รายงานผลการดาเน นงานโครงการกฐ น ประจาป ๒๕๕๕

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดาเน นงานโครงการกฐ น ประจาป ๒๕๕๕"

Transcription

1 รายงานผลการดาเน นงานโครงการกฐ น ประจาป ๒๕๕๕ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น

2 คำนำ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น โดยศ นย บร การว ชาการและทะน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม ส าน กว ชาการ ได มองเห นความส าค ญของการส บทอดอาย พระพ ทธศาสนาต อไปอ ก เพราะเป น การร กษาอน ร กษ ประเพณ ศ ลปว ฒนธรรม จ งได จ ดโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ข น เพ อให ตรงก บว ตถ ประสงค ของการจ ดโครงการคร งน ด วย โดยเน นไปเพ อเป นการอน ร กษ และส บสาน ว ถ ว ฒนธรรมไทย อ นน าไปส ความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทย ตลอดไป นอกจากน ย งทาให เพ อให ผ บร หาร คณาจารย เจ าหน าท น ส ต และพ ทธศาสน กชน ได ร วมก นท าบ ญตาม ฤด กาล บาเพ ญทานบารม และปล กฝ งค าน ยมท ด งามตามขนบธรรมเน ยมประเพณ ทางพ ทธศาสนา เอกสารฉบ บน จ ดทาข นเพ อรายงานผลการดาเน นงานโครงการทอดกฐ น ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ หว งเป นอย างย งว าเอกสารรายงานผลการด าเน นงานฉบ บน คงจะเป นข อม ลท เป นประโยชน เพ อใช เป นฐานข อม ล ของดาเน นคร งต อไปอ นเป นประโยชน ต อประชาชนผ ท สนใจต อไป คณะผ จ ดทา

3 สำรบ ญ เร อง หน ำ คานา ก สารบ ญ ข บทสร ปผ บร หาร ค รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ๑ ๑๕ ภาคผนวก หน งส อขออน ม ต จ ดโครงการ กาหนดการโครงการ ต วอย างแบบประเม นความพ งพอใจ รายช อผ เข าร วมโครงการ ภาพประกอบการจ ดโครงการ/ก จกรรม

4 บทสร ปผ บร หำร การจ ดโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพราะมหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลง กรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ได มองเห นความส าค ญของการส บทอดอาย ประเพณ และว ฒนธรรมของการ ประเพณ ทอดกฐ นประจ าป ของมหาว ทยาล ย ด วยค าน ยมท ส าค ญของความเป นไทย ม ล กษณะเฉพาะโดดเด น กล าวค อ การน บถ อพระพ ทธศาสนาท อย บนรากฐานความศร ทธาท ม อย ในประชาชนท กคน การท ได ปฏ บ ต ก จว ตร และการบ าเพ ญตนในประเพณ ส าค ญทางพระพ ทธศาสนา จ งเป นการเสร มสร างบ ญบารม ให ส งข น การจ ดงาน ประเพณ ทอดกฐ นประจ าป น บเป นก จกรรมส าค ญท ชาวไทยได ย ดถ อปฏ บ ต ส บทอดก นมาเป นเวลานาน มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ได ตระหน กในก จกรรมการทอดกฐ นสาม คค ด งกล าวจ งได ก าหนดเป นโครงการหน งตามพ นธก จด านทะน บ าร งศ ลปว ฒนธรรมของมหาว ทยาล ย ตามเกณฑ มาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษาในองค ประกอบท ๖ ด านการทาน ศ ลปว ฒนธรรม ตามพ นธก จมหาว ทยาล ยและนโยบายของร ฐบาล โดยได ม การประเม นความพ งพอใจของผ เข ารเข าร วม ผลด านความพ งพอใจในภาพร วมของโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผล การศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๗ ส วนแบบสอบถามในด านอ นๆ ของ โครงการ ด งน ระบบเส ยง แสง และการบ นท กก จกรรมในงาน ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค า คะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๙๒ รองลงมาค อ ความเหมาะสมและความพร อมของสถานท จ ดงาน ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๙ ส วนในด านความสะอาดและจ านวนของห องส ขาท ให บร การ ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๘ และม ความพ งพอใจมาก ท ส ดในห วข อค ณภาพและจ านวนอาหาร และน าด มท ให บร การ โดยม ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๖ ส วนในห วข อ ของความสะดวกและการบร การท ได ร บจากมหาว ทยาล ย ม ความพ งพอใจมากท ส ด โดยม ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๕ ผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ยย งม ความพ งพอใจมากท ส ดต อการประชาส มพ นธ ก จกรรมโครงการ เป นไปอย างกว างขวาง โดยม ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๑ ด านประส ทธ ผลหร อผลกระทบของโครงการ และค าเฉล ยของการประเม นภาพรวมผ เข าร วมโครงการ ทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการประเม น พบว าม ความพ งพอใจมากท ส ดต อ ภาพรวมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย โดยค าคะแนนเฉล ยอย ท ๔.๘๗ ส วนแบบสอบถามในด านอ นๆ ของ โครงการ ด งน ความร ความเข าใจของท านในประเพณ การทอดบ ญกฐ นมหาว ทยาล ยมาก ผลการศ กษาพบว าม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๙๑ รองลงมาค อโครงการน เป นการอน ร กษ และส บสานว ถ ว ฒนธรรมไทย อ นน าไปส ความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทย ตลอดไป ผลการศ กษาพบว าม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๗ ส วนในห วข อท านสามารถ นาเอาประโยชน ท ได จากการร วมก จกรรมการทอดกฐ นไปประย กต ใช ในช ว ตประจ าว น ผลการศ กษาพบว าม ความ พ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๖ ส วนในด านโครงการช วยส งเสร มและจรรโลงพระพ ทธศาสนามาก แค ไหน ผลการศ กษาพบว าม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๕

5 รำยงำนผลดำเน นงำน โครงกำรทอดกฐ นมหำว ทยำล ย ประจำป ๒๕๕๕ ประจำป งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหำว ทยำล ยมหำจ ฬำลงกรณรำชว ทยำล ย ว ทยำเขตขอนแก น... ๑ ช อโครงกำร : โครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจาป ๒๕๕๕ ๒. ช อหน วยงำน มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น รห สโครงกำร... ๓. ผ ร บผ ดชอบโครงกำร ศ นย บร การว ชาการและทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มจร.ว ทยาเขตขอนแก น ๔. ควำมสอดคล องก บ ๔.๑ ย ทธศำสตร และกลย ทธ มหำว ทยำล ย. ย ทธศำสตร ข อท ๔. กลย ทธ ท ๕.๒ ๕. ผลผล ต : ผ สาเร จการศ กษาด านส งคมศาสตร ผลงานการให บร การว ชาการ ผลงานว จ ยเพ อสร างองค ความร ผลงานทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม ๖. หล กกำรและเหต ผล ค าน ยมท สาค ญของความเป นไทย ม ล กษณะเฉพาะโดดเด น กล าวค อ การน บถ อพระพ ทธศาสนาท อย บน รากฐานความศร ทธาท ม อย ในประชาชนท กคน การท ได ปฏ บ ต ก จว ตรและการบ าเพ ญตนในประเพณ ส าค ญทาง พระพ ทธศาสนา จ งเป นการเสร มสร างบ ญบารม ให ส งข น การจ ดงานประเพณ ทอดกฐ นประจ าป น บเป นก จกรรม ส าค ญท ชาวไทยได ย ดถ อปฏ บ ต ส บทอดก นมาเป นเวลานาน มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขต ขอนแก น ได ตระหน กในก จกรรมการทอดกฐ นสาม คค ด งกล าวจ งได ก าหนดเป นโครงการหน งตามพ นธก จด าน ทะน บาร งศ ลปว ฒนธรรมของมหาว ทยาล ย ตามเกณฑ มาตรฐานการประก นค ณภาพการศ กษาในองค ประกอบท ๖ ด านการทาน ศ ลปว ฒนธรรม โดยกาหนดไว ในแผนปฏ บ ต งานประจาป ๒๕๕๕ ด งน น เพ อให การด าเน นการเป นไปด วยความเร ยบร อยและบรรล ว ตถ ประสงค ตามนโยบายของ มหาว ทยาล ย ศ นย บร การว ชาการและทะน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ร วมก บ สถาน ว ทย กระจายเส ยงพระพ ทธศาสนา F.M. ๑๐๑.๗๕ MHZ. มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น และชมรมรวมพลคนพ ทธ จ งกาหนดจ ดโครงการทอดกฐ นสาม คค ข นระหว างว นท ๒๙-๓๐ ต ลาคม ๒๕๕๕ ต งองค กฐ น ณ อาคารหอประช ม เฉล มพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ตาบลโคกส อาเภอเม อง จ งหว ดขอนแก น ๗. ว ตถ ประสงค ๗.๑. เพ อให ผ บร หาร คณาจารย เจ าหน าท น ส ต และพ ทธศาสน กชน ได ร วมก นท าบ ญตามฤด กาล บาเพ ญทานบารม และปล กฝ งค าน ยมท ด งามตามขนบธรรมเน ยมประเพณ ทางพ ทธศาสนา ๗.๒. เพ อเป นการอน ร กษ และส บสานว ถ ว ฒนธรรมไทย อ นน าไปส ความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทยตลอดไป

6 ๗.๓. เพ อเป นท นสน บสน นกองท นการศ กษาน ส ต กองท นเผยแผ พระพ ทธศาสนา สร างอาคารหอพ ก สงฆ และปร บปร งสถาน ว ทย พระพ ทธศาสนา มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ๘. ล กษณะก จกรรม ๘.๑ ต งองค กฐ นและร บบร จาคท วไป ๘.๒ ถวายภ ตตาหารเพลแด พระสงฆ ๘.๓ การแสดงธรรมเทศนา ๑ ก ณฑ ๘.๔ พระสงฆ ทรงสมณศ กด ๙ ร ป เจร ญพระพ ทธมนต ฉลององค กฐ น ๘.๕ ไหว พระ สวดมนต สมาทานศ ล เจร ญจ ตภาวนา ๘.๖ ประกอบพ ธ ถวายผ ากฐ น เคร อง ของบร วาร และเคร องไทยธรรม ๙. เป ำหมำยผลผล ต ๙.๑. เช งปร มำณ(Output) ๑) องค กฐ นสาม คค จานวน ๑ กอง ๒) บ คลากรและน ส ตของมหาว ทยาล ยเข าร วมก จกรรม จานวน ๘๐ ร ป/คน ๓) ชมรมรวมพลคนพ ทธและพ ทธศาสน กชนท วไป จานวน ๑,๐๐๐ คน ๙.๒. เช งค ณภำพ(Outcome) ๑) ความพ งพอใจของผ เข าร วมโครงการ ร อยละ ๘๐ ๒) ผ บร หาร คณาจารย เจ าหน าท น ส ตและพ ทธศาสน กชน ได ท าบ ญตามกาล บ าเพ ญทานบารม ได ปล กฝ งค าน ยมท ด งามตามขนบธรรมเน ยมประเพณ ทางพระพ ทธศาสนา ได อน ร กษ ส บสานว ถ ว ฒนธรรมไทย อ น น าไปส ความร ก ความสาม คค และความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทยตลอดไป - ม ผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย จานวน ๑,๐๒๑ ร ป/คน ระด บคะแนนค าเฉล ยความพ งพอใจของผ ตอบแบบประเม นโครงการพระไตรป ฎกศ กษา ประจาป ๒๕๕๕ ด งน คะแนนเฉล ย ๑.๐๐ ๑.๕๐ แสดงว า ม ความพ งพอใจน อยท ส ด คะแนนเฉล ย ๑.๕๑-๒.๕๐ แสดงว า ม ความพ งพอใจน อย คะแนนเฉล ย ๒.๕๑ ๓.๕๐ แสดงว า ม ความพ งพอใจปานกลาง คะแนนเฉล ย ๓.๕๑ ๔.๕๐ แสดงว า ม ความพ งพอใจมาก คะแนนเฉล ย ๔.๕๑ ๕.๐๐ แสดงว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด

7 จ านวนผ เข าร วมโครงการ จ านวน ๑,๐๒๑ ร ป/คน และจากการเก บแบบประเม นจ านวน จ านวน ๕๐๐ ช ด สามารถสร ปได ด งน ตอนท ๑ ข อม ลส วนต วของผ ตอบแบบสอบถำม จานวนและร อยละของผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย จาแนกตามสถานภาพ ท เพศ จำนวนคน ร อยละ ๑ ชาย ๒๘๑ ๕๖.๒๐ ๒ หญ ง ๒๑๙ ๔๓.๘๐ รวม ๕๐๐ คน ๑๐๐ เพศ 44% 56% หญ ง ชาย ผลการตอบแบบสอบถามข อม ลส วนต วของผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย จ าแนกตามเพศ พบว าม เพศหญ งมากกว าเพศชายร อยละ ๕๖.๒๐ เพศชาย ร อยละ ๔๓.๘๐ จานวนและร อยละของผ เข าร วมงานโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย จาแนกตามอาย ท อำย จำนวนคนตอบแบบสอบถำม ร อยละ ๑ น อยกว า ๑๘ ป ๖๙ ๑๓.๘๐ ๒ ๑๙ ๒๕ ป ๑๓๖ ๒๗.๒๐ ๓ ๒๖ ๓๕ ป ๘๙ ๑๗.๘๐ ๔ ๓๖ ๕๕ป ๑๒๐ ๒๔.๐๐ ๕ ๕๖ ป ข นไป ๘๖ ๑๗.๒๐ รวม ๕๐๐ คน ๑๐๐

8 อำย 24% 17% 18% 14% 27% น อยกว า ๑๘ ป ๑๙ ๒๕ ป ๒๖ ๓๕ ป ๓๖ ๕๕ป ๕๖ ป ข นไป ผลการตอบแบบสอบถามข อม ลส วนต วเร องอาย ของผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย พบว าอาย ระหว าง ๑๙ ๒๕ ป มากท ส ด ร อยละ ๒๗.๒๐รองลงมาอาย ระหว าง ๓๖ ๕๕ ร อยละ ๒๔.๐๐ รองลงมาอาย ระหว าง ๒๖ ๓๕ ป ร อยละ ๑๗.๘๐ รองลงมาอาย ต งแต ๕๕ ป ข นไปร อยละ ๑๗.๒๐ และน อยท ส ดค ออาย น อย กว า ๑๘ ป ร อยละ ๑๓.๘๐ จานวนและร อยละของผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย จาแนกตามการศ กษา ท ระด บกำรศ กษำ จำนวนคนตอบแบบสอบถำม ร อยละ ๑ ประถมศ กษา ๑๒๕ ๒๕.๐๐ ๒ ม ธยมศ กษาตอนต น ๖๗ ๑๓.๔๐ ๓ ม ธยมศ กษาตอนปลาย ๘๗ ๑๗.๔๐ ๔ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ๑๔ ๒.๘๐ ๕ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง ๑๒ ๒.๔๐ ๖ ปร ญญาตร ๑๓๙ ๒๗.๘๐ ๗ ปร ญญาโท ๔๔ ๘.๘๐ ๘ ปร ญญาเอก ๑๐ ๒.๐๐ ๙ อ น ๆ ๒ ๐.๔ ๕๐๐ คน ๑๐๐

9 กำรศ กษำ ประถมศ กษา 2% 0% ม ธยมศ กษาตอนต น 28% 9% 25% 14% ม ธยมศ กษาตอนปลาย ประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง 17% ปร ญญาตร 2% 3% ปร ญญาโท ปร ญญาเอก อ น ๆ ผลการตอบแบบสอบถามข อม ลส วนต วเร องระด บการศ กษาของผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย พบว า ผ เข าร วมโครงการม ระด บการศ กษาระด บปร ญญาตร มากท ส ดร อยละ ๒๗.๘๐ รองลงมาระด บประถมศ กษา ร อยละ ๒๕.๐๐ รองลงมาระด บม ธยมศ กษาตอนปลาย ร อยละ ๑๗.๔๐ รองลงมาระด บม ธยมศ กษาตอนต น ร อย ละ ๑๓.๔๐ รองลงมาระด บปร ญญาโท ร อยละ ๘.๘๐รองลงมาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พ ร อยละ ๒.๘๐ รองลงมาระด บประกาศน ยบ ตรว ชาช พข นส ง ร อยละ ๒.๔๐ รองลงมาระด บปร ญญาเอก ร อยละ ๒.๐๐ และน อย ท ส ดค อระด บอ น ๆ ร อยละ ๐.๔๐ จานวนและร อยละของผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย จาแนกตามอาช พ ท อำช พ จำนวนคนตอบแบบสอบถำม ร อยละ ๑ เยาวชน/น กเร ยน ๘๖ ๑๗.๒๐ ๒ น ส ต/น กศ กษา ๑๓๐ ๒๖.๐๐ ๓ ข าราชการ ๗๐ ๑๔.๐๐ ๔ พน กงานของร ฐ ๒๒ ๔.๔๐ ๕ ร ฐว สาหก จ ๑๒ ๒.๔๐ ๖ พน กงานเอกชน ๑๒ ๒.๔๐ ๗ ธ รก จส วนต ว ๔๒ ๗.๔๐ ๘ อ น ๆ ๑๒๖ ๒๕.๒๐ ๕๐๐ คน ๑๐๐

10 อำช พ 26% 17% เยาวชน/น กเร ยน น ส ต/น กศ กษา 8% 26% ข าราชการ พน กงานของร ฐ 2% 2% 5% 14% ร ฐว สาหก จ พน กงานเอกชน ธ รก จส วนต ว ผลการตอบแบบสอบถามข อม ลส วนต วเร องอาช พของผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย พบว า ผ เข าร วมโครงการเป นน ส ต/น กศ กษามากท ส ดร อยละ ๒๖.๐๐ รองลงมาเป นอาช พอ น ๆ ร อยละ ๒๕.๒๐ รองลงมาเป นเยาวชน/น กเร ยน ร อยละ ๑๗.๒๐ รองลงมาเป นอาช พข าราชการ ร อยละ ๑๔.๐๐ รองลงมาเป น อาช พธ รก จส วนต ว ร อยละ ๘.๔๐ รองลงมาอาช พพน กงานของร ฐ ร อยละ ๔.๔๐ และน อยท ส ดค ออาช พพน กงาน เอกชนและร ฐว สาหก จ ร อยละ ๒.๔๐ ตอนท 2 กำรผลกำรดำเน นงำนโครงกำรในแต ละด ำน ท รำยกำรประเม น จำนวน S.D. แปลผล ด ำนประส ทธ ผลหร อผลกระทบของโครงกำร ๑ โครงการช วยส งเสร มและจรรโลงพระพ ทธศาสนามาก แค ไหน ๕๐๐ ๔.๘๕ ๐.๔๖ ม ความพ งพอใจ มากท ส ด ๒ ความร ความเข าใจของท านในประเพณ การทอดบ ญกฐ น มหาว ทยาล ยมาก ๕๐๐ ๔.๙๑ ๐.๓๓ ม ความพ งพอใจ มากท ส ด ๓ ท านสามารถน าเอาประโยชน ท ได จากการร วมก จกรรม การทอดกฐ นไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว น ๕๐๐ ๔.๘๖ ๐.๓๗ ม ความพ งพอใจ มากท ส ด ๔ โครงการน เป นการอน ร กษ และส บสานว ถ ว ฒนธรรมไทย อ นน าไปส ความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา ๕๐๐ ๔.๘๗ ๐.๔๑ ม ความพ งพอใจ มากท ส ด พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทยตลอดไป รวม ๕๐๐ ๔.๘๗ ๐.๓๙ ม ความพ งพอใจ มากท ส ด

11 ตำรำงแสดงผลด ำนประส ทธ ผลหร อผลกระทบของโครงกำร ตารางแสดงผลด านประส ทธ ผลหร อผลกระทบของโครงการ ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๐๐ ๓.๕๐ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๑.๕๐ ๑.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๐๐ ค าเฉล ย ค าเบ ยงเบนมาตรฐาน S.D. จากตาราง ด านประส ทธ ผลหร อผลกระทบของโครงการ และค าเฉล ยของการประเม นภาพรวมผ เข าร วม โครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการประเม น พบว าม ความพ งพอใจมากท ส ด ต อภาพรวมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย โดยค าคะแนนเฉล ยอย ท ๔.๘๗ ส วนแบบสอบถามในด านอ นๆ ของ โครงการ ด งน ความร ความเข าใจของท านในประเพณ การทอดบ ญกฐ นมหาว ทยาล ยมาก ผลการศ กษาพบว าม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๙๑ รองลงมาค อโครงการน เป นการอน ร กษ และส บสานว ถ ว ฒนธรรมไทย อ นน าไปส ความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทย ตลอดไป ผลการศ กษาพบว าม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๗ ส วนในห วข อท านสามารถ นาเอาประโยชน ท ได จากการร วมก จกรรมการทอดกฐ นไปประย กต ใช ในช ว ตประจ าว น ผลการศ กษาพบว าม ความ พ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๖ ส วนในด านโครงการช วยส งเสร มและจรรโลงพระพ ทธศาสนามาก แค ไหน ผลการศ กษาพบว าม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๕ ตอนท ๒.๑ ด ำนควำมพ งพอใจ ท รำยกำรประเม น จำนวน S.D. แปลผล ด ำนควำมพ งพอใจ ๑ การประชาส มพ นธ ก จกรรมโครงการเป นไปอย าง ม ความพ งพอใจ ๕๐๐ ๔.๘๑ ๐.๔๕ กว างขวาง มากท ส ด ๒ ความเหมาะสมและความพร อมของสถานท จ ดงาน ม ความพ งพอใจ ๕๐๐ ๔.๘๙ ๐.๓๘ มากท ส ด

12 ๓ ระบบเส ยง แสง และการบ นท กก จกรรมในงาน ๔ ค ณภาพและจานวนอาหาร และน าด มท ให บร การ ๕ ความสะดวกและการบร การท ได ร บจากมหาว ทยาล ย ๖ ความสะอาดและจานวนของห องส ขาท ให บร การ รวม ๕๐๐ ๔.๙๒ ๐.๓๓ ๕๐๐ ๔.๘๖ ๐.๔๙ ๕๐๐ ๔.๘๕ ๐.๔๗ ๕๐๐ ๔.๘๘ ๐.๔๕ ๕๐๐ ๔.๘๗ ๐.๔๓ ม ความพ งพอใจ มากท ส ด ม ความพ งพอใจ มากท ส ด ม ความพ งพอใจ มากท ส ด ม ความพ งพอใจ มากท ส ด ม ความพ งพอใจ มากท ส ด ตำรำงแสดงด ำนควำมพ งพอใจ ๕.๐๐ ๔.๕๐ ๔.๐๐ ๓.๕๐ ๓.๐๐ ๒.๕๐ ๒.๐๐ ๑.๕๐ ๑.๐๐ ๐.๕๐ ๐.๐๐ ค าเฉล ย ค าเบ ยงเบนมาตรฐาน S.D. จากตารางแสดงผลด านความพ งพอใจในภาพร วมของโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๗ ส วน แบบสอบถามในด านอ นๆ ของโครงการ ด งน ระบบเส ยง แสง และการบ นท กก จกรรมในงาน ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๙๒ รองลงมาค อ ความเหมาะสมและความพร อมของสถานท จ ดงาน ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๙ ส วนในด านความสะอาดและ

13 จานวนของห องส ขาท ให บร การ ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๘ และม ความพ งพอใจมากท ส ดในห วข อค ณภาพและจ านวนอาหาร และน าด มท ให บร การ โดยม ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๖ ส วนในห วข อของความสะดวกและการบร การท ได ร บจากมหาว ทยาล ย ม ความพ งพอใจมากท ส ด โดยม ค า คะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๕ ผ เข าร วมโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ยย งม ความพ งพอใจมากท ส ดต อการ ประชาส มพ นธ ก จกรรมโครงการเป นไปอย างกว างขวาง โดยม ค าคะแนนเฉล ยร อยละ ๔.๘๑ ท รำยกำร ระด บควำมค ดเห น ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ด ำนประส ทธ ผลหร อผลกระทบของโครงกำร ๑ โครงการช วยส งเสร มและจรรโลงพระพ ทธศาสนามาก ๘๙.๕ ๖.๖ ๓.๘ ๐.๑ แค ไหน (๔๔๗) (๓๓) (๑๙) - (๑) ๒ ความร ความเข าใจของท านในประเพณ การทอดบ ญ ๙๒ ๖.๗ ๑.๓ กฐ นมหาว ทยาล ยมาก (๔๖๐) (๓๔) (๖) - - ๓ ๔ ท านสามารถนาเอาประโยชน ท ได จากการร วมก จกรรม การทอดกฐ นไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว น โครงการน เป นการอน ร กษ และส บสานว ถ ว ฒนธรรม ไทย อ นน าไปส ความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทย ตลอดไป ๘๗.๕ (๔๓๘) ๘๙.๓ (๔๔๖) ๑๑.๔ (๕๗) ๘.๒ (๔๑) ๑.๑ (๕) - - ๒.๕ (๑๓) - - ท รำยกำร ระด บควำมพ งพอใจ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ด ำนควำมพ งพอใจ ๑ การประชาส มพ นธ ก จกรรมโครงการเป นไปอย าง ๘๓.๓ ๑๔.๔ ๒.๓ กว างขวาง (๔๑๖) (๗๒) (๑๒) - - ๒ ๙๑ ๗.๕ ๑.๑ ๐.๔ ความเหมาะสมและความพร อมของสถานท จ ดงาน (๔๔๕) (๓๘) (๕) (๒) - ๓ ๙๓ ๕.๘ ๑.๒ ๐.๒ ระบบเส ยง แสง และการบ นท กก จกรรมในงาน (๔๖๕) (๒๙) (๕) (๑) - ๔ ๘๗ ๙.๕ ๒.๒ ๑.๓ ค ณภาพและจานวนอาหาร และน าด มท ให บร การ (๔๓๕) (๔๘) (๑๑) (๖) - ๕ ๘๗.๙ ๙.๖ ๑.๗ ๐.๗ ๐.๑ ความสะดวกและการบร การท ได ร บจากมหาว ทยาล ย (๔๔๐) (๔๘) (๘) (๓) (๑) ๖ ความสะอาดและจานวนของห องส ขาท ให บร การ ๙๒.๓ (๔๖๑) ๓.๒ (๑๖) ๔.๔ (๒๒) ๐.๑ (๑) -

14 ด ำนประส ทธ ผลหร อผลกระทบของโครงกำร ๑.โครงการช วยส งเสร มและจรรโลงพระพ ทธศาสนามากแค ไหน โครงการช วยส งเสร มและจรรโลงพระพ ทธศาสนามากแค ไหน 0% 0% 4% 7% 89% ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ม ความพ งพอใจน อย ม ความพ งพอใจปานกลาง ม ความพ งพอใจมาก ม ความพ งพอใจมากท ส ด ผลการประเม นด านประส ทธ ผลหร อผลกระทบโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๕ ผลการศ กษาพบว าม ความพ งพอใจมากท ส ดต อโครงการน ช วยส งเสร มสร างจรรโลงพระพ ทธศาสนา ค ด เป นร อยละ ๘๙ % รองลงมาม ความพ งพอใจมากค ดเป นร อยละ ๗ % ส วนในด านม ความค ดเห นปานกลาง ๔% ๒.ควำมร ควำมเข ำใจของท ำนในประเพณ กำรทอดบ ญกฐ นมหำว ทยำล ยมำก ความร ความเข าใจของท านในประเพณ การทอดบ ญกฐ นมหาว ทยาล ยมาก 0% 1% 7% 92% ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ม ความพ งพอใจน อย ม ความพ งพอใจปานกลาง ม ความพ งพอใจมาก ม ความพ งพอใจมากท ส ด ผลการประเม นด านประส ทธ ผลหร อผลกระทบโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ ๒๕๕๕ ผลการศ กษาพบว าม ความพ งพอใจมากท ส ดต อความร ความเข าใจของท านในประเพณ การทอดบ ญกฐ น

15 มหาว ทยาล ยมาก ค ดเป นร อยละ ๙๒ % รองลงมาม ความพ งพอใจมากค ดเป นร อยละ ๗ % ส วนในด านม ความ ค ดเห นน อยท ส ด ๑ % ๓.ท ำนสำมำรถนำเอำประโยชน ท ได จำกกำรร วมก จกรรมกำรทอดกฐ นไปประย กต ใช ในช ว ตประจำว น ท านสามารถนาเอาประโยชน ท ได จากการร วมก จกรรมการ ทอดกฐ นไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว น 88% 0% 1% 0% 11% ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ม ความพ งพอใจน อย ม ความพ งพอใจปานกลาง ม ความพ งพอใจมาก ม ความพ งพอใจมากท ส ด ผลการประเม นด านประส ทธ ผลหร อผลกระทบต อโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ผลการศ กษาพบว าม ความพ งพอใจมากท ส ดท านสามารถนาคต ธรรมในพระพ ทธศาสนาไปประย กต ใช ในช ว ตประจ าว น ค ดเป นร อยละ ๘๘ % รองลงมาม ความค ดพ งพอใจมาก ค ดเป นร อยละ ๑๐ % ส วนม ความพ ง พอใจน อยท ส ด ค ดเป นร อยละ ๑ % ในด านท านสามารถนาเอาประโยชน ท ได จากการร วมก จกรรมการทอดกฐ นไป ประย กต ใช ในช ว ตประจาว น ๔. โครงกำรน เป นกำรอน ร กษ และส บสำนว ถ ว ฒนธรรมไทย อ นน ำไปส ควำมม นคงแห งสถำบ นชำต พระพ ทธศำสนำ พระมหำกษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทยตลอดไป โครงการน เป นการอน ร กษ และส บสานว ถ ว ฒนธรรมไทย อ นนาไปส ความม นคงแห ง สถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ใ 89% 0% 0% 3% 8% ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ม ความพ งพอใจน อย ม ความพ งพอใจปานกลาง ม ความพ งพอใจมาก ม ความพ งพอใจมากท ส ด

16 ผลการประเม นด านประส ทธ ผลหร อผลกระทบต อโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ผลการศ กษาพบว าม ความพ งพอใจมากท ส ดโครงการน เป นการอน ร กษ และส บสานว ถ ว ฒนธรรมไทย อ นนาไปส ความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทยตลอดไปค ดเป นร อย ละ ๘๙ % รองลงมาม ความพ งพอใจมาก ค ดเป นร อยละ ๘ % ส วนม ความพ งพอใจน อยท ส ด ๓ % ด ำนควำมพ งพอใจ ๑.กำรประชำส มพ นธ ก จกรรมโครงกำรเป นไปอย ำงกว ำงขวำง 0% 0% 2% 83% 15% ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ม ความพ งพอใจน อย ม ความพ งพอใจปานกลาง ม ความพ งพอใจมาก ม ความพ งพอใจมากท ส ด ผลการประเม นด านความพ งพอใจต อโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ดต อการ ประชาส มพ นธ ก จกรรมโครงการเป นไปอย างกว างขวาง ค ด เป นร อยละ ๘๓ % รองลงมาม ความพ งพอใจมาก ค ดเป นเป นร อยละ ๑๕ % ส วนในด านม ความพ งพอใจน อยท ส ด ๒ % ๒.ควำมเหมำะสมและควำมพร อมของสถำนท จ ดงำน ความเหมาะสมและความพร อมของสถานท จ ดงาน 0% 0% 1% 8% 91% ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ม ความพ งพอใจน อย ม ความพ งพอใจปานกลาง ม ความพ งพอใจมาก ม ความพ งพอใจมากท ส ด

17 ผลการประเม นด านความพ งพอใจต อโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ดต อความเหมาะสมและความพร อมของสถานท จ ดงาน ค ดเป นร อยละ ๙๑ % รองลงมาม ความพ งพอใจมาก ค ดเป นร อยละ ๘ % ส วนในด านม ความพ งพอใจน อยท ส ด ๑ % ๓.ระบบเส ยง แสง และกำรบ นท กก จกรรมในงำน ระบบเส ยง แสง และการบ นท กก จกรรมในงาน 0% 1% 2% 6% 91% ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ม ความพ งพอใจน อย ม ความพ งพอใจปานกลาง ม ความพ งพอใจมาก ม ความพ งพอใจมากท ส ด ผลการประเม นด านความพ งพอใจต อโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ดต อระบบเส ยง แสง และการบ นท กก จกรรมในงาน ค ดเป นร อยละ ๙๑ รองลงมาม ความพ งพอใจมาก ค ดเป นร อยละ ๕ % ส วนในด านม ความพ งพอใจน อยท ส ดต อโครงการ ค ดเป นร อย ละ ๑ % ๔.ค ณภำพและจำนวนอำหำร และน ำด มท ให บร กำร ค ณภาพและจานวนอาหาร และน าด มท ให บร การ 1% 2% 3% 5% 89% ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ม ความพ งพอใจน อย ม ความพ งพอใจปานกลาง ม ความพ งพอใจมาก ม ความพ งพอใจมากท ส ด

18 ผลการประเม นด านความพ งพอใจต อโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ดต อค ณภาพและจ านวนอาหาร และน าด มท ให บร การ ค ดเป นร อยละ ๘๙ % รองลงมาม ความพ งพอใจมาก ค ดเป นร อยละ ๕ % ส วนในด านม ความพ งพอใจน อยท ส ดต อโครงการ ค ด เป นร อยละ ๑ % ๕.ควำมสะดวกและกำรบร กำรท ได ร บจำกมหำว ทยำล ย ๕.ความสะดวกและการบร การท ได ร บจากมหาว ทยาล ย 1% 0% 2% 88% 9% ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ม ความพ งพอใจน อย ม ความพ งพอใจปานกลาง ม ความพ งพอใจมาก ม ความพ งพอใจมากท ส ด ผลการประเม นด านความพ งพอใจต อโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ดต อความสะดวกและการบร การท ได ร บจากมหาว ทยาล ย ค ดเป นร อย ละ ๘๘ % รองลงมาม ความพ งพอใจมากค ดเป นร อยละ ๙ ส วนในด านม ความพ งพอใจน อยท ส ดต อโครงการ ค ด เป นเป นร อยละ ๑ %

19 ๖.ควำมสะอำดและจำนวนของห องส ขำท ให บร กำร ความสะอาดและจานวนของห องส ขาท ให บร การ 0% 1% 2% 88% 9% ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ม ความพ งพอใจน อย ม ความพ งพอใจปานกลาง ม ความพ งพอใจมาก ม ความพ งพอใจมากท ส ด ผลการประเม นด านความพ งพอใจต อโครงการทอดกฐ นมหาว ทยาล ย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ ผลการศ กษาพบว า ม ความพ งพอใจมากท ส ดต อความสะอาดและจ านวนของห องส ขาท ให บร การ ค ดเป นร อยละ ๘๘ % รองลงมาม ความพ งพอใจมาก ค ดเป นร อยละ ๙ % ส วนในด านม ความพ งใจน อยท ส ดต อโครงการ ค ดเป น ร อยละ ๑ % ขอเสนอแนะ ๑.โครงการน ท าให ประชาชนเข าใจบร บทของการทอดกฐ นเพ มมากข นอ นเป นประเพณ ด งเด มของบรรพ บ ร ษ ๒.พ ทธศาสน กชนม ความเข าใจท เป นแก นแท ของพระพ ทธศาสนาเพ มมากข น ๓.เพ อส งเสร มความสาม คค และส นต ส ขในส งคม ๔.เพ อส งเสร มเยาวชนสนใจในการร กษาประเพณ การทอดกฐ นให ส บต อไป ๕.เพ อเป นการเช ดช ธรรมพ ทธศาสน เป นส อท ท าให เข าใจง ายต อหล กธรรมและเป นการเผยแผ พระพ ทธศาสนาอ กช องทางหน ง ๖.เป นประเพณ อ นด งามท ส บมาจากบรรพบ ร ษ ๗.ทาให พ ทธศาสน กชนตระหน กถ งการร กษาพระพ ทธศาสนาให ม นคงส บต อไป ควำมค ดเห นและข อเสนอแนะ ๑.อยากให มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ร กษาประเพณ บ ญกฐ นต อไป และขอให มหาว ทยาล ยจ ดแบบน อ กต อไป

20 ๒.อยากให มหาว ทยาล ยได จ ดให เยาวชนคนร นใหม ได ร บร เข าใจเก ยวก บการประเพณ ทอดกฐ น ๓.เป นโครงการท ด มาก ๔.อยากให ประชาส มพ นธ ให มากกว าน จะด มาก ๕.อยากให จ ดข นท กป เป นโครงการท ม ประโยชน มาก ควรจะประชาส มพ นธ ระด บจ งหว ดหร อระด บ ภ ม ภาค ๑๐. งบประมำณดำเน นกำร ป งบประมำณ ๒๕๕๕ งปม.เง นแผ นด น งปม.เง นรายได งปม.อ นๆ...(ระบ ) - งบประมาณท ได ร บอน ม ต จานวน เป นเง น ๕๐,๐๐๐ บาท ๑๑. ก จกรรมกำรดำเน นงำน ๑. แต งต งคณะกรรมการบร หารโครงการ ว นท ๒๐ ต ลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ๓. ดาเน นการตามโครงการ ว นท ๒๙ ต ลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ ๔. ประเม นผล/สร ปการดาเน นงาน ว นท ๑-๑๐ พฤศจ กายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ๑๒. สถำนท ดำเน นกำรณ ณ หอประช มเฉล มพระเก ยรต พระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น บ านโคกส ต.โคกส อ.เม อง จ.ขอนแก น ๑๓. ประโยชน ท ได ร บจำกำรดำเน นโครงกำร ๑๓.๑. เพ อให ผ บร หาร คณาจารย เจ าหน าท น ส ต และพ ทธศาสน กชน ได ร วมก นท าบ ญตามฤด กาล บาเพ ญทานบารม และปล กฝ งค าน ยมท ด งามตามขนบธรรมเน ยมประเพณ ทางพ ทธศาสนา ๑๓.๒. เพ อเป นการอน ร กษ และส บสานว ถ ว ฒนธรรมไทย อ นน าไปส ความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทยตลอดไป ๑๓.๓. เพ อเป นท นสน บสน นกองท นการศ กษาน ส ต กองท นเผยแผ พระพ ทธศาสนา สร างอาคารหอพ ก สงฆ และปร บปร งสถาน ว ทย พระพ ทธศาสนา มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ๑๔. ป ญหำและอ ปสรรคในกำรดำเน นโครงกำร - ไม ม ๑๕. หน วยงำน/ผ ร บผ ดชอบโครงกำรจะนำกำรประเม นไปปร บปร ง และบ รณำกำรเข ำก บภำรก จอ นๆของ มหำว ทยำล ยอย ำงอ น

21 ภำคผนวก

22

23

24 แบบประเม นโครงกำรทอดกฐ นมหำว ทยำล ย ประจำป ๒๕๕๕ ประจำป งบประมำณ พ.ศ. ๒๕๕๖ มหำว ทยำล ยมหำจ ฬำลงกรณรำชว ทยำล ย ว ทยำเขตขอนแก น ท รำยกำร ระด บควำมค ดเห น ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ด ำนประส ทธ ผลหร อผลกระทบของโครงกำร ๑ โครงการช วยส งเสร มและจรรโลงพระพ ทธศาสนามาก แค ไหน ๒ ความร ความเข าใจของท านในประเพณ การทอดบ ญ กฐ นมหาว ทยาล ยมาก ๓ ท านสามารถนาเอาประโยชน ท ได จากการร วมก จกรรม การทอดกฐ นไปประย กต ใช ในช ว ตประจาว น โครงการน เป นการอน ร กษ และส บสานว ถ ว ฒนธรรม ๔ ไทย อ นน าไปส ความม นคงแห งสถาบ นชาต พระพ ทธศาสนา พระมหากษ ตร ย ให คงอย ค ส งคมไทย ตลอดไป ท รำยกำร ระด บควำมพ งพอใจ ๕ ๔ ๓ ๒ ๑ ด ำนควำมพ งพอใจ ๑ การประชาส มพ นธ ก จกรรมโครงการเป นไปอย าง กว างขวาง ๒ ความเหมาะสมและความพร อมของสถานท จ ดงาน ๓ ระบบเส ยง แสง และการบ นท กก จกรรมในงาน ๔ ค ณภาพและจานวนอาหาร และน าด มท ให บร การ ๕ ความสะดวกและการบร การท ได ร บจากมหาว ทยาล ย ๖ ความสะอาดและจานวนของห องส ขาท ให บร การ

25 ภำพประกอบโครงกำร

26

27

28

29

30

31

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ. 26 ว ทยาล ยเทคโนโลย และสหว ทยาการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ฉบ บน

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส

More information

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร

คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป พ.ศ. 2555 คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ยและพ ฒนา ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากรสถาบ นว จ ย ป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2559 มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม บทสร ปผ บร หาร ความเป นมาและความสาค ญ สถาบ นว จ ยเป นหน วยงานท ม หน าท ท าการว จ ย ส งเสร มและสน บสน นการว จ ย ประสานงานความร

More information

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

กองนโยบายและแผน สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา KM ARU คำนำ ตามพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว ธ การบร หารก จการบ านเม องท ด พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ได กาหนดให ส วนราชการม หน าท พ ฒนาความร ในส วนราชการ เพ อให ม ล กษณะเป นองค กรแห ง การเร ยนร อย างสม าเสมอ

More information

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 กองพ ฒนาน กศ กษา สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑. โครงการ

More information

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ตอนท 1 ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ข อม ลพ นฐานสาน กงานอธ การบด ประว ต ความเป นมาและสภาพป จจ บ น สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ต งอย บนท ด นสาธารณประโยชน โนน บ กบ

More information

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557

รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 รายงานการประเม นผลการดาเน นงาน งานมหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก.จ งหว ดชลบ ร 2557 บทสร ปส าหร บผ บร หาร การประเม นผลการดาเน นโครงการงาน มหกรรมส นค าเกษตรค ณภาพ อ.ต.ก. จ งหว ดชลบ ร 2557 ม ว ตถ ประสงค เฉพาะ

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา

โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา โครงการศ ลปะและว ฒนธรรม ท บ รณาการการเร ยนการสอน และก จกรรมน กศ กษา สาขาว ชาการจ ดการท วไป คณะว ทยาการจ ดการ อ ตล กษณ คณะว ทยาการจ ดการ บ ณฑ ตจ ตอาสา 1 มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง พ.ศ. 2556 ส วนท 1 บทน า หล

More information

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา

แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา แผนการดาเน นงาน ประจาป 2557 องค การบร หารส วนตาบลพระธาต ข งแกง อาเภอจ น จ งหว ดพะเยา 1 ส วนท 1 : บทนา 1.1 บทนา ตามระเบ ยบกระทรวงมหาดไทย ว าด วยการจ ดท าแผนพ ฒนาขององค กรปกครองส วนท องถ น พ.ศ. 2548 ก าหนดให

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ๑ ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ส วนการศ กษาสงเคราะห กองพ ทธศาสนศ กษา สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗ ค ม อการดาเน นงานโครงการสร

More information

รายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต สถาบ นการบ นพลเร อน ป การศ กษา 2554 ค าน า

รายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต สถาบ นการบ นพลเร อน ป การศ กษา 2554 ค าน า รายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต สถาบ นการบ นพลเร อน ป การศ กษา 2554 ก ค าน า รายงาน ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ตสถาบ นการบ นพลเร อน ป การศ กษา 2554 ฉบ บน เป นการ ส ารวจภาวะการหางานท าของบ ณฑ ตท ส าเร จการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 สำน กงำนเขตพ นท กำรศ กษำประถมศ กษำ ส พรรณบ ร เขต 2 คำนำ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2557 ฉบ บน จ ดท าข นเพ อใช เป นกรอบ แนวทางการด าเน นงาน ของส าน กงานเขตพ

More information

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ

รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ รายงานการประเม น โครงการน ทรรศการว ชาการ "มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มน ษยศาสตร และส งคมศาสตร : ร อยใจไทย เท ดไท องค ราช นแห งการพ ฒนา องค ราช นแห งการพ ฒนา" แผนการให บร การว ชาการและว ชาช พแก ส งคม คณะมน

More information

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต

โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต โครงการส มมนาว ชาการ การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต รายงานการประเม นโครงการ เร อง การบร หารความเส ยงและการควบค มภายใน จากทฤษฎ..ส การปฏ บ ต ผ จ ดทาโครงการ :: รศ.ดร.ว มล ชอบช นชม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน เป

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2557 ว ทยาล ยการแพทย แผนไทย มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลธ ญบ ร Thai Traditional Medicine College Rajamangala University Of Technology Thanyaburi งานแผนงานงบประมาณและประเม

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.2557 2 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พ.ศ.2557 2 มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร แผนปฏ บ ต ราชการประจาป พศ2557 2 คำนำ ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พศ2550 มาตรา 76 ได ก าหนดให ร ฐบาลต องจ ดท าแผนบร หารราชการแผ นด น เพ อแสดงมาตรการและรายละเอ ยดของ แนวทางในการปฏ บ ต ราชการในแต ละป ของการบร

More information

โรงเร ยนตากพ ทยาคม อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

โรงเร ยนตากพ ทยาคม อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ โรงเร ยนตากพ ทยาคม อาเภอเม อง จ งหว ดตาก สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ คำน ำ เอกสารแผนปฏ บ ต การประจาป งบประมาณ 2556 ภาคเร ยนท 1 ป การศ

More information

สร ปโครงการศ กษาด งานการบร หารการศ กษา ณ เม องก วลาล มเปอร ประเทศมาเลเซ ย ก จกรรมเสร มรายว ชาหล กและทฤษฎ การบร หารการศ กษา สาหร บน ส ตระด บปร ญญาโท ช

สร ปโครงการศ กษาด งานการบร หารการศ กษา ณ เม องก วลาล มเปอร ประเทศมาเลเซ ย ก จกรรมเสร มรายว ชาหล กและทฤษฎ การบร หารการศ กษา สาหร บน ส ตระด บปร ญญาโท ช สร ปโครงการศ กษาด งานการบร หารการศ กษา ณ เม องก วลาล มเปอร ประเทศมาเลเซ ย ก จกรรมเสร มรายว ชาหล กและทฤษฎ การบร หารการศ กษา สาหร บน ส ตระด บปร ญญาโท ช นป ท ๑ ศ นย บ ณฑ ตศ กษา มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว

More information

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา

รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา รายงานการว จ ยและพ ฒนา เร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน ดร. พ ณส ดา ส ร ธร งศร เสนอต อ สาน กงานเลขาธ การสภาการศ กษา บทสร ปสาหร บผ บร หาร การว จ ยเร อง ร ปแบบการบร หารจ ดการสถานศ กษาข นพ นฐาน

More information

ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต

ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต เอกสารผลการส ารวจ ภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต มหาว ทยาล ยบ รพา ประจ าป การศ กษา 2551 งานว จ ยสถาบ นและสารสนเทศ กองแผนงาน มหาว ทยาล ยบ รพา ม ถ นายน 2553 ค าน า เอกสารผลการส ารวจภาวะการหางานท าของบ ณฑ ต มหาว

More information