ผลการด าเน นการ ด าเน นการ ไม ด าเน นการ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "ผลการด าเน นการ ด าเน นการ ไม ด าเน นการ"

Transcription

1 91 มาตรฐานท ๘ ด านการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส น ต วบ งช ท 8.1 ระด บค ณภาพในการจ ดท าแผนการการบร หารจ ดการการฝ กอบรมว ชาช พระยะส น ว ทยาล ยฯ ส งเสร มการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นของสถานศ กษาโดยการม ส วน ร วมของคร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา และหน วยงานท เก ยวข อง ท งภาคร ฐและภาคเอกชน และม การจ ดท าแผนการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นประจ าป ท สอดคล องก บความต องการของท องถ น ม การต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผล และเสนอข อเสนอแนะเพ อการปร บปร งพร อมท งจ ดท ารายงานตาม แผนการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นประจ าป ข อม ลความพยายาม ว ทยาล ยฯ ได จ ดท าแผนฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นโดยการม การส วนร วมของคร และ บ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา โดยร บผ เข าอบรมหล กส ตรระยะส นจากช มชน ท องถ น หน วยงานท เก ยวข องท งภาคร ฐและเอกชน และสอดคล องก บความต องการของช มชน และท องถ น ว ทยาล ยฯ ได ด าเน นการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นจ านวน 11 ว ชา ม ผ เร ยนท งหมด 278 คน และม การปฏ บ ต ตามประเด นการพ จารณาครบท ง 5 ข อ ม ผลการประเม นความพ งพอใจใน ภาพรวมเฉล ย 4.65 จ งท าให ผลการประเม นอย ในระด บ ด งแสดงในตารางท 37 ตารางท 3๗ แสดงระด บค ณภาพในการจ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชา 1 สถานศ กษาม การจ ดท าแผนพ ฒนาการจ ดการฝ กอบรม หล กส ตรว ชาช พระยะส นของสถานศ กษา โดยการม ส วนร วม ของคร และบ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา ผ เข าร บการ ฝ กอบรม ช มชน สถานประกอบการ และหน วยงานท เก ยวข องท งภาคร ฐและภาคเอกชน 2 สถานศ กษาม การจ ดท าแผนการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะ ส นประจ าป ท สอดคล องก บแผนพ ฒนาการฝ กอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส นของสถานศ กษา โดยการม ส วนร วมของคร และ บ คลากรท กฝ ายในสถานศ กษา 3 สถานศ กษาม การด าเน นงานตามแผนฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พ ระยะส นประจ าป 4 สถานศ กษาม การต ดตามตรวจสอบ ประเม นผล และเสนอ ข อเสนอแนะเพ อการปร บปร ง 5 สถานศ กษาม การจ ดท ารายงานตามแผนการฝ กอบรม หล กส ตรว ชาช พระยะส นประจ าป ผลการด าเน นการ ด าเน นการ ไม ด าเน นการ ค าเฉล ย 4.65

2 92 ผลการประเม น ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ม ผลร อยละ 80 ข นไป ด ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ม ผลร อยละ พอใช ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ม ผลร อยละ ต องปร บปร ง ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ม ผลร อยละ ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ม ผลน อยกว าร อยละ 50 ต วบ งช ท 8.2 ระด บค ณภาพในการใช และพ ฒนาหล กส ตรระยะส นท สอดคล องก บความ ต องการของช มชน สถานประกอบการ ว ทยาล ยฯ ม ความตระหน กว าการม ความร วมม อก บท องถ น ช มชน ในการพ ฒนาหล กส ตรระยะ ส นท สอดคล องก บความต องการของช มชน ท องถ น จะท าให ว ทยาล ยฯ ม หล กส ตรระยะส นท ม ค ณภาพ ข อม ลความพยายาม 1. ม การเก บรวบรวมข อม ลความต องการของช มชน และผ สนใจท วไป 2. ม การพ ฒนาหล กส ตรระยะส นให ตรงก บสภาพช มชน ท องถ น และสอดคล องก บความต องการ ของผ เร ยน 3. ม การรายงานการประเม นผลการด าเน นการ 4. ม การรายงานการน าผลการประเม นไปใช ผลจากการท ม ความร วมม อก บช มชน และท องถ นในการพ ฒนาหล กส ตรระยะส นท สอดคล องก บ ความต องการของช มชน ว ทยาล ยฯ ได ส ารวจข อม ลความต องการในการพ ฒนาหล กส ตร และ ม การพ ฒนา หล กส ตรร วมก บช มชน และสถานประกอบการ ท าให ผลการประเม นอย ในระด บ ด งแสดงในตาราง ท 38 ตารางท ๓8 แสดงระด บค ณภาพในการใช และพ ฒนาหล กส ตรสมารถนะรายว ชาท สอดคล องก บความ ต องการของช มชน สถานประกอบการ ผลการด าเน นการ ม ไม ม 1 สถานศ กษาม การส ารวจข อม ลความต องการในการพ ฒนาหล กส ตร 2 สถานศ กษาม การพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานประกอบการและ หน วยงานท เก ยวข อง 3 สถานศ กษาม การทดลองใช หล กส ตร 4 สถานศ กษา ม การประเม นสถานศ กษาม การประเม นหล กส ตร 5 สถานศ กษาม การน าหล กส ตรฐานสมรรถนะรายว ชาท พ ฒนาแล วตาม ข อ (1) - (4) ไม เก น 2 ป ไปใช

3 93 ผลการประเม น ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ได ท กประเด น ด ปฏ บ ต ตามประเด น 1-4 พอใช ปฏ บ ต ตามประเด น 1-3 ต องปร บปร ง ปฏ บ ต ตามประเด น 1-2 ต วบ งช ท 8.3 ระด บค ณภาพในการจ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชา ว ทยาล ยฯ ได สนองนโยบายของสถานศ กษาท ให คร ผ สอนท กคนจ ดท าแผนการเร ยนร แบบบ รณา การ โดยให จ ดการเร ยนการสอนตามแนวทางการปฏ ร ปการศ กษา ม การปร บว ธ เร ยน เปล ยนว ธ สอน ปฏ ร ปว ธ สอบ และให จ ดการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยน าเอาหล กของปร ชญาเศรษฐก จ พอเพ ยงมาบ รณาการในการจ ดการเร ยนการสอน ข อม ลความพยายาม ว ทยาล ยฯ ได ส งเสร มให คร จ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร แบบบ รณาการ โดยม การด าเน นการ ด งน ๑. ส งเสร มให คร เข ยนแผนการจ ดการเร ยนแบบบ รณาการ โดยน าหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง มาบ รณาการในท กรายว ชา ๒. ม คณะกรรมการว ชาการเป นผ ตรวจแผนการจ ดการเร ยนร ๓. ส งเสร มให คร ม รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนตามแผนการจ ดการเร ยนร โดยการบ นท ก หล งการสอนและรายงานผ บ งค บบ ญชาตามล าด บเม อส นภาคเร ยน ๔. ส งเสร มให คร ได ร บการน เทศการสอนและประเม นผลการสอน จากคณะกรรมการน เทศการ สอนของสถานศ กษา ๕. ส งเสร มให คร ม การน าผลการประเม นการการจ ดการเร ยนการสอนมาพ ฒนาการจ ดการเร ยนร ว ทยาล ยฯ ได ส งเสร มให คร ในว ทยาล ยฯ ได จ ดท าแผนการเร ยนร แบบบ รณาการ จ านวนรายว ชาท เป ดสอนท งหมด 11 รายว ชา จ านวนรายว ชาท ต องจ ดท าแผนการเร ยนร จ านวน 11 ว ชา และคร ได จ ดท าแผนการเร ยนร จ านวน 11 ว ชา ค ดเป นร อยละ 100 และม การปฏ บ ต ครบท ง ๕ ข อ จ งท าให ผลการ ประเม นอย ในระด บ ด งแสดงในตารางท 3๙

4 94 ตารางท 3๙ แสดงระด บค ณภาพในการจ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชา 1 สถานศ กษาด าเน นการให คร ผ สอนหล กส ตรว ชาช พระยะส น จ ดท าแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาด วยเทคน คว ธ การสอนท หลากหลาย ท ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมและค ณล กษณะอ นพ งประสงค และปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยงท กรายว ชาท สอน 2 สถานศ กษาม คร ผ สอนหล กส ตรว ชาช พระยะส นด าเน นการตาม (1) ร อยละ ของจ านวนคร ผ สอนท งหมดใน สถานศ กษา 3 สถานศ กษาม คร ผ สอนหล กส ตรว ชาช พระยะส นด าเน นการตาม (1) ร อยละ ของจ านวนคร ผ สอนท งหมดใน สถานศ กษา 4 สถานศ กษาม คร ผ สอนหล กส ตรว ชาช พระยะส นด าเน นการตาม (1) ร อยละ ของจ านวนคร ผ สอนท งหมดใน สถานศ กษา 5 สถานศ กษาม ผลการประเม นความพ งพอใจเฉล ย ค ดเป นร อยละ 80 ข นไป เม อเท ยบก บข อม ลท ได ร บจากกล ม ต วอย าง โดยพ จารณาจากภาพรวม ผลการด าเน นการ ด าเน นการ ไม ด าเน นการ ค าเฉล ย 4.65 ร อยละ 90 ผลการประเม น ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ม ผลร อยละ 80 ข นไป ด ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ม ผลร อยละ พอใช ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ม ผลร อยละ ต องปร บปร ง ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ม ผลร อยละ ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ม ผลน อยกว าร อยละ 50 ต วบ งช ท 8.4 ระด บค ณภาพในการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น ว ทยาล ยฯ ด าเน นการให คร จ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นด วย เทคน คว ธ การสอนท หลากหลาย ท ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม และค ณล กษณะอ นพ ง ประสงค และปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ด าเน นการให คร ใช ส อเทคโนโลย ท เหมาะสม ม การน เทศการ จ ดการเร ยนการสอนและให คร ท าบ นท กหล งการสอน น าผลจากการสอนด วยเทคน คว ธ การสอนท หลากหลาย และผลการน เทศการจ ดการเร ยนการสอนไปจ ดท าว จ ยและการน าผลจากการว จ ยไปแก ไข ป ญหาหร อพ ฒนาการเร ยนการสอน

5 95 ข อม ลความพยายาม ว ทยาล ยฯ ได จ ดก จกรรมการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น เพ อให ผ เร ยนม ความพ งพอใจต อ ค ณภาพการสอนของคร ด งน ๑. ท าแผนการสอนหล กส ตรว ชาช พระยะส นล วงหน าและขออน ม ต ให เสร จก อนด าเน นการ เพ อ จะได เตร ยมพร อมในเร องของการสอน การจ ดหาส อประกอบการสอน ว สด คร ภ ณฑ และเตร ยมความ พร อมในว ธ การถ ายทอดความร ให แก ผ เร ยน ๒. ให คร ได ใช ส อท ท นสม ย หลากหลาย ๓. สอนตรงตามประเด นของเน อหาว ชา เพ อให ผ เร ยนได เร ยนร อย างครบถ วนตามโครงสร างของ หล กส ตร ๔. ม การประเม นผลตรงตามจ ดประสงค รายว ชา ใช การประเม นตามสภาพจร ง และม ความ ย ต ธรรม ๕. จ ดบรรยากาศท เป นม ตรก บผ เร ยน ไม ด ผ เร ยนอย างไร เหต ผล และให ความช วยเหล อเอาใจใส ต อผ เร ยนอย างท วถ งและเสมอภาค ๖. ม การประเม นผลการสอน โดยการน เทศ เพ อน าข อม ลมาปร บปร งพ ฒนาการสอนของตนเอง อย เสมอ ว ทยาล ยฯ ได ด าเน นการให คร แต ละคนจ ดการเร ยนการสอน ตามแผนการฝ กอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส นด วยเทคน คว ธ การสอนท หลากหลาย ท ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยมและค ณล กษณะอ นพ งประสงค และปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง จ านวน 11 รายว ชา ม ผลการประเม นความพ งพอใจต อการสอนของคร ระด บว ทยาล ยฯ ท กรายว ชาเฉล ย ๔.65 และม การ ปฏ บ ต ตามประเด นการพ จารณา ครบท ง ๕ ข อ จ งท าให การประเม นอย ในระด บ ด งแสดงในตารางท ๔๐ ตารางท ๔๐ แสดงระด บค ณภาพในการว ดและประเม นผลการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชา ๑ สถานศ กษาด าเน นการให คร ผ สอนหล กส ตรว ชาช พระยะส น จ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นรายว ชาตาม แผนการจ ดการเร ยนร รายว ชาด วยเทคน คว ธ การสอนท หลากหลายท ม งเน นสมรรถนะอาช พและบ รณาการค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม และค ณล กษณะท อ นพ งประสงค และ ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 2 สถานศ กษาด าเน นการให คร ผ สอนหล กส ตรว ชาช พระยะส นใช ส อและเทคโนโลย ท เหมาะสมในการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส น ผลการด าเน นการ ด าเน นการ ไม ด าเน นการ

6 96 3 สถานศ กษาด าเน นการให คร ผ สอนหล กส ตรว ชาช พระยะส นม การก าหนด และแจ งหล กเกณฑ และว ธ การว ดและประเม นผล ให ผ เข าร บการอบรมทราบก อนการจ ดการฝ กอบรมท ก รายว ชาท จ ดการฝ กอบรม 4 สถานศ กษาให คร ผ สอนหล กส ตรว ชาช พระยะส นใช ว ธ การการ ว ดและประเม นผลท หลากหลายและเหมาะสมท กรายว ชาท จ ดการฝ กอบรม 5 สถานศ กษาด าเน นการให คร ผ สอนหล กส ตรว ชาช พระยะส น น าผลจากการว ดและประเม นผลไปใช ในการพ ฒนาสมรรถนะ ผ เร ยน ท ม งเน นสมรรถนะอาช พ และบ รณาการค ณธรรม จร ยธรรม ค าน ยม และค ณล กษณะอ นพ งประสงค และ ปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงท กรายว ชาจ ดการฝ กอบรม ผลการด าเน นการ ด าเน นการ ไม ด าเน นการ ผลการประเม น ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด น 5 ข อ ปฏ บ ต ตามประเด น 4 ข อ ปฏ บ ต ตามประเด น 3 ข อ ปฏ บ ต ตามประเด น 2 ข อ ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ข อ ต วบ งช ท 8.5 ระด บค ณภาพในการระดมทร พยากรในการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น ว ทยาล ยฯ จ ดต งเคร อข ายอาช วศ กษาเพ อให ม การระดมทร พยากรในการจ ดการฝ กอบรม หล กส ตรว ชาช พระยะส น นอกเหน อจากท ได ร บจากหน วยงานต นส งก ด ในด านภ ม ป ญญาท องถ น ผ เช ยวชาญ ผ ทรงค ณว ฒ ด านสถานประกอบการ ด านงบประมาณ ว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ ฯลฯ และม การ ประเม นผลการด าเน นงานเพ อการปร บปร ง ข อม ลความพยายาม ว ทยาล ยฯ ได ด าเน นการระดมทร พยากรในการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น โดย จ ดหาภ ม ป ญญาท องถ น ผ เช ยวชาญ ผ ทรงค ณว ฒ ด านต างๆและการระดมท นการศ กษาจากสถาน ประกอบการ หน วยงานและช มชน ว ทยาล ยฯ ได ร วมม อจ ดการศ กษาและการระดมทร พยากรด านภ ม ป ญญาท องถ น ผ เช ยวชาญ ผ ทรงค ณว ฒ ด านสถานประกอบการ ด านงบประมาณ ว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ เพ อสน บสน นการจ ด

7 97 การศ กษาให ม ประส ทธ ภาพ ม การปฏ บ ต ครบท ง ๕ ข อ ท าให ผลการประเม นอย ในระด บ ด งแสดงใน ตารางท ๔๑ ตารางท ๔๑ แสดงระด บค ณภาพในการระดมทร พยากรในการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น 1 สถานศ กษาม แผนงาน โครงการ การจ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะ ส น 2 สถานศ กษาม การจ ดหาภ ม ป ญญาท องถ น ผ เช ยวชาญ ผ ทรงค ณว ฒ เป น ว ทยากรหร อร วมเป นผ สอนในการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น 3 สถานศ กษาจ ดหาสถานประกอบการให เข ามาม ส วนร วมในการจ ดการ ฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น 4 สถานศ กษาม การระดมทร พยากรอ นๆ เช น งบประมาณ ว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ ในการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น 5 สถานศ กษาม การประเม นผลการด าเน นงานตามแผนงาน โครงการในการ ระดมทร พยากรในการจ ดการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น ผลผลการประเม น ด ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด น 5 ข อ ด ปฏ บ ต ตามประเด น 4 ข อ พอใช ปฏ บ ต ตามประเด น 3 ข อ ต องปร บปร ง ปฏ บ ต ตามประเด น 2 ข อ ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด น 1 ข อ ต วบ งช ท 8.6 ร อยละของคร ผ สอนหล กส ตรว ชาช พระยะส นท ได ร บการพ ฒนา ผลการด าเน นการ ม ไม ม ว ทยาล ยฯ ตระหน กและเห นค ณค าในการจ ดบ คลากรอย างม ค ณภาพ โดยให ความส าค ญในการ จ ดบ คลากรตามโครงสร าง ม การก าก บต ดตาม การด าเน นงานของบ คลากรในว ทยาล ยฯ และประเม นผล การด าเน นงานตามท ได ร บมอบหมาย เพ อว เคราะห ป ญหา การแก ไขป ญหาและการต ดส นใจ น าไปส การ พ ฒนาบ คลากรให ค ณภาพ ข อม ลความพยายาม ว ทยาล ยฯ ม การส งเสร มและสน บสน นในการพ ฒนาบ คลากรของว ทยาล ยฯ อย างต อเน อง ให บ คลากรม การฝ กอบรมด านว ชาการ ด านว ชาช พและจรรยาบรรณว ชาช พ จ ดหาท นการศ กษา ท นว จ ย งานสร างสรรค ม การพ ฒนาค ณภาพช ว ตท เหมาะสม และส งเสร ม สน บสน นให คร และบ คลากรทางการ ศ กษาได ร บประกาศเก ยรต ค ณยกย อง

8 98 ว ทยาล ยฯ ด าเน นการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาในสถานศ กษาในด านว ชาการหร อ ว ชาช พ และจรรยาบรรณว ชาช พ จ ดหาท นการศ กษา ท นว จ ย หร องานสร างสรรค ม การพ ฒนาค ณภาพ ช ว ตท เหมาะสม และส งเสร มสน บสน นให คร และบ คลากรทางการศ กษาได ร บการประกาศเก ยรต ค ณยก ย อง ม การปฏ บ ต ตามเกณฑ การพ จารณาครบท ง ๕ ข อจ งท าให ผลการประเม นอย ในระด บ ด งแสดง ในตารางท ๔๒ ตารางท 4๒ แสดงร อยละของคร ผ สอนหล กส ตรว ชาช พระยะส นท ได ร บการพ ฒนา ผลการพ ฒนา ท ว ชาท สอน ช อ สก ล ได ร บ การพ ฒนา ไม ได ร บ การพ ฒนา ๑ ช างต ดต งไฟฟ าภายในอาคาร นายศ ภร ตน สองเม อง ๒ ช างซ อมเคร องใช ไฟฟ าภายในบ าน นายณรงค ภ กด ๓ ช างเช อมไฟฟ าเบ องต น นายว ฒ ช ย ก นพย นต ๔ ช างเช อมไฟฟ าเบ องต น (กล ม ๑) นายบรรท ตย ทองอย ๕ ช างเช อมไฟฟ าเบ องต น (กล ม ๒) นายส าราญศ กด สน ทป ๖ ช างเหล กเสร มคอนกร ต (กล ม ๑) นายศ ภก จ เหม อนพะวงศ ๗ พ มพ ด ดไทย ๑ นางอรสา ร งส โยกฤษฎ ๘ พ มพ ด ดอ งกฤษ ๑ นางสาวส วรรด จ วจวบ ๙๐ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (กล ม ๑) นายส รศ กด เด นเก ๑๐ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (กล ม ๒) นายพ รย ทธ ใจสม ทร ๑๑ คอมพ วเตอร เพ องานอาช พ (กล ม ๓) นางกาญจนา จอหว ง ต วบ งช ท 8.7 ระด บค ณภาพในการบร หารการเง นและงบประมาณ ว ทยาล ยฯ ตระหน กถ งความส าค ญในเร องของงบประมาณท ใช ในการส งเสร ม การให การ ช วยเหล อช มชนในการจ ดท าโครงการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นและส งเสร มความร ในการพ ฒนา ช มชนและท องถ น ความพยายาม ว ทยาล ยฯ ได จ ดสรรงบประมาณอย างเป นหมวดหม ในการด าเน นการด านค าว สด ฝ ก อ ปกรณ และ ส อส าหร บการจ ดการเร ยนการสอน รายจ ายในการส งเสร ม สน บสน นให คร จ ดการฝ กอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส น

9 99 ว ทยาล ยฯ ได ม การจ ดงบประมาณในการด านว สด ฝ ก อ ปกรณ และส อส าหร บจ ดการฝ กอบรม หล กส ตรว ชาช พระยะส นปฏ บ ต ตามประเด นการพ จารณา 5 ข อ จ งท าให ผลการประเม นอย ในระด บ ด งแสดงในตารางท 4๓ ตารางท 4๓ แสดงระด บค ณภาพในการบร หารการเง นและงบประมาณ 1 สถานศ กษาม การบร หารงบด าเน นการด านการฝ กอบรม หล กส ตรว ชาช พระยะส น ในด านว สด ฝ ก อ ปกรณ ส อการ สอน รวมท งค าตอบแทนบ คคลภายนอกสถานศ กษาท เช ญ เป นว ทยากรหร อร วมเป นผ สอนในการฝ กอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส น สอดคล องก บแผนการฝ กอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส นประจ าป ของสถานศ กษา สถานศ กษาม รายจ ายด านว สด ฝ ก อ ปกรณ ส อการสอน 2 รวมท งค าตอบแทนบ คคลภายนอกสถานศ กษา ท เช ญเป น ว ทยากรหร อร วมเป นผ สอนในการฝ กการอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส น ค ดเป นร อยละ ของ งบด าเน นการด านการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น สถานศ กษาม รายจ ายด านว สด ฝ ก อ ปกรณ ส อการสอน 3 รวมท งค าตอบแทนบ คคลภายนอกสถานศ กษา ท เช ญเป น ว ทยากรหร อร วมเป นผ สอนในการฝ กการอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส น ค ดเป นร อยละ ของ งบด าเน นการด านการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น สถานศ กษาม รายจ ายด านว สด ฝ ก อ ปกรณ ส อการสอน 4 รวมท งค าตอบแทนบ คคลภายนอกสถานศ กษา ท เช ญเป น ว ทยากรหร อร วมเป นผ สอนในการฝ กการอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส น ค ดเป นร อยละ ของ งบด าเน นการด านการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น สถานศ กษาม รายจ ายด านว สด ฝ ก อ ปกรณ ส อการสอน 5 รวมท งค าตอบแทนบ คคลภายนอกสถานศ กษา ท เช ญเป น ว ทยากรหร อร วมเป นผ สอนในการฝ กการอบรมหล กส ตร ว ชาช พระยะส น ค ดเป นร อยละ 40 ข นไป ของ งบด าเน นการด านการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น ปฏ บ ต ได สร ปผลการประเม น ร อยละ ผ าน ไม ผ าน ร อยละ ผลผลการประเม น ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน ๙๗

10 100 ปฏ บ ต ตามประเด น (1) และม ผลตาม (5) ด ปฏ บ ต ตามประเด น (1) และม ผลตาม (4) พอใช ปฏ บ ต ตามประเด น (1) และม ผลตาม (3) ต องปร บปร ง ปฏ บ ต ตามประเด น (1) และม ผลตาม (2) ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด น (1) ต วบ งช ท 8.8 ร อยละของผ ส าเร จการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นท ม ผลคะแนนการฝ กอบรม 2.0๐ ข นไป ว ทยาล ยฯ ได ช แจงให คร ผ สอน ผ เร ยนทราบถ งเกณฑ ของผลส มฤทธ ทางการเร ยน ตามระเบ ยบว า ด วยการประเม นผลการเร ยนตามหล กส ตรการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นโดยม งผลส มฤทธ ท เก ด ข นก บผ เร ยน ม ลความพยายาม ว ทยาล ยฯ ได ม การวางแผนและด าเน นการพ ฒนาผ เร ยนอย างเป นระบบและเป นกระบวนการ เพ อให ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนตามเกณฑ ท ก าหนดให มากท ส ด ด งน 1. ม การปฐมน เทศผ เข าฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นเพ อสร างความเข าใจด านการจ ด การศ กษาและระบบการว ดและประเม นผล 2. ให คร จ ดท าแผนการเร ยนร แบบบ รณาการท กรายว ชาและท กภาคเร ยน 3. ให คร ท า/จ ดหาส อการสอน/จ ดท าใบความร /ใบงาน 4. ให คร ประเม นผลตามสภาพจร ง 5. ม การจ ดการเร ยนร ตามแนวทางปร ชญาของหล กเศรษฐก จพอเพ ยง 6. ส งเสร มให คร ได พ ฒนาการจ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นท กษะกระบวนการให ผ เร ยนได ม ส วน ร วมในก จกรรมการเร ยนการสอนโดยใช กระบวนการว จ ยในช นเร ยน และม ระบบการน เทศต ดตามการสอน ของคร เป นประจ าท กว น จากผลการพ ฒนาผ เร ยนอย างเป นระบบ ส งผลให ผ เร ยนม ผลส มฤทธ ทางการเร ยน ๒.๐๐ ข นไป จ านวน 278 คน ค ดเป นร อยละ 100 จากจ านวนผ เร ยนท ลงทะเบ ยนเร ยนท งหมด 278 คน จ งท าให ผล การประเม นอย ในระด บ ด งแสดงในตารางท 4๔

11 101 ตารางท 4๔ แสดงร อยละของผ ส าเร จการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นท ม ผลคะแนนการฝ กอบรม 2.00 ข นไป ประเภทว ชา/สาขาว ชา ปวส. 1 ลงทะเบ ยน ผ านเกณฑ ร อยละ 1. อ ตสาหกรรม/เทคน คพ นฐาน อ ตสาหกรรม/ไฟฟ าก าล ง พาณ ชกรรม/การบ ญช พาณ ชกรรม/คอมพ วเตอร ธ รก จ รวม ผลการประเม น ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน ร อยละ 80 ข นไป ด ร อยละ พอใช ร อยละ ต องปร บปร ง ร อยละ ต องปร บปร งเร งด วน ต ากว าร อยละ 50 ต วบ งช ท 8.9 ร อยละของผ ส าเร จการฝ กอบรมตามหล กส ตรเท ยบก บแรกเข า ว ทยาล ยฯ ตระหน กด ว าการด แลผ ฝ กอบรมให ประสบความส าเร จในการเร ยนเป นหน าท ท ส าค ญ ของว ทยาล ยฯ และคร ประการหน ง เพราะเป นความคาดหว งของผ เร ยนท กคน เพ อจะได ม ว ชาช พในการ ประกอบอาช พต อไป ข อม ลความพยายาม ว ทยาล ยฯ ฯ ม การด าเน นงานตามโครงการ/แผนงาน/ก จกรรมท ก าหนดไว ม การก าหนดแนว ทางการจ ดการเร ยนการสอน และได ด าเน นการตามโครงการและก จกรรมต างๆ ด งน 1. ม การแต งต งคณะกรรมการด าเน นการหล กส ตรระยะส น 2. ปฐมน เทศการก อนเร ยนการสอน 3. จ ดว ธ การสอนตรงก บความต องการของผ เร ยน 4. จ ดระบบการน เทศต ดตามการสอนของคร และให คร น ากระบวนการว จ ยมาใช ในการแก ป ญหา การเร ยนการสอนและเน นให คร ใช การว ดและประเม น ผลตามสภาพจร ง 5. ส งเสร มและสน บสน นให คร เข าอบรมเพ มความร สาขาว ชาช พของตนเอง จากการด าเน นการตามโครงการด งกล าวส งผลให ผ เข าฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส นของ ว ทยาล ยฯ ส าเร จการศ กษา จ านวน 278 คน คน จากน กเร ยนท งหมด 278 คน ค ดเป นร อยละ 100 จ งท าให ผลการประเม นอย ระด บ ด งแสดงในตารางท 45

12 102 ตารางท 4๕ แสดงร อยละของผ ส าเร จการฝ กอบรมตามหล กส ตรเท ยบก บแรกเข า ประเภท/สาขาว ชา จ านวนผ ส าเร จ แรกเข า ร อยละ การศ กษา 2555 ชาย หญ ง รวม 1. อ ตสาหกรรม/เทคน คพ นฐาน อ ตสาหกรรม/ไฟฟ าก าล ง พาณ ชกรรม/การบ ญช พาณ ชกรรม/คอมพ วเตอร ธ รก จ รวม ผลการประเม น ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน ร อยละ 80 ข นไป ด ร อยละ พอใช ร อยละ ต องปร บปร ง ร อยละ ต องปร บปร งเร งด วน ต ากว าร อยละ 50 ต วบ งช 8.10 ระด บความพ งพอใจของผ ส าเร จการฝ กอบรมท ม ต อการน าความร ความสามารถไปใช ประโยชน ว ทยาล ยฯ ได ตระหน กถ งความส าค ญของการฝ กว ชาช พระยะส นของประชาชน จ งม งเน นการ จ ดการเร ยนการสอนให ตรงก บความต องการโดยม นโยบายให ด าเน นการจ ดการเร ยนการสอนตามหล กการ และกระบวนการท สอดคล องก บผ เร ยน ข อม ลความพยายาม ว ทยาล ยฯ ก าหนดให ม การประเม นผลการเร ยนการสอนของหล กส ตรระยะส นครบท งด านท กษะ ว ชาช พ ว ธ การการจ ดการเร ยน ประเม นผล และว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ การส ารวจความพ งพอใจของผ เร ยนหล กส ตรระยะส น โดยส วนมากม ความพ งพอใจการประเม น ความพ งพอใจในภาพรวมค าเฉล ย ๔.4๒ โดยม ผ ตอบแบบสอบในระด บด ค ดเป นร อย 89 ของผ ตอบ แบบสอบถามท งหมด จ งท าให ผลการประเม นอย ในระด บ ด งแสดงในตารางท 46

13 103 ตารางท 4๖ แสดงระด บความพ งพอใจของผ ส าเร จการฝ กอบรมท ม ต อการน าความร ความสามารถไปใช ประโยชน 1 สถานศ กษาม การประเม นความพ งพอใจโดยก าหนดกล ม ต วอย างสร างเคร องม อเพ อเก บข อม ล เก บข อม ลจากกล ม ต วอย าง น าข อม ลมาว เคราะห 2 สถานศ กษาม ผลการประเม นความพ งพอใจเฉล ย ค ดเป นร อยละ เม อเท ยบก บข อม ลท ได ร บจาก กล มต วอย างโดยพ จารณาจากภาพรวม 3 สถานศ กษาม ผลการประเม นความพ งพอใจเฉล ย ค ดเป นร อยละ เม อเท ยบก บข อม ลท ได ร บ จากกล มต วอย าง โดยพ จารณาจากภาพรวม 4 สถานศ กษาม ผลการประเม นความพ งพอใจเฉล ย ค ดเป นร อยละ เม อเท ยบก บข อม ลท ได ร บ จากกล มต วอย าง โดยพ จารณาจากภาพรวม 5 สถานศ กษาม ผลการประเม นความพ งพอใจเฉล ย ค ดเป นร อยละ 80 ข นไป เม อเท ยบก บข อม ลท ได ร บ จากกล มต วอย าง โดยพ จารณาจากภาพรวม ผลการด าเน นการ ด าเน นการ ไม ด าเน นการ - ผลการด าเน นการ ด าเน นการ ไม ด าเน นการ - - ค าเฉล ย 4.42 ร อยละ 87 ผลการประเม น ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด น (1) และม ผลตาม (5) ด ปฏ บ ต ตามประเด น (1) และม ผลตาม (4) พอใช ปฏ บ ต ตามประเด น (1) และม ผลตาม (3) ต องปร บปร ง ปฏ บ ต ตามประเด น (1) และม ผลตาม (2) ต องปร บปร งเร งด วน ปฏ บ ต ตามประเด น (1)

14 104 สร ปผลการประเม นมาตรฐานท 8 ในแต ละต วบ งช ต ว บ งช ท ต วบ งช ท เกณฑ การต ดส น 8.1 ระด บค ณภาพในการจ ดท า -ปฏ บ ต (5) ข อ แผนการการบร หารจ ดการการ -ด ปฏ บ ต (4) ข อ ฝ กอบรมว ชาช พระยะส น -พอใช ปฏ บ ต (3) ข อ -ต องปร บปร งปฏ บ ต (2) ข อ -ต องปร บปร งเร งด วนปฏ บ ต (1) ข อ 8.2 ระด บค ณภาพในการใช และ -ปฏ บ ต (5) ข อ พ ฒนาหล กส ตรสมรรถนะ -ด ปฏ บ ต (4) ข อ รายว ชาท สอดคล องก บความ -พอใช ปฏ บ ต (3) ข อ ต องการของช มชน สถาน -ต องปร บปร งปฏ บ ต (2) ข อ ประกอบการ -ต องปร บปร งเร งด วนปฏ บ ต 8.3 ระด บค ณภาพในการจ ดท า แผนการจ ดการเร ยนร รายว ชา 8.4 ระด บค ณภาพในการฝ กอบรม หล กส ตรว ชาช พระยะส น 8.5 ระด บค ณภาพในการระดม ทร พยากรในการจ ดการ ฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะ ส น (1) ข อ -ปฏ บ ต (1) และม ผล (5) -ด ปฏ บ ต (1) และม ผล (4) -พอใช ปฏ บ ต (1) และม ผล (3) -ต องปร บปร งปฏ บ ต (1) และม ผล (2) -ต องปร บปร งเร งด วนปฏ บ ต (1) -ปฏ บ ต (5) ข อ -ด ปฏ บ ต (4) ข อ -พอใช ปฏ บ ต (3) ข อ -ต องปร บปร งปฏ บ ต (2) ข อ -ต องปร บปร งเร งด วนปฏ บ ต (1) ข อ -ปฏ บ ต (5) ข อ -ด ปฏ บ ต (4) ข อ -พอใช ปฏ บ ต (3) ข อ -ต องปร บปร งปฏ บ ต (2) ข อ -ต องปร บปร งเร งด วนปฏ บ ต (1) ข อ ผลส มฤทธ ของ การด าเน นงาน ปฏ บ ต 5 ข อ ปฏ บ ต 5 ข อ ปฏ บ ต (๑) ม ผล (๕) ปฏ บ ต ครบ 5 ข อ ปฏ บ ต ครบ 5 ข อ ผลการ ประเม น

15 105 ต ว บ งช ท ต วบ งช ท เกณฑ การต ดส น 8.6 ร อยละของคร ผ สอนหล กส ตร - 80 ข นไป ว ชาช พระยะส นท ได ร บการ - ด พ ฒนา - พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน < ระด บค ณภาพในการบร หาร ปฏ บ ต (1) และม ผล (5) การเง นและงบประมาณ -ด ปฏ บ ต (1) และม ผล (4) -พอใช ปฏ บ ต (1) และม ผล (3) -ต องปร บปร งปฏ บ ต (1) และม ผล (2) 8.8 ร อยละของผ ส าเร จการ ฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะ ส นท ม ผลคะแนนการฝ กอบรม 2.00 ข นไป 8.9 ร อยละของผ ส าเร จการ ฝ กอบรมตามหล กส ตรเท ยบก บ แรกเข า 8.10 ระด บความพ งพอใจของ ผ ส าเร จการฝ กอบรมท ม ต อการ น าความร ความสามารถไปใช ประโยชน -ต องปร บปร งเร งด วนปฏ บ ต (1) - 80 ข นไป - ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน < ข นไป - ด พอใช ต องปร บปร ง ต องปร บปร งเร งด วน < 50 -ปฏ บ ต (1) และม ผล (5) -ด ปฏ บ ต (1) และม ผล (4) -พอใช ปฏ บ ต (1) และม ผล (3) -ต องปร บปร งปฏ บ ต (1) และม ผล (2) -ต องปร บปร งเร งด วนปฏ บ ต (1) ผลส มฤทธ ของ การด าเน นงาน ร อยละ ๑๐๐ ปฏ บ ต (๑) และ ม ผล (๕) ร อยละ ๙๗ ร อยละ 100 ร อยละ 100 ค าเฉล ย 4.42 ร อยละ 87 ผลการ ประเม น สร ปผลการประเม นตามมาตรฐานท ๘ (หมายเหต ช แจง : สร ปผลการประเม นมาตรฐานท ๘ ให น าค าคะแนนของท กต วบ งช มาหาค าเฉล ย) สร ป ม การประเม นตนเองจ านวน ๑๐ ต วบ งช ผลการประเม นเป นด งน ระด บ จ านวน ต วบ งช ระด บด จ านวน...ต วบ งช ระด บพอใช จ านวน ต วบ งช ระด บต องปร บปร ง จ านวน ต วบ งช ระด บต องปร บปร งเร งด วน จ านวน ต วบ งช

16 106 จ ดเด น ได แก ต วบ งช ต อไปน ต วบ งช 8.4 ระด บค ณภาพในการฝ กอบรมหล กส ตรว ชาช พระยะส น ต วบ งช 8.9 ร อยละของผ ส าเร จการฝ กอบรมตามหล กส ตรเท ยบก บแรกเข า จ ดท ควรพ ฒนา ได แก ต วบ งช ต อไปน ต วบ งช 8.10 ระด บความพ งพอใจของผ ส าเร จการฝ กอบรมท ม ต อการน าความร ความสามารถไปใช ประโยชน

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ

มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ 86 มาตรฐานท 2 หล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 13 ร อยละหล กส ตรฐานสมรรถนะท ม ค ณภาพ ความตระหน ก 1. สถานศ กษาได ด าเน นการแต งต งผ ร บผ ดชอบงานหล กส ตร งานก จกรรมการเร ยนการ สอน งานว ดและประเม

More information

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net)

แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา (www.v-cop.net) 1 แนวทางการประเม นการด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษา () การประเม นการบร หารจ ดการศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาระด บสถานศ กษา เพ อให การด าเน นงานศ นย ก าล งคนอาช วศ กษาม ประส ทธ ภาพย งข น และน าไปส การพ ฒนาค

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556

เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ตอนท 1 ข อม ลท วไป เคร องม อประเม น สถานศ กษาแบบอย างการจ ดก จกรรมการเร ยนร และการบร หารจ ดการตามหล กปร ชญาของ (สถานศ กษาพอเพ ยง) ป 2554 2556 ************************************* 1. ช อสถานศ กษา... ส

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย

มาตรฐานท 15 สถานการศ กษาม การจ ดก จกรรมส งเสร มค ณภาพเด กอย างหลากหลาย ด านท 1 ด านการบร หารจ ดการสถานศ กษา -โรงเร ยนนาหล กปร ชญามา ข บเคล อนในสถานศ กษาให เหมาะสมก บ สภาพและบร บทของสถานศ กษาโดยก าหนด เป นนโยบายในร ปแบบของว ส ยท ศน ค อ โรงเร ยนคงคาราม เป นโรงเร ยน มาตรฐานสากล

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม จรรยาบรรณของว ชาช พ (97.00) 91 มาตรฐานด านการบร หารและการจ ดการศ กษา (6 มาตรฐาน 33 ต วบ งช ) มาตรฐานท 11 ผ บร หารม ค ณธรรม จร ยธรรม ม ภาวะผ นา และม ความสามารถ ในการบร หารจ ดการศ กษา ต วบ งช ท 11.1 ม ค ณธรรม จร ยธรรม และปฏ บ ต ตนตาม

More information

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ

ด านท 2 การบร หารหล กส ตร และงานว ชาการ 2.2.1 การจ ดการเร ยนการสอน ท ให น กศ กษาสร างความร ด วยตนเอง และ ลงม อปฏ บ ต จร งในสถานประกอบการ 1.ว ทยาล ยสารพ ดช างช มพร ได มอบหมายให คร ผ สอน 1. คร ผ สอนท กคนจ ดทาโครงการจ ดการ ท กคนจ ดทาโครงการจ ดการเร

More information

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา

ตอนท 1 ข อม ลท วไปของแผนกว ชา/สาขาว ชา แนวทางการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง ส าหร บแผนกว ชา (Self Assessment Report for Department : SAR) ปกนอก ปกใน ค าน า สารบ ญ บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปส าหร บผ บร หาร (เข ยนเป นความเร ยงส าหร บให ผ บร

More information

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก

โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก โครงการสอน ภาคเร ยนท 1 ป การศ กษา 2557 อาจารย ผ สอน ว าท ร.ต.หญ งวรรณธ ดา วรส ทธ พงษ ว ทยาล ยอาช วศ กษาพ ษณ โลก... 1. หล กส ตร ประกาศน ยบ ตรว ชาช พช นส ง (ปวส.) พ ทธศ กราช 2545 ( ปร บปร ง 2546 ) 2. ช อรายว

More information

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล

โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล มคอ. ๕ รายงานผลการด าเน นการ ของรายว ชา (Course Report) โดย ว ร ช คารวะพ ทยาก ล หน าท 1 รายงานผลการด าเน นการของรายว ชา (Course Report) หมายถ ง รายงานผลการจ ดการเร ยนการสอนของอาจารย ผ สอนแต ละรายว ชาเม

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท

ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ค ม อการประเม น ด านท ๓ ด านผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท การประเม นผลงานท เก ดจากการปฏ บ ต หน าท ส วนท ๑ ข อจ าก ดตามสภาพความยากล าบากในการปฏ บ ต งาน สายงานการสอน ๑. การจ ดการเร ยนร (คะแนนเต ม ๓๐ คะแนน)

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00)

ต วบ งช / ประเด นการพ ฒนาและการตรวจสอบ ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 50 มาตรฐานท 13 สถานศ กษาม การบร หารและการจ ดการศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ต วบ งช ท 13.1 ม การกระจายอานาจการบร หาร และการจ ดการศ กษา (95.00) 1) การกระจายอานาจการบร หารและการจ ดการศ กษา - การต ดส นใจตามกรอบบทบาท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5

แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5 แผนการจ ดการเร ยนร หน วยท 5 136 แผนการจ ดการเร ยนร ท 5 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 สาระท 4 เทคโนโลย สารสนเทศ มาตรฐาน ง 4.1 หน วยการเร ยนร ท 5 เวลาเร ยน 8 คาบ เร อง สานฝ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร

แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กส ตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร แบบประเม นความพ งพอใจของอาจารย ประจ าหล กสตรและอาจารย ผ สอน ต อการบร หารจ ดการหล กส ตร *จ าเป น ตอนท ข อม ลท วไป ค าช แจง กรณาเล อกในช องท ตรงก บความเป นจร งของท าน สถานภาพ * ค าช แจง อาจารย ประจ าหล กส

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต.

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. โครงการ พ ฒนาศ กยภาพคร ย คใหม โครงการในแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2554 โครงการ/ก จกรรมตามกลย ทธ สพฐ. โครงการเฉพาะก จ สพฐ. อบจ./อบต. อ น ๆ โปรดระบ... สนองกลย ทธ ข อ 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให

More information

มาตรฐานท ๓ ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา จานวน ๑๒ ต วบ งช

มาตรฐานท ๓ ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา จานวน ๑๒ ต วบ งช ๔๘ มาตรฐานท ๓ ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา จานวน ๑๒ ต วบ งช บร หารจ ดการอาช วศ กษาโดยใช สถานศ กษาเป นฐาน ม คณะกรรมการสถานศ กษาหร อ ว ทยาล ย ม การจ ดท าแผนบร หารจ ดการสถานศ กษา ม การพ ฒนาสถานศ กษาตามอ

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author

หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author หล กการและเหต ผล หล กส ตร การสร าง E-book ด วยโปรแกรม DeskTop Author ตามนโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานและส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ขอนแก น เขต 2 ท ต องการพ ฒนาบ คลากรให ม ความร ด าน ICT

More information

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท

ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ/ปฏ บ ต งาน ตอนท ค าอธ บายแบบประเม นผลการปฏ บ ต ราชการปฏ บ ต งาน ตอนท 1 ข อม ลของผ ร บการประเม น (เจ าหน าท บ คคลหร อเจ าหน าท ท เก ยวข องเป นผ กรอก) ตอนท 2 ภาระงานท ได ปฏ บ ต ในช วงระยะเวลาประเม น (ผ ร บการประเม นเป นผ

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น

หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น หล กส ตร การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น (สมรรถนะท 2 การบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น) (เวลา 55 ช วโมง) แนวค ด เป นหล กส ตรท จ ดข นเพ อให ความร ในการบ าร งร กษาคอมพ วเตอร เบ องต น เม อเก ดป ญหาเพ ยงเล

More information

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย

2. ค ณสมบ ต ของผ แข งข น เป นน กศ กษาท กาล งศ กษาอย ในระด บม ธยมศ กษาตอนต น โดยไม จาก ดอาย 1.ว ตถ ประสงค การแข งข นการใช โปรแกรมสาน กงาน ( MS-Office 2010 ) งานน ทรรศการเป ดบ านว ชาช พ คร งท 4 ป การศ กษา 2557 ว นท แข งข น 12 ก มภาพ นธ 2558 ณ ว ทยาล ยอาช วศ กษาออมส นอ ปถ มภ ระด บม ธยมศ กษาตอนต

More information

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได

ผลการเร ยนร ข อท 6 พ ฒนาโครงงานคอมพ วเตอร โดยการเข ยนโปรแกรมภาษา Basic ได แบบบ นท กหน วยการเร ยนร หน วยการเร ยนร ท 5 เร องโครงคอมพ วเตอร รห สว ชา ง32212 ช อว ชาการเข ยนโปรแกรมข นส ง กล มสาระการเร ยนร การอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 5 ภาคเร ยนท 2 เวลา 8 ช วโมง ผ สอน นายณ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗

ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ ขอบเขตการน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษาว ทยาล ยช มชนสระแก ว ประจ าภาคเร ยนท ๑/๒๕๕๗ จากการประช มเช งปฏ บ ต การพ ฒนาเคร องม อน เทศและต ดตามการจ ดการศ กษา ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๒ ท ประช มม มต ให ม การปร บเคร

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ

ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ ต วอย างการจ ดท าแผนพ ฒนาสถาบ นร ปแบบต าง ๆ ในโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ความเป นเล ศ แบบท 1 : แผนรวม(Master Plan) ล กษณะแผนมาจากการประเม นองค กรโดยใช เกณฑ EdPEx ในท กหมวด และจ ดท าแผนพ ฒนาท งองค กร โดยม

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ

คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ 1 คาช แจงสาหร บการใช งานเอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ เอกสารประกอบการเร ยน เร อง อย อย างพอ ตามรอยพ อ ประกอบด วย เอกสารประกอบการเร ยนท งหมด 8 เล ม ค อ เล มท 1 เร ยนร เศรษฐก จพอเพ ยง เล

More information

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง

สร ปโครงการ บร การว ชาการ ศ นย ถ ายทอดเทคโนโลย อ ตสาหกรรม คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล าปาง สร ปโครงการ อบรมแก บ คลากรทางการศ กษา เร อง การใช งานโปรแกรมอ นเวอร เตอร ส าหร บงานอ ตโนม ต และการประหย ดพล งงาน ว นพฤห สบด ท ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๖ ณ ห องประช ม ๑๓๑๕ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏล

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ

แนวทางส ำหร บผ ขอร บรองเป นผ ก อการด การด ำเน นงานป องก นการจมน ำ ค ำน ำ ค ำน ำ การจมน ำเป นสาเหต การเส ยช ว ตอ นด บหน งของเด กไทยกล มอาย ต ำกว า ๑๕ ป โดยเฉล ยป ละเก อบ ๑,๓๐๐ คน การเส ยช ว ตจากการตกน ำ จมน ำของเด กไทยม แนวโน มเพ มส งข นอย างต อเน องต งแต ป ๒๕๔๒-๒๕๔๘ และเร มม

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด

รห สต วช ว ด รวม 7 ต วช ว ด 130 ง31101 การงานอาช พและเทคโนโลย 1 กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย ช นม ธยมศ กษาป ท 4 ภาคเร ยนท 1 เวลา 20 ช วโมง จานวน 0.5 หน วยก ต ศ กษา ว เคราะห อธ บาย ว ธ การทางานและท กษะกระบวนการทางานเพ

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง)

(ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ตามหน งส อสาน กงาน ก.ค.ศ.ด วนท ส ด ท ศธ 0206.4/ว 17 ลงว นท 30 ก นยายน 2552 (ผ ขอร บการประเม นตามหล กเกณฑ น สามารถส งคาขอร บการประเม นพร อมเอกสารท เก ยวข องได ตลอดป รอบป ละ 1 คร ง) ว ทยฐานะชานาญการ 2) แบบรายงานผลการปฏ

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

บทสร ปส าหร บผ บร หาร

บทสร ปส าหร บผ บร หาร บทสร ปสาหร บผ บร หาร ว ดบางหลวง ม รายละเอ ยดท แสดงถ งสาระสาค ญของการว จ ยด งน ว ตถ ประสงค การประเม นโครงการ ว ดบางหลวง ป การศ กษา 2554 คร งน กาหนดว ตถ ประสงค ไว ด งน 1. เพ อประเม นผลการพ ฒนาโครงการส งเสร

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ

แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบประเม นผลประช มส มมนาทางว ชาการเร อง มาตรฐานการแปลและล าม : สภาและศ นย ข อม ลพห ภาษาสาหร บความเป นอาช พ แบบสอบถามน ม ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความค ดเห นเก ยวก บการจ ดประช ม สาหร บเป นข อม ลพ นฐานในการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2551 ของ องค การบร หารส วนต าบลตล งช น อ าเภอบ นน งสตา จ งหว ดยะลา แผนพ ฒนาบ คลากร ของ อบต.ตล งช น ประจ าป งบประมาณ 2551 1. หล กการและเหต ผล ประกาศคณะกรรมการพน กงานส วนต

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ.

ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. (ส าเนา) ๑ ประกาศคณะกรรมการประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษาข นพ นฐาน เร อง ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน ระด บการศ กษาข นพ นฐาน พ.ศ. ๒๕๕๔ --------------- อาศ ยอ านาจตามความในข

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน

สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน สร ปรายงานผลการดาเน นงานตามโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน คณะศ กษาศาสตร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม คานา เอกสารรายงานผลการดาเน นงานโครงการ การจ ดก จกรรมพ ฒนาน กศ กษา 6 ด าน จ ดทาข นเพ

More information

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6...

สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... สร ปความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงาน ของ สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาเช ยงใหม เขต 6... การส ารวจความพ งพอใจในการบร หารและจ ดการศ กษาตามกระบวนการบร หารงานของส าน กงานเขตพ

More information