รายงานผลการดาเน นงาน

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดาเน นงาน"

Transcription

1 รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553 หน วยงานร บผ ดชอบ : งานประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กงานอธ การบด 1.ช อโครงการ โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมสาหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตาม องค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ.และ สมศ. (ใหม ) ประจาป การศ กษา ว น เวลา และสถานท ดาเน นการ ว นพ ธท 3 พฤศจ กายน 2553 ณ ห องประช มช น 5 อาคารบรรณราชนคร นทร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ เวลา น. 3.ความสอดคล องตามประเด นย ทธศาสตร สอดคล องตามประเด นย ทธศาสตร ท 1 : การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษาและการสร างโอกาสทางการศ กษา ระด บอ ดมศ กษา กลย ทธ ท 3 : การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพการศ กษา สอดคล องก บการประก นค ณภาพของสาน กงานอธ การบด องค ประกอบท 9 : ระบบและกลไกการประก น ค ณภาพ 4. ล กษณะโครงการ (ใส เคร องหมาย ในช องประเภท และว ธ ดาเน นการ) 2.1 ประเภท โครงการต อเน อง โครงการพ ฒนางานเด ม โครงการใหม 2.2 ว ธ ดาเน นการ ดาเน นการเอง ร วมม อก บหน วยงาน 5. ผ ร บผ ดชอบโครงการ ช อผ ร บผ ดชอบโครงการ : งานประก นค ณภาพการศ กษา สาน กงานอธ การบด ตาแหน ง/หน วยงาน : สาน กงานอธ การบด เบอร โทรศ พท : ต อ address : -

2 6. งบประมาณ งบประมาณบาร งการศ กษา แผนงานนโยบายและการจ ดการ รห สโครงการหล ก งบประมาณโครงการท เสนอรายละเอ ยด ด งน 1. ค าเอกสารประกอบการอบรมและรายงานสร ปผล จานวนเง น 6,000 บาท (จานวน 60 ช ดๆ ละ 100 บาท ) 2. ค าจ างทาอาหารกลางว น ( 60 คน 100 บาท 1 ม อ) จานวนเง น 6,000 บาท 3. ค าจ างทาอาหารว างเช า ( 60 คน 25 บาท 1ม อ) จานวนเง น 1,200 บาท รวมท งส น 13,200 บาท หมายเหต ขอถ วเฉล ยจ ายท กรายการ 6.2 งบประมาณโครงการท ใช จร ง ค าใช จ ายในร ปต วเง น (In cash) 1. ค าเอกสารประกอบการอบรมและรายงานสร ปผล จานวนเง น 6,000 บาท (จานวน 60 ช ดๆ ละ 100 บาท ) 2. ค าจ างทาอาหารกลางว น ( 60 คน 100 บาท 1 ม อ) จานวนเง น 6,000 บาท 3. ค าจ างทาอาหารว างเช า ( 60 คน 25 บาท 1ม อ) จานวนเง น 1,200 บาท รวมท งส น 13,200 บาท ม ลค าท คานวณเป นต วเง น (In kind) 1. ค าเช าห องประช มขนาดเล ก จานวนเง น 1,500 บาท รวมท งส น 1,500 บาท 7.ผ เข าร วมโครงการ ผ เข าร วมโครงการฯ บ คลากร ส งก ดสาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ จานวน 60 คน 8. ผลการดาเน นงานตามข นตอน ลาด บท ข นตอนการดาเน นงาน ระยะเวลา ดาเน นการตามแผน ระยะเวลาและผลการ ดาเน นการจร ง 1 ประช มวางแผนการดาเน นโครงการฯ 28 ต ลาคม ต ลาคม 2553 ดาเน น ตามแผนท วางไว 2 นาเสนอโครงการเพ ออน ม ต 29 ต ลาคม ต ลาคม 2553 ดาเน นตามแผนท วางไว 3 จ ดเตร ยมโครงการ 30 ต ลาคม 2 พฤศจ กายน ต ลาคม 2 พฤศจ กายน 2553 ดาเน นตามแผนท วางไว สร ปโครงการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานอธ การบด หน าท 2

3 4 ดาเน นงานตามโครงการ 3 พฤศจ กายน 53 3 พฤศจ กายน 2553 ดาเน นตามแผนท วางไว 5 ประเม นและสร ปผลโครงการ 20 ธ นวาคม 53 5 มกราคม 2554 เน องจากม เอกสาร ข อม ล บางอย างย งไม เร ยบร อย จ งทาให ดาเน นการเสร จ ส นในว นท 5 มกราคม ผลการประเม นโครงการ ผลการว เคราะห ข อม ล เคร องม อท ใช ในการประเม นคร งน เป นแบบสอบถามท คณะกรรมการฝ ายประเม นผล ได สร าง ข น ซ งม ล กษณะด งน ตอนท 1 ข อม ลท วไปของผ เข าร วมโครงการ ประกอบด วย เพศ และ ส งก ด ตอนท 2 ความพ งพอใจท ม ต อการจ ดโครงการ เป นแบบมาตราส วนประมาณค า (Rating Scale) ตามว ธ ของ ล เค ร ท (Likert) 5 ระด บ ค อ ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ม ความพ งพอใจน อย ม ความพ ง พอใจปานกลาง ม ความพ งพอใจมาก และม ความพ งพอใจมากท ส ด เพ อให ผ ตอบเล อกตอบตามความค ดเห น จานวน 12 ข อ ตอนท 3 ข อเสนอแนะอ น ๆ เป นคาถามปลายเป ด จานวนแบบประเม นท ได ร บกล บค นมาจานวน 30 ช ด จากน นนามาว เคราะห ข อม ลโดยใช โปรแกรมสาเร จร ป (The Statistical Package for Social Science : SPSS) โดยใช เกณฑ ในการว เคราะห และแปลผลข อม ลด งน ค าเฉล ย กาหนดให อย ในเกณฑ เหมาะสม/ม ความพ งพอใจมากท ส ด ค าเฉล ย กาหนดให อย ในเกณฑ เหมาะสม/ม ความพ งพอใจมาก ค าเฉล ย กาหนดให อย ในเกณฑ เหมาะสม/ม ความพ งพอใจปานกลาง ค าเฉล ย กาหนดให อย ในเกณฑ เหมาะสม/ม ความพ งพอใจน อย ค าเฉล ย กาหนดให อย ในเกณฑ เหมาะสม/ม ความพ งพอใจน อยท ส ด ผลการว เคราะห ข อม ล นาเสนอตามลาด บ ด งน ผลการว เคราะห ข อม ลจากแบบประเม น ตอนท 1 แสดงข อม ลท วไปของผ ตอบแบบสอบถามได แก เพศ และส งก ด นาเสนอในตารางท 1 สร ปโครงการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานอธ การบด หน าท 3

4 ตอนท 2 แสดงผลการประเม นเป นรายข อและโดยภาพรวม นาเสนอในตารางท 2 ตอนท 3 แสดงค าความถ และค าร อยละของความค ดเห น/ข อเสนอแนะอ น ๆ นาเสนอในตารางท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลแต ละตอนม รายละเอ ยดด งน ตอนท 1 ข อม ลท วไปของผ เข าร วมโครงการ ตารางท 1 แสดงจานวนและร อยละของข อม ลท วไปของผ เข าอบรมในด าน เพศ ส งก ด เพศ ชาย หญ ง ข อม ลท วไป จ านวนผ ตอบแบบสอบถามท งหมด (N=30) จ านวน ร อยละ ส งก ด งานอานวยการ งานนโยบายและแผน งานศ ลปว ฒนธรรมฯ งานบร การการศ กษา งานพ ฒนาน กศ กษา จากตารางท 1 พบว าผ เข าร วมโครงการท ตอบแบบสอบถาม ม จานวนท งส น 30 คน เป นเพศชาย 10 คน ค ดเป นร อยละ เป นเพศหญ ง 20 คน ค ดเป นร อยละ ในด านส งก ด พบว า ผ เข าร วมโครงการส วนใหญ ส งก ดงานอานวยการ จานวน 14 คน ค ดเป นร อยละ รองลงมาส งก ดงานบร การ การศ กษา จานวน 8 คน ค ดเป นร อยละ ตอนท 2 ความพ งพอใจท ม ต อการจ ดโครงการ ตารางท 2 แสดงค าเฉล ย ( x ) และส วนเบ ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ของความค ดเห นเก ยวก บ โครงการ จาแนกเป นรายข อและโดยภาพรวม สร ปโครงการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานอธ การบด หน าท 4

5 รายการ x 1.ด านกระบวนการและข นตอนการจ ดก จกรรม/ โครงการ 1. ความสอดคล องของเน อหาสาระก บว ตถ ประสงค ของการจ ด 3.93 ก จกรรม/ โครงการ 2. ระยะเวลาท ใช ในการจ ดก จกรรม/ โครงการม ความ 3.53 เหมาะสม 3. การประชาส มพ นธ / การต ดต อประสานงาน เอกสารประกอบก จกรรม / โครงการม ความเหมาะสม ด านผ ให บร การ 1. ม มน ษย ส มพ นธ และจ ตบร การ ให คาแนะนา และตอบข อซ กถามอย างช ดเจน การอานวยความสะดวกให ผ เข าร วมก จกรรม/ โครงการ ด านส งอานวยความสะดวก 1. สภาพแวดล อมและสถานท ให บร การม ความเหมาะสม อาหารว างและอาหารกลางว น ม อ ปกรณ และเคร องม อท ท นสม ยในการให บร การ ด านค ณภาพการให บร การ 1. การจ ดก จกรรม/ โครงการม ประโยชน และตรงก บความ 4.27 ต องการ 2. ความค มค าของการเข าร วมก จกรรม/ โครงการ สามารถนาความร ท ได ร บไปส การปฏ บ ต ด านว ทยากร 1. ว ทยากรม ความรอบร ในเร องท บรรยายเป นอย างด ว ทยากรม ความสามารถในการถ ายทอดความร ให ผ ฟ งเข าใจ ว ทยากรม ความสามารถในการตอบป ญหาได อย างช ดเจน 3.87 และตรงประเด น 6. ด านความพ งพอใจในการเข าร วมก จกรรม/ โครงการในคร ง 4.13 น โดยภาพรวม ค าเฉล ย 4.00 จากตารางท 2 พบว า ความค ดเห นต อการดาเน นโครงการต ดตามการดาเน นงานประก นค ณภาพ การศ กษา ผลปรากฏว า สร ปโครงการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานอธ การบด หน าท 5

6 โดยภาพรวม ผ เข าอบรมม ความค ดเห นต อโครงการฯ โดยรวมอย ในระด บมาก โดยม ค าเฉล ย เท าก บ 4.00 เม อพ จารณาเป นรายข อ พบว า ม ค าเฉล ยอย ระหว าง ซ งสามารถเร ยงลาด บรายการท ม ค าเฉล ยจากมากไปน อยได ด งน ลาด บท 1 ม 2 ด าน ค อ 1. เอกสารประกอบก จกรรม / โครงการม ความเหมาะสม และ 2. ม มน ษย ส มพ นธ และจ ตบร การ ( x = 4.33) ลาด บท 2 การจ ดก จกรรม/ โครงการม ประโยชน และตรงก บความต องการ ( x = 4.27) ลาด บท 3 ม 3 ข อ ค อ 1. ความค มค าของการเข าร วมก จกรรม/ โครงการ 2.สามารถนาความร ท ได ร บไปส การปฏ บ ต และ 3. ด านความพ งพอใจในการเข าร วมก จกรรม/ โครงการในคร งน โดยภาพรวม ( x = 4.13) ตอนท 3 ผลการว เคราะห เน อหาเก ยวก บความค ดเห น/ข อเสนอแนะอ นๆ ตารางท 3 แสดงค าความถ จากผ ตอบแบบสอบถามปลายเป ดเก ยวก บความค ดเห น/ข อเสนอแนะ ความค ดเห น/ข อเสนอแนะ ค าความถ ร อยละ 1. ควรใช เวลาเต มว น เพราะงานประก นค อนข างต องใช ความเข าใจในเน องาน ไม ม ความพร อมในการจ ดก จกรรม ระยะเวลาในการนาเสนองานน อยเก นไป รวม จากตารางท 3 ผลปรากฏว าว า ความค ดเห นของผ ตอบแบบสอบถามเก ยวก บ ข อเสนอแนะ จาแนกตามความถ ของความค ดเห น ม ค าเท าก นท กข อ ค อค าความถ เท าก บ ร ปภาพก จกรรม สร ปโครงการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานอธ การบด หน าท 6

7 ประมวลภาพโครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ.และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553 ว นพ ธท 3 พฤศจ กายน 2553 ณ ห องประช มช น 5 อาคารบรรณราชนคร นทร มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ บรรยากาศการลงทะเบ ยน สร ปโครงการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานอธ การบด หน าท 7

8 ผศ.ดร.เอกพงษ วงศ คาจ นทร ประธานกล าวเป ดพ ธ ผ เข าร วมการอบรมเช งปฏ บ ต การจากคณะศ ลปศาสตร ฯ และจากสาน กงานอธ การบด สร ปโครงการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานอธ การบด หน าท 8

9 อาจารย เบญจา วงษา คณบด คณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร กล าวต อนร บผ เข าร วมการอบรม คณะกรรมการในแต ละต วบ งช ระดมสมองเพ อรวบรวมเอกสารหล กฐาน เก ยวก บงานประก นค ณภาพการศ กษา สาน กงานอธ การบด สร ปโครงการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานอธ การบด หน าท 9

10 คณะกรรมการต วบ งช ท 7.1 คณะกรรมการต วบ งช ท 7.4 สร ปโครงการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานอธ การบด หน าท 10

11 คณะกรรมการต วบ งช ท 9.1 คณะกรรมการต วบ งช ท 7.2 สร ปโครงการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานอธ การบด หน าท 11

12 คณะกรรมการต วบ งช ท 2.4 คณะกรรมการต วบ งช ท 1.1 สร ปโครงการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานอธ การบด หน าท 12

13 คณะกรรมการต วบ งช ท 7.3 คณบด ให คาแนะน าเก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาของแต ละต วบ งช สร ปโครงการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานอธ การบด หน าท 13

14 ต วแทนจากคณะฯ และสาน กงานอธ การบด น าเสนอข อม ลในแต ละต วบ งช สร ปโครงการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานอธ การบด หน าท 14

15 ร บประทานอาหารเย นร วมก นหล งจากเสร จส นภารก จ สร ปโครงการดาเน นงาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ สาน กงานอธ การบด หน าท 15

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010

โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ห น า 1/14 1. ช อโครงการ โครงการอบรมการใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 2. ย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากรให

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ.

สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. สร ปผลการด าเน นงาน โครงการฝ กอบรมเช งปฏ บ ต การพ ฒนาศ กยภาพบ คลากรด าน IT หล กส ตรการใช งานเทคโนโลย สารสนเทศ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จ ดทาโดย งานเทคโนโลย สารสนเทศ งานแผนงาน สาน กงานเลขาน การกรม กรมการศาสนา

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

ความพ งพอใจในการอบรมคร งน อย ในระด บมาก ค อ 4.04 ค ดเป นร อยละ

ความพ งพอใจในการอบรมคร งน อย ในระด บมาก ค อ 4.04 ค ดเป นร อยละ บทสร ปผ บร หาร การฝ กอบรมโครงการเทคโนโลย สารสนเทศเพ อการเร ยนร ผลผล ต ผ ส าเร จการศ กษาด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย โครงการการพ ฒนาการจ ดการศ กษาตามย ทธศาสตร การพ ฒนามหาว ทยาล ย หล กส ตรเตร ยม สอบร บรองมาตรฐานสากล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท 25 29 ม นาคม, 1-5 เมษายน และ 21-20 เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗)

สาขาว ชาคอมพ วเตอร และเทคโลย สารสนเทศ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค (ได ร บงบประมาณจากศ นย ว ทยาศาสตร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗) รายงานสร ปผลโครงการอบรมบร การว ชาการ เร อง การสร างเอกสารอย างสมบ รณ แบบด วยโปรแกรม Microsoft Word ว นท ๑๕ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ ณ ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร ๔๔๑ อาคาร ๔ ช น ๔ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาขาว

More information

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค สาน กงานกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ แผนการจ ดการความร ด านการผล ตบ ณฑ ต ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553

แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การคณะร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 แผนการจ ดการความร ของส าน กเลขาธ การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2553 สปค. 53/08-20 ค าน า ในป งบประมาณ พ.ศ. 2553 ส าน กเลขาธ การได ม การจ ดท าแผนย ทธศาสตร ส าน กเลขาธ การ (พ.ศ. 2553-2556) โดยได ก าหนดว ส ยท

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ

รายละเอ ยดของรายว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ รายละเอ ยดของรายว ชา มคอ.3 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ คณะ / ภาคว ชา ภาคว ชาบร หารธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป 1. รห สและช อรายว ชา 3601101A การใช โปรแกรมสาเร จร ปทางธ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา

รายละเอ ยดของรายว ชา รายละเอ ยดของรายว ชา สาหร บอาจารย (มคอ.3/1) มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม รายละเอ ยดของรายว ชา คณะเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏมหาสารคาม หมวดท 1 ข อม ลโดยท วไป. 1. รห สและช อรายว ชา 7010103 ปฏ บ ต การการใช

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558

แผนพ ฒนาบ คลากร. (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภามหาว ทยาล ยนเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานสภานเรศวร ป พ.ศ.2555-2558 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ.2555-2558) ส าน กงานสภานเรศวรฉบ บน จ ดท า ข นภายในใต แผนย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนาของส

More information

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith

วารสารเซนต จอห น บทค ดย อ. กฤศวรรณ ประเสร ฐส ทธ * Krisawan Prasertsith การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช งานโปรแกรมไมโครซอฟท ออฟฟ ศ Saint John s Journal 2007 กรณ ศ กษา องค การบร หารส วนตำาบลคลองส วารสารว ชาการ อำาเภอคลองหลวง จ งหว ดปท มธาน การพ ฒนาท กษะการทำางานในด านการใช

More information

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553

แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา ป งบประมาณ 2553 จ ดท าโดย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา 1 กรกฎาคม 2553 2 แผนการจ ดการความร เพ อสน บสน นประเด นย ทธศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสงขลา

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น

1. เพ อการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนเร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 เบ องต น สร ปผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร ยนรายว ชาคอมพ วเตอร และเทคโนโลย พ นฐาน เร อง การใช โปรแกรมไมโครซอฟต เว ร ด 2003 พ นฐาน ช นม ธยมศ กษาป ท 1 โรงเร ยนจ าปาโมงว ทยาคาร อาเภอบ านผ อ จ งหว ดอ ดรธาน ผลการพ ฒนาโปรแกรมบทเร

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาการเง นและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป

รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาการเง นและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป รายละเอ ยดของรายว ชา มหาว ทยาล ยราชภ ฏกาแพงเพชร โปรแกรมว ชาและการธนาคาร คณะ ว ทยาการจ ดการ หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและรายช อว ชา 3534106 โปรแกรมคอมพ วเตอร ประย กต ทาง (Financial Computer Application)

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information