รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร"

Transcription

1 รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร ในป งบประมาณ 2556 ส าน กงานฯ ได ร บจ ดสรรงบประมาณ รวม ล านบาท (โครงการพ ฒนา บ คลากร ล านบาท งบเก นก นไว เบ กเหล อมป 2554 เพ อน ามาจ ดสรรเป นส งจ งใจ จ านวน 3.0 ล านบาท โครงการท นศ กษา//ด งานต างประเทศ 13.2 ล านบาท และโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ก บธนาคารโลก 2.0 ล านบาท) และตามแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ประกอบด วยการด าเน นงานด านการ ภายในประเทศ และการศ กษา/ในประเทศ สร ปผลการดาเน นงาน ด งน 1. การในประเทศ : รวมเป นเง นงบประมาณท งส น 12,219,137 บาท ด งน 1.1 หล กส ตรท สาน กงานดาเน นการจ ดเอง (In-house Training Program) : จานวน 14 หล กส ตร 26 ร น/คร ง ม ผ รวม 894 คน (ม การน บซ า) ใช งบประมาณรวม 11,010,208 บาท หล กส ตร ระยะเวลา สถานท ระด บ 1. โครงการเพ มข ดความสามารถในการ วางแผนระด บนานาชาต สาหร บ ผ บร หารระด บส ง ผ บร หารระด บ ผชช. ข นไป จานวน งบประมาณ (คน) (บาท) 37 5,122,000 (1) คร งท เม.ย. 56 ญ ป น 19 2,486,500 (2) คร งท ส.ค. 56 ออสเตรเล ย 18 2,635, โครงการปฐมน เทศข าราชการ 27 พ.ค. 56 ห องส ปปนนท ขรก.บรรจ ใหม 43 8,960 พลเร อนสาม ญบรรจ ใหม เกต ท ต สศช. ระด บ ปก. 3. โครงการฝ ก NESDB Future ขรก.บรรจ ใหม 320,248 Team ร นท 4 ระด บ ปก. (1) หล กส ตร เทคน คการเข ยน หน งส อราชการและจดรายงาน การประช ม 49 81,546 (1.1) ร นท 1/2556 (ร นท 2) ก.ค. 56 ห องส ปปนนท เกต ท ต สศช. (1.2) ร นท 2/2556 (ร นท 3) ส.ค. 56 ห องส ปปนนท เกต ท ต สศช. (2) ห วข อ Team Building 2 3 ส.ค. 56 รร.Garden Cliff Resort & Spa ชลบ ร 25 40, , ,702 รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 1

2 หล กส ตร ระยะเวลา สถานท ระด บ 4. การความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศประจาป 2556 ห องส ปปนนท เกต ท ต สศช. นวค.ปก. ชก. ชพ. พน กงานราชการ ล กจ างช วคราว จานวน งบประมาณ (คน) (บาท) ,560 (1) Microsoft Excel ธ.ค , (2) Microsoft PowerPoint ธ.ค , (3) Microsoft Word ธ.ค , (4) Microsoft Office 2010 (หล กส ตรเร งร ด) ร นท 1 (5) Microsoft Office 2010 (หล กส ตรเร งร ด) ร นท 2 (6) Microsoft Office 2010 (หล กส ตรเร งร ด) ร นท 3 5. การนาเสนอท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Business Presentation) 6. การ การให บร การท ด และ การท างานม งผลส มฤทธ เพ อพ ฒนา ศ กยภาพในการทางานให แก สายสน บสน น 7. การ จ ตอาสาเพ อการพ ฒนา บร การท เป นเล ศ 8. การเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การเต มพล งสร างสรรค เพ อการ ทางานท ม ประส ทธ ภาพให แก พน กงานราชการ 9. การส มมนาเช งปฏ บ ต การหล กส ตร นโยบายการพ ฒนาประเทศส การ เป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (Policy Development for Asean Economic Community AEC) ร นท การส มมนาเช งปฏ บ ต การหล กส ตร นโยบายการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม ร นท การ Strategic Planning เพ อเสร มสร างองค ความร ในการ วางแผนกลย ทธ 12. การส มมนาเพ อเพ มประส ทธ ภาพ ด านบร หารและอานวยการ ประจาป ธ.ค. 55 (คร งว นเช า) 25 ธ.ค. 55 (คร งว นบ าย) 25 ธ.ค. 55 (คร งว นเช า) ม.ค. 55 (3 ว น) 22 และ ม.ค ก.พ. 56 (4 ว น) 11 และ ม.ย พ.ค. 26 ส.ค. 56 (ทฤษฎ 6 ว น ด งาน 4 ว น) 11 ม.ย. 17 ธ.ค ก.ย. 56 (2 ว น) ห องส ปปนนท เกต ท ต สศช. ห องส ปปนนท เกต ท ต สศช. / ไร ทองสมบ รณ คล บ จ.นครราชส มา ห องส ปปนนท เกต ท ต สศช. / รร.รอย ล นาคารา จ.หนองคาย ห องส ปปนนท เกต ท ต สศช. / บร คไซค ว ลเล ย ร สอร ท จ.ระยอง รร.รอย ลปร นเซส หลานหลวง / ด งาน ณ ค นหม ง ต าล ล เจ ยง สาธารณร ฐประชาชนจ น รร.รอย ลปร นเซส หลานหลวง / ด งาน ณ ส งคโปร ห องส ปปนนท เกต ท ต สศช. 6-7 ก.ย. 56 ณ สนามกอล ฟ เซอร เจมส ค นทร คล บ / รร.เซอร เจมส ลอดจ จ.สระบ ร 25 6, , ,310 ระด บ ชก. ชพ ,620 เจ าหน าท สาย สน บสน น ล กจ างประจา และ พขร. พน กงานราชการ ท กสาน ก ระด บ ชก. ชพ. 29 (ไม รวม กปร. 1 คน) ระด บ ชก. ชพ. 29 (ไม รวม กปร. 1 คน) , , ,692 2,320,000 1,682,000 ระด บ ปก. / ชก ,984 ผ บร หารและ จนท.สายบร หาร ท กคน ,139 รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 2

3 หล กส ตร ระยะเวลา สถานท ระด บ จานวน งบประมาณ (คน) (บาท) 13. โครงการแลกเปล ยนเร ยนร 5 คร ง ห องสม ด ท กระด บ 98 - (NESDB KM Talk) ส ร ยาน ว ตร 14. การจ ดการความร (KM Workshop) 15 ม.ค. 56 ห องส ปปนนท นวค. ปก. ชก ,760 เกต ท ต สศช. ชพ. รวม 14 หล กส ตร 26 ร น/คร ง 894 (น บซ า) 11,010,208 นอกจากน หล กส ตรท กาหนดไว ในแผนฝ กป งบประมาณ 2556 แต เล อนการจ ดออกไปก อน ม จานวน 3 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรห วหน างานย คใหม : ผ นาท ม ความสามารถและเป นเล ศทางอารมณ ร นท 1 (ค าตอบแทน ว ทยากรส ง) 2) หล กส ตร System Thinking (จานวนผ เข าไม เพ ยงพอ) 3) โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การเสร มสร างส ขภาวะเพ อเพ มประส ทธ ภาพในการท างาน ร นท 9 (จานวนผ เข าไม เพ ยงพอ) 1.2 การส งข าราชการไปหล กส ตรภายนอก : ป งบประมาณ 2556 ม หล กส ตรภายนอกเฉพาะ ท สศช. ส งผ สม ครเข ารวมท งหมด 54 หล กส ตร 104 คน ได ร บค ดเล อกเข ารวม 49 หล กส ตร ม ผ ได เข าร บการรวม 96 คน (ม การน บซ า) ใช งบประมาณ รวม 1,208,929 บาท แบ งเป น 1) หล กส ตรผ บร หาร 16 หล กส ตร ผ เข า 19 คน ใช งบประมาณ 443,100 บาท (ประกอบด วย (1) หล กส ตร วพน.ร นท 3 รศช.ชาญว ทย จ านวน 32,100 บาท (2) หล กส ตร e-gef ร นท 3 ผชช.จาร น นท จ านวน 75,000 บาท (3) หล กส ตร ปศส.ร นท 12 ผอ.มนตร จ านวน 109,000 บาท (ย งไม รวมค าศ กษาด งานต างประเทศ จ านวน 120,000 บาท) (4) ค าศ กษาด งานต างประเทศ หล กส ตร ปศส.ร นท 11 ของ ทปษ.ภารณ และทปษ.นพพร จานวน 227,000 บาท) 2) หล กส ตรส าหร บเจ าหน าท 33 หล กส ตร ผ เข า 77 คน ใช งบประมาณรวม 765,829 บาท (หล กส ตรอ นๆ 645,453 บาท และหล กส ตรส าหร บส าน กพ ฒนาภาค (สพน. สพอ. สพต.) 120,376 บาท) หล กส ตร จ ดโดย ค ณสมบ ต ผ ผ สม ครเข า หล กส ตรท ส งผ สม ครและได ร บการค ดเล อกให เข า (จานวน 49 หล กส ตร 96 คน) หล กส ตรส าหร บผ บร หาร (ระด บ ชช. ข นไป) (จานวน 16 หล กส ตร 19 คน) 1. หล กส ตรว ทยาล ยป องก นราชอาณาจ กร (วปอ.) ร นท 56 ต.ค ก.ย. 57 วปอ. ระด บ 9 ข นไป ต องม อาย ไม ต ากว า 48 ป ผอ.ประพ นธ สพต. 2. หล กส ตรป องก นราชอาณาจ กรภาคร ฐ ร วมเอกชน (ปรอ.) ร นท 26 ต.ค ก.ย. 57 และไม เก น 54 ป วปอ. ระด บ 9 ข นไป ต องม อาย ไม ต ากว า 48 ป และไม เก น 54 ป ผอ.จ นางค ก ร สขส. รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 3

4 หล กส ตร 3. หล กส ตรการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ นาท ม ว ส ยท ศน และค ณธรรม (นบส.1) ประจาป งบประมาณ พ.ศ หล กส ตรการเม องการปกครองในระบอบ ประชาธ ปไตยสาหร บน กบร หารระด บส ง (ปปร.) ร นท หล กส ตรน กบร หารย ทธศาสตร การป องก น และปราบปรามการท จร ตระด บส ง (นยปส.) ร นท 4 6. การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง (ปศส.) ร นท โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง (นบส.2) ร นท 5 8. หล กส ตรการบร หารจ ดการความม นคง แห งชาต (บมช.) ร นท 5 9. หล กส ตร น กบร หารร ฐบาลอ เล กทรอน กส (e-government Executive Program : e-gef) ร นท หล กส ตรผ บร หารระด บส งด านว ทยาการ พล งงาน (วพน.) ร นท 3 ร น 77 : 20 ธ.ค เม.ย. 56 ร น 78 : 2 พ.ค. 30 ส.ค เด อน (30 พ.ค. 56 ก.พ. 57) เร ยนท กว นอ งคารและพ ธ เวลา น. ประมาณ 8 เด อน (1 ม.ค. 22 พ.ย. 56) ท กว นศ กร เต มว น ประมาณ 9 เด อน (22 ส.ค พ.ค. 57) ท กว นศ กร เวลา น. และว นเสาร เวลา น. (109,000 บ. ตปท. 120,000 บ.) 14 ก.พ. 20 ก.ค. 56 ส ปดาห ละอย างน อย 1 ว น 3 พ.ค. 13 ก.ย. 56 รวม 20 ส ปดาห (เร ยนเฉพาะว นพฤห สบด และศ กร เต มว น) (ใม เส ยค าใช จ าย) 4 ก.ค. 3 ต.ค. 56 (เฉพาะ 75,000 บ. + ด งาน ตปท. 265,000 บ.) ประมาณ 20 ส ปดาห ท กว นพฤห สบด (13 ม.ย. 31 ต.ค. 56) (32,100 บ. + ด งาน ตปท. ไม บ งค บ 180,000 บ.) จ ดโดย ค ณสมบ ต ผ ผ สม ครเข า สาน กงาน ก.พ. เป นผ ดารงตาแหน ง ชช. ผอ.จ นางค ก ร สนส. (นนทบ ร ) หร อ อานวยการส ง ผอ.ป ยน ช สขส. ผอ.ดน ชา สวค. ผอ.ว ทยา สปผ. สถาบ น พระปกเกล า ระด บ ผอ.สาน กหร อ ผชช.ข นไป ท ม อาย ไม ต ากว า 40 ป และ ไม เก น 45 ป ในว นเป ดร บสม คร สาน กงาน ป.ป.ช. อาย ป ข าราชการตาแหน ง ประเภทบร หารและ ประเภทว ชาการระด บ ทรงค ณว ฒ สถาบ น พระปกเกล า ข าราชการระด บ 9 ข นไป สาน กงาน ก.พ. รองอธ บด หร อเท ยบเท า หร อรองห วหน าส วน ราชการท ม ห วหน าส วน ราชการระด บ 11 เด ม สาน กข าวกรอง แห งชาต สาน กงานร ฐบาล อ เล กทรอน กส (องค การมหาชน) สรอ. สถาบ นว ทยาการ พล งงาน (วพน.) ก.พล งงาน ตาแหน งอานวยการ ระด บส ง หร อว ชาการ ระด บเช ยวชาญ และ ควรม อาย ไม เก น 57 ป ผอ. รอง ผอ. ห วหน า ระด บกรม ซ งด แลก าก บ นโยบายและงานด าน IT ผอ.ว โรจน สบป. ผชช.ก ญญาร กษ * ผชช.เสาวณ ย กพร. ผอ.มนตร สทว. รศช.ลดาว ลย ผชช.เตชพล สพก. ผชช.จาร น นท สพท. ผ บร หารระด บส ง รศช.ชาญว ทย รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 4

5 หล กส ตร 11. หล กส ตรการค ดแก ป ญหาและการ ต ดส นใจอย างเป นระบบ (Systematic Problem Solving and Decision Making SPSDM) ร นท หล กส ตร สร างศร ทธาเพ อผลส มฤทธ อ นเป นเล ศท ว ดผลได (Inspire Trust) ร นท หล กส ตรฝ กผ บร หารระด บส ง อาเซ ยน 14. ก จกรรม ERIA Executive Capacity Building Seminar and Workshop 2013 Future Executive Leaders Summit 2013 in Thailand ภายใต ห วข อ Connectivity and Regional Development 15. หล กส ตรผ บร หารระด บกลางก บการ เตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 16. หล กส ตรผ บร หารระด บส งสถาบ น ว ทยาการตลาดท น (วตท.) ร นท ก.พ ก.ค. 56 (1 ว น) 19 เม.ย. 19 พ.ค. 56 ท กว นศ กร เสาร อาท ตย รวม 50 ชม ต.ค. 56 ท กร งเทพฯ และเช ยงใหม 5 ว น ม.ย ส.ค. 13 ธ.ค. 55 (คนละ 30,000 บาท ไม ได เบ กงบพ ฒนา บ คลากร) หล กส ตรส าหร บเจ าหน าท (ระด บ ชพ.ลงมา) (จานวน 33 หล กส ตร 77 คน) 17. หล กส ตรพ ฒนาส มพ นธ การบร หาร 4 ส ปดาห (140 ช วโมง) ทร พยากรเพ อการป องก นประเทศ 5 30 ส.ค. 56 (พสท.) ร นท หล กส ตรน กย ทธศาสตร ร นท 9 7 ม.ค. 10 พ.ค. 56 (คนละ 37,705 บาท) 19. หล กส ตรร ปแบบการว จ ยส ขภาพและ การใช สถ ต ข นส ง ร นท ม.ค. 56 (คนละ 8,000 บาท) 20. หล กส ตรน กทร พยากรบ คคลม ออาช พ พ.ย. 55 จ ดโดย ค ณสมบ ต ผ ผ สม ครเข า สาน กงาน ก.พ. ผ บร หารระด บส ง รศช.ธาน นทร (บร ษ ท แพคร ม (รศช.) กร ป ให ท น) สาน กงาน ก.พ. (บร ษ ท แพคร ม กร ป ให ท น) สาน กงาน ก.พ. ร วมก บ ศศ นทร กระทรวงพาณ ชย ร วมก บ สถาบ นว จ ย เศรษฐก จเพ อ อาเซ ยนและเอเช ย ตะว นออก (ERIA) ผ บร หารระด บส ง (ทปษ.ข นไป) ทปษ.น ตยา ผ บร หารระด บส ง รศช.ปรเมธ ผ บร หาร ระด บรองอธ บด หร อเท ยบเท า สาน กงาน ก.พ. ผ อานวยการระด บต น/ ส ง ท ร บผ ดชอบด าน การจ ดทาย ทธศาสตร และ/หร อร บผ ดชอบ เก ยวก บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน สถาบ นว ทยาการ ตลาดท น ตลาด หล กทร พย แห ง ประเทศไทย กองท พบก สาน กงานปล ดบ ญช กองท พบก สถาบ นว ชาการ ป องก นประเทศ ว ทยาล ยว ทยาศาสตร สาธารณส ข จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย กล มพ ฒนา ทร พยากรบ คคล สถาบ นพ ฒนา ข าราชการพลเร อน ผอ.ส ร ยา สพอ. ผอ.ช ว ทย สพข. ผ บร หารระด บส ง รศช.ส วรรณ (ช วงเวลา คาบเก ยวป งบ 55 56) ข าราชการระด บ ชพ. ข นไป อาย ไม เก น 55 ป ข าราชการระด บ ชก. ชพ. อาย ไม เก น ป ข าราชการท กระด บ ดารงตาแหน ง น กทร พยากรไม เก น 2 ป จ นทร ท พย ปชส. ภ ทรจ ต สพก. ณ ฐส ชน สพส. สาว ตร ฝจท. รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 5

6 หล กส ตร 21. หล กส ตรการสร างความตระหน กร ในการ เข าส ประชาคมอาเซ ยน จานวน 4 ร น ร นท 1 : ธ.ค. 55 ร นท 2 : ก.พ. 56 ร นท 3 : ม.ค. 56 ร นท 4 : ม.ย. 56 จ ดโดย ค ณสมบ ต ผ ผ สม ครเข า ข าราชการระด บ ปก. ชพ. สถาบ นพ ฒนา ข าราชการพลเร อน ร นท 1 ว ชาน น สศม. ส จาร สพก. ธ ชพล สวค. ร นท 2 ณ ฐส ดา สบป. ชมช น สพน. พรรณท มา สพต. ร นท 3 กมลร ตน กพร. ดวงกมล สขส. วรรณา สพส. 22. หล กส ตรส มฤทธ บ ตรการให บร การ สาธารณะโดยการม ส วนร วมของประชาชน People s Audit ร นท โครงการป จฉ มน เทศข าราชการ เกษ ยณอาย ราชการ ป หล กส ตรการพ ฒนาผ นาคล นล กใหม ใน ราชการไทยประจาป การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อจ ดทา ต วช ว ดกลางสายงานสน บสน น 26. หล กส ตรเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศ ประจ าป 2556 หล กส ตรท 7 : หล กส ตรการประย กต ภ ม สารสนเทศเพ อ การบร หารจ ดการภ ยภ บ ต 27. หล กส ตรการบร หารงานร กษาความ ปลอดภ ย ร นท หล กส ตรสาหร บผ ท ปฏ บ ต งานเก ยวก บ อาเซ ยนโดยตรง (ช วงท 1 ช วงท 4) 7 16 ม.ค. 56 (คนละ 39,000 บาท) 7 11 ก.ค. 56 (คนละ 7,500 บาท และ 8,000 บาท รวม 15,500 บาท) ร นท 16 : 20 ก.พ. 21 เม.ย. 56 ร นท 17 : 15 พ.ค. 25 ม.ย. 56 สถาบ นพระปกเกล า ข าราชการระด บ ชก. ชพ. ร นท 4 จ นทร ท พย ปชส. ปภาน น สปผ. หฤท ย สปผ. ปาร ชาต สนส. ตฤตณ ย สปผ. สาน กงาน ก.พ. ข าราชการเกษ ยณอาย ฉว วรรณ สพต. ย พ น สขส. สาน กงาน ก.พ. ข าราชการระด บ ชก. อาย ไม เก น 35 ป บร บ รณ เมตตา กพร. สาน กงาน ก.พ. ส พรรณ ษา ตสน ส.ค. 56 (คนละ 19,800 บาท) สถาบ นพ ฒนาและ ถ ายทอดองค ความร เทคโนโลย ภ ม สารสนเทศ สาน กข าวกรอง ข าราชการท กระด บ สมบ ต สทว ม.ค. 56 ข าราชการท กระด บ ธ ระช ย ฝบป. แห งชาต สาน กงาน ก.พ. ข าราชการท กระด บ ว ชาน น สศม. มานะ สศม. รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 6

7 หล กส ตร 29. หล กส ตร IPV 6 Workshop for e Government คร งท 1/ การส มมนาเร องการสร างมาตรฐาน ความโปร งใสด วยระบบสารสนเทศ 31. หล กส ตรภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ระหว างประเทศช นส ง AOCC 32. จ ดโดยม ลน ธ สมาคมน กเร ยนท น ร ฐบาลไทย จานวน 4 หล กส ตร หล กส ตรท 1 การเตร ยมต วเข าร วม ประช มระหว างประเทศ การเข ยนคากล าว และการนาเสนอในท ประช ม หล กส ตรท 2 การเข าร วมประช มระหว าง ประเทศ สาหร บผ บร หาร หล กส ตรท 3 การพ ฒนาภาวะผ นา ในตนเองให เป นท ยอมร บ หล กส ตรท 4 บ คล กภาพและท กษะ ทางส งคมของการเป นผ นาท น าเช อถ อ 33. โครงการด านเศรษฐก จ หล กส ตรท 2 การต ดตามแนวโน มการฟ นต วหล ง ว กฤต เศรษฐก จ 34. โครงการส งเสร มการพ ฒนา ข ดความสามารถของผ ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการบร หารพ สด 35. ระบบน าเสนอข อม ลสารสนเทศ ประเทศไทย ร นท หล กส ตรด านการบร หาร หล กส ตรท 1 พ นฐานการบร หารเช ง กลย ทธ หล กส ตรท 2 การบร หารเช งกลย ทธ ช นส ง ร นท 2 : ก.ค. 56 ร นท 5 : 6 7 ส.ค ม.ค พ.ย. 56 (คนละ 285,000 บาท) หล กส ตรท ม.ย. 56 (คนละ 13,000 บาท) หล กส ตรท พ.ค. 56 (คนละ 8,500 บาท) หล กส ตรท ก.ย. 56 (คนละ 15,000 บาท) หล กส ตรท และ ก.ค. 56 (คนละ 19,500 บาท) 28 เม.ย. 56 (คนละ 1,500 บาท) 29 เม.ย. 3 พ.ค. 56 หล กส ตรท 1 20 ม.ย. 56 (คนละ 2,500 บาท) หล กส ตรท 2 15 ส.ค. 56 (คนละ 2,500 บาท) จ ดโดย ค ณสมบ ต ผ ผ สม ครเข า สาน กส งเสร มและ ข าราชการท กระด บ ร นท 2 ถ ายทอดเทคโนโลย ก ตต ค ณ IT ร นท 5 กาญจนา IT น นทภรณ IT สถาบ นพ ฒนา ข าราชการท กระด บ อาท ส ดา กพร. ข าราชการพลเร อน กาญจนา IT สถาบ นการ ข าราชการระด บ ศศ ธร สพข. 2 ต างประเทศ ม ลน ธ สมาคม น กเร ยนท นร ฐบาล ไทย ชพ. ข นไป ข าราชการระด บ ชพ. ข นไป หล กส ตรท 1 นาพร สทว. ศ นย บร การ ข าราชการท กระด บ ทางว ชาการ เศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร สถาบ นพ ฒนา ข าราชการท กระด บ บ คลากรด าน การคล งและบ ญช สาน กงานสถ ต ข าราชการท กระด บ แห งชาต สาน กงาน กพร. ข าราชการท กระด บ หล กส ตรท 2 ผอ.ประพ นธ สพต. หล กส ตรท 3 อณ วรรณ สวค. หล กส ตรท 4 จ นนา สทว. ได ร บค ดเล อก แต ขอสละส ทธ เน องจากช วงเวลา ท บซ อน ก บท น สพร. เพ ญนภา สบป. ภารด ตสน. ส พรรณ ษา ตสน. เสาวน ย สทว. หล กส ตรท 1 ก ญจน กพร. หล กส ตรท 2 อาท ส ดา กพร. รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 7

8 หล กส ตร 37. หล กส ตรด านสถ ต และเทคโนโลย สารสนเทศ 38. การส มมนาเช งปฏ บ ต การห วข อ กลย ทธ การฝ กภาษาอ งกฤษ แบบใหม ท ได ผล 39. หล กส ตร Financial Programming and Policies (FPP) 40. การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนา หล กส ตรและแนวทางการเจ าหน าท ของร ฐเก ยวก บความซ อส ตย ส จร ต 41. ผ นาเพ อการเปล ยนแปลงทางส งคม Leadership foe Social Change ร นท 3 3 ก.ค พ.ค ม.ย ม.ย. 56 ม.ย. 56 ม.ค หล กส ตร ผ นาย คใหม ม.ย. 56 รร.ในกร งเทพฯ (คนละ 3,500 บาท) 43. ส มมนาเพ อร บฟ งความค ดเห นสาธารณะ Public Hearing เร อง (ร าง) มาตรฐาน สารบรรณ และ เป ดต วการให บร การ ระบบสารสนเทศอ เล กทรอน กส บน G-Cloud (Sarabun as a service on G-Cloud) 44. การบรรยายพ เศษ เร อง การประเม น ม ลค าทร พย ส นเบ องต น ก.ค. 56 รร.เช ยงใหม ภ ค า (คนละ 3,500 บาท ใช งบสาน กพ ฒนาภาค) 21 พ.ค. 56 ร นท 1 : 14 ม.ย.56 ร นท 2 : 25 ก.ค. 56 จ ดโดย ค ณสมบ ต ผ ผ สม ครเข า สาน กงานสถ ต ข าราชการท กระด บ นราธ ป สขส. แห งชาต สถาบ นส งเสร ม ข าราชการท กระด บ ธนาว ชช กพร. การพ ฒนา ทร พยากรมน ษย แห งประเทศไทย ธนาคารแห ง ข าราชการท กระด บ พ รพ ฒน สศม. ประเทศไทย สาล น สศม. สาน กงาน ป.ป.ช. ข าราชการท กระด บ อาท ส ดา กล มจร ยธรรม ก ตต ศ กด กฎหมาย สาน กงาน ข าราชการท กระด บ ไพร ตน สขส. ปล ดกระทรวง การพ ฒนาส งคม และความม นคง ของมน ษย ม ลน ธ พ ฒนา ข าราชการท กระด บ น ตยา ฝกค. ข าราชการร วมก บ ร งนภา สนส. สมาคมข าราชการ ส ชาต สปผ. พลเร อน ท ศน ย สพอ. แห งประเทศไทย พน ดา สศม. อ ญชล สพน. อ จฉรา สพน. สาน กส งเสร มและ ถ ายทอดเทคโนโลย คณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช ม.ธรรมศาสตร ข าราชการท กระด บ ส ภาพร ฝบป. ข าราชการท กระด บ ร นท 1 เสาวน ย สทว. เกษมส ทธ สวค. อ ปราช กจค. ร นท 2 อน ภ ชญ สทว. วรพรต สศม. เอกส ทธ สพท. ภาว ณา สวค. รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 8

9 หล กส ตร 45. หล กส ตร การบร หารงานพ สด และการ จ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐเช งบ รณาการ 46. ภาษาอ งกฤษ หล กส ตร ILC และ OCC ประจาป 2557 ** 47. โครงการสน บสน นต วและสอบเพ อ ยกระด บบ คลากรด าน IT ของประเทศส ระด บสากลด วยมาตรฐานว ชาช พไอซ ท (ITPE) ต วเพ อสอบ ร นท ทางว ชาการในห วข อ ย โรปกลาง และตะว นออกก บการปฏ ร ปหล งย คส งคม น ยมและโอกาสในการสร างความร วมม อ ทางภ ม ภาคก บอาเซ ยน 49. หล กส ตร พ นฐานเศรษฐศาสตร เพ อระบบน เวศและความหลากหลายทาง ช วภาพ 50. งบประมาณสาหร บส งข าราชการ สพน. สพต.สพอ.เข าหล กส ตรในภ ม ภาค * (50,000 บาท / ภาค) ก.ค. 56 (คนละ 4,500 บาท) หล กส ตร ILC ร นท 1 : 6 ม.ค. 14 ก.พ. 57 ร นท 2 : 21 เม.ย. 30 พ.ค. 57 ร นท 3 : 18 ส.ค. 26 ก.ย. 57 (คนละ 40,000 บาท) หล กส ตร OCC ร นท 1 : 21 ต.ค. 15 พ.ย. 56 ร นท 2 : 10 ม.ค. 4 เม.ย. 57 ร นท 3 : 30 ม.ย. 25 ก.ค. 57 (คนละ 75,000 บาท) 4 6 ก.ย. 56 สอบ 27 ต.ค ก.ย. 56 (คนละ 500 บาท) 29 เม.ย. 1 พ.ค. 56 (รวม 3 คน จากส วนกลาง 14,448 บาท) สพน. = 45,378 บาท สพอ. = 26,808 บาท สพต. = 48,190 บาท (รวม 3 สาน กภาค 120,376 บาท) จ ดโดย ค ณสมบ ต ผ ผ สม ครเข า ศ นย การศ กษา ข าราชการท กระด บ ปภาสร นธ ฝพด. ต อเน อง ม.เทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร สถาบ น ข าราชการท กระด บ หล กส ตร ILC การต างประเทศ ร นท 1 เทวะวงศ วโรปการ ว ไลล กษณ สพอ. ร นท 2 ไพร ตน สขส. ร นท 3 รสว นต สพส. สถาบ นว ทยากร สวทช. ศ นย ย โรปศ กษา จ ฬาฯ ECO-BEST GIZ ร วมก บ กรมอ ทยาน แห งชาต ฯ และ NIDA สถาบ นในภ ม ภาค ข าราชการท กระด บ ข าราชการท กระด บ ข าราชการท กระด บ ท กระด บ กาญจนา IT ณภ ทรพงศ สพส. อ มภ สชา สปร. ก ลย ธ รา สพข.2 ส พ ตรา สพข.2 จ ราภรณ สพท. ณ ชาดา สทว. ชนกมน สพก. น กร สพอ. พรพ ส ทธ สพน. รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 9

10 หล กส ตร จ ดโดย ค ณสมบ ต ผ ผ สม ครเข า หล กส ตรท ส งผ สม ครเข าแต ไม ได ร บการค ดเล อกให เข า (5 หล กส ตร 8 คน) หล กส ตรส าหร บผ บร หาร (จานวน 2 หล กส ตร 2 คน) 1. การป องก นราชอาณาจ กร ภาคร ฐ เอกชน และการเม อง (วปม.) ร นท 6 ต.ค ก.ย. 57 ว ทยาล ยป องก น ราชอาณาจ กร ข าราชการระด บ 9 ข นไป ผอ.ส ท น สลก. ต องม อาย ไม ต ากว า 2. หล กส ตรน กบร หารการย ต ธรรมทาง ปกครองระด บส ง (บยป.) ร นท 5 พ.ย. 56 ส.ค. 57 ท กว นศ กร เวลา น. (คนละ 150,000 บ.) หล กส ตรส าหร บเจ าหน าท (จานวน 3 หล กส ตร 6 คน) 3. หล กส ตรน กบร หารการพ ฒนาตาม 24 พ.ค. 7 ก.ค. 55 แนวทางพระราชดาร ร นท 2 (พฤ./ศ./ส.) 4. หล กส ตรผ นาย คใหม ในระบอบ ประชาธ ปไตย ร นท 3 5. ภาษาอ งกฤษ หล กส ตร ILC และ OCC ประจาป 2557 ม.ค. ก.ย. 56 (คนละ 30,000 บาท) สาน กงาน ศาลปกครอง สาน กงาน กปร. ร วมก บ น ด า สถาบ นพระปกเกล า สถาบ น การต างประเทศ เทวะวงศ วโรปการ 48 ป และไม เก น 56 ป ตาแหน งอานวยการ ระด บส ง หร อว ชาการ ระด บเช ยวชาญ และ ควรม อาย ไม เก น 57 ป ข าราชการระด บ ผชช. / ผอ. ข าราชการระด บ ชก. ข นไป อาย ไม ต ากว า 25 ป และไม เก น 40 ป ข าราชการท กระด บ ผอ.ส ท น สลก. เพ ชรา สนส. อาท ส ดา กพร. หล กส ตร ILC สาว ตร สนส. ส รส ทธ ฝจท. ส น สา สขส. หล กส ตร OCC กมลร ตน กพร. หมายเหต : 1. * ส งสม คร แต ไม ได ร บค ดเล อก 2. ** ผ เข าร บผ ดชอบค าใช จ ายเพ มเต มคนละ 3,000 บาท 3. สพน. สพต. สพอ. สามารถส งข าราชการเข าในหล กส ตรของสาน กงานฯ In-house Training โดยใช งบประมาณ ท ได ร บจ ดสรรวงเง นสาน กละ 50,000 บาท สาหร บเป นค าท พ ก ค าพาหนะเด นทาง และค าเบ ยเล ยง 4. จานวนหล กส ตรและผ เข าท งหมดย งไม รวมหล กส ตรภายนอกท ไม ได ส งผ สม ครเข าและหล กส ตร ท สาน กพ ฒนาภาค (สพน. สพต. สพอ.) ส งผ เข าเอง 5. ตาแหน งผ เข า เป นตาแหน ง ณ ว นท สม ครเข า 2. การส งข าราชการไปศ กษา//ส มมนาในต างประเทศ ด วยท น สศช. : ใช งบประมาณ รวมจ านวน 4,660, บาท (ข อม ล ณ ว นท 3 ธ นวาคม 2556) ได แก 2.1 ท นปร ญญาเอก (ท นเด ม 3 คน) ใช งบประมาณ 3,068, บาท ช อ-นามสก ล/ส งก ด สาขาว ชา สถาบ น/ประเทศ ระยะเวลา หมายเหต 1. นายคามภ ร เสถบ ตร (นวค.ปก. สพข.2) 2. น.ส.จร ญญา สายหย ด (นวค.ชก. สพอ.) 3. นายมนส ช ช มสาย ณ อย ธยา (นวค.ปก. สศม.) Development Studies Geography Economics IDS, University of Sussex / อ งกฤษ University of Liverpool / อ งกฤษ University of Ottawa / Canada 22 ก.ย พ.ค. 56 ท นป ก.ย ต.ค. 57 ท นป เม.ย เม.ย. 60 ท นป 54 รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 10

11 2.2 ท นปร ญญาโท จานวน 1 คน ใช งบประมาณ 1,315, บาท ช อ-นามสก ล/ส งก ด สาขาว ชา สถาบ น/ประเทศ ระยะเวลา หมายเหต 1. น.ส.ธ ญญา ศรศ ลป (นวค.ปก. สพข.) International Development University of Bristol / สหราชอาณาจ กร 27 ม.ย ก.ย. 57 ท นป 55 หมายเหต : 1. ผ ม ส ทธ ได ร บท นศ กษาต อระด บปร ญญาเอก ประจาป 2556 จานวน 2 คน ได แก 1.1 น.ส.พชรวรรณ อ บลเล ศ (นวค.ปก. สพข.) อย ระหว างหาสถานศ กษา 1.2 นายวรพรต ส มฤทธ เดชขจร (นวค.ชก. สศม.) อย ระหว างหาสถานศ กษา 2. ผ ม ส ทธ ได ร บท น สศช. ศ กษาต อระด บปร ญญาโท ประจ าป 2556 จ านวน 1 คน ได แก น.ส.กาญจนา พรมเทพ (นวช.คอมพ วเตอร ชก. IT) ม เง อนไขต องสอบภาษาอ งกฤษให ได คะแนน 6.0 และหาสถานศ กษา 2.3 ท นฝ กระยะส น ท นระยะส น สศช. จ านวน 5 คน เบ กไปแล วจ านวน 1 คน เป นจ านวนเง น 276, บาท และ ขอต งงบไว แล วจานวน 2 คน เป นจานวนเง น 1,269,750 บาท ช อ-นามสก ล/ส งก ด หล กส ตร สถาบ น/ประเทศ ระยะเวลา งบประมาณ 1. น.ส.ลดาว ลย คาภา (รศช.) 2. น.ส.ว ลาว ลย ต นร ตนก ล (ผอ.สพน.) 3. นางเสาวณ ย แสงส พรรณ (ผชช. สลก.) 4. นายส รช ย ค มส น (ผชช. สทว.) 5. น.ส.ธ ญรส สงวนหงษ (ผชช. สนส.) Developing Strategy for Value Creation High Performance People Skills for Leaders Developing Strategic Skills for Organizational Improvement Leading Change : Strategy through to Implementation Planning for Change : A Strategic Approach London Business School / สหราชอาณาจ กร London Business School / สหราชอาณาจ กร RIPA International / สหราชอาณาจ กร RIPA International / สหราชอาณาจ กร RIPA International / สหราชอาณาจ กร 2.4 โครงการความร วมม อแลกเปล ยนเร ยนร ก บธนาคารโลก (World Bank) 6 21 ม.ค ,370 (ขอต ง) 1-6 ธ.ค ,380 (ขอต ง) ย งไม ทราบ ช วงเวลา ย งไม ทราบ ช วงเวลา อย ระหว าง สม คร อย ระหว าง สม คร ก.ย , (จ ายจร ง) จ านวน 2 คน ได แก ส าน กงบประมาณ 1 คน ข าราชการ สศช. จ านวน 1 คน (ย งไม ได เบ กค าใช จ าย และอย ระหว างหา Mentor) ช อ-นามสก ล/ส งก ด สาขาว ชา สถาบ น/ประเทศ ระยะเวลา หมายเหต 1. น.ส.ป ยะน ตย โอนพร ตน ว บ ล (นวค.ชพ. สพข.) 2. น.ส.ร งท พย ล มปาภ น นท (สาน กงบประมาณ) การพ ฒนาอ ตสาหกรรม / การพ ฒนาความ สามารถในการแข งข น งบประมาณ World Bank/ USA World Bank/ USA อย ระหว างหา Mentor อย ระหว างหา Mentor รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 11

12 3. การส งข าราชการไปศ กษา//ส มมนาในต างประเทศด วยท นอ น ด งน 3.1 ท นศ กษาต อในระด บปร ญญาโท/ปร ญญาเอก ท น ก.พ. จานวน 3 คน ช อ-นามสก ล/ส งก ด สาขาว ชา สถาบ น/ประเทศ ระยะเวลา 1. น.ส.ศวรรณร ตน จ ตรเกษมสาราญ (นวค.ปก. สพข.2) 2. น.ส.ป ยร ตน เส ออากาศ (นวค.ปก. สวค.) 3. น.ส.สร ณยา จงร งเร อง (นวค.ปก. สวค.) ท นพล งงาน จานวน 3 คน International Business (ป.โท) Business Administration (ป.โท) Applied Economics (ป.โท) Brunel University / UK Cardiff University / UK University of Michigan / USA 3 ม.ย ก.ย ก.ค ก.ย ส.ค พ.ค. 58 ช อ-นามสก ล/ส งก ด สาขาว ชา สถาบ น/ประเทศ ระยะเวลา 1. นายว ชรพล พ มแก ว (นวค.ชก. สทว.) 2. น.ส.อาภาภ ทร อธ ภาคย (นวค. ชก. สพท.) 3. น.ส.พ ฒน นร อ ตมะ (ร.นวค.ชก. สวค.) ท นอ นๆ จานวน 7 คน Environmental Engineering and Science (ป.เอก) Urban Environmental Management School of Environment, Resources and Development (ป.เอก) Energy Policy for Sustainability (ป.โท) Clemson University / สหร ฐอเมร กา Asian Institute of Technology (AIT) / ไทย University of Sussex / อ งกฤษ 1 ม.ค ธ.ค ส.ค พ.ค ม.ย ก.ย. 56 ช อ-นามสก ล/ส งก ด สาขาว ชา สถาบ น/ประเทศ ระยะเวลา 1. นายอาท ตย มล ทอง (นวค.ชก. สทว.) 2. นายฉมาดน ย มากนวล (นวค.ชก. สบป.) 3. นายจ รว ฒน ปานเพ ง (นวค.ชก. สพก.) 4. น.ส.อรชร เก ดพ บ ลย (นวค.ชพ. สศม.) 5. น.ส.ส ทธ ร ตน วรรณศร สว สด (นวค.ชพ. สปร.) ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม (ป.เอก) เศรษฐศาสตร (ป.เอก) Climate Change and Sustainable Development (ป.เอก) Public Policy Program (ป.เอก) ร ฐประศาสนศาสตร (ป.เอก) มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร /ไทย University of Melbourne / ออสเตรเล ย Asian Institute of Technology (AIT) /ไทย National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ว ทยาล ยนว ตกรรมการ จ ดการ ม.เทคโนโลย ราช มงคลร ตนโกส นทร 1 ม.ย ม.ย ส.ค ก.ย ส.ค พ.ค ก.ย ก.ย ต.ค เม.ย. 59 รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 12

13 ช อ-นามสก ล/ส งก ด สาขาว ชา สถาบ น/ประเทศ ระยะเวลา 6. น.ส.ภ ทรพร เล าวงค (นวค.ชก. สวค.) 7. น.ส.ป ยจ ตต แสงคร ฑ (นวค.ปก. สพส.) Development Studies (ป.โท) Urban Management and Development (ป.โท) Erasmus University Rotterdam/ เนเธอร แลนด Erasmus University Rotterdam/ เนเธอร แลนด 3.2 ท น/ส มมนา เช น ท น ADB ท น สพร. ท น APO เป นต น จานวน 11 คน 28 ส.ค ธ.ค ก.ย ต.ค. 57 ช อ-นามสก ล/ส งก ด หล กส ตร สถาบ น/ประเทศ ระยะเวลา 1. น.ส.ส ม ตรา พ ลทอง (ผชช. สปร.) 2. น.ส.ชนกมน ร ยาพร (นวค.ชก. สพก.) 3. น.ส.ส พ ฒนา ทองส นทร (นวค.ชก. สนส.) 4. น.ส.จ นนา ต นสราว พ ธ (นวค.ชพ. สทว.) 5. น.ส.สร ณยา จงร งเร อง (นวค.ปก. สวค.) 6. น.ส.อ งคณา ฉายว ร ยะ (นวค.ชก. สพส.) 7. นายว ฒ เดช ช าน ก จ (นวค.ชก. สปร.) 8. นายนาทว ฒ ตร เพ ชร (นวค.ปก. สพข.2) 9. น.ส.มนต ท พย ส มพ นธวงศ (นวค.ชพ. สขส.) 10. นายอกน ษฐ ช มน ม (นวค.ชก. สพส.) ASEAN Economic Community e Learning Course on Knowledge Management for Public Sector Organizations Economic Planning and Management Green Growth Policy Measures as a Tool for Local and Regional Sustainable Energy sector Management in GMS learning Program the GMS ภายใต แผนงาน พนมเปญ Social Protection Framework in the GMS ภายใต แผนงานพนมเปญ Small Business Planning and Promotion Seminar on Inclusive Growth for Senior Officials from Developing Countries in 2013 Workshop on Labor- Management Relations with Special Focus on the Automobile Industry สพร./ส งคโปร 6 10 พ.ค. 56 APO/ไทย ก.ค. 56 สพร./มาเลเซ ย 12 ก.ย. 4 ต.ค. 56 สพร./อ สราเอล 22 ก.ค. 15 ส.ค. 56 ธนาคารพ ฒนาเอเช ย (ADB) /สหภาพเม ยนมาร ธนาคารพ ฒนาเอเช ย (ADB) /สาธารณร ฐเกาหล ม.ย ก.ค. 56 สพร./อ นเด ย 1 ต.ค. 22 พ.ย. 56 สพร./จ น 9 29 ต.ค. 56 APO/ญ ป น พ.ย. 56 รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 13

14 ช อ-นามสก ล/ส งก ด หล กส ตร สถาบ น/ประเทศ ระยะเวลา 11. น.ส.มารยาท สม ทรสาคร (นวค.ชพ. สพข.1) Tourism Management in the Greater Mekong Subregion: A Deepening Learning Program ภายใต แผนงานพนมเปญ (Phnom Penh Plan: PPP) ธนาคารพ ฒนาเอเช ย (ADB) /จ น 3.3 รายช อข าราชการลาศ กษา ซ งได รายงานต วเข าปฏ บ ต หน าท ราชการในป งบประมาณ 2556 (1 ต.ค ก.ย. 56) 8 17 ก.ย. 56 ช อ-นามสก ล ระด บ/สาขา สถานท รายงานต วว นท หมายเหต 1. นายคามภ ร เสถบ ตร (ร.นวค.ชก. สพข.) 2. น.ส.อาน นท ชนก สกนธว ฒน (นวค.ชก. สศม.) 3. นายณรงค คงส งข (นวค.ปก. สศม.) 4. น.ส.พ ฒน นร อ ตมะ (นวค.ชก. สวค.) ปร ญญาเอก / Development Studies (ย งไม ได ร บปร ญญา) ปร ญญาเอก / Development Studies ปร ญญาโท / Economics and Econometrics ปร ญญาโท / Energy Policy for Sustainability (ย งไม ได ร บปร ญญาบ ตร) IDS, University of Sussex / อ งกฤษ University of Sussex / อ งกฤษ University of Essex / สหราชอาณาจ กร University of Sussex / สหราชอาณาจ กร 29 พ.ค.56 ท น สศช. ก.ย. 56 ท น ก.พ. / ท นส วนต ว 30 ก.ย.56 ท น ก.พ. 9 ก.ย. 56 ท น ก.พ. รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 14

15 ภาคผนวก รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 15

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร

แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า จ ดท าโดย กล มการเจ าหน าท ส าน กเลขาน การกรม แผนพ ฒนาข ดสมรรถนะของบ คลากร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552 กรมพ ฒนาธ รก จการค า ในป

More information

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม

แนวทางการดาเน นงาน/ ต วอย างโครงการสาค ญ โครงการท ได การประช ม เพ มเต ม (ร าง) เอกสารประกอบการจ ดทากลย ทธ ต วช ว ด และโครงการตามว ส ยท ศน พ นธก จ และย ทธศาสตร ------------------------------------------- ว ส ยท ศน เป นองค กรหล กท อน ร กษ ส บสานและสร างสรรค โดยการม ส วนร วมของท

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.

ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและปราบปรามการท จร ตและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ปฏ ท นการด าเน นงาน (Gantt Chart) ตามแผนปฏ บ ต การป องก นและและประพฤต ม ชอบ กองการเจ าหน าท ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ย ทธศาสตร ย ทธศาสตร ท 1 เสร มสร างจ ตส าน กและ ค าน ยมให หน วยงาน บร หารงานตาม หล

More information

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.)

โครงการศ กษา อบรม ประช ม และส มมนาของหน วยต าง ๆ ใน ทร. ประจ าป งป.58 (ในส วนของ อร.) ล าด บท หล กส ตร ประเภท ระยะเวลา จ านวน ยศ 1 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง กรมอ ทหารเร อ ช นป ท 1 ศ กษา 1 ป ต.ค.57 - ก.ย.58 77 - เพ อทดแทนก าล งพลในการซ อมสร างเร อ 2 ประกาศน ยบ ตรว ชาช พโรงเร ยนช าง

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562

แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 แผนพ ฒนาบ คลากรกองกลาง ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยนครพนม ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2552-2562 1. เก ยวก บกองกลาง ส าน กงานอธ การบด เม อว นท 21 กรกฎาคม 2551 ได ม ประกาศกระทรวงศ กษาธ การ ให แบ งส วนราชการในมหาว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย การศ กษาว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย ว ทยาล ยทองส ข พ ษณ โลก ป งบ 2555 กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม และการงบ 2555 เป าประสงค ต วช ว ด กลย ทธ โครงการ/ก จกรรม 1.พ ฒนาสมรรถนะ และท กษะของ บ คลากรตาแหน ง ท สามารถ ตอบสนอง ย ทธศาสตร

More information

รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร

รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร ในป งบประมาณ 2554 ส าน กงานฯ ได ร บจ ดสรรงบประมาณ รวม 25.2 ล านบาท (โครงการพ ฒนา บ คลากร 6.3 ล านบาท โครงการท น ศ กษา/อบรมต างประเทศ 14.4 ล านบาท และโครงการแลกเปล

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘

แผนปฏ บ ต การประจ าป บ ญช ๒๕๕๘ ต.ค. ๕๗- ก.ย. ๕๘ แผนงาน/โครงการ ว ตถ ประสงค เป าหมาย ข นตอน ระยะเวลา งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ ต วช ว ด ๑. ย ทธศาสตร การ เสร มสร างและจ ดการ องค ความร และ นว ตกรรม ๑.๑ ว จ ยและพ ฒนาสร าง องค ความร และ นว ตกรรมการผล ตป ย ช วภาพท

More information

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ

ก จกรรมการจ ดการ ความร ระยะ เวลา ผ ร บผ ด ชอบ แผนจ ด แผนท...1... แบบฟอร มท 2 แผนจ ด (KM Action Plan) ช อหน วยงาน : โรงนครพนมราชนคร นทร หน าท : 1/ 5 ประเด นย ทธศาสตร : ย ทธศาสตร ท 3 ว จ ยและพ ฒนาเทคโนโลย ด แลผ ป วยจ ตเภท องค ท จ าเป น (K) : พ ฒนาระบบด

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ

แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สายสน บสน น ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา 2556 สาย ประจาว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลตะว นออก ว ทยาเขตจ กรพงษภ วนารถ 0 RT-KM1 การจาแนกองค ความร จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต

แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต ~ 1 ~ แผนพ ฒนาบ คลากร ป 2556 ผ ร บผ ดชอบหล ก กล มย ทธศาสตร และสารสนเทศ สาน กงานเกษตรจ งหว ดภ เก ต 1. โครงการพ ฒนา เจ าหน าท ท กระด บ สาน กงานเกษตร บ คลากรประจาป 2556 จ งหว ดภ เก ต 2. โครงการส งเสร ม การว

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท.

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2557 องค ความร หล กการให บร การท ด ของบ คลากร สวท. RT-KM1 การจ าแนกองค ความร ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของส วนราชการ ช อหน วยงาน ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค

More information

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ.

แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. แผนการจ ดการความร (KM) ประจ าป การศ กษา ๒๕๕๗ คณะว ทยาศาสตร และ มหาว ทยาล ยบ รพา ว ทยาเขตสระแก ว (๑ ม ถ นายน พ.ศ. ๒๕๕๗ ถ ง ๓๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๘) แผนการจ ดการความร (KM) ประจาป การศ กษา ๒๕๕๗ (๑ ม ถ นายน พ.ศ.

More information

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง

เป าหมายของต วช ว ด องค ความร ท จาเป นต อการปฏ บ ต ราชการตาม ประเด นย ทธศาสตร การบร หารจ ดการองค กรอย างม ประส ทธ ภาพ ต วช ว ด(KPI) ตามคาร บรอง แบบฟอร มท 1 การจาแนกองค ความร ท จาเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของสถาบ นอ ดมศ กษา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา : ศ นย บร การว ชาการ มหาว ทยาล ยขอนแก น หน าท 1/3 ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค (Objective) ต

More information

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555

แผนการจ ดการความร สถาบ นการพลศ กษา ว ทยาเขตส โขท ย ประจ าป การศ กษา 2555 1 แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2555 2 แผนการจ ดการความร : การจ ดการความร เก ยวก บการเร ยนการสอนท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ พ นธก จ : การผล ตบ ณฑ ต กลย ทธ ท 1.2 : การพ ฒนาการเร ยนการสอนเพ อพ ฒนาค ณภาพน

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการจ ดโครงการ/ก จกรรม กล มว ชาการศ กษา ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 9 1. ว ตถ ประสงค 1.1 เพ อส งเสร มพ ฒนาการเร ยนร และประสบการณ

More information

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร

กรรมการประสานงานภาคปกต อ.ส นต อ. สาว ตร หมายเหต ป 2 การจ ดการ 11 การบ ญช 7 การท องเท ยว 12 การจ ดการ 9 คอมพ วเตอร การบ ญช การท องเท ยว 10 201 57 THT 223 การวางแผนการจ ดนาเท ยว THT 112 จ ตบร การ อ.ดวงดาว ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ ส ขภาพ มหาล ยกร งเทพส

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555

แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนพ ฒนาองค การประจ าป งบประมาณ พ.ศ. กรม: เจ าท า ประเภทกรม : ด านนโยบาย ด านบร การ กระทรวง คมนาคม ช อแผนพ ฒนาองค การ: การบร หารทร พยากรบ คคล หมวด : 5 การม งเน นทร พยากรบ คคล โอกาสในการปร บปร ง : เม อเท

More information

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร.

วช.กวก.ศร. ภารก จของ รร.ร.ศร. 5 นโยบายด านการศ กษาของ ทบ. ป 2555-2559 นโยบายเฉพาะก ำหนดให รร.เหล า/สายว ทยาการของ ทบ.ท กแห งให พ จารณาเป ดการสอน หล กส ตรต าง ๆ ตามล ำด บด งน หล กส ตรการผล ตก ำล งพล หล กส ตรตามแนวทางร บราชการส ำหร บก

More information

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง

ตามค าร บรอง ระด บความส าเร จของการ พ ฒนาด านการท องเท ยว ของจ งหว ดพ ทล ง แผนการจ ดการของ แบบฟอร มท ๑ การจ าแนกองค ท จ าเป นต อการผล กด นตามประเด นย ทธศาสตร ของ ช อ : ประเด นย ทธศาสตร เป าประสงค ต วช ว ด (KPI) เป าหมายของ ประเด นย ทธศาสตร การ พ ฒนาการท องเท ยวเช งอน ร กษ (Opjective)

More information

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ

แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ แผนการจ ดการความร (KM Action Plan) : ก จกรรมการบ รณาการจ ดการความร ก บการด าเน นงานตามพ นธก จต างๆ ช อหน วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาว ทยาล ยมห ดล เป าหมาย KM (Desired State) : 1. เพ อบ รณาการจ ดการความร

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการงานธ รการและสารบรรณ ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 4 1. ว ตถ ประสงค ค ม อกระบวนการร บ ส ง หน งส อราชการอเล

More information

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ

ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ ม ต ท 3 ม ต ด านประส ทธ ภาพของการปฏ บ ต ราชการ KPI ผ ร บผ ดชอบ ประเด นการพ จารณา ผลการด าเน นงาน 5.1 ร อยละของอ ตราการ เบ กจ ายเง นงบประมาณ รายจ ายลงท น ทส.สบย. ผลการเบ กจ ายงบลงท น เท ยบก บ วงเง นงบประมาณท

More information

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ.

มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. มาตรฐานการอาช วศ กษา พ.ศ. 2555 การประก นค ณภาพภายในการอาช วศ กษา ตามกฎกระทรวง ว าด วยระบบ หล กเกณฑ และว ธ การประก นค ณภาพการศ กษา พ.ศ. 2553 โดย นายเร งจ ตร ม ลาภสม กรรมการผ ทรงค ณว ฒ ในคณะกรรมการประก นค

More information

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗

แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ แผนงานการประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗... แผนงาน การประก นค ณภาพการศ กษาภายในของ กอศจ.ยศ.ทบ. ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๗ หน วยร บผ ดชอบ ส าน กงานประก นค ณภาพการศ กษา กอศจ.ยศ.ทบ.

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แผนพ ฒนาบ คลากรคณะส ตวแพทยศาสตร ประจาป งบประมาณ 2555 แปลงมาจากแผนปฏ บ ต การประจาป 2555 ท ผ านการพ จารณากล นกรองโครงการและการพ จารณาจ ดสรรงบประมาณจากท มนา ว นท 31 ต ลาคม 2554 และผ านท ประช มกรรมการบร หารคณะ

More information

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ

แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ แบบฟอร มท 2 แผนพ ฒนาบ คลากรและแผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค การ ช อส วนราชการ กรมการบ นพลเร อน ช อผ หล ก/หน วยงาน กล มพ ฒนาระบบบร หาร แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาปร บปร งว ฒนธรรมองค

More information

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ

สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ การพ ฒนาสถานศ กษาพอเพ ยง ส มาตรฐาน สถานศ กษาพอเพ ยงต นแบบ และ ศ นย การเร ยนร ตามหล กปร ชญา ของเศรษฐก จพอเพ ยง ด านการศ กษา กระทรวงศ กษาธ การได กาหนด นโยบาย ภายในป ๒๕๕๔ ให สถาน ศ กษาในส งก ดท กแห ง จ ดการเร

More information

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System)

แผนปฏ บ ต งานโครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการคล งข อสอบและการทดสอบมาตรฐานฝ ม อแรงงาน ด วยระบบอ เล กทรอน กส (Test Bank for e-testing System) 1 จ ดเตร ยมข อสอบมาตรฐานฯ 10 สาขา เพ อใช สาหร บนาร อง การทดลองระบบฯ พร อมจ ดทาโครงการฯ และแต งต ง ฝ ม อแรงงาน และศ นย เทคโนโลย กองแผนงานและ 2 ประช ม จ ดทาแผนปฏ บ ต งาน กาหนดร ปแบบฐานข อม ล การ ออกแบบหน

More information

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนปฏ บ ต การประจาป การศ กษา 2557(ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ช อแผนงาน แผนงานระบบอาจารย ท ปร กษา 2. ว ตถ ประสงค 1) ส งเสร มให อาจารย ท ปร กษาสามารถปฏ บ ต หน าท

More information

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท

๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง ตาแหน งประเภท ท วไป สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ๔-๗-๑๒ มาตรฐานกาหนดตาแหน ง สายงาน เจ าหน าท บร หารงานอาคารสถานท ล กษณะงานโดยท วไป สายงานน คล มถ งตาแหน งต างๆ ท ปฏ บ ต งานกาก บ แนะนา ตรวจสอบการปฏ บ ต งาน บร หารงานอาคารสถานท ซ งม ล กษณะงานท ปฏ บ ต เก

More information

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร

ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร ค าอธ บายรายว ชา คอมพ วเตอร กล มสาระการเร ยนร การงานอาช พและเทคโนโลย รายว ชาคอมพ วเตอร ระด บช น ม ธยมศ กษาป ท 1 80 ช วโมง ศ กษา ว เคราะห ข นตอนการท างานโดยท าตามล กษณะข นตอนท วางไว กระบวนการกล ม เป น ว

More information

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง

ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ (พน กงานภายใน และบ คคลภายนอก) สอบข อเข ยน ความร ท วไป ความร เฉพาะตาแหน ง ค ณสมบ ต ของผ สม คร และรายละเอ ยดว ชาท สอบ ( และบ คคลภายนอก) ตาแหน ง ค ณสมบ ต เฉพาะตาแหน ง 1. ผ ตรวจสอบ ระด บ 4 (ด าน IT) / หญ ง ปร ญญาตร ทางด านคอมพ วเตอร ตามท กพ. ร บรอง - ผ ม ประสบการณ ในการตรวจสอบ

More information

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ

ป จจ ยส วนบ คคล จานวน ( N = 146 ) ร อยละ ผลการว เคราะห ข อม ล ผลการว เคราะห ข อม ลแบบสารวจความร เจตคต ต องานประก นค ณภาพการศ กษาของกาล งพล รร.ร.ศร โดยการจ ดทาแบบสารวจ On line ม ผ ตอบแบบสารวจจานวน 146 นาย จากจานวนท งหมด 583 นาย ค ดเป นร อยละ 25.04

More information

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559

ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการค ณภาพ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 2555-2559 ย ทธศาสตร การพ ฒนาบ คลากรด านการจ ดการ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลกร งเทพ พ.ศ. 25552559 7 ม.ย.56 ว ส ยท ศน ผ นาด านการจ ดการในภ ม ภาคอาเซ ยน พ นธก จ ส งเสร มการจ ดการเร ยนการสอนด านการจ ดการ ส งเสร มการบร

More information

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * โครงการส มมนา ชสอ. พบสหกรณ สมาช ก * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 1. หล กการและเหต ผล ช มน มสหกรณ ออมทร พย แห งประเทศไทย จ าก ด (ชสอ.) เป นช มน มสหกรณ ระด บชาต ม สหกรณ ออมทร พย ท วประเทศกว

More information

ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา

ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ตารางเร ยน หล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา ตารางเร ยนน กศ กษาหล กส ตรคร ศาสตรมหาบ ณฑ ต สาขาว ชาการบร หารการศ กษา หม เร ยน บร หาร14 จานวน 26 คน อาจารย ท ปร กษา: อาจารย ดร.ธ รว ธ ธาดาต

More information

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น

แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น แบบบรรยายล กษณะงาน (Job Description) กรมพ ฒนาท ด น ส วนท ๑ ข อม ลท วไป ช อต าแหน งในการบร หารงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อต าแหน งในสายงาน เจ าพน กงานธ รการ ช อหน วยงาน (ส าน ก/กอง) กองคล ง ช อส วนงาน/กล มงาน/ฝ

More information

เอกสารประกอบการจ ดท า

เอกสารประกอบการจ ดท า เอกสารประกอบการจ ดท า [Type your address] [Type your phone number] [Type your email address] โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267) กร งเทพฯ โครงการพ ฒนาผ ประกอบการธ รก จอ ตสาหกรรม (คพอ.267)

More information

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า

แผนการจ ดการความร คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า แผนการท : 1 ประเด นย ทธศาสตร : ความเป นเล ศด านการว จ ยและนว ตกรรม องค ท จ าเป น : องค ด านงานว จ ยและนว ตกรรม แผนการ คณะเทคโนโลย การประมงและทร พยากรทางน า 1.การบ งช 2.การสร างและ แสวงหา การประช มจ ดการประช

More information

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก

ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก ข นตอนในการจ ดท าระบบ HACCP ข นตอนท 12 การจ ดท าเอกสารและจ ดเก บบ นท ก โดย น ศานาถ ต ณฑ ยย น กว ชาการผล ตภ ณฑ อาหารช านาญการ กองตรวจสอบร บรองมาตรฐานค ณภาพส ตว น าและผล ตภ ณฑ ส ตว น า กรมประมง 1 1 ข นตอนในการจ

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช แผนการจ ดการ ประจาป งบประมาณ 2556 (1 ต ลาคม 2555 30 ก นยายน 2556) สาขาว ชาศ กษาศาสตร มหาว ทยาล ยส โขท ยธรรมาธ ราช A1 เป าหมาย เป าหมาย ต วช ว ด เกณฑ ป 2556 จานวนประด นท สาขาว ชาศ กษาศาสตร กาหนด ครอบคล

More information

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย )

1. ต าแหน งท ร บสม ครสอบค ดเล อก - น กบร หารงานท วไป ระด บ 6 จ านวน 1 อ ตรา (ห วหน าส าน กงานปล ดองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย ) 1 ประกาศองค การบร หารส วนต าบลธารน าท พย เร อง ร บสม ครสอบค ดเล อกพน กงานส วนต าบล เพ อเปล ยนสายงาน ในสายงานผ ปฏ บ ต เป นสายงานผ บร หารในต าแหน งน กบร หารงานท วไป ระด บ 6... ด วยองค การบร หารส วนต าบลธารน

More information

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล...

ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... ตามนโยบายการบร หารพ ฒนาจ งหว ดชายแดนภาคใต สอดคล องก บการพ ฒนาการศ กษา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 ของกระทรวงศ กษาธ การ กศน.อาเภอมะน ง จ งหว ดสต ล... นโยบายการศ กษาตามว ตถ ประสงค ข อท 4 การพ ฒนาเป นไปอย างต

More information

ผนวก ก แผนปฏ บ ต การจ ดการความร ประจ าป งป.52 หน วย คณะอน กรรมการฝ ายฐานความร และเคร อข ายการเร ยนร ของ อร.

ผนวก ก แผนปฏ บ ต การจ ดการความร ประจ าป งป.52 หน วย คณะอน กรรมการฝ ายฐานความร และเคร อข ายการเร ยนร ของ อร. - 1 - ผนวก ก แผนปฏ บ ต การจ ดการความร ประจ าป งป.52 หน วย คณะอน กรรมการฝ ายฐานความร และเคร อข ายการเร ยนร ของ อร. ล าด บท โครงการ/ก จกรรม ต วช ว ดของผลการด าเน นโครงการ/ก จกรรม 5 แผนงานพ ฒนาฐานความร และเคร

More information

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม.

โรงเร ยนเซนต จอห นเทคโนโลย แผนการเร ยนหล กส ตรประกาศน ยบ ตรว ชาช พ พ ทธศ กราช 2545 (ปร บปร ง พ.ศ. ชม. รห สว ชา รายว ชา นก ชม. ประเภทว ชาพาณ ชยกรรม สาขาว ชาพณ ชยการ สาขางานการขาย ภาคเร ยนท 1 ภาคเร ยนท 2 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 1.1 ว ชาสาม ญท วไป ( 18 นก.) 2000-1201 ภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร 1 2 2 2000-1202 ภาษาอ งกฤษเพ อการส

More information

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา...

รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... มคอ.5 รายงานผลการดาเน นการของรายว ชา ช อสถาบ นอ ดมศ กษา มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา คณะ... สาขาว ชา... หมวดท 1 ข อม ลท วไป 1. รห สและช อรายว ชา รห สว ชา ช อว ชาภาษาไทย (ช อว ชาภาษาอ งกฤษ) 2. รายว

More information

ห วข อการประกวดแข งข น

ห วข อการประกวดแข งข น ช อโครงการ การประกวดแข งข นท กษะด านเทคโนโลย คอมพ วเตอร ห วข อการประกวดแข งข น เทคโนโลย สร างสรรค หน วยงานท ร บผ ดชอบ บร ษ ท สงขลาฟ น ชช ง จาก ด ล กษณะโครงการ ประกวดแข งข นช งท นการศ กษา ระยะเวลาดาเน นการ

More information

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส

สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส สร ปผลการด าเน นการจ ดซ อจ ดจ างในรอบเด อนก มภาพ นธ 2557 ศ นย พ ฒนาฝ ม อแรงงานจ งหว ดนราธ วาส แบบ สขร.1 1 จ างท ากระเป าใส เอกสารพร อมสกร นโลโก เพ อใช ในการจ ด 1,720.00 บาท ตกลงราคา หสม.ว สต าการ เมนท

More information

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร

แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน กส งเสร มว ชาการและงานทะเบ ยน มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร 19 สนว. แผนการปร บปร งการประก นค ณภาพ ป การศ กษา 2554 ตามผลการประเม นในป 2553 (SAR11) ส าน ก มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร องค ประกอบ จ ดแข ง แนวทางเสร มจ ดแข ง จ ดท ควรพ ฒนา ข อเสนอแนะในการปร บปร ง หล กฐาน/โครงการ

More information

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒

คาช แจง เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ เคร องม อว ดและประเม นความสามารถและท กษะ ตามจ ดเน นการพ ฒนาค ณภาพผ เร ยน การใช เทคโนโลย เพ อการเร ยนร ช นม ธยมศ กษาป ท ๒ สาน กว ชาการและมาตรฐานการศ กษา สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ

More information

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.

ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1. ผลประเม นตาม Learning Outcomes หมวดว ชาศ กษาท วไป (สาหร บผ ประสาน) ภาคเร ยนต น ป การศ กษา 2555 ผลการเร ยนร ผลการประเม น 1.1 ค ณธรรม และจร ยธรรมในการดาเน นช ว ต 3.8 1.2 ม จ ตสาธารณะ 3.9 1.ผลรวมด านค ณธรรม

More information

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง...

ปก.8/1 ข อม ลพ นฐานของผ ประเม น ผ ประเม น ผ บร หารสถานศ กษา คร คณะกรรมการสถานศ กษา น กเร ยน ผ ปกครอง ผ ท เก ยวข อง... ปก.8/1 แบบประเม นค ณภาพตามมาตรฐานการศ กษาข นพ นฐาน เพ อการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา มาตรฐานท 8 ผ บร หารปฏ บ ต งานตามบทบาทหน าท อย างม ประส ทธ ภาพและเก ดประส ทธ ผล ***************************************

More information

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ

ระยะเวลา ดาเน นงาน 40,000 ต.ค. 54 - ก.ย. 55 ค า เป าหมาย จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน ก จกรรม/แนวทางดาเน นงาน งบประมาณ ผ ร บผ ดชอบ 1. โครงการสารวจความต องการร บการ พ ฒนาโรงเร ยนเคร อข ายคณะคร ศาสตร จ งหว ดปท มธาน ปราจ นบ ร และสระแก ว จานวนโรงเร ยนท ได ร บการสารวจ 100 โรงเร ยน - แจกแบบสอบถาม - ประมวผล - จ ดทาร ปเล มรายงาน 40,000 ต.ค.

More information

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58

แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 2558. (Action Plan) ม.ค. 58 ธ.ค. 57 พ.ย. 57 ก.พ. 58 แผนปฏ บ ต การพ ฒนาสถาบ นครอบคร วจ งหว ดประจวบค ร ข นธ ประจาป พ.ศ. 25 ย ทธศาสตร ท 1 พ ฒนาศ กยภาพของครอบคร ว เป าหมาย 1. ครอบคร วม ศ กยภาพ และส มพ นธภาพท ด สามารถทาบทบาทหน าท ได อย างเหมาะสม 2. สมาช กของครอบคร

More information

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม

แบบรายงานความก าวหน าผลการด าเน นงานของโครงการกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ประจ าว นท 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 ประเภท ก จกรรม แบบรายงานความก าวหน าผลด าเน นงานของโครงกล มจ งหว ดภาคเหน อตอนบน 1 ป พ.ศ. 2555 ประจ า 15 เด อน กรกฎาคม พ.ศ. 2555 แบบ กจ.01 : ความก าวหน าด าเน นงาน ช อโครง เช อมโยงตดสถาบ นเกษตรกรและพ ฒนาส นค าเกษตรปลอดภ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554

แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 แผนพ ฒนาบ คลากรภาคร ฐ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2554 กล มเป าหมาย ระยะเวลา ค าใช จ าย/ร น เง น 1. การพ ฒนาบ คลากรด านกฎหมายการคล ง 1.1 โครงการส มมนาส วนราชการ เพ อให ผ เข าร วมส มมนาได ร บ 1 330 6 238,380

More information

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557

การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 การประเม นผล เป าหมายและแผนการจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร ป งบประมาณ 2557 งานศ นย การจ ดการความร คณะบร หารธ รก จ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลพระนคร 2 แผนท 1 กล มเป าหมาย

More information

รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต

รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต รายช อบ คลากรท เข าร วมประช ม/อบรม/ส มมนา/ศ กษาด งาน ส าน กว ทยบร การ ประจ าป งบประมาณ 2555 ล าด บท ช อ-สก ล เร อง ระยะเวลา สถานท หมายเหต 1 นางสาวอ ษา ผ กพ นธ 1.ศ กษาด งานเพ อพ ฒนาศ กยภาพในการบร หาร 7-8

More information

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557

ตารางการใช ห องคณะศ ลปศาสตร และว ทยาศาสตร อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 ภาค ปกต ภาคเร ยนท 1/2557 จ นทร 4011309 ฟ ส กส พ นฐาน 3(3-0) อ.ธ ญญาว /ว ทยาการคอม (54) อาคารปฏ บ ต การว ทยาศาสตร ห อง SC104 3571201 หล กการม คค เทศก 3(3-2) ภาษาอ งกฤษ (54) อ.กานต ชนก ดาบสมเด จ GEM5101 ภาษาอ งกฤษสาหร บน กศ กษาระด

More information

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา

โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา โครงการเตร ยมความพร อมส มาตรฐาน Microsoft Office Specialist ส าหร บน กศ กษา 1. ผ ร บผ ดชอบโครงการ อาจารย ขน ษฐา แซ ล ม และนายวช ราว ธ จ นผอง 2. หล กการและเหต ผล ในโลกป จจ บ นหน วยงานต าง ๆ ไม ว าจะเป นทางหน

More information

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา

กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพ การจ ดการศ กษา ๒๓๑ แนวค ด กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษา กล มส งเสร มประส ทธ ภาพการจ ดการศ กษาเป นหน วยงานท สร างความเข มแข ง การบร หารด านว ชาการ ด านงบประมาณ ด านการบร

More information

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ

จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ การจ ดการความร (Knowledge Management) เร อง เทคน คการแปลง file word โดยใช โปรแกรม Word to FlippingBook (กรณ แปลงเอกสาร น กศ กษา และ นทน.หล กส ตรต างๆ) จ ดท าโดย กองห องสม ด กรมย ทธศ กษาทหารเร อ ค าน า

More information

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ

หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด จเจ าพระยา หล กเกณฑ การให บร การทางว ชาการ ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยราชภ ฏบ านสมเด

More information

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน

รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ป การศ กษา ๒๕๕๔ รายงานผลการประเม นมาตรฐาน ข อก าหนดท ๒ สถานศ กษาควรจ ดหล กส ตรและการจ ดการเร ยนการสอน ด งน ข อก าหนดท ๒.๒ จ ดกระบวนการเร ยนร ท เน นผ เร ยนเป นส าค ญ โดยส งเสร มให ผ เร ยนได พ ฒนาตนเองตามธรรมชาต

More information

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔

แนวทางและแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ แนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ การจ ดท าแนวทางแผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๔ เป นการต อเน องมาจากแนวทาง แผนการจ ดการความร ประจ าป งป.๕๓ ซ งย งคงเป นการตาม พ.ร.ฎ.ว าด วยหล กเกณฑ ว ธ การบร หาร ก

More information

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน

การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน การพ ฒนาระบบการจ ดการพล งงาน ผ แทนกรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กรมพ ฒนาพล งงานทดแทนและอน ร กษ พล งงาน กฎหมายพล งงาน กฎหมาย พล งงาน พระราชบ ญญ ต การส งเสร มการอน ร กษ พล งงาน พ.ศ. 2535 (แก ไขเพ

More information

P1. โครงการพ ฒนาสมรรถนะหล ก (ECC)

P1. โครงการพ ฒนาสมรรถนะหล ก (ECC) สารบ ญ หน า 1. สร ปแผนพ ฒนาทร พยากรบ คคล ประจาป 2558 1-5 2. หล กส ตรกาหนดเป นต วช ว ดการพ ฒนาบ คลากร ประจาป 2558 6-8 3. หล กเกณฑ ต วช ว ดด านการพ ฒนาทร พยากรบ คคล 9 4. แผนปฏ บ ต การพ ฒนาทร พยากรบ คคล ประจาป

More information

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม

ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ระบบและกลไกการทาน บ าร งศ ลปว ฒนธรรม ข นตอนการเสนอขออน ม ต โครงการ อาจารย ผ ร บผ ดชอบโครงการกรอกข อม ลโครงการทางเว บไซต หร อส งข อม ลโครงการให เจ าหน าท ประสานงานโครงการ เจ าหน าท ประสานงานโครงการตรวจสอบข

More information

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ค ม อการใช งานระบบประเม นค ณภาพการศ กษา (e-sar) สาน กคอมพ วเตอร มหาว ทยาล ยท กษ ณ เมน การใช งาน แบ งตามกล มผ ใช งานได ด งน. เมน การใช งานสาหร บผ กาหนดองค ประกอบ. เมน การใช งานสาหร บผ จ ดการองค ประกอบ.

More information

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ

รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ต วอย าง รายงานผลการด าเน นงานของเจ าหน าท ความปลอดภ ยในการท างานระด บว ชาช พ ตามประกาศกระทรวงแรงงานและสว สด การส งคม เร อง ความปลอดภ ยในการท างานของล กจ าง แบบ จป. (ว) เข ยนท ว นท เด อน พ.ศ. 1. ข าพเจ

More information

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ

ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ ภารก จของ ชสอ. คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 2 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ พลโท ดร.ว ระ วงศ สรรค ประธานคณะกรรมการพ ฒนาและเสร มสร างความร ด านว ชาการ 3 คณะกรรมการพ ฒนาและเสร

More information

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท

1. สาน กงานอ ตโนม ต ค ออะไร ก. สาน กงานไร กระดาษ ค. สาน กงานเคล อนท 1 แบบประเม นตนเองก อนเร ยน หน วยท 1 ว ตถ ประสงค เพ อประเม นความร เด มของน กศ กษาเก ยวก บเร อง ความร เบ องต นเก ยวก บสาน กงาน งานสาน กงานและการ บร หารสาน กงาน คาแนะนา ขอให น กศ กษาอ านคาถามแล วเข ยนวงกลมล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร น จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ 'อพ

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร

แผนการจ ดการความร ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ 2557 (SU KM 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร แผน ประจ าป การศ กษา 2556 / ป งบประมาณ (SU 010) หน วยงาน คณะด ร ยางคศาสตร มหาว ทยาล ยศ ลปากร ขอบเขต 3 การรวบรวมแนวปฏ บ ต ท ด จากการเร ยนการสอนรายว ชาเคร องม อเอก กล มเป าหมาย คณาจารย และน กศ กษา เป าหมาย

More information

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา

มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา 1 มหาว ทยาล ยคร สเต ยน แบบประมวลรายว ชา รห สว ชา TACC 3214 ช อรายว ชา การบ ญช ข นต น จ านวนหน วยก ต 3(2-2-5) บรรยาย 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ภาคการศ กษาท 2 ปฏ บ ต 2 ช วโมง 10 นาท /ส ปดาห ป การศ กษา 2556

More information

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม

แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา 2554 ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม แบบเสนอขออน ม ต โครงการ ว ทยาล ยการอาช พขอนแก น ภาคเร ยนท 2 ป การศ กษา ประเภทว ชา บร หารธ รก จ สาขาว ชา คอมพ วเตอร ธ รก จ สาขางาน การพ ฒนาโปรแกรม ช อโครงการ การพ ฒนาเว บไซต E-Learning รายว ชาการใช โปรแกรมน

More information

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure)

มาตรฐานข นตอนการปฏ บ ต งาน (Standard Operation Procedure) : SOP 1-3-01 ถ ง SOP 1-3-04 : SOP 1-5-01 ถ ง SOP 1-5-04 เลขท สาเนาเอกสาร :... งานสารบรรณ ด านบร หารและวางแผน คณะบร หารธ รก จและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลส วรรณภ ม งานจ ดเอกสาร SOP 1-5-01

More information

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share

แผนการจ ดการความร ป 2555-2557 สาขาบร หารการศ กษา Show and share แผนการป 2555-2557 Show and share ล าด บ ก จกรรม ก าหนดการด าเน นงาน ระยะเวลา ต วช ว ด เป าหมาย 1. ก จกรรมท 1 การบ งช 1.1 การประช มช แจงประกาศ และค าส งนโยบายการจ ดการ เคร องม อท ใช ในการ สน บสน นประเด

More information

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร

การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร - 1 - การจ ดท ารายงานและเอกสารประกอบการสม คร ร ปแบบรายงาน ประเภทการบร หารอ ตสาหกรรม ขนาดกลางและขนาดย อม 1. จ านวนช ดรายงานท ต องจ ดส ง จ านวน 10 ช ด 2. ต วอ กษร Cordia New 16 3. ก นหน า-ก นหล ง ก นหน า

More information

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ)

แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) แผนผ งข นตอนและระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการ องค การบร หารส วนต าบลบางพระเหน อ (งานธ รการ) 1. แผนผ งข นตอนระยะเวลาการปฏ บ ต ราชการไว เด ม ร บหน งส อ/ เป ดซอง/ลงร บ ในทะเบ ยนร บ ผ านปล ด อบต.เพ อ แยกส วน แยกหน

More information

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555...

แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... แนวปฏ บ ต การแข งข นท กษะว ชาการ งานศ ลปห ตถกรรมน กเร ยน คร งท 62 ป การศ กษา 2555... จากการประช มคณะกรรมการกาหนดนโยบายการจ ดงานศ ลปห ตถกรรม คร งท 62 ป การศ กษา 2555 ท สาน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐานแต

More information

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม.

การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. การจ ดท ารายงานประจ าป สยาม ป ยะนราธร ศ กษาน เทศก สพป.กทม. รายงานประจ าป ของสถานศ กษา การจ ดท ารายงานประจ าป ของ สถานศ กษาเป นข นตอนท 7 ของการ ประก นค ณภาพภายในระด บการศ กษา ข นพ นฐาน ตามกฎกระทรวงว าด

More information

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง

10.30-10.40 น. พ กร บประทานอาหารว าง (ร าง) กาหนดการประช มทางว ชาการ เร อง บทบาทของว ชาศ กษาท วไปก บการสร างคนไทยในย คใหม ว นท 16-17 ก มภาพ นธ พ.ศ.2558 ห องประช มราชนคร นทร ช น 5 อาคาร 100 ป สมเด จพระศร นคร นทร ว นจ นทร ท 16 ก มภาพ นธ พ.ศ.

More information

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ.

ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-1 ส วนท 4 ผลการด าเน นงานตามต วบ งช มาตรฐานค ณภาพ สมศ. 4-2 4-3 มาตรฐานท 1 มาตรฐานด านค ณภาพบ ณฑ ต ต วบ งช อ างอ งผลการด าเน นงานในต วบ งช ของ สกอ. ต วบ งช ร วม ต วบ งช 1.1 ร อยละของบ ณฑ ตระด บปร ญญาตร

More information

สารบ ญตาราง ตารางท หน า

สารบ ญตาราง ตารางท หน า สารบ ญ บทท หน า บทสร ปผ บร หาร I 1 บทนา 1 หล กการและเหต ผล 1 ว ตถ ประสงค และเป าหมาย 2 ขอบเขตของการว จ ย 2 ประโยชน ท ได ร บจากการว จ ย 4 น ยามศ พท เฉพาะ 4 กรอบแนวค ดของการว จ ย 7 2 แนวค ด ทฤษฎ และงานว

More information

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน

ค ม อการปฏ บ ต งาน กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ค ม อการปฏ บ ต งาน เร อง กระบวนการพ ฒนาบ คลากรของหน วยงาน ฝ ายบร หารงานท วไป ศ นย ฝ กพาณ ชย นาว ประเภทเอกสาร : ค ม อกระบวนการทางาน หน าท : 1 จานวนหน าท งหมด : 5 1. ว ตถ ประสงค เพ ออธ บายกระบวนการพ ฒนาบ

More information

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต

แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต แผนงาน การบร หารจ ดการและการพ ฒนาบ คลากร ประจ าป การศ กษา 2556 (ต นป ) คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยห วเฉ ยวเฉล มพระเก ยรต 1. ว ตถ ประสงค 2. เป าหมายตาม 1.1 เพ อให พ นธก จท 1-5 ท ก าหนดไว ในแผนพ

More information

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน

3. กล มเป าหมาย ผ บร หาร และบ คลากร โดยเฉพาะเจ าหน าท พ สด และเจ าหน าท การเง นของ อปท. กล มเป าหมาย อปท. กล มเป าหมาย จ านวน 40 คน คณะผ บร หารการคล งประจ าจ งหว ดน าน โครงการเพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านรายจ ายและการบร หารจ ดการหน หล กส ตร เพ มประส ทธ ภาพการคล งท องถ นด านการบร หารจ ดการหน 1. หล กการและเหต ผล ตามท ท มเฉพาะก จวาย

More information

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556

แผนการจ ดการความร คณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 2556 แผนการจ ดการคณะร ฐศาสตร ประจาป งบประมาณ 1.ข อม ลท วไปของคณะร ฐศาสตร ปร ชญา ว ส ยท ศน อ ตล กษณ เอกล กษณ คณะร ฐศาสตร ปร ชญา สร างสต และป ญญาแก ส งคม บนพ นฐานค ณธรรม ตามหล กการ ประชาธ ปไตย ว ส ยท ศน เป นสถาบ

More information

Office of the Civil Service Commission (OCSC)

Office of the Civil Service Commission (OCSC) Office of the Civil Service Commission (OCSC) 1 การพ ฒนาระบบงานบร หารทร พยากรบ คคล 1. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บกรม (DPIS) 2. ระบบสารสนเทศทร พยากรบ คคลระด บจ งหว ด (PPIS) 3. ระบบสารสนเทศข าราชการพลเร

More information

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา

ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ความส าค ญของการประเม นค ณภาพ สถานศ กษาโดยต นส งก ด ผ องพรรณ จร สจ นดาร ตน ศ กษาน เทศก เช ยวชาญ หน วยศ กษาน เทศก ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ระบบการประก นค ณภาพภายในสถานศ กษา กฎกระทรวงศ กษาธ การ การพ

More information

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ

รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ รายงานข อม ลการพ ฒนาบ คลากร (แผน / ท าได ) ส าหร บเคร อข ายแลกเปล ยนเร ยนร ว ชาช พ ประจ าป งบประมาณ 2554 ข อม ล ณ ว นท 9 ต ลาคม 2555 12:56 กล มก จกรรม 1 การพ ฒนาว ชาช พการเง น 7.1 อบรมเช งการบรรยาย เก

More information

เจ าหน าท บร หารงานท วไป

เจ าหน าท บร หารงานท วไป บร หารท วไป เจ าหน าท บร หารงานท วไป ค าตอบแทน เด อนละ ๙,๕๓๐ บาท ๑. ส าเร จการศ กษาระด บปร ญญาตร ท กสาขา ส งก ดส าน กงานสภามหาว ทยาล ย ส ทธ ประโยชน ตามระเบ ยบส าน กนายกร ฐมนตร ๓.ม ความสามารถในการใช ภาษาและคอมพ

More information

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร

แผนปฏ บ ต งาน ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร แผนปฏ บ ต งาน ประจาป พ.ศ. ๒๖ สาขาว ทยบร การเฉล มพระเก ยรต จ งหว ดปราจ นบ ร พ นธก จ ด านการจ ด สน บสน นการจ ดการ ของ เพ อผล ต บ ณฑ ตให ม ความร ค ค ณธรรม ตลอดจน ความพร อมด าน อ ปกรณ ท ท นสม ย และส งเสร ม

More information

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน

โดย : อ ญชนา กล นเท ยน โดย : อ ญชนา กล นเท ยน กระบวนการวางแผนงาน การด าเน นการก อนการวางแผน การประเม นผล/ปร บปร งแผน และวางแผนใหม การปฏ บ ต ตามแผน การว เคราะห ป ญหา การก าหนดแผนงาน/โครงการ การก าหนดค าใช จ าย การก าหนดว ตถ ประสงค

More information

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม

ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ มหาว ทยาล ยราชภ ฏจ นทรเกษม ประว ต ของศ นย การศ กษาจ นทรเกษม-เศรษฐบ ตรบ าเพ ญ เม อว นท 22 ม ถ นายน 2544 ในขณะน นส งก ดส าน กงาน สภาสถาบ น ราชภ ฏ กระทรวงศ กษาธ การ ได ตกลงร วมม อก บโรงเร ยนม นบ ร โปล เทคน ค ในการด าเน นการจ ดต งศ

More information

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร

แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร แบบฟอร มท 6 แบบฟอร มแผนปร บปร งองค กร รายงานแผนปร บปร งองค กร จ งหว ดระยอง แบบฟอร มท 7 แบบฟอร มแสดงหล กฐานส าค ญประกอบการด าเน นการในแต ละหมวด หมวด หล กฐานส าค ญ ม ไม ม หมายเหต 1 การน าองค กร 1.ว ส ยท

More information