สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 2555 โรงพยาบาลนครพ งค

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 2555 โรงพยาบาลนครพ งค"

Transcription

1 สร ปการประเม นความค ดเห นการจ ดงานร นเร งประจ าป 555 โรงพยาบาลนครพ งค ในการจ ดงานร นเร งประจ าป 555 ว นท 8 ธ นวาคม 555 ท ผ านมา คณะกรรมการฝ ายประเม นผลได รวบรวม และว เคราะห แบบประเม นความค ดเห นเจ าหน าท ท เข าร วมก จกรรม ซ งแบบประเม นความค ดเห นแบ งเป น ส วน ค อ ส วนท 1 ก จกรรมก ฬาส โรงพยาบาล ส วนท ก จกรรมส งท ายป เก าต อนร บป ใหม (Nakornping Together We Can ) ส งแบบประเม นให เจ าหน าท ของโรงพยาบาลนครพ งค จ านวน 1,500 ฉบ บ ม ผ ตอบแบบการประเม นท งหมด จ านวน 579 คน ค ดเป นร อยละ ของการประเม น ซ งการประเม นน น เจ าหน าท บางคนไม ได เข าร วมครบท ง ก จกรรม ด งน นผล การประเม นแต ละก จกรรมจ งม จ านวนผ ประเม นไม เท าก น สร ปผลตามก จกรรมด งน ตอนท 1 ข อม ลท วไป - เพศชาย 89 คน ค ดเป นร อยละ เพศหญ ง 473 คน ค ดเป นร อยละ ไม ระบ 6 คน - อาย เฉล ย SD = 9.18 โดยม อาย ต าส ด 18 ป อาย ส งส ด 59 ป - กล มงานท ม ผ ตอบแบบประเม นมากท ส ด ค อ กล มงานเภส ชกรรม จ านวน 33 คน ค ดเป นร อยละ 5.70 และกล มงาน เทคน คการแพทย จ านวน 33คน ค ดเป นร อยละ 5.70 รองลงมา ค อ หอผ ป วยศ ลยกรรมชาย1 จ านวน 6 คน ค ดเป น ร อยละ 4.49 และกล มงานพยาธ ว ทยา จ านวน 5 คน ค ดเป นร อยละ 4.3 ตามล าด บ - ผ ตอบแบบประเม นมากท ส ด ค อปฏ บ ต งานในต าแหน งพยาบาลว ชาช พ 08 คน ค ดเป นร อยละ 35.9 รองลงมาค อ ผ ช วยเหล อคนไข 110 คน ค ดเป นร อยละ และพน กงานท วไป จ านวน 3 คน ค ดเป นร อยละ 5.53 ส วนผ ท ตอบแบบประเม นน อยท ส ด ค อ เจ าพน กงานท นตสาธารณส ข พน กงานเก บเอกสาร น กว ทยาศาสตร การแพทย น กว ชาการคอมพ วเตอร น กก จกรรมบ าบ ด น ต กร น กประชาส มพ นธ น กเทคโนโลย ห วใจและทรวงอก จ านวน 1 คน ค ดร อยละ 0.17 ตอนท ความค ดเห นในก จกรรม ส วนท 1 ก จกรรมก ฬาส โรงพยาบาลนครพ งค ผ ตอบการประเม นในการเข าร วมก จกรรม จ านวน 355 คน ค ดเป นร อยละ ของเจ าหน าท ท ร วมตอบแบบ ประเม น ระด บความพ งพอใจโดยรวม อย ในระด บมาก (ค าเฉล ย 3.6 ) ค ดเป นร อยละ 7.47 / ตาราง 1.

2 ตาราง 1 ข อม ลระด บความค ดเห น/ความพ งพอใจ ก จกรรมก ฬาส โรงพยาบาลนครพ งค จ าแนกตามรายการ รายการ 1. การประชาส มพ นธ 16 (4.68). การจ ดงาน.1 ว น เวลา 44 (1.46). สถานท จ ดงาน 58 (16.43).3 พ ธ การ 34 (9.77).4 ประเภทก ฬา 6 (7.39).5 ขบวนพาเหรด 46 (13.18).6 กองเช ยร และล ด 46 เดอร (13.07).7 ระบบเส ยง 19 โสตท ศน ปกรณ (5.40) 3. การให ความร วมม อ / 33 ความสาม คค (9.46) 4. ของรางว ล 11 (3.13) 5. ความสน กสนาน 31 (8.81) 6. ความสะดวกและความ ปลอดภ ย ระด บความค ดเห น(N=355) มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย น อยท ส ด 8 (7.89) 156 (45.61) 191 (54.11) 184 (5.1) 173 (49.71) 169 (48.01) 08 (59.60) 03 (57.67) 168 (47.73) 170 (48.71) 10 (8.98) 168 (47.73) 177 (49.86) 148 (43.7) 106 (30.03) 99 (8.05) 15 (35.9) 19 (36.65) 86 (4.64) 93 (6.4) 144 (40.91) 134 (38.40) 170 (48.30) 135 (38.35) 136 (38.31) 0 (5.85) 1 (3.40) 11 (3.1) 13 (3.74) 5 (7.10) 8 (.9) 10 (.84) 18 (5.11) 11 (3.15) 57 (16.19) 16 (4.55) 10 (.8) (3.48) 0 (0.00) 1 (0.8) 3 (0.85) 3 (0.85) 1 (0.9) 0 (0.00) 3 (0.85) 1 (0.9) 1 (3.41) (0.57) (0.56) ค าเฉล ย S.D ร อยละ ระด บ ความพ ง พอใจ ปานกลาง มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก มาก ปานกลาง มาก มาก ภาพรวม มาก จากตาราง 1 พบว าระด บความพ งพอใจโดยรวม อย ในระด บมาก (ค าเฉล ย 3.6) ค ดเป นร อยละ 7.47 ความพ งพอใจ มากท ส ดอ นด บแรก ค อ ขบวนพาเหรด (ค าเฉล ย 3.81 ) ร อยละ 76.6 รองลงมาค อ สถานท จ ดงาน(ค าเฉล ย 3.81) ร อยละ 76.6 ส วนความพ งพอใจน อยส ด ค อ ของรางว ล (ค าเฉล ย 3.1) ร อยละ /ข อเสนอแนะ..

3 3 ข อเสนอแนะ การจ ดงานก จกรรมก ฬาส โรงพยาบาลนครพ งค ก ฬา (8 คน) 1. ความม ก ฬาหลากหลาย 4 คน. ควรม ก ฬาเฮฮา คน 3. ควรม ก ฬาท ม ผ หญ งม ส วนร วมมากกว าน 1 คน 4. กรรมการต ดส นควรเป นกลางมากกว าน 1 คน ว น-เวลา (5 คน) 1. ควรปร บปร งเวลาของก ฬาแต ละประเภท คน. การจ ดขบวนนานมาก คน 3. ควรจ ดว นหย ด 1 คน ของรางว ล (4 คน) 1. รางว ลน อยเก นไป คน. ควรเพ มงบประมาณการจ ดก จกรรมมากกว าน คน การประชาส มพ นธ การจ ดงาน (3 คน ) - ควรม การประชาส มพ นธ มากกว าน 3 คน ข อช นชม ขอบค ณ (8 คน) - อยากให จ ดงานท กๆป 8 คน คณะท างาน (3 คน) - เจ าหน าท สนใจในการร วมงาน คน - คณะท างานต งใจในงานด 1 คน สถานท (3 คน) - สนามก ฬาเหมาะสม คน - สถานท สะอาด สบาย 1 คน จ ดก าล งใจ (1 คน) - ม จ ดก าล งใจด มาก 1 คน 4/ ส วนท..

4 4 ส วนท ก จกรรมส งท ายป เก าต อนร บป ใหม (Nakornping Together We Can) ผ ตอบการประเม นในการเข าร วม จ านวน 444 คน ค ดเป นร อยละ ของเจ าหน าท ท ตอบแบบประเม น ระด บความพ งพอใจโดยรวมอย ในระด บปานกลาง (ค าเฉล ย 3.18) ค ดเป นร อยละ ตาราง แสดงข อม ลระด บความค ดเห น/ความพ งพอใจก จกรรม ส งท ายป เก าต อนร บป ใหม (Nakornping Together We Can) จ าแนกตามรายการ รายการ 1. การประชาส มพ นธ 1.1 การประชาส มพ นธ งาน ล วงหน า 1. การประชาส มพ นธ ระหว างค นจ ดงาน. การจ ดงาน ระด บความค ดเห น(N=444) มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย น อยท ส ด 1 (4.84) 1 (4.88).1 ว น เวลา ท จ ดงาน 46 (10.43). ระบบเส ยง 31 โสตท ศน ปกรณ (7.03).3 สถานท จ ดงาน 49 (11.09).4 พ ธ กร 34 (73.69).5 พ ธ การ 4 (5.44).6 การแสดง 34 (73.74).7 ดนตร 33 (7.55) 3. อาหารและเคร องด ม 3.1 ค ปองอาหาร 35 (7.9) 3. อาหาร 9 (6.59) 4. ของรางว ล (4.99) 5. ความสน กสนาน 6 (5.90) 6. การร กษาความปลอดภ ย 18 (4.09) 155 (35.71) 144 (33.49) 8 (51.70) 170 (38.55) 1 (47396) 03 (45.93) 161 (36.51) 185 (4.14) 155 (35.47) 10 (48.39) 09 (48.60) 140 (31.75) 17 (39.00) 149 (33.71) 178 (40.7) 14 (48.53) 171 (38.95) 165 (37.76) 43 (9.91) 5 (1.09) 3 (5.) 54 (1.4) 7 (6.11) 1 (4.75) 33 (7.48) 39 (8.88) 6 (14.19) 5 (1.15) 4 (0.93) 4 (0.91) 14 (3.17) 5 (1.13) 6 (1.36) 9 (.04) 10 (.8) (5.03) ค าเฉล ย S.D ร อย ละ ระด บความ พ งพอใจ ปานกลาง ปานกลาง มาก ปานกลาง มาก มาก ปานกลาง ปานกลาง ปานกลาง 157 (35.5) 183 (41.40) 53 (11.99) 14 (3.17) ปานกลาง ปานกลาง (3.95) (41.14) (14.77) (4.55) ปานกลาง (1.77) (36.73) (5.17) (11.34) ปานกลาง (31.97) (43.54) (14.06) (4.54) ปานกลาง (36.14) (48.41) (7.95) (3.41) ภาพรวม ปานกลาง 5/ จากตาราง.

5 5 จากตาราง พบว าระด บความพ งพอใจ โดยรวมอย ในระด บปานกลาง(ค าเฉล ย 3.18) ค ดเป นร อยละ และม ความพ ง พอใจมากท ส ด 3 อ นด บแรก ค อ ว น เวลา ท จ ดงาน(ค าเฉล ย 3.66) ร อยละ รองลงมาค อ สถานท จ ดงาน(ค าเฉล ย 3.6 ) ค ดเป น ร อยละ 7.35และพ ธ กร(ค าเฉล ย 3.54) ค ดเป นร อยละ ตามล าด บ ส วนความพ งพอใจน อยท ส ดค อ ความสน กสนาน (ค าเฉล ย 3.) ค ดเป นร อยละ ข อเสนอแนะ การจ ดงานส งท ายป เก าต อนร บใหม (Nakornping Together We Can) ดนตร (30 คน) 1. ควรเปล ยนวงดนตร 13 คน. ดนตร ควรเล นเพลงเร วท เหมาะแก การเต นมากกว าน 1 คน 3. น กร องหญ งแย งพ ธ กรพ ดเก นไป 3 คน 4. ความร นเร งน อย คน รางว ล (6 คน) 1. อยากให ม ของรางว ลมากกว าน คน. อยากให กระจายของรางว ลให มากกว าน 4 คน การจ ดงาน (16 คน) 1. การจ ดโต ะแนวยาวท าให ไม เห นเวท 10 คน. งานจบเร วไป 5 คน 3. ควรจ ดในโรงพยาบาล 1 คน ภาพรวม (16 คน) 1. อาหาร เคร องด มไม พอ อาหารเย น 8 คน. เวลาในการส มภาษณ น กแสดงมากเก นไป 5 คน 3. ได ใช ใบเข างาน คน 4. สน กแต ผ บร หาร ควรม การน าพน กงานไปร องเพลงบ าง 1 คน ข อช นชม การจ ดงาน (15 คน) 1. อาหารด มากไม ต องต อค ว 9 คน. ท จอดรถสะดวก 4 คน 3. บรรยากาศด สะดวกสบาย คน ดนตร (8 คน) 1. การแสดงสน กมาก 5 คน. ชอบดนตร ท แพทย และเจ าหน าท เล น 3 คน ภาพรวม (3 คน) 1. ขอบค ณ คน. ผ บร หารน าร ก 1 คน กล มงานนโยบายและแผนงาน สร ปและประเม นผล 9 มกราคม 556

6 6 เกณฑ ค าเฉล ยระด บความพ งพอใจ ค าเฉล ย ระด บความพ งพอใจ มากท ส ด มาก ปานกลาง น อย น อยท ส ด

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การสร างท มงานท ด เพ อประส ทธ ภาพขององค กร ระหว างว นท 18-20 ม นาคม 2554

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การสร างท มงานท ด เพ อประส ทธ ภาพขององค กร ระหว างว นท 18-20 ม นาคม 2554 1 รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ การสร างท มงานท ด เพ อประส ทธ ภาพขององค กร ระหว างว นท 18-0 ม นาคม 4 หล กการและเหต ผล การปร บปร งโครงสร าง ร ปแบบการบร หารงาน และความก าวหน าในด

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน

รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน รายงานผลการด าเน นงานโครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค ประจ าป งบประมาณ 2553 ส าน กคอมพ วเตอร และเคร อข าย มหาว ทยาล ยอ บลราชธาน สารบ ญ หน า ค าน า รายงานผลการด าเน นงาน 1 โครงการ พ สอนน อง บ คลากรสาม คค

More information

รายงานการประเม นผล โครงการประช มส มมนา เร อง ช แจงแผนงานการปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว ประจ าป 2557 โดย ศ นย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว

รายงานการประเม นผล โครงการประช มส มมนา เร อง ช แจงแผนงานการปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว ประจ าป 2557 โดย ศ นย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว รายงานการประเม นผล โครงการประช มส มมนา เร อง ช แจงแผนงานการปฏ บ ต งานเทคโนโลย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว ประจ าป 2557 โดย ศ นย สารสนเทศ กรมปศ ส ตว ระหว างว นท 16-18 ธ นวาคม 2556 ณ โรงแรม อ มพ เร ยล ภ แก ว ฮ ลล

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ

รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ รายงานสร ปผลการด าเน นโครงการ 1.ช อโครงการ โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต ทางว ชาการเร อง เทคน คการผล ตและการใช ส อประชาส มพ นธ อย างม ประส ทธ ภาพโดยใช ภาษาพ ดผ านส อบ คคล 2.ผ ร บผ ดชอบโครงการ สาขาว ชาน เทศศาสตร

More information

รายงานผล การประเม นก จกรรมการจ ดงาน ว นศ ลป พ ระศร ประจ าป พ.ศ. 2554

รายงานผล การประเม นก จกรรมการจ ดงาน ว นศ ลป พ ระศร ประจ าป พ.ศ. 2554 รายงานผล การประเม นก จกรรมการจ ดงาน ว นศ ลป พ ระศร ประจ าป พ.ศ. 2554 โดยคณะอน กรรมการฝ ายประเม นผล สารบ ญ บทสร ปผ บร หาร... 1 บทน า... 4 ผลการประเม นรายก จกรรม... 6 - ข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถาม...

More information

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา

คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม กระทรวงการท องเท ยวและก ฬา รายงานการประเม นผลกระทบท เก ดประโยชน หร อสร างค ณค า ต อช มชนในการบร การช มชนของการจ ดโครงการอบรมการออกกาล งกาย ของบ คลากรน กศ กษาและประชาชนภายนอก ประจาป การศ กษา 556 คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

More information

รายงานสร ปผลการด าเน น โครงการก ฬาภายในมหาว ทยาล ย (หนองอ อเกมส ) ประจ าป การศ กษา 2554 สห 117

รายงานสร ปผลการด าเน น โครงการก ฬาภายในมหาว ทยาล ย (หนองอ อเกมส ) ประจ าป การศ กษา 2554 สห 117 รายงานสร ปผลการด าเน น โครงการก ฬาภายในมหาว ทยาล ย (หนองอ อเกมส ) ประจ าป การศ กษา 2554 สห 117 ว นท 22-26 ส งหาคม 2554 ณ สนามก ฬากลาง มหาว ทยาล ยนเรศวร สโมสรน ส ตคณะสหเวชศาสตร มหาว ทยาล ยนเรศวร ประจ าป

More information

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

ว ตถ ประสงค ของการประช ม เพ อนาข อเสนอแนะจากผ ม ส วนได ส วนเส ยมาปร บปร งในด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ย

ว ตถ ประสงค ของการประช ม เพ อนาข อเสนอแนะจากผ ม ส วนได ส วนเส ยมาปร บปร งในด านการประก นค ณภาพการศ กษาของ มหาว ทยาล ย สร ปผลการประเม นการจ ดก จกรรม การเสวนา เร อง การประก นค ณภาพการศ กษาก บการพ ฒนามหาว ทยาล ย ว นท 30 พฤษภาคม 2557 เวลา 08.30 12.00 น. ณ ห องประช มก จจาทร 2 ช น 4 อาคารป ยมหาราช มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนคร ตามพระราชบ

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553

รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553 รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553 กล มงานสารสนเทศส งแวดล อม ส าน กงานส งแวดล อมภาคท 6 รายงานโครงการเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งาน โดยก จกรรม 5 ส. ประจ าป 2553 กล มงานสารสนเทศส

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

**************************** หล กการและเหต ผล

**************************** หล กการและเหต ผล รายงานการประเม นผลการจ ดโครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การพ ฒนาแนวทางและหล กเกณฑ ประกอบการประก นค ณภาพการจ ดฝ กอบรม ระหว างว นท 7-8 ธ นวาคม 554 ณ โรงแรมสยามป ระร สอร ท จ งหว ดชลบ ร หล กการและเหต ผล

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการกฐ น ประจาป ๒๕๕๕

รายงานผลการดาเน นงานโครงการกฐ น ประจาป ๒๕๕๕ รายงานผลการดาเน นงานโครงการกฐ น ประจาป ๒๕๕๕ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น คำนำ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น โดยศ นย บร การว ชาการและทะน บ าร ง ศ ลปว ฒนธรรม ส

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร

รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร รายงานผลการด าเน นงานโครงการพ ฒนาห องสม ดและแหล งเร ยนร ในโครงการกองท นการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพการศ กษาในพ นท ห างไกล ตามแนวพระราชด าร พระบาทสมเด จพระเจ าอย ห วฯ ก. ข อม ลท วไปของโครงการ 1. ช อโครงการ โครงการพ

More information

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาน เทศงาน ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง ระหว างว นท 4 5 มกราคม 2554

รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาน เทศงาน ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง ระหว างว นท 4 5 มกราคม 2554 1 รายงานการประเม นผลการส มมนา โครงการส มมนาน เทศงาน ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง ระหว างว นท 4 5 มกราคม 2554 หล กการและเหต ผล ส าน กพ ฒนาและถ ายทอดเทคโนโลย การประมง เป นหน วยงานหล กของกรมประมง

More information

โครงการประช มผ ปกครองน กศ กษาใหม ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ประจ าป การศ กษา 2552

โครงการประช มผ ปกครองน กศ กษาใหม ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ประจ าป การศ กษา 2552 โครงการประช มผ ปกครองน กศ กษาใหม ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ประจ าป การศ กษา 2552 ------------------------------------------ หล กการและเหต ผล ตามท ภาคว ชาว ทยาการคอมพ วเตอร

More information

สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556

สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556 1 สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556 ๑. ช อโครงการ: โครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา

More information

โดย คณะกรรมการประเม นผลการจ ดการความร โรงเร ยนนายเร อ (กองสถ ต และว จ ย โรงเร ยนนายเร อ) ม นาคม ๒๕๕๗

โดย คณะกรรมการประเม นผลการจ ดการความร โรงเร ยนนายเร อ (กองสถ ต และว จ ย โรงเร ยนนายเร อ) ม นาคม ๒๕๕๗ ความพ งพอใจต อการจ ดก จกรรมส มมนาเช งปฏ บ ต การ เร อง การทบทวนและค ดกรององค ความร ของโรงเร ยนนายเร อ ณ กนกร ตน ร สอร ท อ าเภออ มพวา จ งหว ดสม ทรสงคราม ว นท ๒๗-๒๙ ม.ค.๕๗ โดย คณะกรรมการประเม นผลการจ ดการความร

More information

แบบรายงาน ก จกรรมส มมนาบ คลากร คณะทร พยากรธรรมชาต และอ ตสาหกรรมเกษตร ประจ าป 2557 โดย มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร

แบบรายงาน ก จกรรมส มมนาบ คลากร คณะทร พยากรธรรมชาต และอ ตสาหกรรมเกษตร ประจ าป 2557 โดย มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร แบบรายงาน ก จกรรมส มมนาบ คลากร คณะทร พยากรธรรมชาต และอ ตสาหกรรมเกษตร ประจ าป 2557 โดย คณะทร พยากรธรรมชาต และอ ตสาหกรรมเกษตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ว ทยาเขตเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดสกลนคร ท มาของก จกรรม เป

More information

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1 สร ปผลการดาเน นงานโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาก บบ คลากรสายงานต างๆ คร งท 3 เคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาพบผ ร บผ ดชอบงานว ชาการ/งานหล กส ตร โดย งานประก นค ณภาพการศ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการบรรยายพ เศษ เร อง Nanopatterning and Nanolithography using Atomic Force Microscope

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการบรรยายพ เศษ เร อง Nanopatterning and Nanolithography using Atomic Force Microscope สร ปผลการด าเน นงาน โครงการบรรยายพ เศษ เร อง Nanopatterning and Nanolithography using Atomic Force Microscope ว นท 1-2 ธ นวาคม 2553 ห องส มมนา ช น 4 อาคารเฉล มพระเก ยรต 55 พรรษาฯ สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล

More information

รายงาน สร ปผลการด าเน นงาน

รายงาน สร ปผลการด าเน นงาน รายงาน สร ปผลการด าเน นงาน โครงการอบรมค ณธรรม จร ยธรรม (ค ายพ ทธบ ตร พ ทธธรรม) เยาวชน/น กเร ยน ระด บม ธยมศ กษา ต าบลนาบ อค า ต านภ ยยาเสพต ด 1-3 พฤษภาคม 2552 ณ ศ นย พ ฒนาจ ตเฉล มพระเก ยรต ว ดป าไทรงาม

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2557 ณ ห อง 102 อาคารปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และภาษา 1 (S1) มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ค าน า มหาว ทยาล

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ โครงการพ ฒนาบ คลากรทางด านเทคโนโลย สารสนเทศ (ICT) มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา ผ ร บผ ดชอบ : ศ นย คอมพ วเตอร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ระหว างเด อนม ถ

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดประช ม/อบรม คร งท แก ไข 01 / 2554 สถาบ นว จ ยและประเม นเทคโนโลย ทางการแพทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข

ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดประช ม/อบรม คร งท แก ไข 01 / 2554 สถาบ นว จ ยและประเม นเทคโนโลย ทางการแพทย กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งาน การจ ดประช ม/อบรม คร งท แก ไข 01 / 2554 กรมการแพทย กระทรวงสาธารณส ข ว ตถ ประสงค ค ม อข นตอนการปฏ บ ต งานน จ ดท าข นเพ อเป นแนวทางในการจ ดประช ม / อบรม ให บรรล ว ตถ ประสงค ท ก าหนดไว

More information