ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁ Íï.4 ÔÇÓ 17/10/2009 PUBLIC AUCTION Íï.4 OF 17th Oct' 09

Size: px
Start display at page:

Download "ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁ Íï.4 ÔÇÓ 17/10/2009 PUBLIC AUCTION Íï.4 OF 17th Oct' 09"

Transcription

1 ÄÇÌÏÐÑÁÓÉÁ Íï. ÔÇÓ 1//09 PUBLI TION Íï. O 1th Oct' 09 OINS AND TOKENS GOVERNOR APODISTRIAS 1 Lepta 12 V+ 0 2 Lepta 1 "KOTOPULAKI!" V 10 Lepta 1 rare type with n "", art clur RRR V+ 0 Lepta 1 rare type "KOTOPULAKI!" HOLD Lepta 1 green patina V Lepta 11 +/V Lepta 11 V 6 Lepta Lepta 11 +/V 6 Lepta 11 V 6 11 Lepta 11 extremely rare variety, sideways verthrw and ff centre V+ 1 Lepta 11 +/V 6 1 Lepta 11 V 1 Lepta 11 V 1 Lepta 11 with rare variety val disc X Lepta 11 V+ 1 KING OTTO 1 2 Lepta 12 V Drachma Lept 1 2 Lepta 1 VX Lepta 1 VX 6 22 Lepta 1 V 2 Lepta 1 lt 2 2 Lepta 1 art clur V 1/ Drachma 1 HOLD 26 1/2 Drachma 1 V 2 1/2 Drachma 1 HOLD V 2 1 Drachma 1 X Drachma 1 illed Drachma 1 "ÐÁÑÉÓÉ" V+ 1 1 Drachma 1Á "ÐÁÑÉÓÉ" Drachma 1 Paris Mind Tned 2 Lepta 1 V 1 2 Lepta 1 G 1/ Drachma 1 V 6 1/2 Drachma 1 V+ 1/2 Drachma 1 VX 10 1/2 Drachma 1 illed V 9 Lepta 16 V+

2 Lepta 16 VG 1 2 Lepta 1 G 2 Lepta 1 G Lepta 1 V+ Lepta 1 with brake V+ Lepta 1 clean V+ 6 Lepta 1 nice clur V 2 Lepta 1 V Lepta 1 with accent "ÔÏÍÏÓ". R. V 9 Lepta 1 V Lepta 1 rare type with BAP 1 Lepta 1 G 2 Lepta 1 VX 1 Lept 19 V 1 2 Lepta 19 Lepta 19 V 6 Lepta 19 + lepta 19 V+ 6 2 Lepta 1 V 1 9 Lepta 11 V Lepta Lepta 12 V Lepta 12 V 1 6 Lepta 12 X 0 6 Lepta 12 scratch G 6 Lepta 1 V Lepta 1 VG 6 2 Lepta 1 V 0 6 Lepta 1 VX 69 Lepta 1 V Lepta 1 V 1 Lepta 1 V 2 Lepta 1 crrsin + Lepta 1 VG Lepta 1 VG Lepta 1 "VASILIA" KM1 VG 1 6 Lepta 1 VX 6 1 Lept Lepta 16 9 Lepta 16 V 0 Lepta 16 V+ 1 Lepta 16 V 2 Lepta 16 VG 1/ Drachma 16. Prbably repaired V 00 1 Drachma 16. Plugged. V 2 Lepta 1 G 6 Lepta 1 VG 2 Lepta 1 VG 2 Lepta 1 1

3 9 Lepta 1 Lepta 1 V 91 Lepta 1 nice clur V Lepta 1 ff centre V 9 Lepta 1 ERROR ut f centre _ 9 Lepta 19 die brake X 0 9 Lepta 19 A/X 0 96 Lepta 19 art clur + 9 Lepta 19 VG 9 Lepta 19 die brake 99 Lepta 19 A/X 0 Lepta 1 brake VX 1 Lepta 1 V 2 Lepta 1 V Lepta 1 V 1 Lept 11 crrsin V 2 Lepta 1 brwn, usual planchet defects UN Lepta 11 V Lepta 11 X 1 Lepta 11 9 Lepta 11 V 1 Lepta 11 scratch X 111 1/2 Drachma 1 illed VX Lept 1 GVG 11 2 Lepta 1 G 11 2 lepta 1 V Lepta 1 VX Lepta 1 VG 11 Lepta 1 11 Lepta 1 V 119 Lepta 1 V KING GEORGE I 1 1 Drachma Drachma 16 pattern with tw crwns (Stratudakis E) X Drachma 16 V+ 0 2 Drachma 16 V+ 1 Lept 169 X 1 1 Lept 169 nice clur B/UN Lept 169 redbrwn B/UN 0 Lepta 169 Lepta 169 V+ 9 Lepta 169 VX 1 Lepta 169 nice clur UN 0 11 Lepta Lept 1 RRR X 0 1 Lt cins Lepta 169 MIX 1 Lepta 1 V 1 Lt cins Lepta 1, Lepta 12 MIX

4 16 1 Drachma 1 V 1 Lepta 1 BU 6 1 Lepta 1 BU 0 19 Lepta 1 1 Lepta 1 X 11 Lepta 1 X 12 1 Drachma 1 V+ 1 Lt cins 2X Lepta, 1 Drachma 1 HOLD MIX 1 Drachma 1 V+ 0 1 Drachma 16 cleaned X 0 16 Drachma 16 VX 1 1 Lept 1 redbrwn UN Lept 1 gld patina BU Lept Lepta 1 VX 1 2 Lepta 1 V+ 2 Lt cins 1 Lepta 1 MIX Lepta 1 RRR UN 2 Lepta 1 ERROR, line inside letters V Lepta 1 VX 6 Lepta 19 6 Lepta 19 V 0 Lepta 19 V 0 9 lepta 12 cleaned V+ 1 Lepta 12 VX 161 Lepta 12 nice clur Lepta Lepta 1 16 Lepta 1 VX 16 Lepta 1 V Drachma Drachma 1 V 6 16 Lepta Lt Lepta 19, Lepta 19, Lepta Lepta 19 fake 11 Lepta 19 V+ 12 Lepta 19 A/UN 1 1 Drachma 19 BU 1 1 Drachma 19 UN 1 1 Drachma 1911 rare cpy, unknwn metal, gr V 16 Lt silver cins 1 Drachma , 2 Drachma 1911 (X2) MIX 1 1 Lt f 9 silver cins Lepta 111, 1 Drachma , 2 Drachma 1911, Drachma 19 Set Lepta 19 VX X GREEK REPUBLI 19 Lepta 1922 BU 10 Lt cins Lepta Lepta Drachma 19 (LONDON)

5 12 Drachma 19 (BRUSSELS) 1 Drachma 19 (BRUSSELS), small hit n the side UN 1 Drachma 19, bad striked V 1 Lt cins Drachma 19 (2 ), Drachma 19 X 16 Drachma 19 V 1 Drachma 19 KM X 1 Drachma 19 UN 19 Lt 2 cins Drachma 19 V+ KING PL 1 Lt cins Lepta + Drachma 19 BU 191 Lt 2 cins Drachma 19 UN Lepta 196 UN UN Drachma 19 X 19 Lt cins Lepta + Drachma 199 MIX 19 mplete set cins UN 19 Lt 6 cins Drachma 19 (ROM ROLL) BU 196 Hellas cins cllectin 196 Silver 19 Set cins 196 UN HELLENI REPUBLI AND OMMEMORATIVE ISSUES 19 mplete set 19 (21st April 196) in rare bank case RRR Drachma 196, pattern sails with strikes Pn 9. E 0 0 1st Olympic series 112 n silver prf with certificate. PR 1 2nd Olympic series 112 n silver prf with certificate. PR 2 rd Olympic series 112 n silver prf with certificate. PR 0 Drachmas 19 cmmemrative prf cin. PR 1 00 Drachmas 19 cmmemrative "ÄÅÊÁÅÔÉÁ ÃÕÍÁÉÊÁÓ" (withut bx). PR 1 0 Drachmas 19 cmmemrative prf "ÓÊÁÊÉ". PR Drachmas 199 prf "VOLLEYBALL". PR 0 ÅÊÁÔÏÍÔÁÅÔÇÑÉÓ ÏËÕÌÐÉÁÊÙÍ ÁÃÙÍÙÍ. 2 cins X 00 Drachmas Silver (NO BOX), 1996 PR RETE 1 Lept 10 X+ 0 9 Lt 2 cins 1 Lept 10 VG Lepta 10 V VGV 2 2 Lepta 10 UN Lepta 10 VX 2 Lepta 10, ÐËÁÃÉÁ ÁÍÁÔÑÏÐÇ (Medal Reverse).RRR X Set cins Lepta 10 V 21 1 Lept 11 UN 2 2 Lepta 11 leaned X Drachma Drachmas 11 VG 21 Drachmas 11 G 219 Lt cins Lepta + 1 Drachmas 11, Silver V 0 IONIAN STATE 2 Inian Islands 119 farthing X 221 Inian Islands 119 farthing V

6 222 1 Obl Obl 119 V Obl 119 VX 1 2 Inian Islands 1 farthing V 226 Inian Islands 1 farthing V 22 New Obl 1 V 22 Obl 1, perced HOLD V 229 Obl 1 2 New Obl 1 VG 21 New Obl 1 X 22 New Obl 1 2 New Obl 19 V 2 Obl 19 V 2 New Obl Obl 12 V 2 Obl 12 V 6 2 New Obl 1 V 29 New Obl 1 VX 2 New Obl 162, nice clur A/UN 21 New Obl 162 X YPRUS 22 1 Piastre 19 V 6 2 1/2 Piastre 1 VG 2 1 Piastre 16 G 2 1/2 Piastres 11, scratched Piastres 11 V 2 1 Piastres 11 V 2 1/ Piastre 1 VG 29 1/2 piastres Piastres 1921 V 1 9 Piastres / Piastre 1926 V 1/ Piastre 1926 V 1/2 Piastre 192 V 1 Piastre Piastres Piastre 19 1 Piastres /2 Piastre 192 V 2 1 Piastre 192 V Piastre 19 X / Piastre 19 V 26 1 Piastre /2 Piastre 19 V 26 1 Piastre 19 V Shillings 19 V 26 1 Shilling 19 V 26 1 Piastre 199

7 269 1 Shilling 199 X 2 Mills 196 B/UN 21 Lt 2 0 Mils + 1 Lire 196 PR 22 AO 199, 1 Lire PR 2 Lires 19 (MAKARIOS) PR 20 2 Millenium 00, 2 Lires brnze PR 10 2 Lires Gld, prf cin with certificate "yprus Adhesin in E.U. 0" UN 20 OTTOMAN OINS (Kelveri, cuntermarks etc.) 26 1 B 1 "ÂÁÔÏÕÓÁ" f Lesbs Island n para 1 ttman. H.W. page21.rrr 2 2 "ÐÁÐÐÁÄÏÓ" f Lesbs Island with the arabic cuntermark PAPASLI n para ttman Egyptian. H.W. page 92. RRRR Ô/ÐÑ "ÐÅÔÑÁ" f Lesbs Island n para ttman. H.W. page 61. RR ÆÐ "Æùïäï ïò Ðçãçò" ÂÑÉÓÁ (Lesbs Island). H.W. page 2. ÄÐ "Äçìïãåñïíôßá Ðëùìáñßïõ". H.W. page 26 and arabic letters Pilmar. H.W. page 9. A furth cuntermark prbably ÊÐ/à n the same face para ttman.rrrrr Á "ÁãéÜóóïò" (Lesbs Island) n para, para, para ttman Egyptian.Scarce n these cins.r 0 21 ÔÅË "Ôåëùíßá" (Lesbs Island) n para ttman.rrr. H.W. page tw crss cuntermarks prbably frm Lesbs Island greek villages. 2 numeral cuntermark prbably frm Lesbs Island n para 1. H.W. page.rr 2 6 numeral cuntermarks prbably frm Lesbs Island. H.W. page, n 1 ttman Egyptian cin. 2 Ä prbably frm Lesbs Island n para ttman Egyptian. Nt mentinned in H.W. RRRR. 26 Three symbls cuntermarks frm Lesbs Island. (H.W. page 9). V. RR 2 D and n tw ttman cins.numeral cuntermark prbably frm Lesbs Island. 2 Ó "Óéããñéïí" f Lesbs Island n para ttman. H.W. page KII "Êþìç" f Lesbs Island n para ttman. H.W. page.rrrr 2 ÐÐ/11 "Ðïôáìüò Ðëùìáñßïõ" f Lesbs Island n para ttman. H.W. page. RR ÁÐ "Áãßá ÐáñáóêåõÞ" ÁêñÜóé f Lesbs Island. H.W. page 16, with fur ther cuntermarks f Pilmar n para ttman.rrr ÐÏÑ "ÐÏÑÏÓ" f Lesbs Island n para ttman. H.W. page.on the ther side tw cuntermarks f Pilmar.RR +à and Ó "Óéããñéïí" f Lesbs Island.Tw cuntermarks n para Ó Ã "ÓùôÞñïò ÃÝííçóç ñéóôïý" (Thass Island) H.W. page 6 and n the ther side ÁÄ " ãéïò ÄçìÞôñéïò ùñéïý ÊáêçñÜ çò" (Thass Island) n para ttman.tw difficult cuntermarks.rrrr Á+Ä " ãéïò ÄçìÞôñéïò Èåïëüãïò" (Thass Island) n para ttman.h.w. page 11.RRRR KAA 1 "ÊÁÆÁÂÇÔÇ Áãéïé Áðüóôïëïé" (Thass Island).H.W. page 6 and ÔÎ "ÔáîéÜñ çò ÌáíôáìÜäïò" (Lesbs Island) tw strikes,ttally three cuntermarks n the same side.h.w. page 6.RRRR ÁÃ/ÐÑ "Áãßá ÐáñáóêåõÞ Èåïëüãïò" (Thass Island). H.W. page 9 n para ÁÃÍ/9ËÈ " ãéïò Íéêüëáïò Ëåìåóüò ÈÜóïõ 19" f Thass Island.H.W. page n para ttman.rrrr Ì+ "ÌÁÑÉÅÓ" Thass Island) n cunter brass.h.w. page. 0 + prbably frm Ddecanese,tw crss cuntermarks. Greek villages. 1 Three () different cuntermarks frm Ddecanese.Ð, Å, Á.V.RR 2 ÁÅ "Áãßá Åëåïýóá" (Rhdes Island).H.W. page and Ó "Óßããñéïí" (Lesbs Island).H.W. page 6,tw cuntermarks n the same side f para ttman.rrrr A+M "Áñ Üããåëïò Ìé áþë" (Rhdes Island) n para ttman. ÊÈÓ "Êïßìçóéò Èåïôüêïõ Óáëáêïõ" (Rhdes Island) n para ttman.on the ther side symbl cuntermark frm Rhdes.H.W., 0.RRRR Á "ÁíåìùôéÜ" (Rhdes Island) n 2 lepta greek cin. 6 Ð prbably frm Rhdes Island.H.W. page 2 n para ttman.rrr ÃÓ "ÃÉÁËÏÓ ÓÕÌÇÓ" (Symi Island). H.W. page 2 n para, 9, and Egyptian.Ttally three cuntermarks. A prbably "ÁÔÓÉÊÇ" (Lemns Island).H.W. page n para ttman Egyptian cin.r 9 H.W. page with Ð+Ê cuntermark frm Lemns Island.RRR

8 ÁÄ " ãéïò ÄçìÞôñéïò" (Lemns Island).H.W. page n cpper metal.rrrr 11 Ð+Ê "ÐÁÍÁÃÉÁ ÊÁÌÉÍÉÙÍ ¹ ÊÁÓÔÑÏÕ" (Lemns Island) n fur para ttman : 1,, 9, and Egyptian.H.W. page 6. T frm Lemns Island.H.W. page 66 n para ttman.rrrr 1 ÁÃ:Ê " ãéïò Êùíóôáíôßíïò" (Lemns Island) n para 1.H.W. page.rrr 1 à frm Lemns Island n para ttman.h.w. page 2.RRR 16 B prbably Macednia r Thrace.Nt mentinned in H.W. n para 2, para 1, para 9.Scarce lt. O prbably Macednia r Thrace. Nt mentinned in H.W. n para 9.RRRR 1 Î prbably Macednia r Thrace.Nt mentinned in H.W. n para 2.RR 1 19 N prbably Macednia r Thrace.Nt Mentinned in H.W. n para 2, para 1, para.scarce lt. ÍÓ "Íéãñßôá Óåññþí" frm Macednia n para ttman.h.w. page 1.RRR Three different cuntermarks frm Macednia : b, ð, ÁÐ. V.RR tw crss cuntermarks prbably frm Macednia. Greek villages. 22 ëc frm Thrace n cpper brass.rr 2 Three unknwn cuntermarks prbably frm Thrace area. 2 + tw crss cuntermarks prbably frm Thrace. Greek villages. para Kelveri cuntermarked.rrrr 26 KELVERI:,, parades cmplete set.irst serie. 2 KELVERI:,, parades cmplete set.secnd serie. 2 KELVERI:,, parades cmplete set.third serie. 29 KELVERI:,, parades cmplete set.urth serie. KELVERI:,, parades cmplete set.ifth serie. 1 ÐáñÜäåò 1 "ÁÑÁÂÁÍÉÏ". Kap. page 6.RRR 2 ÐáñÜäåò "ÌÁËÁÊÏÐÇ" Kap. 29 page 6.RRR MURAD I 162 (691H). Akche.N. Pere. RR MURAD I 162 (691H).Mangir AE.N. Pere 9. RRR BAYEZID I 19 (910H).Akche.N. Pere 1. RR 6 BAYEZID I 19 (910H).Mangir AE. N. Pere 1. RRR BAYEZID I 19 (910H).Akche. N. Pere 1.RRR.Date inverted. EMIR SULEYMAN (01H).Akche. N. Pere 19 9 EMIR SULEYMAN (01H).Akche. N. Pere EMIR SULEYMAN (01H).Mangir AE. N. Pere.RRR. 1 MEHMED ELEBI 1 (0616H).Akche. N. Pere 2.Mint BURSA.RRR. 2 MEHMED ELEBI 1 (0616H).Akche. N. Pere.Mint BURSA.RRR. MEHMED I 11 (162H).Akche. N. Pere.Mint SERRES.RRR. MEHMED I 11 (162H).Akche. N. Pere.Mint SERRES.RRR. MURAD II 121 (2H).Akche. N. Pere.Mint BURSA.R. 6 Same lt as abve.mint SERRES.RR. MURAD II 121 (2H).Akche. N. Pere.Mint BURSA. Same lt as abve.mint SERRES.RR. 9 MEHMED II 1 (6H).Akche. N. Pere.Mint BURSA.R. Same lt as abve.mint SERRES.Three akches. 1 MEHMED II 1 (6H).Akche. N. Pere.Mint BURSA. 2 Same lt as abve.mint SERRES. MEHMED II 1 (6H).Akche N. Pere 6.Mint NOVAR. Same lt as abve.mint SERRES.R. MEHMED II 1 (6H).Akche. N. Pere.Mint SERRES.RR. 6 MEHMED II 1 (6H).Mangir AE.em 9.Mint AYASLIK.RRR. Same lt as abve.em 2.Mint BURSA.

9 BAYEZID II 11 (691H).Akche. N. Pere.Mint KRATOVA. 9 Same lt as abve.mint SERRES. Same lt as abve.mint USKUR (Skpie) 61 SELIM I (91926H).Akche. N. Pere 6.Mint NOVAR. 62 Same lt as abve.mint SERRES.RR. 6 SELIM I (91926H).Akche N. Pere.Mint KRATOVA. 6 SULEYMAN I (9269H).Akche N. Pere.Mint AMASYA.R. 66 Same lt as abve.mint ANA. 6 Same lt as abve.mint KOANIYE.R. 6 Same lt as abve.mint SIDROKAI.RR. 69 SULEYMAN I (9269H).Akche. N. Pere 9.Mint SERRES.RR. SULEYMAN I (9269H).Akche. N. Pere 21.Mint MODAVA.RRRR. 1 SULEYMAN I gld (Altin).N. Pere 11 variety.mint HALEP.RR. 1 2 SELIM II.Dirhem. N. Pere 2 variety.mint AMID.RR. Same lt.n. Pere 29 variety.mint BAGDAD.RR. Same lt. N. Pere.Mint SIDROKAI. MURAD III (920H).Dirhem.em 11 variety.mint ANA.RR. 6 Same lt. N. Pere 2.Mint HALEP.RR. Same lt. N. Pere 2 variety.mint AMID.RR. Same lt. N. Pere 292.Mint MUSUL.RR. 9 MURAD III.Akche. N. Pere 296.Mint AMASYA.RR. 0 Same lt. N. Pere 6.Mint SIDROKAI.RR. 1 MEHMED III 9 (0H).Akche. N. Pere.Mint ANA.R. 2 Same lt.mint SIDROKAI.RR. AHMED I ts.1 VAN AHMED I 1 (26H).Dirhem. N. Pere 6.Mint HALEP.RR. Same lt.n. Pere 66.Mint AMID.R. 6 AHMED I. Medini. N. Pere as em 12 variety.mint MISIR.RR. AHMED I. Akche. N. Pere 1.Mint SIDROKASI.R. MUSTAA I. Akche. N. Pere.Mint MISIR.RRR. 9 OSMAN II 161 (21H). Onluk. N. Pere 9.Mint ANA.RRR. OSMAN II. Medini. N. Pere.Mint MISIR.RRR. 91 OSMAN II. Akche. N. Pere.Mint BURSA.RRR. 92 MURAD IV. Para. N. Pere 21.Mint MISIR.RRR. 9 Same lt. Mint SIDROKAI.RRR. 9 Same lt. Mint YENISEHIR (LARISSA).RRR. 9 IBRAHIM 16 (9H).BESLIK. N. Pere 6.Mint ON/PLE.RRR. 96 IBRAHIM. Para. em 16 variety.mint MISIR.RRR. 9 IBRAHIM. Akche. N. Pere.Mint ON/PLE.RR. 9 Same lt. N. Pere.Mint AMID.RRRR. 99 MEHMED IV 16 (99H). Para. N. Para. Mint MISIR.RRR. 0 Same lt. N. Pere. Mint HALEP.RRR. 1 Kuruz in silver. N.Pere 92. Mint KONSTANTINIYE 2 MUSTAA II MUSTAA II. N.Pere 96. Mint ON/PLE. MUSTAA II.Yarim Kuruz. Mint place Edirne.RR. MUSTAA II (1611H) (1691).Yarim Kuruz in silver.n.pere 9. Mint KONSTANTINIYE. 6 MUSTAA II (1611H) (1691). Kuruz in brnze. N. Pere 9. Mint KONSTANTINIYE.RR. MUSTAA II (1611H) (1691). Yarim Kuruz in brnze. N. Pere 96. Mint KONSTANTINIYE.RRR.

10 AHMED III (1111) 11. Akche KM 1. Mint ON/PLE.R. 9 AHMED III (1111) 11. Para KM 19. Mint ON/PLE. AHMED III (1111) 11. 1/2 ZOLOTA KM 0. Mint ON/PLE. V.R. 11 AHMED III (1111) 11. ZOLOTA KM 6. Mint ON/PLE. V.R. AHMED III (1111) 11. Onluk KM 1. Mint TILIS. N.Pere 2. V.RR. 1 1 AHMED III (1111) 11. Kuruz in brnze. N. Pere 6. Nt mentinned in KM catalgue. Mint ON/PLE. V.RRR. MAHMUD I MAHMUD I 16 MAHMUD I. Yirmilik. Different type n 11.RR. 1 MAHMUD I (11116) 11. Para KM 19. Mint ON/PLE. 1 Onluk. KM 2. Mint ON/PLE. V. R. Perced. 19 Kurus. KM 2. Mint ON/PLE. Para NP 0 nt reffered in KM. Mint MISIR. V. R. 21 Tek Altin. KM 2 gld mint Istanbul. V. RR Zeri Mahbub. KM 222 gld mint Istanbul. V. 0 2 OSMAN III (116111) 11. Para. KM 2. Mint ON/PLE. V. R. 2 Para. KM. Mint ON/PLE. Perced. V. RR. Para NP nt reffered in KM. Mint MISIR. Perced. V. RR. 26 MUSTAA III (11111) 11. Asper KM 291. Mint Istambul. V. R. 2 Para KM 29. Mint Istambul. V. R. 2 Para KM 0. Mint Istambul. V. R. Perced. 29 Zlta KM 16. Mint Istambul. V. R. Piastre KM 21. Mint Istambul. V. R. 1 2 Zlta KM 2. Mint Istambul. V. RR. 2 Kuruz in brnze. Nt reffered in KM and NP. V. RRR. Para. Nt reffered in KM and NP. Mint TUNIS. V. RRR. Bakir NP 6 in brnze mint TUNIS, nt reffered in KM. V. RR. Zeri Mahbub gld. KM. Mint Istambul. V. 1 6 Knya. MAHMUD I ABDULHAMID I (111) 119. KM. Mint ON/PLE. V. 9 Para. NP 6. Mint MISIR nt reffered in KM. Akche. KM 1. Mint ON/PLE. V. RR. 1 Para. KM 9. Mint ON/PLE. V. R. Perced. 2 Para. KM. Mint ON/PLE. Perced. Para. KM. Mint ON/PLE. Perced. RR. Zlta. KM 91. Mint ON/PLE. Perced. R. Piastre. KM 96. Mint ON/PLE. V. R. 6 2 Zlta. KM 1. Mint ON/PLE. V. Sultani gld. NP 69 mint MISIR, nt reffered in KM. V. RR. 10 Burbe in cpper. KM 6 page 2. Mint TUNIS.V. 9 SELIM III (122) Para KM 6. Mint Istambul. Para. KM 6. Mint MISIR. 1 Para. KM 92. Mint Istambul. V. Perced. 2 2 Piastres. KM. Mint Istambul. V. Yuzluk. KM. Mint Istambul. Yuzluk. KM. Mint Istambul. V. Altin gld. NP 26. Mint Istambul. V. RR. 0 6 Altin gld. KM 2. Mint Istambul. V. R. 10

11 MUSTAA IV (222) Para KM 6. Mint Qustantiniyah. V. RR. 9 Para. KM 6. Mint MISIR. V. RR. MUSTAA 22 Altin gld. NP Para. KM. Mint ON/PLE.V. RRR. Perced. 62 Altin gld. KM 6. Mint ON/PLE. V. R. 0 6 MAHMUD II (21) Para KM 9. Mint ON/PLE. Perced. 6 Piastre. KM 62. Mint ON/PLE. Perced. RRR. 0 6 Piastre. KM. Mint ON/PLE. V. Perced. 66 Para. KM 2. Mint ON/PLE. Perced. 6 Para. KM. Mint ON/PLE. Perced. 6 Para. KM 1. Mint ON/PLE. V. R. 69 Piastre. KM. Mint ON/PLE. Perced. N lt. 0 1 Para. KM 6. Mint ON/PLE and MISIR. V. R. 2 Para, Para, Piastre, 2&1/2 Piastres (0 Para), Piastres, KM 999. Mint ON/PLE with dt. V. MAHMUD II 1&1/2 Piastre, Piastres, 6 Piastres, KM 1. Mint ON/PLE. Tw cins perced. V. Gd item Rumi in silver. NP. Mint ON/PLE nt reffered in KM catalgue. Perced. RR. 6 Kharub in billin. KM 9 page 1 year 6, Mint TUNIS. Perced. Para (Buyuk kit' ada) in cpper. NP 6 variety. Mint TRABLUSGARP (Libya). V. RR. 0 Para billin. KM 16 page 16. Mint TRABLUSGARP (Libya). V. R. 9 Qirsh in billin. KM 11 page 61. Mint MISIR (Egypt). V. R. 0 ABDULMEJID AH1 = Para, Para, Para. KM 61, 62, 6 V+ 1 ABDULMEJID = 1&1/2 Piastres. illed. KM ABDULMEJID = Piastres. Perced. KM 6. ABDULMEJID = 6 Piastres. Perced. KM 66. /V ABDULMEJID = Memduhiye Altin gld. KM 69 year UN 0 ABDULMEJID = Para, Para, Para. KM 66, 666, 66. UN 6 ABDULMEJID = Kurush, 2 Kurush, Kurush, Kurush. KM 61, 62, 6, 6 V/V+ ABDULMEJID = Para, Para. KM 66, 6. V+ ABDULAZIZ AH = Para, Para, Para, Para. KM 699, 0, 1, 2. V/ 9 ABDULAZIZ = Kurush gld. KM 69. V+/ ABDULAZIZ = 0 Kurush billin. Nt recrded in KM but nly gld. +/V 91 Tunisie. AbdulAziz. 2 Kharub Kp. page (1). V+ 92 ABDULAZIZ = TUNISIE Kharub. NP 9. V+ 9 ABDULAZIZ = TUNISIE Kharub. NP 2 var. V+ 9 MURAD V AH9 = Kurush. KM. +/V 0 GREEK TOKENS 9 mplete set tkens f PAROS Lepta V/X 0 96 mplete set tkens "KERAMIKOS" 1 Drachmas V 0 9 Greek tken "PARKING O THESSALONIKI" V 9 mplete set tkens "ÈÅÉÙÑÕ ÅÉÁ ÌÇËÏÕ" 99 2 Drachmas 19 B ancelled. R. 0 Greek cunter mark "ÁÃÉÏÓ ÍÉÊÏËÁÏÓ". RRR. 1 Set medals f Peace silver. UN 2 Greek lt tkens cmmemrative. Greek tken 1969 "Ó ÏËÇ ÅÈÍÉÊÇÓ ÁÌÕÍÁÓ". Ê.Ø. (Êåíôñï Øõ áãùãéáò) X

12 Telephne tken "AETE" UN X an unknwn numeral cuntermark r tken n Para ttman. H.W. page. RRR. 6 ÊËÁ. Tken brass. RRR. Ë. Tken brass. RRR. AK. Tken brass. RRR. 9 KÐ. Tken brass. RRRR. K n cpper. RRR. 11 ÄK n cpper. RRR. ÓÑ. Tken brass. RRR. 1 Para ttman tken in rder t crss the bridge f Galata (KARAKOYEMINONU) in ON/PLE. RRR. 1 SAPOL n l. King Gerge 12. RRR. n cunter brass. V. RRR. 16 H and n cpper. V. Tw different tkens. 1 AÄ n metal. V. RR. 1 BB n l. King Gerge 12. V. RR. 19 ÓÊ n l. 1 King Gerge. V. RR. LH n cent. Italian cin. V. R. 21 AÐ n greek cin l 12. V. RR. OTHER OUNTRIES 22 Italy cmmemrative fantasy Italy Lire 162 gld. KM.1 V 0 2 MEHMED V (Rejad) 12 in three difficult sizes. TUNISE lt 2 cin brass 16 and 1 26 EGYPT lt 2 silver cins 2 ABDULAZIZ 9 lt silver cins 2 ABDULAZIZ lt brass cins n different mney. 29 ABDULAZIZ lt brass cins Paralik. EGYPTE: mil (1), mil (1), 2pi (1). KM, 16, 1 1 EGYPTE: pi (2), pi (1), pi (2). KM 1, 19, EGYPTE: KINGDOM. 1mil (). KM 1,. 1 EGYPTE: 2mil (2), 2,mil (1), mil (1). KM 22,, 6,, 6 EGYPTE: mil (2), 2pi (2). KM,,,. EGYPTE: pi (). KM 6, 9. 6 PALESTINE: 1mil, 2mil,,,,, 0 mils. Seven cins f KM 1. 1 IA written tken. ÃËÉ written tken 9 IranPersia. 1. Silver. IRAN. 2 Shahis. pper. Kp. page VG 1 BUKHARA. Alim ibn Sayyid Mir Amin. Tenga. Kp. page 126. RR. V 2 OMAN. 1/ Anna. Kp. page 166. With star. V+ AGHANISTAN. Rupee. Three pieces. Kp. page 2. V YEMEN. 1/ Imadi Riyal. 1. Kp. page 229. V MARO. Dirhams. Kp. page 0 (). V+ 6 TUNISIE: centimes. Brnze. Kp. page. X INDIA native States. Tw brnze pieces. RR. V ISENDIARIDS (H) 11 Dirham M.M. 2. ive pieces. R. 9 AKKOYUNLU (Turcmans f the white sheet). M.M. 269 (96H). ive pieces. RR. 0 THE AYYUBIDSELJUQ perid. Three fals. M.M..

13 1 The SURIS. Islam Shah Suri. M.M. (26). RRR. 2 The Sultans f Bengal, Tankah, Sikandar Shah ibn Ilyas (992H). M.M. (2). RRR. The AyyubidSeljuq perid. Dirham five pieces. M.M THE ILKHANS. Duble Dirham, dirham. ive pieces M.M. 2. RR. 0 THE URTAKIDS O MARDIN. Dirhem. M.M. 1. ur pieces. RR. 6 THE TIMURIDS. Tankah AR. ive pieces. M.M. 26. RR. 0 THE ABBASIDS. Dirham(2) and tw fals. ur pieces. M.M. 6. RR. THE MUZAARIDS. Triple Dirham. ive pieces. M.M. 26. RRR. 0 9 THE SEAVIDS. Shahi. Three peices. M.M The Sultans f Delhi. Tankah. ur pieces. M.M.. RR THE KHWAREZM Shahs. Billin Dirham. Three pieces. RR. 62 THE RASULIDS (116). Dirham with LION mtif. RRR. 6 rusader Dirhams. PseudAlepp. Six pieces. M.M.. R. 0 6 THE GHAZNAWIDS. Dirham. M.M. 19. RRR. 6 THE AGHLABIDS. Dinar. M.M. 9. RRR. 66 The ilali Sharifs. Dirham. M.M RRR. 6 Refrmed Ommayad cinage. Dirham(1) and als(). ive pieces. M.M. 9. RR. 0 6 The URTAKIDS f MARDIN. Dirham. Yuluk Arslan. 96H. M.M. 11 (2). RRRR The Seljuqs f Rum. Kiliz ArslanKay Khusru. M.M. 1. RRR. 0 The Seljuqs f Rum. "The Three Brthes". Kay kavus II. Dirham mint SIVAS. M.M. 1. RRR. 1 Same lt as abve. Mint Knya. M.M. 1. RRR. 2 Lt f ld wrld tkens cins Lt f ld wrld tkens cins Lt f ld wrld tkens cins Lt f ld wrld tkens cins MEDALS AND DEORATIONS GREEK MEDALS AND DEORATION 6 mmander Order f King Gerge "SOUVAL" bxed. UN 0 Knight Order f the Redeemer "ÐÏÌÙÍÇÓ" in bal bx. 0 Set (2) medals, rss rder f the Phenix and mmander f the Phenix 19 issue. 1 9 Grand mmander set Order f the Phenix 19 issue. 2 0 Set (2) medals, rss f Valur and mmander f valur 19 issue. 1 1 Medal brass cpy 126 "ÐÑÏÌÁ ÏÉÓ ÔÏÉÓ ÌÅÓÏËÏÃÃÉÏÕ" "ÅÕÃÍÙÌÏÓÕÍÇ ÔÏÕ ÅÈÍÏÕÓ" 0 2 mmander rss f Valur 19 "ÊEËÁÚÄÇÓ", prbably reenamelled. RRR. 10 Medal "Ryal Agricultural ederatin" (Âáóéëéêç Ãåùñãéêç Åôáéñåéá) RR. 0 Medal f Agricultural Merit, rd class, 1st type, by Zimmermann, Pfrzheim, in case f issue. Ryal Husehld medal f King Alexander I (Áíáêôïñéêùí Õðçñåóéùí) B' lass. RR. 0 6 mmemrative Badge f the Hundredth Anniversary f the Greek Dynaty (Åêáôïíôáåôçñéäá Åëëçíéêçò Äõíáóôåéáò) "ÊÅËÁÚÄÇÓ", fr wmen. Prbably a trial. As is. mmemrative medal 119. R. Medal "Ç Åëëáò ôïéò Ëåãåùíéôáéò" 19. R. 9 Red rss medal silver Balkan Wars. RR. 2 Red rss medal Red rss pin "ÓÙÌÁ ÁÄÅËÖÙÍ ÅËËÇÍÉÊÏÕ ÅÑÕÈÑÏÕ ÓÔÁÕÑÏÕ". R 92 Red rss Decratin medal brass. 9 Medal Natinal ederatin "ÅÈÍÉÊÏÍ ÉÄÑÕÌÁ" ÖÑÅÉÄÅÑÉÊÇ. 9 Medal pin silver "ÖÁÍÅËËÁ ÔÏÕ ÓÔÑÁÔÉÙÔÏÕ".

14 9 96 pcs different medal trials unique by KELAIDIS. "WAR ROSS 191", "ROSS O HONOUR", "LONG SERVIE AND GOOD ONDUT" Medal War rss 19 rare type.(ìå åã Üñáêôï ðßóù ôï 19). RRR Merchant Navy War rss brnze. 9 Rugh stamping f meritrius service medal greek ryal Gentarmery. 99 mplete medal set pcs "LONG SERVIE AND GOOD ONDUT" (Åõäïêßìïõ Õðçñåóßáò). 0 mplete miniature medal set Plice. R. 1 Lt 6 pcs miniature medals by KELAIDIS. R. 0 2 Medal f Military Merit unique trial. (êïììýíï åóùôåñéêü, ùñßò ðßóù üøç). RR. 1 Gld rss f Valur. (Áñéóôåßï Áíäñåßáò). 1 Silver rss f Valur Badge f the Sacred Legin. R. 1 6 Medal fr Natinal Resistance "ÁÍÔÉÓÔÁÓÇ". Medal fr Natinal Resistance first strike (ðñþôç êïðþ). Plice rss A'lass gld. 9 mmander? greek Natinal Organisatin (Åëëçíéêüò Åèíéêüò Ïñãáíéóìüò) unique by KELAIDIS Silver cmmemrative crss fr the wunded 19 by archbishp f Athens hrysanths. 611 Jerusalem rss crwned rss Order f Saint Marc. UN 2 61 Gld rss " ÉËÉÅÔÉÁ ÁÃÉÏÕ ÏÑÏÕÓ", Athinagras Patriarchate. 61 Mnastery Amulet made abut at 10.(Ìïíáóôçñéáêü Öõëáêôü). R. 0 6 Military Diplma f Hnur "ÅÈÍÉÊÏÓ ÅËËÇÍÉÊÏÓ ÓÔÑÁÔÏÓ" RRR Military Diplma "ÅËÅÕÈÅÑÉÁ ÏÑÅÉÍÇ ÅËËÁÓ" Naplen Zervas 19 EDES. R Luxury set medals Kings Of Greece "ÂÁÓÉËÅÉÓ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ" silver Medal Macednian ederatin "ÓÙÓÙÌÅÍ ÔÇÍ ÌÁÊÅÄÏÍÉÁÍ" 1, KELAIDIS. RRR. /V Medal Olympic Games 196 brass. RR. 6 Medal Olympic Games 16 silver plated. RR. 621 Medal King Gergis 1 greek Olympics. "ÁÃÙÍÏÈÅÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÇÓ ÆÁÐÐÁÓ" by BARRE, brass. RR. UN Silver Medal King Gergis "ÏËÕÌÐÉÁ ÁÈÇÍÇÓÉ ÁÙÏÅ", "ÁÃÙÍÏÈÅÔÇÓ ÅÕÁÃÃÅËÇÓ ÆÁÐÐÁÓ" B'lass, 1. RRR. Medal brass by LANGE King Othn."ÏÈÙÍ ÂÁÓÉËÅÕÓ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ", nice clur. X UN Medal silver King Gergis B' 196. RRR Medal brass ''ÅËËÁÓ ÔÙ ÖÁÂÉÅÑÙ" by Kelaidis. 626 Medal brass "ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÊÁÔÏÍÔÁÅÔÇÑÉÄÏÓ". UN 62 Medal silver "ÐÁÃÊÕÊËÁÄÉÊÇ ÅÊÈÅÓÇ ÅÍ ÓÕÑÙ" by Kelaidis. RR. 62 Medal brass "ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÊÁÔÏÍÔÁÅÔÇÑÉÄÏÓ" Naval races 119 by Kelaidis. 629 Medal brass "ÅÐÉÔÑÏÐÇ ÅÊÁÔÏÍÔÁÅÔÇÑÉÄÏÓ" 119 by Keladis. 0 6 retan Struggle mmemrative Medal 16666, "ARKADI". Large White Medal Medal brass handwritten trial (äïêéìéï ãñáììåíï óôï åñé) "ÅËÅÕÈÅÑÉÏÓ ÂÅÍÉÆÅËÏÓ" by Kelaidis unique. UN 0 62 Medal brass Eleftheris Venizels by Kelaidis. R. 6 Medal silver Eleftheris Venizels "ÔÇÍ ÁËÇÈÅÉÁÍ ÊÁÉ ÐÑÏÓ ÔÁ ÁÍÙ ÊÁÉ ÐÑÏÓ ÔÁ ÊÁÔÙ". 1 6 Medal brass "ÐÁÍÅÂÏÚÊÇ ÅÊÈÅÓÇ" 19 by Kelaidis. X/ 1 6 Medal silver "ÅÄÙ ÐÏËÕÔÅ ÍÅÉÏ" 1 Nvember Medal silver Eleftheris Venizels by Kelaidis. 0 6 Medal set 2 pcs brass fr defence f Misslnghi (Ìåóóïëïããéïõ) unknwn. X/ 6 Medal brass 1111 "Ã. ÓÔÁÕÑÏÓ, Ì. ÂÅÍÉÅÑÇÓ, Ð. ÊÁËÉÃÁÓ, Ó. ÓÔÑÅÚÔ" by Iakvides Medal fr 0 years f struggle f Misslnghi "0 ÑÏÍÉÁ ÁÐÏ ÔÇÍ ÅÎÏÄÏ ÔÏÕ ÌÅÓÓÏËÏÃÃÉÏÕ ". Medal silver "Ç ÍÅÁ ÃÅÍÉÁ ÕÐÅÑ ÔÙÍ ÄÉÊÁÉÙÍ ÔÏÕ ÅÈÍÏÕÓ". UN 61 Medal brass silvered /9/19 "ÙÓ ÌÅÃÁ ÔÇÓ ÈÁËÁÓÓÇÓ ÊÑÁÔÏÓ" Spetses by V.Kesses.

15 62 6 Medal brass "11191 ÐÅÍÔÇÊÏÍÔÁÅÔÇÑÉÓ ÁÐÅËÅÕÈÅÑÙÓÅÙÓ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ ÏÊÔÙÂÑÉÏÓ 1" by M.Ner. RR. Medal brass "ÅÉÓÁÃÃÅËÅÕÓ" badge by Kelaidis. X A/UN 1 6 Medal brass "ÁÍÁÊÑÉÔÇÓ" badge by Kelaidis. A/UN 6 Medal brass naval races 1929 "ÍÁÕÔÉÊÏÉ ÁÃÙÍÅÓ ÌÏÉÑÁÓ ÃÕÇÌÍÁÓÉÙÍ 1929". A/UN 66 6 Medal silver? Orthdx rete "ÅÉÓ ÁÍÁÌÍÇÓÉÍ ÔÇÓ ÅÐÁÍÁÊÏÌÉÄÇÓ ÔÇÓ ÔÉÌÉÁÓ ÊÁÑÁÓ ÁÐÏÓÔÏËÏÕ ÔÉÔÏÕ". Plaket Panellinis Gymnastics (Ðáíåëëçíéïò Óõëëïãïò) reward t El.Tslakidu 19 by Kelaidis. A/UN X 6 Medal silver "ÕÄÑÁÕËÉÊÁ ÅÑÃÁ ÈÅÓÓÁËÉÁÓ" by Kelaidis. A/UN 69 Medal brass 21 April 196 (21Ç ÁÐÑÉËÉÏÕ 196) Saint Gerge. 6 Medal silver? Orthdx "ÅÍ ÑÏÄÙ ÐÁÍÏÑÈÏÄÏÎÏÓ ÄÉÁÓÊÅØÉÓ" by Kelaidis. 61 Medal brass "ÅÂÄÏÌÁÓ ÁÍÈÅÙÍ" May 19. X 62 Medal silver Eleftheris Venizels. 6 Medal brass silvered 2 December 19 " ÑÉÓÔÉÁÍÉÊÇ ÁÑ ÁÉÏËÏÃÉÊÇ ÅÔÁÉÑÅÉÁ". V 6 Plaket Athens University (ÐËÁÊÅÔÁ ÐÁÍÅÐÉÓÔÇÌÉÏÕ ÁÈÇÍÙÍ) 6 September 1961 by Kelaidis. 6 6 Medal brass Naval races by Kelaidis. 66 Medal brass "ÔÙÍ ÁÈÇÍÇÈÅÍ ÁÈËÙÍ" Áíôéóöáéñéóçò (tennis). 6 Medal gldplated "ÔÙÍ ÁÈÇÍÇÈÅÍ ÁÈËÙÍ" Áíôéóöáéñéóçò (tennis). 6 Medal set pcs "ÅËËÇÍÉÊÏÓ ÉÐÐÉÊÏÓ ÏÌÉËÏÓ" by Kelaidis. 69 Medal brass 1 "ÐÅÍÔÇÊÏÍÔÁÅÔÇÑÉÄÁ ÁÔÆÇÊÙÓÔÁ" by Kelaidis. 0 6 Medal silver years Military mmander f Sams /119 "ÉÅÑÏÓ ËÏ ÏÓ". 661 Medal Prf silver 2199 "Ç ÅËËÁÄÁ ÄÅÊÁÔÏ ÌÅËÏÓ ÔÇÓ ÅÏÊ". PR 662 Medal brass battle f rete 191 "ÌÁ Ç ÔÇÓ ÊÑÇÔÇÓ". OREIGN MEDALS AND DEORATION 66 Denmark Ryal Order f Dannenbrg RRR. UN 66 Sweden Ryal Order f Vasa gld. RR. UN rance medal silver Marseille by A.Patey. RRR rance medal 192 "Expsitin de rance a Athens" by Rivet. R rance medal silver "hambre de mmerce de Marseille" 16 M.Vassiliadi. RR rance medal silver "Sciete pur la Defense du mmerce de Marseille" 1991 by Martin. RR rance medal silver "O RVX AVE SRES VNIA" by G.Dupre. RRR Medal Lake Placid Olympics 1. UN 61 Suth arlina. The Palmett State 1. UN 62 rance silver 19 eres stamps "tetebeche". UN 6 Natinal Rse Sciety. Rses exhibitin 1911 West f England. Silver. GREEK PAPER MONEY BANKNOTES NATIONAL BANK O GREEE (UNTIL 192) 00 1 dr., 2 dr. 1. Tar dr. 1. G 1 0 dr Tar dr. 19. Tar. G 00 0 dr. 191 with hle. Tar.. UN 0 06 dr Tar dr Tar.. RR. X+ 0 dr. 19. Tar dr with hle. Tar.. UN

16 dr Tar.. V 0 11 dr Tar.. V+ 0 dr Tar. 9. Little stain dr Tar.. UN dr dr. lw f 191. Tar dr Tar.. X dr Tar.. V 1 dr NEON. Tar. 6. X dr NEON. Tar dr Tar dr Tar.. RRR. X dr Tar. A. RRR. V 2 0 dr Tar dr Tar. 6. RR. UN 0 dr Tar. 66. X 0 26 dr Tar dr Tar.6. UN dr Tar. 2. UN 00 dr Tar dr Tar. 6. UN 2 dr specimen. Tar. 9A. UN 00 dr Tw paper mney with tw cntinuus numbers. Tar dr Tar. 1. V 0 dr V 6 0 dr V 0 dr "ÔÑÁÐÅÆÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ". Tar.. V+ SUBSIDIARY PAPER MONEY (19119) ÊÅÑÌÁÔÉÊÁ 2 dr., l., l.. Tar. 9, 96, 9. /V 9 dr Tar. 9. RRR. 00 dr. Tar. 99, dr. Tar. 0 bth with tw cntinuus numbers. UN 1 dr. nrmal print and dr. with back side essay. 0 2 dr. nrmal and dr. frnt side essay. 0 0 dr. 19 Serie B. UN 0 dr. 19 Serie B. UN 0dr., 0dr., 00dr. Tar V/V+ 6 0dr., 0dr., 00dr. Serie B. Tar V GREEK PAPER MONEY (19) BANK O GREEE Set 000 dr. 19 UN 0 Set 000 dr /V 9 0 dr Tar V+ 0 dr X 1 2 Set ( pcs) lepta 1 dr. 191 UN 2 Lt pcs 00 dr. 191 ''ALEXANDER'' (Óõíå üìåíá íïýìåñá) nsecutive numbers. UN Lt pcs 00 dr. 192 printed in unmarked paper (Óõíå üìåíá íïýìåñá) nsecutive numbers. UN Lt pcs 00 dr. 192 printed n unmarked paper (Óõíå üìåíá íïýìåñá) nsecutive numbers. UN

17 00 dr Tar.. Scarce. UN 6 dr. 19 "NIKH" UN 00 dr Tar. 9. R. UN 000 dr. 19. One face errr pair. R. UN dr. 19. Tar. 16. R. UN 0 dr. KANARIS. Tar. 16. UN dr. 19 (red) V dr. irst maternity in red. Tar R. X dr. 19 (lilas) ÌÙÂ. X dr. Secnd maternity in lilas. Tar dr. 119 /V dr. 19 (large) /V dr. big size in range. Tar. 16. R dr. big size in blue. Tar V dr. big size. Tar dr. small size. Tar. 12 X 0 1 dr Tar. 1. rnt face essay. R. UN dr Tar. 1. X 0 Lt 2 pcs.000 dr with and withut "ÉÄÑÕÌÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ"..000 dr. serie B' with "ÉÄÑÕÌÁ ÔÇÓ ÅËËÁÄÏÓ". Tar. 1. V/X dr. 19. X 6 6 dr. 19. UN 16 dr Tar. 16. X 1 0 dr. 19 UN 9 0 dr. 19 signed ZOLOTAS. Tar dr. 19 UN dr ZOLOTAS. 2 Lt pcs 0 dr. "ÃÁËÁÍÇÓ" cnsecutive number (óõíå üìåíá íïõìåñá). Tar dr Tar dr UN UN Lt 2 pcs 00 dr. ne with the rare hairdressing. Tar. 196, 196A UN Lt pcs dr. cunterfeits (ðëáóôü). 6 "ÔÁÌÅÉÁÊÏÍ ÃÑÁÌÌÁÔÉÏÍ".000 dr. 19. Tar mil. n mil. NPLIA. 2 mil. ÁÑÃÏÓÔÏËÉÏÍ (ephalnia) 619. Tar. 1. UN mil. ÁÑÃÏÓÔÏËÉÏÍ (ephalnia) 619. Tar With watermark. RR. UN 0 0 mil. ÊÁËÁÌÁÔÁ 919. Tar.. X BANKNOTES AND PAPER MONEY O GREEK INTEREST OR ATER THEY WERE ANNEXED TO GREEE 91 ÉÏÍÉÊÇ ÔÑÁÐÅÆÁ 2 dr. 1. Tar ÔÑÁÐÅÆÁ ÊÑÇÔÇÓ (rete) dr Tar. 1. V 1 9 ÔÑÁÐÅÆÁ ÊÑÇÔÇÓ (rete) 0 dr /V 0 9 ÔÑÁÐÅÆÁ ÊÑÇÔÇÓ (rete) 0 dr Tar. 2. V 0 9 IONIAN ISLANDS 00 dr. ISOLE JONIE UN 1 96 ASSA MEDITERANNEA dr., dr., dr.,0 dr. Tar /V 0 9 ASSA MEDITERANNEA 0 dr., 00 dr. Tar. 16. /V 0 9 ASSA MEDITERANNEA 00 dr. RRR. V+ 2

18 99 ÃÅÑÏÍÔÏÓÕÌÂÏÕËÉÏÍ ÐÕÑÃÉÏÕ (his Island). ÐÁÑÁÄÅÓ type I. RRR ruble, Hellenic educatinal Sciety f Develpment 19191, cancel in greek cyrillic characters. PILENKOVO (Russie). "Öïñïò Õäáôïò" áðï ôéò "Ðçãåò ôïõ Âïóðïñïõ". Water tax frm the Bsphre surces, in Ottman writing. RR. ( pieces). "ÖÏÑÏÓ ÔÙÍ ÐÏËÉÔÙÍ" "Drit de Marche". mplete set in fur languages (Greek, ttman, french, armenian). irst editin, used in np/le area. V. RR. "ÖÏÑÏÓ ÊÁÍÔÁÑÉÏÕ" in three languages. Drit de pesage. RRR "ÖÏÑÏÓ ÐÁÆÁÑÉÏÕ" mplete set in Ottman writing used at "Anatlie". V. R "ÖÏÑÏÓ ÐÁÆÁÑÉÏÕ". mplete set in tw languages (greek, ttman) used at Thrace and Marmara area. RRR. "ÄÇÌÏÔÉÊÏÓ ÖÏÑÏÓ". mplete set in tw languages (greek ttman). Tw pieces. RRR. 1 1 "Ðçãåò ôïõ Âïóðïñïõ" Surces f Bsphre. mplete set with paras tax "ÊÁÉÓÔÁÃ". Tw emissins, "ÊÁÍËÉ ÊÁÂÁÊ", "ÊÅÔÓÅ". V. RRR. para the third biglietta f water surce "KANLIAVAK" in fur languages. RRR "Ðçãåò ôïõ Âïóðïñïõ" Surces f Bsphre. mplete set with paras, secnd editin in fur languages: " ÉÏÕÍÊÉÁÑ", "ÊÅÔÓÅ", "ÊÁÉÓ ÄÁÃ", "ÊÁÑÁ ÊÏÕËÁÊ", "ÊÁÔÓÁÊ ÐÏÕËÏÕ", "ÊÁÍËÉ ÊÁÂÁÊ", "ÔÓÉÑ ÔÓÉÑ", "ÊÉÏÆÔÅÐÅ". Eight different surces. RRR. "Ðçãåò ôïõ Âïóðïñïõ" Surces f Bsphre. mplete set with paras, first editin in fur languages: "ÊÁÉÓ ÄÁÃ", "ÔÓÁÌËÉÄÆÁ", "ÉÌÂÑÏ ÏÑ", "ÃÉÏÆÔÅÐÅ", "ÊÁÍËÉ ÊÁÂÁÊ". ive different surces. RRR. "Ðçãåò ôïõ Âïóðïñïõ" Surces f Bsphre in fur languages. "ÊÁÉÓ ÄÁÃ" pa, "ÊÁÑÁ ÐÏÕËÏÕ" pa, " ÏÕÍÊÉÁÑ" pa and "ÊÁÔÓÁÊ ÐÏÕËÏÕ", 0, 0 paras. RRR. "ÖÏÑÏÓ ÁÃÏÑÁÓ" "Drit de BAZAR". mplete set in fur languages. Secnd editin with tw mns and values:,,,,,, 0, 1 paras. V. RR. "ÖÏÑÏÓ ÁÃÏÑÁÓ" "Drit de BAZAR". irst editin with ne mn. Seven cmplete sets with seven different clurs. Each clur crrespnd t the devaluatin f ttman mney system. Ttally 2 pieces. RRR BANKNOTES O YPRUS 11 1 Pund 19 UN 1116 Lt 2 pcs Punds nsecutive numbers (óõíå üìåíá íïýìåñá). UN Mils UN BANK NOTES O OTHER OUNTRIES 111 DJIBOUTI: rancs 192 issue. VG 1119 MADAGASAR: rancs 19 issue. G 11 MADAGASAR: rancs 19 issue. 11 BULGARIA: 2,, and 0 Levas frm 1922 t /V 12 PAKISTAN: different bankntes. V/X 1 TURKEY: 1 livre Ottman TURKEY: Piastres Ottman 11. Serie E. 11 TURKEY: 2 pcs Piastres Ottman 12. Serie TURKEY: 2 pcs Piastres Ottman 12. Serie 21, 6. 1 TURKEY: 2 pcs Piastres Ottman 12. Serie B, E. 1 TURKEY: 1/2 livre Ottman TURKEY: 2 1/2 Piastres Ottman TURKEY: 1 livre Ottman 11. Serie 9 teared. G 111 TURKEY: 2 1/2 Lira INONOU 112 USSR: pcs 00,,.000 UN 11 EYLAN: 2 pcs 0,1 0, 199 UN 11 VIETNAM: pcs,,,, 0 UN

19 11 MYANMAR: pcs pyas, kyats UN 116 ROATIA: pcs 1(2),, 00 Dinara V/X 11 SLOVENIA: 2 DVA UN 11 TURKMENISTAN: 1 Manat UN LARGE HERMES HEAD 161 PARIS PRINT 00 1l. Paris print with gd margins. Vl. 1. Extremely fine l. x 2 Paris print with fur gd margins. Little pinhle etc... therwse first chice. Vl l. x 2 Paris print with generally fur margins. Little thinned. Vl. 1. ()/ 0 1l. Paris print with gd margins. Vl. 1. Little vertical crease l. Paris print with fur large margins. Excessively fine. Vl l. Paris print with fur large margins. Vl. 2b l. Paris print with three gd margins. Thin paper. Vl. 2d. 0 2l. x Paris print with acceptable fur margins. lurs, shades variety. Vl. 2. ()/ 0 2l. x Paris print with three gd margins. Sme just thinned. Vl l. Paris print with excellent fur margins. Vl.. l. Paris print with large fur margins. Vl.. 11 l. x 2 Paris print with fur gd margins. Gd item. Vl.. l. x 2 Paris print with three large margins. Excellent fr study. 1 l. Paris print, excellent margins, at the right bttm just thinned. Vl.. 1 l. Paris print deep blue with fur excellent margins. Vl. c. l. Paris print with fur excellent margins. Gd item. Vl l.(2) Paris print with fur gd margins, excellent fr shades and clurs, but sme stains r thinned. Vl.. l.() Paris print with excellent margins, clurs, shades, varatins, but little stains r thinned. Vl.. 1 l. Paris print with fur excellent margins, gd item, bliterated "" KYMI. Vl.. 19 l. Paris print, fur gd margins, little stains. Vl.. () 0l. Paris print with excellent margins, small thin. Vl. 6. () 21 0l. Paris print with fur excellent margins, gd item. Vl l.(2) Paris print with fur margins. Sme stains r thinned. Vl l. Paris print, with fur large margins. Vl.. 2 l. Paris print, with excellent margins. Vl.. l. Paris print, pair,, gd margins, dtted "" TINOS, just thinned. Vl.. 26 l. Paris print with fur excellent margins, little crease, inkstained. Vl.. 161/162 ATHENS PROVISIONAL PRINTINGS 2 2l.() arse print with fur quite margins. lur and shades. Excellent item. Vl.. 2 2l. arse print with excellent margins. Vl l. arse print, with gd margins. Vl.. l.() arse print with quite gd margins, but sme thinned. Vl.. 1 l.() arse print with quite gd margins, just sme thinned. Vl.. /() 2 l. arse print with quite gd margins. Vl.. 1 l. arse print, with fur gd margins. Vl.. Excellent item. l.() arse print, gd margins. Vl. 11. Just thinned. l. arse print with gd margins. Vl l. arse print with gd margins. Vl. 11.

20 l.(2) arse print with fur quite gd margins. Vl.. l. arse print with quite gd margins. Vl.. 9 l. arse print with quite gd margins. Vl. 1. l. arse print with three gd margins, ne tuched, just thinned. Vl. 1. () 0 1 1l. ine print with acceptable margins. Vl l.(2) ine print with fur margins bth just little thinned. Vl. 1. () 1l. ine print, excellent margins. Vl. 1. Left upper crner just thinned. l. ine print with quite gd fur margins, just thinned. Vl. 1. 2l. ine print, fur gd margins. Vl. b. 6 l. ine print with ne narrw, three gd margins. Vl. 16. l. ine print with fur gd margins, gd item. Vl l.(2) ine print with fur gd margins. Little stains. Vl l. ine print with gd margins. Vl. 1. l.(2) ine print with quite gd margins. Vl l. ine print with three large ne narrw margins. Vl l. ine print with three gd margins ne just tuched and thinned. Vl. 19. () 0l. ine print with three margins, ne tuched. Vl.. 0l. ine print with fur margins. Vl.. 162/16 ONSEUTIVE PRINTINGS 1l. MAY 62, with quite gd margins. Vl l. MAY 62, with excellent fur large margins. Gd item. Vl l. MAY 62, with fur gd margins. Vl. 22. l. MAY 62, with fur excellent margins just thinned. Vl. 2. () 9 l.() MAY 62 with fur gd margins. Vl.. 1 0l. MAY 62 with fur margins, pinhle. Vl mplete set MAY 62 Vl. 2. A chice. /()/ 62 1l. 62/6 printings, quite gd margins. Vl l. with fur gd margins and plate flaws. RR. Vl. 2a. () 6 2l.(2) bistre, with excellent fur large margins. Vl l. streep f three, with large fur margins. Vl l. blck f fur, cancelled t rder, with fur large margins. Vl. 29. Thin paper variety. 6 l. 62/6 printings, three gd margins, ne narrw. Vl.. Plate flw. 6 l. with fur gd margins. Vl.. 69 l.() green with excellent fur margins and full shades. Vl., a, b. 1 l.() range 62/6 printings with fur gd margins and gd variety f clurs and shades. Vl. 1b, 1c, 1d. l. 62/6 printings with white line. Plate flw. Vl. 2. R. 2 l. 62/6 printings with three gd margins. Small thin and "åëåããïò". Vl. 2ba. l.() 62/6 printings with fur gd margins, clurs and shades. Different item. Vl. 2, 2óô, 2ãá. l.(2) 62/6 printings, with gd fur margings in tw clurs. Vl., b. 6 l. 62/6 printings, with fur acceptable margins and rare "Ýëåã ïò" at back. Almst invisible cntrl number. Vl.. l. 62/6 printings with acceptable margins, sme little stains. Vl. a. Just thinned. l. 62/6 printings with acceptable margins, sme little stain, just thinned. Vl. A. 0l. 62/6 printings with three excellent margins, ne narrw. Vl.. 9 0l. 62/6 printings with fur gd margins. Sme stains. Vl. a. 0 The cmplete set 62/6 printings with fur margins. Vl. 2 and A. Excellent item. 16 /169 LEANED PLATES

Saturday, 9 June 2007

Saturday, 9 June 2007 , Aristidu Str. 9 Athens GREEE tel.: + 2 21 fax: + 2 9 www.sillektiki.cm email: inf@sillektiki.cm Saturday, 9 June 0 PUBLI AUTION N 2 ins, Bankntes, Stamps, Pstal histry etc. ELETRA PALAE HOTEL 1, Nikdimu

More information

Learn Start Play. Learning the game. Starting up the organisation. Playing in different ways

Learn Start Play. Learning the game. Starting up the organisation. Playing in different ways Learn Start Play Learning the game Starting up the rganisatin Playing in different ways Table f Cntent INTRODUCTION... 3 WHY CHOOSE FLOORBALL?... 4 Alternative sprt... 6 HISTORY OF FLOORBALL... 7 VALUES

More information

newsletter Codes of conduct have become RRN Codes of Conduct: Who Needs Them? In this issue...

newsletter Codes of conduct have become RRN Codes of Conduct: Who Needs Them? In this issue... Number 13 March 1999 R ELIEF AND R EHABILITATION NETWORK 13 RRN newsletter Imprving aid plicy and practice in cmplex plitical emergencies In this issue... Articles... 1 Cdes f Cnduct: Wh Needs Them?...

More information

CULTURAL RESOURCE ASSESSMENT, PLANNING AND MANAGEMENT CALLAN POINT ABORIGINAL HERITAGE MANAGEMENT PLAN. Mary Dalla<; April 2000

CULTURAL RESOURCE ASSESSMENT, PLANNING AND MANAGEMENT CALLAN POINT ABORIGINAL HERITAGE MANAGEMENT PLAN. Mary Dalla<; April 2000 Il 'l 'l 1 'l n u n : ~ 1I, U ~ MARY DALLAS CONSULTING, ARCHAEOLOGISTS sh.l \-n-i "1. Cfj z. - CULTURAL RESOURCE ASSESSMENT, PLANNING AND MANAGEMENT CALLAN POINT ABORIGINAL HERITAGE MANAGEMENT PLAN

More information

Both coloured overlays and coloured lenses can improve reading fluency, but their optimal chromaticities differ

Both coloured overlays and coloured lenses can improve reading fluency, but their optimal chromaticities differ ELSEVIER Ophthal. Physil. Opt. Vl. 19, N. 4, pp. 279-285, 1999 0 1999 The Cllege f Optmetrists. Published by Elsevier Science Ltd All rights reserved. Printed in Great Britain 0275-5408/99 $20.00 + 0.00

More information

B u r e au o f E n g r av i n g a n d P r i n t i n g. Currency NOTES. www.money factory.gov

B u r e au o f E n g r av i n g a n d P r i n t i n g. Currency NOTES. www.money factory.gov B u r e au o f E n g r av i n g a n d P r i n t i n g Currency NOTES www.money factory.gov TABLE OF CONTENTS U.S. Paper Currency An Overview..................... 1 The Federal Reserve System.............................

More information

How to use Moodle 2.7. Teacher s Manual for the world s most popular LMS. Jaswinder Singh

How to use Moodle 2.7. Teacher s Manual for the world s most popular LMS. Jaswinder Singh Teacher s Manual fr the wrld s mst ppular LMS Jaswinder Singh Hw t Use Mdle 2.7 2 Hw t use Mdle 2.7, 1 st Editin Teacher s Manual fr the wrld s mst ppular LMS Jaswinder Singh 3 This bk is dedicated t my

More information

Promoting your organisation

Promoting your organisation Prmting yur rganisatin Overview Welcme t this tlkit n prmting yur rganisatin. The aim f the tlkit is t help rganisatins t achieve their aims and bjectives using the active prmtin f their wrk as ne f their

More information

LIFE AFTER STUDY. International students settlement experiences in New Zealand DOL11566 NOV 10

LIFE AFTER STUDY. International students settlement experiences in New Zealand DOL11566 NOV 10 2010 LIFE AFTER STUDY Internatinal students settlement experiences in New Zealand DOL11566 NOV 10 Authrs Angie Wilkinsn, Statistics New Zealand Paul Merwd, Department f Labur Anne-Marie Masgret, Department

More information

Farmland Values - Then and Now

Farmland Values - Then and Now Farmland Values - Then and w / Je r me E. Jhnsn acre fr US-48 a nd $455 in r th Dak ta. The 199 1 aver ages are $682 a n acre fr the US-48 and $3 68 in r th Da kta. This si mpl e descriptin fails t spea

More information

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ

KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI KONAKLAMA VE SEYAHAT HİZMETLERİ YABANCI DİLDE KURUM TANITIMI İNGİLİZCE 222YDK105 ANKARA 2012 Bu mdül, mesleki ve teknik eğitim kul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Prgramlarında

More information

Delegations will find attached the revised version of the Presidency conclusions of the Brussels European Council (24 and 25 October 2002).

Delegations will find attached the revised version of the Presidency conclusions of the Brussels European Council (24 and 25 October 2002). COUNCIL OF THE EUROPEAN UNION Brussels, 26 Nvember 2002 (27.11) (OR. en) 14702/02 POLG 67 COVER NOTE frm : Presidency t : delegatins Subject : BRUSSELS EUROPEAN COUNCIL 24 AND 25 OCTOBER 2002 PRESIDCY

More information

Your DirectAsia.com comprehensive car insurance policy details

Your DirectAsia.com comprehensive car insurance policy details Yur DirectAsia.cm cmprehensive car insurance plicy details Thank yu fr chsing DirectAsia.cm cmprehensive car insurance. we have made this plicy simple and straightfrward s that yu can understand what we

More information

An Introduction to Statistical Learning

An Introduction to Statistical Learning Springer Texts in Statistics Gareth James Daniela Witten Trevr Hastie Rbert Tibshirani An Intrductin t Statistical Learning with Applicatins in R Springer Texts in Statistics 103 Series Editrs: G. Casella

More information

DATE EDIT : 9/2/93 DATE RE-ED. : 30/10/13 ED : 20 P1/3 TABLE OF CONTENT - QUALITY MANUAL (ISO 9002) RESPONS. : Managing Director SIGN. :.

DATE EDIT : 9/2/93 DATE RE-ED. : 30/10/13 ED : 20 P1/3 TABLE OF CONTENT - QUALITY MANUAL (ISO 9002) RESPONS. : Managing Director SIGN. :. Organisatin manual DATE EDIT : 9/2/93 DATE RE-ED. : 30/10/13 ED : 20 P1/3 TABLE OF CONTENT - QUALITY MANUAL (ISO 9002) RESPONS. : Managing Directr SIGN. :. TABLE OF CONTENT PART 1 ORGANISATION MANUAL (OM).

More information

Smallholder Oil Palm Production Systems in Indonesia: Lessons from the NESP Ophir Project. Idsert Jelsma, Ken Giller and Thomas Fairhurst

Smallholder Oil Palm Production Systems in Indonesia: Lessons from the NESP Ophir Project. Idsert Jelsma, Ken Giller and Thomas Fairhurst Smallhlder Oil Palm Prductin Systems in Indnesia: Lessns frm the NESP Ophir Prject Idsert Jelsma, Ken Giller and Thmas Fairhurst Plant Prductin Systems, Plant Sciences Grup, Wageningen University, Wageningen

More information

Making the Most of the Madrid System. Information and Practical Tips on How to Use Specific Forms

Making the Most of the Madrid System. Information and Practical Tips on How to Use Specific Forms Making the Most of the Madrid System Information and Practical Tips on How to Use Specific Forms MAKING THE MOST OF THE MADRID SYSTEM INFORMATION AND PRACTICAL TIPS ON HOW TO USE SPECIFIC FORMS MAKING

More information

IMD. Finding the Way: A Discussion of the Swedish Migrant Integration System

IMD. Finding the Way: A Discussion of the Swedish Migrant Integration System Finding the Way: A Discussin f the Swedish Migrant Integratin System Finding the way: A discussin f the Swedish migrant integratin system OECD 2014 1 July 2014 Finding the way: A discussin f the Swedish

More information

Ch 1 - Establishing And Monitoring Contract Type

Ch 1 - Establishing And Monitoring Contract Type Ch 1 - Establishing And Mnitring Cntract Type 1.0 - Chapter Intrductin 1.1 - Matching Cntract Type t Cntract Risk 1.2 - Utilizing Fixed-Price Ecnmic Price Adjustment Cntracts 1.2.1 - Establishing Terms

More information

About Your Telephone... 3 Conventions... 7 Feature Finder... 8 Answer a Call... 10 Make a Call... 11 Redial... 12 Hold... 12 Mute...

About Your Telephone... 3 Conventions... 7 Feature Finder... 8 Answer a Call... 10 Make a Call... 11 Redial... 12 Hold... 12 Mute... Abut Yur Telephne... 3 Cnventins... 7 Feature Finder... 8 Answer a Call... 10 Make a Call... 11 Redial... 12 Hld... 12 Mute... 12 Bridged Calls... 13 Transfer... 14 Cnference... 14 Call Lg... 16 Cntacts...

More information

WAVE FIELD SYNTHESIS A PROMISING SPATIAL AUDIO RENDERING CONCEPT. Günther Theile* and Helmut Wittek**

WAVE FIELD SYNTHESIS A PROMISING SPATIAL AUDIO RENDERING CONCEPT. Günther Theile* and Helmut Wittek** T be published in Jurnal f the Institute f Image Infrmatin and Televisin Engineers, 2007 WAVE FIELD SYNTHESIS A PROMISING SPATIAL AUDIO RENDERING CONCEPT Günther Theile* and Helmut Wittek** * Institut

More information

WHO ARE THE TURKS? A Manual for Teachers. Justin McCarthy and Carolyn McCarthy. for

WHO ARE THE TURKS? A Manual for Teachers. Justin McCarthy and Carolyn McCarthy. for WHO ARE THE TURKS? A Manual for Teachers AMERICAN FORUM for GLOBAL EDUCATION by Justin McCarthy and Carolyn McCarthy Who are the Turks? WHO ARE THE TURKS? A Manual for Teachers by Justin McCarthy and

More information

KNOWING YOUR WAY AROUND MELBOURNE

KNOWING YOUR WAY AROUND MELBOURNE Taxi and Hire Car Knwledge Handbk KNOWING YOUR WAY AROUND MELBOURNE Study Guide fr the Gegraphic Assessment The purpses handbk: Taxi Services f preparing Cmmissin fr taking (TSC) ne has r prepared mre

More information

Zimbra Collaboration Suite Advanced Web Client User Guide. Version 5.0

Zimbra Collaboration Suite Advanced Web Client User Guide. Version 5.0 Zimbra Cllabratin Suite Advanced Web Client User Guide Versin 5.0 Zimbra Web Client User Guide Cpyright Ntice Cpyright 2008 Zimbra, Inc. All rights reserved. This dcument cntains cnfidential, prprietary

More information

MEASURING AND/OR ESTIMATING SOCIAL VALUE CREATION: Insights Into Eight Integrated Cost Approaches

MEASURING AND/OR ESTIMATING SOCIAL VALUE CREATION: Insights Into Eight Integrated Cost Approaches MEASURING AND/OR ESTIMATING SOCIAL VALUE CREATION: Insights Int Eight Integrated Cst Appraches Prepared fr Bill & Melinda Gates Fundatin Impact Planning and Imprvement Prepared by Melinda T. Tuan P.O.

More information

ENVIRONMENTAL FISCAL REFORM ILLUSTRATIVE POTENTIAL IN PORTUGAL

ENVIRONMENTAL FISCAL REFORM ILLUSTRATIVE POTENTIAL IN PORTUGAL EEA EEA Staff Psitin Nte (April 2013) SPN13/01 ENVIRONMENTAL FISCAL REFORM ILLUSTRATIVE POTENTIAL IN PORTUGAL Prepared fr the cnference Green taxatin: a cntributin t sustainability Lisbn, April 30 th 2013

More information

WHITE PAPER SPON. How Cybercriminals Make Money With Your Email. Published July 2013 SPONSORED BY. An Osterman Research White Paper.

WHITE PAPER SPON. How Cybercriminals Make Money With Your Email. Published July 2013 SPONSORED BY. An Osterman Research White Paper. WHITE PAPER N Hw Cybercriminals Make Mney With Yur Email An Osterman Research White Paper Published July 2013 SPONSORED BY spnsred by SPON spnsred by Osterman Research, Inc. P.O. Bx 1058 Black Diamnd,

More information

1 IS THERE A CONTRACT?

1 IS THERE A CONTRACT? 1 IS THERE A CONTRACT? MANIFESTATION OF MUTUAL ASSENT: There must be an bjective manifestatin f mutual assent t a K. Judged by what a reasnable persn wuld understand the parties actins t mean. - At stake

More information

Chapter 3. The Structure of Matter and. Review Skills

Chapter 3. The Structure of Matter and. Review Skills Chapter 3 The Structure of Matter and the Chemical Elements One doesn t discover new lands without consenting to lose sight of the shore for a very long time. Andre Gide French Novelist and Essayist n

More information