แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557

Size: px
Start display at page:

Download "แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557"

Transcription

1 แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2557 ของ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เอกสารล าด บท 33/2556 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4

2 ค าน า เอกสารแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ฉบ บน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ อใช เป นเคร องม อในการบร หารจ ดการ ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษา เพ อใช เป นกรอบการด าเน นงาน และข บเคล อน บร หารจ ดการศ กษา โดยม สาระส าค ญประกอบด วย ว ส ยท ศน พ นธก จ เป าประสงค กลย ทธ จ ดเน น ผลผล ต ต วช ว ดความส าเร จ โครงการ ก จกรรม และวงเง นงบประมาณ โดยได ม การว เคราะห ความสอดคล องก บแผน บร หารราชการแผ นด น นโยบายของร ฐบาล การปฏ ร ปการศ กษาในทศวรรษท สอง (พ.ศ ) นโยบาย ของกระทรวงศ กษาธ การ การข บเคล อนนโยบายและกลย ทธ ของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษา ข นพ นฐาน และแผนพ ฒนาค ณภาพของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 (ป ) ท ม งเน นการพ ฒนาค ณภาพการศ กษา การขยายโอกาสทางการศ กษา และประส ทธ ภาพ การบร หารจ ดการศ กษาข นพ นฐาน ซ งแผนปฏ บ ต การฉบ บน ได ร บความเห นชอบจากคณะกรรมการเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ตามมต ท ประช มคร งท 3/2556 เม อว นท 25 ธ นวาคม 2556 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 หว งเป นอย างย งว าการด าเน นงาน ตามแผนปฏ บ ต การฉบ บน จะบรรล ผลตามเป าหมายความส าเร จท ก าหนดไว ซ งต องได ร บความร วมม อจาก บ คลากรและหน วยงานท เก ยวข องทางการศ กษา และการสน บสน นจากท กภาคส วน โดยม งส เป าหมายส ดท าย ค อ การพ ฒนาให น กเร ยนได ร บโอกาสทางการศ กษาอย างท วถ ง และเท าเท ยม ม ค ณภาพเป นไปตามมาตรฐาน การศ กษา จ งขอขอบค ณผ ม ส วนเก ยวข องในการม ส วนร วมในการจ ดท าแผนปฏ บ ต การ และม ส วนร วมในการ ข บเคล อนส ความส าเร จไว เป นอย างส งไว ณ โอกาสน (นายพ ส ษฐ ชดก ง) ผ อ านวยการส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 แผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ

3 ค าน า ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา สารบ ญ สภาพท วไป 2 การบร หารส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 4 ข อม ลและสารสนเทศเพ อการบร หารและจ ดการศ กษาป งบประมาณ พ.ศ ส วนท 2 ผลการด าเน นงานของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษา นครราชส มา เขต 4 ป งบประมาณ พ.ศ.2556 กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตร และส งเสร มความสามารถด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อการเร ยนร 14 กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นไทยและว ถ ช ว ต ตามหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง 17 กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง และลดความเหล อมล า ผ เร ยนได ร บโอกาสในการพ ฒนาเต มตามศ กยภาพ 18 กลย ทธ ท 4 พ ฒนาคร และบ คลากรทางการศ กษาท งระบบให สามารถ จ ดการเร ยนร ได อย างม ประส ทธ ภาพ 20 กลย ทธ ท 5 พ ฒนาการบร หารจ ดการศ กษาให ม ประส ทธ ภาพตามหล กธรรมาภ บาล เน นการม ส วนร วมจากท กภาคส วนในการส งเสร มและสน บสน นการจ ด การศ กษา 21 ส วนท 3 สาระส าค ญของแผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ.2557 นโยบายของคณะร ฐมนตร 25 นโยบายและย ทธศาสตร การพ ฒนาการศ กษาของกระทรวงศ กษาธ การ 28 นโยบายของส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน 30 ย ทธว ธ ในการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 35 นโยบายของส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 35 กรอบวงเง นงบประมาณป แผนการใช จ ายงบประมาณประจ าป 2557 ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 งบบร หารจ ดการ (งบรายจ ายประจ า) 49 สร ปโครงการตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ พ.ศ หน า แผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ

4 รายละเอ ยดโครงการ 1 งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ และระด บชาต คร งท ยกระด บค ณภาพน กเร ยนโดยศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษา 56 3 ข บเคล อนนโยบายเพ อยกระด บค ณภาพสถานศ กษาส มาตรฐาน 60 4 เพ มประส ทธ ภาพศ นย เทคโนโลย สารสนเทศเพ อการศ กษา 65 5 ประกวดระเบ ยบแถวล กเส อ เนตรนาร 69 6 ส มมนาผ บ งค บบ ญชาล กเส อ 72 7 ค ดเล อก คร ด ม ค ณธรรม เพ อร บเก ยรต บ ตรเน องในโอกาสงานว นคร ประจ าป แนะแนวการศ กษาต อในระด บการศ กษาข นพ นฐานสายอาช วศ กษา 79 9 อบรมเช งปฏ บ ต การเพ อเพ มประส ทธ ภาพคร หล กส ตร การพ ฒนา นว ตกรรมและการว จ ยในช นเร ยน เพ อยกระด บผลส มฤทธ ทางการเร ยน อบรมเช งปฏ บ ต การเพ อเพ มศ กยภาพคร ผ สอนว ชาภาษาไทย อบรมให ความร แก ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา เพ อขอม หร อเล อนว ทยฐานะคร ช านาญการพ เศษ ยกย องเช ดช เก ยรต ข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา อบรมพ ฒนาประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานบ คลากรทางการศ กษา หล กส ตร จ ตบร การในการปฏ บ ต งานของบ คลากรทางการศ กษา ยกระด บค ณภาพสถานศ กษาตามระบบประก นค ณภาพการศ กษา พ ฒนาผ บร หารสถานศ กษาเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการ สถานศ กษา หล กส ตร ภาวะผ น าทางว ชาการ อบรมเช งปฏ บ ต การเพ อเพ มประส ทธ ภาพการปฏ บ ต งานล กจ างประจ า และล กจ างช วคราว พ ฒนาค ณภาพการให บร การของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา พ ฒนาประส ทธ ภาพส าน กงานเขตพ นท การศ กษาส มาตรฐาน 116 แผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ

5 รายละเอ ยดโครงการ (ต อ) 19 พ ฒนาระบบการต ดตามและประเม นผลการด าเน นงานของส าน กงาน เขตพ นท การศ กษา และสถานศ กษา เพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการตามนโยบายและความจ าเป น เร งด วน 125 ส วนท 4 การบร หารแผนส การปฏ บ ต 129 ภาคผนวก แผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ

6 ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา แผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ

7 ส วนท 1 สภาพการจ ดการศ กษา สภาพท วไป ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 เป นหน วยงานทางการศ กษา ท ให บร การการศ กษาข นพ นฐานแก ประชากรว ยเร ยนในพ นท อ าเภอปากช อง อ าเภอส ค ว และอ าเภอส งเน น ท ต งส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ต งอย เลขท 345 หม ท 5 ถนนม ตรภาพ ต าบลลาดบ วขาว อ าเภอส ค ว จ งหว ดนครราชส มา ม ระยะทางห างจากศาลากลางจ งหว ดนครราชส มา 52 ก โลเมตร ม พ นท ให บร การ การศ กษา รวม 3 อ าเภอ เท าก บ 3, ตารางก โลเมตร อาณาเขตต ดต อ ท ศเหน อ ต ดต อเขตอ าเภอด านข นทด จ งหว ดนครราชส มา ท ศใต ต ดต อเขตอ าเภอป กธงช ย อ าเภอว งน าเข ยว จ งหว ดนครราชส มา อ าเภอปากพล,อ าเภอเม องจ งหว ดนครนายก และอ าเภอนาด จ งหว ดปราจ นบ ร ท ศตะว นออก ต ดต อเขตอ าเภอขามทะเลสอ อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา ท ศตะว นตก ต ดต อเขตอ าเภอมวกเหล ก จ งหว ดสระบ ร และอ าเภอล าสนธ จ งหว ดลพบ ร แผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ

8 แผนท แสดงท ต งโรงเร ยนในเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 อ.ล าสนธ อ.มวกเหล ก อ.มวกเหล ก อ.ปากพล ท มา : งานนโยบายและแผน กล มนโยบายและแผน สพป.นครราชส มา เขต 4 แผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ

9 การบร หารส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 อ านาจหน าท ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ตามกฎหมายว าด วยระเบ ยบบร หารราชการกระทรวงศ กษาธ การ กฎกระทรวงก าหนดหล กเกณฑ การแบ งส วนราชการภายในส าน กงานเขตพ นท การศ กษา พ.ศ และประกาศกระทรวง เร อง แบ งส วนราชการส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ให เขตพ นท การศ กษาม บทบาท หน าท ด งต อไปน 1. จ ดท านโยบาย แผนพ ฒนาและมาตรฐานการศ กษาของเขตพ นท การศ กษาให สอดคล อง ก บนโยบาย มาตรฐานการศ กษา แผนการศ กษา แผนพ ฒนาการศ กษาข นพ นฐานและความต องการของท องถ น 2. ว เคราะห การจ ดต งงบประมาณเง นอ ดหน นท วไปของสถานศ กษาและหน วยงาน ในเขตพ นท การศ กษาและแจ งการจ ดสรรงบประมาณท ได ร บให หน วยงานข างต นทราบ รวมท งก าก บ ตรวจสอบ ต ดตามการใช จ ายงบประมาณของหน วยงานด งกล าวด วย 3. ประสาน ส งเสร ม สน บสน นและพ ฒนาหล กส ตรร วมก บสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 4. ก าก บ ด แล ต ดตามและประเม นผลสถานศ กษาข นพ นฐานและในเขตพ นท การศ กษา 5. ศ กษา ว เคราะห ว จ ยและรวบรวมข อม ลสารสนเทศข นพ นฐานในเขตพ นท การศ กษา 6. ประสานการระดมทร พยากรด านต าง ๆ รวมท งทร พยากรบ คคล เพ อส งเสร ม สน บสน น การจ ดและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 7. จ ดระบบการประก นค ณภาพการศ กษาและประเม นผลสถานศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 8. ประสาน ส งเสร ม สน บสน นการจ ดการศ กษาของสถานศ กษาเอกชน องค กรปกครอง ส วนท องถ น รวมท งบ คคล องค กรช มชน องค กรว ชาช พ สถาบ นศาสนา สถานประกอบการและสถาบ นอ น ท จ ดร ปแบบท หลากหลายในเขตพ นท การศ กษา 9. ด าเน นการและประสาน ส งเสร ม สน บสน นการว จ ยและพ ฒนาการศ กษาในเขตพ นท การศ กษา 10. ประสาน ส งเสร มการด าเน นงานของคณะอน กรรมการ และคณะท างานด านการศ กษา 11. ประสารการปฏ บ ต ราชการท วไปก บองค กรหร อหน วยงานต างๆ ท งภาคร ฐ ภาคเอกชน และองค กรปกครองส วนท องถ น ในฐานะส าน กงานผ แทนกระทรวงศ กษาธ การในเขตพ นท การศ กษา 12. ปฏ บ ต หน าท อ นเก ยวก บก จการภายในเขตพ นท การศ กษาท ม ได ระบ เป นหน าท ของหน วยงานใดโดยเฉพาะหร อปฏ บ ต งานอ นตามท ได ร บมอบหมาย แผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ

10 โครงสร างการบร หาร ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 จ ดโครงสร างการบร หารงาน ในส าน กงานเขตพ นท การศ กษาออกเป น 7 กล ม และ 1 หน วย ได แก กล มอ านวยการ กล มบร หารงานบ คคล กล มนโยบายและแผน กล มส งเสร มการจ ดการศ กษา กล มบร หารการเง นและส นทร พย กล มน เทศ ต ดตาม- และประเม นผลการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน และหน วยตรวจสอบภายใน โครงสร างการบร หารส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มามา เขต 4 ผอ.สพป.นม.4 คณะกรรมการ เขตพ นท การศ กษา คณะกรรมการค ร สภา เขตพ นท การศ กษา หน วยตรวจสอบ ภายใน อ.ก.ค.ศ. เขตพ นท การศ กษา คณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบ ประเม นผลและน เทศฯ รอง ผอ.สพป.นม.4 กล ม อ านวยการ กล มบร หาร งานบ คคล กล มนโยบาย และแผน กล มส งเสร ม การจ ด การศ กษา กล มน เทศ ต ดตาม ประเม นผลฯ กล มบร หาร การเง น และส นทร พย กล มส งเสร ม สถานศ กษา เอกชน สถานศ กษาข นพ นฐาน คณะกรรมการ สถานศ กษาข นพ นฐาน แผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ

11 ข อม ลสถานศ กษา ข อม ลและสารสนเทศเพ อการบร หารและการจ ดการศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ม สถานศ กษาในส งก ด ป งบประมาณ พ.ศ จ านวน 209 โรงเร ยน เป นสถานศ กษาของร ฐ จ านวน 184 โรงเร ยน สถานศ กษา ของเอกชน จ านวน 25 โรงเร ยน จ าแนกตามระด บการศ กษา ได ด งน ตารางท 1 จ านวนสถานศ กษาท จ ดการศ กษาข นพ นฐาน ป งบประมาณ พ.ศ จ าแนกตามอ าเภอและระด บการสอน พ นท ต งสถานศ กษา จ านวนสถานศ กษาท จ ดการศ กษาข นพ นฐาน (แห ง) สถานศ กษา สถานศ กษาของร ฐ เอกชน ระด บ อน บาล-ป.6 ระด บ อน บาล-ม.ต น ระด บ ป.1- ป.6 ระด บอน บาล ถ ง ปวส. รวมท งส น (แห ง) อ าปากช อง อ าเภอส ค ว อ าเภอส งเน น รวม ค ดเป นร อยละ หมายเหต : ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2556 แผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ

12 ตารางท 2 สถานศ กษาของร ฐและเอกชน ป งบประมาณ พ.ศ ขนาด สถานศ กษาของร ฐ สถานศ กษาเอกชน รวมท งส น สถานศ กษา (ตามเกณฑ สพฐ. 4 ขนาด) จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ จ านวน ร อยละ ขนาดเล ก (น กเร ยน คน) ขนาดกลาง (น กเร ยน คน) ขนาดใหญ (น กเร ยน 601-1,500 คน) ขนาดใหญ พ เศษ (น กเร ยน 1,501 คนข นไป) รวมท งส น หมายเหต : ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2556 ข อม ลคร คร และบ คลากรทางการศ กษาในสถานศ กษาของร ฐและเอกชน ป งบประมาณ พ.ศ ม จ านวนท งส น 2,750 คน จ าแนกเป น คร ในสถานศ กษาของร ฐ จ านวน 1,862 คน คร ในสถานศ กษาเอกชน จ านวน 888 คน จ าแนกตามอ าเภอ ด งน ตารางท 3 จ านวนคร ในสถานศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ จ าแนกตามอ าเภอ อ าเภอ สถานศ กษาร ฐ จ านวนคร สถานศ กษา เอกชน รวม ส ดส วนคร ร ฐ : เอกชน ปากช อง , : ส ค ว : ส งเน น : รวมท งส น 1, , : หมายเหต : ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2556 แผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ

13 ตารางท 4 คร ในสถานศ กษาของร ฐ จ าแนกตามระด บการศ กษา ป งบประมาณ พ.ศ จ านวนคร ในสถานศ กษาของร ฐ (คน) จ านวนคร ในสถานศ กษาเอกชน (คน) ค ดเป น ค ดเป น ระด บการศ กษา ชาย หญ ง รวม ร อยละ ชาย หญ ง รวม ร อยละ ปร ญญาเอก ปร ญญาโท ปร ญญาตร 407 1,060 1, ต ากว าปร ญญาตร รวมท งส น 576 1,286 1, ท มา : กล มบร หารงานบร หารงานบ คคล,กล มส งเสร มสถานศ กษาเอกชน ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2556 แผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ

14 ข อม ลน กเร ยน น กเร ยนในสถานศ กษาของร ฐและเอกชน ป งบประมาณ พ.ศ ม จา นวนท งส น 51,736 คน เป นน กเร ยนในสถานศ กษาของร ฐ 31,901 คน น กเร ยนในสถานศ กษาของเอกชน จ านวน 19,835 คน จ าแนกเป น น กเร ยนระด บก อนประถมศ กษา 11,395 คน น กเร ยนช วงช นท 1 จ านวน 15,800 คน น กเร ยน ช วงช นท 2 จ านวน 15,292 คน น กเร ยนช วงช นท 3 จ านวน 7,235 คน น กเร ยนช วงช นท 4 จ านวน 321 คน และน กเร ยนในระด บ ปวช. จ านวน 1,394 คน และระด บ ปวส. จ านวน 299 คน ตารางท 5 จ านวนและร อยละของน กเร ยนในสถานศ กษาของร ฐและเอกชน ป งบประมาณ พ.ศ ระด บการสอน/ช วงช น จ านวนน กเร ยน (คน) สถานศ กษา สถานศ กษา รวมท งส น ของร ฐ เอกชน ส ดส วนของ น กเร ยนของร ฐ : น กเร ยนเอกชน ก อนประถมศ กษา การศ กษาข นพ นฐาน ช วงช นท 1 (ป.1-ป.3) ช วงช นท 2 (ป.4-ป.6) ช วงช นท 3 (ม.1-ม.3) ช วงช นท 4 (ม.4-ม.6) ระด บ ปวช., ปวส. 5,833 5,562 11, : ,449 10,669 4, ,351 4,623 2, ,693 15,800 15,292 7, , : : : : : รวมท กระด บ 31,901 19,835 51, : หมายเหต : ข อม ล ณ ว นท 10 ม ถ นายน 2556 แผนปฏ บต การ ป งบประมาณ พ.ศ

15 ข อม ลผลการพ ฒนาค ณภาพน กเร ยน ตารางท 6 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน (O NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา ระด บประเทศ กล มสาระการเร ยนร ป 2552 ค าเฉล ย ป 2553 ค าเฉล ย ป 2554 ค าเฉล ย ป 2555 ค าเฉล ย ว ชาภาษาไทย ว ชาคณ ตศาสตร ว ชาว ทยาศาสตร ว ชาส งคมศ กษา ว ชาภาษาอ งกฤษ ค าเฉล ยรวมท กว ชา ท มา : กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา สพป.นครราชส มา เขต 4 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 ระด บประเทศ ม ค าเฉล ยรวมท กกล มสาระ การเร ยนร ส งส ด ในป การศ กษา 2554 ซ งม ค าเฉล ยรวมท กว ชาร อยละ รองลงมาค อป การศ กษา 2555 ม ค าเฉล ยรวมท กว ชาร อยละ และค าเฉล ยต าส ดในป การศ กษา 2553 ค าเฉล ยรวมท กว ชาเท าก บร อยละ ตารางท 7 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน (O NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ระด บประเทศ กล มสาระการเร ยนร ป 2552 ค าเฉล ย ป 2553 ค าเฉล ย ป 2554 ค าเฉล ย ป 2555 ค าเฉล ย ว ชาภาษาไทย ว ชาคณ ตศาสตร ว ชาว ทยาศาสตร ว ชาส งคมศ กษา ว ชาภาษาอ งกฤษ ค าเฉล ยรวมท กว ชา ท มา : กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา สพป.นครราชส มา เขต 4 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ระด บประเทศ ม ค าเฉล ยรวมท กกล มสาระ การเร ยนร ส งส ด ในป การศ กษา 2555 ซ งม ค าเฉล ยรวมท กว ชาร อยละ รองลงมาค อป การศ กษา 2554 ม ค าเฉล ยรวมท กว ชาร อยละ และค าเฉล ยต าส ด ในป การศ กษา 2553 ค าเฉล ยรวมท กว ชาเท าก บร อยละ แผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ

16 ตารางท 8 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 ป การศ กษา ระด บเขตพ นท กล มสาระการเร ยนร ป 2552 ค าเฉล ย ป 2553 ค าเฉล ย ป 2554 ค าเฉล ย ป 2555 ค าเฉล ย ว ชาภาษาไทย ว ชาคณ ตศาสตร ว ชาว ทยาศาสตร ว ชาส งคมศ กษา ว ชาภาษาอ งกฤษ ค าเฉล ยรวมท กว ชา ท มา : กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา สพป.นครราชส มา เขต 4 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน (O-NET) ช นประถมศ กษาป ท 6 ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ม ค าเฉล ยรวมท กกล มสาระการเร ยนร ส งส ด ในป การศ กษา 2554 ซ งม ค าเฉล ยรวมท กว ชาร อยละ รองลงมาค อป การศ กษา 2555 ม ค าเฉล ยรวมท กว ชาร อยละ และม ค าเฉล ยต าส ด ในป การศ กษา 2553 ค าเฉล ยรวมท กว ชาเท าก บร อยละ ตารางท 9 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ป การศ กษา ระด บเขตพ นท กล มสาระการเร ยนร ป 2552 ค าเฉล ย ป 2553 ค าเฉล ย ป 2554 ค าเฉล ย ป 2555 ค าเฉล ย ว ชาภาษาไทย ว ชาคณ ตศาสตร ว ชาว ทยาศาสตร ว ชาส งคมศ กษา ว ชาภาษาอ งกฤษ ค าเฉล ยรวมท กว ชา ท มา : กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา สพป.นครราชส มา เขต 4 11 แผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ

17 ผลส มฤทธ ทางการเร ยน (O-NET) ช นม ธยมศ กษาป ท 3 ของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ม ค าเฉล ยรวมท กกล มสาระการเร ยนร ส งส ด ในป การศ กษา 2554 ซ งม ค าเฉล ยรวมท กว ชาร อยละ รองลงมาค อป การศ กษา 2555 ม ค าเฉล ยรวมท กว ชาร อยละ และต าส ด ในป การศ กษา 2553 ค าเฉล ยรวมท กว ชาเท าก บร อยละ ตารางท 10 ผลการประเม นค ณภาพภายนอกของ สมศ. การ ประเม น ค ณภาพ ร บการ ประเม น (แห ง) สถานศ กษาของร ฐ ผ าน ร อยละ ไม ผ าน ร อยละ ร บการ ประเม น (แห ง) สถานศ กษาเอกชน ผ าน ร อยละ ไม ผ าน ร อยละ รอบ รอบ 3 คร งท 1 คร งท ท มา : กล มน เทศ ต ดตามและประเม นผลการจ ดการศ กษา สพป.นครราชส มา เขต 4 ผลการประเม นค ณภาพภายนอกของ สมศ. รอบท 2 สถานศ กษาของร ฐ เข าร บการประเม นท งส น 183 แห ง ผ านการร บรอง 145 แห ง ค ดเป นร อยละ ไม ผ านการประเม นจ านวน 38 แห ง ค ดเป นร อยละ สถานศ กษาเอกชนเข าร บการประเม น 26 แห ง ผ านการร บรองท กแห ง ค ดเป นร อยละ 100 ผลการประเม นค ณภาพภายนอกของ สมศ. รอบท 3 คร งท 1 สถานศ กษาของร ฐ เข าร บการประเม น 42 แห ง ผ านการร บรอง 36 แห ง ค ดเป นร อยละ ไม ผ านการประเม น 6 แห ง ค ดเป นร อยละ สถานศ กษาเอกชน เข าร บการประเม น 4 แห ง ผ านการร บรองท กแห ง ค ดเป นร อยละ 100 การประเม นคร งท 2 สถานศ กษาของร ฐเข าร บการประเม น 36 แห ง ผ านการร บรอง 25 แห ง ค ดเป นร อยละ ไม ผ านการร บรอง 11 แห ง ค ดเป นร อยละ สถานศ กษาเอกชนเข าร บการประเม น 3 แห ง ผ านการร บรอง 2 แห ง ค ดเป น ร อยละ ไม ผ านการร บรอง 1 แห ง ค ดเป นร อยละ แผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ

18 ส วนท 2 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ.2556พ 13 แผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ

19 ส วนท 2 ผลการด าเน นงาน ป งบประมาณ พ.ศ.2556พ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ได ร บจ ดสรรงบประมาณ เพ อบร หารส าน กงานและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา แผนงานขยายโอกาสและพ ฒนาการศ กษา จ านวน 7,997,000 บาท จ าแนกเป น 2 ส วน ค อ 1. งบบร หารจ ดการ จ านวน 4,997,000 บาท ได พ จารณาการใช จ ายเง นเป นงบประมาณ ค าใช จ ายประจ า จ านวน 3,000,000 บาท งบประมาณบร หารจ ดการของส าน กงานเขตพ นท การศ กษา จ านวน 1,997,000 บาท 2. งบพ ฒนาค ณภาพการศ กษาข นพ นฐาน จ านวน 3,000,000 บาท ท งน ได ม การจ ดสรรงบประมาณจากส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน และงบประมาณจากหน วยงานอ น ให ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 จ ดท าโครงการ/ก จกรรมเพ มเต ม ในระหว างป งบประมาณด วย โดยม ผลการด าเน นงานสร ปได ด งน กลย ทธ ท 1 พ ฒนาค ณภาพและมาตรฐานการศ กษาท กระด บตามหล กส ตรและส งเสร มความสามารถ ด านเทคโนโลย เพ อเป นเคร องม อการเร ยนร (Raising the bar) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ด าเน นก จกรรมเพ อพ ฒนาค ณภาพ และมาตรฐานการศ กษาเพ อให บรรล ผลตามกลย ทธ ท 1 ด งน การจ ดงานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยนระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อและระด บชาต ป 2555 โดยจ ดประกวดแข งข นก จกรรมน กเร ยนระด บเขตพ นท การศ กษา 7 กล มสาระและ 1 ก จกรรมพ ฒนาผ เร ยน ม โรงเร ยนเข าร วมการแข งข นท กกล มสาระ ได ต วแทนเข าร วมแข งข นในระด บภาคตะว นออกเฉ ยงเหน อ ณ จ งหว ดช ยภ ม ท งหมด 80 โรงเร ยน และโรงเร ยนท เป นต วแทนสามารถชนะการแข งข นเป นต วแทนเข าร วม แข งข นระด บชาต ท จ งหว ดนนทบ ร ท งหมด 15 โรงเร ยน ม โรงเร ยนท ชนะการแข งข น ชนะเล ศ 2 โรงเร ยน ล าด บท 2 จ านวน 3 โรงเร ยน และล าด บท 3 จ านวน 2 โรงเร ยน การพ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาไทย โดยพ ฒนาค ณภาพการเร ยนการสอนภาษาไทย โดยแจ งแนวทางการเร ยนการสอนภาษาไทยให โรงเร ยนถ อเป นแนวปฏ บ ต และจ ดก จกรรมพ ฒนาคร ผ สอน ภาษาไทยท สอนไม ตรงตามว ชาเอก ได แก อบรมพ ฒนาศ กยภาพการเร ยนการสอนภาษาไทย ให ก บคร ผ สอน ช นประถมศ กษาป ท 1 ท กโรงเร ยน จ านวน 180 คน เม อว นท 11 พฤษภาคม 2556 อบรมส มมนาแลกเปล ยน แผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ

20 เร ยนร คร สอนภาษาไทยช นประถมศ กษาป ท 3 สอนอย างไรน กเร ยนเข ยนภาษาไทยได ถ กต อง จ านวน 150 คน เม อว นท 4 ส งหาคม 2556 จ ดก จกรรมพ ฒนาและส งเสร มศ กยภาพน กเร ยนท กระด บช น ได แก แข งข นน กเร ยนระด บช นประถมศ กษาป ท 3 ในด านเข ยนเร องจากภาพและค ดลายม อ เข ยนเร ยงความ และค ดลายม อ แต งกลอนส ภาพและค ดลายม อ แข งข นการอ านเอาเร อง น กเร ยนระด บช นประถมศ กษา ป ท 3 ผลจากการด าเน นงาน คร ม ร ปแบบการสอนพร อมท งม ส อการเร ยนการสอนเพ อแก ป ญหาการอ าน และการเข ยนได เป นอย างด คร ม เทคน คการสอนด านการอ านและการเข ยนภาษาไทยท หลากหลาย ม แนวทางในการพ ฒนาผ เร ยนในเร องการอ านเอาเร อง สร ปความและจ บใจความ ม แนวทางในการออก ข อสอบ น กเร ยนม ศ กยภาพด านภาษาไทย ได ร บรางว ลระด บประเทศ การเข ยนเร ยงความจากภาพ และค ดลายม อ ช นประถมศ กษาป ท 1-3 การข บเคล อนแนวทางการจ ดการเร ยนร บ รณาการแบบครบวงจรส การปฏ บ ต โดยจ ดอบรม เช งปฏ บ ต การรองผ บร หารสถานศ กษาและคร ผ สอนในการข บเคล อนแนวทางการจ ดการเร ยนร บ รณาการแบบ ครบวงจรส การปฏ บ ต ในว นท 2-3 ส งหาคม 2556 ณ ห องประช มศ นย อน ร กษ พ นธ กรรมพ ชอ นเน องมาจาก พระราชด าร จ านวน 220 คน ผลจากการด าเน นงาน รองผ อ านวยการสถานศ กษาและคร ผ สอน ม ความร ความ เข าใจการจ ดการเร ยนร บ รณาการแบบครบวงจร สามารถแก ป ญหาความซ าซ อนของการเร ยนเน อหาสาระของ แต ละกล มสาระการเร ยนร สามารถเต มเต มจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพของผ เร ยน ได ช ดเจนมากข น และข บเคล อนจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนส การปฏ บ ต โดยจ ดอบรมผ บร หาร สถานศ กษาและคร ผ สอนของโรงเร ยนในศ นย พ ฒนาค ณภาพมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน รวม 104 คน และ ส มมนาแลกเปล ยนเร ยนร ทางว ชาการ น าเสนอนว ตกรรม และผลการด าเน นงานท เป นแบบอย าง ตามจ ดเน นพ ฒนาค ณภาพผ เร ยนของผ บร หารสถานศ กษาหร อคร ผ สอนของโรงเร ยนในส งก ดท กโรงเร ยน ส งผลให โรงเร ยนได แลกเปล ยนเร ยนร สามารถจ ดก จกรรมพ ฒนาผ เร ยนได อย างม ค ณภาพ การอบรมบ รณาการใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เพ อยกระด บการเร ยนการสอน โดยจ ดอบรมบ รณาการการใช คอมพ วเตอร พกพา (Tablet) เพ อยกระด บการเร ยนการสอนให ก บคร ผ สอนช น ประถมศ กษาป ท 1 ในว นท 5 ส งหาคม 2556 และอบรมคร ผ สอนช นประถมศ กษาป ท 2 ในว นท ส งหาคม 2556 ว นท ส งหาคม 2556 และว นท ส งหาคม 2556 ณ ห องประช มส าน กงาน เขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ส งเสร มให โรงเร ยนได พ ฒนาคร ช นประถมศ กษาป ท 1 ให ครบท กห อง และน เทศ ต ดตามการด าเน นงานในสถานศ กษาอย างต อเน อง ผลจากการด าเน นงาน คร ผ สอน ช นประถมศ กษาป ท 1 และช นประถมศ กษาป ท 2 ผ านการอบรมจ านวน 272 คน สามารถจ ดการเร ยนการสอน โดยใช คอมพ วเตอร พกพาได และคร ในสถานศ กษาบางแห ง สามารถปร บแผนการจ ดการเร ยนการสอนด วย คอมพ วเตอร พกพาได 15 แผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ

21 การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส ประชาคมอาเซ ยน โดยจ ดอบรมเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนา หล กส ตรสถานศ กษาและจ ดการเร ยนร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยน ให แก คร ผ สอนจ านวน 200 คน ในว นท 7-8 ม ถ นายน 2556 ณ โรงเร ยนบ านปากช อง ว นท 9-10 ม ถ นายน 2556 ณ โรงเร ยนบ านโนนก มม ตรภาพ ท 210 และจ ดส มมนาแลกเปล ยนเร ยนร ว ธ ปฏ บ ต ท ด เก ยวก บประชาคมอาเซ ยน ประกวดและให รางว ล ในว นท 6 ส งหาคม 2556 ณ โรงเร ยนบ านโนนก มม ตรภาพท 210 ผลจากการด าเน นงาน คร ผ สอนม ความร ความเข าใจเก ยวก บการพ ฒนาหล กส ตรสถานศ กษา และแผนการจ ดการเร ยนร ท เน นอาเซ ยนท ก กล มสาระ โรงเร ยนม หล กส ตรสถานศ กษาท เน นอาเซ ยน จ ดก จกรรมท หลากหลาย พร อมส ประชาคมอาเซ ยน ครบท กโรงเร ยน คร ผ สอนและผ บร หารโรงเร ยน ร อยละ 80 ม ผลงานว ธ ปฏ บ ต ท ด เก ยวก บการพ ฒนาหล กส ตร สถานศ กษา การจ ดก จกรรมการเร ยนร ส อ นว ตกรรมการเร ยนร เก ยวก บประชาคมอาเซ ยน การพ ฒนา ส งแวดล อมและการจ ดการด านภ ยพ บ ต พ ฒนาการเร ยนการสอนภาษาอ งกฤษเพ อเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน โดยจ ด ก จกรรมการพ ฒนาท ส าค ญ ด งน จ ดอบรมการใช ส อการสอนภาษาอ งกฤษระด บช น ประถมศ กษาป ท 1-3 (Teacher s kit) จ านวน 135 คน ระหว างว นท 1-2 เมษายน 2556 ณ โรงแรมโกเด นแลนด ร สอร ท อ าเภอเม อง จ งหว ด นครราชส มา คร ผ สอนได ร บการพ ฒนาว ธ การสอนและการใช ส อในการจ ดการเร ยนการสอนก การสอนเส ยง ภาษาอ งกฤษ การประสมค า ส งผลให คร ร ว ธ การใช ส อและสามารถใช ส อในการจ ดการเร ยนการสอน ภาษาอ งกฤษได อย างม ประส ทธ ภาพเพ มมากข น คร สามารถสอนเส ยงได อย างถ กหล กว ธ ของการออกเส ยงค า และประโยคภาษาอ งกฤษและสอนการประสมค าหร อการแจกล กประสมค าภาษาอ งกฤษได จ ดก จกรรมค ายภาษาอ งกฤษภาคฤด ร อน น กเร ยนระด บช นม ธยมศ กษาป ท 1-3 (ขยายโอกาส) กล มเป าหมายเป นน กเร ยนและคร ว ทยากรพ เล ยงท เป นคร ภาษาอ งกฤษเข าร วมก จกรรม จ านวน 114 คน โดย ด าเน นการเม อว นท ม นาคม 2556 ล กษณะก จกรรมเป นการเข าค าย 2 ว น 1 ค น เพ อพ ฒนาท กษะการใช ภาษาอ งกฤษในการส อสารท ง 4 ท กษะ ค อ ท กษะการฟ ง การพ ด การอ าน และการเข ยน โดยเน อหาเน นความร ท บ รณาการส ประชาคมอาเซ ยน ก จกรรมม ท งฝ กปฏ บ ต ท กษะการใช ภาษาก จกรรมเกม เพลงภาษาอ งกฤษ และ น นทนาการ น กเร ยนท เข าร วมก จกรรม ม ความเข าใจและสามารถใช ภาษาอ งกฤษในการส อสารได ด ข น สามารถน าความร ท ได ร บไปใช ประย กต ใช ในช ว ตประจ าว นได และม เจตคต ท ด ด ต อว ชาภาษาอ งกฤษ คร ผ สอนท ร วมเป นคร ว ทยากรพ เล ยง ได เร ยนร เทคน คต าง ๆ ไปพร อม ๆ ก บน กเร ยน และช วยเหล อน กเร ยน ในการปฏ บ ต ก จกรรม และน าความร ไปขยายผลในโรงเร ยน การอบรมพ ฒนาท กษะภาษาอ งกฤษเพ อการส อสารส าหร บผ บร หารโรงเร ยนและผ เก ยวข อง เพ อบ รณาการเตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน จ านวน 3 ร น ได แก ระหว างว นท พฤษภาคม 2556 ว นท พฤษภาคม 2556 และว นท พฤษภาคม 2556 ณ ห องประช ม 1 สพป.นครราชส มา เขต 4 16 แผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ

22 ม ผ บร หารสถานศ กษาและผ ร กษาราชการแทนท เข าร บการอบรม จ านวน 184 คน ได ร บความร เพ มมากข น ม ความม นใจในการใช ภาษาอ งกฤษในการส อสารมากข น กลย ทธ ท 2 ปล กฝ งค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง (Moral and Ethics) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ด าเน นก จกรรมเพ อปล กฝ ง ค ณธรรม ความส าน กในความเป นชาต ไทยและว ถ ช ว ตตามหล กปร ชญาเศรษฐก จพอเพ ยง ด งน การพ ฒนาและข บเคล อนหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงส สถานศ กษา โดยการสร างความตระหน กแก บ คลากรผ เก ยวข องด วยว ธ ท หลากหลาย ได แก การประช ม ช แจง แจ งแนวทางการด าเน นงานแก โรงเร ยน จ ดท าแผนบ รณาการหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยง ส กระบวนการเร ยนร ประช มคณะท างานจ ดท าหล กส ตร และอบรมเช งปฏ บ ต การแก ผ บร หารสถานศ กษาและ คร ผ ร บผ ดชอบโครงการ ในว นท 19 กรกฎาคม 2556 ณ โรงเร ยนบ านหนองซ อมตะเค ยนงาม การน าเสนอผลการจ ดก จกรรม แลกเปล ยนเร ยนร ของโรงเร ยนท เป นแบบอย าง การเผยแพร ผลงาน ของโรงเร ยนท เป นแบบอย าง และด าเน นการประเม นเพ อยกระด บให เป นสถานศ กษาพอเพ ยง ผลจากการ ด าเน นงาน โรงเร ยนในส งก ดท กโรงเร ยนจ ดการเร ยนการสอนโดยน าหล กปร ชญาของเศรษฐก จพอเพ ยงบ รณา การในกล มสาระการเร ยนร อย างน อย 1 กล มสาระการเร ยนร และม โรงเร ยนท สามารถจ ดการเร ยน การสอนบ รณาการในกล มสาระการเร ยนร ครบท กกล มสาระมากกว าร อยละ 70 พ ฒนาและเสร มสร างค ณธรรม จร ยธรรม กต ญ และม ความส าน กในความเป นชาต ไทย โดยสร างความตระหน กแก บ คลากรท เก ยวข อง และให โรงเร ยนพ ฒนาค ณธรรม ค ายค ณธรรมในระด บศ นย แต ละ ศ นย ให ศ นย ค ดเล อกโรงเร ยนด เด น น กเร ยนด เด นด านค ณธรรม และประกวดโครงงานค ณธรรมในระด บศ นย เพ อ ค ดเล อกต วแทน จ ดน ทรรศการแลกเปล ยนเร ยนร และประกวดโครงงานค ณธรรมในระด บเขตพ นท การศ กษา ระหว างว นท ก นยายน 2556 ณ ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษานครราชส มา เขต 4 ผลจากการ ด าเน นงาน โรงเร ยนในส งก ดจ ดก จกรรมส งเสร มกระบวนการเร ยนร ปล กฝ งค ณธรรมความส าน กในความเป นชาต ไทย ครบท กโรงเร ยน น กเร ยนม ค ณล กษณะอ นพ งประสงค ได ร บความร วมม อระหว างว ดและโรงเร ยน เพ อด แล ช วยเหล อเสร มสร างภ ม ค มก นให ก บน กเร ยนในช มชน การส งเสร มการจ ดก จกรรมความม จ ตสาธารณะ ความร บผ ดชอบต อส งคมและส งแวดล อม โดยจ ดฝ กอบรมโดยใช กระบวนการล กเส อ จ ดก จกรรมสภาน กเร ยนในโรงเร ยน จ ดก จกรรมโดยใช ระบบด แล ช วยเหล อน กเร ยน และก าก บต ดตามผลการด าเน นงาน ผลจากการด าเน นงาน โรงเร ยนในส งก ด จ ดก จกรรมส งเสร มความม จ ตสาธารณะของน กเร ยนอย างต อเน อง ผ บร หาร คร และบ คลากรทางการศ กษา ได พ ฒนาตนเอง ม ความม นใจในการจ ดก จกรรมการเร ยนการสอนท ม งสร างจ ตส าน กด านจ ตสาธารณะ แก เยาวชนอย างเป นร ปธรรม น กเร ยนได ร บการพ ฒนาโดยผ านก จกรรมสภาน กเร ยน ท งด านทางกาย 17 แผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ

23 สต ป ญญา จ ตใจ และศ ลธรรม ให เป นพลเม องด ม ความร บผ ดชอบ และช วยสร างสรรค ส งคมให เก ดความ สาม คค และม ความเจร ญก าวหน า กลย ทธ ท 3 ขยายโอกาสทางการศ กษาให ท วถ ง และลดความเหล อมล า ผ เร ยนได ร บโอกาส ในการพ ฒนา เต มตามศ กยภาพ (Filling the gap) ส าน กงานเขตพ นท การศ กษานครราชส มา เขต 4 ด าเน นก จกรรมด านการขยายโอกาส ทางการศ กษาให ท วถ ง โดยด าเน นการ ด งน อบรมน กเร ยนแกนน าสภาน กเร ยนเพ อพ ฒนาความเข มแข งก จกรรมสภาน กเร ยน โดย ประช มท มว ทยากร คณะท างานเพ อจ ดท าแผนพ ฒนาสภาน กเร ยนระยะยาว หล กส ตรการอบรม หล กเกณฑ การประเม นค ดเล อกโรงเร ยนต นแบบสภาน กเร ยนระด บเขตพ นท การศ กษา และจ ดอบรมน กเร ยน แกนน าสภาน กเร ยนเพ อเสร มสร างและพ ฒนาความเข มแข งให สภาน กเร ยนปฏ บ ต งานตามขอบข ายหน าท ได อย างถ กต อง และเข าใจบทบาทหน าท ของคณะกรรมการสภาน กเร ยนโดยใช หล กธรรมาภ บาล หล กการม ส วน ร วม การปฏ บ ต ตนภายใต ส งคมประชาธ ปไตย จ ดก จกรรมเล อกต งคณะกรรมการสภาน กเร ยน ระด บเขต ระด บอ าเภอ ประจ าป 2556 ส าหร บโรงเร ยนระด บประถมศ กษาขนาดใหญ 11 โรงเร ยน และโรงเร ยนขยาย โอกาสทางการศ กษาจ านวน 57 โรงเร ยน รวมเป น 68 โรงเร ยน ๆ ละ 3 คน รวมผ เข าอบรม 204 คน และ ค ดเล อกโรงเร ยนต นแบบสภาน กเร ยน โดยแต งต งคณะกรรมการออกต ดตามประเม นผลการด าเน นงานตาม หล กเกณฑ ในเด อน ก นยายน 2556 ผลจากการด าเน นงาน น กเร ยนแกนน าสภาน กเร ยน ม ความร ความเข าใจ ในเร องบทบาทหน าท ค ณค าและความส าค ญของสภาน กเร ยนตามหล กธรรมาภ บาล น าความร ไปเผยแพร ให ก บเพ อนน กเร ยนภายในโรงเร ยน องค กรสภาน กเร ยนได ร บการส งเสร ม สน บสน นและพ ฒนาศ กยภาพ ม กระบวนการ ว ธ การในการสร างความเข มแข งให แก สภาน กเร ยน และจ ดก จกรรม ต าง ๆ ร วมก บเพ อนน กเร ยน คร ผ บร หาร และช มชน ได อย างหลากหลายและม ประส ทธ ภาพ การส งเสร ม ก าก บ ต ดตามการด าเน นงานตาม พ.ร.บ.การศ กษาภาคบ งค บ พ.ศ โดยออกก าก บ ต ดตามการด าเน นงาน พ.ร.บ.การศ กษาภาคบ งค บฯ ในเร องการเกณฑ เด กเข าเร ยน การจ ดสรร โอกาสและการร บน กเร ยน เก บข อม ลน กเร ยนออกกลางค นและม แนวโน มว าจะออกกลางค น เพ อให การ ช วยเหล อและให ค าแนะน าแก โรงเร ยน การจ ดท าข อม ลและเอกสารเก ยวก บ พ.ร.บ.การศ กษาภาคบ งค บฯ และการจ ดท า/จ ดเก บ เอกสารทางการศ กษาตามแบบท กระทรวงศ กษาธ การบ งค บใช (ปพ.1 ปพ.2 และ ปพ.3) โดยออกก าก บ ต ดตามโรงเร ยนขนาดเล กในส งก ด จ านวน 60 โรงเร ยน เพ อให ทราบ ว าโรงเร ยนสามารถด าเน นงานได ถ กต องหร อไม และ ม ป ญหาหร อต องการได ร บการสน บสน น ช วยเหล อ ใน ด านใดบ าง เช น ข อม ลประชากรว ยเร ยน ให ค าปร กษาในการด าเน นงาน ตลอดจนให ความช วยเหล อน กเร ยน และเพ อให คร ผ ร บผ ดชอบ ม ความร ความเข าใจ ในการปฏ บ ต งานให ถ กต องและสามารถด าเน นการได อย าง ถ กต อง และเพ อพ ฒนางานการร บน กเร ยนในป ต อไป ผลจากการด าเน นงาน โรงเร ยนในส งก ดสามารถจ ด 18 แผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ

24 การศ กษาให ก บประชากรว ยเร ยนการศ กษาภาคบ งค บ ได เข าเร ยนท กคน โรงเร ยนท ได ร บการก าก บต ดตาม สามารถปฏ บ ต ตาม พ.ร.บ.การศ กษาภาคบ งค บ พ.ศ ได อย างถ กต อง โรงเร ยนสามารถรายงานข อม ลการ ร บน กเร ยนบนเว บไซต ได ครบท กโรงเร ยน การตรวจต ดตามความประพฤต น กเร ยนและน กศ กษา โดยจ ดประช มคณะกรรมการ ด าเน นงาน เพ อวางแผนการปฏ บ ต งานขององค กร เคร อข าย ออกต ดตามน กเร ยนท ม พฤต กรรมหน เร ยนของ พน กงานเจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยนและสถานศ กษา จ านวน 6 เคร อข าย ร วมท งส น 24 คร ง และจ ดประช มคณะกรรมการด าเน นงานเพ อสร ปผลการปฏ บ ต งานรายภาคเร ยน เพ อเสนอผ ว าราชการจ งหว ด และรายงานต อหน วยงานท เก ยวข อง ผลจากการด าเน นงาน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษา ม ระบบเคร อข าย เจ าหน าท ส งเสร มความประพฤต น กเร ยน โดยบ รณาการให ท กภาคส วนท เก ยวข องมาม บทบาทร วมก นในการ ด แลและส งเสร มความประพฤต น กเร ยนป การศ กษา 2556 และส งเสร มให น กเร ยน เร ยนจบการศ กษาภาค บ งค บและออกกลางค นน อยลง รวมน กเร ยน น กศ กษาท ม พฤต กรรมไม เหมาะสมม จ านวนลดน อยลง การอบรมเสร มสร างความร ความเข าใจในการจ ดท าโปรแกรมค ดกรองน กเร ยน ระบบ Online ระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน โดยอบรมเช งปฏ บ ต การ โปรแกรมน กเร ยนระบบ Online ระบบด แลช วยเหล อ น กเร ยน ประจ าป การศ กษา 2556 ระหว างว นท พฤษภาคม 2556 และออกต ดตามและประเม นผล โรงเร ยนท กโรงเร ยน ระหว างเด อนส งหาคม ถ งก นยายน 2556 ผลจากการด าเน นการ คร แนะแนวและคร ท ปร กษาในโรงเร ยนท กโรงเร ยน ได ร บการอบรมจ านวน 209 คน ม ความร ความเข าใจในการค ดกรองน กเร ยน ด วยระบบ Online และม ความร ความเข าใจในการน าข อม ลสารสนเทศจากโปรแกรมการค ดกรองน กเร ยนไป ใช ส งเสร ม สน บสน น พ ฒนาป องก น ด แลช วยเหล อและแก ไขป ญหาให ก บน กเร ยนในส งก ดได อย างเหมาะสม และม ประส ทธ ภาพ โรงเร ยนท กโรงเร ยน ได ร บการประเม นผลการด าเน นงานระบบด แลช วยเหล อน กเร ยน ด านการน าข อม ลสารสนเทศไปใช ส งเสร ม สน บสน น พ ฒนา ป องก น ด แลช วยเหล อและแก ไขป ญหาอ น ๆ ผ านเกณฑ การประเม นไม น อยกว าร อยละ 90 การอบรมเมน อาหารกลางว นท ม ค ณภาพ โดยใช โปรแกรม INMU School Lunch โดยจ ด อบรมสร างความร ความเข าใจในการจ ดท าโปรแกรม Thai School Lunch ให แก คร ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาหารกลางว น เพ อให สามารถจ ดเมน อาหารถ กหล กโภชนาการ และเพ มความร ความเข าใจในการด าเน นงาน การจ ดเมน อาหารกลางว นท หลากหลาย ประหย ด ถ กหล กอนาม ย ผลจากการด าเน นงาน คร ท เข าร บการอบรม ม ความร ความเข าใจในการด าเน นงาน สามารถน าความร ไปจ ดอาหารกลางว น ส งผลต อการพ ฒนาน กเร ยนท ด อยโอกาสทางการศ กษา เด กพ การ และน กเร ยนท กคนได ร บประทานอาหารกลางว นท สะอาด ปลอดภ ย ถ กต องต องตามหล กโภชนาการ การพ ฒนาค ณภาพการศ กษาส าหร บน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ป งบประมาณ พ.ศ โดย จ ดสรรงบประมาณให โรงเร ยนท ม น กเร ยนท ม ความบกพร องทางการเร ยนร ใช ในการพ ฒนา ส อ ส งอ านวยความสะดวกและความช วยเหล ออ นใดทางการศ กษาส าหร บน กเร ยนท ม ความบกพร องทางการ 19 แผนปฏ บ ต การ ป งบประมาณ พ.ศ

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา

โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา โครงการ พ ฒนาศ กยภาพข าราชการคร และบ คลากรทางการศ กษา/ล กจ าง สาน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาน าน เขต 1 แผนงาน ขยายโอกาสและพ ฒนาค ณภาพการศ กษา สนองต อย ทธศาสตร ท 3 พ ฒนาค ณภาพคร และบ คลากรทางการศ กษา

More information

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558)

รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) รายงานผลการดาเน นงานรอบป ท 2 การปฏ บ ต งานของอธ การบด ผ ช วยศาสตราจารย ช ยชาญ ถาวรเวช (13 ม นาคม 2557 ถ ง 12 ม นาคม 2558) เสนอคณะกรรมการต ดตาม ตรวจสอบและประเม นผลการปฏ บ ต งานของอธ การบด ศ ลปากร เมษายน

More information

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555

รายงานผลการด าเน นงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 รายงานการต ดตามและประเม นผล แผนพ ฒนามหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ประจ าป พ.ศ.2555 งานประสานการวางแผน กองแผนงานว ทยาเขตป ตตาน ส าน กงานอธ การบด ว ทยาเขตป ตตาน ม นาคม 2556 (1) ค าน า การบร หารแผนและการน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม 181 ถนนพ ษณ โลก ด ส ต กร งเทพฯ กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า โรงเร ยนราชว น ต ม ธยม ได จ ดท าแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 ของโรงเร ยน ให สอดคล

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 มหาว ทยาล ยมหาสารคาม กระทรวงศ กษาธ การ สภามหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช มคร งท 9 / 2556 ว นท 27 ก นยายน 2556 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏก าแพงเพชร (ผ านการพ จารณาเห นชอบจากการประช มคณะกรรมการประจ าคณะ คร งท 1/2556 ว นท 20 ก มภาพ นธ 2556) - ก - ค าน

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน

แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 1 แผนปฏ บ ต การ ประจาป การศ กษา ๒๕๕๘ ของ โรงเร ยนดร ณว ทยา (เทศบาลบ านสวนตาล) เทศบาลเม องน าน อาเภอเม อง จ งหว ดน าน 2 คานา แผนปฏ บ ต การประจ าป 2558 ของโรงเร ยนดร ณว ทยา(เทศบาลบ านสวนตาล) ซ งเป นโรงเร

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ป พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐ *ผ านความเห นชอบของคณะกรรมการนโยบายพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร ในการประช มคร งท ๑/๒๕๕๖ เม อว นท ๑๔ ม นาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ **ผ านความเห

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ บทท 1 บทน า 1.1 หล กการและเหต ผล การพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการม งการพ ฒนาสมรรถนะหล กของบ คลากร

More information

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555

ผลการด าเน นงานตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ตามแผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ 2555 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร เทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ค าน า รายงานผลการปฏ บ ต งานตามแผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ 2555 เป นการปฏ บ ต ตามแผนงาน/ โครงการตามท ศทางหร

More information

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 -

มคอ.2 รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) หมวดท 1 ข อม ลท วไป - 1 - - 1 - รายละเอ ยดของหล กส ตร หล กส ตรอน ปร ญญาศ กษาศาสตร สาขาว ชาการศ กษาปฐมว ย (หล กส ตรปร บปร ง พ.ศ.2555) มคอ.2 ช อสถาบ นอ ดมศ กษา ว ทยาล ยช มชนป ตตาน ว ทยาเขต/คณะ/ภาคว ชา - ไม ม - หมวดท 1 ข อม ลท วไป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป พ.ศ. พ 2558 ของ กระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส และการส อสาร ส าน กนโยบายและย ทธศาสตร ส าน กงานปล ดกระทรวงเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร พฤศจ กายน 2557 สารบ ญ แผนปฏ บ ต ราชการประจ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม ประจ าป การศ กษา พ.ศ. 2554 คณะกรรมการบร หารและด าเน นงานการจ ดการความร มหาว ทยาล ยมหาสารคาม อน ม ต ในคราวประช ม คร งท 2/2554 ว นจ นทร ท 10 ต ลาคม 2554 ค าน า แผนการจ

More information

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556

แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 แผนปฏ บ ต การตามแผนกลย ทธ และแผนงานประจ า คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ประจ าป 2556 ( 1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556 ) งานนโยบายและแผนและประก นค ณภาพการศ กษา คณะเภส ชศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ค าน

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร

แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร แผนการจ ดการความร สถาบ นว จ ยและพ ฒนา แห งมหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร (ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554-2555) จ ดท าโดย คณะท างานการจ ดท าแผนการจ ดการความร ภายในสถาบ นว จ ยและพ ฒนาแห ง มก. ณ เมษายน 2554 สารบ ญ ค าน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 คณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏนครราชส มา ค าน า แผนการปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 ของคณะเทคโนโลย อ ตสาหกรรม เป น แผนปฏ บ ต ราชการท น าผลการปฏ

More information

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา

ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา ค ม อผ บร หาร การประกอบอาช พอ สระ เพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน หน วยศ กษาน เทศก กรมสาม ญศ กษา คานา การส งเสร มการประกอบอาช พอ สระเพ อการม รายได ระหว างเร ยนของน กเร ยน เป นก จกรรม ท กรมสาม ญศ

More information

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘)

สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน 2557-๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ๑ สร ปรายงาน การข บเคล อนและเร งร ดการด าเน นงานตามนโยบายร ฐบาล (ระหว างว นท ๑๒ ก นยายน ๒๕๕๗ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘) ---------------------------- ส วนท ๑ ด านการสร

More information

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา

แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยนแผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา แนวทางการเข ยน แผนปฏ บ ต งานประจ าป งบประมาณ ของสถานศ กษา ความส าค ญและเหต ผล ๑. หล กเกณฑ การใช งบประมาณเง นอ ดหน น ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข

More information

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง)

แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) แผนพ ฒนา โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต ป การศ กษา 2556 (ฉบ บปร บปร ง) โรงเร ยนเซนต ฟร งซ สซาเว ยร คอนแวนต 92 ซอยม ตรคาม ถนนสามเสน แขวงวช รพยาบาล เขตด ส ต จ งหว ดกร งเทพมหานคร 10300 โทร 0-2241-2604-5

More information

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง

บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง บทท 2 เอกสารและงานว จ ยท เก ยวข อง การศ กษาค นคว าเร อง ป จจ ยท ส งผลต อท กษะปฏ บ ต ในการเร ยนว ชาคอมพ วเตอร ของ น กเร ยนช นประถมศ กษาป ท 6 ส งก ดส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาพ จ ตร เขต 2 ผ ว จ ยได

More information

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559

แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 แผนย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรกรมชลประทาน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555-2559 สารบ ญ เร อง หน า บทท 1 บทน า 1-1 บทท 2 กรอบแนวค ดการจ ดท าแผนย ทธศาสตร 2-1 บทท 3 ผลการว เคราะห ข อม ลเพ อจ ดท าแผนย ทธศาสตร 3-1 สร

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 2559 (สภามหาว ทยาล ยเห นชอบในการประช มคร งท /2556 ว นท 2 มกราคม 2556) ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย บทนำ ฝ ายบร หารทร พยากรมน ษย ได จ ดท าแผนพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word

โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word โครงการอบรมเพ อส งเสร มและพ ฒนาการใช งาน คอมพ วเตอร เบ องต นโปรแกรม Microsoft Word หล กส ตรบร หารธ รก จบ ณฑ ต สาขาว ชาคอมพ วเตอร ธ รก จ คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ณ โรงเร ยนว ดแคนอก (คณะราษฎร

More information

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ

(รองศาสตราจารย อ านวย ค าต อ) ผ อ านวยการศ นย บร การว ชาการ ค าน า มหาว ทยาล ยขอนแก นเป นศ นย กลางการให บร การทางว ชาการแก ช มชนตามศ กยภาพของ มหาว ทยาล ย เพ อสนองความต องการของท องถ น ภ ม ภาค ประเทศและประเทศอน ภ ม ภาคล มแม น าโขง อ นจะ น าไปส การช น าส งคมทางป

More information

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา

เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา เค าโครงว ทยาน พนธ ช อน กศ กษา อ ใลพร สมคะเน รห สประจ าต ว 53M54680124 ปร ญญา คร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชา หล กส ตรและการสอน ประธานท ปร กษาว ทยาน พนธ อ.ดร.อ งคนา กร ณยาธ ก ล กรรมการท ปร กษาว ทยาน พนธ ผศ.ดร.ส

More information