รายงาน สร ปผลการด าเน นงาน

Size: px
Start display at page:

Download "รายงาน สร ปผลการด าเน นงาน"

Transcription

1 รายงาน สร ปผลการด าเน นงาน โครงการอบรมค ณธรรม จร ยธรรม (ค ายพ ทธบ ตร พ ทธธรรม) เยาวชน/น กเร ยน ระด บม ธยมศ กษา ต าบลนาบ อค า ต านภ ยยาเสพต ด 1-3 พฤษภาคม 2552 ณ ศ นย พ ฒนาจ ตเฉล มพระเก ยรต ว ดป าไทรงาม อ.เม อง จ.ก าแพงเพชร จ ดท าโดย ส วนการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนต าบลนาบ อค า อ าเภอเม องก าแพงเพชร จ งหว ดก าแพงเพชร

2 ค าน า ในส งคมไทยในป จจ บ นเยาวชนม ป ญหาเร องของการขาดค ณธรรมและจร ยธรรม ซ งก อให เก ดป ญหาอ นๆตามมาโดยเฉพาะเร องป ญหาด านยาเสพต ด ผ จ ดท าจ งเห นความส าค ญในการ ส งเสร มพร อมก บการพ ฒนาค ณภาพช ว ตเด ก และเยาวชน ได ม ก จกรรมปฏ บ ต ร วมก น และการใช เวลา ว างให เก ดประโยชน ไม ไปย งเก ยวก บยาเสพต ด และเพ อส งเสร มค ณธรรมจร ยธรรมอ นด งาม องค การ บร หารส วนต าบลนาบ อค าจ งได ประสานความร วมม อก บโรงเร ยนนาบ อค าว ทยาคม จ ดโครงการอบรม ค ณธรรม จร ยธรรม (ค ายพ ทธบ ตร พ ทธธรรม) เยาวชน/ น กเร ยนระด บม ธยมศ กษา ต าบลนาบ อค า ต านยาเสพต ด เพ อพ ฒนาและส งเสร มเยาวชนในท องถ นให เป นคนด เก ง และม ความส ข ห างไกลยา เสพต ด อย ร วมก นในส งคมและพ ฒนาประเทศชาต ต อไปหากม ข อผ ดพลาดประการใด ผ ศ กษาสามารถ ต ชมการจ ดก จกรรมได และขอขอบพระค ณไว ณ โอกาสน เป นอย างส ง คณะผ จ ดท า

3 สารบ ญ เร อง หน า บทน า รายงานก จกรรม 1-2 แบบสอบถาม 3 สร ปผลการประเม นก จกรรม 4 เอกสารประกอบก จกรรม 5-7 ภาคผนวก รายช อผ เข าร วมโครงการฯ ภาพก จกรรม

4 บทน า เพ อส งเสร มพร อมก บการพ ฒนาค ณภาพช ว ตเด ก และเยาวชน ได ม ก จกรรมปฏ บ ต ร วมก น และการใช เวลาว างให เก ดประโยชน ไม ไปย งเก ยวก บยาเสพต ด และเพ อส งเสร มค ณธรรม จร ยธรรมอ นด งาม และปล กฝ งจ ตส าน กให ร กพระพ ทธศาสนา องค การบร หารส วนต าบลนาบ อค า จ งได ประสานความร วมม อก บโรงเร ยนนาบ อค าว ทยาคม จ ดโครงการอบรมค ณธรรม จร ยธรรม (ค ายพ ทธบ ตร พ ทธธรรม) เยาวชน/ น กเร ยนระด บม ธยมศ กษา ต าบลนาบ อค า ต านยาเสพต ด เป นการ พ ฒนาและส งเสร มเยาวชนในท องถ นให เป นคนด เก ง และม ความส ข ห างไกลยาเสพต ด อย ร วมก นใน ส งคมและพ ฒนาประเทศชาต ต อไป ว ตถ ประสงค 1 เพ อให เยาวชน/น กเร ยนได เร ยนร และเข าใจ ปฏ บ ต ตามหล กธรรมทางพระพ ทธศาสนาอย าง ถ กต อง 2 เพ อพ ฒนาเยาวชน/น กเร ยนในท องถ นให เป นคนเก ง ด ม ส ข และห างไกลยาเสพต ด 3 เพ อส งเสร มให เยาวชน/น กเร ยน ม ค ณธรรม-จร ยธรรม ม ความร กความสาม คค กต ญ กตเวท ต อผ ม พระค ณ 4 เพ อจรรโลงความม นคงของสถานบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย เป าหมาย เยาวชน/น กเร ยนในเขตพ นท ต าบลนาบ อค า จ านวน 2 ร น ร นละ 400 คน รวมท งส น 800 คน ผลท คาดว าจะได ร บ เยาวชน/น กเร ยนได เร ยนร และเข าใจ ปฏ บ ต ตามหล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา พ ฒนาให เป น คนเก ง ด ม ส ข และห างไกลยาเสพต ด โดยม ค ณธรรม - จร ยธรรม ม ความร กความสาม คค กต ญ กตเวท ต อผ ม พระค ณ และจรรโลงความม นคงของสถานบ นชาต ศาสนา พระมหากษ ตร ย ส บไป รายงานก จกรรม

5 1 1. โครงการ อบรมค ณธรรม จร ยธรรม (ค ายพ ทธบ ตร พ ทธธรรม) เยาวชน/ น กเร ยนระด บ ม ธยมศ กษา ต าบลนาบ อค า ต านยาเสพต ด 2. ผ ร บผ ดชอบโครงการ ส วนการศ กษา ศาสนาและว ฒนธรรม องค การบร หารส วนต าบลนาบ อค า อ าเภอเม องก าแพงเพชร จ งหว ดก าแพงเพชร 3. ระยะเวลาด าเน นการ ว นท 1-3 พฤษภาคม พ.ศ รายงานการปฏ บ ต งาน 4.1 สภาพท วไป การจ ดงานโครงการอบรมค ณธรรม จร ยธรรม (ค ายพ ทธบ ตร พ ทธธรรม) เยาวชน/ น กเร ยน ระด บม ธยมศ กษา ต าบลนาบ อค า ต านยาเสพต ด ได จ ดข นในว นท 1 3 พฤษภาคม 2552 ณ ศ นย พ ฒนาจ ตเฉล มพระเก ยรต ว ดป าไทรงาม อ.เม อง จ.ก าแพงเพชร ในว นท 1 พฤษภาคม พ.ศ ต งแต เวลา น. ในพ ธ เป ดได ร บเก ยรต จาก นายฤทธ รงค เปรมศร นายกองค การบร หารส วนต าบลนาบ อค า เป นประธานพ ธ จ ดธ ปเท ยนบ ชาพระ ร ตนตร ย และให โอวาทน กเร ยนท เข าค ายธรรมะ นายพ ทยา คงศ ตรา ผ อ านวยการโรงเร ยนนาบ อค า ว ทยาคม เป นผ กล าวรายงาน และนายฤทธ รงค เปรมศร นายกองค การบร หารส วนต าบลนาบ อค า กล าวเป ดงาน และท าพ ธ การถวายต วเป นศ ษย จากต วแทนน กเร ยนให ก บพระอาจารย ในการอบรมร วม ร บประทานอาหารกลางว น น. เว ยนฐานธรรม เร อง อบายม ข 6 ฐาน น. ก จกรรมส วนต ว ในว นท 2 พฤษภาคม 2552 เวลา น. น กเร ยนท าก จกรรม เด นจงกรม เจร ญสต ร บประทาน อาหาร กล าวค ารร บศ ล ถวายทาน ใส บาทพระ ฟ งบรรยายพ เศษ ท าสมาธ ฝ กสต ท าก จกรรมเป น ฐาน ธรรมะ เร อง อบายม ข 6 ฐาน เด นจงกรม เจร ญสต สวดมนต ท าว ตรเย นแปล ไขข อข องใจ (ตอบป ญหา) 2

6 ในว นท 3 พฤษภาคม 2552 เวลา น.น กเร ยนท าก จกรรมโดยเด นจงกรม เจร ญสต ใส บาตร ร บประทานอาหารเช า กล าวค าบ ชาพระ ร บศ ล ถวายทาน ใส บาตรพระ ท าสมาธ ฟ งบรรยายพ เศษ และน กเร ยนท กคนได เข ยนความร ในการได เข าร วมอบรม และได ท าพ ธ ลาศ ล 8 ร บศ ล 5 ทอดผ าป า ก เลส ขอขมาพระสงฆ ขอขมาคณะคร อาจารย ประธานในพ ธ กล าวป ดการอบรม มอบว ฒ บ ตร ประธานสงฆ มอบศ ษย ค นให ทางสถาบ น เสร จพ ธ 4.2 ผลท คาดว าจะได ร บจากการจ ดก จกรรม ส งเสร มให เยาวชนและเด กน กเร ยนม ธยมศ กษาป ท 1,4 เป นคนด ม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ค าน ยมท ด งามม ความร บผ ดชอบต อหน าท และห างไกลยาเสพต ด 4.3 ความร วมม อจากบ คคลท เก ยวข อง ได ร บความร วมม อจาก คณะคร และบ คลากรทางการศ กษาโรงเร ยนนาบ อค าว ทยาคมท กท าน ชมรมผ ปกครองโรงเร ยนนาบ อค าว ทยาคม ศ นย พ ฒนาจ ตเฉล มพระเก ยรต ว ดป าไทรงาม อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร ผ ปกครอง ตลอดจนผ เข าร วมก จกรรมเป นอย างด สามารถด าเน นก จกรรมได บรรล ตาม ว ตถ ประสงค เป นท น าพอใจ ซ งในแต ละป หร อป ต อๆ ไป หว งว าคงจะได ร บความร วมม อจากท กภาค ส วนเป นอย างด ตลอดไป 4.4 ป ญหา/อ ปสรรค 1. สถานท ฝ กอบรมอย ห างจากต าบลนาบ อค า ท าให เก ดความเส ยงอ นตรายในระหว างเด นทาง 2. ห องน าไม เพ ยงพอต อการรองร บผ เข าร วมอบรมโครงการฯจ งท าให เก ดความล าช าของการท า ภารก จส วนต ว 3. สภาพภ ม อากาศไม เหมาะสม สภาพพ นด นเฉอะแฉะจ งไม เหมาะสมก บการจ ดก จกรรม กลางแจ ง 4.5 ข อเสนอแนะ 1. ต องการให จ ดห องน าเพ มมากข นเพ อให เหมาะสมและพอเพ ยงต อผ อบรม 2. จ ดก จกรรมการอบรมเพ มข น 3. ควรจ ดอบรมในฤด อ นท ไม ใช ฤด ฝน 4. ได ความร เก ยวก บธรรมะด มาก 5. ต องการจ ดอบรม หร อเข าค ายโครงการฯ เป นประจ าท กป 3

7 ค าช แจง แบบสอบถามความค ดเห น โครงการอบรมค ณธรรม จร ยธรรม (ค ายพ ทธบ ตร พ ทธธรรม) เยาวชน/ น กเร ยนระด บม ธยมศ กษา ต าบลนาบ อค า ต านยาเสพต ด อ.เม อง จ.ก าแพงเพชร ประจ าป งบประมาณ 2552 ระหว างว นท 1-3 พฤษภาคม 2552 ณ ศ นย พ ฒนาจ ตเฉล มพระเก ยรต ว ดป าไทรงาม อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร แบบสอบถามน 2 ตอน ตอนท 1 ให แสดงความค ดเห นตามระด บความค ดเห นท เป นจร ง โดยใส เคร องหมายถ ก ( ) ลงในช องความค ดเห นในตาราง ข างล างน ข อท รายการประเม น ระด บความค ดเห น มากท ส ด มาก ปางกลาง น อย น อยท ส ด 1. ความเหมาะสมของสถานท ในการจ ดก จกรรม 2. ความเหมาะสมก บเวลา 3. ความเหมาะสมของก จกรรม 4. การด าเน นการจ ดก จกรรมน าสนใจ 5. การม ส วนร วมในการด าเน นก จกรรมของน กเร ยน 6. ประโยชน ท ได ร บจากการร วมก จกรรม 7. ความร ความสามารถของพระว ทยากร 8. ส อและอ ปกรณ ประกอบการอบรม 9. การบร การด านอาหาร 10. การบร การด านท พ กและห องน า 11 ความร และประสบการณ สามารถนาพ ฒนาตนเองได 12 ความร และประสบการณ สามารถนาพ ฒนาผ อ นได 13 มวลประสบการณ และความร ความสามารถ 14 ก จกรรมท ปฏ บ ต ท าให ส าน กถ งพระค ณบ ดา - มารดา 15 ก จกรรมท าให น กเร ยนม ว น ยและม ความร บผ ดชอบ 16 ก จกรรมท าให น กเร ยนม ความซ อส ตย ส จร ต 17 ก จกรรมท าให น กเร ยนม ความเมตตากร ณา เอ อเฟ อเผ อแผ และไม เห นแก ต ว 18 ก จกรรมท าให น กเร ยนม ความประหย ด 19 ก จกรรมท าให น กเร ยนปฏ บ ต ตนเป นประโยชน ต อส วนร วม 20 ต องการให โรงเร ยนจ ดค ายพ ทธบ ตรในคร งต อไป ตอนท 2 แสดงความค ดเห นและข อเสนอแนะเพ มเต ม

8 ค าช แจง แบบสอบถามความค ดเห น โครงการอบรมค ณธรรม จร ยธรรม (ค ายพ ทธบ ตร พ ทธธรรม) เยาวชน/ น กเร ยนระด บม ธยมศ กษา ต าบลนาบ อค า ต านยาเสพต ด อ.เม อง จ.ก าแพงเพชร ประจ าป งบประมาณ 2552 ระหว างว นท 1-3 พฤษภาคม 2552 ณ ศ นย พ ฒนาจ ตเฉล มพระเก ยรต ว ดป าไทรงาม อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร แบบสอบถามน 2 ตอน ตอนท 1 ให แสดงความค ดเห นตามระด บความค ดเห นท เป นจร ง โดยใส เคร องหมายถ ก ( ) ลงในช องความค ดเห นในตาราง ข างล างน ข อท รายการประเม น ระด บความค ดเห น มากท ส ด มาก ปางกลาง น อย น อยท ส ด 1. ความเหมาะสมของสถานท ในการจ ดก จกรรม 48/ / / ความเหมาะสมก บเวลา 19/ / / / ความเหมาะสมของก จกรรม 20/ / / / การด าเน นการจ ดก จกรรมน าสนใจ 36/ / / / การม ส วนร วมในการด าเน นก จกรรมของน กเร ยน 39/ / / ประโยชน ท ได ร บจากการร วมก จกรรม 62/ / / ความร ความสามารถของพระว ทยากร 52/ / / ส อและอ ปกรณ ประกอบการอบรม 38/ / / / การบร การด านอาหาร 48/ / / การบร การด านท พ กและห องน า 35/ / / / ความร และประสบการณ สามารถนาพ ฒนาตนเองได / / ความร และประสบการณ สามารถนาพ ฒนาผ อ นได 29/ / / / มวลประสบการณ และความร ความสามารถ 35/ / / ก จกรรมท ปฏ บ ต ท าให ส าน กถ งพระค ณบ ดา - มารดา 65/ / /5.43 1/ ก จกรรมท าให น กเร ยนม ว น ยและม ความร บผ ดชอบ 53/ / / ก จกรรมท าให น กเร ยนม ความซ อส ตย ส จร ต 49/ / ก จกรรมท าให น กเร ยนม ความเมตตากร ณา เอ อเฟ อเผ อแผ และไม เห นแก ต ว 49/ / / ก จกรรมท าให น กเร ยนม ความประหย ด 38/ / / / ก จกรรมท าให น กเร ยนปฏ บ ต ตนเป นประโยชน ต อส วนร วม 45/ / / ต องการให โรงเร ยนจ ดค ายพ ทธบ ตรในคร งต อไป 49/ / / / ตอนท 2 แสดงความค ดเห นและข อเสนอแนะเพ มเต ม 1.น กเร ยนม ความร /ประสบการเพ มข น 2.ควรจ ดด าเน นการอบรมท กป 3.ควรก าจ ดย ง 4.ห องน าสะอาดมากกว าน

9 สร ปผลการประเม นก จกรรม โครงการอบรมค ณธรรม จร ยธรรม (ค ายพ ทธบ ตร พ ทธธรรม) เยาวชน/ น กเร ยนระด บม ธยมศ กษา ต าบลนาบ อค า ต านยาเสพต ด อ.เม อง จ.ก าแพงเพชร ประจ าป งบประมาณ 2552 ระหว างว นท 1-3 พฤษภาคม 2552 ณ ศ นย พ ฒนาจ ตเฉล มพระเก ยรต ว ดป าไทรงาม อ.ไทรงาม จ.ก าแพงเพชร คณะผ ประเม นได ด าเน นการประเม นการจ ดการโครงการอบรมค ณธรรม จร ยธรรม (ค ายพ ทธบ ตร พ ทธธรรม) เยาวชน/ น กเร ยนระด บม ธยมศ กษา ต าบลนาบ อค า ต านยาเสพต ด อ.เม อง จ.ก าแพงเพชร ระหว างว นท 1-3 พฤษภาคม พ.ศ โดยการประเม นความพ งพอใจ แบ งออกเป น จ านวน 20 ข อ ระด บความค ดเห น 5 ระด บ ด งน 1.ความเหมาะสมของสถานท ในการจ ดก จกรรม 2.ความเหมาะสมก บเวลา 3.ความเหมาะสมของก จกรรม 4.การด าเน นการจ ดก จกรรมน าสนใจ 5.การม ส วนร วมในการด าเน นก จกรรมของน กเร ยน 6.ประโยชน ท ได ร บจากการร วมก จกรรม 7.ความร ความสามารถของพระว ทยากร 8.ส อและอ ปกรณ ประกอบการอบรม 9.การบร การด านอาหาร 10.การบร การด านท พ กและห องน า 11.ความร และประสบการณ สามารถนาพ ฒนาตนเองได 12.ความร และประสบการณ สามารถนาพ ฒนาผ อ นได 13.มวลประสบการณ และความร ความสามารถ 14.ก จกรรมท ปฏ บ ต ท าให ส าน กถ งพระค ณบ ดา - มารดา 15.ก จกรรมท าให น กเร ยนม ว น ยและม ความร บผ ดชอบ 16.ก จกรรมท าให น กเร ยนม ความซ อส ตย ส จร ต 17.ก จกรรมท าให น กเร ยนม ความเมตตากร ณา เอ อเฟ อเผ อแผ และไม เห นแก ต ว 5

10 18.ก จกรรมท าให น กเร ยนม ความประหย ด 19.ก จกรรมท าให น กเร ยนปฏ บ ต ตนเป นประโยชน ต อส วนร วม 20.ต องการให โรงเร ยนจ ดค ายพ ทธบ ตรในคร งต อไป คณะผ ประเม นได เล อกกล มต วอย าง จ านวน 92 คน ซ งน าเสนอผลการประเม นความพ งพอใจ ด งรายละเอ ยดต อไปน 1. ความเหมาะสมของสถานท ในการจ ดก จกรรม โดยม ผ เข าร วมจ านวน 48 คน ม ความค ดเห น ในระด บมากท ส ด ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วม จ านวน 37 คน ม ความค ดเห นในมาก ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วมจ านวน 7 คน ม ความค ดเห นในระด บปานกลาง ค ดเป นร อยละ 7.60 และผ เข าร วม จ านวน - คน ม ความค ดเห นในระด บน อย ค ดเป นร อยละ - ม ความค ดเห นในระด บน อยท ส ด ค ดเป น ร อยละ - 2.ความเหมาะสมก บเวลา โดยม ผ เข าร วมจ านวน 19 คน ม ความค ดเห นในระด บมากท ส ด ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วม จ านวน 51 คน ม ความค ดเห นในมาก ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วม จ านวน 20 คน ม ความค ดเห นในระด บปานกลาง ค ดเป นร อยละ และผ เข าร วมจ านวน 2 คน ม ความค ดเห นในระด บน อย ค ดเป นร อยละ 2/2.17 ม ความค ดเห นในระด บน อยท ส ด คน 3.ความเหมาะสมของก จกรรม โดยม ผ เข าร วมจ านวน 20 คน ม ความค ดเห นในระด บมากท ส ด ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วม จ านวน 38 คน ม ความค ดเห นในมาก ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วม จ านวน 34 คน ม ความค ดเห นในระด บปานกลาง ค ดเป นร อยละ และผ เข าร วมจ านวน 2 คน ม ความค ดเห นในระด บน อยค ดเป นร อยละ 2/2.17 ม ความค ดเห นในระด บน อยท ส ด - คน 4.การด าเน นการจ ดก จกรรมน าสนใจ โดยม ผ เข าร วมจ านวน 36 คน ม ความค ดเห นในระด บมาก ท ส ด ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วม จ านวน 38 คน ม ความค ดเห นในมาก ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วมจ านวน 17 คน ม ความค ดเห นในระด บปานกลาง ค ดเป นร อยละ และผ เข าร วมจ านวน 3 คน ม ความค ดเห นในระด บน อย ค ดเป นร อยละ 3.26 ม ความค ดเห นในระด บน อยท ส ด 6

11 7 5.การม ส วนร วมในการด าเน นก จกรรมของน กเร ยน โดยม ผ เข าร วมจ านวน 39 คน ม ความ ค ดเห นในระด บมากท ส ด ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วม จ านวน 39 คน ม ความค ดเห นในมาก ค ดเป น ร อยละ ผ เข าร วมจ านวน 14 คน ม ความค ดเห นในระด บปานกลาง ค ดเป นร อยละ และ ผ เข าร วมจ านวน - คน ม ความค ดเห นในระด บน อย ม ความค ดเห นในระด บน อยท ส ด - คน ค ดเป นร อยละ - 6.ประโยชน ท ได ร บจากการร วมก จกรรม โดยม ผ เข าร วมจ านวน 62 คน ม ความค ดเห นในระด บ มากท ส ด ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วม จ านวน 21 คน ม ความค ดเห นในมาก ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วมจ านวน 5 คน ม ความค ดเห นในระด บปานกลาง ค ดเป นร อยละ 5.43 และผ เข าร วมจ านวน - คน ม ความค ดเห นในระด บน อย ม ความค ดเห นในระด บน อยท ส ด คน 7.ความร ความสามารถของพระว ทยากร โดยม ผ เข าร วมจ านวน 52 คน ม ความค ดเห นในระด บ มากท ส ด ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วม จ านวน 36 คน ม ความค ดเห นในมาก ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วมจ านวน 5 คน ม ความค ดเห นในระด บปานกลาง ค ดเป นร อยละ 5.43 และผ เข าร วมจ านวน - คน ม ความค ดเห นในระด บน อย ม ความค ดเห นในระด บน อยท ส ด คน 8.ส อและอ ปกรณ ประกอบการอบรม โดยม ผ เข าร วมจ านวน 38 คน ม ความค ดเห นในระด บมาก ท ส ด ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วม จ านวน 36 คน ม ความค ดเห นในมาก ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วมจ านวน 18 คน ม ความค ดเห นในระด บปานกลาง ค ดเป นร อยละ และผ เข าร วมจ านวน 1 คน ม ความค ดเห นในระด บน อย ค ดเป นร อยละ 1.08 ม ความค ดเห นในระด บน อยท ส ด คน 9.การบร การด านอาหาร โดยม ผ เข าร วมจ านวน 48 คน ม ความค ดเห นในระด บมากท ส ด ค ดเป น ร อยละ ผ เข าร วม จ านวน 42 คน ม ความค ดเห นในมาก ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วมจ านวน 3 คน ม ความค ดเห นในระด บปานกลาง ค ดเป นร อยละ 3.26 และผ เข าร วมจ านวน - คน ม ความค ดเห น ในระด บน อย ม ความค ดเห นในระด บน อยท ส ด คน 10.การบร การด านท พ กและห องน า โดยม ผ เข าร วมจ านวน 35 คน ม ความค ดเห นในระด บมาก ท ส ด ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วม จ านวน 35 คน ม ความค ดเห นในมาก ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วมจ านวน 22 คน ม ความค ดเห นในระด บปานกลาง ค ดเป นร อยละ และผ เข าร วมจ านวน 1 คน ม ความค ดเห นในระด บน อย ค ดเป นร อยละ 1.08 ม ความค ดเห นในระด บน อยท ส ด คน

12 11.ความร และประสบการณ สามารถนาพ ฒนาตนเองได โดยม ผ เข าร วมจ านวน 43 คน ม ความ ค ดเห นในระด บมากท ส ด ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วม จ านวน 39 คน ม ความค ดเห นในมาก ค ดเป น ร อยละ ผ เข าร วมจ านวน 11 คน ม ความค ดเห นในระด บปานกลาง ค ดเป นร อยละ และ ผ เข าร วมจ านวน- คน ม ความค ดเห นในระด บน อย ม ความค ดเห นในระด บน อยท ส ด คน ค ดเป นร อยละ - 12.ความร และประสบการณ สามารถนาพ ฒนาผ อ นได โดยม ผ เข าร วมจ านวน 29 คน ม ความ ค ดเห นในระด บมากท ส ด ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วม จ านวน 45 คน ม ความค ดเห นในมาก ค ดเป น ร อยละ ผ เข าร วมจ านวน 18 คน ม ความค ดเห นในระด บปานกลาง ค ดเป นร อยละ และ ผ เข าร วมจ านวน 1 คน ม ความค ดเห นในระด บน อย ค ดเป นร อยละ 1.08 ม ความค ดเห นในระด บน อย ท ส ด คน 13.มวลประสบการณ และความร ความสามารถ โดยม ผ เข าร วมจ านวน 35 คน ม ความค ดเห นใน ระด บมากท ส ด ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วม จ านวน 44 คน ม ความค ดเห นในมาก ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วมจ านวน 13 คน ม ความค ดเห นในระด บปานกลาง ค ดเป นร อยละ และผ เข าร วม จ านวน - คน ม ความค ดเห นในระด บน อย ม ความค ดเห นในระด บน อยท ส ด คน 14.ก จกรรมท ปฏ บ ต ท าให ส าน กถ งพระค ณบ ดา มารดา โดยม ผ เข าร วมจ านวน 65 คน ม ความ ค ดเห นในระด บมากท ส ด ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วม จ านวน 22 คน ม ความค ดเห นในมาก ค ดเป น ร อยละ ผ เข าร วมจ านวน 5 คน ม ความค ดเห นในระด บปานกลาง ค ดเป นร อยละ 5.43 และ ผ เข าร วมจ านวน- คน ม ความค ดเห นในระด บน อย ค ดเป นร อยละ - ม ความค ดเห นในระด บน อยท ส ด คน ค ดเป นร อยละ - 15.ก จกรรมท าให น กเร ยนม ว น ยและม ความร บผ ดชอบ โดยม ผ เข าร วมจ านวน 53 คน ม ความ ค ดเห นในระด บมากท ส ด ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วม จ านวน 34 คน ม ความค ดเห นในมาก ค ดเป น ร อยละ ผ เข าร วมจ านวน 6 คน ม ความค ดเห นในระด บปานกลาง ค ดเป นร อยละ 6.52 และผ เข าร วมจ านวน- คน ม ความค ดเห นในระด บน อย ม ความค ดเห นในระด บน อย ท ส ด คน 8

13 16.ก จกรรมท าให น กเร ยนม ความซ อส ตย ส จร ตโดยม ผ เข าร วมจ านวน 49 คน ม ความค ดเห นใน ระด บมากท ส ด ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วม จ านวน 36 คน ม ความค ดเห นในมาก ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วมจ านวน 5 คน ม ความค ดเห นในระด บปานกลาง ค ดเป นร อยละ 8 และผ เข าร วมจ านวน 8.69 คน ม ความค ดเห นในระด บน อย ม ความค ดเห นในระด บน อยท ส ด คน 17.ก จกรรมท าให น กเร ยนม ความเมตตากร ณา เอ อเฟ อเผ อแผ และไม เห นแก ต ว โดยม ผ เข าร วม จ านวน 49 คน ม ความค ดเห นในระด บมากท ส ด ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วม จ านวน 36 คน ม ความ ค ดเห นในมาก ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วมจ านวน 5 คน ม ความค ดเห นในระด บปานกลาง ค ดเป น ร อยละ 8 และผ เข าร วมจ านวน 8.69 คน ม ความค ดเห นในระด บน อย ค ดเป นร อยละ - ม ความค ดเห นใน ระด บน อยท ส ด คน 18.ก จกรรมท าให น กเร ยนม ความประหย ด โดยม ผ เข าร วมจ านวน 38 คน ม ความค ดเห นใน ระด บมากท ส ด ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วม จ านวน 40 คน ม ความค ดเห นในมาก ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วมจ านวน 14 คน ม ความค ดเห นในระด บปานกลาง ค ดเป นร อยละ 15.21และผ เข าร วม จ านวน 1 คน ม ความค ดเห นในระด บน อย ค ดเป นร อยละ 1.08 ม ความค ดเห นในระด บน อยท ส ด คน 19.ก จกรรมท าให น กเร ยนปฏ บ ต ตนเป นประโยชน ต อส วนร วม โดยม ผ เข าร วมจ านวน 45 คน ม ความค ดเห นในระด บมากท ส ด ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วม จ านวน 33 คน ม ความค ดเห นในมาก ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วมจ านวน 15 คน ม ความค ดเห นในระด บปานกลาง ค ดเป นร อยละ และผ เข าร วมจ านวน - คน ม ความค ดเห นในระด บน อย ม ความค ดเห นในระด บน อย ท ส ด คน 20.ต องการให โรงเร ยนจ ดค ายพ ทธบ ตรในคร งต อไป โดยม ผ เข าร วมจ านวน 49 คน ม ความ ค ดเห นในระด บมากท ส ด ค ดเป นร อยละ ผ เข าร วม จ านวน 30 คน ม ความค ดเห นในมาก ค ดเป น ร อยละ ผ เข าร วมจ านวน 13 คน ม ความค ดเห นในระด บปานกลาง ค ดเป นร อยละ และ ผ เข าร วมจ านวน 1 คน ม ความค ดเห นในระด บน อย ค ดเป นร อยละ 1.08 ม ความค ดเห นในระด บน อย ท ส ด คน 9

14

15

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรม Microsoft Office 2010 ว นท 4-5เมษายน 2555 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล โครงการบร การว

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2013 ระหว างว นท 7 8 พฤษภาคม 2557 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 1 รายงานผล

More information

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556

รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 รายงานผลการด าเน นงานโครงการอบรมบร การว ชาการ ประจ าป พ.ศ. 2556 โครงการอบรมปฏ บ ต การ เร อง ค ายคอมพ วเตอร ส าหร บเยาวชน ICT for kid summer camp 2013 ระหว างว นท 25 29 ม นาคม, 1-5 เมษายน และ 21-20 เมษายน

More information

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556

รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 1 รายงานผลการดาเน นโครงการบร การว ชาการ การใช งานโปรแกรมสาเร จร ป Microsoft Office 2010 ระหว างว นท 2 3 เมษายน 2556 สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา 2 รายงานผล

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท รายงานสร ปผลการด าเน นงาน โครงการศ กษาด งานนอกสถานท ณ โรงเร ยนระยองว ทยาคมและโรงเร ยนว ดป าประด จ งหว ดระยอง 21 ธ นวาคม 2554 กล มสาระการเร ยนร คณ ตศาสตร โรงเร ยนชลราษฎรอ าร ง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม

More information

โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด

โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด โครงการการศ กษาพ เศษเร ยนร วม ของ โรงเร ยนเทศบาลว ดป าเรไร กองการศ กษา เทศบาลเม องร อยเอ ด ส วนนโยบายและแผนการกระจายอ านาจ ส าน กงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให แก องค กรปกครองส วนท องถ น ฝ ายเลขาน การคณะอน

More information

รายงานผลการด าเน นงาน

รายงานผลการด าเน นงาน รายงานผลการด าเน นงาน โครงการจ ดงานส งเสร มและเผยแผ พระพ ทธศาสนา เน องในเทศกาลว นมาฆบ ชา ประจ าป ๒๕๕๑ จ งหว ดนครราชส มา โดย ส าน กงานว ฒนธรรมจ งหว ดนครราชส มา ******************************************************************************

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส

More information

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ส าน กแผนงานและก จการพ เศษ พฤศจ กายน ๒๕๕๖ ค าน า แผนปฏ บ ต การส าน กงานปล ดส าน กนายกร ฐมนตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ จ ดท าข นเพ

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ

ส วนท 1 บทน า 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมาย 3. ว ธ ด าเน นการ ส วนท 1 บทน า ตามท ต าบล ได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนา แผนพ ฒนาสามป ตาม แนวทางการวางแผนพ ฒนาของต าบล เพ อเป นการเตร ยมการส าหร บการพ ฒนาในอนาคต โดยได จ ดท าแผนย ทธศาสตร การพ ฒนาแผนสามป สอดคล องก บแผนพ

More information

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕

ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ๑ ค ม อการดาเน นงาน โครงการสร างความปรองดองสมานฉ นท โดยใช หล กธรรมทางพระพ ทธศาสนา หม บ านร กษาศ ล ๕ ส วนการศ กษาสงเคราะห กองพ ทธศาสนศ กษา สาน กงานพระพ ทธศาสนาแห งชาต พ ทธศ กราช ๒๕๕๗ ค ม อการดาเน นงานโครงการสร

More information

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม 1 โครงการ เร อง โครงการต วเข มความถน ดทางว ชาการ ณ โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ หล กการและเหต ผล ด วยโรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ ก าหนดจ ดก จกรรมโครงการค ายว ชาการ ต ว เข มความถน ดทางว

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการดาเน นการ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา 2557 กองพ ฒนาน กศ กษา สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ โครงการส มมนาเพ อการจ ดก จกรรมน กศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ๑. โครงการ

More information

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง สร ปโครงการ อบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ว นพฤห สบด ท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช ม ๑๓๑๕ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557)

แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) แผนพ ฒนาบ คลากรเทศบาล (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557) เทศบาลต าบลตะขบ อ าเภอป กธงช ย จ งหว ดนครราชส มา ค าน า การพ ฒนาบ คลากรเทศบาลต าบลตะขบ ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการปฏ บ ต ราชการอย าง ม ค ณภาพ

More information

แผนบร หารความเส ยง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ หล กการและเหต ผล

แผนบร หารความเส ยง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ หล กการและเหต ผล 1 แผนบร หารความเส ยง ว ทยาล ยเทคโนโลย พณ ชยการส ตห บ หล กการและเหต ผล เน องจากสถานการณ ท ไม แน นอนย อมส งผลกระทบต อการดาเน นงานของสถานศ กษา ซ งอาจจะ ทาให สถานศ กษาไม สามารถด าเน นงานบรรล ตามว ตถ ประสงค

More information

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค **********************************

โดย สมาคมข าราชการและพน กงานจ างส วนท องถ นจ งหว ดยโสธร สมาคมข าราชการส วนต าบลและเทศบาล(แห งประเทศไทย) และภาค ********************************** โครงการ ประช มส มมนาเช งว ชาการเพ อพ ฒนาศ กยภาพผ บร หาร สมาช กสภา ข าราชการ และพน กงานจ าง ขององค กรปกครองส วนท องถ น เร อง พ ฒนาได อย างถ กต องและถ กใจ องค กรปกครองส วนท องถ นไทยครองใจประชาชน โดย สมาคมข

More information

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น

แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจ าป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น หน าท 1 จาก 18 แบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งานของโรงเร ยน ประจาป 2554 คร งท 2 (1 ต ลาคม 2554) ผ ประเม น 1... 2... 3... 4... 5... ผ ร บการประเม น........ โรงเร ยน......... รายการประเม น

More information

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม

โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม โครงการ พ ฒนาค ณล กษณะด านจ ตสาธารณะ ก จกรรม : เร ยนร กระบวนการจ ดก จกรรมจ ตสาธารณะ ของน กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 5 หน วยงานท ร บผ ดชอบ : กล มก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน (แนะแนว) โรงเร ยนสาธ ตมหาว ทยาล ยศร

More information

รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน

รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน 1 รายงานผลการดาเน นงานกล มบร หารงานท วไป โรงเร ยนพะตงประธานค ร ว ฒน ระหว างว นท 1 ต ลาคม 2556 ถ ง ว นท 31 ม นาคม 2557 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 16 2 สารบ ญ แนวค ดในการบร หารกล มบร หารท วไป

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551

รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 รายงานผลการด าเน นงาน การต ดตามผ ส าเร จการศ กษาหล กส ตรระยะส น ประจาป งบประมาณ 2551 โดย ว ทยาล ยช มชนสม ทรสาคร สาน กบร หารงานว ทยาล ยช มชน สาน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล

More information

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557

รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 รายงานสร ปผลการด าเน นงาน การอบรมคอมพ วเตอร เพ อการพ ฒนาอาช พ ประจ าป การศ กษา 2557 ว นเสาร ท 23 ส งหาคม 2557 ณ ห อง 102 อาคารปฏ บ ต การคอมพ วเตอร และภาษา 1 (S1) มหาว ทยาล ยแม ฟ าหลวง ค าน า มหาว ทยาล

More information