รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร"

Transcription

1 รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร ในป งบประมาณ 2556 ส าน กงานฯ ได ร บจ ดสรรงบประมาณ รวม ล านบาท (โครงการพ ฒนา บ คลากร ล านบาท งบเก นก นไว เบ กเหล อมป 2554 เพ อน ามาจ ดสรรเป นส งจ งใจ จ านวน 3.0 ล านบาท โครงการท นศ กษา//ด งานต างประเทศ 13.2 ล านบาท และโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ก บธนาคารโลก 2.0 ล านบาท) และตามแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2556 ประกอบด วยการด าเน นงานด านการ ภายในประเทศ และการศ กษา/ในประเทศ สร ปผลการดาเน นงาน ด งน 1. การในประเทศ : รวมเป นเง นงบประมาณท งส น 12,219,137 บาท ด งน 1.1 หล กส ตรท สาน กงานดาเน นการจ ดเอง (In-house Training Program) : จานวน 14 หล กส ตร 26 ร น/คร ง ม ผ รวม 894 คน (ม การน บซ า) ใช งบประมาณรวม 11,010,208 บาท หล กส ตร ระยะเวลา สถานท ระด บ 1. โครงการเพ มข ดความสามารถในการ วางแผนระด บนานาชาต สาหร บ ผ บร หารระด บส ง ผ บร หารระด บ ผชช. ข นไป จานวน งบประมาณ (คน) (บาท) 37 5,122,000 (1) คร งท เม.ย. 56 ญ ป น 19 2,486,500 (2) คร งท ส.ค. 56 ออสเตรเล ย 18 2,635, โครงการปฐมน เทศข าราชการ 27 พ.ค. 56 ห องส ปปนนท ขรก.บรรจ ใหม 43 8,960 พลเร อนสาม ญบรรจ ใหม เกต ท ต สศช. ระด บ ปก. 3. โครงการฝ ก NESDB Future ขรก.บรรจ ใหม 320,248 Team ร นท 4 ระด บ ปก. (1) หล กส ตร เทคน คการเข ยน หน งส อราชการและจดรายงาน การประช ม 49 81,546 (1.1) ร นท 1/2556 (ร นท 2) ก.ค. 56 ห องส ปปนนท เกต ท ต สศช. (1.2) ร นท 2/2556 (ร นท 3) ส.ค. 56 ห องส ปปนนท เกต ท ต สศช. (2) ห วข อ Team Building 2 3 ส.ค. 56 รร.Garden Cliff Resort & Spa ชลบ ร 25 40, , ,702 รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 1

2 หล กส ตร ระยะเวลา สถานท ระด บ 4. การความร ด านเทคโนโลย สารสนเทศประจาป 2556 ห องส ปปนนท เกต ท ต สศช. นวค.ปก. ชก. ชพ. พน กงานราชการ ล กจ างช วคราว จานวน งบประมาณ (คน) (บาท) ,560 (1) Microsoft Excel ธ.ค , (2) Microsoft PowerPoint ธ.ค , (3) Microsoft Word ธ.ค , (4) Microsoft Office 2010 (หล กส ตรเร งร ด) ร นท 1 (5) Microsoft Office 2010 (หล กส ตรเร งร ด) ร นท 2 (6) Microsoft Office 2010 (หล กส ตรเร งร ด) ร นท 3 5. การนาเสนอท ม ประส ทธ ภาพ (Effective Business Presentation) 6. การ การให บร การท ด และ การท างานม งผลส มฤทธ เพ อพ ฒนา ศ กยภาพในการทางานให แก สายสน บสน น 7. การ จ ตอาสาเพ อการพ ฒนา บร การท เป นเล ศ 8. การเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การเต มพล งสร างสรรค เพ อการ ทางานท ม ประส ทธ ภาพให แก พน กงานราชการ 9. การส มมนาเช งปฏ บ ต การหล กส ตร นโยบายการพ ฒนาประเทศส การ เป นประชาคมเศรษฐก จอาเซ ยน (Policy Development for Asean Economic Community AEC) ร นท การส มมนาเช งปฏ บ ต การหล กส ตร นโยบายการพ ฒนาเศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม ร นท การ Strategic Planning เพ อเสร มสร างองค ความร ในการ วางแผนกลย ทธ 12. การส มมนาเพ อเพ มประส ทธ ภาพ ด านบร หารและอานวยการ ประจาป ธ.ค. 55 (คร งว นเช า) 25 ธ.ค. 55 (คร งว นบ าย) 25 ธ.ค. 55 (คร งว นเช า) ม.ค. 55 (3 ว น) 22 และ ม.ค ก.พ. 56 (4 ว น) 11 และ ม.ย พ.ค. 26 ส.ค. 56 (ทฤษฎ 6 ว น ด งาน 4 ว น) 11 ม.ย. 17 ธ.ค ก.ย. 56 (2 ว น) ห องส ปปนนท เกต ท ต สศช. ห องส ปปนนท เกต ท ต สศช. / ไร ทองสมบ รณ คล บ จ.นครราชส มา ห องส ปปนนท เกต ท ต สศช. / รร.รอย ล นาคารา จ.หนองคาย ห องส ปปนนท เกต ท ต สศช. / บร คไซค ว ลเล ย ร สอร ท จ.ระยอง รร.รอย ลปร นเซส หลานหลวง / ด งาน ณ ค นหม ง ต าล ล เจ ยง สาธารณร ฐประชาชนจ น รร.รอย ลปร นเซส หลานหลวง / ด งาน ณ ส งคโปร ห องส ปปนนท เกต ท ต สศช. 6-7 ก.ย. 56 ณ สนามกอล ฟ เซอร เจมส ค นทร คล บ / รร.เซอร เจมส ลอดจ จ.สระบ ร 25 6, , ,310 ระด บ ชก. ชพ ,620 เจ าหน าท สาย สน บสน น ล กจ างประจา และ พขร. พน กงานราชการ ท กสาน ก ระด บ ชก. ชพ. 29 (ไม รวม กปร. 1 คน) ระด บ ชก. ชพ. 29 (ไม รวม กปร. 1 คน) , , ,692 2,320,000 1,682,000 ระด บ ปก. / ชก ,984 ผ บร หารและ จนท.สายบร หาร ท กคน ,139 รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 2

3 หล กส ตร ระยะเวลา สถานท ระด บ จานวน งบประมาณ (คน) (บาท) 13. โครงการแลกเปล ยนเร ยนร 5 คร ง ห องสม ด ท กระด บ 98 - (NESDB KM Talk) ส ร ยาน ว ตร 14. การจ ดการความร (KM Workshop) 15 ม.ค. 56 ห องส ปปนนท นวค. ปก. ชก ,760 เกต ท ต สศช. ชพ. รวม 14 หล กส ตร 26 ร น/คร ง 894 (น บซ า) 11,010,208 นอกจากน หล กส ตรท กาหนดไว ในแผนฝ กป งบประมาณ 2556 แต เล อนการจ ดออกไปก อน ม จานวน 3 หล กส ตร ได แก 1) หล กส ตรห วหน างานย คใหม : ผ นาท ม ความสามารถและเป นเล ศทางอารมณ ร นท 1 (ค าตอบแทน ว ทยากรส ง) 2) หล กส ตร System Thinking (จานวนผ เข าไม เพ ยงพอ) 3) โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การหล กส ตร การเสร มสร างส ขภาวะเพ อเพ มประส ทธ ภาพในการท างาน ร นท 9 (จานวนผ เข าไม เพ ยงพอ) 1.2 การส งข าราชการไปหล กส ตรภายนอก : ป งบประมาณ 2556 ม หล กส ตรภายนอกเฉพาะ ท สศช. ส งผ สม ครเข ารวมท งหมด 54 หล กส ตร 104 คน ได ร บค ดเล อกเข ารวม 49 หล กส ตร ม ผ ได เข าร บการรวม 96 คน (ม การน บซ า) ใช งบประมาณ รวม 1,208,929 บาท แบ งเป น 1) หล กส ตรผ บร หาร 16 หล กส ตร ผ เข า 19 คน ใช งบประมาณ 443,100 บาท (ประกอบด วย (1) หล กส ตร วพน.ร นท 3 รศช.ชาญว ทย จ านวน 32,100 บาท (2) หล กส ตร e-gef ร นท 3 ผชช.จาร น นท จ านวน 75,000 บาท (3) หล กส ตร ปศส.ร นท 12 ผอ.มนตร จ านวน 109,000 บาท (ย งไม รวมค าศ กษาด งานต างประเทศ จ านวน 120,000 บาท) (4) ค าศ กษาด งานต างประเทศ หล กส ตร ปศส.ร นท 11 ของ ทปษ.ภารณ และทปษ.นพพร จานวน 227,000 บาท) 2) หล กส ตรส าหร บเจ าหน าท 33 หล กส ตร ผ เข า 77 คน ใช งบประมาณรวม 765,829 บาท (หล กส ตรอ นๆ 645,453 บาท และหล กส ตรส าหร บส าน กพ ฒนาภาค (สพน. สพอ. สพต.) 120,376 บาท) หล กส ตร จ ดโดย ค ณสมบ ต ผ ผ สม ครเข า หล กส ตรท ส งผ สม ครและได ร บการค ดเล อกให เข า (จานวน 49 หล กส ตร 96 คน) หล กส ตรส าหร บผ บร หาร (ระด บ ชช. ข นไป) (จานวน 16 หล กส ตร 19 คน) 1. หล กส ตรว ทยาล ยป องก นราชอาณาจ กร (วปอ.) ร นท 56 ต.ค ก.ย. 57 วปอ. ระด บ 9 ข นไป ต องม อาย ไม ต ากว า 48 ป ผอ.ประพ นธ สพต. 2. หล กส ตรป องก นราชอาณาจ กรภาคร ฐ ร วมเอกชน (ปรอ.) ร นท 26 ต.ค ก.ย. 57 และไม เก น 54 ป วปอ. ระด บ 9 ข นไป ต องม อาย ไม ต ากว า 48 ป และไม เก น 54 ป ผอ.จ นางค ก ร สขส. รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 3

4 หล กส ตร 3. หล กส ตรการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง : ผ นาท ม ว ส ยท ศน และค ณธรรม (นบส.1) ประจาป งบประมาณ พ.ศ หล กส ตรการเม องการปกครองในระบอบ ประชาธ ปไตยสาหร บน กบร หารระด บส ง (ปปร.) ร นท หล กส ตรน กบร หารย ทธศาสตร การป องก น และปราบปรามการท จร ตระด บส ง (นยปส.) ร นท 4 6. การบร หารเศรษฐก จสาธารณะสาหร บ น กบร หารระด บส ง (ปศส.) ร นท โครงการพ ฒนาน กบร หารระด บส ง (นบส.2) ร นท 5 8. หล กส ตรการบร หารจ ดการความม นคง แห งชาต (บมช.) ร นท 5 9. หล กส ตร น กบร หารร ฐบาลอ เล กทรอน กส (e-government Executive Program : e-gef) ร นท หล กส ตรผ บร หารระด บส งด านว ทยาการ พล งงาน (วพน.) ร นท 3 ร น 77 : 20 ธ.ค เม.ย. 56 ร น 78 : 2 พ.ค. 30 ส.ค เด อน (30 พ.ค. 56 ก.พ. 57) เร ยนท กว นอ งคารและพ ธ เวลา น. ประมาณ 8 เด อน (1 ม.ค. 22 พ.ย. 56) ท กว นศ กร เต มว น ประมาณ 9 เด อน (22 ส.ค พ.ค. 57) ท กว นศ กร เวลา น. และว นเสาร เวลา น. (109,000 บ. ตปท. 120,000 บ.) 14 ก.พ. 20 ก.ค. 56 ส ปดาห ละอย างน อย 1 ว น 3 พ.ค. 13 ก.ย. 56 รวม 20 ส ปดาห (เร ยนเฉพาะว นพฤห สบด และศ กร เต มว น) (ใม เส ยค าใช จ าย) 4 ก.ค. 3 ต.ค. 56 (เฉพาะ 75,000 บ. + ด งาน ตปท. 265,000 บ.) ประมาณ 20 ส ปดาห ท กว นพฤห สบด (13 ม.ย. 31 ต.ค. 56) (32,100 บ. + ด งาน ตปท. ไม บ งค บ 180,000 บ.) จ ดโดย ค ณสมบ ต ผ ผ สม ครเข า สาน กงาน ก.พ. เป นผ ดารงตาแหน ง ชช. ผอ.จ นางค ก ร สนส. (นนทบ ร ) หร อ อานวยการส ง ผอ.ป ยน ช สขส. ผอ.ดน ชา สวค. ผอ.ว ทยา สปผ. สถาบ น พระปกเกล า ระด บ ผอ.สาน กหร อ ผชช.ข นไป ท ม อาย ไม ต ากว า 40 ป และ ไม เก น 45 ป ในว นเป ดร บสม คร สาน กงาน ป.ป.ช. อาย ป ข าราชการตาแหน ง ประเภทบร หารและ ประเภทว ชาการระด บ ทรงค ณว ฒ สถาบ น พระปกเกล า ข าราชการระด บ 9 ข นไป สาน กงาน ก.พ. รองอธ บด หร อเท ยบเท า หร อรองห วหน าส วน ราชการท ม ห วหน าส วน ราชการระด บ 11 เด ม สาน กข าวกรอง แห งชาต สาน กงานร ฐบาล อ เล กทรอน กส (องค การมหาชน) สรอ. สถาบ นว ทยาการ พล งงาน (วพน.) ก.พล งงาน ตาแหน งอานวยการ ระด บส ง หร อว ชาการ ระด บเช ยวชาญ และ ควรม อาย ไม เก น 57 ป ผอ. รอง ผอ. ห วหน า ระด บกรม ซ งด แลก าก บ นโยบายและงานด าน IT ผอ.ว โรจน สบป. ผชช.ก ญญาร กษ * ผชช.เสาวณ ย กพร. ผอ.มนตร สทว. รศช.ลดาว ลย ผชช.เตชพล สพก. ผชช.จาร น นท สพท. ผ บร หารระด บส ง รศช.ชาญว ทย รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 4

5 หล กส ตร 11. หล กส ตรการค ดแก ป ญหาและการ ต ดส นใจอย างเป นระบบ (Systematic Problem Solving and Decision Making SPSDM) ร นท หล กส ตร สร างศร ทธาเพ อผลส มฤทธ อ นเป นเล ศท ว ดผลได (Inspire Trust) ร นท หล กส ตรฝ กผ บร หารระด บส ง อาเซ ยน 14. ก จกรรม ERIA Executive Capacity Building Seminar and Workshop 2013 Future Executive Leaders Summit 2013 in Thailand ภายใต ห วข อ Connectivity and Regional Development 15. หล กส ตรผ บร หารระด บกลางก บการ เตร ยมความพร อมส ประชาคมอาเซ ยน 16. หล กส ตรผ บร หารระด บส งสถาบ น ว ทยาการตลาดท น (วตท.) ร นท ก.พ ก.ค. 56 (1 ว น) 19 เม.ย. 19 พ.ค. 56 ท กว นศ กร เสาร อาท ตย รวม 50 ชม ต.ค. 56 ท กร งเทพฯ และเช ยงใหม 5 ว น ม.ย ส.ค. 13 ธ.ค. 55 (คนละ 30,000 บาท ไม ได เบ กงบพ ฒนา บ คลากร) หล กส ตรส าหร บเจ าหน าท (ระด บ ชพ.ลงมา) (จานวน 33 หล กส ตร 77 คน) 17. หล กส ตรพ ฒนาส มพ นธ การบร หาร 4 ส ปดาห (140 ช วโมง) ทร พยากรเพ อการป องก นประเทศ 5 30 ส.ค. 56 (พสท.) ร นท หล กส ตรน กย ทธศาสตร ร นท 9 7 ม.ค. 10 พ.ค. 56 (คนละ 37,705 บาท) 19. หล กส ตรร ปแบบการว จ ยส ขภาพและ การใช สถ ต ข นส ง ร นท ม.ค. 56 (คนละ 8,000 บาท) 20. หล กส ตรน กทร พยากรบ คคลม ออาช พ พ.ย. 55 จ ดโดย ค ณสมบ ต ผ ผ สม ครเข า สาน กงาน ก.พ. ผ บร หารระด บส ง รศช.ธาน นทร (บร ษ ท แพคร ม (รศช.) กร ป ให ท น) สาน กงาน ก.พ. (บร ษ ท แพคร ม กร ป ให ท น) สาน กงาน ก.พ. ร วมก บ ศศ นทร กระทรวงพาณ ชย ร วมก บ สถาบ นว จ ย เศรษฐก จเพ อ อาเซ ยนและเอเช ย ตะว นออก (ERIA) ผ บร หารระด บส ง (ทปษ.ข นไป) ทปษ.น ตยา ผ บร หารระด บส ง รศช.ปรเมธ ผ บร หาร ระด บรองอธ บด หร อเท ยบเท า สาน กงาน ก.พ. ผ อานวยการระด บต น/ ส ง ท ร บผ ดชอบด าน การจ ดทาย ทธศาสตร และ/หร อร บผ ดชอบ เก ยวก บการเข าส ประชาคมอาเซ ยน สถาบ นว ทยาการ ตลาดท น ตลาด หล กทร พย แห ง ประเทศไทย กองท พบก สาน กงานปล ดบ ญช กองท พบก สถาบ นว ชาการ ป องก นประเทศ ว ทยาล ยว ทยาศาสตร สาธารณส ข จ ฬาลงกรณ มหาว ทยาล ย กล มพ ฒนา ทร พยากรบ คคล สถาบ นพ ฒนา ข าราชการพลเร อน ผอ.ส ร ยา สพอ. ผอ.ช ว ทย สพข. ผ บร หารระด บส ง รศช.ส วรรณ (ช วงเวลา คาบเก ยวป งบ 55 56) ข าราชการระด บ ชพ. ข นไป อาย ไม เก น 55 ป ข าราชการระด บ ชก. ชพ. อาย ไม เก น ป ข าราชการท กระด บ ดารงตาแหน ง น กทร พยากรไม เก น 2 ป จ นทร ท พย ปชส. ภ ทรจ ต สพก. ณ ฐส ชน สพส. สาว ตร ฝจท. รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 5

6 หล กส ตร 21. หล กส ตรการสร างความตระหน กร ในการ เข าส ประชาคมอาเซ ยน จานวน 4 ร น ร นท 1 : ธ.ค. 55 ร นท 2 : ก.พ. 56 ร นท 3 : ม.ค. 56 ร นท 4 : ม.ย. 56 จ ดโดย ค ณสมบ ต ผ ผ สม ครเข า ข าราชการระด บ ปก. ชพ. สถาบ นพ ฒนา ข าราชการพลเร อน ร นท 1 ว ชาน น สศม. ส จาร สพก. ธ ชพล สวค. ร นท 2 ณ ฐส ดา สบป. ชมช น สพน. พรรณท มา สพต. ร นท 3 กมลร ตน กพร. ดวงกมล สขส. วรรณา สพส. 22. หล กส ตรส มฤทธ บ ตรการให บร การ สาธารณะโดยการม ส วนร วมของประชาชน People s Audit ร นท โครงการป จฉ มน เทศข าราชการ เกษ ยณอาย ราชการ ป หล กส ตรการพ ฒนาผ นาคล นล กใหม ใน ราชการไทยประจาป การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อจ ดทา ต วช ว ดกลางสายงานสน บสน น 26. หล กส ตรเทคโนโลย อวกาศและภ ม สารสนเทศ ประจ าป 2556 หล กส ตรท 7 : หล กส ตรการประย กต ภ ม สารสนเทศเพ อ การบร หารจ ดการภ ยภ บ ต 27. หล กส ตรการบร หารงานร กษาความ ปลอดภ ย ร นท หล กส ตรสาหร บผ ท ปฏ บ ต งานเก ยวก บ อาเซ ยนโดยตรง (ช วงท 1 ช วงท 4) 7 16 ม.ค. 56 (คนละ 39,000 บาท) 7 11 ก.ค. 56 (คนละ 7,500 บาท และ 8,000 บาท รวม 15,500 บาท) ร นท 16 : 20 ก.พ. 21 เม.ย. 56 ร นท 17 : 15 พ.ค. 25 ม.ย. 56 สถาบ นพระปกเกล า ข าราชการระด บ ชก. ชพ. ร นท 4 จ นทร ท พย ปชส. ปภาน น สปผ. หฤท ย สปผ. ปาร ชาต สนส. ตฤตณ ย สปผ. สาน กงาน ก.พ. ข าราชการเกษ ยณอาย ฉว วรรณ สพต. ย พ น สขส. สาน กงาน ก.พ. ข าราชการระด บ ชก. อาย ไม เก น 35 ป บร บ รณ เมตตา กพร. สาน กงาน ก.พ. ส พรรณ ษา ตสน ส.ค. 56 (คนละ 19,800 บาท) สถาบ นพ ฒนาและ ถ ายทอดองค ความร เทคโนโลย ภ ม สารสนเทศ สาน กข าวกรอง ข าราชการท กระด บ สมบ ต สทว ม.ค. 56 ข าราชการท กระด บ ธ ระช ย ฝบป. แห งชาต สาน กงาน ก.พ. ข าราชการท กระด บ ว ชาน น สศม. มานะ สศม. รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 6

7 หล กส ตร 29. หล กส ตร IPV 6 Workshop for e Government คร งท 1/ การส มมนาเร องการสร างมาตรฐาน ความโปร งใสด วยระบบสารสนเทศ 31. หล กส ตรภาษาอ งกฤษเพ อการส อสาร ระหว างประเทศช นส ง AOCC 32. จ ดโดยม ลน ธ สมาคมน กเร ยนท น ร ฐบาลไทย จานวน 4 หล กส ตร หล กส ตรท 1 การเตร ยมต วเข าร วม ประช มระหว างประเทศ การเข ยนคากล าว และการนาเสนอในท ประช ม หล กส ตรท 2 การเข าร วมประช มระหว าง ประเทศ สาหร บผ บร หาร หล กส ตรท 3 การพ ฒนาภาวะผ นา ในตนเองให เป นท ยอมร บ หล กส ตรท 4 บ คล กภาพและท กษะ ทางส งคมของการเป นผ นาท น าเช อถ อ 33. โครงการด านเศรษฐก จ หล กส ตรท 2 การต ดตามแนวโน มการฟ นต วหล ง ว กฤต เศรษฐก จ 34. โครงการส งเสร มการพ ฒนา ข ดความสามารถของผ ตรวจสอบภายใน การตรวจสอบการบร หารพ สด 35. ระบบน าเสนอข อม ลสารสนเทศ ประเทศไทย ร นท หล กส ตรด านการบร หาร หล กส ตรท 1 พ นฐานการบร หารเช ง กลย ทธ หล กส ตรท 2 การบร หารเช งกลย ทธ ช นส ง ร นท 2 : ก.ค. 56 ร นท 5 : 6 7 ส.ค ม.ค พ.ย. 56 (คนละ 285,000 บาท) หล กส ตรท ม.ย. 56 (คนละ 13,000 บาท) หล กส ตรท พ.ค. 56 (คนละ 8,500 บาท) หล กส ตรท ก.ย. 56 (คนละ 15,000 บาท) หล กส ตรท และ ก.ค. 56 (คนละ 19,500 บาท) 28 เม.ย. 56 (คนละ 1,500 บาท) 29 เม.ย. 3 พ.ค. 56 หล กส ตรท 1 20 ม.ย. 56 (คนละ 2,500 บาท) หล กส ตรท 2 15 ส.ค. 56 (คนละ 2,500 บาท) จ ดโดย ค ณสมบ ต ผ ผ สม ครเข า สาน กส งเสร มและ ข าราชการท กระด บ ร นท 2 ถ ายทอดเทคโนโลย ก ตต ค ณ IT ร นท 5 กาญจนา IT น นทภรณ IT สถาบ นพ ฒนา ข าราชการท กระด บ อาท ส ดา กพร. ข าราชการพลเร อน กาญจนา IT สถาบ นการ ข าราชการระด บ ศศ ธร สพข. 2 ต างประเทศ ม ลน ธ สมาคม น กเร ยนท นร ฐบาล ไทย ชพ. ข นไป ข าราชการระด บ ชพ. ข นไป หล กส ตรท 1 นาพร สทว. ศ นย บร การ ข าราชการท กระด บ ทางว ชาการ เศรษฐศาสตร คณะเศรษฐศาสตร ม.ธรรมศาสตร สถาบ นพ ฒนา ข าราชการท กระด บ บ คลากรด าน การคล งและบ ญช สาน กงานสถ ต ข าราชการท กระด บ แห งชาต สาน กงาน กพร. ข าราชการท กระด บ หล กส ตรท 2 ผอ.ประพ นธ สพต. หล กส ตรท 3 อณ วรรณ สวค. หล กส ตรท 4 จ นนา สทว. ได ร บค ดเล อก แต ขอสละส ทธ เน องจากช วงเวลา ท บซ อน ก บท น สพร. เพ ญนภา สบป. ภารด ตสน. ส พรรณ ษา ตสน. เสาวน ย สทว. หล กส ตรท 1 ก ญจน กพร. หล กส ตรท 2 อาท ส ดา กพร. รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 7

8 หล กส ตร 37. หล กส ตรด านสถ ต และเทคโนโลย สารสนเทศ 38. การส มมนาเช งปฏ บ ต การห วข อ กลย ทธ การฝ กภาษาอ งกฤษ แบบใหม ท ได ผล 39. หล กส ตร Financial Programming and Policies (FPP) 40. การประช มเช งปฏ บ ต การเพ อพ ฒนา หล กส ตรและแนวทางการเจ าหน าท ของร ฐเก ยวก บความซ อส ตย ส จร ต 41. ผ นาเพ อการเปล ยนแปลงทางส งคม Leadership foe Social Change ร นท 3 3 ก.ค พ.ค ม.ย ม.ย. 56 ม.ย. 56 ม.ค หล กส ตร ผ นาย คใหม ม.ย. 56 รร.ในกร งเทพฯ (คนละ 3,500 บาท) 43. ส มมนาเพ อร บฟ งความค ดเห นสาธารณะ Public Hearing เร อง (ร าง) มาตรฐาน สารบรรณ และ เป ดต วการให บร การ ระบบสารสนเทศอ เล กทรอน กส บน G-Cloud (Sarabun as a service on G-Cloud) 44. การบรรยายพ เศษ เร อง การประเม น ม ลค าทร พย ส นเบ องต น ก.ค. 56 รร.เช ยงใหม ภ ค า (คนละ 3,500 บาท ใช งบสาน กพ ฒนาภาค) 21 พ.ค. 56 ร นท 1 : 14 ม.ย.56 ร นท 2 : 25 ก.ค. 56 จ ดโดย ค ณสมบ ต ผ ผ สม ครเข า สาน กงานสถ ต ข าราชการท กระด บ นราธ ป สขส. แห งชาต สถาบ นส งเสร ม ข าราชการท กระด บ ธนาว ชช กพร. การพ ฒนา ทร พยากรมน ษย แห งประเทศไทย ธนาคารแห ง ข าราชการท กระด บ พ รพ ฒน สศม. ประเทศไทย สาล น สศม. สาน กงาน ป.ป.ช. ข าราชการท กระด บ อาท ส ดา กล มจร ยธรรม ก ตต ศ กด กฎหมาย สาน กงาน ข าราชการท กระด บ ไพร ตน สขส. ปล ดกระทรวง การพ ฒนาส งคม และความม นคง ของมน ษย ม ลน ธ พ ฒนา ข าราชการท กระด บ น ตยา ฝกค. ข าราชการร วมก บ ร งนภา สนส. สมาคมข าราชการ ส ชาต สปผ. พลเร อน ท ศน ย สพอ. แห งประเทศไทย พน ดา สศม. อ ญชล สพน. อ จฉรา สพน. สาน กส งเสร มและ ถ ายทอดเทคโนโลย คณะพาณ ชยศาสตร และการบ ญช ม.ธรรมศาสตร ข าราชการท กระด บ ส ภาพร ฝบป. ข าราชการท กระด บ ร นท 1 เสาวน ย สทว. เกษมส ทธ สวค. อ ปราช กจค. ร นท 2 อน ภ ชญ สทว. วรพรต สศม. เอกส ทธ สพท. ภาว ณา สวค. รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 8

9 หล กส ตร 45. หล กส ตร การบร หารงานพ สด และการ จ ดซ อจ ดจ างภาคร ฐเช งบ รณาการ 46. ภาษาอ งกฤษ หล กส ตร ILC และ OCC ประจาป 2557 ** 47. โครงการสน บสน นต วและสอบเพ อ ยกระด บบ คลากรด าน IT ของประเทศส ระด บสากลด วยมาตรฐานว ชาช พไอซ ท (ITPE) ต วเพ อสอบ ร นท ทางว ชาการในห วข อ ย โรปกลาง และตะว นออกก บการปฏ ร ปหล งย คส งคม น ยมและโอกาสในการสร างความร วมม อ ทางภ ม ภาคก บอาเซ ยน 49. หล กส ตร พ นฐานเศรษฐศาสตร เพ อระบบน เวศและความหลากหลายทาง ช วภาพ 50. งบประมาณสาหร บส งข าราชการ สพน. สพต.สพอ.เข าหล กส ตรในภ ม ภาค * (50,000 บาท / ภาค) ก.ค. 56 (คนละ 4,500 บาท) หล กส ตร ILC ร นท 1 : 6 ม.ค. 14 ก.พ. 57 ร นท 2 : 21 เม.ย. 30 พ.ค. 57 ร นท 3 : 18 ส.ค. 26 ก.ย. 57 (คนละ 40,000 บาท) หล กส ตร OCC ร นท 1 : 21 ต.ค. 15 พ.ย. 56 ร นท 2 : 10 ม.ค. 4 เม.ย. 57 ร นท 3 : 30 ม.ย. 25 ก.ค. 57 (คนละ 75,000 บาท) 4 6 ก.ย. 56 สอบ 27 ต.ค ก.ย. 56 (คนละ 500 บาท) 29 เม.ย. 1 พ.ค. 56 (รวม 3 คน จากส วนกลาง 14,448 บาท) สพน. = 45,378 บาท สพอ. = 26,808 บาท สพต. = 48,190 บาท (รวม 3 สาน กภาค 120,376 บาท) จ ดโดย ค ณสมบ ต ผ ผ สม ครเข า ศ นย การศ กษา ข าราชการท กระด บ ปภาสร นธ ฝพด. ต อเน อง ม.เทคโนโลย พระจอมเกล าธนบ ร สถาบ น ข าราชการท กระด บ หล กส ตร ILC การต างประเทศ ร นท 1 เทวะวงศ วโรปการ ว ไลล กษณ สพอ. ร นท 2 ไพร ตน สขส. ร นท 3 รสว นต สพส. สถาบ นว ทยากร สวทช. ศ นย ย โรปศ กษา จ ฬาฯ ECO-BEST GIZ ร วมก บ กรมอ ทยาน แห งชาต ฯ และ NIDA สถาบ นในภ ม ภาค ข าราชการท กระด บ ข าราชการท กระด บ ข าราชการท กระด บ ท กระด บ กาญจนา IT ณภ ทรพงศ สพส. อ มภ สชา สปร. ก ลย ธ รา สพข.2 ส พ ตรา สพข.2 จ ราภรณ สพท. ณ ชาดา สทว. ชนกมน สพก. น กร สพอ. พรพ ส ทธ สพน. รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 9

10 หล กส ตร จ ดโดย ค ณสมบ ต ผ ผ สม ครเข า หล กส ตรท ส งผ สม ครเข าแต ไม ได ร บการค ดเล อกให เข า (5 หล กส ตร 8 คน) หล กส ตรส าหร บผ บร หาร (จานวน 2 หล กส ตร 2 คน) 1. การป องก นราชอาณาจ กร ภาคร ฐ เอกชน และการเม อง (วปม.) ร นท 6 ต.ค ก.ย. 57 ว ทยาล ยป องก น ราชอาณาจ กร ข าราชการระด บ 9 ข นไป ผอ.ส ท น สลก. ต องม อาย ไม ต ากว า 2. หล กส ตรน กบร หารการย ต ธรรมทาง ปกครองระด บส ง (บยป.) ร นท 5 พ.ย. 56 ส.ค. 57 ท กว นศ กร เวลา น. (คนละ 150,000 บ.) หล กส ตรส าหร บเจ าหน าท (จานวน 3 หล กส ตร 6 คน) 3. หล กส ตรน กบร หารการพ ฒนาตาม 24 พ.ค. 7 ก.ค. 55 แนวทางพระราชดาร ร นท 2 (พฤ./ศ./ส.) 4. หล กส ตรผ นาย คใหม ในระบอบ ประชาธ ปไตย ร นท 3 5. ภาษาอ งกฤษ หล กส ตร ILC และ OCC ประจาป 2557 ม.ค. ก.ย. 56 (คนละ 30,000 บาท) สาน กงาน ศาลปกครอง สาน กงาน กปร. ร วมก บ น ด า สถาบ นพระปกเกล า สถาบ น การต างประเทศ เทวะวงศ วโรปการ 48 ป และไม เก น 56 ป ตาแหน งอานวยการ ระด บส ง หร อว ชาการ ระด บเช ยวชาญ และ ควรม อาย ไม เก น 57 ป ข าราชการระด บ ผชช. / ผอ. ข าราชการระด บ ชก. ข นไป อาย ไม ต ากว า 25 ป และไม เก น 40 ป ข าราชการท กระด บ ผอ.ส ท น สลก. เพ ชรา สนส. อาท ส ดา กพร. หล กส ตร ILC สาว ตร สนส. ส รส ทธ ฝจท. ส น สา สขส. หล กส ตร OCC กมลร ตน กพร. หมายเหต : 1. * ส งสม คร แต ไม ได ร บค ดเล อก 2. ** ผ เข าร บผ ดชอบค าใช จ ายเพ มเต มคนละ 3,000 บาท 3. สพน. สพต. สพอ. สามารถส งข าราชการเข าในหล กส ตรของสาน กงานฯ In-house Training โดยใช งบประมาณ ท ได ร บจ ดสรรวงเง นสาน กละ 50,000 บาท สาหร บเป นค าท พ ก ค าพาหนะเด นทาง และค าเบ ยเล ยง 4. จานวนหล กส ตรและผ เข าท งหมดย งไม รวมหล กส ตรภายนอกท ไม ได ส งผ สม ครเข าและหล กส ตร ท สาน กพ ฒนาภาค (สพน. สพต. สพอ.) ส งผ เข าเอง 5. ตาแหน งผ เข า เป นตาแหน ง ณ ว นท สม ครเข า 2. การส งข าราชการไปศ กษา//ส มมนาในต างประเทศ ด วยท น สศช. : ใช งบประมาณ รวมจ านวน 4,660, บาท (ข อม ล ณ ว นท 3 ธ นวาคม 2556) ได แก 2.1 ท นปร ญญาเอก (ท นเด ม 3 คน) ใช งบประมาณ 3,068, บาท ช อ-นามสก ล/ส งก ด สาขาว ชา สถาบ น/ประเทศ ระยะเวลา หมายเหต 1. นายคามภ ร เสถบ ตร (นวค.ปก. สพข.2) 2. น.ส.จร ญญา สายหย ด (นวค.ชก. สพอ.) 3. นายมนส ช ช มสาย ณ อย ธยา (นวค.ปก. สศม.) Development Studies Geography Economics IDS, University of Sussex / อ งกฤษ University of Liverpool / อ งกฤษ University of Ottawa / Canada 22 ก.ย พ.ค. 56 ท นป ก.ย ต.ค. 57 ท นป เม.ย เม.ย. 60 ท นป 54 รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 10

11 2.2 ท นปร ญญาโท จานวน 1 คน ใช งบประมาณ 1,315, บาท ช อ-นามสก ล/ส งก ด สาขาว ชา สถาบ น/ประเทศ ระยะเวลา หมายเหต 1. น.ส.ธ ญญา ศรศ ลป (นวค.ปก. สพข.) International Development University of Bristol / สหราชอาณาจ กร 27 ม.ย ก.ย. 57 ท นป 55 หมายเหต : 1. ผ ม ส ทธ ได ร บท นศ กษาต อระด บปร ญญาเอก ประจาป 2556 จานวน 2 คน ได แก 1.1 น.ส.พชรวรรณ อ บลเล ศ (นวค.ปก. สพข.) อย ระหว างหาสถานศ กษา 1.2 นายวรพรต ส มฤทธ เดชขจร (นวค.ชก. สศม.) อย ระหว างหาสถานศ กษา 2. ผ ม ส ทธ ได ร บท น สศช. ศ กษาต อระด บปร ญญาโท ประจ าป 2556 จ านวน 1 คน ได แก น.ส.กาญจนา พรมเทพ (นวช.คอมพ วเตอร ชก. IT) ม เง อนไขต องสอบภาษาอ งกฤษให ได คะแนน 6.0 และหาสถานศ กษา 2.3 ท นฝ กระยะส น ท นระยะส น สศช. จ านวน 5 คน เบ กไปแล วจ านวน 1 คน เป นจ านวนเง น 276, บาท และ ขอต งงบไว แล วจานวน 2 คน เป นจานวนเง น 1,269,750 บาท ช อ-นามสก ล/ส งก ด หล กส ตร สถาบ น/ประเทศ ระยะเวลา งบประมาณ 1. น.ส.ลดาว ลย คาภา (รศช.) 2. น.ส.ว ลาว ลย ต นร ตนก ล (ผอ.สพน.) 3. นางเสาวณ ย แสงส พรรณ (ผชช. สลก.) 4. นายส รช ย ค มส น (ผชช. สทว.) 5. น.ส.ธ ญรส สงวนหงษ (ผชช. สนส.) Developing Strategy for Value Creation High Performance People Skills for Leaders Developing Strategic Skills for Organizational Improvement Leading Change : Strategy through to Implementation Planning for Change : A Strategic Approach London Business School / สหราชอาณาจ กร London Business School / สหราชอาณาจ กร RIPA International / สหราชอาณาจ กร RIPA International / สหราชอาณาจ กร RIPA International / สหราชอาณาจ กร 2.4 โครงการความร วมม อแลกเปล ยนเร ยนร ก บธนาคารโลก (World Bank) 6 21 ม.ค ,370 (ขอต ง) 1-6 ธ.ค ,380 (ขอต ง) ย งไม ทราบ ช วงเวลา ย งไม ทราบ ช วงเวลา อย ระหว าง สม คร อย ระหว าง สม คร ก.ย , (จ ายจร ง) จ านวน 2 คน ได แก ส าน กงบประมาณ 1 คน ข าราชการ สศช. จ านวน 1 คน (ย งไม ได เบ กค าใช จ าย และอย ระหว างหา Mentor) ช อ-นามสก ล/ส งก ด สาขาว ชา สถาบ น/ประเทศ ระยะเวลา หมายเหต 1. น.ส.ป ยะน ตย โอนพร ตน ว บ ล (นวค.ชพ. สพข.) 2. น.ส.ร งท พย ล มปาภ น นท (สาน กงบประมาณ) การพ ฒนาอ ตสาหกรรม / การพ ฒนาความ สามารถในการแข งข น งบประมาณ World Bank/ USA World Bank/ USA อย ระหว างหา Mentor อย ระหว างหา Mentor รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 11

12 3. การส งข าราชการไปศ กษา//ส มมนาในต างประเทศด วยท นอ น ด งน 3.1 ท นศ กษาต อในระด บปร ญญาโท/ปร ญญาเอก ท น ก.พ. จานวน 3 คน ช อ-นามสก ล/ส งก ด สาขาว ชา สถาบ น/ประเทศ ระยะเวลา 1. น.ส.ศวรรณร ตน จ ตรเกษมสาราญ (นวค.ปก. สพข.2) 2. น.ส.ป ยร ตน เส ออากาศ (นวค.ปก. สวค.) 3. น.ส.สร ณยา จงร งเร อง (นวค.ปก. สวค.) ท นพล งงาน จานวน 3 คน International Business (ป.โท) Business Administration (ป.โท) Applied Economics (ป.โท) Brunel University / UK Cardiff University / UK University of Michigan / USA 3 ม.ย ก.ย ก.ค ก.ย ส.ค พ.ค. 58 ช อ-นามสก ล/ส งก ด สาขาว ชา สถาบ น/ประเทศ ระยะเวลา 1. นายว ชรพล พ มแก ว (นวค.ชก. สทว.) 2. น.ส.อาภาภ ทร อธ ภาคย (นวค. ชก. สพท.) 3. น.ส.พ ฒน นร อ ตมะ (ร.นวค.ชก. สวค.) ท นอ นๆ จานวน 7 คน Environmental Engineering and Science (ป.เอก) Urban Environmental Management School of Environment, Resources and Development (ป.เอก) Energy Policy for Sustainability (ป.โท) Clemson University / สหร ฐอเมร กา Asian Institute of Technology (AIT) / ไทย University of Sussex / อ งกฤษ 1 ม.ค ธ.ค ส.ค พ.ค ม.ย ก.ย. 56 ช อ-นามสก ล/ส งก ด สาขาว ชา สถาบ น/ประเทศ ระยะเวลา 1. นายอาท ตย มล ทอง (นวค.ชก. สทว.) 2. นายฉมาดน ย มากนวล (นวค.ชก. สบป.) 3. นายจ รว ฒน ปานเพ ง (นวค.ชก. สพก.) 4. น.ส.อรชร เก ดพ บ ลย (นวค.ชพ. สศม.) 5. น.ส.ส ทธ ร ตน วรรณศร สว สด (นวค.ชพ. สปร.) ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม (ป.เอก) เศรษฐศาสตร (ป.เอก) Climate Change and Sustainable Development (ป.เอก) Public Policy Program (ป.เอก) ร ฐประศาสนศาสตร (ป.เอก) มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร /ไทย University of Melbourne / ออสเตรเล ย Asian Institute of Technology (AIT) /ไทย National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) ว ทยาล ยนว ตกรรมการ จ ดการ ม.เทคโนโลย ราช มงคลร ตนโกส นทร 1 ม.ย ม.ย ส.ค ก.ย ส.ค พ.ค ก.ย ก.ย ต.ค เม.ย. 59 รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 12

13 ช อ-นามสก ล/ส งก ด สาขาว ชา สถาบ น/ประเทศ ระยะเวลา 6. น.ส.ภ ทรพร เล าวงค (นวค.ชก. สวค.) 7. น.ส.ป ยจ ตต แสงคร ฑ (นวค.ปก. สพส.) Development Studies (ป.โท) Urban Management and Development (ป.โท) Erasmus University Rotterdam/ เนเธอร แลนด Erasmus University Rotterdam/ เนเธอร แลนด 3.2 ท น/ส มมนา เช น ท น ADB ท น สพร. ท น APO เป นต น จานวน 11 คน 28 ส.ค ธ.ค ก.ย ต.ค. 57 ช อ-นามสก ล/ส งก ด หล กส ตร สถาบ น/ประเทศ ระยะเวลา 1. น.ส.ส ม ตรา พ ลทอง (ผชช. สปร.) 2. น.ส.ชนกมน ร ยาพร (นวค.ชก. สพก.) 3. น.ส.ส พ ฒนา ทองส นทร (นวค.ชก. สนส.) 4. น.ส.จ นนา ต นสราว พ ธ (นวค.ชพ. สทว.) 5. น.ส.สร ณยา จงร งเร อง (นวค.ปก. สวค.) 6. น.ส.อ งคณา ฉายว ร ยะ (นวค.ชก. สพส.) 7. นายว ฒ เดช ช าน ก จ (นวค.ชก. สปร.) 8. นายนาทว ฒ ตร เพ ชร (นวค.ปก. สพข.2) 9. น.ส.มนต ท พย ส มพ นธวงศ (นวค.ชพ. สขส.) 10. นายอกน ษฐ ช มน ม (นวค.ชก. สพส.) ASEAN Economic Community e Learning Course on Knowledge Management for Public Sector Organizations Economic Planning and Management Green Growth Policy Measures as a Tool for Local and Regional Sustainable Energy sector Management in GMS learning Program the GMS ภายใต แผนงาน พนมเปญ Social Protection Framework in the GMS ภายใต แผนงานพนมเปญ Small Business Planning and Promotion Seminar on Inclusive Growth for Senior Officials from Developing Countries in 2013 Workshop on Labor- Management Relations with Special Focus on the Automobile Industry สพร./ส งคโปร 6 10 พ.ค. 56 APO/ไทย ก.ค. 56 สพร./มาเลเซ ย 12 ก.ย. 4 ต.ค. 56 สพร./อ สราเอล 22 ก.ค. 15 ส.ค. 56 ธนาคารพ ฒนาเอเช ย (ADB) /สหภาพเม ยนมาร ธนาคารพ ฒนาเอเช ย (ADB) /สาธารณร ฐเกาหล ม.ย ก.ค. 56 สพร./อ นเด ย 1 ต.ค. 22 พ.ย. 56 สพร./จ น 9 29 ต.ค. 56 APO/ญ ป น พ.ย. 56 รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 13

14 ช อ-นามสก ล/ส งก ด หล กส ตร สถาบ น/ประเทศ ระยะเวลา 11. น.ส.มารยาท สม ทรสาคร (นวค.ชพ. สพข.1) Tourism Management in the Greater Mekong Subregion: A Deepening Learning Program ภายใต แผนงานพนมเปญ (Phnom Penh Plan: PPP) ธนาคารพ ฒนาเอเช ย (ADB) /จ น 3.3 รายช อข าราชการลาศ กษา ซ งได รายงานต วเข าปฏ บ ต หน าท ราชการในป งบประมาณ 2556 (1 ต.ค ก.ย. 56) 8 17 ก.ย. 56 ช อ-นามสก ล ระด บ/สาขา สถานท รายงานต วว นท หมายเหต 1. นายคามภ ร เสถบ ตร (ร.นวค.ชก. สพข.) 2. น.ส.อาน นท ชนก สกนธว ฒน (นวค.ชก. สศม.) 3. นายณรงค คงส งข (นวค.ปก. สศม.) 4. น.ส.พ ฒน นร อ ตมะ (นวค.ชก. สวค.) ปร ญญาเอก / Development Studies (ย งไม ได ร บปร ญญา) ปร ญญาเอก / Development Studies ปร ญญาโท / Economics and Econometrics ปร ญญาโท / Energy Policy for Sustainability (ย งไม ได ร บปร ญญาบ ตร) IDS, University of Sussex / อ งกฤษ University of Sussex / อ งกฤษ University of Essex / สหราชอาณาจ กร University of Sussex / สหราชอาณาจ กร 29 พ.ค.56 ท น สศช. ก.ย. 56 ท น ก.พ. / ท นส วนต ว 30 ก.ย.56 ท น ก.พ. 9 ก.ย. 56 ท น ก.พ. รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 14

15 ภาคผนวก รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 15

รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร

รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร ในป งบประมาณ 2554 ส าน กงานฯ ได ร บจ ดสรรงบประมาณ รวม 25.2 ล านบาท (โครงการพ ฒนา บ คลากร 6.3 ล านบาท โครงการท น ศ กษา/อบรมต างประเทศ 14.4 ล านบาท และโครงการแลกเปล

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 2557 2560) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 2557 2560) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 2556 ย ดม นในหล กธรรมาภ บาล ม งเน นบร การให คาปร กษา พ ฒนาตนเองอย างต อเน อง แผนปฏ บ ต ราชการ 4 ป กรมส งเสร มการปกครองท องถ น (พ.ศ. 27 260) กรมส งเสร มการปกครองท องถ น กระทรวงมหาดไทย ต ลาคม 26 คานา กรมส งเสร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

แผนการบร หาร พ ฒนาอาจารย และบ คลากร คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.2555-2558

แผนการบร หาร พ ฒนาอาจารย และบ คลากร คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.2555-2558 1 แผนการบร หาร พ ฒนาและบ คลากร คณะเกษตรศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏอ ตรด ตถ พ.ศ.2555-2558 ป จจ บ นคณะเกษตรศาสตร ได ด าเน นจ ดการศ กษา ณ.บ านหมอนไม หม 3 ต าบลป าเซ า อ าเภอ เม อง จ งหว ดอ ตรด ตถ ม พ นท รวม 92

More information

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร แผนพ ฒนาทร พยากรบ คคลระยะ 5 ป (พ.ศ. 2555-2559) คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร ข อม ลพ นฐานและข อม ลบ คลากรคณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน คณะวารสารศาสตร และส อสารมวลชน มหาว ทยาล ยธรรมศาสตร

More information

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ส าน กนโยบายและแผนการอาช วศ กษา

แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ส าน กนโยบายและแผนการอาช วศ กษา แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป ป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ส าน กนโยบายและแผนการอาช วศ กษา ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ส าน

More information

แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานว ทยาเขตก าแพงแสน

แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานว ทยาเขตก าแพงแสน แผนการบร หารและพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานว ทยาเขตก าแพงแสน ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2556 2560 คณะกรรมการพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานว ทยาเขตก าแพงแสน มหาว ทยาล ยเกษตรสาสตร ว ทยาเขตก าแพงแสน ค าน า แผนบร หารและพ ฒนาบ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนปฏ บ ต ราชการ คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คานา คณะว ทยาศาสตร และเทคโนโลย มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ได จ ดท าแผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป 2556 (1 ต ลาคม 2555-30 ก นยายน 2556) ข นเพ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง แผนพ ฒนาบ คลากร ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร ประจ าป งบประมาณ 2553 2556 ฉบ บปร บปร ง ค าน า จากการท มหาว ทยาล ยได จ ดท าแผนพ ฒนามหาว ทยาล ยของมหาว ทยาล ยราชภ ฏธนบ ร (ม ถ นายน 2552 พฤษภาคม 2556)

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖

แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ แผนปฏ บ ต การ ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๖ มหาว ทยาล ยมหาจ ฬาลงกรณราชว ทยาล ย ว ทยาเขตขอนแก น ฉบ บได ร บความเห นจากท ประช มคณะกรรมการประจาว ทยาเขตขอนแก น ในคราวประช มคร งน ๓ /๒๕๕๕ เม อว นท ๑๙ ต ลาคม ๒๕๕๕ แผนปฏ

More information

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา

แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา แผนปฏ บ ต การประจ าป การศ กษา 2554 โรงเร ยนสรรพว ทยาคม ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาม ธยมศ กษา เขต 38 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน กระทรวงศ กษาธ การ ค าเห นชอบของคณะกรรมการสถานศ กษาข นพ นฐาน โรงเร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา ๒๕๕๕ คณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ คานา คณะกรรมการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากรคณะน ต ศาสตร มหาว ทยาล ยท กษ ณ ได ค าน งถ งความส าค ญ ของทร พยากรมน ษย ท เป นส วนส าค ญในการน านโยบายไปปฏ

More information

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4 (3)

ค ำน ำ ส วนท 1 ส วนท 2 ส วนท 3 ส วนท 4  (3) คำนำ แผนปฏ บ ต การประจ าป ของส วนราชการระด บกรม จะแสดงให เห นถ งภารก จท จะด าเน นการ ในป น นๆ โดยจะเป นแผนการทางานประจ าป ท ม ความละเอ ยด ม ล าด บความส าค ญเร งด วนของการท างานและ การก าหนดแผนการใช จ ายงบประมาณท

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล

แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล แผนพ ฒนาบ คลากรรายบ คคล (Individual Development Plan) ส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง น ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2557 ส วนพ ฒนาบ คลากร กองนโยบายและย ทธศาสตร ค าน า ส บเน องจากส าน กงานป องก นและปราบปรามการฟอกเง

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนครนายก จ งหว ดนครนายก สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ต ลาคม 2557 คานา แผนปฏ บ ต ราชการประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) สาน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลอ สาน 1 2 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 4 ป (พ.ศ. 2555 2558) ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ได จ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม

แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ 5 ป (พ.ศ. 2554-2558) สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม จ ดทาโดย สถาบ นภาษา ศ ลปะและว ฒนธรรม มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ก คำนำ มหาว ทยาล ยราชภ ฏเช ยงใหม ฉบ บน จ ดท

More information

รายงานผลการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

รายงานผลการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) รายงานผลการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ห น า ๒ ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการ มหาว

More information

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557

ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 แผนพ ฒนาบ คลากร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพ บ ลสงคราม ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2557 จ ดทาโดยกองบร หารงานบ คคล โดยผ านความเห นชอบจากสภามหาว ทยาล ยฯ คร งท 92(1/2557) ว นเสาร ท 4 มกราคม 2557 บทท 1 ข อม ลพ นฐาน มหาว ทยาล

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557

แผนปฏ บ ต การ ประจาป 2557 1 คานา ตามสาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ได กาหนดแนวทางการจ ดทาแผนปฏ บ ต การของ สถานศ กษา เพ อให สอดคล องก บการเปล ยนแปลงของเทคโนโลย เศรษฐก จและส งคม ม งเน นความเข มแข งให ก บ สถานศ กษา และรองร บก บพระราชบ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป การศ กษา 2555-2559 คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยราชธาน ฉบ บน จ ดท าข นภายใต กรอบ ย ทธศาสตร และแผนการพ ฒนามหาว ทยาล ยในระยะ

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ ว ทยาล ยสารพ ดช างสม ทรสงคราม 1 2 ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ ค าน า แผนปฏ บ ต การประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๕ เล มน จ ดท าข นเพ อก าหนดเป นกรอบในการปฏ

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน แผนปฏ บ ต ราชการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2558 ของ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน จ งหว ดแม ฮ องสอน สาน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา กระทรวงศ กษาธ การ คำนำ ว ทยาล ยการอาช พนวม นทราช น แม ฮ องสอน เป

More information

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558

แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนปฏ บ ต ราชการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2558 มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มสภามหาว ทยาล ย คร งท : 7/2557 เม อว นท : 25 ส งหาคม 2557 บทสร ปสำหร บผ บร หำร มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา

แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.2553-2556) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา แผนพ ฒนาบ คลากร 4 ป (พ.ศ.3-6) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา เอกสารลาด บท 2 /3 คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏพระนครศร อย ธยา ผ านมต ท ประช มคณะกรรมการประจาคณะว ทยาการจ ดการ คร

More information

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553

รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 รายงานการประเม นตนเอง ส าน กงานอธ การบด ประจ าป การศ กษา 2553 มหาว ทยาล ยราชภ ฏสวนด ส ต ค าน า รายงานการประเม นตนเอง ( SAR ) ส าน กงานอธ การบด มหาว ทยาล ยราชภ ฏ สวนด ส ตเล มน จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕7 ว ทยาล ยเทคน คราชส ทธาราม ส าน กงานคณะกรรมการการอาช วศ กษา ค าน า แผนปฏ บ ต ราชการประจ าป งบประมาณ 2557 ฝ ายแผนงานและความร วมม อ ว ทยาล ยเทคน ค ราชส ทธาราม ได รวบรวมก

More information

แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร

แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร แผนแม บทการบร หาร และพ ฒนาทร พยากรบ คคล ป 2557-2561 องค การสวนพฤกษศาสตร ฉบ บผ านการพ จารณาของคณะกรรมการ องค การสวนพฤกษศาสตร คร งท 7/2556 24 ก นยายน 2556 สารบ ญ หน า ส วนท 1 ข อม ลท วไป 1 1.1 ประว ต ความเป

More information

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557

แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 แผนปฏ บ ต การ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2557 เอกสารล าด บท 1 / 2557 กล มนโยบายและแผน ส าน กงานเขตพ นท การศ กษาประถมศ กษาป ตตาน เขต 1 ส าน กงานคณะกรรมการการศ กษาข นพ นฐาน สารบ ญ หน า ค าน า ก บทท 1 สภาพท วไป

More information