ผลการด าเน นการ ด าเน นการ ไม ด าเน นการ

Size: px
Start display at page:

Download "ผลการด าเน นการ ด าเน นการ ไม ด าเน นการ"

Transcription

1 91 มาตรฐานท ๘ ด านการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส น ต วบ งช ท 8.1 ระด บค ณภาพในการจ ดท าแผนการการบร หารจ ดการการฝ กอบรมว ชาช พระยะส น ว ทยาล ยฯ ส งเสร มการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นของสถานศ กษาโดยการม ส วน ร วมของคร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา และหน วยงานท เก ยวข อง ท งภาคร ฐและภาคเอกชน และม การจ ดท าแผนการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นประจ าป ท สอดคล องก บความต องการของท องถ น ม การต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผล และเสนอข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งพร อมท งจ ดท ารายงานตาม แผนการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นประจ าป ข อม ลความพยายาม ว ทยาล ยฯ ได จ ดท าแผนฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นโดยการม การส วนร วมของคร และ บ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา โดยร บผ เข าอบรมหล กส ตรระยะส นจากช มชน ท องถ น หน วยงานท เก ยวข องท งภาคร ฐและเอกชน และสอดคล องก บความต องการของช มชน และท องถ น ว ทยาล ยฯ ได ด าเน นการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นจ านวน 11 ว ชา ม ผ เร ยนท งหมด 278 คน และม การปฏ บ ต ตามประเด นการพ จารณาครบท ง 5 ข อ ม ผลการประเม นความพ งพอใจใน ภาพรวมเฉล ย 4.65 จ งท าให ผลการประเม นอย ในระด บ ด งแสดงในตารางท 37 ตารางท 3๗ แสดงระด บค ณภาพในการจ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชา 1 สถานศ กษาม การจ ดท าแผนพ ฒนาการจ ดการฝ กอบรม หล กส ตรว ชาช พระยะส นของสถานศ กษา โดยการม ส วนร วม ของคร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา ผ เข าร บการ ฝ กอบรม ช มชน สถานประกอบการ และหน วยงานท เก ยวข องท งภาคร ฐและภาคเอกชน 2 สถานศ กษาม การจ ดท าแผนการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะ ส นประจ าป ท สอดคล องก บแผนพ ฒนาการฝ กอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส นของสถานศ กษา โดยการม ส วนร วมของคร และ บ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา 3 สถานศ กษาม การด าเน นงานตามแผนฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พ ระยะส นประจ าป 4 สถานศ กษาม การต ดตามตรวจสอบ ประเม นผล และเสนอ ข อเสนอแนะเพ อการปร บปร ง 5 สถานศ กษาม การจ ดท ารายงานตามแผนการฝ กอบรม หล กส ตรว ชาช พระยะส นประจ าป ผลการด าเน นการ ด าเน นการ ไม ด าเน นการ ค าเฉล ย 4.65

2 92 ผลการประเม น ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ม ผลร อยละ 80 ข นไป ด ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ม ผลร อยละ พอใช ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ม ผลร อยละ ต องปร บปร ง ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ม ผลร อยละ ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ม ผลน อยกว าร อยละ 50 ต วบ งช ท 8.2 ระด บค ณภาพในการใช และพ ฒนาหล กส ตรระยะส นท สอดคล องก บความ ต องการของช มชน สถานประกอบการ ว ทยาล ยฯ ม ความตระหน กว าการม ความร วมม อก บท องถ น ช มชน ในการพ ฒนาหล กส ตรระยะ ส นท สอดคล องก บความต องการของช มชน ท องถ น จะท าให ว ทยาล ยฯ ม หล กส ตรระยะส นท ม ค ณภาพ ข อม ลความพยายาม 1. ม การเก บรวบรวมข อม ลความต องการของช มชน และผ สนใจท วไป 2. ม การพ ฒนาหล กส ตรระยะส นให ตรงก บสภาพช มชน ท องถ น และสอดคล องก บความต องการ ของผ เร ยน 3. ม การรายงานการประเม นผลการด าเน นการ 4. ม การรายงานการน าผลการประเม นไปใช ผลจากการท ม ความร วมม อก บช มชน และท องถ นในการพ ฒนาหล กส ตรระยะส นท สอดคล องก บ ความต องการของช มชน ว ทยาล ยฯ ได ส ารวจข อม ลความต องการในการพ ฒนาหล กส ตร และ ม การพ ฒนา หล กส ตรร วมก บช มชน และสถานประกอบการ ท าให ผลการประเม นอย ในระด บ ด งแสดงในตาราง ท 38 ตารางท ๓8 แสดงระด บค ณภาพในการใช และพ ฒนาหล กส ตรสมารถนะรายว ชาท สอดคล องก บความ ต องการของช มชน สถานประกอบการ ผลการด าเน นการ ม ไม ม 1 สถานศ กษาม การส ารวจข อม ลความต องการในการพ ฒนาหล กส ตร 2 สถานศ กษาม การพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานประกอบการและ หน วยงานท เก ยวข อง 3 สถานศ กษาม การทดลองใช หล กส ตร 4 สถานศ กษา ม การประเม นสถานศ กษาม การประเม นหล กส ตร 5 สถานศ กษาม การน าหล กส ตรฐานสมรรถนะรายว ชาท พ ฒนาแล วตาม ข อ (1) - (4) ไม เก น 2 ป ไปใช

3 93 ผลการประเม น ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ได ท กประเด น ด ปฏ บ ต ตามประเด น 1-4 พอใช ปฏ บ ต ตามประเด น 1-3 ต องปร บปร ง ปฏ บ ต ตามประเด น 1-2 ต วบ งช ท 8.3 ระด บค ณภาพในการจ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชา ว ทยาล ยฯ ได สนองนโยบายของสถานศ กษาท ให คร ผ สอนท กคนจ ดท าแผนการเร ยนร แบบบ รณา การ โดยให จ ดการเร ยนการสอนตามแนวทางการปฏ ร ปการศ กษา ม การปร บว ธ เร ยน เปล ยนว ธ สอน ปฏ ร ปว ธ สอบ และให จ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยน าเอาหล กของปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยงมาบ รณาการในการจ ดการเร ยนการสอน ข อม ลความพยายาม ว ทยาล ยฯ ได ส งเสร มให คร จ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ โดยม การด าเน นการ ด งน ๑. ส งเสร มให คร เข ยนแผนการจ ดการเร ยนแบบบ รณาการ โดยน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง มาบ รณาการในท กรายว ชา ๒. ม คณะกรรมการว ชาการเป นผ ตรวจแผนการจ ดการเร ยนร ๓. ส งเสร มให คร ม รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนตามแผนการจ ดการเร ยนร โดยการบ นท ก หล งการสอนและรายงานผ บ งค บบ ญชาตามล าด บเม อส นภาคเร ยน ๔. ส งเสร มให คร ได ร บการน เทศการสอนและประเม นผลการสอน จากคณะกรรมการน เทศการ สอนของสถานศ กษา ๕. ส งเสร มให คร ม การน าผลการประเม นการการจ ดการเร ยนการสอนมาพ ฒนาการจ ดการเร ยนร ว ทยาล ยฯ ได ส งเสร มให คร ในว ทยาล ยฯ ได จ ดท าแผนการเร ยนร แบบบ รณาการ จ านวนรายว ชาท เป ดสอนท งหมด 11 รายว ชา จ านวนรายว ชาท ต องจ ดท าแผนการเร ยนร จ านวน 11 ว ชา และคร ได จ ดท าแผนการเร ยนร จ านวน 11 ว ชา ค ดเป นร อยละ 100 และม การปฏ บ ต ครบท ง ๕ ข อ จ งท าให ผลการ ประเม นอย ในระด บ ด งแสดงในตารางท 3๙

4 94 ตารางท 3๙ แสดงระด บค ณภาพในการจ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชา 1 สถานศ กษาด าเน นการให คร ผ สอนหล กส ตรว ชาช พระยะส น จ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาด วยเทคน คว ธ การสอนท หลากหลาย ท ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมและค ณล กษณะอ นพ งประสงค และปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยงท กรายว ชาท สอน 2 สถานศ กษาม คร ผ สอนหล กส ตรว ชาช พระยะส นด าเน นการตาม (1) ร อยละ ของจ านวนคร ผ สอนท งหมดใน สถานศ กษา 3 สถานศ กษาม คร ผ สอนหล กส ตรว ชาช พระยะส นด าเน นการตาม (1) ร อยละ ของจ านวนคร ผ สอนท งหมดใน สถานศ กษา 4 สถานศ กษาม คร ผ สอนหล กส ตรว ชาช พระยะส นด าเน นการตาม (1) ร อยละ ของจ านวนคร ผ สอนท งหมดใน สถานศ กษา 5 สถานศ กษาม ผลการประเม นความพ งพอใจเฉล ย ค ดเป นร อยละ 80 ข นไป เม อเท ยบก บข อม ลท ได ร บจากกล ม ต วอย าง โดยพ จารณาจากภาพรวม ผลการด าเน นการ ด าเน นการ ไม ด าเน นการ ค าเฉล ย 4.65 ร อยละ 90 ผลการประเม น ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ม ผลร อยละ 80 ข นไป ด ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ม ผลร อยละ พอใช ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ม ผลร อยละ ต องปร บปร ง ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ม ผลร อยละ ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ม ผลน อยกว าร อยละ 50 ต วบ งช ท 8.4 ระด บค ณภาพในการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น ว ทยาล ยฯ ด าเน นการให คร จ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นด วย เทคน คว ธ การสอนท หลากหลาย ท ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม และค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค และปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ด าเน นการให คร ใช ส อเทคโนโลย ท เหมาะสม ม การน เทศการ จ ดการเร ยนการสอนและให คร ท าบ นท กหล งการสอน น าผลจากการสอนด วยเทคน คว ธ การสอนท หลากหลาย และผลการน เทศการจ ดการเร ยนการสอนไปจ ดท าว จ ยและการน าผลจากการว จ ยไปแก ไข ป ญหาหร อพ ฒนาการเร ยนการสอน

5 95 ข อม ลความพยายาม ว ทยาล ยฯ ได จ ดก จกรรมการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น เพ อให ผ เร ยนม ความพ งพอใจต อ ค ณภาพการสอนของคร ด งน ๑. ท าแผนการสอนหล กส ตรว ชาช พระยะส นล วงหน าและขออน ม ต ให เสร จก อนด าเน นการ เพ อ จะได เตร ยมพร อมในเร องของการสอน การจ ดหาส อประกอบการสอน ว สด คร ภ ณฑ และเตร ยมความ พร อมในว ธ การถ ายทอดความร ให แก ผ เร ยน ๒. ให คร ได ใช ส อท ท นสม ย หลากหลาย ๓. สอนตรงตามประเด นของเน อหาว ชา เพ อให ผ เร ยนได เร ยนร อย างครบถ วนตามโครงสร างของ หล กส ตร ๔. ม การประเม นผลตรงตามจ ดประสงค รายว ชา ใช การประเม นตามสภาพจร ง และม ความ ย ต ธรรม ๕. จ ดบรรยากาศท เป นม ตรก บผ เร ยน ไม ด ผ เร ยนอย างไร เหต ผล และให ความช วยเหล อเอาใจใส ต อผ เร ยนอย างท วถ งและเสมอภาค ๖. ม การประเม นผลการสอน โดยการน เทศ เพ อน าข อม ลมาปร บปร งพ ฒนาการสอนของตนเอง อย เสมอ ว ทยาล ยฯ ได ด าเน นการให คร แต ละคนจ ดการเร ยนการสอน ตามแผนการฝ กอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส นด วยเทคน คว ธ การสอนท หลากหลาย ท ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมและค ณล กษณะอ นพ งประสงค และปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง จ านวน 11 รายว ชา ม ผลการประเม นความพ งพอใจต อการสอนของคร ระด บว ทยาล ยฯ ท กรายว ชาเฉล ย ๔.65 และม การ ปฏ บ ต ตามประเด นการพ จารณา ครบท ง ๕ ข อ จ งท าให การประเม นอย ในระด บ ด งแสดงในตารางท ๔๐ ตารางท ๔๐ แสดงระด บค ณภาพในการว ดและประเม นผลการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชา ๑ สถานศ กษาด าเน นการให คร ผ สอนหล กส ตรว ชาช พระยะส น จ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นรายว ชาตาม แผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาด วยเทคน คว ธ การสอนท หลากหลายท ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม และค ณล กษณะท อ นพ งประสงค และ ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 2 สถานศ กษาด าเน นการให คร ผ สอนหล กส ตรว ชาช พระยะส นใช ส อและเทคโนโลย ท เหมาะสมในการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส น ผลการด าเน นการ ด าเน นการ ไม ด าเน นการ

6 96 3 สถานศ กษาด าเน นการให คร ผ สอนหล กส ตรว ชาช พระยะส นม การก าหนด และแจ งหล กเกณฑ และว ธ การว ดและประเม นผล ให ผ เข าร บการอบรมทราบก อนการจ ดการฝ กอบรมท ก รายว ชาท จ ดการฝ กอบรม 4 สถานศ กษาให คร ผ สอนหล กส ตรว ชาช พระยะส นใช ว ธ การการ ว ดและประเม นผลท หลากหลายและเหมาะสมท กรายว ชาท จ ดการฝ กอบรม 5 สถานศ กษาด าเน นการให คร ผ สอนหล กส ตรว ชาช พระยะส น น าผลจากการว ดและประเม นผลไปใช ในการพ ฒนาสมรรถนะ ผ เร ยน ท ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม และค ณล กษณะอ นพ งประสงค และ ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงท กรายว ชาจ ดการฝ กอบรม ผลการด าเน นการ ด าเน นการ ไม ด าเน นการ ผลการประเม น ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด น 5 ข อ ปฏ บ ต ตามประเด น 4 ข อ ปฏ บ ต ตามประเด น 3 ข อ ปฏ บ ต ตามประเด น 2 ข อ ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ข อ ต วบ งช ท 8.5 ระด บค ณภาพในการระดมทร พยากรในการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น ว ทยาล ยฯ จ ดต งเคร อข ายอาช วศ กษาเพ อให ม การระดมทร พยากรในการจ ดการฝ กอบรม หล กส ตรว ชาช พระยะส น นอกเหน อจากท ได ร บจากหน วยงานต นส งก ด ในด านภ ม ป ญญาท องถ น ผ เช ยวชาญ ผ ทรงค ณว ฒ ด านสถานประกอบการ ด านงบประมาณ ว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ ฯลฯ และม การ ประเม นผลการด าเน นงานเพ อการปร บปร ง ข อม ลความพยายาม ว ทยาล ยฯ ได ด าเน นการระดมทร พยากรในการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น โดย จ ดหาภ ม ป ญญาท องถ น ผ เช ยวชาญ ผ ทรงค ณว ฒ ด านต างๆและการระดมท นการศ กษาจากสถาน ประกอบการ หน วยงานและช มชน ว ทยาล ยฯ ได ร วมม อจ ดการศ กษาและการระดมทร พยากรด านภ ม ป ญญาท องถ น ผ เช ยวชาญ ผ ทรงค ณว ฒ ด านสถานประกอบการ ด านงบประมาณ ว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ เพ อสน บสน นการจ ด

7 97 การศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ ม การปฏ บ ต ครบท ง ๕ ข อ ท าให ผลการประเม นอย ในระด บ ด งแสดงใน ตารางท ๔๑ ตารางท ๔๑ แสดงระด บค ณภาพในการระดมทร พยากรในการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น 1 สถานศ กษาม แผนงาน โครงการ การจ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะ ส น 2 สถานศ กษาม การจ ดหาภ ม ป ญญาท องถ น ผ เช ยวชาญ ผ ทรงค ณว ฒ เป น ว ทยากรหร อร วมเป นผ สอนในการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น 3 สถานศ กษาจ ดหาสถานประกอบการให เข ามาม ส วนร วมในการจ ดการ ฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น 4 สถานศ กษาม การระดมทร พยากรอ นๆ เช น งบประมาณ ว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ ในการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น 5 สถานศ กษาม การประเม นผลการด าเน นงานตามแผนงาน โครงการในการ ระดมทร พยากรในการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น ผลผลการประเม น ด ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด น 5 ข อ ด ปฏ บ ต ตามประเด น 4 ข อ พอใช ปฏ บ ต ตามประเด น 3 ข อ ต องปร บปร ง ปฏ บ ต ตามประเด น 2 ข อ ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ข อ ต วบ งช ท 8.6 ร อยละของคร ผ สอนหล กส ตรว ชาช พระยะส นท ได ร บการพ ฒนา ผลการด าเน นการ ม ไม ม ว ทยาล ยฯ ตระหน กและเห นค ณค าในการจ ดบ คลากรอย างม ค ณภาพ โดยให ความส าค ญในการ จ ดบ คลากรตามโครงสร าง ม การก าก บต ดตาม การด าเน นงานของบ คลากรในว ทยาล ยฯ และประเม นผล การด าเน นงานตามท ได ร บมอบหมาย เพ อว เคราะห ป ญหา การแก ไขป ญหาและการต ดส นใจ น าไปส การ พ ฒนาบ คลากรให ค ณภาพ ข อม ลความพยายาม ว ทยาล ยฯ ม การส งเสร มและสน บสน นในการพ ฒนาบ คลากรของว ทยาล ยฯ อย างต อเน อง ให บ คลากรม การฝ กอบรมด านว ชาการ ด านว ชาช พและจรรยาบรรณว ชาช พ จ ดหาท นการศ กษา ท นว จ ย งานสร างสรรค ม การพ ฒนาค ณภาพช ว ตท เหมาะสม และส งเสร ม สน บสน นให คร และบ คลากรทางการ ศ กษาได ร บประกาศเก ยรต ค ณยกย อง

8 98 ว ทยาล ยฯ ด าเน นการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาในสถานศ กษาในด านว ชาการหร อ ว ชาช พ และจรรยาบรรณว ชาช พ จ ดหาท นการศ กษา ท นว จ ย หร องานสร างสรรค ม การพ ฒนาค ณภาพ ช ว ตท เหมาะสม และส งเสร มสน บสน นให คร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการประกาศเก ยรต ค ณยก ย อง ม การปฏ บ ต ตามเกณฑ การพ จารณาครบท ง ๕ ข อจ งท าให ผลการประเม นอย ในระด บ ด งแสดง ในตารางท ๔๒ ตารางท 4๒ แสดงร อยละของคร ผ สอนหล กส ตรว ชาช พระยะส นท ได ร บการพ ฒนา ผลการพ ฒนา ท ว ชาท สอน ช อ สก ล ได ร บ การพ ฒนา ไม ได ร บ การพ ฒนา ๑ ช างต ดต งไฟฟ าภายในอาคาร นายศ ภร ตน สองเม อง ๒ ช างซ อมเคร องใช ไฟฟ าภายในบ าน นายณรงค ภ กด ๓ ช างเช อมไฟฟ าเบ องต น นายว ฒ ช ย ก นพย นต ๔ ช างเช อมไฟฟ าเบ องต น (กล ม ๑) นายบรรท ตย ทองอย ๕ ช างเช อมไฟฟ าเบ องต น (กล ม ๒) นายส าราญศ กด สน ทป ๖ ช างเหล กเสร มคอนกร ต (กล ม ๑) นายศ ภก จ เหม อนพะวงศ ๗ พ มพ ด ดไทย ๑ นางอรสา ร งส โยกฤษฎ ๘ พ มพ ด ดอ งกฤษ ๑ นางสาวส วรรด จ วจวบ ๙๐ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (กล ม ๑) นายส รศ กด เด นเก ๑๐ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (กล ม ๒) นายพ รย ทธ ใจสม ทร ๑๑ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (กล ม ๓) นางกาญจนา จอหว ง ต วบ งช ท 8.7 ระด บค ณภาพในการบร หารการเง นและงบประมาณ ว ทยาล ยฯ ตระหน กถ งความส าค ญในเร องของงบประมาณท ใช ในการส งเสร ม การให การ ช วยเหล อช มชนในการจ ดท าโครงการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นและส งเสร มความร ในการพ ฒนา ช มชนและท องถ น ความพยายาม ว ทยาล ยฯ ได จ ดสรรงบประมาณอย างเป นหมวดหม ในการด าเน นการด านค าว สด ฝ ก อ ปกรณ และ ส อส าหร บการจ ดการเร ยนการสอน รายจ ายในการส งเสร ม สน บสน นให คร จ ดการฝ กอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส น

9 99 ว ทยาล ยฯ ได ม การจ ดงบประมาณในการด านว สด ฝ ก อ ปกรณ และส อส าหร บจ ดการฝ กอบรม หล กส ตรว ชาช พระยะส นปฏ บ ต ตามประเด นการพ จารณา 5 ข อ จ งท าให ผลการประเม นอย ในระด บ ด งแสดงในตารางท 4๓ ตารางท 4๓ แสดงระด บค ณภาพในการบร หารการเง นและงบประมาณ 1 สถานศ กษาม การบร หารงบด าเน นการด านการฝ กอบรม หล กส ตรว ชาช พระยะส น ในด านว สด ฝ ก อ ปกรณ ส อการ สอน รวมท งค าตอบแทนบ คคลภายนอกสถานศ กษาท เช ญ เป นว ทยากรหร อร วมเป นผ สอนในการฝ กอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส น สอดคล องก บแผนการฝ กอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส นประจ าป ของสถานศ กษา สถานศ กษาม รายจ ายด านว สด ฝ ก อ ปกรณ ส อการสอน 2 รวมท งค าตอบแทนบ คคลภายนอกสถานศ กษา ท เช ญเป น ว ทยากรหร อร วมเป นผ สอนในการฝ กการอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส น ค ดเป นร อยละ ของ งบด าเน นการด านการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น สถานศ กษาม รายจ ายด านว สด ฝ ก อ ปกรณ ส อการสอน 3 รวมท งค าตอบแทนบ คคลภายนอกสถานศ กษา ท เช ญเป น ว ทยากรหร อร วมเป นผ สอนในการฝ กการอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส น ค ดเป นร อยละ ของ งบด าเน นการด านการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น สถานศ กษาม รายจ ายด านว สด ฝ ก อ ปกรณ ส อการสอน 4 รวมท งค าตอบแทนบ คคลภายนอกสถานศ กษา ท เช ญเป น ว ทยากรหร อร วมเป นผ สอนในการฝ กการอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส น ค ดเป นร อยละ ของ งบด าเน นการด านการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น สถานศ กษาม รายจ ายด านว สด ฝ ก อ ปกรณ ส อการสอน 5 รวมท งค าตอบแทนบ คคลภายนอกสถานศ กษา ท เช ญเป น ว ทยากรหร อร วมเป นผ สอนในการฝ กการอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส น ค ดเป นร อยละ 40 ข นไป ของ งบด าเน นการด านการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น ปฏ บ ต ได สร ปผลการประเม น ร อยละ ผ าน ไม ผ าน ร อยละ ผลผลการประเม น ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน ๙๗

10 100 ปฏ บ ต ตามประเด น (1) และม ผลตาม (5) ด ปฏ บ ต ตามประเด น (1) และม ผลตาม (4) พอใช ปฏ บ ต ตามประเด น (1) และม ผลตาม (3) ต องปร บปร ง ปฏ บ ต ตามประเด น (1) และม ผลตาม (2) ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด น (1) ต วบ งช ท 8.8 ร อยละของผ ส าเร จการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นท ม ผลคะแนนการฝ กอบรม 2.0๐ ข นไป ว ทยาล ยฯ ได ช แจงให คร ผ สอน ผ เร ยนทราบถ งเกณฑ ของผลส มฤทธ ทางการเร ยน ตามระเบ ยบว า ด วยการประเม นผลการเร ยนตามหล กส ตรการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นโดยม งผลส มฤทธ ท เก ด ข นก บผ เร ยน ม ลความพยายาม ว ทยาล ยฯ ได ม การวางแผนและด าเน นการพ ฒนาผ เร ยนอย างเป นระบบและเป นกระบวนการ เพ อให ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนตามเกณฑ ท ก าหนดให มากท ส ด ด งน 1. ม การปฐมน เทศผ เข าฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นเพ อสร างความเข าใจด านการจ ด การศ กษาและระบบการว ดและประเม นผล 2. ให คร จ ดท าแผนการเร ยนร แบบบ รณาการท กรายว ชาและท กภาคเร ยน 3. ให คร ท า/จ ดหาส อการสอน/จ ดท าใบความร /ใบงาน 4. ให คร ประเม นผลตามสภาพจร ง 5. ม การจ ดการเร ยนร ตามแนวทางปร ชญาของหล กเศรษฐก จพอเพ ยง 6. ส งเสร มให คร ได พ ฒนาการจ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นท กษะกระบวนการให ผ เร ยนได ม ส วน ร วมในก จกรรมการเร ยนการสอนโดยใช กระบวนการว จ ยในช นเร ยน และม ระบบการน เทศต ดตามการสอน ของคร เป นประจ าท กว น จากผลการพ ฒนาผ เร ยนอย างเป นระบบ ส งผลให ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ๒.๐๐ ข นไป จ านวน 278 คน ค ดเป นร อยละ 100 จากจ านวนผ เร ยนท ลงทะเบ ยนเร ยนท งหมด 278 คน จ งท าให ผล การประเม นอย ในระด บ ด งแสดงในตารางท 4๔

11 101 ตารางท 4๔ แสดงร อยละของผ ส าเร จการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นท ม ผลคะแนนการฝ กอบรม 2.00 ข นไป ประเภทว ชา/สาขาว ชา ปวส. 1 ลงทะเบ ยน ผ านเกณฑ ร อยละ 1. อ ตสาหกรรม/เทคน คพ นฐาน อ ตสาหกรรม/ไฟฟ าก าล ง พาณ ชกรรม/การบ ญช พาณ ชกรรม/คอมพ วเตอร ธ รก จ รวม ผลการประเม น ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน ร อยละ 80 ข นไป ด ร อยละ พอใช ร อยละ ต องปร บปร ง ร อยละ ต องปร บปร งเร งด วน ต ากว าร อยละ 50 ต วบ งช ท 8.9 ร อยละของผ ส าเร จการฝ กอบรมตามหล กส ตรเท ยบก บแรกเข า ว ทยาล ยฯ ตระหน กด ว าการด แลผ ฝ กอบรมให ประสบความส าเร จในการเร ยนเป นหน าท ท ส าค ญ ของว ทยาล ยฯ และคร ประการหน ง เพราะเป นความคาดหว งของผ เร ยนท กคน เพ อจะได ม ว ชาช พในการ ประกอบอาช พต อไป ข อม ลความพยายาม ว ทยาล ยฯ ฯ ม การด าเน นงานตามโครงการ/แผนงาน/ก จกรรมท ก าหนดไว ม การก าหนดแนว ทางการจ ดการเร ยนการสอน และได ด าเน นการตามโครงการและก จกรรมต างๆ ด งน 1. ม การแต งต งคณะกรรมการด าเน นการหล กส ตรระยะส น 2. ปฐมน เทศการก อนเร ยนการสอน 3. จ ดว ธ การสอนตรงก บความต องการของผ เร ยน 4. จ ดระบบการน เทศต ดตามการสอนของคร และให คร น ากระบวนการว จ ยมาใช ในการแก ป ญหา การเร ยนการสอนและเน นให คร ใช การว ดและประเม น ผลตามสภาพจร ง 5. ส งเสร มและสน บสน นให คร เข าอบรมเพ มความร สาขาว ชาช พของตนเอง จากการด าเน นการตามโครงการด งกล าวส งผลให ผ เข าฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นของ ว ทยาล ยฯ ส าเร จการศ กษา จ านวน 278 คน คน จากน กเร ยนท งหมด 278 คน ค ดเป นร อยละ 100 จ งท าให ผลการประเม นอย ระด บ ด งแสดงในตารางท 45

12 102 ตารางท 4๕ แสดงร อยละของผ ส าเร จการฝ กอบรมตามหล กส ตรเท ยบก บแรกเข า ประเภท/สาขาว ชา จ านวนผ ส าเร จ แรกเข า ร อยละ การศ กษา 2555 ชาย หญ ง รวม 1. อ ตสาหกรรม/เทคน คพ นฐาน อ ตสาหกรรม/ไฟฟ าก าล ง พาณ ชกรรม/การบ ญช พาณ ชกรรม/คอมพ วเตอร ธ รก จ รวม ผลการประเม น ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน ร อยละ 80 ข นไป ด ร อยละ พอใช ร อยละ ต องปร บปร ง ร อยละ ต องปร บปร งเร งด วน ต ากว าร อยละ 50 ต วบ งช 8.10 ระด บความพ งพอใจของผ ส าเร จการฝ กอบรมท ม ต อการน าความร ความสามารถไปใช ประโยชน ว ทยาล ยฯ ได ตระหน กถ งความส าค ญของการฝ กว ชาช พระยะส นของประชาชน จ งม งเน นการ จ ดการเร ยนการสอนให ตรงก บความต องการโดยม นโยบายให ด าเน นการจ ดการเร ยนการสอนตามหล กการ และกระบวนการท สอดคล องก บผ เร ยน ข อม ลความพยายาม ว ทยาล ยฯ ก าหนดให ม การประเม นผลการเร ยนการสอนของหล กส ตรระยะส นครบท งด านท กษะ ว ชาช พ ว ธ การการจ ดการเร ยน ประเม นผล และว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ การส ารวจความพ งพอใจของผ เร ยนหล กส ตรระยะส น โดยส วนมากม ความพ งพอใจการประเม น ความพ งพอใจในภาพรวมค าเฉล ย ๔.4๒ โดยม ผ ตอบแบบสอบในระด บด ค ดเป นร อย 89 ของผ ตอบ แบบสอบถามท งหมด จ งท าให ผลการประเม นอย ในระด บ ด งแสดงในตารางท 46

13 103 ตารางท 4๖ แสดงระด บความพ งพอใจของผ ส าเร จการฝ กอบรมท ม ต อการน าความร ความสามารถไปใช ประโยชน 1 สถานศ กษาม การประเม นความพ งพอใจโดยก าหนดกล ม ต วอย างสร างเคร องม อเพ อเก บข อม ล เก บข อม ลจากกล ม ต วอย าง น าข อม ลมาว เคราะห 2 สถานศ กษาม ผลการประเม นความพ งพอใจเฉล ย ค ดเป นร อยละ เม อเท ยบก บข อม ลท ได ร บจาก กล มต วอย างโดยพ จารณาจากภาพรวม 3 สถานศ กษาม ผลการประเม นความพ งพอใจเฉล ย ค ดเป นร อยละ เม อเท ยบก บข อม ลท ได ร บ จากกล มต วอย าง โดยพ จารณาจากภาพรวม 4 สถานศ กษาม ผลการประเม นความพ งพอใจเฉล ย ค ดเป นร อยละ เม อเท ยบก บข อม ลท ได ร บ จากกล มต วอย าง โดยพ จารณาจากภาพรวม 5 สถานศ กษาม ผลการประเม นความพ งพอใจเฉล ย ค ดเป นร อยละ 80 ข นไป เม อเท ยบก บข อม ลท ได ร บ จากกล มต วอย าง โดยพ จารณาจากภาพรวม ผลการด าเน นการ ด าเน นการ ไม ด าเน นการ - ผลการด าเน นการ ด าเน นการ ไม ด าเน นการ - - ค าเฉล ย 4.42 ร อยละ 87 ผลการประเม น ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด น (1) และม ผลตาม (5) ด ปฏ บ ต ตามประเด น (1) และม ผลตาม (4) พอใช ปฏ บ ต ตามประเด น (1) และม ผลตาม (3) ต องปร บปร ง ปฏ บ ต ตามประเด น (1) และม ผลตาม (2) ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด น (1)

14 104 สร ปผลการประเม นมาตรฐานท 8 ในแต ละต วบ งช ต ว บ งช ท ต วบ งช ท เกณฑ การต ดส น 8.1 ระด บค ณภาพในการจ ดท า -ปฏ บ ต (5) ข อ แผนการการบร หารจ ดการการ -ด ปฏ บ ต (4) ข อ ฝ กอบรมว ชาช พระยะส น -พอใช ปฏ บ ต (3) ข อ -ต องปร บปร งปฏ บ ต (2) ข อ -ต องปร บปร งเร งด วนปฏ บ ต (1) ข อ 8.2 ระด บค ณภาพในการใช และ -ปฏ บ ต (5) ข อ พ ฒนาหล กส ตรสมรรถนะ -ด ปฏ บ ต (4) ข อ รายว ชาท สอดคล องก บความ -พอใช ปฏ บ ต (3) ข อ ต องการของช มชน สถาน -ต องปร บปร งปฏ บ ต (2) ข อ ประกอบการ -ต องปร บปร งเร งด วนปฏ บ ต 8.3 ระด บค ณภาพในการจ ดท า แผนการจ ดการเร ยนร รายว ชา 8.4 ระด บค ณภาพในการฝ กอบรม หล กส ตรว ชาช พระยะส น 8.5 ระด บค ณภาพในการระดม ทร พยากรในการจ ดการ ฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะ ส น (1) ข อ -ปฏ บ ต (1) และม ผล (5) -ด ปฏ บ ต (1) และม ผล (4) -พอใช ปฏ บ ต (1) และม ผล (3) -ต องปร บปร งปฏ บ ต (1) และม ผล (2) -ต องปร บปร งเร งด วนปฏ บ ต (1) -ปฏ บ ต (5) ข อ -ด ปฏ บ ต (4) ข อ -พอใช ปฏ บ ต (3) ข อ -ต องปร บปร งปฏ บ ต (2) ข อ -ต องปร บปร งเร งด วนปฏ บ ต (1) ข อ -ปฏ บ ต (5) ข อ -ด ปฏ บ ต (4) ข อ -พอใช ปฏ บ ต (3) ข อ -ต องปร บปร งปฏ บ ต (2) ข อ -ต องปร บปร งเร งด วนปฏ บ ต (1) ข อ ผลส มฤทธ ของ การด าเน นงาน ปฏ บ ต 5 ข อ ปฏ บ ต 5 ข อ ปฏ บ ต (๑) ม ผล (๕) ปฏ บ ต ครบ 5 ข อ ปฏ บ ต ครบ 5 ข อ ผลการ ประเม น

15 105 ต ว บ งช ท ต วบ งช ท เกณฑ การต ดส น 8.6 ร อยละของคร ผ สอนหล กส ตร - 80 ข นไป ว ชาช พระยะส นท ได ร บการ - ด พ ฒนา - พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน < ระด บค ณภาพในการบร หาร ปฏ บ ต (1) และม ผล (5) การเง นและงบประมาณ -ด ปฏ บ ต (1) และม ผล (4) -พอใช ปฏ บ ต (1) และม ผล (3) -ต องปร บปร งปฏ บ ต (1) และม ผล (2) 8.8 ร อยละของผ ส าเร จการ ฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะ ส นท ม ผลคะแนนการฝ กอบรม 2.00 ข นไป 8.9 ร อยละของผ ส าเร จการ ฝ กอบรมตามหล กส ตรเท ยบก บ แรกเข า 8.10 ระด บความพ งพอใจของ ผ ส าเร จการฝ กอบรมท ม ต อการ น าความร ความสามารถไปใช ประโยชน -ต องปร บปร งเร งด วนปฏ บ ต (1) - 80 ข นไป - ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน < ข นไป - ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน < 50 -ปฏ บ ต (1) และม ผล (5) -ด ปฏ บ ต (1) และม ผล (4) -พอใช ปฏ บ ต (1) และม ผล (3) -ต องปร บปร งปฏ บ ต (1) และม ผล (2) -ต องปร บปร งเร งด วนปฏ บ ต (1) ผลส มฤทธ ของ การด าเน นงาน ร อยละ ๑๐๐ ปฏ บ ต (๑) และ ม ผล (๕) ร อยละ ๙๗ ร อยละ 100 ร อยละ 100 ค าเฉล ย 4.42 ร อยละ 87 ผลการ ประเม น สร ปผลการประเม นตามมาตรฐานท ๘ (หมายเหต ช แจง : สร ปผลการประเม นมาตรฐานท ๘ ให น าค าคะแนนของท กต วบ งช มาหาค าเฉล ย) สร ป ม การประเม นตนเองจ านวน ๑๐ ต วบ งช ผลการประเม นเป นด งน ระด บ จ านวน ต วบ งช ระด บด จ านวน...ต วบ งช ระด บพอใช จ านวน ต วบ งช ระด บต องปร บปร ง จ านวน ต วบ งช ระด บต องปร บปร งเร งด วน จ านวน ต วบ งช

16 106 จ ดเด น ได แก ต วบ งช ต อไปน ต วบ งช 8.4 ระด บค ณภาพในการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น ต วบ งช 8.9 ร อยละของผ ส าเร จการฝ กอบรมตามหล กส ตรเท ยบก บแรกเข า จ ดท ควรพ ฒนา ได แก ต วบ งช ต อไปน ต วบ งช 8.10 ระด บความพ งพอใจของผ ส าเร จการฝ กอบรมท ม ต อการน าความร ความสามารถไปใช ประโยชน

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นางลอดหล าดาวด บ ญฤทธ มนตร ผ อานวยการว ทยาล ยอาช วศ กษาเพชรบ

More information

มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน สำน กประก นค ณภาพ อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก

มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน สำน กประก นค ณภาพ อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก เอกล กษณ สถานศ กษาท เป นเล ศทางการจ ดการศ กษา ด านความร วมม อก บหน วยงานและองค การภายนอก สำน กประก

More information

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ 86 มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ ดชอบงานหล กส ตร งานก จกรรมการเร ยนการ สอน งานว ดและประเม

More information

เอกสารค ม อ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2556

เอกสารค ม อ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2556 1 เอกสารค ม อ ด าเน นการประก นค ณภาพภายใน ป การศ กษา 2556 ว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก 2 ค าน า เอกสาร ค ม อด าเน นการประก นค ณภาพภายในของว ทยาล ยเทคโนโลย ดอนบอสโก พ.ศ.2556 เล มน เป นค ม อท ใช ส าหร บการประก

More information

มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน สำหร บ ว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พ

มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน สำหร บ ว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พ มาตรฐานการประก นค ณภาพภายใน สำหร บ ว ทยาล ยเทคน คและว ทยาล ยการอาช พ สำน กมาตรฐานการอาช วศ กษาและว ชาช พ สำน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา สารจากเลขาธ การ มาตรฐานการประก นค ณภาพภายในสำหร บว ทยาล ยเทคน ค

More information

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา

การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ๑ ความน า การบร หารหล กส ตรระด บสถานศ กษา ยงย ทธ ส มส พ มพ ผ อ านวยการโรงเร ยนหว านใหญ ประชาคม สพป.อ ดรธาน เขต 3 สถานศ กษาม ภารก จหล กในการจ ดการศ กษาให ผ เร ยนได ร บการพ ฒนาอย างเต มตามศ กยภาพ สถานศ กษาจ

More information

แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา

แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป การศ กษา 2555 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคน คเพชรบ ร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษา คำนำ แผนกลย ทธ การประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล

More information

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ 41 4.1 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนม คณะกรรมการสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎหมายท เก ยวข อง ม การประช ม คณะกรรมการสถานศ

More information

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) โดย ประก นค ณภาพ ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) 1 ค าน า ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

More information

รายงานผลการประเม นตนเอง

รายงานผลการประเม นตนเอง รายงานผลการประเม นตนเอง (Self Assessment Report : SAR) ประจาป การศ กษา 2555 ว ทยาล ยการอาช พอ นทร บ ร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ 1 คานา รายงานการประเม นตนเอง ( Self Assessment Report

More information

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร

แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร เอกสารประกอบ หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ แนวปฏ บ ต การว ดและประเม นผลการเร ยนร ฉบ บใช ในโรงเร ยนโครงการน าร อง การใช หล กส ตรแกนกลางการศ กษาข นพ นฐาน พ ทธศ กราช ๒๕๕๑ ส าน กว ชาการและมาตรฐานการศ

More information

ค ณภาพ ระบบควบค มค ณภาพ ม การทางานท เป นมาตรฐาน ทางานเป นท ม และม การพ ฒนางานอย าง ต อเน อง

ค ณภาพ ระบบควบค มค ณภาพ ม การทางานท เป นมาตรฐาน ทางานเป นท ม และม การพ ฒนางานอย าง ต อเน อง 1 ตอนท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา ตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ. 2542 หมวด 6 มาตรฐานและการประก นค ณภาพ การศ กษา มาตรา 47 ให ม ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาเพ อพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ

More information

แบบประเม น ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การปฏ บ ต งานของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา

แบบประเม น ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การปฏ บ ต งานของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา แบบประเม น ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การปฏ บ ต งานของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ค าช แจงแบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งาน ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (แบบประเม นแนบท ายหล กเกณฑ

More information

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 6 ระบบการประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน ระด บสถาบ น 124 ค ม อการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา พ.ศ.2557 ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด ำเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต ม ต วบ งช ท ด ำเน นการในระด

More information

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ ค าน า ค ม อการบร หารงานว ชาการเป นเอกสารท จ ดข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการบร หารและ ปฏ บ ต งานของกล มงานบร หารว ชาการโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร โดยแนวทาง การด าเน นงานน

More information

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา

บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา บทท 10 การพ ฒนาระบบประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา 1. ความหมายและความส าค ญของการประก นค ณภาพการศ กษา ร ฐธรรมน ญแห งราชอาณาจ กรไทย พ ทธศ กราช 2540 มาตรา 81 ได ก าหนดให ร ฐต อง จ ดการศ กษาอบรมและสน บสน นให เอกชนจ

More information

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ.

เป าหมายต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน คณะศ ลปกรรมและสถาป ตยกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา ป การศ กษา 2556 (ตามต วบ งช ของ สกอ. และ สมศ.) หน า 2 จาก 22 องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค

More information

แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา

แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา แผนปฏ บ ต การประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน ป การศ กษา 2556 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยการอาช พพนมทวน คานา แผนดาเน นงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน

More information

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ

ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ ส วนท 2 ส วนท 2 ผลการด าเน นงานและผลการประเม นค ณภาพ องค ประกอบท 1 ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนด าเน นการ ต วบ งช ท 1.1 : กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1. ม การจ ดท าแผนกลย

More information

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 1.1 แนวค ด งานว ชาการเป นงานซ งเก ยวก บการพ ฒนาและปร บปร งแก ไขการเร ยนการสอน ให ม ประส ทธ ภาพตรงตามเป าหมายของการศ กษา เช น การจ ดโปรแกรมการเร ยนการสอน โครงการ

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต

รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 0 รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ประจ าป การศ กษา 2554 ( 1 ม ถ นายน 2554-31 พฤษภาคม 2555 ) คณะศ ลปศาสตร มหาว ทยาล ยร งส ต 1 ค าน า รายงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บอ ดมศ กษา ฉบ

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

ในรอบป ๒๕๕๕ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ๓ บทท ผลการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา ในรอบป ๒๕๕๕ ในป การศ กษา ๒๕๕๕ โรงเร ยนสตร ว ดระฆ งด าเน นงานตามแผนพ ฒนาค ณภาพ การศ กษาจนบรรล ความส าเร จตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน ด งน ๑. ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การประจ

More information

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน

แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน แนวปฏ บ ต การด าเน นการฝ กงาน ความส าค ญและหล กการฝ กงาน หล กเกณฑ การจ ดฝ กงาน แนวปฏ บ ต ในการด าเน นการฝ กงาน การจ ดท าแผนการฝ ก ต วอย างแบบฟอร มท เก ยวข อง ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ

More information

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา

ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของสถานศ กษา ตอนท ๒ การพ ฒนาค ณภาพการจ ดการศ กษา ตามแผนปฏ บ ต การประจ าป ของ ๑.แนวค ดเก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ๑.๑ พระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.๒๕๔๒ ฉบ บแก ไขเพ มเต ม (ฉบ บท ๒ ) พ.ศ.๒๕๔๕ หมวด ๖ มาตรฐานและการประก

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม

โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม ห น า 1 โครงสร างการบร หารงานโรงเร ยนส งขะว ทยาคม นายส นทร อ นทรน ช ผ อานวยการ นายยศ สาแก ว รองผ อานวยการ คณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน กล มบร หารว ชาการ กล มบร หารงบประมาณ กล มบร หารงานบ คคล กล มบร หารท

More information

บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ

บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ 9 บทท 2 ระบบประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ 2.1 ระบบประก นค ณภาพการศ กษาว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญ ว ทยาล ยการอาช พว เศษช ยชาญม การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพโดยอาศ ยแนวความค ดท

More information

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ

รองศาสตราจารย ดร.บ ญฑวรรณ ว งวอน คณบด คณะว ทยาการจ ดการ 2554 ก คำนำ ค ม อการให บร การทางว ชาการแก ส งคม คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง จ ดท าข น โดยคณาจารย คณะว ทยาการจ ดการ และโดยความร วมม อของคณะกรรมการเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ด าน งานประก นค ณภาพการศ

More information