รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2555

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา 2555"

Transcription

1 รายงานผลการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ป การศ กษา สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ว นท 3 เมษายน พ.ศ. 6

2

3 สารบ ญ หน า. รายช อกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน. บทสร ปสาหร บผ บร หาร 4 3. บทนา 4. ว ธ การประเม น 8. ผลการประเม นรายต วบ งช 9 6. จ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา และเสนอแนะ 7. พ ฒนาการด านการประก นค ณภาพการศ กษา 6 8. ภาคผนวก 7 3

4 บทสร ปสาหร บผ บร หาร คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในได ด าเน นการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษา ของสาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประจารอบป การศ กษา ว นท 3 เมษายน พ.ศ. 6 ตามรายองค ประกอบและต วบ งช พ นฐาน ต วบ งช (ต วบ งช ท 3 : สมศ.3 รอผลคะแนนจากมหาว ทยาล ย) พบว า ในภาพรวมของสาน กหอสม ดกลาง ม ผลการประเม นอย ในระด บ 4.7 ซ งจ ดอย ในเกณฑ ค ณภาพด มาก โดยองค ประกอบท ง 7 องค ประกอบ (, 4,, 6, 7, 8 และ 9) อย ในระด บด มาก ผลการประเม นเฉล ยท กต วบ งช ต วบ งช ตามรายต วบ งช ของ สกอ. สมศ. และ พบว า ในภาพรวมของสาน กหอสม ดกลาง ม อย ในระด บ 4.73 ซ งจ ดอย ในเกณฑ ค ณภาพด มาก ตามรายองค ประกอบและต วบ งช ของ สกอ. สมศ. และต วบ งช เพ มเต มของหอสม ดกลาง (7.9) พบว า ในภาพรวมของสาน กหอสม ดกลาง ม ผลการประเม นอย ในระด บ 4.7 ซ งจ ดอย ในเกณฑ ค ณภาพด มาก 4

5 บทนา ม ลพ นฐานของสาน กหอสม ดกลาง สาน กหอสม ดกลาง สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ก อต งข นมาพร อมก บ ว ทยาล ยว ชาการศ กษา กล าวค อ เม อโรงเร ยนฝ กห ดคร ช นส ง ถนนประสานม ตร ได ร บการสถาปนาข นเป น ว ทยาล ยว ชาการศ กษา ในป พ.ศ. 497 ในขณะน นสาน กหอสม ดกลาง ม ฐานะเป นเพ ยงแผนกหอสม ด ข นก บสาน กงานอธ การบด และดาเน นงานควบค ก บว ทยาล ยว ชาการศ กษามาโดยตลอด จนเม อได ร บ การยกฐานะข นเป นมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ หอสม ดจ งได ร บการยกฐานะข นเป นส าน กหอสม ดกลางด วย เม อเร มแรก หอสม ดต งอย ท ต กคณะศ กษาศาสตร (ป จจ บ นค อ ต ก 3 ช น 3) ดาเน นงานในระยะ 7 ป แรก ระหว าง พ.ศ. 498 ถ ง พ.ศ. 0 ก จการหอสม ดได ขยายและเปล ยนแปลงอย างรวดเร วเพราะได ร บ ความช วยเหล อทางว ชาการและการเง นจาก A.I.D. และ USOM (ในขณะน น) โดยทาส ญญาก บมหาว ทยาล ย อ นเด ยน า เพ อปร บปร งหอสม ดของว ทยาล ยว ชาการศ กษา ตามโครงการความช วยเหล อได ม การส งคณาจารย ท ปฏ บ ต งานในหอสม ดไปศ กษาว ชาบรรณาร กษศาสตร สม ยใหม ขณะเด ยวก น ร ฐบาลสหร ฐอเมร กาได ส ง ผ เช ยวชาญจากแผนกว ชาบรรณาร กษศาสตร มหาว ทยาล ยอ นเด ยน า มาช วยในการจ ดต งหอสม ด และให ความช วยเหล อในด านการจ ดหาตารา และส อโสตท ศนศ กษา ในป พ.ศ. 499 ม การจ ดสร างอาคารหอสม ดว ทยาล ยว ชาการศ กษา ประสานม ตร ม พ นท 9 ตารางเมตร สามารถเก บหน งส อได ประมาณ 00,000 เล ม และเป ดบร การเม อเด อนธ นวาคม พ.ศ. 00 อาคารหอสม ดหล งน ม การต ดต งระบบเคร องปร บอากาศท งอาคาร จ งน บได ว าเป นหอสม ด ท ท นสม ยท ส ด ในประเทศไทยในขณะน น เม ออาคารเด มไม สามารถรองร บความต องการได อ กต อไป เน องจากม การเพ มว สด ต าง ๆ ประกอบก บ ว ทยาล ยได ขยายร บน ส ตเพ มข นท กป จ งท าให เน อท ส าหร บบร การผ ใช ม ไม เพ ยงพอ ทางว ทยาล ยจ งได สร าง อาคารหอสม ดข นอ ก หล ง ในป พ.ศ. 4 ขนาดพ นท,986 ตารางเมตร และเป ดให ใช เม อว นท 3 เมษายน ทาให หอสม ด ม อาคาร หล ง เช อมต ดต อก นและก นรวมพ นท ในการใช ท งส น 3,898 ตารางเมตร ในป พ.ศ.8 มหาว ทยาล ยพ จารณาเห นว าอาคารหอสม ดม สภาพแวดล อมแออ ด อ นเน องจาก ม น ส ตเพ มมากข น ประกอบก บหอสม ดเองก ม ปร มาณทร พยากรสารสนเทศเพ มมากข น มหาว ทยาล ยจ งได จ ดสร างอาคารหอสม ดหล งใหม ข น พร อมก บขอพระราชทานพระนามาภ ไธย สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ อ ญเช ญจาร กเป นช ออาคารสาน กหอสม ดกลาง อาคารสมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ เร มก อสร าง เม อว นท 3 ต ลาคม พ.ศ. 9 แล วเสร จ เม อว นท 8 เมษายน พ.ศ. 3 และเป ดให บร การ เม อว นท 9 ม ถ นายน พ.ศ. 3 ต อมาในป งบประมาณ 44 ส าน กหอสม ดกลาง ได ร บการจ ดสรรงบประมาณเพ อต อเต มอาคาร เพ มอ ก ช น ทาให ห องสม ดม พ นท ใช สอยเพ มข นอ กประมาณ,400 ตารางเมตร

6 ห องสม ดคณะแพทยศาสตร ในป พ.ศ. 8 ได ม การจ ดต งคณะแพทยศาสตร ข น โดยความร วมม อระหว างกร งเทพมหานคร ก บมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ซ งน ส ตแพทย ช นป ท - 3 เร ยนระด บพร คล น ก ท มหาว ทยาล ย ศร นคร นทรว โรฒ ประสานม ตร ส วนในระด บคล น กป ท 4-6 ต องไปเร ยนและฝ กปฏ บ ต ท วช รพยาบาล ห องสม ดคณะแพทยศาสตร จ งได ร บการจ ดต งข น เม อป พ.ศ. 30 เพ อให บร การแก คณาจารย น ส ต และบ คลากรของคณะแพทยศาสตร ท วช รพยาบาล ห องสม ดคณะแพทยศาสตร ถ อเป นส วนราชการหน ง ของสาน กหอสม ดกลาง โดยทางน ต น ยให ม การจ ดทาแผนงานและดาเน นนโยบายร วมก น และในทางปฏ บ ต ให ดาเน นงานข นตรงต อคณบด คณะแพทยศาสตร และในเด อนมกราคม 43 ห องสม ดคณะแพทยศาสตร ได ย ายไปเป ดให บร การท ช น อาคารศ นย การแพทย สมเด จพระเทพร ตนราชส ดาฯ สยามบรมราชก มาร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ องคร กษ จ งหว ดนครนายก เม อว นท 6 ธ นวาคม พ.ศ. 4 ได ย ายไปอย บร เวณช นล างอาคารคณะแพทยศาสตร มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ องคร กษ จนถ งป จจ บ น หอสม ด มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ องคร กษ น บต งแต ได ร บการสถาปนาเป นมหาว ทยาล ย เม อป พ.ศ.7 เป นต นมา มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ได ม การพ ฒนาอย างต อเน องม การจ ดต งคณะใหม ทางด านว ทยาศาสตร และเทคโนโลย เพ มข นอ กหลายคณะ เพ มการผล ตบ ณฑ ตในสาขาว ชาท ขาดแคลน แต จาก ดในด านสถานท ของ มหาว ทยาล ย ท ซอยประสานม ตร กอปรก บมหาว ทยาล ย ม ท ด นท ได ร บบร จาคจากบร ษ ท ท านาศ รษะกระบ อ จาก ด จานวน 947 ไร เศษ ท ถนน ร งส ต-นครนายก คลอง 6 อาเภอองคร กษ จ งหว ดนครนายก มหาว ทยาล ยจ งขยายงานผล ตบ ณฑ ต ไปท อาเภอองคร กษ โดยผล ตบ ณฑ ตทางด านว ทยาศาสตร ส ขภาพ ว ทยาศาสตร และเทคโนโลย งานพ ฒนามหาว ทยาล ยท องคร กษ ดาเน นการมาต งแต กลางแผนพ ฒนาฯ ระยะท 6 โดยเร มงาน พ ฒนาพ นท และการก อสร างอาคาร สาหร บหอสม ด มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ องคร กษ และเป ดให บร การแก น ส ตคณะว ศวกรรมศาสตร ต งแต เด อนม ถ นายน 39 โดยใช พ นท ส วนหน งของช น 4 คณะว ศวกรรมศาสตร เป นสถานท ทาการช วคราว ต อมาเม ออาคารหอสม ดสร างเสร จเร ยบร อยแล ว จ งได ย าย ไปท อาคารใหม ในเด อนมกราคม 4 ปร ชญา แหล งสารสนเทศ เพ อการเร ยนร ตลอดช ว ต ปณ ธาน ม งม นให บร การสารสนเทศท ได มาตรฐาน ท นสม ย ตรงก บความต องการของผ ใช และส งเสร ม ให ผ ใช ม ท กษะในการเร ยนร ด วยตนเอง ว ส ยท ศน สาน กหอสม ดกลาง เป นแหล งการเร ยนร ช นนา เพ อสน บสน นมหาว ทยาล ยส การเป น มหาว ทยาล ยว จ ย ตอบสนองต อส งคม และม งส องค กรค ณภาพ 6

7 พ นธก จ. สน บสน นการเร ยนการสอน การว จ ย และเป นแหล งการเร ยนร ตลอดช ว ต. บร การว ชาการท ม ค ณภาพ 3. ส บสานการทาน บาร งว ฒนธรรมและศ ลปะ 4. พ ฒนาระบบบร หารท ม ค ณภาพ และธรรมาภ บาล ว ตถ ประสงค. พ ฒนาทร พยากรสารสนเทศให ท นสม ยสอดคล องก บหล กส ตรและการว จ ยของมหาว ทยาล ย. พ ฒนาการบร การของห องสม ดให ม ประส ทธ ภาพ ม ความท นสม ยรวดเร วและสอดคล องก บ ความต องการของผ ใช 3. บร การว ชาการท ตอบสนองก บความต องการของช มชน 4. ปล กฝ งความร ให ตระหน กถ งค ณค าของว ฒนธรรมและศ ลปะ. บร หารงานโดยใช เคร องม อทางการบร หารและเทคโนโลย สารสนเทศท เหมาะสม 6. บร หารงานตามหล กธรรมาภ บาล ประเด นย ทธศาสตร. เป นแหล งทร พยากรท ท นสม ย สอดคล องต อการเร ยนการสอนและการว จ ยของมหาว ทยาล ย เพ อเป นแหล ง การเร ยนร ตลอดช ว ต. สน บสน นการพ ฒนาการบร การว ชาการเพ อพ ฒนาช มชนและส งคมอย างย งย น 3. ส บสานการทาน บาร งว ฒนธรรมและศ ลปะ 4. การพ ฒนาส องค กรค ณภาพ 7

8 ว ธ การประเม น ว ตถ ประสงค ในการประเม น. ตรวจสอบและประเม นการดาเน นงานของสาน กหอสม ดกลางตามระบบและกลไกท สาน กหอสม ดกลาง กาหนดข นท งน โดยการว เคราะห /เปร ยบเท ยบผลการดาเน นงานตามต วบ งช ในท กองค ประกอบ ค ณภาพว าเป นไปตามเกณฑ และได มาตรฐานท กาหนดไว. ให สาน กหอสม ดกลางทราบสถานภาพของตนเองอ นจะนาไปส การกาหนดแนวทางในการพ ฒนา ค ณภาพไปส เกณฑ และมาตรฐานท ต งไว 3. ให สาน กหอสม ดกลางทราบจ ดแข งจ ดท ควรพ ฒนา/ปร บปร งตลอดจนได ร บเสนอแนะในการพ ฒนา การดาเน นงานเพ อส งเสร มจ ดแข งและพ ฒนาจ ดท ควรปร บปร งของสาน กหอสม ดกลางเพ อให เก ด การพ ฒนาอย างต อเน อง การวางแผนการประเม น การเตร ยมการและวางแผนก อนการตรวจเย ยม ศ กษา SAR ว เคราะห ด ชน บ งช และองค ประกอบการประก นค ณภาพการศ กษาของ สกอ. ของมหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ และของสถาบ น (ต วบ งช หอสม ด 7.9) รวบรวมหล กฐานม ล เพ มเต มโดย ส มภาษณ และจดบ นท ก o ผ บร หาร o เจ าหน าท o น ส ตระด บปร ญญาตร จานวน คน และน ส ตระด บปร ญญาเอก จานวน คน ศ กษาจากเอกสาร 8

9 ผลการประเม นรายต วบ งช ตารางท ป. สร ปผลการประเม นตนเองงานรายต วบ งช ตามองค ประกอบ (หน วยงานสน บสน นว ชาการ) มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ป การศ กษา ต วบ งช ค ณภาพ ช อต วบ งช ชน ด ต ว บ งช หน วย น บ เกณฑ การประเม นคะแนน ผลการดาเน นงาน บรรล เป า เป า หมาย 3 4 ต วต ง ต วหาร ผลล พธ หมาย คะแนน ประเม น องค ประกอบท ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และผลดาเน นการ คะแนนเฉล ยรวมจากจานวนต วบ งช = ต วบ งช.00.. กระบวนการพ ฒนา แผน,3 4, 6,7 8 (คะแนน เต ม ) 8,,3,4,,6,7,8 8 /.00 องค ประกอบท 4 การว จ ย คะแนนเฉล ยรวมจากจานวนต วบ งช = ต วบ งช การพ ฒนาระบบ และกลไกการสน บสน น การผล ตงานว จ ยหร อ งานสร างสรรค เพ อพ ฒนาสถาบ น** 3 4,6 6,,3,4,6 X.00 องค ประกอบท การบร การว ชาการแก ส งคม คะแนนเฉล ยรวมจากจานวนต วบ งช = 3 ต วบ งช 4.67 การบร การทางว ชาการ แก ส งคม,,3,4, /.00 สกอ.. กระบวนการบร การ ทางว ชาการให เก ด,,3,4, /.00 สมศ. ๙ ประโยชน ต อส งคม ผลการเร ยนร และเสร มสร าง ความเข มแข งของช มชน หร อองค กรภายนอก O ,,3,4 4 X 4.00 องค ประกอบท 6 การทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม คะแนนเฉล ยรวมจากจานวนต วบ งช = ต วบ งช การทาน บาร งศ ลปะ และว ฒนธรรม 3 4,,3,4, /.00 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ คะแนนเฉล ยรวมจากจานวนต วบ งช = 7 ต วบ งช 4.7 สกอ 7. สมศ. ๑๓* 7.. ภาวะผ นาของ คณะกรรมการประจา หน วยงานและผ บร หาร ท กระด บของหน วยงาน การปฏ บ ต ตามบทบาท หน าท ของผ บร หาร หน วยงาน การพ ฒนาหน วยงาน ส สถาบ นเร ยนร (รวมต วบ งช 7.9 หอสม ด ) คะแนนเฉล ยรวมจากจานวนต วบ งช = 8 ต วบ งช 4.63,3 4, 6 7 O คะแนน ค าคะแนนประเม นผลผ บร หาร ,,3,4,,6,7 7 /.00,,3,4, /.00 หมาย เหต ต ด ต ด 9

10 ต วบ งช ค ณภาพ สกอ ช อต วบ งช ระบบบร หาร ความเส ยง ระบบการพ ฒนา บ คลากรสายสน บสน น ว ชาการ ระบบและกลไก การพ ฒนากาปฏ บ ต งาน และการให บร การ ร อยละความพ งพอใจ ของผ ใช บร การ ระด บความสาเร จ ในการดาเน นการ ตามมาตรการ ประหย ดพล งงาน 7.9 การเข าร วมก จกรรม การให ความร เก ยวก บ ห องสม ดของผ ใช ชน ด ต ว บ งช O O O หน วย น บ ร อย ละ เกณฑ การประเม นคะแนน ผลการดาเน นงาน บรรล เป า เป า หมาย 3 4 ต วต ง ต วหาร ผลล พธ หมาย <= 70, 7-7 3,4 3,4 3, , คะแนน ประเม น (คะแนน เต ม ) 6,,3,4,,6 6 /.00 7,,3,4,,6,7 7 /.00,,3,4, /.00 >8 ร อยละ ร อยละ X.00 7,,3,4,,6,7 7 /.00,,3,4, /.00 องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ คะแนนเฉล ยรวมจากจานวนต วบ งช = ต วบ งช การบร หารการเง น และงบประมาณ 3 4,,3,4, /.00 องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ คะแนนเฉล ยรวมจากจานวนต วบ งช = ต วบ งช การดาเน นงาน การประก นค ณภาพ การศ กษาภายใน,3 4, 6 7 7,,3,4,,6,7 7 /.00 คะแนนเฉล ยเฉพาะต วบ งช พ นฐาน จานวนต วบ งช ต วบ งช 4.7 คะแนนเฉล ยรวมท กต วบ งช จานวนต วบ งช ต วบ งช 4.73 คะแนนเฉล ยรวมท กต วบ งช (7.9) จานวนต วบ งช 6 ต วบ งช 4.7 *หมายเหต : ต วบ งช พ นฐาน 3 ต วบ งช หอสม ดกลางประเม น ต วบ งช เน องจากต วบ งช สมศ.3 รอคะแนนจากมหาว ทยาล ย หมาย เหต การ คานวณ คลาด เคล อน 0

11 จ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา และเสนอแนะ ผลการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษา คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษาภายในได ด าเน นการตรวจประเม นค ณภาพการศ กษา ของสาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประจารอบป การศ กษา ว นท 3 เมษายน พ.ศ. 6 ตามรายองค ประกอบและต วบ งช พ นฐาน ต วบ งช (ต วบ งช ท 3 : สมศ.3 รอผลคะแนนจากมหาว ทยาล ย) พบว า ในภาพรวมของสาน กหอสม ดกลาง ม ผลการประเม นอย ในระด บ 4.7 ซ งจ ดอย ในเกณฑ ค ณภาพด มาก โดยองค ประกอบท ง 7 องค ประกอบ (, 4,, 6, 7, 8 และ 9) อย ในระด บด มาก ผลการประเม นเฉล ยท กต วบ งช ต วบ งช ตามรายต วบ งช ของ สกอ. สมศ. และ พบว า ในภาพรวมของสาน กหอสม ดกลาง ม อย ในระด บ 4.73 ซ งจ ดอย ในเกณฑ ค ณภาพด มาก ตามรายองค ประกอบและต วบ งช ของ สกอ. สมศ. และต วบ งช เพ มเต มของหอสม ดกลาง (7.9) พบว า ในภาพรวมของสาน กหอสม ดกลาง ม ผลการประเม นอย ในระด บ 4.7 ซ งจ ดอย ในเกณฑ ค ณภาพด มาก

12 องค ประกอบท ปร ชญา ปณ ธาน ว ตถ ประสงค และแผนการดาเน นการ แนวทางเสร ม จ ดเด น/จ ดแข ง - ควรถ ายทอดแผนกลย ทธ ของสาน กหอสม ดกลางให ถ ง ระด บบ คลากรมากย งข น ควรม ระบบการต ดตามแผนปฏ บ ต การท ช ดเจนและเป นทางการ แนวทางแก ไข/ปร บปร ง จ ดอ อน/จ ดท ต องปร บปร ง/โอกาสพ ฒนา - - องค ประกอบท 4 การว จ ย แนวทางเสร ม จ ดเด น/จ ดแข ง ม การพ ฒนางานว จ ยและผล ตงานว จ ยท เป นประโยชน ควรจ ดทาเอกสารเผยแพร เช น บทความว ชาการ ต อหน วยงานในด านการพ ฒนาบ คลากร และตรง หร อบทความว จ ย เพ อเป นประโยชน ต อผ ท สนใจ ความต องการก บองค กรในด านการให ขว ญก าล งใจ และความก าวหน าของผ ทาว จ ยเอง สว สด การ และความก าวหน าในหน าท การงาน การว จ ยมาต อยอดเป นการพ ฒนาองค ความร ให ก บ ผ ท สนใจในงานว จ ยเร อง การสารวจหน งส อเสร มปก ท ใช ว สด ต างก น เป นต น แนวทางแก ไข/ปร บปร ง จ ดอ อน/จ ดท ต องปร บปร ง/โอกาสพ ฒนา - - องค ประกอบท การบร การว ชาการแก ส งคม จ ดเด น/จ ดแข ง ม ความต อเน องในการให การบร การว ชาการแก ส งคม อย างเข มแข ง อ กท งม การต ดตามและปร บปร งในท กป ของการดาเน นงาน แนวทางเสร ม ควรม การว เคราะห เช งค ณภาพเพ อให เห นผลกระทบ ของโครงการบร การว ชาการต อช มชนและส งคม แนวทางแก ไข/ปร บปร ง จ ดอ อน/จ ดท ต องปร บปร ง/โอกาสพ ฒนา - -

13 องค ประกอบท 6 การทาน บาร งศ ลปะและว ฒนธรรม จ ดเด น/จ ดแข ง ส งเสร มการแต งกายด วยผ าไทย และเผยแพร อ กท ง ประเม นความพ งพอใจในการใช ผ าไทย จ ดอ อน/จ ดท ต องปร บปร ง/โอกาสพ ฒนา การแต งกายผ าไทยก บการส งเสร ม การศ กษาค นคว า และเร ยนร ด วยตนเอง และการจ ดการความร การแต ง กายด วยผ าไทย แนวทางเสร ม ร วมม อก บผ ผล ตผ าไทยในการจ ดก จกรรมผ าไทย ก บห องสม ด แนวทางแก ไข/ปร บปร ง สร างแรงจ งใจให ก บผ ผล ตในการเข ามาร วมม อก บ หอสม ดกลางจ ดก จกรรม องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ แนวทางเสร ม จ ดเด น/จ ดแข ง ม การดาเน นการจ ดการความร ท สอดคล องและเป นประโยชน สร ปผลการนาความร ท ได จากกระบวนการจ ดการความร ต อภารก จประจ าค อ ค ม อการซ อมหน งส อ ไปใช ในการปฏ บ ต งาน ว เคราะห หาแนวปฏ บ ต ท ด กว า เพ อเผยแพร ให บ คลากรและหน วยงานอ นได นาไปใช ประโยชน ควรม ก จกรรมแลกเปล ยนเร ยนร ให มากข น แนวทางแก ไข/ปร บปร ง จ ดอ อน/จ ดท ต องปร บปร ง/โอกาสพ ฒนา กระบวนการระบ และว เคราะห ความเส ยงไม ช ดเจน ควรม การรวบรวมม ล และสถานการณ ท ม ความเส ยง เพ อหาว ธ การลด/ขจ ดความเส ยงเหล าน น 3

14 องค ประกอบท 8 การเง นและงบประมาณ จ ดเด น/จ ดแข ง ม การจ ดทารายงาน และว เคราะห สถานะทางการเง น ท เป นประโยชน ต อการบร หารจ ดการของผ บร หาร จ ดอ อน/จ ดท ต องปร บปร ง/โอกาสพ ฒนา ส ดส วนงบประมาณด านบ คลากรส งทาให ส ดส วน งบประมาณเพ อจ ดหาทร พยากรไม เพ ยงพอ ต อการพ ฒนาและสนองตอบความต องการ ของผ ใช บร การ แนวทางเสร ม ทบทวนการจ ดสรรงบประมาณบนม ลพ นฐาน ด านความต องการของงานตามภารก จประจา และงานเช งร กท ต องการให สาเร จผลในช วงเวลาต าง ๆ ของแผนกลย ทธ และถ ายทอดให ผ เก ยวงร บทราบ เพ อร วมก นต ดตามการใช งบประมาณให เก ดประโยชน ส งส ดแก หน วยงาน ระบ จานวนและแหล งท มาของงบประมาณท จ ดสรร ให แก ก จกรรม/โครงการตามแผนปฏ บ ต การประจาป เพ อประโยชน ในการต ดตามการปฏ บ ต งานตามแผน แนวทางแก ไข/ปร บปร ง ทาแผนอ ตรากาล งระยะยาว ครอบคล มบ คลากรท ใกล เกษ ยณอาย ราชการ เพ อจ ดท าแผนกลย ทธ ทางการเง น ท รองร บการเปล ยนแปลงด านงบประมาณบ คลากร และการสรรหาทดแทน ขอร บการสน บสน นจากมหาว ทยาล ย และสร าง เคร อข ายความร วมม อก บภายนอกเพ อให ได มาซ ง ทร พยากรท จาเป นต อการเป นแหล งเร ยนร หล ก ของมหาว ทยาล ย 4

15 องค ประกอบท 9 ระบบและกลไกการประก นค ณภาพ จ ดเด น/จ ดแข ง ม การดาเน นงานตามระบบการประก นค ณภาพ ครบถ วน โดยใช สารสนเทศของหน วยงานเป นหล ก สามารถสร างเคร อข ายความร วมม อระหว างหอสม ด แห ง และม ก จกรรมด านประก นค ณภาพร วมก น อย างต อเน อง แนวทางเสร ม จ ดให ผ ม ส วนได ส วนเส ย โดยเฉพาะผ ใช บร การ ม ส วนร วมในกระบวนการพ ฒนาค ณภาพเพ มข น เช น ให ม ลความต องการของผ ใช บร การ ประกอบการ ปร บปร งงานบร การของหอสม ด ประเม นความเพ ยงพอ ของพ นท และส งอ านวยความสะดวกในประเด นท เก ยวก บบร การส บค นและเร ยนร ด วยตนเอง เป นต น แนวทางแก ไข/ปร บปร ง จ ดอ อน/จ ดท ต องปร บปร ง/โอกาสพ ฒนา - -

16 พ ฒนาการด านการประก นค ณภาพการศ กษา ด านระบบการประก นค ณภาพ สาน กหอสม ดกลาง ให ความส าค ญก บการนาระบบประก นค ณภาพมาปร บปร งพ ฒนางานบ คลากร ให ความร วมม อและร วมด าเน นการให เก ดผลสาเร จ เสนอแนะในการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง. ควรบรรยายผลงานและการด าเน นการจร ง และแสดงหล กฐานท สอดคล องก บเกณฑ และต วบ งช ให ครบถ วน. เลขท ของหล กฐานอ างอ งหลายรายการไม สอดคล องก บรายละเอ ยดท แสดง 6

17 ภาคผนวก ส งเกตจากการตรวจประเม น(บางรายต วบ งช ) สกอ. 7. ภาวะผ นาของคณะกรรมการประจาหน วยงานและผ บร หารท กระด บของหน วยงาน เกณฑ 3 การต ดตามผลด าเน นงานผ าน KI รายบ คคล เป นเพ ยงผลการปฏ บ ต งานตาม TOR หน วยงานควรม ว ธ ต ดตามผลการดาเน นงานตามภารก จท ได ร บมอบหมายตามต วบ งช หร อผลประเม นความสาเร จ ของก จกรรม / โครงการ ตามระยะเวลาท กาหนดในแผน การใช งบประมาณอย างม ประส ทธ ภาพ เป นต น เกณฑ 4 การม ส วนร วมและการให อานาจต ดส นใจแก บ คลากรตามความเหมาะสม อาจทาในงาน ด านต าง ๆ ท เก ยวงโดยตรงก บตาแหน งงาน เพ อให ดาเน นการได อย างรวดเร ว และเก ดการเร ยนร จากการปฏ บ ต โดยผ ปฏ บ ต นาไปส การปร บปร งงานท ร บผ ดชอบได 7.6. ร อยละความพ งพอใจของผ ร บบร การ ส ดส วนจากการเก บแบบประเม นไม เหมาะสม ซ งม เพ ยง 448 ฉบ บ แต หอสม ดม ผ เข าร บบร การจ านวนมาก ความเข าใจท คลาดเคล อนในเร องการคานวณร อยละความพ งพอใจของผ ใช บร การ 7.7. ระด บความสาเร จในการดาเน นการตามมาตรการประหย ดพล งงาน ข นตอนการประหย ดพล งงานในบางรายการไม สามารถลดได แต ควรม การว เคราะห แยกในส วน ของสาน กหอสม ดกลาง และส วนของผ ใช บร การให ช ดเจน 8.. รายงานสถานะทางการเง นเป นวาระแจ งเพ อทราบ แต เป นประเด นท คณะกรรมการบร หารหน วยงาน ต องพ จารณา 7

18 สร ปการส มภาษณ ผ ใช บร การ น ส ตระด บปร ญญาตร. ควรม ทร พยากรหน งส อให มากข น. หากเป นไปได ควรอน ญาตให นาอาหาร/เคร องด ม เข ามาร บประทานในห องสม ดได น ส ตระด บปร ญญาเอก. ม ความช นชมบรรณาร กษ ของสาน กหอสม ดกลางในด านการให บร การ และการอานวย ความสะดวกในการค นหาหน งส อ/ตาราเป นอย างด. ม ความพ งพอใจในภาพรวมของห องสม ด แต ควรม ช องทางให ผ ร บบร การสามารถดาวน โหลด เอกสารฉบ บเต มได มากย งข น 3. ควรจ ดบร เวณให สาหร บน ส ตท ต องการใช ความสงบอย างเป นส ดส วน 8

19 ว นท 3 เมษายน พ.ศ. 6 กาหนดการการประเม นค ณภาพภายใน สาน กหอสม ดกลาง มหาว ทยาล ยศร นคร นทรว โรฒ ประจาป การศ กษา ว นท 3 เมษายน พ.ศ เวลา ก จกรรม สถานท ผ ร บผ ดชอบ น. ผ อานวยการสาน กหอสม ดกลางกล าวต อนร บ คณะกรรมการประเม นค ณภาพการศ กษา ห องประช ม 70 สาน กหอสม ดกลาง ผ อานวยการสาน กหอสม ดกลาง และบ คลากรสาน กหอสม ดกลาง ภายใน แนะนาผ บร หารสาน กหอสม ดกลาง และสร ปภารก จของสาน กหอสม ดกลาง น. คณะกรรมการประเม นฯ ประช มและวางแผนการประเม น ห องประช ม 70 สาน กหอสม ดกลาง คณะกรรมการประเม นฯ น. คณะกรรมการประเม นฯ ส มภาษณ บ คลากร / ผ ใช บร การ ตรวจสอบม ลการประเม นค ณภาพ การศ กษาภายใน ของสาน กหอสม ดกลาง ห องประช ม 70 สาน กหอสม ดกลาง น. พ กร บประทานอาหารกลางว น ห อง 70 สาน กหอสม ดกลาง น. คณะกรรมการประเม นฯ ห องประช ม 70 ส มภาษณ บ คลากร ตรวจสอบม ล สาน กหอสม ดกลาง การประเม นค ณภาพการศ กษาภายใน ของสาน กหอสม ดกลาง (ต อ) น. คณะกรรมการประเม นฯ ประช มสร ปผลการประเม นค ณภาพ การศ กษาภายในของสาน กหอสม ดกลาง น. คณะกรรมการประเม นฯ รายงานผลการประเม นและให เสนอแนะ ต อผ บร หารและบ คลากรสาน กหอสม ดกลาง ห องประช ม 70 สาน กหอสม ดกลาง ห องประช ม 70 สาน กหอสม ดกลาง หมายเหต :. ร บประทานอาหารว างและเคร องด ม เวลา 0.30 น. และเวลา 4.30 น.. กาหนดการอาจเปล ยนแปลงตามความเหมาะสม คณะกรรมการประเม นฯ สาน กหอสม ดกลาง คณะกรรมการประเม นฯ คณะกรรมการประเม นฯ คณะกรรมการประเม นฯ 9

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554)

แผนการประก นค ณภาพการศ กษา ประจาป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม 2553-30 ก นยายน 2554) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏยะลา จากมต ท ประช ม คร งท 2/2553 ลงว นท 8 ธ นวาคม 2552 แผนการประก นค ณภาพการศ กษา (1 ต ลาคม

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท

แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท ปก.12/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 12 สถานศ กษาม การประก นค ณภาพภายในของสถานศ กษา ตามท กาหนดในกฎกระทรวง ***************************************

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๔ จ ดสถานท เร ยน สถานท ฝ กปฏ บ ต งาน สถานท ศ กษาค นคว า ให เหมาะสมก บสาขาว ชาท งในสถานศ

More information

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report)

บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ตอนท 1 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน ค ม อผ ร บผ ดชอบด านพล งงาน(อาคาร) พ.ศ.2553 บทท 4 การจ ดท ารายงานการจ ดการพล งงาน (Energy Management Report) ความส าค ญ พ.ร.บ. การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ

ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ศ นย บร การว ชาการ ต วช ว ดการประเม นและประก นค ณภาพ ป 2554 ศ นย บร การว ชาการ เกณฑ มาตราฐานศ นย บร การ 1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน 1. แผนกลย ทธ ท สอดคล องก บนโยบาย มหาว ทยาล ย (เช อมโยงก บปร ชญาหร อปณ ธานและ พระราชบ ญญ ต และจ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ

การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร งศ ลปว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏศร สะเกษ ค ม อ การปฏ บ ต งานด านการทาน บาร ง จ ดทาโดย คณะกรรมการจ ดทาแผนกลย ทธและแผนปฏ บ ต การ ด านทาน บาร ง ส วนท 3 ระบบและกลไกการทาน บาร ง ผ ร บผ ดชอบ ข นตอน หล กฐาน / เอกสาร เร มต น กาหนดผ ร บผ ดชอบด านการทาน

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556

รายงานผลการด าเน นงานตามแผนการด าเน นงานด านประก นค ณภาพการศ กษา คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา 2556 8 พฤษภาคม 2557 2 รายงานตามด านประก น คณะบ ณฑ ตว ทยาล ยว ศวกรรมศาสตร นานาชาต ส ร นธร ไทย-เยอรม น ป การศ กษา

More information

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน

มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ระด บค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ๑๓๒ มาตรฐานท 7 ด านการประก นค ณภาพการศ กษา (5 ต วบ งช ) ต วบ งช 7.1 ค ณภาพระบบการประก นค ณภาพภายใน ว ธ การดาเน นการ ว ทยาล ยฯ จ ดให ม ระบบการประก นค ณภาพภายใน เพ อการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาและพ ฒนา มาตรฐานการศ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ

และจ ดเก บเอกสารให เป นระบบ 1. ว ตถ ประสงค เพ อให ว ทยาล ยม ระบบค ณภาพและบ คลากรท กฝ ายร วมก นต งปณ ธาน ความม งหว งท จะพ ฒนาว ทยาล ยไปส ความสาเร จ โดยร วมก นระดมพล งป ญญา และแรง บ นดาลใจสร างภาพท พ งประสงค ของว ทยาล ย โดยร วมก นกาหนด

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม

การบร หารความเส ยง กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม ประเด นย ทธศาสตร 6.ด านการบร หารจ ดการแบบบ รณาการ การบร หาร กองการศ กษา ภาคพาย พ เช ยงใหม เป าประสงค โดยย ดประโยชน ส งส ดขององค กร (SPECIALISTS) /ป จจ ยเส ยง เป าประสงค ข อท 1.1 ม ระบบเทคโนโลย สารสนเทศ

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย

ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบและกลไกการประก นค ณภาพการศ กษาของว ทยาล ย ระบบการประก นค ณภาพการศ กษา เพ อให ภารก จในการด าเน นการประก นค ณภาพการศ กษา ด าเน นไปไดอย างม ประส ทธ ภาพ ว ทยาล ยการสาธารณส ขส ร นธร จ งหว ดยะลาจ งได พ ฒนาระบบการประก

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร

แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร (แบบน เทศการสอน 1) แบบประเม นแผนการจ ดการเร ยนร คร ผ สอน...ช น...กล มสาระการเร ยนร... หน วย/เร อง... ว นท ประเม น... โรงเร ยน... อาเภอ...จ งหว ด... คาช แจง ประเม นตามสภาพจร งตามรายการและให ระด บค ณภาพตามคาอธ

More information

แผนการจ ดการความร ป 54

แผนการจ ดการความร ป 54 แผนการจ ดการความร ป 2554 แผนท 2. การจ ดการความร เพ อสน บสน นการจ ดการความร ของกรมส งเสร มการเกษตร สน บสน นย ทธศาสตร ท 2 การข บเคล อนหล กในภาคการเกษตร 1. การเตร ยมการ 1. ต ง เพ อเป นกลไกลใน การข บเคล อนการจ

More information

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 การประเม นผลการปฏ บ ต ราชการตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการของจ งหว ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 รายงานการประเม นตนเองตามค าร บรองการปฏ บ ต ราชการ (รายต วช ว ด) ( ) รอบ 6 เด อน ( / ) รอบ 9 เด อน ( ) รอบ 12

More information

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555

เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 เกณฑ มาตรฐานการประเม นตามต วบ งช ส าน กหอสม ดกลาง ป การศ กษา 2555 ต วบ งช ท มศว 1.1.1 กระบวนการพ ฒนาแผน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ การค ดรอบป : ป งบประมาณ ป การศ กษา (เล อกระบ เพ ยงป เด ยว) 2 หร อ 4 หร

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556

แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 แผนการจ ดการความร มหาว ทยาล ยเจ าพระยา (Knowledge Managements) ป การศ กษา 2556 ค าน า มหาว ทยาล ยเจ าพระยา ตระหน กและให ความส าค ญก บการพ ฒนาสถาบ นส สถาบ นเร ยนร ว ตถ ประสงค เพ อให ท กคนในสถาบ นฯ สามารถ

More information

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure)

แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) 1 แนวปฏ บ ต ท ด (Good Practice) กระบวนการปฏ บ ต งานท ม ค ณภาพ (Quality Work Porcedure) สถาบ นว จ ยและพ ฒนา มหาว ทยาล ยราชภ ฏภ เก ต ป การศ กษา 2554 2 คานา สถาบ นว จ ยและพ ฒนา ได ตระหน กถ งความสาค ญของการประก

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น

บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น บทท 6 ระบบการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน ระด บสถาบ น ระด บสถาบ น ประกอบด วยผลการด าเน นงานระด บหล กส ตร ระด บคณะ และเพ มเต มต วบ งช ท ด าเน นการในระด บสถาบ น จ านวนรวม 13 ต วบ งช ด งน องค ประกอบในการ ต วบ

More information

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน

โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน หล กการและเหต ผล โครงการให การศ กษาอบรมคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ หล กส ตร การพ ฒนาศ กยภาพคณะกรรมการด าเน นการสหกรณ ข นพ นฐาน สหกรณ ภาคการเกษตรเป นสหกรณ ท เก ดจากการรวมต วของเกษตรกรร วมก นด าเน นธ รก จท

More information

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553)

รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) รายงานผลการต ดตามผลการด าเน นงานตามแผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ 2553 (1 ต ลาคม 2552 30 ก นยายน 2553) ล าด บ ก จกรรมการจ ดการ ต วช ว ด เป าหมาย ผลการด าเน นงาน 1 การบ งช จ ดประช มเพ อทบทวนแผนการจ ดการ

More information

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา

รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา รายงานการใช แผนการจ ดการเร ยนร ว ชา..รห ส.. ช น.. ภาคเร ยนท. ป การศ กษา ต าแหน ง. ว ทยฐานะ.. กล มสาระการเร ยนร. โรงเร ยนสตร ท งสง ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 12 กระทรวงศ กษาธ การ 255.. 2 บ

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม

๒. ล กษณะโครงการ โครงการใหม โครงการอบรมให ความร งานประก นค ณภาพการศ กษา ป การศ กษา ๒๕๕๗ ระหว างว นท ๑๑ ๑๒ ธ นวาคม ๒๕๕๗ ห องประช ม ๑ ช น ๒ อาคารเฉล มพระเก ยรต มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ดรธาน ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25..

เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. เอกสารช แจงประกอบการจ ดทาแผนบร หารความเส ยง ระด บคณะว ชา/หน วยงาน ป การศ กษา 25.. 1 เอกสารช แจงประกอบการจ ดท าแผนบร หารความเส ยงระด บคณะว ชา/หน วยงาน ( คณะว ชา/สถาบ น/หน วยงาน/ สาน ก/สาน กงาน/ศ นย ) ประจาป

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน

การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การจ ดร ปเล ม แผนการจ ดการเร ยนร แบบเต มภาคเร ยน การเตร ยมการสอนรายว ชา...รห ส... ระด บช นม ธยมศ กษาป ท... ภาคเร ยนท... โครงสร างรายว ชา... รห ส... โดย คร... กล มสาระการเร ยนร... โรงเร ยนปท มธาน น นทม

More information

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548

ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 ข อบ งค บมหาว ทยาล ยคร สเต ยน ว าด วย การประก นค ณภาพการศ กษาภายใน พ ทธศ กราช 2548 เพ อให การปฏ บ ต เก ยวก บการประก นค ณภาพการศ กษาภายใน เป นไปด วยความเร ยบร อย อาศ ยอ านาจตามความในมาตรา 34 (2) และ(23)

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ

สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ สร ปผลโครงการ KM ร ปแบบการเข ยนโครงงานสหก จศ กษา ว นศ กร ท 19 กรกฎาคม 2557 ณ มหาว ทยาล ยราชพฤกษ ผ ร บผ ดชอบโครงการ โครงการสหก จศ กษาและแนะแนวอาช พ ประจ าป การศ กษา 2556 สารบ ญ สร ปผลโครงการ 1 1. ช อโครงการ

More information

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ

ผลการด าเน นงาน งานธ รการ ผลการด าเน นงาน งานธ รการ 2 ผลการด าเน นงานของงานธ รการ ประจ าป การศ กษา 2549/ป งบประมาณ 2549 กองบร การการศ กษา มหาว ทยาล ยสงขลานคร นทร ว ทยาเขตป ตตาน ผลการด าเน นงานตามด ชน ช ว ด (KPIs) มาตรฐาน/ต วบ งช

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556

ค าน า คณะคร ศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต 31 ม นาคม พ.ศ. 2556 ค าน า แผนการบร หารความเส ยงของคณะคร ศาสตร ประจ าป งบประมาณ 2556 จ ดท าข นเพ อให คณะคร ศาสตร ม ระบบในการบร หารความเส ยง โดย บร หารป จจ ยและควบค มก จกรรมรวมท งกระบวนการในการด าเน นงาน โครงการต างๆ เพ อลดเหต

More information

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร

และโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดนน คมพ ท กษ ราษฎร สร ปโครงการพ ฒนาค ณภาพการศ กษาโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน : โครงการพ ฒนาแหล งทร พยากรสารสนเทศเพ อการเร ยนร ของโรงเร ยนต ารวจตระเวนชายแดน ในจ งหว ดชายแดนภาคใต ๑.ม โครงการหร อก จกรรมท ได ร บมอบหมาย ๒. ค าส

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น

เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว จ ยเพ อแก ไขและ พ ฒนาท องถ น (1) เร อง งานว จ ยเพ อแก ไขและพ ฒนาท องถ น 2553 (2) ว น เด อน ป สถานท ท จ ด 2 กรกฎาคม 2553 โรงแรมแคนทาร ฮ ลล จ.เช ยงใหม (3) ว ตถ ประสงค ของการจ ด เพ อนาเสนอผลงานว จ ยท ได ร บท น สวทช.ภาคเหน อท เป นงานว

More information

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน

เกณฑ มาตรฐาน ข อ เกณฑ การด าเน นงาน ผลการด าเน นงาน หล กฐาน 28 องค ประกอบท 7 การบร หารและการจ ดการ ต วบ งช ท 7.1 : ภาวะผ น าของคณะกรรมการฝ าย/ส าน ก และผ บร หารหน วยงาน ชน ดของต วบ งช : กระบวนการ เกณฑ มาตรฐาน 1 สภามหาว ทยาล ย/คณะกรรมการ หน วยงาน ปฏ บ ต หน าท ตามท

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา

สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา สร ปแบบประเม นผลการส มมนา งานว จ ย ก าวไกล ม งส ศตวรรษใหม กรมทางหลวง ระหว างว นท ๒๗-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ณ โรงแรมด ส ตปร นเซส อ าเภอเม อง จ งหว ดนครราชส มา การจ ดส มมนาและส งอ านวยความสะดวก 9 8 เหมาะสม ควรปร

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น

โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น โครงการส มมนาระบบบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน ของบ คลากร มหาว ทยาล ยขอนแก น 1. หล กการและเหต ผล การบร หารจ ดการเพ อพ ฒนาผลการปฏ บ ต งาน น บเป นก ญแจส าค ญอย างหน งท จะช วยให องค กรอย รอดและเจร

More information

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม

- รายงานสร ปงบประมาณค าใช จ ายโครงการก จกรรม - ภาพประกอบการด าเน นโครงการก จกรรม - รายช อผ เข าร วมโครงการก จกรรม เอกสารสร ปรายงานการด าเน นโครงการก จกรรม ประกอบด วย ส วนท 1. ปกรายงาน ส วนท 2. ใบรองปก ( ปกใน ) ส วนท 3. ค าน า ส วนท 4. สารบ ญ ส วนท 5. โครงการท ได ร บการอน ม ต ส วนท 6. ก าหนดการ ส วนท 7. ส าเนาบ นท

More information

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต

เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต เคร องม อการน เทศส งเกตการสอน ในการด าเน นการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน ผ น เทศเม อปฏ บ ต การน เทศตามข นตอน การน เทศการสอนในแต ละข น จ าเป นต องใช เคร องม อประกอบการน เทศการสอนด วยว ธ การส งเกตการสอน

More information

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น

ช อโครงการ : เร อง หล กส ตรการใช โปรแกรมไมโครซอฟต ออฟฟ ต 2007 (ล ขส ทธ ) ระด บเบ องต น 1 สร ปรายงาน โครงการอบรมเช งปฏ บ ต การการเผยแพร สารสนเทศ เร อง ว นท 23 ม นาคม 2554 ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ช อโครงการ : เร อง หล กการและเหต ผล ป จจ บ นคอมพ วเตอร ได เข ามาม ส วนส าค ญมากต

More information

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา

แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา แผนการจ ดก จกรรมการเร ยนร กล มสาระการเร ยนร...รห สว ชา... รายว ชา...ช น...ป การศ กษา... จ านวน...ช วโมง...หน วยก ต ค าอธ บายรายว ชา ศ กษา / ปฏ บ ต............... โดย............. เพ อ.............. สาระ...............

More information

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร

ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนการจ ดทาความเส ยง ป การศ กษา 2556 สาน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลร ตนโกส นทร ข นตอนท 1: กาหนดประเด นความเส ยง บ คลากรของมหาว ทยาล ยไม เข าใจเกณฑ การศ กษา 1 ข นตอนท 2: จ ดทา Key Process

More information

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา)

มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) มหาว ทยาล ยรามค าแหง สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร ค ม อ ประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) www.prachin.ru.ac.th ค าน า ค ม อประก นค ณภาพการศ กษา (ส าหร บน กศ กษา) ฉบ บน ได ถ กผล ตเพ

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม

รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม รายงานผลการดาเน นงานโครงการบร หารความเส ยง สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม งานควบค มภายใน สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตมหาสารคาม บทสร ปสาหร บผ บร หาร 2 การประเม นความค ดเห นของคณาจารย และบ คลากร เก ยวก

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558

แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 แผนปฏ บ ต ราชการกรมราชท ณฑ พ.ศ.2555-2558 ค าน า ด วยคณะร ฐมนตร ได ประกาศใช แผนการบร หารราชการแผ นด น พ.ศ.2555 2558(ราชก จจาน เบกษา เล ม 128 ตอนพ เศษ 109 ง ว นท 21 ก นยายน 2554) เป นกรอบแนวทางการบร หารราชการตลอดวาระการด

More information

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55

ระยะเวลา ต.ค.54 พ.ย.54 ธ.ค.54 ม.ค.55 ก.พ.55 ม.ค.55 เม.ย.55 พ.ค.55 ม.ย.55 ก.ค.55 ส.ค.55 ก.ย.55 แผนจ ดทาข นตอนการดาเน นงาน แผนงาน/โครงการ ประจาป 555 โครงการเสร มสร างความร และประสบการณ ด านค ณธรรมแก เด กและเยาวชนท ประสบป ญหาทางส งคม หน วยงานศ นย พ ฒนาส งคม หน วยท 5 จ งหว ดลาพ น เป าหมายท งหมด 5 ราย

More information

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน

แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน แผนภาพแสดงข นตอนการปฏ บ ต งาน การรายงานผลการตรวจสอบและ ป ดงานตรวจสอบ การรายงานผลการตรวจสอบและป ดงานตรวจสอบ โครงสร างของรายงานผลการตรวจสอบ 1. บทสร ปส าหร บผ บร หาร (Executive Summary) 2. ตารางสร ปประเด

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5

แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5 แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร เอกสารแนบ 5 แผนการดาเน นงานประก นค ณภาพการศ กษา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค บทนา ว ทยาล ยนานาชาต ปร ด พนมยงค มหาว ทยาล

More information

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ

จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ค ม อการใช งาน ระบบระบบสารสนเทศเพ อการบร หารงานว จ ยและฐานข อม ลงานว จ ย มหาว ทยาล ยพะเยา จ ดทาโดย งานพ ฒนาระบบสารสนเทศ ศ นย บร การเทคโนโลย สารสนเทศและการส อสาร มหาว ทยาล ยพะเยา คานา ป จจ บ น มหาว ทยาล

More information

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖

หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๒๕๕๖ หล กเกณฑ การกาหนดต วช ว ดข อตกลงการประเม นผลการปฏ บ ต งาน บ คลากรสายสน บสน นว ชาการ คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ป พ.ศ. ๖. องค ประกอบการประเม นและส ดส วนของการประเม น. หล กการประเม นผลการปฏ บ ต งานของพน

More information