M.M.. RR. 0 2 THE KHWAREZM Shahs. Billin irham. Three pieces. RR THE RASULIS (11). irham with LION mtif. RRR. rusader irhams. PseudAlepp. Six pieces. M.M.. R. 0 1 THE GHAZNAWIS. irham. M.M. 19. RRR. 2 THE AGHLABIS. inar. M.M. 9. RRR. The ilali Sharifs. irham. M.M RRR. Refrmed Ommayad cinage. irham(1) and als(). ive pieces. M.M. 9. RR. 0 The URTAKIS f MARIN. irham. Yuluk Arslan. 9H. M.M. 11 (2). RRRR. 0 The Seljuqs f Rum. Kiliz ArslanKay Khusru. M.M. 10. RRR. 0 The Seljuqs f Rum. "The Three Brthes". Kay kavus II. irham mint SIVAS. M.M. 1. RRR. Same lt as abve. Mint Knya. M.M. 1. RRR.

13 Athens llectins Auctin # 1/2 GREEK MEALS AN EORATIONS 9 rss f Agis Savvas. Serbia 1. Silver cmmemrative crss fr the wunded 19 by archbishp f Athens chrysanths. 0 1 Miniature f Serbia crss "ÁÃÉÏÓ ÓÁÂÂÁÓ". 2 Medal war f rete 1 JUN. 191 (Einnahme Vn Kreta). Prcelane. RRR. 2 Silver crss f valur 19. Medal "ÇÌÏÓ ÁÈÇÍÁÉÙÍ". Set (2) medals, rss rder f the Phenix and mmander f the Phenix 19 issue. 1 Grand mmander set Order f the Phenix 19 issue. 2 Set (2) medals, rss f Valur and mmander f valur 19 issue. 1 Medal fr Natinal Resistance "ÅèíéêÞ Áôíßóôáóç". 9 Merchant navy war crss (Brnze crss). Greek medal "ÊÏÕÍÔÏÕÑÉÙÔÇÓ" 19. R. AU 1 Greek medal 119 "ÈÅÏÙÑÏÓ ÇËÇÃÉÁÍÍÇÓ". RR. 0 2 Greek medal "ÌÉÁÏÕËÇÓ" by Lange "ÍÁÕÔÉÊÇ ÁÑÅÔÇ". RRR. AU Greek medal "ÈÅÏÙÑÏÓ ÊÏËÏÊÏÔÑÙÍÇÓ" 191. unc Greek medal King Gerge A RR. V 0 Medal "The Battle f rete" May 191. Ls f H.M.S. "KELY". R. PR Medal "ÏÈÙÍ ÔÏÉÓ ÅÕÅÑÃÅÔÁÉÓ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏ ÁÈÇÍÙÍ". R. AU Silver badge 19 "ÐáíåðéóôÞìéïí Áèçíþí". ÅËËÇÍÉÊÇ ÃÅÙÑÃÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ. Âñáâåßïí ÃåùñãéêÞò åíèáñýíóåùò 11. mm. X 9  ÏËÕÌÐÉÁÓ Athens 10. ÆÁÐÐÁÓ Barre mm. V 1 ÑÉÓÔÁÉÍÉÊÇ ÁÑ ÁÉÏËÏÃÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ. 2 ec. 1. 1mm. silver. X 0 1 ÏËÕÌÐÉÁÓ Athens 1 with ÆÁÐÅÉÏÍ. Katsimpalis hat maker advertising medal mm. Bare. VG 1 2 Htel de Grande Bretagne Athens. L. LAMA 10 with King Gerge A. mm. Advertising tken by artaux. RR Medal f Agricultural Merit, rd class, 1st type, by Zimmermann, Pfrzheim, in case f issue. V/X 2 Rugh stamping f meritrius service medal greek ryal Gentarmery. 0 Balkan Wars, Medal lasps (). IOANNINA, KILKISLAHANA, AETORRAHI, BELES, OSTROVON. and tw clasps "19", ne fr Medal f utstanding acts 19 and ne (Small size) fr rss f valur 19. retan Struggle mmemrative Medal 1, "ARKAI". Large Silver Medal. 0 mplete set miniature medals f King Gerge. 2 pieces. mplete set Plice miniature medals. pieces Miniature medlas pieces, King Gerge, Natinal Resistance, Valur 19, istinguished cnduct , Military star, war crss 19, istinguished cnduct 19, Order f the phenix. Gld crss f valur Knight rder f the Phenix with swrds. 2 Brass medal f red crss. 0 Silver medal f red crss, 0 Greek silver medal "ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ ÂÅÍÉÆÅËÏÓ" by Kelaidis,gr, 9mm. 0 Greek medal "ÔÇ ÌÅÓÏËÏÃÃÉÏÕ ÖÑÏÕÑÁ Ç ÅÕÃÍÙÌÙÓÕÍÇ ÐÁÔÑÉÓ 1192". Ìïíáäéêü êïììüôé. Üëêéíï. Rare. Greek large medal "ÅÊÁÔÏÍÔÁÅÔÇÑÉÏÓ 119". mm. Rare mmemrative lympic games. Extremely rare. Greek medal "ÊÅÍÔÑÉÊÇ ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÊÁÔÏÍÔÁÅÔÇÑÉÏÓ 119". mm. 0 9 Greek medal "ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÏËÕÌÐÉÁÊÙÍ ÁÃÙÍÙÍ ATHENS 1919". Silver mm, 9gr. RRRR Greek medal "ÅËËÁÓ 21 ÁÐÑÉËÉÏÕ" by Kelaidis. Brass mm. RRRR. AU Greek medal "ÃÅÙÑÃÉÏÓ ÊÁÑÁÚÓÊÁÊÇÓ", "Ç ÅËËÁÓ ÅÕÃÍÙÌÏÍÏÕÓÁ 12192" by Kelaidis. ÊáôáóêåõáóìÝíï áðü ìïëýâé. Greek medal "ÖÑÁÍÊ ÁÌÐÍÅÛ ÁÓÔÉÃÎ", Ç ÅËËÁÓ ÅÕÃÍÙÌÏÍÏÕÓÁ White metal. 2mm by Kelaidis. RRR. 0 0

14 Athens llectins Auctin # 1/2 Greek medal "Ç ÅËËÁÓ ÔÙ ÖÁÂÉÅÑÙ 12192". White metal. mm by Kelaidis. RR. 1 Greek m edal cm by Kelaidis ÁÌÖÉËÏ ÉÁÓ. Greek medal 19 "ÅÉÊÏÓÁÅÔÉÁ ÅÍÓÙÌÁÔÙÓÅÙÓ ÙÅÊÁÍÇÓÏÕ" by Kelaidis. X 0 Greek medal "ÉÓÔÏÑÉÊÇ ÊÁÉ ÅÈÍÏËÏÃÉÊÇ ÅÔÁÉÑÉÁ ÅËËÁÏÓ" by Kelaidis. mm. RR. UN 0 Greek ld medal "ÁÍÁÃÍÙÓÔÁÑÁÓÐÁÐÁÖËÅÓÓÁÓÌÁÕÑÏÌÉ ÁËÇÓ 2 ÌÁÑÔÉÏÕ 121 ÊÁËÁÌÁÔÁ". mm. RR. Greek medal King Knstantine "Á ÊÙÍÓÔÁÍÔÉÍÅÉÁ 191" by Kelaidis. mm. R. V X Grek medal "ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ ÂÅÍÉÆÅËÏÓ" brass mm by Kelaidis. RR. X Greek medal 19 "ÕØÙÓÇ ÓÇÌÁÉÁÓ ÙÅÊÁÍÇÓÙÍ ÕÐÏ ÐÅÑÉÊËÇ ÉÙÁÍÍÉÇ". mm. X 0 91 Great Britain medal Edward VII and Alexandra 2th 12 crnatin. AX 92 Natinal Rse ssciety. Rses exhibitin West f England. Silver. AU 9 rance 19 eres stamps "tetebeche". Silver. UN 9 Suth arlina. The Palmett State 1. UN 9 hine Lake Placid Olympics 1. UN GREEK PAPER MONEY BANKNOTES NATIONAL BANK O GREEE (UNTIL 192) 00 1 dr., 2 dr. with hle 1. Tar dr Tar dr. 19 with hle. Tar.. G 0 0 dr Tar.. UN. S 0 0 dr. 1//10. Tar dr Tar.. RR. X+ S 0 dr. 19. Tar dr Tar.. UN. S 0 dr Tar.. V 1 09 dr Tar.. V+ S 0 dr Tar. 9. Little stain. AU. S dr Tar.. UN. S 00 1 dr. Law 191. Tar. 1. V dr. Law f 191. Tar dr Tar.. RR. X+ S 0 0 dr Tar dr NEON. Tar.. X+ S dr. May 191 right half 1922 lan, signature f "ÅÕÔÁÎÉÁÓ". VG dr NEON. Tar dr Tar dr Tar.. RRR. X. S dr Tar. A. RRR. V. S 22 0 dr Tar dr Tar.. RR. UN. S 0 2 dr Tar.. X 0 00 dr. Nv. 191 right half 1922 frm signiature f ÆÁÉÌÇÓ. VG 2 2 dr Tar dr Tar.. UN. S dr. NEON 192. Tar fr Tar. 2. UN. S 00 dr Tar.. AU 10

15 Athens llectins Auctin # / dr. NEON right 192 lan with stamp "ÕÐÇÑÅÓÉÁ ÇÌÏÓÉÏÕ ÑÅÏÕÓ ÉÓ ÕÅÉ ÉÁ ÁÍÔÁËÁÃÇ". A crner piece missing. dr. left that circulated as 2&1/2 dr. and was redeemed later (19) by hte bank f Greece in ÉÕÌÏÔÅÉ ÏÍ. Lt dr. 191 left and right halves as divided in 1922 lan and dr. 191, dr. 191, 0 dr dr Tar.. UN. S dr Tar.. X 2 dr Tar. 9A. UN. S 00 dr Tw paper mney with tw cntinuus numbers. Tar. 0. AU 00 dr. 192 signed PAPAAKIS. Tar. 0A dr Tar. 1. V 0 dr "ÔÑÁÐÅÆÁ ÔÇÓ ÅËËÁÏÓ". Tar.. V 0 1 dr "ÔÑÁÐÅÆÁ ÔÇÓ ÅËËÁÏÓ". Tar.. UN 2 0 dr. 192 "ÔÑÁÐÅÆÁ ÔÇÓ ÅËËÁÏÓ". Tar.. V+ SUBSIIARY PAPER MONEY (19119) ÊÅÑÌÁÔÉÊÁ 2 dr. Vasilin 2191 tw pieces cntinuus numbers. UN 0 1 dr UN 1 dr UN 2 dr., l., l.. Tar. 9, 9, 9. /V dr Tar. 9. RRR. AU 00 dr. Tar. 99, dr. Tar. 0 bth with tw cntinuus numbers. UN 9 l., 1dr., 2dr. dr., 1dr. Tar. 1. A/UN dr. nrmal print and dr. with back side essay. 0 1 dr. nrmal and dr. frnt side essay dr., 0dr., 00dr. Tar V/V+ 0dr., 0dr., 00dr. Serie B. Tar V GREEK PAPER MONEY (19) BANK O GREEE 00 dr Tar. 1. UN 0 dr Tar. 11. V+ Set dr.(v), 0dr.(X), 00dr.(AU) dr UN 0dr Tar. 2. UN. Rare. S dr Tar.. UN. Rare. S 00dr Tar.. UN. Scarce. S 1 00dr Tar. 9. UN. R. E 2 dr. 19 prf errr brwn f face printed n back. UN dr. //19. One face essay. Pair. UN.Rare. E dr. 19. pieces, same numbers. UN dr. 19. Tar. 1. UN. Rare. E 0 millin dr. 19 errr nte with inter ermecting circles in field. UN dr. 19 varieties in serial number. X dr UN 9 dr Tar. 1. UN 0 Bank f Greece 0 dr. 19. (Kanaris). UN 1 Bank f Greece 0 dr. 19. (Kanaris). UN 2 Bank f Greece 0 dr. 19. (Kapdistrias). UN Bank f Greece 00 dr. 19. (E Editin). UN Bank f Greece 00 dr. 19 (red). V

Saturday, 9 June 2007

Saturday, 9 June 2007 , Aristidu Str. 9 Athens GREEE tel.: + 2 21 fax: + 2 9 www.sillektiki.cm email: inf@sillektiki.cm Saturday, 9 June 0 PUBLI AUTION N 2 ins, Bankntes, Stamps, Pstal histry etc. ELETRA PALAE HOTEL 1, Nikdimu

More information

Learn Start Play. Learning the game. Starting up the organisation. Playing in different ways

Learn Start Play. Learning the game. Starting up the organisation. Playing in different ways Learn Start Play Learning the game Starting up the rganisatin Playing in different ways Table f Cntent INTRODUCTION... 3 WHY CHOOSE FLOORBALL?... 4 Alternative sprt... 6 HISTORY OF FLOORBALL... 7 VALUES

More information

CULTURAL RESOURCE ASSESSMENT, PLANNING AND MANAGEMENT CALLAN POINT ABORIGINAL HERITAGE MANAGEMENT PLAN. Mary Dalla<; April 2000

CULTURAL RESOURCE ASSESSMENT, PLANNING AND MANAGEMENT CALLAN POINT ABORIGINAL HERITAGE MANAGEMENT PLAN. Mary Dalla<; April 2000 Il 'l 'l 1 'l n u n : ~ 1I, U ~ MARY DALLAS CONSULTING, ARCHAEOLOGISTS sh.l \-n-i "1. Cfj z. - CULTURAL RESOURCE ASSESSMENT, PLANNING AND MANAGEMENT CALLAN POINT ABORIGINAL HERITAGE MANAGEMENT PLAN

More information

newsletter Codes of conduct have become RRN Codes of Conduct: Who Needs Them? In this issue...

newsletter Codes of conduct have become RRN Codes of Conduct: Who Needs Them? In this issue... Number 13 March 1999 R ELIEF AND R EHABILITATION NETWORK 13 RRN newsletter Imprving aid plicy and practice in cmplex plitical emergencies In this issue... Articles... 1 Cdes f Cnduct: Wh Needs Them?...

More information

Your DirectAsia.com comprehensive car insurance policy details

Your DirectAsia.com comprehensive car insurance policy details Yur DirectAsia.cm cmprehensive car insurance plicy details Thank yu fr chsing DirectAsia.cm cmprehensive car insurance. we have made this plicy simple and straightfrward s that yu can understand what we

More information

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ YABANCI DİLDE KURUM TANITIMI İNGİLİZCE 222YDK105 ANKARA 2012 Bu mdül, mesleki ve teknik eğitim kul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Prgramlarında

More information

How to use Moodle 2.7. Teacher s Manual for the world s most popular LMS. Jaswinder Singh

How to use Moodle 2.7. Teacher s Manual for the world s most popular LMS. Jaswinder Singh Teacher s Manual fr the wrld s mst ppular LMS Jaswinder Singh Hw t Use Mdle 2.7 2 Hw t use Mdle 2.7, 1 st Editin Teacher s Manual fr the wrld s mst ppular LMS Jaswinder Singh 3 This bk is dedicated t my

More information

About Your Telephone... 3 Conventions... 7 Feature Finder... 8 Answer a Call... 10 Make a Call... 11 Redial... 12 Hold... 12 Mute...

About Your Telephone... 3 Conventions... 7 Feature Finder... 8 Answer a Call... 10 Make a Call... 11 Redial... 12 Hold... 12 Mute... Abut Yur Telephne... 3 Cnventins... 7 Feature Finder... 8 Answer a Call... 10 Make a Call... 11 Redial... 12 Hld... 12 Mute... 12 Bridged Calls... 13 Transfer... 14 Cnference... 14 Call Lg... 16 Cntacts...

More information

B u r e au o f E n g r av i n g a n d P r i n t i n g. Currency NOTES. www.money factory.gov

B u r e au o f E n g r av i n g a n d P r i n t i n g. Currency NOTES. www.money factory.gov B u r e au o f E n g r av i n g a n d P r i n t i n g Currency NOTES www.money factory.gov TABLE OF CONTENTS U.S. Paper Currency An Overview..................... 1 The Federal Reserve System.............................

More information

Zimbra Collaboration Suite Advanced Web Client User Guide. Version 5.0

Zimbra Collaboration Suite Advanced Web Client User Guide. Version 5.0 Zimbra Cllabratin Suite Advanced Web Client User Guide Versin 5.0 Zimbra Web Client User Guide Cpyright Ntice Cpyright 2008 Zimbra, Inc. All rights reserved. This dcument cntains cnfidential, prprietary

More information

Smallholder Oil Palm Production Systems in Indonesia: Lessons from the NESP Ophir Project. Idsert Jelsma, Ken Giller and Thomas Fairhurst

Smallholder Oil Palm Production Systems in Indonesia: Lessons from the NESP Ophir Project. Idsert Jelsma, Ken Giller and Thomas Fairhurst Smallhlder Oil Palm Prductin Systems in Indnesia: Lessns frm the NESP Ophir Prject Idsert Jelsma, Ken Giller and Thmas Fairhurst Plant Prductin Systems, Plant Sciences Grup, Wageningen University, Wageningen

More information

Both coloured overlays and coloured lenses can improve reading fluency, but their optimal chromaticities differ

Both coloured overlays and coloured lenses can improve reading fluency, but their optimal chromaticities differ ELSEVIER Ophthal. Physil. Opt. Vl. 19, N. 4, pp. 279-285, 1999 0 1999 The Cllege f Optmetrists. Published by Elsevier Science Ltd All rights reserved. Printed in Great Britain 0275-5408/99 $20.00 + 0.00

More information

DATE EDIT : 9/2/93 DATE RE-ED. : 30/10/13 ED : 20 P1/3 TABLE OF CONTENT - QUALITY MANUAL (ISO 9002) RESPONS. : Managing Director SIGN. :.

DATE EDIT : 9/2/93 DATE RE-ED. : 30/10/13 ED : 20 P1/3 TABLE OF CONTENT - QUALITY MANUAL (ISO 9002) RESPONS. : Managing Director SIGN. :. Organisatin manual DATE EDIT : 9/2/93 DATE RE-ED. : 30/10/13 ED : 20 P1/3 TABLE OF CONTENT - QUALITY MANUAL (ISO 9002) RESPONS. : Managing Directr SIGN. :. TABLE OF CONTENT PART 1 ORGANISATION MANUAL (OM).

More information

WAVE FIELD SYNTHESIS A PROMISING SPATIAL AUDIO RENDERING CONCEPT. Günther Theile* and Helmut Wittek**

WAVE FIELD SYNTHESIS A PROMISING SPATIAL AUDIO RENDERING CONCEPT. Günther Theile* and Helmut Wittek** T be published in Jurnal f the Institute f Image Infrmatin and Televisin Engineers, 2007 WAVE FIELD SYNTHESIS A PROMISING SPATIAL AUDIO RENDERING CONCEPT Günther Theile* and Helmut Wittek** * Institut

More information

Farmland Values - Then and Now

Farmland Values - Then and Now Farmland Values - Then and w / Je r me E. Jhnsn acre fr US-48 a nd $455 in r th Dak ta. The 199 1 aver ages are $682 a n acre fr the US-48 and $3 68 in r th Da kta. This si mpl e descriptin fails t spea

More information

Promoting your organisation

Promoting your organisation Prmting yur rganisatin Overview Welcme t this tlkit n prmting yur rganisatin. The aim f the tlkit is t help rganisatins t achieve their aims and bjectives using the active prmtin f their wrk as ne f their

More information

An Introduction to Statistical Learning

An Introduction to Statistical Learning Springer Texts in Statistics Gareth James Daniela Witten Trevr Hastie Rbert Tibshirani An Intrductin t Statistical Learning with Applicatins in R Springer Texts in Statistics 103 Series Editrs: G. Casella

More information

IMD. Finding the Way: A Discussion of the Swedish Migrant Integration System

IMD. Finding the Way: A Discussion of the Swedish Migrant Integration System Finding the Way: A Discussin f the Swedish Migrant Integratin System Finding the way: A discussin f the Swedish migrant integratin system OECD 2014 1 July 2014 Finding the way: A discussin f the Swedish

More information

LIFE AFTER STUDY. International students settlement experiences in New Zealand DOL11566 NOV 10

LIFE AFTER STUDY. International students settlement experiences in New Zealand DOL11566 NOV 10 2010 LIFE AFTER STUDY Internatinal students settlement experiences in New Zealand DOL11566 NOV 10 Authrs Angie Wilkinsn, Statistics New Zealand Paul Merwd, Department f Labur Anne-Marie Masgret, Department

More information

ENVIRONMENTAL FISCAL REFORM ILLUSTRATIVE POTENTIAL IN PORTUGAL

ENVIRONMENTAL FISCAL REFORM ILLUSTRATIVE POTENTIAL IN PORTUGAL EEA EEA Staff Psitin Nte (April 2013) SPN13/01 ENVIRONMENTAL FISCAL REFORM ILLUSTRATIVE POTENTIAL IN PORTUGAL Prepared fr the cnference Green taxatin: a cntributin t sustainability Lisbn, April 30 th 2013

More information

Making the Most of the Madrid System. Information and Practical Tips on How to Use Specific Forms

Making the Most of the Madrid System. Information and Practical Tips on How to Use Specific Forms Making the Most of the Madrid System Information and Practical Tips on How to Use Specific Forms MAKING THE MOST OF THE MADRID SYSTEM INFORMATION AND PRACTICAL TIPS ON HOW TO USE SPECIFIC FORMS MAKING

More information

Version 12.6. Accessibility Guide for Moderators

Version 12.6. Accessibility Guide for Moderators Versin 12.6 Accessibility Guide fr Mderatrs January 3, 2014 Table f Cntents Preface 1 Cnventins Used in this Guide 1 Variables 1 Ntes 2 Typgraphical Cnventins 2 Getting Help 3 Dcumentatin and Learning

More information

A LOOK AT OLYMPIC COSTS

A LOOK AT OLYMPIC COSTS A LOOK AT OLYMPIC COSTS by C. Frank Zarnowski, Ph.D. Mount St. Mary s College Emmitsburg, Maryland 21727 USA Every fourth year the Summer Olympic Games draw considerable worldwide attention. The Games

More information

1 IS THERE A CONTRACT?

1 IS THERE A CONTRACT? 1 IS THERE A CONTRACT? MANIFESTATION OF MUTUAL ASSENT: There must be an bjective manifestatin f mutual assent t a K. Judged by what a reasnable persn wuld understand the parties actins t mean. - At stake

More information

Ch 1 - Establishing And Monitoring Contract Type

Ch 1 - Establishing And Monitoring Contract Type Ch 1 - Establishing And Mnitring Cntract Type 1.0 - Chapter Intrductin 1.1 - Matching Cntract Type t Cntract Risk 1.2 - Utilizing Fixed-Price Ecnmic Price Adjustment Cntracts 1.2.1 - Establishing Terms

More information

Overview of talc resources in the Altermark talc province, northern Norway, and possible uses of the talc ore

Overview of talc resources in the Altermark talc province, northern Norway, and possible uses of the talc ore NGU-BULL 436, 2000 - PAGE 93 Overview f talc resurces in the Altermark talc prvince, nrthern Nrway, and pssible uses f the talc re TORARNE KARLSEN, EDVIN RIAN & ODLEIV OLESEN Karlsen, TA, Rian, E. & Olesen,

More information

Brine Exclusion Process from Growing Sea Ice* Masaaki W AKA TSUCHI :;s: ± le B~ The Institute of Low Temperature Science Received December 1983

Brine Exclusion Process from Growing Sea Ice* Masaaki W AKA TSUCHI :;s: ± le B~ The Institute of Low Temperature Science Received December 1983 TitleBrine Exclusion Process from Growin Author(s) WAKATSUCHI, Masaaki Citation Contributions from the Institute of A33: 29-65 Issue Date 1984-03-28 DOI Doc URLhttp://hdl.handle.net/2115/20249 Right Type

More information

Dynamic Forms 4.1. User Guide. Copyright 2012 Data Springs Inc. All rights reserved.

Dynamic Forms 4.1. User Guide. Copyright 2012 Data Springs Inc. All rights reserved. Dynamic Frms 4.1 User Guide Cpyright 2012 Data Springs Inc. All rights reserved. Table f cntents: 1 INTRODUCTION... 9 1.1 What's new in v4.1?... 9 2 INSTALLATION PROCEDURE... 10 3 ADDING DYNAMIC FORMS

More information

Extensional Tectonic Regime of Garut Basin based on Magnetotelluric Analysis

Extensional Tectonic Regime of Garut Basin based on Magnetotelluric Analysis Indnesian Jurnal f Gelgy, Vl. 8 N. 3 September 2013: 127-133 Extensinal Tectnic Regime f Garut Basin based n Magnettelluric Analysis Rejim Tektnik Ekstensi di Cekungan Garut berdasarkan Analisis Magnettelurik

More information