สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556

Size: px
Start display at page:

Download "สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556"

Transcription

1 1 สร ปผลโครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา 2556 ๑. ช อโครงการ: โครงการส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษา คณะว ทยาศาสตร การก ฬา มหาว ทยาล ยบ รพา ประจาป การศ กษา ๒๕๕6 ๒. ผ ร บผ ดชอบ: รองคณบด คณะว ทยาศาสตร การก ฬา ๓. ประเภทโครงการ/ก จกรรม การเร ยนการสอน การว จ ย การทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม การพ ฒนาน ส ต การบร การว ชาการ การประก นค ณภาพการศ กษา การบร หาร ส งเสร มเอกล กษณ /เอกล กษณ ก จกรรมก ฬา/ส งเสร มส ขภาพ ส งเสร มว ฒนธรรมองค กร การเง น ก จกรรมบาเพ ญประโยชน ๔. โครงการ/ก จกรรม ในแผนปฏ บ ต งาน นอกแผนปฏ บ ต งาน ๕. ความต อเน องของโครงการ ต อเน อง ใหม ๖. ย ทธศาสตร ของคณะว ทยาศาสตร การก ฬา แผนย ทธศาสตร ท 4 ระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพส งบนฐานธรรมาภ บาลและการพ งพา ตนเอง 7. เช อมโยงย ทธศาสตร ก บงานประก นค ณภาพ ต วบ งช ท ๒.๔ ระบบการพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น ต วบ งช ท ๙.๑ ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ๘. หล กการและเหต ผล การประก นค ณภาพการศ กษาเป นส งสาค ญและม ความหมายต อมาตรฐาน และค ณภาพของคณะ ว ทยาศาสตร การก ฬา ตามท มหาว ทยาล ยบ รพาได ให นโยบายและกาหนดให แต ละหน วยงานดาเน นการเร อง การประก นค ณภาพการศ กษาม ความสมบ รณ และม ประส ทธ ภาพ คณะว ทยาศาสตร การก ฬาตอบสนอง นโยบายด งกล าว จ งจ ดให ม การส งเสร มและสน บสน นบ คลากรของคณะฯ ได ม ส วนร วมและร บผ ดชอบในการ ดาเน นก จกรรมการประก นค ณภาพการศ กษาตามองค ประกอบค ณภาพของฝ ายงานท ร บผ ดชอบ คณะว ทยาศาสตร การก ฬาม งเน นพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ความเข าใจในการดาเน นงานประก น ค ณภาพการศ กษา เพ อสามารถปฏ บ ต หน าท ส งเสร มและพ ฒนาการดาเน นงานประก นค ณภาพภายในของ คณะฯ ให ม ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลอย างต อเน อง และย งย น จ งได จ ดโครงการส มมนาด านการประก น ค ณภาพการศ กษาข น

2 2 ๙. ว ตถ ประสงค ๑. เพ อให บ คลากรคณะว ทยาศาสตร การก ฬาเข าใจหล กการและความสาค ญในการประก นค ณภาพ การศ กษา ๒. เพ อให บ คลากรคณะว ทยาศาสตร การก ฬาม ความร ความเข าใจการดาเน นงานประก นค ณภาพ การศ กษาตามเกณฑ การประเม นต วบ งช ท เก ยวข อง ๑๐. ผ เข าร วมโครงการ - เจ าหน าท ประจาสาน กงานคณะว ทยาศาสตร การก ฬา จานวน 10 คน - คณาจารย ประจาสาน กงานคณะว ทยาศาสตร การก ฬา จานวน 21 คน รวมท งส น จานวน 31 คน ๑๑. ระยะเวลาดาเน นการ - ว นพฤห สบด ท 20 ม นาคม สถานท จ ดโครงการ - ห องประช มอ นดาม น โรงแรม เดอะ ไทด ร สอร ท จ งหว ดชลบ ร ๑3. ว ธ ดาเน นการ ลาด บ ก จกรรม ระยะเวลา การวางแผนดาเน นงาน (Plan) 1 จ ดทาข อเสนอโครงการ ม.ค. ก.พ วางแผนการดาเน นงาน ม.ค. ก.พ. 57 ดาเน นการจ ดก จกรรม (Do) 3 ก จกรรมส มมนาด านการประก นค ณภาพการศ กษาแก บ คลากร ม.ค. 57 ต ดตามผลการดาเน นงาน (Check) 5 ว เคราะห และสร ปผลการประเม นโครงการ ม.ค. 57 นาป ญหา อ ปสรรคและข อเสนอแนะเพ อพ ฒนาคร งต อไป (Act) 6 รายงานผลการดาเน นโครงการ ม.ค รวมรวมข อเสนอแนะและปร บปร งเพ อพ ฒนาโครงการต อไป ม.ค. 57 ๑4. ประโยชน ท คาดว าจะได ร บจากโครงการ 1. บ คลากรม ทราบและเข าใจหล กการ และความสาค ญในการพ ฒนาการประก นค ณภาพการศ กษา 2. บ คลากรม ความร ความเข าใจในเกณฑ การประเม น ต วบ งช ท เก ยวข องก บสายงานของตน สามารถส งเสร มและสน บสน นการประก นค ณภาพการศ กษา ของคณะว ทยาศาสตร การก ฬา

3 15. งบประมาณท ใช ในโครงการ 3 รายการ งบประมาณท ต งไว งบประมาณใช จร ง หมวดค าใช สอย ค าอาหารกลางว น รวมอาหารว าง 23,400 19,500 ค ารถต และพน กงานข บรถ แบบเหมาบร การ ร บ ส ง ว ทยากร 5,800 5,800 ค าตอบแทนว ทยากร 4,200 4,200 ค าของท ระล ก หมวดค าว สด อ ปกรณ ค าจ ดทาเอกสาร 3,000 รวม 36, ต วช ว ด - จานวนผ เข าร วมโครงการไม น อยกว าร อยละ 80 ของบ คลากรท งหมด - ผ เข าร วมโครงการม ความร ความเข าใจในด านประก นค ณภาพการศ กษามากกว าก อนเข าร วม โครงการ - ผ เข าร วมโครงการม ค าเฉล ยความพ งพอใจไม ต ากว า 3.51 จากเต ม ผลการดาเน นงาน 1. จานวนผ เข าร วมโครงการท งส น จานวน 31 คน จากบ คลากรท งหมด จานวน 35 คน ค ดเป น ร อยละ ของบ คลากรคณะว ทยาศาสตร การก ฬา 2. ผ เข าร วมโครงการม ค าเฉล ยความพ งพอใจโดยรวม เท าก บ 4.08 จากเต ม 5 โดยผ เข าร วมโครงการให ความพ งพอใจมากท ส ดในด านสถานท ระยะเวลา และอาหาร ประกอบด วย สถานท สะอาดและม ความเหมาะสม (4.63) ความพร อมของอ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ (4.50) และ ระยะเวลา ในการอบรมม ความเหมาะสม (4.25) ในขณะท ผ เข าร วมโครงการให ความพ งพอใจน อยท ส ดในด าน ว ทยากร ประกอบด วย การตอบข อซ กถามในการฝ กอบรม (3.75) การถ ายทอดความร ของว ทยากรม ความ ช ดเจน (3.81) และ ความครบถ วนของเน อหาในการฝ กอบรม (3.81) ตามลาด บ ด านว ทยากร 1. การถ ายทอดความร ของว ทยากรม ความช ดเจน ความสามารถในการอธ บายเน อหา การเช อมโยงเน อหาในการฝ กอบรม ม ความครบถ วนของเน อหาในการฝ กอบรม การใช เวลาตามท กาหนดไว การตอบข อซ กถามในการฝ กอบรม 3.75 ด านสถานท / ระยะเวลา / อาหาร 1. สถานท สะอาดและม ความเหมาะสม 4.63

4 4 2. ความพร อมของอ ปกรณ โสตท ศน ปกรณ ระยะเวลาในการอบรมม ความเหมาะสม อาหาร ม ความเหมาะสม 4.19 รวม สาหร บด านความร ความเข าใจ ผ เข าร วมโครงการม ความร ความเข าใจในด านการประก น ค ณภาพการศ กษาภายหล งการอบรม เท าก บ 3.81 จากเต ม 5 ซ งส งกว าเฉล ยความร ความ เข าใจด านการประก นค ณภาพการศ กษาก อนเข าร บการอบรม ซ งม เฉล ย เท าก บ ความร ความเข าใจในเร องน ก อน การอบรม ความร ความเข าใจในเร องน หล ง การอบรม 3.81 เด ยวก น เม อทาการหาค าความส มพ นธ พบว าเฉล ยก อนและหล งการอบรมม ความส มพ นธ ไปในท ศทาง N Correlation Sig. pre & post เม อว เคราะห ความแตกต างระหว างกล ม พบว าเฉล ย ก อน หล งการอบรมม ความแตกต างก น อย างม น ยสาค ญทางสถ ต ท ระด บ 0.05 Mean S.D. SEM t Sig pre - post *0.00 P<0.05 สร ปได ว า ผ เข าร วมโครงการม ความร ความเข าใจในด านประก นค ณภาพการศ กษามากกว าก อนเข า ร วมโครงการ

5 4. จากความร ความเข าใจ ผ เข าร วมโครงการม ความค ดเห นในการนาความร ไปใช ในระด บด ม เฉล ยเท าก บ 3.73 จากเต ม สามารถนาความร ท ได ร บไปประย กต ใช ในการปฏ บ ต งานได ม ความม นใจและสามารถนาความร ท ได ร บไปใช ได สามารถนาความร ไปเผยแพร /ถ ายทอดได 3.56 รวม ความค ดเห น / ข อเสนอแนะอ น ๆ ผ เข าร วมโครงการม ความค ดเห นเก ยวก บโครงการ ด งต อไปน 5.1 ด านสถานท - จ ดอบรมคร งหน าท คณะน าจะเหมาะสมกว า เพราะประหย ดงบประมาณซ งสามารถ นาไปใช พ ฒนาคณะในส วนอ นได 5.2 ด านว ทยากร - ควรใช ว ทยากรท เป นอาจารย ไม ใช เจ าหน าท เน องจากไม ม ความร ความเข าใจเพ ยงพอต อ องค ประกอบ โดยเฉพาะด านการเร ยนการสอนและการว จ ย ไม สามารถลงในรายละเอ ยดได ไม ได สร างความ เข าใจเพ มเต ม 5.3 ด านการนาความร ไปใช - จากการอบรมได ความร เพ มข นบ าง เห นควรให ม การปร บปร งระบบการเก บข อม ลของ คณาจารย ป องก นการส ญหาย และสามารถนาไปใช ในการประก นค ณภาพได เลย 18. ความค ดเห น / ข อเสนอแนะจากคณะกรรมการฯ ในการจ ดทาโครงการคร งต อไป ในการจ ดทาโครงการคร งต อไป ให ม การปร บปร งโครงการตามผลการประเม นท ม ค าเฉล ย ต าส ด ซ งก ค อ ด านว ทยากร โดยอาจให ม ว ทยากรผ ให ความร ครอบคล มก บบร บทของผ ปฏ บ ต งานท แตกต างก น เช น ว ทยากรซ งเป นผ บร หาร ผ ร บผ ดชอบงานฝ ายสน บสน น อาจารย เป นต น... ผ ช วยศาสตราจารย ดร. ส นต พงษ ปล งส วรรณ ผ ร บผ ดชอบโครงการ

รายงานผลการดาเน นงาน

รายงานผลการดาเน นงาน รายงานผลการดาเน นงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การ การเตร ยมความพร อมส าหร บการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ตามองค ประกอบต วบ งช และเกณฑ การประเม นค ณภาพการศ กษา ของ สกอ. และ สมศ. (ใหม ) ประจ าป การศ กษา 2553

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ: สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก โครงการฝ กอบรมผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน หล กส ตร 2 (สาหร บผ ท ไม ม ประสบการณ ประเม นค ณภาพ) แบบสองภาษา (Bilingual) หน วยงาน สาน กประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยนานาชาต เอเช ย-แปซ ฟ ก -------------------------------------------------

More information

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม

โดย งานประก นค ณภาพการศ กษา ศ นย พ ฒนาและประก นค ณภาพการศ กษา มหาว ทยาล ยมหาสารคาม 1 สร ปผลการดาเน นงานโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ระหว างเคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาก บบ คลากรสายงานต างๆ คร งท 3 เคร อข ายการประก นค ณภาพการศ กษาพบผ ร บผ ดชอบงานว ชาการ/งานหล กส ตร โดย งานประก นค ณภาพการศ

More information

แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นงานโครงการ / ก จกรรม

แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นงานโครงการ / ก จกรรม แบบฟอร มรายงานผลการดาเน นงานโครงการ / ก จกรรม 1. ช อโครงการ / ก จกรรม...... 2. หน วยงาน / ผ ร บผ ดชอบ โครงการ / ก จกรรม จ ดโดย หน วยงานในคณะสาธารณส ขศาสตร จ ดโดย น ส ตคณะสาธารณส ขศาสตร ภาคว ชา... ช อผ

More information

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561)

คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และศ ลปกรรมศาสตร แผนพ ฒนาบ คลากร คณะสถาป ตยกรรมศาสตร และ ศ ลปกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยพะเยา (พ.ศ. 2557-2561) 2 ฉบ บปร บปร ง 2558 แผนพ ฒนาคณาจารย และบ คลากรสายสน บสน น คณะสถาป ตยกรรมศาสตร

More information

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา

ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 154 ส วนท 5 จ ดเด น จ ดท ควรพ ฒนาและแนวทางในการปร บปร งพ ฒนา 155 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นงาน : จ ดเด น :.การทาแผนกลย ทธ คณะ และแผนปฏ บ ต การประจาป ท สอดคล องก น จ ดท ควรพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗

โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ โครงการส มมนาคณะกรรมการบร หาร สภาน กศ กษาและองค การน กศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๒๕ ๒๗ ม นาคม ๒๕๕๗ ณ ตะบ นบานร สอร ท อ าเภอเม อง จ งหว ดสม ทรสงคราม แบบรายงานผลการดาเน นงาน โครงการส มมนาคณะกรรมการบร

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส

More information

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555)

รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน กองอาคารสถานท ป การศ กษา 2554 (ม ถ นายน 2554 พฤษภาคม 2555) มหาว ทยาล ยรามคาแหง โดย คณะผ ประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2554

More information

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง 1 การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง ป การศ กษา 2 5 5 1 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ม 3 ประการ ค อ 1) เพ อให สถาบ

More information

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม

4. เพ อเป นการแนะแนวทางการสอนให ก บคร อาจารย โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม 1 โครงการ เร อง โครงการต วเข มความถน ดทางว ชาการ ณ โรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ หล กการและเหต ผล ด วยโรงเร ยนห วยท บท นว ทยาคม จ.ศร สะเกษ ก าหนดจ ดก จกรรมโครงการค ายว ชาการ ต ว เข มความถน ดทางว

More information

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ

สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร แนวปฏ บ ต ท ด ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ 1 สร ปผลการแลกเปล ยนเร ยนร ในการดาเน นงานด าน การประก นค ณภาพ ในการประช มโครงการการจ ดการความร ด านประก นค ณภาพเคร อข ายความร วมม อทาง ว ชาการป การศ กษา 2554 น ได ร บเก ยรต จาก ศ.ดร.อ ท มพร จามรมาน รองศาสตราจารย

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา แผนปฏ บ ต การประจาป สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา กลย ทธ ท 1 การจ ดหาทร พยากร หมายเหต

More information

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓

ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ ห วข อในการนาเสนอ ๑. ร ปแบบรายงาน ๒. การจ ดทารายงานแบบ ปย.๑ แบบ ปย.๒ แบบ ปอ.๑ แบบ ปอ.๒ และ แบบ ปอ.๓ โดย นางธ ญชนก เสาวร จ น กว ชาการตรวจสอบภายในชานาญการพ เศษ ร ปแบบรายงานระด บส วนงานย อย ปย. ม ๒ แบบ ๑.

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day)

รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day) รายงานผลการดาเน น โครงการพ ฒนาอาคาร สถานท และส งแวดล อม ส ว ทยาล ยน าอย (Big Cleaning Day) ว นท 28 ม นาคม 2557 ณ อาคารเฉล มพระเก ยรต 50 พรรษา มหาวช ราลงกรณ มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ คานา โครงการพ ฒนาอาคาร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ )

แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) แผนการพ ฒนาบ คลากรเทศบาล ( ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ) โดย เทศบาลตาบลแวงใหญ อาเภอแวงใหญ จ งหว ดขอนแก น โทร./โทรสาร ๐-๔๓๔๙-๖๑๒๔-๕ www.wykklocal.go.th คานา การจ ดทาแผนการพ ฒนาบ คลากรของเทศบาลตาบลแวงใหญ เพ อให สอดคล องก

More information

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔

นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ ๑ นโยบายการประก นค ณภาพการศ กษา ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๔ เพ อให การปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ และการประก

More information

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556

แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม กระทรวงศ กษาธ การ มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครปฐม สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน แผนปฏ บ ต งานประจาป 2556 สาน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน

แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน 0 แนวปฏ บ ต ท ด (Best Practice) ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาภายใน สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงราย ป การศ กษา 2554 แนวปฏ บ ต ท ด ในการพ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ

รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ รายงานผลการด าเน นงาน โครงการพ ฒนาค ณล กษณะบ ณฑ ตท พ งประสงค ก จกรรมการพ ฒนาศ กยภาพพ นฐานเพ อการเร ยนร อย างม ศ กยภาพ โปรแกรมว ชาว ทยาการสารสนเทศ 6-10 มกราคม 2557 ณ โรงเร ยนค ระบ ร ช ยพ ฒนาพ ทยาคม และ

More information

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน)

แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) แนวทางการจ ดทาเอกสาร การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าน กงาน กศน.จ งหว ดฉะเช งเทรา ได จ ดทาร ปแบบ การสร ปผลการจ ดการศ กษาอาช พเพ อการ ม งานทา (ศ นย ฝ กอาช พช มชน) ส าหร

More information

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม

แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม แนวทางการพ ฒนาสถาบ น ตามระบบประก นค ณภาพการศ กษาภายใน รองศาสตราจารย ดร.ปาร ชาต บ วเจร ญ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ภาคพาย พ เช ยงใหม 1 Objective 1. ความสาค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ระด บอ ดมศ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร จากการต ดตามแผนปฏ บ ต การประจ าป 2553 บ ณฑ ตว ทยาล ย ม โครงการจ านวนท งส น 37 โครงการ ประกอบด วย โครงการท ขอเพ มจากการประช มการต ดตามและประเม นผลกลางป จ านวน 6 โครงการ และ โครงการบรรจ

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information