ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ

Size: px
Start display at page:

Download "ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ"

Transcription

1 ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ

2 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนม คณะกรรมการสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎหมายท เก ยวข อง ม การประช ม คณะกรรมการสถานศ กษาภาคเร ยนละ 1 คร ง คณะกรรมการสถานศ กษาปฏ บ ต งานตามอานาจหน าท ท กาหนดไว ใน กฎหมายท เก ยวข อง 1. สถานศ กษาม คณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย ตามท กาหนดในกฎหมายท เก ยวข อง 2. สถานศ กษาดาเน นการให ม การประช มคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ยอย างน อยภาค เร ยนละ 1 คร ง 3. สถานศ กษาดาเน นการให คณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ยปฏ บ ต ตามอานวจหน าท ท กาหนดไว ในกฎหมายท เก ยวข อง 4. สถานศ กษาดาเน นการให ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอกประเม นความพ งพอใจของคณะกรรมการ สถานศ กษาหร อว ทยาล ย ในการปฏ บ ต งานร วมก บสถานศ กษาและม ผลการประเม นโดยเฉล ย สถานศ กษาดาเน นการให ผ ทรงค ณว ฒ ภายนอกสถานศ กษาประเม นค ณภาพการปฏ บ ต งาน คณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ยเพ อพ ฒนาค ณภาพการปฏ บ ต งาน ตารางท 18 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย 4.2 ระด บค ณภาพในการจ ดทาแผนบร หารจ ดการสถานศ กษา โรงเร ยนม การจ ดทาแผนพ ฒนาการจ ดการสถานศ กษา โดยการม ส วนร วมของคร และบ คลากรท กฝ ายใน สถานศ กษา ผ เร ยน ช มชน สถานประกอบการ และหน วยงานท เก ยวข องท งภาคร ฐและภาคเอกชน ม การจ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก บแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาโดยการม ส วนร วมของคร และบ คลากรท กฝ ายใน สถานศ กษา การดาเน นงานเป นไป ตามแผนปฏ บ ต การประจาป สถานศ กษาท ม การต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผล และ เสนอข อเสนอแนะเพ อการปร บปร ง สถานศ กษาและม การจ ดทารายงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป 1. สถานศ กษาม การจ ดทาแผนพ ฒนาการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาโดยการม ส วนร วมของคร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา ผ เร ยน ช มชน สถานประกอบการ และหน วยงานท เก ยวข องท ง ภาคร ฐและเอกชน 2. สถานศ กษาม การจ ดทาแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก บแผนพ ฒนาจ ดการศ กษาของ สถานศ กษา โดยการม ส วนร วมของคร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา 3. สถานศ กษาม การดาเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต การประจาป 4. สถานศ กษาม การต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผล และข อเสนอแนะเพ อการปร บปร ง 5. สถานศ กษาจ ดทารายงานตามแผนปฏ บ ต การประจาป ตารางท 19 ระด บค ณภาพในการจ ดทาแผนบร หารจ ดการสถานศ กษา

3 4.3 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาสถานศ กษาตามอ ตล กษณ โรงเร ยนม การกาหนดอ ตล กษณ โดยความเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษา ม แผนงานโครงการพ ฒนา สถานศ กษาท สอดคล องก บอ ตล กษณ ของสถานศ กษา โดยการม ส วนร วมของคร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา ช มชน และหน วยงานท เก ยวข อง การดาเน นการเป นไปตามแผนงาน โครงการโดยม การประเม นผลการดาเน นงานตามแผนงาน โครงการและการนาผลการประเม นไปปร บปร งการบร หารจ ดการ 1. ม การกาหนดอ ตล กษณ โดยความเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษา 2. สถานศ กษาม แผนงาน โครงการพ ฒนาสถานศ กษาท สอดคล องก บอ ตล กษณ ของสถานศ กษา โดยม ส วนร วมของคร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา ช มชน และหน วยงานท เก ยวข อง 3. สถานศ กษาม การดาเน นงานตามแผนงาน โครงการ 4. สถานศ กษาม การประเม นผลการดาเน นงานตามแผนงาน โครงการ 5. สถานศ กษาม การนาผลการประเม นไปปร บปร งการบร หารจ ดการ ตารางท 20 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาสถานศ กษาตามอ ตล กษณ ระด บค ณภาพในการบร หารงานและภาวะผ นาของผ บร หารสถานศ กษา โรงเร ยนร บมอบนโยบายการบร หารจ ดการจากหน วยงานต นส งก ด จ ดประช มคร และบ คลากรท กฝ ายใน สถานศ กษาอย างน อยภาคเร ยนละ 2 คร ง จ ดประช ม ผ ท ม ส วนเก ยวข องก บการจ ดการอาช วศ กษา อย างน อยภาคเร ยนละ 1 คร ง นาความค ดเห นของคณะกรรมการสถานศ กษา หร อว ทยาล ย คร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา ผ ปกครอง รวมท งผ ท ม ส วนเก ยวข องไปใช ในการพ ฒนาสถานศ กษา 1. สถานศ กษาม การบร หารจ ดการสถานศ กษาตามนโยบายของหน วยงานต นส งก ด 2. สถานศ กษาม การประช มคร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษาอย าน อยภาคเร ยนละ 2 คร ง 3. สถานศ กษาจ ดม การประช มผ ปกครอง ผ ท ม ส วนเก ยวข องก บการอาช วศ กษาอย างน อยภาคเร ยนละ 1 คร ง 4. สถานศ กษาม การนาความค ดเห นของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย คร และบ คลากรท ก ฝ ายในสถานศ กษา ผ ปกครอง รวมท งผ ท ม ส วนเก ยวข องไปใช ในการพ ฒนาสถานศ กษา 5. สถานศ กษาม การประเม นผลการบร หารงาน และภาวะผ นาของผ บร หารสถานศ กษาโดย คณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย และม ผลการประเม นเฉล ย ตารางท 21 ระด บค ณภาพในการบร หารงานและภาวะผ นาของผ บร หารสถานศ กษา

4 4.5 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการระบบฐานข อม ลสารสนเทศของสถานศ กษา โรงเร ยนม การจ ดทาระบบข อม ลสารสนเทศและม ระบบสารองข อม ลสารสนเทศเพ อป องก นการส ญหายของ ข อม ล โดยม ข อม ลพ นฐาน ได แก ข อม ลท วไปของสถานศ กษา ข อม ลน กเร ยน น กศ กษา ข อม ลตลาดแรงงาน ข อม ลบ คลากร ข อม ลงบประมาณและการเง น ข อม ลหล กส ตรการจ ดการเร ยนการสอน ข อม ลคร ภ ณฑ ข อม ลอาคารสถานท และข อม ล พ นฐานของจ งหว ดโดยข อม ลจะต องครบถ วน เช อมโยงอย างเป นระบบ และเป นป จจ บ น ม การดาเน นการให คร และ บ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา และผ เร ยนสามารถเข าถ งและใช ประโยชน จากฐานข อม ลสารสนเทศของสถานศ กษาและม การประเม นความพ งพอใจ ในการบร หารจ ดการระบบฐานข อม ลสารสนเทศของสถานศ กษา โดยคร และบ คลากรท กฝ ายใน สถานศ กษาและผ เร ยน (http://www.atsn.ac.th) 1. สถานศ กษาม ข อม ล 9 ประการและอาจม ข อม ลอ น ท จาเป นสาหร บสถานศ กษาท ครบถ วนและ เช อมโยงเป นระบบ และม ระบบสารองข อม ลสารสนเทศเพ อป องการการส ญหายของข อม ล 2. สถานศ กษาม การพ ฒนาข อม ลสารสนเทศอย างต อเน องและเป นป จจ บ น 3. สถานศ กษาดาเน นการให คร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษาและผ เร ยนสามารถเข าถ งข อม ล และใช ประโยชน จากฐานข อม ลสารสนเทศ 4. สถานศ กษาม การประเม นความพ งพอใจในการบร การจ ดการระบบข อม ลสารสนเทศของ สถานศ กษา โดยคร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษาและผ เร ยน 5. สถานศ กษาม ผลการประเม นความพ งพอใจในการบร หารจ ดการระบบฐานข อม ลสารสนเทศของ สถานศ กษาโดยเฉล ย ตารางท 22 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการระบบฐานข อม ลสารสนเทศของสถานศ กษา ระด บค ณภาพในการบร หารความเส ยง โรงเร ยนจ ดทาแผนงาน โครงการบร หารความเส ยงท สาค ญอย างน อย 5 ด าน ได แก ด านความปลอดภ ย ด านการ ทะเลาะว วาท ด านส งเสพต ด ด านส งคม ด านการพน นและการม วส ม โดยการม ส วนร วมของคร และบ คลากรท กฝ ายใน สถานศ กษา ผ เร ยนและผ ปกครอง ม การดาเน นงาน ตามแผนงาน โครงการ ม การประเม นผลและปร บปร งอย างต อเน อง และ ม ผลทาให ความเส ยงในด านต าง ๆ ลดลง 1. สถานศ กษาม ว เคราะห และจ ดทาแผนงาน โครงการบร หารความเส ยงท สาค ญ 5 ด าน ได แก ด าน ความปลอดภ ย ด านทะเละว วาท ด านส งเสพต ด ด านส งคม ด านการพ ฒนาและม วส มโดยคร และ บ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา ผ เร ยนและผ ปกครอง 2. สถานศ กษาม การดาเน นงาน ตามแผนงาน โครงการ 3. สถานศ กษาจ ดม การประเม นผลการดาเน นงานตามแผนงาน โครงการ 4. สถานศ กษาม การนาผลการประเม นไปใช ในการปร บปร งการบร หารความเส ยง 5. สถานศ กษาม ความเส ยงลดลงอย างน อย 3 ด าน ตารางท 23 ระด บค ณภาพในการบร หารความเส ยง

5 4.7 ระด บค ณภาพในการจ ดระบบด แลน กเร ยน โรงเร ยนม ระบบด แลผ เร ยนโดยม การปฐมน เทศผ เร ยน ม การต งแต คร ท ปร กษา ม ระบบเคร อข ายผ ปกครองเพ อ ร วมก นด แลผ เร ยน ส งเสร มสน บสน นท นการศ กษาแก ผ เร ยน ม ระบบด แลผ เร ยนกล มเส ยงและส งเสร มผ เร ยนป ญญาเล ศ 1. สถานศ กษาม การปฐมน เทศผ เร ยน 2. สถานศ กษาม การแต งต งคร ท ปร กษาและจ ดให ผ เร ยนพบคร ท ปร กษาอย างน อยส ปดาห ละ 1 คร ง 3. สถานศ กษาม ระบบเคร อข ายผ ปกครองเพ อช วยด แลผ เร ยน 4. สถานศ กษาม แผนงาน โครงการส งเสร มสน บสน นท นการศ กษาแก ผ เร ยนอย างน อยร อยละ 10 ของ จานวนผ เร ยน 5. สถานศ กษาม ระบบด แลผ เร ยนกล มเส ยง และส งเสร มผ เร ยนป ญญาเล ศ ตารางท 24 ระด บค ณภาพในการจ ดระบบด แลน กเร ยน ระด บค ณภาพในการพ ฒนาและด แลสภาพแวดล อม และภ ม ท ศน ของสถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ โรงเร ยนวางแผนการใช พ นท ปฏ บ ต การ ห องเร ยน อย างเหมาะสมก บจ านวนผ เร ยน จ านวนช วโมงของการใช ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน พ นท ฝ กปฏ บ ต งานต อส ปดาห คร ผ สอนจะใช งานห องเร ยนตามตารางการใช ห องเร ยน ม การสารวจ กรณ ท ม ข อเสนอแนะก จะนาเสนอต อฝ ายบร หาร กรณ ท คร ผ สอนพบเห นป ญหาหร อ การชาร ดให ทาบ นท กแจ ง ฝ ายอาคารสถานท ดาเน นการซ อมแซม เพ อให การใช งานม ประส ทธ ภาพมากท ส ด 1. สถานศ กษาม แผนงาน โครงการ ในการพ ฒนาและด แลสภาพแวดล อมของสถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ โดยการม ส วนร วมของคร และ บ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา และผ เร ยน 2. สถานศ กษาม การดาเน นการตามแผนงาน โครงการ 3. สถานศ กษาม การประเม นความพ งพอใจต อสภาพแวดล อมและภ ม ท ศน ของสถานศ กษาและการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ โดยการม ส วนร วมของคร และ บ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา และผ เร ยน 4. สถานศ กษาม ผลการประเม น ความพ งพอใจ โดยเฉล ย สถานศ กษาม การนาผลการประเม นไปปร บปร ง การบร หารจ ดการ ตารางท 25 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาและด แลสภาพแวดล อม และภ ม ท ศน ของสถานศ กษาและการใช อาคาร สถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ

6 4.9 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ และคอมพ วเตอร ม ห องปฏ บ ต การคอมพ วเตอร จานวน 2 ห องเร ยน โดยม เคร องคอมพ วเตอร จานวน 40 เคร อง ห องเร ยนสาขา เคร องม อกลฯ จานวน 12 เคร อง รวมม คอมพ วเตอร ท งหมด 52 เคร อง ท สามารถใช ในการเร ยนการสอน โดยน กเร ยน เข าเร ยนว ชาท เก ยวก บคอมพ วเตอร ไม เก นคร งละ 40 คน 1. สถานศ กษาม แผนงาน โครงการจ ดหา การใช ว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ และคอมพ วเตอร 2. สถานศ กษาม การดาเน นการตามแผนงาน โครงการ 3. สถานศ กษาม การประเม นความพ งพอใจต อจ ดหา การใช ว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ และคอมพ วเตอร โดยคร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษาและผ เร ยน 4. สถานศ กษาม ผลการประเม น ความพ งพอใจ โดยเฉล ย สถานศ กษาม การนาผลการประเม นไปปร บปร ง การบร หารจ ดการ ตารางท 26 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ และคอมพ วเตอร ระด บค ณภาพในการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 1. สถานศ กษาดาเน นการให คร และบ คลากรทางการศ กษาในสถานศ กษา ได ร บการฝ กอบรมด าน ว ชาการหร อว ชาช พ และจรรยาบรรณไม น อยกว าร อยละ สถานศ กษาดาเน นการให คร และบ คลากรทางการศ กษาในสถานศ กษาได ร บท นการศ กษา ท นว จ ย หร องานสร างสรรค จากหน วยงานท งภายในและภายนอกสถานศ กษา ไม น อยกว าร อยละ 5 3. สถานศ กษาดาเน นการให คร และบ คลากรทางการศ กษาในสถานศ กษา เข าร วมโครงการแลกเปล ยน คร และบ คลากรทางการศ กษา ก บสถานศ กษาอ นหร อหน วยงานอ น องค กรภายนอกตรงก บสาขาว ชา ไม น อยกว าร อยละ 5 4. สถานศ กษาดาเน นการให คร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการพ ฒนาค ณภาพช ว ตท เหมาะสม ไม น อยกว าร อยละ สถานศ กษาดาเน นการให คร และบ คลากรทางการศ กษา ได ร บการประกาศเก ยรต ค ณยกย องด าน ว ชาการหร อว ชาช พจรรยาบรรณว ชาช พ จากหน วยงานหร อองค กรภายนอก ไม น อยกว าร อยละ 5 ตารางท 27 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา 4.11 ระด บค ณภาพในการบร หารการเง นและงบประมาณ โรงเร ยนจ ดส งคร ผ สอนและบ คลากรข าร บการพ ฒนาตนเองอย างต อเน อง ท งสายงานด านว ชาช พ จากสถาน ประกอบการ สายงานว ชาการตลอดจนการพ ฒนาด านส งคม และการท างานร วมก นอย างสม าเสมอ โดยจ ดต งหน วยงาน บร หารทร พยากรมน ษย ร บผ ดชอบด แลร วมก บฝ ายว ชาการด าเน นการจ ดท าแผนพ ฒนาความก าวหน าของบ คลากรท งคร และบ คลากรการศ กษา โดยจ ดแผนการพ ฒนาท งภายในและส งไปอบรมก บหน วยงานภายนอก

7 1. สถานศ กษาม การจ ายค าว สด ฝ ก อ ปกรณ และส อสาหร บการเร ยนการสอนไม น อยกว าร อยละ 10 ของงบดาเน นการ 2. สถานศ กษาม รายได หร อม ม ลค าของผล ต ผลงานจากการใช ว สด ฝ กในการจ ดการเร ยนการสอน ไม น อยกว าร อยละ 25 ของค าว สด ฝ ก 3. สถานศ กษาม การจ ายค าว สด ฝ ก อ ปกรณ และส อสาหร บการบร การและว ชาช พไม น อยกว าร อยละ 1 ของงบดาเน นการ 4. สถานศ กษาม รายจ ายในการส งเสร ม สน บสน นให คร และผ เร ยนจ ดทาและดาเน นการประกวด จ ด แสดงโครงการ นว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ยไม น อยกว าร อย 5 5. สถานศ กษาม รายจ ายในการดาเน นงานตามโครงการ ก จกรรม ด านการปล กฝ งจ ตสาน กและ เสร มสร างความเป นพลเม องไทยและโลก ไม น อยกว าร อยละ 5 ของงบดาเน นการ ตารางท 28 ระด บค ณภาพในการบร หารการเง นและงบประมาณ ระด บค ณภาพในการระดมทร พยากรในการจ ดการอาช วศ กาษา ก บเคร อข ายท งในประเทศหร อต างประเทศ โรงเร ยน ได ม การต ดต อประสานงาน และร วมม อ ก บสถานประกอบการในการวางแผนการดาเน นงานด านต าง ๆ โดยการใช ทร พยากรร วมก น ม การระดมทร พยากรบ คคล เง น เคร องม อ เคร องจ กร และอ น ๆ ท งภายในและภายนอก เช น การเป นว ทยากรให ความร สน บสน นเง น ว สด อ ปกรณ เคร องม อ เคร องคอมพ วเตอร สถานท เป นต น เพ อให การจ ด การศ กษาเป นไปอย างม ประส ทธ ภาพ 1. สถานศ กษาม แผนงาน โครงการในการระดมทร พยากรในการจ ดการอาช วศ กษาก บเคร อข ายท งใน ประเทศและ หร อต างประเทศ 2. สถานศ กษาม สาขางานท จ ดหาภ ม ป ญญาท องถ น ผ เช ยวชาญ ผ ทรงค ณว ฒ ท งในประเทศและ หร อ ต างประเทศร วมพ ฒนาผ เร ยนไม น อยกว าร อยละ 80 ของจานวนสาขาท เป ดสอน 3. สถานศ กษาม จานวนสถานประกอบการท งในประเทศและ หร อต างประเทศท ม ส วนร วมในการจ ด การศ กษาไม น อยกว า 20 แห ง 4. สถานศ กษาม การระดมทร พยากรอ น ๆ เช น งบประมาณ ว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ ฯลฯ เพ อส งเสร ม สน บสน นการจ ดอาช วศ กษาไม น อยกว า 5 รายการ 5. สถานศ กษาม การประเม นผลการดาเน นงานตามแผนงาน โครงการในการระดมทร พยากรในการ จ ดการอาช วศ กษาก บเคร อข ายท งในประเทศและ หร อต างประเทศ เพ อการปร บปร ง ตารางท 29 ระด บค ณภาพในการระดมทร พยากรในการจ ดการอาช วศ กาษา ก บเคร อข ายท งในประเทศหร อต างประเทศ

8 4.13 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการการบร การและว ชาช พ โรงเร ยนได ดาเน นงานโครงการ ก จกรรม เพ อการให บร การว ชาช พอย างท วถ งส ประชาชน โดยม การวางแผนการ ดาเน นงาน ม คาส งมอบหมายหน าท ดาเน นงานตามท ได ร บมอบหมาย แล วสร ปผลการดาเน นงาน 1. สถานศ กษาม แผนงาน โครงการ ก จกรรม บร การว ชาการและว ชาช พ โดยการม ส วนร วมของคร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษาและผ เร ยน 2. สถานศ กษาดาเน นการให ท กสาขาดาเน นงานไม น อยกว า 2 โครงการ ก จกรรมต อป 3. สถานศ กษาดาเน นการให คร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา ไม น อยกว าร อยละ 60 เข าร วม โครงการ ก จกรรม 4. สถานศ กษาดาเน นการให ผ เร ยนในแต ละสาขางาน ไม น อยกว าร อยละ 60 เข าร วมโครงการ 5. สถานศ กษาม การประเม นความพ งพอใจของผ ร บบร การและม ผลการประเม นโดยเฉล ย ตารางท 30 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการการบร การและว ชาช พ ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการโครงการ ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย ของผ เร ยน โรงเร ยนก าหนดให ผ เร ยน โครงงานส งประด ษฐ งานสร างสรรค และโครงงานว ชาช พ โดยเฉพาะโครงงาน ว ชาช พ ท กแผนกว ชาด าเน นการในแผนการเร ยนก าหนดให ผ เร ยน ระด บ ปวช. 3 จ ดท าโครงการว ชาช พโดยน าความร ความสามารถทางว ชาช พมาใช ประโยชน ในการพ ฒนาการเร ยน การสอน การประกอบอาช พ และการพ ฒนาช มชนต อไป 1. สถานศ กษาส งเสร ม สน บสน น ให ผ เร ยนจ ดทาและดาเน นการจ ดประกวด จ ดแสดงโครงการ งาน สร างสรรค หร องานว จ ย 2. สถานศ กษาดาเน นการให ผ เร ยนระด บ ปวช. 3 และระด บช นปวส. 2 จ ดทาโครงการ ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย โดยม จานวนผลงานท งหมด ตามเกณฑ เฉล ย ระด บช น ปวช. 3 จานวน 3 คน : 1 ช น และระด บ ปวส. 2 จานวน 2 คน : 1 ช น 3. สถานศ กษาได จ ดประกวดและได นาโครงการ ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ยไม น อย กว าร อยละ 50 ของจานวนผลงานท งหมด ไปใช ประโยชน ในสถานศ กษา 4. สถานศ กษาได นาโครงการ ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย ไม น อยกว าร อยละ 25 ของ จานวนผลงานท งหมด เผยแพร ต อสาธารณชน 5. สถานศ กษาดาเน นการให โครงการ ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย ไม น อยกว าร อยละ 5 ของจานวนผลงานท งหมด นาไปใช ประโยชน หร อได ร บรางว ลในระด บช มชน จ งหว ด ภาค และชาต ตารางท 31 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการโครงการ ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย ของผ เร ยน

9 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการโครงการ ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย ของคร โรงเร ยนได จ ดสรรงบประมาณซ งเป นไปตามแผนงานงบประมาณ เพ อใช ในการสร างและพ ฒนา นว ตกรรม ส งประด ษฐ งานว จ ยและโครงงานต องบประมาณท โรงเร ยนได ร บจ ดสรรจากผ ร บใบอน ญาต และหน วยงานอ น 1. สถานศ กษาส งเสร ม สน บสน น ให คร จ ดทาและดาเน นการจ ดประกวด จ ดแสดง นว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย 2. สถานศ กษาดาเน นการให คร ท กคน จ ดทานว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย 3. สถานศ กษาได จ ดประกวดและได นานว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย ไม น อย กว าร อยละ 75 ของจานวนผลงานท งหมด ไปใช ในสถานศ กษา 4. สถานศ กษาได นานว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย ไม น อยกว าร อยละ 50 ของ จานวนผลงานท งหมด เผยแพร ต อสาธารณชน 5. สถานศ กษาดาเน นการให นว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย ไม น อยกว าร อยละ 5 ของจานวนผลงานท งหมด นาไปใช ประโยชน หร อได ร บรางว ลในระด บช มชน จ งหว ด ภาค และชาต ตารางท 32 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการโครงการ ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย ของคร 4.16 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตสาน กด านร กชาต เท ดท นพระมหากษ ตรย ส งเสร มการปกครองระบอบประชาธ ปไตย อ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และทะน บาร ง ศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม โรงเร ยนดาเน นการให คร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษาท กคน และผ เร ยนท กคนเข าร วมโครงการ ก จกรรม การปล กฝ งจ ตสาน กด านการร กชาต เท ดท นพระมหากษ ตร ย ส งเสร มการปกครองระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และทะน บาร ง ศาสนา ศ ลปะว ฒนธรรม ม การประเม นผลการดาเน นงานตามโครงการ ก จกรรม โดยคร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษาและผ เร ยน เพ อนาผลไปปร บปร ง การบร หารจ ดการและม การประเม น ความพ งพอใจของผ เก ยวข องภายนอกสถานศ กษาท ม ต อภาพล กษณ ของสถานศ กษา 1. สถานศ กษาม จานวนโครงการ ก จกรรม การปล กฝ งจ ตสาน กด านการร กชาต เท ดท น พระมหากษ ตร ย ส งเสร มการปกครองระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และ ทะน บาร งศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรมไม น อยกว า 5 โครงการ ก จกรรม 2. สถานศ กษาดาเน นการให ผ เร ยนท กคนเข าร วมก จกรรม การปล กฝ งจ ตสาน กด านการร กชาต เท ดท น พระมหากษ ตร ย ส งเสร มการปกครอง ระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป น ประม ข และทะน บาร งศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม 3. สถานศ กษาดาเน นการให คร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษาท กคนเข าร วม โครงการ ก จกรรม การปล กฝ งจ ตสาน กด านการร กชาต เท ดท น พระมหากษ ตร ย ส งเสร มการปกครอง ระบอบ ประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และทะน บาร งศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม 4. สถานศ กษาม การประเม นผลการดาเน นงานตามโครงการ ก จกรรม การปล กฝ งจ ตสาน กด านการร ก ชาต เท ดท น พระมหากษ ตร ย ส งเสร มการปกครอง ระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป น ประม ข และทะน บาร งศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม

10 5. สถานศ กษาม การประเม นความพ งพอใจของผ เก ยวข องภายนอกสถานศ กษาท ม ต อภาพล กษณ ของ สถานศ กษาในการปล กฝ งจ ตสาน กด านการร กชาต เท ดท น พระมหากษ ตร ย ส งเสร มการปกครอง ระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และทะน บาร งศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม โดยเฉล ย ตารางท 33 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตสาน กด านร กชาต เท ตท นพระมหากษ ตรย ส งเสร มการปกครองระบอบ ประชาธ ปไตยอ นม พระมากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และทะน บาร ง ศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม ระด บค ณภาพในการส งเสร มด านก ฬาและน นทนาการ โรงเร ยนดาเน นการให คร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษาท กคน และผ เร ยนท กคนเข าร วมโครงการ ก จกรรม การปล กฝ งจ ตสาน กด านการอน ร กษ ส งแวดล อม ม การประเม นผลการดาเน นงานตามโครงการ ก จกรรม โดยคร และ บ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษาและผ เร ยนเพ อนาผลไปปร บปร งการบร หารจ ดการและม การประเม นความพ งพอใจของ ผ เก ยวข องภายนอกสถานศ กษาท ม ต อภาพล กษณ ของสถานศ กษา 1. สถานศ กษาม จานวนโครงการ ด านการก จกรรม ก ฬาและน นทนาการ ไม น อยกว า 5 โครงการ ก จกรรม 2. สถานศ กษาดาเน นการให ผ เร ยนท กคนเข าร วมโครงการ ก จกรรม ด านการก ฬาและน นทนาการ 3. สถานศ กษาดาเน นการให คร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษาท กคนเข าร วม โครงการ ก จกรรม ด านการก ฬาและน นทนาการ 4. สถานศ กษาม การประเม นผลการดาเน นงานตามโครงการ ก จกรรม ด านการก ฬาและน นทนาการ โดยคร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษาและผ เร ยน เพ อนาไปปร บปร งการบร หารจ ดการ 5. สถานศ กษาม การประเม นความพ งพอใจของผ เก ยวข องภายนอกสถานศ กษาท ม ต อภาพล กษณ ของ สถานศ กษาในการส งเสร มด านการก ฬาและน นทนาการ โดยเฉล ย ตารางท 34 ระด บค ณภาพในการส งเสร มด านก ฬาและน นทนาการ จากข อม ลในเว บไซต โรงเร ยน พบว าม ก จกรรมในการส งเสร มด านก ฬาและน นทนาการ จานวน 17 คร ง 4.18 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตสาน กด านปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง โรงเร ยนดาเน นการให คร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษาท กคน และผ เร ยนท กคน เข าร วมโครงการ ก จกรรม ด านปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงม การประเม นผล การดาเน นงานตามโครงการ ก จกรรม โดยคร และบ คลากรท กฝ ายใน สถานศ กษาและผ เร ยน เพ อนาไปปร บปร งการบร หารจ ดการและม การประเม นความพ งพอใจของผ เก ยวข อง

11 1. สถานศ กษาม การให ความร และสร างความเข าใจปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงให แก คร และ บ คลากรท กฝ ายสถานศ กษา และผ เร ยน 2. สถานศ กษาม แผนงาน โครงการ การบร หารจ ดการสถานศ กษา ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง โดยม ส วนร วมของคร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา และผ เร ยน 3. สถานศ กษาดาเน นงานตามแผนงาน โครงการ ตามปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 4. สถานศ กษาม การประเม นผลการดาเน นงานตามแผนงาน โครงการ ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จ พอเพ ยง โดยคร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษาและผ เร ยน เพ อนาไปปร บปร งการบร หารจ ดการ 5. สถานศ กษาม การประเม นความพ งพอใจของผ เก ยวข องภายนอกสถานศ กษาท ม ต อภาพล กษณ ของ สถานศ กษาต อการปล กฝ งจ ตสาน กด านปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยงและม ผลการประเม น โดยเฉล ย ตารางท 35 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตสาน กด านปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง จากข อม ลในเว บไซต โรงเร ยน พบว าม ก จกรรมในการปล กฝ งจ ตสาน กด านปร ชญาของ เศรษฐก จพอเพ ยงจานวน 3 คร ง 50

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1 โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 3 ประเม นโครงการว

More information

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557

แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 แผนพ ฒนาป การศ กษา 2555-2557 โรงเร ยนเซนต จอห นโปล เทคน ค ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 25 ซอย พหลโยธ น 23 (ว ภาวด ร งส ต 32) แขวงจต จ กร เขตจต จ กร กร งเทพมหานคร 10900 โทรศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556

แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556 แผนปฏ บ ต การประจ าป ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ประจ าป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก ส งก ดส าน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน เลขท 1643/3 ถนนเพชรบ ร ต ดใหม แขวงม กกะส น เขตราชเทว กร งเทพมหานคร

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny

rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny rth~m~npj~u~r~ug~ao1 nny ค าน า ส บเน องจากส าน กงานเลขาธ การสภาผ แทนราษฎร ได ร บการจ ดสรรงบประมาณรายจ าย ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 เพ อใช ในการสน บสน นการปฏ บ ต งานของหน วยงานต างๆภายในส าน กงานฯ จ งได

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ส าน ก คณะ มจษ. ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม จ ดท าข นเพ อใช เป นแนวทางในการ ปฏ บ

More information

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา

คานา (พระเทพว ราภรณ ) ประธานหน วยว ทยบร การ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย จ งหว ดสงขลา คานา หน วยว ทยบร การ ได ตระหน กถ งความสาค ญของการปฏ บ ต งานตามแผนในล กษณะต อเน องจ ง ได กาหนดแผนพ ฒนาระยะท ๒ของหน วยว ทยบร การโดยเน นการวางแผน (Plan) การปฏ บ ต (DO) การ ตรวจสอบ (Check) และการปฏ บ ต ต อเน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย ส งก ด สาน กบร หารงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล ยอาช วศ กษาพณ ชยการเช ยงราย ส งก ดส าน กบร หารงานคณะกรรมการส

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร แผนท ย ทธศาสตร Strategy Map แผนปฏ บ ต การประจาป พ.ศ. 2556 สาน กงานอธ การบด กลย ทธ ท 1 กลย ทธ ด านนโยบายและแผน เช อมโยงก บโครงการในแผนกลย

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สารจากผ อานวยการ สารจากผ อานวยการ ว ทยาล ยเทคน คอานาจเจร ญ เป นสถานศ กษาท บร หารงานส งก ดส าน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา มาเป นเวลา 19 ป และย งคงย ดม นในเจตนารมณ ท ผล ตน กศ กษาในระด บช างฝ ม อท ม ค ณภาพออกส ส งคมอย างต

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556)

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2555 2558 (ฉบ บป 2556) สาน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน มหาว ทยาล ยราชภ ฏราไพพรรณ คานา แผนพ ฒนาบ คลากร ของส าน กศ ลปว ฒนธรรมและพ ฒนาช มชน ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ๒๕๕๘ (ฉบ บป

More information

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป

ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๒ ตอน ท การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ๑. ระบบโครงสร างการบร หาร โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งม การบร หารจ ดการเป นระบบช ดเจน ม งเน นการบร หารแบบม ส วน ร วมและด าเน นการตามระบบ PDCAจ งท าให

More information

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices)

รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) 1 รายงานผลการดาเน นงานท ด (Best Practices) เร อง การใช ร ปแบบการบร หารแบบ 4 D เพ อพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาโรงเร ยนว ดถ วทอง ของ โรงเร ยนว ดถ วทอง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาปท มธาน เขต ๑ สาน กงานคณะกรรมการการศ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 ... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2558 สาน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษายะลา เขต 2... เอกสารล าด บท 2/2558 กล มนโยบายและแผน สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษายะลา เขต 2 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ 2553 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา คานา แผนปฏ บ ต ราชการฉบ บน คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร ได รวบรวมข นโดยได ร บความ ร วมม อจากภาคว ชาท ง 3 ภาคว ชา ได

More information

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2

ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ค าน า ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต 2 ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 เพ อให สถานศ กษา และกล มต าง ๆ ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาราชบ ร เขต ๒ ใช เป น กรอบในการด

More information

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน

รายงานการต ดตามประเม นผลการควบค มภายใน รายงานการต ดตามประเม นผลการภายใน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาลพบ ร เขต 2 ประจ าป งบประมาณ 2554 งานจ ดระบบบร หารและพ ฒนาองค กร กล มอ านวยการ ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ

More information

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3

คานา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาส ราษฏร ธาน เขต 3 คานา ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน ได ก าหนดกรอบการ บร หารจ ดการส ความส าเร จตามนโยบายของร ฐบาล กระทรวงศ กษาธ การและหน วยงาน ทางการศ กษาท เก ยวข องท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนท กระด บท กประเภท

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2557 โรงเร ยนสมเสม ดว ทยา สาน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 32 สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ 2 คานา แผนปฏ บ ต การ ค อ ท ศทางในการบร หารงานของโรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร

แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร แผนพ ฒนาบ คลากร (พ.ศ.2555 2557) ของ องค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง อ าเภอบ านโป ง จ งหว ดราชบ ร ค าน า การพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลดอนกระเบ อง ค าน งถ งการสร างก าล งคนในการ ปฏ บ ต ราชการอย

More information

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร

พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล แผนพ ฒนา ป งบประมาณ ประจ าป งบประมาณ องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร แผนพ ฒนา พ ฒนาพน กงานส วนต าบล พน กงานส วนต าบล ประจ าป งบประมาณ ป งบประมาณ (พ.ศ. ๒๕๕๘ พ.ศ. ๒๕๖๐) องค การบร หารส วนต าบลห วยทรายเหน อ อ าเภอชะอ า จ งหว ดเพชรบ ร งานการเจ าหน าท ส าน กงานปล ด โทร ๐ ๓๒๗๙

More information

ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ

ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๖๖ ด านท ๓ การบร หารการจ ดการ ๓.๑ การพ ฒนาระบบข อม ลและสารสนเทศ ว ทยาล ยเทคโนโลย บร หารธ รก จสม ทรปราการได ม การจ ดระบบข อม ลและสารสนเทศพ นฐานของ สถานศ กษาและช มชนครอบคล ม ม ประส ทธ ภาพท นต อการใช งาน

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ป งบประมาณ 2556

แผนปฏ บ ต การประจาป ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ป งบประมาณ 2556 แผนปฏ บ ต การประจาป ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ป งบประมาณ 2556 อาช วศ กษาจ งหว ดสงขลา สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา รการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา ว ทยาล ยอาช วศ กษาสงขลา ในฐานะท เป นหน วยงานหน งท

More information