งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา

Size: px
Start display at page:

Download "งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา"

Transcription

1 แผนการปฏ บ ต งาน งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ป การศ กษา 2557 ว ทยาล ยเทคน คส พรรณบ ร สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ

2 คานา งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา เป นไปตามพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ.2542 แก ไขเพ มเต ม(ฉบ บท 2) พ.ศ หมวด 6 มาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษา กาหนดให สถานศ กษา จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา และให ถ อว างานประก นค ณภาพภายในเป นส วนหน งของ กระบวนการบร หารท ต องดาเน นการอย างต อเน อง นาไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา และในป การศ กษา 2555 คณะกรรมการการประก นค ณภาพภายในอาช วศ กษา ก าหนดหล กเกณฑ และแนวปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพภายใน มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ เพ อการประก นค ณภาพ ภายในสถานศ กษา ประกอบด วย 2 ส วน ค อ ส วนท 1 การจ ดการอาช วศ กษา ม จานวน 7 มาตรฐาน 35 ต วบ งช และส วนท 2 ม จานวน 1 มาตรฐาน 10 ต วบ งช ด งน นเพ อให การบร หารจ ดการด านมาตรฐานและการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปอย าง ม ประส ทธ ภาพ ตามเจตนารมณ ของพระราชบ ญญ ต การศ กษาแห งชาต พ.ศ งานประก นค ณภาพและ มาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคน คส พรรณบ ร จ งได จ ดทาแผนการปฏ บ ต งานฉบ บน เพ อใช เป นแนวทางการ บร หารจ ดการระบบงานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ของว ทยาล ยเทคน คส พรรณบ ร ในป การศ กษา 2557 ต อไป งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคน คส พรรณบ ร

3 สารบ ญ เร อง หน า งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา 1 - ว ส ยท ศน 1 - พ นธก จ 1 - ย ทธศาสตร 2 ร ปแบบการดาเน นงานประก นค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษา 3 ข นตอนการจ ดทาแผนปฏ บ ต การ 4 แผนการปฏ บ ต งานประก นค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษา 5 ปฏ ท นการปฏ บ ต งานประก นค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษา 7 มาตรฐานสถานศ กษา 8 1

4 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ระเบ ยบสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว าด วยการบร หารสถานศ กษา พ.ศ หมวด 2 หน าท ของงานและแผนก ข อ 26 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ม หน าท และความร บผ ดชอบ ด งต อไปน 1) ส งเสร มสน บสน นให บ คลากรในสถานศ กษาได ม ความร ความเข าใจในหล กการ จ ดหมายและหล กเกณฑ ของการประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา 2) วางแผนดาเน นงานด านการประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาของสถานศ กษา เพ อนาไปส การพ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาอย างต อเน องและรองร บการประเม นค ณภาพการศ กษา ภายในและภายนอก 3) ประสานงานก บฝ ายต างๆ แผนกว ชา และงานต างๆในสถานศ กษารวมท งสถาน ประกอบการ บ คคล องค กรและหน วยงานภายนอกในการดาเน นงานตามระบบการประก นค ณภาพการศ กษา 4) ประสานงานก บสาน กงานร บรองมาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา (องค กร มหาชน) ในการดาเน นงานตามระบบการประก นค ณภาพภายนอกของสถานศ กษา 5) ประสานงานและให ความร วมม อก บหน วยงานต างๆ ท งภายในและภายนอก สถานศ กษา 6) จ ดทาปฏ ท นการปฏ บ ต งาน เสนอโครงการ และรายงานการปฏ บ ต งานตามลาด บข น 7) ด แล บาร งร กษา และร บผ ดชอบทร พย ส นของสถานศ กษาท ได ร บมอบหมาย 8) ปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย บทบาทหน าท ตามระเบ ยบสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ว าด วยการบร หาร สถานศ กษา พ.ศ งานประก นค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคน คส พรรณบ ร นามาปร บ เป นว ส ยท ศน พ นธก จ และเป าหมายในการปฏ บ ต งาน ด งน ว ส ยท ศน งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ม งพ ฒนาบร หารการศ กษา เพ อค ณภาพมาตรฐาน การจ ดการศ กษาของว ทยาล ยเทคน คส พรรณบ ร อย างต อเน อง พ นธก จ 1. พ ฒนางานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา 2. ต ดตามและจ ดเก บข อม ลในท กหน วยงาน และแผนกว ชา 3. ประเม นผลตามเกณฑ มาตรฐาน 4. สร ปและรายงานผลการประเม นตนเอง

5 ย ทธศาสตร 1. เสร มสร างความเข าใจและประชาส มพ นธ ให บ คคลท กระด บ รวมท งน กเร ยน น กศ กษาเห น ความสาค ญ และความจาเป นในการประก นค ณภาพ โดยสน บสน นให แผนกว ชาและหน วยงานต องด าเน นการ 2. กาหนดให ท กหน วยงานร วมร บผ ดชอบการประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา 3. ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากรในหน วยงานและแผนกว ชาสามารถพ ฒนาการประก นค ณภาพและ มาตรฐานการศ กษาได 4. จ ดให ม ระบบการกาก บต ดตามการจ ดทา การจ ดเก บข อม ล และการรายงานผลการประก นค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษาของท กหน วยงาน และแผนกว ชา 5. รายงานผลการประเม นตนเอง(SAR) อย างตรงไปตรงมาต อสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา และสาธารณชน 6. เตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกจากต นส งก ด และสาน กงานร บรอง มาตรฐานและประเม นค ณภาพการศ กษา 2

6 3 ร ปแบบการดาเน นงานประก นค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษา ป การศ กษา 2557 งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคน คส พรรณบ ร กาหนดร ปแบบการ ดาเน นงานในป การศ กษา 2557 ตามลาด บข นตอน ด วยวงจรค ณภาพ (P D C A) ด งน 1. วางแผนการดาเน นงาน : Plan งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา สร ป และรายงานผลการดาเน นงานของ ป การศ กษา 2557 พร อมท งเสนอแนะแนวทางการปร บปร งระบบการดาเน นงานประก นค ณภาพให ก บฝ าย บร หารทราบ 2. ปฏ บ ต งานตามแผนการดาเน นงาน : Do จ ดประช มห วหน าแผนกว ชา และห วหน างานท เก ยวข อง รวมท งช แจงการจ ดทารายงานผล การดาเน นงานของแต ละหน วยงาน ให สอดคล องก บมาตรฐานการศ กษา ด านอาช วศ กษาในท กมาตรฐาน และ ต วบ งช 3. ตรวจสอบ กาก บต ดตาม : Check แต งต งคณะกรรมการดาเน นงานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา เพ อทาการ ตรวจสอบ กาก บต ดตาม และให คาปร กษาแนะนาก บแผนกว ชา และหน วยงานท เก ยวข องในการดาเน นงาน ประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา 4. สร ปผล และนาไปปร บปร ง : Action งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา สร ป รวบรวมข อม ลจากการรายงานผลการ ดาเน นงานของแผนกว ชา และหน วยงานท เก ยวข อง และจ ดทารายงานการประเม นตนเอง(SAR) เสนอต อ สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา(สอศ.) และนาเสนอต อสาธารณชนต อไป

7 4 ข นตอนการจ ดทาแผนปฏ บ ต การ 1. ศ กษาระเบ ยบการ บร หารงานของ สอศ. (1) กรอบการปฏ บ ต งาน (2) ก าหนดว ส ยท ศน และพ นธก จ (3) กาหนดย ทธศาสตร (1) ทบทวนย ทธศาสตร 2. แปลงย ทธศาสตร เป น แผนการปฏ บ ต งาน (2) ก าหนดก จกรรม/โครงการ และว ธ ดาเน นการ (3) กาหนดกรอบเวลาการปฏ บ ต งาน (4) กาก บ ต ดตาม ผลการปฏ บ ต งาน ตามย ทศาสตร ท กาหนด (5) สร ปผลการปฏ บ ต งาน ประเม นผล และรายงาน

8 5 แผนการปฏ บ ต งานประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ว ทยาล ยเทคน คส พรรณบ ร ป การศ กษา 2557 ย ทธศาสตร โครงการ/ก จกรรม ว ธ ดาเน นการ เสร มสร างความเข าใจ และ ประชาส มพ นธ ให บ คคลท กระด บ รวมท งน กเร ยน น กศ กษาเห น ความสาค ญ และความจาเป นใน การประก นค ณภาพ โดยสน บสน น ให แผนกว ชาและหน วยงานต อง ดาเน นการ 1. พ ฒนาการบร หารงาน ประก นค ณภาพและ มาตรฐานการศ กษา 2. ปร บปร งเว บไชต งาน ประก นค ณภาพและ มาตรฐานการศ กษา 1.1 ประช มก บฝ ายบร หาร 1.2 เสนอโครงการ 1.3 แต งต งคณะกรรมการ 1.4 ดาเน นงานตามระเบ ยบว ธ ว จ ย 1.5 สร ป รายงานผล 2.1 วางแผนการปร บปร งพ ฒนา 2.2 ปร บปร งเว บไชต 2.3 รวบรวม สร ป 2.4 นาเสนอผลการดาเน นงานผ านเว บไชต กาหนดให ท กหน วยงานร วม ร บผ ดชอบการประก นค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษา ส งเสร มและพ ฒนาบ คลากร ในหน วยงาน และแผนกว ชา สามารถพ ฒนาการประก น ค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา ได 1. รายงานผลการ ปฏ บ ต งาน 1. แต งต งคณะกรรมการ จ ดเก บข อม ล 1.1 จ ดทาแบบรายงาน 1.2 เสนอฝ ายบร หารเพ อขอคาแนะน า 1.3 ประช มห วหน างาน ห วหน าแผนกว ชา เพ อแจกแบบรายงานผลการปฏ บ ต งาน 1.4 รวบรวม สร ป 1.1 ประช มห วหน าแผนกว ชา เพ อขอ คาปร กษา และแต งต งบ คลากรท กแผนก ว ชา ร วมเป นคณะกรรมการประก น ค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา 1.2 จ ดประช มคณะกรรมการฯ เพ อศ กษา มาตรฐาน ต วบ งช และเกณฑ การประเม น ร วมก น 1.3 คณะกรรมการฯ ให คาปร กษาแก หน วยงาน และแผนกว ชา รวมท งจ ดเก บ และรวบรวมข อม ล

9 6 ย ทธศาสตร โครงการ/ก จกรรม ว ธ ดาเน นการ จ ดให ม ระบบการกาก บ ต ดตามการจ ดทา การจ ดเก บ ข อม ล และการายงานผลการ ประก นค ณภาพและมาตรฐาน การศ กษาของท กหน วยงานและ แผนกว ชา 1. แต งต งคณะกรรมการ น เทศและประเม นผลการ ประก นค ณภาพและ มาตรฐานการศ กษา 1.1 ประช มก บฝ ายบร หาร เพ อขอ คาปร กษา และแต งต งบ คลากร ร วมเป น คณะกรรมการน เทศ และประเม นผลการ ประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา 1.2 จ ดประช มคณะกรรมการฯ เพ อ ดาเน นการตรวจ ต ดตาม ผลการรวบรวม และจ ดเก บข อม ลของท กแผนกว ชา และ หน วยงานท เก ยวข อง 1.3 คณะกรรมการฯ สร ป และรายงานผล การน เทศ ให ก บฝ ายบร หารทราบ รายงานผลการประเม น ตนเอง(SAR) อย างตรงไปตรงมา ต อสาน กงานคณะกรรมการการ อาช วศ กษา และสาธารณชน เตร ยมความพร อมเพ อรองร บ การประเม นค ณภาพภายนอกจาก ต นส งก ด 1. แต งต งคณะกรรมการ จ ดทาเอกสารสร ปผลการ ประก นค ณภาพ 1. แฟ มรวบรวม และ จ ดเก บข อม ล ผลการ ดาเน นงาน ตามต วบ งช 1.1 ร บผลการรวบรวมข อม ลจากแผนก ว ชา และการรายงานผลจากหน วยงานท เก ยวข อง 1.2 จ ดเก บข อม ล และการรายงานผลท ได ร บ เข าแฟ มตามต วบ งช 1.3 สร ป และรายงานผลการประเม น ตนเองของสถานศ กษาให ตรงตามมาตรฐาน และต วบ งช 1.1 จ ดเก บข อม ลให ตรงตามมาตรฐาน และต วบ งช ด านการอาช วศ กษา ตามท สอศ. กาหนด 1.2 จ ดเตร ยมข อม ลให ม ความพร อม อย เสมอ เพ อรอร บการตรวจประเม น

10 7 ปฏ ท นการปฏ บ ต งานประก นค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษา ป การศ กษา 2557 เด อน โครงการ/ก จกรรม ภาระงาน พฤษภาคม สร ป และส งรายงานการประเม นตนเอง(SAR) ส ง และรายงานผลต อ สอศ. - ประช มคณะกรรมการประก นค ณภาพและ 1. ประช มช แจง ม ถ นายน มาตรฐานการศ กษา 2. แจกเอกสาร แบบรายงาน และสร ปผลการดาเน นงานของ กรกฎาคม ส งหาคม - ก นยายน ต ลาคม พฤศจ กายน ธ นวาคม มกราคม ก มภาพ นธ ม นาคม - เมษายน - คาส งแต งต งคณะกรรมการประก นค ณภาพและ มาตรฐานการศ กษา - จ ดเตร ยมว สด สาน กงาน - น เทศ กาก บต ดตาม การจ ดเก บข อม ลของแผนก ว ชา และหน วยงานท เก ยวข อง - ร บแบบรายงานผลการปฏ บ ต งานของหน วยงาน ท เก ยวข อง - รวบรวม จ ดเก บ และต ดตามข อม ล สถานศ กษา 1. คาส งว ทยาล ยเทคน ค ส พรรณบ ร 2. เสนอโครงการ ต ดตาม สร ป และรายงานผล การน เทศ หน วยงานท เก ยวข องส งเอกสาร 1. จ ดเก บข อม ลใส แฟ มของต วบ งช ท เก ยวข อง - จ ดเตร ยมว สด สาน กงาน 2. เสนอโครงการ - รวบรวม จ ดเก บ และต ดตามข อม ล จ ดเก บข อม ลใส แฟ มของต วบ งช ท เก ยวข อง - รวบรวม จ ดเก บ และต ดตามข อม ล จ ดเก บข อม ลใส แฟ มของต วบ งช ท เก ยวข อง - น เทศ กาก บต ดตาม การจ ดเก บข อม ลของแผนก ต ดตาม สร ป และรายงานผล ว ชา และหน วยงานท เก ยวข อง การน เทศ - ร บรายงานผลการประเม นตนเอง ระด บรายบ คคล - ร บรายงานผลการประเม นตนเอง ระด บแผนกว ชา - ร บแบบรายงานผลการปฏ บ ต งานของหน วยงานท เก ยวข อง - ร บรายงานผลการดาเน นงานของคณะกรรมการ ประก นค ณภาพและมาตรฐานการศ กษา 1. ตรวจ สร ป และจ ดเก บข อม ล ใส แฟ มของต วบ งช ท เก ยวข อง 2. จ ดทารายงานการประเม น ตนเอง ระด บสถานศ กษา

11 8 มาตรฐานสถานศ กษา ว ทยาล ยเทคน คส พรรณบ ร มาตรฐานท 1 ด านผ เร ยนและผ สาเร จการศ กษาอาช วศ กษา ต วบ งช ท 1.1 ร อยละของผ เร ยนท ม ผลส มฤทธ ทางการเร ยนเฉล ยสะสม 2.00 ข นไป ต วบ งช ท 1.2 ระด บความพ งพอใจของสถานประกอบการ หน วยงาน ช มชน ท ม ต อค ณภาพ ของผ เร ยน ต วบ งช ท 1.3 ร อยละของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การประเม นมาตรฐานว ชาช พ ต วบ งช ท 1.4 ร อยละของผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด านอาช วศ กษา(V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ยระด บชาต ข นไป ต วบ งช ท 1.5 ร อยละของผ เร ยนท ม คะแนนเฉล ยจากการทดสอบทางการศ กษาระด บชาต ด าน อาช วศ กษา(V-NET) ต งแต ค าคะแนนเฉล ยระด บชาต ข นไปในกล มว ชาภาษาอ งกฤษ ต วบ งช ท 1.6 ร อยละของผ เร ยนท ผ านเกณฑ การทดสอบมาตรฐานอาช พของสถาบ นค ณว ฒ ว ชาช พ หร อหน วยงานท คณะกรรมการประก นค ณภาพภายในอาช วศ กษาร บรอง ต วบ งช ท 1.7 ร อยละของผ สาเร จการศ กษาตามหล กส ตรเท ยบก บแรกเข า ต วบ งช ท 1.8 ร อยละของผ สาเร จการศ กษาท ได งานทาหร อประกอบอาช พอ สระ หร อศ กษาต อ ภายใน 1 ป ต วบ งช ท 1.9 ระด บความพ งพอใจของสถานประกอบการ หน วยงาน หร อสถานศ กษา หร อ ผ ร บบร การท ม ต อค ณภาพของผ สาเร จการศ กษา มาตรฐานท 2 ด านหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ต วบ งช ท 2.1 ระด บค ณภาพในการใช และพ ฒนาหล กส ตรฐานสมรรถนะรายว ชาท สอดคล อง ก บความต องการของสถานประกอบการ หร อประชาคมอาเซ ยน ต วบ งช ท 2.2 ระด บค ณภาพในการจ ดทาแผนการจ ดการเร ยนร รายว ชา ต วบ งช ท 2.3 ระด บค ณภาพในการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชา ต วบ งช ท 2.4 ระด บค ณภาพในการว ดและประเม นผลการจ ดการเร ยนการสอนรายว ชา ต วบ งช ท 2.5 ระด บค ณภาพในการฝ กงาน

12 9 มาตรฐานท 3 ด านการบร หารจ ดการอาช วศ กษา ต วบ งช ท 3.1 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย ต วบ งช ท 3.2 ระด บค ณภาพในการจ ดทาแผนการบร หารจ ดการสถานศ กษา ต วบ งช ท 3.3 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาสถานศ กษาตามอ ตล กษณ ต วบ งช ท 3.4 ระด บค ณภาพในการบร หารงานและภาวะผ นาของผ บร หารสถานศ กษา ต วบ งช ท 3.5 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการระบบฐานข อม ล สารสนเทศของสถานศ กษา ต วบ งช ท 3.6 ระด บค ณภาพในการบร หารความเส ยง ต วบ งช ท 3.7 ระด บค ณภาพในการจ ดระบบด แลผ เร ยน ต วบ งช ท 3.8 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาและด แลสภาพแวดล อมและภ ม ท ศน ของสถานศ กษา และการใช อาคารสถานท ห องเร ยน ห องปฏ บ ต การ โรงฝ กงาน ศ นย ว ทยบร การ ต วบ งช ท 3.9 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการว สด อ ปกรณ คร ภ ณฑ และคอมพ วเตอร ต วบ งช ท 3.10 ระด บค ณภาพในการพ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษา ต วบ งช ท 3.11 ระด บค ณภาพในการบร หารการเง นและงบประมาณ ต วบ งช ท 3.12 ระด บค ณภาพในการระดมทร พยากรในการจ ดการอาช วศ กษาก บเคร อข าย ท งในประเทศ และ หร อต างประเทศ ต วบ งช ท 3.13 ระด บค ณภาพในการทาประโยชน ให สถาบ นของศ ษย เก า มาตรฐานท 4 ด านการบร การว ชาการและว ชาช พ ต วบ งช ท 4.1 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการการบร การว ชาการและว ชาช พ มาตรฐานท 5 ด านนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ย ต วบ งช ท 5.1 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการโครงการ ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ยของผ เร ยน ต วบ งช ท 5.2 ระด บค ณภาพในการบร หารจ ดการนว ตกรรม ส งประด ษฐ งานสร างสรรค หร องานว จ ยของคร มาตรฐานท 6 ด านการปล กฝ งจ ตสาน กและเสร มสร างความเป นพลเม องไทยและพลโลก ต วบ งช ท 6.1 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตสาน กด านการร กชาต เท ดท นพระมหากษ ตร ย ส งเสร มการปกครองระบอบประชาธ ปไตยอ นม พระมหากษ ตร ย ทรงเป นประม ข และทาน บาร งศาสนา ศ ลปะ ว ฒนธรรม ต วบ งช ท 6.2 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตสาน กด านการอน ร กษ ส งแวดล อม ต วบ งช ท 6.3 ระด บค ณภาพในการส งเสร มด านการก ฬาและน นทนาการ ต วบ งช ท 6.4 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งจ ตสาน กด านปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ต วบ งช ท 6.5 ระด บค ณภาพในการปล กฝ งผ เร ยนให ม ค ณล กษณะตามเอกล กษณ ของสถานศ กษา

13 10 มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา ต วบ งช ท 7.1 ระด บค ณภาพในระบบการประก นค ณภาพภายใน ต วบ งช ท 7.2 ระด บค ณภาพในการดาเน นงานตามมาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ บ นท กการปฏ บ ต งาน...

มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน สำน กประก นค ณภาพ อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก

มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน สำน กประก นค ณภาพ อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก มาตรฐานการศ กษาว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) เพ อการประก นค ณภาพภายใน อ ตตล กษณ คนด ม ฝ ม อ ก าวท นโลก เอกล กษณ สถานศ กษาท เป นเล ศทางการจ ดการศ กษา ด านความร วมม อก บหน วยงานและองค การภายนอก สำน กประก

More information

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) โดย ประก นค ณภาพ ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค) 1 ค าน า ค ม อ แนวทางการด าเน นงานการประก นค ณภาพภายใน ว ทยาล ยเทคโนโลย สยาม(สยามเทค)

More information

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ

ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ ส วนท 4 สารสนเทศด านการบร หารจ ดการ 41 4.1 ระด บค ณภาพในการปฏ บ ต งานของคณะกรรมการสถานศ กษาหร อว ทยาล ย ป การศ กษา 2555 โรงเร ยนม คณะกรรมการสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎหมายท เก ยวข อง ม การประช ม คณะกรรมการสถานศ

More information

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557

โครงการตามแผนปฏ บ ต การสถานศ กษา ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 1 โครงการตามแผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 กลย ทธ ท 1 : พ ฒนาผ เร ยนให ม ความร และท กษะในด านว ชาการและว ชาช พ 1 มห ศจรรย ว นอาช วะ 2 การแข งข นท กษะว ชาช พระด บหน วย อศจ. ภาค และชาต 3 ประเม นโครงการว

More information

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล

ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล ประกาศคณะกรรมการกลางพน กงานเทศบาล เร อง ต าแหน งและว ทยฐานะพน กงานคร และบ คลากรทางการศ กษาเทศบาล อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 17(3) ประกอบมาตรา 24 วรรคเจ ด แห งพระราชบ ญญ ต ระเบ ยบ บร หารงานบ คคลส วนท องถ

More information

งานอาคารสถานท ป การศ กษา 255.

งานอาคารสถานท ป การศ กษา 255. รายงานการประเม นตนเอง งานอาคารสถานท ป การศ กษา 255. ของ ช อ... ว ทยาล ยเทคน คสกลนคร สาน กงานคณะกรรมการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คานา รายงานการประเม นตนเอง (Self-Assessment Report : SAR) ป การศ กษา 255..

More information

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555

Chachoengsao Vocational College ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ 2555 34 โครงการการเตร ยมความพร อมเพ อรองร บการประเม นค ณภาพภายนอกรอบสาม ว ทยาล ยเทคน คฉะเช งเทรา ประจาป งบประมาณ 2555 **************** งานสน บสน นการศ กษา/ แผนงานค ณภาพอาช วศ กษา/ โครงการพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555

แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ ว ทยาล ยเทคโนโลย ศร ว ฒนาบร หารธ รก จ สำนน กงานคณะกรรมการส งเสร มการศ กษาเอกชน กระทรวงศ ศ กษาธ การ ข แผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ว ทยาล ยเทคโนโลย

More information

การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖

การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖ ๑ การประเม นค ณภาพมาตรฐาน โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร(SMART School) ประจาป ๒๕๕๖ ส าหร บ โรงเร ยนส งก ดกร งเทพมหานคร ส าน กงานย ทธศาสตร การศ กษา ส าน กการศ กษา ๑ องค ประกอบ ด านการจ ดการศ กษา ๑ ต วช ว ด

More information

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร

จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ.2555 จ ดทาโดย ส วนราชการ คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏสกลนคร จ งหว ดสกลนคร ต ลาคม 2555 2 บทนา กระบวนการจ ดการความร เป นองค ประกอบส

More information

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท

รองผ อ านวยการกล มบร หารว ชาการ บทบาทและหน าท กล มบร หารว ชาการ รองผ อานวยการกล มบร หารว ชาการ 1. การวางแผน การบร หารงานว ชาการ การจ ดโครงสร างการบร หารงานว ชาการและงาน บร หารงานกล มสาระการเร ยนร และก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน 2. การบร หารงาน ในกล มบร หารงานว

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม 1 แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมหม อนไหม กล มบร หารทร พยากรบ คคล ส าน กบร หารกลาง กรมหม อนไหม แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) อธ บด กรมหม อนไหม 2 ส วนท ๑ ข อม ลท วไป (Job Title) ช อตาแหน

More information

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ

ค าน า กล มบร หารงานว ชาการ ค าน า ค ม อการบร หารงานว ชาการเป นเอกสารท จ ดข น โดยม ว ตถ ประสงค เพ อเป นแนวทางการบร หารและ ปฏ บ ต งานของกล มงานบร หารว ชาการโรงเร ยนอ บลร ตนราชก ญญาราชว ทยาล ย กร งเทพมหานคร โดยแนวทาง การด าเน นงานน

More information

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท

ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท ค ม อการประเม น รางว ลทรงค ณค า สพฐ. OBEC AWARDS เล มท 3 สถานศ กษาการศ กษาพ เศษยอดเย ยม ผ อานวยการสถานศ กษายอดเย ยม รองผ อ านวยการสถานศ กษายอดเย ยม คร ผ สอนยอดเย ยม ล กจ างยอดเย ยม สาน กพ ฒนาระบบบร หารงานบ

More information

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ

บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ บทท 1 ความร ท วไปเก ยวก บการบร หารงานว ชาการ 1.1 แนวค ด งานว ชาการเป นงานซ งเก ยวก บการพ ฒนาและปร บปร งแก ไขการเร ยนการสอน ให ม ประส ทธ ภาพตรงตามเป าหมายของการศ กษา เช น การจ ดโปรแกรมการเร ยนการสอน โครงการ

More information

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง

เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง แบบทดสอบการบร หารว ชาการผ บร หารสถานศ กษาช ดท 1 หล กส ตรเตร ยมสอบตาแหน ง รองผ อานวยการสถานศ กษา / ผ อานวยการสถานศ กษา เร ยบเร ยงโดย นายธ รภ ทร วงษ สว าง (ธ รภ ทร ต วเตอร )... ข อ 1 ข อใดตรงก บความหมายของ

More information

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร

บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร บทท 10 การว ดและประเม นผลการเร ยนร ว ตถ ประสงค 1. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจจ ดหมายของการว ดและประเม นผลการเร ยนร 2. เพ อให น กศ กษาม ความร ความเข าใจหล กการด าเน นการว ดและประเม นผลการเร ยนร ตาม

More information

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗

แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ แผนย ทธศาสตร พ ฒนาบ คลากร สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ ส งอาย พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๗ ฝ ายการเจ าหน าท กองกลาง สาน กงานส งเสร มสว สด ภาพและพ ท กษ เด ก เยาวชน ผ ด อยโอกาส และผ

More information

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1

นายมะดาโอะ อาแว ผ อ านวยการโรงเร ยนบ านตะโละม ญอ สพป.นธ.1 1 ผลงานท ประสบผลส าเร จด านการบร หารสถานศ กษา เร อง การพ ฒนาระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา โรงเร ยนบ านตะโละม ญอ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานราธ วาส เขต 1 1. ความเป นมา ส งคมโลกในย คป จจ บ น

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ว ทยาล ยนครราชส มา ประจาป การศ กษา 2556 โดย ส าน กทร พยากรบ คคล ฝ ายบร หาร ว ทยาล ยนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา จ งหว ดนครราชส มา ว ทยาล ยนครราชส มา 290 ม. 2 ถ. ม ตรภาพ ต.บ านใหม อ.เม

More information

แบบประเม น ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การปฏ บ ต งานของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา

แบบประเม น ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การปฏ บ ต งานของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา แบบประเม น ประส ทธ ภาพและประส ทธ ผล การปฏ บ ต งานของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา ค าช แจงแบบประเม นประส ทธ ภาพและประส ทธ ผลการปฏ บ ต งาน ของข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา (แบบประเม นแนบท ายหล กเกณฑ

More information

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 )

แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) แผนพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โรงเร ยนป ญญาภ ว ฒน เทคโนธ รก จ ( พ.ศ.2553-2557 ) 20/29 หม ท. 2 ซอยงามวงศ วาน 23 ถนนงามวงศ วาน ต าบลบางเขน อ าเภอเม องนนทบ ร จ งหว ดนนทบ ร 2 ค าน า การจ ดการศ กษาเป นกระบวนการหน

More information

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน

ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน ตอนท 3 แนวทางการบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยน การบร หารจ ดการเร ยนร ส ประชาคมอาเซ ยนให บรรล เป าหมายในการพ ฒนาเด กไทยให ม ศ กยภาพและค ณล กษณะท จะด ารงช ว ตในประชาคมอาเซ ยนได อย างม ความส ข หน วยงานด

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559)

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) 1 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะมน ษยศาสตร ระยะ 4 ป (พ.ศ. 2556-2559) ***************************************** ส วนท 1 ท ศทางการพ ฒนาบ คลากร 1. แนวทางการพ ฒนาบ คลากร 2. ว ตถ ประสงค 3. แนวทางการดาเน นก จกรรมการพ ฒนาบ

More information

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง

แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง แบบฟอร มการน าเสนอแนวปฏ บ ต ท ด (Good Practices) หร อนว ตกรรม (Innovation) ระด บหน วยงาน ร วมก บมหาว ทยาล ยในเคร อข ายเขตภาคเหน อตอนล าง มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครสวรรค ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน ผ ท

More information

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท

ระยะเวลาด าเน นการ ตรงก บมาตรฐานด าน มาตรฐานท 62 ช อโครงการ การปร บปร งหล กส ตรสถานศ กษาบ รณาการเข าส แผนงาน ว ชาการ ผ ร บผ ดชอบโครงการ นางด ษฎ ป ดตะค รองผ อานวยการฝ ายว ชาการ ระยะเวลาดาเน นการ ป การศ กษา 2554 ตรงก บมาตรฐานด าน ป จจ ย,กระบวนการ,ผลผล

More information

มาตรฐานการปฏ บ ต งานท เป นเล ศ ของสาน กโครงการพระราชดาร และก จการพ เศษ

มาตรฐานการปฏ บ ต งานท เป นเล ศ ของสาน กโครงการพระราชดาร และก จการพ เศษ -๑- การปฏ บ ต งานท เป นเล ศ ของสาน กโครงการพระราชดาร และก จการพ เศษ การปฏ บ ต งานท เป นเล ศของสาน กโครงการพระราชด าร และก จการพ เศษประกอบด วย 1. การปฏ บ ต งานท เป นเล ศของสาน กโครงการพระราชด าร และก จการพ

More information

โครงสร างการบร หารโรงเร ยน

โครงสร างการบร หารโรงเร ยน 1 โครงสร างการบร หารโรงเร ยน คณะกรรมการบร หาร โรงเร ยน เทพพงษ วงศ ว เศษ ผ ร บใบอน ญาต ท ปร กษา เทพพงษ วงศ ว เศษ ผ อานวยการ เทพพงษ วงศ ว เศษ ผ จ ดการ เยาวล กษณ หม นหล น รองผ อานวยการ 1 กาพล นาคเกษม รองผ

More information

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1

โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1 โครงการพ ฒนาเช งระบบเพ อปฏ ร ปการเร ยนร และค ณภาพโรงเร ยน โรงเร ยนจ านกร อง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาพ ษณ โลก เขต 1... 1. หล กการและเหต ผล การจ ดการศ กษาให ม ค ณภาพและได มาตรฐานสอดคล องก บความต องการของบ

More information

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง

การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง 1 การเข ยนรายงานการ ประเม นตนเอง ป การศ กษา 2 5 5 1 2 ว ตถ ประสงค ของการจ ดท ารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ว ตถ ประสงค ของการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง/ รายงานประจาป ม 3 ประการ ค อ 1) เพ อให สถาบ

More information