แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

Size: px
Start display at page:

Download "แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554"

Transcription

1 แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ กล มเป าหมาย ระยะเวลา ค าใช จ าย/ร น เง น 1. การพ ฒนาบ คลากรด านกฎหมายการคล ง 1.1 โครงการส มมนาส วนราชการ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ร บ , ,380 เร อง ร างระเบ ยบกระทรวงการคล ง ความร ความเข าใจในการ ว าด วย การเบ กค าใช จ ายในการ ถ อปฏ บ ต ตามระเบ ยบกระทรวง ฝ กอบรม การจ ดงาน และ การคล งว าด วย การเบ กค าใช จ าย การประช มระหว างประเทศ ในการฝ กอบรม การจ ดการ และ พ.ศ การประช มระหว างประเทศ 2. การพ ฒนาบ คลากรด านละเม ดและแพ ง 2.1 โครงการประช มส มมนา เพ อให ผ เข าร วมประช มส มมนา ,810 กฎหมายว าด วยความร บผ ด ม ความร ความเข าใจหล กการและ ทางละเม ดของเจ าหน าท ให ก บ แนวทางปฏ บ ต ตามพระราช องค กรปกครองส วนท องถ น บ ญญ ต ว าด วยความร บผ ดทาง ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ละเม ดของเจ าหน าท พ.ศ ร นท 1 ณ พ นท ส าน กงาน และระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร 189,350 คล งเขต 1 จ งหว ดพระนครศร อย ธยา ว าด วย หล กเกณฑ การปฏ บ ต หน าท 1

2 - ร นท 2 ณ พ นท ส าน กงาน เก ยวก บความร บผ ดทางละเม ด 207,230 คล งเขต 6 จ งหว ดนครสวรรค ของเจ าหน าท พ.ศ ตลอดจน - ร นท 3 ณ พ นท ส าน กงาน ค าว น จฉ ยของคณะกรรมการ 207,230 คล งเขต 7 จ งหว ดกาญจนบ ร กฎษฎ กาหร อศาลปกครองส งส ด 3. การพ ฒนาบ คลากรด านจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ 3.1 โครงการฝ กอบรมบ คลากร เพ อให ผ ร บการฝ กอบรมม ความร , ,000 ด านการพ สด และการจ ดซ อจ ดจ าง ความเข าใจในระบบ กฎหมาย ส าหร บหน วยงานภาคร ฐ ส าหร บ ระเบ ยบ มต คณะร ฐมนตร เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต ในส วนกลาง ข อบ งค บ หล กเกณฑ รวมท ง แนวทางและว ธ ปฏ บ ต ด าน การพ สด และการจ ดซ อจ ดจ าง หน าท 2

3 3.2 โครงการฝ กอบรมบ คลากร เพ อให ผ ร บการฝ กอบรมม ความร ,602,600 ด านการพ สด และการจ ดซ อจ ดจ าง ความเข าใจในระบบ กฎหมาย ส าหร บหน วยงานภาคร ฐ ส าหร บ ระเบ ยบ มต คณะร ฐมนตร เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต ในส วนภ ม ภาค ข อบ งค บ หล กเกณฑ รวมท ง - ร นท 1 ส าน กงานคล งเขต 1 แนวทางและว ธ ปฏ บ ต ด าน 132,900 จ งหว ดพระนครศร อย ธยา การพ สด และการจ ดซ อจ ดจ าง - ร นท 2 ส าน กงานคล งเขต 2 132,900 จ งหว ดฉะเช งเทรา - ร นท 3 ส าน กงานคล งเขต 3 156,400 จ งหว ดนครราชส มา - ร นท 4 ส าน กงานคล งเขต 4 267,500 จ งหว ดอ ดรธาน - ร นท 5 ส าน กงานคล งเขต 5 192,500 จ งหว ดเช ยงใหม - ร นท 6 ส าน กงานคล งเขต 6 187,500 จ งหว ดพ ษณ โลก - ร นท 7 ส าน กงานคล งเขต 7 132,900 จ งหว ดนครปฐม หน าท 3

4 - ร นท 8 ส าน กงานคล งเขต 8 192,500 จ งหว ดส ราษฎรธาน - ร นท 9 ส าน กงานคล งเขต 9 207,500 จ งหว ดสงขลา 3.3 โครงการฝ กอบรมบ คลากร เพ อให ผ ร บการฝ กอบรมม ความร , ,000 ด านการพ สด และการจ ดซ อจ ดจ าง ความเข าใจในระบบ กฎหมาย ส าหร บหน วยงานภาคร ฐ ส าหร บ ระเบ ยบ มต คณะร ฐมนตร ผ บร หารหร อผ เช ยวชาญด าน ข อบ งค บ หล กเกณฑ รวมท ง การพ สด และการจ ดซ อจ ดจ าง แนวทางและว ธ ปฏ บ ต ด าน ในส วนกลาง การพ สด และการจ ดซ อจ ดจ าง หน าท 4

5 3.4 โครงการประช มช แจง เร อง เพ อให ผ เข าร วมประช มช แจง ,600 58,800 "การพ ฒนาระบบการจ ดซ อจ ดจ าง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บ ภาคร ฐด วยระบบอ เล กทรอน กส " การใช ระบบเทคโนโลย ทาง (e-government Procurement อ เล กทรอน กส ในการจ ดซ อ : e-gp) ระยะท 2 ส าหร บเจ าหน าท จ ดจ างและการบร หารจ ดการ ส วนราชการต าง ๆ ในส วนกลาง ความร ด านการพ สด ภาคร ฐ ตลอดจนเสร มสร างจ ตส าน ก ในการปฏ บ ต และบร หารจ ดการ ในหน าท ของเจ าหน าท พ สด หน าท 5

6 3.5 โครงการประช มช แจง เร อง เพ อให ผ เข าร วมประช มช แจง ,100 1,882,500 "การพ ฒนาระบบการจ ดซ อจ ดจ าง ม ความร ความเข าใจเก ยวก บ ภาคร ฐด วยระบบอ เล กทรอน กส " การใช ระบบเทคโนโลย ทาง (e-government Procurement อ เล กทรอน กส ในการจ ดซ อ : e-gp) ระยะท 2 ส าหร บเจ าหน าท จ ดจ างและการบร หารจ ดการ ส วนราชการต าง ๆ ในส วนภ ม ภาค ความร ด านการพ สด ภาคร ฐ ตลอดจนเสร มสร างจ ตส าน ก ในการปฏ บ ต และบร หารจ ดการ ในหน าท ของเจ าหน าท พ สด 3.6 โครงการประช มช แจงด าน เพ อให ผ เข าร วมประช มช แจง ,300 30,600 การพ สด และการจ ดซ อจ ดจ าง ม ความร ความเข าใจในระบบ ส าหร บภาคเอกชน กระบวนการ กฎหมาย ระเบ ยบ มต คณะร ฐมนตร ข อบ งค บ หล กเกณฑ รวมท งแนวทางและ ว ธ ปฏ บ ต ด านการพ สด และ การจ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐ หน าท 6

7 4. การพ ฒนาบ คลากรด านบ ญช ภาคร ฐ 4.1 โครงการฝ กอบรมเพ อพ ฒนา เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรม ,020 1,112,040 ศ กยภาพผ จ ดท าบ ญช ภาคร ฐ ม ความร ความสามารถในการ ปฏ บ ต งานด านการบ ญช ภาคร ฐ ได อย างถ กต อง ครบถ วนตาม มาตรฐานและนโยบายการบ ญช ภาคร ฐท กระทรวงการคล งก าหนด 4.2 โครงการประช มช แจง เร อง เพ อให ผ เข าร วมประช มช แจง ,300 28,300 การค านวณต นท นผลผล ต ม ความร ความเข าใจในการ ส าหร บสถาบ นอ ดมศ กษา ค านวณต นท นผลผล ตต อหน วย ตามหล กเกณฑ และว ธ การ ท กรมบ ญช กลางก าหนด หน าท 7

8 4.3 โครงการประช มช แจง เร อง เพ อให ผ เข าร วมประช มช แจง ,550 43,100 การค านวณต นท นผลผล ตของ ม ความร ความเข าใจในการ ส วนราชการ ค านวณต นท นผลผล ตต อหน วย ตามหล กเกณฑ และว ธ การ ท กรมบ ญช กลางก าหนด 4.4 โครงการประช มส มมนาด าน เพ อให ผ เข าร วมประช มส มมนา ,200 84,600 การบ ญช ภาคร ฐส าหร บบ คลากร ม ความร ความเข าใจในการ ของหน วยงานภาคร ฐในส วนกลาง ปฏ บ ต งานด านการบ ญช ในระบบ GFMIS น าความร ไปปร บใช และ ท าหน าท เป นท ปร กษาทางด าน การบ ญช ในระบบ GFMIS ให ก บ บ คลากรภายในส งก ด และ หน วยงานภาคร ฐได อย างถ กต อง หน าท 8

9 4.5 โครงการฝ กอบรม หล กส ตร เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรม , ,200 การเสร มสร างสมรรถนะด าน ม ความร ความเข าใจตามกฎหมาย การเง นการคล งภาคร ฐ ระเบ ยบ ข อบ งค บ ว ธ ปฏ บ ต ระด บปฏ บ ต การส วนกลาง เก ยวก บการบร หารงานการเง น การบ ญช การควบค มภายใน การตรวจสอบภายใน และ การพ สด ได อย างถ กต องและ ได แลกเปล ยนความค ดเห น ท ศนคต และประสบการณ ในการปฏ บ ต งานอ นจะเป น ประโยชน ต อการปฏ บ ต ราชการ หน าท 9

10 4.6 โครงการฝ กอบรม หล กส ตร เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรม ,650 1,634,850 การเสร มสร างสมรรถนะด าน ม ความร ความเข าใจตามกฎหมาย การเง นการคล งภาคร ฐ ระเบ ยบ ข อบ งค บ ว ธ ปฏ บ ต ระด บปฏ บ ต การส วนภ ม ภาค เก ยวก บการบร หารงานการเง น การบ ญช การควบค มภายใน การตรวจสอบภายใน และ การพ สด ได อย างถ กต องและ ได แลกเปล ยนความค ดเห น ท ศนคต และประสบการณ ในการปฏ บ ต งานอ นจะเป น ประโยชน ต อการปฏ บ ต ราชการ หน าท 10

11 4.7 โครงการฝ กอบรม หล กส ตร เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรม , ,600 การเสร มสร างสมรรถนะด าน ม ความร ความเข าใจตามกฎหมาย การเง นการคล งภาคร ฐ ระเบ ยบ ข อบ งค บ ว ธ ปฏ บ ต ระด บช านาญการส วนกลาง เก ยวก บการบร หารงานการเง น การบ ญช การควบค มภายใน การตรวจสอบภายใน และ การพ สด ได อย างถ กต องและ ได แลกเปล ยนความค ดเห น ท ศนคต และประสบการณ ในการปฏ บ ต งานอ นจะเป น ประโยชน ต อการปฏ บ ต ราชการ หน าท 11

12 4.8 โครงการฝ กอบรม หล กส ตร เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรม , ,900 การเสร มสร างสมรรถนะด าน ม ความร ความเข าใจในหล กการ การบร หารการเง นการคล งภาคร ฐ บร หารงานด านการเง นการคล ง ส าหร บผ อ านวยการกองคล ง สามารถบร หารการใช จ ายเง นของ ส วนราชการให ม ประส ทธ ภาพ ก าวไปส การเป นน กบร หารด าน การเง นการคล งภาคร ฐอย าง ม ออาช พ ตลอดจนได แลกเปล ยน ความค ดเห น และประสบการณ ระหว างก น 4.9 โครงการฝ กอบรม หล กส ตร เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมได , ,630 การบร หารการเง นการคล งภาคร ฐ เสร มสร างศ กยภาพในการบร หาร ส าหร บผ บร หารระด บส ง งานด านการเง นการคล งภาคร ฐ เพ อสร างเคร อข ายการแลกเปล ยน เร ยนร ในการก าวไปส การเป น น กบร หารด านการเง นการคล ง ภาคร ฐอย างม ออาช พ หน าท 12

13 5. การพ ฒนาบ คลากรด านการตรวจสอบภายใน 5.1 โครงการช แจงการประเม น เพ อให ผ เข าร วมประช มช แจง ,000 74,000 ระบบการประก นค ณภาพ ได ม เคร องม อในการผล กด นให ม งานตรวจสอบภายในภาคร ฐ การปร บปร งและพ ฒนาระบบ การปฏ บ ต งานตรวจสอบภายใน ให ม ประส ทธ ภาพ และ ประส ทธ ผล 5.2 โครงการพ ฒนาและส งเสร ม เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรม , ,000 ข ดสมรรถนะในการปฏ บ ต งาน ได ม ความร ความเข าใจเก ยวก บ ด านการตรวจสอบภายในภาคร ฐ การปฏ บ ต งานด านการตรวจสอบ : การด าเน นงานจ ดซ อจ ดจ าง ท เหมาะสม หน าท 13

14 5.3 โครงการเพ มข ดสมรรถนะ เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรม , ,750 การตรวจสอบระบบบร หาร ได ม ความร ความเข าใจและ การคล งตามระบบ GFMIS สามารถน าความร ไปใช ในการ ปฏ บ ต งานตรวจสอบระบบ บร หารการเง นการคล งตามระบบ GFMIS ได อย างม ประส ทธ ภาพ 5.4 โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ,600 39,200 เก ยวก บระบบข อม ลสารสนเทศ ร บทราบแนวทางในการน าระบบ เพ อการวางแผนการตรวจสอบ ข อม ลสารสนเทศอ เล กทรอน กส ภายใน มาใช ในงานตรวจสอบภายใน และศ กษาความเป นไปได ของ ระบบเพ อเป นข อม ลในการ พ ฒนาระบบการวางแผน การตรวจสอบภายในในอนาคต หน าท 14

15 5.5 โครงการว ทยากรต วค ณด าน เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมได , ,600 การควบค มภายในของส วนราชการ ม ความร และท กษะด านการควบค ม ภายในให ก บผ ตรวจสอบภายใน ระด บกระทรวงและกรม และ แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ระหว างก น 5.6 โครงการพ ฒนาและเสร มสร าง เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมได , ,500 ความเข มแข งด านการควบค ม ม ความร ความเข าใจ ท กษะ และ ภายในและการบร หารความเส ยง ม ศ กยภาพในด านการควบค ม ภายในและการบร หารความเส ยง และเป นการแลกเปล ยนเร ยนร ความเข าใจเก ยวก บการควบค ม ภายในและการบร หารความเส ยง หน าท 15

16 5.7 โครงการต ดตามแลกเปล ยน เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรม ,180 เร ยนร ก บการตรวจสอบโครงการ ได ม การต ดตามและประเม นผล ตามแผนปฏ บ ต การไทยเข มแข ง การตรวจสอบโครงการตามแผน 2555 ปฏ บ ต การไทยเข มแข ง ร นท 1 จ ด ณ กร งเทพมหานคร ในส วนภ ม ภาค และได ม การ ,200 ทบทวนแลกเปล ยนเร ยนร - ร นท 2 จ ด ณ พ นท ส าน กงาน ระหว างบ คลากรของส าน กงาน ,820 คล งเขต 3 หร อเขต 4 คล งเขต คล งจ งหว ด และ - ร นท 3 จ ด ณ พ นท ส าน กงาน ผ ตรวจสอบภายในส วนภ ม ภาค ,160 คล งเขต 5 หร อเขต 6 6. การพ ฒนาบ คลากรด านการร บ - จ ายเง นภาคร ฐ 6.1 โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรม ,500 17,000 บ าเหน จค าประก นในส วนกลาง ได ม ความร ความเข าใจและ สามารถปฏ บ ต งานในระบบ บ าเหน จค าประก นได อย าง ม ประส ทธ ภาพ หน าท 16

17 6.2 โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การ เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรม ,800 1,335,000 บ าเหน จค าประก นในส วนภ ม ภาค ได ม ความร ความเข าใจและ สามารถปฏ บ ต งานในระบบ บ าเหน จค าประก นได อย าง ม ประส ทธ ภาพ 7. การพ ฒนาบ คลากรด านค าตอบแทนและสว สด การ 7.1 โครงการประช มเช งปฏ บ ต การ เพ อเสร มสร างความเข าใจร วมก น , ,620 แนวทางประสานความร วมม อ ระหว างผ เข าร วมประช มให ระหว างส าน กงานหล กประก น สามารถพ ฒนาระบบบร การ ส ขภาพแห งชาต ส าน กงานประก น ส ขภาพเป นไปในท ศทาง ส งคม และกรมบ ญช กลาง เก อหน นซ งก นและก น และ แลกเปล ยนเร ยนร ประสบการณ ร วมก น หน าท 17

18 7.2 โครงการประช มช แจงผ บร หาร เพ อให ผ เข าร วมประช มช แจง ,800 1,503,600 โรงพยาบาลของทางราชการและ ได ม ความร ความเข าใจ เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานเก ยวก บ หล กเกณฑ ว ธ ปฏ บ ต ในการ ระบบ DRG อ ตรา Base rate เบ กจ ายเง นสว สด การร กษา และการปฏ บ ต งานตามพระราช พยาบาลข าราชการ และ กฤษฎ กาเง นสว สด การเก ยวก บ การเบ กจ ายเง นค าร กษาพยาบาล การร กษาพยาบาล พ.ศ ประเภทผ ป วยในได อย างถ กต อง 7.3 โครงการประช มช แจงเก ยวก บ เพ อให ผ เข าร วมประช มช แจง , ,600 หล กการ หล กเกณฑ และ ได ม ความร ความเข าใจหล กการ แนวปฏ บ ต ในการเบ กจ ายสว สด การ หล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต ในการ ร กษาพยาบาลภายใต พระราช เบ กจ ายสว สด การร กษาพยาบาล กฤษฎ กาเง นสว สด การเก ยวก บ ภายใต พระราชกฤษฎ กาเง น การร กษาพยาบาล พ.ศ สว สด การเก ยวก บการร กษา ให แก เจ าหน าท การเง นและ พยาบาล พ.ศ และ ผ ม ส ทธ ในส วนกลาง แลกเปล ยนความค ดเห นร วมก น หน าท 18

19 7.4 โครงการประช มช แจงเก ยวก บ เพ อให ผ เข าร วมประช มช แจง ,062,050 หล กการ หล กเกณฑ และ ได ม ความร ความเข าใจหล กการ แนวปฏ บ ต ในการเบ กจ ายสว สด การ หล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต ในการ ร กษาพยาบาลภายใต พระราช เบ กจ ายสว สด การร กษาพยาบาล กฤษฎ กาเง นสว สด การเก ยวก บ ภายใต พระราชกฤษฎ กา การร กษาพยาบาล พ.ศ เง นสว สด การเก ยวก บการร กษา ให แก เจ าหน าท การเง นและ พยาบาล พ.ศ และ ผ ม ส ทธ ในส วนภ ม ภาค แลกเปล ยนความค ดเห นร วมก น - ร นท 1 ส าน กงานคล งเขต 1 224,190 จ งหว ดพระนครศร อย ธยา - ร นท 2 ส าน กงานคล งเขต 2 224,190 จ งหว ดฉะเช งเทรา - ร นท 3 ส าน กงานคล งเขต 3 225,190 จ งหว ดนครราชส มา - ร นท 4 ส าน กงานคล งเขต 4 232,480 จ งหว ดอ ดรธาน - ร นท 5 ส าน กงานคล งเขต 5 232,480 จ งหว ดเช ยงใหม หน าท 19

20 - ร นท 6 ส าน กงานคล งเขต 6 232,480 จ งหว ดพ ษณ โลก - ร นท 7 ส าน กงานคล งเขต 7 224,190 จ งหว ดนครปฐม - ร นท 8 ส าน กงานคล งเขต 8 232,480 จ งหว ดส ราษฎร ธาน - ร นท 9 ส าน กงานคล งเขต 9 234,370 จ งหว ดสงขลา หน าท 20

21 7.5 โครงการเพ มข ดความสามารถ เพ อให ผ เช าร บการฝ กอบรม , ,980 ในการปฏ บ ต งานด านค าเช าบ าน ได ม ความร ความสามารถในการ ข าราชการและสว สด การเก ยวก บ ปฏ บ ต งานด านสว สด การ การศ กษาบ ตรในส วนภ ม ภาค ค าตอบแทนและส ทธ ประโยชน (จ ด ณ จ งหว ดมหาสารคาม) ตลอดจนสามารถเป นท ปร กษา ให ค าแนะน าก บผ ม ส ทธ เจ าหน าท ผ ปฏ บ ต งานท เก ยวข อง และแลกเปล ยนความค ดเห น ร บทราบป ญหาและอ ปสรรค เพ อน ามาปร บปร งหล กเกณฑ หร อว ธ ปฏ บ ต ให เหมาะสมย งข น หน าท 21

22 8. การพ ฒนาบ คลากรด านเทคโนโลย สารสนเทศ 8.1 โครงการส มมนา เร อง ระบบ เพ อเสร มสร างความร ความเข าใจ ,550 93,100 การปร บโครงสร างบ ญช เง นเด อน ผ เข าร วมส มมนาเก ยวก บ ข าราชการตามพระราชบ ญญ ต หล กเกณฑ ว ธ ปฏ บ ต และ ระเบ ยบข าราชการพลเร อนสาม ญ การใช งานระบบการปร บ พ.ศ ส าหร บโครงการระบบ โครงสร างบ ญช เง นเด อน จ ายตรงเง นเด อนและค าจ าง ข าราชการในระบบจ ายตรง ประจ าของกรมบ ญช กลาง เง นเด อนและค าจ างประจ า 8.2 โครงการอบรมระบบ เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรม , ,500 การจ ายตรงเง นเด อนและค าจ าง ประจ า ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2554 ได ม ความร ความเข าใจเทคน ค และท กษะในการปฏ บ ต งาน ในระบบจ ายตรงเง นเด อนและ ค าจ างประจ าของกรมบ ญช กลาง ได อย างถ กต อง ร วมก นแลกเปล ยน ความค ดเห น ประสบการณ ในการ ปฏ บ ต งาน และการแก ไขป ญหา ระหว างก น หน าท 22

23 9. การพ ฒนาบ คลากรด านเง นนอกงบประมาณ 9.1 โครงการช แจงสร างความเข าใจ เพ อให ผ เข าร วมประช มช แจง , ,600 ในการจ ดท ารายงานการร บและ ได ม ความร ความเข าใจในการ การใช จ ายเง นรายได ท ไม ต อง จ ดท ารายงานการร บและการใช น าส งเป นรายได แผ นด น จ ายเง นรายได ท ไม ต องน าส ง เป นรายได แผ นด นตามแนวทาง บทบ ญญ ต ของร ฐธรรมน ญ พ.ศ มาตรา 170 ท กระทรวงการคล งก าหนด หน าท 23

24 10. การพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐตามภารก จของส าน กงานคล งเขต โครงการเสร มสร างสมรรถนะ เพ อให ผ เข าร บการฝ กอบรมได ม ตาม ตาม ตาม 2,250,000 บ คลากรภาคร ฐตามความต องการ ความร ความเข าใจในระเบ ยบ ความ ความ ความ ในพ นท ส าน กงานคล งเขต กฎหมาย มต ข อบ งค บ แนวทาง เหมาะสม เหมาะสม เหมาะสม - ส าน กงานคล งเขต 1 ปฏ บ ต ในการปฏ บ ต งานด าน 250,000 จ งหว ดพระนครศร อย ธยา การตรวจสอบภายใน การควบค ม - ส าน กงานคล งเขต 2 ภายใน การจ ดซ อจ ดจ าง 250,000 จ งหว ดฉะเช งเทรา กฎหมายการเง นการคล ง - ส าน กงานคล งเขต 3 การบ ญช การเบ กจ ายเง น 250,000 จ งหว ดนครราชส มา ได อย างถ กต อง - ส าน กงานคล งเขต 4 250,000 จ งหว ดอ ดรธาน - ส าน กงานคล งเขต 5 250,000 จ งหว ดเช ยงใหม - ส าน กงานคล งเขต 6 250,000 จ งหว ดพ ษณ โลก - ส าน กงานคล งเขต 7 250,000 จ งหว ดนครปฐม หน าท 24

25 - ส าน กงานคล งเขต 8 250,000 จ งหว ดส ราษฎร ธาน - ส าน กงานคล งเขต 9 250,000 จ งหว ดสงขลา หน าท 25

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554

แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 แบบฟอร มต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต งานกระทรวงการคล ง (พ.ศ. 2554-2558) เด อน ก นยายน 2554 1. ช อโครงการ 3.1.2 บร หารทร พย ส นของร ฐและทร พยากรของประเทศ (1) การปร บปร งการใช ประโยชน ท าเร อกร งเทพ

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕

แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ แผนปฏ บ ต การการจ ดการความร ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ประจ าป พ.ศ. ๒๕๕๕ ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ส วนท ๑ บทน า ส าน กงานเลขาธ การว ฒ สภา ม ภารก จในการสน บสน นการปฏ บ ต งานด านการประช ม ว ชาการ ธ รการแก

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ 2553 แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ประกาศคณะกรรมการส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ เร อง หล กเกณฑ และเง อนไข เก ยวก บการบร หารงานบ คคลของส าน ก ได ก าหนดให ผ บ งค

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร สาน กหอสม ด มหาว ทยาล ยนเรศวร 2556-2559 สารบ ญ ส วนท 1 ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากร 1.1 ข อม ลพ นฐาน 1.1.1 ประว ต ความเป นมา 1 1.1.2 โครงสร างการบร หารงาน 2 1.1.3 ว ส ยท ศน ปณ ธาน ค าน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม 2555 แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม คานา แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม ป การศ กษา 2555 ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบแผนกลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

3. เป าหมายโครงการ 3.1 เช งปร มาณ

3. เป าหมายโครงการ 3.1 เช งปร มาณ โครงการพ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา โดยใช เทคโนโลย สารสนเทศโรงเร ยนในส งก ดสาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน โดย สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน (สพฐ.) ร วมก บ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ส รนาร (มทส.)

More information

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ

หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 ประเภทว ชาบร หารธ รก จ ตค. 2546 หล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง พ ทธศ กราช 2546 สาขาว ชาการบ ญช สาขาว ชาการจ ดการทร พยากรมน ษย สาขาว ชาการตลาด สาขาว ชาธ รก จประก นภ ย สาขาว ชาการเลขาน การ สาขาว ชาธ รก จสถานพยาบาล สาขาว ชาคอมพ

More information

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556

แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 แผนก าก บต ดตามและประเม นผลการด าเน นงาน ของ ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 กองแผนงานและว ชาการ มกราคม 2556 ค าน า ส าน กงานคณะกรรมการอาหารและยา ได ปร บร ปแบบว ธ การด าเน นงาน

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558

แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางการด าเน นงาน ตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพ การพยาบาลภาพรวมประเทศ ป งบประมาณ2558 แนวทางด าเน นการตามประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพการพยาบาลภาพรวมประเทศ จากประเด นหล กการพ ฒนาค ณภาพบร การพยาบาล 11 ประเด

More information

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557

แผนการจ ดการความร ( KM Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 แผนการจ ดการความร ( Action Plan) กองก จการน กศ กษา ประจาป การศ กษา 2557 หล กการและเหต ผล พระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ.2526 มาตรา 11 ก าหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 รายงานผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2556 คร งท 2 (รอบ 12 เด อน) ต ลาคม 2555 ก นยายน 2556 งานนโยบายและแผน และประก นค ณภาพการศ กษา สารบ ญ หน า สารบ ญ [ก] สารบ ญร ปภาพ [ข] รายงานการต

More information

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น

มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท องถ น 1. สาน ก / คณะ : คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร ผ ร บผ ดชอบ : สาขาว ชาคอมพ วเตอร ศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ แผนงาน / โครงการ ป งบประมาณ 2557 2. โครงการ : ก จกรรมค ายอาสาเราชาวคอมพ วเตอร ศ กษาร วมใจพ ฒนาท

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ของ โรงเร ยนซ าส งพ ทยาคม อ าเภอซ าส ง จ งหว ดขอนแก น ส งก ดกองการศ กษาศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนจ งหว ดขอนแก น ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information