รายงานผลการปฏ บ ต งานตามต วช ว ดในแผนปฏ บ ต งาน ประจ าไตรมาสท 4 ป งบประมาณ พ.ศ ส าน กส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยเช ยงใหม

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการปฏ บ ต งานตามต วช ว ดในแผนปฏ บ ต งาน ประจ าไตรมาสท 4 ป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ส าน กส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยเช ยงใหม"

Transcription

1 รายงานผลการปฏ บ ต งานตามต วช ว ดในแผนปฏ บ ต งาน ประจ าไตรมาสท 4 ป งบประมาณ พ.ศ ส าน กส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ข อม ล ณ ว นท 2 ต ลาคม 2556

2 ต วช ว ด จ านวนโครงการ/ก จกรรมในการอน ร กษ พ ฒนา และท าน บ าร งศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ไทย ท องถ นล านนา และกล มชาต พ นธ 2 จ านวนผ เข าร วมโครงการ/ก จกรรมในการอน ร กษ พ ฒนา และท าน บ าร งศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ไทย ท องถ นล านนา และกล มชาต พ นธ โครงการ/ ก จกรรม เป าหมาย ผลงานตามเป าหมาย KPI Owner Data Owner แผน ผล ส ง เท าก น ต า ฝ ายส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ส นต ท ศน เพ ญจ นทร คน 40,000 34,64 ฝ ายส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ส นต ท ศน เพ ญจ นทร 3 จ านวนงบประมาณในการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม บาท 3,500,000 6,364,22 ฝ ายส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ส นต ท ศน เพ ญจ นทร 4 ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การจากส วนงาน ร อยละ ฝ ายส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ส นต ท ศน เพ ญจ นทร 5 จ านวนผลงาน ช นงาน หร อนว ตกรรมในการต อยอดภ ม ป ญญาท องถ น การท าน บ าร งศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ไทยท องถ นล านนาและกล มชาต พ นธ ท ได สร าง มาตรฐานและเป นท ยอมร บของวงว ชาการด านน ช อต วช ว ด สร ปผลการปฏ บ ต งานตามต วช ผลงาน/ ช นงาน ว ดในแผนปฏ บ ต งาน ประจ าไตรมาส 4 ป งบประมาณ พ.ศ ส าน กส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยเช ยงใหม หน วยน บ 0 2 ฝ ายส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ศ ภฤกษ ก ลส 6 จ านวนโครงการ/ก จกรรมการแลกเปล ยนศ ลปว ฒนธรรม ในระด บท องถ น ระด บชาต และระด บนานาชาต โครงการ/ ก จกรรม 2 6 ฝ ายส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ต อพงษ เสมอใจ วาสนา มาวงค 7 จ านวนฐานข อม ลทางศ ลปว ฒนธรรมล านนาท เผยแพร ใน เว บไซต ฐานข อม ล 2 2 ฝ ายส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ฐาปน ย เคร อระยา พ ช ย แสงบ ญ 8 จ านวนผ เข าใช บร การพ พ ธภ ณฑ เร อนโบราณล านนา คน 0,000 5,438 ฝ ายส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ช ต มา พรหมาว ฒน วาสนา มาวงค

3 ต วช ว ด ช อต วช 9 ร อยละความพ งใจของผ ใช บร การพ พ ธภ ณฑ เร อนโบราณ ล านนา ว ด 0 จ านวนโครงการ/ก จกรรมการอน ร กษ ส งแวดล อม โครงการ/ ก จกรรม จ านวนโครงการ/ก จกรรมพ ฒนาบ คลากร โครงการ/ ก จกรรม เป าหมาย ผลงานตามเป าหมาย หน วยน บ KPI Owner Data Owner แผน ผล ส ง เท าก น ต า ร อยละ ฝ ายส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม ช ต มา พรหมาว ฒน 3 3 ส าน กงานส าน ก ร จ รา คอทอง 3 4 งานบร หารท วไป รพ พรรณ ศร ทะ 2 จ านวนเง นท นสน บสน นก จกรรมพ ฒนาบ คลากร บาท 50,000 7,444 งานบร หารท วไป รพ พรรณ ศร ทะ ต วบ งช สร ป ผลปฏ บ ต งานตามต วช ว ดในแผนปฏ บ ต งาน (Action Plan) ประจ าไตรมาสท 3 ป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 2 ต วช ว ด ม ด งน :-. ผลการปฏ บ ต งาน "ส ง" กว าค าเป าหมาย จ านวน 9 ต วช ว ด ด งน :- - ต วช ว ดท จ านวนโครงการ/ก จกรรมในการอน ร กษ พ ฒนา และท าน บ าร งศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ไทย ท องถ นล านนา และกล มชาต พ นธ - ต วช ว ดท 3 จ านวนงบประมาณในการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม - ต วช ว ดท 4 ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การจากส วนงาน - ต วช ว ดท 5 จ านวนผลงาน ช นงาน หร อนว ตกรรมในการต อยอดภ ม ป ญญาท องถ น การท าน บ าร งศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ไทยท องถ นล านนาและกล มชาต พ นธ ท ได สร างมาตรฐาน และเป นท ยอมร บของวงว ชาการด านน - ต วช ว ดท 6 จ านวนโครงการ/ก จกรรมการแลกเปล ยนศ ลปว ฒนธรรมในระด บท องถ น ระด บชาต และระด บนานาชาต - ต วช ว ดท 8 จ านวนผ เข าใช บร การพ พ ธภ ณฑ เร อนโบราณล านนา - ต วช ว ดท 9 ร อยละความพ งใจของผ ใช บร การพ พ ธภ ณฑ เร อนโบราณล านนา - ต วช ว ดท จ านวนโครงการ/ก จกรรมพ ฒนาบ คลากร - ต วช ว ดท 2 จ านวนเง นท นสน บสน นก จกรรมพ ฒนาบ คลากร 2

4 ต วช ว ด ช อต วช ว ด หน วยน บ เป าหมาย ผลงานตามเป าหมาย KPI Owner Data Owner แผน ผล ส ง เท าก น ต า 2. ต วช ว ดท ม ผลการด าเน นงาน "เท าก บ" ค าเป าหมาย จ านวน 2 ต วช ว ด ด งน :- - ต วช ว ดท 7 จ านวนฐานข อม ลทางศ ลปว ฒนธรรมล านนาท เผยแพร ในเว บไซต - ต วช ว ดท 0 จ านวนโครงการ/ก จกรรมการอน ร กษ ส งแวดล อม 3. ต วบ งช ท ม ผลการด าเน นงาน "ต า" กว าค าเป าหมาย จ านวน ต วช ว ด ด งน :- - ต วช ว ดท 2 จ านวนผ เข าร วมโครงการ/ก จกรรมในการอน ร กษ พ ฒนา และท าน บ าร งศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ไทย ท องถ นล านนา และกล มชาต พ นธ 3

5 ล าด บ 4 ต วช ว ดท : จ านวนโครงการ/ก จกรรมในการอน ร กษ พ ฒนา และท าน บ าร งศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ไทย ท องถ น ล านนา และกล มชาต พ นธ KPI Owner : ฝ ายส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม Data Owner : นายส นต ท ศน เพ ญจ นทร ค าเป าหมาย : 70 โครงการ/ก จกรรม โครงการ/ก จกรรม โครงการพ พ ธภ ณฑ เร อนล านนาม ช ว ต Lanna Village: Living Museum เพ อการเร ยนร ประว ต ศาสตร ศ ลปะ ว ฒนธรรม และว ถ ช ว ตล านนา (งาน "แอ วเฮ อนไทล อ") โครงการ/ ก จกรรม 2 พ ธ วางศ ลาฤกษ อาคารส าน กงานส าน กส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม 3 โครงการการอบรมว ป สสนากรรมฐาน คร งท 8 4 โครงการท าบ ญต กบาตรเทโวโรหณะ ประจ าป ร วมงานท าบ ญทอดกฐ นพระราชทาน ประจ าป โครงการส งเสร มประเพณ ลอยกระทง ประจ าป โครงการพ พ ธภ ณฑ ม ช ว ต : ว ถ ช ว ตล านนา - งาน "แอ วเฮ อน เย อนผญา" - โครงการม วนง นของเล น 4 ภาค - โครงการลานสรวง ข วงศ ลป 8 โครงการปฏ บ ต ธรรมเพ อถวายเป นพระราชก ศล เน องในโอกาสมหามงคลท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ทรงม พระชนมพรรษา 85 พรรษา (5 ธ นวาคม 2555) 9 งานท าบ ญประจ าป ของส วนงาน ประจ าป โครงการส งเสร มว นส าค ญทางศาสนา "ว นมาฆบ ชา" โครงการส งเสร มประเพณ สงกรานต 2 งานประเพณ ด าห วผ อาว โสส าน กฯ 3 โครงการส งเสร มว นส าค ญทางศาสนา "ว นว สาขบ ชา" 4 พ ธ ท าบ ญและส บชะตาเม องเช ยงใหม ประจ าป งานท าบ ญเน องในคล ายว นสถาปนาส วนงาน (ครบรอบ 20 ป ) 6 โครงการปร บปร งซ อมแซมเร อนโบราณล านนา 7 งานว นว ชาการ มช. คร งท 8 8 ปฏ ท นก จกรรมศ ลปว ฒนธรรม ประจ าป พ.ศ โครงการศ ลปว ฒนธรรมศ กษา ส าหร บมหาว ทยาล ยเก ยวโตเซกะ ประเทศญ ป น 20 โครงการก อสร างศาลาว ฒนธรรมเอนกประสงค 2 โครงการศ กษาด งานเพ อพ ฒนาแนวความค ด และเพ มพ นศ กยภาพของบ คลากร 22 โครงการล านนาภ ม ร ส น องแดนใต ประจ าป โครงการฐานข อม ลศ ลปว ฒนธรรมล านนาแบบออนไลน 24 โครงการเทศกาลห นนานาชาต ประจ าป 2556 "ละครห นตระการตาอาเซ ยน: ASEAN Enchanting Puppets 203" 4

6 5 ล าด บ โครงการ/ก จกรรม โครงการ/ ก จกรรม - การเสวนาว ชาการ "ละครห นอาเซ ยน" - การแสดงแสง ส เส ยง "ละครห นอาเซ ยน" - น ทรรศการ "ละครห นอาเซ ยน" - การเผยแพร ข อม ล "ละครห นอาเซ ยน" ในน ตยสาร COMPASS 25 โครงการเผยแพร ข อม ลศ ลปว ฒนธรรมล านนา (งบป 2555) - วารสารร มพยอม ป ท 4 ฉบ บท 2 26 โครงการเผยแพร ข อม ลศ ลปว ฒนธรรมล านนา - ปฏ ท นล านนา (หน งส อป ใหม เม อง) - รายการว ทย "มรดกล านนา" - คอล มน "มรดกล านนา" - คอล มน "ลานค า" - คอล มน "ถ อยค าส านวนล านนา 27 โครงการอน ร กษ และส บสานประเพณ ล านนา - การจ ดบรรยาย เร อง "เล าขานต านานผะต ษ" - การจ ดบรรยาย เร อง "ท าบ ญผ งไฟเด อนส ตานข าวจ ข าวหลาม" - การจ ดบรรยาย เร อง "ประเพณ สงกรานต ล านนา" - การจ ดบรรยาย เร อง "ออกว สสา ลาพระเจ า" - ก จกรรมแลกเปล ยนศ ลปว ฒนธรรม ภาคเหน อ-ภาคใต - การมอบรางว ลภ ม แผ นด น ป นล านนา ประจ าป การจ ดท าซ มประต ป า - งานด าห วอธ การบด มช. 28 โครงการหล อและสมโภชเท ยนในว นเข าพรรษา 29 โครงการส งเสร มว นส าค ญทางศาสนา "ว นอาสาฬหบ ชา" 30 โครงการจ ดงานประเพณ ฟ อนบวงสรวงบรรพกษ ตร ย อาร กษ หลวงแห งนครเช ยงใหม - งานประเพณ ฟ อนบวงสรวงบรรพกษ ตร ย อาร กษ หลวงแห งนครเช ยงใหม - การจ ดบรรยาย เร อง "ภ ษา อาภรณ ฟ อนผ " 3 โครงการบวชเนกข มมจาร ณ เพ อถวายเป นพระราชก ศลเน องในโอกาสมหามงคลท สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต ฯ พระบรมราช น นาถทรงม พระชนมพรรษา 8 พรรษา (2 ส งหาคม 2556) 32 การจ ดท าป ายเฉล มพระเก ยรต ฯ สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถ 33 โครงการอบรมความร เช งประว ต ศาสตร และล านนาคด 34 แบบสามม ต โครงสร างงานสถาป ตยกรรมเร อนโบราณล านนา 35 แบบสามม ต โครงสร างงานสถาป ตยกรรมเร อนโบราณล านนา 36 โครงการรวบองค ความร ด านล านนาคด 37 คอนเส ร ตเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ในโอกาสมหามงคลทรงม พระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา โดยศ ลป นฮ คก ไอเค ลมานน

7 6 ล าด บ โครงการ/ก จกรรม โครงการ/ ก จกรรม 38 การเป นว ทยากร ท ปร กษา กรรมการ คณะท างาน ให แก หน วยงานภายนอก 70 27

8 ต วช ว ดท 2 : จ านวนผ เข าร วมโครงการ/ก จกรรมในการอน ร กษ พ ฒนา และท าน บ าร งศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ไทย ท องถ นล านนา และกล มชาต พ นธ KPI Owner : ฝ ายส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม Data Owner : นายส นต ท ศน เพ ญจ นทร ค าเป าหมาย : 40,000 คน 7 ล าด บ โครงการ/ก จกรรม จ านวน โครงการพ พ ธภ ณฑ เร อนล านนาม ช ว ต Lanna Village: Living Museum เพ อการเร ยนร ประว ต ศาสตร ศ ลปะ 5,438 ว ฒนธรรม และว ถ ช ว ตล านนา 2 พ ธ วางศ ลาฤกษ อาคารส าน กงานส าน กส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม 00 3 โครงการพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรม: การฝ กอบรมว ป สสนากรรมฐาน คร งท โครงการท าบ ญต กบาตรเทโวโรหณะ ประจ าป 2555,000 5 ร วมงานท าบ ญทอดกฐ นพระราชทาน ประจ าป โครงการส งเสร มประเพณ ลอยกระทง ประจ าป โครงการพ พ ธภ ณฑ ม ช ว ต : ว ถ ช ว ตล านนา (สน บสน นโดย ททท.) 3,385 - งาน "แอ วเฮ อน เย อนผญา" - โครงการม วนง นของเล น 4 ภาค - โครงการลานสรวง ข วงศ ลป 8 โครงการปฏ บ ต ธรรมเพ อถวายเป นพระราชก ศล เน องในโอกาสมหามงคลท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ทรงม พระชนมพรรษา 85 พรรษา (5 ธ นวาคม 2555) งานท าบ ญประจ าป ของส วนงาน ประจ าป โครงการส งเสร มว นส าค ญทางศาสนา "ว นมาฆบ ชา",000 โครงการส งเสร มประเพณ สงกรานต งานประเพณ ด าห วผ อาว โสส าน กฯ 22 3 โครงการส งเสร มว นส าค ญทางศาสนา "ว นว สาขบ ชา",000 4 พ ธ ท าบ ญและส บชะตาเม องเช ยงใหม ประจ าป โครงการจ ดงานประเพณ ฟ อนบวงสรวงบรรพกษ ตร ย อาร กษ หลวงแห งนครเช ยงใหม (งปม.ว จ ตรศ ลป 270,000 บาท) - ประเพณ ฟ อนบวงสรวงบรรพกษ ตร ย อาร กษ หลวงแห งนครเช ยงใหม การจ ดบรรยาย เร อง "ภ ษา อาภรณ ฟ อนผ " 73 6 งานท าบ ญเน องในคล ายว นสถาปนาส วนงาน (ครบรอบ 20 ป ) 70 7 โครงการหล อและสมโภชเท ยนในว นเข าพรรษา โครงการล านนาภ ม ร ส น องแดนใต ประจ าป 2556 (ภายใต โครงการ ททท. พาน องท องฟ า สานศ ลป ถ นล านนา ร ค าว ฒนธรรม) 65 9 โครงการส งเสร มว นส าค ญทางศาสนา "ว นอาสาฬหบ ชา", พ ธ ท าบ ญศาลาว ฒนธรรม 50 2 โครงการบวชเนกข มมจาร ณ เพ อถวายเป นพระราชก ศลเน องในโอกาสมหามงคลท สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต ฯ พระบรมราช น นาถทรงม พระชนมพรรษา 8 พรรษา (2 ส งหาคม 2556) 2

9 8 22 โครงการอบรมความร ประว ต ศาสตร และล านนาคด งานว นว ชาการ มช. คร งท โครงการเผยแพร ข อม ลศ ลปว ฒนธรรมล านนา (งบป 2555) - วารสารร มพยอม ป ท 4 ฉบ บท 2, โครงการเผยแพร ข อม ลศ ลปว ฒนธรรมล านนา - ปฏ ท นล านนา (หน งส อป ใหม เม อง),200 - การเผยแพร ผ านส อว ทย,000 - การเผยแพร ผ านส อหน งส อพ มพ, โครงการอน ร กษ และส บสานประเพณ ล านนา - การจ ดบรรยาย เร อง "เล าขานต านานผะต ษ" 38 - การจ ดท าซ มประต ป า 5 - การจ ดบรรยาย เร อง "ท าบ ญผ งไฟเด อนส ตานข าวจ ข าวหลาม" 58 - การจ ดบรรยาย เร อง "ประเพณ สงกรานต ล านนา" 77 - ก จกรรมแลกเปล ยนศ ลปว ฒนธรรมภาคเหน อ-ภาคใต 00 - การมอบรางว ลภ ม แผ นด น ป นล านนา ประจ าป งานด าห วอธ การบด มช. 2 - การจ ดบรรยาย เร อง "ออกว สสา ลาพระเจ า" ปฏ ท นก จกรรมศ ลปว ฒนธรรม ประจ าป พ.ศ (สน บสน นโดย บมจ. บ ญรอด บร วเวอร ), โครงการศ ลปว ฒนธรรมศ กษา มหาว ทยาล ยเก ยวโตเซกะ ประเทศญ ป น 9 29 โครงการเทศกาลห นนานาชาต ประจ าป 2556 "ละครห นตระการตาอาเซ ยน: ASEAN Enchanting Puppets 203" 3, บ นท กข อตกลงความร วมม อเคร อข ายการเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรม - ส าน กส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยเช ยงใหม - สถาบ นภาษา ศ ลปะ และว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม - ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต 3 บ นท กข อตกลงความร วมม อเคร อข ายการเผยแพร ศ ลปว ฒนธรรม - ส าน กส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยเช ยงใหม - ส าน กศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏส ราษฎร ธาน - คณะศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 32 คอนเส ร ตเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ในโอกาสมหามงคลทรงม พระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา โดยศ ลป นฮ คก ไอเค ลมานน ,64

10 9 ต วช ว ดท 3 : จ านวนงบประมาณในการท าน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม KPI Owner : ฝ ายส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม Data Owner : นายส นต ท ศน เพ ญจ นทร ค าเป าหมาย : 3,500,000 บาท ล าด บ โครงการ/ก จกรรม งบประมาณ โครงการพ พ ธภ ณฑ เร อนล านนาม ช ว ต Lanna Village: Living Museum เพ อการเร ยนร ประว ต ศาสตร ศ ลปะ 500,000 ว ฒนธรรม และว ถ ช ว ตล านนา 2 พ ธ วางศ ลาฤกษ อาคารส าน กงานส าน กส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม 55,400 3 โครงการพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรม: การฝ กอบรมว ป สสนากรรมฐาน คร งท 8 09,300 4 โครงการท าบ ญต กบาตรเทโวโรหณะ ประจ าป ,000 5 ร วมงานท าบ ญทอดกฐ นพระราชทาน ประจ าป 2555,000 6 โครงการส งเสร มประเพณ ลอยกระทง ประจ าป ,000 7 โครงการพ พ ธภ ณฑ ม ช ว ต : ว ถ ช ว ตล านนา (สน บสน นโดย ททท.),50,000 8 โครงการปฏ บ ต ธรรมเพ อถวายเป นพระราชก ศล เน องในโอกาสมหามงคลท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ทรงม พระชนมพรรษา 85 พรรษา (5 ธ นวาคม 2555) 50,000 9 งานท าบ ญประจ าป ของส วนงาน ประจ าป ,000 0 โครงการส งเสร มว นส าค ญทางศาสนา "ว นมาฆบ ชา" 20,000 โครงการส งเสร มประเพณ สงกรานต 00,000 2 งานประเพณ ด าห วผ อาว โสส าน กฯ 23,420 3 โครงการส งเสร มว นส าค ญทางศาสนา "ว นว สาขบ ชา" 20,000 4 งานท าบ ญเน องในคล ายว นสถาปนาส วนงาน (ครบรอบ 20 ป ) 86,29 5 โครงการหล อและสมโภชเท ยนในว นเข าพรรษา 20,000 6 โครงการล านนาภ ม ร ส น องแดนใต ประจ าป 2556 (ภายใต โครงการ ททท. พาน องท องฟ า สานศ ลป ถ นล านนา ร ค า ว ฒนธรรม) 20,000 7 โครงการส งเสร มว นส าค ญทางศาสนา "ว นอาสาฬหบ ชา" 20,000 8 โครงการบวชเนกข มมจาร ณ เพ อถวายเป นพระราชก ศลเน องในโอกาสมหามงคลท สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต ฯ 70,900 พระบรมราช น นาถทรงม พระชนมพรรษา 8 พรรษา (2 ส งหาคม 2556) 9 การจ ดท าป ายเฉล มพระเก ยรต ฯ สมเด จพระนางเจ าส ร ก ต พระบรมราช น นาถ โครงการปร บปร งซ อมแซมเร อนโบราณล านนา 60,000 2 โครงการอบรมความร ประว ต ศาสตร และล านนาคด 277, โครงการเผยแพร ข อม ลศ ลปว ฒนธรรมล านนา (งบป 2555) 23 - วารสารร มพยอม ป ท 4 ฉบ บท 2 00, โครงการเผยแพร ข อม ลศ ลปว ฒนธรรมล านนา 238, โครงการอน ร กษ และส บสานประเพณ ล านนา 60, โครงการจ ดท าหน งส อการ ต นภาษาล านนา 58, โครงการจ ดท าหน งส อช ดล านนาคด 244, ปฏ ท นก จกรรมศ ลปว ฒนธรรม ประจ าป พ.ศ (สน บสน นโดย บมจ. บ ญรอด บร วเวอร ) 36, โครงการรวบองค ความร เก ยวก บโครงสร างงานสถาป ตยกรรมเร อนโบราณล านนา 50,000

11 0 30 โครงการรวบองค ความร ด านล านนาคด (โครงการจ ดต งศ นย ล านนาคด ) 300,000 3 โครงการศ ลปว ฒนธรรมศ กษา มหาว ทยาล ยเก ยวโตเซกะ ประเทศญ ป น 63, โครงการเทศกาลห นนานาชาต ประจ าป 2556 "ละครห นตระการตาอาเซ ยน: ASEAN Enchanting Puppets 203",585, คอนเส ร ตเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ในโอกาสมหามงคลทรงม พระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา โดยศ ลป นฮ คก ไอเค ลมานน 34 โครงการศ กษาด งานด านการประก นค ณภาพการศ กษา และการด าเน นงานด านศ ลปว ฒนธรรมเพ อการบร หาร จ ดการองค กรให ม ค ณภาพ 82,400 0, โครงการก อสร างศาลาว ฒนธรรมเอนกประสงค 300, โครงการศ กษาด งานเพ อพ ฒนาแนวความค ด และเพ มพ นศ กยภาพของบ คลากร จ งหว ดสม ทรสงครามและเพชรบ ร 56,944 6,364,22

12 ต วช ว ดท 4 : ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การจากส วนงาน KPI Owner : ฝ ายส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม Data Owner : นายส นต ท ศน เพ ญจ นทร ค าเป าหมาย : ร อยละ 80 ล าด บ โครงการ/ก จกรรม ร อยละ โครงการพ พ ธภ ณฑ เร อนล านนาม ช ว ต Lanna Village: Living Museum เพ อการเร ยนร ประว ต ศาสตร ศ ลปะ 8.60 ว ฒนธรรม และว ถ ช ว ตล านนา 2 โครงการพ ฒนาค ณธรรมและจร ยธรรม: การฝ กอบรมว ป สสนากรรมฐาน คร งท โครงการพ พ ธภ ณฑ ม ช ว ต : ว ถ ช ว ตล านนา (สน บสน นโดย ททท.) โครงการปฏ บ ต ธรรมเพ อถวายเป นพระราชก ศล เน องในโอกาสมหามงคลท พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ทรงม พระชนมพรรษา 85 พรรษา (5 ธ นวาคม 2555) โครงการจ ดงานประเพณ ฟ อนบวงสรวงบรรพกษ ตร ย อาร กษ หลวงแห งนครเช ยงใหม โครงการล านนาภ ม ร ส น องแดนใต ประจ าป 2556 (ภายใต โครงการ ททท. พาน องท องฟ า สานศ ลป ถ นล านนา ร ค าว ฒนธรรม) 7 โครงการอบรมความร ประว ต ศาสตร และล านนาคด โครงการเผยแพร ข อม ลศ ลปว ฒนธรรมล านนา โครงการอน ร กษ และส บสานประเพณ ล านนา โครงการเทศกาลห นนานาชาต ประจ าป 2556 "ละครห นตระการตาอาเซ ยน: ASEAN Enchanting Puppets 203" คอนเส ร ตเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ในโอกาสมหามงคลทรงม พระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา โดยศ ลป นฮ คก ไอเค ลมานน

13 ต วช ว ดท 5 : จ านวนผลงาน ช นงาน หร อนว ตกรรมในการต อยอดภ ม ป ญญาท องถ น การท าน บ าร งศาสนา ศ ลปว ฒนธรรม ประเพณ ไทยท องถ นล านนาและกล มชาต พ นธ ท ได สร างมาตรฐานและเป นท ยอมร บของวงว ชาการด านน KPI Owner : ฝ ายส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม Data Owner : นายศ ภฤกษ ก ลส ค าเป าหมาย : 0 ผลงาน/ช นงาน 2 ล าด บ โครงการ/ก จกรรม โครงการส งเสร มประเพณ ลอยกระทง ประจ าป 2555 ได ร บรางว ลชนะเล ศการประกวดกระทงใหญ ประเภทสวยงาม ผลงาน/ ช นงาน 2 หน งส อโคลงศาลาใจ 3 ปฏ ท นล านนา (หน งส อป ใหม เม อง) 4 คอล มน "ลานค า" ในหน งส อพ มพ ไทยน วส 5 คอล มน "ถ อยค าส านวนล านนา" ในหน งส อพ มพ ไทยน วส 6 คอล มน "มรดกล านนา" ในหน งส อพ มพ ไทยน วส 7 การเผยแพร ข อม ลศ ลปว ฒนธรรม ในวารสาร มช.รอบส ปดาห 8 วารสารร มพยอม ป ท 4 ฉบ บท 2 (เผยแพร เด อนกรกฎาคม 2556) 9 ฐานข อม ลศ ลปว ฒนธรรมล านนาแบบออนไลน ห วข อ "สาระน าร ล านนา" 0 แบบ 3 ม ต โครงสร างเร อนโบราณล านนา แบบโครงสร างเร อนโบราณล านนา 2 ฟอนต LN-Monsaen 2

14 3 ต วช ว ดท 6 : จ านวนโครงการ/ก จกรรมการแลกเปล ยนศ ลปว ฒนธรรมในระด บท องถ น ชาต และนานาชาต KPI Owner : ฝ ายส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม Data Owner : นายต อพงษ เสมอใจ และนางสาววาสนา มาวงค ค าเป าหมาย : 2 โครงการ/ก จกรรม ล าด บ โครงการ/ก จกรรม การจ ดบรรยายด านศ ลปว ฒนธรรม ให แก คณะน กศ กษาจากมหาว ทยาล ยเซนต โอลาฟ ประเทศสหร ฐอเมร กา ใน ว นท 6 พฤศจ กายน 2555 ณ ส าน กส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยเช ยงใหม โครงการ/ ก จกรรม 2 โครงการศ ลปว ฒนธรรมศ กษา มหาว ทยาล ยเก ยวโตเซกะ ประเทศญ ป น ในระหว างว นท - 22 ก มภาพ นธ โครงการเทศกาลห นนานาชาต ประจ าป 2556 ในงาน "ละครห นตระการตาอาเซ ยน: ASEAN Enchanting Puppets 203" ในระหว างว นท ก มภาพ นธ 2556 ณ โรงละครหอน ทรรศการศ ลปว ฒนธรรม และส าน กส งเสร ม ศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ร วมก บกล มประเทศอาเซ ยน จ านวน 8 ประเทศ สน บสน นโดยการ ท องเท ยวแห งประเทศไทย 4 โครงการพ พ ธภ ณฑ ม ช ว ต ว ถ ช ว ตล านนา : Living Museum Lanna Way of Life ในงาน "แอ วเฮ อน เย อนผญา" ใน ว นท 6-9 ธ นวาคม 2556 ณ ส าน กส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยเช ยงใหม (ร วมก บ ชมรมส งเสร มสล า ล านนา และโฮงเฮ ยนส บสานภ ม ป ญญาล านนา) สน บสน นโดยการท องเท ยวแห งประเทศไทย 5 โครงการล านนาภ ม ร ส น องแดนใต ประจ าป 2556 (ภายใต โครงการ ททท. พาน องท องฟ า สานศ ลป ถ นล านนา ร ค าว ฒนธรรม) 6 คอนเส ร ตเฉล มพระเก ยรต พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ในโอกาสมหามงคลทรงม พระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา โดยศ ลป นฮ คก ไอเค ลมานน 6

15 ต วบ งช ท 7 : จ านวนฐานข อม ลทางศ ลปว ฒนธรรมล านนาท เผยแพร ในเว บไซต 4 KPI Owner : ฝ ายส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม Data Owner : นางสาวฐาปน ย เคร อระยา และนายพ ช ย แสงบ ญ ค าเป าหมาย : 2 ฐานข อม ล ล าด บ ช อหล กส ตร ฐานข อม ล ฐานข อม ลไมโครฟ ล มค มภ ร โบราณล านนา (Database and Microfilm) 2 ฐานข อม ลศ ลปว ฒนธรรมล านนาแบบออนไลน เร อง สาระน าร ล านนา 2

16 ต วช ว ดท 8 : จ านวนผ เข าใช บร การพ พ ธภ ณฑ เร อนโบราณล านนา KPI Owner : ฝ ายส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม Data Owner : นางสาวช ต มา พรหมาว ฒน ค าเป าหมาย : 0,000 คน ล าด บ รายละเอ ยด คน 5 ไตรมาสท : ต ลาคม - ธ นวาคม ,78 2 ไตรมาสท 2 : มกราคม - ม นาคม ,488 3 ไตรมาสท 3 : เมษายน - ม ถ นายน 2556,345 4 ไตรมาสท 4 : กรกฎาคม - ก นยายน ,824 5,438

17 ต วบ งช ท 9 : ร อยละความพ งใจของผ ใช บร การพ พ ธภ ณฑ เร อนโบราณล านนา KPI Owner : ฝ ายส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม Data Owner : นางสาวช ต มา พรหมาว ฒน ค าเป าหมาย : ร อยละ 80 6 ล าด บ ความพ งพอใจของผ ใช บร การพ พ ธภ ณฑ เร อนโบราณล านนา ร อยละ ความสะดวกในการเด นทางมาย งส าน กส งเสร มศ ลปว ฒนธรรมม ป ายส ญล กษณ บอกสถานท ช ดเจน ความสะอาด ความเป นระเบ ยบของพ พ ธภ ณฑ ฯ พ พ ธภ ณฑ ฯ และพ นท โดยรอบม ความปลอดภ ย พ พ ธภ ณฑ ฯ ให บร การด านสาธารณ ปโภคอย างม ค ณภาพ การจ ดการพ นท ภายในพ พ ธภ ณฑ ฯ เป นไปด วยความสวยงามและม สถาป ตยกรรมท เหมาะสมลงต ว ความร /ประโยชน ท ท านได ร บจากการเข าชมพ พ ธภ ณฑ ฯ ความค มค า ค มเวลา ต อการเข าชมพ พ ธภ ณฑ ฯ สถานท จอดรถเพ ยงพอ สะอาด สะดวก และปลอดภ ย ห องส ขา สะอาด เพ ยงพอ สะดวกต อการใช งาน ท านม ความพ งพอใจในภาพต อการเข าชมพ พ ธภ ณฑ ฯ 4.23 ค ดเป นร อยละ

18 7 ต วช ว ดท 0 : จ านวนโครงการ/ก จกรรม การอน ร กษ ส งแวดล อม KPI Owner : ส าน กงานส าน ก Data Owner : นางร จ รา คอทอง ค าเป าหมาย : 3 โครงการ/ก จกรรม ล าด บ โครงการ โครงการจ ดก จกรรม 5 ส. เพ อการพ ฒนาองค กร ประจ าป 2556 ในว นท 25 มกราคม 2556 ณ ส าน กส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยเช ยงใหม โครงการ/ ก จกรรม 2 งานปร บปร งภ ม ท ศน พ พ ธภ ณฑ เร อนโบราณล านนา 3 ก จกรรมจ ดท าส อรณรงค การอน ร กษ ส งแวดล อมและทร พยากรธรรมชาต ในพ ธ ท าบ ญต กบาตร ในว นส าค ญทางศาสนา อาท ว นมาฆบ ชา ว นว สาขบ ชา และว นอาสาฬหบ ชา โดยสน บสน นการ ใช ตะกร า และว สด ธรรมชาต ในการท าบ ญต กบาตร 3

19 8 ต วช ว ดท : จ านวนโครงการ/ก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร KPI Owner : ส าน กงานส าน ก Data Owner : นางรพ พรรณ ศร ทะ ค าเป าหมาย : 3 โครงการ/ก จกรรม ล าด บ โครงการ/ก จกรรม โครงการศ กษาด งานด านการประก นค ณภาพการศ กษา และการด าเน นงานด านศ ลปว ฒนธรรมเพ อ การบร หารจ ดการองค กรให ม ค ณภาพ ในว นท 8 ก มภาพ นธ 2556 ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา เช ยงใหม พ พ ธภ ณฑ พ นถ นล านนา และหอประว ต ศาสตร เม องเช ยงใหม 2 การจ ดฝ กอบรม เร อง "เทคน คการใช โปรแกรม MS-Word" ในว นท 2 ต ลาคม 2555 ณ ห องประช ม ส าน กส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยเช ยงใหม 3 การจ ดฝ กอบรม เร อง "ความร เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ส าหร บ พน กงานมหาว ทยาล ยบรรจ ใหม " ณ ห องประช มส าน กส งเสร มศ ลปว ฒนธรรม 4 โครงการศ กษาด งานเพ อพ ฒนาแนวความค ด และเพ มพ นศ กยภาพของบ คลากร ณ จ.สม ทรสงคราม และ เพชรบ ร โครงการ/ ก จกรรม 4

20 ต วบ งช ท 2 : จ านวนเง นสน บสน นโครงการ/ก จกรรมการพ ฒนาบ คลากร KPI Owner : ส าน กงานส าน ก Data Owner : นางรพ พรรณ ศร ทะ ค าเป าหมาย : 50,000 บาท 9 ล าด บ โครงการ/ก จกรรม บาท โครงการจ ดก จกรรม 5 ส. เพ อการพ ฒนาองค กร ประจ าป ,500 2 โครงการศ กษาด งานด านการประก นค ณภาพการศ กษา และการด าเน นงานด านศ ลปว ฒนธรรมเพ อการบร หารจ ดการ 0,000 องค กรให ม ค ณภาพ 3 โครงการศ กษาด งานเพ อพ ฒนาแนวความค ด และเพ มพ นศ กยภาพของบ คลากร ณ จ.สม ทรสงคราม และเพชรบ ร 56,944 7,444

บ นท กข อความ (นางศร สมร เทพส วรรณ ) ว ฒนธรรมจ งหว ดกาแพงเพชร

บ นท กข อความ (นางศร สมร เทพส วรรณ ) ว ฒนธรรมจ งหว ดกาแพงเพชร บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด กล มย ทธศาสตร ฯ โทร ๐-๕๕๗๐-๕๐๘๙-๙๐ ท กพ ๐๐๓๑/๐๙๖ ว นท ๒ ก มภาพ นธ ๒๕๕๕ เร อง ส งรายงานผลการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ของสาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด เร ยน ปล

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

บทสร ปผ บร หาร ผลการดาเน นงานตามแผนย ทธศาสตร พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เด อน (ต ลาคม ๒๕๕๖ ก นยายน ๒๕๕๗)

บทสร ปผ บร หาร ผลการดาเน นงานตามแผนย ทธศาสตร พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ ป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เด อน (ต ลาคม ๒๕๕๖ ก นยายน ๒๕๕๗) ฉบ บปร บปร งเม อ ๑๔ ต ลาคม ๒๕๕๗ บทสร ปผ บร หาร ผลการดาเน นงานตามแผนย ทธศาสตร พ.ศ.๒๕๕๗๒๕๖๐ ป พ.ศ.๒๕๕๗ รอบ ๑๒ เด อน (ต ลาคม ๒๕๕๖ ก นยายน ๒๕๕๗) สร ปความก าวหน าผลการดาเน นงาน ผลการใช จ ายตามแผนปฏ บ ต การ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

บ นท กข อความ (นางศร สมร เทพส วรรณ ) ว ฒนธรรมจ งหว ดกาแพงเพชร

บ นท กข อความ (นางศร สมร เทพส วรรณ ) ว ฒนธรรมจ งหว ดกาแพงเพชร บ นท กข อความ ส วนราชการ สาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด กล มย ทธศาสตร ฯ โทร ๐-๕๕๗๐-๕๐๘๙-๙๐ ท กพ ๐๐๓๑/๑๕๓๕ ว นท ๑๒ เมษายน ๒๕๕๕ เร อง ส งรายงานผลการปฏ บ ต งาน/โครงการ/ก จกรรม ของสาน กงานว ฒนธรรมจ งหว ด เร ยน ปล

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554)

แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) แผนปฏ บ ต การประจ าป คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร (พ.ศ. 2553-2554) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน ม ความม งม นในการพ ฒนาคณะ และบ คลากร ของคณะอย างต อเน อง แผนกลย ทธ ฉบ บน เป นฉบ บท

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 1 แผนการจ ดการความร (KM) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ 2 คานา แผนการจ ดการความร ประจาป การศ กษา 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จ ดทาข นเพ อใช เป นแนวทางในการดาเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘

บ นท กข อความ มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ครบรอบ ๗๒ ป แห งการสถาปนา พ.ศ.๒๕๕๘ ส วนราชการ งานแผนงาน โทร.๓๒๗๐-๒ ท ศธ ๐๕๑๓.๒๐๑๐๒(๔)/๐๘๔ ๕ ท ๑๒ ก มภาพ นธ ๒๕๕๗ เร อง ข อเสนอแนะการจ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป เร ยน ผ อ านวยการกอง/ศ นย ตามค าส ง ท ๒๓/๒๕๕๖ เร อง แต งต งคณะกรรมการประเม น ความส

More information

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555

ค าน า คณะกรรมการจ ดท าแผนบร หารและพ ฒนาบ คลากร คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มกราคม 2555 แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะะ 5 ป (2555-2559) คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง ค าน า แผนบร หารและพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555 2559) คณะมน ษยศสตร และส งคมศาตร มหาว ทยาล ยราช ภ ฏล

More information

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558

1/18 - จ ดอบรมท ต ค าน ยม ประจาป งบประมาณ 2558 แผนงาน/ แบบรายงานผลการดาเน นงาน ไตรมาส 3/ ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ต ของศ นย ป องก นและปราบปรามการท จร ตของการประปาส วนภ ม ภาค (ศปท.กปภ.) ประจาป งบประมาณ ว ธ การ/ระยะเวลา หน วยงานร บผ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 1 แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2552 2 โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษากร งเทพมหานคร เขต 3 3 ส วนท 1 บทน า 4 1.1 ประว ต โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคม -โรงเร ยนส วรรณารามว ทยาคมเป นโรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำป งบประมาณ ๒๕๕๔

แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำป งบประมาณ ๒๕๕๔ แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำป ๒๕๕๔ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม แผนปฏ บ ต การส งเสร มค ณธรรม ประจำป ๒๕๕๔ ผ จ ดพ มพ กรมการศาสนา กระทรวงว ฒนธรรม พ มพ คร งท ๑ พ.ศ. ๒๕๕๔ จำนวนพ มพ ๓,๐๐๐ เล ม ท ปร กษา

More information

รายงานผลความค บหน าของการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ รอบ 8 เด อน (1 ต ลาคม 2554 31 พฤษภาคม 2555) สาน กงานเลขาธ การสภาแทนราษฎร

รายงานผลความค บหน าของการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ รอบ 8 เด อน (1 ต ลาคม 2554 31 พฤษภาคม 2555) สาน กงานเลขาธ การสภาแทนราษฎร รายงานผลความค บหน าของการดาเน นงานและการใช จ ายงบประมาณ รอบ 8 เด อน (1 ต ลาคม 2554 31 พฤษภาคม 2555) สาน กงานเลขาธ การสภาแทนราษฎร สารบ ญ หน า ส วนท 1 : ผลการด าเน นงานประจ าและงานโครงการตามย ทธศาสตร 1)

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ฉบ บน

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔...

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... 1 รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของ นายก รต ศ กด ภ เก าล วน นายกเทศมนตร เม องกระบ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔... เร ยน ประธานสภาเทศบาลเม องกระบ และสมาช กสภาเทศบาลท เคารพ ตามท ได ม ประกาศคณะกรรมการการเล อกต

More information

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร

รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามนโยบายของนายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร ตามท นายกเทศมนตร เม องเขลางค นคร ได แถลงนโยบายการบร หารราชการของเทศบาลเม อง เขลางค นครต อสภาเทศบาลเม องเขลางค นคร เม อว นท ๙ พฤศจ กายน ๒๕๕๓

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ งานวางแผนและงบประมาณ ว ทยาล ยเทคน คนครราชส มา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ค าน า ตามท ส าน กงานคณะกรรมการการอาช

More information

รายงานผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๐ ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๕๐-๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๐)

รายงานผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๐ ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๕๐-๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๐) รายงานผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๐ ของส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ไตรมาส ๓ (๑ เมษายน ๒๕๕๐-๓๐ ม ถ นายน ๒๕๕๐) การรายงานผลการด าเน นงานประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๐ ของส าน กงานเลขาธ การสภา ผ แทนราษฎร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. แผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2551 จ ดท าโดย จ งหว ด : ส ร นทร ว นท : ส งหาคม 2551 สารบ ญ หน า องค ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการ 5 ภาคผนวก 9 CKO Profile 10 รายช อท มงาน

More information