แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555..."

Transcription

1 แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต งต ง ได ก าหนดแนวทางปฏ บ ต ร วมก น และเพ อให สอดคล องก บ แต ละภ ม ภาค สร ปเป นแนวปฏ บ ต ได ด งน 1. กาหนดการจ ดงานฯ ระด บ 4 ภ ม ภาค กาหนดด งน ภาคเหน อ จ งหว ดเช ยงใหม ระหว างว นท พฤศจ กายน 2555 ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ จ งหว ดช ยภ ม ระหว างว นท 7 9 ธ นวาคม 2555 ภาคกลางและภาคตะว นออก จ งหว ดระยอง ระหว างว นท ธ นวาคม 2555 ภาคใต จ งหว ดภ เก ต ระหว างว นท ธ นวาคม กาหนดการจ ดงาน ฯ ระด บชาต ขณะน อย ระหว างประสานงานก บสถานท จ ดงาน ซ งคาดว าจะไม เก น ว นท 25 มกราคม ว ธ การแข งข น/การแบ งสาย/ส งก ด ในการค ดเล อกต วแทนระด บเขตพ นท และระด บภาคให ดาเน นการ ด งน 3.1 การค ดเล อกก จกรรมระด บปฐมว ย ป.1-3 และ ป.4- ป.6 ให ค ดเล อกต วแทนของ สพป. โดยให สพป. เป นผ ดาเน นการค ดเล อก จากน กเร ยนใน ร.ร. ส งก ด สพป. /ศ กษาสงเคราะห /เอกชน/อปท./เทศบาล/สาธ ต/ ตชด. ฯลฯ (ท ต งอย ในเขตของ สพป. น น ๆ) โดยให ค ดเล อก ต วแทนจานวน 1 ท ม : ก จกรรม 3.2 การค ดเล อกก จกรรมระด บ ม.1 3 ดาเน นการ 2 กรณ ค อ (1) ร.ร ส งก ด สพป. ให ค ดเล อกต วแทนของ สพป. โดยให สพป. เป นผ ดาเน นการค ดเล อกจากน กเร ยนใน ร.ร. ส งก ด สพป. โดยให ค ดเล อกต วแทนจานวน 1 ท ม : ก จกรรม (2) ร.ร. ส งก ด สพม./ศ กษาสงเคราะห /เอกชน/อปท. /เทศบาล/สาธ ต/ตชด.ฯลฯ ให ค ดเล อกต วแทนของ สพม. โดยให สพม. เป นผ ดาเน นการค ดเล อกจากน กเร ยนใน ร.ร. ส งก ด สพม.

2 2 /ศ กษาสงเคราะห /เอกชน/อปท./เทศบาล/สาธ ต /ตชด. ฯลฯ (ท ต งอย ในเขตของ สพม. น น ๆ) โดยให ค ดเล อกต วแทนให ได จานวนท มเท าก บ จานวน สพป. ท ต งอย เป นเขตจ งหว ดของ สพม. น นๆ และแต ละท ม ต องเป นน กเร ยนใน ร.ร. ท ต งอย ในเขตอาเภอในเขตท ต ง สพป. แตกต างก น เช น - สพม.30 (ช ยภ ม ) ต องค ดน กเร ยนให ได 3 ท ม : ก จกรรม ค อ ท มท 1 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ช ยภ ม เขต 1 ท มท 2 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ช ยภ ม เขต 2 ท มท 3 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ช ยภ ม เขต 3 - สพม. 28 (ศร สะเกษ ยโสธร) ต องค ดน กเร ยน ให ได 6 ท ม : ก จกรรม ค อ ท มท 1 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ศร สะเกษ เขต 1 ท มท 2 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ศร สะเกษ เขต 2 ท มท 3 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ศร สะเกษ เขต 3 ท มท 4 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ศร สะเกษ เขต 4 ท มท 5 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ยโสธร เขต 1 ท มท 6 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ยโสธร เขต การค ดเล อกก จกรรมระด บ ม.4 6 ให สพม. เป นผ ดาเน นการค ดเล อกจากน กเร ยน ใน ร.ร. ส งก ด สพม./สพป./ศ กษาสงเคราะห /เอกชน/อปท./เทศบาล/สาธ ต/ตชด. ฯลฯ (ท ต งอย ในเขตของ สพม. น น ๆ) โดยให ค ดเล อก ต วแทนให ได จานวนท มเท าก บจานวน สพป. ท ต ง อย เป นเขตจ งหว ดของ สพม. น นๆ และแต ละท ม ต องเป นน กเร ยนใน ร.ร. ท ต งอย ในเขตอาเภอใน

3 เขตท ต ง สพป. แตกต างก น เช น - สพม.30 (ช ยภ ม ) ต องค ดน กเร ยนให ได 3 ท ม : ก จกรรม ค อ ท มท 1 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ช ยภ ม เขต 1 ท มท 2 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ช ยภ ม เขต 2 ท มท 3 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ช ยภ ม เขต 3 - สพม. 28 (ศร สะเกษ ยโสธร) ต องค ดน กเร ยน ให ได 6 ท ม : ก จกรรม ค อ ท มท 1 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ศร สะเกษ เขต การค ดเล อกก จกรรมระด บ ม.1-6 (ก จกรรมรวม ม.1-6) 3 ท มท 2 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ศร สะเกษ เขต 2 ท มท 3 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ศร สะเกษ เขต 3 ท มท 4 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ศร สะเกษ เขต 4 ท มท 5 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ยโสธร เขต 1 ท มท 6 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ยโสธร เขต 2 ดาเน นการ 2 กรณ ค อ (1) ร.ร ส งก ด สพป. ให ค ดเล อกต วแทนของ สพป. โดยให สพป. เป นผ ดาเน นการค ดเล อกจากน กเร ยนใน ร.ร. ส งก ด สพป. โดยให ค ดเล อกต วแทนจานวน 1 ท ม : ก จกรรม (2) ร.ร. ส งก ด สพม./ศ กษาสงเคราะห /เอกชน/อปท. /เทศบาล/สาธ ต/ตชด.ฯลฯ ให ค ดเล อกต วแทนของ สพม. โดยให สพม. เป นผ ดาเน นการค ดเล อกจากน กเร ยนใน ร.ร. ส งก ด สพม. /ศ กษาสงเคราะห /เอกชน/อปท./เทศบาล/สาธ ต /ตชด. ฯลฯ (ท ต งอย ในเขตของ สพม. น น ๆ)

4 โดยให ค ดเล อกต วแทนให ได จานวนท มเท าก บ จานวน สพป. ท ต งอย เป นเขตจ งหว ดของ สพม. น นๆ และแต ละท ม ต องเป นน กเร ยนใน ร.ร. ท ต งอย ในเขตอาเภอในเขตท ต ง สพป. แตกต างก น เช น - สพม.30 (ช ยภ ม ) ต องค ดน กเร ยนให ได 3 ท ม : ก จกรรม ค อ ท มท 1 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ช ยภ ม เขต 1 ท มท 2 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ช ยภ ม เขต 2 ท มท 3 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ช ยภ ม เขต 3 - สพม. 28 (ศร สะเกษ ยโสธร) ต องค ดน กเร ยน ให ได 6 ท ม : ก จกรรม ค อ ท มท 1 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ศร สะเกษ เขต 1 ท มท 2 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ศร สะเกษ เขต 2 4 ท มท 3 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ศร สะเกษ เขต 3 ท มท 4 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ศร สะเกษ เขต 4 ท มท 5 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ยโสธร เขต 1 ท มท 6 เป น ร.ร. ในเขตท ต ง สพป. ยโสธร เขต การค ดเล อกก จกรรมของ ร.ร. ส งก ดการศ กษาสงเคราะห ระด บปฐมว ย, ป.1-3,ป.4-6 ให แต ละ ร.ร. ส งน กเร ยนเข าแข งข นระด บเขตพ นท โดยให แข งข นร วมก บน กเร ยนท เข าแข งข นเพ อเป น ต วแทนของ สพป. ท โรงเร ยนน น ๆ ต งอย โดยให ดาเน นการพร อมก บการค ดเล อกตามข อ 3.1 ท งน ต อง เข าแข งข นต งแต ระด บศ นย เคร อข าย /กล ม/เขต (แล วแต กรณ การต งช อ หร อแล วแต ข นตอนการค ดเล อก ของแต ละ สพป.) เป นต นไป ระด บ ม.1 3, ม.4 6, ม.1 6 ให แต ละ ร.ร. ส งน กเร ยนเข าแข งข นระด บเขตพ นท

5 โดยให แข งข นร วมก บน กเร ยนท เข าแข งข นเพ อเป น ต วแทนของ สพม. ท โรงเร ยนน น ๆ ต งอย โดยให ดาเน นการพร อมก บการค ดเล อกตามข อ 3.2 (2) ข อ 3.3 และข อ การค ดเล อกก จกรรมของการศ กษาพ เศษ (กล มโรงเร ยนเร ยนร วม) ก จกรรมช วงช น ป.1-6 ให ย ดถ อว ธ การแข งข น ตามแนวทางข อ 3.1 ก จกรรมช วงช น ม.1-3 ให ย ดถ อว ธ การแข งข น ตามแนวทางข อ 3.2 ก จกรรมช วงช น ม.4-6 ให ย ดถ อว ธ การแข งข น ตามแนวทางข อ 3.3 ก จกรรมไม ก าหนดช วงช น ให ย ดถ อว ธ การแข งข น ตามแนวทางข อ การค ดเล อกก จกรรมของการศ กษาพ เศษ (กล มโรงเร ยนเฉพาะความพ การ) ว ธ การแข งข นให ใช ว ธ การเด ม ส วนรายการและ หล กเกณฑ การแข งข น (ได แจ งลงในเว บไซต esan62.net เร ยบร อยแล ว) (10 ก.ค. 55) 4. รายการแข งข นและเกณฑ การแข งข น ระด บชาต 5. รายการแข งข นและเกณฑ การแข งข น ระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ คร งท 62 ป การศ กษา 2555 จ งหว ดช ยภ ม 5 ได แจ งลงในเว บไซต esan62.net เร ยบร อยแล ว (10 ก.ค. 55) ได แจ งลงในเว บไซต esan62.net เร ยบร อยแล ว (10 ก.ค. 55) ส วนก จกรรมท องถ น ม การแข งข นรายการ เด ยวดนตร พ นเม อง และรายการแข งข นดนตร พ นเม อง (โปงลาง) ตามเด มท กรายการ ไม จ ดแข งข น

6 รายการนาฏศ ลป พ นเม องอน ร กษ และรายการ นาฏศ ลป พ นเม องสร างสรรค ในระด บภาค 6. ก จกรรม OBEC AWARDS ได แจ งลงในเว บไซต esan62.net เร ยบร อยแล ว (10 ก.ค. 55) 7.. เน องจากท กป การศ กษาและท กภ ม ภาคพบป ญหาในการเตร ยมความพร อมการแข งข นและการจ ดงาน จ งหว ดช ยภ ม ในฐานะเจ าภาพการจ ดงาน ฯ ภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ คร งท 62 ป การศ กษา 2555 จ งขอความร วมม อให ท ก สพป. /สพม. ค ดเล อกต วแทนให แล วเสร จในภาคเร ยนท 1 และส งผล การแข งข นไม เก นว นท 15 ต ลาคม 2555 ขณะน อย ระหว างการจ ดทาเว ปไซด การจ ดงาน เม อดาเน นการเสร จเร ยบร อยแล วจะแจ งรายละเอ ยดให ทราบอ กคร งหน ง... ต ดต อสอบถามเพ มเต ม 1. นายบ ญญ ต เพ ญจ นทร รอง ผอ. สพป.ช ยภ ม เขต 1 โทร นายประยงค มาแสง ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ โทร / (สพป.)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ส วนท 3 ผลการด าเน นงาน ตอนท 4 ผลการว เคราะห ความพ งพอใจต อการด าเน นงานของ สพป.ส ราษ

ส วนท 3 ผลการด าเน นงาน ตอนท 4 ผลการว เคราะห ความพ งพอใจต อการด าเน นงานของ สพป.ส ราษ 13 ส วนท 3 ผลการดาเน นงาน ตอนท ผลการว เคราะห ความพ งพอใจต อการดาเน นงานของ สพป.ส ราษฏร ธาน เขต 3 ในการประสานส งเสร มและสน บสน นสถานศ กษา เพ อร วมก จกรรมแข งข นท กษะทางว ชาการงาน ศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร

More information

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย 4. ว ธ ด าเน นการ

1. หล กการและเหต ผล 2. ว ตถ ประสงค 3. เป าหมาย  4. ว ธ ด าเน นการ ระเบ ยบการแข งข นการประกวดเร ยงความ ระด บม ธยมศ กษาตอนต น และม ธยมศ กษาตอนปลาย ส ปดาห ว ทยาศาสตร แห งชาต ภาคตะว นออก คร งท 32 ว นท 16-18 ส งหาคม พ.ศ.2558 ณ 1. หล กการและเหต ผล การพ ฒนาว ทยาศาสตร ให ก บเยาวชนเป

More information

ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน)

ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) ฉบ บท 2 (ผ บร หารโรงเร ยน) เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการบร หารจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (TABLET)... คาช แจง 1. เคร องม อการน เทศต ดตามประเม นผลการจ ดการเร ยนร คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) ม ว ตถ ประสงค

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม 1 โครงการ เร อง โครงการต วเข มความถน ดทางว ชาการ ณ โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ หล กการและเหต ผล ด วยโรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ ก าหนดจ ดก จกรรมโครงการค ายว ชาการ ต ว เข มความถน ดทางว

More information

ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11

ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 ม ลน ธ ดาเน นชาญวน ชย 1 ท นส งเสร มการศ กษาโครงการ การศ กษาส มพ นธ ไทย จ น แก บ คคลท วไป ร นท 11 หล กการและเหต ผล ป จจ บ นโลกม การเปล ยนแปลงของสภาวะแวดล อมภายนอกตลอดเวลา เช น การเปล ยนแปลงด านส งคมว ฒนธรรม

More information

เร ยน นายก อบต./ นายกเทศมนตร /นายก อบจ. ส งท ส งมาด วย โครงการอบรมส มมนาฯ จานวน ๑ ช ด

เร ยน นายก อบต./ นายกเทศมนตร /นายก อบจ. ส งท ส งมาด วย โครงการอบรมส มมนาฯ จานวน ๑ ช ด สมาคมปล ดองค การบร หารส วนตาบลภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ๑๔ หม ท ๘ ตาบลโพนเม องน อย อาเภอห วตะพาน จ งหว ดอานาจเจร ญ ๓๗๒๔๐ โทรศ พท ๐๘๙-๘๖๓๔๑๙๙,๐๘๘-๓๗๗๒๔๙๙ เว บไซต www.esanlocalgov.info ท สปตน. ๐๐๗/๒๕๕๘ ๘ ม ถ

More information

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา

โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา โครงการสน บสน นท นการศ กษาม ลน ธ ต งเซ กก ม ระด บประถมศ กษาและม ธยมศ กษา หล กการและเหต ผล ม ลน ธ ต งเซ กก ม ก อต งข นโดยล กหลานตระก ลส พ ทธ พงศ และพน กงานในเคร อบร ษ ทนานม เม อ พ.ศ.2550 เพ อ สานต อเจตนารมณ

More information

รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 1/8

รายงานการประช มฝ ายบร หารคร งท 3/2556 หน า 1/8 รายงานการประช มฝ ายบร หารคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คร งท 3/2556 ว นศ กร ท 10 พฤษภาคม 2556 เวลา 10.00 น. ณ ห องประช มสาน กงานคณบด คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม ******************************** ผ มาประช ม จานวน 5

More information

3. เป าหมายโครงการ 3.1 เช งปร มาณ

3. เป าหมายโครงการ 3.1 เช งปร มาณ โครงการพ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศโรงเร ยนในส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดย สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) ร วมก บ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (มทส.)

More information

โครงการ บ รณาการการศ กษาบ านเรา

โครงการ บ รณาการการศ กษาบ านเรา โครงการ บ รณาการการศ กษาบ านเรา (ไม ม โรงเร ยนว ดในว นน น ไม ม ฉ นในว นน ) 1. หล กการและเหต ผล ด วยการศ กษาในระด บท องถ นในบ านเราย งขาดการให ความส าค ญอย างจร งจ ง โดยเฉพาะการท างานในด านการศ กษาในระด

More information

แบบกรอกข อม ลใช ในการดำเน นการ

แบบกรอกข อม ลใช ในการดำเน นการ แบบกรอกข อม ลใช ในการดำเน นการ แบบร บน กเร ยน ๑ การวางแผนเตร ยมการร บน กเร ยนของสำน กงานเขตพ นท การศ กษา แบบร บน กเร ยน ๒ การวางแผนเตร ยมการร บน กเร ยนของโรงเร ยนท ม อ ตราการแข งข นส ง ระด บประถมศ กษา

More information

ข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยน

ข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยน ข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดการข อร องเร ยน ส าหร บศ นย เทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร ******************************************************************************* ว ตถ ประสงค - เพ อให การด าเน นงานจ ดการข

More information

รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน

รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน 1 รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน ระหว างว นท 1 ต ลาคม 2556 ถ ง ว นท 31 ม นาคม 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 16 2 สารบ ญ แนวค ดในการบร หารกล มบร หารท วไป

More information

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2

แบบรายงานผลการด าเน นงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2 แบบรายงาน ไตรมาสท 2 ว นท 10 เมษายน 2557 (ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ ทล ง เขต 2) โครงการเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม ธรรมาภ บาลในสถานศ กษา ป องก นการท จร ต (โรงเร ยนส จร ต) ประจ าป งบประมาณ 2557

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 โครงการขยายผลการศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม แนวทางการจ ดซ อจ ดจ างอ ปกรณ การศ กษาทางไกลผ านดาวเท ยม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เป าหมาย แบ งออกเป น 2 กล ม ค อ กล มท 1 โรงเร ยนท ม น กเร ยนไม เก น 120 คน ท ย

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan )

แผนการจ ดการความร. แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) แผนการจ ดการความร 1 แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan ) ช อส วนราชการ : ว ทยาล ยระนอง หน าท : ประเด นย ทธศาสตร : การส งเสร มการม ส วนร วมของ องค ความร ท จ าเป น (K) : ส ขภาพ ต วช ว ด (KPI) ตามค าร บรอง

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา

โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา โครงการป นร กจากพ ส น อง ณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา อาเภอ พระนครศร อย ธยา จ งหว ด พระนครศร อย ธยา เสนอขออน ม ต 1. รศ. จ ตต มา อ ครธ ต พงศ อน ม ต ผ ร บผ ดชอบโครงการ คณะน กศ กษาภาคปกต หม เร ยน 1/2551

More information

โครงการส มมนาทางว ชาการผ น าการปฏ ร ปการศ กษา

โครงการส มมนาทางว ชาการผ น าการปฏ ร ปการศ กษา โครงการส มมนาทางว ชาการผ น าการปฏ ร ปการศ กษา ช อโครงการ โครงการส มมนาทางว ชาการผ น าการปฏ ร ปการศ กษา (ส าหร บผ บร หารการศ กษา และ ผ บร หารสถานศ กษา) ผ ร บผ ดชอบโครงการ มหาว ทยาล ย OSLU ระยะเวลาด าเน

More information

โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด

โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด ส วนนโยบายและแผนการกระจายอ านาจ ส าน กงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ฝ ายเลขาน การคณะอน

More information

การว จ ยและพ ฒนานว ตกรรมของข าราชการ คร และบ คลากรทางการศ กษา

การว จ ยและพ ฒนานว ตกรรมของข าราชการ คร และบ คลากรทางการศ กษา การว จ ยและพ ฒนาของข าราชการ คร และบ คลากรทางการศ กษา ดร.สมเดช ส แสง ผ อานวยการสาน กงานเขตพ นท การศ กษาเช ยวชาญพ เศษ Somdet_see@hotmail.com, somded.net เป าหมาย ผ อานวยการ โรงเร ยน ว ทยฐานะชานาญการพ เศษ/

More information

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย

แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย แนวทางการด าเน นงานตามโครงการสน บสน นค าใช จ าย ในการจ ดการศ กษาต งแต ระด บอน บาลจนจบการศ กษาข นพ นฐาน (ป งบประมาณ 2556) โดย ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 18.. 5 ค าน า นโยบายของร

More information