รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555"

Transcription

1 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

2 2 รายงานผล โครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 ณ ห อง อาคาร 100 ป ศ นย ภาษาและคอมพ วเตอร หล กการและเหต ผล ป จจ บ นประเทศไทยอย ในช วงการพ ฒนาประเทศระยะท 9 (พ.ศ ) ซ งน าปร ชญา เศรษฐก จพอเพ ยงของพระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วมาเป นแนวทางในการพ ฒนาประเทศ และม งเน น การพ ฒนา คน เพ อการพ ฒนาประเทศ โดยเน นให ท กคนได ร บการพ ฒนาเต มศ กยภาพ ท งด าน ร างกาย สต ป ญญา อารมณ ส งคม จ ตใจ อ นจะส งผลต อการสร างสรรค ส งคมท พ งปรารถนา ซ งการ พ ฒนาประเทศด งกล าวต องการคนท ม ล กษณะ ด เก ง และม ความส ข อน งจากแนวทางการปฏ ร ป การศ กษาตามพระราชบ ญญ ต การศ กษา พ ทธศ กราช 2542 ฉบ บปร บปร ง พ ทธศ กราช 2545 ได ระบ แนวการจ ดการศ กษาไว ในมาตรา 22 และ24 โดยเฉพาะในมาตรา 22 ระบ ว า การจ ดการศ กษาต อง ย ดหล กว า ผ เร ยนท กคนม ความสามารถในการเร ยนร และพ ฒนาตนเองได และถ อว าผ เร ยนเป นบ คคลท สาค ญท ส ด สถาบ นว จ ยและพ ฒนา เป นส วนราชการท จ ดต งข นตามประกาศกระทรวงศ กษาธ การ เร องการ แบ งส วนราชการในมหาว ทยาล ยราชภ ฎพระนครศร อย ธยา พ.ศ ม ว ตถ ประสงค ในการจ ดต ง ใน การให การสน บสน น ส งเสร มการว จ ยของคณาจารย การบ รณาการงานว จ ยก บการเร ยนการสอน รวมถ ง การว จ ยเพ อพ ฒนาท องถ น ให บร การว ชาการแก คร บ คลากรทางการศ กษา ช มชน เด กและเยาวชน รวมท งประชาชนผ สนใจ ด งน นสถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา จ งม บทบาทส าค ญในการเป นผ น าการให บร การว ชาการเพ อพ ฒนาเด กและเยาวชน ให สอดคล องก บการปฎ ร ปการศ กษา และพ ฒนาศ กยภาพเด กและเยาวชนให ม ความร ความสามารถสอดคล องก บค ณล กษณะอ น พ งประสงค ต อไป สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ จ งได จ ดโครงการอบรมการใช โปรแกรม Microsoft Office 2010 เพ อเป นการพ ฒนาและเสร มสร างความร ความเข าใจแก ประชาชนใน ท องถ น ม งเน นให ประชาชนบ คคลท วไปม ความร ความเข าใจและสามารถประย กต ใช คอมพ วเตอร ใน การปฏ บ ต งานหร อในช ว ตประจาว นได 2. ว ตถ ประสงค 1. เพ อให คร และบ คลากรทางการศ กษา ได น างานว จ ยมาพ ฒนาให ควบค ไปก บการเร ยนการสอน เพ อให เก ดนว ตกรรมใหม ๆ แก ผ เร ยน

3 3 3. เป าหมาย 3.1 เป าหมายเช งปร มาณ ลาด บ รายการเป าหมาย ปร มาณ หน วยน บ 1.1 จานวนก จกรรม/โครงการบร การว ชาการและว ชาช พต อส งคม 1 ก จกรรม 1.2 ม จานวนผ ร บบร การจากก จกรรม/โครงการบร การว ชาการและว ชาช พ 40 คน 1.3 จานวนโครงการท แล วเสร จตามระยะเวลา 1 โครงการ 3.2 เป าหมายเช งค ณภาพ น กเร ยน น กศ กษา และผ สนใจท วไปม ความร ความเข าใจของผ เข าร วมอบรมไม น อย กว าร อยละ น กเร ยน น กศ กษา และผ สนใจท วไปม ความพ งพอใจของผ เข าร วมอบรมไม น อย กว าร อยละ น กเร ยน น กศ กษา และผ สนใจท วไปสามารถนาความร ไปใช ของผ เข าร วมอบรมไม น อย กว าร อยละ เป าหมายเช งเวลา โครงการแล วเสร จตามระยะเวลาท กาหนด 4. ว ทยากร 4.1 อาจารย น นทน ธ ส วอ นทร 4.2 อาจารย ช ต มา น มนวล 4.3 อาจารย ส ร พร อ นทสนธ 4.4 อาจารย ชเนตต จาต รนต ร ศม 4.5 อาจารย สว ตา อย ส ขข 5. ระยะเวลาดาเน นการ ว นท 4 5 เมษายน ปฏ ท นการปฏ บ ต งาน ลาด บ ข นตอน / ก จกรรม 1 จ ดประช มคณะกรรมการทางาน 2 วางแผนการดาเน นงานโครงการ 3 ดาเน นงานตามข นตอน 4 จ ดอบรม 5 ทาการรวบรวม ว เคราะห และสร ปผล 6 จ ดทาร ปเล มเสนอผลงานต อหน วยงาน พ.ศ.2555 ม นาคม เมษายน พฤษภาคม

4 4 7. งบประมาณท ใช ในการดาเน นการอบรม งบประมาณท ใช จานวน 25,000 บาท โดยม รายละเอ ยด ด งน 7.1 การใช จ ายงบประมาณ - ค าตอบแทนว ทยากรอบรม 18,000 บาท - ค าใช สอย 3,000 บาท - ค าว สด 4,000 บาท 7.2 แหล งท มาของงบประมาณ งบเง นแผ นด น จานวน 25,000 บาท 8. ผลท คาดว าจะได ร บ สถาบ นว จ ยและพ ฒนาได ให บร การทางว ชาการและว ชาช พให แก กล มเป าหมายท หลากหลาย อ นเป นไปตามว ตถ ประสงค ของ พ.ร.บ. มหาว ทยาล ยราชภ ฏ พ.ศ สร ปผลการดาเน นงาน (โดยใช แบบประเม น) 9.1 ผ เข าร บการอบรม จานวน 40 คน 9.2 ผลการประเม นตามแบบประเม น (1) ผ เข าร บการอบรมม ความร ความเข าใจไม น อยกว าร อยละ 88.3 (2) ผ เข าร บการอบรมม ความพ งพอใจไม น อยกว าร อยละ 80.3 (3) ผ เข าร บการอบรมม การน าความร ไปใช ประโยชน ไม น อยกว าร อยละ ผ เข าร บการอบรมม ความค ดเห นและข อเสนอแนะเพ มเต ม (1) ได ร บความร เป นประโยชน อย าง สอนเข าใจและนาไปใช ได จร ง (2) ว ทยากรเก ง (3) ควรเพ มระยะเวลาในการอบรม (4) ควรจ ดอบรมการประกอบเคร อง

5 5 ผลการประเม นความพ งพอใจ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5 เด อน เมษายน พ.ศ.2555 ณ อาคาร 100 ป ห อง เวลา น. ตอนท 1 ข อม ลเก ยวก บผ ตอบแบบประเม น 1. เพศ (1) ชาย 17 คน หร อ 42.5 % (2) หญ ง 23 คน หร อ 57.5% 2. สถานภาพ (1) น กเร ยน/ น กศ กษา 2 คน หร อ 4.7% (2) บ คคลท วไป 33 คน หร อ 76.7% (3) คร /อาจารย /น ก ว ชาการ 5 คน หร อ 11.6 % ตอนท 2 ความค ดเห นต อโครงการ ให ท านแสดงความค ดเห นเก ยวก บการได ร บความร และความสามารถ นาความร ไปใช ประโยชน ได น อยเพ ยงใด ระด บท ส ด ระด บ ระด บปานกลาง ระด บน อย ระด บน อยท ส ด ท ประเด นความค ดเห น ค าเฉล ย ส วน เบ ยงเบน มาตรฐาน 1 2 ท านได ร บความาร เก ยวก บเน อหาการอบรมต อไปน 1.1 ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Word ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Excel ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft PowerPoint ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Publisher 2010 ท านสามารถนาความร ท ได ร บจากการอบรมไปใช ประโยชน 2.1 การพ ฒนาตนเอง 2.2 การพ ฒนาการปฏ บ ต งาน 2.3 การดาเน นช ว ตและการอย ร วมก นในส งคม จากตารางท 1 พบว า ม ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft word ( =4.02) ม ความร เก ยวก บ โปรแกรม Microsoft Excel 2010 ( =4.07) ม ความร เก ยวก บโปรแกรม Microsoft Powerpoint 2010 ( =4.17) ม ความร เก ยวก บ Microsoft Publisher ( =4.22) และสามารถน าความร ท ได ร บ จาการอบรมไปใช ประโยชน ในการพ ฒนาตนเอง ( =4.25) น าความร ไปใช ในการพ ฒนาการ ปฏ บ ต งาน ( =4.12) และนาไปใช ในการดาเน นช ว ตและการอย ร วมก นในส งคม ( =3.85) ตอนท 3 ความพ งพอใจโครงการอบรม ให ท านแสดงความค ดเห นว า การเข าอบรมคร งน ท านพ งพอใจ ต อประเด นการอบรมเพ ยงใด การแปล ความหมาย

6 6 ท ประเด นความค ดเห น ค าเฉล ย ส วนบ ยงเบน มาตรฐาน เน อหาการอบรม ก จกรรมท ใช ในการอบรม 2.1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช งานโปรแกรม Microsoft Excel การใช งานโปรแกรม Microsoft PowerPoint การใช งานโปรแกรม Microsoft Publisher 2010 ว ทยากรในการอบรม ส อ/อ ปกรณ ท ใช ในการอบรม ระยะเวลาการจ ดการอบรม สถานท ท ใช ในการอบรม เจ าหน าท อานวความสะดวก การแปล ความหมาย จากตารางท 2 พบว า ผ เข าร บการอบรมม ความพ งพอใจในเน อหาการอบรม ( =4.10) ม ความพ งพอใจในการอบรมการใช งาน Microsoft Word 2010 ( =3.97) ม ความพ งพอใจในการ อบรมการใช งาน Microsoft Excel 2010 ( =4.00) ม ความพ งพอใจในการอบรม Microsoft Powerpoint 2010 ( =3.80) ม ความพ งพอใจในการอบรม Microsoft Publisher 2010 ( =3.97) ม ความพ งพอใจต อว ทยากรในการอบรม ( =4.20) ม ความพ งพอใจต อ ส อและอ ปกรณ ท ใช ในการอบรม ( =4.20) ม ความพ งพอใจต อระยะเวลาในการจ ดการอบรม ( =3.97) ม ความพ ง พอใจต อสถานท ท ใช ในการอบรม ( =4.25) และม ความพ งพอใจต อเจ าหน าท อ านวยความสะดวก ( =4.07) อ นๆ ระบ (1) ได ร บความร เป นประโยชน อย าง สอนเข าใจและนาไปใช ได จร ง (2) ว ทยากรเก ง (3) ควรเพ มระยะเวลาในการอบรม (4) ควรจ ดอบรมการประกอบเคร อง

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ คำนำ เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม (ง13201) คอมพ วเตอร สร างสรรค ช นประถมศ กษาป ท 3 หน วยการเร ยนร ท 2 เร อง เร มต นใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ดเบ องต น เล มท 1 การใช งาน Microsoft Word 2013 เบ องต

More information

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007

หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ห วข อเร องและงาน หน วยท 1 โปรแกรม Microsoft Office 2007 ภาพรวมของระบบ Microsoft Office 2007 ม อะไรใหม Microsoft Office 2007 โปรแกรม ส าน กงานท วไป ว ธ ต ดต งโปรแกรม Microsoft Office 2007 การเป ดใช งานเร

More information

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา

ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรม บร หารสถานศ กษา ค ม อการใช โปรแกรมบร หารสถานศ กษา เวอร ช น 1.1 (ธค.57) เร ยบเร ยงโดย ตรวจอ กษรโดย พ มพ ท อ.สาท ศ เพ มสว าง ค ณกฤต ยา เพ มสว าง บร ษ ท พะย น จำก ด คำนำ ค ม อการใช โปรแกรมบร

More information

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา

ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา ค ม อการใช งาน สาหร บสถาบ นการศ กษา MICROSOFT (THJAILAND) LTD. 02-257-4938 A-JAROEK@MICROSOFT.COM สารบ ญ การเข าใช งานสาหร บผ ใช งาน Office 365 คร งแรก... 2 1. เข าเว บไซด https://login.microsoftonline.com...

More information

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม

การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม การแนะนา Microsoft Word และ การเร มต นการใช งานโปรแกรม Microsoft Word เน อหาเก ยวก บการแนะนาประว ต ความเป นมาของ Microsoft Word และ การ เร มต นเข าไปใช งานโปรแกรม Microsoft Word การใช ม มมองต างๆในการพ

More information

แนะนาเอกสาร Microsoft Word

แนะนาเอกสาร Microsoft Word แนะนาเอกสาร Microsoft Word [ความร เก ยวก บการใช งานโปรแกรม Microsoft Word ซ งรวบรวมเน อหา เก ยวก บคาส งการใช งานท ค อนข างม ความจาเป นก บการใช งานพ มพ เอกสาร รวมท งเกร ดความร และค ย ล ดท ช วยในการทางานให

More information

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project

เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project เร องท วไปเก ยวก บ Microsoft Project โปรแกรม Microsoft Project น เป นโปรแกรมท ม ประส ทธ ภาพส งมาก สามารถจ ดการโครงการได ต งแต ระด บธรรมดาจนถ งข นหลายโครงการพร อมก น ค ณสามารถร ได ท นท ว าแผนงานต างๆ น

More information

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010

ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 1 ท กษะพ นฐานการใช งาน Microsoft Word 2010 บร ษ ทไมโครซอฟต ได พ ฒนาไมโครซอฟต เว ร ดออกมาอย างต อเน อง ร น ป จจ บ นค อ ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 ท มาพร อมในช ดไมโครซอฟต ออฟฟ ศ 2010 (Microsoft Office 2010) บร

More information

การใช งาน Microsoft Word 2010

การใช งาน Microsoft Word 2010 การใช งาน Microsoft Word 2010 โปรแกรม Microsoft Word 2010 เป นโปรแกรมท ใช ในการจ ดทาเอกสารต าง ๆ ไม ว าจะเป น รายงาน จดหมาย ตลอดจนตารางข อม ลต าง ๆ ซ งใช งานง าย ไม ย งยาก จ งเป นโปรแกรมท ได ร บความน ยมอย

More information

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word

หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word หน วยท 2 พ นฐานการใช โปรแกรม Microsoft Word ห วข อเร องและงาน ความหมายของการประมวลผลค า ค ณล กษณะท ด และประโยชน การสร างเอกสารใหม พ นฐานการใช โปรแกรม และการจ ดการไฟล เอกสารของโปรแกรม Microsoft Office Word

More information

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน

บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน บทท 4 การประย กต ใช โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ดในการจ ดท ารายงาน โปรแกรมไมโครซอฟท เว ร ด (Microsoft Word) เป นซอฟต แวร ส าเร จร ป (Application Software) ในประเภทโปรแกรมประมวลผลค า (Word Processing) หร อท เร

More information

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365

ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 P a g e 1 ค ม อใช งาน Microsoft Office 365 (Office 365 Word, Excel,PowerPoint) การต ดต ง Office 365 P a g e 2 ข อแนะนาผ ใช งานท จะต ดต ง Office 365 จะต องเป น Local Administrator ของเคร องด วย ว ธ การ

More information

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553)

การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) การใช Microsoft Excel ในการก าหนดระด บคะแนน ปร บปร งคร งท 7 (ธ นวาคม 2553) โดย รองศาสตราจารย ดร. กมล บ ษบา ภาคว ชาคณ ตศาสตร และสถ ต คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร kamon@mathstat.sci.tu.ac.th

More information

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก

เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง MicrosoftWord 2010 ประส ทธ อ ดหน น โรงเร ยนบ านเม องแก หน า 1 จาก 35 เอกสารประกอบการเร ยน รายว ชาเพ มเต ม ว ชาคอมพ วเตอร เร อง โรงเร ยนบ านเม องแก สารบ ญ เร อง หน า ส วนประกอบของโปรแกรม Microsoft Word 2010 3 การเพ ม และลบไอคอนค าส งในแถบเคร องม อด วนใน Microsoft

More information

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก

เร อง หน า บทท 1 ร จ ก สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 ร จ ก Microsoft Word 2007 เร มต นการใช โปรแกรม 1 ส วนประกอบของหน าจอโปรแกรม Microsoft Word 2007 2 เมน ของ Microsoft Word 2007 3 การใช งานร บบอน 4 บทท 2 การจ ดแต งเอกสาร 7 เปล ยนฟอนต

More information

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007

แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 1 แนะนาการใช โปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel 2007 ค ณสมบ ต ของโปรแกรม Microsoft Excel 2007 Microsoft Excel เป นโปรแกรมหน งท ทางานภายใต โปรแกรมระบบปฏ บ ต การ ว นโดวส โดยโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Excel

More information

การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services

การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services การให ส ทธ ใช งานซอฟต แวร แอพพล เคช นเดสก ท อปสาหร บการใช ก บ Windows Server Terminal Services บทสร ป เอกสารน จะตอบข อสงส ยเก ยวก บการให ส ทธ ใช งาน Microsoft Office ในสภาพแวดล อมของ Windows Server Terminal

More information

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor

การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor การสร างส อส งพ มพ ด วย Word Processor ส อการเร ยนการสอนว ชาคอมพ วเตอร โครงการเทคโนโลย สารสนเทศตามพระราชด าร สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร 1 Word Processor ค อ? Word Processor - ซอฟต แวร ประมวลผลค

More information

Data Analysis using Microsoft Excel

Data Analysis using Microsoft Excel Data Analysis using Microsoft Excel Preedaporn Yeanthanakul วท.ม. (ว ชาการประก นภ ย) M.Sc. (Insurance) อาจารย, ภาคว ชาคณ ตศาสตร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ Mathematics Department, Faculty of Science,

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 มหาว ทยาล ยกร งเทพ [Type text] Page 1 สารบ ญ เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 1 เมน ของ MS-Word 2007... 3 แท บและร บบอนของ MS-Word 2007... 5

More information

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007

การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 1 การใช งานโปรแกรม Microsoft Word 2007 งานบร การส อแล เทคโนโลย การศ กษา ศ นย ว ทยพะฒนา มสธ. นครนายก สารบ ญ 2 เร อง หน า ร จ กก บโปรแกรม Microsoft Office Word 2007... 3 เมน ของ MS-Word 2007... 4 แท บและร

More information

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร

ประเภทของแฟ มท ไมโครซอฟต เว ร ด 2010 สามารถเป ดหร อบ นท กได ปฏ บ ต การก บแฟ มเอกสาร 3 บร ษ ท ด ด เทรนน ง จ าก ด Tel/Fax: 034-872-565 Contact K.Puy MB: 089-995-0014 หล กส ตร Microsoft Office Word 2010 (Level: Basic-Intermediated-Advance) Duration: >>> จ ำนวน 2 ว น (รวม 12 ช วโมง) เร มอบรม

More information

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น

1. ความสามารถด านการคานวณ โปรแกรม Microsoft Excel สามารถป อนส ตรการคานวณทาง คณ ตศาสตร เช น บวก ลบ ค ณ หารเป นต น โปรแกรม Microsoft Excel เป นโปรแกรมประเภทสเปรดช ต (spreadsheet) หร อโปรแกรมตาราง ทางานซ งใช เก บข อม ลต าง ๆส ตรคานวณลงบนแผ นตารางงานคล ายก บการเข ยนข อม ลลงไปในสม ดท ม การ ต ช องตารางท งแนวนอนและแนวต

More information

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007

บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 บทท 1 โปรแกรมส าเร จร ปประเภทการจ ดการเอกสาร Microsoft Word 2007 จ ดประสงค การเร ยนร! เพ อให ม ความร ความเข าใจเก ยวก บการสร างเอกสารด วยโปรแกรม Microsoft Word 2007 และ สามารถน าไปประย กต ใช ในงานต างๆได

More information

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร

หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร จ ดประสงค การเร ยนร หน วยท 3 เร อง การใช โปรแกรมประมวลผลค าจ ดท าเอกสาร ส ปดาห ท 5 จ านวน 3 ช วโมง สาระการเร ยนร 1. ความเป นมาของโปรแกรมประมวลผลค า 2. การเข าส โปรแกรมและจบการท างาน 3. ส วนประกอบหน าจอของ Microsoft Office

More information

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ)

ร ปท 8-1 เปร ยบเท ยบล กษณะหน าตาของโปรแกรม Excel ร น 2003 (ร ปซ ายม อ) ก บ 2010 (ร ปขวาม อ) ปฏ บ ต การท 8 การใช โปรแกรมส าน กงาน Microsoft Excel ว ตถ ประสงค 1. ร จ กโปรแกรม Microsoft Excel ซ งเป นโปรแกรมในช ดของ Microsoft Office 2. ร จ กค าส งพ นฐานและฟ งก ช นต าง ๆ ในโปรแกรม Excel 3. สามารถประย

More information

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ

Microsoft Office โปรแกรมในช ดไมโครซอฟท ออฟฟ ศ 1 Microsoft Office ไมโครซอฟท ออฟฟ ต (Microsoft Office) เป นช ดโปรแกรมส าน กงาน พ ฒนาโดยไมโครซอฟท ซ -ง สามารถใช งานได ในระบบปฏ บ ต การไมโครซอฟท ว นโดวส และแอปเป ล แม คอ นทอช ไมโครซอฟท ออฟ ฟ ตย งม การส งเสร

More information

MS Office 2013 July 17, 2013

MS Office 2013 July 17, 2013 MS Office 2013 July 17, 2013 ว ทยากร/ผ สอน : ส กานดา เก ดพ ล ก าหนดการอบรม หล กส ตร MS Office 2010 โครงการ KI Day ว นท อบรม : ว นพ ธ 17 กรกฎาคม 2556 เวลา : 9.00-16.00 น. สถานท อบรม : ณ ห อง Training 1

More information