รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร

Size: px
Start display at page:

Download "รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร"

Transcription

1 รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร ในป งบประมาณ 2554 ส าน กงานฯ ได ร บจ ดสรรงบประมาณ รวม 25.2 ล านบาท (โครงการพ ฒนา บ คลากร 6.3 ล านบาท โครงการท น ศ กษา/อบรมต างประเทศ 14.4 ล านบาท และโครงการแลกเปล ยนเร ยนร ก บ ธนาคารโลก 4.5 ล านบาท) และตามแผนพ ฒนาบ คลากร ประจ าป งบประมาณ 2554 ประกอบด วยการ ด าเน นงานใน 2 ส วนหล ก ได แก การอบรมภายในประเทศ และการศ กษา/อบรมในต างประเทศ สร ปผลการ ดาเน นงาน ด งน 1. การอบรมในประเทศ : รวมเป นเง นงบประมาณท งส น 5,864, บาท ด งน 1.1 หล กส ตรท ด าเน นการเอง : รวม 18 หล กส ตร 40 ร น/คร ง ม ผ อบรมรวม 1,384 คน (ม การน บซ า) ใช งบประมาณรวม 4,754, บาท หล กส ตร ระยะเวลา สถานท ระด บ/จ านวน งบประมาณ 1. การอบรมหล กส ตร "นโยบายการพ ฒนา เศรษฐก จ ส งคม และส งแวดล อม" 2. โครงการแลกเปล ยนเร ยนร (NESDB KM Session) รวม 21 คร ง 3 พ.ค. - ก.ย. 54 (ส ปดาห ละ 1 ว น) 21 คร งๆ ละ 90 นาท โรงแรมใน กทม. และด งาน ต างประเทศ ห องประช ม 3. การอบรม Mind Mapping & Mind Manager 5-6 ม.ค. 54 (2 ว น) ห องประช ม 4. การนาเสนอท ม ประส ทธ ภาพ พ.ค. 54 ห องประช ม (Presentation Effectiveness) (3 ว น) 5. เทคน คการเข ยนหน งส อราชการ พ.ย. 53 ห องประช ม (2 ว น) 6. หล กส ตร MS Word, Excel, PowerPoint ม.ค. 54 ห องประช ม (Version 2007) รวม 3 ร น 7. โครงการส มมนาเช งปฏ บ ต การเพ อ เม.ย. 54 เดอะเลกาซ เสร มสร างส ขภาวะเพ อเพ มประส ทธ ภาพใน (3 ว น 2 ค น) จ.กาญจนบ ร การท างาน 8. โครงการฝ กอบรมหล กส ตร การเต มพล ง สร างสรรค เพ อการทางานท ม ประส ทธ ภาพ ให แก พน กงานราชการ 9. โครงการสร างสรรค องค กรเป นเล ศ คนทางานเป นส ข ธ.ค. 53 (2 ว น) โรงแรม ต างจ งหว ด 30 พ.ค. 54 ห องประช ม ระด บ ชก./ชพ. จานวน 31 คน / จานวน 500 คน (น บซ า) (คร งละ คน) ระด บปก./ชก./ชพ. จานวน 30 คน ระด บ ปก./ชก./ชพ. จานวน 12 คน ระด บ ปก./ชก./ชพ. จานวน 34 คน จานวน 75 คน (25 คน/ร น) จานวน 37 คน พน กงานราชการ ท กสาน ก จานวน 66 คน จานวน 119 คน 2,464,500 10,000 36,315 96,205 28,940 37, , ,868 7,500 รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 1

2 หล กส ตร ระยะเวลา สถานท ระด บ/จ านวน งบประมาณ 10. การจ ดทาต นท นต อหน วยผลผล ต 23 ธ.ค. 53 ห องประช ม จนท.ฝกค. นวค. ปก./ชก./ ชพ. / ผอ.สาน ก จานวน 48 คน พขร. และล กจ างประจา จานวนประมาณ 57 คน ระด บ ปก./ชก. จานวน 29 คน ระด บชก./ชพ. จานวน 31 คน ระด บ ปก./ชก. จานวน 30 คน สายงานสน บสน น จานวนประมาณ 74 คน 11. โครงการฝ กอบรมหล กส ตร การท างาน เป นท มเพ อการพ ฒนาบร การท เป นเล ศ ม.ย. 54 (3 ว น 2 ค น) โรงแรม ต างจ งหว ด 12. การอบรม Strategic Planning เพ อ ม.ย. 54 ห องประช ม เสร มสร างองค ความร ในการวางแผนกลย ทธ (2 ว น) 13. การอบรมหล กส ตรพ ฒนาท กษะการเป น 3-4 ส.ค. 54 ห องประช ม ผ สอนงานและการเป นพ เล ยง (2 ว น) 14. การอบรม การพ ฒนาความค ดอย างเป น 9-10 ส.ค. 54 ห องประช ม ระบบ (System Thinking) (2 ว น) 15. การอบรมหล กส ตรการให บร การท ด และ 27, 29 ก.ค. 54 ห องประช ม การท างานม งผลส มฤทธ ภาคทฤษฎ และ และ 5-7 ส.ค. 54 / ศ กษาด งานต างจ งหว ด (อบรม 2 ว น รร.ต างจ งหว ด ด งาน 3 ว น 2 ค น) 16. การอบรมข าราชการใหม (NESDB Future 20 ก.ค. - 1 ต.ค. ห องประช ม ระด บ ปก./ชก Team) 54 / ตจว. ประมาณ 38 คน 17. การส มมนาเพ อเพ มประส ทธ ภาพ ก.ย. 54 สระบ ร และ สายบร หารและอานวยการ งานบร หารและอ านวยการ นครราชส มา 125 คน 18. โครงการ กบข. สมาช กส มพ นธ เพ อส ญจร 1 ธ.ค. 53 ห องประช ม ข าราชการ : แผนการลงท นสาหร บสมาช ก กบข.* จานวน 48 คน หมายเหต : จ ดร วมก บ กบข. เพ อให ความร ความเข าใจ และตอบข อซ กถามเก ยวก บการดาเน นงานของ กบข. 10, , ,408 50,142 32, , ,000 95, การส งข าราชการไปอบรมหล กส ตรภายนอก : รวม 48 หล กส ตร ม ผ เข าร บการอบรมรวม 94 คน ใช งบประมาณรวม 1,109,600 บาท 1) หล กส ตรผ บร หาร 13 หล กส ตร ผ เข าอบรม 17 คน ใช งบประมาณ 761,000 บาท 2) หล กส ตรสาหร บเจ าหน าท 35 หล กส ตร ผ เข าอบรม 77 คน ใช งบประมาณ 348,600 บาท 1.3 การใช จ ายอ นๆ เพ อการพ ฒนาบ คลากร : ใช งบประมาณ 8,488 บาท 2. การส งข าราชการไปศ กษา/อบรม/ส มมนาในต างประเทศ ด วยท น : รวม 13 คน ใช งบประมาณ รวมจานวน 6,192, บาท ได แก 2.1 ท นปร ญญาเอก (ท นเด ม 3 คน) ใช งบประมาณ 3,641, บาท 1. นายคามภ ร เสถบ ตร 2. นายธ ชไท ก รต พงศ ไพบ ลย 3. น.ส.จร ญญา สายหย ด นวค.ชก. สพอ. Development Studies Economics Geography IDS, University of Sussex / อ งกฤษ SOAS, University of London / อ งกฤษ University of Liverpool / อ งกฤษ 22 ก.ย ก.ย. 55 ท นป ก.ย ก.ย. 55 ท นป ก.ย ต.ค. 56 ท นป 52 รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 2 -

3 2.2 ท นปร ญญาโท ป งบประมาณ 2554 จานวน 2 คน ใช งบประมาณ 535, บาท 1. น.ส.ปณ ตตรา น ลพาน ช 2. นายส ธ มมะ ธรรมศ กด Applied Environmental Economics International Business and Socio-Economic Development University of Kent / อ งกฤษ สหราช อาณาจ กร University of Stirling /สก อตแลนด (สหราช อาณาจ กร) 17 ก.ย ก.ย. 55 ท นป ก.ค ก.ย. 55 ท นป โครงการความร วมม อแลกเปล ยนเร ยนร ก บธนาคารโลก (World Bank) จานวน 2 คนจากสาน กงบประมาณ ใช งบประมาณของ จานวน 1 คน จานวนเง น 668,500 บาท 1. น.ส.เบญจมาศ มหาวงศ ขจ ต การบร หารจ ดการงบประมาณ World Bank/USA 11 เม.ย ก.ค. 54 ใช ท น 2. นายทศพร ด เรกส นทร การบร หารจ ดการงบประมาณ World Bank/USA 11 เม.ย ก.ค. 54 ใช งบ สงป. 2.4 ท นฝ กอบรมระยะส น จานวน 6 คน ใช งบประมาณ จานวนเง น 1,347, บาท ช อ-สก ล/ส งก ด หล กส ตร สถาบ น/ประเทศ ระยะเวลา งบประมาณ 1. น.ส.มารยาท สม ทรสาคร นวค.ชพ. สพข. 2. นายส ร ยนต ธ ญก จจาน ก จ นวค.ชพ. สพก. 3. นางนภ สชล ทองสมจ ตร นวค.ชพ. สศม. 4. นายเมธ พยอมยงค นวค.ชพ. สพน. 5. น.ส.จ นนา ต นศราว พ ธ นวค.ชพ. สทว. 6. นายอธ พงศ ห ร ญเร องโชค นวค.ชก. สพข. Executing Strategy for Results Strategic Planning and Implementation High Potential Leadership Program Planning for Change : A Strategic Approach Developing Strategic Skills for Organization Improvement Developing Strategy for Value Creation London Business School/สหราชอาณาจ กร Michigan Ross School of Business ประเทศ Hong Kong Harvard Business School /สหร ฐอเมร กา RIPA International/ สหราชอาณาจ กร RIPA International/ สหราชอาณาจ กร London Business School/สหราช อาณาจ กร ม.ย , พ.ย , ต.ค , พ.ย , ต.ค. - 4 พ.ย , ม ค ,000 รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 3

4 3. การส งข าราชการไปศ กษา/อบรม/ส มมนาในต างประเทศ ด วยท นอ น ม ข าราชการท อย ระหว างลาศ กษา ด วยท นอ น จานวน 12 คน ด งน 3.1 ท น ก.พ. จานวน 4 คน 1. น.ส.มณฑาท พย จ นทร พ ม นวค.ชก. สพข. 2. น.ส.อาน นท ชนก สกนธว ฒน นวค.ชก. สศม. 3. น.ส.ส พ ณณดา ล มปานนท นวค.ปก. สบป. 4. นายชาญช ย ร กขว ฒนก ล นวค.ปก. สทว. 3.2 ท นพล งงาน จานวน 2 คน Logistics Management (โท-เอก) Development Studies Economics Operations and Supply Chain Management (ป.โท) University of Sydney / ออสเตรเล ย University of Sussex / อ งกฤษ SOAS, University of London / อ งกฤษ Golden Gate University / สหร ฐอเมร กา 28 ก.ค ก.ค ก.ย ก.ย ต.ค ต.ค ส.ค ส.ค.55 1 นายว ชรพล พ มแก ว นวค.ชก. สทว. 2 น.ส.อาภาภ ทร อธ ภาคย นวค.ชก. สพท. 3.3 ท นอ นๆ จานวน 6 คน Applied Economics Urban Environmental Management School of Environment, Resources and Development Clemson University /สหร ฐอเมร กา Asian Institute of Technology (AIT) / ไทย 1 ม.ค ธ.ค.57 สพน.อย ระหว างอน ม ต เปล ยนสาขา 25 ส.ค พ.ค นางพน ดา ภ งามด นวค.ชก. สศม. 2. นายอาท ตย มล ทอง นวค.ชก. สทว. 3. นายฉมาดน ย มากนวล นวค.ชก. สบป. 4. นายจ รว ฒน ปานเพ ง นวค.ปก. สพก. 5. นายพ รพ ฒน ต ณฑวณ ช นวค.ปก. สศม 6. นายณ ฐส ชน อ นทราว ธ นวค.ปก. สพส. พ ฒนาส งคมและจ ดการ ส งแวดล อม ว ทยาศาสตร ส งแวดล อม Economics Climate Change and Sustainable Development Asian Public Policy (ป. โท) Public Policy (ป.โท) สถาบ นบ ณฑ ตพ ฒน 2 ม.ย.51-1 ม.ย.55 ท นส วนต ว บร หารศาสตร / ไทย ม.เกษตรศาสตร /ไทย 1 ม.ย.53-1 ม.ย.56 ท นส วนต ว University of Melbourne / ออสเตรเล ย Asian Institute of Technology (AIT) /ไทย Hitotsubashi University / ญ ป น National Graduate Institute for Policy Studies (GRIPS) / ญ ป น 1 ส.ค ก.ย.57 ท นส วนต ว 1 ส.ค พ.ค.57 ท นส วนต ว 1 ก.ย.53-1 ก.ย.55 ท น Hitotsubashi 26 ก.ย ท น GRIPS 5 ต.ค.55 รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 4

5 ภาคผนวก รายงานผลการดาเน นการตามแผนพ ฒนาบ คลากร 5

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan)

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) สาน กงานคณะกรรมการพ ฒนาการ เศรษฐก จและส งคมแห งชาต 1 สารบ ญ ส วนท 1: ข อม ลท วไป 1-7 1.1 อานาจหน าท ตามกฎหมาย 1 1.2 ว ส ยท ศน

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น

แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ.2555 ก มภาพ นธ 2555 ฝ ายแผนและสารสนเทศ คณะว ศวกรรมศาสตร มหาว ทยาล ยขอนแก น ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ศวกรรมศาสตร น จ ดท าข นโดยม ว ตถ ประสงค เพ 'อพ

More information

รายงานผลการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕)

รายงานผลการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) รายงานผลการด าเน นงาน ตามแผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ ๒๕๕๕ (๑ ต.ค. ๒๕๕๔ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕) คณะว ทยาการจ ดการ มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ ห น า ๒ ค าน า แผนพ ฒนาบ คลากรคณะว ทยาการจ ดการ มหาว

More information

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น

กรมส งเสร มการปกครองท องถ น Knowledge Management แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 จ ดท าโดย กรมส งเสร มการปกครองท องถ น ว นท 29 มกราคม 2550 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร มท 1) 1 แผนการจ ดการความร

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ ๒๕๕๗ คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม สถาบ นเทคโนโลย พระจอมเกล าเจ าค ณทหารลาดกระบ ง คานา แผนพ ฒนาบ คลากร คณะคร ศาสตร อ ตสาหกรรม ป การศ กษา ๒๕๕๗ จ ดท าข นเพ อเป น แนวทางในการด าเน

More information

ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 (ฉบ บปร บปร ง)

ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 (ฉบ บปร บปร ง) แผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 (ฉบ บปร บปร ง) จ ดท าโดย กรมว ทยาศาสตร บร การ กระทรวงว ทยาศาสตร เทคโนโลย ว นท 16 ส งหาคม พ.ศ.2550 แผนการจ ดการ ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2550 (ฉบ บปร บปร ง) จ ดท าโดย

More information

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557

ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารส วนต าบลล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ภาคผนวก แผนพ ฒนาบ คลากรองค การบร หารล เล ด ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555-2557 ท โครงการ/หล กส ตรการพ ฒนา หล กการและเหต ผล ว ตถ ประสงค เป าหมาย ว ธ การ งบ ระยะเวลา (คน) พ ฒนา ประมาณ ด าเน นการ 1 อบรมส มมนาผ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย บร การว ชาการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556

แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย บร การว ชาการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 แผนพ ฒนาบ คลากร ศ นย บร การว ชาการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 25 ว ส ยท ศน ว ส ยท ศน ของศ นย บร การว ชาการ เป นศ นย บร การว ชาการช นนา ประสานความร วมม อใน การถ ายทอดความร และเทคโนโลย เพ อการพ ฒนาช มชน ภ ม ภาค

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ

แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ แผนพ ฒนาบ คลากร องค การบร หารส วนต าบลแสนตอ ต าบลแสนตอ อ าเภอน าปาด จ งหว ดอ ตรด ตถ -1- ส วนท 1 หล กการและเหต ผล 1. หล กการและเหต ผลของการจ ดท าแผนพ ฒนาบ คลากร 1.1 ภาวะการเปล ยนแปลง ภายใต กระแสแห งการปฏ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม แผนกลย ทธ การบร หาร ประจาป 2554-2558 สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม กล มบร หาร คานา สาน กงานมาตรฐานผล ตภ ณฑ อ ตสาหกรรม (สมอ.) ได จ ดทาแผนกลย ทธ การบร หาร ป งบประมาณ 2554 2558 เพ อใช เป นแนวทางในการบร

More information

โครงการประช มเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานเพ อพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔

โครงการประช มเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานเพ อพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๑ โครงการประช มเช งปฏ บ ต การและศ กษาด งานเพ อพ ฒนาบ คลากร ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ประจ าป งบประมาณ ๒๕๕๔ ๑. หล กการและเหต ผล ส าน กว ทยบร การและเทคโนโลย สารสนเทศ ม หน าท ให บร การทางว ชาการแก

More information

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน

แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน แผนการจ ดการความร ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2556 คณะมน ษยศาสตร และส งคมศาสตร มหาว ทยาล ยราชภ ฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราช ปถ มภ จ งหว ดปท มธาน ต ลาคม 2555 คานา ส บเน องจากพระราชพระราชกฤษฎ กาว าด วยหล กเกณฑ และว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556

แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 แผนพ ฒนาบ คลากรมหาว ทยาล ยราชภ ฏกาฬส นธ พ.ศ.2556 บทนา การพ ฒนาบ คลากรของมหาว ทยาล ยเปร ยบเสม อนห วใจของการพ ฒนามหาว ทยาล ย เน องจากป จจ ยท เก ยวก บบ คลากรเป นป จจ ยท ส าค ญในการช ขาดความส าเร จในการท างานของมหาว

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60

แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขามสมบ รณ อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 แผนพ ฒนาบ คลากร ขององค การบร หารส วนตาบลขาม อาเภอคง จ งหว ดนครราชส มา ประจาป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8-๒๕60 คานา แผนพ ฒนาบ คลากรระยะ ๓ ป ( พ.ศ. ๒๕๕๘ ๒๕๖๐ ) ขององค การบร หารส วนตาบลขาม ฉบ บน จ ดทาข นภายใต กรอบย

More information

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ

รายงานผลการดาเน นงานโครงการ รายงานผลการดาเน นงานโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (งบประมาณแผ นด น) โครงการลานธรรมสายใยความร ค ช มชน คณะศ ลปศาสตร 1 รายงานผลการดาเน นโครงการ ประจาป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ช อหน วยงานคณะศ ลปศาสตร สาขาส

More information

โครงการหล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส ง (นงส.)

โครงการหล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส ง (นงส.) โครงการหล กส ตรน กบร หารการงบประมาณระด บส ง (นงส.) ******************************** 1. หล กการและเหต ผล ส บเน องจากการปร บโครงสร างเพ อขยายขอบเขตอ านาจหน าท และบ รณาการงานของ ส วนราชการ และการปร บว ธ การบร

More information

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual

ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑ ค ม อการจ ดทาแผนพ ฒนารายบ คคล Developing Individual Development Plan Manual ๑.ความหมาย แผนพ ฒนารายบ คคล Individual Development Plan ( IDP) เป นกระบวนการท ผ ปฏ บ ต งานร วมก บ ผ บ งค บบ ญชากาหนดความจาเป

More information

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2551 จ ดท าโดย ส วนราชการ: ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ว นท : 28/ม นาคม/2551

แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2551 จ ดท าโดย ส วนราชการ: ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ว นท : 28/ม นาคม/2551 แผนการจ ดการความร ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2551 จ ดท าโดย ส วนราชการ: ส าน กงานปล ดกระทรวง กระทรวงทร พยากรธรรมชาต และส งแวดล อม ว นท : 28/ม นาคม/2551 สารบ ญ หน า องค ความร ท จ าเป นในการปฏ บ ต ราชการ (แบบฟอร

More information

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ

2. การฝ กอบรม 2.1 โครงการพ ฒนา เพ อพ ฒนาและเสร มสร าง เท าก บจ านวน เท าก บจ านวน การฝ กอบรม ภายในป บ คลากรม ค ณธรรม ส าน กปล ด ทดสอบตามแบบ -12-1. การปฐมน เทศ 1.1 โครงการปฐมน เทศเพ อเสร มสร างวามร ความ ระด บของ เท าก บพน กงาน ปฐมน เทศ ช วงเวลาท พน กงานท บรรจ ใหม ก.อบต.จ งหว ด ทดสอบความร พน กงานใหม เข าใจเก ยวก บองค การ พน กงานส วน ส วนต าบลและ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554

แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ าหน าท เทศบาลตาบลค งส าเภา แผนพ ฒนาบ คลากร ประจาป งบประมาณ 2554 เทศบาลตาบลค งสาเภา อาเภอมโนรมย จ งหว ดช ยนาท งานการเจ

More information

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล

แผนกลย ทธ การบร หารทร พยากรบ คคล แผนกลย ทธ การบร หาร ๑. HR Scorecard ก บการบร หารในภาคร ฐของไทย HR Scorecard เป นเคร องม อสาหร บใช ประเม นความสาเร จด านการบร หารของ องค กรเพ อนาไปส การพ ฒนาและเพ มข ดสมรรถนะขององค กรให ม ความเข มแข งและสอดร

More information

1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการกล มงานอานวยการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2.

1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการกล มงานอานวยการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2. 1. ช อโครงการ : โครงการพ ฒนาระบบบร หารจ ดการท ม ประส ทธ ภาพ ตามหล กธรรมาภ บาล 2. ล กษณะก จกรรม : ก จกรรมรอง รห ส 2.1 และก จกรรมสน บสน น รห ส 1.2,1.3 3. ล กษณะโครงการ : ต อเน อง 4. ระยะเวลาเร มต นโครงการ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 *******************

แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* แผนพ ฒนาบ คลากร (Human Resource Development Plan) ของส าน กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา (สกอ.) ประจ าป งบประมาณ พ.ศ. 2555 ******************* ****-กงานคณะกรรมการการอ ดมศ กษา ---------------------------------------------------

More information

ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น

ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น ค ม อการจ ดทารายงานการประเม นตนเอง ของหน วยงาน มหาว ทยาล ยฟาร อ สเทอร น ฉบ บป การศ กษา 2557 เพ อให การเข ยนรายงานเป นไปในท ศทางเด ยวก นท งสถาบ น สาน กแผนและประก นค ณภาพ จ งได จ ดทาเอกสารฉบ บน เป นค ม อการเข

More information

น าหน ก ร อยละ. ต วช ว ดผลส าเร จของงาน (KPIs) เป าหมายผลส าเร จ ของงาน แหล งข อม ล เกณฑ การว ด

น าหน ก ร อยละ. ต วช ว ดผลส าเร จของงาน (KPIs) เป าหมายผลส าเร จ ของงาน แหล งข อม ล เกณฑ การว ด บ นท กข อตกลงต วช ว ดและค าเป าหมายการประเม นผลการปฏ บ ต ราชการ ระหว าง อธ บด กรมการพ ฒนาช มชน ก บ รองอธ บด กรมการพ ฒนาช มชน รอบการประเม นท ๑ ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ (๑ ต ลาคม ๒๕๕๖ ๓๑ ม นาคม ๒๕๕๗) เป าหมายผลส

More information

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร

3. ผ ร บผ ดชอบโครงการ นายพรนร น พ ลภ รมย ห วหน าศ นย จ ดการศ กษาโครงการพ เศษ คณะมน ษยศาสตร สร ปผลการศ กษาด งาน โครงการศ กษาด งานเพ อเพ มประส ทธ ภาพการบร หารจ ดการของบ คลากร ว นพ ธท 12 ม นาคม 2557 เวลา 9. 12. น. ณ ศ นย บ ณฑ ตศ กษาคณะเศรษฐศาสตร มหาว ทยาล ยเกษตรศาสตร 1. หล กการและเหต ผล ศ นย จ

More information

แผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา

แผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ กองนโยบายและแผน มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา แผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา แผนพ ฒนาบ คลากร ป งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ มหาว ทยาล ยเทคโนโลย ราชมงคลล านนา หล กการและเหต ผล ป จจ บ นสภาพแวดล อมม การเปล ยนแปลงอย างรวดเร

More information

แผนการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต ลาคม 2554 ก นยายน 2555)

แผนการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต ลาคม 2554 ก นยายน 2555) แผนการจ ดการความร ของคณะมน ษยศาสตร ป งบประมาณ พ.ศ. 2555 (ต ลาคม 2554 ก นยายน 2555) ปร ชญา (Philosophy) สร างเสร มภ ม ป ญญา พ ฒนาค ณค าความเป นมน ษย ว ส ยท ศน (Vision) คณะมน ษยศาสตร เป นองค กรช นน าแห งการเร

More information

ระบ รายละเอ ยด ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร

ระบ รายละเอ ยด ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร แผนการด าเน นงาน ก จกรรม ระยะเวลา ต วช ว ดผลงาน ผลการ ๑. แผนการจ ดระบบการ บร หารความร ภายใน ส าน กว ชาการ ๑.๑ เสร มสร างความร เก ยวก บการบร หารองค ความร และการสร างองค กร แห ง การเร ยนร ๑. จ ดประช มเพ

More information

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555

แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 แผนกลย ทธ ด านระบบและกลไกการประก นค ณภาพ ภาคว ชาสถ ต คณะว ทยาศาสตร มหาว ทยาล ยเช ยงใหม ป พ.ศ.2554 2555 1. ว ส ยท ศน พ นธก จ ว ตถ ประสงค และย ทธศาสตร ภาคว ชาสถ ต ว ส ยท ศน ภาคว ชาสถ ต ม งเน นผล ตบ ณฑ ตม

More information